SERMAYE PİYASASI KURULU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/50 HAFTALIK BÜLTEN 15/12/ /12/2008 A TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ TÜRÜ Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Adet Adet Tutarı Tutarı Adet Adet Tutarı Tutarı Hisse Senedi ,78 Yatırım Fonu Katılma Belgesi (1) (2) Emeklilik Yatırım Fonu Payı Tahvil Finansman Bonosu TOPLAM ,78 NOT (1) Nominal değer olup, kayıt tarihindeki piyasa değeri YTL dır. (2) Nominal değer olup, tarihinden tarihine kadarki piyasa değeri YTL dır tarihleri arasında kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanını yükseltmek üzere Kurul a yapılan başvuru sayısı 41 olmuştur. Aynı dönem içinde Kurul tarafından kabul edilen başvuru sayısı 40 olmuştur. B TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul a Başvuran Ortaklıklar: Tablo: 2 (YTL) Hisse Senetleri İhraç Edilecek Bedelli Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul (Nakit İç Halka Menkul Kıymetin Türü Artırım) Kaynaklardan Temettüden Açılma Kıymetler 1. Grundig Elektronik A.Ş.(*) Hisse Senedi (*) Artırılan sermayenin tamamı Arçelik A.Ş. ne tahsisli edilmesi gerekmektedir. 1

2 2. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı İhracı Nedeniyle Kurul a Başvuran Ortaklıklar: Tablo: 3 Fon Unvanı İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı 1. Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Altın Fonu Yatırım Fonu Katılma Belgesi Payı 2. EFG İstanbul Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Aktif Fonu 3. EFG İstanbul Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Hisse Senedi Model Portföy Fonu Yatırım Fonu Katılma Belgesi Payı Yatırım Fonu Katılma Belgesi Payı Toplam Pay/Katılma Belgesi Sayısı (Adet) (YTL) Artırılan Tutar C TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1. Hisse Senedi İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar: Ortaklığın Unvanı Tablo: 4 Ödenmiş veya Kayıtlı Çıkarılmış Sermayesi Sermaye Tavanı Eski Yeni (YTL) İhraç Edilecek Nom. Tutar Bedelli Bedelsiz (Nakit Artırım) İç Temettüden Kaynaklardan 1. Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Bakınız. Özel Durumlar Md. 1) 2. Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 3. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (Bakınız. Özel Durumlar Md. 2) , , Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar : Tablo: 5 Ortaklığın Unvanı 1. T. İş Bankası A.Ş. B Tipi Dövizin Yükseleceğini Öngören Yatırımcılara Yönelik %100 Koruma Amaçlı Mutlu Yatırım Fonu Fon Tutarı (YTL) Pay Sayısı (Adet) Portföy Yapısı (%) Devlet Tahvili/Hazine bonosu: yaklaşık %90 Borsa dışı opsiyon sözleşmesi: yaklaşık %10 D. DUYURU Bilindiği üzere Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) 362. maddesinde; Kar ve zarar hesabı, bilanço, yıllık rapor ve safi kazancın nasıl dağıtılacağı hususundaki teklifler, murakıplar tarafından verilecek raporla birlikte umumi heyetin adi toplantısından en az 15 gün önce şirketin merkez ve şubelerinde pay sahiplerinin emrine amade bulundurulur hükmü yer almaktadır. Bununla birlikte yatırım ortaklıklarının 2007 yılı hesap dönemine ilişkin mali tablolarının açıklandığı sırada yürürlükte olan Kurulumuzun mülga Seri:XI, No:25 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ in 57. maddesinde yıllık faaliyet raporlarında yer alması gereken asgari unsurlar sayılarak; 2

3 - Vergiden sonraki karın tahsis yerleri, imtiyazlı ve intifa pay gruplarına dağıtım miktarı ve kar payının ödenme zamanları hakkında genel kurula yapılacak önerilerin de yıllık faaliyet raporlarında yer alması, - Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarının, Kurulumuzca belirlenen esas ve standartlar çerçevesinde en az bir önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmış mali tabloları içermesi, gerektiği ifade edilmiş ve aynı Tebliğ in 714. maddesinde ise yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarının, olağan genel kurul toplantılarından en az 15 gün önce ortakların incelemesine sunulması gerektiği ifade edilmiştir. Diğer taraftan Seri:XI, No:25 sayılı Tebliği yürürlükten kaldıran Kurulumuzun Seri:XI, No:29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği nin 8. maddesinde yıllık faaliyet raporlarında yer alması gereken asgari unsurlar sayılarak; söz konusu Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan mali durum, karlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyoların da yıllık faaliyet raporlarında yer alması gerektiği ifade edilmiş olup; aynı Tebliğ in 16. maddesinde yıllık faaliyet raporlarının, olağan genel kurul toplantılarından en az 15 gün önce ortakların incelemesine sunulması gerektiği hükme bağlanmıştır. Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğ in 12. maddesi gereğince söz konusu Tebliğ hükümleri çerçevesinde Kurulumuza ve Borsaya yapılacak bildirimlerin; bağımsız denetimden geçmiş mali tablolar için, bağımsız denetim raporuyla birlikte, bağımsız denetim kuruluşunu temsil ve ilzama yetkili kişinin imzasını taşıyan bir yazı ekinde işletmeye ulaştığı, aynı gün içerisinde işletmece mali tabloların Kurulumuza ve Borsaya bildirimine ilişkin yönetim kurulu kararına bağlandığı tarihi izleyen ilk iş günü mesai saati bitimine kadar yapılması gerekmektedir. Bu çerçevede kar dağıtım teklifinin kesinleşmiş, işletme yönetim kurulunca kabul edilmiş ve kamuya açıklanmış mali tablolar esas alınarak hazırlanması esastır. Kurulumuzun Seri:VIII, No:39 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği nin 5/h-3 maddesi uyarınca ise Ortaklık yönetim kurulunca, kar dağıtımı, sermaye artırımı, esas sözleşme değişikliği gibi genel kurulca karara bağlanması gereken tüm konularda genel kurula sunulacak önerilere ilişkin karar alınması, durumlarında anılan Tebliğ de belirlenen esas ve usuller çerçevesinde özel durum açıklamasında bulunulması zorunludur. Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri çerçevesinde; yatırım ortaklıklarının 2007 yılı hesap dönemine ilişkin mali tablolarının ve kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararlarının kamuya açıklanma tarihleri ile özel durum açıklamaları üzerinde yapılan incelemede, söz konusu şirketler içerisinde TTK nın 362. maddesi ile Kurulumuzun yukarıda anılan düzenlemelerine aykırı olarak; yönetim kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifini yada mali tablolarını olağan genel kurul toplantısından en az 15 gün önce ortakların incelemesine sunmayan bazı şirketlerin bulunduğu tespit edilmiştir. Bu çerçevede anılan hususların değerlendirildiği Kurulumuzun tarih ve 32/1269 sayılı toplantısında, konuya ilişkin mevzuat hükümlerini ihlal eden yatırım ortaklıkları hakkında Sermaye Piyasası Kanunu nun 47/A maddesi çerçevesinde herhangi bir cezai işlem yapılmamasına, ancak bu şirketlerin bundan sonraki dönemlerde kar dağıtımı ve mali tablo açıklamalarında TTK nın 362. maddesi ile Kurulumuz düzenlemelerine uyum hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi gerektiği aksi taktirde ilgili mevzuat hükümlerinin ihlalinin tekerrürü halinde sorumlular hakkında sermaye piyasası mevzuatında öngörülen yaptırımların uygulanacağı hususunda işbu Kurulumuz duyurusu aracılığıyla bilgilendirilmelerine karar verilmiştir. İlgililere duyurulur. E. YENİ FAALİYET İZİNLERİ YTL başlangıç tutarlı T. İş Bankası A.Ş. B Tipi Dövizin Yükseleceğini Öngören Yatırımcılara Yönelik %100 Koruma Amaçlı Mutlu Yatırım Fonu nun kuruluşuna izin verilmesine ve katılma paylarının Kurul kaydına alınmasına karar verilmiştir. 2. Donatı Gayrimenkul Değerleme A.Ş. nin, Kurulumuzun Seri:VIII, No:35 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde gayrimenkul değerleme hizmeti vermek üzere Kurulca listeye alınma talebi uygun görülmüştür. 3. ABC Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. nin, Kurulumuzun Seri:VIII, No:35 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde gayrimenkul değerleme hizmeti vermek üzere Kurulca listeye alınma talebi uygun görülmüştür. F. ÖZEL DURUMLAR 1. Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) in sermaye artırımında rüçhan haklarının kullanımı süresinde i) Kurulumuz Seri: V, No: 65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ inin 9. maddesinde öngörülen bir müşterinin takası henüz gerçekleşmemiş hisse senedi alımı işlemleri sonucunda, belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun asgari % 20 si oranında uygulanan net varlık bulunması zorunluluğunun, Şirket hisse senetlerinde gerçekleşecek işlemlerde açık takas pozisyonunun tamamını (% 100) karşılayacak oranda özkaynak bulundurulması şeklinde uygulanması, ii) Tebliğ in 9. ve 12. maddeleri kapsamında müşterinin net varlığının hesaplanmasında belirtilen hisselerin özkaynak olarak kabul edilmemesi, iii) Söz konusu hisse senetlerinin kredili menkul kıymet işlemlerine konu olabilecek sermaye piyasası araçları listesinden 3

4 çıkarılması için İMKB ye bildirimde bulunulması, tedbirlerinin uygulanmasına, C) Şirketin hakim ortağı OYAK tarafından taahhütname verildiği ve bu amaçla Şirket ve OYAK yönetim kurulunca karar alınması dikkate alınarak; yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların Borsa nın ilgili pazarında halka arz edilmeyerek Kurulumuzca yeni pay alma için saptanan sürenin bitimini takip eden 3 gün içinde, nominal değerinden aşağı olmamak üzere Borsadaki son 3 işlem gününde Borsa Ulusal Pazarda gerçekleşen günlük ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalamasının üzerinden Borsa Toptan Satışlar Pazarında OYAK tarafından satın alınmasına, karar verilmiştir. 2. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. nin kar dağıtım uygulamaları ile ilgili olarak; A) 2007 yılı kar dağıtımında, kar dağıtım önerisine ilişkin yönetim kurulu karar tarihinden önce genel kurul toplantısını yapan ve kar dağıtımı kararı alan Petrol Ofisi A.Ş. nden gelen karın net dağıtılabilir dönem karına ulaşılırken indirim konusu yapılması, B) 2005, 2006 ve 2007 yıllarına ilişkin kar dağıtımlarında, kar dağıtım önerisine ilişkin yönetim kurulu karar tarihi ile genel kurul toplantı tarihi arasında genel kurul toplantısını yapan ve kar dağıtım kararı alan iştiraklerden gelen karların dikkate alınmaması nedeniyle sözkonusu tutarların net dağıtılabilir dönem karının hesaplanması sırasında dikkate alınması gerektiği hususunda uyarılmasına karar verilmiştir. 3. Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayi A.Ş. nin (Tuborg) yönetim kontrolünü sağlayan payları devralan ve bu nedenle Tuborg un diğer hissedarlarına yönelik olarak adına çağrı yükümlülüğü doğan International Beer Breweries Ltd. nin, Kurulumuzun Seri:IV, No:8 sayılı Tebliği nin 17. maddesinin 3. fıkrasının ikinci bendi uyarınca çağrıdan muafiyet verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır. 4. Okan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin sermayesinin %15,45 ini temsil eden payların İhlas Madencilik A.Ş. tarafından satın alınması sebebiyle, İhlas Madencilik A.Ş. nin Kurulumuzun Seri:IV, No:8 sayılı Halka Açık Anonim Ortaklıkların Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği nin 17 nci maddesi kapsamında ortaya çıkan Okan Tekstil in diğer ortaklarına ait payları pay başına 0.27 YTL bedelle satın almak üzere çağrıda bulunma yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için yaptığı başvurunun olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 5. Türsant Tokat Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin sermayesinin %99,4 sinin 20 ortağın altında olması nedeniyle, Kurulumuzun Seri:IV, No:39 sayılı İhraçcıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliği nin 7 nci maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca Kurul kaydından çıkarılmasına karar verilmiştir. 6. UKİ Uluslararası Konfeksiyon İmalat ve Ticaret A.Ş. nin (Şirket) paylarının YTL lik kısmını devralarak Şirket teki payını % 22,97 den % 46,43 e artıran ve bu nedenle Şirketin diğer hissedarlarına yönelik olarak adına çağrı yükümlülüğü doğan Turan SARIGÜLLE nin, Kurulumuzun Seri: IV, No: 8 Sayılı Tebliği nin 17. maddesinin 1. fıkrası hükmüne aykırı olarak Şirketin diğer ortaklarına çağrıda bulunmak üzere Kurulumuza başvurmaması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kanununun 47/A maddesi uyarınca alınan savunmasının değerlendirilmesi sonucunda, Kurulumuzca Turan SARIGÜLLE hakkında ,-YTL idari para cezası uygulanmasına ve söz konusu şahsın çağrı yükümlülüğünden doğan borcu dolayısıyla Şirket ortaklarının kendisine karşı Borçlar Kanununun 101. maddesi hükümleri uyarınca çağrıda bulunma yükümlülüğünden doğan borcun aynen ifasını talep hakkını haiz olacakları hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesine karar verilmiştir. 7. Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi A.Ş. (Şirket) nin , ve tarihli özel durum açıklamalarının Seri:VIII No:39 Tebliği nin 10 uncu maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle Şirket hakkında her üç özel durum açıklaması için ayrı ayrı olmak üzere ihlallerin gerçekleştiği tarihler itibariyle geçerli asgari tutarlar üzerinden toplam ,-YTL; Şirket in , ve tarihli mali tablolarının, yetkili yönetim kurulu üyesinin imzası bulunmaksızın kamuya açıklanması ile ilgili olarak ise mali tabloların kamuya açıklandıkları tarihlerde geçerli olan asgari tutarlar üzerinden toplam ,-YTL idari para cezası tesis edilmesine karar verilmiştir. 8. Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili Kuruluşlar Listesi nde yer alan Analiz Bağımsız Denetim ve Mali Müşavirlik A.Ş. (Kuruluş) nezdinde, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.) ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan kalite kontrol çalışması sonucunda; - Kuruluş un Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında elektronik ortam da dahil olmak üzere yapılması zorunlu bildirimlerin zamanında tam olarak yapılmaması nedenleriyle, sermaye piyasası mevzuatına uyum konusunda azami dikkat ve özenin gösterilmesi hususunda uyarılmasına ve söz konusu aykırılıkların tekrarı halinde SPKn. nun 47/A maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacağı hususunda bilgilendirilmesine, - Kuruluş a bağımsız denetim programı ve çalışma kağıtları ile denetim programı ve çalışma kağıdını ilişkilendiren kodlama sisteminin Seri:X, No:22 Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ hükümleri kapsamında güncellenmesi hususunda 3 ay süre verilmesine ve verilen süre sonunda söz konusu aykırılığın giderilmemesi 4

5 durumunda Seri:X, No:22 Tebliği nin İkinci Kısım 3 üncü maddesi (e) bendinde kuruluş şartları arasında sayılan organizasyon, mekan, teknik donanım, belge ve kayıt düzeninin bağımsız denetim işini yürütecek düzeyde bulunması şartının kaybedilmiş sayılacağından Seri:X No:22 Tebliği nin İkinci Kısmının 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinde belirtilen Kuruluş şartlarının kaybedilmesi durumunun hasıl olacağı ve bunun da bağımsız denetim kuruluşunun sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisinin Kurulca iptal edilme sebepleri arasında sayıldığı ve bu durumun SPKn. nun 47/A maddesi kapsamında değerlendirilebileceği hususlarında Kuruluş un bilgilendirilmesine, - Kuruluş un, genel kurul toplantılarının 4 yıldan fazla bir süredir yapılmamış olması nedeniyle, tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 365 nci ve 435 inci maddeleri çerçevesinde şirketin feshi için dava açılması sonucunu doğurabileceğinden, bundan böyle genel kurul toplantılarının süresinde yapılması konusunda uyarılmasına, karar verilmiştir. 9. Referans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. nin Sermaye Piyasası Kanunu nun 22/(d) ve Seri:X, No:22 "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ inin İkinci Kısmının 5 inci maddesi uyarınca Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili Kuruluşlar Listesine alınmasına karar verilmiştir. 10. Başkent Menkul Değerler A.Ş. nin kendi talebi üzerine Halka Arza Aracılık, Repo-Ters Repo ve Portföy Yöneticiliği yetki belgeleri iptal edilmiştir. 11. Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hakkında, Seri: V, No: 6 sayılı "Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ" in 4 üncü maddesi ve Seri: V, No: 68 "Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" in 9 uncu maddesine aykırı faaliyetleri nedeniyle SPKn. nun 47/A maddesi çerçevesinde YTL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 12. Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin Bağdat Caddesi Nurullah Bey Apartmanı No:394/11 Şaşkınbakkal/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren irtibat bürosunun şubeye dönüştürülmesi başvurusu olumlu karşılanmıştır. 13. Hedef Menkul Değerler A.Ş. nin sahip olduğu yatırım danışmanlığı yetki belgesi kendi talebi doğrultusunda iptal edilmiş ve sermayesinin YTL. dan YTL. na arttırılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği onaylanmıştır. 14. Evgin Yatırım Menkul Değerler Ticaret A.Ş. nin sahip olduğu Halka Arza Aracılık Yetki Belgesi ve Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesi nin iptal edilmesi talebiyle Kurulumuza yapmış olduğu başvuru olumlu karşılanmıştır. 15. Alternatif Portföy Yönetimi A.Ş. nin (Şirket), yönetim kurulu ve genel kurulu tarafından tasfiyesine karar verildiği dikkate alınarak, Şirket in esas sözleşmesinde gerekli değişikliklerinin yapılması zorunluluğunun Şirket e bildirilmesine karar verilmiştir. 16. AKT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. nin sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyetinde bulunmak üzere yetkilendirilmesine karar verilmiştir. 17. Denizbank A.Ş. (Denizbank) hisse senedinde döneminde gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda; A) döneminde Denizbank hisse senedinde gerçekleştirilen SPKn nun 47/I-A-2 maddesinde tanımlanan suçun unsurlarını içeren fiilleri nedeniyle, Özdemir UÇAR, Abidin Sinan ASLAN, Ersel DÜZGÜN, Mehmet Ruhi İNANÇ ve Baybora ERCAN adlı şahıslar hakkında SPKn nun 49 uncu maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, B) SPKn nun 46 ncı maddesinin i bendi ile tanınan yetki çerçevesinde, Denizbank hisse senedinde, döneminde Ersel DÜZGÜN, Uçar Menkul, Şenol KISA, Levent KOÇAK, Atalay Okan ERDOĞAN, Ferhan KONUŞ, Barış SAKCI ve Adem TORU adına açılmış hesaplar aracılığıyla gerçekleştirilen işlemler nedeniyle; Ersel DÜZGÜN, Özdemir UÇAR, Abidin Sinan ASLAN ve Baybora ERCAN hakkında Kurulumuzun tarihli kararı ile getirilen işlem yasağının sürdürülmesine, Mehmet Ruhi İNANÇ hakkında ise Kurulumuzun tarihli ilke kararı doğrultusunda işlem yasağı getirilmesine, C) İMKB de işlem gören Denizbank hisse senetleri ile ilgili olarak Kurulumuzun tarihli Kararı ile getirilen sınırlamaların devam ettirilmesine, D) Merkez Menkul Değerler A.Ş. müşteri temsilcisi tarafından dört farklı müşteri hesabına işlem gerçekleştirilmesinin Kurulumuzun Seri: V, No:46 sayılı Tebliği nin 12 nci maddesine ve Seri: V, No:46 sayılı Tebliği nin 58 inci maddesinin k bendine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, aykırılığa konu olan dört farklı hesabın bulunması dikkate alınarak, Merkez Menkul Değerler 5

6 A.Ş. hakkında 2008 yılında uygulanan en düşük idari para cezası meblağı olan YTL nin iki katına tekabül eden YTL tutarında idari para cezası uygulanmasına, E) Kurulumuzun Seri: VIII, No: 34 sayılı Tebliği ne aykırı olarak lisans sahibi olmayan müşteri temsilcisi çalıştırması nedeniyle, Merkez Menkul Değerler A.Ş. hakkında 2008 yılında uygulanan en düşük idari para cezası meblağı olan YTL tutarında idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiştir. 18. ÇBS Printaş Baskı Mürekkepleri ve Gereçleri Sanayi A.Ş. (Printaş, Şirket) hisse senedinde döneminde gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda;, Kurulumuzun Seri:V, No:6 sayılı Tebliği nin 4 üncü maddesi hükmüne aykırı olarak Merkez Menkul Değerler A.Ş. tarafından, müşteri hesabına telefonla iletilen emirlerin ses kayıtlarının tutulmaması nedeniyle, 2007 yılında uygulanan en düşük idari para cezası meblağı olan YTL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 19. Net Holding A.Ş. (Net Holding, Şirket) hisse senedinin piyasasında döneminde gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda; A) döneminde Net Holding hisse senedinde gerçekleştirilen SPKn nun 47/I-A-2 maddesinde tanımlanan suçun unsurlarını içeren fiilleri nedeniyle; Aykut DAYLAN, İsmail Emre ŞİRİN ve Mehmet AKDERE hakkında, SPKn nun 49 uncu maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, B) Faramir International Ltd., Smart Management Services Inc. ve Aykut DAYLAN hakkında işlem yapma yasağı getirilmesine, C) Mehmet AKDERE ve İsmail Emre ŞİRİN hakkında Kurulumuzca daha önce getirilmiş bulunan işlem yasaklarının tekrarlanmasına, D) Kurulumuzun tarihli İlke Kararının A-1 maddesi uyarınca; SPKn nun 47/I-A-2 maddesi çerçevesinde hakkında SPKn. nun 49 uncu maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacak olan Aykut DAYLAN ve İsmail Emre ŞİRİN in tüm lisanslarının süresi mahkeme süreci sonrasında kesinleşmek üzere iptal edilmesine, karar verilmiştir. G. DİĞER ÖZEL DURUMLAR 1. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Tasfiye Halinde Mars Ticaret ve Sanayi A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 6

7 7

8 2. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen ve ortak sayısı nedeniyle Kurulumuz kaydında olan Elda İçecek ve Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 3. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Yeni İstanbul Halk Otobüsleri A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: tarihli özel durum açıklaması ile duyurmuş olduğumuz Şirketimizin 2007 yılı Hissedarlar Olağan Mali Genel Kurulu toplantısını 31 Aralık 2008 tarihine ertelenmiştir. 4. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Ege Et Mamulleri Yem ve Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: Yönetim Kurulumuzun tarih ve 2008/14 sayılı toplantısında; tarihinde yapılan 2008/13 sayılı yönetim kurulu toplantısında alınan 5 nolu kararın, tahsisli hisse satışı ile artırılacak ,00 YTL. lik sermayenin, bir payın nominal değer olan 1 Ykr dan satılması suretiyle, sermaye artışına katılacak olan Aydın İl Özel İdaresi ile Çine Belediyesinin kendi aralarında belirleyecekleri pay oranına göre tahsis edilmesi şeklinde değiştirilmesine, 8

9 5. Kurulumuz kaydında bulunan Yimpaş Holding A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 6. Kurulumuz kaydında bulunan Yimpaş Gıda Sanayi ve T.A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 14

15 15

16 16

17 17

18 7. Kurulumuz kaydında bulunan Yimpaş Yozgat İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve T.A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 8. Kurulumuz kaydında olan ancak hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Liberty Sigorta A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: Şirketimiz Hayat portföyünün New Life Yaşam Sigorta A.Ş. ne devredilmesi konusunda taraflar yazılı olarak mutabık kalmışlardır. Gerekli başvurunun en kısa zamanda Müsteşarlığa yapılacağı hususunu bilgilerinize arz ederiz. MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No: ANKARA Tel: (312) Faks:(312) İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No: Şişli İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212)

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/19 HAFTALIK BÜLTEN 03/05/2010 07/05/2010 A. 04.01.2010 07.05.2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/1 HAFTALIK BÜLTEN 02/01/2008 04/01/2008 A. 02.01.2008 04.01.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/5 HAFTALIK BÜLTEN 31/01/2011 04/02/2011 A. 03.01.2011 04.02.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/17 HAFTALIK BÜLTEN 21/04/2008 25/04/2008 A. 02.01.2008 25.04.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/36 HAFTALIK BÜLTEN 31/08/2010 03/09/2010 A. 04.01.2010 03.09.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/40 HAFTALIK BÜLTEN 22/09/2008 26/09/2008 A. 02.01.2008 26.09.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/20 HAFTALIK BÜLTEN 12/05/2008 16/05/2008 A. 02.01.2008 16.05.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/8 HAFTALIK BÜLTEN 18/02/2008 22/02/2008 A. 02.01.2008 22.02.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/34 HAFTALIK BÜLTEN 11/08/2008 15/08/2008 A. 02.01.2008 15.08.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Talep Edilen Tablo: 1 Kurul Kaydına Alınan (YTL)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/20 HAFTALIK BÜLTEN 14/05/2007-18/05/2007 A. 01.01.2007 18.05.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/11 16.03.2012 A. 103.2012 16.03.2012 TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul'a Başvuran lar: Ortaklığın Unvanı 1. Kılıç

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/23 HAFTALIK BÜLTEN 25/05/2009 29/05/2009 A. 02.01.2009-29.05.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/27 23/09/2014 1. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/15 HAFTALIK BÜLTEN 30/03/2009 03/04/2009 A. 02.01.2009-03.04.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/48 HAFTALIK BÜLTEN 22/11/2010 26/11/2010 A. 04.01.2010 26.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/15 HAFTALIK BÜLTEN 07/04/2008 11/04/2008 A. 02.01.2008 11.04.2008 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/3 HAFTALIK BÜLTEN 15/01/2007 19/01/2007 A. 1.1.2007 19.01.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/4 HAFTALIK BÜLTEN 19/01/2009 23/01/2009 A. 02.01.2009-23.01.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/25 HAFTALIK BÜLTEN 16/06/2008 20/06/2008 A. 02.01.2008 20.06.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/39 17/11/2017 A. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1. Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları Ortaklık Mevcut Yeni Bedelli Artırımı Bedelsiz

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/12 HAFTALIK BÜLTEN 21/03/2011 25/03/2011 A. 03.01.2011 25.03.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/32 30/11/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık Kredi Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. (1) İhraç Edilecek Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/11 16.03.2012 A. 12.03.2012 16.03.2012 TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Ortaklığın Unvanı 1.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/51 HAFTALIK BÜLTEN 21/11/2005 25/11/2005 A. 1.1.2005 25.11.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 25.11.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/28 HAFTALIK BÜLTEN 09/07/2007-13/07/2007 A. 01.01.2007 13.07.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/15 08/05/2013 A. BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Paylar Bedelsiz Kaynaklardan Payından Halka Açılma

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/16 HAFTALIK BÜLTEN 16/04/2007 20/04/2007 A. 01.01.2007 20.04.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/36 12/11/2013 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar Paylar İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/3 03/02/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/27 15/08/2013 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar 1. Gedik Girişim si Yatırım Ortaklığı A.Ş. İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/33 07/12/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/27 HAFTALIK BÜLTEN 30/06/2008 04/07/2008 A. 02.01.2008 04.07.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/2 HAFTALIK BÜLTEN 11/01/2010 15/01/2010 A. 04.01.2010 15.01.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/21 05/06/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/9 21/03/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç EdilecekSermaye Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/16 21/04/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi

Detaylı

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI Toplantı Tarihi : 14/07/2015 Toplantı No : 2015-9 Toplantı Yeri :Şirket Yönetim Merkezi Toplantı Saati : 10.00 Toplantıya Katılanlar : Ömer Saçaklıoğlu,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/21 21/06/2013 A. BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/19 28/07/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/52 HAFTALIK BÜLTEN 04/12/2006 08/12/2006 A. 1.1.2006 08.12.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/5 10/02/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/14 HAFTALIK BÜLTEN 31/03/2008 04/04/2008 A. 02.01.2008 04.04.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/18 30/05/2013 A. BAŞVURULAR 1. Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Aracı Paylar Kâr Payından Halka Açılma Diğer Araçları 1. Şekerbank T.A.Ş. (1)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/17 HAFTALIK BÜLTEN 13/04/2009 17/04/2009 A. 02.01.2009-17.04.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/19 HAFTALIK BÜLTEN 09/05/2011 13/05/2011 A. 03.01.2011 13.05.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/13 HAFTALIK BÜLTEN 24/03/2008 28/03/2008 A. 02.01.2008 28.03.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 22 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/18 HAFTALIK BÜLTEN 20/04/2009 24/04/2009 A. 02.01.2009-24.04.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 02001/30 HAFTALIK BÜLTEN 23/7/2001 27/7/2001 A. 1.1.2001 27.7.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001 27.7.2001 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/50 HAFTALIK BÜLTEN 29/11/2004 03/12/2004 A. 1.1.2004 03.12.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 03.12.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/4 03/02/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/2 HAFTALIK BÜLTEN 10/01/2005 14/01/2005 A. 1.1.2005 14.01.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 14.01.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/5 15/02/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar 1. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (1) İhraç Edilecek Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/27 14/10/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık Aktif Yatırım Bankası (2) No lu Varlık Finansmanı Fonu

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/34 HAFTALIK BÜLTEN 09/08/2004 13/08/2004 A. 1.1.2004 13.08.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 13.08.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/42 HAFTALIK BÜLTEN 13/10/2008 17/10/2008 A. 02.01.2008 17.10.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının Kapsam

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN METAL GAYRİMENKUL A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 12 Ağustos 2015 günü saat 12.00 da,

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/6 HAFTALIK BÜLTEN 05/02/2007 09/02/2007 A. 01.01.2007 09.02.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/19 HAFTALIK BÜLTEN 03/05/2004 07/05/2004 A. 1.1.2004 07.05.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 07.05.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/40 HAFTALIK BÜLTEN 20/09/2004 24/09/2004 A. 1.1.2004 24.09.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 24.09.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/32 HAFTALIK BÜLTEN 08/08/2011 12/08/2011 A. 03.01.2011 12.08.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/36 HAFTALIK BÜLTEN 10/08/2009 14/08/2009 A. DUYURU Kurulumuzun 12.08.2009 tarih 25/706 sayılı Kararı uyarınca; Kurulumuzun 28.09.2007 tarih ve 35/1022 sayılı İlke Kararı ile

Detaylı

2) Kıymet kodları farklılaştırılan kaydi payların Kurulumuz kaydından çıkarılması için her bir şirkete ait kaydi pay bazındaki kıymet kodu ve nominal

2) Kıymet kodları farklılaştırılan kaydi payların Kurulumuz kaydından çıkarılması için her bir şirkete ait kaydi pay bazındaki kıymet kodu ve nominal MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A..Ş.. Tarih 30/12/2005 GENEL MEKTUP No::68 Referans \KS\Sermaye Piyasası Kurulu nun işlem yasağı getirilen kişi ve kurumlar ile ilgili 29/12/2005 tarihli ilke kararı\ KKONUU : SERMAYE

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/11 HAFTALIK BÜLTEN 15/03/2004 19/03/2004 A. 1.1.2004 19.03.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 19.03.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/26 HAFTALIK BÜLTEN 25/06/2007-29/06/2007 A. 01.01.2007 29.06.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/18 01/06/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/37 HAFTALIK BÜLTEN 05/09/2005 09/09/2005 A. 1.1.2005 09.09.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 09.09.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Verusaturk Girişim si Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı

Detaylı

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5 BİST'TE BORSA İŞLEMLERİNİN AÇIK, DÜZENLİ VE DÜRÜST BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNE AYKIRI EMİR VE İŞLEMLER İLE BU NİTELİKTEKİ EMİRLERİ VEREN VEYA İŞLEMLERİ YAPAN YATIRIMCILARA UYGULANACAK TEDBİRLER HAKKINDA

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/7 16.02.2012 A. 13.02.2012 17.02.2012 TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Hisse Senetleri

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/52 HAFTALIK BÜLTEN 20/10/2003-24/10/2003 A. 1.1.2003-24.10.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003-24.10.2003 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2000/14 HAFTALIK BÜLTEN 10/4/2000-14/4/2000 A. 1.1.2000-14.4.2000 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2000-14.4.2000 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/26 29/06/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Hisse Senetleri Ġhraç Edilecek Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul Bedelli Ġç Halka Menkul

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 3 Şubat 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29968 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (II-14.1.a)

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

KONU: Kar Payı Tebliği (Seri II No:19.1)

KONU: Kar Payı Tebliği (Seri II No:19.1) KONU: Kar Payı Tebliği (Seri II No:19.1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: IV, No:27 tebliği yürürlükten kaldıran ve yeni düzenlemeleri içeren Seri II No:15.1 sayılı Kar Payı Tebliği 23.01.2014 tarihinde

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/31 08/09/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar Türkiye Halk Bankası A.Ş. (1) Garanti Finansal Kiralama A.Ş. (1) Alternatif

Detaylı

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/47 HAFTALIK BÜLTEN 08/11/2010 12/11/2010 A. 04.01.2010 12.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/45 HAFTALIK BÜLTEN 03/11/2008 07/11/2008 A. 02.01.2008 07.11.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/6 17/02/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. (1)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/14 28/04/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/7 HAFTALIK BÜLTEN 11/02/2008 15/02/2008 A. 02.01.2008 15.02.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 18 Mayıs 2016 METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme Raporu VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/30 HAFTALIK BÜLTEN 03/07/2006 07/07/2006 A. 1.1.2006 07.07.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/5 HAFTALIK BÜLTEN 26/01/2004 30/01/2004 A. 1.1.2004 30.01.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004-30.01.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/11 31/03/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık 1. Teknik Yapı Teknik Yapılar Sanayi ve Ticaret (1)

Detaylı

Anılan değişiklikler ile ilgili açıklamalarımız önceki yazılarımızda yer almaktadır.

Anılan değişiklikler ile ilgili açıklamalarımız önceki yazılarımızda yer almaktadır. Sayı: YMM.03.2011-01 Konu: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:227 İZMİR. 5.1.2011 Muhasebe Müdürlüğüne, Bilindiği üzere; Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı dikkate alınarak Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/19 27/06/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı