STANBUL ULUSLARARASI KATI ATIK, SU VE ATIK SU KONGRES 2013

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STANBUL ULUSLARARASI KATI ATIK, SU VE ATIK SU KONGRES 2013"

Transkript

1 Haliç Kongre Merkezi STANBUL ULUSLRASI KATI ATIK, SU VE ATIK SU KONGRES MAYIS 2013 Haliç Kongre Merkezi Organizasyon Ana Sponsor Alt n Sponsorlar K NC DUYURU

2 HOfiGELD N Z Erdo an BAYRAKTAR Çevre ve fiehircilik Bakan Hepimizin ortak de eri olan çevrenin korunmas ve kirlili in giderilmesi alanlar ndaki her türlü faaliyette ayr ayr hepimize önemli görevler düflmektedir. Dünyada oldu u gibi ülkemizde de nüfusun giderek artmas, özellikle çok büyük bir h zla geliflen teknoloji ile birlikte tüketim al flkanl klar n n da farkl laflmas, çevre üzerindeki bask y artt rmaktad r. Bu nedenle do al kaynaklar n kullan m konusunda çok daha hassas davran larak gelecek nesillere günümüz varl klar n n aktar labilmesi sa lanmal d r. Bu amaca uygun olarak çevre, imar ve yap laflma alanlar nda yeni ve bütünsel bir anlay fla sahip, çevre ve flehircilik uygulamalar nda etkinlik ve verimlili e odaklanm fl bir kurumsal yap lanma gerçeklefltirilmifltir. Bakanl m z, çevre kirlili ini önlemek ve do ay korumak gayesiyle sürdürülebilir çevre ve hayat kalitesi yüksek yerleflmeler hedefine ulaflmak için, çal flmalar n sürdürmektedir. Kat at k, su ve at ksu konular nda ülkelerin deneyimleri ile yeni teknolojilerin ve çözüm önerilerinin paylafl laca ve yeni kazan mlar n elde edilece i temennisi ile sizleri Istanbul3Wcongress ne davet ediyorum. Prof. Dr. Veysel ERO LU Orman ve Su flleri Bakan Ülkemizdeki ve yak n co rafyam zdaki insanlar n, yerleflkelerin ve dünyam z n gelece i için yerel yönetimlerin bilhassa yo unlaflmak zorunda bulunduklar üç temel konuyu, kat at k, su ve at ksu yönetimi konular n, tüm taraflar n ifltirak yla ele almak, çevre fluur ve hassasiyetini gelifltirmek, ayr ca mevcut bilgilerin aktar lmas n ve ileriye fl k tutmay sa lamak maksad yla stanbul Uluslararas Kat At k, Su ve At ksu 2013 Kongresi ni düzenlemekteyiz. Bu uluslararas kongrede, kamu kurum ve kurulufllar, üniversiteler ve özel teflebbüs ile sivil toplum örgütlerinin kat at k, su ve at k su temalar kapsam nda araflt rma ve uygulamalar neticesinde kazand klar tecrübeler ortaya konacak, sorunlar ile çözüm önerileri tart fl lacakt r. Gayemiz, bugüne kadar erifltiklerimizle yetinmeyip, bizden sonraki nesillere de sa l kl bir yaflam ortam b rakabilme odakl çal flmalar m z bundan böyle daha da yo unlaflt rmak, daha da etkinlefltirmektir. Hepinizi, Istanbul Uluslararas Kat At k, Su ve At k Su 2013 Kongresi ne kat lmaya davet ediyorum. Dr. Kadir TOPBAfi stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Tarihi ve kültürel birikimle birbirine ba l ülkelerden oluflan bir bölgedeyiz. Geçmiflte ç r aç c nice önemli olaya tan kl k etmifl olan bölgemiz büyük de iflim sürecinden geçiyor. stanbul dan Ba dat a, Ankara dan Lahor a, Fas tan Tebriz e, Amman dan Üsküp e bölgenin direnç noktalar, tarihi benliklerini koruyarak bu de iflime uyum sa l yor. Bu uyum çabas, en çok kaynaklar n iyi kullan lmas nda görünür bir hal al yor. Özellikle kat at k, su, at k su yönetimi konular nda süreklili i sa lamak için daha afl lmas gereken çok mesafe var. stanbul Büyükflehir Belediyesi olarak kat at k, su ve at k su konular na çok yönlü bak yoruz. Bu bak fl aç m z, hem bilimsel çal flmalara katk sa layacak, siyasete ve kanun yap c lar n önünü açacak, hem de yerel yönetimlerin sorunlar na merhem olabilecek çal flmalara e ilmemizi beraberinde getiriyor. K talar n, kültürlerin, fikirlerin, insanl n, edebiyat n, sanat n, tarihin ve bilimin buluflma noktas stanbul da Istanbul3Wcongress 2013 te bizlerle bir arada olman z umud ediyorum. 2

3 KURULLAR L DERLER KURULU Sn. Erdo an BAYRAKTAR - Çevre ve fiehircilik Bakan Sn. Prof. Dr. Veysel ERO LU - Orman ve Su flleri Bakan Sn. Dr. Kadir TOPBAfi - stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan ONUR KURULU Erol KAYA, Çevre Komisyonu Baflkan ve Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Prof.Dr. Lütfi AKÇA, Müsteflar, Orman ve Su flleri Bakanl Ercan TIRAfi, Müsteflar, Çevre ve fiehircilik Bakanl Sedat KADIO LU, Müsteflar Yard mc s, Çevre ve fiehircilik Bakanl Prof.Dr. Adem BAfiTÜRK, Genel Sekreter, stanbul Büyükflehir Belediyesi Prof.Dr. Mehmet KCA, Rektör, stanbul Teknik Üniversitesi Prof.Dr. M. Zafer GÜL, Rektör, Marmara Üniversitesi Prof.Dr. smail YÜKSEK, Rektör, Y ld z Teknik Üniversitesi Prof.Dr. Cande er YILMAZ, Rektör, Ege Üniversitesi Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN, Rektör, Dokuz Eylül Üniversitesi Prof.Dr. srafil KURTCEPHE, Rektör, Akdeniz Üniversitesi Prof.Dr. Özer ÇINAR, Rektör, Uluslararas Saraybosna Üniversitesi Akif ÖZKALDI, Genel Müdür, Devlet Su flleri Prof.Dr. Ahmet DEM R, Genel Müdür, SK ( stanbul Su ve Kanalizasyon daresi) Prof.Dr. Cumali KINACI, Su Yönetimi Genel Müdürü, Orman ve Su flleri Bakanl Osman AKGÜL, Genel Müdür, STAÇ A.fi. ( stanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.fi.) Prof.Dr. Ahmet M. SAATÇ, Baflkan, Türkiye Su Enstitüsü Prof.Dr. Hasan Z. SARIKAYA, Mütevelli Heyeti Baflkan, Saraybosna Üniversitesi YÜRÜTME KURULU Oktay TABASN fienol YILDIZ Cevat YAMAN Vahit BALAHORL Esra ÖLMEZ smail ÖZKAYA Yelda AYDO AN Esra TÜRKMENO LU Emel ÇAKIR Muhammet ECEL Ahmet VARIR Murat Ersin fiah N B L M KURULU* Fabrizio ADANI Mehmet ÇAKMAKÇI Hayrullah A AÇÇIO LU Ahmet DEM R Necati A IRAL O LU Göksel DEM R Meshgan AL-AWAR brahim DEM R Mahmoud ALAWI Luis F. DIAZ brahim ALYANAK Filiz D LEK Yaflar AVfiAR Ahmet DO AN Mehmet Emin AYDIN Güleda ENG N Mahmoud A. AZEEM Martin FAULSTICH Yaflar BA DATLI Ayfle F L BEL Müfit BAHADIR Evangelos GIDKOS Mufeed BATARSEH Hüseyin GÖKÇEKUfi Frank BAUR Sami GÖREN Werner BIDLINGMAIER Ahmet GÜNAY Erwin BINNER Prof. Farzali HASANOV Murad Jabay BINO Jaehyuk HYUN Mehmet BORAT Bülent NANÇ Paul BRUNNER Ubeyde PEK Alessandra CARUCCI Ercan KAHYA Thomas Højlund CHRISTENSEN Tanju KNF L Mehmet PATAN Eyüp DEB K Sinan B LG L Osman ARIKAN Bar fl ÇALLI Bülent TOPKAYA Mehmet KARPUZCU Bülent KESK NLER Rana KIDAK Mehmet K T fi smail KOYUNCU Karl-J. Thomé KOZMIENSKY Martin KRANERT Peter LECHNER Piet N.L. LENS Karl E. LORBER Habib MUHAMMETO LU Abdelmajid R. NASSAR Michael NELLES Yaflar NUHO LU Thomas OBERMEIER Bestamin ÖZKAYA zzet ÖZTÜRK Lucjan PAWLOWSKI Luciano PELLONI Raffaella POMI Görkem AKINCI Nuri AZBAR Asl han KERÇ Gerhard RETTENBERGER Marco RITZKOWSKI Ahmet M. SAATÇ Ahmet SAMSUNLU Dilek SAN N Orhan SEV MO LU Vadim SOKOLOV Rainer STEGMANN Heidrun STEINMETZ Zekai fien smail TORÖZ Kahraman ÜNLÜ Gerhard VOGEL Renatus WIDMANN Cevat YAMAN Ülkü YET fi DAVETL KONUfiMACILAR* Ömer AKG RAY Meshgan AL-AWAR Mehmet Emin AYDIN Azize AYOL Mehmet BAfi Mufeed BATARSEH Bar fl ÇALLI Ahmet DEM R Norbert DICHTL Bülent NANÇ Cumali KINACI smail KOYUNCU Karl-J. Thomé KOZMIENSKI Martin KRANERT Joseph PAUL MARTIN Bruno MATTHEEUWS Habib MUHAMMETO LU zzet ÖZTÜRK Luciano PELLONI Gerhard RETTENBERGER Ahmet M. SAATÇ Dilek SAN N Heidrun STEINMETZ Zekai fien Erwin THOMANETZ Bülent TOPKAYA Helge WENDENBURG * simler soyad na göre alfabetik olarak düzenlenmifltir. 3

4 KONGRE KONGRE YAPISI Kongre; bilimsel oturumlar, Dünya Belediye Baflkanlar toplant s n, özel sektör oturumlar n, e itim kurslar n, fuar sergisini ve teknik geziyi içermektedir. Kongrenin aç l fl töreni, 22 May s 2013 Çarflamba günü saat 10:00 da Wilo salonunda yap lacakt r. Bilimsel program, 6 paralel salonda toplam 36 oturumdan meydana gelmektedir. Kat at k oturumlar Eyüp- Fener Salonlar nda, su oturumlar Kas mpafla 1-Kas mpafla 2 salonlar nda ve at ksu oturumlar Wilo-Tophane salonlar nda gerçeklefltirilecektir. Bilimsel oturumlara paralel olarak kongrenin ilk günü Cibali salonlar nda Dünya Belediye Baflkanlar toplant s, Hasköy salonunda özel sektör oturumlar yap lacakt r. Uygulamaya yönelik kat at k, su ve at ksu e itimleri kongrenin ikinci günü Cibali ve Balat Salonlar nda gerçeklefltirilecektir. Üç ayr dalda sürdürülecek e itim kurslar, kongrenin son günü olan 24 May s 2013'te de devam edecektir. Kat at k e itimi için Odayeri Kat At k Tesislerine, çme suyu ar t m için kitelli Fatih Sultan Mehmet Han çmesuyu Ar tma Tesisine, At ksu ar t m için ise Ataköy leri Biyolojik At ksu Ar tma Tesisine gidilecek olup, e itimler belirtilen lokasyonlarda tüm gün sürecektir. Her bir tesisi ayr ca gezmek isteyenler için 3 tesisi kapsayan bir teknik gezi düzenlenecektir. Detayl bilgi için lütfen ziyaret ediniz. Kay t, May s 2013 tarihlerinde Galeri 2 de tüm gün aç k olacakt r. Sergi alan Pera Blok fuayesi, Galeri 1 ve Lale salonlar nda sergilenecektir. Duyuruda Kullan lan Renkler 1. Gün (22 May s 2013) 2. Gün (23 May s 2013) 3. Gün (24 May s 2013) Kat At k Oturumlar Su At k Su AÇILIfi PROGRAMI stanbul Uluslararas Kat At k, Su ve At ksu Kongresi 2013 ün aç l fl 22 May s 2013 Çarflamba günü 10:00-12:30 saatleri aras nda gerçeklefltirilecektir. 10:00-12:00 Sn. Oktay TABASN Kongre Yürütme Kurulu Baflkan Sn. Kadir TOPBAfi stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Sn. Veysel ERO LU T.C. Orman ve Su flleri Bakan Sn. Erdo an BAYRAKTAR T.C. Çevre ve fiehircilik Bakan Sn. Recep Tayyip ERDO AN (Teflrifleri halinde) Türkiye Cumhuriyeti Baflbakan 12:00-12:30 Sergi Alan Aç l fl 4

5 KONGRE MERKEZ YERLEfi M PLANI Eyüp Oditoryumu 2- Fener Oditoryumu 3- Wilo Oditoryumu 4- Tophane Oditoryumu 5- Kas mpafla 1 6- Kas mpafla 2 7- Cibali 1 8- Cibali 2 9- Hasköy 10- Balat 11- Lale 12- Galeri Galeri 2 5

6 B L MSEL PROGRAM 1. GÜN (22 MAYIS 2013) Salon Wilo Tophane Eyüp Fener Kas mpafla 1 08:00 09:00 KAYIT 10:00 11:00 AÇILIfi TÖREN 12:00 Ö LE YEME 13:00 14:00 (ATIK SU) (ATIK SU) (KATI ATIK) (KATI ATIK) (SU) 15:00 KAHVE SI 16:00 (ATIK SU) (ATIK SU) (KATI ATIK) (KATI ATIK) (SU) 17:00 6

7 B L MSEL PROGRAM Kas mpafla 2 Cibali 1 Cibali 2 Hasköy Lale Ö LE YEME (SU) DÜNYA BELED YE BAfiKANLARI TOPLANTISI ÖZEL SEKTÖR OTURUMLARI SERG / POSTER KAHVE SI (SU) DÜNYA BELED YE BAfiKANLARI TOPLANTISI ÖZEL SEKTÖR OTURUMLARI SERG / POSTER 7

8 B L MSEL PROGRAM 2. GÜN (23 MAYIS 2013) Salon Wilo Tophane Eyüp Fener Kas mpafla 1 09:00 (ATIK SU) (ATIK SU) (KATI ATIK) (KATI ATIK) (SU) 10:00 KAHVE SI 11:00 (ATIK SU) (ATIK SU) (KATI ATIK) (KATI ATIK) (SU) 12:00 Ö LE YEME 13:00 14:00 (ATIK SU) (ATIK SU) (KATI ATIK) (KATI ATIK) (SU) 15:00 KAHVE SI 16:00 (ATIK SU) (ATIK SU) (KATI ATIK) (KATI ATIK) (SU) 17:00 KAPANIfi TÖREN 18:00 3. GÜN (24 MAYIS 2013) E T M KURSLARI VE TEKN K GEZ LER YAPILACAKTIR. 8

9 B L MSEL PROGRAM Kas mpafla 2 Hasköy Cibali 1 Cibali 2 Balat Lale SERG / POSTER (SU) KAHVE SI SERG / POSTER (SU) ÖZEL SEKTÖR OTURUMLARI SERG / POSTER SERG / POSTER Ö LE YEME SERG / POSTER (SU) ÖZEL SEKTÖR OTURUMLARI SERG / POSTER KAHVE SI SERG / POSTER (SU) ÖZEL SEKTÖR OTURUMLARI E T M KURSLARI E T M KURSLARI E T M KURSLARI SERG / POSTER 9

10 22 MAYIS 2013, ÇARfiAMBA KATI ATIK FENER SALONU OTURUM I - Waste Generation, Characterization and Recycling Davetli Konuflmac : Helge WENDENBURG Current State of Waste Recycling Management in Germany Helge WENDENBURG Almanya Establishment of Packaging Waste Collection Separation Plants, and Operation of Cost Analysis Ertan ARSLANKAYA, Serhan MADEN* Türkiye Waste Characterization Studies in Waste Management Municipality Unions in Turkey Methodology and Results Bertram ZWISELE*, Anja SCHWETJE Almanya Enhancing Waste Reduction and Materials Recovery in Gaza Strip - Palestine 'Rafah City Case Study' Samir AFIFI*, Ali BARHOUM Filistin Evaluation of Environmental Impacts of Grocery Shopping Bags Manufactured from Recycled and Virgin High-Density Polyethylene in Lagos Using LCA Approach Temitayo Abayomi EWEMOJE*, Olufemi Peter ABIMBOLA Nijerya 13:30-15:00 15:30-17:00 OTURUM II - Biological Treatment of Waste I Davetli Konuflmac : zzet ÖZTÜRK Biological Treatment of Waste zzet ÖZTÜRK Türkiye Lessons Learned on the Way to Realize Anaerobic Digestion Plants Theo SCHNEIDER Almanya The Effect of Disintegration Process on Anaerobic Degradation of Treatment Plant Sludge: A Comparative Study Gulbin ERDEN*, Ayse F L BEL Türkiye Compost Production from Domestic Wastes and Benefits of Compost Alpaslan K R fi, Baki AYHAN, Turgay AYGÜN*, Kadriye YILDIZ Türkiye 25 Full-Scale DRANCO Anaerobic Digestion Plants, Experiences and Opportunities Luc DE BAERE*, Bruno MATTHEEUWS Belçika EYÜP SALONU OTURUM I - Waste Management I Davetli Konuflmac : Mehmet BAfi Waste Management in Turkey Mehmet BAfi Türkiye Waste Management and Corresponding Legislation in Macedonia Biserka DIMISKOVSKA Makedonya Solid Waste Management Legal Regulations and Example of Istanbul Cevat YAMAN*, Türker ERO LU, brahim ÖKTEM, Burcu TAfiKINO LU, Esma FAK HO LU, Yeflim IfiIK Türkiye Food Waste - A Challenge for Waste Prevention and Resource Management Martin KRANERT*, Gerold HAFNER, Jakob BBOSZ, Dominik LEVERENZ, Heiko SCHULLER Almanya Recycling of Rare Earth Metals in Pre-Treatment Plants Hobohm JULIA*, Kuchta KERSTIN Almanya 13:30-15:00 15:30-17:00 OTURUM II - Waste Incineration and Energy Recovery I Davetli Konuflmac : Karl J. Thome KOZMIENSKY Waste to Energy Karl J. Thome KOZMIENSKY Almanya Waste Incineration in the 21st Century Energy-Efficient and Climate-Friendly Plant with the Martinsystem Eickhoff NORBERT Almanya Operating Experience with Large-Scale EfW Facilities Sohnemann JENS*, Otto ULRICH, Söhnlein BJÖRN Almanya Selection of Project Site and Concept Design for Istanbul Waste to Energy Plant fienol YILDIZ, Vahit BALAHORL, Fatih HOSOGLU*, Kadir SEZER Türkiye Key Aspects for Successful PPP/PFI Waste-To-Energy Projects in Turkey Alexander RIEGER Almanya 10 Taslak programd r.

11 22 MAYIS 2013, ÇARfiAMBA SU KASIMPAfiA 1 SALONU OTURUM I - Water Resources Management - I Davetli Konuflmac : Zekai fien Water Resource Management Zekai fien Türkiye Water Resources Planning for the Large Basins of Iran Ali HEIDARI*, Eisa BOZORGZADEH ran Intercontinental Water Balancing Necati ÇALIK, Ayd n TURAN* Türkiye Urban River Management in Mexico City: The Magdalena River Case Study Marisa MAZARI-HIRIART*, Gustavo PEREZ-ORTIZ, Maria Teresa ORTA DE VELÁASQUEZ, Yolanda LOPEZ-VIDAL, Usaura YAÑEZ, Alba E. ZARCO-ARISTA Meksika Dry Period Length Analysis of Rain in Istanbul Bihrat ÖNÖZ, Mehmet D K C *, Cemile ÖZTÜRK Türkiye 13:30-15:00 15:30-17:00 OTURUM II - Water Resources Management - II Davetli Konuflmac : Cumali KINACI Water Resource Management Cumali KINACI Türkiye Sensitivity of the Hydrodynamics Model to Different Land Uses, Case Study: Bartin Spring Watershed (Turkey) Melih ÖZTÜRK*, Nadim COPTY, Ali Kerem SAYSEL Türkiye Use of SWAT Modeling for the Ecosystem Goods and Services Assessment in the Azov Sea Basin Irina GILFANOVA*, Viktor LAGUTOV Macaristan Determination of the Factors Affecting the Turbine Energy Conversion Efficiency and the Benefits of Its Use Ugur ORUN*, Al INCI Türkiye Discharge in Irrigation Open Channels with Ultrasound Technique: Influence of the Filling Level and Geometry Solliec LAURENT*, Vazquez JOSÉ, Dufresne MATTHIEU Almanya KASIMPAfiA 2 SALONU OTURUM I - Policies and Legislation Davetli Konuflmac : Meshgan AL-AWAR Management for Environmental Protection in the UAE Meshgan AL-AWAR Birleflik Arap Emirlikleri The Impact of European Law on Water Sector: An Analysis of Two Jurisdictions in Development: A Comparison of Italy and England Marta CERRONI talya Searching Solutions to Water Issues: Water Governance Duygu TUNA*, Aysegul TANIK Türkiye What is Behind Hydro-politics? Zhijian WANG Çin Indexing Water Security in Abbottabad (KP-Pakistan) in Perspective of Climate Change and Institutional Capacity Musarrat JABEEN*, Bibi SAIMA, Aadil RASHEED, Muhammad UMAR Pakistan 13:30-15:00 OTURUM II - Water Supply 15:30-17:00 Sustainable Urban Water Management in the Context of Climate Change Debarati CHAKRABORTY*, Kumarjit GOSWAMI, Santosh GHOSH Hindistan Present and Future Challenges of Sustainable Water Supply to Dhaka City S M Mahbubur RAHMAN, M Monowar HOSSAIN* Bangladefl Studies in Turkey under Water Efficiency Practices for Water Footprint and Virtual Water Fulya KALEMC *, Selçuk COfiKUN, Nermin Ç ÇEK Türkiye Action Plans for the 81 Cities and Settlements with Populations Exceeding Kamil CEYHAN Türkiye Taslak programd r. 11

12 22 MAYIS 2013, ÇARfiAMBA ATIK SU WILO SALONU OTURUM I - Wastewater Management Davetli Konuflmac : Ahmet DEM R Water and Wastewater Management Ahmet DEM R Türkiye Environmental Technology Lab of Europe Experience, Status and Future Opportunities in the German Southwest Hannes SPIETH*, Ferdinand POHL, Heike RATHGEB Almanya The former German Waste Oil Levy's Ideas and System as a Possible Tool for an Effective Resource Protection Ralf RAMIN Almanya Economical Wastewater Technologies for Small Settlement Areas lhan BAYRAM*, Gülcan TURAN, Faruk NAZ K Türkiye The Rehabilitation Needs of Sewer System in Istanbul and Trenchless Technologies Ahmet GULEC*, Ismet CONTAR Türkiye 13:30-15:00 15:30-17:00 OTURUM II - Wastewater Treatment Davetli Konuflmac : Heidrun STEINMETZ Resource Oriented Sanitation Heidrun STEINMETZ Almanya Effect of Treated Wastewater on Fusarium Wilt of Tomato and Sweet Corn and Host Resistanc Shaher BIAT, Ahmad ALMOMANY*, Abdelnabi FARDOUS Ürdün Influence of Operational Parameters on the Sonolysis of Oxytetracycline Degradation Duygu KALP*, Nuri AZBAR Türkiye The Pollutant Loads Discharged to the Aegean Sea by the Rivers Flowing through the City of Izmir Görkem AKINCI*, Duyusen GUVEN, Gulden GOK Türkiye The Investigation of Dominated Anaerobic Bacteria throughout Degradation of a Raw Antibiotic Industry Wastewater Delya T. SPONZA, Nefise ERD NÇMER* Türkiye TOPHANE SALONU OTURUM I - Wastewater Treatment Technologies 13:30-15:00 15:30-17:00 Aerobic Granular Sludge Reactors for the Treatment of Chlorinated Aromatic and Aliphatic Compounds Stefano MILIA, Alessandra CARUCCI*, Giovanna CAPPAI, Marianna PERRA talya Removal of Tetracycline from Aqueous Solutions by Micro-Scale Zero Valent Iron Özge HANAY, Burçin YILDIZ, Sibel ASLAN*, Halil HASAR Türkiye Adsorption and Photocatalytic Degradation of Methyl Orange Using TiO2 as a Catalyst and Glass Waste under Sunlight Irradiation M.Nageeb RASHED M s r Anaerobic Digestion of Black Water in Eudiometer Scale at Various Loading Rates Karen MOUARKECH*, Heidrun STEINMETZ Almanya OTURUM II - Wastewater Reuse Davetli Konuflmac : Norbert DICHTL Long-Term, Full-Scale Experiences with Wastewater Reuse in Braunschweig/Germany The Example of a Successful Implementation Norbert DICHTL*, Klein DANIEL, Teiser BERNHARD Almanya Domestic Wastewater Recycle Applications in Istanbul Ahmet DEM R, Osman YILDIZ, Ali NC * Türkiye Treatment and Reuse of Industrial Wastewater Occurred Due to Bus Maintenance Operations; Case Study of Ikitelli Bus Garage Hayri BÇLI, Fatmanur YILMAZ*, Atilla AKKOYUNLU, Hürrem BAYHAN Türkiye Water Recycling and Pollution Prevention in the Metal Plating and Surface Finishing Industry : Review and Case Studies ( Metal Hydroxide Sludges Recovery and Clean Technologies ) Kamel-Eddine BOUHIDEL Cezayir X-Flow Ultrafiltration for Municipal and Industrial Effluent Re-Use Gulsah YILDIRIM Türkiye 12 Taslak programd r.

13 23 MAYIS 2013, PERfiEMBE KATI ATIK FENER SALONU OTURUM III - Biological Treatment of Waste II Davetli Konuflmac : Bruno MATTHEEUWS Anaerobic Digestion of the Organic Fraction of Municipal Solid Waste in Europe: Status, Experience and Prospects Luc DE BAERE, Bruno MATTHEEUWS* Belçika A Reference Process for Bioenergy Recovery for the Evaluation of Beer Industry Wastes Nuri AZBAR*, Gülizar ÇALIfiKAN, Bar fl AYHAN Türkiye Biogas Production from Waste of Biodiesel Process Mixed with Treated Pome in Hybrid Bioreactor Chalermchai RUANGCHAINIKOM*, Chinnapong WANGNAI, Pratin KULLAVANIJAYA Tayland Introduction of Food Wastes into Municipal Wastewater as a Sustainable Waste Management Option Çi dem YANGIN-GÖMEÇ*, Özgür ÖZDEM R, zzet ÖZTÜRK Türkiye Upgrading Anaerobic Digestion: Renewable Fertilizers Production Fabrizio ADANI*, Giuliana D'IMPORZANO, Andrea SCHIEVANO, Gabriele BOCCASILE talya 09:00-10:30 11:00-12:30 13:30-15:00 15:30-17:00 OTURUM IV - Modelling Applications in Waste Management A Simple Approach for Modeling Waste Collection Activities by Using Local Population and Map Info smail ÖZKAYA Türkiye Determination of the Actual Potential of Disposed Food Waste from Private Households for a GIS-Based Bioresource Inventory Adwiraah HELMUT Almanya Forecasting Urban Solid Waste Generation The Case of Rio De Janeiro, Brazil David Montero DIAS*, Carlos Barreira MARTINEZ, Raphael Tobias De Vasconcelos BARROS Brazilya Spatial Integration of Waste Management Data in Urban Areas, Case Study of Addis Ababa, Ethiopia Agata RYMKIEWICZ*, Martin KRANERT Almanya Dynamic Modelling and Simulation of Solid Waste Processing and Its Techno-Economic Impact Stefan PLATZK*, Frank ABEL, Halit Z. KUYUMCU Almanya OTURUM V - Hazardous Waste Management Davetli Konuflmac : Erwin THOMANETZ A New Method to Categorize and Compare the Hazardousness of Waste and Contaminated Matter Erwin THOMANETZ Almanya Solidification/Stabilization of Incineration Plants Residues Fatih SALTABAfi*, Alpaslan K R fi, Bekir TOMBUL, Mustafa HAT PO LU, Mario BALDASSARRE Türkiye Medical Waste Management Medical Waste Disposal in Istanbul Cevat YAMAN*, Türker ERO LU, brahim ÖKTEM, Burcu TAfiKINO LU Türkiye Evaluation of Waste Tires in the Context of Hazardous Waste Management Hatice Eser OKTEN*, Gulsah AKARSU, Hacer Handan DEM R Türkiye Hydrogen Production from Pyrolysis-Catalytic Gasification of Waste Tyres ibrahim ELBABA*, Paul WILLIAMS ngiltere OTURUM VI - Special Waste Management Davetli Konuflmac : Bülent NANÇ Hazardous Waste Management Bülent NANÇ Türkiye Selective Carbonation of Recycled Aggregates from Concrete - First Results on Uptake Rate and Changes of the Material Properties Marko SEIDEMANN*, Anette MÜLLER, Horst-Michael LUDWIG Almanya Microbial Production of Pectin Lyase Using Viarous Agricultural Wastes Özlem TEPE*, Arzu Y. DURSUN Türkiye Challenges and Limitations of the Collection and Recycling of Permanent Magnets from Small Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Westphal LUISE*, Kuchta KERSTIN Almanya Decontamination of Cr(VI) Polluted Sites Karl E. LORBER*, Peter MÜLLER Almanya Taslak programd r. 13

14 23 MAYIS 2013, PERfiEMBE KATI ATIK EYÜP SALONU OTURUM III - Landfilling Davetli Konuflmac : Gerhard RETTENBERGER Landfill and Landfill Stabilization, Rehabilitation and Reuse Gerhard RETTENBERGER Almanya Assessment of Different Aeration Concepts for Landfill In-Situ Stabilization Marco RITZKOWSKI Almanya Comprehensive Environmental Assessment of New Sanitary Landfill of Tehran Mohammad Ali ABDOLI, Hamed HASANIAN*, Leila AMIRI ran Pilot Project on In-Situ Aerobisation of Old Landfills Results from Kostanz Dorfweiher Landfill Daniel LAUX*, Martin REISER, Martin KRANERT Almanya Design and Evaluation of Landfill Concepts by Means of a Carbon Load Balance and the Energy Demand Werner BIDLINGMAIER*, Gunnar HADRICH Almanya 09:00-10:30 11:00-12:30 OTURUM IV - Leachate Management MBR Leachate Treatment: Wehrle Expertise Kenan GÜNEY*, Bernd FITZKE Almanya Management Strategies to Reduce the Amount of Leachate Filiz OZTURK, Izzet OZTURK* Türkiye Systematic Approach for Management of High Strength Leachate from Municipal Solid Waste Landfills Edwin SAFARI ran Application of Membrane Processes for Organic Carbon Removal from Landfill Leachate Güçlü NSEL*, Nadir D ZGE, Emine UBAY ÇOKGÖR, Bülent KEKS NLER Türkiye Progress of Sustainable Landfill Stabilization After 3 Years of Leachate Recirculation at the Vlagheide Landfill (NL) Vossen, Van WILLEM Hollanda 13:30-15:00 15:30-17:00 OTURUM V - Waste Incineration and Energy Recovery II Davetli Konuflmac : Martin KRANERT Waste Incineration and Energy Recovery Martin KRANERT Almanya Necessity of Waste Incineration and Power Plants in Istanbul Solid Waste Management Cevat YAMAN, Orhan SEV MO LU, fienol YILDIZ, Kubilay KAYA* Türkiye Simultaneous Leaching of Heavy Metals and Bioaccumulation of Phosphorus from Sludge Combustion A New Way of Resource Reclaiming Wolfgang DOTT*, Maxime DOSSIN, Petra SCHACHT Almanya Using of Landfill Gas Energy Generation Plant's Waste Heat in Greenhouses Volkan ENÇ, Musa KASIRGA* Türkiye The New Waste to Energy Plant Forsthaus in Berne (CH) Luciano PELLONI sviçre OTURUM VI - Waste Management II Davetli Konuflmac : Luciano PELLONI Urban Mining Luciano PELLONI sviçre Respirometric Method Applied to Biodegradation of Diesel and Biodiesel in Soil Ederio Dino BIDOIA*, Ivo Shodji TAMADA, Paulo Renato Matos LOPES, Jaqueline Matos CRUZ, Renato Nallin MONTAGNOLLI Brezilya A Feasibility Study for the Sultanbeyli Waste Seperation Plant Ümmügülsüm ALYÜZ*, Göksel DEM R, Kadir Yavuz YILDIRIM, Hatice Eser ÖKTEN Türkiye Public Awareness Campaigns in Solid Waste Management through Islamic Approaches: Review in Kelantan, Malaysia Affendi ISMAIL Malezya Redevelopment of Landfill Sites (ROLS) Vossen, Van WILLEM Hollanda 14 Taslak programd r.

15 23 MAYIS 2013, PERfiEMBE SU KASIMPAfiA 1 SALONU OTURUM III - Water Treatment and Quality Davetli Konuflmac : Ömer AKG RAY Water Treatment and Quality Ömer AKG RAY Türkiye The Electrodialysis Membrane Fouling, Scaling and Poisoning A Review and a General Approach Kamel-Eddine BOUHIDEL Cezayir The Treatment of Büyükçekmece Lake Water with UF Membrane Processes brahim KL *, Ahmet DEM R, Mehmet ÇAKMAKÇI, smail KOYUNCU Türkiye DSI Approach for Drinking Water Treatment Plant Projects Cengiz ÖZCAN Türkiye Sediment Load Prediction by Fuzzy Logic-Wavelet Combination Method Mehmet ÖZGER*, Mehmet Burak KABATAfi Türkiye 09:00-10:30 11:00-12:30 OTURUM IV - Water Treatment - I Occurrence of Organic Pollutants in Treated Wastewater Effluent and Surface Waters under the Influence of Urban Catchment Areas Marie LAUNAY*, Bertram KUCH, Ulrich DITTMER, Heidrun STEINMETZ Almanya Arsenic Removal from Drinking Water by Lime Softening Meltem B L C BASKAN*, Aysegul PALA Türkiye Study on Availability of Chlorine Dioxide as a Disinfectant at Büyükçekmece Water Treatment Plant Ahmet DEM R, Mehmet ÇAKMAKÇI, brahim KL, Süleyman Cengiz LETEN* Türkiye Assessment of Estrogenic Activity in Tunisian Water and Wastewater by the E-Screen Assay Limam ATEF*, Talorete TERENCE P.N., Ben Sik Ali MOURAD, Ben Rejeb Jenhani AMEL, Ghrabi AHMED, Isoda HIROKO Tunus NDMA formation Potentials in Sources and Control at Drinking Water Treatment Plants Habibullah UZUN*, Daekyun KIM, Tanju KNFIL ABD 13:30-15:00 15:30-17:00 OTURUM V - Economy in Water Treatment Davetli Konuflmac : Bülent TOPKAYA Sustainable Water Usage Bülent TOPKAYA Türkiye Optimization of Total Cost of Ownership (TCO) in Water and Wastewater Treatment Plants (WTP), Methods and Case Studies Based on Water Treatment Applications in Germany Eckhard ROOS Almanya Water Economics Project: Multi-Year Water Allocation System Beesan SHONNAR Filistin Towards Energy Saving and Green Energy Production in Mexican WWTPs Kristy PEÑA MUÑOZ*, Heidrun STEINMETZ Almanya Evaluation of Energy Efficiency Reserves in Pumping Stations over Selected Pilot Stations hsan Mustafa DOGAN*, Semiha ÖZTUNA Türkiye OTURUM VI - Water Quality Davetli Konuflmac : Mehmet Emin AYDIN Water Quality Mehmet Emin AYDIN Türkiye Hydrological and Hydrogeochemical Properties of Nemrut (Aliaga-Izmir) Port Ertan KAZANASMAZ Türkiye Mesopotamia Groundwater Quality Index Using Advanced GIS Techniques Ali AL_KHAFAJI Irak Researching of Pollution Level of Golden Horn-Istanbul, 2012 Senol Y LD Z, Vahit BALAHORL, Hamdi C NAL, Fatih HOSOGLU*, Erol TEZCAN Türkiye Surface Water Quality Management in Türkiye Yakup KASLAN*, Cumali KINACI, Lütfi AKÇA, Ahmet R fat LHAN, Sibel Mine GÜÇVER Türkiye Taslak programd r. 15

16 23 MAYIS 2013, PERfiEMBE SU KASIMPAfiA 2 SALONU OTURUM III - Urban Water Management Davetli Konuflmac : Habib MUHAMMETO LU Management of Water Losses from Drinking Water Distribution Network Using SCADA and Modelling Habib MUHAMMETOGLU*, I.Ethem KD REK, Selami K, Goksenin Y LMAZ, Ayse MUHAMMETOGLU, Kamil CENG Z Türkiye Water Management and Studies on Decreasing Water Loss / Illegal Use Rate Gökhan C NGÖZ Türkiye Breakdown Monitoring via Pressure Maps in Water Network Operations Kubilay KÖKER*, Nadir MAZLUM Türkiye Water Status in Gaza Strip Maher AL NAJJAR Filistin Safe Infrastructure against Natural Disasters Cemalettin KALEL Türkiye 09:00-10:30 11:00-12:30 OTURUM IV - Water Resources Management III Objectives and Distances Done in the Groundwater Management of Turkey Özgür ÇAKMAK, Özgür GÜNHAN, Yakup KASLAN* Türkiye A New Approach for Long Lead Predicton of Reservoir Inflows Mehmet ÖZGER, Halil brahim TÜRKO LU* Türkiye Determination and Management of Sensitive Areas on the Basis of Watershed in Turkey Necla ADALI, Zakir TURAN, Yakup KASLAN* Türkiye Water Complaints from Past Fatma fiensoy Türkiye Water, Sanitation and Hygiene for Homeless People Sayed Mohammad NAZIM UDDIN*, Jc GAILLARD, Sanjida Marium HRIDI Çin 13:30-15:00 15:30-17:00 OTURUM V - Water Resource Management IV Davetli Konuflmac : Mufeed BATARSEH Water Management Mufeed BATARSEH Ürdün Water Saving Potential in Tourist Resorts Demet ANTAKYALI*, Dogan CUHA, Fatih PULLU, Heidrun STEINMETZ Almanya Framing the Chemistry of Himalayan Water Conflict in South Asia in Perspective of Climate Change Musarrat JABEEN*, Ammara MUMTAZ, Mariam ARIF Pakistan Adaptation to Climate Change within the Water Sector - Development of Guidelines for Regional and Local Authorities Andrea HEILMANN*, Hardy PUNDT Almanya Utilization of Geographical Information Systems (GIS) for Water Breakdowns and Web-Based Notification System Kubilay KÖKER*, Nadir MAZLUM Türkiye OTURUM VI - Water Treatment - II Elemental Sulfur-Based Autotrophic Denitrification Processes for Drinking Water Treatment Erkan SAH NKAYA*, Nesrin DURSUN, Adem KILIÇ, Ozer C NAR Türkiye Degradation of Isoproturon by Advanced Oxidation Processes and Toxicity Analysis of Byproducts Rana KIDAK, fiifa DO AN* Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti Impact of Effluent on Wetland Ecosystem and Waste Management for Productivity and Sustainability in Indian Sub- Continent Anandamoy PUSTE*, Tanuj Kumar MANDAL, Dilip Kumar DAS Hindistan Identification of a Feasible Treatment Process to Valorize Dredged Sediments from Small Italian Harbours Raffaella POMI*, Alessandra POLETTINI talya Use of Post-Epimerized Alginate in Turbidity Removal Çi dem KIVILCIMDAN MORAL*, F. Dilek SAN N, Helga ERTESVÅG Türkiye 16 Taslak programd r.

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu 30-31 Mart / 30-31 March 1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu Bildiriler Kitabı 1 st International Symposium on Natural Gas Operations & Vocational Education and Training Proceedings

Detaylı

KHAS33 KAD R HAS ÜN VERS TES E T M VE KÜLTÜR MERKEZ AÇILDI... EYLÜL - EK M 08. BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN KATILIMIYLA

KHAS33 KAD R HAS ÜN VERS TES E T M VE KÜLTÜR MERKEZ AÇILDI... EYLÜL - EK M 08. BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN KATILIMIYLA KHAS33 EYLÜL - EK M 08 BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN KATILIMIYLA KAD R HAS ÜN VERS TES E T M VE KÜLTÜR MERKEZ AÇILDI... BU SAYIDA 3 Kadir Has Üniversitesi ad na sahibi Prof. Dr. Yücel Y lmaz Yay n

Detaylı

TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU PERYÖN 2003-2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU De erli PERYÖN üyeleri, PERYÖN ün Ola an Genel

Detaylı

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST 0212 418 87 50-51 - 52 Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Esnaf

Detaylı

16. ULUSLARARASI ÇEVRE PROJE OL MP YATI INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL PROJECT OLYMPIAD

16. ULUSLARARASI ÇEVRE PROJE OL MP YATI INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL PROJECT OLYMPIAD ULUSLARARASI ÇEVRE PROJE OL MP YATI ULUSLARARASI ÇEVRE PROJE OL MP YATI TEM Z VE YAfiANAB L R B R ÇEVRE Ç N YAfiANAB L R B R DÜNYA Ç N VAK T GEÇMEDEN, HEMEN fi MD : ÇEVRE B L NC! Teflekkür Uluslararas

Detaylı

39. Ola an Genel Kurulu. Seçimler Gerçekleflti. Mimarlar Odas zmir fiubesi. Genel Kurul

39. Ola an Genel Kurulu. Seçimler Gerçekleflti. Mimarlar Odas zmir fiubesi. Genel Kurul Genel Kurul 39. Ola an Genel Kurulu 39. Ola an Genel Kurul Toplant s 26 Ocak 2008 tarihinde DEÜ Desem Bordo Salonu nda gerçekleflti. Divan Baflkanl görevini Ali Ekinci nin, yard mc l n ise Enver Ayd n

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

T eknik gezi - Technical Visit. Almanya Teknik Gezisi Germany Technical Visit

T eknik gezi - Technical Visit. Almanya Teknik Gezisi Germany Technical Visit T eknik gezi - Technical Visit EXITCOM taraf ndan 10-13 A ustos 2009 Tarihleri nde gerçeklefltirilen Almanya Teknik Gezi sine Türkiye den kat lan heyet çok say da tesisi inceledi Group of participants

Detaylı

94 > 115. Araflt rma, Bilgi fllem ve letiflim. > Stratejik Planlama > Bilgi fllem > Halkla liflkiler > AB Koordinasyon > D fl liflkiler

94 > 115. Araflt rma, Bilgi fllem ve letiflim. > Stratejik Planlama > Bilgi fllem > Halkla liflkiler > AB Koordinasyon > D fl liflkiler 94 > 115 Araflt rma, Bilgi fllem ve letiflim > Stratejik Planlama > Bilgi fllem > Halkla liflkiler > AB Koordinasyon > D fl liflkiler > Araflt rma, Bilgi fllem ve letiflim Gelece imizi Yönetiyoruz Stratejik

Detaylı

Sorunlar ço ald ama çözümler tükenmedi!

Sorunlar ço ald ama çözümler tükenmedi! baflkandan Sorunlar ço ald ama çözümler tükenmedi! Mustafa Dü encio lu De erli Meslektafllar m; Y l n son aylar nda mesle imizi ilgilendiren olumsuz geliflmeler yaflad k. A z ve difl sa l n n sözde kalmamas

Detaylı

G da Güvenli i Derne i Üyeleri

G da Güvenli i Derne i Üyeleri G da Güvenli i Derne i Üyeleri Alt parmak Pazarlama Koll. fiti. (Balparmak) Anadolu Cam San. A.fi. Anadolu Restoran flletmeleri Ltd. fiti. (Mc Donald's) Arifo lu Baharat ve G da San. Ltd. fiti. Aytaç D

Detaylı

Baflbakan Erdo an Kas mpafla da, üç yeni Haliç Vapuru hizmette...

Baflbakan Erdo an Kas mpafla da, üç yeni Haliç Vapuru hizmette... DUYURU YELKEN OKULU Belediyesi Yelken Okulu kay tlar devam ediyor... Ayr nt l bilgi için: Belediyesi Sosyal Yard m flleri Müdürlü ü Belediyesi Gençlik Merkezi letiflim Merkezi Say : 6 - Ocak 2010 Baflbakan

Detaylı

fiubemizden haber ve duyurular

fiubemizden haber ve duyurular fiubemizden haber ve duyurular 29 MART 2009 YEREL YÖNET M SEÇ MLER NE DO RU 21 fiubat 2009 fiubemizin TÜ Sosyal Tesisleri nde gerçeklefltirdi i 29 MART 2009 YEREL YÖNET M SEÇ MLER NE DO RU konulu panele

Detaylı

BUS AD IN LK KADIN BAfiKANI OYA COfiKUNÖZ YÖNEY GÖREV DEVRETT

BUS AD IN LK KADIN BAfiKANI OYA COfiKUNÖZ YÖNEY GÖREV DEVRETT KASIM 2013 - OCAK 2014 128 BUS AD da Günal Baylan dönemi Yenileflime yat r m yapanlar Bursa ve ülkeye en büyük katma de eri sa lar BUS AD döviz kurunun son 10 y ll k seyrine bilimsel çal flmayla fl k tuttu

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / EK M 2005 / SAYI:213 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R za

Detaylı

40. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU

40. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU 40. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU 31 Ocak 2010-15 Ocak 2012 TMMOB M MARLAR ODASI ZM R fiubes çindekiler Bölüm 1 M MARLAR ODASI KURUM Ç L fik LER Mimarlar Odas Örgütlü ü ile liflkiler 13 fiube Temsilcilikleri ve

Detaylı

çindekiler [Contents]

çindekiler [Contents] çindekiler [Contents] Destekleyen Kurulufllar................... S 6 Komiteler.............................. S 8 Bilimsel Program....................... S 9 Davetli Konuflmac Özetleri.............. S 19

Detaylı

Tasar m - Bask : 312 432 23 78 kardelen@kardelenofset.com.tr

Tasar m - Bask : 312 432 23 78 kardelen@kardelenofset.com.tr T M M O B P e y z a j M i m a r l a r O d a s 6. Dönem Çal flma Raporu 2004-2006 TMMOB Peyzaj Mimarlar Odas fiehit Adem Yavuz Sok. No: 14/17 K z lay/ankara Tel: 0 312 418 15 06-418 62 50 Faks: 0 312 419

Detaylı

siyasallaflmas bizi rahats z ediyor"

siyasallaflmas bizi rahats z ediyor "Türkiye'nin baflar hikâyesinin arkas nda giriflimciler var" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, zengin olmanın yolunun girişimcilikten geçtiğini belirterek, Türkiye'nin

Detaylı

II. Uluslararas Türk - Asya Kongresi II nd International Turkish - Asian Congress. EKONOM K fib RL VE KALKINMA ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT

II. Uluslararas Türk - Asya Kongresi II nd International Turkish - Asian Congress. EKONOM K fib RL VE KALKINMA ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT II. Uluslararas Türk - Asya Kongresi II nd International Turkish - Asian Congress EKONOM K fib RL VE KALKINMA ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT II. Uluslararas Türk - Asya Kongresi II nd International

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

fiubemizden haber ve duyurular

fiubemizden haber ve duyurular fiubemizden haber ve duyurular 17 A USTOS 1999 KOCAEL DEPREM NDEN BUGÜNE - 15 A ustos 2007 (TMMOB STANBUL KENT SEMPOZYUMUNA DO RU) fiubemizin 17 A ustos 1999 depreminin 8. y l nda düzenlemifl oldu- u etkinlik

Detaylı

G da Güvenli i Derne i Üyeleri - Members of the Turkish Food Safety Association

G da Güvenli i Derne i Üyeleri - Members of the Turkish Food Safety Association G da Güvenli i Derne i Üyeleri - Members of the Turkish Food Safety Association Alt parmak Pazarlama Koll. fiti. (Balparmak) Anadolu Cam San. A.fi. Anadolu Restoran flletmeleri Ltd. fiti. (Mc Donald's)

Detaylı

stanbul un yollar nda art k bu taksileri göreceksiniz

stanbul un yollar nda art k bu taksileri göreceksiniz Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST 0212 418 87 50-51 - 52 Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Esnaf

Detaylı

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz...

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... 23 N SAN 2011 De erlerimizin fark nday z... ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... Anma H. Ekrem Elginkan, bir e itim gönüllüsü

Detaylı

17. YIL / fiubat 2013

17. YIL / fiubat 2013 17. YIL / fiubat 2013 02 03 11 22 29 R dvan Yirmibeflo lu Foto raf yar flmam z n ödül törenini gerçeklefltirdik. Orhan Holding K Direktörü olarak aram za kat ld. 25. Y l m z flenliklerle kutlad k. Orda,

Detaylı

Kauçuk enjeksiyon pres üreticisi DESMA firmas yla yapt m z röportaj. 2010 STANBUL KAUÇUK FUARI n n ard ndan. Kauçuk Derne i IRCO üyesi oldu

Kauçuk enjeksiyon pres üreticisi DESMA firmas yla yapt m z röportaj. 2010 STANBUL KAUÇUK FUARI n n ard ndan. Kauçuk Derne i IRCO üyesi oldu ISSN: 2146-1821 MART 2011 Say 41 Kauçuk enjeksiyon pres üreticisi DESMA firmas yla yapt m z röportaj 2010 STANBUL KAUÇUK FUARI n n ard ndan Kauçuk Derne i IRCO üyesi oldu hracata ve fuarlara yönelik devlet

Detaylı

M AD BÜLTEN 10. M AD n periyodik kurumsal bültenidir.

M AD BÜLTEN 10. M AD n periyodik kurumsal bültenidir. M AD BÜLTEN 10 2008 M AD n periyodik kurumsal bültenidir. w w w. m i a d. o r g. t r 2008 M AD n periyodik kurumsal bültenidir Ç NDEK LER Baflkan dan M AD Sevgi Evleri Aç l fl Yap ld. M AD 36. Ayl k Toplant

Detaylı

Zonguldak 5. Kasım 2010

Zonguldak 5. Kasım 2010 Zonguldak 5 Kasım 2010 2 Zonguldak ve Garanti Bankas Anadolu Sohbetleri Zonguldak ve Atatürk Garanti Gelecekten Umutlu... Global toparlanma sürecinin devam etti i ekonomide, ifller, geçti imiz y la göre

Detaylı

2005-2007 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU

2005-2007 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU 2005-2007 DÖNEMÝ ÇALIÞMA RAPORU Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Derneği 2005-2007 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DERNEĞİ 2005-2007 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURULU 20/27

Detaylı