SÖZEL SUNUM 25 Nisan 2002, Perflembe

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÖZEL SUNUM 25 Nisan 2002, Perflembe"

Transkript

1 5 Nisan 00, Perflembe SS-00 STANBUL TIP FAKÜLTES NDE UYGULANAN TÜBERKÜLOZ E T M YETERL M? Z. K l çaslan, E. K yan, F. Erkan, M. Gürgan, N. Aydemir, O. Arseven stanbul Üniversitesi, stanbul T p Fakültesi, Gö üs Hastal klar AD, stanbul T p fakülteleri dünya ölçüsünde ciddi bir halk sa l sorunu olan tüberküloz konusunda yeterli bir mezuniyet öncesi e itim vermekle sorumludurlar. Bu çal flmada t p fakültesi dördüncü s n f ö rencilerine s navlarda sorulan tüberkülozla ilgili sorular n Dünya Sa l k Örgütü nün (DSÖ) tüberküloz e itimi konusunda belirledi i ö renim hedefleri ile uyumlu olup olmad araflt r ld. Ayn zamanda alt nc s n f ö rencilerinin Ziehl-Neelsen la boyanm fl yaymalar de erlendirme ve akci er grafilerini tüberküloz aç s ndan okuma yetenekleri araflt r ld. Toplam 88 dördüncü s n f ö rencisinin s nav ka tlar incelendi ve ö rencilere sorulan tüberküloz sorular DSÖ nün tüberküloz e itimi için belirledi i ö renim hedefiyle karfl laflt r ld. Alt nc s n f ö rencilerinden 4 kifliye Ziehl-Neelsen la boyanm fl ve bir eksper taraf ndan (+) veya (-) olarak de erlendirilmifl 5 er adet yayma verilerek ARB aç s ndan de erlendirmeleri istendi. Ayr ca ö renciye iki eksper taraf ndan normal, tipik tüberküloz lezyonu veya tüberküloz d fl lezyon olarak yorumlanan 0 ar adet akci er grafisi okutularak tüberküloz aç s ndan radyoloji bilgileri s nand. Tüberkülozla ilgili toplam 7 çeflit sorunun 9 inin (%77.7) tüberkülozun klinik-radyolojik bulgular yla, tedaviyle ve ilaç yan etkileriyle ilgili oldu- u saptand. DSÖ ö renim hedeflerinde belirtilen 5 konuyla ilgili hiç soru sorulmad görüldü. ARB pozitif 69 yaymadan 49 unun (%40.4) yanl fl negatif olarak, ARB negatif 85 yaymadan 48 inin (%5.9) ise yanl fl pozitif olarak de erlendirildi i saptand (kappa: 0.49, orta derecede uyum). Tipik tüberküloz lezyonu olan 5 akci er grafisinden 4 ü (%65.), 64 normal grafiden 77 si (%.) ve 4 tüberküloz d fl grafiden 87 si (%5.4) tüberküloz olarak de erlendirilmiflti (kappa: 0.45, orta derecede uyum). Sonuç olarak çal flmada tüberküloz s nav sorular ile DSÖ ö renim hedefleri aras nda zay f bir uyum oldu u saptand. Ö rencilerin tüberküloz radyolojisini yorumlamaya ve yayma okumaya yönelik bilgi ve becerilerinin ise orta derecede uyum gösterdi i saptand. SS-00 YAYMA (+) AKC ER TÜBERKÜLOZLU OLGULARIN 5 YAfi ÜZER TEMASLILARINDA TAK P SONUÇLARI G. Küçük, fi. Kümbetli, N. Sar murat, F. Öztürk, D. Yap c 4, S. Al 5, T. Erboran 6, N. Il ksu 7, Z. K l çaslan 8 fiehremini Verem Savafl Dispanseri, stanbul Eyüp Verem Savafl Dispanseri, stanbul Ümraniye Verem Savafl Dispanseri, stanbul 4 Befliktafl Verem Savafl Dispanseri, stanbul 5 Ba c lar Verem Savafl Dispanseri, stanbul 6 Kad köy Verem Savafl Dispanseri, stanbul 7 Üsküdar Verem Savafl Dispanseri, stanbul 8 stanbul T p Fakültesi, Gö üs Hastal klar AD, stanbul Bu çal flmada stanbul da bulunan alt dispanserde y llar aras nda tüberküloz tedavisi bafllanan 570 ARB (+) vakan n 5 yafl üzeri temasl takipleri retrospektif olarak de erlendirildi. Toplam temasl say s 688, 5 yafl üzeri temasl say s 44 (%66.5), en az bir kez kontrole gelen 5 yafl üzeri temasl say s 0 (%80.5) idi. Bunlar n 9 u (%56.6) kad n, 785 i (%4.4) erkekti. Temasl lar n 666 s (%55.) 5-4 yafl grubunda, 848 i (%44.9) 5 yafl üzerindeydi. Temasl lar ortalama. (-4) y l izlenmiflti. Kontrol edilen temasl lar içinde yeni vaka tespit edildi. lk y l içinde hastalanma oran %4.5 (7/44) bulundu. 44 temasl - n n toplam temasl -y l say s 89, insidans yo unlu u %.5 (/89) idi. 5-4 yafl grubunda insidans yo unlu u %.6 (74/4894), 5 yafl üzerinde ise %. (48/407) (p<0.00) bulundu. nsidans yo unlu u kad nlarda %.8 (9/505), erkeklerde %.4 (0/858) (p<0.00) idi. Temasl lar içinde bulunan vakan n 6 ü (%8) 0-0 günde, 4 i (%8.5) 0-0 günde, i (%4.5) 0-80 günde, 87 si (%9.) 80 günden sonraki kontrollerde saptanm flt. vakan n 9 si (%4.4) önceki muayenelerinde hastal k tespit edilmeyen vakalard. Tüberküloz kontrol program m zda profilaksi önerilmeyen 5 yafl üzeri ARB (+) hasta temasl grubunda özellikle 5-4 yafl grubu için profilaktik tedavinin tart fl lmas gerekti ini düfl ü n ü y o r u z. SS-00 DO RUDAN GÖZET ML TEDAV LE TEDAV ED LEN 04 TÜBERKÜLOZ OLGUSUNUN SONUÇLARI S. Arpaz, D. Budin, S. Keskin, N. Sezgin, G. K ter, H. Çal fl r Nazilli Verem Savafl Dispanseri, Ayd n Pamukkale Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar AD, Denizli Atatürk Gö üs Hastal klar ve Cerrahi E itim ve Araflt rma Hastanesi, Ankara DSÖ nün 99 y l nda tüberküloz için küresel bir acil durum ilan etmesinin ard ndan DOTS, tüberküloz kontrolünün en etkin program olarak kabul edilerek tüm dünya ülkelerine önerildi. Nazilli Verem Savafl Dispanseri, Türkiye de DOTS uygulanan ilk kurumdur. Uygulama Nisan 000 tarihinde bafllam flt r. Bütün tedaviler koflullar n her bir hasta için de erlendirilmesi ile seçilen farkl yöntemlerle gözetimli olarak uygulanmaktad r. Bu çal flma ile iki y ll k deneyimimiz sonunda, tedavisini tamamlam fl olan 04 hastan n sonuçlar n de erlendirmeyi amaçlad k. 8.6 (-78) olan olgular en yo un olarak 5-44 yafl (yafl ortalamas 4.5) grubunda yer al yordu (%4). Olgular n 9 ü yeni i nüks olup 79 u pulmoner, 5 i de ekstrapulmoner yerleflimli idi. Olgular n 5 ü yayma (+) idi (%5). Olgular n ine dispanserde, 9 una sa l k oca nda, üne di er kurumlarda, 5 ine de evde gözetimli tedavi uyguland. Yayma (+) olgularda kür oran, %96 idi. Di- er hastadan biri tedavi s ras nda eks oldu ve di er hasta çok ilaca dirençli tüberküloz tan s ile gözetimli minör ilaç tedavisine al nd. Geri kalan 5 hastan n 49 u (%49) tedaviyi tamamlad. Di er hastadan biri tedavi s ras nda eks oldu ve di er hastan n gitti i dispanserde tedavisini tamamlad ö renildi. Do rudan gözetim alt nda tüberküloz tedavisi ile yüksek kür oranlar na eriflilmektedir. ki y ll k deneyimimiz sonuçlar, DOTS un tam tedavi süresince etkin biçimde uygulanabilecek bir yöntem oldu unu göstermektedir. Bu uygulaman n ülke çap nda yayg nlaflt r lmas gerekti i kan s n d a y z. TORAKS DERG S C LT, EK, N SAN 00

2 TORAKS DERNE 5. YILLIK KONGRES B LD R ÖZETLER SS-004 DEN ZL VEREM SAVAfi D SPANSER NDE D REKT GÖZET M TEDAV S UYGULAMASI A. Talu, B. Abdülo lu, B. Bilgiç, Ö. Yaflar, G. Öksüz Denizli Verem Savafl Dispanseri, Denizli Tüberküloz hala ülkemizde ve dünyada büyük bir sa l k problemidir.tüm dünyada tüberkülozla savaflta en etkili yöntem oldu u düflünülen Direkt Gözetim Tedavisi (DGT) uygulamas giderek yayg nlaflmaktad r. Hastalar m z daha iyi takip etmek, tüberkülozla savafl daha iyi yürütmek için dispanserimiz bünyesinde 0/0/00 tarihinden itibaren DGT uygulamas na geçilmifltir. Uygulamaya bafllamadan önce sa l k ocaklar yla iflbirli i yap lm fl ve sa l k ocaklar nda uygulamay yapacak kifliler e itilmifltir. 0/0/00 ile 0/0/00 tarihleri aras nda yeni vaka, nüks olmak üzere 5 hasta kayda al nm fl olup, 4 hastam za DGT uygulanm flt r. hastam za nakliyeci oldu u için bu uygulama yap lamam flt r. 4 hastaya dispanserimizde, 50 hastaya sa l k ocaklar nda hemflire ya da doktor taraf ndan, köylerde yaflayan 4 hastam zdan üne muhtar, ine bekçi taraf ndan, cezaevinde bulunan hastam za cezaevi sa l k memuru taraf ndan ilaçlar günlük olarak içirilmifltir. Dispanserimize ve sa l k oca na gelemeyen 6 hastam za her gün evine gidilerek ilaçlar hemflirelerimiz taraf ndan içirilmifltir. 9 hastam za ise ilaçlar dispanserimizce e itilen efl veya çocuklar taraf ndan içirilmifltir. DGT uygulamas na al nan 4 hastan n 70 i erkek, 44 ü kad n olup, yafl ortalamas 4.±6.89 dur. Hastalar m z n 68 i pulmoner, 46 s ekstrapulmoner tüberkülozdur. Hastalar m z n 45 tanesi yayma (+) akci er tüberkülozudur. Bunlar n 6 s nda kür sa lanm fl olup, 9 unda ise tedavi halen devam etmektedir. yi bir ekip çal flmas, ön haz rl k ve organizasyon yap ld nda DGT uygulamas n n; hastalar ve tüm sa l k çal flanlar taraf ndan kabulünün çok kolay oldu u, ayr ca bu uygulaman n ek maliyet gerektirmedi i görülmüfltür. DGT yöntemi bütün verem savafl dispanserlerinde uygulanabilirse tüberkülozla ve özellikle dirençli tüberkülozla olan savafl kazanabilece imizi düflünmekteyiz. SS-006 THREE YEARS OF DOTS RESULTS - A TOO SHORT TIME FOR TB EPIDEMIOLOGICAL IMPROVEMENT A. Sorete-Arbore, T. Mihaescu Clinic of Pulmonary Diseases, Romania Iasi County was the first pilot project from Romania, which implemented DOTS strategy in the TB management. Aim: to evaluate the TB treatment results after years of DOTS and to analyze their impact on usual epidemiological indicators. M e t h o d :cohort analysis of treatment results in and the evaluation of the trend for some epidemiological indicators. R e s u l t s : the rate of successful treated pulmonary new cases was of 85.5% 998, 87.7% 999, 87.8% 000; the defaulters rate was:.% 998,.5% 999, 4.7% 000 and the death rate was 4.6% 998,.9% 999 and.8% 000. The case notification rate was / in 998, 40/0000 in 999 and / in 000; the TB notification rate in childhood was of 5. 0 / i n 998, / in 999 and /0000 in 000. The rate of meningitis/miliary tuberculosis at the age groups was.6 0 / in 998,. 0 / in 999 and. 6 0 / in 000. C o n c l u s i o n s :Iasi County has an effective TB management; the usual epidemiological indicators were not improving in this period of time; it is necessary to maintain a high level of DOT for longer time periods in order to evaluate the impact of this strategy on TB epidemic. SS-007 PROGNOSTIC VALUE TNF- PULMONARY SARCOIDOSIS AND IL-6 LEVELS IN H. Baradzina, I. Kotovich, A. Taganovich, G. Tamashakina Scientific Research Institute of Pulmonology and Phthisiology Belarussian State Medical University, Minsk, Belarus SS-005 DOTS IMPLEMENTATION IN BOSNIA-HERZEGOVINA BETWEEN Z. Dizdarevic, H. Zutic, B. Mehic Clinic for Pulmonary Diseases and TB, Clinical Centre University of Sarajevo, Bosnia-Herzegovina I n t r o d u c t i o n :During the Bosnian defensive war (994) DOTS strategy was introduced and National TB programme (NTP) started in Bosnia- Herzegovina (BH). BH is currently being considered as a country implementing DOTS strategy in over 90% of the total population. A i m : To present that implementation of DOTS strategy and NTP have reduced TB incidence in post-war period in BH. Methods and Results: DOTS strategy and NTP were ascertained using the treatment efficacy indicators: cure rate, completed treatment rate, failure treatment rate, death rate, treatment interruption rate, rate of transferred out. In time period between the cure rate for initial phase of treatment was ranged from 95.4% to 97.8% for categories of patients designated as I and III. The category II has showed the cure rate from 9.% to 96.5%. C o n c l u s i o n :NTP programme and DOTS strategy have increased the notification rate and slightly decreased the incidence rate of all TB cases. One of the main questions of the sarcoidosis problem is prognosis and prediction of disease progression. The aim of our study was to estimate prognostic value of secretory activity of alveolar macrophages (AM) and blood monocytes in pulmonary sarcoidosis. We investigated 65 patients with newly diagnosed histological confirmed sarcoidosis not required steroid therapy (4 women and 4 men; mean age 5.6; stage I - 6 patients, stage II 9). All patients were monitored for 4 months. TNF-α and IL-6 concentrations in supernatants of cell cultures were measured by ELISA. Spontaneous secretion level of TNF-α (7.5±. ng/ml/0 6 cells, p<0.00) and IL-6 (44.85±8., p<0.00) of AM was increased as compared with control and what s more in Löfgren s syndrome secretory activity was higher (p<0.05) than in patients with less acute forms of disease. A correlation between concentration TNFα and IL-6 (r=+0.86, p<0.0) has been detected. Comparability of modification in secretory activity of AM and blood monocytes in sarcoidosis have been proved. After the treatment with nonsteroid antiinflammatory drugs during month a high level of cytokine secretion was not only maintained but even increased (TNF-α -.05±.96 and IL ±0.7 ng/ml/0 6 c e l l s, p<0.0). Of the 65 monitoring patients 7 remained stable, improved clinically, show relapses and deteriorated. Importantly, improvement of clinical and radiological pictures was typical for persons with high level of AM and blood monocytes secretory activity (TNF-α - 9.4±4.0 and IL ±4. ng/ml/0 6 cells). Relapses and deterioration of sarcoidosis were observed in patients with decreasing of secretory activity (TNF-α - 4.6±.6 and IL-6.48±9.77 ng/ml/0 6 cells, p<0.0 in compare with favorable clinical course). C o n c l u s i o n : High level of cell secretory activity may be used as favorable prognostic factor and reduction of cytokine producing function of AM and monocytes can be estimated as unfavorable prognostic factor in s a r c o i d o s i s. TORAKS DERG S C LT, EK, N SAN 00

3 TORAKS DERNE 5. YILLIK KONGRES B LD R ÖZETLER SÖZEL SUNUM SS-008 PULMONARY CIRCULATION IN HIGHLANDERS A. Sarybaev, A. Sydykov, A. Maripov, B. Kojonazarov, M. Djumabaev, J. Isakova, M. Mirrakhimov National Centre of Cardiology and Internal Medicine, Kyrgyzstan B a c k g r o u n d : Permanent residence at high altitude (HA) may develop excessive polycythaemia and pulmonary hypertension (PH). But it is well know that there is marked individual variability of the severity of PH at HA. A i m : to investigate the particularities of pulmonary circulation in highlanders (HL) with different response to hypoxia. M e t h o d s : Pulmonary hemodynamics was evaluated by Doppler echocardiography in 6 HL (mean age 45.6±.0 years) with PH (MPAP>5 mmhg) residing at altitudes of m above sea level. According to echocardiographic evidence of right ventricular hypertrophy (RVH) (right ventricular dimension >.5cm and anterior wall thickness >0.5cm) individuals were separated into two groups: a group with high altitude PH (HAPH) and high altitude cor pulmonale (HACP, n=6) and a group without RVH (HL with only HAPH, n=0). 8 age matched apparently healthy HL without high altitude PH (HAPH) served as control. All investigations were performed at altitude of.000 m. Results are presented in the table. There were no differences in cardiac output, left ventricular systolic function, systemic blood pressure, spirometry, hemoglobin content between the groups studied. There was no correlation between hemoglobin content and MPAP. Oxygen saturation in the HACP group was significantly lower that in the other two groups. Thus marked individual variability is characteristic of the severity of PH and RVH at high altitude. This may reflects variability in the intensity of the hypoxic stimulus due to differences in ventilation and lung diffusing capacity as well as differences in the vasoconstrictive response of pulmonary vessels due to inherited differences in pulmonary vascular reactivity to hypoxia. T a b l e. V a r i a b l e s C o n t r o l H A P H H A C P MPAP, mmhg 9. 0 ± ± 0. ***. 4 ± 0. 8 *** CI, L/min/m. 8 ± ± ± S a O, % 94. ± ± ± 0. 7 *** RVD, cm. 84 ± ± ± *** RVAWT, cm 0. 4 ± ± 0. 0 * ± 0. 0 *** FVC, L 4. ± ± ± 0. F E V, L. 7 ± ± 0.. ± 0. F E V /FVC, % ± ±. 87. ±. 8 Hb, g/l 7. 8 ± ± ± 6. 9 *p<0.05, **p<0.0, ***p<0.00 accordingly for comparison with control group; MPAP - mean pulmonary arterial pressure; CI - cardiac index; SaO - oxygen saturation; RVD - right ventricular dimension; RVAWT - right ventricular anterior wall thickness; FVC - forced vital capacity; FEV - forced expiratory volume in second; Hb - hemoglo bin content. SS-009 VENÖZ TROMBOEMBOL ZMDE HERED TER R SK FAKTÖRLER NDEN FAKTÖR V LEYDEN VE PROTROMB N 00A G. Okumufl, E. K yan, O. Arseven, M. Erelel, Ç. Çuhadaro lu, L. Tabak, N. Abac, N. Ünaltuna, H. flsever, T. Erginel 4 stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Gö üs Hastal klar AD, stanbul stanbul Üniversitesi Deneysel T p Araflt rmalar Merkezi Genetik Bilim Dal, s t a n b u l stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Halk Sa l AD, stanbul 4 Kartal E itim ve Araflt rma Hastanesi. Cerrahi Klini i, stanbul VTE si kan tlanm fl 00 kiflilik hasta grubu ile bu yönden risk tafl mayan (ileri yafl hariç) 75 sa l kl grup çal flmaya al nd. Protrombin 00A polimorfizmi ile faktör V leyden mutasyonu periferik kanda standart tekniklerle belirlendi. statistiksel analiz için χ Fischer kesin testi kullan ld. Bulgular: Y ü z olgunun %7 sinde (n=7), 56 kontrolün ise %. ünde (n=6) protrombin 00A mutasyonu saptand (p=0.05). Faktör V leyden mutasyonu ise VTE li olgular n %4 ünde (n=4), kontrolün ise %9.8 inde (n=) saptand (p=0.006). VTE li olgular sadece pulmoner embolisi olan grup (n=49) ve pulmoner emboli + derin venöz trombozu olan grup (n=45) olarak ayr ld - nda gruplar aras nda faktör V leyden mutasyonu (%4.4 ve %7.8) ve protrombin 00A mutasyon (%8. ve %4.4) tafl y c l aç s ndan anlaml bir farkl l k görülmedi. Alt olgu faktör V leyden mutasyonunu homozigot olarak tafl yordu ve bu olgular n 4 ünde tekrarlayan tromboemboli öyküsü vard. Dört olgu hem faktör V leyden hem de protrombin 00A mutasyonunu birlikte heterozigot olarak tafl yordu ki bu olgular n da sinde tekrarlayan tromboemboli öyküsü mevcuttu. Sonuç: Protrombin 00A ve faktör V leyden mutasyonu, venöz tromboembolizme neden olan önemli herediter risk f a k t ö r l e r i d i r. SS-00 LONG TERM PROGNOSIS OF PULMONARY S A R C O I D O S I S M. Masjedi, S. Mirzadeh National Research Institute of Tuberculosis and Lung, Tehran, Iran O b j e c t i v e s :Sarcoidosis is a mysterious disease with divers manifestation in severity and course. It is known that corticosteroides are the most effective therapeutic agents for sarcoidosis. Undesirable side effects are minimal if excessive dose are avoided. Dose-adjustment or tapering of corticosteroides are based on clinical and paraclinical features, thus present study was performed over the patients referring to a private clinic in Tehran between 989 and 00 to examine the value of serial chest roentgenography, pulmonary function studies, and the serum angiotensin converting enzyme level in monitoring the course of disease. Materials and Methods: 40 adult patients with histological diagnosis of intrathoracic sarcoidosis were included in this historical-cohort study. Alteration in X-ray pattern, pulmonary function tests, and serum ACE level as well as clinical course of disease were assessed every -month. R e s u l t s : A total of 40 patients (04 females and 6 males) were evaluated. The mean age of the individuals was 44.6±4. years and ranged from to 70 years. The most common symptoms were cough (47.%) and dyspnea (46.4%). Erythema nodosum was seen in 5 (0.7%) patients. Extra pulmonary manifestations at diagnosis included ocular lesions (5%), arthritis (5%), hepatosplenomegaly (%), and parotid enlargement (%). Significant relation between PFT findings and clinical course of disease was seen (p<0.008). No statistical correlation was found between ACE level and course of sarcoidosis (p=0.4). C o n c l u s i o n s : PFT has a prognostic value for follow-up in sarcoidosis. Chest radiography may provide important information about prognosis when the disease is exacerbated. In addition to the influence of ethnical difference on normal range of ACE level, this test was performed in a small number of patients that may explain the non-significant relation between this test and course of disease. K e y w o r d s : Sarcoidosis, Follow-up, PFT, ACE, Chest X-ray. A b b r e v i a t i o n s : pulmonary function test (PFT), angiotensin converting enzyme (ACE). A m a ç : Venöz tromboembolisi (VTE) olan olgularda faktör V leyden ve protrombin 00A mutasyonlar n n varl n araflt rmak. Gereç ve Yöntem: TORAKS DERG S C LT, EK, N SAN 00

4 TORAKS DERNE 5. YILLIK KONGRES B LD R ÖZETLER SS-0 INFLUENCE OF AMBROXOL FOR THE IMMUNE STATUS, LIPID PEROXIDATION PROCESSES AND OXYGEN- ACTIVATING FUNCTION OF ALVEOLAR MACROPHAGES IN S A R C O I D O S I S H. Baradzina, I. Katovich, A. Taganovich, G. Semenkova Scientific Research Institute of Pulmonology and Phthisiology Belarussian State Medical University, Belarus Mucolytic ambroxol is postulated to provide antioxidant properties. A i m : t o evaluate the influence of ambroxol for the lipid peroxidation processes (LPP), immune status and alveolar macrophages (AM) ability to produce the reactive oxygen species (ROS) in sarcoidosis. We examined not requiring steroid therapy sarcoidosis patients (stage I 7 patients, stage II 5) and 8 normal subjects. All sarcoidosis patients were divided into groups according to the treatment regime. Gr. A (n=4) received only nonsteroid antiinflammatory drugs and Gr. B (n=8) was treated additionally by ambroxol orally in the doze of 90 mg daily during 0 days. The percentage of T cell subpopulations was analyzed in bronchoalveolar lavage by immunofluorescence. The contents in blood dien conjugates and dienketones (DK) was determined by ultraviolet photometry, the levels of Shiff bases, retinol and α-tocopherol was measured by spectrofluorimetry. The oxygen radicals were measured by luminol-dependent chemiluminescence (LDCL). It was discovered the significant intensification of the LPP and depressing of the antioxidant activity in sarcoidosis. After the ambroxol treatment it was achieved expressed decreasing of the LPP products contents (DK: 0.09±0.0 and 0.±0.0 units; p<0.00 resp.) and increasing the antioxidants levels more than in times (α- t o c o p h e r o l :.7±0.4 and 5.9±0.9 mm/l resp., p<0.00). In the Gr. A only the antioxidants levels slightly raised (p<0.05). After treatment the patients of the Gr. B had higher (p<0.05) percentage of T cells, expressing IL- R+, CD+, CD4+, CD6+ and CD4+/CD8+, than in Gr. A. AM in sarcoidosis showed decreased (p<0.00) capacity for ROS generation. The rate of ROS-production after the ambroxol treatment increased in.5 times; p<0.00. In the Gr. A the change of ROS-production rate was not statistically significant. Ambroxol has ability to restore of cell oxygen-activating function thanks to both antioxidant and immunomodulatory effects. Normalization of metabolic processes under ambroxol was accompanied by quicker clinical-radiological improvement. Thus, ambroxol contributes to the normalization of immune and biochemical processes in sarcoidosis and may be used for remission promotion. SS-0 SEVERE OVARIAN HYPERSTIMULATION SYNDROME AS A CAUSE OF PLEURAL EFFUSIONS Z. Arsovski, D. Dokic, S. Popovska Clinic of Pulmonology and Allergy, Macedonia Clinic of Gynecology, Macedonia We have considered the pleural effusions developed as a consequence of severe ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS). During 5 years period we have followed 0 patients who were stimulated with human menopausal gonadotrophin-hmg. In only 4 women (.9%) treated for infertility, aged 7- years, severe OHSS occured. Main symptoms were dyspnoea, cough, weight gain, abdominal discomfort. All of them were pregnant, one had twins. The symptoms occured after 0-6 days from administration of HMG. Three of them were with clinically apparent ascites and with bilateral pleural effusion (Gr. IV) and one was in life threatening situation (ascites, pleural effusions, changes in blood volume, protein disbalance, haemoconcentration-gr. V). Altough supportive treatment was initially used (resting in bed, discontinuation of hormonal treatment, correction of the blood volume, correction of protein and electrolytes disbalance) thoracocentesis was performed in all cases and ascites evacuation only in life-threatening patient. Two of them experienced one thoracocentesis (x liters), one experienced two thoracocentesis (x liters) and one experienced three thoracocentesis (0 liters) and ten ascites evacuations (0 liters), respectively. In all cases pleural fluid was exudative, and paracentesis was followed with administration of human albumin solution. Pulmonary function test improved markedly in three patients, right after thoracocentesis. Hospitalization lasted between 5-8 days. Three of them (Gr. IV) delivered healthy children but one, with life-threatening situation, had a miscarriage. Altough rarely found, severe OHSS have to be considered as possible cause of a exudative pleural effusions in young women. Pleural effusions, due to an excessive use of HMG is a rare situation but difficult to predict and requires proper coordination between pulmonologist and g y n e c o l o g i s t. SS-0 AKC ER KANSERLER NDE C-ERB B EKSPRESYONU VE BUNUN PROGNOST K FAKTÖRLERLE KARfiILAfiTIRILMASI N. Ifl k, L. Erkan, A. Ye en, N. Yaman, P. Ça atay, N. Ürer, F. Koflar Yedikule Gö üs Hastal klar ve Gö üs Cerrahi Merkezi, stanbul Cerrahpafla T p Fakültesi, Halk Sa l AD, stanbul Yedikule Gö üs Hastal klar, Patoloji, stanbul A m a ç :Akci er kanserlerinde bir onkogen olarak rolü oldu u ve kötü prognoz ile iliflkili oldu u düflünülen c-erb B nin akci er kanserli hastalar n biyopsi materyellerindeki ekspresyon varl n n belirlenmesi ve bu ekspresyon varl - n n literatürde prognoz ile iliflkili oldu u düflünülen tümör evresi, histolojik tip, kilo kayb, sigara içimi tümör diferansiyasyon derecesi, ve Ca, Hb, ALP, ve LDH gibi markerlar ile iliflkisinin de erlendirilmesi Gereç ve Yöntem: O c a k 000- Eylül 00 aras histolojik veya sitolojik bulgularla akci er kanseri tan - s alan 60 hasta prospektif olarak incelendi. Bronkoskopik biyopsi veya cerrahi piyes materyalinde c-erb B immünoenzimatik sistem ile de erlendirildi. B u l g u l a r : 60 olgunun 6 tanesi immün boyamada de erlendirilmeye uygun bulunmad. Olgular m z 5 erkek ve kad n hastadan oluflmaktayd. Yafl: 5-84 (ort: 58±.9) olguda (%69) c-erb B ekspresyonunun pozitif oldu u gözlendi. En fazla boyanma %77.8 ile adeno kanserlerde idi. c-erb B ile klinikopatolojik evre aras istatistiksel anlaml bir iliflki saptanmad. Tümör diferansiyasyon derecesi ile c-erb B pozitifli i aras nda ileri derecede anlaml bir iliflki bulundu ve bu iliflki grad ile ayn yönde idi (rs: 0.809, p<0.05). c-erb B ile sigara, serum LDH, ALP, Ca, düzeyleri aras nda anlaml bir iliflki saptanmad. Sonuç: Akci er kanseri oluflumunda c-erb B onkogen ekspresyonu art fl n n özellikle adenokarsinoma alt tipinde ileri derecede iliflkisi vard r. Diferansiyasyon ve c-erb B ekspresyonu aras nda güçlü bir pozitif iliflkinin mevcut olmas agresif tedaviden fayda görebilecek yüksek riskli hasta popülasyonunun önceden belirlenmesinde bir ipucu olabilir. SS-04 MAL GN PLEVRAL MEZOTELYOMADA KEMOTERAP CEVABININ DE ERLEND R LMES NDE YETERL L K VE YEN B R YÖNTEM ÖNER S H. Özden, G. Ak, M. Metintafl, S. Metintafl, S. Erginel, B. fiahin 4 Osmangazi Üniversitesi T p Fakültesi Anatomi AD, Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar AD, Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi T p Fakültesi Halk Sa l AD, Eskiflehir 4 Ondokuz May s Üniversitesi T p Fakültesi Anatomi AD, Samsun Çal flmam zda, malign mezotelyomal hastalarda kemoterapi cevab n de erlendirmede halen kullan lan yöntemin etkinli inin, Cavalieri nin hacim hesaplama yöntemi kullan larak tümör hacmi hesaplanmas arac l yla de erlendirilmesi ve yeterlili inin belirlenmesi amaçland. Tedavi öncesi tümör kitlesi, bilgisayarl toraks tomografisi kesitleri üzerine konulan asetatta ifleretlenmifl sabit aral kl noktalardan oluflan skala arac l ile hacim olarak belir- 4 TORAKS DERG S C LT, EK, N SAN 00

5 TORAKS DERNE 5. YILLIK KONGRES B LD R ÖZETLER SÖZEL SUNUM lendi. Cevap,. kür sonras ayn flekilde yap lan ölçüm sonuçlar k yaslanarak belirlendi. Cevap de erlendirmede tümör hacmi tam kayboldu ise tam cevap, %50 den fazla azald ise k smi cevap, %50 den az ancak %5 ten fazla azald ise gerileme, %5 ten az azald ya da %5 ten az artt ise dura an hastal k, %5 ten fazla artt ise ilerleyen hastal k tan mlamalar kullan ld. Halen yayg n kullan lan cevap de erlendirme yöntemine göre de cevap tayini yap ld. Çal flmaya kemoterapi protokolü tamamlanm fl 5 hasta al nd ; 9 u erkek, 4 ü kad n, yafl ortalamas.4 y l idi. Üçüncü kemoterapi kürü sonras morfometrik yöntem ile (%90) hastada cevap ölçülebildi: Olgular n birinde (.9%) tam cevap, 6 s nda (.%) k smi cevap, inde (%0.8) gerileyen hastal k, 5 inde (%8.) dura an hastal k, 5 inde (%8.) ilerleyen hastal k oldu u karar na var ld. Tam cevapl larda ortanca yaflam süresi 54. ay, k smi cevapl larda 0., gerileyen hastal olanlarda 9., dura an hastal olanlarda 5., ilerleyen hastal olanlarda 9. ay, objektif cevapl larda. ay idi. Cevap karakterine göre yaflam süreleri aras nda fark bulunamad. Halen kullan lan yöntemdeki cevap tan mlamalar n n morfometrik yöntemle ölçülen tümör kitle de iflimine 4 hastada uymad (%50) belirlendi. Sonuçta malign mezotelyomada kemoterapiye cevab n de- erlendirilmesinde kullan lan yöntemin morfometrik yöntemle belirlenen tümör hacim küçülmelerine uymad ve cevap de erlendirmede yeterli olmad kanaatine eriflildi. Ancak morfometrik yöntemle belirlenen cevap tan mlamalar da yaflam süreleri ile uyum göstermedi. SS-05 KÜÇÜK HÜCREL DIfiI AKC ER KANSER NDE PROGNOST K MARKER OLARAK HER / N E U O. Türken, E. Kunter, H. Çermik, T. Ifl tmangil, B. Orhan, G. Kandemir, M. Yaylac GATA Haydarpafla E itim Hastanesi, stanbul Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi, stanbul Çeflitli kanser tiplerinde prognostic de er tafl yan HER /neu onkoproteini küçük hücreli d fl akci er kanserlerinin (KHDAK) yaklafl k üçte birinde yüksek düzeyde bulunmaktad r. Biz, KHDAK hastalar m z n HER /neu pozitiflik oran n tespit ederek bu durumun hastal n evresi, histolojik tipi ve tedaviye verilen cevap ile korelasyonunu araflt rd k. Poliklonal antikor kullan larak immünhistokimyasal yöntemlerle 4 hastada HER /neu pozitifli i araflt r ld. Pozitifli in skorlanmas nda (O ile + aras nda) Clinical Trial Assay (CTA) kriterleri kullan ld. Olgular n %5 inde HER /neu yüksek pozitifli i saptand. Adeno kanser (AK) grubundaki yüksek evreli hastalarda (Stage IIIb-IV) H E R /neu pozitifli inin daha s k oldu u görüldü. Ayr ca, AK hastalar nda H E R /neu skoru ile hastal n evresi aras nda iliflki oldu u görüldü (r = 0.57 ve p<0.05). Çal flmam zda HER /neu skoru ile kemoterapiye cevap aras nda bir iliflki görülmedi. Sonuç olarak, HER /neu yüksek pozitifli inin KHDAK hastalar nda tümör progresyonunun de erlendirilmesinde bir prognostik marker olarak kullan labilece i düflünüldü. SS-06 LER EVRE KHDAK N N S SPLAT N-V NORELB N KEMOTERAP S NDE M YELOSUPRESYON Ç N R SK F A K T Ö R L E R A. Ülker, G. Polat, G. Utkaner, U. Y lmaz zmir Gö üs Hastal klar ve Cerrahisi E itim ve Araflt rma Hastanesi, zmir Klini imizde yatarak ileri evre küçük hücreli d fl akci er kanseri (KHDAK) tan s alm fl, yafl ortalamas 57 olan, 6 erkek hasta çal flmaya al nm flt r. Çal flmam z n amac, sisplatin (00mg/m,. gün) ve vinorelbin (5mg/m,. ve 8. gün) kombinasyonu sonucu ortaya ç kan miyelosupresyona (grad -4 nötropeni) neden olabilecek risk faktörleri (yafl, vücut alan, serum kreatinin, ALP, LDH, ALT, AST düzeyleri, performans durumlar, periferik kan lökosit say s ve KT kür say s ) araflt r lm flt r. Çal flmaya al nan 6 hastan n 9 unda (%0.6) en az bir kez olmak üzere grad ve 4 düzeyinde nötropeni geliflimi izlendi. Bu hastalar n hiçbirinde KT toksisitesine ba l ölüm görülmedi. Nötroni olgularda doz k s tlay c toksisiteydi. Bu olgular prognostik faktörler yönünden de erlendirildi inde vücut alan (.7±0.4, p<0.05), kreatinin (.094±0.4, p<0.05), lökosit say s (7605±58, p<0.05) ve kür say s (.67±.46, p<0.05) grad -4 nötropeniye zemin haz rlayabilecek birer risk faktörü olarak tespit edildi ve bu de erler tek de iflkenli analiz yöntemi ile istatistiksel olarak anlaml bulundu. Ancak çok de iflkenli analizle sadece yüksek serum kreatinin düzeyi (p<0.05) ve düflük vücut alan n n (p<0.05) grad -4 nötropeni için risk oluflturdu u görüldü ve istatistiksel olarak anlaml bulundu. Sonuç olarak, olgular n yaflam süresi ve kalitesini art rmak, kemoterapi uygulan m na bafllan lmadan önce oluflabilecek ciddi miyelosupresyona neden olmamak için bu prognostik faktörlerin düflünülmesi gerekti i sonucuna var ld. Sisplatin ve vinka alkoloidi kullan lacak hastalar n kan biyokimya ve demografik özellikleri düflünülerek yeni formüller önerilebilir. SS-07 MAL GN PLEVRAL EFÜZYONLARDA PALYAT F G R fi MLER N RETROSPEKT F DE ERLEND R LMES S. Dinçer, H. Ak n, T. Özalp, E. Kaya, M. Metin, C. Kutlu, A. Sayar, A. Ölçmen, T. Kubilay, M. Bedirhan, A. Gürses Yedikule Gö üs Hastal klar ve Gö üs Cerrahisi Merkezi, Gö üs Cerrahisi Klinikleri, stanbul Yedikule Gö üs Hastal klar ve Gö üs Cerrahisi Merkezi, Anestezi Bölümü, stanbul Girifl ve Amaç: Malign plevral efüzyonlar n tedavisi, klinik uygulamada ciddi sorunlar yaratabilmektedir. Bu çal flmada palyatif giriflim uygulanm fl olgular m z, yöntemlerin etkinli i aç s ndan de erlendirildi. Gereç ve Yöntem: y llar aras nda, palyatif cerrahi tedavi uygulanm fl 7 malign plevral efüzyonlu olgu geriye dönüflümlü incelendi. Olgular demografik özellikleri, klinik bulgular, tan ve tedavi yöntemleri ve maliyet aç s ndan de erlendirildi. Bulgular: 8 i (%54) erkek, toplam 7 olgunun yafl ortalamas 55± (7-8) ve en s k rastlanan iki neden, akci er kanseri %40 (8 olgu) ile malign mezotelyoma %4 (7 olgu) idi. Olgular n 60 nda (%84) nefes darl saptand. 6 (%5) olgu tüp torakostomi ve kimyasal plörodez, 5 olgu VATS ile kimyasal plörodez, olgu Denver plöroperitoneal flant ve kalan 9 olgu ise di er yöntemler ile tedavi edildi. Kimyasal plörodez ajan olarak s kl k s ras na göre talk, tetrasiklin ve bleomisin kullan ld. Uygulama yöntemi olarak VATS, tüp torakostomiye (p< 0.05); plörodez ajan olarak da talk di erlerlerine oranla (p= 0.07) daha üstündü. Sonuç: M a l i g n plevral efüzyonlu hastalarda palyatif amaçl ilk tedavi yöntemi tüp torakostomi ile yap lan talk plörodez olmal d r. VATS ise tan ve tedaviyi birlikte sa lama avantaj nedeniyle, uygun olgularda tercih edilebilir. SS-08 AKC ER KANSER OLAN HASTALARDA TEDAV ÖNCES VE TEDAV SONRASI SERUM SÜPEROKS T D SMUTAZ VE GLUTATYON PEROKS DAZ ENZ M AKT V TELER G. Durmaz, G. Özgen, S. Büyükkoçak, O. Canbolat Atatürk Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar ve Tüberküloz AD, E r z u r u m Atatürk Üniversitesi T p Fakültesi Biokimya AD, Erzurum Serbest radikaller kanserin bafllamas, geliflmesi veya metastaz nda önemli risk faktörleri aras nda say lmaktad r. Organizmada kanser gelifliminin engellenmesine karfl enzimatik veya nonenzimatik savunma sistemlerinin önemli fonksiyonlar vard r. Süperoksit Dismutaz (SOD) ve Glutatyon Peroksidaz (GSH-Px), süperoksit anyonunun veya hidrojen peroksitin ortadan kald r l- TORAKS DERG S C LT, EK, N SAN 00 5

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer kanserinin tanısında anamnez, fizik muayene, tam kan sayımı ve rutin biyokimya testlerinden sonra; Noninvaziv (akciger filmi, toraks BT, PET, balgam sitolojisi),

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı

Detaylı

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI UZMANLIK

Detaylı

Sigara çenlerde ve çmeyenlerde Akci er Kanseri: Genel Özelliklerde Farkl l k Var m?

Sigara çenlerde ve çmeyenlerde Akci er Kanseri: Genel Özelliklerde Farkl l k Var m? ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI MAKALE / ARTICLE International Journal of Hematology and Oncology Sigara çenlerde ve çmeyenlerde Akci er Kanseri: Genel Özelliklerde Farkl l k Var m? Ahmet E. ERBAYCU

Detaylı

N.U.64 yaşında Bayan,evhanımı *Öksürük *2 ay önce kuru öksürük yakınması ile başvurduğu hastanede çekilen akciğer grafisi ile hastanemize gönderilmiş

N.U.64 yaşında Bayan,evhanımı *Öksürük *2 ay önce kuru öksürük yakınması ile başvurduğu hastanede çekilen akciğer grafisi ile hastanemize gönderilmiş N.U.64 yaşında Bayan,evhanımı *Öksürük *2 ay önce kuru öksürük yakınması ile başvurduğu hastanede çekilen akciğer grafisi ile hastanemize gönderilmiş ÖZ VE SOY GEÇMİŞ 7yıl önce kolon rezeksiyonu (adeno

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ Cem Sezer 1, Mustafa Yıldırım 2, Mustafa Yıldız 2, Arsenal Sezgin Alikanoğlu 1,Utku Dönem Dilli 1, Sevil Göktaş 1, Nurullah Bülbüller

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Göğüs Cerrahisi Metastatik Akciğer Tümörleri Giriş İzole akciğer metastazlarına tedavi edilemez gözüyle bakılmamalıdır Tümör tipine

Detaylı

DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği

DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Lauren Sınıflaması İntestinal tip Diffüz tip Dünya Sağlık

Detaylı

Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD.

Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN DURUMU Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. DSÖ Küresel Tüberküloz Kontrolü 2010 Raporu Dünya için 3 büyük tehlikeden

Detaylı

Erken Evre Akciğer Kanserinde

Erken Evre Akciğer Kanserinde Erken Evre Akciğer Kanserinde Görüntüleme Dr. Figen Başaran aran Demirkazık Hacettepe Universitesi Radyoloji Anabilim Dalı Kasım 2005 Mayıs 2006 Müsinöz ve nonmüsinöz tipte bronkioloalveoler komponenti

Detaylı

Akciğer kanserinde radyolojik bulgular, değerlendirme. Dr. Canan Akman İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

Akciğer kanserinde radyolojik bulgular, değerlendirme. Dr. Canan Akman İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Akciğer kanserinde radyolojik bulgular, değerlendirme Dr. Canan Akman İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Radyolojik bulgular, ipuçları Göğüs duvarı invazyonu, mediasten invazyonu Nodal

Detaylı

Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi

Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi Emine AKSOY, Güliz ATAÇ, Emin MADEN, Nil TOKER, Tülin SEVİM S.B. İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları

Detaylı

İnoperabl Evre III ve Evre IV Malign Melanomda İmmünoterapi TOG Malin Melanom ve Deri kanserleri grubu. Prof Dr Melek Köksal Erkişi

İnoperabl Evre III ve Evre IV Malign Melanomda İmmünoterapi TOG Malin Melanom ve Deri kanserleri grubu. Prof Dr Melek Köksal Erkişi İnoperabl Evre III ve Evre IV Malign Melanomda İmmünoterapi TOG Malin Melanom ve Deri kanserleri grubu Prof Dr Melek Köksal Erkişi Amaçlar KT ile kemosensitif tümör kitlesi ufaltılmış hastalara immünoterapi

Detaylı

Santral Disseksiyon. Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

Santral Disseksiyon. Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği 7. Endokrin Cerrahi Kongresi Antalya,2015 Profilaktik Santral Disseksiyon; Preoperatif

Detaylı

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Dr. E. Tuba CANPOLAT 1, Dr. Alper FINDIKÇIOĞLU 2, Dr. Neşe TORUN 3 1 Başkent Üniversitesi

Detaylı

Evre III KHDAK nde Radyoterapi

Evre III KHDAK nde Radyoterapi Evre III KHDAK nde Radyoterapi Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. 20. UKK, 2013, Antalya Evre III Alt Grupları IIIA 0 : N2 tutulumu yok (T3N1, T4N0-1) IIIA 1 : Rezeksiyon spesimeninde

Detaylı

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN SAKMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN

Detaylı

Onkolojik Cerrahinin Temel lkeleri

Onkolojik Cerrahinin Temel lkeleri Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Gastrointestinal Sistem Hastal klar Sempozyumu 11-12 Ocak 2001, stanbul, s. 235-239 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER

TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Dr Ahmet DEMİRKAYA 21 Eylül 11 Çarşamba C6-T4 arasında uzanan trakea infrakrokoid seviyeden karinaya kadar

Detaylı

GİRİŞ: Açık kalp cerrahisi sonrasında gözlenen komplikasyonlar içinde önemli bir yer teşkil eden cerrahi alan enfeksiyonları, hastalarda görülen morbidite ve mortalitenin önemli bir nedenidir. Açık kalp

Detaylı

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Giriş

Detaylı

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dr. Koray TOPGÜL Medical Park Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü/ SAMSUN 35 yaşında erkek hasta, İlk kez 2007

Detaylı

GÖREV ANALİZİ 2. YAZILMA ÖĞRENİM HEDEFİ. Mesane ve üreterin normal ve patolojik özelliklerini belirler

GÖREV ANALİZİ 2. YAZILMA ÖĞRENİM HEDEFİ. Mesane ve üreterin normal ve patolojik özelliklerini belirler GÖREV Mesane ve üreter hastalıklarınd a GÖREV ANALİZİ 1. YAZILMA DÜZEYİ ulaştırılmasında kritik danışmanlık. GÖREV ANALİZİ 2. YAZILMA DÜZEYİ Mesane ve üreterin normal ve Makroskopik inceleme ve örnekleme.

Detaylı

407 Akciğer Kanseri Olgusunun Geriye Dönük Analizi

407 Akciğer Kanseri Olgusunun Geriye Dönük Analizi 407 Akciğer Kanseri Olgusunun Geriye Dönük Analizi Uğur GÖNLÜGÜR*, Tanseli GÖNLÜGÜR** * Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ** Çanakkale Devlet Hastanesi,

Detaylı

AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ. Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi

AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ. Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi Nöroendokrin tümörlerde 2004 WHO sınıflaması Tümör Tipi Tipik Karsinoid Atipik Karsinoid Büyük Hücreli nöroendokrin

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonu

Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonu TÜRK TORAKS DERNEĞİ EĞİTİM KİTAPLARI SERİSİ Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonu (Nefes Borusuna Yabancı Madde Kaçması) Nedir? Nasıl Korunmalı? Türk Toraks Derneği Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu

Detaylı

Akciğer Karsinomlu Olgularda İntraoperatif Plevra Yıkama Sıvısında Malign Hücre Saptanmasının Sağkalıma Etkisi #

Akciğer Karsinomlu Olgularda İntraoperatif Plevra Yıkama Sıvısında Malign Hücre Saptanmasının Sağkalıma Etkisi # Akciğer Karsinomlu Olgularda İntraoperatif Plevra Yıkama Sıvısında Malign Hücre Saptanmasının Sağkalıma Etkisi # Şaban ÜNSAL*, Alpaslan ÇAKAN*, İbrahim TAYLAN*, Mehmet AŞKIN*, Teoman BUDUNELİ*, Sülün ERMETE**

Detaylı

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomunda Neoadjuvant Kemoterapi

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomunda Neoadjuvant Kemoterapi Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomunda Neoadjuvant Kemoterapi Prof. Dr. Hakan Bozcuk Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Antalya Plan } KHDAK da kemoterapinin lokal tedavilere

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ GEÇİRİLMİŞ GESTASYONEL DİYABETES MELLİTUS ÖYKÜSÜ OLAN BİREYLERDE ANJİOPOETİN BENZERİ PROTEİN-2 ( ANGPTL-2

Detaylı

Gastraintestinal Sistem İnteraktif Vaka Sunumları: Mide Olguları Doç. Dr Hasan Şenol COŞKUN

Gastraintestinal Sistem İnteraktif Vaka Sunumları: Mide Olguları Doç. Dr Hasan Şenol COŞKUN Gastraintestinal Sistem İnteraktif Vaka Sunumları: Mide Olguları Doç. Dr Hasan Şenol COŞKUN Süleyman Demirel Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Isparta Hoşgeldiniz Olgu 1 M Pehlivan 57 Yaşında erkek

Detaylı

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol 1 Acibadem University Medical Faculty 2 Maltepe University Medical

Detaylı

ÜLKEM ZDE ÇOK LACA D RENÇL TÜBERKÜLOZ EP DEM YOLOJ S

ÜLKEM ZDE ÇOK LACA D RENÇL TÜBERKÜLOZ EP DEM YOLOJ S ÜLKEM ZDE ÇOK LACA D RENÇL TÜBERKÜLOZ EP DEM YOLOJ S Doç.Dr. Kemal TAHAO LU Süreyyapafla Gö üs Hastal klar ve Gö üs Cerrahisi Merkezi, STANBUL Çok laca Dirençli Tüberküloz (Ç D TB) ile ilgili gerek ülkemizde

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi. Dr. Meltem Serin

Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi. Dr. Meltem Serin Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi Dr. Meltem Serin Sınırlı hastalıkta radyoterapi Yaygın hastalıkta radyoterapi Sınırlı hastalıkta radyoterapi Torakal radyoterapide tartışmalı konular Proflaktik

Detaylı

1 3Biyomedikal M 0 7 0 5hendisli 0 7 0 5i ve Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

1 3Biyomedikal M 0 7 0 5hendisli 0 7 0 5i ve Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Sayfa 1/7 Bronkoskopi Nedir? yavuznuri, 11 Jun 06 saat: 12:30 Hastal 0 7 0 5 0 7 0 5 0 7 0 5n t 0 7 0 5r 0 7 0 5n 0 7 0 5n belirlene bilmesi yani tan 0 7 0 5 maksatl 0 7 0 5 olarak doktorunuzun bronkoskop

Detaylı

METASTATİK MALİGN MELANOM. Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi

METASTATİK MALİGN MELANOM. Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi METASTATİK MALİGN MELANOM Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi 49 yaşında erkek hasta Özgeçmiş:özellik yok Soygeçmiş:özellik

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi

Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi Deomed Medikal Yay nc l k Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi Editör / Prof. Dr. Murat Toprak 37 Yazar kat l m yla 16.5 x 23.5 cm, XII+240 Sayfa 44 Resim, 29 fiekil, 30 Tablo ISBN 978-975-8882-37-3 Türk Kulak

Detaylı

Doç. Dr. Serir Aktoğu Kurs Başkanı. Prof. Dr. Tevfik Özlü TTD Okulu Başkanı. Doç. Dr. Peri Arbak Kurs Sekreteri

Doç. Dr. Serir Aktoğu Kurs Başkanı. Prof. Dr. Tevfik Özlü TTD Okulu Başkanı. Doç. Dr. Peri Arbak Kurs Sekreteri Türk Toraks Derneği 1. Göğüs Hastalıkları Hemşireliği Kursu 28-30 Mayıs tarihleri arasında İzmir İsmira Oteli nde gerçekleştirildi. Toplam 61 kursiyer, 17 öğretim üyesi, 7 araştırma görevlisi ve 1 yüksek

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek Göğüs Cerrahisi Akciğerin Superior Sulkus Tümörlerinde Omurga Tutulumunda Cerrahi Yaklaşım Giriş Akciğerin apeksinden kaynaklanan

Detaylı

Spinal Tumors. Başar Atalay M.D. Yeditepe University Faculty of Medicine Department of Neurosurgery. Tuesday, April 3, 12

Spinal Tumors. Başar Atalay M.D. Yeditepe University Faculty of Medicine Department of Neurosurgery. Tuesday, April 3, 12 Spinal Tumors Başar Atalay M.D. Yeditepe University Faculty of Medicine Department of Neurosurgery Spinal tumor localisation Extradural Intradural extramedullary Intradural intramedullary Age By aging

Detaylı

PROGRESİF DİSPNE İLE SEYREDEN NADİR BİR AKCİĞER TÜMÖRÜ: PULMONER FİBROM A Rare Pulmonary Tumor Proceeding Progressive Dispne: Pulmonary Fibroma

PROGRESİF DİSPNE İLE SEYREDEN NADİR BİR AKCİĞER TÜMÖRÜ: PULMONER FİBROM A Rare Pulmonary Tumor Proceeding Progressive Dispne: Pulmonary Fibroma OLGU SUNUMU (Case Report) Hasdıraz L, Özkaya M, Oğuzkaya F PROGRESİF DİSPNE İLE SEYREDEN NADİR BİR AKCİĞER TÜMÖRÜ: PULMONER FİBROM A Rare Pulmonary Tumor Proceeding Progressive Dispne: Pulmonary Fibroma

Detaylı

Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi

Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri TÜRKİYEDE SIK KARŞILAŞILAN HASTALIKLAR II Sindirim Sistemi Hastalıkları Akciğer Kanserine Güncel Yaklaşım Sempozyum Dizisi No:58 Kasım 2007;

Detaylı

Metastatik Karaciğer Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi

Metastatik Karaciğer Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi Metastatik Karaciğer Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi Prof. Dr. Orhan Bilge İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Karaciğer Safra Yolları Cerrahisi Birimi Kolorektal Kanser 950 000 hasta / yıl Kanser ölümlerinin

Detaylı

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Kolon tümörlü olguların %40-50 sinde karaciğer metastazı gelişir ; % 15-25 senkron (primer tm ile /

Detaylı

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com Be Selülit ile mücadelede son nokta Cellulaze www.ortadoguas.com Cellulite Laser Workstation Sadece tek bir uygulamadan sonra etkinli i kan tlanm fl, baflar l sonuçlar Cellulaze minimal invaziv bir selülit

Detaylı

Duygu Karacan, Ayça Pınar Nas, Güldeniz Uzar, Doruk Demirel, Yunus Emre Özdemir, İlke Aktuğ Buzkan

Duygu Karacan, Ayça Pınar Nas, Güldeniz Uzar, Doruk Demirel, Yunus Emre Özdemir, İlke Aktuğ Buzkan AKCİĞER KANSERİ TANISINDA İĞNE BİYOPSİ MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Duygu Karacan, Ayça Pınar Nas, Güldeniz Uzar, Doruk Demirel, Yunus Emre Özdemir, İlke Aktuğ Buzkan Danışman: Dr. Merih Tepeoğlu

Detaylı

ÖZET Amaç: Materyal ve Metod: P<0,05 Bulgular

ÖZET Amaç: Materyal ve Metod: P<0,05 Bulgular ÖZET Amaç: Bu çalışmada Misgav Ladach ve Pfannenstiel Kerr insizyon metodları arasında operasyon süresi, kanama miktarı, hastanede kalış süresi, enfeksiyon gelişip gelişmediği, postoperatif ağrı ve analjezi

Detaylı

1. ULUSAL GİRİŞİMSEL PULMONOLOJİ SEMPOZYUMU

1. ULUSAL GİRİŞİMSEL PULMONOLOJİ SEMPOZYUMU 1. ULUSAL GİRİŞİMSEL PULMONOLOJİ SEMPOZYUMU 9-11 Aralık 2011 Marriott Asia Otel İstanbul DAVET MEKTUBU De erli Meslektafllar m z, Sizleri, Türkiye Solunum Araflt rmalar Derne i, Giriflimsel Pulmonoloji

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Soliter Pulmoner Nodül Tanım: Genel bir tanımı olmasa da 3 cm den küçük, akciğer parankimi ile çevrili, beraberinde herhangi patolojinin eşlik

Detaylı

APAH: konjenital kalp hastalığı. Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU

APAH: konjenital kalp hastalığı. Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU APAH: konjenital kalp hastalığı Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU Klinik Sınıflama 2009 Eisenmenger Sendromu ve sistemik komplikasyonlar European

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

ONKOLOJİDE SIK KULLANILAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER VE SAĞKALIM EĞRİLERİ

ONKOLOJİDE SIK KULLANILAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER VE SAĞKALIM EĞRİLERİ ONKOLOJİDE SIK KULLANILAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER VE SAĞKALIM EĞRİLERİ HESAPLAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ Prof. Dr. M. Özşahin Radyasyon Onkolojisi Bölümü, Lozan Üniversitesi Hastanesi, İsviçre mahmut.ozsahin@chuv.ch

Detaylı

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D.

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. PSA nın tanımı Prostate Specific Antigen PSA yı hasta nasıl

Detaylı

Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi

Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi Dr. Handan Onur XXI. Düzen Klinik Laboratuvar Günleri, Ankara, 23 Ekim 2011 MEME KANSERİ Meme Kanseri Sıklıkla meme başına

Detaylı

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Erman Alçı, Özer Makay, Adnan Şimşir*, Yeşim Ertan**, Ayşegül Aktaş, Timur Köse***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız Ege Üniversitesi Hastanesi, Genel

Detaylı

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL İdeal Bariatrik Cerrahi Kriterleri Ne Olmalıdır? 1. Düşük komplikasyon riski olmalı 2. Etkili kilo kaybı olmalı 3. Teknik olarak kolay uygulanabilmeli

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi Hepatit C olgu sunumu Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi BİLECİK DEVLET HASTANESİ 1957 2015 N.E. 36 yaşında, kadın hasta Kadın Doğum polikliniği 16.07.2013 Anti-HCV: pozitif ve lökositoz

Detaylı

Dr. A. Nimet Karadayı. Hastanesi, Patoloji Kliniği

Dr. A. Nimet Karadayı. Hastanesi, Patoloji Kliniği Dr. A. Nimet Karadayı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği MEME TÜMÖRLERİNDE PATOLOJİ RAPORLARINDA STANDARDİZASYON Amaç, hasta

Detaylı

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Dr. ALĠ MURAT SEDEF Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Dr. ALĠ MURAT SEDEF Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ MEDĠKAL ONKOLOJĠ

Detaylı

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KLİNİĞİ DR.TAHSİN DALGIÇ GİRİŞ Laparoskopik kolorektal cerrahi son

Detaylı

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ KORELASON VE REGRESON ANALİZİ rd. Doç. Dr. S. Kenan KÖSE İki ya da daha çok değişken arasında ilişki olup olmadığını, ilişki varsa yönünü ve gücünü inceleyen korelasyon analizi ile değişkenlerden birisi

Detaylı

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU Op.Dr.Hakan YETİMALAR Doç.Dr.İncim BEZİRCİOĞLU Dr. Gonca Gül GÜLBAŞ TANRISEVER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştıma Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

Suç Duyurusu: Dilovası = Sanayi = Hava Kirliliği = Akciğer Kanseri? / Onur Hamzaoğlu

Suç Duyurusu: Dilovası = Sanayi = Hava Kirliliği = Akciğer Kanseri? / Onur Hamzaoğlu Suç Duyurusu: Dilovası = Sanayi = Hava Kirliliği = Akciğer Kanseri? / Onur Hamzaoğlu Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı(UKAA), 17 Ekim 2013 tarihinde, hava kirliliğinin

Detaylı

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Dev Krukenberg tümörlü Mide Kanserli hastada Sitoredüktif

Detaylı

Pulmoner Tromboembolizm. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

Pulmoner Tromboembolizm. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara Pulmoner Tromboembolizm Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara Pulmoner Tromboembolizm Venöz Tromboembolizm = DVT + PTE Derin Ven Trombozu (genellikle

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM-V DERS PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM-V DERS PROGRAMI DÖNEM-V DERS PROGRAMI TEORİK DERSLER: 1- Toraksın cerrahi anatomisi (Yrd.Doç.Dr.Rasih YAZKAN) 2- Göğüs cerrahisinde invaziv tanı yöntemleri (Yrd.Doç.Dr.Rasih YAZKAN) 3- VATS (Video yardımlı torakoskopik

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

T bbi At k Kontrolü P80-P82. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673

T bbi At k Kontrolü P80-P82. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673 T bbi At k Kontrolü P80-P82 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673 P80 Son Dört Y ll k Kontamine Kesici Delici Alet Yaralanmalar Sürveyans Melek Meltem Göksel, Özgül Taflp nar, Fatma

Detaylı

Pnömotoraks. Akif Turna. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı. aturna@istanbul.edu.tr

Pnömotoraks. Akif Turna. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı. aturna@istanbul.edu.tr Pnömotoraks Akif Turna! Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı aturna@istanbul.edu.tr! Sunum Sırası Pnömotoraksın tanımı ve sınıflandırılması Tedavi (Konservatif ve Cerrahi tedavi) Bilateral

Detaylı

AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert

AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert AMELİYAT SONRASI TAKİP n Ameliyat sonrası evreleme; - TNM sınıflaması kullanılmakla beraber eksiklikleri var; post-op kalsitonin- CEA ölçümü, CEA

Detaylı

Ekstrapulmoner Tüberkülozlu Olgularımız #

Ekstrapulmoner Tüberkülozlu Olgularımız # Ekstrapulmoner Tüberkülozlu Olgularımız # Nilgün TAVUSBAY, Nimet AKSEL, Aydan ÇAKAN, Güzin GÜLERÇE, Şevket DERELİ, Ayşe ÖZSÖZ İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İZMİR

Detaylı

OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL

OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL - Rutine giren tiroid incelemeleri Yüksek rezolüsyonlu ultrasonografi - Tiroid nodülü sıklığı -Yaklaşım Algoritmaları

Detaylı

AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA AKCİĞER DIŞI METASTAZ İLE KLİNİK DEĞERLENDİRMENİN İLİŞKİSİ

AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA AKCİĞER DIŞI METASTAZ İLE KLİNİK DEĞERLENDİRMENİN İLİŞKİSİ Solunum 2006; Vol: 8 Sayı: 1 Sayfa: 9-13 ARAŞTIRMALAR (Clinical Investigations) AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA AKCİĞER DIŞI METASTAZ İLE KLİNİK DEĞERLENDİRMENİN İLİŞKİSİ Ahmet Selim YURDAKUL, Can ÖZTÜRK,

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

YENİ ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA PROFİLAKSİ

YENİ ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA PROFİLAKSİ YENİ ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA PROFİLAKSİ Dr Nur Kır İstanbul Tıp Fakültesi 1. RETİNA GÜNLERİ İSTANBUL 2013 AREDS I Çalışması (2001) Amaç: Farklı evrelerdeki YBMD hastalarında yüksek doz antioksidan ve minerallerin

Detaylı

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir?

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Vitamin Ortaokul Kurumsal üyesi olan özel okullarda, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler çerçevesinde

Detaylı

Tarihçe. Nükleer Tıp Nedir?

Tarihçe. Nükleer Tıp Nedir? Tarihçe Nükleer Tıp Radyoterapi Ünitesi dahilinde Radyobiyoloji adı altında 1969 yılında Rectilineer scanner ile Numune Hastanesi nde faaliyete geçmiştir. 1969 ile 1980 arası organ sintigrafileri, 1980

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Tarih:10 Eylül 1983 Sayısı : 507 10 Eylül 1983 Tarih ve 18161 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Detaylı

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr Türk Toraks Derneği Türk Toraks Derneği Cep Kitapları Serisi Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı www.toraks.org.tr Editörler HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Münevver Erdinç Ege Üniversitesi

Detaylı

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI Portal Adres NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI : www.cayyolu.com.tr İçeriği : Gündem : http://www.cayyolu.com.tr/haber/nijerya-dan-gelen-yolcuda-ebolaya-rastlanmadi/96318 1/3 SAGLIK IÇIN EGZERSIZ

Detaylı

İstanbul Eyüp Verem Savaş Dispanseri ndeki Akciğer Tüberkülozlu Olguların Demografik, Klinik, Radyolojik ve Bakteriyolojik Özellikleri #

İstanbul Eyüp Verem Savaş Dispanseri ndeki Akciğer Tüberkülozlu Olguların Demografik, Klinik, Radyolojik ve Bakteriyolojik Özellikleri # İstanbul Eyüp Verem Savaş Dispanseri ndeki Akciğer Tüberkülozlu Olguların Demografik, Klinik, Radyolojik ve Bakteriyolojik Özellikleri # Fahrettin TALAY*, Şenol KÜMBETLİ**, Erdoğan ÇETİNKAYA***, Sedat

Detaylı

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarının EGFR Mutasyon Analizinde Real-Time PCR Yöntemi ile Mutasyona Spesifik İmmünohistokimyanın Karşılaştırılması

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarının EGFR Mutasyon Analizinde Real-Time PCR Yöntemi ile Mutasyona Spesifik İmmünohistokimyanın Karşılaştırılması Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarının EGFR Mutasyon Analizinde Real-Time PCR Yöntemi ile Mutasyona Spesifik nın Karşılaştırılması Dr.M.Çisel Aydın, Doç.Dr.Sevgen Önder, Prof.Dr.Gaye Güler Tezel Hacettepe

Detaylı

ASEMPTOMATİK BİLATERAL PNOMOTORAKS

ASEMPTOMATİK BİLATERAL PNOMOTORAKS Olgu sunumu / Case report ASEMPTOMATİK BİLATERAL PNOMOTORAKS Sami Doğan*, Hakan Ateş**, Mesut Erbaş**, Ömür Öztürk**, Suat Gezer***, Sami Karapolat***, * Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi

Detaylı

A K A D 1 9 9 8 NAD R GÖRÜLEN NTRATORAS K TÜMÖRLER SEMPOZYUMU. 07-09 May s 2010 Gaziantep THE ANATOLIAN. Hotel GAZİANTEP

A K A D 1 9 9 8 NAD R GÖRÜLEN NTRATORAS K TÜMÖRLER SEMPOZYUMU. 07-09 May s 2010 Gaziantep THE ANATOLIAN. Hotel GAZİANTEP NTRATORAS K TÜMÖRLER 07-09 May s 2010 Gaziantep THE ANATOLIAN GAZİANTEP Hotel De erli Meslektafllar m, Akci er Kanserleri Derne i olarak Anadolumuzun güzide flehirlerinde bilimsel toplant lar düzenlemek

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı