NĐSAN 09 TUS MĐKROBĐYOLOJĐSĐ Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NĐSAN 09 TUS MĐKROBĐYOLOJĐSĐ Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN"

Transkript

1 1 NĐSAN 09 TUS MĐKROBĐYOLOJĐSĐ Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN 1. Patojen prionlar: Memeli sinir hücrelerinde bulunan doğal prionlardan farklı olarak proteazlara dirençlidir; yok edilemediğinden merkez sinir sisteminde birikir. Üç nedenle ortaya çıkar; prion genlerinde ailesel mutasyon (ailesel Creutzfeldt-Jakob hastalığı, Fatal Familial Insomnia, Gerstmann-Straussler-Scheinker), genlerde spontan dönüşüm (en sık, sporadik Creutzfeldt-Jakob hastalığı) ve dışarıdan bulaş (yiyeceklerle bulaşan yeni varyant tip Creutzfeldt-Jakob hastalığı, cerrahi aletlerle bulaş). Pionlar UV radyasyona, formaldehid ve ısı ile standart starilizasyona dirençlidir. Sellüler (PrP c ) Patojen (PrP Sc ) Şekil Çoğunlukla helikal (α sarmal) yapıdadır Fazlaca düz (β yaprak) bölgeler içerir Yapı Yumuşak amiloid Sert amiloid Đnsan proteazlarına Duyarlı Dirençli 2. Bakterilerin Gram boyanma özellikleri: Listeria Gram (+) küçük basil Actinomycetes Gram (+) filamantöz basil Moraxella, Neisseria Gram (-) diplokok Legionella Gram (-) basil Campylobacter Gram (-) kıvrık basil (martı kanadı) Pseudomonas, Acinetobacter, Stenotrophomonas, Burkholderia Non-fermentatif, Gram (-) basil Brucella, Bordetella, Haemophilus, Pasteurella Gram (-) kokobasil 3. Bakteri hücre duvarı farkları: Gram (+) bakteri hücre duvarı: Çok katlık peptidoglikan ve gliserol ve/veya ribitol teikoik asid. Gram (-) bakteri hücre duvarı: Periplazmik aralık, içinde 1-2 katlık peptidoglikan zinciri ve direnç/metabolizma enzimleri; dışarıda dış membran, bunun içinde lipid-a (endotoksin) ve O antijeninden oluşan lipopolisakkarid tabaka ve porin kanallarını oluşturan dış membran proteinleri (Omp).

2 2 4. Lizozim enzimi: Peptidoglikan zincirini oluşturan N-asetil muramik asid (NAMA) ve N-asetil glukozamin moleküllerini birbirine bağlayan β-(1,4) glikozid bağlarını parçalayarak antibakteriyel etki gösteren bir enzimdir (1,4-β-N-asetilmuramidaz). 5. Penisilinler: Hücre duvarı sentezinin son aşaması, sitoplazmik membranda penisilin bağlayan proteinlerce (PBP) gerçekleştirilen transpeptidasyon eylemidir. Penisilinlerin yapısında bulunan beta laktam halkası, herbir peptidoglikan zincirinin çapraz bağlarının oluşturulduğu aminoasid pentapeptidlerinin ucunda bulunan D-alanin molekülüne yapısal olarak çok benzer. PBP lere hata yaptırarak çapraz bağların kendisine atılmasına ve hücre duvarı sentezinin sabote edilmesine neden olur. 6. Beta laktamaz üretenler: Çoğu gram (-) bakteri (meningokoklar hariç), gram pozitiflerden sadece stafilokok ve enterokoklar. 7. PBP değişimi ile penisilin ve sefalosporin direnci: Stafilokok, enterokok, pnömokok, viridans streptokok, gonokok. 8. Stafilokoklarda antibiyotik direnci: Beta laktamlı kullanılırsa Bakteri beta laktamaz üretir Đnsan beta laktamaz inhibitörlü (sülbaktam, tazobaktam, klavulanik asid) beta laktam antibiyotik kullanır Bakteri PBP sini (transpeptidazını) değiştirir Đnsan glikopeptid (vankomisin, teikoplanin) kullanır Bakteri, peptidoglikan zinciri pentapeptidlerinin ucundaki D-alanil D-alanin molekülünü D-alanil D-laktat veya D-serin ile değiştirir Đnsan oksazolidinon (linezolid) kullanır. 9. DNA sentezinde rol alan başlıca enzimler ve etkinlikleri: a) Topoizomeraz II (DNA jiraz) Sarmali rahatlatır (Kinolonların hedefidir). b) DNA helikaz Đki sarmal arasına girer, sarmali açık tutar. c) DNAp III Yeni DNA yı 5 3 yönünde sentezler. d) Primaz Atlama taşı konumundaki primer RNA ların yapımını sağlar. e) DNAp I Görevi biten primer RNA yı zincirden uzaklaştırır, yerini DNA ile doldurur. f) Ligaz Okazaki segmentlerini birbirine bağlar. 10. Proten sentezini inhibe eden antimikrobiyaller: a) Etki bölgesi 30S: i. Başlangıç kompleksi Aminoglikozidler ii. Aminoaçil trna-mrna Tetrasiklinler b) Etki bölgesi 50S: i. Başlangıç kompleksi Linezolid ii. Peptidil transferaz Kloramfenikol iii. Translokasyon Makrolid ve linkozamidler

3 3 11. Genetik aktarım elemanları: a) Plazmid: Replikondur. Kapsidi olmayan, çıplak, çift sarmal DNA dır. Pilus ve fajlarla aktarılır. b) Bakteriyofaj (faj): Replikondur. Đnsan virüsleri gibi kapsid içeren DNA lı bakteri virüsleridir. Reseptörleri; gram (+) bakterilerde teikoik asid, gram (-) bakterilerde porin proteinleridir. c) Transpozon: Replikon olmayan, replikonlar arasında sıçrayan, çoğul antibiyotik direncini kodlayan ve diğer replikonlar içine girerek aktarılmasına neden olan küçük, çift sarmal DNA molekülüdür. 12. Genetik aktarım: a) Transformasyon: Ortamda bulunan başka bir bakteriye ait DNA nın bakteri tarafından direkt olarak, kompetans faktör etkisi ile alınması. b) Transdüksiyon: Bakteriyofaj ile genetik aktarımdır. c) Konjugasyon: i. F + hücreden konjugasyon: Alıcı da F + olur. ii. F hücreden konjugasyon: Alıcı da F olur. iii. Hfr hücreden konjugasyon: Alıcıya sadece bakteri genleri geçer; F plazmidi geçmez, F - olmayı sürdürür. 13. Dezenfeksiyon ve sterilizasyon sınırları: Bakteri endosporları Mikobakteriler Lipidsiz/küçük virüsler Mantarlar Vejetatif bakteriler Lipidli, iri virüsler Dezenfeksiyon Sterilizasyon 14. Antimikrobiyal etki mekanizmaları:

4 4 ANTĐMĐKROBĐYAL ETKĐ MEKANĐZMALARI 1. Hücre Duvarı Sentezini Bozanlar: a. Penisilin Bağlayan Proteinlere (PBP) bağlanarak etkili olanlar: Beta laktamlılar. b. Direkt olarak hücre duvarı sentezini bozanlar: Vankomisin, teikoplanin. 2. Sitoplazmik Membran Geçirgenliğini Artıranlar: Amfoterisin-B, nistatin, azoller, polimiksin-b. 3. Protein Sentezini Önleyenler: a. 30S alt birimine bağlananlar: Aminoglikozid, spektinomisin, tetrasiklin. b. 50S alt birimine bağlananlar: Kloramfenikol, makrolid, linkozamid, oksazolidinon, kinupristin/dalfopristin. 4 Nükleik Asit Sentezini Önleyenler: a. Transkripsiyonu önleyenler (DNA ya bağımlı RNA polimeraz inhibisyonu): Rifampisin. b. Süpersarmal oluşumunu önleyenler (DNA jiraz inhibitörleri): Kinolonlar. 5 Antimetabolik Aktiviteliler: Sülfonamidler, trimetoprim, izoniazid, nitroimidazol türevleri. 15. Antimikrobiyal direnç mekanizmaları: ANTĐMĐKROBĐYALLERE KARŞI GELĐŞTĐRĐLEN BAKTERĐYEL DĐRENÇ MEKANĐZMALARI ANTĐMĐKROBĐYAL Beta laktamlılar Glikopeptidler Aminoglikozidler Tetrasiklinler Koramfenikol Makrolidler Linkozamidler Rifampisin Kinolonlar Sülfonamidler Trimetoprim MĐKROORGANĐZMANIN DĐRENÇ MEKANĐZMASI * Enzim ile inaktivasyon (beta laktamazlar) * Hedef değişimi (PBP değişimi veya yeni PBP lerin sentezlenmesi) * Dış membran (ör. porin) geçirgenliğinin azaltılması * Hedef molekülün değiştirilmesi (DADA DADL veya DADS) * Enzim ile inaktivasyon (asetil transferaz, adenil transferaz, fosfotransferaz) * Hedef molekül (30S ribozom) değişimi * Bakteri sitoplazmik membranının ilaca karşı permeabilitesinde azalma * Antibiyotiğin bakteri dışına pompalanması (efflux) * Ribozoma bağlanma bölgesinin değiştirilmesi * Hücre içine girişin azaltılması * Enzim ile inaktivasyon (asetil transferaz) * Bakteri sitoplazmik membranının ilaca karşı permeabilitesinde azalma * Bakteri ribozomu 50S alt birimindeki 23S RNA nın adenininde dimetilasyon sonucunda gelişen makrolid-linkozamid-streptogramin (MLS) direnci * Antibiyotiğin bakteri dışına pompalanması (efflux) * Bakteri sitoplazmik membranının ilaca karşı permeabilitesinde azalma * Bakteri ribozomunda 50S değişiklikleri * 23S ribozomal alt birim değişimi (MLS direnci) * Enzimatik inaktivasyon * Bakteri sitoplazmik membranının ilaca karşı permeabilitesinde azalma * DNA ya bağımlı RNA polimeraz enziminde değişiklik * Tek basamaklı spontan mutasyon ile hedef DNA jiraz ve topoizomeraz IV enzimlerinde yapısal değişiklik * Porin değişimi veya efflux ile sitoplazmik membran geçirgenliğinin azaltılması * Hedef molekülün değiştirilmesi (yeni bir dihidropteroat sentetaz sentezi) * Hedef molekülün değiştirilmesi (yeni bir dihidrofolat redüktaz sentezi) 16. Sepsis tanımları:

5 5 Sepsis tanımı altındaki bir hastada AKB düşmüş ise; bir saatlik sıvı replasmanı (> 500 ml serum fizyolojik) ile normal sınırlarda tutulabiliyor ise ağır sepsis söz konusudur. Buna rağmen, AKB halen düşük ise ve vazopressörler ile normal sınırlarda tutulabiliyor ise septik şok tanısı konabilir. Sıvı ve vazopressör tedavilerine rağmen AKB normal sınırlarda tutulamıyor ise ve bu durum bir saatten fazla sürüyor ise dirençli (refrakter) septik şok söz konusudur. 17. Enterik bakterilerin ortak/ayırt edici özellikleri: a) Fakültatif anaeropturlar, oksidaz negatiftirler. b) Çoğu hareketlidir (Klebsiella ve Shigella hariç). c) Sadece Escherichia coli, Klebsiella ve Enterobacter laktoz pozitif, diğerleri ise negatiftir. 18. Escherichia coli enterik infeksiyonları:

6 6 BULAŞ ĐLE ĐLGĐLĐ EPĐDEMĐYOLOJĐK ĐPUÇLARI VE ETKENLER Bulaşta Söz Konusu Olan Öğe Günlük bakımevlerinde (kreşler, anaokulları, düşkünler evi) bulunmak Hastanede yatmak, Yeni antibiyotik/kemoterapötik kullanımı Havuzda yüzmek Yabancı bölgeye seyahat Çiftlik hayvanları ile temas Deniz kabukluları yemiş olmak Peynir yemiş olmak Hamburger/et/hayvansal ürün yemiş olmak Kızarmış (haşlanmış değil) pirinç yemek Evde yapılan konserve ve yiyecekler GĐS Đnfeksiyonundan Sorumlu Patojen Shigellalar, C.jejuni, C.parvum, G.intestinalis, Rotavirus, C.difficile C.difficile G.intestinalis, C.parvum ETEC, non-tifoidal Salmonellalar, Shigellalar, C.jejuni, Rotavirüs, Norwalk virusu, E.histolytica, G.intestinalis, C.parvum, S.stercoralis C.parvum V.parahaemolyticus L.monocytogenes EHEC B.cereus (emetik form) C.perfringens BAZI SIK GASTROENTERĐT ETKENLERĐ VE YOL AÇTIKLARI KLĐNĐK TABLOLAR Shigella ve EIEC; basilli dizanteri (kanlı, mukuslu, cerahatli) etkenidir. EHEC verotoksini ile invazif özellikli kolitlere yol açabilir. Vibrio cholerae, ETEC; ekzotoksin etkisi ile su gibi (sekretuvar) ishale yol açar, kolite neden olmaz. Yersinia enterocolitica; kolona invazyon ile kolit tablolarına, mezanter lenfadenitlere neden olur. Campylobacter jejuni, Vibrio parahaemolyticus ve non-tifoidal Salmonella türleri; kolona invazyon ile kolit tablolarına neden olur. Entamoeba histolytica; amipli dizanteri (kanlı, mukuslu, cerahatsiz) etkenidir. Giardia intestinalis; duodenuma yerleşerek yağ emilimini önler, yağlı dışkılama tipiktir. Staphylococcus aureus ve Bacillus cereus (ısıya dirençli toksin ile); ekzotoksinleri ile gastrik irritasyon sonucunda bulantı, kusmaya yol açarlar. 19. Escherichia coli ekstraintestinal infeksiyonları: Jinekoloji ve gastro-cerrahi kliniklerinde hastane infeksiyonu, sepsis ve yara infeksiyonları. Hastane içi ya da dışında edinilmiş üriner sistem infeksiyonlarının en sık nedenidir. Henle kulpu çıkan kolunda sentezlenen glikoprotein yapılı majör üriner protein (Tamm-Horsfall proteini, üromukoid; silendirlerin matriksi), içerdiği mannoz residüleri ile bakterilerin mannoza duyarlı fimbrialarını bağlama özelliğine sahiptir. Piyelonefritojenik Escherichia coli kökenlerinin üroepitelyuma adezyonunu önlemeye çalışırsa da mannoza dirençli kökenlerde bu önlem başarısız kalır. Akut taşlı kolesistitlere ve kolanjitlere yol açan en sık etkendir. Yenidoğan menenjitlerinden sorumludur. Enterik bakteriler; tüm sepsislerin 1/3'ünden, Escherichia coli ise bunların %40'ından sorumludur. Sepsise yol açan en sık enterik bakteridir; en sık kaynak ise üriner sistemdir.

7 7 AKUT KOLESĐSTĐTLER 1. Akut taşlı kolesistit: Safra taşının en sık komplikasyonudur. En sık etkenleri şunlardır; Escherichia coli (en sık) Enterococcus faecalis Klebsiella pneumoniae Bacteroides türleri Clostridium perfringens (diyabetiklerde en sık) 2. Akut taşsız kolesistit: En sık etkenleri şunlardır; Salmonella türleri Campylobacter türleri PERĐTONĐTLER Primer peritonitler: Cerrahi gerekçeye bağlı olmayan, tedavisi de cerrahi olmayan peritonitlerdir. Spontan bakteriyel peritonit: E.coli Devamlı ayaktan periton diyalizi (CAPD) peritoniti: S.epidermidis Sekonder peritonitler: Cerrahi gerekçeye bağlı olan, tedavisi de cerrahi olan peritonitlerdir. Cerrahi (1.hafta) peritonit: E.coli Apse (2.hafta): B.fargilis+E.coli 20. Shigella: Hareketsiz, virülansı çok yüksek, 10 bakteriyle bulaşır. Đnvazif, dizanteriform, kanlıcerahatli, konvülsif ishal etkenidir. 21. Salmonella türleri: a) Đnsan Salmonellaları: S.typhi ve S.paratyphi A-B-C tarafından oluşturulur. Sadece insanda görülür. Đleumdan girer, RES hedefli bakteriyemi yapar. Tablonun adı: Enterik ateş b) Hayvan Salmonellaları: S.enteritidis, S.typhimurium, S.choleraesuis, S.newport vb. Hayvanda enterik ateşe, insanda ise kolite neden olurlar. Hedefsiz bekteriyemi görülebilir. 22. Klebsiella pneumoniae: Hareketsiz, laktoz pozitif bir enterik bakteridir. a) Pnömoni: YBÜ Ventilatöre bağlı pnömoni (Friedlander): Hemorajik, nekrotizan, kaviteleşmeye ve apseleşmeye eğilimli, ağır seyirli bir lober pnömoni tablosudur. Kanlı, kiremit renkli balgam tipiktir. Mortalitesi oldukça yüksektir (%60-80). Toplumda DM, KOAH, alkoliklerde toplum kökenli pnömonilere neden olabilir. b) Üriner infeksiyon (kateter): E.coli den sonra 2. sırada yer alır. 23. Proteus: Besiyeri yüzeyinde dalgalar halinde yayılarak ürer. Đdrardaki üreyi üreaz ile amonyağa parçalayarak ortamı alkalileştirir Üriner infeksiyon, taş, kanser. 24. Enterik bakterilerin mutlaka bilinmesi gereken klinik mikrobiyolojik özellikleri:

8 8 ENTERĐK BAKTERĐ Escherichia coli Shigella türleri Salmonella türleri Klebsiella pneumoniae Proteus türleri Yersinia türleri NEDEN OLDUĞU KLĐNĐK TABLOLAR Enterik: ETEC (turist ishali), EIEC (basilli dizanteri), EHEC (hemorajik kolit, HÜS, trombositopeni), EPEC (süt çocuğu ozmotik ishalleri), EAEC (turist ishali). Ekstra-intestinal: Üriner infeksiyon, taşlı kolesistit, kolanjit, yenidoğan menenjiti, hastane infeksiyonu, spontan bakteriyel peritonit. Basilli dizanteri, nörolojik tablo (çocukta konvülsif ishal). Kolit ve bakteriyemi (non-tifoidal etkenler), enterik ateş (tifoidal etkenler), safra kesesi ve GĐS lümeni taşıyıcılığı (tüm etkenler, en çok tifoda). Daima ekstra-intestinal fırsatçı hastane infeksiyonları; kaviter pnömoniler (Friedlander), üriner infeksiyon, ventilatöre bağlı pnömoniler, kateter infeksiyonları. Üriner infeksiyon, infeksiyon (sitruvid) taşları. Y.pestis: Veba (bubonik, çok ağır sepsis ve pnömoni). Y.enterocolitica: Enterokolit, mezanter lenfadenit, romatolojik komplikasyonlar. Y.pseudotuberculosis: Mezanter lenfadenit. 25. Gram (-), oksidaz (+), kıvrık, sert vücutlu, tek flajella ile çok hızlı hareket eden bakteriler: Oksidaz (+) basiller: Vibrio, Campylobacter, Pseudomonas, Burkholderia, Brucella, Legionella 26. Helicobacter pylori: Mukus içerisinde, mide asidinden korunarak yaşar. Asidite artarsa mukozada yarıklar açarak kronik aktif gastrit, ülser, kanser ve MALToma ya yol açar. NORMALDE MUKUS ĐÇĐNDE ĐHANETE UĞRADIĞINDA MUKOZADA 1. Girişimsel olmayan tanı teknikleri: Üre-solunum testi: Çabuk sonuç alınan, çok güvenilir bir tanı yöntemidir. Dışkıda antijen arama: Tedavinin izleminde yüksek özgüllükte kullanılabilir. 2. Girişimsel tanı teknikleri: Histopatolojik değerlendirme: Mide antrumunun endoskopik biyopsisi çok güvenilirdir. Kültür: Doku örneğinin kültürü teknik açıdan zor ve zahmetlidir. Özgüllüğü en yüksektir. Üreaz testi: Biyopsi örneğinde üreaz testi (CLO-test) en hızlı tanı testidir.

9 9 27. IgA1 proteaz üreten önemli bakteriler: Haemophilus influenzae: Lipopolisakkaridleri (LPS) yerine lipooligosakkarid LOS) koymuştur. Haemophilus ducreyi: LPS yerine LOS koymuştur. Neisseria meningitidis: LPS yerine LOS koymuştur. Neisseria gonorrhoeae: LPS yerine LOS koymuştur. Streptococcus pneumoniae 28. Haemophius influenzae: X ve V faktörlerine gereksinirler. X faktörü (hemin) elektron transport sisteminin sitokromlarının, katalaz ve peroksidaz enzimlerinin sentezinde kullanır. V faktörü ise NAD ve NADP'dir. Oksidasyon-redüksiyon olaylarında, H + alıcısı olarak kullanılır. Başlıca infeksiyonları: Tip b infeksiyonları (invazif) Kapsülsüz köken infeksiyonları (non-invazif) Menenjit Otitis media Akut epiglottit Sinüzit Laringotrakeobronşit Bronşit Pnömoni (çocuklarda) Pnömoni (yaşlılarda) Konjunktivit Yenidoğan sepsisi Bakteriyemi (septik artrit, osteomiyelit, sellülit vb.) 29. Genital ülserlerin ayırıcı tanısı: Hastalık Ülser Özelliği Ülser Sayısı Ülserde Ağrı LAP Sifiliz Sert kenarlı Tek Ağrısız Ağrısız Şankroid Krater tarzında Bir/birkaç Çok ağrılı Ağrılı Donovanyoz Kırmızı, genişleyen Çok Ağrısız Genelde yok LGV Yüzeyel Tek Ağrısız Ağrılı Genital herpes Kenarları girinti-çıkıntılı Birden çok Ağrılı Ağrılı 30. Pasteurella multocida: Gram negatif kokobasillerdir. Köpek, kedi gibi evcil hayvanların ağız florasında yer alır. Hayvanların insanları ısırması ile yara infeksiyonlarına, sellülit, lenfadenit ve apselere yol açabilir. Ampisilin+sülbaktam kullanılır. 31. Bruselloz: Gram (-), aerop, kokobasillerce oluşturulur. Yüksek ateş, terleme, eklem ağrısı, eklem bulguları, RES tutulumu (hepatosplenomegali). 32. Bordetella pertussis: Đpsi hemaglütinin ile siliyalı solunum yolu hücrelerine yapışır, çoğalır. Pertussijen salar; mukozanın histamine yanıtı artar, sekresyon artışına, lenfositoza ve hipoglisemiye neden olur. Sonra trakeal sitotoksin ile de siliyer paraliziye ve süperinfeksiyonlar geliştirir. 33. Non-fermentatif gram (-) basiller:

10 10 Non-fermentatif Önemli Bakterilerin Ayrımı Oksidaz Hareket Pseudomonas aeruginosa + + Stenotrophomonas maltophilia - + Acinetobacter baumannii Pseudomonas aeruginosa: Pseudomonas aeruginosa Elastaz, alkalen proteaz Ekzotoksin-A Fosfolipaz-C Sitoplazmik membran hasarı Ribozomda euf-2 inhibisyonu KONAK HÜCRE Bölgeyi kanlandıran damarlarda endotel hasarı, dokuda trombüs ve nekroz gelişimi Psödomonal Hastalıklar Bakteriyemi ve sepsis (hastanede, malignitelilerde, nötropeniklerde) Sağ kalp endokarditleri (IV ilaç bağımlıları) Trakeobronşit ve nekrotizan bronkopnömoni (KOAH, kistik fibroz) Kronik veya malign eksternal otit (diyabetiklerde fazla), kronik otitis media Ektima gangrenozum (diyabetiklerde fazla), yara ve yanık infeksiyonları Üriner sistem, GĐS ve MSS infeksiyonları (hastanede manipülasyon) Servikal osteomiyelit (IV ilaç bağımlıları) 35. Kistik fibrozlularda akut pnömonik ataklar: KĐSTĐK FĐBROZLU HASTALARDA PNÖMONĐ ATAKLARINDAN SORUMLU Đlk 2 yaş: MĐKROORGANĐZMALAR 1. Staphylococcus aureus 2. Haemophilus influenzae 2 yaş sonrası: 1. Pseudomonas aeruginosa 2. Staphylococcus aureus 3. Burkholderia cepacia 4. Mycobacterium avium-intracellulare 36. Stenotrophomonas maltophilia: Dezenfektanlara dirençli hastane infeksiyonu etkenidir. Kotrimoksazole duyarlı.

11 Burkholderia cepacia: Tedavi ve korunmada gecikilmiş, terminal dönemdeki kistik fibrozlular olgularda ciddi sorundur. Progressif bir seyirle fulminant, nekrotizan pnömoni ve bakteriyemi tablolarına yol açar. 38. Acinetobacter baumannii: Ventilatör, invazif monitörlerde kolonize olur. Hastanede, tedavi (ventilatör, periton diyalizi) veya tanı (lomber ponksiyon, miyelografi) amacı ile yapılan girişimlerden sonra gelişen hastane infeksiyonlarına neden olur. 39. Risk Faktörü-Etken Đlişkisi: 40. Akut otitis media, akut sinüzit ve KOAH lılarda akut alevlenme etkenleri: 1. Streptococcus pneumoniae 2. Haemophilus influenzae (KOAH lılarda en sık akut alevlenme etkeni) 3. Moraxella catarrhalis 41. HACEK grubu bakteriler: HACEK GRUBU BAKTERĐLER Haemophilus aphrophilus/parainfluenzae Actinobacillus actinomycetemcomitans Cardiobacterium hominis Eikenella corrodens Kingella kingae Oral florada yer alırlar. Zor ürediklerinden kültür negatif endokarditlere neden olurlar. Đntravenöz ilaç bağımlıları hariç en sık gram negatif endokardit etkenleridir; doğal kapak endokarditlerinin %5-10 undan sorumludurlar.

12 Cinsel temasla bulaşan hastalıklar: CĐNSEL TEMAS ĐLE BULAŞAN HASTALIKLARIN ETĐYOLOJĐK SINIFLAMASI SORUMLU AJAN NEDEN OLDUĞU HASTALIK VEYA SENDROMLAR BAKTERĐ Neisseria gonorrhoeae Chlamydia trachomatis Mycoplasma hominis Ureaplasma urealyticum Treponema pallidum Hemophilus ducreyi Calymmatobacterium granulomatis Gardnerella vaginalis Shigella türleri Campylobacter türleri Grup B streptokok Üretrit, epididimit, proktit, servisit, endometrit, salpenjit, perihepatit (Fitz-Hugh-Curtis Sendromu), bartolinit, farenjit, konjunktivit, prepubertal vajinit, prostatit?, ek gland infeksiyonları, amniyotik infeksiyonlar, yaygın (dissemine) infeksiyon, koriyoamniyonit, erken membran rüptürü ve prematüre doğum Üretrit, epididimit, proktit, servisit, endometrit, salpenjit, perihepatit (Fitz-Hugh-Curtis Sendromu), bartolinit, prepubertal vajinit, infantta otitis media, koriyoamniyonit?, erken membran rüptürü?, prematüre doğum, inklüzyonlu konjunktivit, infant pnömonisi, trahom ve LGV Postpartum ateş, salpenjit? Nongonokoksik uretrit, koriyoamniyonit?, prematüre doğum Sifiliz Şankroid Granuloma inguinale (donovanyoz) Gardnerella ile ilişkili (nonspesifik) vajinoz Homoseksüel erkekte şigelloz Enterit, proktokolit Neonatal sepsis, neonatal menenjit VĐRÜSLER Herpes simpleks virüs (HSV) Hepatitis B virüsü (HBV) Đnsan immün yetmezlik virüsü (HIV) Hepatitis A virusu (HAV) Sitomegalovirus (CMV) Đnsan papilloma virüsü (HPV) Molluscum contagiosum virüsü Đnsan herpesvirüsü-8 Primer-tekrarlı genital herpes, aseptik menenjit, neonatal herpes, servical displazi ve kanser (?), vulvada in situ kanser? Akut-kronik hepatit B, poliarteritis nodosa, kronik membranöz glomerülonefrit, mikst kriyoglobülinemi?, polimiyalji romatika?, hepatosellülar kanser HIV infeksiyonu, edinsel immün yetmezlik sendromu (AIDS) Akut hepatit A (anal-oral seks) Heterofil antikor negatif infeksiyöz mononükleoz, konjenital infeksiyon, büyük doğumsal defektler ve infant mortalitesi, mental retardasyon, sensorinöral sağırlık gibi kavrama bozuklukları, servisit?, immünsüppressif olanlarda çok yönlü tablolar Kondilomata akuminata, laringeal papillom, servikal displazi Genital molluskum kontajiyozum Kaposi sarkomu, Castleman hastalığı, multipl miyelom, B lenfomaları PROTOZOONLAR Trichomonas vaginalis Entamoeba histolytica Giardia lamblia Trikomonal vajinit Homoseksüel erkeklerde amibiyaz Homoseksüel erkeklerde giardiyaz MANTARLAR Candida albicans Vulvovajinit, balanit EKTOPARAZITLER Phthirius pubis Sarcoptes scabiei Kasık biti infestasyonu Uyuz

13 Lejyoner hastalığı: 1. Lober pnömoni (alveolit) gibi; Balgamda bol nötrofil Gram boyamada bakteri yok Standart besiyerlerinde üreme yok; idrarda antijen aranarak tanısı konabilir. 2. Atipik pnömoni gibi de; Ekstrapulmoner tutulumlar 44. Đmmün yetmezliklilerde pnömoni tabloları: Solid organ transplantasyonlularda sitomegalovirüs (CMV) en sık pnömoni ve en sık infeksiyöz komplikasyondur. Yaşlılar, immün sistemi baskılayan tedavi uygulananlar ve hücresel immünite defekti bulunanlarda özellikle Legionella pneumophila ve Nocardia asteroides pnömonisi akla gelmelidir. TEDAVĐSĐZ HIV ĐNFEKSĐYONLARINDA FIRSATÇI AKCĐĞER ĐNFEKSĐYONLARI CD4+ T Lenfosit sayısı 200/mm /mm 3 100/mm 3 <50/mm 3 Gelişen akciğer hastalığı Tüberküloz reaktivasyonları Pneumocystis carinii (Pneumocystis jerovicii) pnömonisi Histoplazmoz Đnvazif asperjilloz Önce CMV infeksiyonları En son Mycobacterium avium-intracellulare infeksiyonu HIV infeksiyonlularda tüberküloz görülme sıklığı normal popülasyona göre yüzlerce kat artmıştır ve genellikle de çoğul ilaç dirençlidirler. Đnvazif asperjilloz, özellikle miyelosüpresyon uygulanmış hastalarda ciddi pulmoner infeksiyonlara neden olur. Nötropenik (<500/mm 3 ) hastalarda ve hümoral immünite defekti olanlarda endojen floraya ait Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli gibi enterik bakteriler ve Pseudomonas aeruginosa başlıca etkenlerdir. 45. Gonokok-meningokok farkları: GONOKOK MENĐNGOKOK Kapsül Yok Var Maltoz Kullanmaz Kullanır Penisilinaz Üretir Üretmez PBP değişimi Var Yok Pilus değişimi Var Yok 46. Staphylococcus aureus: Koagülaz (+), beta hemoliz, sarı-pembe koloni, mannitolü parçalar, novobiosine duyarlı, enterotoksin-a... Kısa inkübasyon-bulantı-kusma-besin zehirlenmesi; tüm toksinler süperantijen; entotoksin-b... Toksik şok, PMK, eksfoliatif toksin... Haşlanmış Deri Sendrom (lokal formu... büllöz impetigo); TSST1... Vajinal tamponda Mg ++, toksik şok sendromu (klindamisin-ekzotoksin yapımını azaltır), süperantijen; IVIB de sağ kalp (triküspid) endokarditi; en sık osteomiyelit, prostetik kapak (erken dönem) endokarditi; geç dönemde Streptococcus viridans.

14 14 TOKSĐK ŞOK SENDROMLARI (TŞS) STAFĐLOKOKSĐK TŞS: 0 Đnfeksiyon yok 1 Kanda TSST-1 (ekzotoksemi) 2 Mortalite %3 STAFĐLOKOKSĐK TŞS: 3 Ciddi cilt infeksiyonu (nekrotizan fasiit) var 4 Bakteriyemi ve ekzotoksemi (eritrojenik toksin) 5 Mortalite % Staphylococcus epidermidis Slime tabakası ile yabancı cisimlere (protez cihazlar, kateterler) yapışır. Staphylococcus saprophyticus Genç kadın üriner infeksiyonları. Stafilokoklar arasındaki farklar: S.aureus S.epidermidis S.saprophyticus Koagülaz pozitifliği Evet Hayır Hayır Mannitolü parçalama Evet Hayır Hayır Protein-A içerme Evet Hayır Hayır Kanlı agarda β hemoliz Evet Hayır Hayır Novobiosine duyarlılık Evet Evet Hayır Fakültatif anaerop üreyebilme Evet Evet Hayır 48. Streptokokların ayrımı: Test isminden bir harf geriye gidiniz; Basitrasin A grubu (ko-trimoksazole dirençli), CAMP-Hippurat B grubu, Eskulin D grubu (%6.5 te ürüyorsa enterokok, üremiyorsa non-enterokok)

15 15 Gruplar Hemoliz Türü Basitrasin Duyarlılığı CAMP Faktör Hippurat Hidrolizi Eskulin Hidrolizi Optokin Duyarlılığı Đnülin Hidrolizi Safrada Erime A β B β D α, β, γ Viridans α, γ Pnömokok α +/ Streptokok infeksiyonları: a) Streptococcus pyogenes (Grup A): Kapsül hyaluronik asid, Basitrasin duyarlılığı, M fimbriası var ise hastalık, LTA Yapışma, streptokinaz Emboli tedavisi (TPA), hyalüronidaz Yayılma faktörü, eritrojenik toksin Pirojenik. Süpüratif, piyojenik infeksiyonlar; farenjit, erizipel, piyodermi (impetigo), sellülit, nekrotizan fasiit, miyozit akut infektif endokardit, pnömoni, lenfanjit, sepsis, puerperal sepsis. Toksijenik hastalık tabloları; kızıl (scarlet fever), streptokoksik toksik şok sendromu. Non-süpüratif, immünolojik streptokok hastalıkları: ARA, AGN. b) Grup B: Yenidoğan infeksiyonları. c) Grup D: Enterokok Üriner infeksiyon, yara infeksiyonları, yaşlılarda üriner girişim sonrası infektif endokarditler; non-enterokoklar Kolon tümör markeri. d) Pnömokok: Diğer streptokoklardan ayrımı Optokin duyarlılığı, inülin hidrolizi, safrada erime; serotiplendirme Quellung testi; en sık akut otitis media, toplum kökenli pnömoni, akut sinüzit, kırık menenjitleri; PBP direnci Menenjitte vankomisin kullanımı. 50. Clostridial infeksiyonlar: KLOSTRĐDYAL HASTALIK TABLOLARI KLĐNĐK TABLO SORUMLU BAKTERĐ SORUMLU TOKSĐN Nörolojik Sendromlar Tetanoz Botulizm C.tetani C.botulinum Yumuşak Doku Đnfeksiyonu Gazlı gangren C.perfringens α toksin Enterik Hastalık Tabloları Besin zehirlenmesi Nekrotizan enterit Antibiyotik nedenli kolit Nötropenik enterokolit Barsak perforasyonu, apse C.perfringens (tip A) C.perfringens (tip C) C.difficile C.septicum C.ramosum Tetanospazmin Botulinum toksini Enterotoksin β toksin CdA, CdB? Tetanoz:

16 16 Tedavi (korunma değil!): Hibernasyon: Diazepam. Kasılmalar için nöromusküler kavşak blokörleri (vekuronyum, atrakuryum, cis-atrakuryum). GABA-B agonisti (aktivatörü) olan baklofen, epidural olarak uygulanabilir. Yaranın uygun şekilde debridmanı ve irrigasyonu yapılır. Kasılmalar başladıktan sonra tetanoz hiperimmün globülin (THIG, antitoksin) kullanımı tartışmalıdır. %90 mortaliteye sahip yenidoğan tetanozunda antitoksin hayat kurtarıcıdır. Metronidazol (7-10 gün) kullanılır. Penisilinler, santral etkili bir GABA antagonisti olarak kabul edilir, klinik tabloyu kamçılayabilirler; tetanoz tedavisinde ilk seçenek değildirler. Sempatik hiperaktivite var ise morfin ya da alfa+beta adrenerjik blokör (labetolol) uygulanır. Hastalığı geçirenlere simultane tetanoz toksoid aşısı yapılır. Korunma: Đlk uygulama yara temizliğidir. Aşılamada 10 yıl aşılmış ise immünite yokmuş gibi değerlendirilir. Yaralı birey ilk 24 saatte başvurmuşsa değerlendirme kriterleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Multipl tetanojen yaralılara, geç başvurmuşlara ve aşılı olsalar da fazlaca (>500 ml) kan kaybedenlere THIG ve antimikrobiyal uygulanır.

17 17 ERKEN OLGULARDA TETANOZ PROFĐLAKSĐSĐ Temiz-Küçük Yara Kirli-Tetanojen Yara Aşı Anamnezi Aşı THIG Aşı THIG Üç dozdan az, kuşkulu Tamamlamış / en az 3 aşı Son 10 yıldır aşısız ise - Son 5 yıldan fazla aşısız ise - yapılmış/sürüyor yap, aşılı ise yapma yap, aşılı ise yapma 52. Gazlı gangren: Đskelet kası ve yumuşak dokuda nekroz, anemi ve toksemi ile karakterizedir. Yaranın önce çevresinde, geç kalınırsa komşu organ ve yapılarda koyu kahverengi veya siyah renkli, çok pis ve tipik kokulu nekrotik bölgeler gelişir. 53. Bacteroides türleri: Non-fragilis: Diğer ağız içi anaeroplarıyla birlikte aspirasyon pnömonileri, akciğer ve beyin apselerine neden olurlar. AKCĐĞER APSELERĐ 1 Anaerop (~%90, mikst): Peptostreptokok Non-fragilis Bacteroides türleri Fusobacterium 2 Sık olmayan etkenler: S.aureus Streptokoklar (AGBHS, pnömokoklar) Klebsiella pneumoniae Nocardia asteroides Parazitler, mantarlar Bacteroides fragilis grubu: Kolonda en çok bulunan bakterilerdir. Başta kolon olmak üzere barsak patolojileri sonrasında gelişen intraabdominal ve metastatik apselerin etkenidirler.

18 Actinomyces israelii: Anaerop, filamantöz gram (+) basillerdir. Fistüllerle seyreden infeksiyonlara neden olur (en sık servikofasiyal, abdominal, pelvik tipler). 55. Nocardia asteroides: Aerop Actinomyces tir, ARB (+) boyanır; miçetomların ve immün süpresselerde kaviter akciğer infeksiyonlarının ve beyin apselerinin etkenidir. 56. Tropheryma whippelii: Whipple hastalığının etkeni; ince barsak lamina propria makrofajlarının infeksiyonu, subtotal villöz atrofi, malabsorbsiyon, PAS boyama ile tanı konur, ko-trimoksazol. 57. Corynebacterium diphtheriae: Topuz Babes-Ernst, Polifosfat granülleri, enerji deposu, Albert- Neisser boyası; Loeffler serumu ve MM; lizojen ise ve demir az ise ekzotoksin salgılar, EF-2 inhibisyonu; lokal etki Tonsillayı aşan membran, genel etki Miyokardda yağlı dejenerasyon (2.hafta), felçler (3.hafta palatum, 5. hafta akomodasyon, 7.hafta sinir); kesin tanı toksin salgısının belirlenmesi; antitoksin hayat kurtarıcıdır. 58. Listeria monocytogenes: Gram pozitif kokobasil, soğukta üreme; süt-peynir bulaşı; listeriolizin ile MA fagozomunun parçalanması; fötusta granulomatosis infantiseptica; yenidoğan, HIV infeksiyonlu ve yaşlıda menenjit; sefalosporine dirençli; tedavide penisilin. 59. Mycobacterium: Tbc basil kompleksi M.tuberculosis (Niasin pozitif), M.bovis (BCG, GĐS tbc); hücre duvarında %60 lipid; mikolik asit ARB, kord faktör Antifagositik; aeroptur (po 2 >130 mmhg). 60. Tüberküloz: Daha önce bakteri ile karşılaşmış ise karşılaşma yerinde nodül, karşılaşmamış ve immatür immüniteli ise miliyer tbc, karşılaşmamış ama matür immüniteli ise primer tbc Ghon odağı + Hiler LAP (Ghon kompleksi); sekonder (reaktivasyon) en çok Simon odağında; akciğer dışında en çok lenf nodülünde. 61. M.leprae: Soğuk dokularda (periferik sinir ve el-yüz gibi açık ciltte) ürer, besiyerinde üretilemez; tüberküloidde (hücresel iyi) basil yok, cilt testi (+), tek taraflı nörit, 1 ay dapson+rmp, 5 ay dapson; lepromatözde yaygın, arslan yüzü, 5 yıl dapson+klofazimin, aylık RMP. 62. Treponema pallidum: Üretilemez, uzun süreli Giemsa ile gümüşleme; edinsel (şankır, rozeol bulaştırır, gom bulaştırmaz); konjenital (ilk üç ayda abortus, canlı bebekte kanlı rinit, hepatosplenomegali, döküntü) atlatılmış ise okul çağında kronik lezyon (Hutchinson dişleri, Socrates burnu, periostit-kılıç kını tibia); non-treponemal testlerle (VDRL, RPR) tarama, tedavi izlenmesi ve nörosifiliz tanısı; ilk (+) antikor ve doğrulama testi... FTA ABS. 63. Borrelia recurrentis: Kolay ürer, boyanır; bit-kene; IgM.. MSS ye kaçış.. Ag değişimleri... tekrarlayan ateş; ateşsiz dönemde doksisiklin. 64. Borrelia burgdorferi: Ixodes kenesi; Lyme hast.; ECM... Menenjit-Miyo/perikardit... Artrit; tanı seroloji; penisilin, ampisilin. 65. Leprospra interrogans: L.icterohaemorrhagiae... Weil hastalığı; fare idrarı, sağlam ciltten giriş, bakteriyemi (ateş), karaciğere (nekroz, ikter), bakteriyemi (ateş), tübüler nekroz, ABY), aseptik (immün kompleks) menenjit; lökositoz, nötrofili, penisilin. L.gryppotyphosa Anikterik leptospiroz. 66. Rickettsia: Zorunlu hücre içi bakterisi; Coxiella hariç artropod bulaşı, vaskülit, döküntü, WF (+), fosfolipaz A. Coxiella burnetii; direkt bulaş; vaskülit yok, döküntü yok; fagozomda ürer, fiziksel etmene ve pastörizasyona dirençli; atipik pnömoni (şiddetli retroorbital ağrı, hepatosplenomegali, hiler LAP) ve kronik fatal kardit etkeni.

19 Chlamydia: Gram (-) duvarda murein yok, lizozimden etkilenmez, kolumner epitelde infeksiyon; enerji paraziti; elemanter cisimcik (en küçük, bulaştırıcı); inisyal cisim (bölünen); C.trachomatis (A, B, Ba, C) trahom, üst palpebral konjunktivit, pannus; (D...K) CTBH (erişkin inklüzyonlu konjunktivit, alt palpebra, NGU); (L1,2,3) LGV; C.psittaci... Psittakoz; C.pneumoniae (TWAR)... atipik pnömoni, ateromda üreme ile ateroskleroz, miyokard infarktüsü. 68. Mycoplasma: Duvarı yok, sitoplazmik zarda sterol... nöral komplikasyonlar, serbest yaşayan en küçük mikroorganizma, sahanda pişmiş yumurta; Mycoplasma pneumoniae... solunum epiteli yüzeyinde özel uzantısı ile epitele tutunarak ürer, atipik pnömoni (bronşiyoler düzeyde), yaz ayında en sık pnömoni, 2.toplumdan edinilmiş pnömoni etkeni, 5-30 yaş hastalığı, ev içi bulaş, soğuk aglütinasyon, makrolid; Ureaplasma urealyticum... T-mikoplazma, üreaz, üriner infeksiyon. 69. Protozooloji: BULAŞ YOLU PROTOZOON YAPTIĞI HASTALIK Artropod Plasmodium türleri Sıtma (hepatit, eritrosit infeksiyonu) Babesia microti Babesiyoz (eritrosit infeksiyonu, anemi) Leishmania donovani Kala-Azar (RES işgali) Trypanosoma cruzi Chagas (göz, GĐS patolojisi, miyokardit) Fekal-oral Entamoeba histolytica Amibiyaz (dizanteri, organ apseleri) Giardia intestinalis Giardiyaz (duodenuma yerleşim, yağlı ishal) Cryptosporidium parvum Đmmün yetmezliklilerde kronik ishal Toxoplasma gondii (kedi dışkısı) Doku-organ kistleri, AIDS te ensefalit Balantidium coli Nadiren kolit Seksüel Trichomonas vaginalis Vajinit Diğer Naegleria fowlerii (havuz) Kanlı-cerahatli menenjit Acanthamoeba türleri (kirli su) Kirli lens keratiti Toxoplasma gondii (organ nakli) Doku-organ kistleri, AIDS te ensefalit

20 Helmintler: HELMĐNTLER PLATHELMĐNTLER ( HERMAFRODĐT) SESTODLAR TREMATODLAR ĐNTESTĐNAL NEMATHELMĐNTLER ( ERKEK-DĐŞĐ) DOKU Taenia saginata (Sığırda sistiserkoz) Taenia solium (Đnsanda da sistiserkoz) Echinococcus granulosus (Đnsanda larva) Echinoco ccus alveolaris (Đnsanda larva) Diphyllobothrium latum (PH, ÇB) Hymenolepis nana (Direkt bulaş) TEDAVĐ: Niklozamid Pirazikuantel (insan sistiserkozu) PH: Poliheteroksen ÇB: Çiğ balık BS: Biliyer siroz AB: Artropod ile bulaşır Schistosomalar (Erkek, dişi) Fasciola hepatica (BS) Paragonimus westermani (ergin akci ğerde, çiğ yengeç) TEDAVĐ: Pirazikuantel Bitional Emetin Ascaris lumbricoides (serbest) Enterobius vermicularis (çekum) Necator americanus (kanama) Ancylostoma duodenale (kanama) Trichuris trichiura (çekum, prolapsus) TEDAVĐ: Mebendazol Wuchereria bancrofti (AB) Onchocerca volvulus (AB) Loa loa (AB) Dracunculus medinensis Toxocara canis ve cati TEDAVĐ: Dietil karbamazin ERGĐN BARSAKTA, LARVALAR DOKULARDA Strongyloides sterc oralis (AIDS, hiperinfeksiyon) Trichinella spiralis (kasta larva) TEDAVĐ: Tiabendazol Ancylostoma caninum vb. 71. Virüslerin yapısı: Hücre özelliği olmayan en basit biyolojik yapılar, aktif infektif ünite nükleik asit; akridin oranj ile çift sarmallılar sarı, tek sarmallılar kırmızı; kapsid protomer ve kapsomerden oluşur; DNA virüsleri, rubella, picorna, flavi, retrovirüsler ikozahedral; mikso ve kuduz virüsü helikal nükleokapsidli. DNA virüsleri Parvovirüs hariç çift sarmallıdır; RNA virüsleri Reovirüs hariç tek sarmallıdır. (+) RNA kutuplu virüsler; kendi RNA sını mrna olarak kullanır, mrna infektif; Pikornavirüsler, Togavirüsler (rubella), Flavivirüsler; enzimleri yoktur, gereğinde kullanılmak üzere enzim genlerini taşırlar. (-) RNA kutuplu virüsler; önce kendi RNAdRNAp ile (+) RNA ya dönüşür, sonrası diğeri ile aynıdır. Zarf lipoprotein yapıda, bazılarında (HIV, kuduz, HBV, miksovirüs) gp çıkıntılar var; Poks ve Herpesvirüsler zarflı-etere duyarlı DNA virüsleri, HBV zarflı etere dirençli tek DNA virüsü, diğer DNA virüsleri zarfsız. Picorna, Reo ve Kalisivirüsler dışındaki RNA virüsleri zarflıdır. Önemli inklüzyon cisimcikleri: DNA... Cowdry-A (HSV), Guarnieri (poksvirüsler), Baykuş gözü (CMV); Negri (kuduz).

21 21 DNA VĐRÜSLERĐNĐN REPLĐKASYONU RNA VĐRÜSLERĐNĐN REPLĐKASYONU 72. Antiviral ilaçlar: Nükleozid analogları: Asiklovir, AZT, lamivudin, gansiklovir; nükleozidlerin şeker moleküllerindeki büyük oyun. Nonnükleozid RT inhibitörleri: Nevirapin Pirofosfat analoğu: Fosfonoformat (foskarnet) Viral soyunmayı önleyenler (amantadin, rimantadin) Proteaz inhibitörleri (sakinavir, ritonavir, indinavir) Antiviral Etki Endikasyon Yan Etki Amantadin Uncoating'i önler Đnfluenza A Đnfeksiyonu Antikolinerjik (anti-parkinson) Rimantadin Amantadin gibi Đnfluenza A infeksiyonu MSS ve GĐS problemleri Asiklovir DNAp inhibisyonu, DNA terminatörü HSV 1, 2; VZV (yaşlı, immün defektif) Ensefalopati, reversibl nefropati, testis atrofisi Gansiklovir CMV'de DGK ile CMV infeksiyonları Nötropeni, anemi, raş Idoksuridin Asiklovir gibi Zona, HSV (keratit, genital) Hepatotoksik, topikal Ribavirin Asiklovir benzeri (-) RNA ve DNA virüsleri (en Anemi, oral kullanım ile etki az, geniş spektrumlu, direnç bilirubin ve ürik asit artar gelişimi zor); RSV pnömonisi (aerosol), kronik HCV infeksiyonu Zidovudin (AZT) RNA d DNAp (RT) Đnhibisyonu Retroviridae (özellikle HIV1); EBV, antiparazitik 6. haftadan sonra granülositopeni, anemi

22 Adenovirüs: GRUPLAR Yenidoğan Đnfant Çocuk Erişkin (asker) Tüm yaş grupları Đmmün yetmezlikli HASTALIKLAR Fatal dissemine hastalık Nezle, farenjit Akut febril farenjit Faringokonjunktival ateş Hemorajik sistit Đshal Meningoensefalit Akut solunum yolu infeksiyonu Pnömoni Epidemik keratokonjunktivit Pnömoni, üriner infeksiyon Menenjit, ensefalit 74. Herpesvirüsler: HSV dışında sadece insan hücresinde replike olur. Alt Aile Virüs Đlk hedef Latens Hastalıklar α Virüs β Virüs γ Virüs Human Herpesvirus 1 (HSV1) Human Herpesvirus 2 (HSV2) Human Herpesvirus 3 (VZV) Human Herpesvirus 5 (CMV) Human Herpesvirus 6 (HHV6) Human Herpesvirus 7 (HHV7) Human Herpesvirus 4 (EBV) Human Herpesvirus 8 (HHV8) Mukoepitelyal h. Mukoepitelyal h. Mukoepitelyal h. MNL, epitelyal h. T lenfosit T lenfosit Epitelyal h. MNL Beyin duyu gangliyonları Sakral/lomber duyu g. Torasik/beyin duyu g. MNL T lenfosit (?) T lenfosit B lenfosit MNL H.labialis, stomatit, v.d. Genital infeksiyon Suçiçeği, zona Đnfeksiyöz mononükleoz, KĐ, PTP 6. hastalık? Đnfeksiyöz mononükleoz Kaposi sarkomu, B lenfosit tümörleri 75. HSV: Tip 1... yüz-göz infeksiyonları, erişkin hemorajik nekrotizan ensefaliti, trigeminal gangliyon latensi... herpes labialis; tip 2... sakral-pudendal gangliyon latensi... genital herpes rekürrensleri, erişkin benign menenjitleri; primer herpetik cilt infeksiyonları tek tek, LAP lı, sekonder gruplu; ekzema herpetikum çok ağır seyirli; ensefalitte tek taraflı temporal lob tutulumu, çok ağır nekroz ve sekeller, beyin biyopsisi, MRI, EEG; Tzanck testi, Cowdry-A inklüzyon cismi; asiklovir etkili. 76. VZV: Primer... Suçiçeği, sekonder... zona; gebeliğin 1. üç ayında infeksiyon %10 fötal geçiş mitozu metafazda durdurur organ-ekstremite hipoplazileri, kortikal atrofi, koriyoretinit (konjenital Varicella Sendromu); doğuma yakın infeksiyon infekte doğar, 1/3 ölür; VZV, Đnfluenza tip B virüsleri + aspirin kullanımı Reye Sendromu (fatal karaciğer yağlanması, ensefalopati); gangliyon geniculate tutulumu ile yüz felci, dış kulakta veziküller, 8. sinir tutulumu Rumsey-Hunt Sendromu. Pnömoni/genel durumu bozuk, yaşlı ve HIV infeksiyonlularda asiklovir tedavisi. Risk grubundaki hastalara temas sonrasında, klinik belirtiler başlamadan önce VZIG uygulanır. 77. CMV: En büyük herpesvirüs; çok yoldan bulaş, belirtisiz primer infeksiyon, mononükleer hücreler (akciğer makrofajları) ve böbrekte latens; hücresel immünite defektlide reaktivasyon. Fötusa bulaş ile yenidoğanda sitomegalik inklüzyon hastalığı; ilk üç ayda, HSMG, peteşi, ensefalit, trombositopeni, gelişme geriliği, serebral kalsifikasyon, derin sensoriyal işitme kaybı. önemli konjenital anomali ve zeka geriliği nedeni. En sık konjenital infeksiyondur. Yenidoğanda kan transfüzyonu ile gri bebek sendromu (pnömoni). Heterofil Ab (-) CMV infeksiyöz mononükleoz: Akut primer CMV infeksiyonu. Koroner by pass sonrasında; EBV mononüleoz aksine boğaz ağrısı yok, konglomere servikal LAP yok. >%10 atipik lenfositoz var.

23 23 Transplant sendromları: Böbrek, kalp transplantasyonu sonrasında 40 gün ateşi (en sık infeksiyon); hepatit+lökopeni+pnömoni=ölüm triadı. Akciğerde fırsatçı sekonder infeksiyonlar (P.carinii, Candida) gelişir. AIDS'de CMV infeksiyonu: Terminal dönemde koriyoretinit, infeksiyöz mononükleoz, interstisyel pnömoni, GĐS ülserleri (özofajit, gastrit, kolit), MSS hastalıkları ve hepatit. Gansiklovir, foskarnet etkin. 78. EBV: Orofarinks ve nazofarinks epitel hücrelerinde ve B lenfositlerde bulunan glikoprotein reseptörlere (CD21) bağlanır; ĐM, Burkitt lenfoması, nazofarinks Ca; EBNA ve LMP latent dönem antijenleri (LYDMA) ve EA erken dönemde infekte hücrelerce yapılır, yapısal değildir; VCA ve MA ise viral-yapısaldır. B lenfositlere yerleşimde en erken beliren antijen EBNA dır; supressörsitotoksik CD8+ T lenfosit gelişir (Downey cells). EBV uyarımı ile B lenfositlerde poliklonal Ab yanıtı; trombosite nötrofile, ampisiline karşı Ab; ampisilin raşı. Konjenital ve neonatal infeksiyon: Mikrognati, katarakt, abortus. Đnfant-çocuk ĐM: Asemptomatik. Genç Erişkinde ĐM: Ateş, servikal LAP, çok ağrılı eksüdatif farenjit (öpüşen tonsilla), splenomegali (rüptür), hepatomegali. Nadir Tablolar: Primer infeksiyonda; Guillan-Barré S., Bell paralizisi, transvers miyelit, meningoensefalit, konvülsif ataklar, trombositopeni, nötropeni, aplazi, kronik fatigue sendromu, çocuklarda X'e bağımlı lenfoproliferatif sendrom (hatalı T lenfosit yanıtı; yaygın karaciğer nekrozu, aplazi, lenfoma), AIDS te saçlı oral lökoplaki. 79. HHV-6: 6.hastalık (ekzentema subitum); 2-3 gün ateş, hırçınlık, febril konvülsiyon, menenjit, yeşil renkli ishal; ateş düşer omuzdan başlayan, karın cildine yayılan ekzantemler. 80. Poksvirüsler: En büyük, zarfı tuğla gibi, Guarnieri cisimcikleri, göbekli lezyonlar; molluscum contagiosum cilt kitleleri.

24 Đnsan parvovirüsü B-19: Tek sarmal tek DNA, eritroid kök hücreler ve endotelde ürer; küçük çocukta 5.hastalık (eritema infeksiyozum) ateş, miyalji, yanakta vaskülite bağlı kelebek döküntü (tokatlanmış gibi); kronik hemolitik anemilide aplastik kriz; gebelik infeksiyonunda non-immün hidrops fötalis; erişkinde kronik artrit. 82. Papillomavirüs (HPV): Deri (tip 1-4), serviks, vulva ve penis (tip 6-11) siğilleri (kondilomata aküminata); özellikle HIV infeksiyonlularda E6 ve E7 geni ile p53 geninin sabote edilmesi Üreme inhibisyonunun inhibisyonu Genital kanser (tip 16 ve 18); ürediği hücrelerde koilositoz; intralezyoner IFN, 5-FU, podofilin, kriyoşirurji, TKA ile koterizasyon. 83. Polyomavirüs: BKV Transplantlılarda üriner infeksiyonlar (hemorajik sistit), JCV Progressif multifokal lökoensefalopati. 84. HBV: HCV ile birlikte en kanserojen virüs. HBsAg: En erken (+) leşen Ag, anti-hbc IgM en erken (+) leşen ve akut infeksiyonun pencere döneminde tanısal Ab, (-) ise asla akut olamaz. HBcAg: HBV nin en güçlü immünojeni, MHC-I ile hepatosit yüzeyine sunum ile lizisten sorumludur. Anti- HBc, virüs ile karşılaşma belirteci, (-) ise aşılanır. HBeAg: HBcAg nin hepatosit endoplazmik retikulumundaki yapısal değişikliğe uğramış hali, bulaştırıcılığın ve kısmen de replikasyonun belirteci (HBV DNA en güvenilir belirteç); PAN-HBV ilişkisi; kronikleşme riski yaş arttıkça azalıyor. Erişkinde % HDV: Virüsoid, içinde HBV replike olan hepatositte nükleusta replike olur, HBV nin HBsAg si ile sarılarak virüs halini alır. Đntravenöz ilaç bağımlılarının hastalığı. HBV ile ko-infeksiyonda Anti-HBc IgM (+), HBsAg için yarış, çift ALT piki; ağır seyirli olan süper-infeksiyonda anti-hbc IgG (+), genelde anti-hbc IgM (-), tek ALT piki; her iki durumda da anti-hdv IgM (+). 86. Ortomiksovirüsler: Tek üyesi influenza virüsü; nükleusta replike olur; çok parçalı genom (paramiksovirüslerden fark); zarftaki nöraminidaz ile müsini parçalar, hemaglütinin ile mukozaya tutunur. A serotipi memeli dışı (kanatlı) hayvanlarda da replike olabilir, antijenik değişim sıktır; tip B-Reye Sendromunun en sık nedeni; tip A için amantadin, tip A ve B için nöraminidaz inhibitörleri (oseltamivir, zanamivir); aşıda H1N1, H3N2 ve B; H5N1 Kanatlıdan insana geçerek ağır tablo.

25 Paramiksovirüsler: Đnfluenza virüsünden farkları; tek parçalı genom, hemaglütinin ve nöraminidaz aynı çıkıntıda, füzyon çıkıntı ile konak hücrelerde füzyon (dev hücreler) yapar; kabakulak, kızamık, RSV, parainfluenza virüsleri. Mumps (kabakulak): Salgı bezlerini tutar; aşısız ülkede en sık viral menenjit etkeni. Kızamık: Nöraminidazı yok; F zarf proteini ile konak hücre füzyonu... Warthin-Finkeldey hücreleri; vaskülit döküntü. Üç c belirtileri Koplik lekeleri enseden başlayan makülopapüler döküntü; en sık komplikasyon otitis media; yıllar sonra virüsün M protein genini silmesi ile MSS hücrelerinde birikimi ile SSPE; A vitamini tedavide yararlı olabilir; infantta bronşiyolit, çocukta bronkopnömoniden ölüm; canlı Schwartz aşısı var; HIV infeksiyonu hariç immünite defektlilere aşı uygulanamaz. Parainfluenza: <5 yaş en sık laringotrakeobronşit (krup) etkeni. RSV: Zarfta hemaglütinin ve nöraminidaz yok; hücreye G proteini ile girer, F proteini ile sinsisyal formasyon; < 1 yaş en sık bronşiyolit etkeni; atopik organizmada bronşiyoler alandaki IgE ile birleşip allerjik bronşiyolit; astım etiyolojisinde önemli; gelişen IgA ile daha ileri yaşlarda korunur. 88. Pikornavirüsler: (+) RNA lı, genom sentezi için RNAdRNAp gibi bir enzime gereksinmez; enterovirüsler (polio, kokzaki, eko, enterovirüs 68-71), heparna virüsler (HAV), rinovirüsler; ot yiyende aftovirüs ayak-ağız (şap) hastalığı. Poliovirüs: Đlk replikasyon üst GĐS te, sonraki adelede, buradan nöromuskuler birleşkeden ön boynuza; çoğu asemptomatik, sırası ile minör hastalık, aseptik menenjit, en az da poliomiyelit (asimetrik flask paralizi). Kokzaki virüsü: A... Ağız-yüz-göz hastalıkları; B... Göğüs-kalp hastalıkları; ortak menenjit, solunum yolu infeksiyonları, hepatit; B tipi en sık viral miyokardit, tip B4 ise DM tip I etkeni. Kokzaki A Kokzaki B Kokzaki A ve B Herpanjina Plörodini Aseptik menenjit El-ayak-ağız hast. Miyokardit Üst solunum yolu inf. Hemorajik konjunktivit Perikardit Hepatit HAV: Dünyada tek serotip; eter-ısı-aside kısmen dirençli, deniz suyunda uzun süre canlı kalır, deniz kabuklusu ile bulaşır. Yaş arttıkça klinik tablo ağırlaşır, fulminans ve mortalite artar; maternal IgG fötusu korur; kolestaz sık; anti-hav IgM ile akut infeksiyon tanısı; bulaş olmuş ise standart (poliklonal) IgG koruyucu; aşısı var; HAV ve HEV infeksiyonları diğer primer viral hepatit etkenleriyle olanların aksine, kronikleşmez.

26 HEV: Calicivirüslerdendir; HAV ile epidemiyolojik ve klinik benzerlik gösterir; su epidemileri; gebede mortalitesi yüksek (%25) infeksiyon; kronikleşmez. 90. Reovirüs (Rotavirüs): Tek çift zincirli RNA virüsü; fiziksel etmenlere çok dirençli; kreş-oyuncak epidemileri; incebarsak yüzeyel (matür) epitelini döker; ozmotik ishal; tüm <2 yaş ishallerinin yarısı. 91. Retrovirüsler: Đki birbirinin benzeri genom (diploid), RT enzimi ile RNA sının çift sarmal DNA kopyasını yaptırarak konak genomuna entegrasyon; onkovirüsler... HTLV-I (erişkin T hücre lösemisi), HTLV-II (saçlı hücreli lösemi); lentivirüs... HIV 1,2. HIV: LTR deki gen bölgelerinden gag geni protein 55 i (kor proteinlerinin öncüsü), pol geni RT, endonükleaz ve proteaz enzimlerini, env geni ise gp 160 ı (zarfın gp 120 ve 41 inin öncüsü) kodlar; env geni mutasyona açıktır, zarfta sürekli yapısal değişim; CD4+ TL ana hedef, monosit ve makrofajları da tutar; kemokin reseptörleri ile konağı tanıma özelliği; infekte CD4+ TL lerde füzyon ile fonksiyon kaybı Hücresel immünite bozukluğu Fırsatçı infeksiyon ve tümörler; kategori A... Asemptomatik, akut retroviral sendrom, PGL; kategori B... Semptomatik HIV infeksiyonu (basiler anjiyomatöz, oral/genital kandidoz, saçlı oral lökoplaki, zona; kategori C klinik AIDS (P.carinii pnömonisi, serebral toksoplazmoz, kriptosporyoz, mukokutanöz kandidoz, mikobakteryoz, süregen viral infeksiyonlar); AIDS ile ilişkili tümörler HHV-8 ile Kaposi sarkomu, NH ve Hodgkin lenfoma, primer beyin lenfoması ve kanserler; tanıda iki kez EIA ile anti-hiv (+) ise Western-Blot ile doğrulanır; p24... replikasyon belirtecidir; her klinik kategoride CD4+ TL sayısı <200/mm 3 ise ve sayı ne olursa olsun C kategorisinde tedaviye alınır; AZT+lamivudin+proteaz inhibitörü; yeni alternatif enfuvirtid (füzyon inhibitörü. 92. Rubella: Artropodla bulaşmayan togavirüstür. Döküntülü viral infeksiyonların çocuklardaki en hafifi; Theodor arazı (EBV, difteri gibi konglomerat yapan servikal LAP); erişkinde daha belirgin klinik, eklem tutulumu; gebede mitozu durdurur, en ağır malformasyon yapan virüs katarakt,

27 27 mikroftalmi, mikrosefali, PDA, ASD, VSD, ensefalit; ilk üç ayda ½, sonra azalır, 18. haftadan sonra risk yok. 93. Flavivirüsler: Sarı humma: Sivrisinek bulaşı; karaciğer nekrozu, akut tubuler nekroz; risk var ise gebeye uygulanabilir tek canlı aşı. HCV: Flavivirüslerden; çok gen mutasyonu sonucunda özellikte zarf yapısındaki çeşitlilik nedeni ile (HIV gibi) birçok türümsü bir insanda bulunabilir; CD8+ TL kompartmanlaşması; vertikal bulaş HBV den az; kronikleşmeye oranı çok fazla; HBV gibi en kanserojen virüs; yılda siroz gelişimi; ALT dansı, HCV RNA replikasyon belirteci, anti-hcv ise çoğu zaman kronikleşmişken (+); PEG-IFN-α+Ribavirin ile çok uzun süreli tedavi. HGV: Muhtemelen flavivirüslerden biri; TTV gibi Non A-E hepatit etkenlerinden biri. 94. Bunyavirüs: Hantaan virüs Renal sendromlu hemorajik ateş etkeni; kemiriciden bulaşır; immün komplekslerle vasküler ve renal hasar. Kırım-Kongo Hemorajik Ateşi Kene ile bulaş, hepatik yetmezlik, trombositopeni, lökopeni, trombosit süspansiyonu, ribavirin (?). 95. Kuduz virüsü: Primer nörotrop; mermi virüs, helikal nükleokapsid; gp G ile ısırık yerindeki nöromuskuler birleşke asetil kolin reseptörlerine yapışıp medulla spinalis yolu ile, 2 cm/gün hızla serebelluma ve beyne ulaşır, geçtiği yerlerde Negri cisimleri bırakır; dönüşümsüz ensefalit ile ölüm; erken dönemde RFFIT ile antikor aranması ve saç follikülü çevresinde Ag görmek ile tanı kesinleşir; temas sonrasında HDCV ile Günlerde (7.günde Ab oluşturur), öncesinde /28. günlerde aşılanır. Kuşkulu ısırılma durumunda HRIG yapılması önerilir. 96. Mantarların yapısı: Bakterilere benzer hücre duvarı (sellüloz, kitin, mannan, glukan) olan ökaryot; sitoplazmik membranda insan hücrelerindeki kolesterole benzer bir sterol var (ergosterol); çoğu aeroptur. Mantarlar sporlarla (konidyalarla) ürerler; insan için önemlileri aseksüel sporludur. Aseksüel sporlar: Konidyumlar (blastospor, artrospor, klamidospor, makro ve mikrokonidyumlar) ve sporanjiyosporlar. Seksüel sporlar: Zigospor, askospor, bazidyospor, oospor. Küfler: Septalı veya septasız hiflerden oluşur; küf kolonisi... miçelyum; Aspergillus 45 0 dikotom dallanma ve septalı, Zigomiçetler 90 0 dallanma ve septasız. Maya: Tek hücreli, mitoz ile tomurcuklanarak ürer; C.neoformans. Mayamsı: Tam bölünmemişse psödohif; Candida albicans ta gerçek hif (germ tüp). Difazik/dimorfik mantarlar: Doğada küf, insanda maya; Blastomyces, Histoplasma, Sporothrix gibi. 97. Yüzeyel mikozlar: M.furfur... Ptyriasis versicolor etkeni, lipofilik, yağlı TPN solüsyonu ile yaygın infeksiyon; Piedra... P.hortoae (siyah, kıl kesilir), T.beigelii (beyaz). 98. Kutanöz mikozlar: Artrosporlarla bulaşan dermatofitozlardır; trikofitonlar, mikrosporumlar ve epidermofitonlarca oluşturulur; keratinize dokularda (dermis, tırnak, saç) gelişir. Trikofitonlar: Çoğunlukla mikrokonidyum ile ürerler (T.rubrum da tele tünemiş kuş); cilt-tırnak ve saçı tutar.

28 28 Mikrosporumlar: Çoğu makrokonidyum ile ürer (M.canis mekik gibi makrokonidyum); saç ve cildi tutar; asla tırnağı infekte edemez. Epidermofiton: Tek tür olan E.floccosum daima makrokonidyum ile ürer (asa-raket gibi makrokonidyum); asla saçı tutmaz; en önemli tablosu tinea cruris. Mikrosporum Wood ışığı ile yeşile, T.schoenleinii donuk yeşil-sarıya boyanır; KOH ile preparasyon ve laktofenol pamuk mavisi boyaması veya kalkoflor beyazı ile floresan mikroskopi ile tanı. Dermatofitoz Tinea capitis Tinea barbae Tinea corporis Tinea cruris Tinea pedis Tinea manuum Tinea unguium Sorumlu en sık türler T.tonsurans M.audouinii M.canis T.verrucosum T.rubrum M.canis T.tonsurans T.verrucosum T.rubrum E.floccosum T.rubrum T.mentagrophytes E.floccosum T.rubrum T.rubrum T.mentagrophytes 99. Cilt altı mikozları: Sporotrikoz (Sporothrix schenkii)... Ağrısız ayak endurasyonu, sert lenfanjit, oral KI tedavisi yapılır. Maduromikoz (Madurella mycetomatis)... Ağrısız ayak endurasyonu, deformasyon, çok gözlü cerahatli kronik lezyon (miçetom), 10 ay ketokonazol kullanılır Kromomikoz (en sık Fonsecaea pedrosoi)... verrüköz renkli noktalı cilt lezyonu ve bölgesel lenfadenit, lenfatik blokaj ile elefantiyaz, sklerotik cisimler, bir yıl süreli itrokonazol kullanılır. Sporotrikoz Maduromikoz Kromomikoz 100.Sistemik mikozlar: Primer fungal patojenler olarak adlandırılan, asla insan florasında bulunmayan ve termal dimorfizm özelliği sergileyen mantarlar normal immüniteli bireyleri infekte ettiklerinde ilkin kendilerine uygun bir mikroçevre oluştururlar. Bu aşamada asemptomatik bir infeksiyon söz konusudur. Ancak, bu primer patojenler zaman içinde immüniteyi bozarak aşikar klinik tablolara neden olurlar. Histoplasma, Blastomyces, Coccidioides başlıca etkenlerdir. Histoplasma capsulatum: Kapsüllü değil; difazik; kuş-yarasa dışkısı-mağara; doğada küresel (tüberküllü) makrokonidya ve bulaştan sorumlu mikrokonidya halinde; inhalasyon ile bulaş;

29 29 akciğerde tbc gibi sessiz-primer akut tablo-kronik kaviter hastalık ya da progressif dissemine hastalık (ağız içinde ülser) tabloları; BAL ile makrofaj içi tomurcuklanmış mayalar; ketokonazol. Coccidioidomyces immitis: Tozlardaki fıçı gibi artrosporların inhalasyonu Akciğerde endosporlu sferüller Đmmünite sorunlularda yayılım ile yeni sferüller Kronik irritasyon ile romatizmal yakınmalar (çöl romatizması), AIDS ve gebeliğin 3.üç ayında disseminasyon, menenjit; amfoterisin B, sonra uzun süre ketokonazol. 101.Fırsatçı mikozlar: Fırsatçı fungal patojenler, normal immüniteli bireylerin sıklıkla karşılaştıkları, bazıları kalıcı ya da geçici florada yer alan mantarlardır. Bunların hastalık oluşturmasında ana belirleyici olan, konak immünitesidir. Sadece immünite defekti olan bireylerde klinik tablolara neden olur. Kriptokokkoz, kandidoz, asperjilloz, mukormikoz, PCP. Cryptococcus neoformans: Tek gerçek (doğada, insanda, her zaman) maya, miçelyal fazı yok; 37 C ısıda üreyebilmesi ve fenol oksidaz (melanin yapımı) insan patojeni, kalın kapsülü asidik mukopolisakkarid yapılı, antijenik, lateks aglütinasyon kiti; güvercin dışkısı ile çevreye saçılır, inhalasyon ile bulaşır, sessiz ilk infeksiyon sonrasında immün yetmezliklide hematojen disseminasyon ile MSS ye ulaşır, kronik fatal seyirli pürülan menenjit ve meningoensefalit etkenidir; çini mürekkebi, üreaz ve nitrat redüksiyon testi ile tanı. Candida albicans: Saprofit Blastospor Doku invazyonu (patojen) Psödohif Đnsan serumunda Gerçek hif (germ tüp) (C.albicans)

30 30 Mısırunu agarda Küresel klamidospor (C.albicans) Ciltte ve mukozalardaki kolonizasyon lenfosit fonksiyonları ile önlenir AIDS de yaygın mukokutanöz kandidoz, sistemik yayılım ise makrofaj ve nötrofiller ile engellenir; uzun süreli i.v./üriner kateterizasyonda kolonizasyon; ek fagosit fonksiyon bozukluğu kandidemi; kadınlarda sık bir vulvovajinit etkenidir, virülan suşlar cinsel temas ile bulaşırsa hastalık gelişir; kronik mukokutanöz kandidozda flukonazol veya vorikonazol veya azole yanıtsızsa kaspofungin süpresyonu. Aspergillus: Ekzojen toprak mantarı, daima (insan, doğa) küf; konidyum ile ürer; en sık etken A.fumigatus (patojen), A.niger ve A.nidulans fırsatçı; eski akciğer kavitelerinde mantar topu (asperjillom), sık karşılaşma sonucu allerjik astım tablosu, immün yetmezliklide invazyon ile organ asperjillozu (akciğer, sinüsler gibi); kemik iliği transplantasyonlularda ilk fırsatçı fungal akciğer infeksiyonu; A.flavus aflotoksini ile hepatik nekroz ve kanser; balgam, akciğer biyopsi materyali gibi örneklerde 45 0 açı ile dallanan septalı hifler, hasta serumunda galaktomannan antijenleri; invazif akciğer hastalığında ön-arka akciğer grafilerinde halo görünümü; amfoterisin-b ilk ve çoğunlukla tek seçenek. Alternatifler Đtrokonazol ve vorikonazol. Zigomikoz: Saprofit küf mantarları olan Rhizopus, Absidia ve Mucor türlerince oluşturulan damar lezyonlu tablolar; ketoasidotik diyabetlilerde rinoserebral; kanser kemoterapisi gören-nötrofil fonksiyon bozukluğu olan hastalarda pulmoner mukormikoz; malnütrisyonlularda GĐS mukormikozu. Tümü çok ağır seyirli, tedaviye yanıtsız tablolardır. Pneumocystis carinii/jirovecii: Haploid-diploid üreme; pulmoner epitel dışında ekstrasellüler ürer; immünite sorunu yoksa asemptomatik; AIDS gibi bir sorun varsa plazma hücreli pnömoni; BAL ile alınan biyopsi örneğinde Giemsa boyama... kist ve trofozoitler; tedavi ve korunmada kotrimoksazol. 102.Đmmünite: Doğal (nonspesifik) immünite: Cilt ve mukozalar gibi anatomik bariyerler ve vücut ısısı, ph özellikleri gibi fizyolojik bariyerler. Bunlara rağmen infeksiyon gelişmişse ilk savunma hattı, infeksiyonun ilk dakika ve saatlerinde deveye girer: a) Makrofajlar b) Nötrofiller

31 31 c) Doğal öldürücü hücreler d) Komplemanın alternatif ve lektin yolları e) Đnterferon ve lizozim gibi kimyasal mediyatörler f) Đnflamasyon Kazanılmış (spesifik) immünite (>96 saat): a) Hücresel immünite: Helper ve sitotoksik T lenfositler. b) Hümoral immünite: B lenfositler ve plazma hücreleri. c) Klasik kompleman aktivasyonu: Özgül antikor sentezi gerçekleştikten sonra görev alır Sitokinler: SĐTOKĐN SALGILAYAN ANA HEDEFLERĐ ANA ETKĐNLĐKLERĐ IL-1β APC Erken Epitelyal hücre Proinflamatuvar; ateş, adezyon molekülleri sentezi, immün regülasyon Geç Lenfositler IL-2 T H1 lenfosit T lenfositler T lenfosit proliferasyonu, helper ve sitotoksik T lenfosit aktivasyon IL-3 T lenfosit Stem cell, projenitörler Pan-spesifik CSF IL-4 T H2 lenfosit B lenfosit Antiinflamatuvar; B lenfosit çoğalması, IgE yapımı IL-5 T H2 lenfosit B lenfosit, eozinofil B lenfositin plazmozite farklılaşması, IgA yapımı, parazitozda eozinofili IL-6 Makrofaj, T H2 lenfosit B lenfosit, hepatosit Proinflamatuvar; B lenfosit farklılaşması, akut faz protein sentezi (HSF) IL-7 Kemik iliği ve timus Stem cell Projenitör B ve T lenfositlere farklılaşma IL-8 Makrofaj, cilt hücresi PMNL, T lenfosit Proinflamatuvar; kemoatraktan IL-10 T H2 lenfosit T H1 lenfosit Antiinflamatuvar; T H1 de IFN-γ yapımının, MHC class II inhibisyonu IL-12 Makrofaj T H2 lenfosit, NK Proinflamatuvar; T H1 lenfosite dönüşümün uyarımı, IL-10 inhibisyonu IL-13 T H2 lenfosit Makrofaj, özgül reseptörler Antiinflamatuvar sitokin; astımda solunum yolunun allerjenlere yanıtı IFN-α Lökosit Çeşitli hücreler Viral replikasyonun baskılanması, MHC class I yapımının uyarılması IFN-β Fibroblast Çeşitli hücreler Viral replikasyonun baskılanması, MHC class I yapımının uyarılması IFN-γ T H1 lenfosit, NK Lenfosit, monosit Proinflamatuvar; immün regülasyon, makrofaj ve sitotoksik T lenfosit aktivasyonu, T H2 lenfosit inhibisyonu, viral replikasyonun baskılanması TGF-β Makrofaj, T-B lenfosit Makrofaj, lenfositler, NK nötrofil Antiinflamatuvar; inflamasyonun durdurulması, kollajen sentezi, iyileşme MIP-1 Makrofaj (α) Monosit, T lenfosit Kemoatraktan (IL-8 in yedeği) (CC grubunda) Lenfosit (β) TNF-α,β Makrofaj, lenfosit Fibroblast, endotel Proinflamatuvar; katabolizma, fibrozis, sitokin ve adezyon molekülü sentezi 104.Terminal nükleotidil transferaz: Kortikal timositlerde yeni sentezlenmekte olan T hücre reseptör genlerinin, B lenfositlerin erginleşme sürecinde ise immünglobülin genlerinin düzenlenmesini sağlayan DNA polimeraz enzimidir. 105.T lenfosit erginleşme süreci: Kortikal epitelyal hücrelerde MHC ile CD4/8 uyum kontrolü (pozitif seçim). Korteks-medulla sınırında dendritik hücrelerde antijeni tanıma/tanımama kontrolü (negatif seçim) 106.Antikora bağımlı sitotoksisite (ADCC): Doğal öldürücü hücreler: Yüzeylerinde bulunan FcR leri ile hedef hücre yüzeyindeki IgG lerin Fc parçalarını tanırlar. Peforinleri, granzimleri ile apopitoza neden olurlar. Nötrofiller: Yüzeylerinde bulunan FcR leri ile hedef hücre yüzeyindeki IgG antikorların Fc parçalarını tanırlar, opsonize ederek parçalarlar. Monosit-makrofajlar: Nötrofiller gibi davranırlar. Eozinofiller: Yüzeylerinde bulunan FcR ile parazit yüzeyindeki IgE Fc lere yapışır.

32 Đmmünite kurgusu: 108.NK öldürücülüğü: Antikor aracılı (ADCC): Antikor aracısız: Doğal öldürücü hücreler, antikor kullanmaksızın da tümör hücrelerini öldürebilirler. Normal hücrelerde bulunmayan, sadece tümör hücrelerinin yüzeyinde yer alan patolojik glikoproteinleri, örneğin anormal N-bağlı glikanları tanırlar. Spesifik reseptörlerle bu yapılara bağlanarak, sitotoksik aktiviteyle tümör hücrelerini öldürürler. 109.Đnflamasyonda endotel-nötrofil yüzey molekülleri: Yuvarlanma Yavaşlama Durma Diyapedez Endotel Nötrofil; Sialyl-Lewis x Endotel; E-Selektin Nötrofil; integrinler Endotel; ICAM, VCAM Nötrofil; PECAM-1 (CD31) Endotel; PECAM-1 (CD31) VCAM

33 Nötrofil hastalıkları: Kronik granülomatöz hastalık: Nötrofillerde NADPH oksidaz kusuru Zayıf oksidatif patlama. Ko-trimoksazol profilaksisi yapılır. Chediak-Higashi Sendromu: Nötrofiller, makrofajlar, NK hücreler, trombositler, melanositler ve Schwann hücreleri gibi çok çeşitli hücrelerde sitoplazmik granüllerin yapı ve fonksiyonları bozulmuştur. Dev granüller oluşur. Kemotaktik faktörlere de yeterli yanıt verilemez. Parsiyel okülo-kutanöz albinizm görülebilir. Ko-trimoksazol profilaksisi ve kemik iliği transplantasyonu yararlı olabilir. 111.Eozinofiller: Parazite spesifik IgE ile uyarılmış olan ve dokuya çok fazla histamin boşaltan mast hücrelerinin abartılı allerji veya anafilaksiye neden olmaması için eozinofillerde histamin, SRS-A gibi maddeleri etkisizleştiren maddeler, örneğin histaminaz enzimi bulunur. 112.Antijen sunan hücreler (APC): Profesyonel APC: Đnterdigitating dendritik hücreler, Makrofajlar (fagositoz yapar; miyeloperoksidaz yok) B lenfositler: Fakültatif APC: Astrositler, Endotel hücreleri, Fibroblastlar.

34 Antikorların yapısı: 114.Kompleman etkinlikleri: Lizis Kemotaktik, anafilatoksik etki Opsonizasyon Đmmün komplekslerin temizlenmesi 115.Klasik kompleman aktivasyonu: Antikor varsa; C1qrs 4b 2a(b) 3b 5b lar. 116.Lektin yolundan kompleman aktivasyonu: Hiperakut evrede gram pozitif bakteriler ve mantarlara karşı; MBL 4b 2a(b) 3b 5b lar. 117.Alternatif kompleman aktivasyonu: Hiperakut evrede gram negatif bakterilere karşı; Properdin Bb 3b 3b 5b lar. 118.Ekzojen antijen sunumu: 119.Endojen antijen sunumu:

Gıda Kaynaklı İnfeksiyon Hastalıkları

Gıda Kaynaklı İnfeksiyon Hastalıkları Gıda Kaynaklı İnfeksiyon Hastalıkları Dr. Serap Şimşek-Yavuz İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Gıda Kaynaklı İnfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI. Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları

PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI. Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Perinatal dönemde herpesvirus geçişi. Virus Gebelik sırasında Doğum kanalından Doğum

Detaylı

Erkeklerde Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

Erkeklerde Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Erkeklerde Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Cinsel ilişki yoluyla bulaşan hastalıklar genç erişkin (seksüel aktif) çiftlerin hastalığıdır. Tedavi sırasında, çiftlerin hastalığı olduğu hatırlanmalı ve tüm

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ SORU KAMPI 2015

MİKROBİYOLOJİ SORU KAMPI 2015 Canlıların prokaryot ve ökoaryot olma özelliğini hücre komponentlerinden hangisi belirler? MİKROBİYOLOJİ SORU KAMPI 2015 B. Stoplazmik membran C. Golgi membranı D. Nükleer membran E. Endoplazmik retikulum

Detaylı

Sonradan Kazandırılan Bağışıklık

Sonradan Kazandırılan Bağışıklık Sonradan Kazandırılan Bağışıklık 1 Çocukların Ölüm Nedenleri Arasında Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar İlk Sırada Bulunur Boğmaca 11% Tetanoz 8% Diğerleri 1% Pnömokok 28% Hib 15% Rotavirus 16% Kızamık 21%

Detaylı

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI MEZUNİYET SONRASI (UZMANLIK) EĞİTİMİ DERS MÜFREDATI DERS KODU ENF 0001 ENF 0002 ENF 0003 ENF 0004 ENF 0005 ENF 0006 ENF 1000 ENF 2000 ENF 3000

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS KURULU

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS KURULU DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 0 0DERS YILI DÖNEM III ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS KURULU 0.09.0 09.0.0 Dersler Teorik Pratik Toplam Tıbbi Mikrobiyoloji 9 Tıbbi Farmakoloji --- Patoloji --- Enfeksiyon

Detaylı

1-Tanım: Mikrop dünyası ve mikroorganizmaların sınıflandırılmasının öğretilmesi.

1-Tanım: Mikrop dünyası ve mikroorganizmaların sınıflandırılmasının öğretilmesi. MİKROBİYOLOJİ I-DERS TANIMLARI 1-Tanım: Mikrop dünyası ve mikroorganizmaların sınıflandırılmasının öğretilmesi. b. Amaç: Mikrobiyoloji bilimi ve çalıştığı alanlar ile ilgili genel bilgi öğretilmesi amaçlanmıştır.

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS KURULU

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS KURULU DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 0 0 DERS YILI DÖNEM III ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS KURULU 0.09.0.0.0 Dersler Teorik Pratik Toplam Tıbbi Mikrobiyoloji 9 Tıbbi Farmakoloji --- Patoloji --- Hastalıkları

Detaylı

İBN-İ SİNA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI MİKROBİYOLOJİ BİRİMİNDE ÇALIŞILAN TESTLER

İBN-İ SİNA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI MİKROBİYOLOJİ BİRİMİNDE ÇALIŞILAN TESTLER İBN-İ SİNA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI MİKROBİYOLOJİ BİRİMİNDE ÇALIŞILAN TESTLER SİSTEM ÇALIŞAN LAB SONUÇ BİLDİRİM ÇALIŞILDIĞI GÜN & SONUÇLANMA SÜRESİ KULAK-BURUN-BOĞAZ Boğaz kültürü Kültür AGBHS Her

Detaylı

Nocardia Enfeksiyonları. Dr. H.Kaya SÜER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Nocardia Enfeksiyonları. Dr. H.Kaya SÜER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Nocardia Enfeksiyonları Dr. H.Kaya SÜER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Nocardia Enfeksiyonları Nocardia insanlarda ve hayvanlarda lokalize veya dissemine enfeksiyonlardan sorumlu olabilen

Detaylı

Tıbbi Genetik. Nükleer Tıp 1 1 Toplam Pratik Sınav Tarihi: 27 Kasım 2014 Teorik Sınav Tarihi: 28 Kasım Prof. Dr.

Tıbbi Genetik. Nükleer Tıp 1 1 Toplam Pratik Sınav Tarihi: 27 Kasım 2014 Teorik Sınav Tarihi: 28 Kasım Prof. Dr. DİSİPLİN/BÖLÜM Teorik Prati k TOPLAM Mikrobiyoloji 81 13 94 Farmakoloji 26 26 Halk Sağlığı 14 14 Patoloji 6 2 8 İmmunoloji 7 7 İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 2 2 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

Staphylococcus Gram pozitif koklardır.

Staphylococcus Gram pozitif koklardır. Staphylococcus Gram pozitif koklardır. 0.8-1µm çapında küçük, yuvarlak veya oval bakterilerdir. Hareketsizdirler. Spor oluşturmazlar ve katalaz enzimi üretirler. Gram boyama Koagülaz, alfatoksin, lökosidin,

Detaylı

Bağışıklığı Baskılanmış Olguda Akciğer Sorununa Yaklaşım. Klinik-Radyolojik İpuçları

Bağışıklığı Baskılanmış Olguda Akciğer Sorununa Yaklaşım. Klinik-Radyolojik İpuçları Bağışıklığı Baskılanmış Olguda Akciğer Sorununa Yaklaşım Klinik-Radyolojik İpuçları Çalıştığınız bölüm? 1-İnfeksiyon Hastalıkları 2-Hematoloji 3-Onkoloji 4-Göğüs Hastalıkları 5-Radyoloji 6-Diğer Bağışıklığı

Detaylı

ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI

ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Prof. Dr. Ergin ÇİFTÇİ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Orofarenks Tonsiller Nazofarenks Burun

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA PNÖMONİ. Mehmet Ceyhan 2016

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA PNÖMONİ. Mehmet Ceyhan 2016 ÇOCUKLUK ÇAĞINDA PNÖMONİ Mehmet Ceyhan 2016 PNÖMONİ Akciğer parankiminin inflamasyonudur Anatomik olarak; Lober pnömoni Bronkopnömoni İnterstisiyel pnömoni Patolojik olarak: Alveollerde konsolidasyon ve/veya

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ Sağlık hizmeti veren, Doktor Ebe Hemşire Diş hekimi Hemşirelik öğrencileri, risk altındadır Bu personelin enfeksiyon açısından izlemi personel sağlığı ve hastane

Detaylı

Ağızda bulgu veren enfeksiyon hastalıkları. Dr. Hayati Demiraslan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Ağızda bulgu veren enfeksiyon hastalıkları. Dr. Hayati Demiraslan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ağızda bulgu veren enfeksiyon hastalıkları Dr. Hayati Demiraslan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Sunum planı Mantarlar Orofaringeal kandidiyazis Virüsler El-ayak-ağız hastalığı Herpes simpleks

Detaylı

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ TEST ADI ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ SONUÇ VERME GÜN ve SAATİ KÜLTÜRLER Boğaz Kültürü 3 gün sonra İdrar Kültürü 3 gün sonra Balgam Kültürü 4 gün sonra Kan Kültürü 7 gün sonra Dışkı Kültürü 4 gün sonra Diğer

Detaylı

Mikroorganizmalar gözle görülmezler, bu yüzden mikroskopla incelenirler.

Mikroorganizmalar gözle görülmezler, bu yüzden mikroskopla incelenirler. 10. Sınıf Enfeksiyondan Korunma 2.Hafta ( 22-26 / 09 / 2014 ) ENFEKSİYON ETKENLERİNİN SINIFLANDIRILMASI 1.) BAKTERİLER 2.) VİRÜSLER Slayt No : 2 Mikroorganizmaların Sınıflandırılması ; a.) Sayısal Yöntem,

Detaylı

H 1 H 1. Gün/saat: Çarşamba; 13:00-14:00 H 1

H 1 H 1. Gün/saat: Çarşamba; 13:00-14:00 H 1 ENF 22 ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ Dr. Canan AĞALAR / 1 Dr. Dilek KILIÇ /2 Dr. Sedat KAYGUSUZ /3 Dr. Ergin AYAŞLIOĞLU /4 Dr. Serdar GÜL /5 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS ENF 7001 MAKALE

Detaylı

VİROLOJİYE GİRİŞ. Dr. Sibel AK

VİROLOJİYE GİRİŞ. Dr. Sibel AK VİROLOJİYE GİRİŞ Dr. Sibel AK Bugün; Virüs nedir? Virüslerin sınıflandırılması Virüsler nasıl çoğalır? Solunum yoluyla bulaşan viral enfeksiyonlar Gıda ve su kaynaklı viral enfeksiyonlar Cinsel temas yoluyla

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 DERS YILI DÖNEM III ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS KURULU 22.09.2015 02.11.2015

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 DERS YILI DÖNEM III ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS KURULU 22.09.2015 02.11.2015 DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 0 0 DERS YILI DÖNEM III ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS KURULU.09.0 0..0 Dersler Teorik Pratik Toplam Tıbbi Mikrobiyoloji 7 9 8 Tıbbi Farmakoloji 7 --- 7 Patoloji --- Enfeksiyon

Detaylı

Enfeksiyon Etkenlerinin Genel Özellikleri

Enfeksiyon Etkenlerinin Genel Özellikleri Enfeksiyon Etkenlerinin Genel Özellikleri Enfeksiyon etkenleri doğada veya konakta çoğalabilen ve yerleştiği konakta çeşitli yanıtların oluşmasına neden olan küçük canlılar olarak tarif edilmektedir. Enfeksiyon

Detaylı

Gebelikte İnfeksiyonların Değerlendirilmesi

Gebelikte İnfeksiyonların Değerlendirilmesi Gebelikte İnfeksiyonların Değerlendirilmesi Ergin AYAŞLIOĞLU Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D Gebelikte İnfeksiyonların Değerlendirilmesi Maternal

Detaylı

Gıda Zehirlenmeleri. 10,Sınıf Enfeksiyondan Korunma. Gıda Zehirlenmeleri. Gıda Zehirlenmeleri. Gıda Zehirlenmeleri. Gıda Zehirlenmeleri

Gıda Zehirlenmeleri. 10,Sınıf Enfeksiyondan Korunma. Gıda Zehirlenmeleri. Gıda Zehirlenmeleri. Gıda Zehirlenmeleri. Gıda Zehirlenmeleri 10,Sınıf Enfeksiyondan Korunma 17. Hafta ( 05 09 / 01 / 2015 ) BAKTERİLERİN NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR GIDA ZEHİRLENMELERİ Slayt No : 37 Etken ve Bulaşma Yolları Stafilokoklarla oluşan gıda zehirlenmelerinde

Detaylı

BOS, idrar, doku, diğer doku ve sıvılarda (DDS) Kalitatif testler (pozitif / negatif sonuç) Kantitatif testler (miktar belirten; viral yük)

BOS, idrar, doku, diğer doku ve sıvılarda (DDS) Kalitatif testler (pozitif / negatif sonuç) Kantitatif testler (miktar belirten; viral yük) Klinik Viroloji Laboratuvarı testleri: 1. Serolojik testler: Serum veya plazmada antijen ve/veya antikor araştırılması 2. Serum dışı örneklerde (BOS, sürüntü örnekleri, idrar, doku, diğer sıvı örnekleri;

Detaylı

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji Ünitesi Viral Enfeksiyonlar... Klinik

Detaylı

CİNSEL İLİŞKİ İLE BULAŞABİLEN HASTALIKLARDA (CİBH) TARAMA TESTLERİ

CİNSEL İLİŞKİ İLE BULAŞABİLEN HASTALIKLARDA (CİBH) TARAMA TESTLERİ CİNSEL İLİŞKİ İLE BULAŞABİLEN HASTALIKLARDA (CİBH) TARAMA TESTLERİ Dr Tarık ALTINOK CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI TARAMA TESTİ BELLİ BİR HASTALIĞA YÖNELİK YÜKSEK RİSK

Detaylı

Akılcı Antibiyotik Kullanımı. Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu 25 Nisan 2014, Muğla

Akılcı Antibiyotik Kullanımı. Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu 25 Nisan 2014, Muğla Akılcı Antibiyotik Kullanımı Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu 25 Nisan 2014, Muğla 1 Tanım Akılcı (rasyonel, doğru) Antibiyotik Kullanımı; Klinik ve lab.la doğru tanı konmuş Gerekli olduğuna karar verilmiş Doğru

Detaylı

HIV/AIDS ve Diğer Retrovirus İnfeksiyonları,laboratuvar tanısı ve epidemiyolojisi

HIV/AIDS ve Diğer Retrovirus İnfeksiyonları,laboratuvar tanısı ve epidemiyolojisi HIV/AIDS ve Diğer Retrovirus İnfeksiyonları,laboratuvar tanısı ve epidemiyolojisi Prof Dr Ali Ağaçfidan İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İnsan retrovirusları

Detaylı

INFLUENZA. Dr Neşe DEMİRTÜRK. Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD

INFLUENZA. Dr Neşe DEMİRTÜRK. Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD INFLUENZA Dr Neşe DEMİRTÜRK Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD İnfluenza virusları Orthomyxoviridea ailesinden Zarflı RNA virusları Üç farklı influenza

Detaylı

VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders. Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU

VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders. Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU Kronik Viral Hepatitler Sporadik Enfeksiyon ENDER HBV HCV HDV Ulusal Aşılama Programı Erişkinlerin Sorunu HFV, HGV,

Detaylı

25.03.2015. Mikroorganizmalar; nükleus özelliklerine göre prokaryot ve ökaryot olmak üzere iki grupta incelenir.

25.03.2015. Mikroorganizmalar; nükleus özelliklerine göre prokaryot ve ökaryot olmak üzere iki grupta incelenir. BAKTERİLERİN DİĞER MİKROORGANİZMALARLA KARŞILAŞTIRILMASI BAKTERİLERİN DİĞER MİKROORGANİZMALARLA KARŞILAŞTIRILMASI Mikroorganizmalar; nükleus özelliklerine göre prokaryot ve ökaryot olmak üzere iki grupta

Detaylı

ERİŞKİN HASTADA İNFLUENZAYI NASIL TANIRIM?

ERİŞKİN HASTADA İNFLUENZAYI NASIL TANIRIM? ERİŞKİN HASTADA İNFLUENZAYI NASIL TANIRIM? Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Giriş İnfluenza sendromu genellikle ani başlangıçlı

Detaylı

Kan Dolaşım Enfeksiyonlarında Karar Verme Süreçleri. Prof. Dr. Aynur EREN TOPKAYA Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Kan Dolaşım Enfeksiyonlarında Karar Verme Süreçleri. Prof. Dr. Aynur EREN TOPKAYA Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Kan Dolaşım Enfeksiyonlarında Karar Verme Süreçleri Prof. Dr. Aynur EREN TOPKAYA Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Sunum Planı Kan kültürlerinin önemi Kan kültürlerinin değerlendirilmesi

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 55. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-15 VİRÜSLER

ADIM ADIM YGS-LYS 55. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-15 VİRÜSLER ADIM ADIM YGS-LYS 55. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-15 VİRÜSLER Virüsler Hücresel yapı da dahil olmak üzere canlıların ortak özelliklerini göstermeyen canlılardır. Prokaryotlardan daha küçüklerdir.

Detaylı

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2015-2016 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2015-2016 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2015-2016 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI Prof.Dr. Füsun Zeynep AKÇAM Doç.Dr. Onur KAYA Doç.Dr.

Detaylı

AMİNOGLİKOZİD ANTİBİYOTİKLER Aminoglikozid antibiyotikler Streptomyces veya Micromonospora türü mikroorganizmalardan elde edilirler.

AMİNOGLİKOZİD ANTİBİYOTİKLER Aminoglikozid antibiyotikler Streptomyces veya Micromonospora türü mikroorganizmalardan elde edilirler. AMİNOGLİKOZİD ANTİBİYOTİKLER Aminoglikozid antibiyotikler Streptomyces veya Micromonospora türü mikroorganizmalardan elde edilirler. Bu grupta; streptomisin, dihidrostreptomisin, neomisin, framisetin,

Detaylı

Sonradan Kazandırılan Bağışıklık

Sonradan Kazandırılan Bağışıklık Sonradan Kazandırılan Bağışıklık 1 Boğmaca 11% Tetanoz 8% Diğerleri 1% Pnömokok 28% Hib 15% Rotavirus 16% Kızamık 21% Aşı İle Önlebilir Hastalıklar Difteri Hib Hepatit B Kızamık Kabakulak Yenidoğan tetanozu

Detaylı

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2014-2015 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2014-2015 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2014-2015 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI Prof.Dr. Füsun Zeynep AKÇAM Doç.Dr. Onur KAYA Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA GÖRÜLEN İNFEKSİYON ETKENLERİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA GÖRÜLEN İNFEKSİYON ETKENLERİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA GÖRÜLEN İNFEKSİYON ETKENLERİ Dr. Talât Ecemiş Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Venöz ulaşım yolu Arteriyovenöz şantlar Kateterler

Detaylı

'nosocomial' Yunanca iki kelimeden oluşur

'nosocomial' Yunanca iki kelimeden oluşur 'nosocomial' Yunanca iki kelimeden oluşur 'nosus' hastalık 'komeion' icabına bakmak 'nosocomial' tıbbi tedavi altında iken hastanın edindiği herhangi bir hastalık Tanım Enfeksiyon Hastaneye yatırıldığında

Detaylı

VİRAL TANI KİTLERİ (GFJ-480)

VİRAL TANI KİTLERİ (GFJ-480) VİRAL TANI KİTLERİ (GFJ-480) CMV PCR Tanı Kiti Cytomegalovirus un Konvensiyonel PCR yöntemiyle tanınması. HHV-5 olarak da bilinen Sitomegalovirüs, herpes virus ailesinin bir üyesidir. Oldukça sık görülen

Detaylı

Stafilokok Enfeksiyonları (1 saat)

Stafilokok Enfeksiyonları (1 saat) Stafilokok Enfeksiyonları (1 saat) Prof.Dr.Sercan ULUSOY Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı 3734538, e-mail: ulusoys@med.ege.edu.tr. Bu Derse Girmeden Önce Bilinmesi Gerekenler

Detaylı

Clostridium. Clostridium spp. Clostridium endospor formu. Bacillus ve Clostridium

Clostridium. Clostridium spp. Clostridium endospor formu. Bacillus ve Clostridium Clostridium Gram pozitif, sporlu çomaklar olup anaeropturlar. Doğal yaşam ortamları toprak, ayrıca insan ve hayvanların bağırsaklarıdır. Hastalık etkeni türlerde patojenite ekzotoksin veya ekzoenzim üretimi

Detaylı

Kabakulak (Epidemik Parotitis) Prof. Dr. Haluk Çokuğraş

Kabakulak (Epidemik Parotitis) Prof. Dr. Haluk Çokuğraş Kabakulak (Epidemik Parotitis) Prof. Dr. Haluk Çokuğraş 1 Olgu 1: 4 aylık erkek çocuk 2 Üç gündür ateş, boynun sağ yanında şişlik. Bu bölgede yaygın şişlik-kızarıklık ve ısı artışı. Ağız içerisinde Stenon

Detaylı

PROF. DR. HALUK ERAKSOY İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

PROF. DR. HALUK ERAKSOY İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI RATIONAL AKILCI ANTİBİYOTİK ANTIBIOTIC KULLANIMI THERAPY PROF. DR. HALUK ERAKSOY İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI Türk Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Moleküler Yöntemlerin Klinik Mikrobiyolojide Kullanımı Ne zaman? Nerede? Ne kadar? Klinik Parazitoloji

Moleküler Yöntemlerin Klinik Mikrobiyolojide Kullanımı Ne zaman? Nerede? Ne kadar? Klinik Parazitoloji Moleküler Yöntemlerin Klinik Mikrobiyolojide Kullanımı Ne zaman? Nerede? Ne kadar? Klinik Parazitoloji Metin Korkmaz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji AD İnsandaki Paraziter Hastalıkların

Detaylı

SOLİT ORGAN TRANSPLANTASYONU ve BK VİRUS ENFEKSİYONLARI Doç. Dr. Derya Mutlu Güçlü immunsupresifler Akut, Kronik rejeksiyon Graft yaşam süresi? Eskiden bilinen veya yeni tanımlanan enfeksiyon etkenleri:

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

Gebelik ve Enfeksiyonlar. Prof.Dr. Levent GÖRENEK

Gebelik ve Enfeksiyonlar. Prof.Dr. Levent GÖRENEK Gebelik ve Enfeksiyonlar Prof.Dr. Levent GÖRENEK Olgulara Yaklaşım 2 1. TORCH grubu enfeksiyon etkenleri nelerdir? Toxoplasmosis Other (Sifiliz, Varicella zoster ) Rubella Cytomegalovirus Herpes simplex

Detaylı

BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ

BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ NECLA TÜLEK, METİN ÖZSOY, SAMİ KıNıKLı Ankara Eğitim Ve Araştırma HASTANESİ İnfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji GİRİŞ Mevsimsel influenza

Detaylı

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Prof.Dr.Halit Özsüt İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Detaylı

Staphylococcus Pyogenes Aureus

Staphylococcus Pyogenes Aureus The American Journal of Medical Sciences: March 1918 - Volume 155 - Issue 3 pp 380-391 Three Cases of Infection of the Upper Respiratory Tract With Staphylococcus Pyogenes Aureus Presenting the Symptom

Detaylı

Biyofilm nedir? Biyofilmler, mikroorganizmaların canlı/cansız yüzeye yapışmaları sonucu oluşan uzaklaştırılması güç tabakalardır.

Biyofilm nedir? Biyofilmler, mikroorganizmaların canlı/cansız yüzeye yapışmaları sonucu oluşan uzaklaştırılması güç tabakalardır. Biyofilm nedir? Biyofilmler, mikroorganizmaların canlı/cansız yüzeye yapışmaları sonucu oluşan uzaklaştırılması güç tabakalardır. Birbirine bağlı bu hücreler genellikle kendilerince üretilen hücre dışı

Detaylı

Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi

Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Streptococcus pneumoniae H. influenzae M.catarrhalis

Detaylı

UÜ-SK KLİNİK BAKTERİYOLOJİ ve ENFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK KLİNİK BAKTERİYOLOJİ ve ENFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 NOT: Üst Bilgide Başlığa Anabilim Dalı veya Bilim Dalı İsmini, Doküman kodunda XXX Bölüne Anabilim Dalı/ Bilim Dalı kodunuzu giriniz 1. HİZMET KAPSAMI: Klinik

Detaylı

Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller. Dr. Dilara İnan Isparta

Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller. Dr. Dilara İnan Isparta Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller Dr. Dilara İnan 04.06.2016 Isparta Hepatit B yüzey antijeni (HBsAg) HBV yüzeyinde bulunan bir proteindir; RIA veya EIA ile saptanır Akut ve kronik HBV

Detaylı

Tanı. Asemptomatik.. Laboratuvar ile konur. Akut infeksiyonla, geçirilmiş enfeksiyonu ayırt etmek zor. Serolojik bulgular + Ultrasonografi

Tanı. Asemptomatik.. Laboratuvar ile konur. Akut infeksiyonla, geçirilmiş enfeksiyonu ayırt etmek zor. Serolojik bulgular + Ultrasonografi Tanı Asemptomatik.. Laboratuvar ile konur Akut infeksiyonla, geçirilmiş enfeksiyonu ayırt etmek zor Serolojik bulgular + Ultrasonografi 37 Laboratuvar tanı 1. IgM ve IgG türü antikorların gösterilmesi

Detaylı

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

ENFEKSİYON HASTALIKLARI ENFEKSİYON HASTALIKLARI dr aydoğan lermi, Enfeksiyon, enfeksiyon hastalıkları, enfeksiyon uzmanı Enfeksiyon, infectious, enfeksiyon hastalıkları, enfeksiyon uzmanı, Enfeksiyonlu Yara, Nörolojik Hastalıklar,

Detaylı

Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD Neden? Daha az yan etki Ekonomik veriler DİRENÇ! Kollateral hasar! Kinolon Karbapenem Uzun süreli antibiyotik baskısı Üriner Sistem

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III DERS YILI DOKU ZEDELENMESİ, ENFEKSİYON VE HALK SAĞLIĞI DERS KURULU

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III DERS YILI DOKU ZEDELENMESİ, ENFEKSİYON VE HALK SAĞLIĞI DERS KURULU KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI DOKU ZEDELENMESİ, ENFEKSİYON VE DERS KURULU DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Mikrobiyoloji 30 14 44 Halk Sağlığı 30 14 44 Patoloji 23 14 37 Farmakoloji

Detaylı

S İ S T E M İ K M İ K O Z L A R

S İ S T E M İ K M İ K O Z L A R SİSTEMİK MİKOZLAR 1 sistemik mikoz etkenleri toprak solunum AC kan-lenfatikler iç organlar deri 2 BLASTOMİKOZ 3 Etiyoloji Blastomyces dermatitidis dimorfik 25 C küf; http://www.vetmed.wisc.edu 37 C maya

Detaylı

HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır

HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır HDV 1700 nükleotidden oluşmaktadır Delta Ag S (22 kda) 195 aminoasit L (24 kda) 214 aminoasit Delta Ag ni 4 ayrı

Detaylı

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ AZİTRO 250 mg DEVA Film Tablet FORMÜLÜ : Her film tablet; 250 mg Azitromisin e eşdeğer Azitromisin dihidrat, boyar madde olarak : Titanyum dioksid ihtiva eder. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : AZİTRO Film Tablet

Detaylı

Y. pestis, Y. pseudotuberculosis, Y. enterocolitica

Y. pestis, Y. pseudotuberculosis, Y. enterocolitica Yersinia Enterobacteriaceae ailesindedir Y. pestis, Y. pseudotuberculosis, Y. enterocolitica Y.frederiksenii, Y.kristensenii,Y.intermedia Yersinia pestis Veba hastalığının etkeni (Kara ölüm) İlk pandemi

Detaylı

Normal Mikrop Florası. Prof.Dr.Cumhur Özkuyumcu

Normal Mikrop Florası. Prof.Dr.Cumhur Özkuyumcu Normal Mikrop Florası Prof.Dr.Cumhur Özkuyumcu Vücudun Normal Florası İnsan vücudunun çeşitli bölgelerinde bulunan, insana zarar vermeksizin hatta bazı yararlar sağlayan mikroorganizma topluluklarına vücudun

Detaylı

Ribozomun 50s bölgesine bağlanıp protein sentezini bozarak etki eden bakteriyostatik geniş spekturumlu antibiyotiklerdir.

Ribozomun 50s bölgesine bağlanıp protein sentezini bozarak etki eden bakteriyostatik geniş spekturumlu antibiyotiklerdir. MAKROLİDLER Ribozomun 50s bölgesine bağlanıp protein sentezini bozarak etki eden bakteriyostatik geniş spekturumlu antibiyotiklerdir. ERİTROMİSİN KLARİTROMİSİN AZİTROMİSİN SPEKTRUM: GRAM POZİTİF S. pneumonia

Detaylı

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı Deniz Gökengin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar Gonore Klamidyal

Detaylı

Febril Nötropenide Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları Tanı ve Tedavi Kılavuzu

Febril Nötropenide Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları Tanı ve Tedavi Kılavuzu Febril Nötropenide Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları Tanı ve Tedavi Kılavuzu Dr Uğur Özçelik Hacettepe Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Ünitesi Nötropeninin düzeyi ve süresi akciğer enfeksiyonlarını

Detaylı

PNÖMOKOK ENFEKSİYONLARINDA SON DURUM. Doç.Dr. Ener Çağrı DİNLEYİCİ 20 Ocak 2014 Eskişehir

PNÖMOKOK ENFEKSİYONLARINDA SON DURUM. Doç.Dr. Ener Çağrı DİNLEYİCİ 20 Ocak 2014 Eskişehir PNÖMOKOK ENFEKSİYONLARINDA SON DURUM Doç.Dr. Ener Çağrı DİNLEYİCİ 20 Ocak 2014 Eskişehir Amaç: Hastalıkları oluşmadan Önlemek!!!! PNÖMOKOK Streptococcus pneumoniae Gram pozitif diplokok Polisakarid kapsül

Detaylı

Transplantasyon Öncesi Verici ve Alıcının İnfeksiyon Yönünden Taranması. Dr. Filiz Günseren AÜTF Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD

Transplantasyon Öncesi Verici ve Alıcının İnfeksiyon Yönünden Taranması. Dr. Filiz Günseren AÜTF Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD Transplantasyon Öncesi Verici ve Alıcının İnfeksiyon Yönünden Taranması Dr. Filiz Günseren AÜTF Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD Transplantasyon Öncesi Alıcı ve Vericilerin İnfeksiyon

Detaylı

MİKROBİYOJİ PRATİĞİ. XXII Düzen Klinik Laboratuvar Günleri Ekim 2012 Dr. Uğur Çiftçi Düzen Laboratuvarlar Grubu

MİKROBİYOJİ PRATİĞİ. XXII Düzen Klinik Laboratuvar Günleri Ekim 2012 Dr. Uğur Çiftçi Düzen Laboratuvarlar Grubu MİKROBİYOJİ PRATİĞİ XXII Düzen Klinik Laboratuvar Günleri 12-14 Ekim 2012 Dr. Uğur Çiftçi Düzen Laboratuvarlar Grubu OLGU 1 Hasta 1 yaşında kız, 38.5 ºC ateş akut ishal nedeniyle dışkı örneği laboratuvara

Detaylı

Fungal Etkenler. Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı. Ege Mikrobiyoloji Günleri-3

Fungal Etkenler. Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı. Ege Mikrobiyoloji Günleri-3 Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı Fungal Etkenler Dr. Ayşe Kalkancı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı SSS enfeksiyonları Mortalite

Detaylı

Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi

Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi Willy Brandt Sokak No: 9 Çankaya/ANKARA Tel : 0.312.409 81 00 Fax : 0.312.409 81 32 e-mail: eczakademi@teb.org.tr Web Adresi: www.recete.org www.eczak3demi.org

Detaylı

Hücre çeperi (Hücre duvarı)

Hücre çeperi (Hücre duvarı) Hücre çeperi (Hücre duvarı) Mycoplasmalar dışındaki tüm prokaryotlarda vardır. Görevleri: Bakteriyi kendi iç basıncına karşı korur(hücre içi ozmotik basıncı % 10-20 sakkaroz çözeltisi yoğunluğuna eşittir).

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOKU ZEDELENMESİ VE ENFEKSİYON

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOKU ZEDELENMESİ VE ENFEKSİYON DEKAN T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOKU ZEDELENMESİ VE ENFEKSİYON I. DERS KURULU ( 28 EYLÜL 2015-23 EKİM 2015) BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur.

Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur. TYBD SEPSİS ÇALIŞMASI ENFEKSİYON TANIMLARI Derin Cerrahi Alan Enfeksiyonu(DCAE) Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur. 1.Cerrahi girişimden sonraki

Detaylı

VİRAL ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI

VİRAL ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI VİRAL ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI TAHUD EĞİTİM TOPLANTILARI 15.09.2012 SIK RASTLANAN VİRAL ÜSYE VE ETKENLERİ Doç.Dr.Arzu Uzuner Marmara Ünv.TF.Aile Hekimliği Anabilim Dalı Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları

Detaylı

Soğuk algınlığı ve Grip. Dr. Hayati DEMİRASLAN ENFEKSİYON HASTALİKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

Soğuk algınlığı ve Grip. Dr. Hayati DEMİRASLAN ENFEKSİYON HASTALİKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ Soğuk algınlığı ve Grip Dr. Hayati DEMİRASLAN ENFEKSİYON HASTALİKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ Anlatım planı 1. Giriş 2. Etken 3. Neden önemli 4. Bulaş 5. Klinik 6. Komplikasyonlar 7.Tanı 8. Tedavi 9. Korunma

Detaylı

TOPLUM KÖKENLİ PNÖMONİLER

TOPLUM KÖKENLİ PNÖMONİLER TOPLUM KÖKENLİ PNÖMONİLER Dr. Kaya Süer Near East University Medical Faculty Infectious Diseases and Clinical Microbiology Pnömoni : Akciğer parankiminde inflamasyon ve konsolidasyon ile seyreden yangısal

Detaylı

YERSİNİA ENFEKSİYONLARI. Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

YERSİNİA ENFEKSİYONLARI. Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji YERSİNİA ENFEKSİYONLARI Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji YERSİNİA Enterobactericeae ailesinden Yersinia pestis (veba etkeni) Yersinia

Detaylı

Prof.Dr. Ayşe Willke Topcu KLİMİK 2017 Antalya

Prof.Dr. Ayşe Willke Topcu KLİMİK 2017 Antalya Prof.Dr. Ayşe Willke Topcu KLİMİK 2017 Antalya 1 Mikrobiyal çevreyi bozmayacak En uygun fiyatla En etkin tedavinin sağlanması temeline dayanır. 2 Klinik ve lab.la doğru tanı konmuş Gerekli olduğuna karar

Detaylı

Dr Hayati Demiraslan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Dr Hayati Demiraslan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dr Hayati Demiraslan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Hedefler Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon kavramı Tarihçe Sıklık Nedenler Klinik tablo Korunma Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar

Detaylı

UZM. DR. SALİH MAÇİN Şırnak Devlet Hastanesi

UZM. DR. SALİH MAÇİN Şırnak Devlet Hastanesi UZM. DR. SALİH MAÇİN Şırnak Devlet Hastanesi Kronik ishalli pediatrik hastalarda saptanan paraziter etkenler Salih Maçin 1, Filiz Kaya 2, Deniz Çağdaş 3, Hayriye Hızarcıoğlu Gülşen 3, İnci Nur Saltık Temizel

Detaylı

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ 0 1 Test Adı Endikasyon Çalışma Yöntemi Numunenin alınacağı tüp Glukoz Diabetes mellitus (tarama, tedavi) Üre Böbrek yetmezliği Kreatinin Böbrek yetmezliği

Detaylı

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür.

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. SİROZ Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. İlerleyici ilerleyici karaciğer hastalıkları sonuçta siroz ile sonuçlanan progresif fibrozise neden olur. Safra kanalikülü

Detaylı

Olgu Sunumu (İmmünyetmezlikli hastada viral enfeksiyonlar) Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Olgu Sunumu (İmmünyetmezlikli hastada viral enfeksiyonlar) Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Olgu Sunumu (İmmünyetmezlikli hastada viral enfeksiyonlar) Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Olgu Dört ay önce eşinden böbrek nakli yapılan 62 yaşındaki

Detaylı

Dirençli Pnömokok Menenjiti. Dr. Okan Derin VM Medical Park Hastanesi Kocaeli

Dirençli Pnömokok Menenjiti. Dr. Okan Derin VM Medical Park Hastanesi Kocaeli Dirençli Pnömokok Menenjiti Dr. Okan Derin VM Medical Park Hastanesi Kocaeli Sunum Planı Mikrobiyoloji Patogenez Tanı Olgu PDSP Epidemiyoloji Tedavi Seçenekleri ODERİN 2 S. pneumoniae Gram pozitif Fakültatif

Detaylı

Sepsisde Klinik, Tanı ve Tedavi

Sepsisde Klinik, Tanı ve Tedavi Sepsis: Sepsisde Klinik, Tanı ve Tedavi Mehmet DOĞANAY* * Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, KAYSERİ Klinik belirti ve bulgular Sepsis klinik

Detaylı

DERS KURULU-I 19 EYLÜL 21 EKİM 2016 (5 HAFTA) DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM RADYASYON ONKOLOJİSİ 4-4 TIBBİ BİYOKİMYA 2-2 TOPLAM

DERS KURULU-I 19 EYLÜL 21 EKİM 2016 (5 HAFTA) DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM RADYASYON ONKOLOJİSİ 4-4 TIBBİ BİYOKİMYA 2-2 TOPLAM KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III PROGRAMI Hücre Doku Zedelenmesi Mekanizmaları ve alıkları Ders Kurulu DERS KURULU-I 19 EYLÜL 21 EKİM 2016 (5

Detaylı

INFEKSIYON KONTROL ÖNLEMLERI INFEKSIYON KONTROL KURULU

INFEKSIYON KONTROL ÖNLEMLERI INFEKSIYON KONTROL KURULU INFEKSIYON KONTROL ÖNLEMLERI En çok kullandiginiz tibbi alet EL YIKAMA ÖNCE BURUN MU? ELLERINIZI GÜN IÇINDE FARKLI AMAÇLAR IÇIN KULLANIRSINIZ ELLER NE ZAMAN YIKANMALI? AMERIKAN HASTALIK KONTROL MERKEZI

Detaylı

Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı. Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı. Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut Hepatit B ve Kronik Hepatit Aktivasyonunun Ayrımı Neden AHB ve KHB-A karışır? Neden AHB ve KHB-A

Detaylı

enfeksiyonhastaliklari, enfeksiyonhastalı kları, enfeksiyon ile ilgili, enfeksiyon nedir, enfeksiyon hastalıkları nelerdir, enfeksiyon tedavisi,

enfeksiyonhastaliklari, enfeksiyonhastalı kları, enfeksiyon ile ilgili, enfeksiyon nedir, enfeksiyon hastalıkları nelerdir, enfeksiyon tedavisi, enfeksiyonhastaliklari, enfeksiyonhastalı kları, enfeksiyon ile ilgili, enfeksiyon nedir, enfeksiyon hastalıkları nelerdir, enfeksiyon tedavisi, kanda enfeksiyon, vajinal enfeksiyon, enfeksiyon ne demek,

Detaylı

FEBRİL NÖTROPENİ TANI VE TEDAVİ

FEBRİL NÖTROPENİ TANI VE TEDAVİ FEBRİL NÖTROPENİ TANI VE TEDAVİ Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tanımlar / Ateş Oral / Aksiller tek seferde 38.3 C veya üstü Bir

Detaylı

KLL DE. kları ABD Hematoloji BD Bursa

KLL DE. kları ABD Hematoloji BD Bursa KLL DE İNFEKSİYON YÖNETİMİ Dr. Rıdvan R ALİ Uludağ Üniversitesi Tıp T p Fakültesi İç Hastalıklar kları ABD Hematoloji BD Bursa KLL ile ilişkili bilgilerimizde önemli değişiklikler iklikler söz s z konusu

Detaylı

ORTOPEDİK PROTEZ ENFEKSİYONLARINDA SONİKASYON DENEYİMİ

ORTOPEDİK PROTEZ ENFEKSİYONLARINDA SONİKASYON DENEYİMİ ORTOPEDİK PROTEZ ENFEKSİYONLARINDA SONİKASYON DENEYİMİ Dr. Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enf. Hast. ve Klin. Mikr. AD 17 Mayıs 2016 Prostetik eklem ameliyatları yaşlı popülasyonun artışına

Detaylı