Konya Büyükşehir Belediyesi Kent Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü, 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Konya Büyükşehir Belediyesi Kent Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü, osmanlinurullah@konya.bel.tr 3"

Transkript

1 ASAYİŞ VE TRAFİK OLAYLARINA AİT BİLGİLERİN MEKÂNSAL ANALİZLER İLE DEĞERLENDİRMESİ: KONYA ÖRNEĞİ İbrahim ÇEVİK 1,Nurullah OSMANLI 2,D.Emre EKİZER 3, Nihat GÜNEŞ 4, Murat KÜÇÜKDOĞRU 5 ÖZET Bu çalışma, çağdaş normlarda sucun ve suçluluğun analiz edilmek suretiyle, kolluk güçlerine görsel bir vizyon kazandırmak açısından faydalı bilgiler içermektedir. Coğrafi analiz birçok bakımdan olduğu gibi kolluk güçlerinin de sucu aydınlatmada kullanabileceği, faydalanabileceği bir yöntemdir, olmaya da devam edecektir. Suç geçmişte var olmuş gelecekte de var olacak olan toplumsal bir anomidir. Gelişen ve değişen toplumda suçla mücadele yöntemleri zamanla değişiklik göstermiştir. Suç kavramı özellikle her zaman var olduğu / olacağı toplumun gündeminde önemli bir yer işgal etmeye devam edecektir. Suçların mekânsal anlamda ve bazı verilerle birlikte değerlendirilerek ele alındığında tesadüfî olmadığı görülür. Kendi içerisinde her bir veri değerlendirildiğinde belirli bir mantık ve sistematik bir yapı vardır. Bu mantığı kavramamıza, görmemize sebep olan bu verilerdir. O yüzden, suçların nerede, niçin ve ne zaman meydana geldiğini anlamak, hangi suç tipleri hangi bölgelerde meydana gelmiş olduğu gibi birçok veriye ulaşmamızı sağlar. Demografik değerler ile suçların nedenleri sebep sonuçları arasındaki ilişki, mekânlar ile suç tipleri arasındaki ilişki nedir gibi soruların yanıtlarını aramak suçla mücadele yöntemlerini geliştirebilir. Bu anlamda suç haritaları polislere ve suç analizcilerine grafikle açıklamalar sunar. Bu mantığı kavrayan kolluk bu perspektifte tedbirler geliştirmelidir. Olay yeri adreslerini gösteren basit suç haritaları bile, suçların en yoğun olduğu yerleri göstererek, devriye hizmetine en çok ihtiyaç olan bölgelerin tespit edilmesinde yardımcı olur. Konya Emniyet Müdürlüğü olarak GPS (Global Positioning System) sistemleri kullanılmaktadır. Bu sayede daha etkin ve verimli bir şekilde vatandaşa hizmet göturulmektedir. Kısacası; Coğrafi Bilgi Sistemi kullanılarak suç verileri ile çeşitli veriler kullanılarak aralarındaki korelasyon tespit edilebilmekte ve böylece hızlı ve etkin kararlar alınabilmektedir. CBS ortamında sorgulama, analiz, simülasyon, strateji belirleme gibi uygulamaların yapılabilmesi bilgisayar destekli haritacılığın suç önleme ve denetlemede kullanımının gittikçe yaygınlaşmasını sağlamıştır. Bu bildiride, Konya ili çapında tüm suç verilerinin kent bilgi sistemleri ile entegre edilerek mahallere göre girilmesi ve çeşitli analizlere ilişkin örnek çalışmadan yararlanılarak, coğrafi bilgi sistemlerinin suç analizinde kullanımı hedeflenmiştir. Anahtar kelimeler: Suç, suç analizi, coğrafi bilgi sistemleri ABSTRACT A Spatial Analysis of Crimes in Konya City This study includes useful information in terms of supporting a visual vision for the police force by analysing crime and criminality in contemporary norms. Geographical analysis is and will be a method that police force can use and make use of in crime clarification. Crime is a social anomy that has existed in the past and that will exist in the future. Crime prevention methods in developing societies have changed in time. Crime concept will occupy an important place especially in the societies it exists. When crime is evaluated in terms of place and with some data, it can be seen that it is not a coincidence. When each crime is evaluated, it is evident that each has a definite logic and system. These data make us be aware of this logic. For this reason, understanding when why and where a crime has been committed leads us to significant information as to which crime types have been committed in which regions. FInding answers to questions about the relation between demographic values and the causes, places and the crime types may develop crime prevention methods. Crime maps are of use to police officers and crime analysts with charts. Police force should take precaution in this manner. Even Simple crime maps that show the addresses of the scene of crimes would help. Konya Police depatment uses Global Positioning System. This makes service much more efficient and active. Shortly, by using Geographical Data System and different crime information and the correlation between them, rapid and important decisions can be made. Being able to apply questioning, analysis, simulation, defining strategy in CBS has made computer based mapping more common. In this paper crime rate information and city data systems has been integrated and by usung different studies using geografical information in crime analysis has been aimed. Key words: Crime, Crime analysis, Geographical Data Systems 1.Giriş Suç, hukuki açıdan topluma zarar verdiği ya da tehlikeli olduğu kanun koyucu tarafından kabul edilen ve belirtilen eylem, davranış, tavır ve hareket seklinde tanımlanırken, kriminolojide sosyal toplumun çoğunluğu tarafından tehlikeli sayılan ihmal veya icra niteliğindeki hareketler sosyolojide ise toplum halinde yasama koşullarına yönelik saldırı olarak tanımlanmaktadır (Dönmezer, 1994:48). Durkheim e göre suç kolektif bilincin kuvvetli ve belirmiş tutumlarını (dispositions) ihlâl eden fiillerdir. Thomas ve Znaniecky eserinde sosyal psikoloji yönünden meseleyi almak suretiyle şöyle bir tarif vermektedir: Suç kişinin kendisini mensubu saydığı grupta, varlığı toplum dayanışması ile çelişki gösteren fiildir Taft ın görüşü ise şöyledir: Topluma zarar veren hareketler ya örf ve âdetlerce belirlenmiştir. Grup içinde egemenliği elinde tutanlar, diğer kişilerin, tavır ve hareketlerini uydurmaları için modelleri, örnekleri ve bu suretle moral kuralların tümünü tespit 1 Konya İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü, 2 Konya Büyükşehir Belediyesi Kent Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü, 3 Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayis Şube Müdürlüğü, 4 Konya Büyükşehir Belediyesi Kent Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü, 5 Konya Büyükşehir Belediyesi Kent Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü, 1

2 ederler; bu kurallara uyanlara sosyal itibar verir, bunları ihlâl edenlere söz konusu mevkii reddederler. Gerçekten bütün bu ceza hukukunun suç tariflerinde esas teşkil eden husus, fiilin suç olması için kanun koyucu tarafından cezalandırılmış bulunmasıdır. 6 Suç kavramıyla ilgili olarak modellesen toplumla birlikte çeşitli sorunları da beraberinde getirmiştir. Özellikle kırsal kesimden kentlere olan göçler kentlileşememe 7 sorununu beraberinde getirmiştir. Şehirleşme sanayileşme ile dengeli bir gelişime sahip olmamasına karşılık göçe bağlı hızlı bir şehirleşme süreci yaşayan Türkiye, diğer benzer ülkelerde de olduğu gibi, sosyal ve fizikî yapı bozuklukları yaşamaktadır. Sanayileşmeye dayalı iş kollarında istihdam edilemeyen artı iş gücü, işsizlikle karşı karşıya kalmakta, ya herhangi bir sosyal güvencesi olmayan düşük gelirli, sosyal hareketliliğe imkân vermeyen marjinal işlere ya da hizmet sektörüne yönelmektedir. Dolayısıyla, göçmenlerin kırsaldan getirdikleri düşük eğitim seviyesi, şehre özgü işlere yatkın olmama veya uzmanlaşmanın olmaması; kültürel farklılaşmada olduğu gibi şehir hayatının olumsuzluklarıyla birleşince, şehre intibak problemleri yaşanmaktadır. 8 2.Çalışmanın Amacı: Suç, insanlık tarihi kadar eski olan, toplumun huzur ve düzenini bozan en önemli etkendir. Gelişen teknoloji ile birlikte suç işleme oranları artmakta ve suç türleri değişmektedir. Suçların azaltılması için çareler her dönemde aranmıştır. Suçun oluşumuna neden olan maddi ve manevi unsurların analizi, suçların önlenmesi ve azaltılması için gerekli ve önemlidir. Şehirlerin gelişmesi ve gelir düzeyinin artmasına paralel olarak, araç sayısında ki artışlar, trafik kazalarını da artırmakta ve bunlara her gün bir yenisi daha eklenmektedir. Asayiş ve Trafik suçları ile ilgili istatiksel veriler Konya İl Emniyet Müdürlüğünce tutulmaktadır. Asayiş ve Trafik verilerinin istatiksel anlamda değerlendirilmesi, olayların mekân üzerinde istatistik teknikleri ile değerlendirilmesi kadar etkili bir yönetişim sağlamamaktadır. Olayın türü, hangi zaman aralığında, hangi nedenle olduğu, olay sayısı gibi bilgilerin yanında olayın gerçekleştiği konumun bilinmesi ve diğer veriler ile birlikte analize tabi tutulması esastır. Aynı nitelikteki olayların aynı konumda tekrar etmesi veya olayların birbirlerine olan konumsal yakınlık veya uzaklığı, olayları oluşturan sorunların tahlil edilmesine ve çözümüne katkı sağlamaktadır. Bu bildiride Konya İl Emniyet Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan veri paylaşım protokolü ile rutin aralarda Emniyet Müdürlüğünce temin edilen trafik ve asayiş bilgileri, Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde var olan kent bilgi sistemi verileri ile eşleştirilmesi, harita ortamına aktarılması ve Emniyet Müdürlüğünün kullanımına sunulması ile ilgili işbirliği esaslı çalışmalardan örnekler verilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın ilk kısmında, Emniyet Müdürlüğünden TAB formatında temin edilen veriler, suç türlerine göre sınıflandırılması sağlanmıştır. Daha sonra sınıflandırılmış veri başlıkları mekânsal analizlerden Kernel yoğunluk analizine (density) tabi tutularak suç haritaları oluşturulmuştur. Çalışmanın ikinci kısmında ise İl Trafik Müdürlüğü nce GPS cihazları ile kayıt edilen kaza verileri kullanılmıştır. Veriler kaza türüne göre sınıflandırılmış akabinde CBS ortamına tanımlanmıştır. Kernel yoğunluk analizi (density) kullanılarak trafik kazalarına ait yoğunluk haritaları oluşturulmuştur. Asayiş verilerinde yapılan çalışmalarda kişiye karşı, mala karşı, topluma karşı suçların nerelerde yoğunlaştığı ve bu bölgelerde Emniyet Asayiş Birimlerince ne gibi tedbirlerin alınmasının gerektiği üzerinde durulmuştur. Trafik verilerinde yapılan çalışmalarda ise ölümlü kazaların, yaralanmalı kazaların ve maddi hasarlı kazaların hangi bölgelerde daha sık gerçekleştiği ve buralarda meydana gelen kazalarla ilgili İl Emniyet Trafik Birimlerince ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından alınacak önlem ve planlamalara gerekli altlık sağlanmış / sağlanması amaçlanmıştır. Yapmış olduğumuz bu çalışmada temel amaç noktamız konut yoğunluğu ve suç yoğunluğu arasındaki korelâsyonun olup olamadığıdır. Konya şehrinde yukarıda ilk olarak verilen Tablo 7 de Konya şehrinde meydana gelen sucun yoğunluk seviyeleri verilmiştir. Baktığımızda sucun genel itibariyle yoğun olduğu noktalar Konyanin eski yerleşim yerleri ayni zamanda şehir merkezi ve merkeze yakin bölgelerde yoğunlaştığı, kümeleştiği görülür. Dairesel gösterilen bu halkalar şehir merkezinden uzaklaştıkça suç yoğunluk ve seviyeleri azalmaktadır. Şehir merkezi olan ve noktasal olarak gösterilen yerlerde suç yoğunluğu diğer bölgelere nispeten daha fazladır. Yani sucun yoğun olduğu yer ve bu merkez / merkezlere yakin olan bölgelerde bundan etkilenmiştir yorumunu yapabiliriz. Hatta sucun yoğunluğu etrafına bir hastalık gibi buluşmaktadır. Bu yoğunluğun sebeplerini derinlemesine irdelemek bakımından hangi faktörler olabileceği düşüncesinden hareketle Konya şehrinde konutların / binaların nerelerde yoğun bir şekilde bulunduğu yani diğer bölgelere oranla ortama olarak sayı ve kaplamış oldukları yer bakımından incelendi. Tablo 7 de görüldüğü gibi konut yoğunluğunu gösteren haritamız ele alındığında konutların yoğunluğu görülecektir. Buradan hareketle konut, bina, işyeri vb alanların yoğunluğu ile suç yoğunluğu arasında doğru bir orantı vardır diyebiliriz. Çünkü bu noktalar suçlular için cazibe merkezleridir. Rekreasyon, yasam vs alanlarıyla yoğun olması demek metrekareye düşen insan yoğunluğunun fazla olması anlamına da gelebilir seklinde yorum yapabiliriz. Dolayısıyla suçlular için bir cazibe merkezidir. Bu noktadan hareketle kolluk kuvvetleri demek ki burada özellikle yaya devriye, motorize devriye sayılarını artırmalıdır. Daha çok görünür olmalıdır. Özellikle orada olduğunu hissettirmelidir. Halkın üzerinde güven duygusunu varlığıyla asılamalıdır. Bu bölgeler özellikle MOBESE kameralarıyla gözetlenmelidir. Gözetlendiği hususu ise levhalarla uygun yerlerde duyurulmalıdır. Halkın kendi güvenlik önlemlerini alması işyerlerine kamera takması, esnaf ve site sakinlerinin özel güvenlik hizmeti satın almaları işyeri ve konutunu koruyucu tedbirler almak suretiyle suçlunun erişimini zorlaştırmalıdır. Büyük şehir belediye ve ilce belediyeleri özellikle konut yoğunluğunu azaltıcı tedbirler almalıdır. Tek merkezli bir şehir anlayışından çoklu merkezi olan, her bölgenin gelişmişlik seviyelerini eşitleyen şehir planlamaları yapmalıdır. 3. Fiziksel Durumular Bakımından Konutların Meydana Gelen Hırsızlık Sucuyla Olan İlişkisi Suçların konutların yoğun olduğu yerlerle olan iliksisini incelenmiş konutların yoğun olduğu noktalarda suç yoğunluğunun ayni ölçüde fazla olduğu anlaşılmıştı. Daha derinlemesine yani konutların mevcut fiziksel durumları bakımından elimizde olan bina durum verileriyle evden hırsızlık verilerini karsılaştırmak gereği doğmuştur. Bu çalışmamızdaki amaç evlerin fiziksel durumlarının iyi veya kotu olması evden hırsızlık suçlarına bir etkisi var mıdır? Düşüncesidir. Yani binanın fiziki görünümü iyi olan evlerle kotu olan evlerin suçlular bakımından nesil algılandığı veya bu fiziki durumun islenen veya islenmesi tasarlanan / tasarlanacak olan suçlar bakımından nasıl bir etkisi vardır / olması muhtemeldir? 6 Bakiniz: 7 Selçuk üniversitesi ogr. Üyesi PROF. CUKURCAYIR ile yapılan bir görüşmede yapmış olduğu bir tespit 8 KARAMAN K, 2003,Türkiye de Şehirleşme Olgusu ve Gecekondu Olgusu, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları 2

3 (Tablo 1) Konya Geneli suç yoğunluğu haritada ve noktasal olarak gösterilmiştir. Fiziksel Durumları İyi Olan Binalarda Evden Hırsızlığın Yoğun olduğu Yerler ( Tablo 2 ) aşağıdaki haritada incelenmiştir. Bu incelememiz neticesinde ilginç neticeler çıkmıştır. Fiziksel durumu iyi olan binalar yoğunluklarına göre haritada gösterilmiştir. Normal şartlarda fiziksel durumu yani dış görünüşü ve cazibesi yüksek olan binalarda hırsızlık suçlarının çok yüksek olması beklenirken bunun beklenen oranda olamadığı görülmüştür. Fiziksel özellik bakımından herkeste oluşan bu kanaat suç islenme safhasında tam olarak oluşmamaktadır. Bunun çeşitli sebepleri olabilir. Öncelikle suçlu daha kolay suç isleyebileceği yani zorlanmayacağı yerlerde eylemini gerçekleştirmek istiyor olabilir. Bu tur fiziki şartları zorlu olan yerler yani hedefe ulaşmada faili yani suç isleyen kişiyi nispeten kolay ve yakalanma riski daha az olan farklı bölgelere itmiştir. Amaç en kısa zamanda ve zorlanmaman eylemi gerçekleştirmekse suçlu riski göze alamamaktadır. Özellikle sn zamanlarda eskiye nazaran yapılaşmada daha farklı bir konsept izlenmekte ve dolayısıyla da talep görmektedir. İnsanlar yasam alanlarında her şeyin içerisinde olduğu, güvenli, gittikçe birbirine benzesen bina site projeleri tercih etmektedir. Güvenli yasam alanları beraberinde kamerayla 24 saat gözlenen, korunan siteleri beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla suçlunun bu alanlardan ziyade eski yapılaşmaları tercih ettikleri daha kolay ve riski az olan yerleri tercih ettikleri yorumu yapılabilir. Fiziksel Durumları Kotu-Orta Olan Binalarda Evden Hırsızlığın Yoğun olduğu Yerler ( Tablo 2-3 ) bakımından değerlendirme yapıldığında; fiziksel bakımdan kotu olan yerlerde evden-hırsızlık oranların bu bölgelerde azımsanamayacak kadar fazla olduğu görülmektedir. Daha öncede değindiğimiz sebepler dolayısıyla suçlunun hedefe daha kolay erişim sağlama saikiyle hareket ettiği çıkarımı yapılabilir. İstenen, umulan, ulaşılması hedeflenen materyallere erişim burada binanın konum ve koşullarının elverişli olması buna cevaz vermektedir. Demek oluyor ki inanışın aksine binanın lüks ve fiziki görünümünün düzgün olması hırsızlığın buralarda yoğun bir şekilde yapılıyor anlamına gelmemektedir. Her ne kadar bura alanlarda da hırsızlık suçları meydana gelse de yoğunluk özellikle fiziki anlamda kotu olan bölgelerde evden-hırsızlık sucu daha yoğun islenmektedir. Fiziksel durumu Vasat yani orta halli olan konutlardan yapılan hırsızlıklar ( Tablo 3) haritadan anlaşılacağı üzere sucun islenmesi bakımından hayli fazla ve cezp edicilik içermektedir. Genel itibariyle ise bakıldığında bina durumu orta halli binalar hırsızlar tarafından daha çok tercih edildiği görülmektedir. Bu bağlamda orta halli binalar fiziki durumları iyi binalara oranla daha çok hırsızlığın işlendiği yerlerdir. Dolayısıyla fiziki durumu iyi olan mekânlardan orta ve kotu olan mekânlara oranla daha az hırsızlık gerçekleşmektedir. Bu çalışmadan da anlaşıldığı üzere kolluk kuvvetleri pro-aktif olarak özellikle bu bölgelerdeki hakli bilinçlendirme çalışmaları yapmalıdır. Görüldüğü üzere bize bir şey olmaz anlayışı terk edilmelidir. Ezberlenmiş yanlışların da bu çalışmayla doğru olmadığı ortaya çıkmıştır. Halk bu anlamda bilinçlendirilmeli ne gibi tedbirler alması gerektiği kolluk yetkililerince ahaliye duyurulmalıdır. Özellikle bu bölgelerde devriye görevleri sıklaştırılmalı pro- aktif yani önleyici tarzda sürekli rutin kontroller yapılmalıdır. Belediye yetkilileri bu alanları kamulaştırma yoluyla ıslah etme çalışmalarına hız vermelidir. Görüldüğü üzere yapısal faktörlerin sucu engellediği görülmektedir. Artik miadını doldurmuş iskânlar, yeni projelerle ve özel sektörün desteğini de alınarak hızlı bir şekilde yeniden yapılandırılmalıdır. Özellikle bu alanların aydınlatmaları artırılmalıdır. Yeşil alan, park, kültür merkezleri vs lerle canlı yasayan bir alan haline getirilmelidir. 3

4 (Tablo 2) Fiziksel Durumları İyi Olan Binalarda Evden Hırsızlığın Yoğun olduğu Yerler Genel olarak bir değerlendirme yapmak gerekirse, yapısal sorunlar yani şehirleşme ve mimarini münhasır bir etkisi suç ve suçluluk üzerinde etkisi vardır. Alışıla gelmiş düşüncelerin aksine evden hırsızlık sucu fiziksel olarak orta ve alt sınıf yapılarda daha çok görülmektedir. Kent güvenliğine yönelik yapılan çalışmaların temel amacı kentleri yaşanabilir hale getirmek ve kentli üzerindeki suç baskısını ortadan kaldırmaktır. Yapılan çalışmalar göstermektedir ki kentsel mekânın suçun gelişimindeki etkisi oldukça önemlidir. Dolayısıyla mekânın suça neden olan etmenlerinin insan algısı yoluyla tespiti problemin önemli ölçüde belirlenmesine neden olmaktadır. 9 Yerel yönetimler kentleri planlı bir biçimde geliştirmekten sorumludur. Belediyeler kente karşı işlenen suçların konusunu oluşturan kentli haklarının hayata geçirilmesinde öncü olmalıdır. 10 Kırsal alandan kente gelenler eski davranış ve alışkanlıklarını, örf ve adetlerini de getirmektedirler. Göç edenlerin bazıları kentle bütünleşirken bazıları kentte ayrı gruplar meydana getirmişlerdir. Gelenek ve göreneklerin uymayışı nedeniyle kent değerlerini yadırgayan ve zaman zaman kentle çatışan kendine has bir gecekondu kültür çevresi oluşturmuştur Kentleşmenin yarattığı kültür değişimi suçluluk yönünde şu şekilde etken olmaktadır. Kentleşme kırdan göç eden insanların ferdileşmesi, egoistleşmesi sonucunu doğurur. Kentleşme sosyal kontrol mekanizmasını yok eder, Kentleşme geleneksel yapı değişimine yol açar, Toplumlarda kentleşme, yeni menfaat gruplarının, yeni sınıfsal yapının doğasına yol açar. Kentte yerleşik kültür ortamıyla, kente göç edenlerin beraberlerinde getirdikleri kültür arasında çatışma çıkabilir. Kentlerde insanları, yeteneklerinin dışında bir hayata özendirecek örnekler, servet farkları ve çeşitli eğlence yerleri vardır. 11 Golce birlikte getirdikleri kültür ve yasam biçimini şehre aynen adapte etme alışkanlıkları şehirlerde görülür. Çalışmamızda da görüleceği üzere bu alışkanlıklarını binalarında da görülmektedir. Kırsal yasma alanlarında ki yapıların şehirlere de taşıdıkları bu bölgelerde kümeleşmelerin olduğu haritalardan anlaşılmaktadır. Belediyeler de, kentlerimizi, kentlerimizin değerlerini emanet ettiğimiz kuruluşlar olduklarından, hem yönetim tüzesinden aldıkları düzenleme gücünün bir sonucu olarak, hem de halkı temsil eden yönetim basamağı olarak, kente karşı işlenen suçların izlenmesinde yetkilidirler. 12 Belediyeler bu bölgeleri değiştirmeli değiştirirken de dönüştürücü kentli yasama adaptasyonu sağlayıcı projeleri hayata geçirmelidirler. Kentsel değişim değil dönüşüm projelerini harekete geçirmelidir. Ancak anlaşılması gereken binasal anlamda bir dönüşüm değildir. Dönüşümü ayni zamanda sosyal bir dönüşüm seklinde olmalıdır. Çalışmamızda görülen ve halen bir kente yakışmayan bazı yasam alanlarının ıslah edilmesi gereği ortadadır. Suç ve suçlulukla mücadele diğer kurumlarla olan işbirliğiyle ancak bir başarı sağlanabilir. Yerel yönetimler bu anlamda en önemli yere sahiptir. James q. Wilson ve George Kelling tarafından ortaya konulan kırık pencereler teorisi (Broken Windows Theory) ufak tefek suçlar veya suç olarak tanımlanmayan fakat çevreyi ve toplumu rahatsız edici davranışların önüne geçilmezse, bu davranışları yapanların, kimsenin müdahale etmediğini veya çevrenin ilgilenmediğini düşünerek bu davranışların miktarını ve şiddetini giderek arttırarak toplum genelinde bir düzensizlik oluşturacağıdır. Bunun sonucunda ise daha ciddi suçlara ortam sağlanmış olur. kırık pencereler teorisi, toplumdaki düzensizliğin ve suçun birbiri ile olan ilişkisini ifade etmek amacıyla kullanılmıştır. bir binanın pencere camlarından birisi kırıksa ve tamir edilmeden bırakılıyorsa diğer kalan pencere camları da yakın zamanda kırılacaktır. O kırık tek cam o çevrede kimsenin ilgili olmadığının ve ortamın diğer camları da kırmaya müsait olduğunun işaretidir. Wilson ve 9 Ela Ataç, Araş. Gör, Sucun kentsel mekândaki algısı; Güvensizlik hissi G.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 10 Mithat Arman Karasu, Kente karsı islene suç ve sucun aktörleri, Ankara Üniversitesi, SBF 11 Erman Aksoy, Araş. Gör,Suç ve güvenli kent yaklaşımı G.Ü., Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 12 Serkan Güneş, Graffiti: Sosyal suç mu, Sanat mı? Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fak. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 4

5 Kelling teoriyi newark yaya devriye deneyi ve psikolog Philip Zimbardo nun yaptığı test ile tekrar incelemeden geçirmiştir ve önemli sonuçlar alınmıştır yılında New York belediye başkanı seçilen Rudolph Guiliani kırık pencereler teorisini esas alarak New York polisine sıkı uygulamalar yaptırmıştır. Uygulama sonucunda New York ta genel suç oranında ve ciddi suçlarda önemli bir düşüş olmuş ve bu başarı ABD nin gündemine gelmiştir. Kolluk kuvvetleri meydana gelen ciddi suçları aydınlatma, olay yerinden delilleri toplama ve faili meçhul ise suçluyu bulma ve yakalama gibi görevler üzerine odaklanmış durumdadır. Toplum ve çevre düzeninin sağlanması, düzensiz davranışlarda bulunanların engellenerek suç korkusunun azaltılması aslında kolluğun öncelikli görevidir. Unutulmamalı ki, düzensizlik daha ciddi suçlara zemin hazırlar ve tetikler. (Tablo 3) Fiziksel Durumları Kotu Olan Binalarda Evden Hırsızlığın Yoğun olduğu Yerler Sonuç itibariyle; yerel yönetimler kendilerini kent güvenliğinden soyutlamamalıdır. Şehrin güvenliği ve halkın refahı halka yol su elektrik gibi fenni isler kadar ehemmiyetlidir. Yerel yöneticiler şehrin istikrarını sağlayıcı tedbirler almalıdır. Gerekli alt yapı çalışmaları yapmalı ve bunlara destek olmalıdır. Yapılan ve yapılacak olan oluşumlara sivil toplum kuruluşlara destek vermelidir. Bunlar için ayrıca bütçe, mekân sağlanmalıdır. Her kurumun temsilcilerinin katılabileceği veya sivil toplum kuruluşlardan çalışma grupları oluşturmalıdır. Maddi anlamda bu oluşumlar desteklenmelidir. 5. Konya Şehrinde Suçların Ekonomik Bakımdan Değerlendirilmesi Genel olarak bakıldığında yoksulluğun, kendine özgü bir yaşam biçimi ürettiği görülmektedir. Yoksul bireylerin genelde, olumsuz koşullar içeren yerlerde ikamet ettikleri, sağlıksız beslendikleri ve toplum tarafından dışlandıkları gözlemlenmektedir. Bu yaşam biçimi, bireylerin hukuk dışı eylemlere yönelmelerini kolaylaştırıcı bir öz taşımaktadır. Yoksulluk-suç ilişkisine bireyin psikolojik durumu açısından da bakmak mümkündür: Çünkü yoksulluk, birey psikolojisini de olumsuz olarak etkilemektedir. Yoksulluk özellikle, bireyin agresif ve düşmanca tutum geliştirmesinde etkilidir. Basit bir tartışma anında, yoksullukla hırpalanmış bir bireyin saldırgan davranışa yönelme olasılığı, ekonomik düzeyi iyi olanlara kıyasla daha yüksek olduğunu tahmin etmek mümkündür. Bir anlamda; bazı yoksul bireylerin geçim güçlüğü çekmelerinin, onlarda belirli ruhsal ve zihinsel rahatsızlıklara yol açtığı ve bu bozuk kişilik yapısının bireyin suç işlemesinde etkili olduğunu tahmin etmek mümkündür. Bu nedenle yoksulluk, suçlulukta önemli bir unsurdur denilebilir. Ayrıca; aç olan insanın, karnını doyurmak için bazen çalmak zorunda kalacağı hususu, aşina olduğumuz bir gerçektir. Ancak, işsizliğin tek başına bir suç nedeni olamayacağı gibi, yoksulluk faktörünün de tek başına bir suç nedeni olarak savunulması mümkün değildir. 13 İşsizlik faktörünün önemli bir suç nedeni olarak gözükmesini kuşkusuz haklı kılan bazı nedenler söz konusudur: Bunlardan ilkini, işsizlik faktörünün bireyin toplumsal değer ve normlara olan bağlılığını çözücü yönde etki yaptığı şeklindeki yaklaşım oluşturmaktadır. İşsizliğin, bireylerin toplumsal norm ve değerlere olan bağlılık düzeylerini azaltmasının, onların sapkın tutum geliştirmelerinde etkili olabileceği düşünülmektedir. İşsizlik faktörünün suç işlemede etkili olabileceğini akla getiren diğer ikinci bir neden ise, söz konusu faktörün bireyde yoğun bir dışlanmışlık duygusunun ortaya çıkmasında etkili olmasıdır. İşsiz bir bireyin işsiz oluşunu; bir işe yaramadığı, güvenilir bulunmadığı, kendisine ihtiyaç duyulmadığı veya yeteneksiz görüldüğü şeklinde kendisine 13 Zahir Kızmaz, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 2, sayfa 279 5

6 yönelik bir suçluluk duyma biçimi ile açıklama tutumu, o bireyde belirli düzeylerde psikolojik sorunlara yol açması mümkündür. 14 Psikolojik anlamda dışlanmışlık duyma, kendini kifayetiz görme, toplumdan tecrit edilmiş olarak hissetmesi de ayni zamanda kaybedecek bir şeyinin olamadığı duygusunu da beraberinde getirir. Hayata ve kendine isyan eden şahıs bu durumdan çıkış yolunu suç islemekte veya intihar eğilimli ise hayatına son vermekte bulabilir. Düşük Gelir Grubu Yoğunluğu ( Tablo 4 ) incelendiğinde ve aşağıda Konya Genelinde Evden Hırsızlığın Yoğunlaştığı Yerler incelenmesi halinde gelir seviyesinin düşük olduğu bölgelerdeki hırsızlık oranı daha yüksek olduğu görülür. Nacak bu bölgelerde Alış veriş merkezleri yoğunluğu fazladır. Konya nin eski yerleşim yerlerinden olup ayni zamanda şehir merkezi veya merkeze yakin konumdadırlar. Ancak merkeze komsu olan çoğu bu mahallelerde fiziksel olarak binalar eski durumdadır. Bu yerlerde yasayanların ise gelir seviyesi haritadan da anlaşıldığı üzere düşüktür. Buradan hareketle düşük gelir seviyesinden komsu mahallelere doğru bir hareket ilk etapta göze çarpar. Yani fırsat bakımından daha az olan bu yerlerden fırsat bakımından bol ve imkânlar olan daha merkezi konuma doğru dairesel bir hareketlenme vardır. İşsizlik oranındaki artış, hırsızlığı ve soygunculuğu beraberinde sürüklemektedir. Bu etkinin gecikmeli olmasının sebebi ise, kısa dönemde yasal iş bulma beklentisi ve diğer faydaların (işsizlik sigortası gibi) işsizlerin yasal olmayan işlere katılmalarını engellemesidir. İşsizlik devam ederken azalan işsizlik faydaları ve yasal iş bulma şansının giderek kaybolması, yasal olmayan işlere katılımı daha cazip hale getirecektir. Suç işlemek üzere karar verme durumunda ise, işgücü piyasasındaki kurallar bu kararı etkilemeyecektir. Çalışmada, işsizlikten suça doğru etkinin yanında suç miktarının da işsizlik miktarını artırdığı sonucuna ulaşılmıştır; bu durum suçluların işsizlik faydalarıyla birlikte, yasal olmayan kazanımlarını artırmak için fırsat yakalamak üzere yasal olan işlerini bırakmaları sebebine dayanabilir. 15 Bu çalışmamızda esas olarak gelir seviyesi düşük olup maddi yardımın yoğun olarak yapıldığı bölgelerle bazı suçlar arasında korelasyon olup olmadığı incelenmesi esas alınmıştır. Bu bakımdan maddi yardım alan ve issiz olduğu varsayımından hareketle bir çıkarım yapmak amaçlanmıştır. Tablo 6 de hırsızlık Konya genelinde yoğunlaştığı noktalar görülmektedir. Sosyal yardım yapılan bölgelerin yoğunlaştığı bölgeler dairesel olarak haritada gösterilmektedir. Hırsızlık genel itibariyle her bölgeye dağılmış vaziyette olmakla birlikte sosyal yardımın yoğunlaştığı bölgelerde yoğunlaştığı, diğer bölgelere oranla kümeleştiği görülmektedir. Buradansa su sonuç çıkarılabilir: Sosyal yardım alan ve gelir seviyesi düşük olan bölgeler hırsızlık sucunun daha çok mağduru durumundadır. Diğer bir bakış açısıyla burada hırsızlık sucu tablodan da anlaşılacağı üzerine anlaşılmaktadır. 6. Konya Şehrinde Suçların Bölgesel Niteliklerine Göre Değerlendirilmesi Yapılmış olan ve aşağıda sunulan çalışmamızda temel amaç bölgelerin özelliklerine göre suçların niteliğine göre değerlendirilme yapmaktır. Suçlarda fırsat yaklaşımından hareketle fırsatların yoğunlaştığı noktalarda ve nüfus hareketlerinin diğer bölgelere oranla yoğun olduğu bölgelerde islenen suçların yoğunluğunun tespiti hedeflenmiştir. 6.1 Alış Veriş Merkezlerinin Yoğunlaştığı Yerlerde Meydana Gelen Suçlar ve Suçların Konumsal Olarak İlişkisi Çalışmada ki amacımız AVM ile bazı suçlar arasında bir iliksinin olup olmadığıdır. AVM özelikle suçlular için fırsatların yoğun olduğu yerlerdir. Ayni zamanda insanların alış veriş yapmak veya diğer sebeplerle geldikleri yoğun yerlerdir. Suçla ekonomi ilişkisi fırsat yaklaşımlarından hareketle işlenmiş olan suçların yoğunluklarının tespiti- iliksisi irdelenmiştir. Tablo 5 incelendiğinde yeşil alanlar ve dairesel olarak gösterilen işyerinden hırsızlık suçlarında doğrusal bir orantı olduğu ilk etapta göze çarpmaktadır. Yani AVM lerin yoğun olduğu noktalar ayni zamanda suçlular için bir hedef alanlardır. Suçlular için cazibe merkezleridir, çıkarımı yapılabilir. ( Tablo 5) Konya Genelinde Evden Hırsızlığın Yoğunlaştığı Yerler 14 Zahir Kızmaz, a.g.e 15 Yakup AKKUŞ, Sucun Ekonomi Modelleri makalesinden 6

7 6.2 Alış Veriş Merkezlerinin Yoğunlaştığı Yerlerde Meydana Gelen Suçlar ve Suçların Konumsal Olarak İlişkisi Çalışmada ki amacımız AVM ile bazı suçlar arasında bir iliksinin olup olmadığıdır. AVM özelikle suçlular için fırsatların yoğun olduğu yerlerdir. Ayni zamanda insanların alış veriş yapmak veya diğer sebeplerle geldikleri yoğun yerlerdir. Suçla ekonomi ilişkisi fırsat yaklaşımlarından hareketle işlenmiş olan suçların yoğunluklarının tespiti- iliksisi irdelenmiştir. Tablo 5 incelendiğinde yeşil alanlar ve dairesel olarak gösterilen işyerinden hırsızlık suçlarında doğrusal bir orantı olduğu ilk etapta göze çarpmaktadır. Yani AVM lerin yoğun olduğu noktalar ayni zamanda suçlular için bir hedef alanlardır. Suçlular için cazibe merkezleridir, çıkarımı yapılabilir. Konya Genelinde AVM yoğunlaştığı yerler ile otodan hırsızlığın yoğunlaştığı yerler ( Tablo7 ) incelendiğinde alış verisi cin gelen veya çeşitli vesilelerle bu bölgelerde bulunup aracını park eden kişilerin araçlarında hırsızlık suçlarının meydana geldiği söylenebilir. Konya Genelinde AVM yoğunlaştığı yerler ile kasten yaralama sucunun yoğunlaştığı yerler bakımdan incelenmesi halinde kasten yaralama sucunun bu bölgelerde yoğunlaştığı görülmektedir. Konya Genelinde AVM yoğunlaştığı yerler ile cinsel sucunun yoğunlaştığı yerler bakımından incelendiğinde Cinsel taciz sucunun işlendiği yerler arasında AVM lerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde işlendiği görülür. Sonuç itibariyle suçta fırsat yaklaşımları dikkate alındığında suçlular AVM bölgeleri ve çevrelerini tercih ettikleri görülmektedir. Dolayısıyla kolluk güçleri buralarda tedbirlerini yoğunlaştırmalı süreklilik arz eden denetim ve kontrollerini yapmalıdır. Özellikle AVM çalışanları bilinçlendirilmelidir. Özellikle AVM merkezleri şehir dışlarına kaydırılmalıdır. Otoparkı, özel güvenlik personelleri ve güvenlik kameraları ile denetlenmelidir. Kolluk güçleri bu manada AVM çalışanlarını bilgilendirmeli ve bilinçlendirmelidirler. ( Tablo 7) Konya Genelinde AVM yoğunlaştığı yerler ile işyerinden hırsızlığın yoğunlaştığı yerler Tablolar bir bütün olarak alındığında ayrıca şehrin sadece belirli noktalarında AVM lerin yoğunlaştığı görülmektedir. AVM şehrin geneline yayılmalıdır. Bu Anlamda planlamalar yapılmalı böylelikle risk oranı ve halkın yoğunluğu dağıtılmış olur. Dolayısıyla Suçlular hedef yoğunluğu dağıtılınca ve tedbirler alınınca suç yoğunluğu nispeten azaltılmış olur. Oto hırsızlığının yoğun olduğu alanlarda ve bunların yakın çevresinde oto parkı olmaması/yetersiz olması ve dolayısıyla bu alanlara gelenlerin araçlarını AVM çevresindeki cadde ve sokaklara park etmeleri, araç sahiplerinin bilinmesi, takip edilmesi gibi nedenler buradaki hırsızlığı arttıran nedenler olabilir. Yapısal sorunların özellikle AVM merkezler, hastane is merkezleri vs bu alanlarda mutlaka ve yeteri kadar park alanları ayrılmalıdır. Çevrelerine otoparklar yapılmalıdır 7

8 ( Tablo 4 ) Düşük Gelir Grubu Yoğunluğu ( Tablo 6 ) Konya Genelinde maddi yardım alan bölgelerde hırsızlık sucu dağılımı 7. SONUÇ Şehirdeki hırsızlık suçlarının dağılışında etkili olan diğer faktör de şehirsel arazi kullanımıdır. Arazi kullanımının ortaya çıkardığı farklı çevresel olanaklar, hırsızlık oranları ile birlikte, suçlu ile suç bölgesi arasındaki suçlu göçünü de etkilemektedir. Bu bağlamda, konut alanlarının yoğunlaştığı alanlarda ikametten hırsızlık, işyerlerinin gerek sayı, gerekse tür açısından yoğunlaştığı alanlarda işyerinden hırsızlık, gibi hırsızlık olayları artış göstermektedir. Önemli ticari faaliyetlerinin hâkim olduğu bölgelerde meydana gelen hırsızlık olayları oldukça yoğundur. Bu durum, suçlu ile suça maruz kalan mağdur kişiler arasında etkileşim ve karşılaşmanın fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Gerek şehirsel arazi kullanımı, gerekse mekânların sosyo-ekonomik yapısı, 8

9 hırsızlığın dağılış ve yoğunluğu bağlamında şehirde farklı bölgeleri ortaya çıkarmaktadır. Buna göre şehir merkezinde suç sayısının en fazla görüldüğü alandır Bu alanlar hırsızlık suçları için çekici mekânları oluşturmaktadır. 16 Mahalle veya belirli bir bölge (belde, ilçe, şehir merkezi, vb.) düzeyinde belirlenecek yerel güvenlik politikaları da toplum odaklı olacağından yerel ihtiyaçlara göre şekillenecektir. Sonuç olarak, toplum destekli güvenlik stratejilerinin başarısı ile bu tür inisiyatiflere yönelik toplum desteği arasında karşılıklı bir ilişki bulunmaktadır. Başarılı bir şekilde uygulanan toplum destekli güvenlik stratejileri, vatandaşlar arasında suç ve suçlulukla mücadele için ortak bir bilincin oluşmasını sağlayacaktır. Diğer taraftan toplum destekli güvenlik stratejilerinin suç ve suçluyla mücadeleye yönelik ortak bir bilinç ve iradeyle hareket eden toplumlarda daha başarılı bir şekilde uygulanacağı öngörülmektedir. Dolayısıyla toplum destekli güvenlik stratejilerinin başarıyla uygulanması noktasında toplumun kolluğun faaliyetlerinden memnuniyetini ve desteğini arttırmak kolluk yetkilileri için her zamankinden daha önemli hale gelmektedir. 17 Disiplinli güvenlik programlarının oluşturulmasında, yerel ve merkezi yönetimlere önemli görevler düşmektedir. Bu programlar çerçevesinde emniyet birimleri, üniversiteler, ilgili meslek adamları, sivil toplum örgütleri ve halk etkin bir şekilde koordine olup, kentlerde gelişen suça birlikte müdahale etmelidirler. Kente özgü karaları verecek olan ve pek çok meslek alanını içeren güvenli kent komitelerine ihtiyaç vardır. Dolayısıyla kentsel suçun ve kentsel şiddetin gelişimini engellemede kent ölçeğinde, disiplinler arası suç önleme stratejileri geliştirmek, güvenli, sağlıklı ve yaşanabilir kentler ya da yaşam çevreleri oluşturmak ve kentlerde gelişen suça karşı kalıcı müdahalelerde bulunmak için gerekli ve önemli olmaktadır. Konya şehrinde asayiş suçlarının dağılışı, mekânsal arazi kullanımı ile ilişkilendirildiğinde, suç miktarlarının merkezden çevreye doğru düşüş gösterdiği suçların mahallelere dağılışında, mekânsal arazi kullanımı ve çevre şartlarının etkili faktörler olduğu tespit edilmiştir. Şehirde arazi kullanımı mahallelere göre farklılık göstermektedir. Mahalleler ölçeğinde yönetim, ticaret konut, eğitim sağlık fonksiyon alanları iç içe geçmiş durumdadır. Sonuç olarak, Konya şehrinde yerel imkânlar çerçevesinde suçla; siyasal, sosyal, mekânsal ve ekonomik tedbirleri içerecek şekilde, suçun bütün boyutları ile mücadele etmek temel hedef olarak kabul edilmelidir. Bu açıdan yerel otoriteler, şehir ve güvenlik eksenli politikalar bağlamında daha duyarlı ve profesyonel bir yaklaşımla hizmet sunmalıdır. Aynı kişilerin tekrar suç işlemesinin önlenmesi için bu kişileri kontrol ve denetim altında bulundurulmasına yönelik, sosyal destek projeleri geliştirilmesi gereği ortaya çıkmaktadır. 18 Kaynakça AKKUŞ Yakup, Sucun Ekonomi Modelleri makalesinden Zahir Kızmaz, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 13, Sayı: BAŞIBÜYÜK Oğuzhan, KARAKUŞ Önder, Sosyal Düzensizlik ve Toplum Destekli Güvenlik Politikaları, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, Cilt: 13 Sayı: 2 - Güz 2010 DOLU, Osman,(2010),Suç Teorileri,2 Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık ELA Ataç, Araş. Gör, Sucun kentsel mekândaki algısı; Güvensizlik hissi G.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ELGAZ, Yusuf, Cinsel suçlar ve kız kaçırma suç sosyolojisi acısından incelenmesi adli makalesi ERMAN Aksoy, Araş. Gör,Suç ve güvenli kent yaklaşımı G.Ü., Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Finans Bank Reklamı -- Bizce Mümkün (Rüzgâr Nereye Götür Beni Oraya) GÜNAL Veysi, SAHiNALP M.Sait, Şanlıurfa Şehrindeki Hırsızlık Suçlarının Mekânsal Analizi, Polis Bilimleri Dergisi Cilt:11 (1) GUNES, Serkan, Grafiti: Sosyal suç mu, Sanat mı? Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fak. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü GÜREMEN, Lale, Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 25 Temmuz Ağustos 2011 ICLI, Tülin, (2007), Kriminoloji 7.Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık KARAMAN K, 2003,Türkiye de Şehirleşme Olgusu ve Gecekondu Olgusu, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları KARASU Mithat Arman, Kente karsı islene suç ve sucun aktörleri, Ankara Üniversitesi, SBF KIZMAZ,`Zahir, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 2, sayfa 279 Selçuk üniversitesi ogr. Üyesi PROF. CUKURCAYIR ile yapılan bir görüşmede yapmış olduğu bir tespit SEVER, Hanefi; GONULTAS Burak, Kriminal Profillendirme Çalışmalarının Temeli ve Pozitif Ekol Açıklamalarında doğru Bilinen Yanlışlar Adli Makaleleri 16 GÜNAL Veysi, SAH_NALP M.S ait, a.g.e 17 BAŞIBÜYÜK Oğuzhan, KARAKUŞ Önder, Sosyal Düzensizlik ve Toplum Destekli Güvenlik Politikaları, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, Cilt: 13 Sayı: 2 - Güz GÜREMEN Lale Yrd. Doç. Dr, a.g.e 9

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Çocuk; Kanuna göre reşit olma durumları hariç 18 yaş altı herkese çocuk denir. Çocuk bütün canlılar içinde en uzun süre bakımı, korunmayı ve sevgiyi gerektiren varlıktır. Bir toplumun ilerleyebilmesi ve

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MEHMET SAİT ŞAHİNALP Doğum Tarihi: 21. 04. 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Coğrafya Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1992-1996

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II ÇALIŞMA EKONOMİSİ II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

Kent ve İnsan İlişkisi. Yrd. Doç.Dr. Çiğdem Vatansever 22 Şubat 2013

Kent ve İnsan İlişkisi. Yrd. Doç.Dr. Çiğdem Vatansever 22 Şubat 2013 Kent ve İnsan İlişkisi Yrd. Doç.Dr. Çiğdem Vatansever 22 Şubat 2013 Akış 1. İnsan ve Mekan İlişkisi 2. Kent olarak Çerkezköy 3. Sonuç Çalışma ve mekan Temel konular Isıve aydınlatma Açık ofisler Maliyet

Detaylı

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR?

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? YEREL KALKINMA POLİTİKALARINDA FARKLI PERSPEKTİFLER TRC2 BÖLGESİ ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? BÖLGESEL GELIŞME ULUSAL STRATEJISI BGUS Mekansal Gelişme Haritası

Detaylı

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü CBS & UA ile Afet Yönetimi Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş Amaçlar (1) Kriz yönetimi kavramının tartışılması Tehlike, acil durum ve

Detaylı

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci Yeniden Yapılanma Süreci 2010-2025 Dönüşüm Süreci 2025-2050 2025'te olmazsa olmazlar Geçiş dönemi kilit meseleleri Dönüşüm zamanının Başarı Dönüşüm ölçütleri zamanının Vizyon Herkese fırsat eşitliği sağlanarak

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi Doç.Dr.Tufan BAL Dersin İçeriği Kırsal Kalkınma Kavramının Tarihçesi Kırsal Kalkınmada Temel Amaç Kırsal Alan Kalkınma Politikaları Kırsal

Detaylı

KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI

KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI 2016-2018 AMAÇ Onuncu Kalkınma Planı hedeflerine ulaşabilmek açısından hazırlanan öncelik dönüşüm programları topyekûn kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesi açısından büyük

Detaylı

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Oğuz Gündoğdu ACİL DURUMLAR PANELİ KalDer Bursa Şubesi Çevre ve İş Güvenliği Kalite Uzmanlık Grubu 27 Mayıs 2015 Ülkemizde çağdaş anlamda Afet Yönetimi

Detaylı

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği Çalıştayı Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği Dr. Yurdakul SAÇLI Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel

Detaylı

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 11 12 ARALIK 2009 / ANKARA ALAN ARAŞTIRMASI II Türkiye de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri Oda Raporu Hazırlayanlar

Detaylı

BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU

BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2011 31 Ekim - 04 Kasım 2011, Antalya BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU Eylem Kaya 1, M. Erkan

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI: PELİTLİ BELEDİYESİ ÖRNEĞİ Giriş İçindekiler Problemin Tanımı Çalışmanın Amacı Yapılan Çalışmalar Tasarım Uygulama Yazılım Güncelleme Test Bulgular Sonuç ve Öneriler

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI ŞUBAT 2015

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI ŞUBAT 2015 www. bet i mar. com BURSA 1. KENTSELDÖNÜŞÜM Zİ RVESİ ARAŞTI RMA SUNUMU ŞUBAT2015 1. GİRİŞ Kentsel Dönüşüm, Kentsel gelişmenin toplumsal ekonomik ve mekansal olarak yeniden ele alındığı ve kentteki sorunlu

Detaylı

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 2010 YGS SOS.BİL. TESTİNDEKİ / COĞRAFYA SORULARININ MÜFREDAT AÇISINDAN ANALİZİ Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 19. Hayali Rehberler: Paraleller ve Meridyenler

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR PROJESİ NEDİR?

SAĞLIKLI ŞEHİR PROJESİ NEDİR? SAĞLIKLI ŞEHİR PROJESİ NEDİR? HERKES İÇİN SAĞLIK, İNSAN HAKLARI BEYANNAMESİ, YEREL GÜNDEM 21 PRENSİPLERİ IŞIĞINDA ŞEHİRDE YAŞAYAN İNSANLARIN FİZİKİ, PSİKOLOJİK ÇEVRESEL SOSYAL REFAHLARINI GELİŞTİRMEYİ

Detaylı

REKREASYON AMAÇLI KENTSEL YEŞİL ALANLARIN PLANLAMA İLKELERİ AÇISINDAN GIS ARACILIĞIYLA SORGULANMASI; TRABZON ÖRNEĞİ

REKREASYON AMAÇLI KENTSEL YEŞİL ALANLARIN PLANLAMA İLKELERİ AÇISINDAN GIS ARACILIĞIYLA SORGULANMASI; TRABZON ÖRNEĞİ REKREASYON AMAÇLI KENTSEL YEŞİL ALANLARIN PLANLAMA İLKELERİ AÇISINDAN GIS ARACILIĞIYLA SORGULANMASI; TRABZON ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Dr. Cenap SANCAR Arş. Gör. Ebru SİNAN Arş. Gör. Sanem ÖZEN TURAN Karadeniz

Detaylı

Gayrimenkul Değerleme ve Kentsel Dönüşüm Uygulamaları

Gayrimenkul Değerleme ve Kentsel Dönüşüm Uygulamaları GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Gayrimenkul Değerleme ve Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Ekim, 2013 Biz Kimiz..? GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Türkiye de kurulan ilk kurumsal değerleme şirketidir. 1994

Detaylı

TOPLUM TANILAMA SÜRECİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL

TOPLUM TANILAMA SÜRECİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL TOPLUM TANILAMA SÜRECİ Prof. Dr. Ayfer TEZEL TOPLUMUN TANIMI A.Ü.AHE 402 Halk Sağlığı Hemşireliği Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların

Detaylı

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR İsmail ERTEN Çanakkale bölgesi düz damlı ve kırma çatılı yapılar dağılım Çanakkale kentinin yerleşim alanlarının 1. dönem dağılışı 1462-1500 Çanakkale

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

Türkiye de Meydana Gelen Suçların Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile İncelenmesi

Türkiye de Meydana Gelen Suçların Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile İncelenmesi hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2011/1 Sayı 104 www.hkmo.org.tr Türkiye de Meydana Gelen Suçların Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile İncelenmesi Tarık TÜRK 1 Özet: Toplum biliminin

Detaylı

ANKARA İLİ DEVLET YOLLARINDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZALARININ KONUMSAL VERİLERİNİN, TRAFİK DENETİM POLİTİKALARINA KATKISI

ANKARA İLİ DEVLET YOLLARINDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZALARININ KONUMSAL VERİLERİNİN, TRAFİK DENETİM POLİTİKALARINA KATKISI Ömür KAYGISIZ Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü Senem ÇINARBAŞ AKIN Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü ANKARA İLİ DEVLET YOLLARINDA MEYDANA GELEN TRAFİK

Detaylı

Kentlilik Bilinci. Gürcan Banger - ESYO 30 Eylül 2010

Kentlilik Bilinci. Gürcan Banger - ESYO 30 Eylül 2010 Kentlilik Bilinci Gürcan Banger - ESYO 30 Eylül 2010 Kent Kent; tarihin farklı dönemlerine ait fiziksel, sosyal ve kültürel katmanların üst üste kurulması sonucu oluşan fiziksel, mekânsal ve sosyal bir

Detaylı

GAZİANTEP DE ARSA SORUNU

GAZİANTEP DE ARSA SORUNU GAZİANTEP DE ARSA SORUNU 1.0 KONU TANITIMI Şehirlerin fiziki bağlamada gelişmeleri, başta gelişme alanlarının varlığı olan arsalara, imar planlarına ve yapılaşma lejantına bağlı olarak şekillenmektedir.

Detaylı

Yerel yönetimler, çıktılar ve sonuçlar

Yerel yönetimler, çıktılar ve sonuçlar tepav türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı Yerel yönetimler, çıktılar ve sonuçlar 10.03.2016 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

PROJE ADI: ARAFTA KALDIM

PROJE ADI: ARAFTA KALDIM PROJE ADI: ARAFTA KALDIM Araştırmanın Künyesi ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ Kullanılan yöntem (ler) Kalitatif Kantitatif Diğer (açıklayınız) X Araştırmanın evreni/ hedef kitlesi Coğrafi kapsama alanı Örnekleme

Detaylı

CBS TABANLI SUÇ ANALİZİ YÖNTEMLERİ

CBS TABANLI SUÇ ANALİZİ YÖNTEMLERİ CBS TABANLI SUÇ ANALİZİ YÖNTEMLERİ M. Özçetin a, H. H. Maraş b a TÜBİTAK İLTAREN, Ankara, Türkiye - mustafa.ozcetin@tubitak.gov.tr b Fen Bilimleri Enstitüsü, Çankaya Üniversitesi, Ankara, Türkiye - hhmaras@cankaya.edu.tr

Detaylı

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2 Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3 Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 Aile ve Toplumsal Gruplar ÜNİTE:5 1 Küreselleşme ve Ekonomi

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

BUSKĐ SU VERĐLERĐNĐN GELĐŞMĐŞLĐK DÜZEYĐNE GÖRE COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ ĐLE ANALĐZĐ

BUSKĐ SU VERĐLERĐNĐN GELĐŞMĐŞLĐK DÜZEYĐNE GÖRE COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ ĐLE ANALĐZĐ TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ 2009 02-06 Kasım 2009, Đzmir BUSKĐ SU VERĐLERĐNĐN GELĐŞMĐŞLĐK DÜZEYĐNE GÖRE COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ ĐLE ANALĐZĐ M. Sancak 1, S. Akkar 2 1 BUSKĐ, Bursa Su ve Kanalizasyon

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

Dr. Aytuğ Balcıoğlu Çankaya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü

Dr. Aytuğ Balcıoğlu Çankaya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Kentsel Çevre ve Ruh Sağlığı İlişkisi: Ruh Sağlığını Koruma, Sosyal İyi Olma Hali ve Toplulukçu Yeterliliği Geliştirme Amaçlı bir Programın Oluşturulması Dr. Aytuğ Balcıoğlu Çankaya Belediyesi Sosyal Yardım

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

İSG KÜLTÜRÜ VE EĞİTİM

İSG KÜLTÜRÜ VE EĞİTİM İSG KÜLTÜRÜ VE EĞİTİM DOÇ.DR.SAİM OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İSG AMACI Çalışanları Korumak Üretim Güvenliğini Sağlamak (İş gücü kaybını önlemek) İşletme Güvenliğini Sağlamak İSG HAKKI Sağlıklı

Detaylı

Koşuyolu Mahallesi Proje Sınırları

Koşuyolu Mahallesi Proje Sınırları Vizyon Sağlıklı Kent Planlaması kapsamında, Mahalle planlaması yaparak mahalleye yönelik eğitim, konut,yeşil alanlar,ticari alanlar ve toplum güvenliği gibi yaşam kalitesini etkileyen konularda sağlıklı

Detaylı

Eskişehir 2015 Vizyonu Kentin Sosyo-Ekonomik Geleceği. Gürcan Banger

Eskişehir 2015 Vizyonu Kentin Sosyo-Ekonomik Geleceği. Gürcan Banger Gürcan Banger http://www.gurcanbanger.com Kentsel Vizyon nedir? Kentsel vizyon, bir kentin kendine ve kendi geleceğine nasıl baktığıdır. Kentsel vizyon, kentin gelecekte ne olmak istediğidir. Kentsel vizyon,

Detaylı

KIRSAL YERLEŞİM TEKNİĞİ DOÇ.DR. HAVVA EYLEM POLAT 8. HAFTA

KIRSAL YERLEŞİM TEKNİĞİ DOÇ.DR. HAVVA EYLEM POLAT 8. HAFTA KIRSAL YERLEŞİM TEKNİĞİ DOÇ.DR. HAVVA EYLEM POLAT 8. HAFTA Araştırıcı ve bilim adamları fiziksel planlamayı değişik biçimlerde tanımlamaktadırlar. Bu tanımlar, genellikle, birbirleri ile eş anlam ve kapsama

Detaylı

1. SOSYAL SERMAYE 1. (1) (2) 2. (3). (4) 3. (5) (6) 4.

1. SOSYAL SERMAYE 1. (1) (2) 2. (3). (4) 3. (5) (6) 4. 1. SOSYAL SERMAYE 1. Sosyal sermaye OECD tarafından grup içerisinde ya da gruplar arasında işbirliğini kolaylaştıran anlayışlar, paylaşılan değerler, normlarla birlikte ağlar olarak tanımlanmaktadır (1).

Detaylı

BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ

BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ İçindekiler SİSTEM DİNAMİKLERİ ALTERNATİF DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ... 2 Aile Yapısı... 2 Çocuk ve Gençlerle ilgili Faaliyetler... 2 Eğitim Kültür...

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon. www.gislab.ktu.edu.tr

Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon. www.gislab.ktu.edu.tr Planlamada Uygulama Araçları Yrd. Doç. Dr. Volkan YILDIRIM,yvolkan@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr II. Ders_İçerik 6. Planlamada Veri Yönetimi Coğrafi Bilgi

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ İNTİHAR RAPORU 24. 09.2014 GİRİŞ: En basit anlamda insanın kendi

Detaylı

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Hamit BİRTANE Uzman Mart 2012 TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Günümüz ekonomilerinin en büyük sorunlarından biri olan

Detaylı

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA M. SİNAN ÖZDEN 2 AĞUSTOS 2017 İSTANBUL PLAN Plan, yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır. Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Plan, bir düşünceyi,

Detaylı

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI DAYANIŞMA GÜNÜ

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI DAYANIŞMA GÜNÜ 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI DAYANIŞMA GÜNÜ BODRUM KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ 25 KASIM KADINLARA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ BASIN BÜLTENİ: Mirabel kız kardeşler,

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İZMİR ŞUBESİ KÜLTÜRPARK İMAR PLANLARINA İLİŞKİN EK RAPOR TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından oluşturulan Kültürpark Projesi Değerlendirme Raporu nda belirtilen görüşlerimizin

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com İş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak. Güvenlik kültürünün işletmeye faydalarını öğrenmek, Güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak. ILO

Detaylı

BELEDİYE VERİLERİNE AİT İSTATİSTİKLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ (MAPPING) ÇALIŞMASI. Doç. Dr. H. Hakan Yılmaz 21.12.2012 Ankara

BELEDİYE VERİLERİNE AİT İSTATİSTİKLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ (MAPPING) ÇALIŞMASI. Doç. Dr. H. Hakan Yılmaz 21.12.2012 Ankara BELEDİYE VERİLERİNE AİT İSTATİSTİKLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ (MAPPING) ÇALIŞMASI Doç. Dr. H. Hakan Yılmaz 21.12.2012 Ankara Sunum Planı Çalışmanın Amaçları Belediye İstatistiklerinin Eşleştirilmesi Belediyeler

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 2 2 MEVCUT PLAN DURUMU...

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL D. KODU DERSİN ADI T+U+L KREDİ ÖNŞART AKTS 3503151 Planlama Stüdyosu 1

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Tedarikçi Seçme Kararları- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Satın Alma Bir ișletme, dıșarıdan alacağı malzeme ya da hizmetlerle ilgili olarak satın alma (tedarik) fonksiyonunda beș

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: GERONTOLOJİ: YAŞLILIK BİLİMİ...1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: GERONTOLOJİ: YAŞLILIK BİLİMİ...1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: GERONTOLOJİ: YAŞLILIK BİLİMİ...1 Yaşlılık ve Yaşlanma...7 Gerontoloji...11 Gerontoloji Tarihi...12 Diğer Bilim Dallarıyla Ortak Çalışmalar...16 Sosyal Gerontoloji...20 Sosyal Gerontoloji

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 04.01.2016 KARAR NO: 1 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi hükmü çerçevesinde

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada Kalkınma Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler ilgili kurum sitelerinden alıntıdır. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI İçindekiler

Detaylı

Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği

Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN CALISMALARI ANABİLİM DALI Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği Yüksek Lisans Bitirme Projesi Derya Demirdizen Proje Danışmanı Prof.

Detaylı

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih:

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: 11.01.2016 Sayı: 16.16.0011 YILDIRIM BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NE BURSA Yıldırım İlçesi, Mevlana ve Ulus Mahalleleri sınırlarındaki yaklaşık 14 ha lık Riskli

Detaylı

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Hella Dunger-Löper Staatssekretärin für Bauen und Wohnen 1 Katılım (Latince: Katılım). Genel olarak: Katılım, vatandaşların ortak (siyasi) sorunların

Detaylı

Doç. Dr. Fatih Öncü. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Doç. Dr. Fatih Öncü. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doç. Dr. Fatih Öncü Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikolojik taciz Bedensel Ruhsal Bedensel ve ruhsal Çalışma hayatında mobbing veya psikolojik

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER İŞBİRLİĞİ REHBERİ

YEREL YÖNETİMLER İŞBİRLİĞİ REHBERİ YEREL YÖNETİMLER İŞBİRLİĞİ REHBERİ YEREL YÖNETİMLER İŞBİRLİĞİ REHBERİ 2 Yeşilay, insan onurunu ve saygınlığını temel alan, toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışan,

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ STRATEJİK VİZYON BELGESİ ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ Ekonomi, Enerji ve Güvenlik; Yeni Fırsatlar ( 20-22 Nisan 2016, Pullman İstanbul Otel, İstanbul ) Karadeniz - Kafkas coğrafyası, tarih boyunca

Detaylı

3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ

3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ 3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ 3.11.1. Kentsel Çevrenin Değerlendirilmesi Bu bölümde görüşmecilerden, İstanbul ile ilgili çeşitli fiziksel ve sosyal özelliklere ilişkin önermelere katılımına

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

10. SINIF COĞRAFYA DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10. SINIF COĞRAFYA DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM Ay Hafta Ders saati KONULAR KAZANIMLAR 1 3 Yer şekilleri ve Kayaçlar A.10.1. Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 3 Yer şekilleri ve Kayaçlar

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

Eğitim Tarihleri: 5-6/ 11 /2016 ve / 11 /2016 (2 hafta Cumartesi ve Pazar toplam: 32 saat) Eğitim Ücreti: 400 TL + KDV (Öğrencilere %25 indirim

Eğitim Tarihleri: 5-6/ 11 /2016 ve / 11 /2016 (2 hafta Cumartesi ve Pazar toplam: 32 saat) Eğitim Ücreti: 400 TL + KDV (Öğrencilere %25 indirim Eğitim Tarihleri: 5-6/ 11 /2016 ve 12-13 / 11 /2016 (2 hafta Cumartesi ve Pazar toplam: 32 saat) Eğitim Ücreti: 400 TL + KDV (Öğrencilere %25 indirim uygulanmaktadır.) Katılımcı Sayısı: 50 kişi ile sınırlıdır.

Detaylı

Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler

Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler 9 Kasım 2010 Nobody s Unpredictable Çalışmanın Amacı 2010 Ipsos Türkiye de boşanma, ayrılık, ya da vefat nedeniyle ebeveynlerden birinin yokluğunun psikolojik ekonomik

Detaylı

Doğal Afetler ve Kent Planlama

Doğal Afetler ve Kent Planlama Doğal Afetler ve Kent Planlama Yer Bilimleri ilişkisi TMMOB Şehir Plancıları Odası GİRİŞ Tsunami Türkiye tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası, meteorolojik özellikleri nedeniyle afet tehlike

Detaylı

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN BÖLGE PLANI Hazırlayan : Murat DOĞAN İÇERİK 1. Bölge Planlama Nedir? 2. Neden Bölge Planlama? 3. Nasıl bir planlama yaklaşımı? 4. Bölge Planı Örnekleri Bölge planlama, BÖLGE PLANLAMA Bölge Planlama Nedir?

Detaylı

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

DSÖ SAĞLIKLI ŞEHİRLER PROJESİ 5. FAZ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI JÜLİDE ALAN SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ NİSAN 2008

DSÖ SAĞLIKLI ŞEHİRLER PROJESİ 5. FAZ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI JÜLİDE ALAN SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ NİSAN 2008 DSÖ SAĞLIKLI ŞEHİRLER PROJESİ 5. FAZ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI JÜLİDE ALAN SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ NİSAN 2008 DSÖ SAĞLIKLI ŞEHİRLER AĞI 5. Faz Ana Konuları 5. FAZ Dünya Sağlık

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: KMY 2010

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: KMY 2010 Dersi Veren Birim: Kamu Yönetimi Dersin Türkçe Adı: KENT YÖNETİMİ VE POLİTİKASI Dersin Orjinal Adı: KENT YÖNETİMİ VE POLİTİKASI Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu:

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 16 ve Harita

Detaylı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı Habitat III 17-20 Ekim 2016, Kito Sayfa1

Detaylı

penceremi ışığa açıyorum PARMAKLIKLAR ARKASINDAKİ YÜREKLERİ IŞIKLA BULUŞTURUYORUZ

penceremi ışığa açıyorum PARMAKLIKLAR ARKASINDAKİ YÜREKLERİ IŞIKLA BULUŞTURUYORUZ penceremi ışığa açıyorum PARMAKLIKLAR ARKASINDAKİ YÜREKLERİ IŞIKLA BULUŞTURUYORUZ Sosyal birer varlık olmaları itibarıyla insanlar, yeryüzünde var oldukları günden bu yana toplu halde yaşamakta ve birbirleriyle

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

KRİMİNOLOJİ -I- 11 Aralık 2014 Suçun Ölçümü 2. Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

KRİMİNOLOJİ -I- 11 Aralık 2014 Suçun Ölçümü 2. Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ KRİMİNOLOJİ -I- Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU tuba.topcuoglu@gmail.com 11 Aralık 2014 Suçun Ölçümü 2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ SUÇUN ÖLÇÜMÜNDE KAYNAKLAR Resmi suç istatistikleri: Polis istatistikleri

Detaylı

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirmesi Çekince Raporu Projenin adı: Residence Tower Müellifi:

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

UTY nin esas amacı, yol ağını kullanan araç sayısını azaltırken, seyahat etmek isteyenlere de geniş hareketlilik imkanları sağlamaktır.

UTY nin esas amacı, yol ağını kullanan araç sayısını azaltırken, seyahat etmek isteyenlere de geniş hareketlilik imkanları sağlamaktır. ULAŞTIRMADA TALEP YÖNETİMİ (UTY) NEDİR? Basit olarak, UTY programları bir araçtaki kişi sayısını arttırarak ya da seyahat zamanını ya da ihtiyacını etkileyerek taşımacılık sistemlerinin hareket kazandırdığı

Detaylı

1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri. 2. Suçun Yapısal Unsurları. 3. Hukuka Aykırılık Unsuru

1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri. 2. Suçun Yapısal Unsurları. 3. Hukuka Aykırılık Unsuru 1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri 2. Suçun Yapısal Unsurları 3. Hukuka Aykırılık Unsuru 4. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran ve Azaltan Nedenler 5. Suçun Özel Görünüm Biçimleri 1 6. Yatırım

Detaylı

SİLİVRİ 2014 PAYDAŞ ANALİZİ

SİLİVRİ 2014 PAYDAŞ ANALİZİ SİLİVRİ 2014 PAYDAŞ ANALİZİ Paydaşlar, belediyenin hizmetleri ile ilgisi olan, kuruluştan doğrudan veya dolaylı, olumlu yada olumsuz yönde etkilenen veya belediyenin yönetimi ile hizmetlerini etkileyen

Detaylı

Köy nüfusu genel olarak azalmaktadır Kamu hizmetleri kırsal alanda yetersiz. Tarım ve hayvancılıkta elde edilen gelir düşük

Köy nüfusu genel olarak azalmaktadır Kamu hizmetleri kırsal alanda yetersiz. Tarım ve hayvancılıkta elde edilen gelir düşük Çorum 3. grup (Kırılgan Gruplar) Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Metin UÇAR Raportör: Sümer ÇAKIR I.Bölüm Kırsalda yaşayanlar Sorunlar Gelir kaynakları yetersiz Köy nüfusu genel olarak azalmaktadır Kamu hizmetleri

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

Detaylı

BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023

BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023 BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023 VİZYONUMUZU OLUŞTURDUK BOLU ÜNİVERSİTE, TURİZM,SPOR VE SAĞLIK KENTİ OLACAK BOLU nun GELECEĞİNİ PLANLADIK Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ile Bolu Belediyesi arasında imzalanan

Detaylı

Afetlerde Gönüllü Katılım ve Mahalle Afet Gönüllüleri

Afetlerde Gönüllü Katılım ve Mahalle Afet Gönüllüleri Afetlerde Gönüllü Katılım ve Mahalle Afet Gönüllüleri Bahri SOYYİĞİT Kocaeli Mahalle Afet Gönüllüleri Dernek Başkanı Nisan 2014 İçerik Gönüllü katılım Yerel gönüllü yapılanmalar Mahalle Afet Gönüllüleri

Detaylı

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Detaylı

4.GIDA GÜVENLİĞİ KONGRESİ KAPANIŞ BİLDİRGESİ

4.GIDA GÜVENLİĞİ KONGRESİ KAPANIŞ BİLDİRGESİ 4.GIDA GÜVENLİĞİ KONGRESİ KAPANIŞ BİLDİRGESİ Bu kapanış bildirgesinde yer alan aşağıdaki maddeler 4.Gıda Güvenliği Kongresinin çeşitli oturumlarında ve panellerinde dile getirilen ortak görüşlerin özetlenmesiyle

Detaylı

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler,

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, ÇOCUKLARIN İNTERNET ORTAMINDA CİNSEL İSTİSMARINA KARŞI GLOBAL İTTİFAK AÇILIŞ KONFERANSI 5 Aralık 2012- Brüksel ADALET BAKANI SAYIN SADULLAH ERGİN İN KONUŞMA METNİ Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler,

Detaylı