Teorik Uygulama Kredi Saat GENEL TOPLAM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Teorik Uygulama Kredi Saat GENEL TOPLAM"

Transkript

1 FEN B LG S Ö RETMENL I. YARIYIL II. YARIYIL L SANS PROGRAMI DERS N ADI T U K DERS N ADI T U K A Genel Fizik I A Genel Fizik II A Genel Fizik Lab I A Genel Fizik Lab II A Genel Kimya I A Genel Kimya II A Genel Kimya Lab I A Genel Kimya Lab II A Genel Matematik I A Genel Matematik II GK Atatürk lkeleri ve nklap Tarihi I GK Atatürk lkeleri ve nklap Tarihi II GK Türkçe I: Yazl Anlatm GK Türkçe II: Sözlü Anlatm MB E itim Bilimine Giri MB E itim Psikolojisi TOPLAM TOPLAM III. YARIYIL IV. YARIYIL DERS N ADI T U K DERS N ADI T U K A Genel Biyoloji I A Genel Biyoloji II A Genel Biyoloji Lab I A Genel Biyoloji Lab II A Genel Fizik III A Modern Fizi e Giri A Genel Fizik Lab. III A Genel Kimya IV( Organik Kimya) A Genel Kimya III (Analitik Kimya ) GK Bilgisayar II GK Bilgisayar I GK Yabanc Dil II GK Yabanc Dil I GK Seçmeli I MB Ö retim ilke ve Yöntemleri MB Fen-Teknoloji Program ve Planlama* TOPLAM TOPLAM V. YARIYIL VI. YARIYIL DERS N ADI T U K DERS N ADI T U K A nsan Anatomisi ve Fizyolojisi A Genetik ve Biyoteknoloji A Fizikte Özel Konular* A Bilimin Do as ve Bilim Tarihi A Kimyada Özel Konular* A Çevre Bilimi A statistik A Yer Bilimi A Fen Ö retimi Lab. Uygulamalar I A Fen Ö retimi Lab. Uygulamalar II GK Türk E itim Tarihi* GK Topluma Hizmet Uygulamas GK Bilimsel Ara trma Yöntemleri MB Özel Ö retim Yöntemleri I MB Ö retim Teknolojileri ve Materyal Tasar m MB Ölçme ve De erlendirme TOPLAM TOPLAM VII. YARIYIL VIII. YARIYIL DERS N ADI T U K DERS N ADI T U K A Biyolojide Özel Konular* A Astronomi A Evrim A Seçmeli I A Özel Ö retim Yöntemleri II A Seçmeli II MB Özel E itim* GK Seçmeli II MB Okul Deneyimi MB Ö retmenlik Uygulamas MB Rehberlik MB Türk E itim Sistemi ve Okul Yönetimi MB Snf Yönetimi TOPLAM TOPLAM GENEL TOPLAM Teorik Uygulama Kredi Saat A: Alan ve alan e itimi dersleri, MB: Ö retmenlik meslek bilgisi dersleri, GK: Genel kültür dersleri

2 FEN B LG S Ö RETMENL L SANS PROGRAMI DERS ÇER KLER I. Yar y l Genel Fizik I (4-0-4) Fizi in tan m, alanlar, önemi, ya ant m za etkisi ve fizi in tarihsel geli imine k sa bir bak. Standartlar, SI birim sistemi, boyut analizi, vektörler. Hareket Bilgisi (Kinematik): Hareketin tan m ve de i kenleri, Bir ve iki boyutlu uzayda hareket örnekleri, Göreli h z. Kuvvet Bilgisi (Dinamik): Newtonun yasalar ve uygulamalar, Evrensel kütle çekim, Sürtünme kuvveti.enerji:, Güç, Mekanik enerji çe itleri, Korunumlu ve Korunumsuz Kuvvet Sistemlerinde enerji. tme, Çizgisel Momentum: Kütle merkezi, bir ve iki boyutlu uzayda etkile me. Dönme Hareketi: Kat cisimlerde denge, Dönme ve yuvarlanma hareketinin kinemati i ve dinami i, enerjisi ve aç sal momentum. Maddenin Mekanik Özellikleri: Maddenin tanecikli yap s ve halleri, Uzama, kesme ve hacim esnekli i, Bas nç, Kald rma kuvveti, Viskosluk ve Hareketli ak kanlar, Bernoulli ilkesi. Sal n m Hareketi: Basit harmonik hareketin kinemati i, dinami i ve enerjisi, sönümlü ve zorlanm sal n mlar, rezonans. Genel Fizik Laboratuar I (0-2-1) Sabit Süratli Hareket, Serbest Dü me, Kuvvet Çe itleri ve Lami Teoremi, Yo unluk Tayini ve Kald rma Kuvveti, Kat larda ve S v larda Sürtünme Kuvveti, Denge ve Moment, Makaralar, E ik Düzlem ve in Korunumu, Potansiyel Enerjinin Kinetik Enerjiye Dönü ümü, Yaylar n Esneklik Sabitinin Hesaplanmas ve Esneklik Potansiyel Enerjisi, ki Boyutlu Uzayda Momentumun Korunumu, Kat ve S v bas nc, Basit Sarkaç. Genel Kimya I (4-0-4) Kimyan n tan m, alanlar, önemi, ya ant m za etkisi ve kimyan n tarihsel geli imine k sa bir bak. Madde ve Maddenin Özellikleri, Bilimsel yöntem, Anlaml say lar, maddenin özellikleri, s n fland r lmas. Atom ve Atomun Elektron Yap s : Atom çekirde i, atom kuramlar, elektron yap s. Kimyasal Bile ikler: Periyodik çizelgeye giri, bile ik çe itleri ve formülleri. Kimyasal Reaksiyonlar: Kimyasal e itlikler, asit-baz reaksiyonlar, yükseltgenmeindirgenme reaksiyonlar. Gazlar: deal gazlar, ideal olmayan gazlar. Termokimya: Entalpi, iç enerji, entropi. Periyodik Çizelge: Elementlerin s n fland r lmas, periyodik özellikleri. Kimyasal Bile ikler:bile iklerin olu umu( hibritle me, hibrit orbitalleri olu umu ve molekül geometrisi),formülleri, çe itleri ve özellikleri. Kimyasal Ba lar: Temel kavramlar, ba kuramlar ve ba çe itleri. Genel Kimya Laboratuar I (0-2-1) Kimya Laboratuar nda Çal ma teknikleri, Güvenlik kurallar, kazalar ve önlemleri, kimyasal maddelerin ambalajlar üzerindeki güvenlik i aretleri ve anlamlar, Kimya laboratuar nda bulunmas gereken laboratuar malzemeleri ve kullan mlar ekilleri, Kimyasal maddelerle çal l rken dikkat edilmesi gereken kurallar ve önemi, C va ile çal rken dikkat edilmesi gereken kurallar, civa zehirlenmesi ve belirtileri, ilgili dersin konular na paralel olarak ö renci düzeyi ve konuya özgü kapal uçlu, aç k uçlu ve/veya ara t rmaya dayal deneyler.

3 Genel Matematik I (4-0-4) Say lar:, say sistemleri ve özellikleri, tümevar m ilkesi, aral k, mutlak de er. Ba nt : S ral ikililer, kartezyen çarp m, ba nt tan m, ba nt n n özellikleri, ters ba nt, denklik ba nt s, s ralama ba nt s. Fonksiyon: Fonksiyon tan m, özellikleri, Fonksiyon türleri, ters fonksiyon, fonksiyonlar n bile kesi, trigonometrik fonksiyonlar, üstel fonksiyonlar, logaritmik fonksiyonlar, ters-trigonometrik fonksiyonlar, özel tan ml fonksiyonlar. Limit: Bir de i kenin limiti, fonksiyonlarda limit, trigonometrik fonksiyonlar n limiti. Süreklilik: Süreklilik tan m, sa dan ve soldan süreklilik, sürekli fonksiyonlar n özellikleri, süreklilik türleri. Türev: Türev tan m, türevin geometrik yorumu, türev alma kurallar, yüksek mertebeden türevler. Atatürk lkeleri ve nk lap Tarihi I (2-0-2) Kavramlar, tan mlar, ders yöntemleri ve kaynaklar n tan m, Sanayi Devrimi ve Frans z Devrimi, Osmanl Devleti nin Da l (XIX. Yüzy l), Tanzimat ve Islahat Ferman, I. ve II. Me rutiyet, Trablusgarp ve Balkan Sava lar, I. Dünya Sava, Mondros Ate kes Antla mas, Wilson lkeleri, Paris Konferans, M. Kemal in Samsun a Ç k ve Anadolu daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Aç l, TBMM nin Kurulu u ve ç syanlar, Te kilat- Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kurulu u, I. nönü, II. nönü, Kütahya- Eski ehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtulu Sava s ras ndaki antla malar, Lozan Antla mas, Saltanat n Kald r lmas. Türkçe I: Yaz l Anlat m (2-0-2) Yaz dilinin ve yaz l ileti imin temel özellikleri, yaz dili ile sözlü dilin aras ndaki temel farklar. Anlat m: yaz l ve sözlü anlat m; öznel anlat m, nesnel anlat m; paragraf; paragraf türleri (giri -geli me-sonuç paragraflar ). Metnin tan m ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yaz nsal metinler); metin olma ko ullar (ba la kl k, tutarl l k, amaçl l k, kabul edilebilirlik, durumsall k, bilgisellik, metinler aras ili kiler). Yaz l anlat m (yaz l kompozisyon: serbest yazma, planl yazma); planl yazma a amalar (konu, konunun s n rland r lmas, amaç, bak aç s, ana ve yan dü üncelerin belirlenmesi; yazma plan haz rlama, kâ t düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yaz lar, bilimsel yaz lar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çal malar ve yazma uygulamalar ; bir metnin özetini ve plan n ç karma; yaz l uygulamalardaki dil ve anlat m yanl lar n düzeltme. E itim Bilimine Giri (3-0-3) E itimin temel kavramlar, e itimin di er bilimlerle ili kisi ve i levleri (e itimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), e itim biliminin tarihsel geli imi, 21.yüzy lda e itim biliminde yönelimler, e itim biliminde ara t rma yöntemleri, Türk Milli E itim Sisteminin yap s ve özellikleri, e itim sisteminde ö retmenin rolü, ö retmenlik mesle inin özellikleri, ö retmen yeti tirme alan ndaki uygulamalar ve geli meler. II. Yar y l Genel Fizik II (4-0-4) Elektriksel Kuvvet ve Alan: Yük ve korunumu, elektriklenme, Yal tkanlar ve iletkenler, Coulomb yasas, kesikli ve sürekli yüklerin elektrik alanlar. Gauss Yasas. Durgun Yük Potansiyel Enerjisi: Kesikli ve sürekli yüklerde potansiyel, potansiyel fark, dielektrikler, s açlarda ba lanma ve enerji. Do ru Ak m: Ak m, güç kaynaklar, emk, dirençler, enerji ve güç, do ru ak m devreleri, ölçme araçlar n n yap s, elektrik kullan m ve güvenlik. Manyetik Kuvvet ve Alan: Ak m geçen iletkenler ve hareketli yüklerle manyetik alan etkile mesi, Biot-

4 Savart yasas, De i ik biçimli iletken ak mlar n n olu turdu u alanlar, Hall olay, maddenin manyetik özellikleri. Elektromanyetik ndüksiyon: Faraday indüksiyon yasas, lenz yasas, özindüksiyon, manyetik alan enerjisi, AC üreteçleri, elektrik motorlar, transformatörler. Genel Fizik Laboratuar II (0-2-1) Elektrostatik, OHM Kanunu, dirençlerin seri ve paralel ba lanmas, bir iletkenin direncinin ba l oldu u etkenler, kondansatörlerin seri ve paralel ba lanmas, pillerin seri ve paralel ba lanmas ile ampul parlakl aras ndaki ili ki, Wheatson köprüsü ile direnç tayini ve potansiyel fark, Kirchoff devreleri, potansiyometre, üzerinden ak m geçen telin olu turdu u manyetik alan, transformatörler, alternatif ak m elde etme ve elektromanyetik indüksiyon, elektrik motoru, zil ve radyo. Genel Kimya II (4-0-4) Kimyasal Kinetik: H z yasalar, reaksiyonlar n h z ve ölçülmesi. Kimyasal Denge: Temel ilkeleri, denge sabiti e itli i, dengeye etki eden faktörler. Termokimya: Entalpi, iç enerji, entropi. Asitler ve Bazlar: Arrhenius kavram, Brönsted-Lowry kavram, kuvvetli ve zay f asit-bazlar ve asit-baz reaksiyonlar ve hidroliz. Çözünürlük ve Kompleks iyon dengeleri: çözünürlük çarp m sabiti, çökelme. Ba Grup Elementleri I Metaller: Alkali metaller, toprak alkali metaller. Ba Grup Elementleri II Ametaller: Soy gazlar, halojenler, oksijen ve azot grubu, karbon ve silisyum, bor. Elektrokimya: Elektroliz ve Pil. Genel Kimya Laboratuar II (0-2-1) 4. ve 8. s n flarda uygulanan Fen ve Teknoloji Ö retim program nda yer alan dersin konular na paralel olarak ö renci düzeyine ve konuya uygun kapal uçlu, aç k uçlu ve/veya ara t rmaya dayal deneyler. Genel Matematik II (4-0-4) Türevin geometrik uygulamalar : Maximum-minimum problemleri, üstel belirsizlikler, grafik çizimleri, diferansiyel denklemler. Belirsiz ntegral: Belirsiz integral tan m, de i kenlere ayr labilir integral, k smi integral, basit kesirlere ay rarak integral alma, trigonometrik fonksiyonlar n integrali, irrasyonel fonksiyonlar n integrali. Belirli ntegral: Belirli integralin özellikleri, alan ve hacim hesab, yay uzunlu u, has olmayan integraller. Atatürk lkeleri ve nk lap Tarihi II (2-0-2) Siyasi alanda yap lan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçi denemeleri, hukuk alan nda yap lan devrimler, toplumsal ya ay n düzenlenmesi, ekonomik alanda yap lan yenilikler Döneminde Türk d politikas, Atatürk sonras Türk d politikas, Türk Devriminin lkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkç l k, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler. Türkçe II: Sözlü Anlat m (2-0-2) Sözlü dilin ve sözlü ileti imin temel özellikleri. Sözlü anlat m; konu ma becerisinin temel özellikleri (do al dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konu man n temel ilkeleri; iyi bir konu mac n n temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Haz rl ks z ve haz rl kl konu ma; haz rl kl konu man n a amalar (konunun seçimi ve s n rland r lmas ; amaç, bak aç s, ana ve yan dü üncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konu man n sunulu u). Konu ma türleri:(kar l kl konu malar, söyle i, kendini tan tma, sorular yan tlama, y lba, do um, bayram v.b. önemli bir olay kutlama, yol tarif etme, telefonla konu ma, i isteme, biriyle görü me/röportaj yapma, radyo ve televizyon konu malar, de i ik kültür, sanat programlar na konu mac olarak kat lma v.b.). De i ik konularda haz rl ks z

5 konu ma yapma, konu ma örnekleri üzerinde çal malar ve sözlü anlat m uygulamalar, konu malardaki dil ve anlat m yanl lar n düzeltme. E itim Psikolojisi (3-0-3) E itim-psikoloji ili kisi, e itim psikolojisinin tan m ve i levleri, ö renme ve geli im ile ilgili temel kavramlar, geli im özellikleri (bedensel, bili sel, duygusal, sosyal ve ahlaki geli im), ö renmeyi etkileyen faktörler, ö renme kuramlar, ö renme kuramlar n n ö retim süreçlerine yans malar, etkili ö renme, ö renmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinami i ve bu faktörlerin s n f içi ö retim sürecine etkisi). III. Yar y l Genel Biyoloji I (4-0-4) Biyolojinin tan m, alanlar, önemi, ya ant m za etkisi ve biyolojinin tarihsel geli imine k sa bir bak. Biyolojinin önemli dallar. Canl lar n çe itlili i ve s n fland r lmas : Canl ve Cans z yap lar. Canl lar bilimi: Virüsler, Bakteriler (Archae ve gerçek bakteriler), Ökaryotlar (Protistalar. Mantarlar. Bitkiler. Hayvanlar) Tür Kavram ve Taksonomik Yap lar. Virüsler. Moneralar. Protistalar. Mantarlar. Bitkilerin yap s ve özellikleri. Canl l n Temel Birimi: Hücre, Hücrenin yap s ve i levi. Hücre zar, sitoplazma ve organeller. Çekirdek. Hücre Bölünmesi; Mitoz bölünme, Mayoz bölünme ve Kontrolsüz hücre bölünmesi. Dokular: Bitkisel dokular; Bölünür doku, De i mez doku. Bitkisel Organlar ve Yap lar : Vegetatif organlar, Generatif organlar. Çiçeksiz ve çiçekli bitkilerde üreme, döllenme ve geli me. Hayvanlar n s n fland r lmas : Hayvanlar benzerlik ve farkl l klar na göre s n fland rma, bu özelliklerinden kaynaklanan ya am biçimleri (beslenmeleri, do adaki yerleri gibi). Genel Biyoloji Lab 1 (0-2-1) Temel laboratuar kullan m teknikleri. Laboratuar güvenlik önlemleri. Mikroskobun tan t lmas, kullan m, Hücre yap s n n incelenmesi. Osmoz, difüzyon olaylar n n gözlenmesi, bitki ve hayvan hücresi incelenmesi, kar la t r lmas. Hücre bölünmesi ve safhalar n n incelenmesi. Hayvansal ve bitkisel dokular n incelenmesi. Bitkinin geli im safhalar n n incelenmesi. Çiçekli bitkilerin k s mlar n n incelenmesi. Genel Fizik III (2-0-2) Termodinamik: Is ve s cakl k, Maddenin s sal özellikleri (Öz s, s sal iletkenlik, s l genle me), Termodinamik yasalar, tersinir ve tersinmez olaylar, verim ve entropi. Geometrik Optik: I n yap s, h z ve kaynaklar, yans ma ve aynalar, k r lma ve mercekler. Dalga Opti i: Giri im, ince filmler, k r n m, çözünürlük, kutuplanma. Optik Araçlar: Büyüteç, Gözlük, Mikroskop, Tepegöz, Projeksiyon, Dürbün, Teleskop, Foto raf Makinesi, Prizma spektrometresi. Dalga Hareketi: Kinemati i, dinami i, enerjisi, yans ma, k r lma ve giri imi, Ses dalgalar, duran dalgalar, rezonans, ses iddeti, Doppler olay. AC Devreleri: RL, RC ve RLC devrelerinde direnç, ak m, faz fark, rezonans hali, radyo verici ve al c s. Elektromanyetik Dalgalar: Elektrik ve manyetik alan sal n m, dipol antende olu an e.m.dalgalar, e.m. dalgalar n spektrumu, enerjisi ve momentumu. Çekirdek Fizi i: Ba lanma enerjisi, do al ve yapma radyoaktiflik, çekirdek reaksiyonlar (fisyon, füzyon) ve enerjisi, reaktörler. Genel Fizik Laboratuar III (0-2-1) Kalorinin mekanik e de eri, boyca genle me katsay s n n tayini ve kat lar n s iletkenli i, yans ma kanunlar ve düzlem aynada görüntünün özellikleri, çukur ve tümsek aynada n

6 çizimleri ve görüntünün özellikleri, ince ve kal n kenarl merceklerde n çizimleri ve görüntü olu umu, n ortam de i tirirken izledi i yollar ve k prizmas, çift yar kta giri im, rezonans, su dalgalar n n giri imi ve Doppler olay, sesin yay lmas, ses dalgalar n n olu umu ve yay lmas, sesin so urulmas, sesin yans mas ve yank olu umu. Bu konular n günlük ya amdan örneklerle zenginle tirilmesi ve 4. Fen ve Teknoloji Ö retim Program ile ili kilendirilmesi. 8. s n flarda uygulanan Genel Kimya III (Analitik Kimya) (2-2-3) Analitik kimyan n tan m ve amac, kalitatif ve kantitatif analiz yöntemlerinin tan t lmas, çözeltiler, çözücüler, çözünenler, çözünürlük, çözelti konsantrasyonlar, analitik kimya için önemli kimyasal reaksiyonlar: çökme, nötralle me, kompleksle me, redoks. Kimyasal denge, Homojen, heterojen denge reaksiyonlar, Asitler-bazlar: zay f asit-zay f baz, kuvvetli asitkuvvetli baz, monoasit-monobaz, poliprotik asitler, ph ve poh, asit-baz dengeleri, tampon çözeltiler. Kantitatif analiz: gravimetrik analiz, titrimetrik analiz, susuz ortam titrasyonlar, kompleksometrik analiz, kimyasal analizde hatalar, enstrumental analiz yöntemleri. Bilgisayar I (2-2-3) Bili im teknolojileri, yaz l m ve donan m ile ilgili temel kavramlar, genel olarak i letim sistemleri, kelime i lemci programlar, elektronik tablolama programlar, veri sunumu, e itimde nternet kullan m, bili im teknolojilerinin sosyal yap üzerindeki etkileri ve e itimdeki yeri, bili im sistemleri güvenli i ve ilgili etik kavramlar. Yabanc Dil I (3-0-3) Bu ders, üniversite ö rencilerinin kendi alanlar nda yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konu ma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sa layacak biçimde tasarlanm t r. Bu derste ilgi çekici ba lamlar yarat larak, dilin i lekli ini art r c al t rmalar verilerek, dilin gerçek ileti im becerilerinde kullan m n gösterilerek ö rencilerin dilsel ve ileti imsel yetileri geli tirilecek ve yabanc dil yeterlikleri art r lacakt r. Ö retim lke ve Yöntemleri (3-0-3) Ö retimle ilgili temel kavramlar, ö renme ve ö retim ilkeleri, ö retimde planl çal man n önemi ve yararlar, ö retimin planlanmas (ünitelendirilmi y ll k plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), ö renme ve ö retim stratejileri, ö retim yöntem ve teknikleri, bunlar n uygulama ile ili kisi, ö retim araç ve gereçleri, ö retim hizmetinin niteli ini art rmada ö retmenin görev ve sorumluluklar, ö retmen yeterlikleri. IV. Yar y l Genel Biyoloji II (4-0-4) Canl lar aras nda do ada enerji ak, di er canl sistemlerde enerji ak : Hücre solunumu nas l gerçekle ti i, solunumla elde edilen enerjinin nerelerde kullan ld n n ara t r lmas ve incelenmesi. Bitkilerde fotosentez ve havyalardaki solunum ile kar la t r lmas. Hayvanlarda dokular ve özellikleri: Doku çe itleri, görevleri ve çal ma özellikleri. Hayvanlarda üreme, döllenme ve geli me: Üremenin önemi, döllenme çe itleri, embriyolojik geli im evreleri, farkl hayvan türlerinde geli im süreçleri. Hayvanlarda beslenme ve sindirim: Hayvanlar n beslenme ekillerine göre s n fland r lmas ve ya ad klar ortamlar n incelenmesi, beslenme biçimlerine göre sindirim sistemi farkl l klar. Hayvanlarda solunum: Solunum çe itleri, solunum özelliklerine göre hayvanlar n kar la t r lmas ve ya ad klar ortam özelliklerinin incelenmesi. Hayvanlarda bo alt m sistemi: Bo alt m organlar n n geli im evreleri,

7 aralar ndaki farkl l klar ve bo alt m ürünlerinin kar la t r lmas. Hayvanlarda dola m sistemi: Kalp, damar ve kan yap lar n n incelenmesi, aç k ve kapal dola m sistemine sahip hayvanlar n kar la t r lmas. Hayvanlarda sinir sistemi: Sinir sistemini olu turan yap lar n incelenmesi, hayvan s n flar na göre aralar ndaki farkl l klar n kar la t r lmas. Homeostasis ( ç denge): Vücudun d ortamla uyum içinde olabilmesinde ve d ar dan gelen çe itli uyaranlara kar iç dengenin sa lanmas nda görev alan yap lar n fizyolojik ve morfolojik aç dan incelenmesi. Genel Biyoloji Lab II (0-2-1) Bitkilerde fotosentez olay n n, fotosenteze etki eden etmenlerin, tek hücreli canl lar n ve dokular n incelenmesi, farkl doku örneklerinin kar la t r lmas. Canl lar n laboratuar ortam nda yeti tirilmesi, canl lar n embriyonik geli im evrelerinin incelenmesi (kurba a, civciv). Canl larda solunum olay n n gözlenmesi, kan hücrelerinin incelenmesi, kan gruplar n n tespiti. Besinlerde karbonhidrat, ya ve proteinlerin tespiti. Modern Fizi e Giri (2-0-2) Atomun Yap s : Atom modelleri, enerji düzeyleri, atomik ve moleküler spektrumlar. Görelilik: Zamanda, boyutta ve kütlede görelilik. Fotonlar: Kuant kavram, siyah cisim mas, fotoelektrik ve Compton olay. Kuantum Mekani i: Dalga-parçac k ikilemi, De Broglie dalgalar, Belirsizlik ilkesi, Schrödinger dalgas. Genel Kimya IV (Organik Kimya) (2-0-2) Organik kimyaya giri : Atomik orbitaller, kimyasal ba lar, ba enerjileri, ba uzunluklar, elektronegativite ve dipoller. Organik kimyada temel kavramlar: molekül formülü, yap sal formül, izomeri, radikal kavram, Organik moleküller: molekül formüllerin yaz lmas ve tayini. Alkanlar: Molekül yap lar, isimlendirilmeleri, özellikleri ve reaksiyonlar. Alkenler- Alkinler: Molekül yap lar, isimlendirilmeleri, özellikleri ve reaksiyonlar. Aromatik bile ikler: Molekül yap lar, isimlendirilmeleri, özellikleri ve reaksiyonlar. Aldehitler ve Ketonlar: Molekül yap lar, isimlendirilmeleri, özellikleri ve reaksiyonlar. Karboksilli asitler: Molekül yap lar, isimlendirilmeleri, özellikleri ve reaksiyonlar. Aminler: Molekül yap lar, isimlendirilmeleri, özellikleri ve reaksiyonlar. Ya lar, proteinler, DNA yap s, polimerler. Bilgisayar II (2-2-3) Bilgisayar destekli e itim ile ilgili temel kavramlar, ö eleri, kuramsal temelleri, yararlar ve s n rl l klar, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli ö retimde kullan lan yayg n formatlar, ders yaz l mlar n n de erlendirilmesi ve seçimi, uzaktan e itim uygulamalar, veri taban uygulamalar, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi. Yabanc Dil II (3-0-3) Bu ders, üniversite ö rencilerinin kendi alanlar nda yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konu ma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sa layacak biçimde tasarlanm t r. Bu derste ö rencilerin Yabanc Dil I dersinde kazand klar bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye ç kart lmas hedeflenmelidir. Bu yap l rken ilgi çekici ba lamlar yarat lmas na, dilin i lekli ini art r c al t rmalar yap lmas na, dilin gerçek ileti im becerilerinde kullan lmas na ve bu yolla ö rencilerin dilsel ve ileti imsel yetileri ile yabanc dil yeterliklerinin art r lmas na özen gösterilmelidir.

8 Fen-Teknoloji Program ve Planlama* (3-0-3) Ö retim program n n tan m, program geli tirmenin ilkeleri, program geli tirmede temel yakla mlar, program geli tirme süreci, program geli tirmenin program düzenleme ile fark, ilkö retim fen ve teknoloji ö retim program n n geli imi ve bile enleri, fen ö retiminde planlama, ders program, ö retim etkinliklerinin planlanmas ; ders, günlük ve ünitelendirilmi y ll k planlar n incelenmesi ve haz rlanmas, genel ö retim ilkeleri, yöntemleri ve teknikleri. Bu konular n günlük ya amdan örneklerle zenginle tirilmesi ve s n flarda uygulanan Fen ve Teknoloji Ö retim Program ile ili kilendirilmesi. V. Yar y l nsan Anatomisi ve Fizyolojisi (2-0-2) Anatomi ve fizyolojinin tan m, Vücudun anatomik düzlem ve eksenleri, Organ sistemleri: beslenme ve metabolizma, sindirim sistemi, dola m sistemi, bo alt m sistemi, solunum sistemi, di i üreme sistemi ve mentruasyon döngüsü, erkek üreme sistemi, döllenme ve embriyo geli im süreci, hareket sistemi (iskelet ve kaslar), endokrin sistem, sinir sistemi ve duyu organlar. Fizikte Özel Konular* (2-0-2) Yar iletkenler: Diyot, transistör, güne pilleri ve kullan m alanlar, laserler. Superiletkenler ve kullan m alanlar. X-I nlar : Yap s, kimyasal analizlerde ve kalite kontrolünde kullan lmas. leti im Teknolojisi Araçlar : Bilgisayar ve elemanlar, tümle ik devreler, fiberoptik, de i ik fiziksel sensörler(optik, s sal, bas nçl, elektriksel, manyetik tabanl ) Tümle ik devreler, Say sal(digital) sistemler, Nanoteknoloji. Görüntüleme Teknikleri ve Araçlar : Ultrason, NMR, Tomografi, Sintilasyon, Elektron ve tarama mikroskoplar. Kimyada Özel Konular* (2-0-2) Hava kirlili i (Asit ya murlar, sis kirlili i ve önlenmesi). Sa l m z ve besinlerimize kimyasal bak. Dünyam z n entalpi kaynaklar. Sera gazlar ve önemi. Nehir suyundan içme suyuna. Camlar ve seramikler. Görsel sanatlar ve kimya ili kisi. Foto raf kimyas. Korozyon kimyas ve önemi. Biyolojik süreçler ve denge. laç tedavisi ve kimya (Kan kimyas ). Kimyasal temizlik malzemeleri ve do ru kullan m. Karbon esasl malzemeler. Ya am sürecinde kimya, Kimya nda çevre ve çevre sorunlar, Kimyasal kirlilik, Nükleer Enerji statistik (2-0-2) statisti e giri ve istatistikte temel kavramlar; betimsel istatistik (merkezi y lma-yay lma ölçüleri), evren parametrelerinin kestirilmesi (standart hata ve güven aral klar ); korelasyon kavram ve alternatif korelasyon teknikleri; hipotez testleri, karar verme; fark testleri; ki-kare (chi-square) analizi; ölçek geli tirme süreci; standardizasyon ve adaptasyon i lemleri; paket programlar ile veri analizi ve alternatif programlar. Fen Ö retimi Lab. Uygulamalar I (2-2-3) Fen e itiminde laboratuvar n önemi ve amac : Laboratuvarla ö retimin tarihçesi, laboratuar çal malar n n Fen ve Teknoloji program ndaki yeri. Bilimsel yöntem ve bilimsel süreç becerileri: deney çe itleri, deney tasarlama ve geli tirme, bilimsel süreç becerileri ve nas l kazand r ld klar. Ölçme ve hata: güvenilirlik, geçerlilik, hata kaynaklar, hata hesaplamalar. Deney çal ma yapraklar ve deney raporu: çal ma yapraklar çe itleri, çal ma yapraklar n n haz rlanmas, deney tasarlama ve geli tirme. Laboratuarda ölçme ve de erlendirme: de erlendirme yöntemleri ve araçlar.

9 Fen ve Teknoloji Ö retim Program kapsam nda fizik, kimya, biyoloji konular nda kapal uçludan aç k uçluya do ru çe itli deneyler. Türk E itim Tarihi* (2-0-2) Türk e itim tarihinin, e itim olgusu aç s ndan önemi. Cumhuriyetten önceki e itim durumu ve ö retmen yeti tiren kurumlar. Türk E itim Devrimi 1: Devrimin tarihsel arka plan, felsefî, dü ünsel ve politik temelleri. Türk E itim Devrimi 2: Tevhid-i Tedrisat Kanunu: tarihsel temelleri, kapsam, uygulan ve önemi; Türk e itim sisteminde laikle me.türk E itim Devrimi 3: Karma e itim ve k zlar n e itimi, Yaz Devrimi, millet mektepleri, halk evleri. Türkiye Cumhuriyeti e itim sisteminin dayand temel ilkeler. Köy Enstitüleri, E itim Enstitüleri ve Yüksek Ö retmen Okullar. Üniversiteler ve ö retmen yeti tirme. Yak n dönem Türk e itim alan ndaki geli meler. Bilimsel Ara t rma Yöntemleri (2-0-2) Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, do ru, yanl, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ili kin temel bilgiler, bilimsel ara t rman n yap s, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ili kin farkl görü ler, problem, ara t rma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanmas ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanmas ve raporla t r lmas. Ö retim Teknolojileri ve Materyal Tasar m (2-2-3) Ö retim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çe itli ö retim teknolojilerinin özellikleri, ö retim teknolojilerinin ö retim sürecindeki yeri ve kullan m, okulun ya da s n f n teknoloji ihtiyaçlar n n belirlenmesi, uygun teknoloji planlamas n n yap lmas ve yürütülmesi, ö retim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geli tirilmesi ö retim gereçlerinin geli tirilmesi (çal ma yapraklar, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamlar, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), e itim yaz l mlar n n incelenmesi, çe itli nitelikteki ö retim gereçlerinin de erlendirilmesi, nternet ve uzaktan e itim, görsel tasar m ilkeleri, ö retim materyallerinin etkinlik durumuna ili kin ara t rmalar, Türkiye de ve dünyada ö retim teknolojilerinin kullan m durumu. VI. Yar y l Genetik ve Biyoteknoloji (2-0-2) Genetik biyoteknolojinin tan m, alanlar, önemi, ya ant m za etkisi ve tarihsel geli imine k sa bir bak. Modern Genetik Biliminin Do u u: Mendel kuramlar, çaprazlamalar, mendel kuram ndan sapmalar. Sitoplazmik kal t m. Do al seleksiyon, adaptasyon, mutasyonlar. Moleküler Biyoloji. Gen Teknolojisi: Moleküler genetik. nsan geneti i ve genetik hastal klar. Gen mühendisli inin topluma bilime ve teknolojiye sa lad olanaklar. Biyoteknolojinin Temel Prensipleri: Mikroorganizma metabolizmas, bitki-hayvan hücre kültürleri, fermentasyon ve fermentasyon teknolojisi, biyoteknolojide temel i lemler. Biyoteknolojik Uygulamalar: Mikrobiyal biyokütle üretimi (ekmek mayas, tek hücre proteini), primer metabolitlerin üretimi (sitrik asit, fumarik asit, asetik asit, aminoasit, vitamin), mayalanmalar (alkol mayalanmas, laktik asit üretimi, bütirik asit, bütanol, aseton), sekonder metabolit üretimi (antibiyotik), enzim üretimi, gen biyoteknolojisi, çevre biyoteknolojisi.

10 Bilimin Do as ve Bilim Tarihi (3-0-3) Bilimin tan m : amaçlar, özellikleri, geli imi ve geçirdi i evreler. Bilim Tarihi: bilim felsefesi, felsefi ak mlar ve bilimin geli imine etkisi, bulu lar n tarihi. Epistemoloji, ontoloji: bilimsel kavramlar n do as, bilgiye nas l ula ld, bilimsel bilgi ve özellikleri. Varl k kavram. Bilimsel yöntem: bilimsel dü ünce, bilimsel sorgulama. Bilim ve toplum: bilim sosyolojisi ve antropolojisi, bilim eti i. Çevre Bilimi (3-0-3) Çevre kavram : Çevre biliminin tarihsel geli imi. nsanlar ve Çevre, nüfus ve çevre, bölgesel ve Yerel Çevre Sorunlar : Su, Toprak, Hava, Radyoaktif kirlilik ve di er kirlilik kaynaklar. Biyolojik çe itlilik ve Türkiye deki durum: Flora ve Fauna. Türkiyedeki endemik hayvan ve bitki türleri, Tehlike alt ndaki canl türleri. Çevre ile ilgili kurulu lar ve etkinlikleri, çevre e itimi, sürdürülebilir kalk nma. Yer Bilimi (2-0-2) Jeolojinin tan m ve konusu. Yerküre ile ilgili genel bilgiler: yer yuvar n n ekli ve boyutlar, yer yuvar n n hareketleri, yerin geosferleri, yeriçi s s, yerçekimi ve izostazi, yer yuvar n n ya. Yer kabu unu olu turan maddeler: Mineraller, tan m ve özellikleri. Kayaç yapan önemli mineraller: Kayaçlar, tan m ve genel bilgiler, ma matik kayaçlar, metamorfizma ve metamorfik kayaçlar, tortul kayaçlar, çözülme ve toprak, çözülme türleri, toprak olu um ko ullar ve çe itleri. Tektronik hareketler: Orojenik hareketler, epirojenik hareketler, faylar, volkanizma, depremler. Stratigrafi: genel prensipler, jeolojik zamanlar. Fen Ö retimi Lab. Uygulamalar II (2-2-3) Basit ve ucuz malzemeyle yap lan deneyler: fizik, kimya ve biyoloji basit malzeme örnekleri. Bilgisayar destekli laboratuar çal malar : laboratuarda bilgisayar n yeri ve nas l kullan laca. Fen laboratuar nda güvenlik: fizik, kimya ve biyoloji deneylerinde güvenlik. Grup çal malar : fen ve teknoloji program ndan faydalan larak deney tasarlama, s n fta sunma. Topluma Hizmet Uygulamalar (1-2-2) Topluma hizmet uygulamalar n n önemi, toplumun güncel sorunlar n belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler haz rlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konu mac yada düzenleyici olarak kat lma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çe itli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çal malar n n okullarda uygulanmas na yönelik temel bilgi ve becerilerin kazan lmas. Özel Ö retim Yöntemleri I (2-2-3) Fen ö retimi, fen ö retiminin temel amaçlar, fen okur yazarl, kavram ö retimi(kavram yan lg lar, kavram haritalar, kavramsal karikatürler, V diyagramlar, vb.), fen ö retiminde kullan lan yöntemler ve materyaller, s n flarda uygulanan Fen ve Teknoloji Ö retim Program n n incelenmesi(temalar, kazan mlar, ö renme durumlar, de erlendirme teknikleri, vb.). Ders, ö retmen ve ö renci çal ma kitab örneklerinin incelenip de erlendirilmesi. Ölçme ve De erlendirme (3-0-3) E itimde ölçme ve de erlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve de erlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlar nda bulunmas istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullan l l k), e itimde kullan lan ölçme araçlar ve özellikleri, geleneksel yakla mlara dayal olan araçlar (yaz l s navlar, k sa yan tl s navlar, do ru-yanl tipi testler, çoktan seçmeli testler, e le tirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), ö renciyi çok yönlü tan maya dönük araçlar (gözlem, görü me, performans de erlendirme, ö renci ürün dosyas, ara t rma ka tlar,

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Genel Fizik I (4-0-4) Fiziğin tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve fiziğin tarihsel gelişimine kısa bir bakış. Standartlar,

Detaylı

Teorik Uygulama Kredi Saat GENEL TOPLAM

Teorik Uygulama Kredi Saat GENEL TOPLAM SOSYAL B LG LER Ö RETMENL I. YARIYIL II. YARIYIL L SANS PROGRAMI DERS N ADI T U K DERS N ADI T U K A Sosyal Bilgilerin Temelleri 2 0 2 A Genel Fiziki Co rafya 4 0 4 A Sosyal Psikoloji 2 0 2 A Eskiça Tarihi

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri 2 0 2 A Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım 1 2 2 A Genel Jimnastik 1 2 2 A Artistik Jimnastik 1 2 2 A İnsan Anatomisi

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Okul Öncesi Eğitime Giriş Erken çocukluk kavramı, Türkiye de ve dünyada erken çocukluk ve okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitimin tanımı,

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I YARIYIL Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri (2-0-2) Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL 0905101GENEL FİZİK I (4+0=4) AKTS=3 Fiziğin tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve fiziğin

Detaylı

anaokulu kreş vb okul öncesi eğitim kurumunun fiziksel sosyal ve eğitsel ortam özellikleri okul öncesi eğitim döneminde ailenin rolü ve önemi.

anaokulu kreş vb okul öncesi eğitim kurumunun fiziksel sosyal ve eğitsel ortam özellikleri okul öncesi eğitim döneminde ailenin rolü ve önemi. ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi I (2-0-2) Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL II. YARIYIL Adı Ulusal Kredi AKTS Adı Ulusal Kredi AKTS OÖP101 Okul Öncesi Eğitime Giriş 3 0 3 4 OÖP102 Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım 3 0 3 8 OÖP103

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ

FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ 1 I. YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K KODU DERSİN ADI T U K A Fransızca Dilbilgisi I 3 0 3 A Fransızca Dilbilgisi II 3 0 3 A Fransızca Okuma I 3 0 3 A Fransızca Okuma II

Detaylı

2006-2007 ÖĞRETĠM YILINDA YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMU TARAFINDAN UYGULAMAYA KONULAN BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

2006-2007 ÖĞRETĠM YILINDA YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMU TARAFINDAN UYGULAMAYA KONULAN BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 2006-2007 ÖĞRETĠM YILINDA YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMU TARAFINDAN UYGULAMAYA KONULAN BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF I.YARIYIL (GÜZ) Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL SNÖ 1001 Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Sosyal Bilgilerin Temelleri 2 0 2 A Genel Fiziki Coğrafya 4 0 4 A Sosyal Psikoloji 2 0 2 A Eskiçağ

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Eğitimde Bilişim Teknolojileri I 3 2 4 A Eğitimde Bilişim Teknolojileri II 3

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Sosyal Bilgilerin Temelleri (2-0-2) "Sosyal bilimler" ve "sosyal bilgiler" kavramları, sosyal bilimlerde bilgi, sosyal bilimlerin

Detaylı

: Eğitimde Bilişim Teknolojileri I

: Eğitimde Bilişim Teknolojileri I LİSANS DERS İÇERİKLERİ (Güz ) : Eğitimde Bilişim Teknolojileri I : BTE-103 : 1. Sınıf, Güz : 3 (Teori) 2 (Uygulama) : Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Yazı Yazma Teknikleri 1 2 2 A Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi 2 0 2 A Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi 2 0 2 A Edebiyat Bilgi ve Kuramları II

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler; eğik büyük yazı harfleri

Detaylı

1. YARIYIL II. YARIYIL

1. YARIYIL II. YARIYIL 1. YARIYIL BÖTE 101 Eğitimde Bilişim Teknolojileri I (3-2-4) Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama ve diğer çevre birimleri; İşletim sistemleri: İşletim

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri I.YARIYIL BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümü Ders İçerikleri. T U K EBS-103 Eğitsel Oyunlar 1 2 2

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümü Ders İçerikleri. T U K EBS-103 Eğitsel Oyunlar 1 2 2 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümü Ders İçerikleri I.YARIYIL (GÜZ) EBS-101 Anatomi ve Kinesyoloji 3 0 3 İnsan vücudunu meydana getiren hücre,

Detaylı

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ELT 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri düzeydeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler

Detaylı

İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Dini Bilgiler I (3-0-3) Din kavramı, dinin kaynağı,anlamı,işlevi:dinlerde iman kavramı,iman-akıl ilişkisi,iman-ahlak

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler arasındaki ilişki, bu dil yapıları aracılığıyla

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler; eğik büyük yazı harfleri

Detaylı

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ĠLKÖĞRETĠM BÖLÜMÜ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETĠM) 2014 2015 ÖĞRETĠM YILI 1. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL 0310420004

Detaylı

İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) I.

İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) I. İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) İEÖ 101 Özel Eğitim I.YARIYIL Özel gereksinimi olan çocuklar ve özel

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ EGB 153 Psikolojiye Giriş (3-0-3) Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin

Detaylı

Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümü Dersleri Ve Ders İçerikleri

Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümü Dersleri Ve Ders İçerikleri Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümü Dersleri Ve Ders İçerikleri BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ I. YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSİN ADI T+U+L K Z/S ECTS KODU DERSİN ADI T+U+L K Z/S ECTS BEDEN EĞİTİMİ

Detaylı