T.C. DOKTORA TEZ YRD. DOÇ. DR. NAD R ÇEL KÖZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. DOKTORA TEZ YRD. DOÇ. DR. NAD R ÇEL KÖZ"

Transkript

1 T.C. SELÇUK ÜN VERS TES SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ ÇOCUK GEL VE EV YÖNET ANA B M DALI ÇOCUK GEL VE E B M DALI 6 YA ÇOCUKLARININ B MSEL SÜREÇ BECER LER GEL RMEYE YÖNEL K YAPILANDIRMACI YAKLA IMA DAYALI B R B M RET M PROGRAMI ÖNER SEMA BÜYÜKTA KAPU DOKTORA TEZ DANI MAN YRD. DOÇ. DR. NAD R ÇEL KÖZ KONYA-2010

2 NDEK LER Bilimsel Etik Sayfas... i Tez Kabul Formu... ii Önsöz... iii Özet... iv Summary... vi Tablolar Listesi... viii BÖLÜM Problem Amaç Denenceler Ara rman n Önemi Say lt lar S rl klar Tan mlar... 12

3 BÖLÜM 2 ARA TIRMANIN KAVRAMSAL VE KURAMSAL TEMEL Bilim ve Bilimsel Okuryazarl k Bilim ve Bilimsel Süreç Becerilerinin Okul Öncesi E itim Program ndaki Yeri Okul Öncesi E itimi Program nda Bilim Okul Öncesi E itimi Program nda Bilimsel Süreç Becerileri Dünyada Erken Çocukluk Bilim Standartlar Bilim Ö retimi ile ilgili Standartlar Standart A Standart B Standart C Standart D Standart E Standart F Bilim E itiminde De erlendirme Standartlar Standart A Standart B Standart C C

4 Standart D Standart E Bilim E itiminde çerik Standartlar Bilimsel Ara rma Yaparak Bilim E itimi Fiziksel Olaylar Bilimi Canl lar Bilimi Dünya ve Evren Bilimi çerik Standartlar için Kriterler çerik Standartlar n Kullan Okul Öncesi Bilim E itiminde Yap land rmac Yakla m Bili sel Yap land rmac k Sosyal Yap land rmac k Piaget ve Vygotsky Aras ndaki Benzerlikler Piaget ve Vygotsky Aras ndaki Farkl klar Piaget nin Kuram na Odaklanm Yap land rmac E itim Vygotsky nin Kuram na Odaklanm Yap land rmac E itim Yap land rmac Yakla n Uyguland S flarda Ö retmenin Rolü birlikçi S f Ortam Olu turmak Çocuklar n lgilerine Hitap Etmek D

5 5.3. Çocuklar Cesaretlendiren Etkinlikler Seçmek Çocuklar n Muhakeme Yeteneklerini Geli tirmek Çocu un Ara rma Yapmas için Yeterli Zaman Tan mak Bilimsel Süreç Becerileri Gözlem S flama Tatmin Etme Ölçme Verileri Kaydetme ve leti im Kurma Sonuç Ç karma Okul Öncesi E itiminde Bilimsel Süreç Becerilerinin Önemi Bilimsel Süreç Becerisi Kazan nda Ö retmenin Rolü Konu le lgili Ara rmalar Yurt çinde Yap lm Ara rmalar Yurtd nda Yap lm Ara rmalar BÖLÜM 3 YÖNTEM Ara rman n Modeli E

6 2. Deneklerin Belirlenmesi Çal ma Grubu Veri Toplama Arac Genel Bilgi Formu Okul Öncesi Bilimsel Süreç Becerileri Ölçe i Ölçek Geli tirme Süreci Ölçek Maddelerini Olu turma A amas Uzman Görü üne Ba vurma A amas Ön Deneme A amas Geçerlik ve Güvenirlik Hesaplama A amas Bilimsel Süreç Becerileri Ölçe inin Geçerlik Çal mas na li kin Bulgular Bilimsel Süreç Becerileri Ölçe inin Güvenirlik Çal mas na li kin Bulgular Yap land rmac Bilim Ö retim Program n Haz rlanmas Verilerin Toplanmas Öntestlerin Uygulanmas Yap land rmac Yakla ma Dayal Bilim Ö retim Program n Uygulanmas F

7 5.3. Sontestlerin uygulanmas Kal k Testinin Uygulanmas Verilerin Analizi BÖLÜM 4 1. BULGULAR Yap land rmac Yakla ma Dayal Bilim Ö retim Program n Çocuklar n Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi le lgili Bulgular Mevcut Program n Çocuklar n Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi le lgili Bulgular Yap land rmac ve Mevcut Programlar n Çocuklar n Ba ar lar Aç ndan Kar la lmas le lgili Bulgular Yap land rmac Yakla ma Dayal Bilim Ö retim Program n Kal le lgili Bulgular Mevcut Program n Kal le lgili Bulgular le lgili Bulgular Yap land rmac ve Mevcut Programlar n Kal a Etkisi Aç ndan Kar la lmas le lgili Bulgular G

8 BÖLÜM 5 TARTI MA VE YORUM Yap land rmac Yakla ma Dayal Bilim Ö retim Program n Etkilili i Yap land rmac Yakla ma Dayal Bilim Ö retim Program n Gözlem Becerisine Etkisi Yap land rmac Yakla ma Dayal Bilim Ö retim Program n S flama Becerisine Etkisi Yap land rmac Yakla ma Dayal Bilim Ö retim Program n Ölçme Becerisine Etkisi Yap land rmac Yakla ma Dayal Bilim Ö retim Program n Tahmin Etme Becerisine Etkisi Yap land rmac Yakla ma Dayal Bilim Ö retim Program n Verileri Kaydetme Becerisine Etkisi Yap land rmac Yakla ma Dayal Bilim Ö retim Program n Sonuç Ç karma Becerisine Etkisi Yap land rmac Yakla ma Dayal Bilim Ö retim Program n Bilimsel Süreç Becerisine Etkisi Mevcut Program n Çocuklar n Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi H

9 3. Yap land rmac Yakla ma Dayal Bilim Ö retimi Program n Etkisinin Kal BÖLÜM VI SONUÇ VE ÖNER LER Sonuçlar Öneriler retmene Yönelik Öneriler Uygulamaya Yönelik Öneriler Ara rmaya Yönelik Öneriler KAYNAKÇA EKLER EK-1 Okul Öncesi Bilimsel Süreç Becerileri Amaç ve Kazan mlar EK-2 Okul Öncesi Bilimsel Süreç Becerileri Ölçe i EK-3 Yap land rmac Yakla ma Dayal Bilim Ö retim Program Belirtke Tablosu EK-4 Yap land rmac Yakla ma Dayal Bilim Ö retim Program Etkinlik Örnekleri EK-5 Gözlem Becerisini Destekleyici Uygulama Örnekleri

10 EK-6 S flama Becerisini Destekleyici Uygulama Örnekleri EK-7 Ölçme Becerisini Destekleyici Uygulama Örnekleri EK-8 Tahmin Etme Becerisini Destekleyici Uygulama Örnekleri EK-9 Verileri Kaydetme Becerisini Destekleyici Uygulama Örnekleri EK-10 Sonuç Ç karma Becerisini Destekleyici Uygulama Örnekleri ÖZGEÇM J

11 T.C. SELÇUK ÜN VERS TES Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlü ü MSEL ET K SAYFASI Bu tezin proje safhas ndan sonuçlanmas na kadarki bütün süreçlerde bilimsel eti e ve akademik kurallara özenle riayet edildi ini, tez içindeki bütün bilgilerin etik davran ve akademik kurallar çerçevesinde elde edilerek sunuldu unu, ayr ca tez yaz m kurallar na uygun olarak haz rlanan bu çal mada ba kalar n eserlerinden yararlan lmas durumunda bilimsel kurallara uygun olarak at f yap ld bildiririm. Sema BÜYÜKTA KAPU i

12 ii

13 ÖNSÖZ Bu tezin ortaya ç kmas nda en büyük katk üphesiz e itimimde eme i geçen retmenlerimin ve ailemindir. Hayat n her an nda bana destek olan ve varl klar daima yan mda hissetti im annem, babam ve karde ime sevgi, sayg, minnet ve ükranlar sunar m. Uzun ve yorucu tez dönemim s ras nda manevi ve akademik deste ini esirgemeyen tez dan man m say n hocam Yard. Doç. Dr. Nadir ÇEL KÖZ e ve bana her zaman sab rla yol gösteren, yüzünden hiç tebessüm eksilmeyen ikinci dan man m say n hocam Prof. Dr. Berrin AKMAN a sonsuz te ekkürlerimi sunuyorum. Çal malar mda öneri ve ele tirileriyle bana katk sa layan say n hocalar m Prof. Dr. Ramazan ARI ya ve Yard. Doç. Dr. Yavuz ER EN e te ekkür ediyorum. Ara rmada kulland m ölçme arac geli tirirken görü lerini ald m hocalar ma te ekkür ederim. Tez çal mam süresince, yo un i tempolar na ra men yard mlar esirgemeyen ve ara rmam n uygulama a amas nda özverili ve içten çabalar ndan dolay Ay ah Anaokulu ve Necip Faz l K sakürek lkö retim Okulu Anas retmenlerine tesekkürlerimi sunuyorum. Ara rmam n uygulamalar yapt m okul idarecilerine yard mlar ndan ve desteklerinden dolay te ekkür ederim. Ara rmam n gelecekte yap lacak okul öncesi fen çal malar na k tutmas dile iyle Sema BÜYÜKTA KAPU iii

14 T.C. SELÇUK ÜN VERS TES Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlü ü rencinin Tezin Ad Ad Soyad Sema BÜYÜKTA KAPU Numaras Ana Bilim/Bilim Dal Çocuk Geli imi ve Ev Yönetimi Anabilim Dal, Çocuk Geli imi ve E itimi Bilim Dal Dan man Yrd. Doç.Dr. Nadir ÇEL KÖZ Prof. Dr. Berrin AKMAN 6 ya Çocuklar n Bilimsel Süreç Becerilerini Geli tirmeye Yönelik Yap land rmac Yakla ma Dayal Bir Bilim Ö retim Program Önerisi ÖZET Bu ara rman n temel amac, okul öncesi e itim kurumlar na devam eden 6 ya çocuklar n bilimsel süreç becerilerini etkili ve kal bir ekilde kazanabilmeleri için ara rmac taraf ndan haz rlanan Bilimsel Süreç Becerilerini Geli tirmeye Yönelik Yap land rmac Yakla ma Dayal Bilim Ö retim Program n n etkisini ortaya koymakt r. Öntest-Sontest kontrol gruplu deneme modelinin kullan ld ara rman n çal ma grubunda ö retim y nda Konya ilinde bulunan Ay ah Anaokulu ile Necip Faz l K sakürek lkö retim Okulunun anas na devam eden 40 deney (18 k z, 22 erkek), 40 kontrol gurubunda (16 k z, 24 erkek) olmak üzere toplam 80 çocuk yer alm r. Haz rlanan fen ö retim program nda çocuklar n bilimsel süreç becerilerini destekleyici fiziksel olaylar ile ilgili m knat s, su, sarkaç, rampa, silindir ve gölge etkinlikleri bulunmaktad r. Veriler yine ara rmac taraf ndan haz rlanan Okul Öncesi Bilimsel Süreç Becerileri Ölçe i ile toplanm r. Deney ve kontrol gruplar n kendi içlerinde ön-test/son-test puan ortalamalar n kar la lmas nda ba ml t testi, gruplar aras ndaki ba ar farkl klar n tespitinde ise ba ms z t-testi kullan lm r. Ayr ca Bilimsel Süreç Becerilerini Geli tirmeye Yönelik Yap land rmac Yakla ma Dayal Bilim Ö retim Program n n kazand rd davran lar n kal test etmek iv

15 için de yine deney ve kontrol grubunda yer alan çocuklar n son-test puan ortalamalar ile kal k testi puan ortalamalar kar la lm r. Ara rma sonucuna göre, Bilimsel Süreç Becerilerini Geli tirmeye Yönelik Yap land rmac Yakla ma Dayal Bilim Ö retim Program na kat lan deney grubu çocuklar n Okul Öncesi Bilimsel Süreç Becerileri Ölçe i puan ortalamalar ile mevcut bilim ö retim program na kat lan kontrol grubu çocuklar n puan ortalamalar aras nda istatistiksel olarak 0.05 düzeyinde anlaml fark gözlenmi tir. Deney grubunun puanlar kontrol grubunun puanlar na göre daha yüksek bulunmu tur. Ayr ca, ara rma sonucuna göre, deney grubundaki çocuklar n Okul Öncesi Bilimsel Süreç Becerileri Ölçe i kal k puan ortalamalar ile mevcut bilim ö retim program na kat lan kontrol grubu çocuklar n puan ortalamalar aras nda istatistiksel olarak 0.05 düzeyinde anlaml fark gözlenmi tir. Deney grubunun puanlar kontrol grubunun puanlar na göre daha yüksek bulunmu tur. Bu sonuçlar, okul öncesi e itim kurumuna devam eden çocuklara uygulanan Bilimsel Süreç Becerilerini Geli tirmeye Yönelik Yap land rmac Yakla ma Dayal Bilim Ö retim Program n çocuklara bilimsel süreç becerilerini kazand rmada etkili ve kal oldu unu ortaya koymaktad r. Ahathar Kelimeler: Bilimsel Süreç Becerileri, Okul Öncesi Fen Ö retimi, Yap land rmac Yakla m v

16 T.C. SELÇUK ÜN VERS TES Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlü ü rencinin Tezin Ad Ad Soyad Sema BÜYÜKTA KAPU Numaras Ana Bilim/Bilim Dal Çocuk Geli imi ve Ev Yönetimi Anabilim Dal, Çocuk Geli imi ve E itimi Bilim Dal Dan man Yrd. Doç.Dr. Nadir ÇEL KÖZ Prof. Dr. Berrin AKMAN A Science Teaching Program Proposal based on Constructivist Science Education to develop 6 year-old Children s Scientific Processing Skills SUMMARY The basic aim of this study is to reveal the effect of Constructivist Science Education Program developed by researcher for efficient and lasting acquisition of scientific processing skills by 6 year olds attending pre-school education institutions. The study in which an experimental pre-test post-test model with control group was used the experimental group is composed of a total of 80 children, attending Ay ah Nursery school and nursery class of Necip Faz l K sakürek primary school in Konya in education year, 40 (18 females, 22 males) being in the experimental group, 40 (16 females, 24 males) being in the control group. In the science education program there are magnet, water, pendulum, ramp, cylinder and shadow activities which will support the scientific processing skills of children. Data was collected with Pre-school Scientific Processing Skills Scale which was also developed by researcher. In the in-group comparison of pre-test and post-test score means of vi

17 experimental and control groups dependent t-test was used and to find out differences between groups independent t-test was used. Besides, to test whether the behaviors acquired with constructivist science education are permanent or not, posttest means scores and Constructivist Science Education Program and those permanency test scores of the children who received current education program at 0.05 level. The scores of the experimental group were found to be higher than the scores of the children in the control group. This result indicates that Constructivist Science Education Program administrated to children permanency test scores of the children in the experiment and control groups were compared. According to the result of the study, there found significant difference between the Preschool Scientific Processing Skills Scale scores of the children in the experimental group who received Constructivist Science Education Program and those of the children who received current education program at 0.05 level. The scores of the experimental group were found to be higher than the scores of the children in the control group. Besides, according to the result of the study, there found significant difference between the Preschool Scientific Processing Skills Scale permanency test scores of the children children in the experimental group who received attending pre-school education groups is effective in the acquisition of scientific processing skills. Key Words: Scientific Processing Skills, Preschool Science Teaching, Constructivist Approach. vii

18 TABLOLAR L STES Tablo 3.1. Ara rma Deseni Tablo 3.2. Gruplar n Gözlem Becerilerine li kin Öntest Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ms z t-testi Sonuçlar Tablo 3.3. Gruplar n S flama Becerilerine li kin Öntest Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ms z t-testi Sonuçlar Tablo 3.4. Gruplar n Ölçme Becerilerine li kin Öntest Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ms z t-testi Sonuçlar Tablo 3.5. Gruplar n Tahmin Etme Becerilerine li kin Öntest Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ms z t-testi Sonuçlar Tablo 3.6. Gruplar n Verileri Kaydetme Becerilerine li kin Öntest Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ms z t-testi Sonuçlar Tablo 3.7. Gruplar n Sonuç Ç karma Becerilerine li kin Öntest Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ms z t-testi Sonuçlar Tablo 3.8. Gruplar n Bilimsel Süreç Becerilerine li kin Öntest Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ms z t-testi Sonuçlar Tablo 3.9. Deney ve Kontrol Grubunu Olu turan Çocuklar n Cinsiyetlerine Göre Da mlar viii

19 Tablo Deney ve Kontrol Grubu Çocuklar n Anne E itim Durumlar na Göre Da mlar Tablo Deney ve Kontrol Grubu Çocuklar n Baba E itim Durumlar na Göre Da mlar Tablo Okul Öncesi Bilimsel Süreç Becerileri Ölçe i Faktör Analizi Sonuçlar Tablo Okul Öncesi Bilimsel Süreç Becerileri Ölçe inin Toplam Variyans Aç klama Oranlar Tablo Okul Öncesi Bilimsel Süreç Becerileri Ölçe i Varimax Dik Döndürme Sonuçlar Tablo Okul öncesi Bilimsel Süreç Becerileri Ölçe ine li kin Güvenirlik Sonuçlar Tablo Alt ve üst gruplar n Bilimsel Süreç Becerileri Ölçe inden ald klar puan ortalamalar n kar la lmas na Yönelik Ba ms z t Testi sonuçlar Tablo Deney Grubunda Yer Alan Çocuklar n Gözlem Becerisi Eri i (ÖnTest-SonTest) Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ml Gruplar için t Testi Sonuçlar Tablo Deney Grubunda Yer Alan Çocuklar n S flama Becerisi Eri i (ÖnTest-SonTest) Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ml Gruplar için t Testi Sonuçlar Tablo Deney Grubunda Yer Alan Çocuklar n Ölçme Becerisi Eri i ix

20 (ÖnTest-SonTest) Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ml Gruplar için t Testi Sonuçlar Tablo Deney Grubunda Yer Alan Çocuklar n Tahmin Etme Becerisi Eri i (ÖnTest-SonTest) Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ml Gruplar için t Testi Sonuçlar Tablo Deney Grubunda Yer Alan Çocuklar n Verileri Kaydetme Becerisi Eri i (ÖnTest-SonTest) Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ml Gruplar için t Testi Sonuçlar Tablo Deney Grubunda Yer Alan Çocuklar n Sonuç Ç karma Becerisi Eri i (ÖnTest-SonTest) Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ml Gruplar için t Testi Sonuçlar Tablo Deney Grubunda Yer Alan Çocuklar n Bilimsel Süreç Becerileri Eri i (ÖnTest-SonTest) Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ml Gruplar için t Testi Sonuçlar Tablo Kontrol Grubunda Yer Alan Çocuklar n Gözlem Becerisi Eri i (Öntest-Sontest) Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ml Gruplar çin t Testi Sonuçlar Tablo Kontrol Grubunda Yer Alan Çocuklar n S flama Becerisi Eri i (Öntest-Sontest) Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ml Gruplar çin t Testi Sonuçlar Tablo Kontrol Grubunda Yer Alan Çocuklar n Ölçme Becerisi Eri i (Öntest-Sontest) Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ml Gruplar çin t Testi Sonuçlar Tablo Kontrol Grubunda Yer Alan Çocuklar n Tahmin Etme Becerisi x

21 Eri i (Öntest-Sontest) Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ml Gruplar çin t Testi Sonuçlar Tablo Kontrol Grubunda Yer Alan Çocuklar n Verileri Kaydetme Becerisi Eri i Öntest-Sontest) Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ml Gruplar çin t Testi Sonuçlar Tablo Kontrol Grubunda Yer Alan Çocuklar n Sonuç Ç karma Becerisi Eri i (Öntest-Sontest) Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ml gruplar çin t Testi Sonuçlar Tablo Kontrol Grubunda Yer Alan Çocuklar n Bilimsel Süreç Becerileri Eri i (Öntest-Sontest) Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ml Gruplar çin t Testi Sonuçlar Tablo Deney ve Kontrol Grubunda Yer Alan Çocuklar n Gözlem Becerisi Puanlar n (Sontest) Kar la lmas na Yönelik Ba ms z Gruplar çin t Testi Sonuçlar Tablo Deney ve Kontrol Grubunda Yer Alan Çocuklar n S flama Becerisi Puanlar n (Sontest) Kar la lmas na Yönelik Ba ms z Gruplar çin t Testi Sonuçlar Tablo Deney ve Kontrol Grubunda Yer Alan Çocuklar n Ölçme Becerisi Puanlar n (Sontest) Kar la lmas na Yönelik Ba ms z Gruplar çin t Testi Sonuçlar Tablo Deney ve Kontrol Grubunda Yer Alan Çocuklar n Tahmin Etme Becerisi Puanlar n (Sontest) Kar la lmas na Yönelik Ba ms z Gruplar çin t Testi Sonuçlar Tablo Deney ve Kontrol Grubunda Yer Alan Çocuklar n Verileri xi

22 Kaydetme Becerisi Puanlar n (Sontest) Kar la lmas na Yönelik Ba ms z Gruplar çin t Testi Sonuçlar Tablo Deney ve Kontrol Grubunda Yer Alan Çocuklar n Sonuç Ç karma Becerisi Puanlar n (Sontest) Kar la lmas na Yönelik Ba ms z Gruplar çin t Testi Sonuçlar Tablo Deney ve Kontrol Grubunda Yer Alan Çocuklar n Bilimsel Süreç Becerileri Puanlar n (Sontest) Kar la lmas na Yönelik Ba ms z Gruplar çin t Testi Sonuçlar Tablo Deney ve Kontrol Grubunu olu turan Çocuklar n Gözlem, flama, Ölçme, Tahmin Etme, Verileri Kaydetme, Sonuç Ç karma, BSB Öntest ve Sontest Puanlar na Göre Betimleyici statistiksel Sonuçlar Tablo Deney Grubunda Yer Alan Çocuklar n Gözlem Becerisi Kal k (Sontest-Kal k) Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ml Gruplar çin t Testi Sonuçlar Tablo Deney Grubunda Yer Alan Çocuklar n S flama Becerisi Kal k (Sontest-Kal k) Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ml Gruplar çin t Testi Sonuçlar Tablo Deney Grubunda Yer Alan Çocuklar n Ölçme Becerisi Kal k (Sontest-Kal k) Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ml Gruplar çin t Testi Sonuçlar Tablo Deney Grubunda Yer Alan Çocuklar n Tahmin Etme Becerisi Kal k (Sontest-Kal k) Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ml Gruplar çin t Testi Sonuçlar xii

23 Tablo Deney Grubunda Yer Alan Çocuklar n Verileri Kaydetme Becerisi Kal k (Sontest-Kal k) Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ml Gruplar çin t Testi Sonuçlar Tablo Deney Grubunda Yer Alan Çocuklar n Sonuç Ç karma Becerisi Kal k (Sontest-Kal k) Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ml Gruplar çin t Testi Sonuçlar Tablo Deney Grubunda Yer Alan Çocuklar n Bilimsel Süreç Becerileri Kal k (Sontest-Kal k) Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ml Gruplar çin t Testi Sonuçlar Tablo Kontrol Grubunda Yer Alan Çocuklar n Gözlem Becerisi Kal k (Sontest-Kal k) Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ml Gruplar çin t Testi Sonuçlar Tablo Kontrol Grubunda Yer Alan Çocuklar n S flama Becerisi Kal k (Sontest-Kal k) Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ml Gruplar çin t Testi Sonuçlar Tablo Kontrol Grubunda Yer Alan Çocuklar n Ölçme Becerisi Kal k (Sontest-Kal k) Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ml Gruplar çin t Testi Sonuçlar Tablo Kontrol Grubunda Yer Alan Çocuklar n Tahmin Etme Becerisi Kal k (Sontest-Kal k) Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ml Gruplar çin t Testi Sonuçlar Tablo Kontrol Grubunda Yer Alan Çocuklar n Verileri Kaydetme Becerisi Kal k (Sontest-Kal k) Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ml Gruplar çin t Testi Sonuçlar xiii

24 Tablo Kontrol Grubunda Yer Alan Çocuklar n Sonuç Ç karma Becerisi Kal k (Sontest-Kal k) Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ml Gruplar çin t Testi Sonuçlar Tablo Kontrol Grubunda Yer Alan Çocuklar n Bilimsel Süreç Becerileri Kal k (Sontest-Kal k) Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ml Gruplar çin t Testi Sonuçlar Tablo Deney ve Kontrol Grubu Çocuklar n Gözlem Becerisi Kal k Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ms z Gruplar çin t Testi Sonuçlar Tablo Deney ve Kontrol Grubu Çocuklar n S flama Becerisi Kal k Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ms z Gruplar çin t Testi Sonuçlar Tablo Deney ve Kontrol Grubu Çocuklar n Ölçme Becerisi Kal k Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ms z Gruplar çin t Testi Sonuçlar Tablo Deney ve Kontrol Grubu Çocuklar n Tahmin Etme Becerisi Kal k Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ms z Gruplar çin t Testi Sonuçlar Tablo Deney ve Kontrol Grubu Çocuklar n Verileri Kaydetme Becerisi Kal k Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ms z Gruplar çin t Testi Sonuçlar Tablo Deney ve Kontrol Grubu Çocuklar n Sonuç Ç karma Becerisi Kal k Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ms z Gruplar çin t Testi Sonuçlar xiv

25 Tablo Deney ve Kontrol Grubu Çocuklar n Bilimsel Süreç Becerileri Kal k Puanlar n Kar la lmas na Yönelik Ba ms z Gruplar çin t Testi Sonuçlar Tablo Deney ve Kontrol Grubunu olu turan Çocuklar n Gözlem, flama, Ölçme, Tahmin Etme, Verileri Kaydetme, Sonuç Ç karma, BSB Sontest ve Kal k Testi Puanlar na Göre Betimleyici Tablo xv

26 BÖLÜM 1 Bireyin çevresiyle etkile imi, do du u andan itibaren ba lamakta ve büyüme ile birlikte h zl bir ekilde artmaktad r. Örne in 0 2 ya dönemindeki çocuklar, çevrelerini ke fettikçe farkl nesnelere farkl tepkiler vermeyi ve bu tepkileri hat rlamay ö renirler (Micklo, 1995). Çocuklar n etraflar ndaki dünyaya anlam verme çabalar, bu basit gayretlerle ekillenmektedir. Çevreyle etkile im artt kça, çocuklar n etraflar ndaki geli en olaylara daha fazla ilgi duymaya ba lad görülmektedir. Asl nda, gözlemledikleri olaylar n nedenlerini merak ederek sorgulamalar, 2 6 ya aral ndaki çocuklar n en belirgin özelliklerindendir. Bu dönemde bir bilim adam kadar merakl olan çocuklar; ara rmaya, ke fetmeye, renmeye ve yeni eyler yaratmaya isteklidirler (Holt, 1991). Bu nedenle küçük çocuklar do tan bilim insan olarak tan mlanmaktad r. Edwards (1998), bilim insanlar ile çocuklar aras ndaki benzerli i u ekilde aç klamaktad r: Çocuklar, herhangi bir nesneye b kmadan saatlerce bakarak onu inceler, deneyler yapar, sonuçlar ç kar r ve buradan elde etti i deneyimleri çevresindekilere gösterir ya da anlat rlar. Bilim insanlar da çocuklar gibi merakl rlar ve kendi alanlar nda ya ad klar sorunlara çözüm getirene kadar ya da gerçeklere ula ana kadar denemeler yaparlar. Çocuklardan daha kompleks ve sistematik ara rmalar yapmalar na ra men her iki grubun kulland klar beceriler benzerdir. Küçük ya tan itibaren bilim insanlar gibi çevrelerini ve do ay tan mak ya da anlamak amac yla sorular soran ve bu sorulara cevaplar bulmak için ara rmalar yapan çocuklar, okul hayatlar na elde ettikleri bu deneyimlerle ba lamaktad rlar. Bu yüzden çocuklar ilkö retime, okulda ö retilecek birçok konuyla ilgili ön bilgilere sahip olarak gelirler. Do a, çevre ve ya amla ilgili deneyimleri içermesi nedeniyle çocuklar n mevcut bilgileri ço unlukla fenle ilgilidir ya da fen ö retimin konular içerisinde yer almaktad r. Bu nedenle, ilkö retime yeterli düzeyde haz rlanabilmeleri için çocuklara, bilim insan gibi ara rma yapma becerisi kazand racak pek çok 1

27 fen etkinli ine okul öncesi ö retim programlar nda yer verilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte etkinliklerde temel amaç, yaln zca bilgi kazand rmak de il ayn zamanda çocuklara bireysel ara rmalar nda bilimsel süreçleri kulland rarak bilimin nas l yap laca uygulamal olarak ö retmek olmal r. Okulöncesi fen programlar nda süreç becerilerinin kazand lmas s ras nda çocuklar n ya lar ve geli im özellikleri de dikkate al nmas gereken di er önemli bir husustur. Okulöncesi fen ö retim programlar, ilkö retimin 4. s na kadar verilen süreç becerilerine temel olu turacak ekilde yap land lmal r. Okulöncesi fen etkinliklerinde çocuklardan, orta düzey süreç becerilerine sahip ö renciler gibi bilimsel ara rma tasarlamalar ve uygulamalar beklenmemeli, yaln zca bu beceriler için temel olu turan beceriler kazand lmal r. Yap labilecek küçük etkinliklerle; rencilerin detayl gözlem yapma, ölçüm yapma, veri kaydetme, verilere dayanarak kar mlarda bulunma ve yorumlama gibi becerilerinin geli tirilmesi amaçlanmal r (Abruscato, 2000; Martin, Sexton ve Gerlovich, 2002). Bununla birlikte gerek dünya da ve gerekse Türkiye de yap lan bir çok ara rma (Y lmaz, 2007; Gelman ve Brennenman, 2004; Balk ve di erleri, 2003; Varelas, Pappas ve Rife, 2006; Dökme, 2005; Arslan ve Özdemir,2006; Lavonen ve Laaksonen, 2009; Erdo an, 2007; Haz r ve Türkmen, 2008; Roberts, 2007; K ldan ve Pekta, 2009; Roth ve di erleri, 2006; Co tu ve Ünal, 2005; Aikenhead, 2005; Çava ve Kesercio lu, 2005, Brown ve Melear, 2007; Lotter, Harwood ve Bonner, 2007; Ata, 1999; Tan ve Temiz, 2003; Lunsford ve di erleri, 2007; Balc, 2007; Orhan, 2004; Zuzovsky ve Tamir, 1999) mevcut ö retim programlar n, bireylerin geli en ve de en dünyaya ayak uydurabilmeleri için gerekli olan becerileri kazand rmada yetersiz kald ortaya koymaktad r. Bu ara rmalarda; merak eden, ara ran, sorgulayan, ele tiren ve üreten bireyleri yeti tirebilmek için yeni ö retim yakla mlar n ve özellikle de yap land rmac temel alan ö retim yakla mlar n ara lmas gereklili i vurgulanmaktad r. Bilim e itiminde, bilimin nas l ö retilmesi gerekti i hususunda iki farkl yakla m bulunmaktad r. Birinci yakla mda; bilim e itimi çocuklar taraf ndan bilinmesi gereken baz gerçekleri ezberleme olarak kabul edilirken, ikinci 2

28 yakla mda süreç becerilerini kullanarak çevreyi ara rma olarak görülmektedir (Wallace ve Louden, 2002). Birinci görü ü benimseyen e itimciler, aktard bilgileri hat rlayarak, sorulara do ru cevap veren ö rencileri ba ar bir bilim rencisi olarak kabul ederler (Solomon ve Aikenhead, 1994). Çocuklar n bilimsel kavramlar da say, renk ve ekil kavramlar gibi ö renmeleri gerekti ine inand klar için (Bereiter, 1994) ö retim programlar n geleneksel yakla merkeze almas gerekti ini savunurlar. kinci görü ü benimseyen e itimciler bilim e itiminin, bilimsel kavramlar ezberlemeden ya da ö renmeden daha fazlas oldu una inanmaktad rlar. Bu görü ü benimseyen e itimcilere göre bilim bir süreçtir ve fiziksel dünyay ara rma yoludur (Merton ve Storer, 1979). Bu e itimciler, ba ar bir bilim ö rencisini, bilim adam gibi dü ünen bireyler olarak tan mlarlar (Staver, 1998) ve ö retim programlar haz rlamada yap land rmac yakla benimserler. Yap land rmac k, Ausubel (1968) in renmeyi etkileyen en önemli faktör rencinin mevcut bilgi birikimidir ve Piaget (1954) nin denge-dengesizlik-yeniden denge eklinde aç klad ö renme sürecine ili kin görü leri temel almaktad r. renenin bilgiyi transfer etmesine, varolan bilgiyi yeniden yorumlanmas na ve yeni bilgiyi olu turmas na dayanmaktad r (Hand ve Treagust, 1991; Appleton, 1997; Perkins, 1999). Yap land rmac kuramda bilgiyi yap land rma, çocuklar n sahip olduklar bilgiyi yeniden olu turma ve geli tirmelerinde daha etkin bir rol almas olarak tan mlanan anahtar bir kavramd r (McCormick ve Paechter, 1999). Bu dü ünceye göre çocuk yeni kazand bilgileri eski bilgileri ile kar la r, zihninde yeniden yap land r ve böylece etraf ndaki dünyay anlamland r. Bu teoride, bilginin her bir ö renen taraf ndan bireysel olarak yap land ld, çocuklar n kendisine ula an bilgileri aynen almad, ö renmede bireyin ön bilgi, ki isel özellik ve ö renme ortam n son derece önemli oldu u vurgulanmaktad r (Özmen, 2004). retmen merkezli ve ö rencilerin pasif dinleyiciler olduklar geleneksel ö retim yakla mlar n aksine yap land rmac kta, ö rencilere haz r bilgi yüklemek yerine, bilgiye ula mak için gerekli bilgi ve beceriler kazand lmaya çal lmaktad r. (Brook ve Brooks, 1993; Marlowe ve Page, 1998). 3

29 Ancak yap lan ara rmalar incelendi inde, okul öncesi e itimde uygulanan bilim aktivitelerinin geleneksel yakla temel ald söylenebilir (Plevyak, 2007; Aral ve di erleri, 2002; French, 2004; Ayvac, Devecio lu ve Yi it, 2002, DeBoer, 2002; Tenenbaum ve di erleri, 2004; Büyükta kapu, 2010; Fecho, 2000; Gelman ve Brennenman, 2004; Özden, Akda ve Ekmekçi, 2009; Katz, Sadler ve Craig, 2005; Roberts, Bailey ve Nychka, 1991; McBride ve Schwartz, 2003; Schwartz, Carta, ve Grant, 1996; Kontos, 1999). Geleneksel yakla ma dayal bilim etkinliklerinde ise ço unlukla uzun aç klamalara dayal ve yaln zca bilimsel bir anlay kazand rmaya yönelik ö retim içeri i ön planda tutuldu u için bir çok ara rmada bilimsel süreç becerilerinin yeterince kazand lamad vurgulanmaktad r. Di er taraftan, yap lan ara rmalar sorun alanlar aç ndan de erlendirildi inde; bu ara rmalar n bir sm n kullan lan ö retim yönteminin bilimsel süreç becerilerine etkisi (Geban, 1990; LaVigne, 1997; Owens, 1997; Turpin, 2000; Krystyniak, 2001; DiSimoni, 2002; Huziak, 2003; Özdemir, 2004; Jimarez, 2005; Bozkurt, 2005; Erdo an, 2005; Tatar, 2006, Kanl, 2007; Ewers, 2001), bir k sm n bilimsel süreç becerilerini etkileyen faktörler (Aydo du, 2006; Myers, 2004; Chuang ve Cheng, 2002; Huppert ve arkada lar, 2002; Ferreira, 2004), bir k sm n bilimsel süreç becerileri ile ba ar aras ndaki ili ki (Berman, 1996; Sittirug, 1997) ve bir k sm n da ö rencilerin sahip oldu u bilimsel süreç becerileri (Arslan, 1995; Germann ve Aram, 1996; Akman ve ark., 2003; Dökme ve Ayd nl, 2009) üzerinde yo unla görülmektedir. Ayr ca bu ara rmalar n daha çok ilk ve orta ö retim ö rencilerini hedef kitle olarak merkeze ald, okul öncesi dönemdeki çocuklar n sahip oldu u süreç becerilerine ili kin rl say da çal ma bulundu u ve bilim e itiminde büyük önem ta yan yap land rmac yakla n çocuklar n bilimsel süreç becerilerine etkisini konu alan ara rmalara yeterince yer verilmedi i gözlenmektedir. Bu nedenle bu ara rmada, 6 ya çocuklar n bilimsel süreç becerilerini etkili ve kal bir ekilde kazanabilmeleri için ara rmac taraf ndan yap land rmac yakla ma dayal bir Bilim Ö retim Program haz rlanm ve okul öncesi e itim kurumlar na devam eden çocuklar üzerinde uygulanarak, bilimsel süreç becerilerine etkisi incelenmi tir. 4

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Cilt:8 Say :2 Y l:2011 Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Aysun Öztuna Kaplan 2 Serhat Ercan 3 Özet Bu çal ma, fen ve teknoloji ö retiminde

Detaylı

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Ö RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Yrd. Doç. Dr. Behçet ORAL Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi oralbehcet@dicle.edu.tr ÖZET Bu ara t

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Bayram BA ÖZ: Bu çal ma, söz varl n n olu umu ve geli iminde çocuk edebiyat ürünlerinin etkisini de erlendirmek üzere haz rlanm

Detaylı

D L B LG S Ö RET M N N AMACI VE ÖNEM

D L B LG S Ö RET M N N AMACI VE ÖNEM D L B LG S Ö RET M N N AMACI VE ÖNEM Ar. Gör. Dr. Salih Kür ad DOLUNAY ÖZ: Dil bilgisi, k saca bir dili ses, ekil ve cümle yap lar bak m ndan inceleyip bunlarla ilgili kurallar tespit eden bir bilim dal

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA Prof. Dr. Ali KAYA Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu akaya@erciyes.edu.tr

Detaylı

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma Yrd. Doç. Dr. Ufuk DURNA Ni de Üniversitesi,

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI

MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI YAZARLAR M. Sadık ARSLAN Emine GENÇ Niyazi KAYA Hikmet AZER DEVLET K TAPLARI B R NC BASKI Devlet Kitaplar Müdürlü ü - Ankara, 2008 M LLÎ E T M BAKANLI I

Detaylı

A STUDY ON THE SCHOOL READINESS OF FIRST GRADERS FROM DIFFERENT SOCIO-ECONOMIC LEVELS

A STUDY ON THE SCHOOL READINESS OF FIRST GRADERS FROM DIFFERENT SOCIO-ECONOMIC LEVELS Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 40: 86-97 [0] FARKLI SOSYOEKONOM K DÜZEYDEK LKÖ RET M B NC SINIF RENC LER N OKULA HAZIR BULUNU LUKLARININ NCELENMES A STUDY

Detaylı

Konu Alan Bilgisinin Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Etkisi: Maddenin Fiziksel Hâllerinin Ö retilmesi Durumu

Konu Alan Bilgisinin Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Etkisi: Maddenin Fiziksel Hâllerinin Ö retilmesi Durumu - - Konu Alan Bilgisinin Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Etkisi: Maddenin Fiziksel Hâllerinin Ö retilmesi Durumu Mustafa ÖZDEN* Özet Bu araflt rman n amac, konu alan bilgisinin miktar n n ve niteli inin

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA REDDIN in Üç Boyutlu Liderlik Teorisi nin Liderlik Literatüründeki Yerinin rdelenmesi ve Ampirik Bir Ara t rma Ara. Gör.

Detaylı

ERG RAPORLARI. ö retim programlar inceleme ve de erlendirme -

ERG RAPORLARI. ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ERG RAPORLARI ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ilkö retim 1. kademe hayat bilgisi (1-3. s n flar) türkçe (1-5. s n flar) matematik (1-5. s

Detaylı

B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET. Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254

B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET. Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254 B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254 Mustafa ÖZ Ö r. Gör., Erciyes Üniversitesi K.M.Y.O. Kayseri

Detaylı

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA LIK SEKTÖRÜNDE Mine SOYY T Vedat Zeki YENEN Florance Nightangle Hastanesi stanbul Ticaret Üniversitesi ÖZET Dünyada ya anan h zl de i im ve teknolojik

Detaylı

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi Son zamanlarda E-, E-Ticaret,

Detaylı

CHANGE AND LEADERSHIP IN INFORMATION AGE

CHANGE AND LEADERSHIP IN INFORMATION AGE Marmara Üniversitesi..B.F. Dergisi YIL 2012, C LT XXXII, SAYI I, S. 297-310 B LG ÇA INDA DE M VE L DERL K Mesud ÜNAL * Özet leti im sistemlerinde meydana gelen büyük teknolojik geli meler beraberinde bilgi

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

Ö retim Üyesi ya da Bilim nsan Kimdir?

Ö retim Üyesi ya da Bilim nsan Kimdir? Ö retim Üyesi ya da Bilim nsan Kimdir? brahim Orta asportas@mail.cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi Stephan Zweig, Bilimde körlük yan lg de il, korkakl k d r. der. Bilim adam n n korkaklarla, ürkeklerle i

Detaylı

ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER. Dr. Atilla YARDIMCI

ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER. Dr. Atilla YARDIMCI ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER Dr. Atilla YARDIMCI Ankara, 2008 Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, yazarın ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) nin önceden yazılı

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i)

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Do an KESTANE * ÖZET sveç te do an ve idarenin denetim türlerinden birisi olan ombudsmanl k müessesesi di er denetim usullerinin eksikliklerini

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

HER ÇOCUK BAŞARILI OLMAK İÇİN BİR ŞANSA SAHİPTİR: ZEKANIN ÇOK BOYUTLULUĞU ÇOKLU ZEKA KURAMI

HER ÇOCUK BAŞARILI OLMAK İÇİN BİR ŞANSA SAHİPTİR: ZEKANIN ÇOK BOYUTLULUĞU ÇOKLU ZEKA KURAMI Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24 : 224-233 [2003] HER ÇOCUK BAŞARILI OLMAK İÇİN BİR ŞANSA SAHİPTİR: ZEKANIN ÇOK BOYUTLULUĞU ÇOKLU ZEKA KURAMI EVERY CHILD HAS A CHANCE TO BE SUCCESSFUL

Detaylı

YEREL YÖNET MLER N YAPTIRDI I SPOR PARKLARIYLA LG SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER ( MERS N ÖRNE )

YEREL YÖNET MLER N YAPTIRDI I SPOR PARKLARIYLA LG SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER ( MERS N ÖRNE ) YEREL YÖNET MLER N YAPTIRDI I SPOR PARKLARIYLA LG SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER ( MERS N ÖRNE ) THE PROBLEMS AND RESOLUTION ADVISORY RELATED THE SPORTS PARKS BUILT BY THE LOCAL GOVERMENT (MERSIN EXAMPLE)

Detaylı

lkö retim 6. S n f Ö rencilerin Sindirim Sistemi Konusu le lgili Didaktik Kökenli Kavram Yan lg lar n n ncelenmesi

lkö retim 6. S n f Ö rencilerin Sindirim Sistemi Konusu le lgili Didaktik Kökenli Kavram Yan lg lar n n ncelenmesi - - lkö retim 6. S n f Ö rencilerin Sindirim Sistemi Konusu le lgili Didaktik Kökenli Kavram Yan lg lar n n ncelenmesi Sami ÖZGÜR*, Fatma ÇILDIR PEL TO LU** Özet Bu çal flmada Transpozisyon Didaktik Teorisinden

Detaylı

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU ET K L DERL K PROGRAMI E T C KILAVUZU Etik Yol Etik Liderlik Programı Eğitici Kılavuzu Bu kılavuz, David Watt tarafından

Detaylı

ÇOCUKLARDA BEDEN E VE SPORA KATILIMIN SOSYAL GEL M ÜZER NE ETK LER

ÇOCUKLARDA BEDEN E VE SPORA KATILIMIN SOSYAL GEL M ÜZER NE ETK LER ÇOCUKLARDA BEDEN E VE SPORA KATILIMIN SOSYAL GEL M ÜZER NE ETK LER EFFECTS OF PHYSICAL EDUCATION AND PARTICIPATION TO SPORTS ON SOCIAL DEVELOPMENT IN CHILDREN Özkan KESK N Sakarya Üniversitesi, E itim

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail:

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: kagider@kagider.org web: www.kagider.org T U l Ri R kl lk

Detaylı