Hepatit B virusu (HBV) Hepadnaviridae ailesinin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hepatit B virusu (HBV) Hepadnaviridae ailesinin"

Transkript

1 Türk Aile Hek Derg 2008; 12(1): Review doi: /tahd Akut viral hepatit B Acute viral hepatitis B smail Hamdi Kara 1 Özet Summary Bu derlemede tafl y c l k ve komplikasyonlar nedeniyle toplum sa l yönünden çok önemli bir yer iflgal eden viral hepatit B hastal tüm yönleri ile ele al nmaya çal fl lm flt r. Anahtar sözcükler: Akut viral hepatit B, hepatit B epidemiyolojisi, hepatit B korunma. In the following review, viral hepatitis B disease is discussed, which is a heavy burden for the public health with its complications and carriers. Key words: Acute viral hepatitis B, hepatitis B epidemiology, hepatitis B prophylaxis. Hepatit B virusu (HBV) Hepadnaviridae ailesinin orthohepadna-virus cinsinde yer alan, zarfl ve k smen çift sarmall bir DNA virüsudur. HBV, parenteral olarak geçen en yayg n serum hepatit tipi olup, ayn zamanda akut ve kronik karaci er hastal n n en önemli ajan patojenlerinden birisidir. Hepatit B nin inkübasyon süresi 1-6 ay aras nda de iflir. Akut enfeksiyonun klinik bulgular di er viral hepatitlere benzer. Akut hepatit B s kl kla anikterik ve asemptomatik seyrederken, di er yandan sar l kla seyreden ciddi enfeksiyonlara ve akut karaci er hasar ve yetersizli ine yol açabilir. HBV ile karfl laflan immünkompetan eriflkinlerin %5-10 unda virüsün kal c l sözkonu iken; virüsle perinatal olarak karfl laflan yenido anlar n %90 nda kal c hale gelmektedir. 1 Epidemiyoloji Dünya Sa l k Örgütü B hepatiti tafl y c l n n tüm dünyada 400 milyona ulaflaca n bildirmektedir. ABD de y ll k yeni HBV enfeksiyonu ila civar ndad r; y lda kifli bu enfeksiyondan dolay kaybedilmektedir. 2 Çin, Güneydo u Asya, tropikal Afrika da B hepatiti tafl y c l %8-20 aras nda de iflirken, bu bölgede yenido an ve çocukluk ça enfeksiyonlar da çok s kt r. Ancak, Kuzey, Bat ve Orta Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya da B hepatiti tafl y c l % aras nda de iflirken, bu bölgelerde yenido an ve çocukluk ça enfeksiyonlar da oldukça nadir görülür. Türkiye nin içinde bulundu u Akdeniz bölgesi orta düzeyde endemisite gösterir. Ülkemizde HBsag (+) bireylerin oran % aras nda de iflmektedir (Tablo 1). 1,2 Risk Gruplar Hepatit B ye karfl yo un afl lama faaliyetlerine ra men, halen bir çok ülkede farkl popülasyonlarda HBV bulafl devam etmektedir. HBV bulafl riskinin yüksek oldu u bu gruplar s ras yla; sürekli kan veya kan ürünleri 1) Dicle Üniversitesi T p Fakültesi Aile Hekimli i Anabilim Dalı, Aile Hekimli i Uzmanı, Doç. Dr., Diyarbak r Yay n haklar Türkiye Aile Hekimli i Uzmanl k Derne i (TAHUD)'a aittir. Her hakk sakl d r. Deomed Medikal Yay nc l k taraf ndan yay mlanmaktad r. Copyright 2008 Turkish Society of Family Practice. All rights reserved. Published by Deomed Medical Publishing, Istanbul.

2 Tablo 1. Çeflitli bölgelerde hepatit B prevalans 1 AntiHBs (+) birey (%) AntiHBs (+) birey (%) Neonatal enfeksiyon Çocukluk ça enfeksiyonu Kuzey, Bat ve Orta Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya Do u Avrupa, Akdeniz Bölgesi, Rusya, Güneydo u Asya, Orta ve Güney Amerika Nadir S k de il S k S k Çin, Güneydo u Asya, Tropikal Afrika Çok s k Çok s k transfüzyonu yap lanlar (talasemi), uzun süreli enjeksiyon tedavileri yap lanlar, s kl kla damar yolu giriflimleri yap - lanlar (hemodiyaliz hastalar ), do al veya edinsel ba fl kl k defekti bulunanlar ile habis hastal bulunanlard r. Damardan uyuflturucu kullananlar ile homoseksüeller de risk alt ndad r. Sa l k personeli de HBV için oldukça büyük bir risk tafl r. Risk alt ndaki bu gruplarla, HBV nin endemik oldu u bölgelere seyahat edenlere afl yap lmal ve afl lama teflvik edilmelidir. 1,2 Bulaflma Yollar HBV enfeksiyonunun bulaflmas yatay ya da dikey olabilir. HBV nin bulaflma tarz ve epidemiyolojisi ülkedeki endemisiteye ve yaflam kültürüne ba l d r. HBV parenteral, cinsel temas ve perinatal yol ile bulafl r. 2 Dikey bulaflma anne karn nda transplasental, perinatal veya postnatal olabilir, s kl kla perinataldir, do um s ras nda enfekte kan n, amnios s v s n n yutulmas na, materno fötal mikrotransfüzyona ba l d r. 3 Dikey bulafl c l k çocuk yafl grubunda özellikle endemik bölgelerde önemlidir. HBsAg d flk, idrar, safra, gözyafl, tükürük, semen, anne sütü, vajina salg s nda da bulunur. 4-6 Endemisitesi düflük olan bölgelerde enfeksiyon yatay bulafl r, yüksek endemik bölgelerde perinatal bulafl c l k ön plandaysa da bu bölgelerde yap lan çal flmalar yatay bulaflman n da önemli oldu unu göstermektedir. 7 Özellikle Güneydo u Asya ve Japonya da perinatal bulaflma çok yayg nd r (Tablo 1). 1 Ülkemizde hem dikey hem de yatay bulaflma önemlidir. Yatay bulaflma çocuklarda aile içi s k temasla olur. Zeka özürlülerin devam etti i okullarda da yatay bulaflma önemlidir. HBV nin bulaflmas o ülkenin yaflam tarz na da ba l d r, ülkemizde sünnet, kan kardeflli i önemli bulaflma yollar d r. Cinsel yaflam n ergenlikte bafllad ülkelerde cinsel yolla bulaflma önem kazanmaktad r. Ülkelerin bulafl yollar n n bilinmesi HBV ye karfl afl lanma zaman n daha iyi ortaya koymaktad r. 2 Klinik Akut hepatit B enfeksiyonu semptomlu ya da semptomsuz geliflebilir. Yorgunluk, zay flama, ifltahs zl k, kusma, atefl, bafla r s, burun ak nt s, bo az a r s, öksürük gibi nonspesifik semptomlar gözlenir. Miyalji, fotofobi, artralji hastalar n 1/3 ünde görülür. Artrit, anjiyoödem, makülopapüler döküntü, ürtiker, böbrek tutulumunu belirten hematüri, proteinüri B hepatitinin prodromal döneminde immün sistem yoluyla ortaya ç kan bafll ca bulgulard r. 8 Çocuklarda, özellikle yenido an ve süt çocu unda HBV asemptomatik seyreder. Yafl artt kça, ergen ve eriflkinlerde semptomatik hastal k görülür. 2 Çocukluk ça nda da B hepatiti akut hepatit fleklinde gidebilece i gibi kronikleflebilir ya da fülminan seyir gösterebilir. HBsAg pozitifli iyle seyreden kronik HBV enfeksiyonu, 1 yafl ndan önce >%90 oran nda geliflirken, 1-5 yafl aras nda %30, >5 yafl çocuklar, ergen ve eriflkinlerde ise %5-10 oran nda geliflir. 9 HBsAg serumda 6 aydan fazla kald nda kronikleflme söz konusudur. Kronikleflme, kiflinin yan t na ve immün sistemin durumuna ba l d r. HBV direkt olarak sitopatik de ildir, karaci erde oluflan harabiyet hepatositlerin immün y k m na ba l d r. mmün sistem virüsün temizlenmesini sa layamazsa sitoliz ve karaci er harabiyeti olmaz, kifli tafl y c kal r. HBV nin immün patojenezinde T hücrelerin ve sitokinlerin üzerinde durulmaktad r. Kronik HBV enfeksiyonunda TH2 cevab bask nd r. Ülkemizde, B hepatitin çocuklar n %45 inde kronikleflti i 40 Kara H Akut viral hepatit B

3 saptanm flt r: Kronikleflen olgular n %37 si 5 yafl n alt ndad r: Olgular n %83 ünde hepatomegali, %10 unda splenomegali saptam flt r. HBV ye ba l fülminan hepatit %0.5-2 oran ndad r, mortalitesi %75 e ulaflmaktad r. 2,10-13 Tan HBV hepadnavirus ailesinden bilinen en küçük genomlu bir hayvan virusudur. Tablo 2 de hepatit B enfeksiyonunda kullan lan antijen ve antikorlar tan mlanm flt r. Hepatit B core antijeni (HBcAg) viral DNA y içeren nükleokapsiddir. HBe antijeni (HBeAg) dolafl mda bulunan bir peptidtir, aktif viral replikasyonun göstergesidir. 9 Virüsun direkt olarak elektron mikroskopisi veya DNA-polimeraz gibi yard mc teknikler ile saptanabilmesi ancak özel geliflmifl laboratuvarlarda mümkündür. Bu nedenle HBV enfeksiyonu tan s nda genelde serolojik testler ön plandad r. HBs antijeni ilk olarak inkübasyon sürecinin geç döneminde radioimmunoassay (RIA) veya ELISA yöntemleri ile kolayca tesbit edilebilir. 1 Tedavi Çocuklarda y llard r alfa interferon tedavisi kullan lmaktad r. Tedaviyi, yafl, cins, etnik grup, virüsün replikasyonu, karaci erin enflamasyon derecesi etkiler. 11 Tedavi yan t n n eriflkinlerden farkl olmad görülmüfltür. Serum transaminaz düzeyleri yüksek olanlarda, enfeksiyon yeni do an döneminden sonraki dönemde al nd nda, HBeAg ve HBV-DNA gibi viral replikasyon göstergelerinin pozitif oldu u, HBV DNA titrasyonu düflük, karaci erde aktif enflamasyon saptanan çocuklarda, alfa interferona cevap daha iyi bulunmufltur. Çocuklarda da farkl gruplar farkl sonuçlar verir; ancak eriflkinlerde oldu u gibi, kombine prednizolon interferon tedavisinin tek bafl na interferon tedavisine üstün olmad gösterilmifltir. Bir metaanaliz, uygun çocuklardaki alfa interferon tedavisinin maliyet yarar karfl laflt rmas bak m ndan eriflkinlerden daha verimli oldu unu göstermifltir. 2,14-21 Çocuklarda da interferon tedavisi transaminazlar yüksek, karaci er histolojisi aktif, viral replikasyon göstergeleri pozitif olan, HBV DNA titrasyonu düflük, di er kronik hepatit nedenlerinin (Wilson, alfa 1 antitripsin, ilaç, otoimmün, viral) bertaraf edildi i hastalara uygulanmal d r. Eriflkinlerde son zamanlarda nükleosid analoglar yaln z veya alfa interferonla kombine tedaviler umut vadetmektedir. Çocuklarda nükleosid analoglar ile çal - fl lm flt r. Eriflkinlerde nükleosid anologlar ndan reverse transkriptaz inhibitörü lamivüdin (3-thiacydine) HBV DNA y %98 oran nda negatiflefltirmekte ancak relaps görülebilmektedir. Lamivüdin HBV genomunun replikasyonunu bozmakta ancak ccc-hbv-dna y etkilememektedir; HBV-DNA n n serumda negatifleflmesine ra men karaci erde virüsün genomu devam etmekte ve ilaç kesildi inde relaps olmaktad r. 195 çocukta 3 mg/kg ile 52 hafta süre ile yap lan tedavide HBeAg serokonversiyonu tedavi alanlarda %23, tedavi almayanlarda %13 olarak saptanm flt r. 2,22-24 Lamivüdin oral al nd nda iyi emilir, çocuklarda biyoyararl l %68 dir. Çocuklarda önerilen dozu 3 mg/kg d r. Çocuklarda da HBV DNA da %99 oran nda bir düflme saptanm flt r, ilac n kesilmesi çocuklarda da relapsa neden olmaktad r. Transplantasyon yap lacak veya immünsüpressör kullanacak çocuklarda HBV DNA n n düflürülmesi aç s ndan lamivüdin etkilidir. 24,25 Kombine tedavinin tek bafl na lamivüdin tedavisine daha üstün oldu- u saptanm flt r. 26 Tablo 2. Türkiye de viral hepatit B enfeksiyonu tan s nda kullan lan markerler 9 Test edilen faktör Özellik Kullan m HBsAg Yüzey antijeni (Ag) Akut veya kronik enfeksiyon geçiren kiflilerin tesbiti AntiHBs Yüzey Ag ye karfl geliflen antikor HBV enfeksiyonunu geçirmifl kifli veya afl yan t n n de erlendirilmesi HBeAg E antijeni HBV bulaflt rma riski düflük enfekte kiflinin tesbiti AntiHBe HBe Ag ye karfl geliflen antikor HBV bulaflt rma riski düflük HBsAg tafl y c s n n tesbiti AntiHBc IgG Core Ag ye kafl geliflen antikor Akut veya geçirilmifl HBV enfeksiyonu AntiHBc IgM Core Ag ye kafl geliflen antikor Akut veya yak n zamanda geçirilmifl HBV enfeksiyonu veya HBsAg (-) kiflilerde pencere dönemi Türkiye Aile Hekimli i Dergisi Turkish Journal of Family Practice Cilt 12 Say

4 Ülkemizde de çocuklarda nükleosid analoglar ile kombine çal flmalar bafllat lm flt r. Interferon alfa 2b (10 MU/m 2 ) ve lamivüdin in 4 mg/kg (maks. 100 mg) 30 hastaya 6 ay (Grup 1), ve 27 hastaya 12 ay (Grup 2) süreyle verildi i bir çal flmada; HBeAg klirensi tedavinin 6. ay nda s ras yla 1. ve 2. grupta %37 ve %56 bulunmufltur (p>0.05). HBV DNA klirensi ise 6. ayda 1 ve 2. grupta s - ras yla %97 ve %96, tedavinin sonunda (12. ayda) %97 ve %100 bulunmufl, tedavi sonuçlar aç s ndan iki grup aras nda farkl l k saptanmam flt r (p>0.05). 27 Eriflkinlerde de kronik hepatit B nin yüksek doz interferon alfa ve lamivüdin ile tedavisi oldukça iyi sonuç vermifltir. Bir di er çok merkezli çal flmada interferon alfa 10 MU/m 2 + lamivüdin 100 mg/kg/gün ile yaln z interferon ya da lamivüdin verilen kronik hepatit B li üç grup karfl laflt r lm fl; kombine tedavi grubunda olumlu yan t %29 iken yaln z interferon ya da lamivüdin gruplar nda s ras yla %19 ve %18 de kalm flt r. 2,17,28 Korunma Kronik HBV enfeksiyonunda, yukar da da belirtildi i gibi, antiviral tedavide baflar oran, tedaviye cevap veren hastalarda dahi %40-50 oran ndad r, ayr ca bu ilaçlar kifliye ve ülke ekonomisine yük getirir. Birleflilen nokta HBV'nin önlenmesi için kitlesel koruma yap lmas d r. HBV'den korunma önce risk grubunun ve tafl y c annelerin çocuklar n n korunmas ile bafllam flt r. Ancak baz endemik bölgelerde virüs dikey geçti inden ve süt çocuklu unda da yüksek oranda kronikleflti inden afl laman n yenido an dönemine al nmas önerilmifltir. 2 Ba fl klama Dünya Sa l k Örgütü 1997 den beri tüm dünyada yenido anlara HBV afl s yap lmas n flart koflmaktad r. HBV, bugün bir çok ülkede afl takvimine girmifltir. ABD de yap lan bir çal flmada HBV nin gebelerin taranmas, risk gruplar n n, ergenlerin ve yenido anlar n afl - lanmas yla ancak 2015 te eradike edilebilece i hesaplanm flt r. HBsAg pozitif annelerden do an bebeklerin hem afl lanmas hem de eflzamanl hepatit B immünglobulin (HBIG, glüteal bölgeye M 0.5 ml) almalar gerekmektedir. Afl kolda deltoid kasa ya da uylu a yap lmal d r, deltoide yap lan afl lamalarda antikor titresi daha düflük bulunmufltur. 1,2,29,30 Orta derecede endemik olan ülkemizde de HBV afl takvimindedir; ancak afl lama yenido an döneminde bafllamal d r. Ülkemizde kullan lan afl lar 3 dozda %90 n üzerinde ba fl kl k sa lamaktad r. 3 ay - 10 yafl aras ndaki çocuklarda afl sonras nda cevap % aras ndad r. Afl n n uygulanmas 1.ve 2. afl aras nda bir ay b rak larak ülkelerin epidemiyolojik verilerine göre farkl takvimlerle yap labilir. Afl sonras koruyucu anti HBs düzeyi 10 mu/ml dir. 2,31,32 Afl, çocukluk döneminde baz ülkelerde 2, 4, 6 veya 2, 4, 12. aylarda uygulanm fl ve antikor titrasyonunda farkl l k gözlenmemifltir. Ancak dikey bulaflman n önemli oldu u bölgelerde afl mutlaka yenido anda bafllat lmal d r. Afl DPT, MMR, Act HIB, BCG gibi di er afl - larla birlikte yap labilir ve herhangi bir enterferans göstermez Baz kifliler afl ya yeterli yan t vermez; k rk yafl n üzerindekiler, kad nlar, fliflmanlar, malnütrisyonu olanlar ve sigara kullananlarda afl yan t daha azd r; kronik böbrek hastalar, hemodiyalize girenler, 36 Down sendromlular, onkoloji hastalar, homoseksüeller, HIV enfeksiyonu olanlar, alkolikler, immünosüpressif alanlarda da afl yan t düflüktür. Bu durumda afl miktar art r labilir, takvim yinelenebilir, interleukin 2, g IFN (özellikle hemodializ hastalar nda) ile birlikte yap labilir. Çocuklarda lokal a r, atefl, iritabilite, bafla r s, halsizlik gibi yan etkiler bildirilmifl, ciddi yan etkiler bildirilmemifltir. 2,37-40 Kaynaklar 1. Baron EJ (Editor). Medical Microbiology. 4th edition. Bölüm 2. Virology - Hepatitis Viruses Çullu F. Çocukluk Ça nda A, B, C, Hepatitleri. Viral Hepatit Kitab Editörler: Bal k, Tekeli E. Ankara, VHSD, Wong VC, Ip HMH, Reesink HW ve ark. Prevention of perinatally transmitted hepatitis B virus infections with hepatitis B immunglobulin and hepatitis B vaccine. Lancet 1984; 1: Jenison SA, Lemon SM, Baker LN, Newbold JE. Quantitative analysis of hepatitis B virus infection DNA in saliva and semen of chronically infected homosexuel men. J Infect Dis 1987; 156: Lin HH, Hsu HY, Chang MH, Chen PJ, Chen DS. Hepatitis B virus in the colostra of HBe Ag positive carrier mothers. J Ped Gastro Nutr 1993; 17: Davison F, Alexandre GJM, Trowbridge R, Fagan EA, Williams R. Detection of hepatitis B virus DNA in spermatozoa, urine, saliva and leucocytes of chronic HBs Ag carriers: a lack of relationship with serum markers of replication. J Hepatol 1987; 4: Hsu SC, Chang MH, Ni YS, Hsu HY, Lee CY. Horizontal transmission of hepatitis B in children. J Ped Gastroenterol Nutr 1993; 16: Wilson RA. Extrahepatic immunological manifestations of chronic hepatitis. Am J Gastroenterol 1996; 94: Kara H Akut viral hepatit B

5 9. Kanra G, Kara A. Hepatit B afl lar. Katk Pediatri Dergisi 1998; 19: Hsu HY, Chang MH, Hsieh KH ve ark. Cellular immune response to HBc Ag in mother-to-infant transmission of hepatitis B virus. Hepatology 1992; 15: Çullu F, Kutlu T, Demirel N ve ark. L histoire naturelle de l hépatite a virus B chez les enfants Turcs. Congres Annuel du Groupe Francophone de l Hépatologie, Gastroentérologie et Nutrition Pédiatrique Mars 1997 Pisa. 12. Ruiz-Moreno M, Camps T ve ark. Serological and histological follow up of chronic hepatitis B infection. Arch Dis Child 1989; 64: Vanclaire J, Cornu C, Sokal EM ve ark. Fulminant hepatitis B in an infant born to a hepatitis Be antibody positive DNA negative carrier. Arch Dis Child 1991; 8: Dupuy JM, Kostewicz E, Alagille D ve ark. Hepatitis B in children. J Pediatr 1978; 98: Ruiz-Moreno M, Rua MJ, Molina J ve ark. Prospective randomised controlled trial of interferon alpha in children with chronic hepatitis B. Hepatology 1991; 13: Sokal EM, Wirth S, Goyens P, Depreterre A, Cornu C. Pediatric use of interferon alpha 2 b therapy in children with chronic hepatitis B infection. Gut 1993; 34: Utili R, Sagnelli E, Galanti B ve ark. Prolonged treatment of children with chronic hepatitis B with recombinant alpha 2 a interferon: a controlled, randomised study. Am J Gastroenterol 1991; 86: Çullu F, Tümay GT, Kutlu T, Erkan T, Özbay G, Badur S. Traitement de l'hépatite chronique a virus B de l'enfant par des doses faibles d'interféron alpha: résultats a long terme. Gastroentérol Clin Biol 1995; 19: Utili R, Sagnelli E, Gaeta GB ve ark. Treatment of chronic hepatitis B in children with prednisone followed by alfa interferon: A controlled randomised study. J Hepatol 1994; 20: Lai CL, Lin HJ, Lau JN ve ark. Effect of recombinant alfa 2 interferon with or without prednisone in Chinese HBs Ag carrier children. Quarterly J Med 1991; 78: Otto LJ, Olson AD. Cost-benefit analysis of interferon therapy in children with chronic active hepatitis B. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1997; 24: Sokal EM, Kelly D, Mizerski J ve ark. An international double-blind placebo-controlled trial of lamivudine in 286 chidren with chronic hepatitis B. EASL Meeting, Shapira R, MorE, Bar-Nathan N ve ark. Efficacy of lamivudine for the treatment of hepatitis B virus infection after liver transplantation in children. Transplantation 2001; 72: Sokal EM, Roberts EA, Mieli-Vergani G ve ark. A dose ranging study of pharmacokinetics, safety, and preliminary efficacy of lamivudine in children and adolescents with chronic hepatitis B. Antimicrob Agents Chemother 2000; 44: Conjeevaram HS. Therapy for chronic hepatitis B: nucleoside analogues in adult and pediatric patients. Acta Gastroenterol Belg 1998; 61: Horsmans Y. New therapeutic possibilities in the treatment of hepatitis B. Arch Pediatr 1999; 6: Dikici B, Bosnak M, Kara IH ve ark. Lamivudine and Interferon alpha combination treatment of childhood patients with chronic hepatitis B infection. Pediatr Infect Dis J 2001; 20: Schalm SW, Heathcote J, Cianciara J ve ark. Lamivudine and alpha interferon combination treatment of patients with chronic hepatitis B infection: a randomized trial. Gut 2000; 46: Hallauer J. VHPB: summary of strategies and recommandations. Vaccine 1995; 13: Coberly JS, Townsend T, Repke J, Fields H, Margolis H, Halsey NA. Suboptimal response following intradermal hepatitis B vaccine in infants. Vaccine 1994; 12: Jilg W, Schmidt M, Deinhardt F. Vaccination against hepatitis B: Comparison of three different vaccination schedules. J Infect Dis 1989; 160: Hadler SC, De Monzon MA, Lugo DR, Perez M. Effect of timing of hepatitis B vaccine in Yucpa Indians. Vaccine 1989; 7: Chiron JP, Coursaget P, Yvonnet B ve ark. Simultaneous administration of hepatitis B and diphteria/tetanus/polio vaccines. Lancet 1984; 1: Huang LM, Lee CY, Hsu CY ve ark. Effect of monovalent measles and trivalent measles-mumps-rubella vaccines at various ages and concurrent administration with hepatitis B vaccine. Pediatr Infect Dis J 1990; 9: Giammanco G, Li Volti S, Mauro L ve ark. Immune response to simultaneous administration of recombinant DNA hepatitis B vaccine and multiple compulsory vaccines in infancy. Vaccine 1991; 9: Kara H, Y lmaz ME, Süner A, Kadiro lu AK, Ifl ko lu B. The Evaluation of immune responses that occur after HBV infection and HBV vaccination in hemodialysis patients. Vaccine 2004; 22: Dumann H, Meuer SC, Kohler H. Uremic serum inhibits monocyte dependent, but not interleukin 2 dependent steps of T cell proliferation. Nephron 1990; 56: Walz G, Kunzendorf U, Haller H ve ark. Factors influencing the response to hepatitis B vaccination of hemodialysis patients. Nephron 1989; 51: McMahon BJ, Helminiak C, Wainwright RB, Bulkow L, Trimble BA, Wainwright K. Frequency of adverse reactions to hepatitis B vaccine in persons. Am J Med 1992; 92: Grotto I, Mandel Y, Ephros M, Ashkenazi I, Shemer J. Major adverse reactions to yeast derived hepatitis B vaccines. Vaccine 1998; 16: Gelifl tarihi: Kabul tarihi: Çıkar çakıflması: Çıkar çakıflması bildirilmemifltir. letiflim adresi: Doç. Dr. smail Hamdi Kara Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimli i Anabilim Dalı Diyarbak r e-posta: Türkiye Aile Hekimli i Dergisi Turkish Journal of Family Practice Cilt 12 Say

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı. Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı. Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut Hepatit B ve Kronik Hepatit Aktivasyonunun Ayrımı Neden AHB ve KHB-A karışır? Neden AHB ve KHB-A

Detaylı

Hepatit B. HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r.

Hepatit B. HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r. Hepatit B HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r. HBV nas l yay l r? Hepatit B, hepatit B li kiflilerin kan veya vücut s v lar yoluyla

Detaylı

ÖZET. Anahtar Kelimeler: Hepatit B virus, izole anti-hbc, donör. Nobel Med 2009; 5(Suppl 1): 17-21

ÖZET. Anahtar Kelimeler: Hepatit B virus, izole anti-hbc, donör. Nobel Med 2009; 5(Suppl 1): 17-21 Doç. Dr. Selçuk Kaya 1, 2, Dr. Hasan Kesbiç 1, Yrd. Doç. Dr. Güçhan Alano lu 2, Doç. Dr. Buket Cicio lu Ar do an 1, Yrd. Doç. Dr. Emel Sesli Çetin 1, Dr. Tekin Tafl 1, Doç. Dr. Mustafa Demirci 1 1 Süleyman

Detaylı

Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Epidemiyoloji Kronik Hepatit B (HBV) ve Hepatit C virüs (HCV) enfeksiyonları dünya genelinde ciddi bir halk sağlığı sorunudur.

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI * VİRAL V HEPATİTLERDE TLERDE SEROLOJİK/MOLEK K/MOLEKÜLER LER TESTLER (NE ZAMANHANG HANGİ İNCELEME?) *VİRAL HEPATİTLERDE TLERDE İLAÇ DİRENCİNİN SAPTANMASI *DİAL ALİZ Z HASTALARININ HEPATİT T AÇISINDAN

Detaylı

HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır

HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır HDV 1700 nükleotidden oluşmaktadır Delta Ag S (22 kda) 195 aminoasit L (24 kda) 214 aminoasit Delta Ag ni 4 ayrı

Detaylı

Pratisyen hekimlerin hepatit B ve hepatit C hakk ndaki bilgi düzeyleri

Pratisyen hekimlerin hepatit B ve hepatit C hakk ndaki bilgi düzeyleri ÖZGÜN ARAfiTIRMA Pratisyen hekimlerin hepatit B ve hepatit C hakk ndaki bilgi düzeyleri Knowledge levels of general practitioners employed in Mersin province about hepatitis B and hepatitis C Erdinç NAYIR

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Gebelikte Viral Enfeksiyonlar

Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Prof. Dr. Sabahattin ALTUNYURT Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Perinatoloji BD 2016 İzmir Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Gebelikte geçirilen

Detaylı

Gebelerde HBSAg, Anti-HBS ve Anti-HCV S kl

Gebelerde HBSAg, Anti-HBS ve Anti-HCV S kl Perinatoloji Dergisi 211;19(2):71-75 e-adres: http://www.perinataldergi.com/211195 doi:1.2399/prn.11.195 Gebelerde HBSAg, Anti-HBS ve Anti-HCV S kl Ebru nci Coflkun, Burcu Dinçgez, Refika Genç Koyucu,

Detaylı

Hepatit B de atipik serolojik profiller HBeAg-antiHBe pozitifliği. Dr. H. Şener Barut Gaziosmanpaşa Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve KM AD

Hepatit B de atipik serolojik profiller HBeAg-antiHBe pozitifliği. Dr. H. Şener Barut Gaziosmanpaşa Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve KM AD Hepatit B de atipik serolojik profiller HBeAg-antiHBe pozitifliği Dr. H. Şener Barut Gaziosmanpaşa Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve KM AD Akut ve kronik HBV enf da seroloji Akut Hep B de HBe Ag,

Detaylı

VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders. Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU

VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders. Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU Kronik Viral Hepatitler Sporadik Enfeksiyon ENDER HBV HCV HDV Ulusal Aşılama Programı Erişkinlerin Sorunu HFV, HGV,

Detaylı

Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı?

Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı? Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı? Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Sunum Planı Giriş HBsAg Pozitifliği Kronik Hepatit

Detaylı

HCV/HBV Koinfeksiyonu. Uz. Dr. Ali ASAN Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

HCV/HBV Koinfeksiyonu. Uz. Dr. Ali ASAN Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği HCV/HBV Koinfeksiyonu 1 Uz. Dr. Ali ASAN Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği 2 OLGU E.T. 40 yaş Erkek İşe giriş muayenesinde HBsAg

Detaylı

De iflik Serolojik Belirleyicilere Sahip Hastalarda HBV-DNA n n De erlendirilmesi

De iflik Serolojik Belirleyicilere Sahip Hastalarda HBV-DNA n n De erlendirilmesi De iflik Serolojik Belirleyicilere Sahip Hastalarda HBV-DNA n n De erlendirilmesi Hüseyin GÜDÜCÜO LU 1, Hamza BOZKURT 1, Görkem YAMAN 1, Nihat KUTLUAY 1, Mustafa BERKTAfi 1 1 Yüzüncü Y l Üniversitesi T

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD HÇ, 28 yş, E, Memur 2010 yılı ocak ayında kan bağışı sırasında sarılık olduğu söyleniyor. Başvuru sırasında bazen halsizlik ve

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Dr. Faruk KARAKEÇİLİ Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 22.01.2016 HATAY Tedavisi Zor Olgular! Zor hasta

Detaylı

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi. Dr. Yaşar BAYINDIR Malatya-2013

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi. Dr. Yaşar BAYINDIR Malatya-2013 Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi Dr. Yaşar BAYINDIR Malatya-2013 Hepatit B ve İnsan 16. yy, Kore de Joseon Hanedanlığı ndan bir çocuk mumyası HBV genotip C2 3.000-100.000 yıl öncesine ait,

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

VİRAL HEPATİTLER. Dr. Selim Bozkurt. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

VİRAL HEPATİTLER. Dr. Selim Bozkurt. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı VİRAL HEPATİTLER Dr. Selim Bozkurt Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Sunum Planı Hepatit Hepatit A Hepatit B Hepatit C Mesleki Maruziyet Potansiyel olarak Hepatit

Detaylı

Hepatit C virüs enfeksiyonunun laboratuar testleri:

Hepatit C virüs enfeksiyonunun laboratuar testleri: HEPATİT C TESTLERİ Hepatit C virüs enfeksiyonunun laboratuar testleri: * Anti HCV ve * HCV RNA PCR dır. Bu testler hepatit C hastası olup olmadığınızı, hepatit C taşıyıp taşımadığınızı, kronik hepatit

Detaylı

Kahraman Marafl ta Difl Hekimleri ve Di er Difl Sa l Personeli Aras nda Hepatit B ve C Seroprevalans

Kahraman Marafl ta Difl Hekimleri ve Di er Difl Sa l Personeli Aras nda Hepatit B ve C Seroprevalans Di er Difl Sa l Personeli Aras nda Hepatit B ve C Seroprevalans Hasan UÇMAK 1, Ömer Faruk KÖKO LU 1, Mustafa ÇEL K 2, Nuretdin KUZHAN 1, Remzi TOPRAK 1 1 Kahraman Marafl Sütçü mam Üniversitesi T p Fakültesi,

Detaylı

Ankara linde Hepatit B ve Hepatit C nfeksiyonu Seroprevalans

Ankara linde Hepatit B ve Hepatit C nfeksiyonu Seroprevalans Ankara linde Hepatit B ve Hepatit C nfeksiyonu Seroprevalans Birgül KAÇMAZ 1 1 Gazi Üniversitesi T p Fakültesi, Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvar, ANKARA ÖZET Viral hepatitler gerek dünyada gerekse ülkemizde

Detaylı

Hepatit Hastalığı Gebelikten Etkilenir mi?

Hepatit Hastalığı Gebelikten Etkilenir mi? GEBELİKTE HEPATİT Gebelik ve hepatit Gebelik ve hepatit iki ayrı durumu anlatır. Birincisi gebelik sırasında ortaya çıkan akut hepatit tablosu, ikincisi ise kronik hepatit hastasının gebe kalmasıdır. Her

Detaylı

ÖZET. Anahtar Kelimeler: Hepatit B, hepatit C, seroprevalans, a lama, çocuklar. Nobel Med 2009; 5(Ek 1): 4-9

ÖZET. Anahtar Kelimeler: Hepatit B, hepatit C, seroprevalans, a lama, çocuklar. Nobel Med 2009; 5(Ek 1): 4-9 Dr. Cemal Üstün 1, Dr. Erol Basuguy 2, Dr. U ur Deveci 3 1 Sa l k Bakanl, Elaz E itim ve Araflt rma Hastanesi, Enfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji Klini i, Elaz 2 Sa l k Bakanl, Mardin Devlet

Detaylı

ÖZET. Anahtar Kelimeler: HCV-HBV koinfeksiyonu, viral interferans Nobel Med 2010; 6(3): 34-38. Bulgular: De erlendirmeye al nan olgulardan 13'ü

ÖZET. Anahtar Kelimeler: HCV-HBV koinfeksiyonu, viral interferans Nobel Med 2010; 6(3): 34-38. Bulgular: De erlendirmeye al nan olgulardan 13'ü ÖZET Amaç: HCV-HBV koinfeksiyonlu olgularda viral replikasyon durumunun kesitsel de erlendirmesi ve koinfeksiyonlu olgularla kronik HBV infeksiyonlu olgular n HBV replikasyonu aç s ndan karfl laflt r lmas.

Detaylı

SELÇUK ÜN VERS TES MERAM TIP FAKÜLTES ÇOCUK SA LI I VE HASTALIKLARI POL KL N NE BAfiVURAN ÇOCUK HASTALARDA HEPAT T B SIKLI I

SELÇUK ÜN VERS TES MERAM TIP FAKÜLTES ÇOCUK SA LI I VE HASTALIKLARI POL KL N NE BAfiVURAN ÇOCUK HASTALARDA HEPAT T B SIKLI I SELÇUK ÜN VERS TES MERAM TIP FAKÜLTES ÇOCUK SA LI I VE HASTALIKLARI POL KL N NE BAfiVURAN ÇOCUK HASTALARDA HEPAT T B SIKLI I Vesile Meltem ENERG N 1, fiefika ELMAS 2, Ahmet SERT 2 1 Selçuk Üniversitesi

Detaylı

OLGU. 8.FEN SİMPOZYUMU Ankara 22 Şubat 2008

OLGU. 8.FEN SİMPOZYUMU Ankara 22 Şubat 2008 OLGU 8.FEN SİMPOZYUMU Ankara 22 Şubat 2008 OLGU 35 yaşında erkek hasta 2002 yılında Non-Hodgkin Lenfoma ( Diffüz büyük B hücreli ) CHOP verilmiş ( Adana dışında) 2006 tekrar KT için Ç.Ü.T.F. Onkoloji geliyor.

Detaylı

KRONİK B HEPATİTLİ ÇOCUKLARDA İNTERFERON-α VE LAMİVUDİN TEDAVİSİ

KRONİK B HEPATİTLİ ÇOCUKLARDA İNTERFERON-α VE LAMİVUDİN TEDAVİSİ KRONİK B HEPATİTLİ ÇOCUKLARDA İNTERFERON-α VE LAMİVUDİN TEDAVİSİ Dr. Tümay DOĞANCI (*) Gülhane Tıp Dergisi 45 (4) : 316-320 (2003) ÖZET Giriş ve Amaç: Kronik B hepatitinin tedavisinde interferon ve lamivudin,

Detaylı

GEBELİK VE VİRAL HEPATİTLER. Uz. Dr. Funda Şimşek Okmeydanı Eğitim Hastanesi İnfeksiyon Hast. ve Kli. Mikr.Kliniği

GEBELİK VE VİRAL HEPATİTLER. Uz. Dr. Funda Şimşek Okmeydanı Eğitim Hastanesi İnfeksiyon Hast. ve Kli. Mikr.Kliniği GEBELİK VE VİRAL HEPATİTLER Uz. Dr. Funda Şimşek Okmeydanı Eğitim Hastanesi İnfeksiyon Hast. ve Kli. Mikr.Kliniği GEBELİK VE VİRAL HEPATİTLER Uz.Dr.Funda Şimşek SSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi İnfeksiyon

Detaylı

HBV ve Gebelik. Piratvisuth T. Optimal management of HBV during pregnancy. Liver International 2013; 188-194.

HBV ve Gebelik. Piratvisuth T. Optimal management of HBV during pregnancy. Liver International 2013; 188-194. Uz. Dr. Ali ASAN HBV ve Gebelik Dünyada 350-400 milyon kişi hepatit B ile kronik olarak infekte Bunların yaklaşık %50 si infeksiyonu perinatal yolla alıyor Doğurganlık yaşındaki kadınlar HBV bulaşı açısından

Detaylı

Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller. Dr. Dilara İnan Isparta

Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller. Dr. Dilara İnan Isparta Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller Dr. Dilara İnan 04.06.2016 Isparta Hepatit B yüzey antijeni (HBsAg) HBV yüzeyinde bulunan bir proteindir; RIA veya EIA ile saptanır Akut ve kronik HBV

Detaylı

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi Prof. Dr. Reşat Özaras İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon AD. rozaras@yahoo.com Genel Bakış HBV Enfeksiyonunda Neredeyiz? Eradikasyon

Detaylı

İmmünosüpresyon ve HBV Reaktivasyonu. Prof.Dr. Selim Gürel Uludağ Üniversitesi Gastroenteroloji B.D.

İmmünosüpresyon ve HBV Reaktivasyonu. Prof.Dr. Selim Gürel Uludağ Üniversitesi Gastroenteroloji B.D. İmmünosüpresyon ve HBV Reaktivasyonu Prof.Dr. Selim Gürel Uludağ Üniversitesi Gastroenteroloji B.D. Kronik HBV Enfeksiyonunun Doğal Seyri İmmuntolerans HBV DNA İmmun Klirens İmmun Kontrol (Nonreplikatif)

Detaylı

Delta Hepatit Olgu Sunumu. Uzm. Dr. Sengül ÜÇER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ünye Devlet Hastanesi

Delta Hepatit Olgu Sunumu. Uzm. Dr. Sengül ÜÇER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ünye Devlet Hastanesi Delta Hepatit Olgu Sunumu Uzm. Dr. Sengül ÜÇER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ünye Devlet Hastanesi Olgu-H.Y. Başvuru Tarihi :14 mayıs 2014 45 yaşında B Özgeçmiş: Özellik yok Soygeçmiş:

Detaylı

Dünyada ve Türkiyede Hepatit B ve Hepatit C Epidemiyolojisi. Dr Meral Sönmezoğlu Yeditepe Üniversitesi Hastanesi

Dünyada ve Türkiyede Hepatit B ve Hepatit C Epidemiyolojisi. Dr Meral Sönmezoğlu Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Dünyada ve Türkiyede Hepatit B ve Hepatit C Epidemiyolojisi Dr Meral Sönmezoğlu Yeditepe Üniversitesi Hastanesi EKMUD İstanbul Günleri 1 Mart 2016 Kronik hepatit B ve C Kronik hepatit B ve C dünyada önemli

Detaylı

AKUT VİRAL HEPATİT TEDAVİSİNDE ORAL ANTİVİRALLERİN YERİ DOÇ.DR.MUSTAFA KEMAL ÇELEN DİCLE ÜNİVERSİTESİ SAPANCA

AKUT VİRAL HEPATİT TEDAVİSİNDE ORAL ANTİVİRALLERİN YERİ DOÇ.DR.MUSTAFA KEMAL ÇELEN DİCLE ÜNİVERSİTESİ SAPANCA AKUT VİRAL HEPATİT TEDAVİSİNDE ORAL ANTİVİRALLERİN YERİ DOÇ.DR.MUSTAFA KEMAL ÇELEN DİCLE ÜNİVERSİTESİ SAPANCA 07.09.2013 Viral Hepatitler Tarihsel Bakış İnfeksiyoz (Fekal oral bulaşan) A E Enterik yolla

Detaylı

Olgularla Hepatit B tedavisi. Uz.Dr. Alpay Arı İzmir Bozyaka Eğitim ve araştırma Hastanesi

Olgularla Hepatit B tedavisi. Uz.Dr. Alpay Arı İzmir Bozyaka Eğitim ve araştırma Hastanesi Olgularla Hepatit B tedavisi Uz.Dr. Alpay Arı İzmir Bozyaka Eğitim ve araştırma Hastanesi Sunum içeriği Hepatit B tedavisi Ulusal ve uluslar arası kılavuzlar S.U.T sorunları Olgular Sorunlu olgu gurubu

Detaylı

AKUT HEPATİT B' Lİ HASTALARIN EŞLERİNDE HEPATİT B VİRUS BELİRLEYİCİLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

AKUT HEPATİT B' Lİ HASTALARIN EŞLERİNDE HEPATİT B VİRUS BELİRLEYİCİLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET ARAŞTIRMA Cilt 57, No 2, S : 77-82 Türk Hij Den Biyol Derg 2000 AKUT HEPATİT B' Lİ HASTALARIN EŞLERİNDE HEPATİT B VİRUS BELİRLEYİCİLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ Metin ÖZSOY 1 Hürrem BODUR

Detaylı

HIV, HEPAT T B/C KO NFEKS YONLARI: EP DEM YOLOJ, KL N K VE TANI

HIV, HEPAT T B/C KO NFEKS YONLARI: EP DEM YOLOJ, KL N K VE TANI , HEPAT T B/C KO NFEKS YONLARI: EP DEM YOLOJ, KL N K VE TANI Prof. Dr. Bilgehan Aygen Erciyes Üniversitesi T p Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Anabilim Dal Özet Yüksek etkinlikli

Detaylı

Hemflire ve Yard mc Sa l k Personelinde Hepatit B ve C Seroprevalans

Hemflire ve Yard mc Sa l k Personelinde Hepatit B ve C Seroprevalans Türk Aile Hek Derg 2007; 11(3): 115-119 Araflt rma Research Article Hemflire ve Yard mc Sa l k Personelinde Hepatit B ve C Seroprevalans PREVALENCE OF HEPATITIS B AND C IN HEALTH CARE WORKERS Özgür Erdem

Detaylı

Kronik Hepatit B ve C takibinde öze hasta grupları İnteraktif Vaka Sunumu

Kronik Hepatit B ve C takibinde öze hasta grupları İnteraktif Vaka Sunumu Kronik Hepatit B ve C takibinde öze hasta grupları İnteraktif Vaka Sunumu Dr.Çiğdem Kader Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD,Yozgat EKMUD Konya Enfeksiyon

Detaylı

Pnömokokal hastal klar

Pnömokokal hastal klar Pnömokokal hastal klar HASTALIK Pnömokokal hastal klar n etkeni nedir? Pnömokokal hastal klara Streptococcus pneumoniae ad verilen bir bakteri neden olur. Bu bakterinin 80 den fazla tipi vard r. Bunlar

Detaylı

Çocuk ve Tüberküloz (Verem)

Çocuk ve Tüberküloz (Verem) TÜRK TORAKS DERNEĞİ EĞİTİM KİTAPLARI SERİSİ Çocuk ve Tüberküloz (Verem) Pediyatrik Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu TÜRK TORAKS DERNE E T M K TAPLARI SER S Türk Toraks Derne i yay n d r Türk Toraks Derne

Detaylı

Hepatit B, akut hepatitin ve kronik viral enfeksiyonların en sık nedenidir.

Hepatit B, akut hepatitin ve kronik viral enfeksiyonların en sık nedenidir. Hepatit (karaciğer iltihabı) ilaçlar, toksik maddeler, otoimmün hastalıklar, alkol, virüsler gibi bir çok nedenle oluşabilirse de % 95 nedeni hepatit virüsleri (hepatit A,B,C,D,E) dir. Hepatit B, akut

Detaylı

TRANSFÜZYONLA BULAŞAN HASTALIKLAR TARAMA TESTİYAPILANLAR: HEPATİTLER VE HIV

TRANSFÜZYONLA BULAŞAN HASTALIKLAR TARAMA TESTİYAPILANLAR: HEPATİTLER VE HIV TRANSFÜZYONLA BULAŞAN HASTALIKLAR TARAMA TESTİYAPILANLAR: HEPATİTLER VE HIV Doç. Dr. Mustafa GÜL Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 1 Sunum Planı Transfüzyonla

Detaylı

Mardin Ýlinde Elektif Cerrahi Öncesi Tetkik Edilen Çocuklarda HBV, HCV ve HIV Seroprevalansý

Mardin Ýlinde Elektif Cerrahi Öncesi Tetkik Edilen Çocuklarda HBV, HCV ve HIV Seroprevalansý ARAªTIRMA Alicem Tekin 1 Bahattin Aydoðdu 2 1 Mardin Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi, Týbbi Mikrobiyoloji laboratuarý, Mardin 2 Mardin Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi, Çocuk Cerrahi

Detaylı

GEBELERDE HEPATİT B YÖNETİMİ PROF. DR. MUSTAFA KEMAL ÇELEN 2015 KLİMİK/ANTALYA

GEBELERDE HEPATİT B YÖNETİMİ PROF. DR. MUSTAFA KEMAL ÇELEN 2015 KLİMİK/ANTALYA GEBELERDE HEPATİT B YÖNETİMİ PROF. DR. MUSTAFA KEMAL ÇELEN 2015 KLİMİK/ANTALYA Doğurganlık çağında HBV infeksiyonu Gebe kalmayı düşünen KHB li kadınlar OAV tedavi altında gebe kalan kadınlar Yüksek HBV-DNA

Detaylı

Olgu sunumları ile KRONİK HEPATİT B 14. ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE UYGULAMALI KARACİĞER BİYOPSİSİ KURSU, VHÇG, Mersin, 2015

Olgu sunumları ile KRONİK HEPATİT B 14. ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE UYGULAMALI KARACİĞER BİYOPSİSİ KURSU, VHÇG, Mersin, 2015 Olgu sunumları ile KRONİK HEPATİT B 14. ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE UYGULAMALI KARACİĞER BİYOPSİSİ KURSU, VHÇG, Mersin, 2015 Doç.Dr. Elif Şahin Horasan Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kronik hepatit B Tüm

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

Dr Gülden ERSÖZ Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Dr Gülden ERSÖZ Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Dr Gülden ERSÖZ Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Delta Ag Anti HD Ig M ve G HDV RNA Real time PZR qhbsag 49 yaşında erkek hasta, doktor Annesi ve dört

Detaylı

Kronik Hepatit B nfeksiyonunda Antiviral Tedavinin De erlendirilmesi

Kronik Hepatit B nfeksiyonunda Antiviral Tedavinin De erlendirilmesi Kronik Hepatit B nfeksiyonunda Antiviral Tedavinin De erlendirilmesi Mehmet AKKUfi 1, Mustafa SÜNBÜL 1, fiaban ESEN 1, Cafer ERO LU 1, Hakan LEBLEB C O LU 1 1 Ondokuz May s Üniversitesi T p Fakültesi,

Detaylı

Viral Hepatitler Korunma

Viral Hepatitler Korunma Viral Hepatitler Korunma KLİMİK Hepatit Akademisi 2016, Prof. Dr. Neşe Saltoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Viral hepatitler tüm dünyada önemli bir sorun

Detaylı

* Kocaeli Üniversitesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ** Kocaeli SSK Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi

* Kocaeli Üniversitesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ** Kocaeli SSK Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi ADANA BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARININ VE AİLELERİNİN HEPATİT B TAŞIYICILIĞI VE TAKİBİ İLE HEPATİT B AŞILARINA KARŞI İMMÜN CEVABIN PROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Atiye FEDAKAR*,

Detaylı

Kronik Hepatit B li Hastalarda Oral Antiviral Tedavilerin Değerlendirilmesi

Kronik Hepatit B li Hastalarda Oral Antiviral Tedavilerin Değerlendirilmesi Kronik Hepatit B li Hastalarda Oral Antiviral Tedavilerin Değerlendirilmesi Özer Yıldırım D¹, Mıstık R², Kazak E², Ağca H³, Heper Y², Yılmaz E², Akalın H² 1 Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Enfeksiyon

Detaylı

KRONİK HEPATİT B TANISI ALAN ÇOCUKLARDA İNTERFERON-ALFA 2a VE LAMİVUDİN KOMBİNASYONU TEDAVİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI

KRONİK HEPATİT B TANISI ALAN ÇOCUKLARDA İNTERFERON-ALFA 2a VE LAMİVUDİN KOMBİNASYONU TEDAVİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜLT 2006, 40: BÜLTENİ 47-53 47 KRONİK HEPATİT B TANISI ALAN ÇOCUKLARDA İNTERFERON-ALFA 2a VE LAMİVUDİN KOMBİNASYONU TEDAVİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI PRELIMINARY RESULTS OF INTERFERON

Detaylı

WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır.

WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır. WEİL FELİX TESTİ WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır. Riketsiyöz tanısında çapraz reaksiyondan faydalanılır bu nedenle riketsiyaların çapraz reaksiyon

Detaylı

Dr. Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Dr. Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dr. Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Sunum Kapsamı HCV tanımı HCV enfeksiyonunun seyri Epidemiyoloji HCV genotiplerinin önemi, dağılımı Laboratuvarımızdaki

Detaylı

Dünyada 350 milyonun üzerindeki hepatit B taşıyıcısının %50 sinden fazlasında infeksiyon perinatal yolla kazanılmıştır.

Dünyada 350 milyonun üzerindeki hepatit B taşıyıcısının %50 sinden fazlasında infeksiyon perinatal yolla kazanılmıştır. GİRİŞ Dünyada 350 milyonun üzerindeki hepatit B taşıyıcısının %50 sinden fazlasında infeksiyon perinatal yolla kazanılmıştır. HBeAg pozitif annelerden bebeğe bulaş oranı % 90 dır. Perinatal olarak kazanılan

Detaylı

HEPATİT B EPİDEMİYOLOJİSİ. Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD MANİSA

HEPATİT B EPİDEMİYOLOJİSİ. Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD MANİSA HEPATİT B EPİDEMİYOLOJİSİ Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD MANİSA HBV ilk salgın Lurman (1885) 1883, Bremen Tersane işçileri (n=1289) Çiçek aşısı (vezikül

Detaylı

Ankara Bölgesinde Sa l kl Bireylerde HAV, HBV, HCV Seropozitifli inin Yafl ve Cinsiyete Göre Da l m

Ankara Bölgesinde Sa l kl Bireylerde HAV, HBV, HCV Seropozitifli inin Yafl ve Cinsiyete Göre Da l m HAV, HBV, HCV Seropozitifli inin Yafl ve Cinsiyete Göre Da l m Halil KURT 1, smet BATTAL 2, Osman MEM KO LU 1, Ayflegül YEfi LKAYA 1, Emin TEKEL 1 1 Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji

Detaylı

SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR?

SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR? SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR? Dr. Bahar ÖRMEN İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Kronik Hepatitlerde Tedavinin

Detaylı

HEPATOTROPİK OLANLAR A, B, C, D, E, G F????? DİĞERLERİ HSV CMV EBV VZV HIV RUBELLA ADENOVİRÜS

HEPATOTROPİK OLANLAR A, B, C, D, E, G F????? DİĞERLERİ HSV CMV EBV VZV HIV RUBELLA ADENOVİRÜS HEPATOTROPİK OLANLAR A, B, C, D, E, G F????? DİĞERLERİ HSV CMV EBV VZV HIV RUBELLA ADENOVİRÜS.. HGV hariç (hafif hastalık veya hastalık yok) diğerleri benzer klinik tablo oluşturur. HBV DNA virüsü, diğerleri

Detaylı

Kronik Hepatit C Tedavisinde Kullanılan Diğer ilaçlar. Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Kronik Hepatit C Tedavisinde Kullanılan Diğer ilaçlar. Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Kronik Hepatit C Tedavisinde Kullanılan Diğer ilaçlar Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD (The number of chronically infected persons worldwide is estimated to be about

Detaylı

Viral Hepatitin Epidemiyolojisi ve Maliyet Analizi EPIDEMIOLOGY AND COST-ANALYSIS OF VIRAL HEPATITIS CASES. Summary

Viral Hepatitin Epidemiyolojisi ve Maliyet Analizi EPIDEMIOLOGY AND COST-ANALYSIS OF VIRAL HEPATITIS CASES. Summary Araflt rma Research Article Türk Aile Hek Derg 2006; 10(2): 64-70 Viral Hepatitin Epidemiyolojisi ve Maliyet Analizi EPIDEMIOLOGY AND COST-ANALYSIS OF VIRAL HEPATITIS CASES Selma Çivi 1, Kamile Marako

Detaylı

Hemodiyaliz Hastalar nda HBsAg, Anti-HBs, Anti-HBc Total, Anti-HBc IgM, Anti-HCV ve Anti-HAV IgG S kl #

Hemodiyaliz Hastalar nda HBsAg, Anti-HBs, Anti-HBc Total, Anti-HBc IgM, Anti-HCV ve Anti-HAV IgG S kl # Hemodiyaliz Hastalar nda HBsAg, Anti-HBs, Anti-HBc Total, Anti-HBc IgM, Anti-HCV ve Anti-HAV IgG S kl # Ayten KADANALI 1, Suna P R MO LU 2, Kemalettin ÖZDEN 1 1 Atatürk Üniversitesi T p Fakültesi, Klinik

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Ege Üniversitesi T p Fakültesinde Çal flan Hekim, Hemflire, Teknisyen ve ntörnlerin Viral Hepatitler Konusunda Bilgi, Tutum ve Davran fllar

Ege Üniversitesi T p Fakültesinde Çal flan Hekim, Hemflire, Teknisyen ve ntörnlerin Viral Hepatitler Konusunda Bilgi, Tutum ve Davran fllar Ege Üniversitesi T p Fakültesinde Çal flan Hekim, Hemflire, Teknisyen ve ntörnlerin Viral Hepatitler Konusunda Bilgi, Tutum ve Davran fllar Meltem IfiIKGÖZ TAfiBAKAN, Tansu YAMAZHAN, Güray ARSU, Hüsnü

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

HIV/AIDS HASTALI INDA SON GEL fimeler

HIV/AIDS HASTALI INDA SON GEL fimeler /AIDS HASTALI INDA SON GEL fimeler Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) /AIDS hastal sadece eriflkinleri de il, bebek, çocuk, genç, yafll demeden rk, cinsiyet,

Detaylı

KRONİK HEPATİT B DE KİME TEDAVİ? Dr. Fatih ALBAYRAK Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

KRONİK HEPATİT B DE KİME TEDAVİ? Dr. Fatih ALBAYRAK Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı KRONİK HEPATİT B DE KİME TEDAVİ? Dr. Fatih ALBAYRAK Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı HBV Epidemiyolojisi Dünya nüfusunun üçte biri (>2 milyar) seropozitif (geçirilmiş/kronik

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

Uz. Dr. Ali ASAN. Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Uz. Dr. Ali ASAN. Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Uz. Dr. Ali ASAN Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği 1 2 Tarihçe Enfeksiyöz A E Enterik geçiş Viral hepatit Serum NANB B D C Diğer HGV,TT

Detaylı

KRONİK HEPATİT B DE GÜNCEL TEDAVİ. Doç.Dr.Beytullah YILDIRIM Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

KRONİK HEPATİT B DE GÜNCEL TEDAVİ. Doç.Dr.Beytullah YILDIRIM Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı KRONİK HEPATİT B DE GÜNCEL TEDAVİ Doç.Dr.Beytullah YILDIRIM Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı SUNUM PLANI: Genel Bilgiler Tedavide 2012 EASL Önerileri Tedavide kullanılan

Detaylı

Uzm. Dr. Burcu Uysal Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kırşehir

Uzm. Dr. Burcu Uysal Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kırşehir Uzm. Dr. Burcu Uysal Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kırşehir Tanım Sadece anti-hbc IgG nin saptanması Virusla karşılaşmayı gösteren en duyarlı gösterge En çok görülen olağan dışı

Detaylı

The frequency of hepatitis B virus infection in patients chronically infected with hepatitis C virus: a retrospective study.

The frequency of hepatitis B virus infection in patients chronically infected with hepatitis C virus: a retrospective study. Türk Aile Hek Derg 2012;16(1):3-7 TAHUD 2012 Research Article doi:10.2399/tahd.12.003 Kronik Hepatit C hastalar nda Hepatit B enfeksiyonu ile karfl laflma s kl : Geriye dönük bir çal flma* The frequency

Detaylı

VİRAL HEPATİTLERİN EPİDEMİYOLOJİSİ HAV enfeksiyonu HBV enfeksiyonu İMMUNSUPRESİF HASTALARDA TARAMA TESTLERİ VİRAL REAKTİVASYON İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ

VİRAL HEPATİTLERİN EPİDEMİYOLOJİSİ HAV enfeksiyonu HBV enfeksiyonu İMMUNSUPRESİF HASTALARDA TARAMA TESTLERİ VİRAL REAKTİVASYON İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ Dr. Mustafa ERTEK VİRAL HEPATİTLERİN EPİDEMİYOLOJİSİ HAV enfeksiyonu HBV enfeksiyonu İMMUNSUPRESİF HASTALARDA TARAMA TESTLERİ VİRAL REAKTİVASYON İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ PROFLAKSİ VE TEDAVİ HCV enfeksiyonu

Detaylı

Sa l k Personelinde Afl lama

Sa l k Personelinde Afl lama Prof. Dr. Gaye USLUER Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi T p Fakültesi, nfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal, ESK fieh R e-posta: gusluer@ogu.edu.tr S a l k personeli afl yla önlenebilir

Detaylı

KRONİK BÖBREK HASTASINDA (HBV) TEDAVİ PROTOKOLU NASIL OLMALIDIR?

KRONİK BÖBREK HASTASINDA (HBV) TEDAVİ PROTOKOLU NASIL OLMALIDIR? KRONİK BÖBREK HASTASINDA (HBV) TEDAVİ PROTOKOLU NASIL OLMALIDIR? Dr. Ziya Kuruüzüm DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 07.09.2013, UVHS, Güral Sapanca Otel, Sakarya Kronik böbrek hastası

Detaylı

Akut Hepatit C Tedavisi. Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya

Akut Hepatit C Tedavisi. Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya Akut Hepatit C Tedavisi Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya HCV DSÖ verilerine göre tüm dünya nüfusunun %3 ü (yaklaşık 170 milyon kişi) HCV ile infekte. İnsidans;

Detaylı

KRONİK HEPATİT B (Olgu Sunumu) Dr. İlkay Karaoğlan Gaziantep Ün. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hst. Ve Kl. Mik. AD.

KRONİK HEPATİT B (Olgu Sunumu) Dr. İlkay Karaoğlan Gaziantep Ün. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hst. Ve Kl. Mik. AD. KRONİK HEPATİT B (Olgu Sunumu) Dr. İlkay Karaoğlan Gaziantep Ün. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hst. Ve Kl. Mik. AD. Kasım-1999 HK 41 yaş, erkek Öğretmen Gaziantep Yakınması: Yok Bir yıl önce tesadüfen HBsAg

Detaylı

Viral Hepatitlerden Korunma

Viral Hepatitlerden Korunma Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Hepato-Bilier Sistem ve Pankreas Hastal klar Sempozyum Dizisi No: 28 Ocak 2002; s. 55-66 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp

Detaylı

Nevflehir Sulusaray da hepatit C prevalans ve olas risk faktörleri

Nevflehir Sulusaray da hepatit C prevalans ve olas risk faktörleri Türk Aile Hek Derg 2009; 13(2): 81-86 Araflt rma Research Article doi:10.2399/tahd.09.081 Nevflehir Sulusaray da hepatit C prevalans ve olas risk faktörleri Prevelance of hepatitis C virus infection and

Detaylı

Çocuk Enfeksiyon Hastal klar Derne i Afl Takvimi Önerileri; 2009 Y l *

Çocuk Enfeksiyon Hastal klar Derne i Afl Takvimi Önerileri; 2009 Y l * 43 Çocuk Enfeksiyon Hastal klar Derne i Afl Takvimi Önerileri; 2009 Y l * Pediatric Infectious Diseases Society, Vaccination Recommendations; 2009 Haz rlayan:, Türkiye *: Çocuk Enfeksiyon Dergisi Afl Özel

Detaylı

VİRAL HEPATİTLERİN ÜLKEMİZDEKİ DEĞİŞEN EPİDEMİYOLOJİSİ

VİRAL HEPATİTLERİN ÜLKEMİZDEKİ DEĞİŞEN EPİDEMİYOLOJİSİ ANKEM Derg 213;27(Ek 2):128-134 VİRAL HEPATİTLERİN ÜLKEMİZDEKİ DEĞİŞEN EPİDEMİYOLOJİSİ Selma TOSUN İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,

Detaylı

HEPATİT DELTA VİRÜS İNFEKSIYONUNUN KLİNİK, TANI VE TEDAVİSİ

HEPATİT DELTA VİRÜS İNFEKSIYONUNUN KLİNİK, TANI VE TEDAVİSİ HEPATİT DELTA VİRÜS İNFEKSIYONUNUN KLİNİK, TANI VE TEDAVİSİ Prof.Dr. Celal Ayaz Dicle Üniversitesi Tıp fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim dalı DİYARBAKIR KLİNİK HDV'NİN

Detaylı

Hepatit B Enfeksiyonunun Önemi Sosyal ve Ekonomik Sorunlar. Dr.Fehmi Tabak

Hepatit B Enfeksiyonunun Önemi Sosyal ve Ekonomik Sorunlar. Dr.Fehmi Tabak Hepatit B Enfeksiyonunun Önemi Sosyal ve Ekonomik Sorunlar Dr.Fehmi Tabak 7 Kasım 2012 Hasta açısından Hasta açısından Her şeyin değiştiği an Sayın Ayla Hanım, Kan kontrolünde taşıyıcı olduğunuz görülmüştür.

Detaylı

ERZURUM VE ÇEVRES NDE HEPAT T B V RUS NFEKS YONU SEROPREVALANSI THE SEROPREVALENCE OF HEPATITIS B VIRUS INFECTION IN ERZURUM AND ITS VICINITY

ERZURUM VE ÇEVRES NDE HEPAT T B V RUS NFEKS YONU SEROPREVALANSI THE SEROPREVALENCE OF HEPATITIS B VIRUS INFECTION IN ERZURUM AND ITS VICINITY nfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2003; 17 (4): 389-393 ERZURUM VE ÇEVRES NDE HEPAT T B V RUS NFEKS YONU SEROPREVALANSI THE SEROPREVALENCE OF HEPATITIS B VIRUS INFECTION IN ERZURUM AND ITS

Detaylı

Gebelerin ve Bebeklerin Hepatit Virüs nfeksiyonlar Yönünden Araflt r lmas ve zlenmesi

Gebelerin ve Bebeklerin Hepatit Virüs nfeksiyonlar Yönünden Araflt r lmas ve zlenmesi Gebelerin ve Bebeklerin Hepatit Virüs nfeksiyonlar Yönünden Araflt r lmas ve zlenmesi Selma YEGANE TOSUN (*), Selda ERENSOY( **),Tijen ÖZACAR (**) Sait YÜCEB LG N (***), Alt nay B LG Ç (**) (*) Moris fiinasi

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

HBe Ag (+) olgu sunumu. Dr. Fatma SIRMATEL AİBÜ İzzet Baysal Tıp Fakültesi Bolu

HBe Ag (+) olgu sunumu. Dr. Fatma SIRMATEL AİBÜ İzzet Baysal Tıp Fakültesi Bolu HBe Ag (+) olgu sunumu Dr. Fatma SIRMATEL AİBÜ İzzet Baysal Tıp Fakültesi Bolu Eşinde HBs Ag(+) ve kronik HBV tanısı alıyor. Taramada kendisinde HBs Ag (+) bulunuyor. 2007: Hasta 2 yıllık evli 21 yaşında

Detaylı

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 7 GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 7 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading

Detaylı

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Orta kolayl kta okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri

Detaylı

HEPAT T: TANI VE YÖNET M

HEPAT T: TANI VE YÖNET M HEPAT T: TANI VE YÖNET M Doç. Dr. Ercüment Müngen GATA Haydarpafla E itim Hastanesi Kad n Hastal lar ve Do um Klini i, Üsküdar stanbul, Türkiye emungen@hatmail.com Hepatit, gebelerdeki ciddi karaci er

Detaylı

Hepatit A. HASTALIK Hepatit A n n etkeni nedir? Hepatit A n n etkeni hepatit A virüsüdür (HAV).

Hepatit A. HASTALIK Hepatit A n n etkeni nedir? Hepatit A n n etkeni hepatit A virüsüdür (HAV). Hepatit A HASTALIK Hepatit A n n etkeni nedir? Hepatit A n n etkeni hepatit A virüsüdür (HAV). Hepatit A nas l yay l r? Hepatit A virüsü, hepatit A geçirmekte olan kiflilerin d flk s ile yay lmaktad r.

Detaylı

HBV ve HDV Epidemiyolojisi. Dr. A.Arzu Sayıner Tıbbi Mikrobiyoloji AD Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İzmir

HBV ve HDV Epidemiyolojisi. Dr. A.Arzu Sayıner Tıbbi Mikrobiyoloji AD Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İzmir HBV ve HDV Epidemiyolojisi Dr. A.Arzu Sayıner Tıbbi Mikrobiyoloji AD Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İzmir arzu.sayiner@deu.edu.tr PubMed 30 makale Türk Medline 42 makale 46 makale BMJ, 2003 HBV

Detaylı

HBV İnfeksiyonunda cccdna Oluşumu ve Tedaviyle Regülasyonu. Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

HBV İnfeksiyonunda cccdna Oluşumu ve Tedaviyle Regülasyonu. Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi HBV İnfeksiyonunda cccdna Oluşumu ve Tedaviyle Regülasyonu Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sunum İçeriği Hepatit B virüsünün yapısı ve yaşam döngüsü cccdna oluşumu ve düzenlenmesi

Detaylı