Yarışma Sınavı. 3 Amasya Genelgesinde, A ) Yalnız II B ) Yalnız III C ) I ve II D ) I ve III E ) I,II ve III

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yarışma Sınavı. 3 Amasya Genelgesinde, A ) Yalnız II B ) Yalnız III C ) I ve II D ) I ve III E ) I,II ve III"

Transkript

1 TRİH - SOSYL B. ÖĞ. 1 lmanya'nın Osmanlı Devletini savaşa sokarak; I. Jeopolitik konumundan II. Osmanlı insan gücünden III. Osmanlı hammadee kaynaklarından IV. Osmanlı sanayisinden Hangisinden/hangilerinden yararlanmaya çalıştığı söylenemez? ) Yalnız IV B ) Yalnız I C ) III ve IV D ) I ve II E ) II ve IV 2 Uygurların çeşitli dinleri kabul etmelerinde, I. Dinsel hoşgörü II. Yerleşik yaşama geçiş III.Siyasi baskı hangisi/hangileri etkili olmuştur? ) I ve III B ) Yalnız I C ) Yalnız II D ) I ve II E ) I.II.ve III 3 masya Genelgesinde, I. İstanbul Hükümeti'nin teslimiyetçi bir politika izlediği II. Ulusun kendi iradesiyle kurtulacağının belirtilmiş olması ile milli mücadelenin, I. Hangi gerekçeye dayanılarak yapılacağını II. Hangi yönetimin kullanılacağı III. Savaştan sonra yönetimin değişebileceği hangi temelde dayandırılacağı belirtilmiştir? ) Yalnız II B ) Yalnız III C ) I ve II D ) I ve III E ) I,II ve III 4 tatürk "Öğretmenler; millet sizden fikri hür vicdanı hür nesiller yetiştirmenizi ister sözünün ilke ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? ) Halkçılık B ) Cumhuriyetçilik C ) Laiklik D ) Milliiyetçilik E ) İnkılapçılık 5 Mustafa Kemal'in Sofya'da askeri ateşe olduğu dönemde aşağıdakilerden hangisi başlamıştır? ) 31 Mart Olayı B ) Balkan Savaşları C ) I.Dünya Savaşı D ) Trablusgarp Savaşı E ) Bolşevik İhtilal 1

2 TRİH - SOSYL B. ÖĞ. 6 Osmanlı dönemindeki eğitim kurumlarından " Enderun" hangi amaca yönelik bir eğitim kurumu idi? ) Yabancı dille eğitim yapmak B ) Laik hukukçu yetiştirmek C ) Din adamı yetiştirmek D ) Saraya devlet adamı yetiştirmek E ) Ordu için eleman yetiştirmek 9 şağıdaki inkılâp hareketlerinden hangisi laiklik ilkesi ile ilgilidir? ) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması B ) Ölçü birimlerinin değiştirilmesi C ) Türk Tarih Kurumu'nun kurulması D ) Planlı ekonomiye geçiş E ) Köy Enstitüsü'nün açılması 7 Hatay Sorununda İngiltere, Türkiye ile Fransa arasında arabuluculuk yapmıştır. İngiltere'nin böyle bir politika izlemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? ) Türkiye'deki imtiyazlarını kaybetmemek B ) Fransa'nın gücünü kırmak C ) Doğu kdeniz'de sağlam ve ciddi bir bağlaşık kazanmak D ) Türkiye'nin ekonomik gücünden yararlanmak E ) Süriye'de üstünlük sağlamak arası dönem Osmanlı Tarih Yazıcılığı'nda ayrı bir dönem olarak kabul edilmektedir. Bu dönem aşağıdakilerden hangisidir? ) II. Meşrutiyet Dönemi B ) Tanzimat Dönemi C ) I. Meşrutiyet Dönemi D ) Çöküş dönemi E ) Gerileme Dönemi 10 tatürk ilkelerinin tümünün dayandığı ilk üst ilke aşağıdakilerden hangisidir? ) Laiklik-İnkılâpçılık B ) Devletçilik-Planlama C ) Milliyetçilik-kılcılık D ) Halkçılık-Cumhuriytçilik E ) Köycülük-Devletçilik 11 Osmanlı'da bir hukuk devleti için ilk somut ve önemli adımlar hangi dönemde atılmıştır? ) Lale Devri B ) Tanzimat Devri C ) I.Meşrutiyet D ) 1856 Islahat Fermanı E ) II.Mesrutiyet 2

3 TRİH - SOSYL B. ÖĞ. 12 tatürk hemen her İnkılâbı laiklik ilkesi doğrultusunda gerçekleştirmiştir. Bu ilkeyi topluma kabul ettirmek ve toplumdaki bireylerin dış görünüşünü bozacak unsurları kaldırmak istemiştir. şağıdakilerden hangisi bu yönde atılan bir adımdır? ) Halifeliğin Kaldırılması B ) Âşarın Kaldırılması C ) Teşvik-i Sanayi Kurumu D )Şapka Kanunu E ) Harf İnkılâbı 13 Cilalı Taş Devri'nde yiyecek olarak kullanılmak üzere çeşitli bitkiler yetiştirilmeye başlanmış, su kıyılarında birbirine bitişik bahçeli evler yapılmış, taşlardan yapılan alet ve silahlar daha kesici hale getirilmiş, bitki liflerinden giysiler, yiyecekleri saklamak için topraktan çanak çömlek yapılmıştır. Yukarıdaki açıklamada, Cilalı Taş Devri'nde aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmiş olduğunu gösteren bir kanıt yoktur? ) Yerleşik hayata geçildiği B ) Topraktan eşya yapılabildiği C ) Devlet yapılanmasının gerçekleştirildiği D ) Tarımsal üretime geçildiği E ) Kullanılan silahların geliştirildiği 15 tina Demokrasisi'nde aşağıdaki gruplardan hangisi oy kullanabiliyordu? ) Yabancılar B ) Kadınlar C ) Köleler D ) Fakirler E ) Hepsi 16 şağıdakilerden hangisi geç bronz dönemi eski Yunanistanı hakkında tarihsel bilgi sağlayan destanlardandır? ) İlyada ve Odessa B ) Homer C ) Gılgamış D ) tlantis ve Gılgamış E ) Hepsi 17 şağıdakilerden hangisi Türk-İslam devletlerinde en az gelişmiştir? ) Figürlü Plastik Sanat B ) Edebiyat C ) Mimari D ) Resim ve Heykel E ) Hat Sanatı 14 şağıdakilerden hangisi Uygarlık Tarihi'nin konuları arasındadır? ) Teknolojik gelişmeler B ) Sanat C ) Siyasi Kurumların Gelişimi D ) Düşünce ve fikirlerin gelişim süreci E ) Hepsi 18 şağıdakilerden hangisi dini inançları bakımından diğerlerine göre bir farklılık gösterir? ) Uygurlar B ) Kutluk Devleti C ) Göktürkler D ) Hunlar E ) Türgişler 3

4 TRİH - SOSYL B. ÖĞ. 19 şağıdaki şehirlerden hangisinde nadolu Selçukluları'na ait mimari eserlere rastlanmaz? ) Konya B ) İznik C ) İstanbul D ) lanya E ) Malatya 22 Ulus devlet kurma ve koruma amacı taşıyan aşağıdaki milliyetçilik akımlarından hangisi diğerlerine göre daha geç gelişmiştir? ) İngiliz Milliyetçiliği B ) Yunan Milliyetçiliği C ) Fransız Milliyetçiliği D ) Türk Milliyetçiliği E ) Sırp Milliyetçiliği 20 Uygurların atlı göçebe yaşamdan yerleşik yaşama geçmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez? ) İslam dininin etkileri B ) Ticari etkinlikleri C ) Çin ve Hint Uygarlıklarının etkisi D ) Yaşadıkları bölgenin özellikleri E ) İpek ve Baharat yolları üzerinde olmaları 23 şağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı sonucunda kurulmuş olan devletlerden biri değildir? ) Sırbistan B ) Karadağ C ) Yunanistan D ) rnavutluk E ) Türkiye 21 şağıdakilerden hangisi Ortaçağ vrupa Tarihi'yle ilgili değildir? ) Köleci Roma İmparatorluğunun yükselişi B ) Feodal siyasal ve ekonomik yapı C ) Hıristiyanlığın toplum yaşamının hemen her alanındaki belirleyici rolü D ) Skolastik düşünce sistemi E ) Derebeylik 24 vrupa'daki 1848 devrimlerinin, Fransız İhtilali'nden farkını aşağıdakilerden hangisi ifade etmektedir? ) Milliyetçi fikirleri yayması B ) Bireyin özgürlüğünü savunması C ) Sosyalist akımları başlatması D ) Tüm vrupa'yı etkilemesi E ) Halk için anayasal haklar talep etmesi 4

5 TRİH - SOSYL B. ÖĞ. 25 lozan Barış nlaşmasından sonra Türkiye İle Yunanistan arasında ortaya çıkan sorun aşağıdakilerden hangisidir? ) Kıbrıs Sorunu B ) Ege daları C ) Türk ve Rum nüfusunun değiş tokuş sorunu D ) Karasuları sorunu E ) Kıta sahanlığı sorunu 28 İstanbul'un resmen işgali aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır? ) TBMM'nin açılması B ) Erzurum Kongresinin yapılması C ) Heyet-i Temsiliye'nin nkara'yı merkez olarak benimsemesi D ) masya Görüşmelerinin yapılması E ) Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkması 26 Türkiye'de Meclis Hükümeti sisteminden kabine sistemine aşağıdakilerden hangisiyle geçilmiştir? ) TBMM'nin açılmasıyla B ) Cumhuriyetin ilan edilmesiyle C ) Saltanatın kaldırılmasıyla D ) Halifeliğin kaldırılmasıyla E ) Halk Fırkasının kurulmasıyla 29 Kıbrıs aşağıdaki devletlerin hangisinin yönetimi altına girmemiştir? ) Bizans İmparatorluğu B ) Helenistik İmparatorluk C ) Yunanistan D ) Osmanlı İmparatorluğu E ) Roma İmparatorluğu 27 İngiliz başbakan Lloyd George hangi gelişme sonrasında görevinden istifa etmek zorunda kalmıştır? ) Mudanya teşkes nlaşmasının imzalanması B ) Sakarya Savaşını Türk tarafının kazanması C ) Mustafa Kemal Paşa'nın Başkomutan seçilmesi D ) Lozan Barışının imzalanması E ) Saltanatın kaldırılması 30 şağıdakilerin hangisi Osmanlı devletinin Kıbrıs'ı fethetme sebeplerinden biri sayılamaz? ) Doğu-Batı ticareti açısından Kıbrıs'ın önemli bir üs konumunda olması B ) Kıbrıslı Rumların adada yaşayan Müslüman Türklere kötü davranışlarını önlemek C ) Müslüman gemilerinin korsan saldırılara uğraması D ) Doğu kdeniz'in güvenliğini sağlamak E ) Hepsi 5

6 TRİH - SOSYL B. ÖĞ Kıbrıs Cumhuriyeti'yle ilgili olarak aşağıdaki cümlelerden hangisi doğru değildir? ) Cumhuriyet'in bayrağı, Kıbrıslı Türk sanatçı İsmet V. Güney tarafından çizilmiş olup, Kıbrıslı Rumlar tarafından halen kullanılmaktadır. B ) Cumhuriyet'in, yüzde altmışı Rumlar ve Türklerden, yüzde kırkı ise Birleşmiş Milletler askerlerinden oluşan bir ordusu vardı C ) Yasama yetkisi, yetmiş-otuz oranına göre her iki toplumdan seçilen Temsilciler Meclisi'nin yetkisindeydi D ) Cumhuriyet'in bakanlar kurulu yedi Rum ve üç Türk bakandan oluşmaktaydı E ) Cumhuriyet'in kamu hizmetlerindeki memurlarının, yüzde yetmişini Kıbrıslı Rumlar, yüzde otuzunu ise Kıbrıslı Türkler oluşturmaktaydı 32 şağıdakilerden hangisi Kıbrıs'ta İngilizler tarafından kurulan sömürge kurumlarından biridir? ) Evkaf B ) Kavanin Meclisi C ) İdare Meclisleri D )Şeri Mahkeme E ) Hiçbiri 33 Kıbrıs Ortodoks Kilisesi'nin "bağımsız" statüsü kazanmasının, aşağıdakilerin hangisiyle ilgili olduğu söylenebilir? ) Kıbrıs'taki Hıristiyanların Müslüman rap akınlarına karşı direnmiş olmaları B ) ntakya Kilisesinin ve İstanbul'daki Patrikhane'nin Kıbrıs Kilisesi'ni kendilerine bağlamak istememeleri C ) Kıbrıs Kilisesi'nin HZ İsa'nın havarilerinden olan ziz Barnabas tarafından kurulduğunun kabul edilmesi D ) dadaki Ortodoksların Katoliklerle çatışma halinde olması E ) Hepsi 34 şağıdakilerden hangisi, Kıbrıslı Türk liderlerden biri olan Necati Özkan'ın kurmuş olduğu, "altı ok" amblemli siyasal partidir? ) Kıbrıs Türk Birliği İstiklal Partisi B ) Kıbrıs Milli Türk Birliği C ) Kıbrıs Milli Türk Halk Partisi D ) Cumhuriyet Halk Partisi E ) Lefkoşa Türk İşçiler Birliği 6

7 TRİH - SOSYL B. ÖĞ. 35 Kıbrıs dası tarih boyunca çeşitli açılardan "önemli" sayılmıştır. şağıdakilerden hangisi adanın, Hıristiyanlık tarihi açısından önemine işaret etmektedir? ) danın ticaret yolları üzerinde bulunması B ) danın, yöneticisi Hıristiyan olan ilk ülke olması C ) danın askeri olarak stratejik bir üs konumunda olması D ) HZ Muhammet'in akrabası olan Ümmü Haram'ın da'nın Müslümanlar tarafından fethi sırasında şehit düşmesi ve türbesinin Kıbrıs'ta olması E ) da'nın bakır madenleri açısından zengin olması. 37 Osmanlı Beyliğinin ilk beylerinden olan Ertoğrul ve Osman Gaziler çevre Tekfurlarla iyi geçinmişlerdir. Bu beylerin böyle davranmasının en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir? ) İç karışıklılar içerisinde bulunmaları B ) Tekfurlann güçlü olması C ) Bölgeyi henüz tanımamaları D ) Göçebe Türkleri toprağa yerleştirmek ve kök salmak için uğraşmaları E ) Çevre Beyliklerle mücadele içerisinde bulunmaları 36 Osmanlı devleti, 1878 yılında Kıbrıs dası'nın yönetimini geçici olarak Büyük Britanya İmparatorluğu'na devretti. Birinci Dünya Savaşı sırasında İngilizler Kıbrıs'ı tek yanlı olarak ilhak ettiklerini ilan ettiler. Bundan sonra, Osmanlı hükümeti aşağıdaki anlaşmaların hangisiyle Kıbrıs'ın bir İngiliz toprağı olduğunu kabul etmiştir? ) Londra ntlaşması B ) 1960 ntlaşmaları C ) Lozan Barış ntlaşması D ) Paris Barış ntlaşması E ) Sevr ntlaşması 38 Fatih Sultan Mehmet'in, Ortodoks Patrikhanesine ayrıcalıklar vermesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? ) Dinler arasındaki düşmanlığı gidermek amaçlı olması B ) Laik düşüncede bir padişah olması C ) Yasaklamalarla inançları değiştiremeyeceği düşüncesi D )İleriki seferler için Rumların sempatisini kazanmak istemesi E ) Hristiyan devletler topluluğunu bölmek gayesinde bulunması 7

8 TRİH - SOSYL B. ÖĞ. 39 Osmanlılar tarih sahnesine çıktıkları sırada, aşağıdakilerden hangi devlet Yakın Doğu ve Balkanlarda yer almamaktaydı? ) İlhanhlar B ) ltın Orda C ) Memlükler D ) Bizans E ) Kastil Krallığı şağıdaki olaylardan hangisi, nadolu'da Türk birliğinin bozulmasına ve Osmanlı Devleti'nin dağılma tehlikesi geçirmesine yol açmıştır. ) Varna Savaşı B ) Niğbolu Savaşı C ) nkara Savaşı D ) Kösedağ Savaşı E ) Kosova Savaşı İslâm ülkelerinin, İstanbul'u almak istemesini gerektiren nedenlerden, en etkili olanı aşağıdakilerden hangisidir? ) İslâmlığın sınırlarını geliştirmek istemesi B ) Bizans imparatorluğunun başkenti olması C ) İstanbul'un staratejik öneme sahip olması D ) Hz. Peygamber'in hadisinin gerçekleştirilmesi E ) Doğu ticaret yollanın kontrol edilmesi 42 Osmanlı Devlet yönetimi, diğer devlet yönetimleri örnek alınarak geliştirilerek oluşturulmuştur. Osmanlı Devlet yönetimine, en fazla etkide bulunan devlet aşağıdakilerden hangisidir? ) nadolu Selçukluları B ) Bizanslılar C ) bbasiler D ) Romalılar E ) İlhanlılar 43 Barış Harekâtı esnasında denizden yapılan çıkartma, Girne-lsancak yolu üzerinde bulunmaktadır.bu bölge, 1974 Barış Harekâtı sırasında ilk Türk birliklerinin çıkartma yaptığı bölgedir. Bu alan içerisinde aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır? 44 ) Özgürlük nıtı B ) Barış ve Özgürlük Müzesi C ) Mechul sker nıtı D ) Batık Gemi Müzesi E ) Karaoğlanoğlu Şehitliği şağıdaki olaylardan hangisinin sonunda, Türklerde nadolu'yu yurt edinme düşüncesi oluşmuştur? ) Pasinler Savaşı B ) Yassı Çimen Savaşı C ) Dandanakan Savaşı D ) Kösedağ Savaşı E ) Malazgirt Savaşı 8

9 TRİH - SOSYL B. ÖĞ. 45 nadolu Selçukluları zamanında, uç beyliği olarak görev yapan Osmanoğulları, sonradan bağımsız hale gelmişlerdir. Osmanoğulları gibi, diğer Türkmen Beyliklerinin de bağımsızlığına yol açan en önemli olay, aşağıdakilerden hangisidir? ) Kösedağ Savaşının kaybedilmiş olması B ) Uç boylarının çok güçlenmesi C ) Bizans'ın kontrolü kaybetmiş olması D ) nadolu Selçuklu Hükümdarlarının değersiz olması E ) Uç boylarının da, cihan hakimiyetini gerçekleştirmek istemeleri 46 Karahanlılar Devleti 840 yılında Uygur devleti yıkıldıktan sonra kurulmuş ve 1212 yılına kadar hüküm sürmüştür. şağıdakilerin hangisi Karahanlıların özelliklerinden biri değildir? ) Devletin resmi dili Türkçedir B ) Ülkeyi yöneten ve yönetilenler Türktür C ) Hükümdarlar, "Sultan" unvanını almıştır D ) Devlet ailenin ortak malıdır E ) Orta-syada kurulan İlk Müslüman Türk devletidir Osmanlı Beyliğinin güçlü bir devlet haline gelmesinde, savaşçı güçlerin etkisi olduğu gibi, manevi kuruluşların da önemli bir payı vardır. şağıdaki hangi meslek kuruluşu, bu yolda önemli bir rol oynamıştır? ) Bektaşiler B ) hi Teşkilatı C ) Gezginci Dervişler D ) Lonca Teşkilatı E ) Mevleviler Osmanlı Devletinin, Rumeli Fetihleri, bir zorunluluktan kaynaklanıyordu. şağıdakilerden hangisi, Fetihleri zorunlu hale getiren nedenlerin en önemlisidir? ) Türklerin Cihan hakimiyeti arzusu B ) Türkmenlerin yurt istekleri C ) Rumelinin verimli olması D ) Rumeli'deki halkın yardım istemesi E ) Cihat fikrinin gerçekleştirilmek istenmesi 9

10 TRİH - SOSYL B. ÖĞ Yusuf Has Hacip tarafından yazılan ve ilk Türkçe siyasetname olan Kutadgu Bilig, aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi zamanında yazılmıştır? ) Selçuklular B ) Gazneliler C ) Tolunoğulları D ) Karahanlılar E ) Zengiler Osmanlı Şehzadeleri, daha küçük yaşta iken illere vali olarak gönderilir ve başlarına da "Lala" adı verilen bilgili, görgülü kişiler verilirdi. Bu gelenek, Büyük Selçukluların hangi geleneğinin bir devamıdır? ) Kazaskerlik B ) İkta Sistemi C ) tabeylik D ) Subaşılık E ) Dukaklık 51 Fatih devrinin kara hedeflerini belirlediği gibi, denizde ulaşılması gereken hedefleri de belirlemiştir. Fatih'in, denizde gerçekleştirmek istediği hedeflerden biri aşağıdakilerden hangisi sayılamaz? ) Ege denizini Türk sınırlarına katmak B ) Karadeniz'i bir Türk gölü yapmak C ) Okyanus'a dayanıklı gemiler yapmak ve coğrafi keşiflerde bulunmak D ) Venedik ve Ceneviz donanmasından daha güçlü bir donanma yapmak E ) driyatik'te egemenlik sağlayarak İtalya'yı ele geçirmek 52 İstanbul'un Fethi vrupa'da Rönesans hareketlerinin doğmasına da yardımcı olmuştur. şağıdakilerden hangisi rönesansın doğmasıda etkendir? ) Katolik kilisesinin, Ortodoks Kilise'sine kucak açması B ) Fatihin bilgin ve sanatkârları koruması C ) Bizanslı bilginlerin bazılarının, İtalya'ya gitmeleri. D ) Ortodoks kilisesinin yaşatılması E ) Bizans'ın sona ermesi 53 Osmanlı Devleti, adını Osman Beyden almasına rağmen, gerçek kurucusu Orhan Bey sayılır. Bunun gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir? ) Rumeli'ye geçmiştir. B ) Bizans'la savaşmıştır. C ) Para bastırmıştır D ) Gerekli devlet kurumlarını yapmıştır E ) Bursa'yı kendine başkent yapmıştır 10

11 TRİH - SOSYL B. ÖĞ. 54 Duraklama Devrinin önemli sebeplerinden biri de maliyenin bozulmasıdır. şağıdakilerden hangisinin, maliyenin bozulmasında etkili olduğu söylenemez? ) Sık sık padişah değişmesi ve Culüs bahşişi dağıtılması B ) Saray masraflarının artması C ) Eyalet askerlerinin maaşlarının artırılması D ) Gelir kaynaklarının azalması E ) Yabancılara verilen Kapitülasyonlar TEST BİTTİ CEVPLRINIZI KONTROL EDİNİZ 55 Tarih insanların kültür ve uygarlık alanında yapmış oldukları ilerlemeleri yer, zaman göstererek ve doğru olarak anlatan bir bilimdir. şağıdakilerin hangisi, tarih biliminin yöntemlerinden biri değildir? ) Kaynaklara başvurur B ) Deney yapar C ) Verileri sınıflandırır D ) Olayların zamanını araştırır E ) Tüm verileri eleştiri süzgecinden geçirir 56 Selçuklularda uygulanan İkta Sistemi, Osmanlılarda, tımar adı altında geliştirilerek devam ettirilmiştir. şağıdakilerden hangisi bu sistemin yararlarından biri sayılmaz? ) t neslini, islah etmek B ) Bölgenin güvenliğini sağlamak C ) Orduya asker yetiştirmek D ) Toprak gelirlerinde sürekliliği sağlamak E ) Devlet hazinesine vergi toplamak 11

Sınav : SOSYAL BİLGİLER ÖĞ. Yarışma Sınavı. 4 1928 senesinde, anayasada var olan "Türkiye

Sınav : SOSYAL BİLGİLER ÖĞ. Yarışma Sınavı. 4 1928 senesinde, anayasada var olan Türkiye SOSYL BİLGİLER ÖĞ. 1 Ort sya ve ilk Türk İslam devletlerinde, temel yönetim anlayışlalrından hangisi devletin bölünmesini ve yıkılışını hızlandırmıştır? ) Devletin boylardan oluşması Ordularının paralı

Detaylı

YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1

YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 1. Geçmişte meydana gelen bir olayı değerlendirirken, olayın meydana geldiği dönemin şartları dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, tarihi bir olayın oluşumu ve gelişiminde,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ NOTLARI 1

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ NOTLARI 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ NOTLARI 1 I.MEŞRUTİYET İN İLANI(23 ARALIK1876): Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi aydınların oluşturduğu gruba Genç Osmanlılar veya Jön Türkler denirdi. Bu grup yanlarına

Detaylı

ÖZEL ARI OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ 9.SINIF TARİH TATİL ÖDEVİ

ÖZEL ARI OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ 9.SINIF TARİH TATİL ÖDEVİ ÖZEL ARI OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ 9.SINIF TARİH TATİL ÖDEVİ 1. Bir bölgede yapılan kazılarda ortaya çıkarılan, I. yazılı belgeler, II. tarım araçları, III. damga ve mühürler 4.

Detaylı

SUNU. Değerli Memur Adayları, Pegem Akademi Yayıncılık

SUNU. Değerli Memur Adayları, Pegem Akademi Yayıncılık SUNU Değerli Memur Adayları, Kamu Kurum ve Kuruluş Sınavları na hazırlık sektöründe, yayıncılık ve eğitim kalitesi açısından tüm adayların beğenisini kazanan, Kamu Kurumlarına binlerce öğrenciyi yerleştiren

Detaylı

2009 KPSS GENEL KÜLTÜR SORULARI VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ

2009 KPSS GENEL KÜLTÜR SORULARI VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ 1. Göktürk Devleti nde, Bilge Kağan ın Budist tapınağı yaptırma isteğine Vezir Tonyukuk, Budizm i benimsemenin Türklerin mücadeleci ruhunu kaybetmelerine neden olacağı düşüncesiyle karşı çıkmıştır. Yalnız

Detaylı

ÖRNEKTİR İNKILAP TARİHİ 11. SINIF. Mustafa Kemal in Hayatı EA-SÖZEL-YGS. 1. Aşağıda Mustafa Kemal in gittiği okullar karışık olarak verilmiştir.

ÖRNEKTİR İNKILAP TARİHİ 11. SINIF. Mustafa Kemal in Hayatı EA-SÖZEL-YGS. 1. Aşağıda Mustafa Kemal in gittiği okullar karışık olarak verilmiştir. İNKILAP TARİHİ Mustafa Kemal in Hayatı 11. SINIF EA-SÖZEL-YGS 01 1. Aşağıda Mustafa Kemal in gittiği okullar karışık olarak verilmiştir. 1. Mahalle Mektebi 2. Şemsi Efendi Mektebi 3. Selanik Mülkiye Rüştiyesi

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır?

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır? Mobil Test Sonuç Sistemi Nasıl Kullanılır? Takdim Sevgili Öğrenciler ve Değerli Öğretmenler, Eğitimin temeli okullarda atılır. İyi bir okul eğitiminden geçmemiş birinin hayatta başarılı olması beklenemez.

Detaylı

Tarihçinin Özel Sorularının Çözümleri

Tarihçinin Özel Sorularının Çözümleri LİSANS Tarihçinin Özel Sorularının Çözümleri Bu soruları görün, KPSS sorununu çözün... İÇİNDEKİLER İslamiyet Öncesi Türk Tarihi... Türk - İslam Devletleri... Türkiye Tarihi... Osmanlı Devleti Kuruluş ve

Detaylı

KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI

KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI Orta Asya: Türklerin dünya üzerinde ilk kez görüldükleri yerdir. Türklerin anavatanıdır. Orta Asya nın Coğrafi Özellikleri: Yükseltisi fazla, deniz

Detaylı

Ünite 5 EN UZUN YÜZYIL (1800 1922)

Ünite 5 EN UZUN YÜZYIL (1800 1922) Ünite 5 EN UZUN YÜZYIL (1800 1922) ÜNİTE 5 EN UZUN YÜZYIL (1800 1922) EN UZUN YÜZYIL (1800 1922) XIX. YüZYıL BŞLRıN SY VE VRUP vrupa evletlerinin Genel Politikaları İNGİLTERE XIX. yüzyılın en güçlü devleti

Detaylı

OSMANLI PADİŞAHLARI. Fetret: Sözlük anlamı bunalımdır. Ancak Tarih terminolojisinde devletin hükümdarsız geçirmiş olduğu döneme denilir.

OSMANLI PADİŞAHLARI. Fetret: Sözlük anlamı bunalımdır. Ancak Tarih terminolojisinde devletin hükümdarsız geçirmiş olduğu döneme denilir. OSMANLI PADİŞAHLARI Kuruluş Dönemi; 1. Osman Bey (1299-1324) Kayı Aşiretini, aşiretten beyliğe dönüştüren, devletin temellerini atan kişidir. Bizans a yönelik fetih hareketleri yaparak sınırları genişletmiştir.

Detaylı

II. DÖNEM DERS NOTLARI DR. TUNCA ÖZGİŞİ

II. DÖNEM DERS NOTLARI DR. TUNCA ÖZGİŞİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II. DÖNEM DERS NOTLARI DR. TUNCA ÖZGİŞİ SİYASİ İNKILAPLAR A-Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922): *İstanbul hükümeti de İtilaf devletleri tarafından Lozan Görüşmelerine

Detaylı

www.fatihiyidogan.com

www.fatihiyidogan.com 1.fa co n. ga id o iy tih m DENEME-1 8-)M.Kemal aşağıdaki cephelerden hangisinde savaşmamıştır? 1-) I. Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak olmak üzere

Detaylı

1. Bir devletin, diğer devletlerle ilişkilerinde göz önünde bulundurduğu ilkeler, o devletin dış politikasını belirler.

1. Bir devletin, diğer devletlerle ilişkilerinde göz önünde bulundurduğu ilkeler, o devletin dış politikasını belirler. ÜNİTE: TÜRK ORDUSU VE MİLLİ SAVUNMA, TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN DIŞ SİYASETİ, ATATÜRK ÜN SON GÜNLERİ VE ÖLÜMÜ KONU: Türk Ordusu ve Milli Savunma, Türkiye Cumhuriyeti nin Dış Siyaseti, Atatürk ün Son Günleri

Detaylı

KPSS GENEL KÜLTÜR 13 2010 GENEL KÜLTÜR (GENEL DENEME - BC) 1

KPSS GENEL KÜLTÜR 13 2010 GENEL KÜLTÜR (GENEL DENEME - BC) 1 KPSS GENEL KÜLTÜR 1) İslamiyet ten önceki Türk devletlerinde, I. Sanat eserlerinin daha çok taşınabilir malzemeden yapılması II. Oniki Hayvanlı Türk Takviminin kullanılması III. Hayvancılığın temel geçim

Detaylı

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM)

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) 1) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması

Detaylı

www.fatihiyidogan.com 1

www.fatihiyidogan.com 1 TEST-1 1) Aşağıdaki cemiyetlerden hangisinin yeni bir devlet kurma düşüncesi yoktur? A) Kürt Teali Cemiyeti B) Etniki Eterya Cemiyeti C) İngiliz Muhipleri Cemiyeti D) Pontus Rum Cemiyeti 2) Aşağıdaki lerden

Detaylı

Arş. Gör. Müge VATANSEVER *

Arş. Gör. Müge VATANSEVER * Kıbrıs Sorununun Tarihi Gelişimi 1487 H KIBRIS SORUNUNUN TARİHİ GELİŞİMİ Arş. Gör. Müge VATANSEVER * GİRİŞ Kıbrıs sorunu, tarihin ilk dönemlerinden başlayarak, günümüze kadar devam eden, her zaman siyasi

Detaylı

V ÜNİTE V. ÜNİTE : EN UZUN YÜZYIL (1800-1922)

V ÜNİTE V. ÜNİTE : EN UZUN YÜZYIL (1800-1922) V ÜNİTE V. ÜNİTE : EN UZUN YÜZYIL (1800-1922) 1. KONU: XIX. YÜZYIL BAŞLARINDA ASYA VE AVRUPA 2. KONU: II. MAHMUT DÖNEMİ SİYASİ OLAYLARI 3. KONU: TANZİMATTAN MEŞRUTİYETE 4. KONU: OSMANLI DEVLETİ NDE ANAYASAL

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG AVCISI KAZANIMLARA VE TEOG SORU FORMATINA UYUMLU. Orijinal 170 SORU

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG AVCISI KAZANIMLARA VE TEOG SORU FORMATINA UYUMLU. Orijinal 170 SORU T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG AVCISI KAZANIMLARA VE TEOG SORU FORMATINA UYUMLU Orijinal 170 SORU METİN ÖZDAMARLAR SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ 1. Osmanlı Devleti çok uluslu bir yapıya sahipti.

Detaylı

BALKAN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ

BALKAN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ BALKAN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ Tayfun NASUHBEYOĞLU Ekim 2008/İstanbul İçindekiler Giriş Balkan Coğrafyası Balkan Kavimlerinin Kökleri 1. Osmanlı Öncesi Balkanlar 1.1. Yunan ve Roma Medeniyeti 1.2. Doğu

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A LYS 4 TARİH TESTİ 1. Bu testte 44 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Tarih Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Türkiye de Cumhuriyet kaç tarihinde ilan edildi? sorusuna cevap vermede

Detaylı

à Yurt edinmek amaçlı ilk akınları 1015 ten itibaren Oğuzlar yapmıştır.1048 Pasinler zaferi Bizans la ilk savaş olmuştur.

à Yurt edinmek amaçlı ilk akınları 1015 ten itibaren Oğuzlar yapmıştır.1048 Pasinler zaferi Bizans la ilk savaş olmuştur. 3.ÜNİTE: TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK ANADOLU-ANAYURT Anadolu ya ilk Türk akınları: à IV.yy.da Hunlar VI yy.da Sabarlar ( Sibirler) tarafından yapılmıştır. à Yurt edinmek amaçlı ilk akınları 1015 ten itibaren

Detaylı

Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ

Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ ÜNİTE 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ Bilgi Köşesi Notlar XVIII. YY DA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ XVIII. YüZYILDA AVRUPA VE OSMANLI DEVLETi NiN GENEL DURUMU

Detaylı

2002 KPSS GENEL KÜLTÜR SORU VE CEVAPLARI

2002 KPSS GENEL KÜLTÜR SORU VE CEVAPLARI 2002 KPSS GENEL KÜLTÜR SORU VE CEVAPLARI 1. Orta asya Türk devletleri göçebe yaşamın getirdiği zorunluluk nedeniyle yazılı hukuk kuralları meydana getirememişlerdir. Ancak, devlet yönetiminde ve günlük

Detaylı

Böyle olunca konunun daha iyi anlaşılması için bazı kavramların açıklığa kavuşturulması zorunlu görünmektedir.

Böyle olunca konunun daha iyi anlaşılması için bazı kavramların açıklığa kavuşturulması zorunlu görünmektedir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ve TÜRK DEVRİMİ Birinci Bölüm Temel Kavramlar Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti ni yıkan Batılı emperyalist devletlere karşı verilmiş bir bağımsızlık savaşı sonucu kurulmuş

Detaylı

100. YILINDA 100 SORUDA 100 YILIN YALANI. Ermeni Soykırımı İddiaları

100. YILINDA 100 SORUDA 100 YILIN YALANI. Ermeni Soykırımı İddiaları 100. YILINDA 100 SORUDA 100 YILIN YALANI Ermeni Soykırımı İddiaları İsmail YILDIZ Feridun ESER Abdurrahman KÜTÜK Hasan TATLI Ankara-2015 EKSEN SİVİL TOPLUM AKADEMİSİ KÜNYE ESTA SİVİL TOPLUM AKADEMİSİ Adına

Detaylı

TG 12 ÖABT TARİH KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ

TG 12 ÖABT TARİH KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ TG 12 ÖABT TARİH Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık

Detaylı