T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim HAZİRAN 1971 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 3 HAZİRAN 1971 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim VE YAZı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Mûdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 3 HAZİRAN 1971 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 15955,! I J Karar Sayısı: 7/13274 Bakanlar Kurulu Kararı îlişîk «Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Kararının Bazı^ Maddelerinin Değiştirilmesi hakkında Karar» ın yürürlüğe konulması; Millî Savunma Bakanlığının 28/12/1976 tarih ve sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunca 26/1/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI FAHRİ S KORUTUHK Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Başbakan Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı S DEMİREL Prof. Dr N. ERBAKAN Prof. Dr T FEYZÎOĞLU A. TURKES Devlet Bakanı D«vlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı S OZTURK H. AKSAY M K ERKOVAN G. KARACA Adalet Bakam Milli Savunma Bakanı içişleri Bakam Dışişleri Bakanı I. MUFTUOGLU F MELEN O ASILTURK I S ÇAGLAYANGtt, Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı Ticaret Bakanı DOC Dr Y. ERGENEKON A. N ERDEM F. ADAK H BAŞOL Saâ Sos Y Bakanı Gum ve Tekel Bakanı Gıda-Tar ve Hay Bakanı Ulaştırma Bakanı Dr K DEMİR 0 OZTRAK Prof K OZAL N MENTEŞE Çalışma Bakanı Sanayi ve Tek Bakanı En ve Tabiî Kay. Bakanı V Turizm ve Tan Bakanı S KAZAN A DOĞRU N MENTEŞE L TOKOGLU imar ve iskân Bakanı Köyişleri Bakanı Orman Bakanı Genç ve Spor Bakanı N OK V POYRAZ T KAPANLİ A Ş EREK Kultur Bakanı Sosyal Güvenlik Bakanı R DANIŞMAN A M. ABLUM Yürütme ve İdare Bolumu Sayfa.1715

2 Sayfa: 2 3 Haziran 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Türk Sttâhlı Kuvvetleri Kıyafet Kararının bazı maddelerine sınıf ve meslek işareti eklenmesi hakkında karar Madde I Türk Silâhlı Kuvvetleri Kıyafet Kararı I. Kısım (Kara) 2. bölüm 7 nei maddesinin sınıf ve meslek işaretleri başlıklı (C) fıkrasının (b) bendine 32 sıra sayısiyle aşağıdaki sınıf ve meslek işareti eklenmiştir. 32. Maliye: Açık mavi çuha (üzerine, şekline göre sarı madenden özel işareti takılır) Madde 2 Türk Silâhlı Kuvvetleri Kıyafet K a r a n II. Kısım (Deniz) 2. bölüm 9 uncu maddesinin meslek işaretleri başlıklı (B) fıkrasına aşağıdaki sınıf ve meslek işareti eklenmiştir. r. Maliye: Şekline göre sırma işaret takılır. Madde 3 Türk Silâhlı Kuvvetleri Kıyafet kararı III Kısım (Hava) 2. bö lüm 5 inci maddesinin sınıf ve meslek işaretleri başlıklı (c) fıkrasına 35 inci sıra sa yısiyle aşağıdaki sınıf ve meslek işareti eklenmiştir. 35. Maliye: Açık mavi çuha (üzerine, şekline göre sarı madenden özel işaret takılır.) Madde 4 Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MALİYE SINIF VE YAKA SINIR İŞARETİ AÇIKLAMA RENK EBAT ŞEKİL ŞEKLİN EBADI (DENİZ SEKIL-33 AÇIK MAVİ ÇUHA 3x6 cm. SARI MADENİ KABARTMA 2x1,5 cm KUVVETLERİNDE SIRMA) YOrÜtm«vs Idar«Bölümü Sayfa : 1718

3 S Haziran 1977 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 3 Bayındırlık Bakanlığından: Yönetmelik Karayolları Genel Müdürlüğü istanbul Boğaziçi Köprüsü İşletme Yönetmeliği BİRÎNCÎ BÖLÜM! GENEL HÜKÜMLER Madde l Yönetmeliğin kapsamı: Karayolları Genel Müdürlüğü 17. Bölge Müdürlüğü istanbul Boğaziçi Köprüsünden gecen taşıtlardan alınan geçiş ücretleri ile yolcu asansörlerinden alınan ücret terin tahsilatına ait işlemler bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Madde 2 Uygulama organı: Bu Yönetmeliğin uygulama organı Karayolları Genel Müdürlüğü 17. Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak kurulan Boğaziçi ve Halle Köprüleri Müdürlüğüdür. Madde 3 Görevli personel ve sorumlulukları: Tahsilat işlemlerinin yürütülmesinde görevli personelin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir. a) Boğaziçi ve Haliç Köprüleri Müdürü; uygulama ünitesinin amiri olup, bu Yönetmeliğin uygulanmasından ve gerekli tedbirlerin alınmasından Bölge Müdürüne ve Genel Müdürlüğe karşı sorumludur. Yönetmelikte kısaca «Müdür» olarak anılmıştır. b) İşletme Şefi: Geçiş ücretlerinin toplanması ve kaydı işlerinde kullanılan elektronik kontrol ekipmanın ve asansörlerin işletilmesinden ve para toplama İşinde görevli personelin idarelerinden ve bu Yönetmelik hükümlerine göre isin yürütülmesinden sorumludur. c) İşletme Teknik Görevlisi: İşletme Şefinin sorumluluğundaki islerde İşletme Şefi tarafından verilen görevleri yapar. d) Sorumlu Sayman: Geçiş ücretleri ile asansör ücretlerinin yürürlükteki kanunlar ve bu Yönetmelik hükümlerine göre tahsili ile bankaya teslimi ve değerlendirilmesi ile ilgili muhasebe işlerinin yürütülmesinden sorumludur. e) Hesabat Şefi ve Teknik Hesapçılar: Geçiş ücretleri Ue asansör ücretlerinin toplanması üe ilgili işlemleri yapmak, lüzumlu belgeleri hazırlamak, defter kayıtlarını tutmak, sorumlu sayman tarafından verilen diğer görevleri ve gerekli hesap ve değerlendirmeleri zamanında yaparak sonuçlandırmaktan sorumludurlar. f) Başkontrolörler: Gişe Kontrolörleri ile Gişe Görevlileri ve Asansör Görevlilerinin yaptıkları işlerin takibi, bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılan kayıt işlemlerinin kontrolü ve elektronik kayıt sisteminin idaresinden sorumludurlar. Mesai saatleri dışında idari sorumlulukları da devralırlar. g) Gişe Kontrolörleri: Gişe GörevlUerinin çalışmalarını takip etmek, bu Yönetmelik hükümlerine göre döviz alım işlerini yürütmek, gişe görevüleri Ue asansör görevlilerinin toplayıp torbaladığı ücretlerin kasaya bırakılmasına nezaret etmek ve bu Yönetmeliğin diğer maddelerinde belirtilen işleri yapmaktan sorumludurlar. h) Gişe Görevlileri: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun (4) ncü maddesinin (d) bendinde gösterilen isçi statüsünde istihdam edilmiş personeldir. Para ve ayniyatı elinde bulundurmaları sebebiyle 2489 sayılı Kefalet Kanununa tabidirler. Görevlendirildiği gişede geçiş ücretlerini bu Yönetmelik hükümlerine göre toplamak, gerekli kayıtlan tutmak, toplanan paraların sayımını yapmak, torbalamak, gerekli rapor ve tutanakları hazırlamak, para torbalarım kasaya bırakmak elektronik kayıt sisteminden alman neticelere uygun hesap vermekten sorumludurlar. i) Asansör görevlüeri: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun (4) ncü maddesinin (d) bendinde gösterilen işçi statüsünde İstihdam edilmiş personeldir. Para ve ayniyatı elinde bulundurmalan sebebiyle 2469 sayılı Kefalet Kanununa tabidirler. Yörötm» v» idam MiOmO Ssvfa; «1?

4 sayfa: 4 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 1977" Sayı: Görevlendirildiği asansörü çalıştırmak, bu Yönetmelik hükümlerine göre büet karşılığı ücretleri toplamak ve torbalamak ve torbalayıp kasaya bırakmak ve yaptıkları tahsilatın hesabını vermekten sorumludur. Madde 4 Teftişlerde belge ibrazı ve resmî dairelere bilgi verme: Belgeler ve defterler, denetçilere, müfettişlere ve mahkeme karan İle inceleme yapacak yetkili şahıslara istekleri halinde gösterilir. Yetkililerce istenen belgelerin tasdikli örnekleri verilir. Belgenin aslının verilmesi zorululuğu halinde, tasdikli örneği hazırlanarak muhafaza edilir. Müdürün izni ve bilgisi olmadan bu Yönetmeliğin uygulama sahasına ait işlerden veya belgelerden dışarıya bilgi verilemez. Madde 5 İşlemlerde gizlilik ve yolsuzlukların ihban mecburiyeti: Bu Yönetmeliğin kapsamına giren işlerde görevli personel görevleri dolayısıyla edindikleri bugileri gizli tutmak ve gördükleri usulsüzlük veya yolsuzlukları Üst makamlara duyurmak mecburiyetindedirler. Madde 6 Yönetmelikte açıklanmayan hususlar: Bu Yönetmelikte açıklanmamış muhasebe ile ilgili hususlarda Devlet Muhasebesi Genel ve Muamelât Yönetmelikleri uygulanır. Madde 7 Yönetmelikte değişiklik ve ilâve yapüması: Bu Yönetmelikte gerekli görülen değişiklikler Bayındırlık Bakanlığı üe Maliye Bakanlığının onayı ile yapılır. Madde 3 Banka hizmetleri: Bu Yönetmeliğin kapsamına giren işlerden elde edilen hasılatla ilgili banka hizmetleri «1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu» nun41 inci maddesine göre Merkez Bankası veya onun muvafakati ile muhabir bankayla yapılacaktır. İKİNCİ BOLÜM GİŞELERDE GEÇİŞ ÜCRETLERİNİN TOPLANMASI VE KASAYA BIRAKILTNCAYA KADAR YAPILAN İŞLEMLER I. K I S I M GİŞELERDE GEÇİŞ ÜCRETİ TAHSİLİ FAALİYETLERİ Madde 9 Geçiş ücreti tahsil şekli: a) Geçiş Ücretleri para toplama sahalarında bulunan gişelerde tasdik edilmiş geçiş ücreti tarifelerine uygun olarak, araçlar gişelerden geçerken, vardiyalı olarak çalışan gişe görevlileri tarafından, idare binasındaki iki adet kompücer ile irtibatlı elektronik masalarda bulunan kayıt düğmeleri kullanılarak geçiş kayıtları yapılmak suretiyle veya ücretli bilet olarak tahsil edilir b) ödeme yapıldıktan sonra sürücü veya vasıta sahiplerine normal olarak ödeme veya geçişin yapıldığına dair bilet veya benzeri belge verilmez. Ancak gerek duyulduğunda idare, bir bilet veya benzeri ödeme belgesi verme yöntemi getirebilir. c) Birbirinin yedeği olarak çalışan ve biri arızalandığında, diğeri devreye girerek geçiş kayıtlarının aralıksız tutulmasını sağlayan iki kompüter aynı anda arızalandığı takdirde; geçiş ücreti tarifelerine uygun olarak tanzim edilmiş seri numaralı ve dip koçanlı biletler kullanılarak geçiş ücretleri gişe görevlilerince tahsil edilir. Bu biletler gerek parayla ve gerekse ücretli biletle geçecek araç sürücülerine para veya ücretü bilet alındıktan sonra gişe görevlilerince zımbalı kısımdan kesilerek verilir. Koçandaki kısmı muhafaza edilir. d) Köprüden geçiş, bu Yönetmeliğin eki olan Bayındırlık Bakanlığır-ca tasdikli «Geçiş Ücretleri Tarifesi ve Köprü Geçici uygulama Esasları» na göre yürütülür. Madde 10 Gişe görevlileri kimlik kartları: Her gişe görevlisinin gişelerdekl kayıt masasını çalıştırmaya yarayan ve aynoa kompüterin gişe görevlisinin kimliğini tespit etmesini sağlayan, Üzerindeki kimlik Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1716

5 3 Haziran 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE S«st&: 5 numarası ile yalnız ait olduğu gişe görevlisi tarafından kullanılan ve muhafaza edilen özel kimlik kartlarıdır. Kullanılacak kimlik kartları 'Müdürlükçe Sorumlu Saymanlığa 3 nüsha tutanakla teslim edilir. Bir nüsha tutanak Müdür, bir nüshası sorumlu sayman tarafından, diğer nüshası veznede muhafaza edilir. Kimlik kartları gişe görevlilerine Sorumlu Sayman tarafından ve tarihi belirtilen üç nüsha tutanakla teslim edilir. Bu tutanağın bir nüshası gişe görevlisince, bir nüshası veznede ve diğer nüshası da Sorumlu Sayman tarafından diğer kartlarla birlikte saklanır. Dağıtılmamış bulunan kimlik kartları ile yedek kimlik kartları Sorumlu Sayman tarafından kullanılan çelik kasada muhafaza edilir. Üç günden fazla izin ve istirahata ayrılacak gişe görevlilerinin kimlik kartları Sorumlu Sayman tarafından aynı şekilde tarihi belirtilen bu tutanakla geri teslim alınır. Madde 11 Ücretli büetler: Karayolları Genel Müdürlüğünün resmi araç ve taşıtları da dahil diğer bütün resmi taşıt ve araçlar köprü geçişi için ücrete tabidirler. Ancak; bunlar idare tarafından bastırılmış ve idarece belirlenmiş banka şubelerinden parası Ödenerek temin edilen biletleri gişelere vermek suretiyle geçebilirler. Biletler sorumlu sayman tarafından pul ve kıymetli evrak gibi büyük ambar defterine kaydedüerek muhafaza edilir. Satışa çıkarılacak biletler ihtiyaç olana kadar Devlet Muhasebesi Muamelât Yönetmeliğine bağlı 20 örnek numaralı bordro ile bilet adedi, cinsi ve seri numaralan teslim tarihi belirtilerek sorumlu saymanca banka yetkililerine teslim edilir. Bu du rum pul ve kıymetli evrak zimmet defterine ve büyük ambar defterine kaydolunur. Bankada biletlerin satışından elde edilen hasılat idarenin bankada mevcut iki hesabından biri olan bilet satış hesabına geçirilir. Bu hasılat bankadan temin edilecek dekontlara istinaden pul ve kıymetli evrak zimmet defterine de kaydolunur. Her ayın son günü gişelerden toplanan biletlerin yekûnu bulunarak mutabakat sağlandıktan sonra bu miktar, bilet satış hesabından geçiş ücretleri hesabına geçirilir. Buna dair dekont bankadan temin edilerek Sorumlu Saymanlıkça muhafaza edilir. Buna dair yapılacak kayıt işlemleri banka defterleri bölümünde izah edilmiştir. Madde 12 Yabancı Para Alınması: Türk parası bulunmıyan yabancı araç ve taşıtlardan geçiş ücreti tahsili: a) Üzerinde herhangi bir şekilde Türk parası bulunmıyan yabancı araç ve taşıtlardan sadece değiştirilmesine müsaade edilen yabancı paralar, kağıt para olarak geçiş ücreti için yeteri kadan o andaki resmi alış kurundan gişe kontrolörünce alınır, Geçiş ücreti Türk Lirası olarak Gişe görevlisine verilmek suretiyle tahsil edilir. b) Bu maksatla Yabancı paraların değiştirilebilmesi için. Sayman Mutemedi olarak görevlendirilecek Gişe Kontrolörlerine TL. sına kadar Bütçe Dışı Avans verilir. Madde 13 Özel Araçlann Geçişlerinde Ücret Tahsili: 1) Protokol ile Ücret Tahsüi: Tarifede belirtilmiş araç tiplerinin dışında; genişlik, uzunluk ve ağırlık bakımından farklılık arzeden özel araçlann köprüden geçişleri, İdarenin özel iznine tabi olup, bunlann geçişleri ile ilgili olarak İdarece alınması gereken tedbirlerle yapılması İcabeden işlemlerin masraftan ve geçiş ücretleri, İdare ile araç sahibi arasında tanzim edilecek protokolla tanzim ve tespit edüerek araç sahibinden Sorumlu Saymanlıkça peşinen tahsil edilir. Bu özel aracın gişeden geçişinde durum gişe ve kontrolör raporlarında belirtilir. 2) Çift Tarife ile Ücret Tahsili: Bölge Müdürlüğünce gerekli emniyet tertibattan alınmak kaydıyla geçişine müsaade edüen tehlikeli madde taşıyan tanker vs. gibi araçlardan normal tarifesinin İki katı ücret alınır. Alınan ücret kompüter kayıtlarında görünür. yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 1719

6 " Sayfa: 6 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 19Î7 Sayı: îl. KISIM GİŞE FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ TUTULAN RAPORLAR - BELGE VE TUTANAKLAR İLE GEÇİŞ ÜCRETİ KAYITLARI Madde 14 Gişe Görevlileri Olay Raporu: Gişe Görevlilerince Gişe çalışmaları sırasında; vukua gelen olayları (Kaçış, yanlış kayat, özel araç geçişi gibi) geçişe ait kayıtlara izahat verilmesi gereken özel fta& leri kayıtlamak üzere ve sonradan yapılması icabeden düzeltmelere esas olmak üzere gişedeki faaliyetleri esnasında tutulan ön rapordur. (Ek 1) Tek nüsha olarak tanzim edilir. Bu raporlar Gişe Görevlilerince para sayma odasında tanzim edilen, ve Bankaya gönderilecek olan «Gişe Görevlisi Rapcru»mın (Ek-2) de müsveddelerini teşkil etmekte olup, gişe görevlisi tarafından şahsî dosyasında saklanır. Raporun geçiş ihlalleri kısmına, şişelerdeki masalarda görevlilerce,herhangi bir kayıt işlemi yapılmadan dedektdrîer tarafından kaydedilen fakat, karşılığında para veya bilet alınmamış veya alınmaması icafbeden geeiş halleri kaydedilir. Geçiş İhlalleri: a) Araçların Kaçması (K) b) Yayalar tarafından Aks sayıcılarının (Dedektörlerin) Çiğnenmesi (Y) c) Araçların herhangi bir sebeple süratli gelerek frenlerin zayıf tutması veya dikkatsizlik nedeniyle normal duramaması halinde kayıt işleminin tamamlanmasından önce aks sayıcılarının çiğnenmesi (önden çiğnenme) (Ö.Ç.) d) Gişs masasında kayıt işlemi tamamlandıktan sonra aracın aks sayıcılarından geçerken arızalanması sebebiyle Aks sayıcılarını manevra yapaıtam fazla çiğnemesi (Arkadan Çiğneme) (A.Ç.) halleridir. Bu hallerde rapora olay saati, fazla çiğneme sayısı ve aracın sınıf numarası kaydedilerek geçirilir. Raporun yanlış kayıtlar kısmına; gişelerde kayıt işlemi tamamlandıktan sonra yapılan kayıtlarda yanlışlık yapıldığının anlaşılarak bu yanlış kayıtların düzeltilmesi ve yapılan bu düzeltmelere uygun olarak para veya bilet alınması halleri ve ayrıca sınıflandırma düğmesine basıp para veya bilet alınmasına rağmen «kayıt işleminin bitirilmesini sağlayan» «parayla» düğmesine basılmaması, özel hali, kaydedilir. Yanlış Kayıtlar: a) Sınıflandırma yanlış kaydı (SYK) b) Aks sayılarında yanlış kayıt (AıYK) c) Hem sınıflandırma ve hem de aks sayılarında yanlış kayıt (SYK) ve (AYK) d) Parayla» veya «biletle» yanlış kaydı (F. X B) e) «Parayla» veya «biletle» düğmelerine basılmaması (FBDU) Halleridir. Bu haller rapora; saati, yanlış veya doğru kayıtların araç sınıf numaraları, aks sayıları ve ücretleri kaydedilerek geçirilir. Madde 15 Başkontroiör Olay Raporu : Başkonferoiörlerce, gişe çalışmaları esnasında karşılaşılan olayları; gişe görevlilerince tutulan (gişe görevlileri olay raporları) ile aynı anda karşılıklı olarak faaliyette bulunan bütün gişeler için tutulan raporlardır. Olayın tarih ve saati ile ait olduğu şerit ve torba numarası raporda belirtilir (Ek - 3) Raporlar, tanzim eden başkontrolörler tarafından imzalanır, üç vardiyaya ait başköntrolör raporları sabah vardiyası Başkontrolörü tarafından sorumlu saymanlığa teslim edilir. Sorumlu Saymanlıkça gişe görevlilerinin para tahsil raporunun değerlendirmesinde başkontrolör olay raporu dikkate alınır. Başkontrolör raporları (Madde 14) de izah edildiği şekilde ve tükenmez kalemle veya mürekkepli kalemle tek nüsha olarak tutulur» Yapılan kayıtlar, kazımak, çizmek veya silmek suretiyle okunamaz hale getirilemez. Satırları çizümeksizin boş bırakılmaz ve atlanamaz. Yürütme-ve İdare Bölümü Sayfa t" 1720

7 3 Haziran 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 7 Madde 16 Yabancı para değiştirme isleri İle İlgili Belge - Tutanaklar ve yabancı paraların bankaca değiştirilmesi: a) Üzerinde Türk parası bulurumyan yabancı araç ve taşıtların geçiş ücretini Türk Lirası olarak tahsil edebilmek için yabana para değiştirümesi esnasında Türk parasının kıymetini koruma kararına uygun olarak gişe kontrolörü tarafından değiştirme tarihi, saati sürücünün memleketi, pasaport numarası, aracın plâka numarası, alınan yabancı paranın emsi, miktarı, resmî alış kuru, Türk Lirası değeri ve sürücünün imzası ile değiştirmeyi yapan gişe kontrolörünün adı soyadı ve imzasının kayıtlandığı (iki nüsha olarak) bir belge tükenmez kalemle ve ikinci nüsha için "Kapışa kağıdı kullanılarak tanzim edilir. (Ek-4) Bu belgelerin bir nüshası değiştirmeyi yapan gişe kontrolörlerince alınır ve muhafaza edilir. Diğer nüsha vardiya sonunda müteakip vardiyada görev alacak gişe görevlisince madde (16-b) de izah edilen tutanakla teslim edilir, b) Değiştirilen yabancı paralar ve yabancı para değiştirilmesinde kullanılacak Türk parasıyla madde (16-a) da izah edilen belgeler, vardiya sonunda gişe kontrolörlerince biribirlerine karşüıklı kontrolleri yapılarak tarih ve saat belirtilmek suretiyle tutanakla devir-teslim edilir (Ek-5.) Madde (16-a) da adı geçen belgenin bir nüshası, müteakip gün kontrolörler tarafından Sorumlu Saymanlığa sabah vardiyasında teslim edilir. Diğer nüshası ise, saymanın imıası ile kontrolörlük dosyasında muhazafa edilir. Belge ve tutanaklar, tükenmez kalemle ve ikinci nüshalar İçin kopya kâğıdı kullanılarak tanzim edilir, c) Değiştirilen yabancı paralar ertesi gün Sorumlu SaymanUkç* sabah vardiyası gişe kontrolöründen yukarıda izah edilen belge ile birlikte kontrolleri yapılarak teslim alınır. Yanlışlık ve farklılıklar Sorumlu Saymanlıkça araştırılarak bulunur. İlgili vardiya kontrolörlerinden, varsa zimmet, eşhas borçlarına alınarak tahsil edilir. Teslim alman yabancı paralar aynı gün bankaya intikal ettirilerek değiştirilir. Bankadan alınan döviz alım bordrosu, yabancı para değiştirilmesi ile ilgili tutulan belge ve tutanaklarla birlikte dosyalanır. Yabancı paraların TL. eşdeğerleri Saymanlıkça ilgili mercilerden alınarak liste halinde gişe kontrolörlerine verilir. Madde 17 Gişelerin Arızalanmasında Tutanak Tanzimi: Gişelerdeki kayıt Masalarının arızalanması ve yanlış kayıtlara sebep olması halinde başkontrolör tarafından elektronik teknisyeni haberdar edilerek gerekli kontrol yaptırılır. Durum, tarih, saat, arızalı gişe numarası, arıza şekli ve biliniyorsa arıza sebebi belirtilerek gişe çalışmaya kapatılır. Başkontrolörler, Gişe Kontrolörü, Elektronik Teknisyeni ve arızalı gişede o anda çalışan gişe görevlisi ile birlikte Uç nüsha tutanak tanzim edilerek durum tesfoit edilir. Tutanağın birinci nüshası Sorumlu Saymana, ikinci nüshası, İşletme Şefine ve üçüncü nüshası Elektronik Teknisyenine verilir. (Ek 16/a) Elektronik Mühendisi ve Teknisyeni işlerinde bulunmadığı zamanlarda Müdür veya İşletme Şefi haberdar edilerek Tutanak birlikte tanzim edilir. Bilahare Elektronik Mühendisllğince gereku kontrol yapılarak iki nüsha iş zaptı raporu tanzim edilir. Bu raporlar tutanaklara eklenir. (Ek-6/b) Sorumlu Saymanlık iş zaptına uygun düzeltmeyi «gişe görevlisi şerit raporun»da yapmaya yetkilidir. Düzeltme İşletme Müdürü veya Şefinin imzalarını havi olacaktır. Müdür, İşletme ve Bakım Şefleri ve Elektronik Mühendisi veya Teknisyeni bulunmadığı zamanlarda tutanak; Başkontrolör, Gişe Kontrolörü ve Gişe Görevlisi ile birlikte tanzim edilir. Aynı şekilde Elektronik Mühendisllğince daha sonra tutanaklara eklenecek iş zaptı raporu paraf edilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayta : 1721

8 Sayfa: 8 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 1977 Sayı: Madde 18 Geçiş Ücreti Kayıtları: a) Geçiş ücreti kayıtlarının, kompüter tarafından tutulması; Geçiş ücreti kayıtlan birtbirmtn yedeği olarak çalışan ve biri «.nzalaratlığınd* diğeri derhal devreye girmek suretiyle aralıksız, çalışmayı sağlayan i k i adet kompütanrajirtdan nıtulmaktadır. KompüterJerden geçiş ücreti kayıtları olarak Uç cins rapor tide edilmektedir Bu raporlar şunlardır : 1 Kompüter Gişe Görevlisi Raporu (Şerit Raporu) (E&-7) 2 Günlük ratjor CEk-8) î «Ar* Rapor (istek raporu) (Ek-S) * - î^mal Şerit raporu (24 saatlik) (Ek-IO) 1 Kompüter Gişe Görevlisi Raporu: Faaliyette bulunan her gişe için ayrı ayn olmak üzere Gişe Görevüsmta göreve girişinden çıkışma, kadar Gişe Görevlilerinin; geçişlerle ilgili kayıt masalarında yaptıktan kayıt işlemleri, kompüter tarafından anında kümülatü olarak toplanmak suretiyle bu raporlarda kaydedilir. Gişe Görevlisinin Gişeyi trafiğe açışa ait hazırlık çalışmalarını tamamladıktan sonra kimlik kartını masaya yerleştirmesiyle kompüter tarafından rapor tutulmaya başlanır. Gişe Görevlisinin çalışmasını bitirip gişeyi kapayarak kimlik karton masadan çıkarması ile birlikte kompüter Gişe Görevlisi raporunu tek nüsha olarak v rir. Raporda sırası ile kaydedilen bilgiler şunlardır : Gişe numarası Gişe görevlisi kimlik kartı numarası, Rapor numarası, Gişe görevlisinin gişeyi açtığı saat, Gişe görevlisinin gişeyi açtığı tarih, Gişe görevüsinin gişeyi kapadığı saat» Gişe görevlisinin gişeyi kapadığı sarih. Her sınıf için ayn ayn olmak üzere gecen araç sayısı. Her sınıfın ayrı ayn olmak üzere kaydedilen ilâve aks sayılan Toplamı, Her sınıfın ayn ayrı olmak üzere kaydedilen aks sayıları (İlave akslar dahil) toplamı, Kaydedilen bütün aksların (İlâve akslar dahil) Genel Toplamı, Aks sayıcıları (Dedektörler) tarafından tespit edilmiş bütün aksların (İlave akslar dahil) Genel Toplamı, Para vermek suretiyle yapılan geçişlerin toplam pars değeri, Bilet vermek suretiyle yapılan geçişlerin toplam para larak değeri, Yapılan yanlış kayıt adedi, Alarm adedi toplamı, Kaydedilen araç sayısı genel toplamı, Parayla ve biletle yapılan geçişlerin para olarak genel toplamı. 2 Günlük Rapor: İstatistik çalışmaları için ve gişe faaliyetlerinjr genel bir Öaettsü temin etmek maksadıyla 24 saatlik bir devre içinde gişelerde yapılan kayıt işlemleri kompüter tarafından; geçiş istikametlerine göre araç sayılan, her gişeden yapılan geçişler ve her saatte Avrupa ve Asya yönlerine geçmiş araç sayılan olarak hu raporda KaydedUİr. Kompüter bu raporu saat sıfırdan itibaren tutmaya başlayarak saat te üç nüsha olarak verir. Rapordp, sırasıyla kaydedilen bilgiler şunlardır: Günlük rapor nüsha numarası, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa {722

9 3 Haziran 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 9 Günlük raporun alt olduğu tarih, Günlük raporun ait olduğu saat aralığı, Avrupaya geçen toplam araç sayısı, Asyaya geçen toplam araç sayısı, Her iki istikametten geçen araçların genel toplamı, Her sımf için ayrı ayrı olmak üzere geçen toplam araç sayısı, Her sınıftan geçen ilave akslar genel toplamı, Her sınıf için ayrı ayrı olmak üzere parayla ve biletle yapılan geçişlerin pa ra olarak toplam değeri, Her sınıf için ayn ayrı olmak üzere Avrupaya geçen toplam araç sayısı, Her sınıf için ayrı ayrı olmak üzere Avrupaya parayla ve biletle yapılan ge çişlerin para olarak toplam değeri, Her sınıf için ayrı ayrı olmak üzere Asyaya geçen toplam araç sayısı, Her sımf için ayrı ayrı olmak üzere Asyaya parayla ve biletle yapılan geçişlerin para olarak toplam değeri, Her gişe için ayn ayrı olmak üzere p gişeden geçen toplam araç sayısı, paralı geçişlerin toplam değeri, biletli geçişlerin para olarak toplam değeri, 24 saatlik bir devre içinde yapılmış yanlış kayıtlar toplamı, 24 satlik bir devte içinde vaki alarm sayılan toplamı, 24 saatlik devrede her saatte Avrupa ve Asya yönlerine geçen araç sayıları ve bunlann saatlik diyagramı, Toplam olarak Avrupa ve Asya yönlerine geçen araç sayıları, 3 Ara Rapor : İstatistik çalışmalar için veya herhangi bir durumu kontrol bakımından her gişe için müstakil olarak, Gişe Görevlisi raporu formunda ve ayni bilgileri veren, istenildiğinde kompüterden elde edilebilen bir rapordur. Kompüter gişe görevlisi raporları, günlük raporlar ve ara raporlar rulo halinde kompüterden alınır. Bu rulo dan her gün saat dan saat e kadar olan ve Uç vardiya faaliyetine ait bulunan gişe görevlisi raporlan ile 24 saatlik günlük raporun üç nüshası sabah vardiyası gişe kontrolörü tarafından kesilerek alınır ve Sorumlu Saymanlığa teslim edilir. Günlük raporun bir nüshası Sorumlu Saymanlıkta muhafaza edilir. Geri kalan iki nüshası istatistik ve diğer çalışmalar için Müdüriyete verilir. Raporu makinadan keserek alan kişi makinada kalan kısmı imzalamak mecburiyetindedir. 4 Günlük İcmal Raporu: Gişe şerit raporlannm gişe görevlisinin tuttuğu raporlara tek tek eklenmek üzere kesilmesi sebebiyle günlük icmal raporunda aynı bügilerin bir bütün halinde muhafaza edilmesini sağlayan rapordur. Her günün bitiminde gece den sonra kompüterden alınmaktadır. (EK - 10) Raporda sırasıyla kaydedilen bilgiler şunlardır: Şerit raporunun kompüter numarası, Hangi gişeye ait olduğu, Gişe görevlisi No. su, Giriş ve çıkış saatleri, Aks kaydı, (Gişe görevlisinin kaydı) Aks kaydı (Dedektörün kaydı) Alarm adedi, Yanlış kayıt adedi, Geçen araç sayısı, Nakit para yekûnu, Bilet Yekûnu, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1723

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 1977 Sayı: Nakit ve bilet yekûnu, 24 saatin sonunda tek nüsha olarak alman bu rapor diğer raporlarla birlikte Sorumlu Saymanlıktaki, Gişe Görevlisi raporlarının konduğu aynı tarihli dosyaya konacaktır. b) Mevcut iki kompüterin birden Geçiş ücreti kayıtlarını Tutamıyacak şekilde Arızalanması Halinde Geçiş Ücreti Kayıtlarının Tutulması: Mevcut her iki kompüterin birden geçiş ücreti kayıtlarını doğru ve ekslzsiz olarak tutamıyacak şekilde arızalanması halinde geçiş ücreti kayıtlarının tutulmasında aşağıdaki şeküde hareket edilir: 1 Başkontrolör tarafından faaliyette bulunan bütün gişe görevlüerine teknik arıza olduğu bildirilerek araçların gişelerden geçişi derhal durdurulur. 2 Gişe Kontrolörü, Geçiş ücreti tarifelerine uygun olarak ve geçişlere ait istatistik çalışmalarına da yardımcı olacak şekilde tanzim edilmiş dipkocanh büstleri gişe görevlilerine üzerine teslim tarihi, saati, teslim edüen biletlerin cinsi, adedi, seri numaraları belirtilmiş iki nüsha tutanakla teslim eder. Ayrıca gişe görevlilerinle yeni torbalar dağıtılır. Bundan sonraki tahsilat bu torbalara konur. Tutanak tükenmez kalemle, ikinci nüshalar için kopya kâğıdı kullanılarak tanzim edilir. Bu tutanak biletleri teslim eden gişe kontrolörü ve teslim alan gişe görevlisi tarafından karşılıklı imzalanır. (EK-ll/a) Kontrolörlere dipkocanh büetler daha önce belirli miktarda olmak üzere Sorumlu Saymanca tutanakla teslim edilmiş olmalıdır. Dipkocanh biletlerin tesliminde araçlann fazla bekletilmemesi, bakımından her iki istikametten birer gişe açılır va öncelikle bilet teslimi yapılır. Tutanakların birinci nüshası Sorumlu Saymanlığa teslim edilir. Diğer nüsha, biletleri teslim eden Gişe Kontrolörü tarafından alınarak muhafaza edilir. (Ek-ll/b) 3 Aynı zamanda Teknik Arıza bulunduğunu ve bu bakımdan sürücülerin bilet alma mecburiyetinde olduklarını belirten kolay okunur durumda ikaz levhaları gişelerin uygun yerlerine asılır. (EK - 12). 4 Arıza Durumu : Arıza durumu elektronik Mühendisine kontrol ettirildikten sonra; tarih, saat, arıza şeku ve biliniyorsa arıza sebebi belirtilerek Müdür veya İşletme Şefi, Başkontrolör, Gişe Kontrolörü ve Elektronik Mühendisi ile birlikte iki nüsha tutanak Ue tanzim edilerek tesbit edilir. Elektronik Mühendisi bulunmadığı zaman tutanak Müdür veya işletme Şefi, Başkontrolör, Gişe Kontrolörü tarafından tanzim edilir. Bilâhare Elektronik Mühendisinden sistemin kontrolü yaptmlarak iki nüsha rapor (İŞ ZAPTI) talep edilir. Bu raporlar tutanaklara eklenir. Müdür, işletme Şefi ve Elektronik Mühendisinin bulunmadığı zamanlarda tutanak Başkontrolör ve Gişe Kontrolörü tarafından tanzim edilir. Aynı şekilde Elektronik Mühendisinden daha sonra tutanaklara eklenecek rapor talep edilir. 5 Gişe görevuleri, gişelerdeki çalışmalarım tamamlayıp gişeden çıktıktan sonra kullanılan buetlerin dipkoçan kısımları ile kullanılmamış biletlerin, teslim tarihi, saati, biletlerin cinsi, adedi, seri numaraları belirtümiş iki nüsha tutanakla gişe kontrolörüne teslim eder. Tutanaklar tükenmez kalem ve diğer nüsha için kopya kağıdı kullanılarak tanzim edilir. Tutanak; gişe kontrolörü ve gişe görevüsi tarafından karşılıklı olarak imzalanır. Tutanağın birinci nüshası Sorumlu Saymanlığa teslim edilir. Diğer nüsha gişe kontrolörü tarafından alınarak muhafaza edilir. 6 Gişe Kontrolörleri vardiya sonlarında gişe görevlüerinden teslim aldıkları biletleri müteakip vardiyaya girecek gişe kontrolörüne aym şekilde iki nüsha tutanakla, defterle kontrolü yapılarak teslim ederler. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa ; 1724

11 3 Haziran 197*7 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 7 Basılıp gelen dipkoçanlı biletler Sorumlu Sayman tarafından emin bir yerde pul ve kıymetli evrak büyük ambar defterine kaydedilerek muhafaza edilir. Üç vardiyaya yetecek kadar dipkoçanlı biletler Sorumlu sayman tarafından gişe kontrolörlerine, pul ve kıymetli evrak zimmet defterine kaydedilerek teslim edilir. Bu biletleri teslim alan Gişe Kontrolörü bunları cinslerine göre pul ve kıymetli evrak küçük ambar defterine kaydederek muhafaza eder. Dipkoçanlı bilotl-iri teslim alan Gişe Kontrolöründen sonra her vardiya değiştikçe bu biletle» küçük ambar defteri ile kontrol edilerek iki nüshii tutanakta bir sonraki Gişe Kontrolörlerine teslim edilir. Bu tutanağın bir nüshası teslim eden, bir nüshası teslim alan Gişe Kontrolöründe ınulıataaa edilir. Kontrolörler kendi aralarında teslim ettikleri bilet sayışındım Saymanlığı karşı sorumludurlar. Sorumlu Sayman her ayın İlk haftasında Gişe Kontrolörlerine teslim edilmiş biletleri kontrol eder. Kontrolün yapıldığı ve kontrol netie*- sini luunakl» tespit eder w jeni duruma no re irişe kontrolör ane yeni tadim tutanağını teslim eder Kayıp bîh-uer ıcin aoıvkli konuşturmayı yapar KISIM PARALARIN SAYIMI VE KASAYA ATILMASI Madde 19 Paraların rayımı ve sayım neticelerinin listelere işlenmesi: Gişe Görevlileri gişedeki her çalışmalarının sonunda kimlik kartlarını masa dan aldıktan sonra gişeyi terk ederek yaptıkları tahsilatla, devamlı olarak kilitli tutulan ve anahtarları gişe kontrolöründe bulunan para sayma odasına «elir. Burada toplamış oldukları paraları ve biletleri cinslerine Köre ayırıp 100 er İlk paketler ha üne getirip sayar, bu kendi sayım neticelerini 4 nüsha olarak matbu listelere: kağıt para, madeni para. iieretli bilet ve ücretsiz bilet kısımlarına cinslerine göre ayrı ayrı İşler. Bunların nakit ve ücretli bilet toplamlarını ve genel toplamlarını alır. Ayrıca listeleri sadece üçüncü ve dördüncü nüshalarında bulunan gişe görevlisi raporu kısmına, gişedeki faaliyeti sırasında vaki «eciş ihlalleri ve yanlış kayıtları kaydeder. Bilâhare gişe görevlisi: tarih, çalıştım şerit No.su parayı koyacağı torba No.su kimlik kartı No. su mşeye giriş ve çıkış saati ile adı ve soyadını yazarak listeleri imzalar. Listeler ve «işe görevlisi raporu birinci nüshaları tükenmez kalemle ve diğer nüshalar için kopya kağıdı kullanılarak okunaklı ve düzgün bir şekilde doldurulur. Madde 20 Para. Bilet ve Listelerin Torbaya Konması. Torbaların Kontrolü Teslimi, Atılması ve Tutanak Tanzimi : Gişe görelisi sayımı bitirip liste ve raporları tamim ettikten sonra para ve biletleri torbaya koyarak, torbası açık durumda, gişe kontrolörüne gelir. Biletler delinmek veya bir köşeleri kesilmek suretiyle iptal edilmiş olarak torbaya atılır. Gişe kontrolörü 4 nüsha olan gişe görevlisi rapor ve listelerini nıuht«*vtt bakımından kontrol ederek adı ve soyadını yasmak suretiyle imzalar. Bunların Uk uç nüshası torbayı konur. 4. nüsha gişe kontrolörü tarafından teslim alınır. Bilahare torbanın numarası, dış ve iç genel durum kontrolü Gişe Kontrolörünce yapıldıktan sonra birlikte kapatılarak kurşunlanır v«gişe kontrolörü nezaretinde para sayma odasındaki çelik çekmesinden kasaya atılır. Gişe Kontrolörleri, gişe görevlilerince tan»im edilen raporların dördüncü nüshalarını vardiya sonunda öbür vardiyaya teslim «ler. Üç vardiyanınki birleştikten sonra saat Of).00 dan e kadar olanları birleştirmek suretiyle ertesi gün, üç vardiyaya ait kontrol raporları ile birlikte Sorumlu Saymanlığa teslim ederler. Madde 21 Oışe Kontrolörünün para sayımına nezaret etmesi ve para sayma odası ile şifreli para atma kasa kapağının devamlı kilitli tutulması: a) Sayım odasının kapısı 24 saat kontrol edilir ve kilitli tutulur, icap ettikçe görevlilere açılır ve kapatılır. Odanm temizliği boş bulunduğu sırada yaptırılır. b) Şifre» parti atma kasası çelik kapağındaki şifre eri çok iki ayda hır Sorumlu Sayman tarafından değiştirilir. Şifreyi gişe kontrolörleri ve Sorumlu SaymandA» VOrOtmo v«icara 66\ümıı Styfı. ı725

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR SAYFA NO 1/6 1.POZİSYON ADI: Saymanlık Personeli 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Maliye Bakanlığı 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Saymanlık Müdür Yardımcısı, Muhasebe memuru, Veznedar. 4.GÖREV : Bu Yönetmelik,

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: 25 Ocak 2014 Sayı : 28893 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 Maliye Bakanlığından: PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2014/1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 17.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28356

Resmi Gazete Tarihi: 17.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28356 Resmi Gazete Tarihi: 17.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28356 AYLIKLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü GENELGE (2016/1)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü GENELGE (2016/1) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Sayı : 87375112-010.06.99 Konu : Nakit Kontrolleri GENELGE (2016/1) Bankacılık sistemi dışında gerçekleşen ve yolcu beraberinde ülkemize

Detaylı

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK Defterler Yönetmeliği 207 ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- İşbu

Detaylı

TTS ve SAY2000İ YE YAPILACAK GİRİŞLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

TTS ve SAY2000İ YE YAPILACAK GİRİŞLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA TTS ve SAY2000İ YE YAPILACAK GİRİŞLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA 2006 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa Ekli E cetvelinin 52 inci maddesinin birinci paragrafındaki; Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu

Detaylı

Sayfa No 1/6 1.AMAÇ : Personel Şube (Sicil Servisi) İşlemlerinin ÇKYS-İKYS den yapılmasını sağlamak 2.UYGULAMA SORUMLUSU : Personel Şube Sicil Servisi Çalışanları 3.1.UYGULAMA ŞEKLİ : 3.1-Çalışanlara ait

Detaylı

MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ ARŞİV VE TASNİF İŞLEMLERİ 1-Harcama Birimlerinden gelen Ödeme Belgeleri ile yapılan Tahsilat ve Diğer Muhasebeleştirme Belgelerinin Kurumsal Bazda Yevmiye sırasına göre

Detaylı

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna iki ek ve üç geçici madde eklenmesi hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı : KHK/237

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar Amaç : BİRİNCİ BÖLÜM Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

DÖNER SERMAYE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

DÖNER SERMAYE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI DÖNER SERMAYE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI TAHSİLATLAR BİRİMİ GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.10/01.01 YAZAR KASA FIŞI İLE PARA TAHSILAT Mal veya Hizmet Karşılığı Ücretin Alınması Ticari Mal Ticari Mal Ücreti mi? Hizmet

Detaylı

Tebliğ. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2

Tebliğ. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2 Gümrük Müsteşarlığından: Tebliğ Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2 Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu tebliğ, işlenmiş tarım ürünlerinin tahlili ve vergilendirilmesi ile bu ürünlerin

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- İşbu yönergenin amacı,

Detaylı

T.C GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI EVRAK KAYIT, TAKİP, ZİMMET USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI EVRAK KAYIT, TAKİP, ZİMMET USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI EVRAK KAYIT, TAKİP, ZİMMET USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Sıra No :GMKA/Yönerge/04 Revizyon No : 1 Tarih :25/08/2011 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

YARDIM TOPLAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YARDIM TOPLAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 27.12.1999 Resmi Gazete Sayısı: 23919 YARDIM TOPLAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (Değişik:RG-26/9/2013-28777)

Detaylı

Tutanağın imzalanması MADDE 6 (1) Kararın uygulandığı kişiye aşağıdaki hususlarda bilgi verilir ve karar tutanağını imzalaması istenir.

Tutanağın imzalanması MADDE 6 (1) Kararın uygulandığı kişiye aşağıdaki hususlarda bilgi verilir ve karar tutanağını imzalaması istenir. 27 Mayıs 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26888 TEBLİĞ İçişleri, Maliye ve Sağlık Bakanlıklarından: KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT YER, ARAÇ, BİNA VE TESİSLERDE TÜTÜN ÜRÜNÜ TÜKETENLERE VERİLECEK İDARİ YAPTIRIM

Detaylı

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK 1891 SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.11.1970, No : 7/1564 Dayandığı

Detaylı

TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri)

TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri) TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri) DOK. NO: BİD-İ-10 YÜRÜRLÜK TARİHİ:23.02.2015 REVİZYON NO: 00/- İşlemin Sorumlusu Bilgi Teknolojileri,İnsan Kaynakları

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü personel kimlik

Detaylı

- Demirbaş malzemelerin kullanıldığı mahallerde oda listelerinin yapılmadığı veya güncellenmediği,

- Demirbaş malzemelerin kullanıldığı mahallerde oda listelerinin yapılmadığı veya güncellenmediği, T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı SAYI : B100İMİ0000011/ KONU: Ayniyat İşlemlerinde Uyulması gereken esaslar Bilindiği gibi, Bakanlığımız merkez teşkilatı birimlerinin hizmet

Detaylı

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİNİN İAŞE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİNİN İAŞE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve kapsam, Dayanak ve Tanımlar HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİNİN İAŞE YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; ceza infaz kurumları ile eğitim

Detaylı

YAPI İŞLERİNDE HAKEDİŞ DÜZENLENMESİ VE ŞANTİYELERDE KULLANILAN DEFTERLER

YAPI İŞLERİNDE HAKEDİŞ DÜZENLENMESİ VE ŞANTİYELERDE KULLANILAN DEFTERLER B.İ.G.Ş. nin 39.ncu maddesine göre, yüklenici tarafından yapılan yapım ve hizmet işlerinin bedelleri, sözleşmeye ek birim fiyat cetvelleri, keşif özeti yada sonradan düzenlenen onaylı yeni fiyatlar üzerinden

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ 1 -> 6 10.08.2011 10:28 T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Detaylı

Yürürlüğe giriş tarihi: 25/06/2004 tarih ve 21 sayılı OLUR ORMAN ÜRÜNLERİNE VERİLECEK TEZKERELERE AİT TALİMAT

Yürürlüğe giriş tarihi: 25/06/2004 tarih ve 21 sayılı OLUR ORMAN ÜRÜNLERİNE VERİLECEK TEZKERELERE AİT TALİMAT Yürürlüğe giriş tarihi: 25/06/2004 tarih ve 21 sayılı OLUR ORMAN ÜRÜNLERİNE VERİLECEK TEZKERELERE AİT TALİMAT Amaç ve Kapsam Madde 1-Orman Ürünlerine Verilecek Taşıma Belgelerine Ait Yönetmeliğin 36. maddesi

Detaylı

TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ

TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ 2105 TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/7/1972, No : 7/4776 Dayandığı Kanunun Tarihi : 21/7/1971, No : 1447 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 21/8/1972, No : 14283

Detaylı

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU Kanun Numarası : 210 Kabul Tarihi : 21/2/1963 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/2/1963 Sayı : 11343 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 2 Sayfa : 828 Değerli kağıtlar: Madde

Detaylı

DÖNER SERMAYE BİRİMİ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ

DÖNER SERMAYE BİRİMİ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ DÖNER SERMAYE BİRİMİ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ DÖNER SERMAYE MUHASEBE YETKİLİSİ Sayfa No ~ 1 ~ İŞİN KISA TANIMI: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve

Detaylı

YÖNETMELİK NOTERLİK İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NOTERLİK İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 11 Temmuz 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29413 Adalet Bakanlığından: YÖNETMELİK NOTERLİK İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Defne Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü nün

Detaylı

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler AMAÇ Madde 1-20/11/1998 tarih ve 2560 Sayılı Kanununun geçici 10.uncu

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 -Bu Yönetmeliğin amacı; Torbalı

Detaylı

2- Her malzemenin kaydı ayrı ayrı yazılacak ve her malzemeye demirbaş numarası verilecektir.

2- Her malzemenin kaydı ayrı ayrı yazılacak ve her malzemeye demirbaş numarası verilecektir. Genelge No : 2 Genelge Tarihi : 17/01/2006 İL-İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA Bilindiği gibi, Devlet malı olan demirbaş eşyaların kullanılması, korunması, sorumlularınca usulüne uygun olarak kayıtlarının

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Temizlik İşleri

Detaylı

Ticari İşlemleri Belgelendirme T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Ticari İşlemleri Belgelendirme T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Ticari İşlemleri Belgelendirme T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Aydın BAZİN Hüseyin TAŞ Ertan ÖRS Müfettiş Müfettiş Müfettiş 1 Aralık 2012, Ankara Ticari işlem, ticari

Detaylı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 2) (05.06.2012 T. 28314 R.G.)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 2) (05.06.2012 T. 28314 R.G.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 2) (05.06.2012 T. 28314 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, ülke menfaati açısından gerekli olan hallerde,

Detaylı

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 05/03/2004 Resmi Gazete Sayısı: 25393 BİRİNCİ BÖLÜM:Amaç,

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YEMEK YÜRÜTME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YEMEK YÜRÜTME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YEMEK YÜRÜTME KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrenci ve personelinin

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.1999 Sayı: 23748)

(Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.1999 Sayı: 23748) -94- KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1999 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.1999 Sayı: 23748) Kanun No 4395 Kabul Tarihi 29.6.1999 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Ödenekler, öz gelirler, hazine

Detaylı

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM Bu yönetmelik Tuşba Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün görevleri ile personelinin

Detaylı

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Yayın : 26/04/2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı SAYI: B.07.1.GİB.0.05.71/7100-143/95935 24.09.2008 UYGULAMA ĠÇ GENELGESĠ SERĠ NO: 2008/8

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı SAYI: B.07.1.GİB.0.05.71/7100-143/95935 24.09.2008 UYGULAMA ĠÇ GENELGESĠ SERĠ NO: 2008/8 T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı SAYI: B.07.1.GİB.0.05.71/7100-143/95935 24.09.2008 UYGULAMA ĠÇ GENELGESĠ SERĠ NO: 2008/8 VERGĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞINA ĠLGĠ: 30.07.2008 tarih ve B.07.1.GİB.0.05.71/7103-375/75304

Detaylı

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Başkanlıkta sürekli işçi kadrolarında görev yapan işçi personelin Başkanlık taşıtlarını kullanmaları sırasında kaza

Detaylı

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 27/9/2006,11057 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/04/2006, No:5490 Yayımlandığı Resmî Gazete : 20 Ekim

Detaylı

20/12/2014 tarihli ve 29211sayılı Resmi Gazete de 1 Seri Numaralı (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) Gümrük Genel Tebliği 1 yayımlanmıştır (Ek 1).

20/12/2014 tarihli ve 29211sayılı Resmi Gazete de 1 Seri Numaralı (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) Gümrük Genel Tebliği 1 yayımlanmıştır (Ek 1). GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 22/12/2014 Sayı: 2014/122 Ref : 6/122 Konu: 1 SERİ NUMARALI (YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ) GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 20/12/2014 tarihli ve 29211sayılı

Detaylı

MAVİ KARTLILAR KÜTÜĞÜ VE BEYAN EDİLEN NÜFUS OLAYLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MAVİ KARTLILAR KÜTÜĞÜ VE BEYAN EDİLEN NÜFUS OLAYLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MAVİ KARTLILAR KÜTÜĞÜ VE BEYAN EDİLEN NÜFUS OLAYLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; doğumla Türk vatandaşı olup da

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Eylül 2008 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27012 (2. Mükerrer) YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2008/14174 Ekli Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ VEZNE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ VEZNE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI VZN İŞLMLRİ İŞ AKIŞ ŞMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.TS.01 TARİ:01.11.2013 SAYFA NO: 1 / 1 RVİZYON NO:01 Vatandaşın tahakkuk etmiş borcunu ödemek üzere sicil veya makbuz ile vezneye gelmesi. Tahsildar tarafından

Detaylı

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

4 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29285 TEBLİĞ

4 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29285 TEBLİĞ 4 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29285 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 42) PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 414 üncü maddesi uyarınca, bu kanunda yer alan maktu hadler ile asgari

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞ AKIŞ SÜRECİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞ AKIŞ SÜRECİ MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞ AKIŞ SÜRECİ Üniversitenin ilgili Proje Koordinatörlüğünden gelen Ödeme Emri Belgesi teslim alınır. Eksikliği görülebilecek ve ya iç kontrol

Detaylı

Yönetmelik Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1

Yönetmelik Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Yönetmelik Maliye Bakanlığından: Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü. SAYI : B050NÜV0060001-113-667/15256 11/09/2003 KONU : Evlendirme Yönetmeliği

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü. SAYI : B050NÜV0060001-113-667/15256 11/09/2003 KONU : Evlendirme Yönetmeliği T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü SAYI : B050NÜV0060001-113-667/15256 11/09/2003 KONU : Evlendirme Yönetmeliği... VALİLİĞİNE GENELGE 2003/35 10.07.1985 tarihli ve 85/9747

Detaylı

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MALZEME VE CİHAZLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN PROSEDÜR

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MALZEME VE CİHAZLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN PROSEDÜR SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde kullanılmakta olan tüm dayanaklı taşınırların; istemi, satın alınması, depo kayıtlarının, kullanıcı eğitimlerinin,

Detaylı

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Topiant, : ıs CUMHURİYET SENATOSU S, Sayısı : Fırat Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Yardımcıları Kadro Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu (M. Meclisi : /; C. Senatosu : /9), C. Başbakanlık..

Detaylı

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sarıbeyler barajından tarımsal sulama amaçlı

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLER, SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLER VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLERCE TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR

Detaylı

İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete: 17 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25673 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DOKÜMAN NO: İŞM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu yönetmelik Körfez Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ GÜVENLİK KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME KURUMU GELİR KAYNAKLARI VE YARDIM KOMİTELERİ TÜZÜĞÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ GÜVENLİK KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME KURUMU GELİR KAYNAKLARI VE YARDIM KOMİTELERİ TÜZÜĞÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ GÜVENLİK KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME KURUMU GELİR KAYNAKLARI VE YARDIM KOMİTELERİ TÜZÜĞÜ [(30.4.1981 R.G. 37 EK III A.E. 211 Sayılı Tüzüğün), (12.6.1981 R.G. 53 EK III A.E. 301),

Detaylı

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Kanun No: 5258 Kabul Tarihi : 24.11.2004 Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; Sağlık Bakanlığının pilot olarak belirleyeceği illerde, birinci

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MALİ HİZMETLER BAŞKAN YARDIMCILIĞI DÖNER SERMAYE, BÜTÇE VE MUHASEBE İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE YETKİLİSİ ALİ YILDIRIM YIL SONU İŞLEMLERİ

Detaylı

Kapsam. Müdürlüğünün ( ) taşınır mallarının kayda alınması ile bunların yönetim ve denetiminde özel mevzuatındaki hükümler uygulanır.

Kapsam. Müdürlüğünün ( ) taşınır mallarının kayda alınması ile bunların yönetim ve denetiminde özel mevzuatındaki hükümler uygulanır. 08/11/2012 tarih ve 28461 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan düzenlemeler Taşınır Mal Yönetmeliği Önceki Metin Değişiklik Kapsam

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Esaslar Amaç MADDE 1-(1) Makina ve Kimya Endüstrisi

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TELEFONLA GÖRÜŞME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TELEFONLA GÖRÜŞME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TELEFONLA GÖRÜŞME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç Madde 1-Bu Yönergenin amacı, Teşekkül merkez

Detaylı

Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinde Döviz Hesabı İle İlgili Özellikli Durumlar

Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinde Döviz Hesabı İle İlgili Özellikli Durumlar Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinde Döviz Hesabı İle İlgili Özellikli Durumlar Ömer DAĞ Devlet Muhasebe Uzman Yardımcısı odag@muhasebat.gov.tr 1.GİRİŞ Genel yönetim kapsamında yer alan kamu idarelerinde

Detaylı

TC ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü

TC ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü TC ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442)

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442) ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442) a) Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 29/07/2008 tarih ve 26951 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR 442 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, "Bu Kanunda yer

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SEYAHAT YÖNERGESİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SEYAHAT YÖNERGESİ NOT: BU YÖNERGELER 20 NİSAN 2010 TARİH 72/1 SAYILI MÜTEVELLİ HEYETİ KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SEYAHAT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

f) Personel, Necmettin Erbakan Üniversitesinde görevli tüm akademik ve idari personeli ifade eder.

f) Personel, Necmettin Erbakan Üniversitesinde görevli tüm akademik ve idari personeli ifade eder. T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİS VE MİSAFİRHANE YÖNERGESİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ MADDE 1-Bu yönerge Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Tesis ve Misafirhanesinin yönetimi, yararlanma

Detaylı

KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR Vergi Usul Kanunu'nun "Yetki" başlıklı mükerrer 414. maddesinde, Kanun'da yer alan maktu

Detaylı

Çevre Denetimi Yönetmeliği

Çevre Denetimi Yönetmeliği Çevre Bakanlığından : Yayımlanacak Metin: Çevre Denetimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tesislerin kurulması, faaliyete geçmesi ve üretimin

Detaylı

DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU ARAÇLAR KORUYUCU BAKIM VE KULLANIM YÖNERGESĐ

DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU ARAÇLAR KORUYUCU BAKIM VE KULLANIM YÖNERGESĐ DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU ARAÇLAR KORUYUCU BAKIM VE KULLANIM YÖNERGESĐ DMĐ Hukuk Müşavirliği DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU ARAÇLAR KORUYUCU BAKIM VE KULLANIM

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİNE GÖREVLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE BEDELİ MUKABİLİ ZATİ DEMİRBAŞ TABANCA SATIMINA DAİR YÖNETMELİK

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİNE GÖREVLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE BEDELİ MUKABİLİ ZATİ DEMİRBAŞ TABANCA SATIMINA DAİR YÖNETMELİK EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİNE GÖREVLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE BEDELİ MUKABİLİ ZATİ DEMİRBAŞ TABANCA SATIMINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete:17 Mart 1989 Sayı:20111 Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

GENEL TARIM SİGORTASI FONU MALİ İŞLER TÜZÜĞÜ

GENEL TARIM SİGORTASI FONU MALİ İŞLER TÜZÜĞÜ GENEL TARIM SİGORTASI FONU MALİ İŞLER TÜZÜĞÜ [(19.4.1985 R.G. 35 EK III A.E. 207 Sayılı Tüzüğün), (31.12.2010 R.G. 220 EK III A.E. 786) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.] GENEL TARIM SİGORTASI YASASI

Detaylı

MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMETLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİ, YETKİLERİ, DENETİMİ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMETLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİ, YETKİLERİ, DENETİMİ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMETLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİ, YETKİLERİ, DENETİMİ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî Gazete : 31.12.2005/26040 ( 3. Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

1-Özel Kartlar veya Yemek Çekleri Kullanılmak Suretiyle Lokanta veya Hizmetlere İlişkin Belge Düzeni

1-Özel Kartlar veya Yemek Çekleri Kullanılmak Suretiyle Lokanta veya Hizmetlere İlişkin Belge Düzeni Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 382) Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile ilgili bazı konularda tereddütler oluştuğu anlaşılmış olup, söz konusu tereddütleri

Detaylı

YARDIM TOPLAMA KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

YARDIM TOPLAMA KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YARDIM TOPLAMA KANUNU Kanun Numarası : 2860 Kabul Tarihi : 23/6/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 25/6/1983 Sayı : 18088 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 438 Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

DÖNER SERMAYE ÖDEMESİ YAPILAN PERSONEL İZİN/RAPOR VE HAREKETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

DÖNER SERMAYE ÖDEMESİ YAPILAN PERSONEL İZİN/RAPOR VE HAREKETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR DÖNER SERMAYE ÖDEMESİ YAPILAN PERSONEL İZİN/RAPOR VE HAREKETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç : Madde 1- Döner Sermayeden ödeme yapılan Sağlık Merkezleri personeline ait kadro,

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013/9 Sirküler Tarihi : 02.01.2013 Konu : 01.01.2013 Tarihinden İtibaren Vergi Usul Kanunu nda Yer Alan, Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarları Belirtilmiş Olan Para ile Ödenecek Ceza

Detaylı

YARDIM TOPLAMA KANUNU

YARDIM TOPLAMA KANUNU 5871 YARDIM TOPLAMA KANUNU Kanun Numarası : 2860 Kabul Tarihi : 23/6/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 25/6/1983 Sayı : 18088 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 438 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ

1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ 2. RESMİ MÜHÜR YAPTIRMA SÜRECİ 1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ BAŞLAMA Gelen yazının içeriğine göre gerekli cevabı yazıp metnini hazırlamak İlgililerin paraflarını ve imza aşamalarını sağlamak Giden evrak zimmet

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı