STAUBLI Sanayi Makine ve Aksesuarlar Tic. Ltd. fiti. Marmara Sanayi Sitesi B Blok No: kitelli- stanbul Tel: , Fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STAUBLI Sanayi Makine ve Aksesuarlar Tic. Ltd. fiti. Marmara Sanayi Sitesi B Blok No: 28 34306 kitelli- stanbul Tel: +90 212 472 13 00, Fax: +90 212"

Transkript

1

2 STAUBLI Sanayi Makine ve Aksesuarlar Tic. Ltd. fiti. Marmara Sanayi Sitesi B Blok No: kitelli- stanbul Tel: , Fax: Web: E-posta: adresinde giriniz.

3 adresinde giriniz.

4 Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, S cak yaz günlerini yaflamaya bafllad m z bu dönemde, yaflanan ekonomik durgunlu a ra men endüstrideki geliflmeler ve yenilikler h z kesmemekte. fiu an okumakta oldu unuz ve 2009 yaz dönemi için yay nlad m z May s/haziran say m z ile sizleri endüstriye sunulan bu geliflmeler ve yeniliklerden olabildi ince haberdar etmeyi hedefledik. Bildi iniz üzere, Nisan tarihleri aras nda, Almanya'da Hannover Fuar düzenlendi. Bu fuarda büyük bir ekiple boy gösteren Thomas Industrial Media, hem dünya çap nda müflterileri ile bir kere daha buluflmak hem de yeni okurlara medya portföyünü tan tmak imkan buldu. Yurt d fl yay nlar m z n ve Endüstri Dünyas dergisinin kapsaml da t m n n gerçeklefltirildi i bu fuarda Türk ihracatç firmalar n n ve Türk ziyaretçilerinin genifl kat l m bizleri son derece sevindirdi. Binlerce yeni ürünün boy gösterdi i Hannover Fuar 'nda birçok yenili e yönelik bilgi edinme f rsat yakalad k. Bu yeni ürün ve teknolojiler aras ndan seçti imiz haberleri bu say m z n 20, 22 ve 24 no'lu sayfalar nda bulabilirsiniz. Bu yeni ürün haberlerinin sizlerin de ilgisini çekece ine inanmaktay z. Dergimizin flu an okumakta oldu unuz May s-haziran say s nda toplam 94 ürün haberine ve birçok ilana yer verildi. Bu genifl içerikte yer alan haber ve ilanlar ile ilgili detayl bilgi edinmek için 'H zl Abone Servisi'ni adresini ziyaret ederek kullanabilirsiniz. Bu servis sayesinde, seçti iniz ürünler hakk ndaki detayl bilgiye k sa sürede ulaflabilirsiniz. Her geçen gün daha genifl bir kitle taraf ndan kullan lan bu servisten faydalanabilmek için abonelerimize verilen 'özel abone koduna' sahip olmak yeterli. Dergimize henüz abone de ilseniz, tek yapman z gereken adresindeki formu doldurmak. Siz de erli okurlar m za May s/haziran 2009 say m z n sayfalar nda faydal bir gezinti diler, bu say m z n haz rlanma aflamas nda bizler ile iflbirli i kuran firmalara ve yetkililere teflekkürlerimizi sunar z. Genel Yay n Yönetmeni A. Serkan Çiftçi Reklam - Pazarlama Gülhan Akbulut Pazarlama Müdürü Philip Pera Da t m Müdürü Marcel Santy Editör Ekibi A. Serkan Çiftçi Jurgen Wirtz Alessandra Basile Avrupa Merkez Yay n Yönetmeni Marketta Lähde Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Erenberk Ücretsiz abonelik için : H zl Abone Servisi (SLI) için : A. Serkan Çiftçi Genel Yay n Yönetmeni ALMANYA H+S Medienvertretung Berlin Detlef Heners & Anne Stoye Tel : Fax : Hagen Internationale Industriemedien Düsseldorf Werner Hagen Tel : Fax : Kay Petermann Tel : Fax : AVUSTURYA H+S Medienvertretung Berlin Detlef Heners & Anne Stoye Tel : +49-(0) Fax : +49-(0) ABD, KANADA, Ç N, TAYVAN, G.AMER KA Herbert Weikes Tel : Fax : BELÇ KA, HOLLANDA VE LÜKSEMBURG Marketta Lähde Tel : Fax : YURTDIfiI SATIfi OF SLER FRANSA Sylvie Seurin Paris Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) Jean-Claude Berthonnet Paris Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) A2 Developpement Lyon Georges Arbant & Celine Garcia Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) F NLAND YA, SKAND NAVYA David Lansdowne Lansdowne Media Services Ltd. Tel : +44-(0) Fax : +44-(0) NG LTERE David Harvett Lansdowne Media Servides Ltd. Tel : +44-(0) Fax : +44-(0) SRA L Heddy Eldar Tel : +972-(0) Fax : +972-(0) SV ÇRE Bruno Fisch IFF media ag Tel : +41-(0) Fax : +41-(0) TALYA, SLOVENYA Andrea Rancati Rancati Advertising Tel : Fax : JAPONYA Ichiro Suzuki Incom Co. Ltd. Tel : +81-(0) Fax : +81-(0) POLONYA Media 4M Tel : Fax : D ER ÜLKELER A. Serkan Çiftçi Tel : Fax : Thomas Endüstriyel Medya Yay nc l k ve Paz. Ltd. fiti. Sad ko lu Plaza 5, No Kad köy - stanbul Tel : Fax : Genel Merkez Thomas Industrial Media bvba Hendrik Consciencestraat 1b 2800 Mechelen, Belgium Tel : +32 (0) 15/ Fax : +32 (0) 15/ Tüm yay n haklar Thomas Endüstriyel Medya Yay nc l k ve Paz. Ltd. fiti. ne ait olup yaz lar iktibas edilemez. ISSN : TASARIM VE OFSET HAZIRLIK : Elman Bas m ve Tan t m Hizm. Ltd. fiti. Kad köy / stanbul BASKI : Dünya Yay nc l k A.fi. Ba c lar / stanbul Kapak resmi için P nar Mühendislik e teflekkürler

5 adresinde giriniz.

6 Onewireless gösterge okuyucu gerçek zamanl diyagnostik ve önleyici ekipman bak m ile etkin stok yönetimini mümkün k l yor. Yeni Onewireless Gösterge Okuyucu OneWireless Gösterge Okuyucu Honeywell'in (NYSE:HON) endüstriyel üreticilerin hizmetine sundu u kablosuz çözümler ailesine eklenen son üye. Ürün kablosuz olarak üzerine monte edildi i mevcut göstergeleri izliyor ve buradan okudu u de erleri operatörlere ileterek, operatörlerin kritik ekipmanlar n sa l kl çal fl p çal flmad n analiz etmelerine, proses verilerini yak ndan izlemelerine ve tesisin verimlili ini artt rmak için do ru kararlar almalar na yard mc oluyor. Honeywell bu ürünü Cypress Semiconductor Corp.'un bir yan kuruluflu olan Cypress Envirosystems ile birlikte gelifltirdi ve Kablosuz Gösterge Okuyucu Honeywell'in eflzamanl olarak binlerce saha cihaz ndan ve pek çok endüstriyel protokolden gelen bilgiyi ba daflt ran OneWireless örgü (mesh) a yap s na tam olarak entegre olabiliyor. OneWireless Gösterge Okuyucu hiç bir zorlama olmadan ve sürmekte olan prosesi durdurmadan, eski göstergeleri sökmeden, damgalara zarar vermeden, yeni kablolar çekmeden büyük bir kolayl kla mevcut göstergelerin üzerine tak l yor. Ayg t mevcut göstergeden okudu u ölçüm de erini çok h zl olarak Honeywell Icon Serisi veya benzeri operatör konsollar nda okunmak üzere kontrol odas na yada Honeywell Experion Mobile Station benzeri tafl nabilir saha cihazlar na kablosuz olarak aktar yor. Kontrol sistemi önleyici tedbirler alarak, e er göstergeler belli limitlerin üzerine ç karsa operatörleri alarm vererek uyarabiliyor. Bu ilave veri ak fl sayesinde operatörler bas nçl hava, buhar, su, egzoz ve havaland rma gibi de erleri izleyerek tesisin enerji verimlili inin yükselmesine katk da bulunabiliyor ve ayr ca enerji denetimleri ve belgelendirmeler için veri toplayabiliyorlar. Tri-State Generation & Transmission kuruluflunda Kontrol Sistemi Süpervizörü olarak görev yapan Mike Long görüfllerini flöyle bildiriyor: Honeywell OneWireless Gösterge Okuyucu a n n kurulmas ve çal flmaya bafllamas sadece 3 saat sürdü. Sistemi kullanmaya bafllad m z ilk iki hafta içerisinde, günlük rutin gösterge okuma turlar m z s ras nda asla fark na varmad m z ve flüphelenmedi imiz ve ileride bize çok pahal ya mal olacak bir durumu fark ettik ve hemen gerekli önleyici bak m yaparak potansiyel bir problemi daha do madan önlemifl olduk OneWireless Gösterge Okuyucu ayr ca tüketim maddeleri ile geçici kullan mlar için de ideal. Örne in firmalar, periyodik olarak de ifltirilmesi gereken gaz tüpleri içindeki seviyeyi takip etmek için Honeywell Gösterge Okuyucuyu kullanabilirler. Böylece firmalar daha tüp tamamen boflalmadan önleyici tedbirler alarak de iflim zaman n tan mlayabilir ve bofl tüplerin yol açaca plans z durufllardan kaç narak, üretim kay plar n engelleyebilirler. Okuyucunun uzaktan izleme kabiliyeti sayesinde operatörler göstergeleri okumaya daha az zaman harcarken, bu ilave veriye dayanarak tesisin performans n en uygun hale getirmek için gereken kararlar almaya daha çok vakit ay rabilecekler diyen Honeywell Proses Çözümleri global strateji ve pazarlama baflkan Harsh Chitale sözlerini flöyle tamaml yor: Bu ürün müflterilerimizn trendleri analiz etmelerine, enerji tasarrufu yapmalar na ve operatör görevlerini h zland rmalar na yard mc olacakt r. HONEYWELL Tel : Fax : adresinde giriniz. ULTRASCAN Tek veya kili Dikey ndüksiyon Sertlefltirme Sistemleri ndüksiyon Sertlefltirme Sistemleri 6 MAYIS-HAZ RAN 2009 Ergitme ve s tma sistemleri alan nda dünyan n önde gelen firmalar ndan nductotherm, s tma alan nda da yeniliklerine devam ediyor. ULTRASCAN, orta ve yüksek hacimli ifller için ideal ndüksiyon Sertlefltirme Sistemleridir. Tek veya iki mil seçene i, ayn parçalar n efl zamanl olarak ifllem görmesini sa lar. flletmede az yer kaplayan, minimum elektrik gerektiren ve iflletme masraf düflüktür. Gelifltirilmifl Ultrascan serisi sistemlerde, max. 735 mm boyunda ve 25 kg a rl na kadar genifl çeflitlilikte parçalar kullan labilir. Maksimum tarama mesafesi 600 mm'dir ULTRASCAN Serisinin Özellikleri ve Avantajlar : - Tüm kontrolleri üstünde toplayan birlefltirilmifl kompakt sistem, atölyeye kolayca yerlefltirilir. - Elle veya otomatik yükleme için özel tasar m. - Uygun ve hassas s l ifllem uygulamalar için farkl güç ve frekans seçenekleri. - Geliflmifl PLC kontrolleri ile uyumluluk. - Ayarlanabilir yüksek tarama h zlar (max.300 mm/s) - Esnek parça kapasitesi. - Kullan m kolay kontroller ile basit ayarlama, de ifltirme ve hata ikaz. - H zl ve düflük maliyetli devreye alma için kolay elektrik ba lant s. - Kompakt yap, Minimum yer gereksinimi. - Dünya çap nda parça ve servis deste i. ULTRASCAN 25 kw, 50 kw, 75 kw, 100 kw, 150 kw, ve 200 kw olmak üzere IGBT'li ve Mosfet'li 6 adet standart güç kategorisinde; 3/10/30 ve 50 khz ile khz frekans aral nda bulunabilmektedir. Di er güç kategorileri iste e ba l olarak üretiliyor. INDUCTOTHERM Tel : Fax : adresinde giriniz.

7 adresinde giriniz.

8 35 kg'a kadar olan çeflitli yüklerin h zl ve ergonomik tafl nmas için yeni vakum hortumlu kald r c JumboFlex tüm dünya ile birlikte Türkiye'de sat fla sunuldu. Vakum Hortumlu Kald r c JumboFlex Vakum Hortumlu Kald r c JumboFlex h zl ve ergonomik uygulamalar, çoklu veya de iflken kullan m alanlar nda maksimum esneklik, rahat ve kolay kullan mdan ötürü etkin verimlilik, çal flma esnas nda genifl alanlarda maksimum hareket özgürlü ü ve alçak tavanlarda da kullan m imkan sa layabilmesi ile alan nda yeni bir ç r açmaktad r. Yeni Vakum Hortumlu Kald r c JumboFlex a r klar 35 kg'a kadar olan yükler için idealdir. Cihaz n ihtiyaç duyulan yerde kullan labilmesi için, SCHMALZ'in hafif tip tavan köprü vinçlerine ba lanabilece i gibi, SCHMALZ kolonlu veya duvar tipi pergel vinçlere de ba lanabilir. JumboFlex tek elle kolay ve pratik kullan m için tasarlanm flt r. htiyaca göre vakum üretimi için elektrikli vakum pompas veya bas nçl hava kumandal çok kademeli ejektör kullan labilir. Kald rma hortumunun çap yükün a rl na göre 80 ila 100 mm aras nda, kald rma h z ise 50 ila 60 m/dak. aras nda de ifliyor. Toplam yükseklik takribi mm iken, kald rma yüksekli i (strok) mm ila mm aras ndad r. Vakum Hortumlu Kald r c JumboFlex de iflken ve çok yönlü kullan m imkan veren komponentlerle donat lm flt r. Tekli vantuz, çiftli vantuz veya karton / çuval / varil / bidon / kova / folyo gibi uygulamalar için özel vantuzlar bunlar n aras nda yer almaktad r. H zl de ifltirme adaptörü sayesinde tüm vantuzlar alet kullanmadan seri bir flekilde de ifltirilebilir. Kald rma/indirme ve yükü b rakma hareketleri tek bir kumanda dü mesi ile ergonomik ve seri olarak gerçeklefltirilir. Kumanda kolu sa veya sol elini kullananlar için bile tek elle hassas hareket ettirme ve yerlefltirme olana sa lamaktad r. Vakum Hortumlu Kald r c JumboFlex'in di er bir kullan fll özelli i ise, yüklerin kendi etraf nda sonsuz olarak döndürülebilmesidir.bu da yüklerin istenilen pozisyonda b rak lmas na imkan vermektedir. Ayr ca 90 çevirilebilen vantuz sayesinde yükler yan taraf ndan tutulabilir. Yan taraf ndan tutulan yük, kald r ld ktan sonra otomatik olarak 90 döner ve yatay konuma gelir. SCHMALZ VAKUM Tel: Fax: adresinde giriniz. SCHUNK'dan kartezyen robot uygulamalar için yenilikçi sürücü sistemi ve kompak tasar m ile PP2300 ve PP2400 Serisi Robotlar. Kompak Kartezyen Robot Çözümü 8 MAYIS-HAZ RAN 2009 PP2300/ Alma, B rakma, Tafl ma, Transfer, Contalama ve Temiz Oda Uygulamalar için idealdir. PP2300 serisi kartezyen robotlar boflluksuz tip (backlash-free) sisteme sahip X-Y-Z lineer eksenlerinden oluflur. PP2400 serisi kartezyen robotlarda X-Y-Z lineer eksenlerine ilaveten dördüncü bir eksen dönme ekseni olarak görev yapar. Son derece sessiz ve hassas robotlard r. Gaz, s v veya elektrik sinyallerini eksenlerin içinden beslemek mümkündür. Lineer eksenlerin toza karfl koruma kapaklar vard r. Dönme ekseni ve robot üzerinde yer alan kontrol ünitesi ayr ca contalanm flt r. Bu sayede hijyenle ve toza karfl dayan mla ilgili uygulanmas zor taleplere cevap verebilir. Kontrol ünitesi sistemin üzerindedir. Ayr bir kontrol ünitesi yoktur. PP2300 ve PP2400 serisi robotlar bu özellikleri sayesinde özellikle laboratuar otomasyonlar nda, lazer proseslerinde, medikal tekno- lojilerde, mastik uygulamalar nda, alma ve b rakma gibi tafl ma uygulamalar n n yo un oldu u montaj ve paketleme uygulamalar nda opsiyonel olarak sunulan kamera sistemli optik kontrol ile çok uygundur. PP2300 ve PP2400 serisi robotlar kolayca mevcuttaki bir sisteme veya makinaya adapte edilebilir. Bir güç kayna ve dizüstü bilgisayar yard m yla tek bafl na komple bir sistem olarak da kullan labilir. Oldukça profesyonel yaz l m sayesinde dizüstü bilgisayar n zdan sisteme ba lanarak programlama yapmak çok kolayd r. PP2300 ve PP2400 serisi robotlar n çal flma uzay 1000X400X240mm'dir. PP2400 serisi döner eksene sahip robotta dördüncü eksen dönme aç s +/- 265 'dir. Sistemin içerisine entegre edilmifl pozisyon ölçme sistemi 8 μm çözünürlü e ve +/ mm tekrarlanabilirli e sahiptir. PP2300 serisi robotun tafl ma kapasitesi 5 kg, PP2400 serisi döner eksene sahip robotun tafl ma kapasitesi 3.5 kg'd r. Her iki versiyonda da maksimum h z 1 m/s ve maksimum ivme 3 m/s 2 'dir. PP2300 ve PP2400 serisi robotlar kolayca mevcuttaki bir sisteme veya makinaya adapte edilebilir. Bir güç kayna ve dizüstü bilgisayar yard m yla tek bafl na komple bir sistem olarak da kullan labilir. SCHUNK INTEC Tel : Fax : adresinde giriniz.

9 adresinde giriniz.

10 ÜRÜN HABERLER STEP MOTOR SÜRÜCÜSÜ Yüksek Torkta Kontrol Kabiliyeti NCE TASARIMLI PANEL PC Intel Atom fllemcili WAVE SER S S NYAL DÖNÜfiTÜRÜCÜLER Wave-TTA Bütün Uygulamalara Tek Modül Pozisyon kontrol cihaz ndan (Bilgisayar veya kontrol cihaz vb) gelen her bir pals sinyaline ba l olarak step motorun her bir faz na s rayla ak m verilmesi sayesinde kararlaflt r lm fl mekanik ad mlarla hareket ederek motorun kumanda edilmesini sa layan sürücüdür. MD5-HF28 en çok 250 ad m çözünürlükle yüksek hassasiyette ve torkta kontrol yetenekli AC, primer beslemeli 5 faz mikro step sürücüsü olarak VAC primer besleme tasar m sayesinde kullan c rahatl n artt ran bir üründür. MD5-HF28'in 16'ya varan çeflitli ad m çözünürlüklerine ayarlanmas yap labilip, ürünün ön yüzünde yer alan Alarm Led'in yan p-sönmesi arac l yla çeflitli bilgilerin (Afl r s nma, afl r ak m vb) iletimini mümkün k lmas sebebiyle durum kontrol kolayl sa lamaktad r. AUTONICS TÜRK YE Tel : Fax : adresinde giriniz. Beckhoff, Intel Atom ifllemcili yeni üyesi ile, CP77xx serisi Panel PC ailesini geniflletiyor. Ekran olarak; TFT 6.5, 12,15 veya 19 inç boyutlarda siparifl edilebilen ürün, ince gövde (28-45 mm) yap s nda, güçlü ve ekonomik Panel PC talepleri için tasarland. Alüminyum gövdeli, IP65 koruma s n f nda su ve toz korumal olarak üretilen Panel PC'ler, fan ihtiyac duymayan, düflük güç tüketimi özelli ine sahip Intel Atom 1,1 veya 1,6 GHz ifllemciler ile sat n al nabilir. Kolay ulafl labilen CF kart ile döner parças olmayan depolama ayg t na sahiptir. Standart olarak arka panelde iki Ethernet ve bir RS232 portuna sahiptir; opsiyonel olarak iki USB port mevcuttur. BECKHOFF OTOMASYON Tel : Fax : adresinde giriniz. PC ile konfigüre edilebilen Weidmüller- WAVE serisinin yeni ürünü WAVE-TTA üniversel bir çevirici ve sinyal seviye flalteridir. Analog çeviriciler ailesine ait olan WAVE serisi proses ve endüstri otomasyonu uygulamalar nda genifl yer bulmaktad r. WAVE-TTA ürünü ayn zamanda zolatör, Konvertör, Transmiter, Lineeratör ve sinyal seviye flalteri (2 kanal röle ç k fll ) gibi fonksiyonlara sahip olan bir modüldür. Mükemmel teknik parametreleri ve genifl konfigürasyon imkanlar WAVE-TTA modülünü ön plana ç karmaktad r. Proses endüstrisi uygulamalar için tasarlanm fl olan WAVE-TTA genifl çal flma s cakl k aral ( C) ve genifl gerilim aral ( V AC/DC) ile hassas ve stabil olarak piyasadaki bütün sensör tipleriyle çal flabilmektedir. WEIDMÜLLER Tel : Fax : adresinde giriniz. ÖZEL M LL MOTORLAR Müflteri htiyaçlar na Göre Çeflitli PROSES GÖSTERGELER Parlak ve Yüksek Kontrastl SIEMENS SIMATIC ET 200S PN CPU Üç Entegre Profinet Portu 10 MAYIS-HAZ RAN 2009 Abana Motorsan müflteri ihtiyaçlar na göre çeflitli özel milli motorlar n üretimini gerçeklefltirmektedir. Özellikle oto y kama makinelerinde kullan lan, kasnak taraf mil ç k fllar bulunmayan, yani delik milli veya halk dilinde (Çinici) olarak adland r lan motorlar n üretimi yap lmaktad r. Ayr ca, PVC ve alüminyum profil kesme makinelerinde kullan lan, uzun veya k sa milli motorlar n üretimi de yine fabrika taraf ndan yap lmaktad r. Bunlarla birlikte firmam zda Güdük Motor olarak adland r lan; daha çok havaland rma sistemleri ve denizcilik sektöründe kullan lan, arka k sm nda fan, fan muhafazas ve mil ç k fl bulunmayan özel motor çeflitleri de üretilmektedir. Konusunda deneyimli uzman kadromuz taraf ndan, testerelerde, z mpara ve polisaj makinelerinde kullan lan, kasnak ve fan taraf nda (fan muhafazas ndan sonra) iki ç k fl bulunan çift milli motorlar nda üretimi de yap lmaktad r. ABANA MOTORSAN Tel : Fax : adresinde giriniz. Parlak ve yüksek kontrastl göstergeleri ile RIA45 ve RIA46 çal flma koflullar ne olursa olsun maksimum okunabilme imkan sa larlar. Proses de erleri ve alt ndaki de erler rakamsal olarak yada bargrafik olarak uzaktan rahatl kla izlenebilirler. Hata durumunda göstergedeki yaz lar k rm z ya dönüflür ve problemi haber veren bir yaz l metin gösterilir. RIA46 saha tipi olup, d fl koflullara dayan kl d r. Montaj ve devreye alma s ras nda RIA46'n n muhafazas ön taraftan aç l p, kapa tamamen ç kar labilir. Böylece ba lant terminallerine kolayca ulafl larak devreye alma ve bak m zaman ndan tasarruf edilir. RIA45 pano tipi olarak tasarlanm flt r. Cihazlar gösterge özelliklerinin yan s ra ilave fonksiyonlara sahiptirler. Ex ortamlarda iki telli cihazlar besleyebilmekte, bir yada iki kanall olarak seçilebilmekte, lineerizasyon yapabilmekte ve fark bas nç uygulamalar için ayarlanabilmektedirler. Cihazlar n PC üzerinden programlanmas için USB ba lant s ve ücretsiz Fieldcare yaz l m kullan lmaktad r. ENDRESS+HAUSER Tel : Fax : adresinde giriniz. CPU ifllevselli ine sahip yeni IM PN/DP arayüzü ile birlikte da t lm fl ET 200S girifl/ç k fl sistemi, Profinet üzerinde ak ll yap lar n da l m n n ekonomik flekilde uygulanmas n sa lar. IM PN/DP CPU, Simatic S7-300 CPU 314 temel al narak tasarlanm flt r ve üzerinde bir Profinet iletiflim arayüzü olmas n n yan s ra opsiyonel Profibus DP ana modülü ile de geniflletilebilir. Bu nedenle bu modül, çevrebirimi kontrolünü Profinet ve Profibus üzerinde sa lar. ET 200S PN CPU ayn zamanda IM151-8F PN/DP arayüz modülü ile F versiyonu (Safety - emniyet) olarak da mevcuttur. Yenilikler: Hat yap s ve Programlama ifllevleri için 3 portlu (3xRJ45) Profinet arayüzü, IRT donan ml Profinet deste i, Profinet girifl/ç k fl IO ayg t ba lanabilir, Simatic için yeni Profinet ifllevleri. SIEMENS Tel : Fax : adresinde giriniz.

11 adresinde giriniz. Marmara Bayi stanbul Bayi stanbul Bayi stanbul Bayi zmir Bayi Çorlu-Çerkezköy Bayi Bursa Bayi Akı kan Otomasyon Hidrosam Pnöpak Umut Hidrolik Do u Hidrolik Ba arı Otomasyon Kod Otomasyon Eski ehir Bayi Ankara Bayi Kayseri Bayi Konya Bayi Gaziantep Bayi Kahramanmara Bayi Adana Bayi Ya arlar Emek Hidrolik Hidroteknik Nur-Pa dea Ede-Mak Akı kan Otomasyon

12 ÜRÜN HABERLER MOISTURE MONITOR SERIES Üstün Performans EVRENSEL MANYET K ALAN SENSÖRLER Tüm Pnömatik Silindir Tiplerine Uygun D J TAL POTANS YOMETRELER ENDA EDP 141, EDP 741 Moisture Monitor Series 35 (MMS 35) tek kanall higrometre, en k sa tepki süresi, yüksek stabilite ve performans için teknolojik olarak ileri seviye M Serisi prob ile son elektronik tekniklerini birlefltiriyor. Ölçüm aral ço u gaz tipi için ortam nem de erlerinden ppb nem konsantrasyonlar na kadar olanak sunar. Cihaz, duvara monte, masaüstü, panel veya suya dayan kl paket halinde tedarik edilebilir. Cihaz n genel özellikleri flunlard r: Mutlak nem ölçümü, 16-karakter, ön panel tufl tak m ile ayd nlatmal LCD ekran, Ortam ile ppb nem konsantrasyon aral nda ölçüm, Tek kanal, Yal t lm fl ak m veya voltaj ç k fl, 12-bit nem ölçüm çözünürlü ü, Veri ve hata alarm rölesi, M Series prob ile uyumlu. ENOTEK MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz. Turck firmas ndan hemen tüm pnömatik silindir tiplerine uygun montaj aparatlar yla yeni nesil silindir üzeri sensör. 5x6x28mm'lik boyutuyla bu yeni nesil evrensel sensörler, 3 telli kablolu, M8 veya M12 soketli yap da, iste e göre PNP veya NPN ç k fla sahiptirler. Kullanmakta oldu unuz t kanall, yuvarlak, dovetail, tie-rod gibi farkl pnömatik silindir tipleri için, farkl gövde yap lar nda birkaç çeflit sensör sto u tutmak yerine sadece BIM-UNT ve farkl montaj aparatlar n stok tutarak maliyetlerinizi önemli ölçüde afla çekebilirsiniz. BIM-UNT serisi küçük ve kompakt gövdesinin yan s ra yüksek manyetik alana ba fl kl yla da üstün bir performans sunuyor. DACEL MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz. ENDA EDP 141, 4 haneli, istenilen skala de erinde 0 10V ç k fl verebilen dijital potansiyometredir. Ön paneldeki tufl tak m arac l yla rampa fonksiyonu zaman özelli i, üç kademeli parametre güvenli i kolay biçimde seçilebilir. ENDA EDP 741, 4 haneli, istenilen skala de erlerinde 0 10V ç k fl verebilen dijital potansiyometredir. Ön paneldeki tufl tak m arac l yla rampa fonksiyonu zaman özelli i, üç kademeli parametre güvenli i kolay biçimde seçilebilir. ENDA marka Potansiyometreler, tüm ENDA ürünlerinde oldu u gibi RoHS standartlar na uygun olup, CE iflareti ile üretilmektedir. S SEL MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz. 12 MAYIS-HAZ RAN 2009 SER -WLAN SERVER Kablosuz Otomasyon htiyaçlar çin SYDMA KONTROL, kablosuz otomasyon ihtiyaçlar için, seri cihazlar kablosuz olarak birbirine ba layacak seri WLAN serverlar n tan tt. SW5002, 2 portlu RS485/422, optik izalasyonlu b/g kablosuz hizmet birimidir. IP50 koruma s n f na sahip metal kasas ile DIN ray montaja haz r olan cihaz, 15KV ESD korumal seri portlar ile seri arabirime sahip tüm cihazlar, b/g kablosuz a lara ba layan bir gateway ifllevi görür. UDP vetcp server protokollerini destekler. Windows tabanl yaz l m arac ya da telnet ile gömülü web safalar üzerinden kolayca konfigüre edilebilir. WEP ya da WPA kriptolama standartlar ile güvenli bir iletiflim için tüm özelliklere sahip olan cihazla, endüstriyel ortamlarda full-duplex, iki yönlü iletiflim kurmak mümkün olabilmektedir. Bu sayedekullan c lar tamamen transparan bir flekilde cihazlar n kablosuz hale getirebilmektedirler. SYDMA KONTROL Tel : Fax : adresinde giriniz. POMPETRAVA N POMPALAR Genifl Kullan m Alan Genifl ürün yelpazesine sahip Pompetravaini pompalar flu kategorilere ayr lmaktad r: Santrifuj tipi transfer pompalar, Vakum Pompalar ve Kademeli pompalar. Bu pompalar, genifl bir kullan m alan na sahip olup likid-gaz kar fl mlar n n, temiz, s cak, çok s t lm fl, asidli, korosiv, ya, alkol ve vs...gibi likidlerin pompalamasi için uygundur. Pompetravaini pompalar n n uygulama alanlar flunlard r: Kimya, petrokimya, ilaç, ve g da fabrikalar nda, Vakum proseslerden elde edilen esanslar n transferinde, LPG dolumu (tüp ve otogaz), Genel servis ve boflaltma pompas gemilerde ve tersanelerde, Su sistemleri, Autoklav ve yang n söndürme sistemlerinde, Ar tma sistemlerde, Solvent ve petrol transferinde, Boiler beslenmesi, Çelik ve pik üretim tesislerinde, Tekstil fabrikalar nda. Pompalar flu malzemelerden yap labilir: Pik (Pirinç veya AISI 316 mpeller ile), Komple paslanmaz AISI 316 veya Komple Pirinç, Hastelloy. Pompalar ATEX sertifikas na sahiptir. 2A MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz. YEN DIfi ORTAM PANOSU Duvara Monte Edilebilen Rittal d fl ortam kullan m na yönelik yeni duvara monte panosu ile outdoor ürün grubuna bir yenisini daha ekledi. Kompakt, tek cidarl yeni pano alüminyumdan yap lma ve gövdesine entegre edilmifl çat s ve dahili kap s ile d fldan gelen darbelere karfl korumal d r. Yüksek kaliteli alüminyum, saf polyester toz kaplama boya ile birleflince korozyona karfl inan lmaz dayan kl bir yap ortaya ç k yor. Bu tek cidarl alüminyum panoda Rittal'in kompakt AE serisine ait standart montaj plakalar kullan labilmekte. Telekomünikasyon, güç da t m veya rayl sistem sektörlerinde uygulanan tesisat imalatlar na da tamamen uyumlu. Dahili olarak entegre edilmifl çat s sayesinde üst taraf nda yada conta üzerlerinde su toplanmas engelleniyor. Uygun tasar ml kap kolu ile kap rahat aç labiliyor, ve güvenli kapatma imkan sa l yor. Montaj plakas panonun arka bölümüne yerleflik ve ifllemek üzere kolayca ç kar labiliyor. R TTAL PANO Tel : Fax : adresinde giriniz.

13 adresinde giriniz.

14 ÜRÜN HABERLER YA SIZ V DALI HAVA KOMPRESÖRLER Atlas Copco ZR/T Serisi Atlas Copco, ZR/T serisi ya s z vidal kompresörleri ile müflterilerine verimli ve güvenilir bas nçl havay, optimum enerji gereksinimleriyle sunmaktad r. laç, g da, elektronik, tekstil, sprey boya ve paketleme sanayi gibi sektörlerde ya kaynakl kirlilik en önemli risk faktörlerden biri konumundad r. Atlas Copco ISO S n f 0 sertifikal ZR/T kompresörleri, kirlilik riskini ortadan kald rarak, müflterilerinin bozuk veya emniyetsiz ürün, üretim duruflu, marka ve itibar zedelenmesi gibi konularda sorun yaflamas n n önüne geçmektedir. Çift kademeli ZR/T serisi kompresörler, su veya hava so utmal opsiyonlar, IP 55 motor özelli i, kurutucu entegre modelleri, m3/dk kapasite, bar bas nç aral opsiyonlar ve ba lant ya haz r olmalar yla paket çözümler sunmaktad r. ATLAS COPCO Tel : Fax : adresinde giriniz. THEBEN ASTRONOM K ZAMAN SAAT SELEKTA 172 top2 Cihaz, güneflin do ufl ve bat fl zamanlar n y l n her günü için enlem, boylam ve zaman bölgelerini kullanarak hesaplar. Avlular, caddeler, otoyollar, ifl yerleri, vitrinler, odalar, merdivenler, reklam panolar, otoparklar gibi çok çeflitli kullan m alanlar mevcuttur. Ürünün avantajlar flunlard r: Çok hassas olarak ayarlanm fl açma kapama zamanlar, Gün fl ndan azami yararlanma, D fl sensör ünitesi gerekmez, Geniflletilmifl ülke ve flehir listesi, Listede olmayan flehirlerin programlanabilmesi, OBELISK top2 haf za kart veya OBELISK top2 programlama yaz l m ile kolay programlama, LCD ekran ayd nlatma, 2 kanal, 84 program haf zas, 10 y ll k güç ünitesi, Gece boyu çoklu açma/kapama programlama, Çoklu gün içi programlama, Çal flma zaman sayac, S f r nokta anahtarl 16 A röle. GÖKHAN ELEKTR K Tel : Fax : adresinde giriniz. PI TERMAL KAMERA Online, Sabit Tip Kendi s n f nda rekabetçi fiyat ve rakiplerinin üzerinde göstermifl oldu u performans ile piyasaya h zl giren OPTRIS PI online termal kamera, termal proseslerinizi saniyede 100Hz h z nda video fleklinde takip ve kay t edebilir ve daha sonra bu kay tlar n z saniyenin 1/100 h z nda analiz etmenize imkan tan r C' ye kadar do ru ölçüm yapabilen PI termal kamera S cak proseslerde en ufak ayr nt y bile detayl analiz yapman za olanak sa lar. Çok ufak boyutu ve çal flabilmesi için sadece bir USB ba lant s na ihtiyaç duyan OPTRIS PI termal kamera kolayca tafl nabilir ve istenilen noktaya rahat bir flekilde konulabilir. Yaz l m üzerinden bütün ayarlar n kontrol edebildi iniz OPTRIS PI termal kamera foto raf çekme özelli i sayesinde ise sadece proseslerde de il ayn zamanda da kestirimci bak m amac ile de kullan labilir. PENTA OTOMASYON Tel : Fax : adresinde giriniz. 14 MAYIS-HAZ RAN 2009 ANT STAT K HAVA TABANCASI Ergonomik ve Hafif Antistatik hava tabancas, endüstriyel uygulamalarda elektrostatik yüklenmeden dolay yaflanan problemlerin en pratik çözümüdür. Yenilenen tasar m, yüksek iyonizasyon performans, 500mm etkin çal flma mesafesi, kolay kullan m ve en a r flartlarda dahi sorunsuz uzun y llar kullan labilmesi ürünü rakipsiz k lan özellikleridir. Elektrostatik yükten dolay parçalar üzerine yap flan toz veya benzeri istenmeyen partikülleri yüzeyden ay rarak problemsiz bir flekilde kaliteli, güvenli ve hijyen bir üretim gerçeklefltirir. nelerin her bir ucu kapasitif olarak yüksek voltaja ba l oldu undan, kullan c kazara çubu un i nelerine dokunsa bile insan sa l na zarar veren bir elektrik flokuna maruz kalmayacakt r. Kompresörden sisteme uygulanacak hava (100 Psi/bar) temiz ve kuru olmal d r. Güvenilirli i ve kalitesi CE sertifikas ile tescillenmifltir. Ergonomik ve hafif olmas ndan dolay basit, sessiz ve etkin bir çal flma flekli vard r. PULS ELEKTRON K Tel : Fax : adresinde giriniz. BOWA OPT K PENCERE SENSÖRLER Parça Say m çin Eflsiz Alg lama Teknolojisi BOWA Optik Pencere sensörler, dikdörtgen gövde içinde hem al c hem de vericiyi bar nd ran ve çerçevenin içinden geçen parçalar n izlenmesi için dizayn edilmifl bir seridir. Lakaplar pencere sensör olan bu karfl l kl çiftler, ola anüstü h zlarda en küçük parçalar n bile hareketini alg lamak için ayarlanabilirler. ki model mevcuttur: hareketli hedefler için tek ç k fll dinamik model ve parça say m yaparken bir yandan da lenslerin veya parçalar n arka planlar n n kirlenmesini de kontrol eden iki ç k fll statik/dinamik model. fiimdi, hareketli objelerin çerçeveden geçerken lenslere çarp p çizebilece i uygulamalar için yeni bir koruma da mevcut. BOWA optik sensörler, kal b n dibinden düflen metal topaklar n denetlemek için idealdir. Optik sensörün ayarlanabilir hassasiyeti sayesinde, bu tür uygulamalarda bafla bela olan so utucu damlalar n yok sayarak sadece metal topaklar n denetlemesi sa lanabilir. BALLUFF Tel : Fax : adresinde giriniz. SERVO MOTORLAR Active Cube Sürücü Kontrollü BCR serisi servo motorlar 0,2Nm Nm aras güç seçenekleri sunmaktad r. IP65 korumas standart olarak sunulan motorlar, 230V veya 400 V besleme olarak seçilebilir. Ce ve UL sertifikas na sahip olan motorlar m z, EMC standartlar n karfl lamaktad r. Resolver geri besleme ile sunulan motorlar m za istenildi i takdirde absolute veya sin/cos encoder'da tak labilmektedir. BTD serisi kompakt servo motorlar ayn özellikleri tafl makta ve 0,26Nm ile 27Nm aras güç seçenekleri sunmaktad r. Motorlar n kontrolü Active Cube isimli sürücülerimiz ile sa lanmaktad r. Böylece 32 adet farkl hareket blo u, 36 adet farkl homing blo u tan tabilirsiniz. Ayr ca programlanabilir S-curve, Master/Slave fonksiyonlar, fotosel ve tansiyon kontrol seçenekleri bulunmaktad r. Harici encoder ba lant s tüm sürücülerimizde standart olarak sunulmufltur. Profibus, Modbus, CanOpen gibi tüm haberleflme protokolleri ile uyumludur. BONFIGLIOLI Tel : Fax : adresinde giriniz.

15 adresinde giriniz.

16 ÜRÜN HABERLER BACA GAZI ÖLÇÜM C HAZI Tüm Önemli Ölçüm De iflkenleri çin WALDMANN - SPOT LED 003 Enerji Tüketimini Azalt r OS R S RENK fiaret OKUYUCULARI Paketleme Sektörü çin Yeni nesil baca gaz analizörleri testo ve testo sa lam ve güvenilir cihazlard r. Ölçüm cihaz tüm uygulamalarda kolayl k sa lar ve rutin ölçümleri daha güvenli bir flekilde yapman za yard mc olur. Tüm s tma sistemleri için dayan kl bir baca gaz ölçüm cihaz oldu u gibi gazl ve s v yak t kazanlar n n servis ve bak m ndaki yeni uygulamalar için girifl seviyesi bir cihaz olarak kullan labilir. Ölçüm cihaz h zl, güvenilir ve her zaman kullan ma haz rd r. Yanma verimi, baca gaz kayb, O 2, CO 2, CO ve baca gaz ç k fl ölçümü gibi tüm temel fonksiyonlar içerir. Genel cihaz özellikleri: Kolay menü kullan m, LED ekran ayd nlatmas, 30 saniye içinde kararl okuma, Elastomer koruma k l f, Kondensat tutucu ünite, Li-on flarj edilebilir piller, Kolay de ifltirilebilen ölçüm hücreleri TESTO Tel : Fax : adresinde giriniz. Gerek fabrikalarda ve sanayii tesislerinde, gerekse ayd nlatma ihtiyac olan tüm yerlerde meydana gelebilecek kazalar n minimuma indirilmesi iyi bir ayd nlatma ile mümkündür. Özellikle makinalarda kullan lan 50 Hz frekansl bir ayd nlatma sistemi dönen aksamlar oldu undan daha yavafl dönüyor veya duruyor hissettirebilir. LED teknolojisi ile üretilmifl olan WALDMANN SPOT LED 003 serisi ürünler bu stroskobik etkiyi ortadan kald rarak hareket kontrolüne ait hatay s f ra indirir ve neden olabilecek kazalar önler. SPOT LED 003 led teknolojisine sahip yap s sayesinde enerji tüketimini %80 oran nda azalt r. Farkl ürün seçenekleri ve opsiyonel manyetik tutucu sayesinde kullan m ve montaj kolayl sa lar. PINAR MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz. Osiris renk iflaret okuyucular, basitlik, kompaktl k, do ruluk ve h z özellikleri ile ön plana ç kar. Bu renk iflaret okuyucular n n çal flma mant arka fon rengi ile iflaret rengini karfl laflt rma mant na dayal d r. Ö retme butonu sayesinde çabuk ve kolay ayarlayabilme; "SET" butonuna bas, koyu iflaret ö retildi ve cihaz kendi ayarlar n yapar. Kompact 50 x 50 x 15 gövdede yüksek teknoloji; Ürünün gövdesi makinaya montaj kolaylaflt rmak için sadelefltirilmifltir. fiekli seçilebilir M12 konnektörlü, PNP ya da NPN outputlar vard r. Beyaz fl kla çal flan LED teknolojisi sayesinde en iyi kontrast otomatik olarak ayarlar; Ø 3.5 mm spot, 19 mm alg lama mesafesinde rahatl kla çal flabilir. Paketleme sektöründeki h zl ifllemler için çok uygundur. 5 khz ak fl h z nda iflaretleri okuma yetene ine sahiptir. SCHNEIDER ELECTRIC Tel : Fax : adresinde giriniz. KOMPAKT ENDÜSTR YEL PC ATX Formda, Pano Montaj SL DE - IN KONNEKTÖRLER Yüksek Kalite ve Kolayl k Sunar CLASS 1 LAZER SENSÖR Yüksek Duyarl l k çin 16 MAYIS-HAZ RAN 2009 Beckhoff'un yeni endüstriyel PC serisi C66xx, en yüksek bileflenlerle donat lm fl iki farkl modelde üretiliyor: Kompakt C6640 ve çift sabit disk k zakl dahili RAID denetleyicisine sahip C6650. Intel Core 2 Duo veya Core 2 Quad ifllemcili ATX anakart üzerinde yerleflik olarak grafik kart ve 10/100 MBit Ethernet adaptörü bulunur. Standart 1 GB olan DDR3 çal flma belle i, 8 GB'a kadar geniflletilebilir (4 GB'tan sonra 64 bit iflletim sistemi gereklidir). 3xPCI ve 3xPCI Express yuvas na, boyu 210 mm'ye kadar olan kartlar tak labilir. Bir CD/DVD ROM, Multi DVD veya Blu-ray Multi DVD sürücü eklenebilir. C66xx serisi PC'ler V AC veya 24 V DC besleme ile siparifl edilebilir. BECKHOFF OTOMASYON Tel : Fax : adresinde giriniz. Multi-Contact' n Power Line ürün grubunda olan Slide-in Line serisi yüksek ve kaliteli ak m iletkenli i, pratik ve h zl ba lant özellikleri sayesinde kullan ld aplikasyonlarda müflterilerine yüksek kaliteyi ve kolayl sunar. Özellikle bara ba lant noktalar na getirdi i montaj kolayl ve patentli Multilam teknolojisi sayesinde ba lant noktas nda minimum kay pla ak m iletkenli ine olanak tan yan K skaçl Plug sistemi, kullan c lara yüksek ba lant kalitesi ve montaj h z sa lar. Bununla birlikte bara sisteminden elektrik almaya yarayan G-GSR Serisi ve 30A' den 100A' e ulaflabilen ak m de erlerine sahip, say s kullan c taraf ndan belirlenebilen Soket-Plug Modülleri Multi-Contact' n dikkat çekici di er ürün serilerindendir. De iflik standartlarda mevcut olan Slide-in Line ürünleri müflteri talepleri do rultusunda farkl boyutlarda ve farkl ak m-gerilim kapasitelerinde üretilebilmektedir. MULT -CONTACT TÜRK YE C/O STAUBL STANBUL Tel : Fax : adresinde giriniz. M18 Lazer sensör montaj ve tafl ma teknolojilerinde yüksek duyarl l kta alg lama sunar. Lazer teknolojisi sayesinde minik nesneler bile güvenle alg lanabilir. Kullan c dostu bir ayar özelli i vard r: görünür lazer fl k noktas ve ö retme yöntemi k sa sürede ayar yapmay sa lar. Uygun fiyat sayesinde OG tip sensörler kullan fll d r. Lazer koruma s n f 1 olan bu seri montaj ve tafl ma teknolojilerindeki pek çok uygulamaya yönelik olan karfl l kl, polarizasyon filtreli reflektörlü ve geri plan bast rmal cisimden yans mal sensörleri içerir. Yeni iki dü me ile ö retme teknolojisi, dü melere birer dokunuflla ayn zamanda hem fl kta aç k / karanl kta aç k seçene i ö retme hemde mesafe ayar n yapma olana sa lamaktad r. Tüm sensörlerin sa lam paslanmaz çelik gövdeleri vard r. Montaj ve tafl ma teknolojisinde kullan l r. M12 konektörlü ve 3-telli DC PNP dir. IFM ELECTRONIC Tel : Fax : adresinde giriniz.

17 adresinde giriniz.

18 ÜRÜN HABERLER D J TAL BASINÇ fialter Paslanmaz Çelik Gövde MED KAL TRANSFORMATÖRLER IEC Standard nda ABSOLUT ÇOK TURLU ENKODER EPM50 serisi TECSIS firmas n n, Dijital Bas nç fialteri (SC400) çift kontakl flalter ve dijital manometre olarak kullanabilirsiniz. Opsiyonel olarak sunulan 4-20Ma ve 0-10V analog ç k fl ile bir transmitter gibi de kullanabilirsiniz bar ile bar çal flma aral olan flalter, paslanmaz çelik gövde ve ba lant s yla hidrolik enerji birimlerinde, makine uygulamalar nda, vakum ortam nda ve filtre uygulamalar nda sorunsuz çal flma 1 imkan vermektedir. 4 ba lant, VDC besleme voltaj, 4 dijitlik ( ) LED gösterge, bar veya psi birim seçimi, p- veya n- kontak, opsiyonel olarak analog ç k fl (4-20mA, 0-10V), IP65 koruma s n f ile iflletmeleriniz için mükemmel bir çözümdür. SMS SANAY MALZEMELER Tel : Fax : adresinde giriniz. Hastanelerde ve kliniklerde kullan lan transformatörler, son derece hassas yükleri beslemektedir. Bu sebeple medikal transformatörlerin bu uygulamalara özel olarak tasarlanm fl olmalar gerekmektedir. IEC standard medikal uygulamalarda kullan lacak olan transformatörlerin sahip olmas gereken özellikleri tan mlar. ELEKTRA medikal transformatörleri, IEC 'e göre tasarlan p üretilmektedir. Ayr ca transformatörlerimizin TSE belgesi de mevcuttur. Bu transformatörlerin üstün özellikleri flu flekildedir: Çok daha az demeraj ak m, Çok daha iyi gerilim regülasyonu, Çok daha iyi izolasyon seviyesi, S f ra yak n(<10ua) kaçak ak m, Uygun cihaz ile kullan ld nda izolasyon seviyesinin kontrol ve takip edilmesini sa layan orta uç. ELEKTRA ELEKTRONIK Tel : Fax : adresinde giriniz. Ø 50mm flaftl absolut çok turlu enkoder EPM50 serisi, 23bit yüksek hassasiyette çözünürlük ve dakik konum verisi ile devir say s verilerini ayn anda ç k fl yapma kabiliyetine sahiptir. Ayr ca dönüfl bafl na veri, toplam dönüfl say s ayr ayr resetleme özelli i sayesinde sadece makine kurulumu esnas nda belirlenen sabit bir noktayla kullan m mecburiyetini kald rmas de il, elektrik kesintisi koruma özelli i ile de yedekleme güç kayna gerektirmemesi özelliklerindendir. Autonics'in Kore'de ilk olarak yerli üretimini gerçeklefltirdi i çok turlu enkoder, EPM50 serisi yüksek hassasiyette motor ve sanayide kullan lan robot gibi ekipmanlar n kontrolüne çok uygundur. AUTONICS TÜRK YE Tel : Fax : adresinde giriniz. D J TAL ENERJ ANAL ZÖRÜ Birçok Elektriksel Parametreyi zler COR OL S KÜTLE AKIfi ÖLÇER Tüm S v ve Gaz Uygulanmalar nda MITSUBISHI DIP-IPM 4. Nesil 600V ve 1200V 18 MAYIS-HAZ RAN 2009 NPM 250 Dijital Enerji Analizörleri iletim hatt üzerindeki birçok elektriksel parametrenin izlenmesine olanak sa lar. Üç basamakl dört LED ekran sayesinde 30 de iflik parametre izlenebilmektedir. Basit, üç adet butondan oluflan ön panel sayesinde çeflitli elektrik parametreleri aras nda rahatl kla dolafl labilir. Programlanabilir dijital outputlar sayesinde aktif ve reaktif enerji için sisteme pulse olarak veri gönderebilir. RS485 ç k fl sayesinde di er cihazlarla ve merkezi ifl istasyonu ile haberleflebilir. NPM 250 dijital enerji analizörü; voltmetre, ampermetre, cosfimetre, wattmetre, varmetre, frekansmetre gibi cihazlar n tek bir cihazda birlefltirilmifl fleklidir. Bu sayede yer, kablo ve cihaz maliyetinden önemli tasarruf sa lanmaktad r. AKT F MUHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz. TME model coriolis kütle ak fl ölçer tüm s v ve gaz uygulanmalar nda yo unluk ve s cakl k bilgisi baz al narak hacimsel ak fl n hesaplanmas için uygulan r. Kullan ld yerler flunlard r: Kimya Endüstrisi, Petrokimya Endüstrisi, Yak t Ölçümünde, Gaz uygulamalar nda, G da uygulamalar nda. Ürünün temel teknik özellikleri flunlard r: Hassasiyet: % 0,15 FS, S cakl k De erleri: C, Ba lant : DN DN 300 1/2-12 class 150/300, Malzeme: (316 L) / (316 Ti), Hastelloy C-22, Ölçüm Aral : 0-60 kg/saat den 0-1,900,000 kg/saat su için, Ç k fl: Kontak, analog, HART, Profibus PA, Modbus, Ex versiyon. PVD PROSES VANA Tel : Fax : adresinde giriniz. Mitsubishi Electric, endüstriyel motor sürücüler, beyaz eflya uygulamalar ve tavan tipi klimalar için gelifltirilmifl 600V ve 1200Vluk DIP-IPMTM Ver.4 serisini piyasaya sürmüfltür. Özellikleri: Son Nesil CSTBT TM teknolojisi ile düflük iletim ve anahtarlama kay plar, Yepyeni s y da tan izole tabaka ile çok düflük termal direnç, K sa devre korumas, Düflük besleme gerilimi alg lama ve koruma, Aç k emetörlü topoloji ile maliyeti düflük vektör kontrol uygulams na uygun, Modül içi s cakl k bilgisini analog gerilim olarak bildiren ç k fl: Standart uygulamalarda d flar dan ba lanmas gereken termistör ve sinyal uyumlulu unu sa layan devre elamanlar kullan lmadan s bilgisi, do rudan kontrol eleman n n analog dijital çevirici girifline uygulanabilir. OHM ELEKTRON K Tel : Fax : adresinde giriniz.

19 adresinde giriniz.

20 Hannover Messe-Özel Thomas Industrial Media, dünyan n en büyük endüstri fuar nda genifl bir kat l mla yer ald ve sektörün önde gelen firmalar ve yekilileriyle bir kez daha Hannover'de bulufltu. Thomas Industrial Media Hannover Fuar 'nda 20 MAYIS-HAZ RAN Nisan 2009 tarihleri aras nda düzenlenen ve 80 farkl ülkeden 210,000 civar nda endüstri profesyonelinin ziyaret etti i Hannover Fuar, endüstrinin ekonomik durgunluk problemi ile verdi i mücadelede önemli bir rol oynad. 61 ülkeden 6150 kat l mc n n yer ald bu önemli organizasyon bu sene 13 farkl konulu fuardan olufltu. Bu konular flunlard ; Interkama, Factory Automation, Industrial Building Automation, Motion- Drive-Automaion, Energy, Power Plant Technology, Wind, Digital Factory, Subcontracting, ComVac, SurfaceTechnology, MicroTechnology ve Research & Technology. Endüstrinin barometresi olarak nitelendirilen bu fuarda göze çarpan en önemli unsur kat l mc ve ziyaretçiler aras nda dolaflan iyimser hava idi. Buna ilaveten, dünyan n ekonomik problemler ile bo ufltu u bu dönemde, bu denli çok kat l mc n n ve ziyaretçinin fuarda yer almas son derece sevindirici ve yak n gelece e yönelik umut verici bir unsurdu. Bu senenin bizim dikkatimizi çeken bir di er özelli i de, kat l mc Türk firmalar n n AX5000 ETHERCAT SÜRÜCÜ SER S AX5000 EtherCAT sürücü serisi 120 kw'a kadar geniflletildi. Beckhoff'dan AX5000 Servo Sürücü serisi, ak m de erleri artt r lm fl sürücüleri kapsayacak flekilde geniflletilmektedir. Son derece dinamik konumland rma görevleri için tasarlanm fl genel sürücü ailesini toplam alt yeni Servo Sürücü ile gelifltirmektedir. Beckhoff bu geliflme ile, pnömatik ya da hidrolik sürücüleri, bak m ve kulllan m kolay elektriksel eksenler ile de ifltirmek için; ya da büyük yüklerde en yüksek dinamik ihtiyaca cevap verebilmek için oluflan daha güçlü sürücü talebine cevap veriyor. BECKHOFF SLI : Tel : YEN PASLANMAZ ÇEL K D fil MOTORLAR SEW-EURODRIVE firmas ndan, KESA37 paslanmaz çelikten diflli motor, makinelerin ve sistemlerin yo un biçimde temizlen-melerinin gerekti i her yerde hareket temin etmektedir. Özel gövde tasar m ve son derece yüksek kaliteli paslanmaz çeli in kullan lmas dolay s yla, redüktörlü motor, g da, içecek ve ilaç endüstrilerinde ve sürekli olarak slak ortamlardaki üretim koflullar n ideal anlamda karfl lar. KESA37 serisinden bu paslanmaz çelik diflli motorlar n kullanan sistem operatörleri daima emniyettedirler. Malzeme tafl nmas, intra-lojistik, ve hijyen gerektiren uygulama sahalar nda da benzer uygulamalar tatbik edilir. SEW EURODRIVE SLI : Tel : çoklu uydu. Almanya, talya, Çin ve partner ülke Güney Kore'den sonra en fazla kat l mc n n yer ald ülke toplam 180 firma ile Türkiye idi y l nda 138 olan bu rakam n bu sene bu kadar artm fl olmas, Türk firmalar n n ne denli giriflimci olduklar n n önemli bir ispat olsa gerek. Thomas Industrial Media olarak her sene kat l mc s oldu umuz bu etkinlik, bu sene de bizim için de oldukça faydal sonuçlar oluflturdu. Bu önemli fuarda, hem dünya çap ndaki müflterilerimizle hem de okurlar m zla bir kez daha buluflma f rsat yakalad k. Buna ilaveten, birçok endüstri profesyoneline ürün portföyümüzü ENDÜSTR YEL PC Noax Technologies, g da endüstrisinin iddial ortamlar için, yeni, tümüyle s zd rmaz, 19" paslanmaz çelikten, endüstriyel PC'yi tan tmaktad r. V2A (304) paslanmaz çelik muhafazal yeni 19 tek bafl na çal flabilir endüstriyel PC'nin ay rt edici özelli i dahili hijyenik tasar m yap s d r. Kir tutmayan, kenarlar olmaks z n tümüyle pürüzsüz bir yüzeye sahip olup, IP65 (NEMA 4X) emniyet standard na göre tasarlanm flt r. Bu, kolayl kla temizlenmesi ve dezenfekte edilebilmesi için, "S19 Özel Ürün Hatt " ürün s n fland rmas na sahip dokunmatik IPC'ye imkân vermektedir. NOAX TECHNOLOGIES SLI : Tel : ÖLÇÜM VE KAYIT C HAZLARI Hanover 2009 Fuar etkinliklerinde, Stauff Group, kendi diagtronics ürün hatlar ndaki son geliflmeleri sundu. Bu ürünler, bas nc n, s cakl n, hacimsel ak fl h zlar n n, frekanslar n ve h zlar n ölçülmek ve kaydedilmek üzere hidrolik ve pnömatik sistemlerde kullan ld ürünlerdir. Bir tufla basma ve kablosuz uzaktan kumanda ile otomatik ölçüm sunan PPC-06 plus ve PPC- 08 plus ölçüm ayg tlar art k daha gelifltirilmifl ba lanabilirlik (RS-232 arayüzü yerine USB), daha sade gezinme menüsü ve ayn zamanda PC üzerinden programlanabilir ölçüm görevlerine imkân veren özelliklere sahiptir. STAUFF SLI : Tel : tan tma imkan da bulduk. Fuar boyunca Thomas yay nlar n n gördü ü ilgi bizlere hakl bir gurur yaflatt. Thomas Türkiye ekibi olarak bu fuarda gerçeklefltirdi imiz ziyaretler ve yapt m z görüflmelerde Türk endüstri profesyonellerinin gösterdikleri ilgi, samimiyet ve yay nlar m za yönelik dile getirdikleri be eni cümleleri de bizleri son derece onurland rd. Binlerce yeni ürünün boy gösterdi i bu organizasyonda birçok yenili e yönelik bilgi edinme f rsat yakalad k. Bu yeni ürün ve teknolojiler aras ndan seçti imiz haberleri siz de erli okurlar m zla paylaflmak istiyoruz. Afla da, sizler için seçti imiz bu ürün haberlerini bulabilirsiniz. lginizi çekece ini umar, iyi okumalar dilerim. A. Serkan Çiftçi Genel Yay n Yönetmeni PASLANMAZ ÇEL K NCREMENTAL ENKODER Paslanmaz çelikten yeni Kübler Sendix 5006 incremental enkoder, uzundönem dayan kl l n gerekli oldu u uygulamalar için idealdir. Bu en yeni geliflmeden yararl ç kabilecek sektörler, g da endüstrisi, ambalajlama ve vas ta sektörlerini içerir. Paslanmaz çelik enkoder'in dayan kl l na katk da bulunan di er unsur ise, yüksek nitelikli Viton s zd rmazl d r. Bu özellik, aggresif maddelere veya s cakl kta oynamalara maruz kalsalar bile geçirgensizli i garanti eder. Yüksek IP 67 koruma düzeyinin yan s ra, genifl s cakl k aral da sahada bozulmalara karfl daha ileri bir koruma sa lamaktad r. KÜBLER SLI : Tel : (ERUZ ELEKTR K) GER PLAN BASTIRMALI LAZER SENSÖRLER LTH 81 M 400 lazer sensör, k yasland nda pazarda mevcut plastik versonlar daha ilk bak flta emekliye sevk edecek, sa lam, koruyucu bir metal muhafazaya sahiptir. LHT 81 M 400'ün performans verileri zor afl l r görünmektedir. Bu ünite, 50 mm'den 400mm'ye kadar olan mesafesi ile son derece hassas ve geri plandaki objelerden etkilenmeden, renkli yüzeye sahip arka plandan etkilenmeden nesnelerin alg lamas na olanak vermektedir. Sensör, yans yan lazer fl mas n n yo unlu unu de erlendirmez, fakat bunun yerine, üçgen oluflturma prensibini kullanarak nesnelerin yeri ya da konumunu belirler. DI-SORIC SLI : Tel : (ARI ENDÜSTR )

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Geniş bir yelpazede yatay ünite uzunluğu, kolon tipi ve iş istasyonu opsiyonlarına sahip çok yönlü Dräger Ponta, daha iyi bir çalışma alanı verimliliği

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

Say sal Koordinat okuma sistemleri

Say sal Koordinat okuma sistemleri Say sal Koordinat okuma sistemleri Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Güvenilir ölçme sistemleri-yüksek kalite ve daha fazla kâr Sony manyetik cetvelleri

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Fark basınç ölçüm cihazı

Fark basınç ölçüm cihazı Fark basınç ölçüm cihazı testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur Sıcaklık kompanzasyonlu fark basınç sensörü, 0... 2000, cihaza entegre Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h)

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h) VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi / ısıtıcı Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Düşük Sıcaklık Kazanı Vitopend 100-W,

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm 24" (23.6" Görüntülenebilir) Zero Client Monitör Genel Bakış ViewSonic SD-Z245 22 inç (23,6 inç görüntülenebilir) zero client monitör, donanım hızlandırmalı

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 Ana Parçaları ve çalışma şekli Nu. PARÇA AÇIKLAMA 1 Ana kontrol paneli 2 Sarıcı gövdesi 3 Baglantı aynası Dokunmatik ekran ile donatılmış, Operatör makine ve bileşenlerini

Detaylı

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu GENEL TANIMLAMA: Projenin amacı, gerçek zamanlı üretim bilgisi sağlamak için fabrika bünyesinde hali hazırda çalışmakta olan muhtelif marka ve özellikte dokuma

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÖNSÖZ 1989 yılında Bandırma'da 150m2 alanda kuruldu. 2 mühendis ve 2 elektrik teknisyeni ile yem fabrikaları elektrik panoları ve kablo tesisatları

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil!

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! yüksek vasistas HAUTAU PRIMAT sistemi Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! Esneklik ve çok yönlülük alan nda HAUTAU PRIMAT kimseye söz b rakm yor:

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar Kolayca bağlanın Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar %100 Schneider Electric e özel Acti 9: Daha fazla verimlilik Artık tesisimizdeki her katta, üretim alanında,

Detaylı

3-Geçişli Sıvı/Gaz Yakıtlı Kazanlar Uno-3 Max-3 THW-I NTE. Sıcak Su Kazanları

3-Geçişli Sıvı/Gaz Yakıtlı Kazanlar Uno-3 Max-3 THW-I NTE. Sıcak Su Kazanları 3-Geçişli Sıvı/Gaz Yakıtlı Kazanlar Uno-3 Max-3 THW-I NTE Sıcak Su Kazanları 1 Hoval 3-geçişli sıvı/gaz yakıtlı sıcak su kazanlarının avantajları Ürünlerimiz teknolojinin son örneğini temsil ederken, yaratıcı

Detaylı

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP)

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) Çat (Roof - top) tipi klima cihazlar hipermarketler, ifl ve al flverifl merkezleri, sinema, tiyatro, gösteri merkezleri, sosyal tesisler, e itim kurumlar v.b yerler ile

Detaylı

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI SAYACLARI Monofaze Elektronik Elektrik Sayaçlar Aktif Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 3 Trifaze Elektronik Elektrik Sayaçlar FTS3D Aktif FTS3K Kombi (Aktif + Reaktif)

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi R YENİ Fiber Laser Kesim Makinesi Koruyucu Cam Lazer ışınlarının verebileceği zararları engellemek ve sac kesimini

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç www.gedikdokum.com API Seri 526 Rafineriler Kimya endüstrisi Petrokimya endüstrisi Petrol ve Gaz 1" 8" ölçü aralı, D T orifis seçenekleri Malzemeler : WCB, CF8M, WC6, LCB, API 526 standardına uygun tasarım

Detaylı

Kaliteli ve yüksek verim sağlayan, soğutmalı AC motorlar ile Ekstruderlerde yüksek kapasite ve mükemmel performans.

Kaliteli ve yüksek verim sağlayan, soğutmalı AC motorlar ile Ekstruderlerde yüksek kapasite ve mükemmel performans. EKSTRUDER TÜRKÇE NT grubu Plastik Ekstruderler proses uygulamalarına bağlı olarak 3 farklı seride dizayn edilmiştir. NTB Basic, NTE Extra ve NTV Degazaj serisi ekstruderler, yüksek kalite ve optimum verimlilikte

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi Akıllı e Yaşam size evinizdeki tüm elektrikli eşyaları, aydınlatma sistemini, güvenlik sistemini mobil uygulamayla kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Akıllı e Yaşam aynı zamanda min. %30 enerji tasarrufu

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah.

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah. Akülüler AKÜLÜ DELME V DALAMA DS 12DVF3A, 2.0 Ah / 26 Nm 2.0 Ah, 2.0 Ah Ni-Cd akü tork + delme kademesi - tork kademesi; 1-6 Nm tork aral - delme kademesi; 26 Nm max. tork 10 mm anahtars z mandren, sa

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

Sayfa 28-2. Sayfa 28-3

Sayfa 28-2. Sayfa 28-3 Sayfa -2 GENİŞLETME MODÜLLERİ EXP SERİSİ Dijital giriş ve çıkış Analog giriş ve çıkış PT100 sensörler için giriş İletişim modülleri (RS232, RS485, Ethernet, vs.) GSM/GPRS modem Saat takvimli veri depolama

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda monitörler için kumanda Masaüstü TFT piyasada standart bulunan TFT'lere göre, zorlu endüstriyel ortamlarda dahi sürekli olarak sorunsuz çalışırlar.

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com Hayatımıza hergün başka bir elektrikli cihaz girmekte. Ses sistemlerinden güvenlik sistemlerine, sinema sistemleri, akıllı televizyonlardan media oynatıcılara

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VISIC50SF A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VISIC50SF Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI C HAZIN TANIMI E-48 Serisi kontrol cihazlar ; aç k/kapal ve PID kontrol formlar nda, 48 x 48 mm ebatlar nda, geliflmifl yeni nesil mikrokontröler kullan larak tasar mlanm

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Demirstar, değişik kapasite ve özelliklerde ürettiği sabit beton santralleri ile beton üreticilerinin tüm ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilmektedir.

Detaylı

VLT FC-102 Hvac Drive ile Optimize Performans. 1

VLT FC-102 Hvac Drive ile Optimize Performans.  1 VLT FC-102 Hvac Drive ile Optimize Performans www.naviga.com.tr 1 VLT 6000 cihaz karşılığı FC-102 HVAC işlerinde yeniden belirlenen standartlarla Havaalanı Otel Hastane Ofis Temiz oda M e r k e z i I s

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi kw

BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi kw BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi - Baxi Group, De Dietrich, Remeha Tek Kademeli Gaz Brülörleri BG Serisi BG serisi tek kademeli brülörlerde sabit gaz ve

Detaylı

HAUTAU ATRIUM HKS. sistemi.... ve Kap lar kolayl kla sürülür.

HAUTAU ATRIUM HKS. sistemi.... ve Kap lar kolayl kla sürülür. vasistas sürme HAUTAU ATRIUM HKS sistemi... ve Kap lar kolayl kla sürülür. İşi bilenler için mükemmel sistem: HAUTAU ATRIUM HKS Aksesuarlar kolayl kla monte edilebilir! Avantajlar Form Fonksiyon oluşturur

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Yenilikçi Dräger X-plore 8000 başlıkları, yeni motorlu hava temizleme respiratörlerinin (PAPR) ayrılmaz bir parçasıdır. Hem bol hem de dar seçenekleri,

Detaylı

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DE LD R www.pirelli.com.tr HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U 2008 Hafif ticari araç geliflimi Hafif ticari araç kategorisi çok genifl yelpazedeki araçlar kapsamaktad r: Ticari

Detaylı

DİJİTAL GENEL ANONS VE SESLİ ALARM SİSTEMİ X-618

DİJİTAL GENEL ANONS VE SESLİ ALARM SİSTEMİ X-618 DİJİTAL GENEL ANONS VE SESLİ ALARM SİSTEMİ Güçlü Anonslar ile Honeywell, kapanış saatleri gibi günlük bilgilerin yanında reklam ya da adresli çağrılar gibi hedefe yönelik anonsları destekleyen yeni bir

Detaylı

Online teknik sayfa VICOTEC450 TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VICOTEC450 TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VICOTEC450 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VICOTEC450 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI

GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 HASTANE ENFEKSİYONUYLA MÜCADELE BASİT VE ETKİLİ Çekici modern tasarımı, kolay çalıştırılması ve

Detaylı

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ FUEL-O L BRÜLÖRLER ÇOK GEN fi ARALI I, BÜYÜK LERDE K KADEMEL MODELLER SESS Z, YÜKSEK VER ML ÇALIfiMA KARfiI BASINÇLI KAZANLAR Ç N ÖZEL D ZAYN EN Y KAL TE KOMPONENTLERLE

Detaylı

Elektronik Paketleme makinesi tam otomatik besleme ünitesiyle birlikte, yüksek üretim

Elektronik Paketleme makinesi tam otomatik besleme ünitesiyle birlikte, yüksek üretim TEKNOPAC 300 Elektronik Paketleme makinesi tam otomatik besleme ünitesiyle birlikte, yüksek üretim Kapasitesi için, düzgün ürünleri sarmak üzere tasarlanmıştır. Konsol tasarımı, modüler yapısı, yüksek

Detaylı

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış A-100 Teknik Özellikler Yük taşıma kapasitesi A100 : Tek kanat - 110 kg., çift kanat 140 kg. Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış vasıtasıyla.

Detaylı

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 25 kw'a kadar performans aralığında dış üniteler Sıcak su boyleri ve tesisat ekipmanları

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/D3-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/D3-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50123447 CML720i-R05-640.A/D3-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30 JUMO GmbH & Co. KG JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Adres: Yenişehir Mah. Ataşehir TEM Yanyol, JUMO GmbH & Co. KG JUMO Instrument Co. Ltd. JUMO

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI PVD Kaplama Kaplama yöntemleri kaplama malzemesinin bulunduğu fiziksel durum göz önüne alındığında; katı halden yapılan kaplamalar, çözeltiden yapılan kaplamalar, sıvı ya

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler i Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler Refrattari Seramik Roller SIC plaka ve Beam ler GÜVEN SA LAMANIN EN Y YOLU B R fi

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Kollmorgen, Universal Robots'un daha hafif ve daha güçlü olmasını sağlıyor Altı eksenli robotlar; örneğin, işleme ve üretim tesislerinde kullanılmaktadır. Bu robotlar,

Detaylı

Operatör panelleri FED

Operatör panelleri FED Operatör panelleri FED 120x32 to 1024x768 piksel çözünürlük Text bazlı monokrom ve renkli dokunmatik ekranlı tipler Entegre web tarayıcılı tipler Kullanıșlı WYSIWYG editörleriyle kolay tasarım Sistemden

Detaylı

MET ONE 6000 P Serisi Uzaktan Kumandalı Havada Partikül Sayım Cihazı

MET ONE 6000 P Serisi Uzaktan Kumandalı Havada Partikül Sayım Cihazı MET ONE 6000 P Serisi Uzaktan Kumandalı Havada Partikül Sayım Cihazı Yüksek performanslı, güvenilir, 0.5 μm hassasiyetli, uzaktan kumandalı. MET ONE 6000P 0.5 μm sensörlü uzaktan kumanda hava kaynaklı

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

ubat 2010 PANTERA 4-Eksen Unipolar Mikro-Step Motor Sürücü Kullan m Klavuzu www.gnexlab.com 1

ubat 2010 PANTERA 4-Eksen Unipolar Mikro-Step Motor Sürücü Kullan m Klavuzu www.gnexlab.com 1 PANTERA 4-Eksen Unipolar Mikro-Step Motor Sürücü Kullan m Klavuzu ubat 2010 1 çindekiler Genel Aç klama... 3 Özellikler... 3 Uygulamalar... 3 Dikkat... 4 Kart n Kullan lmas çin Gerekli ve Önerilen Di er

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

Mitsubishi Klima Özellikleri

Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi klimalar, havayı doğal de kötü enzim kirli Doğal kokulardan bakteriler havayı filtresiyle bir ortadan mekanizma emerek arındıran, kaldırılır, bakterileri sterilize

Detaylı

F İ R M a. Herşey Bir Kaynaktan. Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman

F İ R M a. Herşey Bir Kaynaktan. Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman F İ R M a Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman EHRT ürün yelpazesi, busbarların komple işlemlerini (kesme, zımbalama ve büküm) içerir. Çalıştığımız firmalar genellikle elektrik endüstrisine

Detaylı

VOLÜMETRİK DEBİMETRE KDDM 2

VOLÜMETRİK DEBİMETRE KDDM 2 VOLÜMETRİK DEBİMETRE KDDM 2 Volümetrik debimetre nedir?? Fark basınç ölçümü ile hava akış verimini kontrol etmenizi sağlayan, bakım gerektirmeyen, yenilikçi bir Pnömatik otomasyon kontrol sistemidir, bu

Detaylı

ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR

ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR Invertör Invertör teknolojisi sayesinde, E.sybox su ihtiyac na göre devreye girerek minimum maliyet sa lar. Motor Yeni su so utmal motorun sesi, so utucu fan olmad

Detaylı

ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları. BASINÇLI KAPLAR Boyler

ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları. BASINÇLI KAPLAR Boyler Isı İstasyonları Konularımız ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları BASINÇLI KAPLAR Boyler Genleşme Paslanmaz Proses Denge Kapları Tortu

Detaylı

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI Honeywell M6410/L M7410 KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI UYGULAMA ÜRÜN SPESİFİKASYONU M6410/L, M7410 Küçük lineer vana motorları; fancoil kontrülü, ikincil ısıtma soğutma üniteleri ve zon kontrolü uygulamalarında,

Detaylı

GÜÇ MODU F (Hassas Mod) E (Ekonomik Mod) P (Güç modu) HP (Yüksek Güç Modu) Hassas haraket gerektiren hafif çalıșmalar içindir Düșük yakıt tüketimi istenen çalıșmalar içindir Genel kazı ve yükleme çalıșmaları

Detaylı

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Gücü () (kw) Ak m () Ak m le (2) NES L SIRIUS KONTAKTÖRLER AC törler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER 0 : 0 3 8 3 8 4 9 4 9 5.5 2 5.5 2.5 6 - - - - - - - 3RT205-AP0

Detaylı

TAVAN S STEMLER. fiubat 2009. Aram zda fikirler, gerçe e dönüflür PRELUDE SIXTY 2. Montajda zaman kazan n. www.armstrong.com.tr

TAVAN S STEMLER. fiubat 2009. Aram zda fikirler, gerçe e dönüflür PRELUDE SIXTY 2. Montajda zaman kazan n. www.armstrong.com.tr TAVAN S STEMLER Aram zda fikirler, gerçe e dönüflür fiubat 09 PRELUDE SIXTY 2 Montajda zaman kazan n www.armstrong.com.tr Prelude Sixty 2 : Esnek uygulamalar için yenilikçi Armstrong en son duble Peakform

Detaylı

E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR

E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR C HAZIN TANIMI E-PLC-100 Serisi cihazlar standart 19 lik enstruman flasesine monte edilebilecek yap da programlanabilir, mant k ifllemci cihazlard r. Cihazda kullan

Detaylı