T.C. DOKTORA TEZ YRD. DOÇ. DR. NAD R ÇEL KÖZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. DOKTORA TEZ YRD. DOÇ. DR. NAD R ÇEL KÖZ"

Transkript

1 T.C. SELÇUK ÜN VERS TES SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ ÇOCUK GEL VE EV YÖNET ANA B M DALI ÇOCUK GEL VE E B M DALI 6 YA ÇOCUKLARININ B MSEL SÜREÇ BECER LER GEL RMEYE YÖNEL K YAPILANDIRMACI YAKLA IMA DAYALI B R B M RET M PROGRAMI ÖNER SEMA BÜYÜKTA KAPU DOKTORA TEZ DANI MAN YRD. DOÇ. DR. NAD R ÇEL KÖZ KONYA-2010

2 NDEK LER Bilimsel Etik Sayfas... i Tez Kabul Formu... ii Önsöz... iii Özet... iv Summary... vi Tablolar Listesi... viii BÖLÜM Problem Amaç Denenceler Ara rman n Önemi Say lt lar S rl klar Tan mlar... 12

3 BÖLÜM 2 ARA TIRMANIN KAVRAMSAL VE KURAMSAL TEMEL Bilim ve Bilimsel Okuryazarl k Bilim ve Bilimsel Süreç Becerilerinin Okul Öncesi E itim Program ndaki Yeri Okul Öncesi E itimi Program nda Bilim Okul Öncesi E itimi Program nda Bilimsel Süreç Becerileri Dünyada Erken Çocukluk Bilim Standartlar Bilim Ö retimi ile ilgili Standartlar Standart A Standart B Standart C Standart D Standart E Standart F Bilim E itiminde De erlendirme Standartlar Standart A Standart B Standart C C

4 Standart D Standart E Bilim E itiminde çerik Standartlar Bilimsel Ara rma Yaparak Bilim E itimi Fiziksel Olaylar Bilimi Canl lar Bilimi Dünya ve Evren Bilimi çerik Standartlar için Kriterler çerik Standartlar n Kullan Okul Öncesi Bilim E itiminde Yap land rmac Yakla m Bili sel Yap land rmac k Sosyal Yap land rmac k Piaget ve Vygotsky Aras ndaki Benzerlikler Piaget ve Vygotsky Aras ndaki Farkl klar Piaget nin Kuram na Odaklanm Yap land rmac E itim Vygotsky nin Kuram na Odaklanm Yap land rmac E itim Yap land rmac Yakla n Uyguland S flarda Ö retmenin Rolü birlikçi S f Ortam Olu turmak Çocuklar n lgilerine Hitap Etmek D

5 5.3. Çocuklar Cesaretlendiren Etkinlikler Seçmek Çocuklar n Muhakeme Yeteneklerini Geli tirmek Çocu un Ara rma Yapmas için Yeterli Zaman Tan mak Bilimsel Süreç Becerileri Gözlem S flama Tatmin Etme Ölçme Verileri Kaydetme ve leti im Kurma Sonuç Ç karma Okul Öncesi E itiminde Bilimsel Süreç Becerilerinin Önemi Bilimsel Süreç Becerisi Kazan nda Ö retmenin Rolü Konu le lgili Ara rmalar Yurt çinde Yap lm Ara rmalar Yurtd nda Yap lm Ara rmalar BÖLÜM 3 YÖNTEM Ara rman n Modeli E

6 2. Deneklerin Belirlenmesi Çal ma Grubu Veri Toplama Arac Genel Bilgi Formu Okul Öncesi Bilimsel Süreç Becerileri Ölçe i Ölçek Geli tirme Süreci Ölçek Maddelerini Olu turma A amas Uzman Görü üne Ba vurma A amas Ön Deneme A amas Geçerlik ve Güvenirlik Hesaplama A amas Bilimsel Süreç Becerileri Ölçe inin Geçerlik Çal mas na li kin Bulgular Bilimsel Süreç Becerileri Ölçe inin Güvenirlik Çal mas na li kin Bulgular Yap land rmac Bilim Ö retim Program n Haz rlanmas Verilerin Toplanmas Öntestlerin Uygulanmas Yap land rmac Yakla ma Dayal Bilim Ö retim Program n Uygulanmas F

7 5.3. Sontestlerin uygulanmas Kal k Testinin Uygulanmas Verilerin Analizi BÖLÜM 4 1. BULGULAR Yap land rmac Yakla ma Dayal Bilim Ö retim Program n Çocuklar n Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi le lgili Bulgular Mevcut Program n Çocuklar n Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi le lgili Bulgular Yap land rmac ve Mevcut Programlar n Çocuklar n Ba ar lar Aç ndan Kar la lmas le lgili Bulgular Yap land rmac Yakla ma Dayal Bilim Ö retim Program n Kal le lgili Bulgular Mevcut Program n Kal le lgili Bulgular le lgili Bulgular Yap land rmac ve Mevcut Programlar n Kal a Etkisi Aç ndan Kar la lmas le lgili Bulgular G

8 BÖLÜM 5 TARTI MA VE YORUM Yap land rmac Yakla ma Dayal Bilim Ö retim Program n Etkilili i Yap land rmac Yakla ma Dayal Bilim Ö retim Program n Gözlem Becerisine Etkisi Yap land rmac Yakla ma Dayal Bilim Ö retim Program n S flama Becerisine Etkisi Yap land rmac Yakla ma Dayal Bilim Ö retim Program n Ölçme Becerisine Etkisi Yap land rmac Yakla ma Dayal Bilim Ö retim Program n Tahmin Etme Becerisine Etkisi Yap land rmac Yakla ma Dayal Bilim Ö retim Program n Verileri Kaydetme Becerisine Etkisi Yap land rmac Yakla ma Dayal Bilim Ö retim Program n Sonuç Ç karma Becerisine Etkisi Yap land rmac Yakla ma Dayal Bilim Ö retim Program n Bilimsel Süreç Becerisine Etkisi Mevcut Program n Çocuklar n Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi H

9 3. Yap land rmac Yakla ma Dayal Bilim Ö retimi Program n Etkisinin Kal BÖLÜM VI SONUÇ VE ÖNER LER Sonuçlar Öneriler retmene Yönelik Öneriler Uygulamaya Yönelik Öneriler Ara rmaya Yönelik Öneriler KAYNAKÇA EKLER EK-1 Okul Öncesi Bilimsel Süreç Becerileri Amaç ve Kazan mlar EK-2 Okul Öncesi Bilimsel Süreç Becerileri Ölçe i EK-3 Yap land rmac Yakla ma Dayal Bilim Ö retim Program Belirtke Tablosu EK-4 Yap land rmac Yakla ma Dayal Bilim Ö retim Program Etkinlik Örnekleri EK-5 Gözlem Becerisini Destekleyici Uygulama Örnekleri

10 EK-6 S flama Becerisini Destekleyici Uygulama Örnekleri EK-7 Ölçme Becerisini Destekleyici Uygulama Örnekleri EK-8 Tahmin Etme Becerisini Destekleyici Uygulama Örnekleri EK-9 Verileri Kaydetme Becerisini Destekleyici Uygulama Örnekleri EK-10 Sonuç Ç karma Becerisini Destekleyici Uygulama Örnekleri ÖZGEÇM J

11 T.C. SELÇUK ÜN VERS TES Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlü ü MSEL ET K SAYFASI Bu tezin proje safhas ndan sonuçlanmas na kadarki bütün süreçlerde bilimsel eti e ve akademik kurallara özenle riayet edildi ini, tez içindeki bütün bilgilerin etik davran ve akademik kurallar çerçevesinde elde edilerek sunuldu unu, ayr ca tez yaz m kurallar na uygun olarak haz rlanan bu çal mada ba kalar n eserlerinden yararlan lmas durumunda bilimsel kurallara uygun olarak at f yap ld bildiririm. Sema BÜYÜKTA KAPU i

12 ii

13 ÖNSÖZ Bu tezin ortaya ç kmas nda en büyük katk üphesiz e itimimde eme i geçen retmenlerimin ve ailemindir. Hayat n her an nda bana destek olan ve varl klar daima yan mda hissetti im annem, babam ve karde ime sevgi, sayg, minnet ve ükranlar sunar m. Uzun ve yorucu tez dönemim s ras nda manevi ve akademik deste ini esirgemeyen tez dan man m say n hocam Yard. Doç. Dr. Nadir ÇEL KÖZ e ve bana her zaman sab rla yol gösteren, yüzünden hiç tebessüm eksilmeyen ikinci dan man m say n hocam Prof. Dr. Berrin AKMAN a sonsuz te ekkürlerimi sunuyorum. Çal malar mda öneri ve ele tirileriyle bana katk sa layan say n hocalar m Prof. Dr. Ramazan ARI ya ve Yard. Doç. Dr. Yavuz ER EN e te ekkür ediyorum. Ara rmada kulland m ölçme arac geli tirirken görü lerini ald m hocalar ma te ekkür ederim. Tez çal mam süresince, yo un i tempolar na ra men yard mlar esirgemeyen ve ara rmam n uygulama a amas nda özverili ve içten çabalar ndan dolay Ay ah Anaokulu ve Necip Faz l K sakürek lkö retim Okulu Anas retmenlerine tesekkürlerimi sunuyorum. Ara rmam n uygulamalar yapt m okul idarecilerine yard mlar ndan ve desteklerinden dolay te ekkür ederim. Ara rmam n gelecekte yap lacak okul öncesi fen çal malar na k tutmas dile iyle Sema BÜYÜKTA KAPU iii

14 T.C. SELÇUK ÜN VERS TES Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlü ü rencinin Tezin Ad Ad Soyad Sema BÜYÜKTA KAPU Numaras Ana Bilim/Bilim Dal Çocuk Geli imi ve Ev Yönetimi Anabilim Dal, Çocuk Geli imi ve E itimi Bilim Dal Dan man Yrd. Doç.Dr. Nadir ÇEL KÖZ Prof. Dr. Berrin AKMAN 6 ya Çocuklar n Bilimsel Süreç Becerilerini Geli tirmeye Yönelik Yap land rmac Yakla ma Dayal Bir Bilim Ö retim Program Önerisi ÖZET Bu ara rman n temel amac, okul öncesi e itim kurumlar na devam eden 6 ya çocuklar n bilimsel süreç becerilerini etkili ve kal bir ekilde kazanabilmeleri için ara rmac taraf ndan haz rlanan Bilimsel Süreç Becerilerini Geli tirmeye Yönelik Yap land rmac Yakla ma Dayal Bilim Ö retim Program n n etkisini ortaya koymakt r. Öntest-Sontest kontrol gruplu deneme modelinin kullan ld ara rman n çal ma grubunda ö retim y nda Konya ilinde bulunan Ay ah Anaokulu ile Necip Faz l K sakürek lkö retim Okulunun anas na devam eden 40 deney (18 k z, 22 erkek), 40 kontrol gurubunda (16 k z, 24 erkek) olmak üzere toplam 80 çocuk yer alm r. Haz rlanan fen ö retim program nda çocuklar n bilimsel süreç becerilerini destekleyici fiziksel olaylar ile ilgili m knat s, su, sarkaç, rampa, silindir ve gölge etkinlikleri bulunmaktad r. Veriler yine ara rmac taraf ndan haz rlanan Okul Öncesi Bilimsel Süreç Becerileri Ölçe i ile toplanm r. Deney ve kontrol gruplar n kendi içlerinde ön-test/son-test puan ortalamalar n kar la lmas nda ba ml t testi, gruplar aras ndaki ba ar farkl klar n tespitinde ise ba ms z t-testi kullan lm r. Ayr ca Bilimsel Süreç Becerilerini Geli tirmeye Yönelik Yap land rmac Yakla ma Dayal Bilim Ö retim Program n n kazand rd davran lar n kal test etmek iv

15 için de yine deney ve kontrol grubunda yer alan çocuklar n son-test puan ortalamalar ile kal k testi puan ortalamalar kar la lm r. Ara rma sonucuna göre, Bilimsel Süreç Becerilerini Geli tirmeye Yönelik Yap land rmac Yakla ma Dayal Bilim Ö retim Program na kat lan deney grubu çocuklar n Okul Öncesi Bilimsel Süreç Becerileri Ölçe i puan ortalamalar ile mevcut bilim ö retim program na kat lan kontrol grubu çocuklar n puan ortalamalar aras nda istatistiksel olarak 0.05 düzeyinde anlaml fark gözlenmi tir. Deney grubunun puanlar kontrol grubunun puanlar na göre daha yüksek bulunmu tur. Ayr ca, ara rma sonucuna göre, deney grubundaki çocuklar n Okul Öncesi Bilimsel Süreç Becerileri Ölçe i kal k puan ortalamalar ile mevcut bilim ö retim program na kat lan kontrol grubu çocuklar n puan ortalamalar aras nda istatistiksel olarak 0.05 düzeyinde anlaml fark gözlenmi tir. Deney grubunun puanlar kontrol grubunun puanlar na göre daha yüksek bulunmu tur. Bu sonuçlar, okul öncesi e itim kurumuna devam eden çocuklara uygulanan Bilimsel Süreç Becerilerini Geli tirmeye Yönelik Yap land rmac Yakla ma Dayal Bilim Ö retim Program n çocuklara bilimsel süreç becerilerini kazand rmada etkili ve kal oldu unu ortaya koymaktad r. Ahathar Kelimeler: Bilimsel Süreç Becerileri, Okul Öncesi Fen Ö retimi, Yap land rmac Yakla m v

16 T.C. SELÇUK ÜN VERS TES Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlü ü rencinin Tezin Ad Ad Soyad Sema BÜYÜKTA KAPU Numaras Ana Bilim/Bilim Dal Çocuk Geli imi ve Ev Yönetimi Anabilim Dal, Çocuk Geli imi ve E itimi Bilim Dal Dan man Yrd. Doç.Dr. Nadir ÇEL KÖZ Prof. Dr. Berrin AKMAN A Science Teaching Program Proposal based on Constructivist Science Education to develop 6 year-old Children s Scientific Processing Skills SUMMARY The basic aim of this study is to reveal the effect of Constructivist Science Education Program developed by researcher for efficient and lasting acquisition of scientific processing skills by 6 year olds attending pre-school education institutions. The study in which an experimental pre-test post-test model with control group was used the experimental group is composed of a total of 80 children, attending Ay ah Nursery school and nursery class of Necip Faz l K sakürek primary school in Konya in education year, 40 (18 females, 22 males) being in the experimental group, 40 (16 females, 24 males) being in the control group. In the science education program there are magnet, water, pendulum, ramp, cylinder and shadow activities which will support the scientific processing skills of children. Data was collected with Pre-school Scientific Processing Skills Scale which was also developed by researcher. In the in-group comparison of pre-test and post-test score means of vi

17 experimental and control groups dependent t-test was used and to find out differences between groups independent t-test was used. Besides, to test whether the behaviors acquired with constructivist science education are permanent or not, posttest means scores and Constructivist Science Education Program and those permanency test scores of the children who received current education program at 0.05 level. The scores of the experimental group were found to be higher than the scores of the children in the control group. This result indicates that Constructivist Science Education Program administrated to children permanency test scores of the children in the experiment and control groups were compared. According to the result of the study, there found significant difference between the Preschool Scientific Processing Skills Scale scores of the children in the experimental group who received Constructivist Science Education Program and those of the children who received current education program at 0.05 level. The scores of the experimental group were found to be higher than the scores of the children in the control group. Besides, according to the result of the study, there found significant difference between the Preschool Scientific Processing Skills Scale permanency test scores of the children children in the experimental group who received attending pre-school education groups is effective in the acquisition of scientific processing skills. Key Words: Scientific Processing Skills, Preschool Science Teaching, Constructivist Approach. vii

18 TABLOLAR L STES Tablo 3.1. Ara rma Deseni Tablo 3.2. Gruplar n Gözlem Becerilerine li kin Öntest Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ms z t-testi Sonuçlar Tablo 3.3. Gruplar n S flama Becerilerine li kin Öntest Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ms z t-testi Sonuçlar Tablo 3.4. Gruplar n Ölçme Becerilerine li kin Öntest Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ms z t-testi Sonuçlar Tablo 3.5. Gruplar n Tahmin Etme Becerilerine li kin Öntest Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ms z t-testi Sonuçlar Tablo 3.6. Gruplar n Verileri Kaydetme Becerilerine li kin Öntest Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ms z t-testi Sonuçlar Tablo 3.7. Gruplar n Sonuç Ç karma Becerilerine li kin Öntest Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ms z t-testi Sonuçlar Tablo 3.8. Gruplar n Bilimsel Süreç Becerilerine li kin Öntest Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ms z t-testi Sonuçlar Tablo 3.9. Deney ve Kontrol Grubunu Olu turan Çocuklar n Cinsiyetlerine Göre Da mlar viii

19 Tablo Deney ve Kontrol Grubu Çocuklar n Anne E itim Durumlar na Göre Da mlar Tablo Deney ve Kontrol Grubu Çocuklar n Baba E itim Durumlar na Göre Da mlar Tablo Okul Öncesi Bilimsel Süreç Becerileri Ölçe i Faktör Analizi Sonuçlar Tablo Okul Öncesi Bilimsel Süreç Becerileri Ölçe inin Toplam Variyans Aç klama Oranlar Tablo Okul Öncesi Bilimsel Süreç Becerileri Ölçe i Varimax Dik Döndürme Sonuçlar Tablo Okul öncesi Bilimsel Süreç Becerileri Ölçe ine li kin Güvenirlik Sonuçlar Tablo Alt ve üst gruplar n Bilimsel Süreç Becerileri Ölçe inden ald klar puan ortalamalar n kar la lmas na Yönelik Ba ms z t Testi sonuçlar Tablo Deney Grubunda Yer Alan Çocuklar n Gözlem Becerisi Eri i (ÖnTest-SonTest) Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ml Gruplar için t Testi Sonuçlar Tablo Deney Grubunda Yer Alan Çocuklar n S flama Becerisi Eri i (ÖnTest-SonTest) Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ml Gruplar için t Testi Sonuçlar Tablo Deney Grubunda Yer Alan Çocuklar n Ölçme Becerisi Eri i ix

20 (ÖnTest-SonTest) Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ml Gruplar için t Testi Sonuçlar Tablo Deney Grubunda Yer Alan Çocuklar n Tahmin Etme Becerisi Eri i (ÖnTest-SonTest) Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ml Gruplar için t Testi Sonuçlar Tablo Deney Grubunda Yer Alan Çocuklar n Verileri Kaydetme Becerisi Eri i (ÖnTest-SonTest) Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ml Gruplar için t Testi Sonuçlar Tablo Deney Grubunda Yer Alan Çocuklar n Sonuç Ç karma Becerisi Eri i (ÖnTest-SonTest) Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ml Gruplar için t Testi Sonuçlar Tablo Deney Grubunda Yer Alan Çocuklar n Bilimsel Süreç Becerileri Eri i (ÖnTest-SonTest) Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ml Gruplar için t Testi Sonuçlar Tablo Kontrol Grubunda Yer Alan Çocuklar n Gözlem Becerisi Eri i (Öntest-Sontest) Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ml Gruplar çin t Testi Sonuçlar Tablo Kontrol Grubunda Yer Alan Çocuklar n S flama Becerisi Eri i (Öntest-Sontest) Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ml Gruplar çin t Testi Sonuçlar Tablo Kontrol Grubunda Yer Alan Çocuklar n Ölçme Becerisi Eri i (Öntest-Sontest) Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ml Gruplar çin t Testi Sonuçlar Tablo Kontrol Grubunda Yer Alan Çocuklar n Tahmin Etme Becerisi x

21 Eri i (Öntest-Sontest) Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ml Gruplar çin t Testi Sonuçlar Tablo Kontrol Grubunda Yer Alan Çocuklar n Verileri Kaydetme Becerisi Eri i Öntest-Sontest) Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ml Gruplar çin t Testi Sonuçlar Tablo Kontrol Grubunda Yer Alan Çocuklar n Sonuç Ç karma Becerisi Eri i (Öntest-Sontest) Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ml gruplar çin t Testi Sonuçlar Tablo Kontrol Grubunda Yer Alan Çocuklar n Bilimsel Süreç Becerileri Eri i (Öntest-Sontest) Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ml Gruplar çin t Testi Sonuçlar Tablo Deney ve Kontrol Grubunda Yer Alan Çocuklar n Gözlem Becerisi Puanlar n (Sontest) Kar la lmas na Yönelik Ba ms z Gruplar çin t Testi Sonuçlar Tablo Deney ve Kontrol Grubunda Yer Alan Çocuklar n S flama Becerisi Puanlar n (Sontest) Kar la lmas na Yönelik Ba ms z Gruplar çin t Testi Sonuçlar Tablo Deney ve Kontrol Grubunda Yer Alan Çocuklar n Ölçme Becerisi Puanlar n (Sontest) Kar la lmas na Yönelik Ba ms z Gruplar çin t Testi Sonuçlar Tablo Deney ve Kontrol Grubunda Yer Alan Çocuklar n Tahmin Etme Becerisi Puanlar n (Sontest) Kar la lmas na Yönelik Ba ms z Gruplar çin t Testi Sonuçlar Tablo Deney ve Kontrol Grubunda Yer Alan Çocuklar n Verileri xi

22 Kaydetme Becerisi Puanlar n (Sontest) Kar la lmas na Yönelik Ba ms z Gruplar çin t Testi Sonuçlar Tablo Deney ve Kontrol Grubunda Yer Alan Çocuklar n Sonuç Ç karma Becerisi Puanlar n (Sontest) Kar la lmas na Yönelik Ba ms z Gruplar çin t Testi Sonuçlar Tablo Deney ve Kontrol Grubunda Yer Alan Çocuklar n Bilimsel Süreç Becerileri Puanlar n (Sontest) Kar la lmas na Yönelik Ba ms z Gruplar çin t Testi Sonuçlar Tablo Deney ve Kontrol Grubunu olu turan Çocuklar n Gözlem, flama, Ölçme, Tahmin Etme, Verileri Kaydetme, Sonuç Ç karma, BSB Öntest ve Sontest Puanlar na Göre Betimleyici statistiksel Sonuçlar Tablo Deney Grubunda Yer Alan Çocuklar n Gözlem Becerisi Kal k (Sontest-Kal k) Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ml Gruplar çin t Testi Sonuçlar Tablo Deney Grubunda Yer Alan Çocuklar n S flama Becerisi Kal k (Sontest-Kal k) Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ml Gruplar çin t Testi Sonuçlar Tablo Deney Grubunda Yer Alan Çocuklar n Ölçme Becerisi Kal k (Sontest-Kal k) Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ml Gruplar çin t Testi Sonuçlar Tablo Deney Grubunda Yer Alan Çocuklar n Tahmin Etme Becerisi Kal k (Sontest-Kal k) Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ml Gruplar çin t Testi Sonuçlar xii

23 Tablo Deney Grubunda Yer Alan Çocuklar n Verileri Kaydetme Becerisi Kal k (Sontest-Kal k) Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ml Gruplar çin t Testi Sonuçlar Tablo Deney Grubunda Yer Alan Çocuklar n Sonuç Ç karma Becerisi Kal k (Sontest-Kal k) Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ml Gruplar çin t Testi Sonuçlar Tablo Deney Grubunda Yer Alan Çocuklar n Bilimsel Süreç Becerileri Kal k (Sontest-Kal k) Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ml Gruplar çin t Testi Sonuçlar Tablo Kontrol Grubunda Yer Alan Çocuklar n Gözlem Becerisi Kal k (Sontest-Kal k) Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ml Gruplar çin t Testi Sonuçlar Tablo Kontrol Grubunda Yer Alan Çocuklar n S flama Becerisi Kal k (Sontest-Kal k) Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ml Gruplar çin t Testi Sonuçlar Tablo Kontrol Grubunda Yer Alan Çocuklar n Ölçme Becerisi Kal k (Sontest-Kal k) Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ml Gruplar çin t Testi Sonuçlar Tablo Kontrol Grubunda Yer Alan Çocuklar n Tahmin Etme Becerisi Kal k (Sontest-Kal k) Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ml Gruplar çin t Testi Sonuçlar Tablo Kontrol Grubunda Yer Alan Çocuklar n Verileri Kaydetme Becerisi Kal k (Sontest-Kal k) Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ml Gruplar çin t Testi Sonuçlar xiii

24 Tablo Kontrol Grubunda Yer Alan Çocuklar n Sonuç Ç karma Becerisi Kal k (Sontest-Kal k) Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ml Gruplar çin t Testi Sonuçlar Tablo Kontrol Grubunda Yer Alan Çocuklar n Bilimsel Süreç Becerileri Kal k (Sontest-Kal k) Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ml Gruplar çin t Testi Sonuçlar Tablo Deney ve Kontrol Grubu Çocuklar n Gözlem Becerisi Kal k Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ms z Gruplar çin t Testi Sonuçlar Tablo Deney ve Kontrol Grubu Çocuklar n S flama Becerisi Kal k Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ms z Gruplar çin t Testi Sonuçlar Tablo Deney ve Kontrol Grubu Çocuklar n Ölçme Becerisi Kal k Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ms z Gruplar çin t Testi Sonuçlar Tablo Deney ve Kontrol Grubu Çocuklar n Tahmin Etme Becerisi Kal k Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ms z Gruplar çin t Testi Sonuçlar Tablo Deney ve Kontrol Grubu Çocuklar n Verileri Kaydetme Becerisi Kal k Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ms z Gruplar çin t Testi Sonuçlar Tablo Deney ve Kontrol Grubu Çocuklar n Sonuç Ç karma Becerisi Kal k Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ms z Gruplar çin t Testi Sonuçlar xiv

25 Tablo Deney ve Kontrol Grubu Çocuklar n Bilimsel Süreç Becerileri Kal k Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ms z Gruplar çin t Testi Sonuçlar Tablo Deney ve Kontrol Grubunu olu turan Çocuklar n Gözlem, flama, Ölçme, Tahmin Etme, Verileri Kaydetme, Sonuç Ç karma, BSB Sontest ve Kal k Testi Puanlar na Göre Betimleyici Tablo xv

26 BÖLÜM 1 Bireyin çevresiyle etkile imi, do du u andan itibaren ba lamakta ve büyüme ile birlikte h zl bir ekilde artmaktad r. Örne in 0 2 ya dönemindeki çocuklar, çevrelerini ke fettikçe farkl nesnelere farkl tepkiler vermeyi ve bu tepkileri hat rlamay ö renirler (Micklo, 1995). Çocuklar n etraflar ndaki dünyaya anlam verme çabalar, bu basit gayretlerle ekillenmektedir. Çevreyle etkile im artt kça, çocuklar n etraflar ndaki geli en olaylara daha fazla ilgi duymaya ba lad görülmektedir. Asl nda, gözlemledikleri olaylar n nedenlerini merak ederek sorgulamalar, 2 6 ya aral ndaki çocuklar n en belirgin özelliklerindendir. Bu dönemde bir bilim adam kadar merakl olan çocuklar; ara rmaya, ke fetmeye, renmeye ve yeni eyler yaratmaya isteklidirler (Holt, 1991). Bu nedenle küçük çocuklar do tan bilim insan olarak tan mlanmaktad r. Edwards (1998), bilim insanlar ile çocuklar aras ndaki benzerli i u ekilde aç klamaktad r: Çocuklar, herhangi bir nesneye b kmadan saatlerce bakarak onu inceler, deneyler yapar, sonuçlar ç kar r ve buradan elde etti i deneyimleri çevresindekilere gösterir ya da anlat rlar. Bilim insanlar da çocuklar gibi merakl rlar ve kendi alanlar nda ya ad klar sorunlara çözüm getirene kadar ya da gerçeklere ula ana kadar denemeler yaparlar. Çocuklardan daha kompleks ve sistematik ara rmalar yapmalar na ra men her iki grubun kulland klar beceriler benzerdir. Küçük ya tan itibaren bilim insanlar gibi çevrelerini ve do ay tan mak ya da anlamak amac yla sorular soran ve bu sorulara cevaplar bulmak için ara rmalar yapan çocuklar, okul hayatlar na elde ettikleri bu deneyimlerle ba lamaktad rlar. Bu yüzden çocuklar ilkö retime, okulda ö retilecek birçok konuyla ilgili ön bilgilere sahip olarak gelirler. Do a, çevre ve ya amla ilgili deneyimleri içermesi nedeniyle çocuklar n mevcut bilgileri ço unlukla fenle ilgilidir ya da fen ö retimin konular içerisinde yer almaktad r. Bu nedenle, ilkö retime yeterli düzeyde haz rlanabilmeleri için çocuklara, bilim insan gibi ara rma yapma becerisi kazand racak pek çok 1

27 fen etkinli ine okul öncesi ö retim programlar nda yer verilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte etkinliklerde temel amaç, yaln zca bilgi kazand rmak de il ayn zamanda çocuklara bireysel ara rmalar nda bilimsel süreçleri kulland rarak bilimin nas l yap laca uygulamal olarak ö retmek olmal r. Okulöncesi fen programlar nda süreç becerilerinin kazand lmas s ras nda çocuklar n ya lar ve geli im özellikleri de dikkate al nmas gereken di er önemli bir husustur. Okulöncesi fen ö retim programlar, ilkö retimin 4. s na kadar verilen süreç becerilerine temel olu turacak ekilde yap land lmal r. Okulöncesi fen etkinliklerinde çocuklardan, orta düzey süreç becerilerine sahip ö renciler gibi bilimsel ara rma tasarlamalar ve uygulamalar beklenmemeli, yaln zca bu beceriler için temel olu turan beceriler kazand lmal r. Yap labilecek küçük etkinliklerle; rencilerin detayl gözlem yapma, ölçüm yapma, veri kaydetme, verilere dayanarak kar mlarda bulunma ve yorumlama gibi becerilerinin geli tirilmesi amaçlanmal r (Abruscato, 2000; Martin, Sexton ve Gerlovich, 2002). Bununla birlikte gerek dünya da ve gerekse Türkiye de yap lan bir çok ara rma (Y lmaz, 2007; Gelman ve Brennenman, 2004; Balk ve di erleri, 2003; Varelas, Pappas ve Rife, 2006; Dökme, 2005; Arslan ve Özdemir,2006; Lavonen ve Laaksonen, 2009; Erdo an, 2007; Haz r ve Türkmen, 2008; Roberts, 2007; K ldan ve Pekta, 2009; Roth ve di erleri, 2006; Co tu ve Ünal, 2005; Aikenhead, 2005; Çava ve Kesercio lu, 2005, Brown ve Melear, 2007; Lotter, Harwood ve Bonner, 2007; Ata, 1999; Tan ve Temiz, 2003; Lunsford ve di erleri, 2007; Balc, 2007; Orhan, 2004; Zuzovsky ve Tamir, 1999) mevcut ö retim programlar n, bireylerin geli en ve de en dünyaya ayak uydurabilmeleri için gerekli olan becerileri kazand rmada yetersiz kald ortaya koymaktad r. Bu ara rmalarda; merak eden, ara ran, sorgulayan, ele tiren ve üreten bireyleri yeti tirebilmek için yeni ö retim yakla mlar n ve özellikle de yap land rmac temel alan ö retim yakla mlar n ara lmas gereklili i vurgulanmaktad r. Bilim e itiminde, bilimin nas l ö retilmesi gerekti i hususunda iki farkl yakla m bulunmaktad r. Birinci yakla mda; bilim e itimi çocuklar taraf ndan bilinmesi gereken baz gerçekleri ezberleme olarak kabul edilirken, ikinci 2

28 yakla mda süreç becerilerini kullanarak çevreyi ara rma olarak görülmektedir (Wallace ve Louden, 2002). Birinci görü ü benimseyen e itimciler, aktard bilgileri hat rlayarak, sorulara do ru cevap veren ö rencileri ba ar bir bilim rencisi olarak kabul ederler (Solomon ve Aikenhead, 1994). Çocuklar n bilimsel kavramlar da say, renk ve ekil kavramlar gibi ö renmeleri gerekti ine inand klar için (Bereiter, 1994) ö retim programlar n geleneksel yakla merkeze almas gerekti ini savunurlar. kinci görü ü benimseyen e itimciler bilim e itiminin, bilimsel kavramlar ezberlemeden ya da ö renmeden daha fazlas oldu una inanmaktad rlar. Bu görü ü benimseyen e itimcilere göre bilim bir süreçtir ve fiziksel dünyay ara rma yoludur (Merton ve Storer, 1979). Bu e itimciler, ba ar bir bilim ö rencisini, bilim adam gibi dü ünen bireyler olarak tan mlarlar (Staver, 1998) ve ö retim programlar haz rlamada yap land rmac yakla benimserler. Yap land rmac k, Ausubel (1968) in renmeyi etkileyen en önemli faktör rencinin mevcut bilgi birikimidir ve Piaget (1954) nin denge-dengesizlik-yeniden denge eklinde aç klad ö renme sürecine ili kin görü leri temel almaktad r. renenin bilgiyi transfer etmesine, varolan bilgiyi yeniden yorumlanmas na ve yeni bilgiyi olu turmas na dayanmaktad r (Hand ve Treagust, 1991; Appleton, 1997; Perkins, 1999). Yap land rmac kuramda bilgiyi yap land rma, çocuklar n sahip olduklar bilgiyi yeniden olu turma ve geli tirmelerinde daha etkin bir rol almas olarak tan mlanan anahtar bir kavramd r (McCormick ve Paechter, 1999). Bu dü ünceye göre çocuk yeni kazand bilgileri eski bilgileri ile kar la r, zihninde yeniden yap land r ve böylece etraf ndaki dünyay anlamland r. Bu teoride, bilginin her bir ö renen taraf ndan bireysel olarak yap land ld, çocuklar n kendisine ula an bilgileri aynen almad, ö renmede bireyin ön bilgi, ki isel özellik ve ö renme ortam n son derece önemli oldu u vurgulanmaktad r (Özmen, 2004). retmen merkezli ve ö rencilerin pasif dinleyiciler olduklar geleneksel ö retim yakla mlar n aksine yap land rmac kta, ö rencilere haz r bilgi yüklemek yerine, bilgiye ula mak için gerekli bilgi ve beceriler kazand lmaya çal lmaktad r. (Brook ve Brooks, 1993; Marlowe ve Page, 1998). 3

29 Ancak yap lan ara rmalar incelendi inde, okul öncesi e itimde uygulanan bilim aktivitelerinin geleneksel yakla temel ald söylenebilir (Plevyak, 2007; Aral ve di erleri, 2002; French, 2004; Ayvac, Devecio lu ve Yi it, 2002, DeBoer, 2002; Tenenbaum ve di erleri, 2004; Büyükta kapu, 2010; Fecho, 2000; Gelman ve Brennenman, 2004; Özden, Akda ve Ekmekçi, 2009; Katz, Sadler ve Craig, 2005; Roberts, Bailey ve Nychka, 1991; McBride ve Schwartz, 2003; Schwartz, Carta, ve Grant, 1996; Kontos, 1999). Geleneksel yakla ma dayal bilim etkinliklerinde ise ço unlukla uzun aç klamalara dayal ve yaln zca bilimsel bir anlay kazand rmaya yönelik ö retim içeri i ön planda tutuldu u için bir çok ara rmada bilimsel süreç becerilerinin yeterince kazand lamad vurgulanmaktad r. Di er taraftan, yap lan ara rmalar sorun alanlar aç ndan de erlendirildi inde; bu ara rmalar n bir sm n kullan lan ö retim yönteminin bilimsel süreç becerilerine etkisi (Geban, 1990; LaVigne, 1997; Owens, 1997; Turpin, 2000; Krystyniak, 2001; DiSimoni, 2002; Huziak, 2003; Özdemir, 2004; Jimarez, 2005; Bozkurt, 2005; Erdo an, 2005; Tatar, 2006, Kanl, 2007; Ewers, 2001), bir k sm n bilimsel süreç becerilerini etkileyen faktörler (Aydo du, 2006; Myers, 2004; Chuang ve Cheng, 2002; Huppert ve arkada lar, 2002; Ferreira, 2004), bir k sm n bilimsel süreç becerileri ile ba ar aras ndaki ili ki (Berman, 1996; Sittirug, 1997) ve bir k sm n da ö rencilerin sahip oldu u bilimsel süreç becerileri (Arslan, 1995; Germann ve Aram, 1996; Akman ve ark., 2003; Dökme ve Ayd nl, 2009) üzerinde yo unla görülmektedir. Ayr ca bu ara rmalar n daha çok ilk ve orta ö retim ö rencilerini hedef kitle olarak merkeze ald, okul öncesi dönemdeki çocuklar n sahip oldu u süreç becerilerine ili kin rl say da çal ma bulundu u ve bilim e itiminde büyük önem ta yan yap land rmac yakla n çocuklar n bilimsel süreç becerilerine etkisini konu alan ara rmalara yeterince yer verilmedi i gözlenmektedir. Bu nedenle bu ara rmada, 6 ya çocuklar n bilimsel süreç becerilerini etkili ve kal bir ekilde kazanabilmeleri için ara rmac taraf ndan yap land rmac yakla ma dayal bir Bilim Ö retim Program haz rlanm ve okul öncesi e itim kurumlar na devam eden çocuklar üzerinde uygulanarak, bilimsel süreç becerilerine etkisi incelenmi tir. 4

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com K 8 Fen Koleji'nde, anas n f ndan 8. S n fa kadar bütünlük ve devaml l k arz eden bir e itim program uygulan r. Bu programla tüm s n f düzeylerinde ö rencilere temel

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ Dr. Ayhan HELVACI Giriş Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda yapılan eğitim birçok disiplinlerden

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir?

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Vitamin Ortaokul Kurumsal üyesi olan özel okullarda, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler çerçevesinde

Detaylı

İlkadım Birey Tanıma Envanteri

İlkadım Birey Tanıma Envanteri İlkadım Birey Tanıma Envanteri İLKADIM Birey Tanıma Envanteri; Birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmıştır. İlkokul 3. ve 4. sınıf ve Ortaokul 5.6.7.8.sınıf, ile Lise Haz.9.10.11. ve 12.sınıf aralığındaki

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre I (Elektrik ve Manyetik Alanın Toplumsal ve Çevresel Etkileri)

Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre I (Elektrik ve Manyetik Alanın Toplumsal ve Çevresel Etkileri) ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI FEN BĐLGĐSĐ EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI DOKTORA PROGRAMI 2013 2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERĐ Dersin Kodu Dersin Adı T P AKTS ĐFE 600* Seminer 0 3 6 ĐFE 601 Đleri Nicel

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ. GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ. GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA 0 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Tesis ve Malzeme Kullanımı

Tesis ve Malzeme Kullanımı KAPANıŞTAN ÖNCE POLİTİKALAR Tesis ve Malzeme Kullanımı SORUNLAR -Yeterli tesis ve malzeme yok - Malzeme bilgisi sınırlı - Bakım, onarım, temizlik yetersizliği - Tesis ve malzemelerin amaç dışı kullanımı

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ Amaç AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ I. BÖLÜM GENEL Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinden mezun olacak öğrencilerin

Detaylı

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin; Öğretmenlik mesleği ile tanışmalarını, Öğretmenliğin özellikleri

Detaylı

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Ç NDEK LER BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Bellek ve Ö renme... 2 Davran n Yap Ta lar : Nöronlar... 3 Nöronlar n Bütünle tirme Fonksiyonu... 7 Ö renme ve Bellek... 12 Ö renme

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi ÜN VERS TEYE G R SINAV S STEM NDEK SON DE KL E L K N Ö RENC LER N ALGILARI Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Oryantasyon Rehberi 2015 Mart 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu kitapçığın amacı, bölümümüz öğrencilerinin eğitimleri süresince ihtiyaç duyabilecekleri

Detaylı

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır?

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır? Nisan, 01.04.2013 OTĠZM, EĞĠTĠM HAKKI VE UYGULAMALARI Nisan ayı otizm farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Gün, ay ve yıl olarak belli amaçlara hasredilen tema lar, toplumda dikkat çekmek, konunun önemini

Detaylı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DENEME SINAVI

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DENEME SINAVI İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DENEME SINAVI A2 BÖLÜMÜ SORULARI Teorik Soru Sayısı: 30 İstenilen Başarı Oranı : % 70 ( 21 Soru ) 1 KONULAR İşe Alım Süreci İşyeri Ziyaretleri Personel İhtiyaç Analizi Meslek

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

MATEMATİK (haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati)

MATEMATİK (haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati) MATEMATİK (haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati) GİRİŞ XXI. yüzyılda matematik eğitimi yalnız doğa olaylarının araştırmasında ve teknikte değil insan oğlunun mantıklı, eleştirel ve estetik

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1 1.1. İlk Çağ da Bilgi ve Bilimin Gelişimi... 2 1.1.1. İlk Uygarlıklarda Bilgi ve Bilimin Gelişimi... 2 1.1.2. Antik Yunan da Bilgi ve Bilimin Gelişimi...

Detaylı

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ eskemre@gmail.com Kaynaştırma Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitim Ortamları Tam zamanlı genel eğitim sınıfı Öğretmene danışmanlık sağlandığı tam zamanlı

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 29.03.2012 / ÇANAKKALE Fen Lisesi ARAŞTIRMA PROJESİ

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

Geleceğin Dersliğini Tasarlamak

Geleceğin Dersliğini Tasarlamak Geleceğin Dersliğini Tasarlamak Mehmet MUHARREMOĞL Ulusal Koordinatör mmuharremoglu@meb.gov.tr Zehra SAYIN Teknik Koordinatör zehrasayin@meb.gov.tr Projenin yasal çerçevesi itec Projesi 7. ÇP Bilgi ve

Detaylı

Türkiye de Okutulan Fen ve Teknoloji Kitap Setlerindeki Fen-Teknoloji- Toplum-Çevre (FTTÇ) Konularının Değerlendirilmesi

Türkiye de Okutulan Fen ve Teknoloji Kitap Setlerindeki Fen-Teknoloji- Toplum-Çevre (FTTÇ) Konularının Değerlendirilmesi 510 Türkiye de Okutulan Fen ve Teknoloji Kitap Setlerindeki Fen-Teknoloji- Toplum-Çevre (FTTÇ) Konularının Değerlendirilmesi Dr. Elif Bakar, MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü, elifbakar@gmail.com Özet Fen

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 1. Tüm çalıģma ünitelerinde araģtırma ödevi verilmesi esastır. Açıklama: Ünite çalıģmaları kapsamında

Detaylı

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal K TAP TANITIMI Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal Doç. Dr. Süleyman Akyürek, lkö retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö retmen Adaylar n n Yeterlikleri

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 İÇİNDEKİLER 1. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.3.1. ÖRNEK OLAY (DURUM ÇALIŞMASI) YÖNTEMİ...

Detaylı

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM 1. Açıklama 1.1.Proje Ortaklarının Adları: Uzman Klinik Psikolog Özge Yaren YAVUZ ERDAN, Uzman Klinik Psikolog Elvan DEMİRBAĞ, Uzman Klinik Psikolog Nilay KONDUZ 1.2.Nihai

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Tasarım Psikolojisi SEÇ356 Seçmeli 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 6

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 6 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 6 KURUMDA EĞİTİM VE GELİŞTİRME Eğitim, bireyin kendisine, yakın çevresine ve topluma uyum sağlaması için gereken bilgi, beceri ve alışkanlıkların kazandırılması sürecidir. Günümüz

Detaylı

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA, 2015 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

Öğretim Tasarımında ASSURE Modeli The Heinich, Molenda, Russell and Smaldino Model

Öğretim Tasarımında ASSURE Modeli The Heinich, Molenda, Russell and Smaldino Model 1 Öğretim Tasarımında ASSURE Modeli The Heinich, Molenda, Russell and Smaldino Model ASSURE modeli, öğretmenlerin sınıflarında kullanmaları için değiştirilmiş bir Öğretim Sistemi Tasarımı (ISD) sürecidir.

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

AİLELERİN YAŞADIKLARININ BETİMLENMESİ

AİLELERİN YAŞADIKLARININ BETİMLENMESİ 134 AİLELERİN YAŞADIKLARININ BETİMLENMESİ ÇİZELGE 122 Ailelerin Çocuğunuzda Bazı Sorunlar Olduğunu Nasıl Anladınız? a) Yürümede gecikme olduğunda 8 16 b) Görme bozukluğu fark edildiğinde 1 2 c) Hastanede

Detaylı

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ *

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ * HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ * Doç. Dr. Meral TEKİN ** Son yıllarda halk eğitimi, toplumdaki öneminin giderek artmasına koşut olarak, önemli bir araştırma alanı olarak kabul görmeye

Detaylı

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME Amaç: Kat l mc lara bütünsel kalite ve bunun kurumlarda yarat laca geli im ihtiyac hakk nda geni bilgi vermek, yap labilecek uygulamalar hakk nda yöntemler sunmak. çerik:

Detaylı

K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER

K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER 1- TANIM K.S.Ü. Müh. Mim. Fakültesinin Tekstil Mühendisliği Bölümünde Bitirme

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Anlatım Teknikleri I MMR 103 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Ankara'daki Halk Eğitimi Merkezlerinde Açılan Kurslara Katılanların Özellikleri, Katılmalarını Güdüleyen Etmenler ve Programlara İlişkin Görüşleri

Ankara'daki Halk Eğitimi Merkezlerinde Açılan Kurslara Katılanların Özellikleri, Katılmalarını Güdüleyen Etmenler ve Programlara İlişkin Görüşleri Halk Eğitiminde Katılma: Ankara'daki Halk Eğitimi Merkezlerinde Açılan Kurslara Katılanların Özellikleri, Katılmalarını Güdüleyen Etmenler ve Programlara İlişkin Görüşleri Yrd. Doç. Dr. Serap AYHAN* Bilim

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

GIDA MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER

GIDA MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER TANIM Gıda mühendisi gıda hammaddelerinin besin değerini kaybetmeden standartlara uygun olarak verimli bir şekilde işlenmesini, korunmasını ve depolanmasını planlayan, uygulamasını yürüten ve yeni sistemleri

Detaylı

Tekrar ve Düzeltmenin Erişiye Etkisi Fusun G. Alacapınar

Tekrar ve Düzeltmenin Erişiye Etkisi Fusun G. Alacapınar Journal of Language and Linguistic Studies Vol.2, No.2, October 2006 Tekrar ve Düzeltmenin Erişiye Etkisi Fusun G. Alacapınar Öz Problem durumu:tekrar, düzeltme ile başarı ve erişi arasında anlamlı bir

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ

SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ARTVİN MESLEK YÜKSEKOKULU SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ STAJYER ÖĞRENCİNİN; Bölümü Programı : Tasarım Bölümü : İç Mekan Tasarım Programı Adı Soyadı : Sınıf - Yarıyıl : Yüksekokul

Detaylı

ÖĞRETMENLĐK UYGULAMASI

ÖĞRETMENLĐK UYGULAMASI ÖĞRETMENLĐK UYGULAMASI ÖĞRETMENLIK UYGULAMASI DERS DOSYASI Bu ders, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Pedagojik Formasyon programında Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından açılan 2 saat

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ GÜZELLİK HİZMETLERİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ GÜZELLİK HİZMETLERİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ GÜZELLİK HİZMETLERİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

GENEL BİYOLOJİ UYGULAMALARINDA AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIĞA CİNSİYETİN ETKİSİ

GENEL BİYOLOJİ UYGULAMALARINDA AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIĞA CİNSİYETİN ETKİSİ Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (2) Sayı:14 63 GENEL BİYOLOJİ UYGULAMALARINDA AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIĞA CİNSİYETİN ETKİSİ Arş.Gör.Esra ÖZAY* Arş.Gör.Dr.İjlal OCAK* Gürbüz OCAK**

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 5. Sonuçlar ve reform teklifleri 5.1 (Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu) 5.1.1 Performans

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Gelişim psikolojisi, bireylerin yaşam boyunca geçirdiği bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ University Grants Committee (UGC) Çeviren : Doç. Dr. M. ÂDEM UGC, üniversitenin parasal gereksinmeleri konusunda Hükümete danışman olarak Temmuz 1919'da

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI ANKARA 2011 GENEL

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJI ÖĞRETIMINDE MODEL KULLANıMı MODELLER VE FEN EĞITIMI Soyut ve anlaşılması zor kavramların somutlaştırılmış şekli model olarak tanımlanabilir. Modeller, bilimsel düşünme ve çalışmanın bir

Detaylı

ELEKTRİK MÜHENDİSİ TANIM

ELEKTRİK MÜHENDİSİ TANIM TANIM Elektrik enerjisinin, en ekonomik yollarla üretilmesini ve dağıtımını; elektrik donanımlarının, parça ve sistemlerinin yapımını planlayan ve sistemi kurup çalışmasını sağlayan kişidir. A- GÖREVLER

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ TANIM Tarımsal üretimde toprak, su, bitki, gıda, yem ve gübre analizlerini laboratuar şartlarında yapan, ilgili mühendislerce belirlenen bitki koruma tekniklerini yöntemine uygun olarak yapan kişidir.

Detaylı

OTİZM NEDİR? becerilerinin oluşmasını etkileyen gelişim bozukluğudur.

OTİZM NEDİR? becerilerinin oluşmasını etkileyen gelişim bozukluğudur. OTİZM NEDİR? Otizm, sosyal ve iletişim Otizm, sosyal ve iletişim becerilerinin oluşmasını etkileyen gelişim bozukluğudur. GÖRÜLME SIKLIĞI Son verilere göre 110 çocuktan birini etkilediği kabul edilmektedir

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 1 BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 Belli bir özelliğe yönelik yapılandırılmış gözlemlerle elde edilen ölçme sonuçları üzerinde bir çok istatistiksel işlem yapılabilmektedir. Bu işlemlerin bir kısmı

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda öğrencilere ya da yetişkinlere çocuk eğitimi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çocuk gelişimi ile ilgili hangi

Detaylı

Makalede Yazar, Başlık Seçimi ve Özetin Yazılması

Makalede Yazar, Başlık Seçimi ve Özetin Yazılması Makalede Yazar, Başlık Seçimi ve Özetin Yazılması Doç.Dr.Ahmet GÜZEL Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Bilim Dalı, Samsun 1 Sunum Akışı Makale Yazarı kime denir Yazar tanımlamaları Yazar

Detaylı