STANBUL ULUSLARARASI KATI ATIK, SU VE ATIK SU KONGRES 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STANBUL ULUSLARARASI KATI ATIK, SU VE ATIK SU KONGRES 2013"

Transkript

1 Haliç Kongre Merkezi STANBUL ULUSLRASI KATI ATIK, SU VE ATIK SU KONGRES MAYIS 2013 Haliç Kongre Merkezi Organizasyon Ana Sponsor Alt n Sponsorlar K NC DUYURU

2 HOfiGELD N Z Erdo an BAYRAKTAR Çevre ve fiehircilik Bakan Hepimizin ortak de eri olan çevrenin korunmas ve kirlili in giderilmesi alanlar ndaki her türlü faaliyette ayr ayr hepimize önemli görevler düflmektedir. Dünyada oldu u gibi ülkemizde de nüfusun giderek artmas, özellikle çok büyük bir h zla geliflen teknoloji ile birlikte tüketim al flkanl klar n n da farkl laflmas, çevre üzerindeki bask y artt rmaktad r. Bu nedenle do al kaynaklar n kullan m konusunda çok daha hassas davran larak gelecek nesillere günümüz varl klar n n aktar labilmesi sa lanmal d r. Bu amaca uygun olarak çevre, imar ve yap laflma alanlar nda yeni ve bütünsel bir anlay fla sahip, çevre ve flehircilik uygulamalar nda etkinlik ve verimlili e odaklanm fl bir kurumsal yap lanma gerçeklefltirilmifltir. Bakanl m z, çevre kirlili ini önlemek ve do ay korumak gayesiyle sürdürülebilir çevre ve hayat kalitesi yüksek yerleflmeler hedefine ulaflmak için, çal flmalar n sürdürmektedir. Kat at k, su ve at ksu konular nda ülkelerin deneyimleri ile yeni teknolojilerin ve çözüm önerilerinin paylafl laca ve yeni kazan mlar n elde edilece i temennisi ile sizleri Istanbul3Wcongress ne davet ediyorum. Prof. Dr. Veysel ERO LU Orman ve Su flleri Bakan Ülkemizdeki ve yak n co rafyam zdaki insanlar n, yerleflkelerin ve dünyam z n gelece i için yerel yönetimlerin bilhassa yo unlaflmak zorunda bulunduklar üç temel konuyu, kat at k, su ve at ksu yönetimi konular n, tüm taraflar n ifltirak yla ele almak, çevre fluur ve hassasiyetini gelifltirmek, ayr ca mevcut bilgilerin aktar lmas n ve ileriye fl k tutmay sa lamak maksad yla stanbul Uluslararas Kat At k, Su ve At ksu 2013 Kongresi ni düzenlemekteyiz. Bu uluslararas kongrede, kamu kurum ve kurulufllar, üniversiteler ve özel teflebbüs ile sivil toplum örgütlerinin kat at k, su ve at k su temalar kapsam nda araflt rma ve uygulamalar neticesinde kazand klar tecrübeler ortaya konacak, sorunlar ile çözüm önerileri tart fl lacakt r. Gayemiz, bugüne kadar erifltiklerimizle yetinmeyip, bizden sonraki nesillere de sa l kl bir yaflam ortam b rakabilme odakl çal flmalar m z bundan böyle daha da yo unlaflt rmak, daha da etkinlefltirmektir. Hepinizi, Istanbul Uluslararas Kat At k, Su ve At k Su 2013 Kongresi ne kat lmaya davet ediyorum. Dr. Kadir TOPBAfi stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Tarihi ve kültürel birikimle birbirine ba l ülkelerden oluflan bir bölgedeyiz. Geçmiflte ç r aç c nice önemli olaya tan kl k etmifl olan bölgemiz büyük de iflim sürecinden geçiyor. stanbul dan Ba dat a, Ankara dan Lahor a, Fas tan Tebriz e, Amman dan Üsküp e bölgenin direnç noktalar, tarihi benliklerini koruyarak bu de iflime uyum sa l yor. Bu uyum çabas, en çok kaynaklar n iyi kullan lmas nda görünür bir hal al yor. Özellikle kat at k, su, at k su yönetimi konular nda süreklili i sa lamak için daha afl lmas gereken çok mesafe var. stanbul Büyükflehir Belediyesi olarak kat at k, su ve at k su konular na çok yönlü bak yoruz. Bu bak fl aç m z, hem bilimsel çal flmalara katk sa layacak, siyasete ve kanun yap c lar n önünü açacak, hem de yerel yönetimlerin sorunlar na merhem olabilecek çal flmalara e ilmemizi beraberinde getiriyor. K talar n, kültürlerin, fikirlerin, insanl n, edebiyat n, sanat n, tarihin ve bilimin buluflma noktas stanbul da Istanbul3Wcongress 2013 te bizlerle bir arada olman z umud ediyorum. 2

3 KURULLAR L DERLER KURULU Sn. Erdo an BAYRAKTAR - Çevre ve fiehircilik Bakan Sn. Prof. Dr. Veysel ERO LU - Orman ve Su flleri Bakan Sn. Dr. Kadir TOPBAfi - stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan ONUR KURULU Erol KAYA, Çevre Komisyonu Baflkan ve Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Prof.Dr. Lütfi AKÇA, Müsteflar, Orman ve Su flleri Bakanl Ercan TIRAfi, Müsteflar, Çevre ve fiehircilik Bakanl Sedat KADIO LU, Müsteflar Yard mc s, Çevre ve fiehircilik Bakanl Prof.Dr. Adem BAfiTÜRK, Genel Sekreter, stanbul Büyükflehir Belediyesi Prof.Dr. Mehmet KCA, Rektör, stanbul Teknik Üniversitesi Prof.Dr. M. Zafer GÜL, Rektör, Marmara Üniversitesi Prof.Dr. smail YÜKSEK, Rektör, Y ld z Teknik Üniversitesi Prof.Dr. Cande er YILMAZ, Rektör, Ege Üniversitesi Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN, Rektör, Dokuz Eylül Üniversitesi Prof.Dr. srafil KURTCEPHE, Rektör, Akdeniz Üniversitesi Prof.Dr. Özer ÇINAR, Rektör, Uluslararas Saraybosna Üniversitesi Akif ÖZKALDI, Genel Müdür, Devlet Su flleri Prof.Dr. Ahmet DEM R, Genel Müdür, SK ( stanbul Su ve Kanalizasyon daresi) Prof.Dr. Cumali KINACI, Su Yönetimi Genel Müdürü, Orman ve Su flleri Bakanl Osman AKGÜL, Genel Müdür, STAÇ A.fi. ( stanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.fi.) Prof.Dr. Ahmet M. SAATÇ, Baflkan, Türkiye Su Enstitüsü Prof.Dr. Hasan Z. SARIKAYA, Mütevelli Heyeti Baflkan, Saraybosna Üniversitesi YÜRÜTME KURULU Oktay TABASN fienol YILDIZ Cevat YAMAN Vahit BALAHORL Esra ÖLMEZ smail ÖZKAYA Yelda AYDO AN Esra TÜRKMENO LU Emel ÇAKIR Muhammet ECEL Ahmet VARIR Murat Ersin fiah N B L M KURULU* Fabrizio ADANI Mehmet ÇAKMAKÇI Hayrullah A AÇÇIO LU Ahmet DEM R Necati A IRAL O LU Göksel DEM R Meshgan AL-AWAR brahim DEM R Mahmoud ALAWI Luis F. DIAZ brahim ALYANAK Filiz D LEK Yaflar AVfiAR Ahmet DO AN Mehmet Emin AYDIN Güleda ENG N Mahmoud A. AZEEM Martin FAULSTICH Yaflar BA DATLI Ayfle F L BEL Müfit BAHADIR Evangelos GIDKOS Mufeed BATARSEH Hüseyin GÖKÇEKUfi Frank BAUR Sami GÖREN Werner BIDLINGMAIER Ahmet GÜNAY Erwin BINNER Prof. Farzali HASANOV Murad Jabay BINO Jaehyuk HYUN Mehmet BORAT Bülent NANÇ Paul BRUNNER Ubeyde PEK Alessandra CARUCCI Ercan KAHYA Thomas Højlund CHRISTENSEN Tanju KNF L Mehmet PATAN Eyüp DEB K Sinan B LG L Osman ARIKAN Bar fl ÇALLI Bülent TOPKAYA Mehmet KARPUZCU Bülent KESK NLER Rana KIDAK Mehmet K T fi smail KOYUNCU Karl-J. Thomé KOZMIENSKY Martin KRANERT Peter LECHNER Piet N.L. LENS Karl E. LORBER Habib MUHAMMETO LU Abdelmajid R. NASSAR Michael NELLES Yaflar NUHO LU Thomas OBERMEIER Bestamin ÖZKAYA zzet ÖZTÜRK Lucjan PAWLOWSKI Luciano PELLONI Raffaella POMI Görkem AKINCI Nuri AZBAR Asl han KERÇ Gerhard RETTENBERGER Marco RITZKOWSKI Ahmet M. SAATÇ Ahmet SAMSUNLU Dilek SAN N Orhan SEV MO LU Vadim SOKOLOV Rainer STEGMANN Heidrun STEINMETZ Zekai fien smail TORÖZ Kahraman ÜNLÜ Gerhard VOGEL Renatus WIDMANN Cevat YAMAN Ülkü YET fi DAVETL KONUfiMACILAR* Ömer AKG RAY Meshgan AL-AWAR Mehmet Emin AYDIN Azize AYOL Mehmet BAfi Mufeed BATARSEH Bar fl ÇALLI Ahmet DEM R Norbert DICHTL Bülent NANÇ Cumali KINACI smail KOYUNCU Karl-J. Thomé KOZMIENSKI Martin KRANERT Joseph PAUL MARTIN Bruno MATTHEEUWS Habib MUHAMMETO LU zzet ÖZTÜRK Luciano PELLONI Gerhard RETTENBERGER Ahmet M. SAATÇ Dilek SAN N Heidrun STEINMETZ Zekai fien Erwin THOMANETZ Bülent TOPKAYA Helge WENDENBURG * simler soyad na göre alfabetik olarak düzenlenmifltir. 3

4 KONGRE KONGRE YAPISI Kongre; bilimsel oturumlar, Dünya Belediye Baflkanlar toplant s n, özel sektör oturumlar n, e itim kurslar n, fuar sergisini ve teknik geziyi içermektedir. Kongrenin aç l fl töreni, 22 May s 2013 Çarflamba günü saat 10:00 da Wilo salonunda yap lacakt r. Bilimsel program, 6 paralel salonda toplam 36 oturumdan meydana gelmektedir. Kat at k oturumlar Eyüp- Fener Salonlar nda, su oturumlar Kas mpafla 1-Kas mpafla 2 salonlar nda ve at ksu oturumlar Wilo-Tophane salonlar nda gerçeklefltirilecektir. Bilimsel oturumlara paralel olarak kongrenin ilk günü Cibali salonlar nda Dünya Belediye Baflkanlar toplant s, Hasköy salonunda özel sektör oturumlar yap lacakt r. Uygulamaya yönelik kat at k, su ve at ksu e itimleri kongrenin ikinci günü Cibali ve Balat Salonlar nda gerçeklefltirilecektir. Üç ayr dalda sürdürülecek e itim kurslar, kongrenin son günü olan 24 May s 2013'te de devam edecektir. Kat at k e itimi için Odayeri Kat At k Tesislerine, çme suyu ar t m için kitelli Fatih Sultan Mehmet Han çmesuyu Ar tma Tesisine, At ksu ar t m için ise Ataköy leri Biyolojik At ksu Ar tma Tesisine gidilecek olup, e itimler belirtilen lokasyonlarda tüm gün sürecektir. Her bir tesisi ayr ca gezmek isteyenler için 3 tesisi kapsayan bir teknik gezi düzenlenecektir. Detayl bilgi için lütfen ziyaret ediniz. Kay t, May s 2013 tarihlerinde Galeri 2 de tüm gün aç k olacakt r. Sergi alan Pera Blok fuayesi, Galeri 1 ve Lale salonlar nda sergilenecektir. Duyuruda Kullan lan Renkler 1. Gün (22 May s 2013) 2. Gün (23 May s 2013) 3. Gün (24 May s 2013) Kat At k Oturumlar Su At k Su AÇILIfi PROGRAMI stanbul Uluslararas Kat At k, Su ve At ksu Kongresi 2013 ün aç l fl 22 May s 2013 Çarflamba günü 10:00-12:30 saatleri aras nda gerçeklefltirilecektir. 10:00-12:00 Sn. Oktay TABASN Kongre Yürütme Kurulu Baflkan Sn. Kadir TOPBAfi stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Sn. Veysel ERO LU T.C. Orman ve Su flleri Bakan Sn. Erdo an BAYRAKTAR T.C. Çevre ve fiehircilik Bakan Sn. Recep Tayyip ERDO AN (Teflrifleri halinde) Türkiye Cumhuriyeti Baflbakan 12:00-12:30 Sergi Alan Aç l fl 4

5 KONGRE MERKEZ YERLEfi M PLANI Eyüp Oditoryumu 2- Fener Oditoryumu 3- Wilo Oditoryumu 4- Tophane Oditoryumu 5- Kas mpafla 1 6- Kas mpafla 2 7- Cibali 1 8- Cibali 2 9- Hasköy 10- Balat 11- Lale 12- Galeri Galeri 2 5

6 B L MSEL PROGRAM 1. GÜN (22 MAYIS 2013) Salon Wilo Tophane Eyüp Fener Kas mpafla 1 08:00 09:00 KAYIT 10:00 11:00 AÇILIfi TÖREN 12:00 Ö LE YEME 13:00 14:00 (ATIK SU) (ATIK SU) (KATI ATIK) (KATI ATIK) (SU) 15:00 KAHVE SI 16:00 (ATIK SU) (ATIK SU) (KATI ATIK) (KATI ATIK) (SU) 17:00 6

7 B L MSEL PROGRAM Kas mpafla 2 Cibali 1 Cibali 2 Hasköy Lale Ö LE YEME (SU) DÜNYA BELED YE BAfiKANLARI TOPLANTISI ÖZEL SEKTÖR OTURUMLARI SERG / POSTER KAHVE SI (SU) DÜNYA BELED YE BAfiKANLARI TOPLANTISI ÖZEL SEKTÖR OTURUMLARI SERG / POSTER 7

8 B L MSEL PROGRAM 2. GÜN (23 MAYIS 2013) Salon Wilo Tophane Eyüp Fener Kas mpafla 1 09:00 (ATIK SU) (ATIK SU) (KATI ATIK) (KATI ATIK) (SU) 10:00 KAHVE SI 11:00 (ATIK SU) (ATIK SU) (KATI ATIK) (KATI ATIK) (SU) 12:00 Ö LE YEME 13:00 14:00 (ATIK SU) (ATIK SU) (KATI ATIK) (KATI ATIK) (SU) 15:00 KAHVE SI 16:00 (ATIK SU) (ATIK SU) (KATI ATIK) (KATI ATIK) (SU) 17:00 KAPANIfi TÖREN 18:00 3. GÜN (24 MAYIS 2013) E T M KURSLARI VE TEKN K GEZ LER YAPILACAKTIR. 8

9 B L MSEL PROGRAM Kas mpafla 2 Hasköy Cibali 1 Cibali 2 Balat Lale SERG / POSTER (SU) KAHVE SI SERG / POSTER (SU) ÖZEL SEKTÖR OTURUMLARI SERG / POSTER SERG / POSTER Ö LE YEME SERG / POSTER (SU) ÖZEL SEKTÖR OTURUMLARI SERG / POSTER KAHVE SI SERG / POSTER (SU) ÖZEL SEKTÖR OTURUMLARI E T M KURSLARI E T M KURSLARI E T M KURSLARI SERG / POSTER 9

10 22 MAYIS 2013, ÇARfiAMBA KATI ATIK FENER SALONU OTURUM I - Waste Generation, Characterization and Recycling Davetli Konuflmac : Helge WENDENBURG Current State of Waste Recycling Management in Germany Helge WENDENBURG Almanya Establishment of Packaging Waste Collection Separation Plants, and Operation of Cost Analysis Ertan ARSLANKAYA, Serhan MADEN* Türkiye Waste Characterization Studies in Waste Management Municipality Unions in Turkey Methodology and Results Bertram ZWISELE*, Anja SCHWETJE Almanya Enhancing Waste Reduction and Materials Recovery in Gaza Strip - Palestine 'Rafah City Case Study' Samir AFIFI*, Ali BARHOUM Filistin Evaluation of Environmental Impacts of Grocery Shopping Bags Manufactured from Recycled and Virgin High-Density Polyethylene in Lagos Using LCA Approach Temitayo Abayomi EWEMOJE*, Olufemi Peter ABIMBOLA Nijerya 13:30-15:00 15:30-17:00 OTURUM II - Biological Treatment of Waste I Davetli Konuflmac : zzet ÖZTÜRK Biological Treatment of Waste zzet ÖZTÜRK Türkiye Lessons Learned on the Way to Realize Anaerobic Digestion Plants Theo SCHNEIDER Almanya The Effect of Disintegration Process on Anaerobic Degradation of Treatment Plant Sludge: A Comparative Study Gulbin ERDEN*, Ayse F L BEL Türkiye Compost Production from Domestic Wastes and Benefits of Compost Alpaslan K R fi, Baki AYHAN, Turgay AYGÜN*, Kadriye YILDIZ Türkiye 25 Full-Scale DRANCO Anaerobic Digestion Plants, Experiences and Opportunities Luc DE BAERE*, Bruno MATTHEEUWS Belçika EYÜP SALONU OTURUM I - Waste Management I Davetli Konuflmac : Mehmet BAfi Waste Management in Turkey Mehmet BAfi Türkiye Waste Management and Corresponding Legislation in Macedonia Biserka DIMISKOVSKA Makedonya Solid Waste Management Legal Regulations and Example of Istanbul Cevat YAMAN*, Türker ERO LU, brahim ÖKTEM, Burcu TAfiKINO LU, Esma FAK HO LU, Yeflim IfiIK Türkiye Food Waste - A Challenge for Waste Prevention and Resource Management Martin KRANERT*, Gerold HAFNER, Jakob BBOSZ, Dominik LEVERENZ, Heiko SCHULLER Almanya Recycling of Rare Earth Metals in Pre-Treatment Plants Hobohm JULIA*, Kuchta KERSTIN Almanya 13:30-15:00 15:30-17:00 OTURUM II - Waste Incineration and Energy Recovery I Davetli Konuflmac : Karl J. Thome KOZMIENSKY Waste to Energy Karl J. Thome KOZMIENSKY Almanya Waste Incineration in the 21st Century Energy-Efficient and Climate-Friendly Plant with the Martinsystem Eickhoff NORBERT Almanya Operating Experience with Large-Scale EfW Facilities Sohnemann JENS*, Otto ULRICH, Söhnlein BJÖRN Almanya Selection of Project Site and Concept Design for Istanbul Waste to Energy Plant fienol YILDIZ, Vahit BALAHORL, Fatih HOSOGLU*, Kadir SEZER Türkiye Key Aspects for Successful PPP/PFI Waste-To-Energy Projects in Turkey Alexander RIEGER Almanya 10 Taslak programd r.

11 22 MAYIS 2013, ÇARfiAMBA SU KASIMPAfiA 1 SALONU OTURUM I - Water Resources Management - I Davetli Konuflmac : Zekai fien Water Resource Management Zekai fien Türkiye Water Resources Planning for the Large Basins of Iran Ali HEIDARI*, Eisa BOZORGZADEH ran Intercontinental Water Balancing Necati ÇALIK, Ayd n TURAN* Türkiye Urban River Management in Mexico City: The Magdalena River Case Study Marisa MAZARI-HIRIART*, Gustavo PEREZ-ORTIZ, Maria Teresa ORTA DE VELÁASQUEZ, Yolanda LOPEZ-VIDAL, Usaura YAÑEZ, Alba E. ZARCO-ARISTA Meksika Dry Period Length Analysis of Rain in Istanbul Bihrat ÖNÖZ, Mehmet D K C *, Cemile ÖZTÜRK Türkiye 13:30-15:00 15:30-17:00 OTURUM II - Water Resources Management - II Davetli Konuflmac : Cumali KINACI Water Resource Management Cumali KINACI Türkiye Sensitivity of the Hydrodynamics Model to Different Land Uses, Case Study: Bartin Spring Watershed (Turkey) Melih ÖZTÜRK*, Nadim COPTY, Ali Kerem SAYSEL Türkiye Use of SWAT Modeling for the Ecosystem Goods and Services Assessment in the Azov Sea Basin Irina GILFANOVA*, Viktor LAGUTOV Macaristan Determination of the Factors Affecting the Turbine Energy Conversion Efficiency and the Benefits of Its Use Ugur ORUN*, Al INCI Türkiye Discharge in Irrigation Open Channels with Ultrasound Technique: Influence of the Filling Level and Geometry Solliec LAURENT*, Vazquez JOSÉ, Dufresne MATTHIEU Almanya KASIMPAfiA 2 SALONU OTURUM I - Policies and Legislation Davetli Konuflmac : Meshgan AL-AWAR Management for Environmental Protection in the UAE Meshgan AL-AWAR Birleflik Arap Emirlikleri The Impact of European Law on Water Sector: An Analysis of Two Jurisdictions in Development: A Comparison of Italy and England Marta CERRONI talya Searching Solutions to Water Issues: Water Governance Duygu TUNA*, Aysegul TANIK Türkiye What is Behind Hydro-politics? Zhijian WANG Çin Indexing Water Security in Abbottabad (KP-Pakistan) in Perspective of Climate Change and Institutional Capacity Musarrat JABEEN*, Bibi SAIMA, Aadil RASHEED, Muhammad UMAR Pakistan 13:30-15:00 OTURUM II - Water Supply 15:30-17:00 Sustainable Urban Water Management in the Context of Climate Change Debarati CHAKRABORTY*, Kumarjit GOSWAMI, Santosh GHOSH Hindistan Present and Future Challenges of Sustainable Water Supply to Dhaka City S M Mahbubur RAHMAN, M Monowar HOSSAIN* Bangladefl Studies in Turkey under Water Efficiency Practices for Water Footprint and Virtual Water Fulya KALEMC *, Selçuk COfiKUN, Nermin Ç ÇEK Türkiye Action Plans for the 81 Cities and Settlements with Populations Exceeding Kamil CEYHAN Türkiye Taslak programd r. 11

12 22 MAYIS 2013, ÇARfiAMBA ATIK SU WILO SALONU OTURUM I - Wastewater Management Davetli Konuflmac : Ahmet DEM R Water and Wastewater Management Ahmet DEM R Türkiye Environmental Technology Lab of Europe Experience, Status and Future Opportunities in the German Southwest Hannes SPIETH*, Ferdinand POHL, Heike RATHGEB Almanya The former German Waste Oil Levy's Ideas and System as a Possible Tool for an Effective Resource Protection Ralf RAMIN Almanya Economical Wastewater Technologies for Small Settlement Areas lhan BAYRAM*, Gülcan TURAN, Faruk NAZ K Türkiye The Rehabilitation Needs of Sewer System in Istanbul and Trenchless Technologies Ahmet GULEC*, Ismet CONTAR Türkiye 13:30-15:00 15:30-17:00 OTURUM II - Wastewater Treatment Davetli Konuflmac : Heidrun STEINMETZ Resource Oriented Sanitation Heidrun STEINMETZ Almanya Effect of Treated Wastewater on Fusarium Wilt of Tomato and Sweet Corn and Host Resistanc Shaher BIAT, Ahmad ALMOMANY*, Abdelnabi FARDOUS Ürdün Influence of Operational Parameters on the Sonolysis of Oxytetracycline Degradation Duygu KALP*, Nuri AZBAR Türkiye The Pollutant Loads Discharged to the Aegean Sea by the Rivers Flowing through the City of Izmir Görkem AKINCI*, Duyusen GUVEN, Gulden GOK Türkiye The Investigation of Dominated Anaerobic Bacteria throughout Degradation of a Raw Antibiotic Industry Wastewater Delya T. SPONZA, Nefise ERD NÇMER* Türkiye TOPHANE SALONU OTURUM I - Wastewater Treatment Technologies 13:30-15:00 15:30-17:00 Aerobic Granular Sludge Reactors for the Treatment of Chlorinated Aromatic and Aliphatic Compounds Stefano MILIA, Alessandra CARUCCI*, Giovanna CAPPAI, Marianna PERRA talya Removal of Tetracycline from Aqueous Solutions by Micro-Scale Zero Valent Iron Özge HANAY, Burçin YILDIZ, Sibel ASLAN*, Halil HASAR Türkiye Adsorption and Photocatalytic Degradation of Methyl Orange Using TiO2 as a Catalyst and Glass Waste under Sunlight Irradiation M.Nageeb RASHED M s r Anaerobic Digestion of Black Water in Eudiometer Scale at Various Loading Rates Karen MOUARKECH*, Heidrun STEINMETZ Almanya OTURUM II - Wastewater Reuse Davetli Konuflmac : Norbert DICHTL Long-Term, Full-Scale Experiences with Wastewater Reuse in Braunschweig/Germany The Example of a Successful Implementation Norbert DICHTL*, Klein DANIEL, Teiser BERNHARD Almanya Domestic Wastewater Recycle Applications in Istanbul Ahmet DEM R, Osman YILDIZ, Ali NC * Türkiye Treatment and Reuse of Industrial Wastewater Occurred Due to Bus Maintenance Operations; Case Study of Ikitelli Bus Garage Hayri BÇLI, Fatmanur YILMAZ*, Atilla AKKOYUNLU, Hürrem BAYHAN Türkiye Water Recycling and Pollution Prevention in the Metal Plating and Surface Finishing Industry : Review and Case Studies ( Metal Hydroxide Sludges Recovery and Clean Technologies ) Kamel-Eddine BOUHIDEL Cezayir X-Flow Ultrafiltration for Municipal and Industrial Effluent Re-Use Gulsah YILDIRIM Türkiye 12 Taslak programd r.

13 23 MAYIS 2013, PERfiEMBE KATI ATIK FENER SALONU OTURUM III - Biological Treatment of Waste II Davetli Konuflmac : Bruno MATTHEEUWS Anaerobic Digestion of the Organic Fraction of Municipal Solid Waste in Europe: Status, Experience and Prospects Luc DE BAERE, Bruno MATTHEEUWS* Belçika A Reference Process for Bioenergy Recovery for the Evaluation of Beer Industry Wastes Nuri AZBAR*, Gülizar ÇALIfiKAN, Bar fl AYHAN Türkiye Biogas Production from Waste of Biodiesel Process Mixed with Treated Pome in Hybrid Bioreactor Chalermchai RUANGCHAINIKOM*, Chinnapong WANGNAI, Pratin KULLAVANIJAYA Tayland Introduction of Food Wastes into Municipal Wastewater as a Sustainable Waste Management Option Çi dem YANGIN-GÖMEÇ*, Özgür ÖZDEM R, zzet ÖZTÜRK Türkiye Upgrading Anaerobic Digestion: Renewable Fertilizers Production Fabrizio ADANI*, Giuliana D'IMPORZANO, Andrea SCHIEVANO, Gabriele BOCCASILE talya 09:00-10:30 11:00-12:30 13:30-15:00 15:30-17:00 OTURUM IV - Modelling Applications in Waste Management A Simple Approach for Modeling Waste Collection Activities by Using Local Population and Map Info smail ÖZKAYA Türkiye Determination of the Actual Potential of Disposed Food Waste from Private Households for a GIS-Based Bioresource Inventory Adwiraah HELMUT Almanya Forecasting Urban Solid Waste Generation The Case of Rio De Janeiro, Brazil David Montero DIAS*, Carlos Barreira MARTINEZ, Raphael Tobias De Vasconcelos BARROS Brazilya Spatial Integration of Waste Management Data in Urban Areas, Case Study of Addis Ababa, Ethiopia Agata RYMKIEWICZ*, Martin KRANERT Almanya Dynamic Modelling and Simulation of Solid Waste Processing and Its Techno-Economic Impact Stefan PLATZK*, Frank ABEL, Halit Z. KUYUMCU Almanya OTURUM V - Hazardous Waste Management Davetli Konuflmac : Erwin THOMANETZ A New Method to Categorize and Compare the Hazardousness of Waste and Contaminated Matter Erwin THOMANETZ Almanya Solidification/Stabilization of Incineration Plants Residues Fatih SALTABAfi*, Alpaslan K R fi, Bekir TOMBUL, Mustafa HAT PO LU, Mario BALDASSARRE Türkiye Medical Waste Management Medical Waste Disposal in Istanbul Cevat YAMAN*, Türker ERO LU, brahim ÖKTEM, Burcu TAfiKINO LU Türkiye Evaluation of Waste Tires in the Context of Hazardous Waste Management Hatice Eser OKTEN*, Gulsah AKARSU, Hacer Handan DEM R Türkiye Hydrogen Production from Pyrolysis-Catalytic Gasification of Waste Tyres ibrahim ELBABA*, Paul WILLIAMS ngiltere OTURUM VI - Special Waste Management Davetli Konuflmac : Bülent NANÇ Hazardous Waste Management Bülent NANÇ Türkiye Selective Carbonation of Recycled Aggregates from Concrete - First Results on Uptake Rate and Changes of the Material Properties Marko SEIDEMANN*, Anette MÜLLER, Horst-Michael LUDWIG Almanya Microbial Production of Pectin Lyase Using Viarous Agricultural Wastes Özlem TEPE*, Arzu Y. DURSUN Türkiye Challenges and Limitations of the Collection and Recycling of Permanent Magnets from Small Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Westphal LUISE*, Kuchta KERSTIN Almanya Decontamination of Cr(VI) Polluted Sites Karl E. LORBER*, Peter MÜLLER Almanya Taslak programd r. 13

14 23 MAYIS 2013, PERfiEMBE KATI ATIK EYÜP SALONU OTURUM III - Landfilling Davetli Konuflmac : Gerhard RETTENBERGER Landfill and Landfill Stabilization, Rehabilitation and Reuse Gerhard RETTENBERGER Almanya Assessment of Different Aeration Concepts for Landfill In-Situ Stabilization Marco RITZKOWSKI Almanya Comprehensive Environmental Assessment of New Sanitary Landfill of Tehran Mohammad Ali ABDOLI, Hamed HASANIAN*, Leila AMIRI ran Pilot Project on In-Situ Aerobisation of Old Landfills Results from Kostanz Dorfweiher Landfill Daniel LAUX*, Martin REISER, Martin KRANERT Almanya Design and Evaluation of Landfill Concepts by Means of a Carbon Load Balance and the Energy Demand Werner BIDLINGMAIER*, Gunnar HADRICH Almanya 09:00-10:30 11:00-12:30 OTURUM IV - Leachate Management MBR Leachate Treatment: Wehrle Expertise Kenan GÜNEY*, Bernd FITZKE Almanya Management Strategies to Reduce the Amount of Leachate Filiz OZTURK, Izzet OZTURK* Türkiye Systematic Approach for Management of High Strength Leachate from Municipal Solid Waste Landfills Edwin SAFARI ran Application of Membrane Processes for Organic Carbon Removal from Landfill Leachate Güçlü NSEL*, Nadir D ZGE, Emine UBAY ÇOKGÖR, Bülent KEKS NLER Türkiye Progress of Sustainable Landfill Stabilization After 3 Years of Leachate Recirculation at the Vlagheide Landfill (NL) Vossen, Van WILLEM Hollanda 13:30-15:00 15:30-17:00 OTURUM V - Waste Incineration and Energy Recovery II Davetli Konuflmac : Martin KRANERT Waste Incineration and Energy Recovery Martin KRANERT Almanya Necessity of Waste Incineration and Power Plants in Istanbul Solid Waste Management Cevat YAMAN, Orhan SEV MO LU, fienol YILDIZ, Kubilay KAYA* Türkiye Simultaneous Leaching of Heavy Metals and Bioaccumulation of Phosphorus from Sludge Combustion A New Way of Resource Reclaiming Wolfgang DOTT*, Maxime DOSSIN, Petra SCHACHT Almanya Using of Landfill Gas Energy Generation Plant's Waste Heat in Greenhouses Volkan ENÇ, Musa KASIRGA* Türkiye The New Waste to Energy Plant Forsthaus in Berne (CH) Luciano PELLONI sviçre OTURUM VI - Waste Management II Davetli Konuflmac : Luciano PELLONI Urban Mining Luciano PELLONI sviçre Respirometric Method Applied to Biodegradation of Diesel and Biodiesel in Soil Ederio Dino BIDOIA*, Ivo Shodji TAMADA, Paulo Renato Matos LOPES, Jaqueline Matos CRUZ, Renato Nallin MONTAGNOLLI Brezilya A Feasibility Study for the Sultanbeyli Waste Seperation Plant Ümmügülsüm ALYÜZ*, Göksel DEM R, Kadir Yavuz YILDIRIM, Hatice Eser ÖKTEN Türkiye Public Awareness Campaigns in Solid Waste Management through Islamic Approaches: Review in Kelantan, Malaysia Affendi ISMAIL Malezya Redevelopment of Landfill Sites (ROLS) Vossen, Van WILLEM Hollanda 14 Taslak programd r.

15 23 MAYIS 2013, PERfiEMBE SU KASIMPAfiA 1 SALONU OTURUM III - Water Treatment and Quality Davetli Konuflmac : Ömer AKG RAY Water Treatment and Quality Ömer AKG RAY Türkiye The Electrodialysis Membrane Fouling, Scaling and Poisoning A Review and a General Approach Kamel-Eddine BOUHIDEL Cezayir The Treatment of Büyükçekmece Lake Water with UF Membrane Processes brahim KL *, Ahmet DEM R, Mehmet ÇAKMAKÇI, smail KOYUNCU Türkiye DSI Approach for Drinking Water Treatment Plant Projects Cengiz ÖZCAN Türkiye Sediment Load Prediction by Fuzzy Logic-Wavelet Combination Method Mehmet ÖZGER*, Mehmet Burak KABATAfi Türkiye 09:00-10:30 11:00-12:30 OTURUM IV - Water Treatment - I Occurrence of Organic Pollutants in Treated Wastewater Effluent and Surface Waters under the Influence of Urban Catchment Areas Marie LAUNAY*, Bertram KUCH, Ulrich DITTMER, Heidrun STEINMETZ Almanya Arsenic Removal from Drinking Water by Lime Softening Meltem B L C BASKAN*, Aysegul PALA Türkiye Study on Availability of Chlorine Dioxide as a Disinfectant at Büyükçekmece Water Treatment Plant Ahmet DEM R, Mehmet ÇAKMAKÇI, brahim KL, Süleyman Cengiz LETEN* Türkiye Assessment of Estrogenic Activity in Tunisian Water and Wastewater by the E-Screen Assay Limam ATEF*, Talorete TERENCE P.N., Ben Sik Ali MOURAD, Ben Rejeb Jenhani AMEL, Ghrabi AHMED, Isoda HIROKO Tunus NDMA formation Potentials in Sources and Control at Drinking Water Treatment Plants Habibullah UZUN*, Daekyun KIM, Tanju KNFIL ABD 13:30-15:00 15:30-17:00 OTURUM V - Economy in Water Treatment Davetli Konuflmac : Bülent TOPKAYA Sustainable Water Usage Bülent TOPKAYA Türkiye Optimization of Total Cost of Ownership (TCO) in Water and Wastewater Treatment Plants (WTP), Methods and Case Studies Based on Water Treatment Applications in Germany Eckhard ROOS Almanya Water Economics Project: Multi-Year Water Allocation System Beesan SHONNAR Filistin Towards Energy Saving and Green Energy Production in Mexican WWTPs Kristy PEÑA MUÑOZ*, Heidrun STEINMETZ Almanya Evaluation of Energy Efficiency Reserves in Pumping Stations over Selected Pilot Stations hsan Mustafa DOGAN*, Semiha ÖZTUNA Türkiye OTURUM VI - Water Quality Davetli Konuflmac : Mehmet Emin AYDIN Water Quality Mehmet Emin AYDIN Türkiye Hydrological and Hydrogeochemical Properties of Nemrut (Aliaga-Izmir) Port Ertan KAZANASMAZ Türkiye Mesopotamia Groundwater Quality Index Using Advanced GIS Techniques Ali AL_KHAFAJI Irak Researching of Pollution Level of Golden Horn-Istanbul, 2012 Senol Y LD Z, Vahit BALAHORL, Hamdi C NAL, Fatih HOSOGLU*, Erol TEZCAN Türkiye Surface Water Quality Management in Türkiye Yakup KASLAN*, Cumali KINACI, Lütfi AKÇA, Ahmet R fat LHAN, Sibel Mine GÜÇVER Türkiye Taslak programd r. 15

16 23 MAYIS 2013, PERfiEMBE SU KASIMPAfiA 2 SALONU OTURUM III - Urban Water Management Davetli Konuflmac : Habib MUHAMMETO LU Management of Water Losses from Drinking Water Distribution Network Using SCADA and Modelling Habib MUHAMMETOGLU*, I.Ethem KD REK, Selami K, Goksenin Y LMAZ, Ayse MUHAMMETOGLU, Kamil CENG Z Türkiye Water Management and Studies on Decreasing Water Loss / Illegal Use Rate Gökhan C NGÖZ Türkiye Breakdown Monitoring via Pressure Maps in Water Network Operations Kubilay KÖKER*, Nadir MAZLUM Türkiye Water Status in Gaza Strip Maher AL NAJJAR Filistin Safe Infrastructure against Natural Disasters Cemalettin KALEL Türkiye 09:00-10:30 11:00-12:30 OTURUM IV - Water Resources Management III Objectives and Distances Done in the Groundwater Management of Turkey Özgür ÇAKMAK, Özgür GÜNHAN, Yakup KASLAN* Türkiye A New Approach for Long Lead Predicton of Reservoir Inflows Mehmet ÖZGER, Halil brahim TÜRKO LU* Türkiye Determination and Management of Sensitive Areas on the Basis of Watershed in Turkey Necla ADALI, Zakir TURAN, Yakup KASLAN* Türkiye Water Complaints from Past Fatma fiensoy Türkiye Water, Sanitation and Hygiene for Homeless People Sayed Mohammad NAZIM UDDIN*, Jc GAILLARD, Sanjida Marium HRIDI Çin 13:30-15:00 15:30-17:00 OTURUM V - Water Resource Management IV Davetli Konuflmac : Mufeed BATARSEH Water Management Mufeed BATARSEH Ürdün Water Saving Potential in Tourist Resorts Demet ANTAKYALI*, Dogan CUHA, Fatih PULLU, Heidrun STEINMETZ Almanya Framing the Chemistry of Himalayan Water Conflict in South Asia in Perspective of Climate Change Musarrat JABEEN*, Ammara MUMTAZ, Mariam ARIF Pakistan Adaptation to Climate Change within the Water Sector - Development of Guidelines for Regional and Local Authorities Andrea HEILMANN*, Hardy PUNDT Almanya Utilization of Geographical Information Systems (GIS) for Water Breakdowns and Web-Based Notification System Kubilay KÖKER*, Nadir MAZLUM Türkiye OTURUM VI - Water Treatment - II Elemental Sulfur-Based Autotrophic Denitrification Processes for Drinking Water Treatment Erkan SAH NKAYA*, Nesrin DURSUN, Adem KILIÇ, Ozer C NAR Türkiye Degradation of Isoproturon by Advanced Oxidation Processes and Toxicity Analysis of Byproducts Rana KIDAK, fiifa DO AN* Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti Impact of Effluent on Wetland Ecosystem and Waste Management for Productivity and Sustainability in Indian Sub- Continent Anandamoy PUSTE*, Tanuj Kumar MANDAL, Dilip Kumar DAS Hindistan Identification of a Feasible Treatment Process to Valorize Dredged Sediments from Small Italian Harbours Raffaella POMI*, Alessandra POLETTINI talya Use of Post-Epimerized Alginate in Turbidity Removal Çi dem KIVILCIMDAN MORAL*, F. Dilek SAN N, Helga ERTESVÅG Türkiye 16 Taslak programd r.

17 23 MAYIS 2013, PERfiEMBE ATIK SU WILO SALONU OTURUM III - Treatment Plant Optimization Davetli Konuflmac : Ahmet Mete SAATÇ Treatment Plant Optimization Ahmet Mete SAATÇ Türkiye Optimization of the Energy Output of Wastewater Treatment Plants Christian LOCHER*, Heidrun STEINMETZ Almanya ISKI Pasakoy Waste Water Treatment Plant: Response Surface Optimization of Disinfection by ClO2 M.Mevra YALVAÇ*, Osman YILDIZ Türkiye Remote Real-Time Wastewater Monitoring System Gülay BOZDA Türkiye Effect of the Anaerobic Digester Filtrate to WWTP Performance in the Controlling the Biomass and Thickening Dilek ERD RENÇELEB *, Murat KÜÇÜKHEMEK Türkiye 09:00-10:30 11:00-12:30 13:30-15:00 15:30-17:00 OTURUM IV - Sludge Management I Davetli Konuflmac : Dilek SAN N Sludge Management Dilek SAN N Türkiye Phosphor Recovery from Sludge Ashes: Preliminary Tests in an Induction Oven Carla CIMATORIBUS*, Fatah NAJI, Martin KRANERT, Harald RAUPENSTRAUCH Almanya Identification of Winter Bulking and Foaming Filaments in the Konya Wastewater Treatment Plant Esra YEL, Sezen KÜÇÜKÇONGAR, Zehra GÖK, Merve SO ANCIO LU*, Ahmet AYGÜN, Murat KÜÇÜKHEMEK Türkiye Evaluation of Sludge Production Potential of a Municipal Wastewater Treatment Plant - Operators Perspective Ayse Okflan YAVUZ*, Burcu Didem ÖZDEM R, Osman YILDIZ Türkiye Evaluation of Drying and Incineration Alternatives in Sludge Treatment by Focusing on the Energy Recovery Factor U ur ORUN Türkiye OTURUM V - Wastewater Treatment Technologies Davetli Konuflmac : smail KOYUNCU Wastewater Treatment Technologies smail KOYUNCU Türkiye Tertiary Membrane Bioreactor (TMBR) New Concept for Large-Scale Wastewater Reuse Jan HADLER*, Jack NOBLE Almanya Genotoxicity Evolution during the Application of Advanced Oxidation Processes: A Case Study with the Nonionic Surfactant Nonylphenol Decaethoxylate Akin KARC *, Idil ARSLAN-ALATON, Gul OZHAN, Buket ALPERTUNGA, Miray BEKBOLET Türkiye Clean Technologies for Tanneries Unhairing Waste Waters: Neutralization by CO2, Free Amino Acids Characterization and Recovery, and Water Recycling Kamel-Eddine BOUHIDEL*, Sabrina TAMERSIT Cezayir Kinetics of Cyanide (Cn-) Degradation by Microalgae in Aqueous Solution Zehra GÖK*, Esra YEL Türkiye OTURUM VI - Advanced Wastewater Treatment Aluminium Electrode Dissolution in Electrocoagulation Process Saidat Olanipekun GIWA*, Canan PEKEL, Sule CAMCIOGLU, Suna ERTUNC, Mustafa ALPBAZ, Hale HAPOGLU Türkiye Production and Characterization of Two Polyethersulfone Flat-Sheet Membranes at Different Temperatures Using Various Concentrations of Polyvinylpyrrolidone(PVP) Mehmet Emin PASAOGLU*, Serkan GUCLU, Ismail KOYUNCU Türkiye Treatment of a Corrugated Box Manufacturing Plant Wastewater by Electrocoagulation and Optimization through Response Surface Methodology Belgin KBACAKO LU, Filiz TEZAKIL* Türkiye Wastewater Treatment of Synthetic Textile Effluent Using Anodic Oxidation Process : Influence of Dyes Mixture Hanene AKROUT*, Nour El Houda ABDESSAMED, Latifa BOUSSELMI Tunus Comparison of P-Free and P-Based Antiscalants for Nanofiltration of Dye-Wash Wastewater Kenan GÜNEY*, Eren EREN, Ralf RALF, Ismail KOYUNCU, Heidrun STEINMETZ Almanya Taslak programd r. 17

18 23 MAYIS 2013, PERfiEMBE ATIK SU TOPHANE SALONU OTURUM III - Urban Infrastructure & Policies Davetli Konuflmac : Joseph P. MARTIN Stormwater Source Management in Urban Areas Joseph P. MARTIN ABD Proactive Approach in Sewer Rehabilitation Ahmet GULEC*, Berkay OTUMLU, Ismet CONTAR Türkiye The Actual Status of the Organized Industrial Zones in Terms of Industrial Wastewater, Encountered Problems and Solution Proposals Yüksel ACAR*, Ali ÇOBAN Türkiye Construction of Rafah Wastewater Treatment Plant Under Gaza Siege Monther SHOBALQ Filistin Urban Wastewater Treatment and Discharge lhan BAYRAM*, Gulcan TURAN, Faruk NAZ K Türkiye 09:00-10:30 11:00-12:30 OTURUM IV - Energy Production From Wastewater Davetli Konuflmac : Bar fl ÇALLI Energy Production from Wastewater Bar fl ÇALLI Türkiye Enhancement of Biohydrogen Production via Thermophilic Cell Culture Immobilized on Glass Beads and Raschig Rings with Different Sizes Elif AKSOYEK, Tugba KESK N*, Nuri AZBAR Türkiye Electricity Production and Wastewater Treatment with Microbial Fuel Cell Büflra AKO LU, Afflin Y. ÇET NKAYA, Emre O uz KÖRO LU, Bestamin ÖZKAYA* Türkiye Energy Management and Application Activities in Wastewater Operations Osman YILDIZ, Bedia KURTULUfi*, Kevser KKAYA, Kaan DUMANKAYA Türkiye Enhancement of the Biological Process with an Immobilized Cell Bioreactor for the Valorization of Crude Glycerol out of Biodiesel Production Ça dafl GÖNEN*, Mine GÜNGÖRMÜfiLER, Nuri AZBAR Türkiye 13:30-15:00 15:30-17:00 OTURUM V - Sludge Management II Davetli Konuflmac : Azize AYOL Sludge Management Azize AYOL Türkiye Evaluation of Sludge Management Alternatives for Kayseri Wastewater Treatment Plant in Turkey Osman ARIKAN Türkiye Pretreatment, Reclamation and Disposal Processes for Wastewater Treatment Sludge - Sample Applications brahim ALYANAK Türkiye Studies towards Increasing the Performance of Biogas Units in Wastewater Treatment Plants Bedia KURTULUfi*, Osman YILDIZ Türkiye Use of Omerli Drinking Water Treatment Plant Sludge at Industrial Scale Brick Production fienol YILDIZ, Volkan ENÇ*, Aynur KEM RTLEK, Mustafa K, Yasemin TABAK Türkiye OTURUM VI - Industrial Wastewater Treatment Treatment of Textile Wastewater with TiO2 Modified Magnetic-Nanoparticles Karim MOVASSAGHI*, Laleh ENAYATI AHANGAR, Masoomeh EMADI Iran Jet-Loop Anaerobic Reactor Performance for the Treatment of Olive Mill Wastewater Khoufi SONIA*, Louhichi ASSAWER, Sayadi SAMI Tunus Proposal for Color and Heavy Metal Removal From Textile Wastewater by Cross-Linked Polyelectrolyte Composite Membranes Bestenur KURTULUS*, Dogan AKCAN, Lütfi ARDA, Hatice Eser OKTEN, Perihan KURT KKUS, Goksel DEM R, Asli COBAN, Ibrahim Ertugrul YALC N, Omer Lutfi UYAN K Türkiye Treatment of Olive Oil Mill Wastewater by Chemical Processes: Effect of Acid Cracking Pretreatment B.Hande GÜRSOY HAKSEVENLER*, dil ARSLAN ALATON Türkiye Electrocoagulation Treatment of Textile Wastewater Lutfiye Canan PEKEL*, Sule CAMCIOGLU, Kamran POLAT, Hale HAPOGLU, Mustafa ALPBAZ Türkiye 18 Taslak programd r.

19 E T M KURSLARI KATI ATIK E T M 23 MAYIS 2013, HAL Ç KONGRE MERKEZ 24 MAYIS 2013, ODAYER KATI ATIK TES SLER 15:00-16:00 Entegre Kat At k Yönetimi, Bertaraf Teknolojileri ve Maliyetler Sunum: Prof. Dr. zzet Öztürk, Dr. fienol Y ld z 09:00-10:00 Düzenli Depolama Sahas Altyap s n n Oluflturulmas ve Sahan n flletilmesi Sunum: Doç. Dr. brahim Demir, Ayd n Baran 16:00-16:15 *Entegre Kat At k Yönetimi *Stratejik Planlama *Bertaraf Teknolojileri ve Maliyetler 16:15-17:15 At k Karakterizasyonunun Belirlenmesi Sunum: Kadir Sezer *At k Tipleri *Karakterizasyon Metotlar *Karakterizasyon Planlamas * stanbul Örne i Kaynakta Ayr Toplama ve Geri Kazan m Sunum: Volkan Enç * Kayna nda Ayr Toplama Metotlar * Bilinçlendirme Çal flmalar * Geri Kazan m * Maliyetler 17:15-17:30 17:30-18:30 Biyolojik Prosesler Sunum: Doç.Dr. Osman Ar kan, Alpaslan Kirifl * Biyometanizasyon * Kompostlaflt rma Sistemleri * Kompost Tesislerinde Temel flletme Problemleri * Kompost Ürününü Nerede ve Nas l Kullanabiliriz? * stanbul Örne i 10:00-10:15 * Saha Altyap s n n Oluflturulmas * Düzenli Depolama Sahalar nda Kullan lan Ekipmanlar * At n Depolanmas * Kontrol Parametreleri 10:15-11:15 Düzenli Depolama Sahalar nda S z nt Suyu Yönetimi Sunum: Prof. Dr.Bar fl Çall, Vahit Balahorli * S z nt Suyunun Toplamas * S z nt suyu Karakterizasyonu * Çevresel Etki * S z nt Suyu Ar tma Alternatifleri * MBR sistemi ile S z nt suyu Ar t m Örne i 11:15-11:30 11:30-12:30 Düzenli Depolama Sahalar nda Depo Gaz Yönetimi Sunum: Fatih Saltabafl, Murat Çetindemir * Depo Gaz Karakteri * Gaz Kuyular n n Tasar m ve nflaas * Depo Gaz Toplama ve flletimi * Depo Gaz ndan Enerji Üretimi 12:30-13:30 Ö LE YEME TEKN K GEZ 13:30-16:00 Odayeri Kat At k Tesisleri * Düzenli Depolama Sahas ( ton / gün) * S z nt Suyu Karakterizasyonu (2.000 m 3 / gün) * Depo Gaz Enerji Üretim Tesisi (25 MW / saat) * T bbi At k Yakma Tesisi (24 ton / gün) * T bbi At k Sterilizasyon Tesisi (80 ton / gün) 16:00-16:15 Kompost Tesisine Transfer 16:15-18:00 Kompost Tesisi * Kompost Tesisi (1.000 ton / gün) * At ktan Türetilmifl Yak t (ATY) Tesisi (96 ton / gün) * Granul Tesisi (10 ton / gün) * Çevre Laboratuvar E itmenlere ait bilgilere ve güncel e itim program na adresinden ulaflabilirsiniz. 19

20 E T M KURSLARI SU E T M 23 MAYIS 2013, HAL Ç KONGRE MERKEZ 15:00-16:00 çme Suyu Kaynaklar ve Ar tman n Esaslar Sunum: Doç. Dr. Eyüp Debik, Doç. Dr. Yaflar Avflar * çmesuyu Standartlar * Su Kaynaklar n n Belirlenmesi * Ar tma htiyac * Tipik Bir çmesuyu Ar tma Tesisi Ak fl Diyagram 16:00-16:15 16:15-17:15 Proses Seçimi ve çmesuyu Ar tma Tesisi Tasar m Sunum: Prof. Dr. smail Koyuncu, Yrd. Doç. Dr. Do an Karada * Havaland rma, Koagülasyon, Flokülasyon, Çöktürme, Filtrasyon ve Dezenfeksiyon Üniteleri çin Önemli Dizayn Parametreleri * Yeni Ar tma Prosesleri (Membran, Adsorpsiyon, leri Oksidasyon, Ozonlama, vb.) * Organik Madde Giderimi, Ön oksidasyon, Dezenfeksiyon Yan Ürünleri Kontrolünün Önemi 17:15-17:30 17:30-18:30 çme Suyu Ar tma Tesislerinin flletilmesi Sunum: Doç. Dr. Mehmet Çakmakç, Doç. Dr. Kaan Yetilmezsoy * Mevcut Ar tma Tesisinin yilefltirilmesi/rehabilitasyonu * Koagülant ve Polimer Optimizasyonu * Su Kalite Parametrelerinin zlenmesi * Tat ve Koku Kontrolü 24 MAYIS 2013, K TELL (FSMH) ÇME SUYU ARITMA TES S 09:00-10:00 çme Suyu Ar tma Tesislerinin iflletilmesi ve karfl lafl lan problemler Sunum: Dicle Tatar, Ali Coflkun * çme Suyu Ar tma Tesislerinde Çöktürme Havuzlar n n Çeflitleri ve flletilmesi * çme suyu Ar tma Tesislerinde Serbest (Aç k) Yüzeyli H zl Kum Filtrelerinin flletilmesi 10:00-10:15 10:15-11:15 çme Suyu Ar tma Tesislerinde Kimyasal Maddelerin Dozlanmas Sunum: Dicle Tatar, Ali Coflkun 11:15-11:30 11:30-12:30 çme Suyu Dezenfeksiyonu Sunum: Çetin Kanl k l ç * çme Suyu Ar tma Tesislerinde Klorlama Ekipmanlar n n flletilmesi 12:30-13:30 Ö LE YEME TEKN K GEZ 13:30-17:00 kitelli (FSMH) çme Suyu Ar tma Tesisi Sunum: Dicle Tatar, Ali Coflkun * Girifl ve Da t m Yap s * Havaland rma Havuzu * Ozon Ünitesi * H zl Kar flt rma Ünitesi * Yavafl Kar flt rma Ünitesi * Durultucu (Çöktürme) Havuzlar * H zl Kum Filtreleri * Klorlama * Terfi Merkezi * Çamur Ar tma Ünitesi * Laboratuar E itmenlere ait bilgilere ve güncel e itim program na adresinden ulaflabilirsiniz. 20

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

ITC INVEST TRADING & CONSULTING AG ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Integrated Solid Waste Management

ITC INVEST TRADING & CONSULTING AG ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Integrated Solid Waste Management ITC INVEST TRADING & CONSULTING AG ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Integrated Solid Waste Management ANKARA 2002, ADANA 2008, KONYA 2010 & BURSA 2011 ANTALYA 2012, ALANYA-ALTAB 2013, AKSARAY 2013, ELAZIĞ 2014,

Detaylı

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YIL

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YIL I. YIL I II (ECTS) Fİ-101 FİİK PHYSICS (3+0)-3 4 KİM-101 KİMYA I CHEMISTRY I (2+2)-3 5 MAT-101 MATEMATİK I MATHEMATICS II (3+0)-3 4 CM-101 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YIL

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YIL I. YIL I II FİZ-101 Z FİZİK PHYSICS (3+0)-3 4 KİM-101 Z KİMYA I CHEMISTRY I (2+2)-3 5 MAT-101 Z MATEMATİK I MATHEMATICS I (3+0)-3 4 CM-101 Z ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Detaylı

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve TKD Bölgesel Polat Renaissance Otel ERZURUM TÜRK KARD YOLOJ DERNE Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul Tel : 0212 221 17 30 / 38 Faks : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (ODİTORYUM) / Main Hall AUDOTORIUM 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

Dünya Su Günü 2008 Etkinlik Programı

Dünya Su Günü 2008 Etkinlik Programı 0/5 Dünya Su Günü 2008 Etkinlik Programı 1. GÜN Dünya Su Günü Panelleri 21 Mart 2008 DÜNYA SU GÜNÜ PANELLERİ 09.00 09.20 AÇILIŞ 09.30 11.30 Kocatepe Salonu İnönü Salonu PANEL 1: Küresel Değişimler ve Risk

Detaylı

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI 1. DUYURU De erli Meslektafllar m z, VII. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hemflireli i Kurultay 31 Ekim 2 Kas m 2012 tarihleri aras nda, 34.Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Detaylı

Curriculum Vitae. Department of Environmental Engineering. Papers published in international journals indexed in SCI:

Curriculum Vitae. Department of Environmental Engineering. Papers published in international journals indexed in SCI: Curriculum Vitae Full Name: Date & Place of Birth: Oktay ÖZKAN 1970 Kayseri Office Contact: 32801 Academic Title & Department: Department of Environmental Engineering Academic Qualifications: Academic

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (A SALONU) / Main Hall (A Hall) 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Lisans Kimya Çukurova Üniversitesi 1991. Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 1997

Lisans Kimya Çukurova Üniversitesi 1991. Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Turan YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 1964 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Çukurova Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği Çukurova

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. : Aksaray Üniversitesi, Mühendislik Fak., Çevre Müh. Böl., 68100, AKSARAY

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. : Aksaray Üniversitesi, Mühendislik Fak., Çevre Müh. Böl., 68100, AKSARAY ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Ahmet KILIÇ Doğum Tarihi (gg/aa/yy) : 20.12.1971 Adres : Aksaray Üniversitesi, Mühendislik Fak., Çevre Müh. Böl., 68100, AKSARAY Telefon : 0 555 777 2417

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Kozet YAPSAKLI

Yrd. Doç. Dr. Kozet YAPSAKLI Yrd. Doç. Dr. Kozet YAPSAKLI Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 34722, Göztepe, İstanbul, Türkiye. Telefon : +90 216 348 0292- dahili 290 Faks : +90 216 348 1369 e-mail

Detaylı

II. PELV S-ASETABULUM

II. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ. 24-26 Ekim, 2007. İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ. www.tubitak.foodcongress.org

2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ. 24-26 Ekim, 2007. İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ. www.tubitak.foodcongress.org 2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ 24-26 Ekim, 2007 İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ www.tubitak.foodcongress.org De erli Katılımcılar, Gıda zincirindeki gıda kalitesi ve gıda güvenli i (tarladan

Detaylı

Sivas. Kardiyoloji Günleri. 21 23 Mart 2008 Sivas Büyük Otel. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu

Sivas. Kardiyoloji Günleri. 21 23 Mart 2008 Sivas Büyük Otel. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu TÜRK Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ek io lu Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul T. 0212 221 17 30 / 38 F. 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr TÜRK TÜRK De erli Meslekta lar m z, Türk Kardiyoloji

Detaylı

Uzmanlık Alanları : Kimyasal reaksiyon mühendisliği, katalizörler, oksidasyon reaksiyonları, biyogaz üretimi ve modellemesi, yenilenebilir enerji.

Uzmanlık Alanları : Kimyasal reaksiyon mühendisliği, katalizörler, oksidasyon reaksiyonları, biyogaz üretimi ve modellemesi, yenilenebilir enerji. Kişisel Bilgiler Ad-Soyad : Ayşe Hilal Ulukardeşler Ünvan : Öğr. Gör.Dr. E-posta : ulukardesler@uludag.edu.tr Telefon : 0-224-2942377 Göreve Başlama Tarihi : Ege Üniversitesi 1997 Uludağ Üniversitesi -

Detaylı

Trabzon. Kardiyoloji Günleri. 18-20 Nisan 2008 Hotel Büyük Sümela. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu

Trabzon. Kardiyoloji Günleri. 18-20 Nisan 2008 Hotel Büyük Sümela. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu TÜRK 18-20 Nisan 2008 Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ek io lu Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul T. 0212 221 17 30 / 38 F. 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr TÜRK TÜRK De erli Meslekta lar m z,

Detaylı

GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN K. K. T. C ARTEMIS OTEL. BAFRA

GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN K. K. T. C ARTEMIS OTEL. BAFRA GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN 2009 ARTEMIS OTEL. BAFRA K. K. T. C B L MSEL KURUL Doç. Dr. Alp Çetin Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dal, Ankara Prof. Dr.

Detaylı

Sinop İl Merkezi Katı Atıklarının İncelenmesi (Danışman: Prof. Dr. Osman Nuri ERGUN)

Sinop İl Merkezi Katı Atıklarının İncelenmesi (Danışman: Prof. Dr. Osman Nuri ERGUN) BİLİMSEL ÇALIŞMALAR Yüksek Lisans Tezi Sinop İl Merkezi Katı Atıklarının İncelenmesi (Danışman: Prof. Dr. Osman Nuri ERGUN) Doktora Tezi Samsun Kentsel Katı Atıklarının Kompostlaştırılmasında Genleştirilmiş

Detaylı

1. SUNUŞ... 1 3. PROJE KOORDİNATÖRÜ... 3 5. TARİH... 3 6. AMAÇ VE HEDEFLER... 4 8. HEDEF KİTLE... 5 10. KONGRE MALZEMELERİ... 6 12. METODOLOJİ...

1. SUNUŞ... 1 3. PROJE KOORDİNATÖRÜ... 3 5. TARİH... 3 6. AMAÇ VE HEDEFLER... 4 8. HEDEF KİTLE... 5 10. KONGRE MALZEMELERİ... 6 12. METODOLOJİ... İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ... 1 2. KONU... 3 3. PROJE KOORDİNATÖRÜ... 3 4. YER... 3 5. TARİH... 3 6. AMAÇ VE HEDEFLER... 4 7. GEREKÇELER... 4 8. HEDEF KİTLE... 5 9. BASIN VE PR TANITIM... 5 10. KONGRE MALZEMELERİ...

Detaylı

Özgeçmiş ASLIHAN KERÇ

Özgeçmiş ASLIHAN KERÇ Özgeçmiş ASLIHAN KERÇ Kişisel Bilgiler Uyruğu : T. C. İş Adresi : Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 34722 Göztepe / İstanbul Tel. : 216-349 27 11 / 267 Faks : 216-348

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi. Ankara Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi. Ankara Üniversitesi KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Berrin ŞAHİN Ünvanı Mühendis Telefon 2565811123 E-mail berrin.sahin@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 19.05.1962-Ankara EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Üniversite Adı - Akademik Birim/Mezuniyet

Detaylı

20 MAYIS 2015, ÇARŞAMBA

20 MAYIS 2015, ÇARŞAMBA 20 MAYIS 2015, ÇARŞAMBA 09:00-10:30 AÇILIŞ TÖRENİ 10:30-11:00 KAHVE ARASI Dr. Cumhur Hakkı ÇANKAYA Erzurum Halk Sağlığı Müdürlüğü Halk Sağlığı Müdürü Prof. Dr. Recep BONCUKCUOĞLU Atatürk Üniversitesi Çevre

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 21/01/2014 TOPLANTI SAYISI : 2014/02 Enstitü Yönetim Kurulu 21/01/2014 Salı günü Enstitü Müdürü Doç.Dr. Mehmet

Detaylı

UZMAN TOLGA BAAHDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

UZMAN TOLGA BAAHDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ UZMAN TOLGA BAAHDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doğum Tarihi : 15 Şubat 1979 İletişim Bilgileri: İş Adresi : Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 68100 AKSARAY Cep Telefonu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. ADİLE EVREN TUĞTAŞ, PhD

ÖZGEÇMİŞ. ADİLE EVREN TUĞTAŞ, PhD ÖZGEÇMİŞ ADİLE EVREN TUĞTAŞ, PhD İLETİŞİM BİLGİLERİ Ofis Adresi : Marmara University Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü MD 119, Göztepe, 34722, Istanbul, Türkiye Tel. : +90 (0216) 348 0292

Detaylı

UBEK

UBEK UBEK 2016 27- www.ubek2016.gazi.edu.tr i ii ÖNSÖZ ailesinin en önemli bilimsel (UBEK 2016) birincisini mekten timi akademisyenler, ile süresince bildiriler a ler 54 sözlü ve 19 poster bildirileri ile.

Detaylı

Assist. Prof. Deniz (Tufan) AKGÜL

Assist. Prof. Deniz (Tufan) AKGÜL Assist. Prof. Deniz (Tufan) AKGÜL Marmara University Dept. of Goztepe Campus Kadıköy- İstanbul Office: 647 E-mail: deniz.tufan@marmara.edu.tr Tel: +90 (216) 348 0292/293 EDUCATION 2007-2012 Ph.D, Marmara

Detaylı

DAVET BİLİMSEL PROGRAM 9 KASIM 2013. Değerli Meslektaşımız, Açılış Dr. Ali Rıza Uysal 09:00-09:15

DAVET BİLİMSEL PROGRAM 9 KASIM 2013. Değerli Meslektaşımız, Açılış Dr. Ali Rıza Uysal 09:00-09:15 DAVET DAVET Değerli Meslektaşımız, Sizi, 09 10 Kasım 2013 tarihlerinde Ankara da yapacağımız 9. Hipofiz Sempozyumu na bekliyoruz. Katılımınız ve katkınız, Türkiye de hipofiz hastalıklarının tanısı ve tedavisi

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

PROF.DR. OSMAN NURİ ERGUN, BSc,MSc,DIC,PhD

PROF.DR. OSMAN NURİ ERGUN, BSc,MSc,DIC,PhD PROF.DR. OSMAN NURİ ERGUN, BSc,MSc,DIC,PhD BİLİMSEL ÇALIŞMALAR A-Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Beyazıt, N., Ergun, O.N., Peker, İ., (2003) Cu(II) Removal From, Aqueous Solution

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAATLER 10A 10B 10C 11A 11B C U M A R T E S İ P A Z A R 1 09:00-09:40 2 09:40-10:20 3 10:-11:10 4 11:10-11:50 5 12:00-12:40 6 12:40-13:20

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI ÖĞRETİM ELEMANI MATH511 İleri Mühendislik Matematiği Advanced Engineering Mathematics -1 Doç. Dr. Fatih KOYUNCU

Detaylı

IV. PELV S-ASETABULUM

IV. PELV S-ASETABULUM 19 ARALIK 2012, ÇARfiAMBA 1. GÜN 15:00 Girifl ve Kay t 20 ARALIK 2012, PERfiEMBE 2. GÜN I. OTURUM 09.00-10.20 Pelvis k r klar n n de erlendirilmesi 09.00-09.20 Pelvis ve asetabulum klinik anatomisi 09.20-09.40

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

TÜRK ÜROLOJ DERNE MARMARA III. LAPAROSKOP E T M KURSU

TÜRK ÜROLOJ DERNE MARMARA III. LAPAROSKOP E T M KURSU Endoüroloji Derne i nin Akademik Katk lar yla 28 Mart - 01 Nisan 2011 Veteriner Fakültesi Avc lar, stanbul Teorik e itim Kuru laboratuvar Islak laboratuvar Canl cerrahi / stanbul T p Fakültesi Pratik en

Detaylı

ULUSLARARASI KATILIMLI VI. ULUSAL ÇOCUK AC L TIP ve YO UN BAKIM KONGRES

ULUSLARARASI KATILIMLI VI. ULUSAL ÇOCUK AC L TIP ve YO UN BAKIM KONGRES ULUSLARARASI KATILIMLI VI. ULUSAL ÇOCUK AC L TIP ve YO UN BAKIM KONGRES www.cayd.org.tr www.catyob2009.org De erli meslektafllar m z, Çocuk Acil T p ve Yo un Bak m Derne i'nin düzenleyece i, Uluslararas

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Kredisi. Dersin Sorumlusu (Course Code) (Credit)

Kredisi. Dersin Sorumlusu (Course Code) (Credit) MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (Mechanical Engineering) ME 502 Advanced Numerical Methods for Engineers Yrd.Doç.Dr.Ender YILDIRIM ME 506 Advanced Heat Transfer Prof.Dr. Nevzat ONUR and Applications

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sizleri, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ev sahipliğinde 13-15 Haziran 2013 tarihleri arasında Adana da gerçekleştirilecek olan Ulusal Kamu Yatırımlarında Arazi Toplulaştırma Faaliyetlerinin

Detaylı

21-24 MAYIS 2016 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI STANBUL BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZ

21-24 MAYIS 2016 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI STANBUL BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZ İş Birliği İle 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI 21-24 MAYIS 2016 BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY STANBUL FUAR VE KONGRE MERKEZ Büyükçekmece, stanbul / Türkiye Küresel Fuar Endüstrisi Birliği

Detaylı

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ Değerli Üyemiz; Aralık ayındaki önemli günlerle ilgili www.itubirlik.org.tr web sayfamızdaki kutlama mesajlarımız aşağıdadır 3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Engellilerin

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

Design & Project. Construction & Fabrication. Revision & Maintenance. Consulting & Operation

Design & Project. Construction & Fabrication. Revision & Maintenance. Consulting & Operation Water Wastewater Design & Project Construction & Fabrication Revision & Maintenance Consulting & Operation 3/18 Sok. No: 2/D Buca/İZMİR TURKEY Tel: +90 232 348 00 70 Faks: +90 232 348 00 72 Company profile

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Neslihan Yazıcı SEMERCİ. Doğum Tarihi : 12.08.1975. Bölümü, Kuyubaşı-İstanbul. Tel : 0 216 348 02 92/292. Fax : 0 216 348 13 69

ÖZGEÇMİŞ. : Neslihan Yazıcı SEMERCİ. Doğum Tarihi : 12.08.1975. Bölümü, Kuyubaşı-İstanbul. Tel : 0 216 348 02 92/292. Fax : 0 216 348 13 69 ÖZGEÇMİŞ Isim Soyadı : Neslihan Yazıcı SEMERCİ Doğum Tarihi : 12.08.1975 Adres : Bölümü, Kuyubaşı-İstanbul Tel : 0 216 348 02 92/292 Fax : 0 216 348 13 69 E-mail : neslihan.semerci@marmara.edu.tr EĞİTİM

Detaylı

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir.

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir. Kurumsal Türkiye nin önde gelen firmalarının yurtiçi ve yurtdışı projelerinde edinilen deneyimler ile 17. 04. 2006 tarihinde Mas Endüstriyel Proje Danışmanlık Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited

Detaylı

sı Dosya luk Sponsor

sı Dosya luk Sponsor Sponsorluk Dosyası Sayın İlgili, 5. Uzaktan Algılama ve CBS (UZAL-CBS 2014) sempozyumu ile ilgili sponsorluk aktiviteleri, stant alanı kural ve bilgilerini içeren dosya bilginize sunulmaktadır. 14 17 Ekim

Detaylı

AB Sürecinde Çevresel Yatırımları 07.06.2012, Istanbul

AB Sürecinde Çevresel Yatırımları 07.06.2012, Istanbul AB Sürecinde Çevresel Yatırımları 07.06.2012, Istanbul Gürdoğar Sarıgül Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Çevre, Sürdürülebilir Kalkınma ve İklim Değişikliği Seoktör Yöneticisi 11.06.2012 Çevre alanında

Detaylı

Graduation Project Topics

Graduation Project Topics Graduation Project Topics Maintenance management Maintenance performance and measurement: o Efficiency, effectiveness, productivity; o Life Cycle Cost optimization; o Quality, risk and maintenance services;

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

Yüzey Suları Çalışma Grubu

Yüzey Suları Çalışma Grubu Yüzey Suları Çalışma TÜRKİYE ULUSAL HİDROLOJİ KOMİSYONU TUHK BAŞKANI: Dr. BÜLENT SELEK ÜNİVERSİTELER TEMSİLCİSİ: Prof. Dr. HAFZULLAH AKSOY Çalışma Grupları Üye Adı-Soyadı Görevi Çalıştığı Kurum Prof. Dr.

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2016 YILI HAKİM VE CUMHURİYET SAVCISI VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2016 YILI HAKİM VE CUMHURİYET SAVCISI VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Karar No:2016/53 T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2016 YILI HAKİM VE VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Evrak No:2429119842 ADI SOYADI GÖREV YERİ VE ÜNVANI TALEBİ PUANI GİRİŞ

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

KARAR 22.01- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 03.05.2012 tarih ve 887-19298 sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR 22.01- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 03.05.2012 tarih ve 887-19298 sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 22.01- Yükseköğretim

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Sayın Yetkili, Sponsor olmayı kabul ettiğiniz takdirde, diğer bilgiler için düzenleme kurulu ile temas kurmanız yeterli olacaktır. Saygılarımızla.

Sayın Yetkili, Sponsor olmayı kabul ettiğiniz takdirde, diğer bilgiler için düzenleme kurulu ile temas kurmanız yeterli olacaktır. Saygılarımızla. Sayın Yetkili, Endüstriyel uygulamalardaki artan çeşitlilik ve gelişmeler ile yönetmeliklerin getirdiği kısıtlamalar sonucu arıtma sistemlerinde ihtiyaç duyulan yeni teknolojiler hakkındaki araştırmalar

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

SIRA NO PROJE NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE EŞLEŞTİĞİ ÜLKE

SIRA NO PROJE NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE EŞLEŞTİĞİ ÜLKE 1 2013-1-TR1-COM04-47097 Adem TOPRAK İngilizce Öğretmenliği Anadolu Üniversitesi POLONYA 2 2013-1-TR1-COM04-46886 Adem CELEP Mütercim Tercümanlık Anadolu Üniversitesi POLONYA 3 2013-1-TR1-COM04-46419 Adnan

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

KARAR 27.01- Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı nın 13.08.2015 tarih ve 35042 sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR 27.01- Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı nın 13.08.2015 tarih ve 35042 sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 27.01- Mühendislik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER. Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST. İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222. Mail: hulyaozlemsener@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER. Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST. İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222. Mail: hulyaozlemsener@gmail. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222 Mail: hulyaozlemsener@gmail.com Doğum Yeri ve Yılı: SAMSUN / 01.02.1971 Medeni Durum: Evli /

Detaylı

I. PELV S-ASETABULUM

I. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi. 2013 Faaliyet Raporu

Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi. 2013 Faaliyet Raporu Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2013 Faaliyet Raporu I- MERKEZ TARAFINDAN DÜZENLENEN BİLİMSEL TOPLANTILAR Katılımcı Sayısı Sunulan Bildiri Sayısı Düzenleyen Merkez

Detaylı

Bu özellikli sempozyumda buluflmak dile iyle

Bu özellikli sempozyumda buluflmak dile iyle fiizofreni son y llarda ülkemizin sa l k gündemi içinde giderek artan bir yer iflgal etmektedir. Bu hastal n ilaçla tedavisinde sa lanan büyük geliflmelere karfl l k ülkemizde, bak m ve rehabilitasyon

Detaylı

6. Uluslarası DAN Dalıcılar Günü

6. Uluslarası DAN Dalıcılar Günü 6. Uluslarası DAN Dalıcılar Günü 19 Eylül 2010 İstanbul, Türkiye Uluslarası Dalış Araştırmalarındaki Gelişmeler: DAN ın Rolü DAN Europe tarafından, sportif dalış güvenliği için düzenlenen bir organizasyondur.

Detaylı

Tarih Yöre Gün 21-22 Mart 2015 Ankara Orman Bölge Müdürlüğü 2 28-29 Mart 2015 İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü 2 TOPLAM 4

Tarih Yöre Gün 21-22 Mart 2015 Ankara Orman Bölge Müdürlüğü 2 28-29 Mart 2015 İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü 2 TOPLAM 4 FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ:12.03.2015 TOPLANTI SAYISI:426 TOPLANTIYA KATILANLAR Prof.Dr. Cahit BALABANLI Prof.Dr. Serdar CARUS Prof.Dr. Mustafa AVCI Prof.Dr. H.Turgut ŞAHİN Doç.Dr.

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING

DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING The Master of Science program in Environmental Engineering is a joint interdiciplinary program of the Departments

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Hakan ÇELEBİ Doğum Tarihi (gg/aa/yy) : 13/08/1978 Adres : Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü AKSARAY Telefon : 0 533

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

ÖZ DEĞERLENDİRME TAKVİMİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞHEKİMLİĞİ ÖZ DEĞERLENDİRME TAKVİMİ Dok. Kod:KY.LS.40 Yayın Tarihi:05.04.2017 Revizyon. No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No:5 DEĞERLENDİRME

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI ÖĞRETİM ELEMANI MATH511 İleri Mühendislik Advanced Engineering Mathematics -1 Doç. Dr. Fatih KOYUNCU Matematiği

Detaylı

Tekstil ürünlerinin çevresel ayakizi. Yaşam Döngüsü Analizi (YDA) ve EcoTool un sunumu

Tekstil ürünlerinin çevresel ayakizi. Yaşam Döngüsü Analizi (YDA) ve EcoTool un sunumu Tekstil ürünlerinin çevresel ayakizi Yaşam Döngüsü Analizi (YDA) ve EcoTool un sunumu 11 Haziran 2013, Bursa,Türkiye Anton Luiken, Alcon Advies BV Değer Saygın Yaşam Döngüsü Analizi (YDA) nedir? (1/3)

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

TÜBİTAK MAM ODTÜ GAMA. BİYOKÜTLE ve BİYOKÜTLE/KÖMÜR KARIŞIMLARINI DOLAŞIMLI AKIŞKAN YATAKTA YAKMA TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ TOPLANTISI

TÜBİTAK MAM ODTÜ GAMA. BİYOKÜTLE ve BİYOKÜTLE/KÖMÜR KARIŞIMLARINI DOLAŞIMLI AKIŞKAN YATAKTA YAKMA TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ TOPLANTISI TÜBİTAK MAM ODTÜ GAMA BİYOKÜTLE ve BİYOKÜTLE/KÖMÜR KARIŞIMLARINI DOLAŞIMLI AKIŞKAN YATAKTA YAKMA TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ TOPLANTISI 30 Mart 2012 Projenin Amacı Biyokütle, linyit ve bunların

Detaylı

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO D ergimizin 7. sayısında yer alan ve T.C. Sa lık Bakanlı ı laç ve Eczacılık Genel Müdürlü ü nden Seyfullah Da ıstanlı, Hilal Aybars ve Sevinç Yazgan tarafından hazırlanan Türkiye de Kinilk laç Arafltırmaları

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Orkide MİNARECİ Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Bölümü (Temel ve Ege Üniversitesi Fen Fakültesi 1992

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu. Tez Çalışması Thesis Zorunlu Computer Applications in Civil Engineering

Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu. Tez Çalışması Thesis Zorunlu Computer Applications in Civil Engineering İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Ders Planı Güz Yarıyılı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu Saat AKTS 501 Tez Çalışması Thesis Zorunlu 3 60 503 Bilgisayar Uygulamaları

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ KARAPINAR AYDOĞANLAR MESLEK YÜKSEKOKULU Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarı Yılı Başarı Tablosu

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ KARAPINAR AYDOĞANLAR MESLEK YÜKSEKOKULU Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarı Yılı Başarı Tablosu AYŞE AKGÜNEŞ 156302001 SÜT ve ÜRÜNLERĠ TEKNLOJĠSĠ 3,55 ONUR BELGESĠ ALAN ÖĞRENCĠLER FATİH KAYMAKÇI 156302017 SÜT ve ÜRÜNLERĠ TEKNLOJĠSĠ 3,47 HAVVANUR YENİAY 156302005 SÜT ve ÜRÜNLERĠ TEKNLOJĠSĠ 3,40 FADİME

Detaylı

FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY

FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY The Regional Workshop The World Trade Organisation (WTO) and Fisheries St. Petersburg, 29 31 October 2013 Binnur CEYLAN (MSc) Erdal USTUNDAG (PhD) Department of Aquaculture

Detaylı

2015/069 İBB, MSGSÜ, İFSAK 3.Ulusal İstanbul Temalı Fotoğraf Yarışması. İstanbulun Simgeleri. Sonuç Bildirgesi

2015/069 İBB, MSGSÜ, İFSAK 3.Ulusal İstanbul Temalı Fotoğraf Yarışması. İstanbulun Simgeleri. Sonuç Bildirgesi 2015/069 İBB, MSGSÜ, İFSAK 3.Ulusal İstanbul Temalı Fotoğraf Yarışması İstanbul un Simgeleri Sonuç Bildirgesi GENEL BİLGİLER Düzenleyen Kurum: İBB, MSGSÜ, İFSAK Yarışmanın Adı: 2015/069 İBB, MSGSÜ, İFSAK

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Şahika Sena BAYAZİT 2. Doğum Tarihi: 07-02-1983 3. Unvan: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 2001-2006

Detaylı

MEMUR SENDİKA AİDATI TEVKİFAT LİSTESİ

MEMUR SENDİKA AİDATI TEVKİFAT LİSTESİ Ay 9 Bütçe Yılı 2014 13 1 31 62 Kurum Adı Milli Eğitim Bakanlığı Birim Adı Aktif Eğitimciler Sendikası Beştepe Mah.33.Sok.No13 Yenimahalle/Ankara TC ZIRAAT BANKASI Banka Şube Adı ÇUKURAMBAR/ANKARA TR8800010019376

Detaylı