Teorik Uygulama Kredi Saat GENEL TOPLAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Teorik Uygulama Kredi Saat GENEL TOPLAM"

Transkript

1 FEN B LG S Ö RETMENL I. YARIYIL II. YARIYIL L SANS PROGRAMI DERS N ADI T U K DERS N ADI T U K A Genel Fizik I A Genel Fizik II A Genel Fizik Lab I A Genel Fizik Lab II A Genel Kimya I A Genel Kimya II A Genel Kimya Lab I A Genel Kimya Lab II A Genel Matematik I A Genel Matematik II GK Atatürk lkeleri ve nklap Tarihi I GK Atatürk lkeleri ve nklap Tarihi II GK Türkçe I: Yazl Anlatm GK Türkçe II: Sözlü Anlatm MB E itim Bilimine Giri MB E itim Psikolojisi TOPLAM TOPLAM III. YARIYIL IV. YARIYIL DERS N ADI T U K DERS N ADI T U K A Genel Biyoloji I A Genel Biyoloji II A Genel Biyoloji Lab I A Genel Biyoloji Lab II A Genel Fizik III A Modern Fizi e Giri A Genel Fizik Lab. III A Genel Kimya IV( Organik Kimya) A Genel Kimya III (Analitik Kimya ) GK Bilgisayar II GK Bilgisayar I GK Yabanc Dil II GK Yabanc Dil I GK Seçmeli I MB Ö retim ilke ve Yöntemleri MB Fen-Teknoloji Program ve Planlama* TOPLAM TOPLAM V. YARIYIL VI. YARIYIL DERS N ADI T U K DERS N ADI T U K A nsan Anatomisi ve Fizyolojisi A Genetik ve Biyoteknoloji A Fizikte Özel Konular* A Bilimin Do as ve Bilim Tarihi A Kimyada Özel Konular* A Çevre Bilimi A statistik A Yer Bilimi A Fen Ö retimi Lab. Uygulamalar I A Fen Ö retimi Lab. Uygulamalar II GK Türk E itim Tarihi* GK Topluma Hizmet Uygulamas GK Bilimsel Ara trma Yöntemleri MB Özel Ö retim Yöntemleri I MB Ö retim Teknolojileri ve Materyal Tasar m MB Ölçme ve De erlendirme TOPLAM TOPLAM VII. YARIYIL VIII. YARIYIL DERS N ADI T U K DERS N ADI T U K A Biyolojide Özel Konular* A Astronomi A Evrim A Seçmeli I A Özel Ö retim Yöntemleri II A Seçmeli II MB Özel E itim* GK Seçmeli II MB Okul Deneyimi MB Ö retmenlik Uygulamas MB Rehberlik MB Türk E itim Sistemi ve Okul Yönetimi MB Snf Yönetimi TOPLAM TOPLAM GENEL TOPLAM Teorik Uygulama Kredi Saat A: Alan ve alan e itimi dersleri, MB: Ö retmenlik meslek bilgisi dersleri, GK: Genel kültür dersleri

2 FEN B LG S Ö RETMENL L SANS PROGRAMI DERS ÇER KLER I. Yar y l Genel Fizik I (4-0-4) Fizi in tan m, alanlar, önemi, ya ant m za etkisi ve fizi in tarihsel geli imine k sa bir bak. Standartlar, SI birim sistemi, boyut analizi, vektörler. Hareket Bilgisi (Kinematik): Hareketin tan m ve de i kenleri, Bir ve iki boyutlu uzayda hareket örnekleri, Göreli h z. Kuvvet Bilgisi (Dinamik): Newtonun yasalar ve uygulamalar, Evrensel kütle çekim, Sürtünme kuvveti.enerji:, Güç, Mekanik enerji çe itleri, Korunumlu ve Korunumsuz Kuvvet Sistemlerinde enerji. tme, Çizgisel Momentum: Kütle merkezi, bir ve iki boyutlu uzayda etkile me. Dönme Hareketi: Kat cisimlerde denge, Dönme ve yuvarlanma hareketinin kinemati i ve dinami i, enerjisi ve aç sal momentum. Maddenin Mekanik Özellikleri: Maddenin tanecikli yap s ve halleri, Uzama, kesme ve hacim esnekli i, Bas nç, Kald rma kuvveti, Viskosluk ve Hareketli ak kanlar, Bernoulli ilkesi. Sal n m Hareketi: Basit harmonik hareketin kinemati i, dinami i ve enerjisi, sönümlü ve zorlanm sal n mlar, rezonans. Genel Fizik Laboratuar I (0-2-1) Sabit Süratli Hareket, Serbest Dü me, Kuvvet Çe itleri ve Lami Teoremi, Yo unluk Tayini ve Kald rma Kuvveti, Kat larda ve S v larda Sürtünme Kuvveti, Denge ve Moment, Makaralar, E ik Düzlem ve in Korunumu, Potansiyel Enerjinin Kinetik Enerjiye Dönü ümü, Yaylar n Esneklik Sabitinin Hesaplanmas ve Esneklik Potansiyel Enerjisi, ki Boyutlu Uzayda Momentumun Korunumu, Kat ve S v bas nc, Basit Sarkaç. Genel Kimya I (4-0-4) Kimyan n tan m, alanlar, önemi, ya ant m za etkisi ve kimyan n tarihsel geli imine k sa bir bak. Madde ve Maddenin Özellikleri, Bilimsel yöntem, Anlaml say lar, maddenin özellikleri, s n fland r lmas. Atom ve Atomun Elektron Yap s : Atom çekirde i, atom kuramlar, elektron yap s. Kimyasal Bile ikler: Periyodik çizelgeye giri, bile ik çe itleri ve formülleri. Kimyasal Reaksiyonlar: Kimyasal e itlikler, asit-baz reaksiyonlar, yükseltgenmeindirgenme reaksiyonlar. Gazlar: deal gazlar, ideal olmayan gazlar. Termokimya: Entalpi, iç enerji, entropi. Periyodik Çizelge: Elementlerin s n fland r lmas, periyodik özellikleri. Kimyasal Bile ikler:bile iklerin olu umu( hibritle me, hibrit orbitalleri olu umu ve molekül geometrisi),formülleri, çe itleri ve özellikleri. Kimyasal Ba lar: Temel kavramlar, ba kuramlar ve ba çe itleri. Genel Kimya Laboratuar I (0-2-1) Kimya Laboratuar nda Çal ma teknikleri, Güvenlik kurallar, kazalar ve önlemleri, kimyasal maddelerin ambalajlar üzerindeki güvenlik i aretleri ve anlamlar, Kimya laboratuar nda bulunmas gereken laboratuar malzemeleri ve kullan mlar ekilleri, Kimyasal maddelerle çal l rken dikkat edilmesi gereken kurallar ve önemi, C va ile çal rken dikkat edilmesi gereken kurallar, civa zehirlenmesi ve belirtileri, ilgili dersin konular na paralel olarak ö renci düzeyi ve konuya özgü kapal uçlu, aç k uçlu ve/veya ara t rmaya dayal deneyler.

3 Genel Matematik I (4-0-4) Say lar:, say sistemleri ve özellikleri, tümevar m ilkesi, aral k, mutlak de er. Ba nt : S ral ikililer, kartezyen çarp m, ba nt tan m, ba nt n n özellikleri, ters ba nt, denklik ba nt s, s ralama ba nt s. Fonksiyon: Fonksiyon tan m, özellikleri, Fonksiyon türleri, ters fonksiyon, fonksiyonlar n bile kesi, trigonometrik fonksiyonlar, üstel fonksiyonlar, logaritmik fonksiyonlar, ters-trigonometrik fonksiyonlar, özel tan ml fonksiyonlar. Limit: Bir de i kenin limiti, fonksiyonlarda limit, trigonometrik fonksiyonlar n limiti. Süreklilik: Süreklilik tan m, sa dan ve soldan süreklilik, sürekli fonksiyonlar n özellikleri, süreklilik türleri. Türev: Türev tan m, türevin geometrik yorumu, türev alma kurallar, yüksek mertebeden türevler. Atatürk lkeleri ve nk lap Tarihi I (2-0-2) Kavramlar, tan mlar, ders yöntemleri ve kaynaklar n tan m, Sanayi Devrimi ve Frans z Devrimi, Osmanl Devleti nin Da l (XIX. Yüzy l), Tanzimat ve Islahat Ferman, I. ve II. Me rutiyet, Trablusgarp ve Balkan Sava lar, I. Dünya Sava, Mondros Ate kes Antla mas, Wilson lkeleri, Paris Konferans, M. Kemal in Samsun a Ç k ve Anadolu daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Aç l, TBMM nin Kurulu u ve ç syanlar, Te kilat- Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kurulu u, I. nönü, II. nönü, Kütahya- Eski ehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtulu Sava s ras ndaki antla malar, Lozan Antla mas, Saltanat n Kald r lmas. Türkçe I: Yaz l Anlat m (2-0-2) Yaz dilinin ve yaz l ileti imin temel özellikleri, yaz dili ile sözlü dilin aras ndaki temel farklar. Anlat m: yaz l ve sözlü anlat m; öznel anlat m, nesnel anlat m; paragraf; paragraf türleri (giri -geli me-sonuç paragraflar ). Metnin tan m ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yaz nsal metinler); metin olma ko ullar (ba la kl k, tutarl l k, amaçl l k, kabul edilebilirlik, durumsall k, bilgisellik, metinler aras ili kiler). Yaz l anlat m (yaz l kompozisyon: serbest yazma, planl yazma); planl yazma a amalar (konu, konunun s n rland r lmas, amaç, bak aç s, ana ve yan dü üncelerin belirlenmesi; yazma plan haz rlama, kâ t düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yaz lar, bilimsel yaz lar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çal malar ve yazma uygulamalar ; bir metnin özetini ve plan n ç karma; yaz l uygulamalardaki dil ve anlat m yanl lar n düzeltme. E itim Bilimine Giri (3-0-3) E itimin temel kavramlar, e itimin di er bilimlerle ili kisi ve i levleri (e itimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), e itim biliminin tarihsel geli imi, 21.yüzy lda e itim biliminde yönelimler, e itim biliminde ara t rma yöntemleri, Türk Milli E itim Sisteminin yap s ve özellikleri, e itim sisteminde ö retmenin rolü, ö retmenlik mesle inin özellikleri, ö retmen yeti tirme alan ndaki uygulamalar ve geli meler. II. Yar y l Genel Fizik II (4-0-4) Elektriksel Kuvvet ve Alan: Yük ve korunumu, elektriklenme, Yal tkanlar ve iletkenler, Coulomb yasas, kesikli ve sürekli yüklerin elektrik alanlar. Gauss Yasas. Durgun Yük Potansiyel Enerjisi: Kesikli ve sürekli yüklerde potansiyel, potansiyel fark, dielektrikler, s açlarda ba lanma ve enerji. Do ru Ak m: Ak m, güç kaynaklar, emk, dirençler, enerji ve güç, do ru ak m devreleri, ölçme araçlar n n yap s, elektrik kullan m ve güvenlik. Manyetik Kuvvet ve Alan: Ak m geçen iletkenler ve hareketli yüklerle manyetik alan etkile mesi, Biot-

4 Savart yasas, De i ik biçimli iletken ak mlar n n olu turdu u alanlar, Hall olay, maddenin manyetik özellikleri. Elektromanyetik ndüksiyon: Faraday indüksiyon yasas, lenz yasas, özindüksiyon, manyetik alan enerjisi, AC üreteçleri, elektrik motorlar, transformatörler. Genel Fizik Laboratuar II (0-2-1) Elektrostatik, OHM Kanunu, dirençlerin seri ve paralel ba lanmas, bir iletkenin direncinin ba l oldu u etkenler, kondansatörlerin seri ve paralel ba lanmas, pillerin seri ve paralel ba lanmas ile ampul parlakl aras ndaki ili ki, Wheatson köprüsü ile direnç tayini ve potansiyel fark, Kirchoff devreleri, potansiyometre, üzerinden ak m geçen telin olu turdu u manyetik alan, transformatörler, alternatif ak m elde etme ve elektromanyetik indüksiyon, elektrik motoru, zil ve radyo. Genel Kimya II (4-0-4) Kimyasal Kinetik: H z yasalar, reaksiyonlar n h z ve ölçülmesi. Kimyasal Denge: Temel ilkeleri, denge sabiti e itli i, dengeye etki eden faktörler. Termokimya: Entalpi, iç enerji, entropi. Asitler ve Bazlar: Arrhenius kavram, Brönsted-Lowry kavram, kuvvetli ve zay f asit-bazlar ve asit-baz reaksiyonlar ve hidroliz. Çözünürlük ve Kompleks iyon dengeleri: çözünürlük çarp m sabiti, çökelme. Ba Grup Elementleri I Metaller: Alkali metaller, toprak alkali metaller. Ba Grup Elementleri II Ametaller: Soy gazlar, halojenler, oksijen ve azot grubu, karbon ve silisyum, bor. Elektrokimya: Elektroliz ve Pil. Genel Kimya Laboratuar II (0-2-1) 4. ve 8. s n flarda uygulanan Fen ve Teknoloji Ö retim program nda yer alan dersin konular na paralel olarak ö renci düzeyine ve konuya uygun kapal uçlu, aç k uçlu ve/veya ara t rmaya dayal deneyler. Genel Matematik II (4-0-4) Türevin geometrik uygulamalar : Maximum-minimum problemleri, üstel belirsizlikler, grafik çizimleri, diferansiyel denklemler. Belirsiz ntegral: Belirsiz integral tan m, de i kenlere ayr labilir integral, k smi integral, basit kesirlere ay rarak integral alma, trigonometrik fonksiyonlar n integrali, irrasyonel fonksiyonlar n integrali. Belirli ntegral: Belirli integralin özellikleri, alan ve hacim hesab, yay uzunlu u, has olmayan integraller. Atatürk lkeleri ve nk lap Tarihi II (2-0-2) Siyasi alanda yap lan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçi denemeleri, hukuk alan nda yap lan devrimler, toplumsal ya ay n düzenlenmesi, ekonomik alanda yap lan yenilikler Döneminde Türk d politikas, Atatürk sonras Türk d politikas, Türk Devriminin lkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkç l k, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler. Türkçe II: Sözlü Anlat m (2-0-2) Sözlü dilin ve sözlü ileti imin temel özellikleri. Sözlü anlat m; konu ma becerisinin temel özellikleri (do al dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konu man n temel ilkeleri; iyi bir konu mac n n temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Haz rl ks z ve haz rl kl konu ma; haz rl kl konu man n a amalar (konunun seçimi ve s n rland r lmas ; amaç, bak aç s, ana ve yan dü üncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konu man n sunulu u). Konu ma türleri:(kar l kl konu malar, söyle i, kendini tan tma, sorular yan tlama, y lba, do um, bayram v.b. önemli bir olay kutlama, yol tarif etme, telefonla konu ma, i isteme, biriyle görü me/röportaj yapma, radyo ve televizyon konu malar, de i ik kültür, sanat programlar na konu mac olarak kat lma v.b.). De i ik konularda haz rl ks z

5 konu ma yapma, konu ma örnekleri üzerinde çal malar ve sözlü anlat m uygulamalar, konu malardaki dil ve anlat m yanl lar n düzeltme. E itim Psikolojisi (3-0-3) E itim-psikoloji ili kisi, e itim psikolojisinin tan m ve i levleri, ö renme ve geli im ile ilgili temel kavramlar, geli im özellikleri (bedensel, bili sel, duygusal, sosyal ve ahlaki geli im), ö renmeyi etkileyen faktörler, ö renme kuramlar, ö renme kuramlar n n ö retim süreçlerine yans malar, etkili ö renme, ö renmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinami i ve bu faktörlerin s n f içi ö retim sürecine etkisi). III. Yar y l Genel Biyoloji I (4-0-4) Biyolojinin tan m, alanlar, önemi, ya ant m za etkisi ve biyolojinin tarihsel geli imine k sa bir bak. Biyolojinin önemli dallar. Canl lar n çe itlili i ve s n fland r lmas : Canl ve Cans z yap lar. Canl lar bilimi: Virüsler, Bakteriler (Archae ve gerçek bakteriler), Ökaryotlar (Protistalar. Mantarlar. Bitkiler. Hayvanlar) Tür Kavram ve Taksonomik Yap lar. Virüsler. Moneralar. Protistalar. Mantarlar. Bitkilerin yap s ve özellikleri. Canl l n Temel Birimi: Hücre, Hücrenin yap s ve i levi. Hücre zar, sitoplazma ve organeller. Çekirdek. Hücre Bölünmesi; Mitoz bölünme, Mayoz bölünme ve Kontrolsüz hücre bölünmesi. Dokular: Bitkisel dokular; Bölünür doku, De i mez doku. Bitkisel Organlar ve Yap lar : Vegetatif organlar, Generatif organlar. Çiçeksiz ve çiçekli bitkilerde üreme, döllenme ve geli me. Hayvanlar n s n fland r lmas : Hayvanlar benzerlik ve farkl l klar na göre s n fland rma, bu özelliklerinden kaynaklanan ya am biçimleri (beslenmeleri, do adaki yerleri gibi). Genel Biyoloji Lab 1 (0-2-1) Temel laboratuar kullan m teknikleri. Laboratuar güvenlik önlemleri. Mikroskobun tan t lmas, kullan m, Hücre yap s n n incelenmesi. Osmoz, difüzyon olaylar n n gözlenmesi, bitki ve hayvan hücresi incelenmesi, kar la t r lmas. Hücre bölünmesi ve safhalar n n incelenmesi. Hayvansal ve bitkisel dokular n incelenmesi. Bitkinin geli im safhalar n n incelenmesi. Çiçekli bitkilerin k s mlar n n incelenmesi. Genel Fizik III (2-0-2) Termodinamik: Is ve s cakl k, Maddenin s sal özellikleri (Öz s, s sal iletkenlik, s l genle me), Termodinamik yasalar, tersinir ve tersinmez olaylar, verim ve entropi. Geometrik Optik: I n yap s, h z ve kaynaklar, yans ma ve aynalar, k r lma ve mercekler. Dalga Opti i: Giri im, ince filmler, k r n m, çözünürlük, kutuplanma. Optik Araçlar: Büyüteç, Gözlük, Mikroskop, Tepegöz, Projeksiyon, Dürbün, Teleskop, Foto raf Makinesi, Prizma spektrometresi. Dalga Hareketi: Kinemati i, dinami i, enerjisi, yans ma, k r lma ve giri imi, Ses dalgalar, duran dalgalar, rezonans, ses iddeti, Doppler olay. AC Devreleri: RL, RC ve RLC devrelerinde direnç, ak m, faz fark, rezonans hali, radyo verici ve al c s. Elektromanyetik Dalgalar: Elektrik ve manyetik alan sal n m, dipol antende olu an e.m.dalgalar, e.m. dalgalar n spektrumu, enerjisi ve momentumu. Çekirdek Fizi i: Ba lanma enerjisi, do al ve yapma radyoaktiflik, çekirdek reaksiyonlar (fisyon, füzyon) ve enerjisi, reaktörler. Genel Fizik Laboratuar III (0-2-1) Kalorinin mekanik e de eri, boyca genle me katsay s n n tayini ve kat lar n s iletkenli i, yans ma kanunlar ve düzlem aynada görüntünün özellikleri, çukur ve tümsek aynada n

6 çizimleri ve görüntünün özellikleri, ince ve kal n kenarl merceklerde n çizimleri ve görüntü olu umu, n ortam de i tirirken izledi i yollar ve k prizmas, çift yar kta giri im, rezonans, su dalgalar n n giri imi ve Doppler olay, sesin yay lmas, ses dalgalar n n olu umu ve yay lmas, sesin so urulmas, sesin yans mas ve yank olu umu. Bu konular n günlük ya amdan örneklerle zenginle tirilmesi ve 4. Fen ve Teknoloji Ö retim Program ile ili kilendirilmesi. 8. s n flarda uygulanan Genel Kimya III (Analitik Kimya) (2-2-3) Analitik kimyan n tan m ve amac, kalitatif ve kantitatif analiz yöntemlerinin tan t lmas, çözeltiler, çözücüler, çözünenler, çözünürlük, çözelti konsantrasyonlar, analitik kimya için önemli kimyasal reaksiyonlar: çökme, nötralle me, kompleksle me, redoks. Kimyasal denge, Homojen, heterojen denge reaksiyonlar, Asitler-bazlar: zay f asit-zay f baz, kuvvetli asitkuvvetli baz, monoasit-monobaz, poliprotik asitler, ph ve poh, asit-baz dengeleri, tampon çözeltiler. Kantitatif analiz: gravimetrik analiz, titrimetrik analiz, susuz ortam titrasyonlar, kompleksometrik analiz, kimyasal analizde hatalar, enstrumental analiz yöntemleri. Bilgisayar I (2-2-3) Bili im teknolojileri, yaz l m ve donan m ile ilgili temel kavramlar, genel olarak i letim sistemleri, kelime i lemci programlar, elektronik tablolama programlar, veri sunumu, e itimde nternet kullan m, bili im teknolojilerinin sosyal yap üzerindeki etkileri ve e itimdeki yeri, bili im sistemleri güvenli i ve ilgili etik kavramlar. Yabanc Dil I (3-0-3) Bu ders, üniversite ö rencilerinin kendi alanlar nda yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konu ma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sa layacak biçimde tasarlanm t r. Bu derste ilgi çekici ba lamlar yarat larak, dilin i lekli ini art r c al t rmalar verilerek, dilin gerçek ileti im becerilerinde kullan m n gösterilerek ö rencilerin dilsel ve ileti imsel yetileri geli tirilecek ve yabanc dil yeterlikleri art r lacakt r. Ö retim lke ve Yöntemleri (3-0-3) Ö retimle ilgili temel kavramlar, ö renme ve ö retim ilkeleri, ö retimde planl çal man n önemi ve yararlar, ö retimin planlanmas (ünitelendirilmi y ll k plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), ö renme ve ö retim stratejileri, ö retim yöntem ve teknikleri, bunlar n uygulama ile ili kisi, ö retim araç ve gereçleri, ö retim hizmetinin niteli ini art rmada ö retmenin görev ve sorumluluklar, ö retmen yeterlikleri. IV. Yar y l Genel Biyoloji II (4-0-4) Canl lar aras nda do ada enerji ak, di er canl sistemlerde enerji ak : Hücre solunumu nas l gerçekle ti i, solunumla elde edilen enerjinin nerelerde kullan ld n n ara t r lmas ve incelenmesi. Bitkilerde fotosentez ve havyalardaki solunum ile kar la t r lmas. Hayvanlarda dokular ve özellikleri: Doku çe itleri, görevleri ve çal ma özellikleri. Hayvanlarda üreme, döllenme ve geli me: Üremenin önemi, döllenme çe itleri, embriyolojik geli im evreleri, farkl hayvan türlerinde geli im süreçleri. Hayvanlarda beslenme ve sindirim: Hayvanlar n beslenme ekillerine göre s n fland r lmas ve ya ad klar ortamlar n incelenmesi, beslenme biçimlerine göre sindirim sistemi farkl l klar. Hayvanlarda solunum: Solunum çe itleri, solunum özelliklerine göre hayvanlar n kar la t r lmas ve ya ad klar ortam özelliklerinin incelenmesi. Hayvanlarda bo alt m sistemi: Bo alt m organlar n n geli im evreleri,

7 aralar ndaki farkl l klar ve bo alt m ürünlerinin kar la t r lmas. Hayvanlarda dola m sistemi: Kalp, damar ve kan yap lar n n incelenmesi, aç k ve kapal dola m sistemine sahip hayvanlar n kar la t r lmas. Hayvanlarda sinir sistemi: Sinir sistemini olu turan yap lar n incelenmesi, hayvan s n flar na göre aralar ndaki farkl l klar n kar la t r lmas. Homeostasis ( ç denge): Vücudun d ortamla uyum içinde olabilmesinde ve d ar dan gelen çe itli uyaranlara kar iç dengenin sa lanmas nda görev alan yap lar n fizyolojik ve morfolojik aç dan incelenmesi. Genel Biyoloji Lab II (0-2-1) Bitkilerde fotosentez olay n n, fotosenteze etki eden etmenlerin, tek hücreli canl lar n ve dokular n incelenmesi, farkl doku örneklerinin kar la t r lmas. Canl lar n laboratuar ortam nda yeti tirilmesi, canl lar n embriyonik geli im evrelerinin incelenmesi (kurba a, civciv). Canl larda solunum olay n n gözlenmesi, kan hücrelerinin incelenmesi, kan gruplar n n tespiti. Besinlerde karbonhidrat, ya ve proteinlerin tespiti. Modern Fizi e Giri (2-0-2) Atomun Yap s : Atom modelleri, enerji düzeyleri, atomik ve moleküler spektrumlar. Görelilik: Zamanda, boyutta ve kütlede görelilik. Fotonlar: Kuant kavram, siyah cisim mas, fotoelektrik ve Compton olay. Kuantum Mekani i: Dalga-parçac k ikilemi, De Broglie dalgalar, Belirsizlik ilkesi, Schrödinger dalgas. Genel Kimya IV (Organik Kimya) (2-0-2) Organik kimyaya giri : Atomik orbitaller, kimyasal ba lar, ba enerjileri, ba uzunluklar, elektronegativite ve dipoller. Organik kimyada temel kavramlar: molekül formülü, yap sal formül, izomeri, radikal kavram, Organik moleküller: molekül formüllerin yaz lmas ve tayini. Alkanlar: Molekül yap lar, isimlendirilmeleri, özellikleri ve reaksiyonlar. Alkenler- Alkinler: Molekül yap lar, isimlendirilmeleri, özellikleri ve reaksiyonlar. Aromatik bile ikler: Molekül yap lar, isimlendirilmeleri, özellikleri ve reaksiyonlar. Aldehitler ve Ketonlar: Molekül yap lar, isimlendirilmeleri, özellikleri ve reaksiyonlar. Karboksilli asitler: Molekül yap lar, isimlendirilmeleri, özellikleri ve reaksiyonlar. Aminler: Molekül yap lar, isimlendirilmeleri, özellikleri ve reaksiyonlar. Ya lar, proteinler, DNA yap s, polimerler. Bilgisayar II (2-2-3) Bilgisayar destekli e itim ile ilgili temel kavramlar, ö eleri, kuramsal temelleri, yararlar ve s n rl l klar, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli ö retimde kullan lan yayg n formatlar, ders yaz l mlar n n de erlendirilmesi ve seçimi, uzaktan e itim uygulamalar, veri taban uygulamalar, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi. Yabanc Dil II (3-0-3) Bu ders, üniversite ö rencilerinin kendi alanlar nda yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konu ma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sa layacak biçimde tasarlanm t r. Bu derste ö rencilerin Yabanc Dil I dersinde kazand klar bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye ç kart lmas hedeflenmelidir. Bu yap l rken ilgi çekici ba lamlar yarat lmas na, dilin i lekli ini art r c al t rmalar yap lmas na, dilin gerçek ileti im becerilerinde kullan lmas na ve bu yolla ö rencilerin dilsel ve ileti imsel yetileri ile yabanc dil yeterliklerinin art r lmas na özen gösterilmelidir.

8 Fen-Teknoloji Program ve Planlama* (3-0-3) Ö retim program n n tan m, program geli tirmenin ilkeleri, program geli tirmede temel yakla mlar, program geli tirme süreci, program geli tirmenin program düzenleme ile fark, ilkö retim fen ve teknoloji ö retim program n n geli imi ve bile enleri, fen ö retiminde planlama, ders program, ö retim etkinliklerinin planlanmas ; ders, günlük ve ünitelendirilmi y ll k planlar n incelenmesi ve haz rlanmas, genel ö retim ilkeleri, yöntemleri ve teknikleri. Bu konular n günlük ya amdan örneklerle zenginle tirilmesi ve s n flarda uygulanan Fen ve Teknoloji Ö retim Program ile ili kilendirilmesi. V. Yar y l nsan Anatomisi ve Fizyolojisi (2-0-2) Anatomi ve fizyolojinin tan m, Vücudun anatomik düzlem ve eksenleri, Organ sistemleri: beslenme ve metabolizma, sindirim sistemi, dola m sistemi, bo alt m sistemi, solunum sistemi, di i üreme sistemi ve mentruasyon döngüsü, erkek üreme sistemi, döllenme ve embriyo geli im süreci, hareket sistemi (iskelet ve kaslar), endokrin sistem, sinir sistemi ve duyu organlar. Fizikte Özel Konular* (2-0-2) Yar iletkenler: Diyot, transistör, güne pilleri ve kullan m alanlar, laserler. Superiletkenler ve kullan m alanlar. X-I nlar : Yap s, kimyasal analizlerde ve kalite kontrolünde kullan lmas. leti im Teknolojisi Araçlar : Bilgisayar ve elemanlar, tümle ik devreler, fiberoptik, de i ik fiziksel sensörler(optik, s sal, bas nçl, elektriksel, manyetik tabanl ) Tümle ik devreler, Say sal(digital) sistemler, Nanoteknoloji. Görüntüleme Teknikleri ve Araçlar : Ultrason, NMR, Tomografi, Sintilasyon, Elektron ve tarama mikroskoplar. Kimyada Özel Konular* (2-0-2) Hava kirlili i (Asit ya murlar, sis kirlili i ve önlenmesi). Sa l m z ve besinlerimize kimyasal bak. Dünyam z n entalpi kaynaklar. Sera gazlar ve önemi. Nehir suyundan içme suyuna. Camlar ve seramikler. Görsel sanatlar ve kimya ili kisi. Foto raf kimyas. Korozyon kimyas ve önemi. Biyolojik süreçler ve denge. laç tedavisi ve kimya (Kan kimyas ). Kimyasal temizlik malzemeleri ve do ru kullan m. Karbon esasl malzemeler. Ya am sürecinde kimya, Kimya nda çevre ve çevre sorunlar, Kimyasal kirlilik, Nükleer Enerji statistik (2-0-2) statisti e giri ve istatistikte temel kavramlar; betimsel istatistik (merkezi y lma-yay lma ölçüleri), evren parametrelerinin kestirilmesi (standart hata ve güven aral klar ); korelasyon kavram ve alternatif korelasyon teknikleri; hipotez testleri, karar verme; fark testleri; ki-kare (chi-square) analizi; ölçek geli tirme süreci; standardizasyon ve adaptasyon i lemleri; paket programlar ile veri analizi ve alternatif programlar. Fen Ö retimi Lab. Uygulamalar I (2-2-3) Fen e itiminde laboratuvar n önemi ve amac : Laboratuvarla ö retimin tarihçesi, laboratuar çal malar n n Fen ve Teknoloji program ndaki yeri. Bilimsel yöntem ve bilimsel süreç becerileri: deney çe itleri, deney tasarlama ve geli tirme, bilimsel süreç becerileri ve nas l kazand r ld klar. Ölçme ve hata: güvenilirlik, geçerlilik, hata kaynaklar, hata hesaplamalar. Deney çal ma yapraklar ve deney raporu: çal ma yapraklar çe itleri, çal ma yapraklar n n haz rlanmas, deney tasarlama ve geli tirme. Laboratuarda ölçme ve de erlendirme: de erlendirme yöntemleri ve araçlar.

9 Fen ve Teknoloji Ö retim Program kapsam nda fizik, kimya, biyoloji konular nda kapal uçludan aç k uçluya do ru çe itli deneyler. Türk E itim Tarihi* (2-0-2) Türk e itim tarihinin, e itim olgusu aç s ndan önemi. Cumhuriyetten önceki e itim durumu ve ö retmen yeti tiren kurumlar. Türk E itim Devrimi 1: Devrimin tarihsel arka plan, felsefî, dü ünsel ve politik temelleri. Türk E itim Devrimi 2: Tevhid-i Tedrisat Kanunu: tarihsel temelleri, kapsam, uygulan ve önemi; Türk e itim sisteminde laikle me.türk E itim Devrimi 3: Karma e itim ve k zlar n e itimi, Yaz Devrimi, millet mektepleri, halk evleri. Türkiye Cumhuriyeti e itim sisteminin dayand temel ilkeler. Köy Enstitüleri, E itim Enstitüleri ve Yüksek Ö retmen Okullar. Üniversiteler ve ö retmen yeti tirme. Yak n dönem Türk e itim alan ndaki geli meler. Bilimsel Ara t rma Yöntemleri (2-0-2) Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, do ru, yanl, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ili kin temel bilgiler, bilimsel ara t rman n yap s, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ili kin farkl görü ler, problem, ara t rma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanmas ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanmas ve raporla t r lmas. Ö retim Teknolojileri ve Materyal Tasar m (2-2-3) Ö retim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çe itli ö retim teknolojilerinin özellikleri, ö retim teknolojilerinin ö retim sürecindeki yeri ve kullan m, okulun ya da s n f n teknoloji ihtiyaçlar n n belirlenmesi, uygun teknoloji planlamas n n yap lmas ve yürütülmesi, ö retim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geli tirilmesi ö retim gereçlerinin geli tirilmesi (çal ma yapraklar, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamlar, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), e itim yaz l mlar n n incelenmesi, çe itli nitelikteki ö retim gereçlerinin de erlendirilmesi, nternet ve uzaktan e itim, görsel tasar m ilkeleri, ö retim materyallerinin etkinlik durumuna ili kin ara t rmalar, Türkiye de ve dünyada ö retim teknolojilerinin kullan m durumu. VI. Yar y l Genetik ve Biyoteknoloji (2-0-2) Genetik biyoteknolojinin tan m, alanlar, önemi, ya ant m za etkisi ve tarihsel geli imine k sa bir bak. Modern Genetik Biliminin Do u u: Mendel kuramlar, çaprazlamalar, mendel kuram ndan sapmalar. Sitoplazmik kal t m. Do al seleksiyon, adaptasyon, mutasyonlar. Moleküler Biyoloji. Gen Teknolojisi: Moleküler genetik. nsan geneti i ve genetik hastal klar. Gen mühendisli inin topluma bilime ve teknolojiye sa lad olanaklar. Biyoteknolojinin Temel Prensipleri: Mikroorganizma metabolizmas, bitki-hayvan hücre kültürleri, fermentasyon ve fermentasyon teknolojisi, biyoteknolojide temel i lemler. Biyoteknolojik Uygulamalar: Mikrobiyal biyokütle üretimi (ekmek mayas, tek hücre proteini), primer metabolitlerin üretimi (sitrik asit, fumarik asit, asetik asit, aminoasit, vitamin), mayalanmalar (alkol mayalanmas, laktik asit üretimi, bütirik asit, bütanol, aseton), sekonder metabolit üretimi (antibiyotik), enzim üretimi, gen biyoteknolojisi, çevre biyoteknolojisi.

10 Bilimin Do as ve Bilim Tarihi (3-0-3) Bilimin tan m : amaçlar, özellikleri, geli imi ve geçirdi i evreler. Bilim Tarihi: bilim felsefesi, felsefi ak mlar ve bilimin geli imine etkisi, bulu lar n tarihi. Epistemoloji, ontoloji: bilimsel kavramlar n do as, bilgiye nas l ula ld, bilimsel bilgi ve özellikleri. Varl k kavram. Bilimsel yöntem: bilimsel dü ünce, bilimsel sorgulama. Bilim ve toplum: bilim sosyolojisi ve antropolojisi, bilim eti i. Çevre Bilimi (3-0-3) Çevre kavram : Çevre biliminin tarihsel geli imi. nsanlar ve Çevre, nüfus ve çevre, bölgesel ve Yerel Çevre Sorunlar : Su, Toprak, Hava, Radyoaktif kirlilik ve di er kirlilik kaynaklar. Biyolojik çe itlilik ve Türkiye deki durum: Flora ve Fauna. Türkiyedeki endemik hayvan ve bitki türleri, Tehlike alt ndaki canl türleri. Çevre ile ilgili kurulu lar ve etkinlikleri, çevre e itimi, sürdürülebilir kalk nma. Yer Bilimi (2-0-2) Jeolojinin tan m ve konusu. Yerküre ile ilgili genel bilgiler: yer yuvar n n ekli ve boyutlar, yer yuvar n n hareketleri, yerin geosferleri, yeriçi s s, yerçekimi ve izostazi, yer yuvar n n ya. Yer kabu unu olu turan maddeler: Mineraller, tan m ve özellikleri. Kayaç yapan önemli mineraller: Kayaçlar, tan m ve genel bilgiler, ma matik kayaçlar, metamorfizma ve metamorfik kayaçlar, tortul kayaçlar, çözülme ve toprak, çözülme türleri, toprak olu um ko ullar ve çe itleri. Tektronik hareketler: Orojenik hareketler, epirojenik hareketler, faylar, volkanizma, depremler. Stratigrafi: genel prensipler, jeolojik zamanlar. Fen Ö retimi Lab. Uygulamalar II (2-2-3) Basit ve ucuz malzemeyle yap lan deneyler: fizik, kimya ve biyoloji basit malzeme örnekleri. Bilgisayar destekli laboratuar çal malar : laboratuarda bilgisayar n yeri ve nas l kullan laca. Fen laboratuar nda güvenlik: fizik, kimya ve biyoloji deneylerinde güvenlik. Grup çal malar : fen ve teknoloji program ndan faydalan larak deney tasarlama, s n fta sunma. Topluma Hizmet Uygulamalar (1-2-2) Topluma hizmet uygulamalar n n önemi, toplumun güncel sorunlar n belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler haz rlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konu mac yada düzenleyici olarak kat lma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çe itli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çal malar n n okullarda uygulanmas na yönelik temel bilgi ve becerilerin kazan lmas. Özel Ö retim Yöntemleri I (2-2-3) Fen ö retimi, fen ö retiminin temel amaçlar, fen okur yazarl, kavram ö retimi(kavram yan lg lar, kavram haritalar, kavramsal karikatürler, V diyagramlar, vb.), fen ö retiminde kullan lan yöntemler ve materyaller, s n flarda uygulanan Fen ve Teknoloji Ö retim Program n n incelenmesi(temalar, kazan mlar, ö renme durumlar, de erlendirme teknikleri, vb.). Ders, ö retmen ve ö renci çal ma kitab örneklerinin incelenip de erlendirilmesi. Ölçme ve De erlendirme (3-0-3) E itimde ölçme ve de erlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve de erlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlar nda bulunmas istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullan l l k), e itimde kullan lan ölçme araçlar ve özellikleri, geleneksel yakla mlara dayal olan araçlar (yaz l s navlar, k sa yan tl s navlar, do ru-yanl tipi testler, çoktan seçmeli testler, e le tirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), ö renciyi çok yönlü tan maya dönük araçlar (gözlem, görü me, performans de erlendirme, ö renci ürün dosyas, ara t rma ka tlar,

11 ara t rma projeleri, akran de erlendirme, özde erlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçlar üzerinde yap lan temel istatistiksel i lemler, ö renme ç kt lar n de erlendirme, not verme, alan ile ilgili ölçme arac geli tirme. VII. Yar y l Biyolojide Özel Konular* (2-0-2) Geneti i de i tirilmi organizmalar (GDO). Kök hücre teknolojisi. Organ nakilleri ve organ ba n n önemi. Biyolojinin toplum bilim ve teknoloji aç s ndan önemi. laçlar n ve kozmetik ürünlerin geli tirilme süreçleri ve do a üzerindeki etkileri. Çevreye zarar veren maddelerin ortadan kald r lmas nda mikroorganizmalar n kullan lmas. Haz r g dalar, haz rlanma süreçleri ve tehlikeleri. Kimyasal maddeler (ilaçlar, boyalar, deterjanlar) ve biyolojik etkileri. Yak n çevremizdeki organizmalar (tek hücreliler, ev akarlar, böcekler) ve sa l a etkileri. Biyolojik sensörler. Genetik kopyalama. Biyolojide nanoteknolojinin kullan m. Biyoinformatik. Evrim (2-0-2) Evrimin Tan m : Evrim kavram n n geli imi. Evrimi destekleyen kan tlar. Darwin in Evrim Teorisi ve Yeni Sentez Teorisi. Anorganik evrim. Bitki ve hayvanlar n evrimi: Adaptasyon,Varyasyon, Varyasyonun kaynaklar : Mutasyon, Rekombinasyon, Göç, Genetik varyasyonun saptanmas : Çaprazlama deneyleri, Suni seleksiyon, Do al seleksiyon, Habitat, Mevsimsel-Etolojik-Mekanik-Fizyolojik zolasyon (Gametik Mortalite) Mekanizmalar. Postzigotik zolasyon Mekanizmalar : Zigotik Mortalite, Melez Ya amazl, Melez K s rl, F Ya amazl ve Sterilitesi. Tür Olu um Yollar : Filetik Evrim, Sekonder Türle me, Primen Türle me. Primen Türle me Yollar. Allopatrik Türle me, Simpatrik Türle me, Parapatrik Türle me. nsan n evrimi. Bu konular n günlük ya amdan örneklerle zenginle tirilmesi ve s n flarda uygulanan Fen ve Teknoloji Ö retim Program ile ili kilendirilmesi. Özel Ö retim Yöntemleri II (2-2-3) Mikro Ö retim uygulamalar (4.-8. s n flarda uygulanan Fen ve Teknoloji Ö retim Program ndan seçilecek konularda ö rencilerin, s n fta plan haz rlay p, ortam, araç-gereç ve materyalleri düzenleyerek ders sunmalar ve sunular n ö retmenlik bilgi ve becerileri yönünden de erlendirilmesi). Özel E itim* (2-0-2) Özel e itimin tan m, özel e itimle ilgili temel ilkeler, engellili i olu turan nedenler, erken tan ve tedavinin önemi, engele bak la ilgili tarihsel yakla m, zihinsel engelli, i itme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve ileti im bozuklu u olan, süregelen hastal olan, özel ö renme güçlü ü gösteren, dikkat eksikli i ve hiperaktivite bozuklu u olan, otistik ve üstün yetenekli çocuklar n özellikleri ve e itimleri, farkl geli en çocuklar n oyun yoluyla e itimi, özel e itime muhtaç çocuklar n ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel e itimin durumu, bu amaçla kurulmu kurum ve kurulu lar. Okul Deneyimi (1-4-3) Ö retmenin ve bir ö rencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, ö retmenin bir dersi i lerken dersi nas l düzenledi ini, dersi hangi a amalara böldü ünü, ö retim yöntem ve tekniklerini nas l uygulad n, derste ne tür etkinliklerden yararland n, dersin yönetimi için ve s n f n kontrolü için ö retmenin neler yapt n, ö retmenin dersi nas l bitirdi ini ve ö renci çal malar n nas l de erlendirdi ini gözlemleme, okulun örgüt yap s n, okul müdürünün

12 görevini nas l yapt n ve okulun içinde yer ald toplumla ili kilerini inceleme, okul deneyimi çal malar n yans tan portfolyo haz rlama. Rehberlik (3-0-3) Temel kavramlar, ö renci ki ilik hizmetleri, psikolojik dan ma ve rehberli in bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberli in ilkeleri, geli imi, psikolojik dan ma ve rehberli in çe itleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni geli meler, ö renciyi tan ma teknikleri, rehber-ö retmen i birli i, ö retmenin yapaca rehberlik görevleri. S n f Yönetimi (2-0-2) S n f yönetimi ile ilgili temel kavramlar, s n f içi ileti im ve etkile im, s n f yönetiminin tan m, s n f yönetimi kavram n n s n fta disiplini sa lamadan farkl yanlar ve özellikleri, s n f ortam n etkileyen s n f içi ve s n f d etkenler, s n f yönetimi modelleri, s n fta kurallar geli tirme ve uygulama, s n f fiziksel olarak düzenleme, s n fta istenmeyen davran lar n yönetimi, s n fta zaman n yönetimi, s n f organizasyonu, ö renmeye uygun olumlu bir s n f ortam olu turma (örnekler ve öneriler). VIII. Yar y l Astronomi (2-0-2) Keppler Yasalar ve Güne sisteminin yap s : Gezegenler ve özellikleri, uydular. Evrenin Genel Yap s : Gökadalar, y ld zlar n olu umu, k rm z devler, nötron y ld zlar, beyaz cüceler, karadelikler. Ö retmenlik Uygulamas (2-6-5) Her hafta bir günlük plan haz rlama, haz rlanan plan uygulama, uygulaman n okuldaki ö retmen, ö retim eleman ve uygulama ö rencisi taraf ndan de erlendirilmesi, de erlendirmeler do rultusunda düzeltmelerin yap lmas ve tekrar uygulama yap lmas, portfolyo haz rlama. Türk E itim Sistemi ve Okul Yönetimi (2-0-2) Türk e itim sisteminin amaçlar ve temel ilkeleri, e itimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk e itim sisteminin yap s, yönetim kuramlar ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, ö renci, ö retim ve i letmecilikle ilgili i ler, okula toplumsal kat l m.

13

Saat* 2 Ders:28 Türkçe * Teorik ders ve uygulama ders saati olarak (haftal k ders saati)x 14 (Bir dönemdeki hafta say )

Saat* 2 Ders:28 Türkçe * Teorik ders ve uygulama ders saati olarak (haftal k ders saati)x 14 (Bir dönemdeki hafta say ) DERS ÇER KLER NC YIL I. DÖNEM ATATÜRK LKELER VE NKILAP TAR -I PR103GK 2 Kredi 1.y l- 1.dönem Zorunlu çerik Kavramlar, tan mlar, ders yöntemleri ve kaynaklar n tan, Sanayi Devrimi ve Frans z Devrimi, Osmanl

Detaylı

Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre I (Elektrik ve Manyetik Alanın Toplumsal ve Çevresel Etkileri)

Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre I (Elektrik ve Manyetik Alanın Toplumsal ve Çevresel Etkileri) ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI FEN BĐLGĐSĐ EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI DOKTORA PROGRAMI 2013 2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERĐ Dersin Kodu Dersin Adı T P AKTS ĐFE 600* Seminer 0 3 6 ĐFE 601 Đleri Nicel

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Genel Fizik I (4-0-4) Fiziğin tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve fiziğin tarihsel gelişimine kısa bir bakış, standartlar,

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Genel Fizik I 4 0 4 A Genel Fizik II 4 0 4 A Genel Fizik Lab I 0 2 1 A Genel Fizik Lab II 0 2 1 A Genel

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Genel Fizik I (4-0-4) Fiziğin tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve fiziğin tarihsel gelişimine kısa bir bakış. Standartlar,

Detaylı

Standartlar, SI birim sistemi, boyut analizi, vektörler. Hareket Bilgisi (Kinematik): Hareketin tanımı ve değişkenleri, Bir ve iki boyutlu uzayda

Standartlar, SI birim sistemi, boyut analizi, vektörler. Hareket Bilgisi (Kinematik): Hareketin tanımı ve değişkenleri, Bir ve iki boyutlu uzayda DERS İÇERİGİ I. Yarıyıl Genel Fizik I (4-0-4) Fiziğin tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve fiziğin tarihsel gelişimine kısa bir bakış. Standartlar, SI birim sistemi, boyut analizi, vektörler.

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Genel Fizik I * F101B Genel Fizik I 1 1 5 4 0 0 Dersin İçeriği: Fiziğin tanımı, alanları, önemi,

Detaylı

T.C BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI. Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri

T.C BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI. Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri T.C BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri I. Yarıyıl Genel Fizik I (4-0-4) Fiziğin tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve fiziğin

Detaylı

I. YARIYIL II. YARIYIL DERS N ADI T U K DERS N ADI T U K

I. YARIYIL II. YARIYIL DERS N ADI T U K DERS N ADI T U K I. YARIYIL II. YARIYIL DERS N ADI T U K DERS N ADI T U K A Genel Matematik 4 2 5 A Soyut Matematik 3 0 3 GK Türkçe I: Yazl Anlatm 2 0 2 A Geometri 3 0 3 GK Atatürk lkeleri ve nklap Tarihi I 2 0 2 GK Türkçe

Detaylı

BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1. BÖLÜM:2 Fizik ve Ölçme 13. BÖLÜM 3: Bir Boyutta Hareket 20. BÖLÜM 4: Düzlemde Hareket 35

BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1. BÖLÜM:2 Fizik ve Ölçme 13. BÖLÜM 3: Bir Boyutta Hareket 20. BÖLÜM 4: Düzlemde Hareket 35 BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1 1.1. Semboller, Bilimsel Gösterimler ve Anlamlı Rakamlar 1.2. Cebir 1.3. Geometri ve Trigometri 1.4. Vektörler 1.5. Seriler ve Yaklaşıklıklar 1.6. Matematik BÖLÜM:2 Fizik

Detaylı

FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI I. YARIYIL DERSĠN ADI T U K ECTS

FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI I. YARIYIL DERSĠN ADI T U K ECTS FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI I. YARIYIL DERSĠN ADI T U K ECTS A Genel Fizik Lab I 0 2 1 2 2 A Genel Fizik I 4 0 4 6 A Genel Kimya Lab I 0 2 1 2 A Genel Kimya I 4 0 4 6 A Genel Matematik I 4

Detaylı

Teorik Uygulama Kredi Saat GENEL TOPLAM

Teorik Uygulama Kredi Saat GENEL TOPLAM SOSYAL B LG LER Ö RETMENL I. YARIYIL II. YARIYIL L SANS PROGRAMI DERS N ADI T U K DERS N ADI T U K A Sosyal Bilgilerin Temelleri 2 0 2 A Genel Fiziki Co rafya 4 0 4 A Sosyal Psikoloji 2 0 2 A Eskiça Tarihi

Detaylı

Teorik Uygulama Kredi Saat GENEL TOPLAM

Teorik Uygulama Kredi Saat GENEL TOPLAM I. YARIYIL II. YARIYIL DERS N ADI T U K DERS N ADI T U K A Okul Öncesi E itime Giri 3 0 3 A Anne-Çocuk Sa l ve lkyardm 3 0 3 A nsan Anatomisi ve Fizyolojisi 3 0 3 GK Türkçe II: Sözlü Anlatm 2 0 2 A Psikoloji

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri I.YARIYIL Genel Matematik (4-2-5) Doğal sayılar kümesi, tamsayılar kümesi, rasyonel sayılar kümesi, gerçel sayılar kümesi ve özellikleri.

Detaylı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Genel Fizik I (4-0-4) Fizigin tanımı, alanları, önemi, yasantımıza

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2. Yok. Ön Koşul Dersleri.

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2. Yok. Ön Koşul Dersleri. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ Fen Bilimleri Eğitimi ABD Ders İçerikleri 1. YARIYIL Genel Fizik I (4-0-4) Fiziğin tanımı, alanları, önemi,

Detaylı

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışcı kuramlar, bilişsel

Detaylı

Ders. Ulusal Ders Adı AKTS

Ders. Ulusal Ders Adı AKTS FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren (1. ve 2. Sınıflar) için Uygulanacak) I. YARIYIL II. YARIYIL Ulusal Ulusal Adı AKTS Adı Kredi Kredi AKTS FBP101 Genel

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS KATALOĞU TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (2014 2015)

TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS KATALOĞU TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (2014 2015) TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS KATALOĞU TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (2014 2015) BİRİNCİ YIL KODU 1.Sınıf (I.Yarıyıl) ST T U K AKTS KODU 1.Sınıf (II.Yarıyıl) ST T U K AKTS EFTÖ101 Türk

Detaylı

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ LİSANS PROGRAMI

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ LİSANS PROGRAMI FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL II.YARIYIL D. KODU DERSİN ADI T U K D. KODU DERSİN ADI T U K FBÖ 101 Genel Fizik I 4 0 4 FBÖ 102 Genel Fizik II 4 0 4 FBÖ 103 Genel Fizik Laboratuarı I 0 2

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI

T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI 1. Yıl (Güz Dönemi) (I. Yarıyıl) 2007101 Genel Fizik I Zorunlu 4 0 4 6 2007102 Genel Fizik Laboratuvarı I Zorunlu 0 2

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EGİTİM FAKÜLTESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EGİTİM FAKÜLTESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ FBO1001 GENEL FİZİK 1 (4 0 4) AKTS:5 Fiziğin tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve fiziğin tarihsel gelişimine kısa bir bakış. Standartlar, SI birim sistemi, boyut

Detaylı

G D S 4 2013 MART. Sınıf Ders Ünite Kazanım. 9. sınıf Dil ve Anlatım Türkçenin Ses Özellikleri 1. Türkçedeki seslerin özelliklerini açıklar.

G D S 4 2013 MART. Sınıf Ders Ünite Kazanım. 9. sınıf Dil ve Anlatım Türkçenin Ses Özellikleri 1. Türkçedeki seslerin özelliklerini açıklar. G D S 4 2013 MART Sınıf Ders Ünite Kazanım 9. sınıf Dil ve Anlatım Türkçenin Ses Özellikleri 1. Türkçedeki seslerin ni açıklar. 9. sınıf Dil ve Anlatım Türkçenin Ses Özellikleri 2. Türkçedeki ses uyumlarının

Detaylı

Genel Kimya IV (Organik Kimya)

Genel Kimya IV (Organik Kimya) Genel Kimya IV (Organik Kimya) Dersin Adı Genel Kimya IV (Organik Kimya) Dersin Kodu 1206.4103 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 4,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama

Detaylı

12. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

12. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özellikleri Fabl Masal Hikaye Roman Tiyatro Şiir Konferans Açık Oturum Sempozyum Forum Münazara Bilimsel Yazılar Sanat Metinleri Sözlü Anlatım

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Tasarım Psikolojisi SEÇ356 Seçmeli 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI IV. YARIYIL

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI IV. YARIYIL EĞİTİM FAKÜLTESİ Adnan Menderes Üniversitesi PROGRAMLAR BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ(İkinci Öğretim) REHBERLİK ve

Detaylı

I. YARIYIL II. YARIYIL Ulusal. Ulusal Ders. Kredi Kodu

I. YARIYIL II. YARIYIL Ulusal. Ulusal Ders. Kredi Kodu FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Kredi AKTS Adı Kredi T U K T U K AKTS FBP101 Genel Fizik I 4 0 4 6 FBP102 Genel Fizik II 4 0 4 6 FBP103 Genel Fizik Lab I 0 2 1 3 FBP104

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I I. KURUL DERS PROGRAMI TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I I. KURUL DERS PROGRAMI TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I I. KURUL DERS PROGRAMI TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ 15 EYLÜL 2014-31 EKİM 2014 (7 Hafta) Dekan Baş Koordinatör Dönem

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇILACAK DERSLER KİMYA ANABİLİM DALI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇILACAK DERSLER

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇILACAK DERSLER KİMYA ANABİLİM DALI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇILACAK DERSLER FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇILACAK DERSLER KİMYA ANABİLİM DALI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇILACAK DERSLER GÜZ DÖNEMİ ECTS KM 501 Uzmanlık Alan 4 0 0 6 Dersi (Zorunlu) KM 503 İleri Organik Kimya 3 0 3

Detaylı

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ĠLKÖĞRETĠM BÖLÜMÜ FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI (I.

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ĠLKÖĞRETĠM BÖLÜMÜ FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI (I. NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ĠLKÖĞRETĠM BÖLÜMÜ FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETĠM) 1. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL 2014 2015 ÖĞRETĠM YILI KODU DERSĠN

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 2.SINIF IV. YARIYIL MZ202A - Müziksel Ġşitme Okuma Yazma IV (2-2-3) Akts Kredisi:

Detaylı

Dersin Kodu

Dersin Kodu Genel Kimya II Dersin Adı Genel Kimya II Dersin Kodu 1206.2103 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 6,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 4 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar

Detaylı

YGS PİANALİTİK KONU TESTLERİ KONU BAŞLIKLARI COĞRAFYA KONU TESTİ. 1. Doða ve Ýnsan. Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri. 2.

YGS PİANALİTİK KONU TESTLERİ KONU BAŞLIKLARI COĞRAFYA KONU TESTİ. 1. Doða ve Ýnsan. Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri. 2. YGS PİANALİTİK KONU LERİ COĞRAFYA 1. Doða ve Ýnsan 27 Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri 2. Harita ve Ölçek 28 Göçlerin Mekânsal Etkileri 3. Haritalarda Yüzey Þekillerinin Gösterilmesi 29 Geçmiþten Günümüze

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 1.DÖNEM 2.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS ATA101 ATATÜRK ILK. ınk. I 2 0 2 3 ATA102 ATATÜRK ILK. ınk. II 2 0 2 4 TURK

Detaylı

2015 LYS-3 EDEBİYAT KONULARI

2015 LYS-3 EDEBİYAT KONULARI 1-İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2-Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3-Halk Edebiyatı 4-Divan Edebiyatı 5-Tanzimat Edebiyatı 6-Servet-i Fünun Edebiyatı 7-Fecr-i Ati Edebiyatı 8-Milli Edebiyat Dönemi 9-Cumhuriyet

Detaylı

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84 v İçindekiler KİMYA VE MADDE... 1 1.1 KİMYA... 1 1.2 BİRİM SİSTEMİ... 2 1.2.1 SI Uluslararası Birim Sistemi... 2 1.2.2 SI Birimleri Dışında Kalan Birimlerin Kullanılması... 3 1.2.3 Doğal Birimler... 4

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM PLANI FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM PLANI FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM PLANI FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL I. II. FBÖ101 Genel Fizik I 4 2 5 8 FBÖ102 Genel Fizik II 4 2 5 8 FBÖ103 Genel Kimya

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( )

AVRASYA UNIVERSITY. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Psikolojiye Giriş Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Dersin Kodu

Dersin Kodu Genel Biyoloji I Dersin Adı Genel Biyoloji I Dersin Kodu 1206.3101 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 5,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 4 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı ENGELLİLER İÇİN BEDEN EĞİTİMİ Öğretim Dili Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1 MATEMATİK Sayılar 9 6 7 6 9 8 9 7 8 6 8 9 6 4 5 Üslü-Köklü İfadeler 4 5 4 2 2 1 1 3 2 4 2 4 2 4 2 Oran ve Orantı 1-3 1 1 1 2-1 2 1 1-1 1 Çarpanlara Ayırma 3 3 2 3 1 3-3 1 1 4 4 4 4 1 Denklemler-Problem

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 RESİMLER LİSTESİ... 1 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ...

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 RESİMLER LİSTESİ... 1 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 RESİMLER LİSTESİ... 1 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ... 2 I.YARIYIL... 2 Eğitimde Bilişim Teknolojileri I (3-2-4)... 2 Matematik

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1 1.1. İlk Çağ da Bilgi ve Bilimin Gelişimi... 2 1.1.1. İlk Uygarlıklarda Bilgi ve Bilimin Gelişimi... 2 1.1.2. Antik Yunan da Bilgi ve Bilimin Gelişimi...

Detaylı

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Ç NDEK LER BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Bellek ve Ö renme... 2 Davran n Yap Ta lar : Nöronlar... 3 Nöronlar n Bütünle tirme Fonksiyonu... 7 Ö renme ve Bellek... 12 Ö renme

Detaylı

LYS ORTAK KONULAR YGS

LYS ORTAK KONULAR YGS - Do ruda aç - Üçgende aç - Diküçgen(pisagor-öklid) - Diküçgen(özel aç lar) - kizkenar üçgen - Eflkenar üçgen - Üçgende Alan - Aç ortay - Kenarortay - Üçgende Benzerlik - Üçgende Aç -Kenar Ba nt lar -

Detaylı

2014 / 2015 LYS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ (MF) 545 T 1 Sözcük Anlamı M1 1 Temel Kavramlar G 1 Doğruda Açılar K 1 Kimyanın Gelişimi B 1

2014 / 2015 LYS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ (MF) 545 T 1 Sözcük Anlamı M1 1 Temel Kavramlar G 1 Doğruda Açılar K 1 Kimyanın Gelişimi B 1 TÜRKÇE MATEMATİK 1 MATEMATİK 2 GEOMETRİ FİZİK 1 FİZİK 2 KİMYA 545 60 60 90 78 45 50 85 BİYOLOJİ REHBERLİK 72 5 1 Cuma Ağustos 2014 2 Cumartesi 3 Pazar 4 Pazartesi SINAVLAR DERSLER DAĞILIMLARI 5 Salı 1.

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ. 2011-2012 Güz Yarıyılı. Dersin adı : TÜRK DİLİ 1

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ. 2011-2012 Güz Yarıyılı. Dersin adı : TÜRK DİLİ 1 T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Güz Yarıyılı Dersin adı : TÜRK DİLİ 1 Dersin Kodu: TRD 151 Şube Kodu: AKTS Kredisi: 2 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 2 s/ hafta Teorik: 2s/ hafta Uygulamalı: 0 s/hafta

Detaylı

LYS KONULARI LYS COĞRAFYA KONULARI

LYS KONULARI LYS COĞRAFYA KONULARI LYS KONULARI LYS COĞRAFYA KONULARI 1- DOĞAL SİSTEMLER Topografya ve Kayaçlar Levha Hareketlerinin Etkileri Levha Hareketlerinin Etkileri Doğadaki üç Unsur ( Su - Türkiye'nin Su varlığı Doğadaki üç Unsur

Detaylı

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri Adı 03 Öğretici Metinler / Mektup 04 Öğretici Metinler / Günlük - Anı 05 Ses Bilgisi 06 Anlatım Bozuklukları 07 Zarf (Belirteç) 08 Öğretici

Detaylı

Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi

Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Psikolojinin tanımı, psikoloji

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri Adı 03 Öğretici Metinler / Mektup 04 Öğretici Metinler / Günlük - Anı 05 Ses Bilgisi 06 Anlatım Bozuklukları 07 Zarf (Belirteç) 08 Öğretici

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS BORÇLAR HUKUKU 0102311 3 3+0 3 4. Ön Koşul Dersleri. Dersin Dili. Türkçe.

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS BORÇLAR HUKUKU 0102311 3 3+0 3 4. Ön Koşul Dersleri. Dersin Dili. Türkçe. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat BORÇLAR HUKUKU 0102311 3 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayarla Tasarım I GRT 207 Her İkisi 1 2 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

ALMANCA Ö Ğ RETMENL İĞİ 1

ALMANCA Ö Ğ RETMENL İĞİ 1 ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ 1 ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K KODU DERSİN ADI T U K A Almanca Dilbilgisi I 3 0 3 A Almanca Dilbilgisi II 3 0 3 A Sözlü İletişim

Detaylı

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili II TURK 102 Her İkisi 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI. SINIF VE MEZUN GRUP KİMYA HAFTA DERS SAATİ. Kimya nedir?. Kimya ne işe yarar?. Kimyanın sembolik dili Element-sembol Bileşik-formül. Güvenliğimiz ve Kimya KONU ADI

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Psikolojiye Giriş (3-0-3) Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji,

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

GIDA TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

GIDA TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL GIDA TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Türk Dili I 2-0-2 Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım;

Detaylı

I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR

I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR İÇİNDEKİLER Önsöz. III Bölüm I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR 1 1 Ölçme ve Birim Sistemleri 1 2 Uzunluk, Kütle ve Zaman Büyüklükleri (Standartları) 1 3 Boyut Analizi 1 4 Birim Çevirme ve Dönüşüm Çarpanları 1 5

Detaylı

Laboratuar (saat/hafta) Mesleki İngilizce II BES310 6. Bahar 3 0 3 4

Laboratuar (saat/hafta) Mesleki İngilizce II BES310 6. Bahar 3 0 3 4 Mesleki İngilizce-II Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar Mesleki İngilizce II BES310 6. Bahar 3 0 3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili İngilizce Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve Öğrencinin içinde bulunacağı

Detaylı

I. DÖNEM - 2. DERS KURULU ( )

I. DÖNEM - 2. DERS KURULU ( ) Açıklamalar: I. DÖNEM - 2. DERS KURULU (2014-2015) Kısaltmalar: DK: Ders kurulu, IHU: İyi hekimlik uygulamaları, Mİng: Akademik/Medikal İngilizce, TDE: Türk Dili ve Edebiyatı, Bilgisayar Okur yazarlığı:

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL. 1. Yarıyıl

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL. 1. Yarıyıl SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Uzaktan Eğitim) (2,2,3) AKTS 4 Bu ders ile öğrenciye,

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

FİZİKÇİ. 2. Kütlesi 1000 kg olan bir araba 20 m/sn hızla gidiyor ve 10 m bir uçurumdan aşağı düşüyor.

FİZİKÇİ. 2. Kütlesi 1000 kg olan bir araba 20 m/sn hızla gidiyor ve 10 m bir uçurumdan aşağı düşüyor. 1. Aşağıdakilerden hangisi Frekans ı tanımlamaktadır? a) Birim zamandaki titreşim sayısıdır ve boyutu sn -1 b) Birim zamandaki hızlanmadır c) Bir saniyedeki tekrarlanmadır d) Hızın zamana oranıdır 6. İki

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI II. YARIYIL Kodu T U K Kodu T U K TE101 Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi 2 0 2 3 TE102 Türk Dil Bilgisi II:

Detaylı

Psikolojide İstatistiksel Uygulamalar (PSY 318) Ders Detayları

Psikolojide İstatistiksel Uygulamalar (PSY 318) Ders Detayları Psikolojide İstatistiksel Uygulamalar (PSY 318) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Psikolojide İstatistiksel Uygulamalar PSY 318 Bahar 2 2 0

Detaylı

18.Eyl Rektörlük Programı Eğitim Köyü Pazartesi Rektörlük Programı Eğitim Köyü Rektörlük Programı Eğitim Köyü

18.Eyl Rektörlük Programı Eğitim Köyü Pazartesi Rektörlük Programı Eğitim Köyü Rektörlük Programı Eğitim Köyü 18.Eyl.17 09.00-09.50 Rektörlük Programı Eğitim Köyü Pazartesi 10.00-10.50 Rektörlük Programı Eğitim Köyü 11.00-11.50 Rektörlük Programı Eğitim Köyü 13.00-13.50 Rektörlük Programı Eğitim Köyü 14.00-14.50

Detaylı

Atom. Atom 9.11.2015. 11 elektronlu Na. 29 elektronlu Cu

Atom. Atom 9.11.2015. 11 elektronlu Na. 29 elektronlu Cu Atom Maddelerin en küçük yapı taşlarına atom denir. Atomlar, elektron, nötron ve protonlardan oluşur. 1.Elektronlar: Çekirdek etrafında yörüngelerde bulunurlar ve ( ) yüklüdürler. Boyutları çok küçüktür.

Detaylı

SINIF DERS KONU SORU SAYISI

SINIF DERS KONU SORU SAYISI TÜRKÇE 9. SINIF TEMEL MATEMATİK TOPLAM 0 Tarih Bilimine Giriş 6 İlkçağ Uygarlıkları 8 İslamiyet Öncesi Türk Tarihi 9 Doğa ve İnsan 1 Harita Bilgisi 2 Yerkürenin Şekli ve Hareketleri 3 İklim Bilgisi 3 Yerin

Detaylı

Örgüt Psikolojisine Giriş (PSY 313) Ders Detayları

Örgüt Psikolojisine Giriş (PSY 313) Ders Detayları Örgüt Psikolojisine Giriş (PSY 313) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Örgüt Psikolojisine Giriş PSY 313 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0-2) Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi,

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI ANKARA 2011 GENEL

Detaylı

Klinik Psikoloji (PSY 402) Ders Detayları

Klinik Psikoloji (PSY 402) Ders Detayları Klinik Psikoloji (PSY 402) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Klinik Psikoloji PSY 402 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i PSY 301 Dersin Dili

Detaylı

Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı

Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı 1. Yarıyıl Kod Ders Kredi T U L AKTS 1yy TUR101 Türkçe I 2 2 0 0 2 1yy ING101 Genel İngilizce I 3 3 1 0 5 1yy RTT105 Temel Elektronik I 3 3 0

Detaylı

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır?

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır? Nisan, 01.04.2013 OTĠZM, EĞĠTĠM HAKKI VE UYGULAMALARI Nisan ayı otizm farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Gün, ay ve yıl olarak belli amaçlara hasredilen tema lar, toplumda dikkat çekmek, konunun önemini

Detaylı

Endüstri Mühendisliği'ne Giriş (IE 103) Ders Detayları

Endüstri Mühendisliği'ne Giriş (IE 103) Ders Detayları Endüstri Mühendisliği'ne Giriş (IE 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Endüstri Mühendisliği'ne Giriş IE 103 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTERSİ YANDAL PROGRAMINA BAŞVURU, KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTERSİ YANDAL PROGRAMINA BAŞVURU, KABUL VE KAYIT KOŞULLARI NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTERSİ 204-205 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YANDAL PROGRAMINA BAŞVURU, KABUL VE KAYIT KOŞULLARI - Öğrenci, ilan edilen yandal programına anadal programının en erken 3. ve en geç 6. döneminin

Detaylı

2014 / 2015 LYS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (MF) DAF NO DERS 2. T 1 Sözcük Anlamı M1 1 Temel Kavramlar M2 1 Çarpanlara Ayırma F2 1 Vektör - Kuvvet B 1

2014 / 2015 LYS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (MF) DAF NO DERS 2. T 1 Sözcük Anlamı M1 1 Temel Kavramlar M2 1 Çarpanlara Ayırma F2 1 Vektör - Kuvvet B 1 TÜRKÇE MATEMATİK 1 MATEMATİK 2 GEOMETRİ FİZİK 1 FİZİK 2 EKİM 2014 545 60 60 90 78 45 50 1 Çarşamba ARİFE 2 Perşembe KİMYA BİYOLOJİ REHBERLİK 3 Cuma TATİL 85 72 5 KURBAN BAYR. 4 Cumartesi TATİL 1.GÜN KURBAN

Detaylı

GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON DERSİ

GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON DERSİ GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON DERSİ MODÜL ADI SÜRESİ DİKSİYON - 1 40/32 DİKSİYON - 2 40/32 BEDEN DİLİ 40/32 DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK/DAL DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL SÜRE DERSİN AMACI DERSİN

Detaylı

Dersin Tanıtımı: TEORİ + UYGULAMA (Saat) Cinsel Sağlık HSH 230 2+0 5 AKTS DERS ADI DERS KODU YARIYIL DERSİN DÜZEYİ

Dersin Tanıtımı: TEORİ + UYGULAMA (Saat) Cinsel Sağlık HSH 230 2+0 5 AKTS DERS ADI DERS KODU YARIYIL DERSİN DÜZEYİ Dersin Tanıtımı: DERS ADI DERS KODU YARIYIL TEORİ + UYGULAMA (Saat) Cinsel Sağlık HSH 230 2+0 5 AKTS DERSİN DİLİ DERSİN TÜRÜ DERSİN DÜZEYİ ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ

Detaylı

Optoelektronik (EE 435) Ders Detayları

Optoelektronik (EE 435) Ders Detayları Optoelektronik (EE 435) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Optoelektronik EE 435 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i EE 201 Dersin Dili Dersin

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL FBÖ 101 Genel Fizik I (4-2-5) Fiziğin tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Çevre Eğitiminin Günümüzde Değişen Yüzü: Sürdürülebilir Yaşam Eğitimi

İÇİNDEKİLER. Çevre Eğitiminin Günümüzde Değişen Yüzü: Sürdürülebilir Yaşam Eğitimi İÇİNDEKİLER 1. bölüm Çevre Eğitiminin Günümüzde Değişen Yüzü: Sürdürülebilir Yaşam Eğitimi 1. Çevre Bozulması ve Çevre Eğitiminin Doğuşu... 1 2. Çevre Eğitiminin Anlamı, Amacı, Kapsamı ve İşlevi... 3 3.

Detaylı

Öngerilmeli Beton (CE 550) Ders Detayları

Öngerilmeli Beton (CE 550) Ders Detayları Öngerilmeli Beton (CE 550) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Öngerilmeli Beton CE 550 Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i CE 342 Betonarme (veya

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 29.03.2012 / ÇANAKKALE Fen Lisesi ARAŞTIRMA PROJESİ

Detaylı

Bilgisayar Destekli Teknik Resim (IE 104) Ders Detayları

Bilgisayar Destekli Teknik Resim (IE 104) Ders Detayları Bilgisayar Destekli Teknik Resim (IE 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Teknik Resim IE 104 Bahar 1 2 0 2 8.5 Ön Koşul

Detaylı

I. DÖNEM (I.SINIF - I.YARIYIL)

I. DÖNEM (I.SINIF - I.YARIYIL) CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ŞARKIŞLA ÂŞIK VEYSEL MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI ve GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM (I.SINIF - I.YARIYIL) ATA1001 Atatürk İlkeleri

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin; Öğretmenlik mesleği ile tanışmalarını, Öğretmenliğin özellikleri

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Plastik Sanat Eğitimi II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

Dersin Kodu 1206.1105

Dersin Kodu 1206.1105 Genel Matematik I Dersin Adı Genel Matematik I Dersin Kodu 1206.1105 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 5,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 4 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar

Detaylı

Pazarlama- İletişim ve Reklam (SGT 430) Ders Detayları

Pazarlama- İletişim ve Reklam (SGT 430) Ders Detayları Pazarlama- İletişim ve Reklam (SGT 430) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Pazarlama- İletişim ve Reklam SGT 430 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014/2015 BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI BÖTE 1 4 11:30-12:15 GÜLİZ KURAL

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014/2015 BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI BÖTE 1 4 11:30-12:15 GÜLİZ KURAL BÖTE :0-9: 9:0-0: :0 - : :0 - : :0 - : İngilizce Okuma ve Yazma II D GÜLİZ KURAL Eğitimde Bilişim Teknolojileri II Eğitimde Bilişim Teknolojileri II Türkçe II: Sözlü Anlatım BL YRD. DOÇ. DR. TANER ARABACIOĞLU

Detaylı