SÖZEL SUNUM 25 Nisan 2002, Perflembe

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÖZEL SUNUM 25 Nisan 2002, Perflembe"

Transkript

1 5 Nisan 00, Perflembe SS-00 STANBUL TIP FAKÜLTES NDE UYGULANAN TÜBERKÜLOZ E T M YETERL M? Z. K l çaslan, E. K yan, F. Erkan, M. Gürgan, N. Aydemir, O. Arseven stanbul Üniversitesi, stanbul T p Fakültesi, Gö üs Hastal klar AD, stanbul T p fakülteleri dünya ölçüsünde ciddi bir halk sa l sorunu olan tüberküloz konusunda yeterli bir mezuniyet öncesi e itim vermekle sorumludurlar. Bu çal flmada t p fakültesi dördüncü s n f ö rencilerine s navlarda sorulan tüberkülozla ilgili sorular n Dünya Sa l k Örgütü nün (DSÖ) tüberküloz e itimi konusunda belirledi i ö renim hedefleri ile uyumlu olup olmad araflt r ld. Ayn zamanda alt nc s n f ö rencilerinin Ziehl-Neelsen la boyanm fl yaymalar de erlendirme ve akci er grafilerini tüberküloz aç s ndan okuma yetenekleri araflt r ld. Toplam 88 dördüncü s n f ö rencisinin s nav ka tlar incelendi ve ö rencilere sorulan tüberküloz sorular DSÖ nün tüberküloz e itimi için belirledi i ö renim hedefiyle karfl laflt r ld. Alt nc s n f ö rencilerinden 4 kifliye Ziehl-Neelsen la boyanm fl ve bir eksper taraf ndan (+) veya (-) olarak de erlendirilmifl 5 er adet yayma verilerek ARB aç s ndan de erlendirmeleri istendi. Ayr ca ö renciye iki eksper taraf ndan normal, tipik tüberküloz lezyonu veya tüberküloz d fl lezyon olarak yorumlanan 0 ar adet akci er grafisi okutularak tüberküloz aç s ndan radyoloji bilgileri s nand. Tüberkülozla ilgili toplam 7 çeflit sorunun 9 inin (%77.7) tüberkülozun klinik-radyolojik bulgular yla, tedaviyle ve ilaç yan etkileriyle ilgili oldu- u saptand. DSÖ ö renim hedeflerinde belirtilen 5 konuyla ilgili hiç soru sorulmad görüldü. ARB pozitif 69 yaymadan 49 unun (%40.4) yanl fl negatif olarak, ARB negatif 85 yaymadan 48 inin (%5.9) ise yanl fl pozitif olarak de erlendirildi i saptand (kappa: 0.49, orta derecede uyum). Tipik tüberküloz lezyonu olan 5 akci er grafisinden 4 ü (%65.), 64 normal grafiden 77 si (%.) ve 4 tüberküloz d fl grafiden 87 si (%5.4) tüberküloz olarak de erlendirilmiflti (kappa: 0.45, orta derecede uyum). Sonuç olarak çal flmada tüberküloz s nav sorular ile DSÖ ö renim hedefleri aras nda zay f bir uyum oldu u saptand. Ö rencilerin tüberküloz radyolojisini yorumlamaya ve yayma okumaya yönelik bilgi ve becerilerinin ise orta derecede uyum gösterdi i saptand. SS-00 YAYMA (+) AKC ER TÜBERKÜLOZLU OLGULARIN 5 YAfi ÜZER TEMASLILARINDA TAK P SONUÇLARI G. Küçük, fi. Kümbetli, N. Sar murat, F. Öztürk, D. Yap c 4, S. Al 5, T. Erboran 6, N. Il ksu 7, Z. K l çaslan 8 fiehremini Verem Savafl Dispanseri, stanbul Eyüp Verem Savafl Dispanseri, stanbul Ümraniye Verem Savafl Dispanseri, stanbul 4 Befliktafl Verem Savafl Dispanseri, stanbul 5 Ba c lar Verem Savafl Dispanseri, stanbul 6 Kad köy Verem Savafl Dispanseri, stanbul 7 Üsküdar Verem Savafl Dispanseri, stanbul 8 stanbul T p Fakültesi, Gö üs Hastal klar AD, stanbul Bu çal flmada stanbul da bulunan alt dispanserde y llar aras nda tüberküloz tedavisi bafllanan 570 ARB (+) vakan n 5 yafl üzeri temasl takipleri retrospektif olarak de erlendirildi. Toplam temasl say s 688, 5 yafl üzeri temasl say s 44 (%66.5), en az bir kez kontrole gelen 5 yafl üzeri temasl say s 0 (%80.5) idi. Bunlar n 9 u (%56.6) kad n, 785 i (%4.4) erkekti. Temasl lar n 666 s (%55.) 5-4 yafl grubunda, 848 i (%44.9) 5 yafl üzerindeydi. Temasl lar ortalama. (-4) y l izlenmiflti. Kontrol edilen temasl lar içinde yeni vaka tespit edildi. lk y l içinde hastalanma oran %4.5 (7/44) bulundu. 44 temasl - n n toplam temasl -y l say s 89, insidans yo unlu u %.5 (/89) idi. 5-4 yafl grubunda insidans yo unlu u %.6 (74/4894), 5 yafl üzerinde ise %. (48/407) (p<0.00) bulundu. nsidans yo unlu u kad nlarda %.8 (9/505), erkeklerde %.4 (0/858) (p<0.00) idi. Temasl lar içinde bulunan vakan n 6 ü (%8) 0-0 günde, 4 i (%8.5) 0-0 günde, i (%4.5) 0-80 günde, 87 si (%9.) 80 günden sonraki kontrollerde saptanm flt. vakan n 9 si (%4.4) önceki muayenelerinde hastal k tespit edilmeyen vakalard. Tüberküloz kontrol program m zda profilaksi önerilmeyen 5 yafl üzeri ARB (+) hasta temasl grubunda özellikle 5-4 yafl grubu için profilaktik tedavinin tart fl lmas gerekti ini düfl ü n ü y o r u z. SS-00 DO RUDAN GÖZET ML TEDAV LE TEDAV ED LEN 04 TÜBERKÜLOZ OLGUSUNUN SONUÇLARI S. Arpaz, D. Budin, S. Keskin, N. Sezgin, G. K ter, H. Çal fl r Nazilli Verem Savafl Dispanseri, Ayd n Pamukkale Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar AD, Denizli Atatürk Gö üs Hastal klar ve Cerrahi E itim ve Araflt rma Hastanesi, Ankara DSÖ nün 99 y l nda tüberküloz için küresel bir acil durum ilan etmesinin ard ndan DOTS, tüberküloz kontrolünün en etkin program olarak kabul edilerek tüm dünya ülkelerine önerildi. Nazilli Verem Savafl Dispanseri, Türkiye de DOTS uygulanan ilk kurumdur. Uygulama Nisan 000 tarihinde bafllam flt r. Bütün tedaviler koflullar n her bir hasta için de erlendirilmesi ile seçilen farkl yöntemlerle gözetimli olarak uygulanmaktad r. Bu çal flma ile iki y ll k deneyimimiz sonunda, tedavisini tamamlam fl olan 04 hastan n sonuçlar n de erlendirmeyi amaçlad k. 8.6 (-78) olan olgular en yo un olarak 5-44 yafl (yafl ortalamas 4.5) grubunda yer al yordu (%4). Olgular n 9 ü yeni i nüks olup 79 u pulmoner, 5 i de ekstrapulmoner yerleflimli idi. Olgular n 5 ü yayma (+) idi (%5). Olgular n ine dispanserde, 9 una sa l k oca nda, üne di er kurumlarda, 5 ine de evde gözetimli tedavi uyguland. Yayma (+) olgularda kür oran, %96 idi. Di- er hastadan biri tedavi s ras nda eks oldu ve di er hasta çok ilaca dirençli tüberküloz tan s ile gözetimli minör ilaç tedavisine al nd. Geri kalan 5 hastan n 49 u (%49) tedaviyi tamamlad. Di er hastadan biri tedavi s ras nda eks oldu ve di er hastan n gitti i dispanserde tedavisini tamamlad ö renildi. Do rudan gözetim alt nda tüberküloz tedavisi ile yüksek kür oranlar na eriflilmektedir. ki y ll k deneyimimiz sonuçlar, DOTS un tam tedavi süresince etkin biçimde uygulanabilecek bir yöntem oldu unu göstermektedir. Bu uygulaman n ülke çap nda yayg nlaflt r lmas gerekti i kan s n d a y z. TORAKS DERG S C LT, EK, N SAN 00

2 TORAKS DERNE 5. YILLIK KONGRES B LD R ÖZETLER SS-004 DEN ZL VEREM SAVAfi D SPANSER NDE D REKT GÖZET M TEDAV S UYGULAMASI A. Talu, B. Abdülo lu, B. Bilgiç, Ö. Yaflar, G. Öksüz Denizli Verem Savafl Dispanseri, Denizli Tüberküloz hala ülkemizde ve dünyada büyük bir sa l k problemidir.tüm dünyada tüberkülozla savaflta en etkili yöntem oldu u düflünülen Direkt Gözetim Tedavisi (DGT) uygulamas giderek yayg nlaflmaktad r. Hastalar m z daha iyi takip etmek, tüberkülozla savafl daha iyi yürütmek için dispanserimiz bünyesinde 0/0/00 tarihinden itibaren DGT uygulamas na geçilmifltir. Uygulamaya bafllamadan önce sa l k ocaklar yla iflbirli i yap lm fl ve sa l k ocaklar nda uygulamay yapacak kifliler e itilmifltir. 0/0/00 ile 0/0/00 tarihleri aras nda yeni vaka, nüks olmak üzere 5 hasta kayda al nm fl olup, 4 hastam za DGT uygulanm flt r. hastam za nakliyeci oldu u için bu uygulama yap lamam flt r. 4 hastaya dispanserimizde, 50 hastaya sa l k ocaklar nda hemflire ya da doktor taraf ndan, köylerde yaflayan 4 hastam zdan üne muhtar, ine bekçi taraf ndan, cezaevinde bulunan hastam za cezaevi sa l k memuru taraf ndan ilaçlar günlük olarak içirilmifltir. Dispanserimize ve sa l k oca na gelemeyen 6 hastam za her gün evine gidilerek ilaçlar hemflirelerimiz taraf ndan içirilmifltir. 9 hastam za ise ilaçlar dispanserimizce e itilen efl veya çocuklar taraf ndan içirilmifltir. DGT uygulamas na al nan 4 hastan n 70 i erkek, 44 ü kad n olup, yafl ortalamas 4.±6.89 dur. Hastalar m z n 68 i pulmoner, 46 s ekstrapulmoner tüberkülozdur. Hastalar m z n 45 tanesi yayma (+) akci er tüberkülozudur. Bunlar n 6 s nda kür sa lanm fl olup, 9 unda ise tedavi halen devam etmektedir. yi bir ekip çal flmas, ön haz rl k ve organizasyon yap ld nda DGT uygulamas n n; hastalar ve tüm sa l k çal flanlar taraf ndan kabulünün çok kolay oldu u, ayr ca bu uygulaman n ek maliyet gerektirmedi i görülmüfltür. DGT yöntemi bütün verem savafl dispanserlerinde uygulanabilirse tüberkülozla ve özellikle dirençli tüberkülozla olan savafl kazanabilece imizi düflünmekteyiz. SS-006 THREE YEARS OF DOTS RESULTS - A TOO SHORT TIME FOR TB EPIDEMIOLOGICAL IMPROVEMENT A. Sorete-Arbore, T. Mihaescu Clinic of Pulmonary Diseases, Romania Iasi County was the first pilot project from Romania, which implemented DOTS strategy in the TB management. Aim: to evaluate the TB treatment results after years of DOTS and to analyze their impact on usual epidemiological indicators. M e t h o d :cohort analysis of treatment results in and the evaluation of the trend for some epidemiological indicators. R e s u l t s : the rate of successful treated pulmonary new cases was of 85.5% 998, 87.7% 999, 87.8% 000; the defaulters rate was:.% 998,.5% 999, 4.7% 000 and the death rate was 4.6% 998,.9% 999 and.8% 000. The case notification rate was / in 998, 40/0000 in 999 and / in 000; the TB notification rate in childhood was of 5. 0 / i n 998, / in 999 and /0000 in 000. The rate of meningitis/miliary tuberculosis at the age groups was.6 0 / in 998,. 0 / in 999 and. 6 0 / in 000. C o n c l u s i o n s :Iasi County has an effective TB management; the usual epidemiological indicators were not improving in this period of time; it is necessary to maintain a high level of DOT for longer time periods in order to evaluate the impact of this strategy on TB epidemic. SS-007 PROGNOSTIC VALUE TNF- PULMONARY SARCOIDOSIS AND IL-6 LEVELS IN H. Baradzina, I. Kotovich, A. Taganovich, G. Tamashakina Scientific Research Institute of Pulmonology and Phthisiology Belarussian State Medical University, Minsk, Belarus SS-005 DOTS IMPLEMENTATION IN BOSNIA-HERZEGOVINA BETWEEN Z. Dizdarevic, H. Zutic, B. Mehic Clinic for Pulmonary Diseases and TB, Clinical Centre University of Sarajevo, Bosnia-Herzegovina I n t r o d u c t i o n :During the Bosnian defensive war (994) DOTS strategy was introduced and National TB programme (NTP) started in Bosnia- Herzegovina (BH). BH is currently being considered as a country implementing DOTS strategy in over 90% of the total population. A i m : To present that implementation of DOTS strategy and NTP have reduced TB incidence in post-war period in BH. Methods and Results: DOTS strategy and NTP were ascertained using the treatment efficacy indicators: cure rate, completed treatment rate, failure treatment rate, death rate, treatment interruption rate, rate of transferred out. In time period between the cure rate for initial phase of treatment was ranged from 95.4% to 97.8% for categories of patients designated as I and III. The category II has showed the cure rate from 9.% to 96.5%. C o n c l u s i o n :NTP programme and DOTS strategy have increased the notification rate and slightly decreased the incidence rate of all TB cases. One of the main questions of the sarcoidosis problem is prognosis and prediction of disease progression. The aim of our study was to estimate prognostic value of secretory activity of alveolar macrophages (AM) and blood monocytes in pulmonary sarcoidosis. We investigated 65 patients with newly diagnosed histological confirmed sarcoidosis not required steroid therapy (4 women and 4 men; mean age 5.6; stage I - 6 patients, stage II 9). All patients were monitored for 4 months. TNF-α and IL-6 concentrations in supernatants of cell cultures were measured by ELISA. Spontaneous secretion level of TNF-α (7.5±. ng/ml/0 6 cells, p<0.00) and IL-6 (44.85±8., p<0.00) of AM was increased as compared with control and what s more in Löfgren s syndrome secretory activity was higher (p<0.05) than in patients with less acute forms of disease. A correlation between concentration TNFα and IL-6 (r=+0.86, p<0.0) has been detected. Comparability of modification in secretory activity of AM and blood monocytes in sarcoidosis have been proved. After the treatment with nonsteroid antiinflammatory drugs during month a high level of cytokine secretion was not only maintained but even increased (TNF-α -.05±.96 and IL ±0.7 ng/ml/0 6 c e l l s, p<0.0). Of the 65 monitoring patients 7 remained stable, improved clinically, show relapses and deteriorated. Importantly, improvement of clinical and radiological pictures was typical for persons with high level of AM and blood monocytes secretory activity (TNF-α - 9.4±4.0 and IL ±4. ng/ml/0 6 cells). Relapses and deterioration of sarcoidosis were observed in patients with decreasing of secretory activity (TNF-α - 4.6±.6 and IL-6.48±9.77 ng/ml/0 6 cells, p<0.0 in compare with favorable clinical course). C o n c l u s i o n : High level of cell secretory activity may be used as favorable prognostic factor and reduction of cytokine producing function of AM and monocytes can be estimated as unfavorable prognostic factor in s a r c o i d o s i s. TORAKS DERG S C LT, EK, N SAN 00

3 TORAKS DERNE 5. YILLIK KONGRES B LD R ÖZETLER SÖZEL SUNUM SS-008 PULMONARY CIRCULATION IN HIGHLANDERS A. Sarybaev, A. Sydykov, A. Maripov, B. Kojonazarov, M. Djumabaev, J. Isakova, M. Mirrakhimov National Centre of Cardiology and Internal Medicine, Kyrgyzstan B a c k g r o u n d : Permanent residence at high altitude (HA) may develop excessive polycythaemia and pulmonary hypertension (PH). But it is well know that there is marked individual variability of the severity of PH at HA. A i m : to investigate the particularities of pulmonary circulation in highlanders (HL) with different response to hypoxia. M e t h o d s : Pulmonary hemodynamics was evaluated by Doppler echocardiography in 6 HL (mean age 45.6±.0 years) with PH (MPAP>5 mmhg) residing at altitudes of m above sea level. According to echocardiographic evidence of right ventricular hypertrophy (RVH) (right ventricular dimension >.5cm and anterior wall thickness >0.5cm) individuals were separated into two groups: a group with high altitude PH (HAPH) and high altitude cor pulmonale (HACP, n=6) and a group without RVH (HL with only HAPH, n=0). 8 age matched apparently healthy HL without high altitude PH (HAPH) served as control. All investigations were performed at altitude of.000 m. Results are presented in the table. There were no differences in cardiac output, left ventricular systolic function, systemic blood pressure, spirometry, hemoglobin content between the groups studied. There was no correlation between hemoglobin content and MPAP. Oxygen saturation in the HACP group was significantly lower that in the other two groups. Thus marked individual variability is characteristic of the severity of PH and RVH at high altitude. This may reflects variability in the intensity of the hypoxic stimulus due to differences in ventilation and lung diffusing capacity as well as differences in the vasoconstrictive response of pulmonary vessels due to inherited differences in pulmonary vascular reactivity to hypoxia. T a b l e. V a r i a b l e s C o n t r o l H A P H H A C P MPAP, mmhg 9. 0 ± ± 0. ***. 4 ± 0. 8 *** CI, L/min/m. 8 ± ± ± S a O, % 94. ± ± ± 0. 7 *** RVD, cm. 84 ± ± ± *** RVAWT, cm 0. 4 ± ± 0. 0 * ± 0. 0 *** FVC, L 4. ± ± ± 0. F E V, L. 7 ± ± 0.. ± 0. F E V /FVC, % ± ±. 87. ±. 8 Hb, g/l 7. 8 ± ± ± 6. 9 *p<0.05, **p<0.0, ***p<0.00 accordingly for comparison with control group; MPAP - mean pulmonary arterial pressure; CI - cardiac index; SaO - oxygen saturation; RVD - right ventricular dimension; RVAWT - right ventricular anterior wall thickness; FVC - forced vital capacity; FEV - forced expiratory volume in second; Hb - hemoglo bin content. SS-009 VENÖZ TROMBOEMBOL ZMDE HERED TER R SK FAKTÖRLER NDEN FAKTÖR V LEYDEN VE PROTROMB N 00A G. Okumufl, E. K yan, O. Arseven, M. Erelel, Ç. Çuhadaro lu, L. Tabak, N. Abac, N. Ünaltuna, H. flsever, T. Erginel 4 stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Gö üs Hastal klar AD, stanbul stanbul Üniversitesi Deneysel T p Araflt rmalar Merkezi Genetik Bilim Dal, s t a n b u l stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Halk Sa l AD, stanbul 4 Kartal E itim ve Araflt rma Hastanesi. Cerrahi Klini i, stanbul VTE si kan tlanm fl 00 kiflilik hasta grubu ile bu yönden risk tafl mayan (ileri yafl hariç) 75 sa l kl grup çal flmaya al nd. Protrombin 00A polimorfizmi ile faktör V leyden mutasyonu periferik kanda standart tekniklerle belirlendi. statistiksel analiz için χ Fischer kesin testi kullan ld. Bulgular: Y ü z olgunun %7 sinde (n=7), 56 kontrolün ise %. ünde (n=6) protrombin 00A mutasyonu saptand (p=0.05). Faktör V leyden mutasyonu ise VTE li olgular n %4 ünde (n=4), kontrolün ise %9.8 inde (n=) saptand (p=0.006). VTE li olgular sadece pulmoner embolisi olan grup (n=49) ve pulmoner emboli + derin venöz trombozu olan grup (n=45) olarak ayr ld - nda gruplar aras nda faktör V leyden mutasyonu (%4.4 ve %7.8) ve protrombin 00A mutasyon (%8. ve %4.4) tafl y c l aç s ndan anlaml bir farkl l k görülmedi. Alt olgu faktör V leyden mutasyonunu homozigot olarak tafl yordu ve bu olgular n 4 ünde tekrarlayan tromboemboli öyküsü vard. Dört olgu hem faktör V leyden hem de protrombin 00A mutasyonunu birlikte heterozigot olarak tafl yordu ki bu olgular n da sinde tekrarlayan tromboemboli öyküsü mevcuttu. Sonuç: Protrombin 00A ve faktör V leyden mutasyonu, venöz tromboembolizme neden olan önemli herediter risk f a k t ö r l e r i d i r. SS-00 LONG TERM PROGNOSIS OF PULMONARY S A R C O I D O S I S M. Masjedi, S. Mirzadeh National Research Institute of Tuberculosis and Lung, Tehran, Iran O b j e c t i v e s :Sarcoidosis is a mysterious disease with divers manifestation in severity and course. It is known that corticosteroides are the most effective therapeutic agents for sarcoidosis. Undesirable side effects are minimal if excessive dose are avoided. Dose-adjustment or tapering of corticosteroides are based on clinical and paraclinical features, thus present study was performed over the patients referring to a private clinic in Tehran between 989 and 00 to examine the value of serial chest roentgenography, pulmonary function studies, and the serum angiotensin converting enzyme level in monitoring the course of disease. Materials and Methods: 40 adult patients with histological diagnosis of intrathoracic sarcoidosis were included in this historical-cohort study. Alteration in X-ray pattern, pulmonary function tests, and serum ACE level as well as clinical course of disease were assessed every -month. R e s u l t s : A total of 40 patients (04 females and 6 males) were evaluated. The mean age of the individuals was 44.6±4. years and ranged from to 70 years. The most common symptoms were cough (47.%) and dyspnea (46.4%). Erythema nodosum was seen in 5 (0.7%) patients. Extra pulmonary manifestations at diagnosis included ocular lesions (5%), arthritis (5%), hepatosplenomegaly (%), and parotid enlargement (%). Significant relation between PFT findings and clinical course of disease was seen (p<0.008). No statistical correlation was found between ACE level and course of sarcoidosis (p=0.4). C o n c l u s i o n s : PFT has a prognostic value for follow-up in sarcoidosis. Chest radiography may provide important information about prognosis when the disease is exacerbated. In addition to the influence of ethnical difference on normal range of ACE level, this test was performed in a small number of patients that may explain the non-significant relation between this test and course of disease. K e y w o r d s : Sarcoidosis, Follow-up, PFT, ACE, Chest X-ray. A b b r e v i a t i o n s : pulmonary function test (PFT), angiotensin converting enzyme (ACE). A m a ç : Venöz tromboembolisi (VTE) olan olgularda faktör V leyden ve protrombin 00A mutasyonlar n n varl n araflt rmak. Gereç ve Yöntem: TORAKS DERG S C LT, EK, N SAN 00

4 TORAKS DERNE 5. YILLIK KONGRES B LD R ÖZETLER SS-0 INFLUENCE OF AMBROXOL FOR THE IMMUNE STATUS, LIPID PEROXIDATION PROCESSES AND OXYGEN- ACTIVATING FUNCTION OF ALVEOLAR MACROPHAGES IN S A R C O I D O S I S H. Baradzina, I. Katovich, A. Taganovich, G. Semenkova Scientific Research Institute of Pulmonology and Phthisiology Belarussian State Medical University, Belarus Mucolytic ambroxol is postulated to provide antioxidant properties. A i m : t o evaluate the influence of ambroxol for the lipid peroxidation processes (LPP), immune status and alveolar macrophages (AM) ability to produce the reactive oxygen species (ROS) in sarcoidosis. We examined not requiring steroid therapy sarcoidosis patients (stage I 7 patients, stage II 5) and 8 normal subjects. All sarcoidosis patients were divided into groups according to the treatment regime. Gr. A (n=4) received only nonsteroid antiinflammatory drugs and Gr. B (n=8) was treated additionally by ambroxol orally in the doze of 90 mg daily during 0 days. The percentage of T cell subpopulations was analyzed in bronchoalveolar lavage by immunofluorescence. The contents in blood dien conjugates and dienketones (DK) was determined by ultraviolet photometry, the levels of Shiff bases, retinol and α-tocopherol was measured by spectrofluorimetry. The oxygen radicals were measured by luminol-dependent chemiluminescence (LDCL). It was discovered the significant intensification of the LPP and depressing of the antioxidant activity in sarcoidosis. After the ambroxol treatment it was achieved expressed decreasing of the LPP products contents (DK: 0.09±0.0 and 0.±0.0 units; p<0.00 resp.) and increasing the antioxidants levels more than in times (α- t o c o p h e r o l :.7±0.4 and 5.9±0.9 mm/l resp., p<0.00). In the Gr. A only the antioxidants levels slightly raised (p<0.05). After treatment the patients of the Gr. B had higher (p<0.05) percentage of T cells, expressing IL- R+, CD+, CD4+, CD6+ and CD4+/CD8+, than in Gr. A. AM in sarcoidosis showed decreased (p<0.00) capacity for ROS generation. The rate of ROS-production after the ambroxol treatment increased in.5 times; p<0.00. In the Gr. A the change of ROS-production rate was not statistically significant. Ambroxol has ability to restore of cell oxygen-activating function thanks to both antioxidant and immunomodulatory effects. Normalization of metabolic processes under ambroxol was accompanied by quicker clinical-radiological improvement. Thus, ambroxol contributes to the normalization of immune and biochemical processes in sarcoidosis and may be used for remission promotion. SS-0 SEVERE OVARIAN HYPERSTIMULATION SYNDROME AS A CAUSE OF PLEURAL EFFUSIONS Z. Arsovski, D. Dokic, S. Popovska Clinic of Pulmonology and Allergy, Macedonia Clinic of Gynecology, Macedonia We have considered the pleural effusions developed as a consequence of severe ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS). During 5 years period we have followed 0 patients who were stimulated with human menopausal gonadotrophin-hmg. In only 4 women (.9%) treated for infertility, aged 7- years, severe OHSS occured. Main symptoms were dyspnoea, cough, weight gain, abdominal discomfort. All of them were pregnant, one had twins. The symptoms occured after 0-6 days from administration of HMG. Three of them were with clinically apparent ascites and with bilateral pleural effusion (Gr. IV) and one was in life threatening situation (ascites, pleural effusions, changes in blood volume, protein disbalance, haemoconcentration-gr. V). Altough supportive treatment was initially used (resting in bed, discontinuation of hormonal treatment, correction of the blood volume, correction of protein and electrolytes disbalance) thoracocentesis was performed in all cases and ascites evacuation only in life-threatening patient. Two of them experienced one thoracocentesis (x liters), one experienced two thoracocentesis (x liters) and one experienced three thoracocentesis (0 liters) and ten ascites evacuations (0 liters), respectively. In all cases pleural fluid was exudative, and paracentesis was followed with administration of human albumin solution. Pulmonary function test improved markedly in three patients, right after thoracocentesis. Hospitalization lasted between 5-8 days. Three of them (Gr. IV) delivered healthy children but one, with life-threatening situation, had a miscarriage. Altough rarely found, severe OHSS have to be considered as possible cause of a exudative pleural effusions in young women. Pleural effusions, due to an excessive use of HMG is a rare situation but difficult to predict and requires proper coordination between pulmonologist and g y n e c o l o g i s t. SS-0 AKC ER KANSERLER NDE C-ERB B EKSPRESYONU VE BUNUN PROGNOST K FAKTÖRLERLE KARfiILAfiTIRILMASI N. Ifl k, L. Erkan, A. Ye en, N. Yaman, P. Ça atay, N. Ürer, F. Koflar Yedikule Gö üs Hastal klar ve Gö üs Cerrahi Merkezi, stanbul Cerrahpafla T p Fakültesi, Halk Sa l AD, stanbul Yedikule Gö üs Hastal klar, Patoloji, stanbul A m a ç :Akci er kanserlerinde bir onkogen olarak rolü oldu u ve kötü prognoz ile iliflkili oldu u düflünülen c-erb B nin akci er kanserli hastalar n biyopsi materyellerindeki ekspresyon varl n n belirlenmesi ve bu ekspresyon varl - n n literatürde prognoz ile iliflkili oldu u düflünülen tümör evresi, histolojik tip, kilo kayb, sigara içimi tümör diferansiyasyon derecesi, ve Ca, Hb, ALP, ve LDH gibi markerlar ile iliflkisinin de erlendirilmesi Gereç ve Yöntem: O c a k 000- Eylül 00 aras histolojik veya sitolojik bulgularla akci er kanseri tan - s alan 60 hasta prospektif olarak incelendi. Bronkoskopik biyopsi veya cerrahi piyes materyalinde c-erb B immünoenzimatik sistem ile de erlendirildi. B u l g u l a r : 60 olgunun 6 tanesi immün boyamada de erlendirilmeye uygun bulunmad. Olgular m z 5 erkek ve kad n hastadan oluflmaktayd. Yafl: 5-84 (ort: 58±.9) olguda (%69) c-erb B ekspresyonunun pozitif oldu u gözlendi. En fazla boyanma %77.8 ile adeno kanserlerde idi. c-erb B ile klinikopatolojik evre aras istatistiksel anlaml bir iliflki saptanmad. Tümör diferansiyasyon derecesi ile c-erb B pozitifli i aras nda ileri derecede anlaml bir iliflki bulundu ve bu iliflki grad ile ayn yönde idi (rs: 0.809, p<0.05). c-erb B ile sigara, serum LDH, ALP, Ca, düzeyleri aras nda anlaml bir iliflki saptanmad. Sonuç: Akci er kanseri oluflumunda c-erb B onkogen ekspresyonu art fl n n özellikle adenokarsinoma alt tipinde ileri derecede iliflkisi vard r. Diferansiyasyon ve c-erb B ekspresyonu aras nda güçlü bir pozitif iliflkinin mevcut olmas agresif tedaviden fayda görebilecek yüksek riskli hasta popülasyonunun önceden belirlenmesinde bir ipucu olabilir. SS-04 MAL GN PLEVRAL MEZOTELYOMADA KEMOTERAP CEVABININ DE ERLEND R LMES NDE YETERL L K VE YEN B R YÖNTEM ÖNER S H. Özden, G. Ak, M. Metintafl, S. Metintafl, S. Erginel, B. fiahin 4 Osmangazi Üniversitesi T p Fakültesi Anatomi AD, Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar AD, Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi T p Fakültesi Halk Sa l AD, Eskiflehir 4 Ondokuz May s Üniversitesi T p Fakültesi Anatomi AD, Samsun Çal flmam zda, malign mezotelyomal hastalarda kemoterapi cevab n de erlendirmede halen kullan lan yöntemin etkinli inin, Cavalieri nin hacim hesaplama yöntemi kullan larak tümör hacmi hesaplanmas arac l yla de erlendirilmesi ve yeterlili inin belirlenmesi amaçland. Tedavi öncesi tümör kitlesi, bilgisayarl toraks tomografisi kesitleri üzerine konulan asetatta ifleretlenmifl sabit aral kl noktalardan oluflan skala arac l ile hacim olarak belir- 4 TORAKS DERG S C LT, EK, N SAN 00

5 TORAKS DERNE 5. YILLIK KONGRES B LD R ÖZETLER SÖZEL SUNUM lendi. Cevap,. kür sonras ayn flekilde yap lan ölçüm sonuçlar k yaslanarak belirlendi. Cevap de erlendirmede tümör hacmi tam kayboldu ise tam cevap, %50 den fazla azald ise k smi cevap, %50 den az ancak %5 ten fazla azald ise gerileme, %5 ten az azald ya da %5 ten az artt ise dura an hastal k, %5 ten fazla artt ise ilerleyen hastal k tan mlamalar kullan ld. Halen yayg n kullan lan cevap de erlendirme yöntemine göre de cevap tayini yap ld. Çal flmaya kemoterapi protokolü tamamlanm fl 5 hasta al nd ; 9 u erkek, 4 ü kad n, yafl ortalamas.4 y l idi. Üçüncü kemoterapi kürü sonras morfometrik yöntem ile (%90) hastada cevap ölçülebildi: Olgular n birinde (.9%) tam cevap, 6 s nda (.%) k smi cevap, inde (%0.8) gerileyen hastal k, 5 inde (%8.) dura an hastal k, 5 inde (%8.) ilerleyen hastal k oldu u karar na var ld. Tam cevapl larda ortanca yaflam süresi 54. ay, k smi cevapl larda 0., gerileyen hastal olanlarda 9., dura an hastal olanlarda 5., ilerleyen hastal olanlarda 9. ay, objektif cevapl larda. ay idi. Cevap karakterine göre yaflam süreleri aras nda fark bulunamad. Halen kullan lan yöntemdeki cevap tan mlamalar n n morfometrik yöntemle ölçülen tümör kitle de iflimine 4 hastada uymad (%50) belirlendi. Sonuçta malign mezotelyomada kemoterapiye cevab n de- erlendirilmesinde kullan lan yöntemin morfometrik yöntemle belirlenen tümör hacim küçülmelerine uymad ve cevap de erlendirmede yeterli olmad kanaatine eriflildi. Ancak morfometrik yöntemle belirlenen cevap tan mlamalar da yaflam süreleri ile uyum göstermedi. SS-05 KÜÇÜK HÜCREL DIfiI AKC ER KANSER NDE PROGNOST K MARKER OLARAK HER / N E U O. Türken, E. Kunter, H. Çermik, T. Ifl tmangil, B. Orhan, G. Kandemir, M. Yaylac GATA Haydarpafla E itim Hastanesi, stanbul Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi, stanbul Çeflitli kanser tiplerinde prognostic de er tafl yan HER /neu onkoproteini küçük hücreli d fl akci er kanserlerinin (KHDAK) yaklafl k üçte birinde yüksek düzeyde bulunmaktad r. Biz, KHDAK hastalar m z n HER /neu pozitiflik oran n tespit ederek bu durumun hastal n evresi, histolojik tipi ve tedaviye verilen cevap ile korelasyonunu araflt rd k. Poliklonal antikor kullan larak immünhistokimyasal yöntemlerle 4 hastada HER /neu pozitifli i araflt r ld. Pozitifli in skorlanmas nda (O ile + aras nda) Clinical Trial Assay (CTA) kriterleri kullan ld. Olgular n %5 inde HER /neu yüksek pozitifli i saptand. Adeno kanser (AK) grubundaki yüksek evreli hastalarda (Stage IIIb-IV) H E R /neu pozitifli inin daha s k oldu u görüldü. Ayr ca, AK hastalar nda H E R /neu skoru ile hastal n evresi aras nda iliflki oldu u görüldü (r = 0.57 ve p<0.05). Çal flmam zda HER /neu skoru ile kemoterapiye cevap aras nda bir iliflki görülmedi. Sonuç olarak, HER /neu yüksek pozitifli inin KHDAK hastalar nda tümör progresyonunun de erlendirilmesinde bir prognostik marker olarak kullan labilece i düflünüldü. SS-06 LER EVRE KHDAK N N S SPLAT N-V NORELB N KEMOTERAP S NDE M YELOSUPRESYON Ç N R SK F A K T Ö R L E R A. Ülker, G. Polat, G. Utkaner, U. Y lmaz zmir Gö üs Hastal klar ve Cerrahisi E itim ve Araflt rma Hastanesi, zmir Klini imizde yatarak ileri evre küçük hücreli d fl akci er kanseri (KHDAK) tan s alm fl, yafl ortalamas 57 olan, 6 erkek hasta çal flmaya al nm flt r. Çal flmam z n amac, sisplatin (00mg/m,. gün) ve vinorelbin (5mg/m,. ve 8. gün) kombinasyonu sonucu ortaya ç kan miyelosupresyona (grad -4 nötropeni) neden olabilecek risk faktörleri (yafl, vücut alan, serum kreatinin, ALP, LDH, ALT, AST düzeyleri, performans durumlar, periferik kan lökosit say s ve KT kür say s ) araflt r lm flt r. Çal flmaya al nan 6 hastan n 9 unda (%0.6) en az bir kez olmak üzere grad ve 4 düzeyinde nötropeni geliflimi izlendi. Bu hastalar n hiçbirinde KT toksisitesine ba l ölüm görülmedi. Nötroni olgularda doz k s tlay c toksisiteydi. Bu olgular prognostik faktörler yönünden de erlendirildi inde vücut alan (.7±0.4, p<0.05), kreatinin (.094±0.4, p<0.05), lökosit say s (7605±58, p<0.05) ve kür say s (.67±.46, p<0.05) grad -4 nötropeniye zemin haz rlayabilecek birer risk faktörü olarak tespit edildi ve bu de erler tek de iflkenli analiz yöntemi ile istatistiksel olarak anlaml bulundu. Ancak çok de iflkenli analizle sadece yüksek serum kreatinin düzeyi (p<0.05) ve düflük vücut alan n n (p<0.05) grad -4 nötropeni için risk oluflturdu u görüldü ve istatistiksel olarak anlaml bulundu. Sonuç olarak, olgular n yaflam süresi ve kalitesini art rmak, kemoterapi uygulan m na bafllan lmadan önce oluflabilecek ciddi miyelosupresyona neden olmamak için bu prognostik faktörlerin düflünülmesi gerekti i sonucuna var ld. Sisplatin ve vinka alkoloidi kullan lacak hastalar n kan biyokimya ve demografik özellikleri düflünülerek yeni formüller önerilebilir. SS-07 MAL GN PLEVRAL EFÜZYONLARDA PALYAT F G R fi MLER N RETROSPEKT F DE ERLEND R LMES S. Dinçer, H. Ak n, T. Özalp, E. Kaya, M. Metin, C. Kutlu, A. Sayar, A. Ölçmen, T. Kubilay, M. Bedirhan, A. Gürses Yedikule Gö üs Hastal klar ve Gö üs Cerrahisi Merkezi, Gö üs Cerrahisi Klinikleri, stanbul Yedikule Gö üs Hastal klar ve Gö üs Cerrahisi Merkezi, Anestezi Bölümü, stanbul Girifl ve Amaç: Malign plevral efüzyonlar n tedavisi, klinik uygulamada ciddi sorunlar yaratabilmektedir. Bu çal flmada palyatif giriflim uygulanm fl olgular m z, yöntemlerin etkinli i aç s ndan de erlendirildi. Gereç ve Yöntem: y llar aras nda, palyatif cerrahi tedavi uygulanm fl 7 malign plevral efüzyonlu olgu geriye dönüflümlü incelendi. Olgular demografik özellikleri, klinik bulgular, tan ve tedavi yöntemleri ve maliyet aç s ndan de erlendirildi. Bulgular: 8 i (%54) erkek, toplam 7 olgunun yafl ortalamas 55± (7-8) ve en s k rastlanan iki neden, akci er kanseri %40 (8 olgu) ile malign mezotelyoma %4 (7 olgu) idi. Olgular n 60 nda (%84) nefes darl saptand. 6 (%5) olgu tüp torakostomi ve kimyasal plörodez, 5 olgu VATS ile kimyasal plörodez, olgu Denver plöroperitoneal flant ve kalan 9 olgu ise di er yöntemler ile tedavi edildi. Kimyasal plörodez ajan olarak s kl k s ras na göre talk, tetrasiklin ve bleomisin kullan ld. Uygulama yöntemi olarak VATS, tüp torakostomiye (p< 0.05); plörodez ajan olarak da talk di erlerlerine oranla (p= 0.07) daha üstündü. Sonuç: M a l i g n plevral efüzyonlu hastalarda palyatif amaçl ilk tedavi yöntemi tüp torakostomi ile yap lan talk plörodez olmal d r. VATS ise tan ve tedaviyi birlikte sa lama avantaj nedeniyle, uygun olgularda tercih edilebilir. SS-08 AKC ER KANSER OLAN HASTALARDA TEDAV ÖNCES VE TEDAV SONRASI SERUM SÜPEROKS T D SMUTAZ VE GLUTATYON PEROKS DAZ ENZ M AKT V TELER G. Durmaz, G. Özgen, S. Büyükkoçak, O. Canbolat Atatürk Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar ve Tüberküloz AD, E r z u r u m Atatürk Üniversitesi T p Fakültesi Biokimya AD, Erzurum Serbest radikaller kanserin bafllamas, geliflmesi veya metastaz nda önemli risk faktörleri aras nda say lmaktad r. Organizmada kanser gelifliminin engellenmesine karfl enzimatik veya nonenzimatik savunma sistemlerinin önemli fonksiyonlar vard r. Süperoksit Dismutaz (SOD) ve Glutatyon Peroksidaz (GSH-Px), süperoksit anyonunun veya hidrojen peroksitin ortadan kald r l- TORAKS DERG S C LT, EK, N SAN 00 5

TARTIfiMALI POSTER 25 Nisan 2002, Perflembe

TARTIfiMALI POSTER 25 Nisan 2002, Perflembe 5 Nisan 00, Perflembe TP-07 BIOMASS DUMANINA MARUZ KALAN KADINLARDA KRON K HAVA YOLU HASTALI I A. Ekici, S. Demir, Z. Apayd n, A. te inli, E. Kurtipek, T. Kara, M. Arslan, P. Koçyi it, A. Karl da, M. Ekici

Detaylı

NEFROLOJ NEFROLOJ D YAL Z VE TRANSPLANTASYON TÜRK DERG S. Offical Journal of the Turkish Society of Nephrology TÜRK NEFROLOJ DERNE N N YAYIN ORGANIDIR

NEFROLOJ NEFROLOJ D YAL Z VE TRANSPLANTASYON TÜRK DERG S. Offical Journal of the Turkish Society of Nephrology TÜRK NEFROLOJ DERNE N N YAYIN ORGANIDIR TÜRK NEFROLOJ DERNE N N YAYIN ORGANIDIR ISSN: 1300-7718 Cilt / Vol. 15, No: 4 Ek / Supplement 2 Ekim / October 2006 TÜRK NEFROLOJ NEFROLOJ D YAL Z VE TRANSPLANTASYON DERG S 23. ULUSAL NEFROLOJ, H PERTANS

Detaylı

mtiyaz Sahibi Dr. Kemal KÖYMEN Genel Yay n Yönetmeni Dr. Levent ÇEL K Editör ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Bülent ARMAN

mtiyaz Sahibi Dr. Kemal KÖYMEN Genel Yay n Yönetmeni Dr. Levent ÇEL K Editör ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Bülent ARMAN mtiyaz Sahibi Dr. Kemal KÖYMEN Genel Yay n Yönetmeni Dr. Levent ÇEL K Editör ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Bülent ARMAN Yürütme Kurulu Dr. Nesrin SARIMAN, Dr. Alpay ÖRK, Dr. Berna HAL LO LU, Dr. Alper

Detaylı

AYNUR SOLAK 2, BERHAN GENÇ 2, NUR fiah N 1, SEYHAN YALAZ 3, NESL N fiah N 2, TAYLAN ÖZGÜR SEZER 4, LHAM SOLAK 4, BERR N KORKUT 1

AYNUR SOLAK 2, BERHAN GENÇ 2, NUR fiah N 1, SEYHAN YALAZ 3, NESL N fiah N 2, TAYLAN ÖZGÜR SEZER 4, LHAM SOLAK 4, BERR N KORKUT 1 PB 1 2 YILLIK SERV KAL SMEAR SONUÇLARIMIZIN DE ER- LEND R LMES ÜNAL SAO LU 1, LHAN BAHR DEL BAfi 1, MEHMET YILMAZ 2, AHMET ERKAN B L C 3, M.EfiREF KABALAR 3 1 NENEHATUN KADIN HASTALIKLARI VE DO UM HASTANES,

Detaylı

Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Poster Bildiriler

Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Poster Bildiriler 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Poster Bildiriler PB 0 PR MER D SMENOREDE ORTALAMA TROMBOS T HACM Nermin Akdemir, Süleyman Akarsu, Sevgi Türe Ankara Keçiören E itim ve Araflt rma Hastanesi,

Detaylı

MATERIALS-METHODS: 158 postmenopausal women were included in the study.

MATERIALS-METHODS: 158 postmenopausal women were included in the study. 301 P-298 Postmenopozal Kad nlarda Vücut Kitle ndeksinin Kemik Mineral Yo unlu u le liflkisi Hakan Nur, Kadir Göde, Füsun Toraman Antalya E itim ve Araflt rma Hastanesi Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Klini

Detaylı

EARLY SURGICAL TREATMENT IN CAUDA EQUINA SYNDROME CAUSED BY LUMBAR DISC HERNIATIONS

EARLY SURGICAL TREATMENT IN CAUDA EQUINA SYNDROME CAUSED BY LUMBAR DISC HERNIATIONS SS 52 EARLY SURGICAL TREATMENT IN CAUDA EQUINA SYNDROME CAUSED BY LUMBAR DISC HERNIATIONS Ali DALGIÇ, Özhan UÇKUN, Fatih ALAGÖZ, Övünç ÇORAPCI, Murat KORKMAZ, Ergun DA LIO LU, Ça atay ÖZDÖL, Osman NACAR,

Detaylı

SS001 [Tanı Yöntemleri] Primer Siliyer Diskinezi Hastalığının Tanısında Videomikroskopi Yönteminin Önemi

SS001 [Tanı Yöntemleri] Primer Siliyer Diskinezi Hastalığının Tanısında Videomikroskopi Yönteminin Önemi SS001 [Tanı Yöntemleri] Primer Siliyer Diskinezi Hastalığının Tanısında Videomikroskopi Yönteminin Önemi Nagehan Emiralioğlu, Uğur Özçelik, Ebru Yalçın, Deniz Doğru Ersöz, Nural Kiper Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

XI. ULUSAL ROMATOLOJ KONGRES, 13-17 Ekim 2010, Corneila Diamond Otel, Antalya,

XI. ULUSAL ROMATOLOJ KONGRES, 13-17 Ekim 2010, Corneila Diamond Otel, Antalya, RAED DERG S (2010/2; 16-39) XI. ULUSAL ROMATOLOJ KONGRES, 13-17 Ekim 2010, Corneila Diamond Otel, Antalya, SÖZEL SUNUMLAR TEMEL S 1. Lupusa E ilimli IL-23 Reseptör Knock-out Farelerde skemi Reperfüzyon

Detaylı

Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Poster Bildiriler

Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Poster Bildiriler 9. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Poster Bildiriler PB 1 EVL L K fiekl N N EfiLER N C NSEL FONKS YONLARI ÜZER NDEK ETK S PB 2 FARKLI DO UM KONTROL YÖNTEMLER N N C NSEL FONKS YON ÜZER NE ETK LER

Detaylı

SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S

SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S C LT: 23, SAYI: 2, Haziran 2007 Editör (Editor-in-Chief) Nazmi ZENG N Editör Yard mc lar (Associate Editors) Mustafa fiah N Bedri ÖZER smail RE SL Zekeriya TOSUN statistik

Detaylı

Cilt: 9 Say : 2 Y l: 2004

Cilt: 9 Say : 2 Y l: 2004 Cilt: 9 Say : 2 Y l: 2004 Kronik Hepatit B nfeksiyonlu Hastalarda nterferon-alfa ve Lamivudin Kombinasyonu Sa alt m n n Etkinli inin De erlendirilmesi Tansu YAMAZHAN, Bilgin ARDA, Ekin ERTEM, Sercan ULUSOY,

Detaylı

Ege Üniversitesi Hastanesi nde pulmoner arteryel hipertansiyonlu hastalarla 7 y ll k deneyimimiz: Tek merkezin tan sal yaklafl m

Ege Üniversitesi Hastanesi nde pulmoner arteryel hipertansiyonlu hastalarla 7 y ll k deneyimimiz: Tek merkezin tan sal yaklafl m Orijinal Araflt rma Original Investigation 279 Ege Üniversitesi Hastanesi nde pulmoner arteryel hipertansiyonlu hastalarla 7 y ll k deneyimimiz: Tek merkezin tan sal yaklafl m Seven years of experience

Detaylı

ULUSAL TORASiK ONKOLOJi KONGRESi

ULUSAL TORASiK ONKOLOJi KONGRESi AKC ER DERNE 19-22 Haziran 2008 www. torasikonkoloji2008.org www.akad.org.tr Sungate Port Royal De Luxe Hotel Beldibi-Antalya AKC ER DERNE De erli Meslektafllar m z, Akci er kanserlerinde multidisipliner

Detaylı

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl Derleme E itim Laparoskopik Üroloji E itimi Ülkemizde endoüroloji e itiminin üroloji asistanlar ve genç uzmanlar taraf ndan de erlendirilmesi ve standart e itim sistemine geçme aflamas nda yurtd fl ndaki

Detaylı

brahim Alanbay 1, Mutlu Ercan 1, Emre Karaflahin 1, Murat Dede 1, Ali Harlak 2, Müfit C.Yenen 1, skender Bafler 1

brahim Alanbay 1, Mutlu Ercan 1, Emre Karaflahin 1, Murat Dede 1, Ali Harlak 2, Müfit C.Yenen 1, skender Bafler 1 PB. 73 K NC TR MESTERDE M SOPROSTOL LE TÖREPAT K KÜRETAJ SONUCU UTER N RÜPTÜR Nilüfer Yi it Çelik, Vural Da l, Bar fl Mülayim, Burcu K sa Baflkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araflt rma Merkezi, Antalya

Detaylı

10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Poster Bildiriler

10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Poster Bildiriler 0. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Poster Bildiriler PP - 0 VULVAR ENDOMETR OMA VOLKAN TURAN, METE ERGENOGLU, ÖZGÜR YEN EL, GÜLRUH EM RO LU, MURAT ULUKUfi, OSMAN ZEK OGLU, EGE ÜN VERS TES KADIN

Detaylı

Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Sözel Bildiriler

Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Sözel Bildiriler 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Sözel Bildiriler SB 0 460 VAG N SMUSLU HASTANIN TEDAV SONUÇLARI Süleyman Eserda, Ebru Zülfikaro lu, Süleyman Akarsu, Sayg n Miçöz Kad o lu Hera Kad n Sa l ve

Detaylı

XII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 16-20 Ekim 2011, Belek, Antalya Sözel Bildiriler

XII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 16-20 Ekim 2011, Belek, Antalya Sözel Bildiriler 20 Yay n haklar Romatoloji Araflt rma ve E itim Derne i (RAED)'e aittir. Her hakk sakl d r. Deomed Yay nc l k taraf ndan yay mlanmaktad r. Copyright 20 Society for Education and Research in Rheumatology.

Detaylı

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. İmtiyaz Sahibi Genel Yayın Yönetmeni Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yürütme Kurulu Dr. Kemal KÖYMEN Dr. Can SOLAKOĞLU Dr. Alpay ÖRKİ Dr. Nesrin SARIMAN, Dr. Orhun

Detaylı

Cilt 20 Say 2 A ustos 2012

Cilt 20 Say 2 A ustos 2012 www.perinataldergi.com Cilt 20 Say 2 A ustos 202 Editörler Cihat fien stanbul, Türkiye Murat Yayla stanbul, Türkiye Dan flma Kurulu Abdallah Adra, Beyrut, Lübnan Arif Akflit, Eskiflehir, Türkiye Aris Antsaklis,

Detaylı

Losartan n karotid arter intima-media kal nl na etkisi

Losartan n karotid arter intima-media kal nl na etkisi Orijinal Araflt rma Original Investigation 197 Losartan n karotid arter intima-media kal nl na etkisi The effect of losartan on the intima-media thickness of carotid artery Hulki Meltem Sönmez, Filiz Canl

Detaylı

Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Poster Bildiriler

Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Poster Bildiriler 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Poster Bildiriler PB. 0 GEBEL K VE MENENG OMA Di er Mehmet Murat Ifl kalan, Selim Büyükkurt, Dervifl Mensuri Y lmaz, brahim Ferhat Ürünsak, Ahmet Bar fl Güzel,

Detaylı

Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki

Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki Orijinal Araflt rma Original Investigation 19 Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki Relationship between the slow coronary flow and carotid artery intima-media thickness

Detaylı

Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m

Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m Klimik Dergisi Cilt 21, Özel Say 2, 2008, s: 3-10 3 Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m Selda Say n-kutlu 1, smail

Detaylı

Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Poster Sunumlar

Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Poster Sunumlar 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Poster Sunumlar PS. 001 EKTOP K GEBEL K Di er brahim Ferhat Ürünsak Çukurova Üniversitesi Kad n Do um Bölümü Girifl ve Amaç: Ektopik gebelik tedavisinde MTX

Detaylı

Türkiye Ekopatoloji Dergisi

Türkiye Ekopatoloji Dergisi ISSN - 1300-7939 Türkiye Ekopatoloji Dergisi Turkish Journal of Ecopathology Özel Say - Special Issue Prof. Dr. smail ULUTAfi (19.05.1919-5.12.2001) Cilt 7 Say 3-4 Temmuz-Ekim 2001 Volume 7 Number 3-4

Detaylı

Havayolu Hastal klar nda Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarl Tomografi ve Fonksiyonel Parametreler Aras ndaki liflki

Havayolu Hastal klar nda Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarl Tomografi ve Fonksiyonel Parametreler Aras ndaki liflki Cerrahpafla T p Dergisi 2008; 39(1): 22-26 ISSN: 1300-5227 ARAfiTIRMA Havayolu Hastal klar nda Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarl Tomografi ve Fonksiyonel Parametreler Aras ndaki liflki Hakan Bahad r 1, Hande

Detaylı

Türk Perinatoloji Derne i Yay n Organ d r. Türk Perinatoloji Derne i Ad na Sahibi: Murat Yayla Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Cihat fien ED TÖR

Türk Perinatoloji Derne i Yay n Organ d r. Türk Perinatoloji Derne i Ad na Sahibi: Murat Yayla Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Cihat fien ED TÖR PER NATOLOJ DERG S Cilt 14 / Say 2 / 2006 Türk Perinatoloji Derne i Yay n Organ d r Türk Perinatoloji Derne i Ad na Sahibi: Murat Yayla Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Cihat fien ISSN 1300-5251 ED TÖR Cihat

Detaylı

Meme hastal klar na yaklafl m: Meme kanseri için risk de erlendirmesi ve tarama stratejileri

Meme hastal klar na yaklafl m: Meme kanseri için risk de erlendirmesi ve tarama stratejileri Türk Aile Hek Derg 2008; 12(1): 9-17 www.turkailehekderg.org STE CME doi:10.2399/tahd.08.009 Meme hastal klar na yaklafl m: Meme kanseri için risk de erlendirmesi ve tarama stratejileri Approach to common

Detaylı