Bu özellikli sempozyumda buluflmak dile iyle

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu özellikli sempozyumda buluflmak dile iyle"

Transkript

1

2 fiizofreni son y llarda ülkemizin sa l k gündemi içinde giderek artan bir yer iflgal etmektedir. Bu hastal n ilaçla tedavisinde sa lanan büyük geliflmelere karfl l k ülkemizde, bak m ve rehabilitasyon konusunda ayn oranda geliflme kaydedilmemifltir. Hastal n ruhsal ve sosyal etkilerine maruz kalan hasta ve yak nlar n n ma duriyetleri yüksek düzeydedir. Günümüzde ülkelerin medeniyet ve geliflmifllik düzeylerini yans tan önemli göstergelerden biri ruh hastalar na verilen önem ve onlara sunulan hizmettir. Geçmiflinde kurdu u medeniyet ve ak l hastalar na verdi i hizmetlerle övünen bir millet olarak, bugün bu alanda bulundu umuz nokta hiç de iç aç c de ildir. Bu sempozyum, ruh hastalar n n bak m ve rehabilitasyonunda Almanya ve Türkiye örneklerinin, konunun tarihi seyriyle birlikte ele al naca ve günümüz için somut çözümlerin ortaya ç kar laca bir program olarak tasarlanm flt r. Burada amaç, yurt içi ve yurt d fl uygulamalar n ortaya konarak tart fl lmas ve özellikle ruh hastalar n n bak m ve rehabilitasyonunda görev alabilecek kurumlara fl k tutabilecek verilerin ortaya ç kar lmas d r. Sempozyuma konuyla ilgili sa l k ve sosyal hizmet kurulufllar n n temsilcileri, yerel yönetim yetkilileri, alandaki uzman çal flanlar, ilgili sivil toplum kurulufllar n n temsilcileri ve bu konuyla ilgilenen herkes davetlidir. Bu özellikli sempozyumda buluflmak dile iyle

3 1.GÜN (29 Kas m 2007) KAYIT AÇILIfi ve AÇIfi KONUfiMALARI Sa l k ve Sosyal Hizmetler Daire Baflkan : Mehmet YILDIRIM Hamm Belediye Baflkan : Thomas H. PETERMANN stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan : Kadir TOPBAfi ÇAY - KAHVE ARASI K L KONFERANS Oturum Baflkan : Bülent DEM RBEK Almanya'da Psikiyatri Hizmetlerinin Tarihi Seyri: Solmaz GOLSABAH Türkiye'de Psikiyatri Hizmetlerinin Tarihi Seyri: fiahap ERKOÇ ÇAY - KAHVE ARASI K L KONFERANS Oturum Baflkan : Gazi ALATAfi Almanya Ruh Sa l Sistemi Nas l flliyor? Karl H. BEINE Türkiye Ruh Sa l Sistemi Nas l flliyor? Türkiye'ye Uygun Psikiyatrik Hizmet Modeli Nas l Olmal d r? Medaim YANIK Ö LE YEME ÇAY - KAHVE ARASI PANEL Türkiye'de Bak m: Moderatör: Nevzat SATMIfi Fiili Bir Durum Olarak Hastanede Bak m: Melih ÖZEREN SHÇEK: Kurumda Bak m-evde Bak m: Avni ÖZKAYA Darülaceze Deneyimi: Mehtap ARSLAN Korumal Evler: Mustafa NAMLI ÇAY - KAHVE ARASI PANEL Türkiye'de Rehabilitasyon: Moderatör: Hülya ENSAR Kocaeli Ü. Gündüz Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi: Mustafa YILDIZ Bak rköy Gündüz Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi: Ayla YAZICI fiizofreni Dostlar Derne i: Mesut DEM RDO AN fiizofreni Gönüllüleri Dayan flma Derne i: Taner B L R Dünya fiizofreni Derne i: Saliha ELBASAN AÇILIfi KOKTEYL (Feshane Kültür Merkezi) KONFERANS Oturum Baflkan : Ahmet AYER Genel Terapi Metodlar : Beate HAGEME ER fiizofreni Rehabilitasyonunda Alternatif Yöntemler Müzikle Terapi: Beate HAGEME ER

4 2.GÜN (30 Kas m 2007) FORUM Hasta ve Yak nlar n n Karfl laflt klar Zorluklar, Görüfl ve Beklentileri Yönetici: Aylin Ç FTÇ ÇAY - KAHVE ARASI PANEL Bahçelievler Toplum Psikiyatrisi Modeli Moderatör: Erhan KURT Bahçelievler Belediye Baflkan : Osman DEVEL O LU Ejder YILDIRIM ÇAY - KAHVE ARASI PANEL fiizofrenlere Hizmet Verenlerin fllevleri, Karfl laflt klar Zorluklar, Görüfl ve Beklentileri Moderatör: Mustafa B L C Ö LE YEME Psikologlar: Tülin TÜRKER Sosyal Çal flmac lar: Fatih KILIÇARSLAN Psikiyatri Hemflireleri: Sakine KÜCE Bak mevi Yöneticisi: Serdar KAYAG L UZMANLA BULUfiMA 1. Bölüm Bir Hasta Örne inde Bireysel Bak m ve Rehabilitasyon: fl U rafl Terapisi Örne i: Herald ECKNER 2. Bölüm Psikiyatri Hastanesinde Bir Gün Ergoterapi: Genel Bak fl ve Ergoterapinin Geliflim Süreci (Filmle Birlikte): Ralf HALFMANN ÇAY - KAHVE ARASI KONFERANS Oturum Baflkan : Serhat ÇITAK fiizofrenide Damgalanma: Alp ÜÇOK ARA K L KONFERANS Oturum Baflkan : Tayfun KARAL Almanya'da fiizofreni Hastalar n n Yasal Haklar : Jörg HÖFFLER Türkiye'de fiizofreni Hastalar n n Bak m ve Rehabilitasyonuyla lgili Yasal Düzenleme: Erhan KURT ÇAY - KAHVE ARASI PANEL Yerel dareciler Ne Yap yor, Ne Yapabilir? Moderatör: Medaim YANIK stanbul Büyükflehir Belediyesi Hamm Belediyesi Konya Büyükflehir Belediyesi Afyon Belediyesi Bahçelievler Belediyesi Tuzla Belediyesi Ba c lar Belediyesi SONUÇ B LD RGES VE KAPANIfi GALA YEME

5 DÜZENLEYEN KURUMLAR Üyeler: stanbul Büyükflehir Belediyesi Hamm Belediyesi Bak rköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sa l ve Sinir Hastal klar E itim ve Araflt rma Hastanesi Marien Hospital - Hamm Universitat Witten/ Herdecke Erenköy Ruh ve Sinir Hastal klar E itim ve Araflt rma Hastanesi DÜZENLEME KURULU Onursal Baflkanlar: Kadir TOPBAfi Thomas H. PETERMANN Baflkanlar: Muammer EROL Theodor HESSE Mehmet YILDIRIM Frieda DOCKX-RE NKEN Medaim YANIK Mustafa B L C Karl H. BE NE Tayfun KARAL Wolfgang MÜLLER Bilimsel Sekretarya: Mehtap ARSLAN Erhan KURT Solmaz GOLSABAH Organizasyon Sekretaryas : Aylin Ç FTÇ Turgay AKSOY Emel ÖNGEL Rabia ARSLANER Saime BATIREL Rainer BERGES Arife ÇEV K Mesut DEM RDO AN Aysel DO AN Medine YAZICI GÜLEÇ Fatih KILIÇARSLAN Gülseren KOÇER Muhammed KOÇO LU Bekir KÖKSAL Sakine KÜCE Melih ÖZEREN Nevzat SATMIfi Zafer SEZER Ayfle fia R Tülin TÜRKER Ayla YAZICI Ejder YILDIRIM Süleyman YÜCEDA Sempozyuma kat l m ücretsizdir. Sempozyum dili Türkçe ve Almancad r, simultane çeviri olacakt r. Sempozyum organizasyon sekretaryas için: (216) Dahili: fi ZOFREN DE BAKIM VE REHAB L TASYON SEMPOZYUMU; STANBUL BÜYÜKfiEH R BELED YES SA LIK VE SOSYAL H ZMETLER DA RE BAfiKANLI I STANBUL DARÜLACEZE MÜDÜRLÜ Ü TARAFINDAN DÜZENLENMEKTED R.

6

Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu

Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu Gazeteci Erol Dernek Sok. Hanif Han No:11/5 Beyo lu stanbul Tel: 0212 252 49 20 Faks: 0212 252 49 08 GSM: 0539 436 32 62 Web: www.rusihak.org

Detaylı

Destekleyen kurulufllar. flbirli i yap lan kurulufllar. Sosyal Politika Formu

Destekleyen kurulufllar. flbirli i yap lan kurulufllar. Sosyal Politika Formu Gazeteci Erol Dernek Sok. Hanif Han No:11/5 Beyo lu stanbul Tel: 0212 252 49 20 Faks: 0212 252 49 08 GSM: 0539 436 32 62 Web: www.rusihak.org e-posta: info@rusihak.org flbirli i yap lan kurulufllar Destekleyen

Detaylı

Toplum Temelli Ruh Sa l Modeli ve Türkiye de Toplum Ruh Sa l Merkezleri Projesi

Toplum Temelli Ruh Sa l Modeli ve Türkiye de Toplum Ruh Sa l Merkezleri Projesi 25 Toplum Temelli Ruh Sa l Modeli ve Türkiye de Toplum Ruh Sa l Merkezleri Projesi Community-Based Psychiatry Model and Project of Community Mental Health Centers in Turkey Gazi ALATAfi, Akfer KARAO LAN*,

Detaylı

önce çocuklar Türkiye de Çocuklar için yi Yönetiflim, Koruma ve Adalete Do ru Üç ayl k raporu, say : 02/06 Bu say da:

önce çocuklar Türkiye de Çocuklar için yi Yönetiflim, Koruma ve Adalete Do ru Üç ayl k raporu, say : 02/06 Bu say da: önce çocuklar Türkiye de Çocuklar için yi Yönetiflim, Koruma ve Adalete Do ru Üç ayl k raporu, say : 02/06 Bu say da: Improving Neler oluyor? child Çocuklar care andiçin protection Adalet in Çocuklara

Detaylı

[ ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI ]

[ ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI ] ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI 1 ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI TMMOB EMO D YARBAKIR fiubes Yay n No: 3 Editör:

Detaylı

YÖNET M KURULU ONUR KURULU DENETLEME KURULU TTB DELEGASYONU

YÖNET M KURULU ONUR KURULU DENETLEME KURULU TTB DELEGASYONU YÖNET M KURULU Dr. A. Özdemir AKTAN Dr. Hüseyin DEM RD ZEN Dr. Nergis ERDO AN Dr. Özgür KASAPÇOPUR Dr. Ayflegül B LEN Dr. Nazmi ALGAN Dr. Ali KÜÇÜK ONUR KURULU Dr. Coflkun YORULMAZ Dr. Gazi ZORER Dr. Kemal

Detaylı

STANBUL SOKAK ÇOCUKLARI REHAB L TASYON MODEL SEMPOZYUMU

STANBUL SOKAK ÇOCUKLARI REHAB L TASYON MODEL SEMPOZYUMU STANBUL SOKAK ÇOCUKLARI REHAB L TASYON MODEL SEMPOZYUMU 6-7 MART 2007 TEOR K B LG LERLE ZENG NLEfiT R LM fi SEMPOZYUM K TABI T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

TÜRK YE B YOET K DERNE. Birinci Bask, Mart 2008, Ankara. kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8

TÜRK YE B YOET K DERNE. Birinci Bask, Mart 2008, Ankara. kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8 TÜRK YE B YOET K DERNE Birinci Bask, Mart 2008, Ankara kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8 Bask Haz rl k: Mucize Reklam Matbaac l k Tasar m Hizmetleri Tel: (0312) 417 10 56 Bask : Rulo

Detaylı

S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r.

S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r. S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r. Üniversitemiz Yap flleri ve Teknik Daire Baflkan S raç GÖK ün babas Hüseyin GÖK ile T p Fakültesi Araflt rma ve Uygulama Hastahanesi Ö retim

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

4-8 Haziran 2006 21. Ankem Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi Antalya da Yap ld...

4-8 Haziran 2006 21. Ankem Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi Antalya da Yap ld... 4-8 Haziran 2006 21. Ankem Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi Antalya da Yap ld... Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Derne i taraf ndan düzenlenen 21. Ankem Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi 4-8 Haziran

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

GABB. SORU VE CEVAPLARLA 6360 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER GABB E itim Yay nlar -6

GABB. SORU VE CEVAPLARLA 6360 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER GABB E itim Yay nlar -6 GABB SORU VE CEVAPLARLA 660 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER GABB E itim Yay nlar -6 Mart 204 GÜNEYDO U ANADOLU BÖLGES BELED YELER B RL SORU VE CEVAPLARLA 660 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER

Detaylı

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 TÜRK FARMAKOLOJ DERNE SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 BÜLTEN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Gözlem Çal flmalar Türk Farmakoloji Derne i Genetik Araflt rmalarada Kullan lan Yöntemlerin Farmakaloji de Uygulamalar Bafll

Detaylı

stanbul Tabip Odas na Baflvurulan T bbi Uygulama Hatalar

stanbul Tabip Odas na Baflvurulan T bbi Uygulama Hatalar .Ü Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumlulu u, T bb Malpraktis ve Adli Raporlar n Düzenlenmesi Sempozyum Dizisi No: 48 fiubat

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

2007 FAAL YET RAPORU KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU. KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR.

2007 FAAL YET RAPORU KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU. KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR. KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU 2007 FAAL YET RAPORU Ça r Merkezi Tel: 444 55 22 Santral Tel: 0216 542 50 00 web: www.kadikoy.bel.tr KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR. Efendiler!.. Dünyada her

Detaylı

www.turkgoguscerrahisidernegi.org

www.turkgoguscerrahisidernegi.org 2. DUYURU Sempozyum Baflkanlar Prof. Dr. fievval EREN Prof. Dr. Ak n ERASLAN BALCI www.turkgoguscerrahisidernegi.org Türk Gö üs Cerrahisi Derne i Sempozyumu Akci erin Cerrahi Enfeksiyon Hastal klar 17-20

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı

ÖNSÖZ her üç kad ndan birinin fiziksel fliddet gördü ü, bir di eri de her on kad ndan dokuzunun daya hakl görmedi i

ÖNSÖZ her üç kad ndan birinin fiziksel fliddet gördü ü, bir di eri de her on kad ndan dokuzunun daya hakl görmedi i ÖNSÖZ Türkiye de kad na yönelik fliddet üzerine yap lm fl araflt rma say s yok denecek kadar azd r. Elimizdeki s n rl veriler, yerel veya bölgesel çal flmalara dayanmaktad r. T.C. Baflbakanl k Aile Araflt

Detaylı

BİLİŞİM NEDEN STRATEJİK SEKTÖR OLMALI?

BİLİŞİM NEDEN STRATEJİK SEKTÖR OLMALI? Sayı 63 Kasım-Aralık 2011 63 BİLİŞİM NEDEN STRATEJİK SEKTÖR OLMALI? ŞEHİRLERİMİZİN GELECEĞİ, TEHDİTLER VE FIRSATLAR SEMPOZYUMU SANAL TOPLUMA SANAL MÜHENDİSLİK Mİ? YAVAŞ KASABALAR: TARAKLI, GÖYNÜK, MUDURNU

Detaylı

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Girifl Schindler Kurumsal nsan Kaynaklar ( K) politikas, Schindler'in çal flanlar ile ilgili önceliklerini tan mlamaktad r. Bu belge, Navigator kitapç nda anlat

Detaylı

11-12 KASIM TÜ MAÇKA KAMPÜSÜ

11-12 KASIM TÜ MAÇKA KAMPÜSÜ 11-12 KASIM TÜ MAÇKA KAMPÜSÜ www.aileicisiddeteson.com Ç NDEK LER Hep Birlikte, Bir Kez Daha Aile çi fiiddete Son! 1 Konferans Hakk nda Genel Bilgiler 2 Program Ak fl 4 Konuflmac lar ve Sunumlar 12 Atölye

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD

SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD Selma KURT Bas n ve Halkla lifl. S. Rektörümüz Say n Prof. Dr. Mustafa GÜREL 5 Nisan 2005 günü saat 12.30 da Ege TV Vizyon Program nda Adnan

Detaylı

ED TÖRDEN 5 BAfiLARKEN olarak yeniden karfl n zday z. Son dönemde dünya ekonomisinde bafllayan olumsuzluklar dalga dalga yay larak ülkemize do ru geliyor. Bir STK olarak üzerine düfleni yapmaya çal fl

Detaylı

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM ESK fieh R DEM R A LARLA ÖRÜYORUZ Büyükflehir Belediyesi'nin mevcut tramvay hatt n, 3 yeni bölgeye uzatma çal flmalar devam ediyor. 20 mahalleyi daha tramvay konforundan do rudan faydaland racak olan Emek-71

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı