A Tipi Kişilik, Cinsiyet ve İş Doyumu: Üniversite Öğretim Elemanları Üzerinde Bir Araştırma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A Tipi Kişilik, Cinsiyet ve İş Doyumu: Üniversite Öğretim Elemanları Üzerinde Bir Araştırma"

Transkript

1 Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. DOI: /estp A Tipi Kişilik, Cinsiyet ve İş Doyumu: Üniversite Öğretim Elemanları Üzerinde Bir Araştırma Hikmet YAZICI a Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatma ALTUN b Karadeniz Teknik Üniversitesi Öz Davranış bilimleri alanında, cinsiyet, kişilik özellikleri ve iş doyumu arasındaki ilişkileri inceleyen bazı çalışmalar vardır. Bu araştırmada kadın ve erkek öğretim elemanlarının iş doyumları arasındaki farkın tespit edilmesi ve cinsiyet ile A tipi kişilik özelliklerinin iş doyumunu yordama düzeylerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmaya farklı üniversitelerde görev yapan ve değişik unvanlara sahip olan 308 öğretim elemanı (Kadın= 116, Erkek= 192) katılmıştır. Çalışmanın verileri Kişisel Bilgi Formu, A Tipi Kişilik Özellikleri Ölçeği ve İş Doyumu Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Veri analizleri için bağımsız t testi, Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı ve çoklu doğrusal regresyon analizi teknikleri kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre kadın ve erkek öğretim elemanların iş doyumu puanları arasında anlamlı fark bulunmamıştır. A tipi kişilik ölçeğinin sosyal etkinliklerden uzaklaşma ve zamana önem verme alt ölçeklerinden alınan puanların iş doyumunu anlamlı düzeyde açıkladıkları tespit edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, sosyal etkinliklerden uzaklaşma arttıkça, iş doyumu azalmaktadır. Bunun yanında zamana önem vermeye dönük kişilik puanları arttıkça iş doyumu da artmaktadır. Ortaya çıkan bulgular, bazı kişilik özelliklerinin iş doyumunu anlamlı düzeyde açıkladığını göstermiştir. Anahtar Kelimeler Üniversite, Öğretim Elemanları, Cinsiyet, A Tipi Kişilik, İş Doyumu. Psikoloji alanı içinde indirgeyici özellikleri olan, farklı kişilik tipolojileri vardır. A tipi kişilik bu yapılardan biridir. Psikologlar, 1970 li yıllarda kişilik ve sağlık arasındaki olası ilişkileri incelemeye başlamışlar ve A tipi kişilik özellikleri sergileyen bireylerin, yüksek düzeyde koroner kalp hastalığı riskine sahip olduklarını tespit etmişlerdir. A tipli bireylerin başarı oryantasyonlu, asabi, zamana-ertelemeye karşı sabırsız, yarışmacı ve aceleci yapıları (Strickland, 2001, s. 652), koroner kalp hastalığının nedenleri arasında yer alan kişilik özelikleridir. Rekabete dönük başarı çabası, zamanı acil kullanma durumu, sabırsızlık, huzursuzluk, saldırganlık gibi özellikler herhangi bir nedene bağlı olmaksızın A tipi kişilikte gözlenir (Friedman ve Rosenman, 1974). A tipi insanlar, kendilerinden daha rahat insanları engellenme kaynağı olarak görürler. B tipli insanlar ise daha rahat ve aceleci olmayan kişilerdir. Bazen çok çalıştıkları olur ama A tipi insanlar gibi kendilerini baskı altına sokmazlar. A tipi ile B tipi kişilikler arasında üç temel fark vardır; A tiplilerin rekabet etme çabası B tiplilere göre daha yüksektir. A tipli kişiler zamanla yarışırlar, zamanın önemli olduğunu ve harcanmaması gerektiğini düşünürler. A tipliler engellenme durumunda daha fazla tepki gösterirler (Burger, 1993). A tipi, eylem ve duygu karışımı bir davranıştır. Bu davranışın görüldüğü kişi öfkeli/agresif olarak tanımlanır. Bu tür bir kişilik, kısa süre içinde ardı arkası kesilmeyen çabalarla ve diğer kişi ya da olaya b Sorumlu Yazar: Dr. Hikmet YAZICI Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında doçenttir. Çalışma alanları arasında sigara içme davranışı, bilişsel davranışçı terapiler ve kişilik yer almaktadır. İletişim: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Akçaabat, Trabzon. Elektronik posta: Tel: Fatma ALTUN. İletişim: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı, Akçaabat, Trabzon. Elektronik posta:

2 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ lara karşıt tepkiler geliştirmeyle tanımlanır (Jamal, 2005). Diğer kişilik tipleriyle karşılaştırıldıklarında, A tipli kişilerin düşmanca ve daha yüksek düzeyde saldırganlık eğilimleri gösterdikleri, aynı zamanda saldırganlığın kaynağı ya da etkileyicisi oldukları söylenebilir (O Connor, 2002). A tipi kişilik yapısına sahip olanlar, iş yerinde saldırganlığın farklı formlarını sergileyebilirler (Baron, Neuman ve Geddes, 1999). A tipli bireyler rekabetçi olmayan ortamlara oranla, rekabetçi ortamlarda uygunluk düzeyi daha düşük olan davranışlar sergilerler (Masters, Lacaille ve Shearer, 2003). A tipi ve B tipi davranışlar arasında, performansın niteliği, işe verilen emek ve psikosomatik belirtilerden şikâyet konularında anlamlı farklılıklar vardır (Jamal, 1985). Bu durum kişilik tipleri ile işe bağlı stres kaynakları ve iş doyumu arasında anlamlı ilişkiler olduğunu göstermektedir. Meslek araştırmaları içinde negatif ya da pozitif şekilde gözlenen ve bir kişinin işe bağlı iyi olma halini ifade eden iş doyumu kavramı, kişinin iş durumuna bağlı değerlendirme biçimidir (Weiss, 2002). Gelişmiş batılı ülkeler son 30 yıldaki çalışmalarında iş doyumuna yoğun bir ilgi göstermeye başlamışlardır. Bu kapsamda iş stresi ile iş doyumu ilişkilendirilerek ele alınmıştır (Jamal, 1999). Bu tür çalışmalarda işe dönük düşük kontrol, yüksek talepler, düşük düzeydeki psikolojik iyi oluş, düşük iş doyumu, tükenmişlik ve işe bağlı psikolojik stres arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir (Van Der Doef ve Maes, 1999). İş doyumu üzerinde etkili olan farklı değişkenler vardır. Yapılan bir araştırmada iş doyumunda arkadaşlar ve promosyonlar, ödemelerden daha önemli görülmüş, aynı zamanda çalışma arkadaşları güçlü bir doyum kaynağı olarak belirtilmiştir (Saygı, Tolon ve Tekogul, 2011). Çalışma arkadaşlarının etkileri, diğer bireylerle birlikte çalışanların iş doyumlarının araştırılmasında önemli bir nedenselliktir. Bu kapsamda öğretmenler üzerinde yapılan bir araştırmada, iş doyumu ile eğitim sürecinin iki temel işlevi olan öğretme ve araştırma yapma yaşantıları arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Öğretme sürecinin niteliğini ve eğitimin performansını önemli ölçüde etkileyen bu durum, öğretmenin kendi davranışlarını yönetebilme becerisi ile ilişkilidir (Klusmann, Kunter, Trautwein, Lüdtke ve Baumert, 2008). Bu kapsamda öğrencilerle birlikte çalışma, öğrencilerin gelişimini izleme, destekleyici iş arkadaşlarıyla birlikte bulunma ve genel okul atmosferi gibi değişkenlerin, öğretmenlerin iş doyumları üzerinde etkili olduğu bildirilmiştir (Cockburn ve Haydn, 2004). Benzer çalışmalarda öğretmenlerin iş doyumlarının etkili sınıf yönetimi ve öğretim stratejilerinden olumlu yönde, sınıf içi deneyimlere bağlı stres yaşantılarından ise olumsuz yönde etkilendiği saptanmıştır (Klassen ve Chiu, 2010). Yapılan bazı ampirik araştırmalar yaş, eğitim düzeyi, sağlık durumu, kuruluşa üye olma, işletme büyüklüğü ve çalışma saatleri gibi değişkenlerin iş doyumu üzerinde etkili olduklarını göstermiştir. Bu değişkenlerin tümü aynı zamanda cinsiyetle de ilişkilidir (Clark, 1997). Cinsiyet değişkeni bu çalışmada da inceleme konusu olan öğretim elemanlarının iş doyumları ile ilişkilendirilerek, daha önceki pek çok araştırmada ele alınmıştır (örn. Callister, 2006; Settles, Cortina, Malley ve Stewart, 2006). Bu çalışmaların bir kısmında erkeklerin (Tack ve Patitu, 1992) bir kısmında kadınların (Bender, Donohue ve Heywood, 2005) iş doyumları yüksek bulunurken, bazılarında fark tespit edilmemiştir (Ward ve Sloane, 2000). İş doyumu kişilik özellikleriyle de ilişkilendirilerek incelenmektedir. Önceki araştırmalar beş faktör kişilik yapısı, olumlu-olumsuz duygulanım ve kendini değerlendirme tipolojilerinin iş doyumu ile ilişkili olduğunu göstermiştir (Heller, Judge ve Watson, 2002). Yapılan meta analitik bir çalışmada, iş doyumunun beş faktör kişilik modelinin alt ölçeklerinden nörotizm ve dışa dönüklük ile anlamlı düzeyde ilişkili olduğu saptanmıştır (Judge, Heler ve Mount, 2002). İş doyumu A tipi davranış ile ilişkilendirilerek de incelenmeye çalışılmıştır. İş yoğunluğu, belirsizlik, rol çatışması gibi stres yaratıcı iş değişkenleri kontrol altına alındığında, A tipi kişilik özelliklerinden başarma çabalarının ve sabırsızlığın iş doyumu, algılanan stres ve yaşam doyumu ile ilgili varyansı önemli düzeyde açıkladığı tespit edilmiştir (Day ve Jregie, 2002). Kesitsel ve boylamsal nitelikteki 187 çalışmanın incelendiği meta-analitik bir araştırmada, iş doyumu ile A tipi kişilik yapısı (başarı çabasıyla ilgili A tipi) arasında pozitif yönde bir ilişki bulunmuştur (Bruk-Lee, Khoury, Nixon, Goh ve Spector, 2009). Bu ilişkinin yapısı kültürel bağlam içinde değerlendirilebilir. Çünkü iş doyumu ile ilişkilendirilen iş talepleri kontrolü, kültürel içerik kapsamında ele alınır. Kültürel yapı, iş talepleri (Györkös, Becker, Massoudi, Bruin ve Rossier, 2012) ve dolayısıyla iş doyumu üzerinde etkili olabilir. Günümüzde nitelikleri birbirinden farklı, sayıları binlerle ifade edilen meslekler vardır. Meslek seçimi ve meslek performansı üzerinde kişilik özelliklerinin de etkisi vardır. Kişiliğe uygun bir mesleğin seçilmesi ve sürdürülmesi, iş doyumunu ve buna bağlı olarak psikolojik sağlığı olumlu yönde etkiler. İş doyumu ile ilgili çalışmaların önemli bir kısmı 1448

3 YAZICI, ALTUN / A Tipi Kişilik, Cinsiyet ve İş Doyumu: Üniversite Öğretim Elemanları Üzerinde Bir Araştırma endüstriyel ve örgütsel yapılar içinde çalışanlar üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın örneklemini oluşturan üniversite öğretim elemanlarının iş doyumlarını belirlemeye dönük çalışmaların sayısı oldukça sınırlıdır. Daha önce yapılan bir çalışmada bu oranın %13,7 olduğu (Tack ve Patitu, 1992) saptanmıştır. Oysa farklı demografik değişkenler, kurumsal ve kişisel özellikler, üniversite öğretim elemanlarının iş doyumları üzerinde etkili olabilmektedir (Sabharwal ve Corley, 2009). Geliştirilen bazı ölçme araçlarının kullanılmasıyla son yıllarda Türkiye de de A tipi kişilik ve iş doyumu ile ilgili araştırmalar yapılmaya başlanmıştır (Batıgün ve Şahin, 2006). Bu bağlamda değerlendirildiğinde bu çalışmanın iki amacı vardır; (1) Kadın ve erkek öğretim elemanlarının iş doyumları arasındaki farkı belirlemek, (2) A tipi kişilik özellikleri ve cinsiyetin iş doyumunu açıklama düzeylerini incelemek. Yöntem Araştırma Deseni Bu çalışma ilişkisel araştırma desenine uygun olarak tasarlanmıştır. İlişkisel çalışmalarda iki ya da daha fazla değişken arasındaki ilişkilerin tanımlanması amaçlanır. İlişkisel desenler karşılaştırmalı bir yapıda oluşturulabilir. Bu çalışmalarda ilişkileri belirlemek için ki-kare, korelasyon katsayısı, çoklu regresyon, faktör analizi gibi işlemler yapılabilir (Tabachnik ve Fidell, 2001). İlişkisel desen aynı zamanda bireysel farklılıkları tanımlamak amacıyla kullanılabilir (Barker, Psitrang ve Elliott, 2002, s. 140). Bu çalışmada bireysel farklılık kapsamında, kadın ve erkek öğretim elemanlarının iş doyumları arasındaki fark incelenmektedir. İlişkisel yapı kapsamında ise, bağımsız değişkenler olarak seçilen cinsiyet ve A tipi kişilik özelliklerinin iş doyumunu açıklama düzeyleri araştırılmaktadır. Örneklem Çalışmaya katılan bireyleri belirleme süreci kronolojik olarak üç aşamada gerçekleştirilmiştir: (1) hedef kitleyi tanımlama, (2) uygun örnekleme işlemlerini seçme ve (3) örneklem genişliğini kontrol etme. Çalışma için seçilen örneklem hedef kitlenin yani üniversite öğretim elemanlarının bir alt kümesidir. Bu tür seçimde ideal örneklem ile seçilen örneklem arasında belli bir boşluk durumu ortaya çıkabilir (Barker ve ark., 2002, s. 179). Bu çalışmada uygun örnekleme (convenience sampling) tekniği kullanılmıştır. Uygun örnekleme; zaman, para ve iş gücü açısından var olan sınırlılıklar nedeniyle örneklemin kolay ulaşılabilir ve uygulama yapılabilir birimlerden seçilmesidir (Fraenkel, Wallen ve Hyun, 2012). Bu durum sonuçların genellenmesi açısından bir sınırlılık oluşturabilir. Buna rağmen örneklemin doğasından kaynaklanabilecek bu tür sınırlılıklar veriler analiz edildiğinde istatistiksel olarak kontrol altına (Barker ve ark., 2002, s. 183) alınmaya çalışılmıştır. Araştırmanın örneklemini Trabzon Karadeniz Teknik, Rize Recep Tayyip Erdoğan, Gümüşhane, Artvin Çoruh ve Giresun üniversitelerinde görev yapan 308 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Araştırmada yer verilen dört üniversite Karadeniz Teknik Üniversitesinden ayrılarak kurulmuştur. Bu açıdan benzer çalışma koşullarına sahip olan üniversiteler, aynı coğrafi bölgede yer almaktadır. Bu özellik iş doyumunu etkileyebilecek bazı durumsal değişkenlerin kontrol edilmesi açısından avantaj olabilir. Çalışmaya katılanların yaşları 22 ile 71 arasında değişmektedir (Ort=33.642, Ss=8.392). Katılımcılarla ilgili diğer tanımlayıcı bilgiler Tablo 1 de özetlenmektedir. Tablo 1. Demografik Değişkenlere İlişkin Tanımlayıcı Bilgiler Değişken N % Cinsiyet Kadın Erkek Bekar Medeni Hal Evli Boşanmış/Ayrı 3 1 Araştırma Görevlisi Unvan Öğretim Görevlisi Uzman Yardımcı Doçent Doçent Profesör Gelir Düzeyi ve üstü Yöneticilerle Çatışma Yaşama Durumu Yayın Yapma Güçlüğü Yaşama Kardiyovasküler Sorunlar Yaşamayan Çok az yaşayan Sıklıkla yaşayan Genellikle yaşayan Her zaman yaşayan 3 1 Güçlük çekmeyen Çok az güçlük çeken Ara sıra güçlük çeken Sıklıkla güçlük çeken Genellikle güçlük çeken Her zaman güçlük çeken Tansiyon Kroner kalp hastalığı Sorunu olmayan

4 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Veri Toplama Araçları Kişisel Bilgi Formu: Araştırmacılar tarafından geliştirilen formda yaş, cinsiyet, medeni durum, unvan, gelir düzeyi, yayın yapma, yöneticilerle çatışma yaşama gibi ifadelere yer verilmiştir. A tipi kişilik yapısı koroner kalp hastalığı ile ilişkilidir (Thoresen ve Powell, 1992). Bu nedenle sadece tanımlayıcı bir bilgiye ulaşmak amacıyla katılımcılara koroner kalp hastalığına sahip olup olmadıkları da sorulmuştur. İş Doyumu Ölçeği: İşten alınan doyumu ölçmek amacıyla Batıgün ve Şahin (2006) tarafından geliştirilen ölçek, 32 maddeden oluşmaktadır. İş yaşamına ilişkin bu maddelerin bireyi ne kadar tatmin ettiği araştırılmakta ve %0 ile %100 arasında değişen bir ölçek üzerinde, cevaplayıcılardan değerlendirme yapmaları istenmektedir. Likert tipindeki ölçek 0 ile 5 puan arasında değişen puanlardan oluşmaktadır. Puan genişliği arasında değişmektedir. Toplam puan ve alt ölçek puanları üzerinde işlem yapmaya uygunluk taşıyan ölçekte, toplam puan arttıkça iş doyumu da artmaktadır. Ölçek altı faktörlü bir yapıya sahip olup, açıkladığı toplam varyans %63.1 dir. I. örneklemde İşletme politikaları alt ölçeği için bulunan Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı α=. 94 (madde sayısı 15 ), Bireysel faktörler alt ölçeği için α=.87 (madde sayısı 5), Fiziksel koşullar alt ölçeği için α=.74 (madde sayısı 4), Kontrol/Otonomi alt ölçeği için α=.76 (madde sayısı 3), Ücret alt ölçeği için α=.64 (madde sayısı 2), Kişilerarası ilişkiler alt ölçeği için α=.60 (madde sayısı 3) tır. Bu değerler II. örneklem için ise sırasıyla. 93,.85,.63,.74,.71 ve.53 olarak belirlenmiştir. Ölçeğin bütünü için hesaplanan Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı, I. örneklem için α=.94, II. örneklem için α=.96 dır. Ayrıca, ölçeğin tek ve çift maddelerinden oluşturulan yarıya bölme güvenilirlik katsayısı da r=.94 (p<.001) (I. örneklem) ve r=.90 (p<.001) (II. örneklem) olarak saptanmıştır. Bu çalışma için yapılan güvenirlik analizinde Cronbach Alfa güvenilirlik katsayıları İşletme politikaları alt ölçeği için α =.88; Bireysel faktörler alt ölçeği için α=.70; Fiziksel koşullar alt ölçeği için α=.61; Kontrol/Otonomi alt ölçeği için α=.74; Ücret alt ölçeği için α=.57, Kişilerarası ilişkiler alt ölçeği için α=.73 ve toplam puan için α=.75 dir. A Tipi Kişilik Özellikleri Ölçeği: Batıgün ve Şahin (2006) tarafından ilgili literatür dikkate alınarak geliştirilen ölçek, 25 maddeden oluşan 1-5 arası puanlanan Likert tipli bir ölçektir. Yüksek puanlar bireylerdeki A-tipi kişilik özelliklerinin yoğunluğunu göstermektedir. Puan aralığı tir. Hem toplam, hem de alt ölçek toplam puanlarına dayalı işlem yapılabilmektedir. Puan arttıkça A tipi kişilik özelliği artmaktadır. Geçerlik çalışmalarında toplam varyansın %44,3 ünü açıklayan dört faktör bulunmuştur. İki örneklem grubuna bağlı yapılan analizde testi yarılama tekniğine dayalı güvenirlik katsayıları 0.83 ve 0.72 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayıları birinci örneklemde 0.48 ile 0.79 ikinci örneklemde ise 0.40 ile 0.74 arasında değişmektedir. Ölçeğin tümü için hesaplanan Cronbach alfa güvenirlik katsayısı, I. örneklem için α=. 86 (N=426), II. örneklem için α=.90 dır (N=94). Çalışmada ölçekten elde edilen faktörlerin her biri ayrı birer faktör alt ölçeği olarak ele alınmış ve güvenilirlik katsayıları hesaplanmıştır. Analiz sonucunda I. örneklemde elde edilen Cronbach alfa güvenilirlik katsayıları, İşe verilen önem alt ölçeği için α =.79 (madde sayısı 12), Sosyal etkinliklerden uzaklaşma alt ölçeği için, α =.70 (madde sayısı 4); Hıza verilen önem alt ölçeği için, α =.70 (madde sayısı 6); Zamanlamaya verilen önem alt ölçeği için de α =.48 (madde sayısı 3) olarak bulunmuştur. II. örneklemden elde edilen değerler ise sırasıyla; α =.74, α =.54, α =.61 ve α =.40 tır. Bu çalışmada elde edilen Cronbach alfa güvenilirlik katsayıları, İşe verilen önem alt ölçeği için α =.84, Sosyal etkinliklerden uzaklaşma alt ölçeği için, α =.70; Hıza verilen önem alt ölçeği için, α =.71; Zamanlamaya verilen önem alt ölçeği için α =.53 ve toplam puan için α =.80 dir. Verilerin Toplanması Veriler Karadeniz Teknik Üniversitesi nde araştırmacılar tarafından toplanmıştır. Diğer üniversitelerdeki veriler bu üniversitelerde görev yapan ve lisansüstü eğitimleri için Karadeniz Teknik Üniversitesine devam eden araştırma görevlileri aracılığıyla toplanmıştır. Veri toplama konusunda gönüllü olan araştırma görevlilerine veri toplama süreci ile ilgili bilgilendirme yapılmış ve yazılı yönerge verilmiştir. Bu kapsamda uygulamaya katılmaya gönüllü olan öğretim elemanları için uygun zamanlar belirlenmiş ve ölçekleri tek oturumda işaretlemeleri istenmiştir. Aynı birimlerde görev yapan öğretim elamanlarına ölçekler aynı zaman dilimi içinde uygulanmaya çalışılmıştır. Öğretim elemanları uygulamayı kendi odalarında yapmışlardır. Ölçeklerin aynı anda birden fazla öğretim elemanına verilmesi, uygulamanın yüz yüze yapılması açısından sınırlılık teşkil etmiştir. 1450

5 YAZICI, ALTUN / A Tipi Kişilik, Cinsiyet ve İş Doyumu: Üniversite Öğretim Elemanları Üzerinde Bir Araştırma Veri Analizleri Veri analizleri SPSS 15.0 paket programı ile yapılmıştır. İlk aşamada verilerin uygunluğu dikkate alınmış sonuçları etkileyebilecek eksik ve uç cevaplamalar veri setinden çıkarılmıştır. Cinsiyete dayalı iş doyumu farklılıklarını incelemek için bağımsız t testi kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkileri incelemek için Pearson Momentler Çarpımı korelasyon katsayısı tekniği, bağımlı değişken olarak seçilen genel iş doyumunun A tipi kişilik özellikleriyle açıklanma düzeyini belirlemek için, doğrusal çoklu regresyon analizi tekniği kullanılmıştır. Bulgular Yapılan analizler sonucunda kadın ve erkek öğretim elemanlarının toplam iş doyumu puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (t = -.44, sd = 306, p>.05). Erkek öğretim elemanlarının iş doyumu puanlarının, kadınlarınkinden yüksek olmasına karşı, gözlenen fark anlamlı değildir. Tablo 2. Cinsiyetler Arasındaki İş Doyumu Farklılıkları Değişken N Ort Ss t sd p Cohen s d Kadın Erkek A tipi kişilik özellikleri ile iş doyumu arasındaki ilişkileri incelemek için yapılan analizde, iş doyumu ile A tipi kişilik özelliklerinden sadece zamanlamaya verilen önem arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=.19, p<.01). Diğer A tipi kişilik yapıları ile iş doyumu arasında anlamlı ilişkiler tespit edilememiştir. A tipi kişilik özelliklerinin bağımlı değişken olarak seçilen iş doyumunu nasıl açıkladıklarını belirlemek için, doğrusal çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Kurulan regresyon modeline bağımsız değişken olarak sürekli, sıralı ya da sadece iki kategorili değişkenler (Brace, Kemp ve Snelgar, 2003, s. 212) katılabildiği için, A tipi kişilik yapısının alt ölçekleri ile birlikte cinsiyet de dummy değişken olarak modele sokulmuştur. Bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiler incelenerek, çoklu eş doğrusallığın (multicollinearity) olmaması dikkate alınmıştır. Analizde Durbin- Watson testi ile oto korelasyon durumu incelenmiş ve ortaya çıkan değerin (1.837), beklenen değerlerin ( ) sınırları arasında yer aldığı (Kalaycı, 2010) saptanmıştır. Enter yöntemi kullanılarak yapılan çoklu regresyon analizi, kurulan modelin anlamlı olduğunu göstermektedir (F 4,303 =5.541, p<.001). Yordayıcı değişkenler olarak seçilen cinsiyet ve A tipi kişilik özelliklerinin ölçüt değişkeni olarak seçilen iş doyumu ile ilgili açıkladığı varyans %6.8 dir (R 2 =.068). Kurulan modelin bağımlı değişkene ilişkin açıkladığı varyans ise %5.6 dır (ΔR 2 =.056). Tablo 4 te model özetlenmektedir. Tablo 4. Bağımlı Değişkeni Bağımsız Değişkenlerle Açıklamaya Dayalı Çoklu Regresyon Modeli Özeti Model R R 2 ΔR 2 TSH Değişim İstatistikleri ΔR 2 ΔF df 1 df p<. 001 TSH=Tahmini standart hata. Tablo 5 te görüldüğü gibi A tipi kişilik özelliklerinden sosyal etkinliklerden uzaklaşma, (β= -.14, p<.05) ve zamanlamaya verilen önem (β=.21, p<.001) iş doyumunu anlamlı düzeyde açıklamaktadır. Buna karşı, hıza verilen önem (β=.14, p>.05), işe verilen önem (β= -.10, p>.05) ve cinsiyet (β=.001, p>.05) değişkenlerinin iş doyumunu anlamlı düzeyde açıklamadıkları saptanmıştır. Tablo 3. A Tipi Kişilik Özelikleri ile İş Doyumu Arasındaki İlişkiler (1) (2) (3) (4) (5) (1) İşe verilen önem 1.00 (2) Sosyal etkinliklerden uzaklaşma.60** 1.00 (3) Hıza verilen önem.55**.49** 1.00 (4) Zamanlamaya verilen önem.41**.26**.45** 1.00 (5) İş doyumu ** 1.00 n=308, **p<.01. Tartışma Bu çalışmada, kadın ve erkek öğretim elemanlarının iş doyumu puanları arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Bu bulgu, daha önce yapılan bazı araştırmaların sonuçlarıyla (örn. Ibn Rahman ve Parveen, 2008; Ward ve Sloane, 2000) benzerlik gösterirken, bazılarından (örn. Hult, Callister ve Sullivan, 2005) farklılaşmaktadır. Fark olduğu bildirilen araştırmaların çoğunda (örn. Liu ve Ramsey, 2008; Tack ve Patitu, 1992) erkek öğretim elemanlarının iş doyumları kadınlarınkinden yüksek bulunmuştur. Amerika da doktora düzeyindeki akademisyenler üzerinde yapılan araştırmada, akademik sektörde çalışan kadınların iş doyumu, erkeklerinkinden düşük çıkarken, akademik olmayan sektörde çalışan kadınların iş doyumları erkek- 1451

6 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Tablo 5. Çoklu Regresyon Modelinde İş Doyumunu Açıklayan Katsayılar Model SEK SK edilmiş katsayılar t B SH β Model 1 Sabit ** İşe verilen önem Sosyal etkinliklerden uzaklaşma * Hıza verilen önem Zamanlamaya verilen önem ** Cinsiyet *p<.05 **p<.001 SEK=Standardize edilmemiş katsayılar, S=Standart katsayılar, SH= Standart hata lerinkinden yüksek çıkmıştır (Bender ve Heywood, 2006). Elde edilen başka bir sonuca göre, kadın akademisyenlerin işleriyle ilgili alanlarda çok az memnuniyet gösterdikleri, ücretleriyle ilgili negatif değerlendirmeler yaptıkları, süpervizyon ve desteklenme alanlarında düşük iş doyumu sergiledikleri saptanmıştır (Okpara, Squillace ve Erondu, 2004). Diğer bazı araştırmalarda ancak diğer bazı değişkenlerle etkileşime girdiğine cinsiyetin üniversite öğretim elemanlarının iş doyumunu etkilediği tespit edilmiştir (Oshagbemi, 2000). Öğretim elamanları aynı zamanda doğrudan bireylerle ilgili olan bir mesleğin mensuplarıdır. İnsanlarla ilgili diğer meslekler üzerinde yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlar, bu bağlamda dikkat çekicidir. Örneğin hekimler arasında yapılan bir araştırmada da, iş doyumu puanlarında cinsiyete dayalı anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir (Kurçer, 2005). Cinsiyete ilişkin değerlendirmelerin sınırlı şekilde yapılabileceği başka bir çalışmada, üniversite hastanesinde görev yapan hemşire ve hekimlerin iş doyumları arasında anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (Sayıl, Haran, Ölmez ve Özgüven, 1997). Bu çalışmada hemşireler bir grubu oluştururken, diğer grupta kadın ve erkek hekimler yer almıştır. Kadın ve erkek öğretim elemanlarının benzer çalışma ortamlarına, eşit akademik ilerleme şanslarına ve eşit ücrete sahip olmaları da iş doyumu puanlarında farklılık gözlenmemesinin önemli nedenlerinden biri olabilir. Yapılan bir araştırmada algılanan uygun ücret adaletinin ya da ödül sisteminin kadın ve erkeklerin iş doyumları arasında fark gözlenmemesinde etkili olduğu saptanmıştır (Witt ve Nye, 1992). Yapılan çoklu doğrusal regresyon analizinde A tipi kişilik özelliklerinin alt boyutlarından sosyal etkinliklerden uzaklaşmanın, iş doyumunu düşük de olsa anlamlı düzeyde açıkladığı görülmektedir. Yordama yapısına göre bireylerin sosyal etkinliklerden uzaklaşma puanları arttıkça iş doyumu puanları azalmaktadır. Bu sonuç karşılıklı belirleyicilik içinde incelenebilir. Sosyal etkinliklerden uzaklaşma azaldıkça iş doyumu artmakta ya da iş doyumu arttıkça sosyal etkinliklerden uzaklaşma düzeyi azalmaktadır. İş doyumunun düşük olması iş stresini arttırır ve olumsuz duygulanıma neden olur. Olumsuz duygulanım, bireylerin içe kapanmalarına ve sosyal etkinliklerden uzaklaşmalarına yol açabilir. Sosyal etkinlik ya da ilişkilerin iş doyumuyla ilişkileri farklı bağlamlarda tartışılabilir. Hurlbert (1991) tarafından yapılan araştırma da işçilerle ve yakın dostlarla kurulan bağların ve onlarla girişilen sosyal etkinliklerin iş doyumlarını olumlu düzeyde etkilediğini göstermektedir. Bu sonuç araştırmamızın bulgularıyla benzerlik göstermektedir. Sosyal etkinliklere katılma dışadönüklük özelliğiyle ilişkilidir. Dışa dönük kişiler diğerleriyle birlikte olma ve sosyal aktivitelere katılma eğilimindedirler. Dışa dönüklük iş doyumu ile pozitif yönde anlamlı ilişki sergiler (Judge ve ark., 2002). Zamanlamaya verilen önem iş doyumunu anlamlı düzeyde yordayan A tipi kişilik yapılarından biri olarak bulunmuştur. Bu sonuca göre, zamanlamaya verilen önem arttıkça, iş doyumu da artmaktadır. Zaman baskısı A tipi kişilik özelliklerinin genel özellikleri arasında yer alır. Çalışmamızın bu bulgusu, farklı gruplar üzerinde yapılan araştırma bulgularının bir kısmıyla paralellik göstermektedir. Örneğin hekimler arasında yapılan bir araştırmada zaman baskısının iş performansını dolayısıyla iş doyumunu anlamlı yönde etkilediği saptanmıştır (Linzer ve ark., 2000). Benzer çalışma Malezyalı ve Pakistanlı işçiler üzerinde yapılmış her iki ülke çalışanlarında zaman baskısı ile iş doyumu arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler saptanmıştır (Jamal, 2007). Buna karşı farklı gruplar üzerinde yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlar, zamanlamaya verilen önem ile iş doyumu arsında negatif yönde ilişkiler olduğunu göstermiştir. Örneğin Kanadalı öğretim elemanları üzerinde yapılan bir çalışmada A tipinin iki yapısı (zaman baskısı ve yarışmacılık) ile iş performansı arasında negatif yönde anlam- 1452

7 YAZICI, ALTUN / A Tipi Kişilik, Cinsiyet ve İş Doyumu: Üniversite Öğretim Elemanları Üzerinde Bir Araştırma lı ilişkiler saptanmıştır (Jamal ve Baba, 2001). Bu çalışmadaki örneklemin bizim çalışmamızdakine benzer olması bulguları daha anlamlı hale getirmektedir. Böyle bir farklılığın ortaya çıkmasında ülkeler arasındaki farklı çalışma koşullarının etkili olduğu düşünülebilir. Jamal ve Baba (2003) zamana verilen önem boyutunun iş stresi ve iş doyumu ile de negatif yönde anlamlı düzeyde ilişkili olduğunu tespit etmişlerdir. Kanadalı ve Çinli işçiler üzerinde yapılan araştırmada ise iş stresi ile A tipinin iki boyutu olan zaman baskısı ve yarışmacılık arasındaki ilişkiler incelenmiştir. İş doyumu ile A tipi arasında anlamlı ilişki bulunmazken, iş stresi ile genel A tipi ve iki boyutu arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur (Jamal, 2005). Farklı çalışmalardan elde edilen bu bulgular, iş doyumu ile A tipi kişilik yapıları arasındaki ilişkilerin, kültürel ve sektörel bağlamda incelenmesi gerektiğini göstermektedir. A tipi kişilik özelliklerinin bir boyutu olan hıza verilen önem, genel iş doyumunu anlamlı düzeyde açıklamamaktadır. A tipli kişiler adeta zamanla yarışırlar, zamanın önemli olduğunu ve çok dikkatli harcanması gerektiğini düşünürler (Burger, 1993). Hıza verilen önem, aynı zamanda yarışmacı bir yapının ortaya çıkmasına yol açar. Yarışmacılık A tipinin genel özelliklerindendir. A tipi kişilik ve iş doyumu arasındaki ilişkiler üzerinde farklı araştırmalar yapan Jamal (2007) yarışmacı kişilik özelliğinin bir öğesi olan hıza verilen önemin, iş doyumu ile anlamlı düzeyde ilişkili olduğunu tespit etmiştir. Hıza verilen önem ile iş doyumu arasındaki ilişkiler bazı çalışma alanlarında farklı şekillerde gözlenmektedir. Örneğin hastanede ve telekomünikasyon sektörlerinde çalışanlar üzerinde yapılan bir araştırmada hıza verilen önem ile iş doyumu arasında negatif yönde anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir (Jamal ve Baba, 2003). Hıza verilen önemin iş doyumunu olumsuz yönde etkileyeceği düşünüldüğünden, ilişkinin bu yapısı ilk bakışta ilginç görülebilir. Bu anlamda bir kamu kuruluşunda çalışanların hıza bağlı ürün elde etme gereği duymayacağı düşünülse de, özellikle akademik ilerleme çabalarının ve bundan da öte A tipi kişilik yapısına sahip olanların, işin nitelik ve niceliğine verdikleri önemin (Lee ve Gillen, 1989) bu sonuç üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir. Farklı araştırmalardan elde edilen bu bulgular hıza önem verme ile iş doyumu arasındaki ilişkilerin iş alanlarına ve işin özelliklerine göre farklılaşabileceğini göstermektedir. Bu çalışmada A tipi kişilik özelliklerinden işe verilen önem ile iş doyumu arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Oysa bu araştırmada işe verilen önemin iş doyumunu anlamlı düzeyde açıklaması beklenmekteydi. Çünkü akademik yaşam daha çok işe yüklenen anlam ve önemle ilişkilendirilebilir. İşe verilen önem, bireylerin başarma çaba ve performansını farklı düzeylerde etkiler (Thornton, Ryckman ve Gold, 2011). İşe verilen önem, aynı zamanda sürdürülen işin niteliğine göre değişir. Bu durum dikkate alındığında çalışma statüsü yüksek olan bireylerin, iş doyumları da yüksek çıkabilir (Kurçer, 2005). Öğretim elemanlarının sürdürdükleri akademik yaşamın duygusal boyutları vardır. Merak, araştırma ilgisi ve benzeri durumlar birer duygusal emek ya da duygusal yatırım olarak tanımlanabilir. Duygusal emek iş doyumunu etkileyici faktörlerden biridir. Amerikalı öğretim elemanları arasında yapılan araştırmada duygusal emeğin, duygusal tükenme ve iş doyumu ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir (Mahoney, Buboltz, Buckner, John ve Doverspike, 2011). Bu çalışmada işe verilen önem ile iş doyumu arasında ilişki tespit edilememesi farklı boyutlardan irdelenebilir. Özellikle duygusal emek olarak nitelendirilen ve içsel motivasyonla ilişkilendirilen işe verilen önem ve işten doyum sağlama gibi kaynakların yeterlilik düzeyi, inceleme konusu yapılabilir. Bu kapsamda öğretim elemanlarının mesleğe yükledikleri anlam ve iş stresi ile ilgili nedenler dikkate alınabilir. Öğretim elemanlarının iş doyumları, sürdürdükleri mesleğin özelliklerine göre farklılaşabilir. Kanada daki üniversitelerde görev yapan öğretim elemanları üzerinde gerçekleştirilen bir çalışmada sosyal destek, iş doyumu, motivasyon ve tükenmişlik kavramlarını kapsayan iyi olma ile A tipi arasında farklı ilişkiler gözlenmiştir. Genel A tipinin tükenmişlik ve motivasyon kapasitesiyle olumlu, sosyal destek ve iş doyumuyla olumsuz yönde bir ilişki içinde olduğu saptanmıştır (Jamal ve Baba, 2001). Kanada ve Pakistan daki öğretim üyeleri arasında yapılan çalışmada, iş doyumu ile ilişkilendirilen tükenmişlik, maaş memnuniyeti, çalışma koşulları gibi değişkenler ile A tipi davranışlar arasında anlamlı ilişkiler gözlenmiştir (Jamal, 1999). Öğretim elemanları üzerinde yapılan incelemeler, belli boyutlarda diğer gruplardan farklılık gösterebilir. Çünkü akademik yaşam, yapılan işe yüklenen anlamla ve kariyer beklentisi ile ilişkilidir. Hangi meslek olursa olsun bu iki kavram iş doyumunu anlamlı düzeyde açıklar (Duffy, Bott, Allan, Torrey ve Dik, 2012). Özetle bu çalışmada iş doyumunda cinsiyete dayalı anlamlı bir fark bulunmamış ancak A tipi kişiliğin iki yapısı ile iş doyumu arasında farklı ilişkiler tespit edilmiştir. Buna göre sosyal özelliklerden uzaklaşma kişilik özelliğiyle ilgili puanlar arttıkça, iş doyumu azalmaktadır. Bunun yanında olumsuz bir özelliği 1453

8 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ ifade eden zamanlamaya önem verme ile ilgili puanlar arttıkça iş doyumu da artmaktadır. Zamana verilen önem, kişisel sağlığı olumsuz yönde etkileyen bir değişkendir. A tipi kişilik özelliğiyle ilgili literatür bu özelliğe sahip olan bireylerin, sadece iş doyumuyla ilgili sorun yaşamadıklarını aynı zamanda kişilikle ve sağlıkla ilgili sorunlar (örn. koroner kalp hastalığı) da yaşadıklarını göstermektedir (Jamal, 1999). Bu durum A tipi kişilik özelliklerine sahip olanların çalışma koşullarının önemini de artırmaktadır. Yapılan araştırmalarda Türkiye de, A tipi kişilik özellikleri ve iş doyumu arasındaki ilişkileri inceleyen sınırlı sayıda çalışmaya ulaşılabilmiştir. Bu değişkenleri incelemeye yardımcı olacak ölçeklerin son yıllarda geliştirilmesi (Batıgün ve Şahin, 2006) bunun nedenlerinden biridir. Bu araştırma bu ölçekler kullanılarak yapılmış ve A tipi kişilik ile iş doyumu arasındaki ilişkiler tanımlanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın bazı sınırlılıkları vardır. İş doyumu, iş taleplerine bağlı olarak kültürel bağlamda ele alınır (Györkös ve ark., 2012). Birer kültürel unsur olarak bireyci ve toplulukçu (Markus ve Kitayama, 1991) anlayışlar kişilik yapısının yanında iş doyumu üzerinde etkili olabilir. Çalışmanın kültürler arası bir niteliğe sahip olmaması diğer kültürlerde yapılan çalışmalarla karşılaştırmayı sınırlandırmaktadır. Seçilen örneklem grubunun yapısı bir başka sınırlılıktır. Çünkü üniversiteler aynı bölgeden seçilmişlerdir. Grubun yaş ortalamasının düşük olması, çalışma süresi ile iş doyumu arasındaki ilişkileri incelemeyi sınırlandırmaktadır. Kuşkusuz önemli bir sınırlılık da ölçeklerin kişisel ifadelendirmeye dönük olmasıdır. Literatürde kişisel ifadelendirmeye dayalı ölçeklerle ilgili uyarılara sıklıkla rastlanmaktadır (Yasak ve Batıgün, 2010). Bu sınırlılığı önlemek için örneklem grubu mümkün olduğunca geniş tutulmaya çalışılmıştır. A tipi ve iş doyumu ölçeklerinin bu bağlamda değerlendirilmesi gerekir. Araştırmacılara daha geniş ve farklı gruplar üzerinde, iş doyumu ve A tipi ile ilişkili farklı değişkenler dikkate alınarak ve kültürel unsurlar göz önünde bulundurularak karşılaştırmalı ve boylamsal çalışmalar yapılması önerilmektedir. Politika belirleyicilerin ve üniversite yöneticilerinin başta kişilik özellikleri olmak üzere iş doyumu üzerinde etkili olan faktörleri dikkate almaları ve kurumlarda ruh sağlığı hizmetlerine daha fazla önem vermeleri önerilmektedir. Bu kapsamda kuruluşlarda önleyici, geliştirici ve problem çözücü ruh sağlığı hizmetlerinin verilmesi önem taşımaktadır. 1454

9 Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) Educational Consultancy and Research Center DOI: /estp Type-A Behavior, Gender, and Job Satisfaction: A Research on Instructors Hikmet YAZICI a Karadeniz Technical University Fatma ALTUN b Karadeniz Technical University Abstract There has been some research which investigates the relationship between gender, different personality traits, and job satisfaction in the field of behavioral sciences. The aim of this study is to examine the difference between male and female instructors job satisfaction and to investigate the predict level of job satisfaction by Type-A personality traits and gender. 308 instructors (116 female and 192 male) with various titles working at different universities participated in this study. The data were collected through Type-A Personality Scale, Job Satisfaction Scale, and Personal Data Form. Independent t-test, Pearson product-moment correlation coefficient and multiple linear regression techniques were used to analyze the data. The findings showed that there was no significant difference between male and female instructors scores on job satisfaction. Scores on moving away from social activities and importance attributed to timing that are sub-dimensions of Type-A Personality Scale, were significant predictors of job satisfaction. According to these results, whereas scores of moving away from social activities of participants increase, job satisfaction decreases. Additionally, scores of importance attributed to timing increases, as job satisfaction increases. The findings of the study revealed that some personal characteristics explained the job satisfaction significantly. Key Words University, Instructors, Type-A Behavior, Job Satisfaction, Gender, Job Stress. Characteristics such as competitiveness, a strong sense of time urgency (Strickland, 2001, p. 652), impatience, ambitiousness, restlessness and aggressiveness are observed in Type-A behavior pattern (Friedman & Rosenman, 1974). Type-B individuals are calmer and they are not hasty. There are three main differences between Type-A and Type-B personalities: 1) Type-A people have higher level of competitiveness than Type-B individuals, 2) Type-A people race against time and think that time is very important and should not be waste. 3) Type-A individuals further react when faced with obstacle (Burger, 1993). Compared to other personality types, Type-A people showed higher level of hostile and aggressive tendencies (Masters, Lacaille, & Shearer, 2003), as well as they could be the source of aggression (Baron, Neuman, & Geddes, 1999; O Connor, 2002). There are significant differences between Type-A and Type-B behaviors in quality of performance, labor and psychosomatic symptoms (Jamal, 1985). It shows that there are significant correlations between personality types, work-related stress and job satisfaction. Job satisfaction that is observed negative or positive in vocational studies and defined as work-related well-being of a person, is a form of assessment on the state of one s job (Weiss, 2002). In recent studies including the last three decades, it has been detected meaningful relationships between a b Hikmet YAZICI, Ph.D., is an associate professor of Counseling and Guidance. His research interest includes smoking behavior, Cognitive-Behavioral Therapies and personality. Correspondence: Assoc. Prof. Hikmet YAZIZI, Karadeniz Technical University Fatih Faculty of Education, Depatment of Counseling and Guidance Akçaabat, Trabzon, Turkey. Phone: Fatma ALTUN. Contact: Karadeniz Technical University, Fatih Faculty of Education, Depatment of Counseling and Guidance, Akçaabat, Trabzon, Turkey.

10 EDUCATIONAL SCIENCES: THEORY & PRACTICE work-oriented low control, high demands, low levels of psychological well-being, low job satisfaction, burnout and work-related psychological stress (Jamal, 1999; Van Der Doef & Maes, 1999). There are different variables that have an effect on job satisfaction. In this context, co-existence supportive colleagues (Cockburn & Haydn, 2004; Saygı, Tolon, & Tekogul, 2011) and the ability to manage their own behavior (Klusmann, Kunter, Trautwein, Lüdtke, & Baumert, 2008) were associated with job satisfaction. The similar studies have found that efficient classroom management and teaching strategies influenced teachers job satisfaction positively, while the stress based on classroom experiences influenced job satisfaction of teachers negatively (Klassen & Chiu, 2010). All of the variables associated with job satisfaction such as age, education level, health status, hours of work and the size of the institution were also associated with gender (Clark, 1997). Gender variable examined in this study has been researched as associated with job satisfaction in previous studies (eg. Bender, Donohue, & Heywood, 2005; Callister, 2006; Settles, Cortina, Malley, & Stewart, 2006; Tack & Patitu, 1992; Ward & Sloane, 2000). Moreover, job satisfaction has been also examined as associated with personality traits (Heller, Judge, & Watson, 2002). In a meta-analytic study, job satisfaction has been found to be significantly correlated with neuroticism and extroversion that are subscale of big-five personality model (Judge, Heler, & Mount, 2002). Another variable that is associated with job satisfaction is Type-A behavior (Day & Jregie, 2002). As a result of a meta-analytic study in which 187 cross-sectional and longitudinal studies were examined, job satisfaction correlated with positively Type-A personality (Bruk-Lee, Khoury, Nixon, Goh, & Spector, 2009). This relationship can be evaluated in cultural context, since culture can be effective on job demands (Györkös, Becker, Massoud, Bruin, & Rossier, 2012), and job satisfaction mediately. Most of the studies on job satisfaction have been carried out with employees in industrial and organizational structures. There are few studies on job satisfaction of instructors, the sample of this study. However, different demographic variables, organizational and personal characteristics can be effective on the job satisfaction of instructors (Sabharwal & Corley, 2009). In this context, there are two aims of this study: (1) to determine the difference between male and female instructors job satisfaction, (2) to investigate whether Type A behavior and gender can predict the job satisfaction. Method Research Design This study was designed in accordance with the relational research design. Relational studies are intended to identify relationships between two or more variables. Relational patterns can be created in a comparative structure (Barker, Psitrang, & Elliott, 2002, p. 140; Tabachnik & Fidell, 2001). Sampling In this study, convenience sampling technique was used (Fraenkel, Wallen, & Hyun, 2012). The sample of the study consisted of 308 instructors (Female = 37.7%, Male = 62.3%) working at different universities. The ages of the participants ranged from 22 to 71 (Mean= , SD= 8.392). The incidence of cardiovascular disorders is 1.3% among instructors who had different academic titles and income levels. Instruments Personal Information Form: This form developed by researchers includes variables such as age, gender, marital status, title, income level, to have coronary heart disease (Thoresen & Powell, 1992) and experiences of conflict with managers. Job Satisfaction Inventory: The inventory developed by Batıgün and Şahin (2006) in order to measure the job satisfaction, consists of 32 items. Job satisfaction increases with increasing total score obtained from the scale. The scale composed of six factors, (Organizational policies, Individual factors, Physical conditions, Control / autonomy, Pay and Interpersonal relation) explained 63.1% of the total variance. The Cronbach s alpha reliability coefficients for the subscales were found as.94,.87,.74,.76,.64, and.60 respectively. Cronbach s alpha reliability coefficient calculated for the whole scale was.94. Type-A Personality Inventory: The Likert-type scale developed by Batıgün and Şahin (2006), taking into account the relevant literature, consists of 25 items. High scores obtained from the scale indicate the intensity of an individual s Type-A behaviors. In validity analysis of the scale, it has been found four factors (Importance attributed to work, Moving away from social activities, Importance attributed to speed and Importance attributed to timing) explaining 44.3% of the total variance. The reliability coefficient based on half of the test technique was calculated as Cronbach s alpha 1456

11 YAZICI, ALTUN / Type-A Behavior, Gender, and Job Satisfaction: A Research on Instructors reliability coefficients for the sub factors of the scale ranged from 0.79 to Cronbach s alpha reliability coefficient for the whole scale was.86. Data Analysis Data were analyzed with SPSS 15.0 software. Independent t test, Pearson correlation coefficient and linear multiple regression analysis were used as data analysis techniques. Results As a result of the analysis, job satisfaction scores of male instructors (Mean = , SD = 21.81), were higher than females (Mean = , SD = 19.72), but the observed difference was not significant (t = -.44, df=306, p>.05, d= -.05). In the result of the analysis conducted to examine the relationship between job satisfaction and Type-A behavior pattern, was found significant relationship only between job satisfaction and the importance attributed to timing that is a sub-factor of Type-A behavior (r=.188, p<.01). There were not significant relationships between job satisfaction and the importance attributed to work (r = -.03, p>.05), moving away from social activities (r = -.08, p>.05), the importance attributed to speed (r =.10, p>.05). The linear multiple regression analysis was conducted to determine how Type-A behavior and gender explain the job satisfaction selected as the dependent variables (Brace, Kemp, & Snelgar, 2003, p. 212). Durbin-Watson test and auto-correlation was evaluated in the analysis and, the resulting value (1.837) was found in the boundaries of the expected values ( ) (Kalaycı, 2010). Multiple regression analysis was conducted using the Enter method showed that established model was meaningful (F 4,303 =5.541, p<.001). Type-A behavior and gender selected as predictor variables, explained the 6.8% of variance related to job satisfaction selected as the criterion variable (R 2 =.068). The model explained 5.6% of the variance for the dependent variable (ΔR 2 =.056). Moving away from social activities (β = -.14, p<.05), and the importance attributed to timing (β =.21, p<.001) significantly predicted job satisfaction. But, the importance attributed to speed (β =.14, p>.05), the importance attributed to work (β = -.10, p>.05) and gender (β =.001, p>.05) were not significant predictors for job satisfaction. Discussion In this study, there has not been significant difference between job satisfaction scores of men and women instructors. This finding was similar to the results of studies conducted before (eg. Ibn Rahman & Parveen, 2008; Kurçer, 2005; Sayıl, Haran, Ölmez, & Özgüven, 1997; Ward & Sloane, 2000; Witt & Nye, 1992) while it was different from some of the research findings (eg. Bender & Heywood, 2006; Hult, Callister, & Sullivan, 2005; Liu & Ramsey, 2008; Okpara, Squillace, & Erondu, 2004; Oshagbemi, 2000; Tack & Patitu, 1992). According to results of multiple linear regression analysis, the moving away from social activities, a subfactor of Type-A behavior, predicted job satisfaction significantly even though the percentage of variance was low. The study conducted by Hurlbert (1991) indicated that connection with colleagues and friends, and social activities participated with them affected job satisfaction positively. This result is similar to the findings of our research. At the same time, extraversion associated with participating in social activities also had a positive correlation with job satisfaction (Judge et al., 2002). The importance attributed to timing that is one of dimensions of Type-A personality increases, as job satisfaction increases. This finding of our study is parallel some of the results of the researches carried out on different groups (Jamal, 2007; Linzer et al., 2000). In contrast, the results of studies carried out on different groups demonstrated that there was a significant negative correlation between the importance attributed to timing and job satisfaction (e.g., Jamal, 2005; Jamal & Baba, 2001, 2003; Lee & Gillen, 1989). These findings of different studies, pointed out that the relationship between job satisfaction and Type-A behavior pattern should be examined in cultural and sectorial context. As a result of present study, importance attributed to speed, components of Type-A Behavior pattern, was not a significant predictor of the job satisfaction. Jamal (2007) who carried out different studies on the relationship between Type-A behavior and job satisfaction, has revealed that the importance attributed to speed that is a factor of competitor personality, correlated with job satisfaction significantly. These findings obtained in different studies suggested that the relationship between importance attributed to speed and job satisfaction differs according to the characteristics of work and professions. 1457

12 EDUCATIONAL SCIENCES: THEORY & PRACTICE In this study, there was not significant relationship between job satisfaction and the importance attributed to work. The importance attributed to work, has different levels of effects on achieve effort and performance of individuals (Thornton, Ryckman, & Gold, 2011). Also, the importance attributed to work depends on the nature of the work carried out. With regard to this situation, individuals who have high work status may be higher job satisfaction (Kurçer, 2005). In a survey conducted on American instructors, emotional labor has been found to be associated with emotional exhaustion and job satisfaction (Mahoney, Buboltz, Buckner, John, & Doverspike, 2011). In results of this study, there was no significant relationship between job satisfaction and the importance attributed to work, and this finding can be discussed from different perspectives. Especially, the importance attributed to work which is described as emotional labor, and associated with the intrinsic motivation, could be a research subject. In this context, the reasons effected on importance attributed to work and work stress of instructors can be taken into consideration since academic life was associated with career expectations and meaning attributed to work (Duffy, Bott, Allan, Torrey, & Dik, 2012). To sum up, in this study there was no significant difference between male and female instructors job satisfaction scores, but were significant relationships between job satisfaction and the two factors of Type-A behavior (importance attributed to timing and moving away from social activities). However this study has some limitations. Job satisfaction is considered in cultural context, depending on the job demands (Györkös et al., 2012). Individualism and collectivism as a cultural element (Markus & Kitayama, 1991), may have an effect on job satisfaction as well as the structure of personality. This study is limited in terms of making comparative studies in other cultures since it has not quality of cross-cultural. Another limitation of this study is the structure of the sample group since universities have been selected from the same region. The mean age of the participants is low, and this situation limits to investigate the relationship between seniority and job satisfaction. Undoubtedly, an important limitation is that the scales are towards self-report (Yasak & Batıgün, 2010). To avoid this limitation, the sample group were tried to be as wide as possible. Type-A personality and job satisfaction inventories need to be evaluated in this context. For the researchers, it has been recommended that crosscultural and longitudinal studies can be conducted on broader and different groups, taking into account the different variables associated with Type-A behavior and job satisfaction. References/Kaynakça Barker, C., Pistrang, N., & Elliott, R. (2002). Research methods in clinical psychology (2nd ed.). Chichester: John Willey & Sons. Baron, R. A., Neuman, J. H., & Geddes, D. (1999). Social and personal determinants of workplace aggression: Evidence for the impact of perceived injustice and the Type A behavior pattern. Aggressive Behavior, 25, Batıgün, A. D. ve Şahin, N. H. (2006). İş stresi ve sağlık psikolojisi araştırmaları için iki ölçek: A-tipi kişilik ve iş doyumu. Türk Psikiyatri Dergisi, 17, Bender, K. A., & Heywood, J. S. (2006). Job satisfaction of the highly educated: the role of gender, academic tenure, and earnings. Scottish Journal of Political Economy, 53, Bender, K. A., Donohue, S. M., & Heywood, J. S. (2005). Job satisfaction and gender segregation. Oxford Economic Papers, 57, Brace, N., Kemp, R., & Snelgar, R. (2003). SPSS for psychologists. New York: Palgrave Macmillan. Bruk-Lee, V., Khoury, H. A., Nixon, A. E., Goh, A., & Spector, P. E. (2009). Replicating and extending past personality/job satisfaction meta-analyses. Human Performance, 22, Burger, J. M. (1993). Personality. California: Brooks/Cole Publishing. Callister, R. R. (2006). The impact of gender and department climate on job satisfaction and intentions to quit for faculty in science and engineering fields. Journal of Technology Transfer, 31, Clark, A. E. (1997). Job satisfaction and gender: Why are women so happy at work? Labour Economics, 4, Cockburn, A. D., & Haydn, T. (2004). Recruiting and retaining teachers: Understanding why teachers teach. London, England: Routledge Falmer. Day, A. L., & Jreige, S. (2002). Examining Type A behavior pattern to explain the relationship between job stressors and psychosocial outcomes. Journal of Occupational Health Psychology, 7, Duffy, R. D., Bott, E. M., Allan, B. A., Torrey, C. L., & Dik, B. J. (2012). Perceiving a calling, living a calling, and job satisfaction: Testing a moderated, multiple mediator model. Journal of Counseling Psychology, 59, Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8th ed.). New York: Mc Graw Hill. Friedman, M., & Rosenman, R. H. (1974). Type-a behavior and your heart. New York: Knopf. Györkös, C., Becker, J., Massoudi, K., de Bruin, G. P., & Rossier, J. (2012). The impact of personality and culture on the job demands-control model of job stress. Swiss Journal of Psychology, 71, Heller, D., Judge, T. A., & Watson, D. (2002). The confounding role of personality and trait affectivity in the relationship between job and life satisfaction. Journal of Organizational Behavior, 23, Hult, C., Callister, R. R., & Sullivan, K. (2005). Is there a global warming toward women in academia? Liberal Education, 91, Hurlbert, J. S. (1991). Social networks, social circles, and job satisfaction. Work and Occupations, 18, Ibn Rahman, M., & Parveen, R. (2008). Job Satisfaction: A study among public and private university teachers of Bangladesh. Journal of ICMAB, 34,

13 YAZICI, ALTUN / Type-A Behavior, Gender, and Job Satisfaction: A Research on Instructors Jamal, M. (1985). Type A behavior and job performance: Some suggestive findings. Journal of Human Stress, 11, Jamal, M. (1999). Job stress, Type-A behavior, and wellbeing: A cross-cultural examination. International Journal of Stress Management, 6, Jamal, M. (2005). Personal and organizational outcomes related to job stress and Type-A behavior: A study of Canadian and Chinese employees. Stress and Health, 21, Jamal, M. (2007). Type-A behavior in a multinational organization: A study of two countries. Stress and Health, 23, Jamal, M., & Baba, V. V. (2001). Type-A behavior, job performance, and well-being in college teachers. International Journal of Stress Management, 8, Jamal, M., & Baba, V. V. (2003). Type A behavior, components, and outcomes: A Study of Canadian employees. International Journal of Stress Management, 10, Judge, T. A., Heller, D., & Mount, M. K. (2002). Five-factor model of personality and job satisfaction: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 87, Kalaycı, Ş. (2010). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayınları. Klassen, R. M., & Chiu, M. M. (2010). Effects on teachers self-efficacy and job satisfaction: Teacher gender, years of experience, and job stress. Journal of Educational Psychology, 102, Klusmann, U., Kunter, M., Trautwein, U., Lüdtke, O., & Baumert, J. (2008). Teachers occupational well-being and quality of instruction: The important role of self-regulatory patterns. Journal of Educational Psychology, 100, Kurçer, M. A. (2005). Harran Üniversitesi tıp fakültesi hekimlerinin iş doyumu ve tükenmişlik düzeyleri (Job satisfaction and Burnout levels of physicians working Harran University faculty of medicine in Şanlıurfa). Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2, Lee, C., & Gillen, D. J. (1989). Relationship of Type A behavior pattern, self-efficacy perceptions on sales performance. Journal of Organizational Behavior, 9, Linzer, M., Konrad, T. R., Douglas, J., McMurray, J. E., Pathman, D. E., Williams, E. S., & Rhodes, E. (2000). Managed care, time pressure, and physician job satisfaction: Results from the physician work life study. Journal of General Internal Medicine, 15, Liu, X. S., & Ramsey, J. (2008). Teachers job satisfaction: Analyses of the teacher follow-up survey in the United States for Teaching and Teacher Education, 24, Mahoney, K. T., Buboltz, W. C., Buckner, V., John, E., & Doverspike, D. (2011). Emotional labor in American professors. Journal of Occupational Health Psychology, 16, Markus, H. Z., & Kitayama, S. (1991). Culture and the self: Implications for cognition, emotion, and motivation. Psychological Review, 98, Masters, K. S., Lacaille, R. A., & Shearer, D. S. (2003). The acute affective response of Type A behavior pattern individuals to competitive and noncompetitive exercise. Canadian Journal of Behavioral Science, 35, O Connor, J. (2002). Type A, Type B, and the Kleinian positions do they relate to similar processes? Psychoanalytic Psychology, 19, Okpara, J. O., Squillace, M., & Erondu, E. A. (2004). Gender differences and job satisfaction: A study of university teachers in the United States. Women In Management Review, 20, Oshagbemi, T. (2000). Gender differences in the job satisfaction of university teachers. Women In Management Review, 15, Sabharwal, M., & Corley, E. A. (2009). Faculty job satisfaction across gender and discipline. The Social Science Journal, 46, Saygı, H., Tolon, T., & Tekogul, H. (2011). Job satisfaction among academic staff in fisheries faculties at Turkish universities. Social Behavior and Personality: An International Journal, 39, Sayıl, I., Haran, S., Ölmez, Ş. ve Özgüven, H. D. (1997). Ankara Üniversitesi hastanelerinde çalışan doktor ve hemşirelerin tükenmişlik düzeyleri. Kriz Dergisi, 5, Settles, I. H., Cortina, L. M., Malley, J., & Stewart, A. J. (2006). The climate for women in academic science: The good, the bad, and the changeable. Psychology of Women Quarterly, 30, Strickland, B. (2001). The Gale encyclopedia of psychology (2nd ed). Detroit: Gale Group. Tabachnik, B. G., & Fidell, L. S. (2001). Using multivariate statistics (4th ed.). New York: Harper Collins. Tack, M. W., & Patitu, C. L. (1992). Faculty job satisfaction: Women and minorities in peril. ASHE-ERIC higher education report no. 4. Washington, DC: Association for the study of higher education. Thoresen, C. E., & Powell, L. H. (1992). Type A behavior pattern: New perspectives on theory, assessment, and intervention. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 60, Thornton, B., Ryckman, R. M., & Gold, J. A. (2011). Competitive orientations and the Type A behavior pattern. Psychology, 2, Van Der Doef, M., & Maes, S. (1999). The job demandcontrol (support) model and psychological well-being: A review of 20years of empirical research. Work and Stress, 13, Ward, M. E., & Sloane, P. J. (2000). Non-pecuniary advantages versus pecuniary disadvantages: Job satisfaction among male and female academics in Scottish universities. Scottish Journal of Political Economy, 47, Weiss, H. M. (2002). Deconstructing job satisfaction: Separating evaluations, beliefs and affective experiences. Human Resource Management Review, 22, Witt, L. A., & Nye, L. G. (1992). Gender and the relationship between perceived fairness of pay or promotion and job satisfaction. Journal of Applied Psychology, 77, Yasak, Y. ve Batıgün, A. D. (2010). Sürücü seçme ve değerlendirmede öz bildirime dayalı psikolojik ölçeklerin yeri. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 11,

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

The International New Issues In SOcial Sciences

The International New Issues In SOcial Sciences Number: 4 pp: 89-95 Winter 2017 SINIRSIZ İYİLEŞMENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA Okan AY 1 Giyesiddin NUROV 2 ÖZET Sınırsız iyileşme örgütsel süreçlerin hiç durmaksızın örgüt içi ve örgüt

Detaylı

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS tesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 31 Bahar 2017/1 s.471-482 Asena Deniz ERSOY 1 Osman BAYRAKTAR 2 ÖZ A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS ABSTRACT Expressed

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol 1 Acibadem University Medical Faculty 2 Maltepe University Medical

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi *

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi * International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES) December 2016 : 2 (2) ISSN : 2548-9373 Doi : Field : Education Psychology Type : Research Article Recieved: 10.09.2016 - Corrected: 26.11.2016

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii

LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2001, 12 (2), 9-20 LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii Gıyasettin DEMIRHAN, Figen ALTAY Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184 ulu.2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 Sosy Anahtar Kelimeler: 2014, Cilt:11, 163184 The Relaionship Between Social Capital of Schools And Organizational Image Based On Perceptions of Teachers Abstract:The

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

ÖĞRETMENLERDE A TİPİ KİŞİLİK, STRES KAYNAKLARI, ÖZ YETERLİK VE İŞ DOYUMU * ÖZET

ÖĞRETMENLERDE A TİPİ KİŞİLİK, STRES KAYNAKLARI, ÖZ YETERLİK VE İŞ DOYUMU * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1475-1488, ANKARA-TURKEY ÖĞRETMENLERDE A TİPİ KİŞİLİK, STRES KAYNAKLARI, ÖZ YETERLİK VE İŞ DOYUMU * Şefika

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates EMLT Project Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates Yılmaz Kılıçaslan Anadolu University ykilicaslan@anadolu.edu.tr Nilgün Çağlarırmak Uslu Anadolu University ncaglarirmak@anadolu.edu.tr

Detaylı

T.C ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI ORGANİZE PERAKENDE SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE İŞE BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİYİ BELİRLEMEYE

Detaylı

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2002,13 (1), 3-15 HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN SıNAVLARıN GEÇERLiK ÇALIŞMASI selahattin GELBAL",

Detaylı

Bağımsız Örneklemler İçin Tek Faktörlü ANOVA

Bağımsız Örneklemler İçin Tek Faktörlü ANOVA Bağımsız Örneklemler İçin Tek Faktörlü ANOVA ANOVA (Varyans Analizi) birden çok t-testinin uygulanması gerektiği durumlarda hata varyansını azaltmak amacıyla öncelikle bir F istatistiği hesaplanır bu F

Detaylı

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ , ss. 51-75. SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ Sefer YAVUZ * Özet Sanayi İşçilerinin Dini Yönelimleri ve Çalışma Tutumları Arasındaki İlişki - Çorum

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999 Resume 1. Name, Last Name: Ferzan Curun 2. Date of Birth: 11.04.1975 3. Position Title: :Assistant Professor 4. Education Info: :PhD. Derece Alan Üniversite Yıl BA Psychology Hacettepe 1999 Yüksek Lisans

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNE VERDİKLERİ ANLAMIN VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004, 15 (4), 207-218 BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Şeref ÇiÇEK, Levent M.

Detaylı

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY *

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * * DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * KARATAY yunussevis1907@hotmail.com, fatihdogan@comu.edu.tr, ramazankaratay@gmail.com ÖZET i (n=273)

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bige Zeynep OKTUĞ Doğum Tarihi: 12.02.1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans İletişim

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ZAMAN YÖNETİMİ DAVRANIŞLARI

SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ZAMAN YÖNETİMİ DAVRANIŞLARI SUGÖTÜREN, M., MÜLAZIMOĞLU BALLI, Ö., GÖKÇE, H., Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğrencilerin Zaman Yönetimi Davranışları SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2011,

Detaylı

ÖGRETMENLiK Mi? ANTRENÖRLÜK MU? BiREYSEL FARKlılıKLAR, ÖZELLi KLERi, ROL TERCi Hi, ROL UYU MUNUN iş DOYUMUNA ETKiLERi*

ÖGRETMENLiK Mi? ANTRENÖRLÜK MU? BiREYSEL FARKlılıKLAR, ÖZELLi KLERi, ROL TERCi Hi, ROL UYU MUNUN iş DOYUMUNA ETKiLERi* Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe ]. ofsport Sciences 2001,12 (]), 3-15 ÖGRETMENLiK Mi? ANTRENÖRLÜK MU? BiREYSEL FARKlılıKLAR, ÖZELLi KLERi, ROL TERCi Hi, ROL UYU MUNUN iş DOYUMUNA ETKiLERi* iş Hasan Birol

Detaylı

THE ROLE OF GENDER AND LANGUAGE LEARNING STRATEGIES IN LEARNING ENGLISH

THE ROLE OF GENDER AND LANGUAGE LEARNING STRATEGIES IN LEARNING ENGLISH THE ROLE OF GENDER AND LANGUAGE LEARNING STRATEGIES IN LEARNING ENGLISH THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES OF MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY BY OKTAY ASLAN IN PARTIAL FULFILLMENT

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Tayfun Doğan Doğum Tarihi: 02.11.1979 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003 Bilimleri/Rehberlik

Detaylı

7. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğrt. Kongresi Mayıs 2011, VAN/YYÜ Eğtim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı,

7. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğrt. Kongresi Mayıs 2011, VAN/YYÜ Eğtim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, 7. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğrt. Kongresi 25-27 Mayıs 2011, VAN/YYÜ Eğtim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, 1-8. 1 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN, MESLEKTE KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLERİNİN, ALDIKLARI EĞİTİM

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

Pazarlama Araştırması Grup Projeleri

Pazarlama Araştırması Grup Projeleri Pazarlama Araştırması Grup Projeleri Projeler kapsamında öğrencilerden derlediğiniz 'Teknoloji Kullanım Anketi' verilerini kullanarak aşağıda istenilen testleri SPSS programını kullanarak gerçekleştiriniz.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Derya DENİZ Doğum Tarihi: 31.12.1979 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/ Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/ Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/1972 3. Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psik. Danışmanlık Ankara Üniversitesi 1991-1995

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Hüseyin Hüsnü BAHAR

Detaylı

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi International Journal of Science Culture and Sport August 2016 : 4 (Special Issue 1) ISSN : 2148-1148 Doi : 10.14486/IntJSCS541 Field : Physical Education, Sport Sociology Type : Research Article Recieved:

Detaylı

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 14-17 YAŞ ARASINDAKİ GENÇLERİN FİZİKSEL UYGUNLUKLARININ VE GÜNLÜK AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Coşkun ULUSOY BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR PROGRAMI

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 29, Ağustos 2016, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 29, Ağustos 2016, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 29, Ağustos 2016, s. 384-393 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Published Date 29.06.2016 17.08.2016 Ar. Gör. Aydın PEKEL

Detaylı

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları)

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) Şermin Yalın Sapmaz Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı

Detaylı

T.C KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI

T.C KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI T.C KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMLERİNİN MESLEKİ GELİŞİME YÖNELİK TUTUMLARI VE İŞ

Detaylı

Ceyhan Çiğdemoğlu, PhD Flipped Classroom (FC) çalışmalarını incelemek, Hangi alanlarda çalışılmış Nasıl çalışmalar yapılmış Durumu değerlendirip Üniversitemizde yapılmakta olan ya da yapılacak çalışmalara

Detaylı

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına Katılan Adayların Stresle Başa Çıkma Stillerinin İncelenmesi *

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına Katılan Adayların Stresle Başa Çıkma Stillerinin İncelenmesi * SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİM DERGİSİ, 2011; 13 (2): 177 181 SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCE Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Zeynep Çatay Çalışkan 2. Doğum Tarihi: 18 Şubat 1975 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME

SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME Spor Bilinileri Dergisi Hacettepe J. ofsport Sdences 20041 15 (4)1219-232 SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME Hasan Biral YALÇIN*, Bekir YÜKTAŞIR*, Zafer DO~RU** Abant Izzet Baysal

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Ramazan YİRCİ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uğur ÖZALP Millî

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ *

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ * Ekim 2007 Cilt:15 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 485-490 İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ * Kürşad YILMAZ Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ahmet Cezmi SAVAŞ 2. Doğum Tarihi : 10.07.1972 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994 Y. Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

Job satisfaction of advisors working in Private Educational Institutions: Izmir case

Job satisfaction of advisors working in Private Educational Institutions: Izmir case Volume: 14 Issue: 2 Year: 2017 Job satisfaction of advisors working in Private Educational Institutions: Izmir case Özel Eğitim Kurumlarında çalışan rehber öğretmenlerin iş doyumları: İzmir örneği 1 Zafer

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme (İngilizce) Hacettepe Üniversitesi 2001. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme (İngilizce) Hacettepe Üniversitesi 2001. Derece Alan Üniversite Yıl 1 Adı Soyadı: Savaş CEYLAN 2 Unvanı: Arş. Gör. Dr. 3 İletişim Bilgileri Tlf: 297 83 39 / 532 430 95 47 E-posta: savasc@hacettepe.edu.tr 4 Öğrenim Durumu ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme

Detaylı

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Gülbin KIYICI Arş.Gör.Dr. Nurcan KAHRAMAN Prof.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı TURİZM PAZARLAMASINDA TÜKETİCİLERİN TURİSTİK SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN WEB SİTESİ TASARIM ÖZELLİKLERİNİN NÖROGÖRÜNTÜLEME

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 21, Sayfa : 75-88 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Detaylı

TEZĐN ADI. Hazırlayan Adı ve SOYADI. Danışman Ünvanı, Adı ve SOYADI

TEZĐN ADI. Hazırlayan Adı ve SOYADI. Danışman Ünvanı, Adı ve SOYADI T.C. ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ TEZĐN ADI Hazırlayan Adı ve SOYADI Danışman Ünvanı, Adı ve SOYADI Anabilim Dalı.. Bilim Dalı Yüksek Lisans Tez Önerisi Eylül 2010 KAYSERĐ Şekil 1. Yüksek

Detaylı

Differences in the Perception of Constraints and Motives on Leisure Time Exercise Participation

Differences in the Perception of Constraints and Motives on Leisure Time Exercise Participation 13. International Sport Sciences Congress November 7-9,2014 Konya/TURKEY Differences in the Perception of Constraints and Motives on Leisure Time Exercise Participation Esra EMİR 1, Bülent GÜRBÜZ 2, Erman

Detaylı

İŞSİZ BİREYLERİN KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ

İŞSİZ BİREYLERİN KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ Makalenin Yayınlandığı Dergi: İktisat İşletme ve Finans Yayınlanma Tarihi: 2014-08-01 00:00:00 Cilt: 29, Sayı: 341, Yıl: 2014 Sayfa(lar): 57-86 ISSN: 1300-610X Digital Object Identifier (DOI): 10.3848/iif.2014.341.4074

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi GAU 2014-

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi GAU 2014- ÖZGEÇMİŞ 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/1972 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psik. Danışmanlık Ankara Üniversitesi

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Bilişim Teknolojileri Alanı THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim verilen alanlardan birisidir.

Detaylı

Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3

Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3 999 PERMÜTASYON- - E- Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3 1 hacerozyurt@ktu.edu.tr 2 oozyurt@ktu.edu.tr 3 Yrd.Doç.Dr. hasankaral@ktu.edu.tr Özet: - - de - Anahtar kelimeler: e- Abstract: Conducted

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ

FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ www.izu.edu.tr 1 2 3 4 FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ Eğitim Fakültesi - İngilizce Öğretmenliği - Okul Öncesi Öğretmenliği - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - Türkçe Öğretmenliği - Üstün Zekalılar Öğretmenliği

Detaylı

Pervin HORASAN Erciyes Üniversitesi Mehmet Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesi

Pervin HORASAN Erciyes Üniversitesi Mehmet Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesi Bir Üniversiteye Bağlı Kanser Hastanesinde Çalışan Hemşire ve Doktorlar Arasındaki Empati Eğilimi ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye nin Ortasından Bir Örneklem Pervin HORASAN Erciyes

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 EK 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ferzan Curun 2. Doğum Tarihi: 11.04.1975 3. Unvanı: :Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: :Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

SPOR YAPAN VE YAPMAYAN BAYANLARıN

SPOR YAPAN VE YAPMAYAN BAYANLARıN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2003,14 (3),133-143 SPOR YAPAN VE YAPMAYAN BAYANLARıN KişiLiK ÖZELLiKLERiNiN KARŞILAŞTIRILMASI Pencan BAYAR Ankara Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor

Detaylı

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2.

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2. ÖZET Amaç: Bu araştırma, Sağlık Yüksekokulları Ebelik Bölümü son sınıf öğrencilerinin, ebelerin Sağlık Bakanlığı görev tanımları ve Uluslararası Ebeler Konfederasyonu yeterlilik alanlarına göre kendilerini

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Ercan AYDOĞDU Akdeniz Üniversitesi Hastanesi İşyeri Sağlık Birimi

Detaylı

Korelasyon ve Regresyon

Korelasyon ve Regresyon Korelasyon ve Regresyon Kazanımlar 1 2 3 4 5 6 Değişkenlerin ilişkisini açıklamak ve hesaplamak için Pearson korelasyon katsayısı Örneklem r ile evren korelasyonu hakkında hipotez testi yapmak Spearman

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Aşamalı Dersler Arasındaki İlişkilerin Kanonik Korelasyon Tekniğiyle İncelenmesi: Sınıf Öğretmenliği Örneği 1

Aşamalı Dersler Arasındaki İlişkilerin Kanonik Korelasyon Tekniğiyle İncelenmesi: Sınıf Öğretmenliği Örneği 1 210 Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, Yaz 2012, 3(1), 210-220 Aşamalı Dersler Arasındaki İlişkilerin Kanonik Korelasyon Tekniğiyle İncelenmesi: Sınıf Öğretmenliği Örneği 1 Ayfer SAYIN

Detaylı

Hastane yöneticilerinde tükenmişlik düzeyi

Hastane yöneticilerinde tükenmişlik düzeyi Orijinal araştırma-original research http://dx.doi.org/10.7197/1305-0028.1204 Hastane yöneticilerinde tükenmişlik düzeyi Burnout level of hospital managers Hatice Ulusoy*, Enis Baha Biçer, Nurperihan Karabulut

Detaylı

Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl müdürlüğünde Çalışan Personellerin İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi. Kadir TİRYAKİ

Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl müdürlüğünde Çalışan Personellerin İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi. Kadir TİRYAKİ Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl müdürlüğünde Çalışan Personellerin İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi Kadir TİRYAKİ Düzce Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Düzce, TÜRKİYE Özet Bu çalışmanın

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Emine GÖZEL * ÖZET

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Emine GÖZEL * ÖZET Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE) Bahar 2010 Sayı 24 İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Emine GÖZEL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim. Akademik Ünvanlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ SEVGİNAR VATAN. sevginarvatan@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim. Akademik Ünvanlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ SEVGİNAR VATAN. sevginarvatan@gmail. ÖZGEÇMİŞ SEVGİNAR VATAN E-Posta: sevginarvatan@gmail.com Telefon: 2978325 Adres: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Beytepe/Ankara Eğitim Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2006 Lisans Psikoloji Orta

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 EK 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ferzan Curun 2. Doğum Tarihi: 11.04.1975 3. Unvanı: :Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: :Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres: Çağlayan mah. Cendere Cad. Profilo Teknik ve EML Kağıthane/İST GSM : 506 253 04 90 E- Posta : demirbas.nur@gmail.com Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK EĞİTİM Doktora: (2010 2014). İSTANBUL

Detaylı

Üniversite öğrencilerinin rekreasyonel etkinliklere katılımlarında engel oluşturabilecek faktörlerin belirlenmesi

Üniversite öğrencilerinin rekreasyonel etkinliklere katılımlarında engel oluşturabilecek faktörlerin belirlenmesi Cilt:6 Sayı:1 Yıl:2009 Üniversite öğrencilerinin rekreasyonel etkinliklere katılımlarında engel oluşturabilecek faktörlerin belirlenmesi Mehmet Demirel* Duygu Harmandar** Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı