SERMAYE PİYASASI KURULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/2 HAFTALIK BÜLTEN 11/01/ /01/2010 A TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ TÜRÜ Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Adet Adet Tutarı Tutarı Adet Adet Tutarı Tutarı Hisse Senedi Oydan Yoksun Pay Yatırım Fonu Katılma Payı Emeklilik Yatırım Fonu Payı Tahvil Finansman Bonosu Banka Bonosu Aracı Kuruluş Varantı TOPLAM B TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Tablo: 2 Hisse Senetleri Ġhraç Edilecek Bedelli Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul (Nakit Ġç Halka Menkul Kıymetin Türü Artırım) Kaynaklardan Temettüden Açılma Kıymetler 1. Deva Holding A.Ş. Hisse Senedi Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. Hisse Senedi

2 C TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: 1. Hisse Senedi Ġhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar: Ortaklığın Unvanı 1. Kobi Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (*) 2. Metro ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. (Bakınız Özel Durumlar Md. No: 1) Kayıtlı Sermaye Tavanı Tablo: 3 ÖdenmiĢ veya ÇıkarılmıĢ Sermayesi Eski Yeni Ġhraç Edilecek Nom. Tutar Bedelli Bedelsiz (Nakit Ġç Temettüden Artırım) Kaynaklardan (*) Sermayenin nakit artırılan TL lik bölümü, mevcut ortakların rüçhan hakları sınırlandırılarak nitelikli yatırımcılara arz edilmesi yöntemi ile karşılanacaktır. 2. Tahvil Ġhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar: Tablo: 4 Ortaklığın Unvanı Ġhraç Tutarı Vadesi Faiz Oranı Kime Tahsisli Satılacağı 1. Koç Tüketici Finansmanı A.Ş ay Gösterge devlet tahvillerinin yıllık bileşik faiz oranı + %0,80 (*) (*) Tahsisli satışın yapılacağı kişiler belli değildir. 3. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı Ġhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar : Ortaklığın Unvanı 1. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu Tablo: 5 Fon Tutarı Pay Sayısı Portföy Yapısı (Adet) (%) Kamu Borçlanma Senetleri %81, Ters Repo İşlemleri %19 4. Finansman Bonosu Ġhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar : Ortaklığın Unvanı Tablo: 6 Ġhraç Tutarı Vadesi 1. Koç Tüketici Finansmanı A.Ş gün 2. Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı A.Ş gün (*) Tahsisli satışın yapılacağı kişiler belli değildir. Brüt Ġskonto Oranı Gösterge devlet tahvillerinin yıllık bileşik faiz oranı + %0,60 Gösterge devlet tahvillerinin yıllık bileşik faiz oranı + %0,90 Kime Tahsisli Satılacağı (*) Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. D. DUYURU 1. Kurulumuzun tarih ve 01/21sayılı kararı: Kurulumuzun tarih ve 24/705 sayılı Kurul İlke Kararı nın (a) bendinin Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarının, paylarının halka arzından önce Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen prosedürü takip ederek, halka arz tanımına girecek uygulamalara yer verilmemek ve halka arz öncesinde kar dağıtımı yapılmamak kaydıyla sermaye artırımı yapabileceklerine, şeklinde değiştirilmesine ve (c) bendinin yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir. 2. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği nin İlk Genel Kurul Toplantısına Çağrı: Bilindiği üzere tüzel kişiliği haiz kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği nin Statüsü, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, Birlik in ilk genel kurul toplantısı 30 Nisan 2010 tarihinde İstanbul da yapılacaktır. Genel kurul toplantısına ilişkin diğer bilgiler yapılacak ek çağrı ile ayrıca duyurulacaktır. Bu kapsamda Kurulumuza yapılacak Birlik üyelik başvuruları 1 Mart 2010 tarihine kadar kabul edilecek bu tarihten sonra yapılacak başvurular ise yasal organları oluştuktan sonra sonuçlandırılmak üzere Birlik e gönderilecektir. 2

3 E. YENĠ FAALĠYET ĠZNĠ 1. Rhea Portföy Yönetimi A.Ş. unvanlı bir portföy yönetimi şirketinin kuruluşuna ilişkin esas sözleşmenin uygun görülmesi talebi olumlu karşılanmıştır. F. ÖZEL DURUMLAR 1. a) Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. nin TL lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle TL den TL ye artırılması nedeniyle ihraç ve Galip ÖZTÜRK e tahsisli olarak satılacak TL nominal değerli paylarının Kurul kaydına alınması talebinin, satış işleminin İMKB Toptan Satışlar Pazarı Genelgesi çerçevesinde belirlenecek fiyat üzerinden gerçekleştirilmesi koşuluyla olumlu karşılanmasına, b) Tahsisli olarak ihraç edilecek payları satın alacak olan ortağın, vereceği bir taahhütname ile satın alacağı paylar ile Şirket in mevcut sermayesini temsil eden paylarından mülkiyetinde bulunanları, sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların Kurul kaydına alındığı tarihten itibaren 6 ay süreyle İMKB de satmayacağını taahhüt ederek, söz konusu taahhütnamenin Kurul kayıt belgesinin tesliminden önce Kurulumuza sunulmasına, karar verilmiştir. 2. Işıklar Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin esas sözleşmesinin Şirketin Adı başlıklı 2 nci ve Maksat ve Mevzuu başlıklı 3 üncü maddelerinin tadiline uygun görüş verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 3. Kombassan İnşaat Tarım ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. nin muhtelif esas sözleşme maddelerinin, sermaye piyasası mevzuatına uyumunun sağlanması amacıyla hazırlanan esas sözleşme tadiline Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 4. I. a) Goldaş Kuyumculuk Sanayi İthalat İhracat A.Ş. (Şirket) ve bağlı ortaklığı Goldaş Kıymetli Madenler Ticaret A.Ş. aleyhine çeşitli tarihlerde başlatılan ve toplam tutarı Şirket aktif toplamının %10 unu aşan icra takipleri hakkında, Kurulumuzun Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliği nin 14, 21 ve 22. maddelerine aykırı şekilde zamanında özel durum açıklaması yapılmaması ve Kurulumuz talebi üzerine gecikmeli şekilde yapılan özel durum açıklamalarının içeriğinin yeterli olmamasına ilişkin olarak Şirket hakkında TL, b) Şirket ve bağlı ortaklığı hakkında çeşitli tarihlerde açılan 5 adet iflas davası hakkında Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliği nin 14, 21 ve 22. maddelerine aykırı şekilde, zamanında özel durum açıklaması yapılmaması ve Kurulumuz talebi üzerine gecikmeli şekilde yapılan özel durum açıklamalarının içeriğinin yeterli olmamasına ilişkin olarak Şirket hakkında her bir dava için TL üzerinden toplam TL, olmak üzere toplam TL idari para cezası uygulanmasına, II. Şirket in yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortakların; uygulanan idari para cezası hakkında ve Türk Ticaret Kanunu(TTK) nun 336. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin kanun veya esas sözleşmenin kendilerine yüklediği vazifelerin kasden veya ihmal neticesinde yerine getirilmemesinden dolayı Şirket ortaklarına karşı sorumlu oldukları ve bu kapsamda, Şirket e uygulanan idari para cezası nedeniyle Şirket in uğradığı zarara ilişkin olarak TTK nın 340. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava açma haklarının bulunduğu hususunda bilgilendirilmesine, karar verilmiştir. 5. Goldaş Kuyumculuk Sanayi İthalat İhracat A.Ş. (Şirket) nin Kurulumuzun Seri: VIII, No: 39 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği ne aykırı olarak özel durum açıklaması yapılmamasına ilişkin olarak, Şirket ten SPKn nun 47/A maddesi kapsamında alınan savunmasının değerlendirilmesi neticesinde; a) Şirket hakkında, SPKn nın 47/A maddesi uyarınca TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, b) Şirket in yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortakların; uygulanan idari para cezası hakkında ve Türk Ticaret Kanununun (TTK) 336. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin kanun veya esas sözleşmenin kendilerine yüklediği vazifelerin kasten veya ihmal neticesinde yerine getirilmemesinden dolayı Şirket ortaklarına karşı sorumlu oldukları ve bu kapsamda, Şirkete uygulanan idari para cezası nedeniyle Şirket in uğradığı zarara ilişkin olarak TTK nın 340. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava açma haklarının bulunduğu konusunda bilgilendirilmesine, karar verilmiştir. 6. Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş. nin faaliyetlerinin kendi talebi doğrultusunda geçici olarak durdurulmasına dair sürenin tarihinden itibaren 12 ay uzatılmasına karar verilmiştir. 3

4 7. Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Turkcell) hisse senedi işlemlerinin incelenmesi sonucunda; a) Mehmet Bülent ERGİN in Turkcell hisse senedinde döneminde gerçekleştirdiği işlemler hakkında, Kurulumuzun Seri:VIII, No:39 Sayılı Tebliği nin Özel durumlar başlıklı 5 inci maddesi ile Hisse senetlerinde işlem yapanların açıklaması başlıklı 14 üncü maddesine ve Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği nin İdari sorumluluğu bulunan kişilerin sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerinin açıklanması başlıklı 19 uncu maddesine aykırı olarak özel durum açıklaması yapılmaması nedeniyle TL idari para cezası uygulanmasına, b) Kemal Koray ÖZTÜRKLER in Turkcell hisse senedinde 2008 yılında gerçekleştirdiği işlemler hakkında, Kurulumuzun Seri:VIII, No:39 Sayılı Tebliği nin Özel durumlar başlıklı 5 inci maddesi ile Hisse senetlerinde işlem yapanların açıklaması başlıklı 14 üncü maddesine ve Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği nin İdari sorumluluğu bulunan kişilerin sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerinin açıklanması başlıklı 19 uncu maddesine aykırı olarak özel durum açıklaması yapılmaması nedeniyle TL idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiştir. 8. Bender Portföy Yönetimi A.Ş. nin (Şirket), TL olan ödenmiş sermayesinin TL ye yükseltilmesi, Şirket in unvanının Arma Portföy Yönetimi A.Ş. olarak değiştirilmesi ve pay devri talepleri olumlu karşılanmış olup, sermaye artırımı ile pay devri öncesi ve sonrası oluşacak ortaklık yapısı aşağıda verilmektedir: Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı BAġVURU ÖNCESĠ VE SONRASI ġġrket ĠN ORTAKLIK YAPISI Pay devri ve Sermaye Artırım Öncesi Pay Tutarı Pay Oranı (%) Pay Tutarı Pay devri ve Sermaye Artırım Sonrası Pay Oranı (%) Kaya DİDMAN , ,999 Ahmet Raid ÜNÜVAR , ,000 Murat Ömer GÜLKAN , ,999 Ali Nezih AKYOL 10 0, ,001 Bahar DİDMAN 10 0, ,001 Ahmet DEDEHAYIR ,000 TOPLAM Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş. nin Türk Ticaret Kanunu nun 324. ve 396. maddelerine uygun olarak yapılması gereken sermaye azaltımı ve artırımı işlemleri nedeniyle TL olan sermayesinin TL azaltılarak TL ye indirilmesi ve bunu takiben TL ye çıkarılması nedeniyle esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 10. maddesinin tadil edilmesi talebi olumlu karşılanmıştır. 10. Yapı Kredi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) nin ticaret unvanının Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak değiştirilmesine, ayrıca Şirketin portföy sınırlamalarına uyum konusunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi konusunda uyarılmasına karar verilmiştir. 11. T. İş Bankası A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Korumalı Yedinci Alt Fonu nun birinci ihraç katılma paylarının halka arzına ilişkin talebi olumlu karşılanmıştır. 12. Finansbank A.Ş. nin kurucusu olduğu ve yatırım dönemi sona eren Finansbank A.Ş. B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Eczacıbaşı Birinci Yatırım Fonu, Finansbank A.Ş. B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Yatırım Fonu ve Finansbank A.Ş. B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Eczacıbaşı Üçüncü Yatırım Fonu nun tasfiye edilmesine izin verilmiştir. 13. Akbank T.A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu na Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Altıncı Alt Fon, B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Yedinci Alt Fon ve B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Sekizinci Alt Fon un birinci ihraç katılma paylarının halka arzına ilişkin talebi olumlu karşılanmıştır. 14. Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin sermayesinin %40 ını temsil eden TL nominal değerli A Grubu imtiyazlı payların İsmail TARMAN tarafından satın alınması sonrasında Kurulumuzun Seri: IV, No:44 Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde ortaya çıkan çağrı yükümlülüğünün, İsmail TARMAN 4

5 tarafından Şirket in diğer ortaklarına ait B Grubu payların 1 TL nominal değerli pay için 1,29 TL bedelle satın alınması suretiyle yerine getirilmesi talebi olumlu karşılanmıştır. 15. Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin, Euro Portföy Yönetimi A.Ş. de sahip olduğu %99,99 oranındaki hisselerinin tamamının Mustafa ŞAHİN tarafından devir alınacak olması sonucu Euro Portföy Yönetimi A.Ş. de meydana gelecek olan ortaklık yapısı değişikliğine izin verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır. 16. T. Garanti Bankası A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Yatırım Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı ABD Dolarının Yükseleceğini Öngören Yatırımcılara Yönelik Dördüncü, ABD Dolarının Düşeceğini Öngören Yatırımcılara Yönelik Beşinci, İMKB-30 Endeksinin Yükseleceğini Öngören Yatırımcılara Yönelik Altıncı ve İMKB-30 Endeksinin Düşeceğini Öngören Yatırımcılara Yönelik Yedinci Alt Fonu nun birinci ihraç katılma paylarının halka arzına ilişkin talebi olumlu karşılanmıştır. 17. Tivmaş Mağazacılık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin, Kurulumuzun Seri:IV, No:39 İhraçcıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliği nin 4 üncü maddesi kapsamında, 2009 yılı finansal tablolarına ilişkin bağımsız denetim yükümlülüğünden muafiyet talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. G. DĠĞER ÖZEL DURUMLAR 1. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Kızılırmak Holding A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 5

6 2. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Ege Et Mamulleri Yem ve Yağ San. Tic. A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 3. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Ege Et Mamulleri Yem ve Yağ San. Tic. A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 4. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: Fransa nın Paris kentinde 15 Mayıs 2001 tarihinde kurulmuş olan Alix Avien Cosmetics ünvanlı iştirakimizin sermayesinin ,50 BURO artırılmasına, sermaye artışının tamamının Şirketimiz tarafından karşılanmasına Yönetim Kurulu onayı ile karar verilmiştir. İlgili Yönetim Kurulu Kararı ekte bilgilerinize sunulmuştur. Sermaye artırımı tamamlandığı zaman ilgili belgeler gönderilecektir. 6

7 5. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: Romanya nın Bükreş kentinde 23 Mayıs 2001 tarihinde kurulmuş olan Alix Avien Cosmetics SRL ünvanlı iştirakimizin sermayesinin EURO artırılmasına, sermaye artışının tamamının Şirketimiz tarafından karşılanmasına Yönetim Kurulu onayı ile karar verilmiştir. İlgili Yönetim Kurulu Kararı ekte bilgilerinize sunulmuştur. Sermaye artırımı tamamlandığı zaman ilgili belgeler gönderilecektir. 6. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Büyük İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 7

8 7. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Ares Alaçatı Rüzgar Enerjisi Santrali San. ve Tic. A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: tarihinde yapılmış olan genel kurul toplantısında gecikmeli olarak ödenen kar payları ile ilgilil olarak uygulanacak faiz oranının belirlenmesi konusunda yetkilendirilen yönetim kurulu, bu yetkisini tarihli toplantısında kullanarak 08 sayılı toplantı tutanağında dağıtım tarihi esas olmak üzere yıllık %10 faiz hesaplanması hususunu imza altına almıştır. 8

9 8. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Elda İçecek ve Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 9. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Tasfiye Halinde Meges Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No: ANKARA Tel: (312) Faks:(312) İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No: Şişli İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212)

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/47 HAFTALIK BÜLTEN 08/11/2010 12/11/2010 A. 04.01.2010 12.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/9 02.03.2012 A. 27.02.2012 02.03.2012 TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Hisse Senetleri Ġhraç

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/43 09/11/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Ortaklığın Unvanı Ġhraç Edilecek Menkul Kıymetin Türü Bedelli Ġç Kaynaklardan Hisse

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/32 HAFTALIK BÜLTEN 06/08/2007 10/08/2007 A. 01.01.2007 10.08.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/14 05.04.2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Hisse Senetleri Ġhraç Edilecek Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/31 HAFTALIK BÜLTEN 26/07/2010 30/07/2010 A. 04.01.2010 30.07.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/14 HAFTALIK BÜLTEN 28/03/2005 01/04/2005 A. 1.1.2005 01.04.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 01.04.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/18 HAFTALIK BÜLTEN 28/04/2008 02/05/2008 A. 02.01.2008 02.05.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/47 HAFTALIK BÜLTEN 21/11/2011 25/11/2011 A. 03.01.2011 25.11.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/56 HAFTALIK BÜLTEN 26/12/2005 30/12/2005 A. 1.1.2005 30.12.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 30.12.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/3 HAFTALIK BÜLTEN 23/01/2006 27/01/2006 A. 02.01.2006 27.01.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/6 HAFTALIK BÜLTEN 13/02/2006 17/02/2006 A. 1.1.2006 17.02.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/28 HAFTALIK BÜLTEN 05/07/2004 09/07/2004 A. 1.1.2004 09.07.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 09.07.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/41 HAFTALIK BÜLTEN 27/09/2004 01/10/2004 A. 1.1.2004 01.10.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 01.10.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/18 HAFTALIK BÜLTEN 25/04/2005 29/04/2005 A. 1.1.2005 29.04.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 25.04.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/34 16/12/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/47 06/12/2012 A. BAġVURULAR 1. Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Ortaklığın Unvanı Ġhraç Edilecek Kıymetin Türü Bedelli Hisse Senetleri Bedelsiz

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/17 03/07/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/6 HAFTALIK BÜLTEN 05/02/2007 09/02/2007 A. 01.01.2007 09.02.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/12 HAFTALIK BÜLTEN 14/03/2005 18/03/2005 A. 1.1.2005 18.03.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 18.03.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/5 27/02/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/6 22/02/2013 A. BAġVURULAR 1. Piyasası Aracı Ġhracı Nedeniyle Kurula BaĢvuran lar Ġhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz Ġç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/26 HAFTALIK BÜLTEN 21/06/2010 25/06/2010 A. 04.01.2010 25.06.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/10 03/04/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık 1. Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. (1) 2. Atılım

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/20 11/08/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/01 14/01/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/52 HAFTALIK BÜLTEN 20/10/2003-24/10/2003 A. 1.1.2003-24.10.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003-24.10.2003 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/16 HAFTALIK BÜLTEN 14/04/2008 18/04/2008 A. 02.01.2008 18.04.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/9 03/04/2015 A. YENİ BAŞVURULAR Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/53 HAFTALIK BÜLTEN 07/12/2009 11/12/2009 A. 2.1.2009 11.12.2009 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı