STAUBLI Sanayi Makine ve Aksesuarlar Tic. Ltd. fiti. Marmara Sanayi Sitesi B Blok No: kitelli- stanbul Tel: , Fax:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STAUBLI Sanayi Makine ve Aksesuarlar Tic. Ltd. fiti. Marmara Sanayi Sitesi B Blok No: 28 34306 kitelli- stanbul Tel: +90 212 472 13 00, Fax: +90 212"

Transkript

1

2 STAUBLI Sanayi Makine ve Aksesuarlar Tic. Ltd. fiti. Marmara Sanayi Sitesi B Blok No: kitelli- stanbul Tel: , Fax: Web: E-posta: adresinde giriniz.

3 adresinde giriniz.

4 Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, S cak yaz günlerini yaflamaya bafllad m z bu dönemde, yaflanan ekonomik durgunlu a ra men endüstrideki geliflmeler ve yenilikler h z kesmemekte. fiu an okumakta oldu unuz ve 2009 yaz dönemi için yay nlad m z May s/haziran say m z ile sizleri endüstriye sunulan bu geliflmeler ve yeniliklerden olabildi ince haberdar etmeyi hedefledik. Bildi iniz üzere, Nisan tarihleri aras nda, Almanya'da Hannover Fuar düzenlendi. Bu fuarda büyük bir ekiple boy gösteren Thomas Industrial Media, hem dünya çap nda müflterileri ile bir kere daha buluflmak hem de yeni okurlara medya portföyünü tan tmak imkan buldu. Yurt d fl yay nlar m z n ve Endüstri Dünyas dergisinin kapsaml da t m n n gerçeklefltirildi i bu fuarda Türk ihracatç firmalar n n ve Türk ziyaretçilerinin genifl kat l m bizleri son derece sevindirdi. Binlerce yeni ürünün boy gösterdi i Hannover Fuar 'nda birçok yenili e yönelik bilgi edinme f rsat yakalad k. Bu yeni ürün ve teknolojiler aras ndan seçti imiz haberleri bu say m z n 20, 22 ve 24 no'lu sayfalar nda bulabilirsiniz. Bu yeni ürün haberlerinin sizlerin de ilgisini çekece ine inanmaktay z. Dergimizin flu an okumakta oldu unuz May s-haziran say s nda toplam 94 ürün haberine ve birçok ilana yer verildi. Bu genifl içerikte yer alan haber ve ilanlar ile ilgili detayl bilgi edinmek için 'H zl Abone Servisi'ni adresini ziyaret ederek kullanabilirsiniz. Bu servis sayesinde, seçti iniz ürünler hakk ndaki detayl bilgiye k sa sürede ulaflabilirsiniz. Her geçen gün daha genifl bir kitle taraf ndan kullan lan bu servisten faydalanabilmek için abonelerimize verilen 'özel abone koduna' sahip olmak yeterli. Dergimize henüz abone de ilseniz, tek yapman z gereken adresindeki formu doldurmak. Siz de erli okurlar m za May s/haziran 2009 say m z n sayfalar nda faydal bir gezinti diler, bu say m z n haz rlanma aflamas nda bizler ile iflbirli i kuran firmalara ve yetkililere teflekkürlerimizi sunar z. Genel Yay n Yönetmeni A. Serkan Çiftçi Reklam - Pazarlama Gülhan Akbulut Pazarlama Müdürü Philip Pera Da t m Müdürü Marcel Santy Editör Ekibi A. Serkan Çiftçi Jurgen Wirtz Alessandra Basile Avrupa Merkez Yay n Yönetmeni Marketta Lähde Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Erenberk Ücretsiz abonelik için : H zl Abone Servisi (SLI) için : A. Serkan Çiftçi Genel Yay n Yönetmeni ALMANYA H+S Medienvertretung Berlin Detlef Heners & Anne Stoye Tel : Fax : Hagen Internationale Industriemedien Düsseldorf Werner Hagen Tel : Fax : Kay Petermann Tel : Fax : AVUSTURYA H+S Medienvertretung Berlin Detlef Heners & Anne Stoye Tel : +49-(0) Fax : +49-(0) ABD, KANADA, Ç N, TAYVAN, G.AMER KA Herbert Weikes Tel : Fax : BELÇ KA, HOLLANDA VE LÜKSEMBURG Marketta Lähde Tel : Fax : YURTDIfiI SATIfi OF SLER FRANSA Sylvie Seurin Paris Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) Jean-Claude Berthonnet Paris Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) A2 Developpement Lyon Georges Arbant & Celine Garcia Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) F NLAND YA, SKAND NAVYA David Lansdowne Lansdowne Media Services Ltd. Tel : +44-(0) Fax : +44-(0) NG LTERE David Harvett Lansdowne Media Servides Ltd. Tel : +44-(0) Fax : +44-(0) SRA L Heddy Eldar Tel : +972-(0) Fax : +972-(0) SV ÇRE Bruno Fisch IFF media ag Tel : +41-(0) Fax : +41-(0) TALYA, SLOVENYA Andrea Rancati Rancati Advertising Tel : Fax : JAPONYA Ichiro Suzuki Incom Co. Ltd. Tel : +81-(0) Fax : +81-(0) POLONYA Media 4M Tel : Fax : D ER ÜLKELER A. Serkan Çiftçi Tel : Fax : Thomas Endüstriyel Medya Yay nc l k ve Paz. Ltd. fiti. Sad ko lu Plaza 5, No Kad köy - stanbul Tel : Fax : Genel Merkez Thomas Industrial Media bvba Hendrik Consciencestraat 1b 2800 Mechelen, Belgium Tel : +32 (0) 15/ Fax : +32 (0) 15/ Tüm yay n haklar Thomas Endüstriyel Medya Yay nc l k ve Paz. Ltd. fiti. ne ait olup yaz lar iktibas edilemez. ISSN : TASARIM VE OFSET HAZIRLIK : Elman Bas m ve Tan t m Hizm. Ltd. fiti. Kad köy / stanbul BASKI : Dünya Yay nc l k A.fi. Ba c lar / stanbul Kapak resmi için P nar Mühendislik e teflekkürler

5 adresinde giriniz.

6 Onewireless gösterge okuyucu gerçek zamanl diyagnostik ve önleyici ekipman bak m ile etkin stok yönetimini mümkün k l yor. Yeni Onewireless Gösterge Okuyucu OneWireless Gösterge Okuyucu Honeywell'in (NYSE:HON) endüstriyel üreticilerin hizmetine sundu u kablosuz çözümler ailesine eklenen son üye. Ürün kablosuz olarak üzerine monte edildi i mevcut göstergeleri izliyor ve buradan okudu u de erleri operatörlere ileterek, operatörlerin kritik ekipmanlar n sa l kl çal fl p çal flmad n analiz etmelerine, proses verilerini yak ndan izlemelerine ve tesisin verimlili ini artt rmak için do ru kararlar almalar na yard mc oluyor. Honeywell bu ürünü Cypress Semiconductor Corp.'un bir yan kuruluflu olan Cypress Envirosystems ile birlikte gelifltirdi ve Kablosuz Gösterge Okuyucu Honeywell'in eflzamanl olarak binlerce saha cihaz ndan ve pek çok endüstriyel protokolden gelen bilgiyi ba daflt ran OneWireless örgü (mesh) a yap s na tam olarak entegre olabiliyor. OneWireless Gösterge Okuyucu hiç bir zorlama olmadan ve sürmekte olan prosesi durdurmadan, eski göstergeleri sökmeden, damgalara zarar vermeden, yeni kablolar çekmeden büyük bir kolayl kla mevcut göstergelerin üzerine tak l yor. Ayg t mevcut göstergeden okudu u ölçüm de erini çok h zl olarak Honeywell Icon Serisi veya benzeri operatör konsollar nda okunmak üzere kontrol odas na yada Honeywell Experion Mobile Station benzeri tafl nabilir saha cihazlar na kablosuz olarak aktar yor. Kontrol sistemi önleyici tedbirler alarak, e er göstergeler belli limitlerin üzerine ç karsa operatörleri alarm vererek uyarabiliyor. Bu ilave veri ak fl sayesinde operatörler bas nçl hava, buhar, su, egzoz ve havaland rma gibi de erleri izleyerek tesisin enerji verimlili inin yükselmesine katk da bulunabiliyor ve ayr ca enerji denetimleri ve belgelendirmeler için veri toplayabiliyorlar. Tri-State Generation & Transmission kuruluflunda Kontrol Sistemi Süpervizörü olarak görev yapan Mike Long görüfllerini flöyle bildiriyor: Honeywell OneWireless Gösterge Okuyucu a n n kurulmas ve çal flmaya bafllamas sadece 3 saat sürdü. Sistemi kullanmaya bafllad m z ilk iki hafta içerisinde, günlük rutin gösterge okuma turlar m z s ras nda asla fark na varmad m z ve flüphelenmedi imiz ve ileride bize çok pahal ya mal olacak bir durumu fark ettik ve hemen gerekli önleyici bak m yaparak potansiyel bir problemi daha do madan önlemifl olduk OneWireless Gösterge Okuyucu ayr ca tüketim maddeleri ile geçici kullan mlar için de ideal. Örne in firmalar, periyodik olarak de ifltirilmesi gereken gaz tüpleri içindeki seviyeyi takip etmek için Honeywell Gösterge Okuyucuyu kullanabilirler. Böylece firmalar daha tüp tamamen boflalmadan önleyici tedbirler alarak de iflim zaman n tan mlayabilir ve bofl tüplerin yol açaca plans z durufllardan kaç narak, üretim kay plar n engelleyebilirler. Okuyucunun uzaktan izleme kabiliyeti sayesinde operatörler göstergeleri okumaya daha az zaman harcarken, bu ilave veriye dayanarak tesisin performans n en uygun hale getirmek için gereken kararlar almaya daha çok vakit ay rabilecekler diyen Honeywell Proses Çözümleri global strateji ve pazarlama baflkan Harsh Chitale sözlerini flöyle tamaml yor: Bu ürün müflterilerimizn trendleri analiz etmelerine, enerji tasarrufu yapmalar na ve operatör görevlerini h zland rmalar na yard mc olacakt r. HONEYWELL Tel : Fax : adresinde giriniz. ULTRASCAN Tek veya kili Dikey ndüksiyon Sertlefltirme Sistemleri ndüksiyon Sertlefltirme Sistemleri 6 MAYIS-HAZ RAN 2009 Ergitme ve s tma sistemleri alan nda dünyan n önde gelen firmalar ndan nductotherm, s tma alan nda da yeniliklerine devam ediyor. ULTRASCAN, orta ve yüksek hacimli ifller için ideal ndüksiyon Sertlefltirme Sistemleridir. Tek veya iki mil seçene i, ayn parçalar n efl zamanl olarak ifllem görmesini sa lar. flletmede az yer kaplayan, minimum elektrik gerektiren ve iflletme masraf düflüktür. Gelifltirilmifl Ultrascan serisi sistemlerde, max. 735 mm boyunda ve 25 kg a rl na kadar genifl çeflitlilikte parçalar kullan labilir. Maksimum tarama mesafesi 600 mm'dir ULTRASCAN Serisinin Özellikleri ve Avantajlar : - Tüm kontrolleri üstünde toplayan birlefltirilmifl kompakt sistem, atölyeye kolayca yerlefltirilir. - Elle veya otomatik yükleme için özel tasar m. - Uygun ve hassas s l ifllem uygulamalar için farkl güç ve frekans seçenekleri. - Geliflmifl PLC kontrolleri ile uyumluluk. - Ayarlanabilir yüksek tarama h zlar (max.300 mm/s) - Esnek parça kapasitesi. - Kullan m kolay kontroller ile basit ayarlama, de ifltirme ve hata ikaz. - H zl ve düflük maliyetli devreye alma için kolay elektrik ba lant s. - Kompakt yap, Minimum yer gereksinimi. - Dünya çap nda parça ve servis deste i. ULTRASCAN 25 kw, 50 kw, 75 kw, 100 kw, 150 kw, ve 200 kw olmak üzere IGBT'li ve Mosfet'li 6 adet standart güç kategorisinde; 3/10/30 ve 50 khz ile khz frekans aral nda bulunabilmektedir. Di er güç kategorileri iste e ba l olarak üretiliyor. INDUCTOTHERM Tel : Fax : adresinde giriniz.

7 adresinde giriniz.

8 35 kg'a kadar olan çeflitli yüklerin h zl ve ergonomik tafl nmas için yeni vakum hortumlu kald r c JumboFlex tüm dünya ile birlikte Türkiye'de sat fla sunuldu. Vakum Hortumlu Kald r c JumboFlex Vakum Hortumlu Kald r c JumboFlex h zl ve ergonomik uygulamalar, çoklu veya de iflken kullan m alanlar nda maksimum esneklik, rahat ve kolay kullan mdan ötürü etkin verimlilik, çal flma esnas nda genifl alanlarda maksimum hareket özgürlü ü ve alçak tavanlarda da kullan m imkan sa layabilmesi ile alan nda yeni bir ç r açmaktad r. Yeni Vakum Hortumlu Kald r c JumboFlex a r klar 35 kg'a kadar olan yükler için idealdir. Cihaz n ihtiyaç duyulan yerde kullan labilmesi için, SCHMALZ'in hafif tip tavan köprü vinçlerine ba lanabilece i gibi, SCHMALZ kolonlu veya duvar tipi pergel vinçlere de ba lanabilir. JumboFlex tek elle kolay ve pratik kullan m için tasarlanm flt r. htiyaca göre vakum üretimi için elektrikli vakum pompas veya bas nçl hava kumandal çok kademeli ejektör kullan labilir. Kald rma hortumunun çap yükün a rl na göre 80 ila 100 mm aras nda, kald rma h z ise 50 ila 60 m/dak. aras nda de ifliyor. Toplam yükseklik takribi mm iken, kald rma yüksekli i (strok) mm ila mm aras ndad r. Vakum Hortumlu Kald r c JumboFlex de iflken ve çok yönlü kullan m imkan veren komponentlerle donat lm flt r. Tekli vantuz, çiftli vantuz veya karton / çuval / varil / bidon / kova / folyo gibi uygulamalar için özel vantuzlar bunlar n aras nda yer almaktad r. H zl de ifltirme adaptörü sayesinde tüm vantuzlar alet kullanmadan seri bir flekilde de ifltirilebilir. Kald rma/indirme ve yükü b rakma hareketleri tek bir kumanda dü mesi ile ergonomik ve seri olarak gerçeklefltirilir. Kumanda kolu sa veya sol elini kullananlar için bile tek elle hassas hareket ettirme ve yerlefltirme olana sa lamaktad r. Vakum Hortumlu Kald r c JumboFlex'in di er bir kullan fll özelli i ise, yüklerin kendi etraf nda sonsuz olarak döndürülebilmesidir.bu da yüklerin istenilen pozisyonda b rak lmas na imkan vermektedir. Ayr ca 90 çevirilebilen vantuz sayesinde yükler yan taraf ndan tutulabilir. Yan taraf ndan tutulan yük, kald r ld ktan sonra otomatik olarak 90 döner ve yatay konuma gelir. SCHMALZ VAKUM Tel: Fax: adresinde giriniz. SCHUNK'dan kartezyen robot uygulamalar için yenilikçi sürücü sistemi ve kompak tasar m ile PP2300 ve PP2400 Serisi Robotlar. Kompak Kartezyen Robot Çözümü 8 MAYIS-HAZ RAN 2009 PP2300/ Alma, B rakma, Tafl ma, Transfer, Contalama ve Temiz Oda Uygulamalar için idealdir. PP2300 serisi kartezyen robotlar boflluksuz tip (backlash-free) sisteme sahip X-Y-Z lineer eksenlerinden oluflur. PP2400 serisi kartezyen robotlarda X-Y-Z lineer eksenlerine ilaveten dördüncü bir eksen dönme ekseni olarak görev yapar. Son derece sessiz ve hassas robotlard r. Gaz, s v veya elektrik sinyallerini eksenlerin içinden beslemek mümkündür. Lineer eksenlerin toza karfl koruma kapaklar vard r. Dönme ekseni ve robot üzerinde yer alan kontrol ünitesi ayr ca contalanm flt r. Bu sayede hijyenle ve toza karfl dayan mla ilgili uygulanmas zor taleplere cevap verebilir. Kontrol ünitesi sistemin üzerindedir. Ayr bir kontrol ünitesi yoktur. PP2300 ve PP2400 serisi robotlar bu özellikleri sayesinde özellikle laboratuar otomasyonlar nda, lazer proseslerinde, medikal tekno- lojilerde, mastik uygulamalar nda, alma ve b rakma gibi tafl ma uygulamalar n n yo un oldu u montaj ve paketleme uygulamalar nda opsiyonel olarak sunulan kamera sistemli optik kontrol ile çok uygundur. PP2300 ve PP2400 serisi robotlar kolayca mevcuttaki bir sisteme veya makinaya adapte edilebilir. Bir güç kayna ve dizüstü bilgisayar yard m yla tek bafl na komple bir sistem olarak da kullan labilir. Oldukça profesyonel yaz l m sayesinde dizüstü bilgisayar n zdan sisteme ba lanarak programlama yapmak çok kolayd r. PP2300 ve PP2400 serisi robotlar n çal flma uzay 1000X400X240mm'dir. PP2400 serisi döner eksene sahip robotta dördüncü eksen dönme aç s +/- 265 'dir. Sistemin içerisine entegre edilmifl pozisyon ölçme sistemi 8 μm çözünürlü e ve +/ mm tekrarlanabilirli e sahiptir. PP2300 serisi robotun tafl ma kapasitesi 5 kg, PP2400 serisi döner eksene sahip robotun tafl ma kapasitesi 3.5 kg'd r. Her iki versiyonda da maksimum h z 1 m/s ve maksimum ivme 3 m/s 2 'dir. PP2300 ve PP2400 serisi robotlar kolayca mevcuttaki bir sisteme veya makinaya adapte edilebilir. Bir güç kayna ve dizüstü bilgisayar yard m yla tek bafl na komple bir sistem olarak da kullan labilir. SCHUNK INTEC Tel : Fax : adresinde giriniz.

9 adresinde giriniz.

10 ÜRÜN HABERLER STEP MOTOR SÜRÜCÜSÜ Yüksek Torkta Kontrol Kabiliyeti NCE TASARIMLI PANEL PC Intel Atom fllemcili WAVE SER S S NYAL DÖNÜfiTÜRÜCÜLER Wave-TTA Bütün Uygulamalara Tek Modül Pozisyon kontrol cihaz ndan (Bilgisayar veya kontrol cihaz vb) gelen her bir pals sinyaline ba l olarak step motorun her bir faz na s rayla ak m verilmesi sayesinde kararlaflt r lm fl mekanik ad mlarla hareket ederek motorun kumanda edilmesini sa layan sürücüdür. MD5-HF28 en çok 250 ad m çözünürlükle yüksek hassasiyette ve torkta kontrol yetenekli AC, primer beslemeli 5 faz mikro step sürücüsü olarak VAC primer besleme tasar m sayesinde kullan c rahatl n artt ran bir üründür. MD5-HF28'in 16'ya varan çeflitli ad m çözünürlüklerine ayarlanmas yap labilip, ürünün ön yüzünde yer alan Alarm Led'in yan p-sönmesi arac l yla çeflitli bilgilerin (Afl r s nma, afl r ak m vb) iletimini mümkün k lmas sebebiyle durum kontrol kolayl sa lamaktad r. AUTONICS TÜRK YE Tel : Fax : adresinde giriniz. Beckhoff, Intel Atom ifllemcili yeni üyesi ile, CP77xx serisi Panel PC ailesini geniflletiyor. Ekran olarak; TFT 6.5, 12,15 veya 19 inç boyutlarda siparifl edilebilen ürün, ince gövde (28-45 mm) yap s nda, güçlü ve ekonomik Panel PC talepleri için tasarland. Alüminyum gövdeli, IP65 koruma s n f nda su ve toz korumal olarak üretilen Panel PC'ler, fan ihtiyac duymayan, düflük güç tüketimi özelli ine sahip Intel Atom 1,1 veya 1,6 GHz ifllemciler ile sat n al nabilir. Kolay ulafl labilen CF kart ile döner parças olmayan depolama ayg t na sahiptir. Standart olarak arka panelde iki Ethernet ve bir RS232 portuna sahiptir; opsiyonel olarak iki USB port mevcuttur. BECKHOFF OTOMASYON Tel : Fax : adresinde giriniz. PC ile konfigüre edilebilen Weidmüller- WAVE serisinin yeni ürünü WAVE-TTA üniversel bir çevirici ve sinyal seviye flalteridir. Analog çeviriciler ailesine ait olan WAVE serisi proses ve endüstri otomasyonu uygulamalar nda genifl yer bulmaktad r. WAVE-TTA ürünü ayn zamanda zolatör, Konvertör, Transmiter, Lineeratör ve sinyal seviye flalteri (2 kanal röle ç k fll ) gibi fonksiyonlara sahip olan bir modüldür. Mükemmel teknik parametreleri ve genifl konfigürasyon imkanlar WAVE-TTA modülünü ön plana ç karmaktad r. Proses endüstrisi uygulamalar için tasarlanm fl olan WAVE-TTA genifl çal flma s cakl k aral ( C) ve genifl gerilim aral ( V AC/DC) ile hassas ve stabil olarak piyasadaki bütün sensör tipleriyle çal flabilmektedir. WEIDMÜLLER Tel : Fax : adresinde giriniz. ÖZEL M LL MOTORLAR Müflteri htiyaçlar na Göre Çeflitli PROSES GÖSTERGELER Parlak ve Yüksek Kontrastl SIEMENS SIMATIC ET 200S PN CPU Üç Entegre Profinet Portu 10 MAYIS-HAZ RAN 2009 Abana Motorsan müflteri ihtiyaçlar na göre çeflitli özel milli motorlar n üretimini gerçeklefltirmektedir. Özellikle oto y kama makinelerinde kullan lan, kasnak taraf mil ç k fllar bulunmayan, yani delik milli veya halk dilinde (Çinici) olarak adland r lan motorlar n üretimi yap lmaktad r. Ayr ca, PVC ve alüminyum profil kesme makinelerinde kullan lan, uzun veya k sa milli motorlar n üretimi de yine fabrika taraf ndan yap lmaktad r. Bunlarla birlikte firmam zda Güdük Motor olarak adland r lan; daha çok havaland rma sistemleri ve denizcilik sektöründe kullan lan, arka k sm nda fan, fan muhafazas ve mil ç k fl bulunmayan özel motor çeflitleri de üretilmektedir. Konusunda deneyimli uzman kadromuz taraf ndan, testerelerde, z mpara ve polisaj makinelerinde kullan lan, kasnak ve fan taraf nda (fan muhafazas ndan sonra) iki ç k fl bulunan çift milli motorlar nda üretimi de yap lmaktad r. ABANA MOTORSAN Tel : Fax : adresinde giriniz. Parlak ve yüksek kontrastl göstergeleri ile RIA45 ve RIA46 çal flma koflullar ne olursa olsun maksimum okunabilme imkan sa larlar. Proses de erleri ve alt ndaki de erler rakamsal olarak yada bargrafik olarak uzaktan rahatl kla izlenebilirler. Hata durumunda göstergedeki yaz lar k rm z ya dönüflür ve problemi haber veren bir yaz l metin gösterilir. RIA46 saha tipi olup, d fl koflullara dayan kl d r. Montaj ve devreye alma s ras nda RIA46'n n muhafazas ön taraftan aç l p, kapa tamamen ç kar labilir. Böylece ba lant terminallerine kolayca ulafl larak devreye alma ve bak m zaman ndan tasarruf edilir. RIA45 pano tipi olarak tasarlanm flt r. Cihazlar gösterge özelliklerinin yan s ra ilave fonksiyonlara sahiptirler. Ex ortamlarda iki telli cihazlar besleyebilmekte, bir yada iki kanall olarak seçilebilmekte, lineerizasyon yapabilmekte ve fark bas nç uygulamalar için ayarlanabilmektedirler. Cihazlar n PC üzerinden programlanmas için USB ba lant s ve ücretsiz Fieldcare yaz l m kullan lmaktad r. ENDRESS+HAUSER Tel : Fax : adresinde giriniz. CPU ifllevselli ine sahip yeni IM PN/DP arayüzü ile birlikte da t lm fl ET 200S girifl/ç k fl sistemi, Profinet üzerinde ak ll yap lar n da l m n n ekonomik flekilde uygulanmas n sa lar. IM PN/DP CPU, Simatic S7-300 CPU 314 temel al narak tasarlanm flt r ve üzerinde bir Profinet iletiflim arayüzü olmas n n yan s ra opsiyonel Profibus DP ana modülü ile de geniflletilebilir. Bu nedenle bu modül, çevrebirimi kontrolünü Profinet ve Profibus üzerinde sa lar. ET 200S PN CPU ayn zamanda IM151-8F PN/DP arayüz modülü ile F versiyonu (Safety - emniyet) olarak da mevcuttur. Yenilikler: Hat yap s ve Programlama ifllevleri için 3 portlu (3xRJ45) Profinet arayüzü, IRT donan ml Profinet deste i, Profinet girifl/ç k fl IO ayg t ba lanabilir, Simatic için yeni Profinet ifllevleri. SIEMENS Tel : Fax : adresinde giriniz.

11 adresinde giriniz. Marmara Bayi stanbul Bayi stanbul Bayi stanbul Bayi zmir Bayi Çorlu-Çerkezköy Bayi Bursa Bayi Akı kan Otomasyon Hidrosam Pnöpak Umut Hidrolik Do u Hidrolik Ba arı Otomasyon Kod Otomasyon Eski ehir Bayi Ankara Bayi Kayseri Bayi Konya Bayi Gaziantep Bayi Kahramanmara Bayi Adana Bayi Ya arlar Emek Hidrolik Hidroteknik Nur-Pa dea Ede-Mak Akı kan Otomasyon

12 ÜRÜN HABERLER MOISTURE MONITOR SERIES Üstün Performans EVRENSEL MANYET K ALAN SENSÖRLER Tüm Pnömatik Silindir Tiplerine Uygun D J TAL POTANS YOMETRELER ENDA EDP 141, EDP 741 Moisture Monitor Series 35 (MMS 35) tek kanall higrometre, en k sa tepki süresi, yüksek stabilite ve performans için teknolojik olarak ileri seviye M Serisi prob ile son elektronik tekniklerini birlefltiriyor. Ölçüm aral ço u gaz tipi için ortam nem de erlerinden ppb nem konsantrasyonlar na kadar olanak sunar. Cihaz, duvara monte, masaüstü, panel veya suya dayan kl paket halinde tedarik edilebilir. Cihaz n genel özellikleri flunlard r: Mutlak nem ölçümü, 16-karakter, ön panel tufl tak m ile ayd nlatmal LCD ekran, Ortam ile ppb nem konsantrasyon aral nda ölçüm, Tek kanal, Yal t lm fl ak m veya voltaj ç k fl, 12-bit nem ölçüm çözünürlü ü, Veri ve hata alarm rölesi, M Series prob ile uyumlu. ENOTEK MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz. Turck firmas ndan hemen tüm pnömatik silindir tiplerine uygun montaj aparatlar yla yeni nesil silindir üzeri sensör. 5x6x28mm'lik boyutuyla bu yeni nesil evrensel sensörler, 3 telli kablolu, M8 veya M12 soketli yap da, iste e göre PNP veya NPN ç k fla sahiptirler. Kullanmakta oldu unuz t kanall, yuvarlak, dovetail, tie-rod gibi farkl pnömatik silindir tipleri için, farkl gövde yap lar nda birkaç çeflit sensör sto u tutmak yerine sadece BIM-UNT ve farkl montaj aparatlar n stok tutarak maliyetlerinizi önemli ölçüde afla çekebilirsiniz. BIM-UNT serisi küçük ve kompakt gövdesinin yan s ra yüksek manyetik alana ba fl kl yla da üstün bir performans sunuyor. DACEL MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz. ENDA EDP 141, 4 haneli, istenilen skala de erinde 0 10V ç k fl verebilen dijital potansiyometredir. Ön paneldeki tufl tak m arac l yla rampa fonksiyonu zaman özelli i, üç kademeli parametre güvenli i kolay biçimde seçilebilir. ENDA EDP 741, 4 haneli, istenilen skala de erlerinde 0 10V ç k fl verebilen dijital potansiyometredir. Ön paneldeki tufl tak m arac l yla rampa fonksiyonu zaman özelli i, üç kademeli parametre güvenli i kolay biçimde seçilebilir. ENDA marka Potansiyometreler, tüm ENDA ürünlerinde oldu u gibi RoHS standartlar na uygun olup, CE iflareti ile üretilmektedir. S SEL MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz. 12 MAYIS-HAZ RAN 2009 SER -WLAN SERVER Kablosuz Otomasyon htiyaçlar çin SYDMA KONTROL, kablosuz otomasyon ihtiyaçlar için, seri cihazlar kablosuz olarak birbirine ba layacak seri WLAN serverlar n tan tt. SW5002, 2 portlu RS485/422, optik izalasyonlu b/g kablosuz hizmet birimidir. IP50 koruma s n f na sahip metal kasas ile DIN ray montaja haz r olan cihaz, 15KV ESD korumal seri portlar ile seri arabirime sahip tüm cihazlar, b/g kablosuz a lara ba layan bir gateway ifllevi görür. UDP vetcp server protokollerini destekler. Windows tabanl yaz l m arac ya da telnet ile gömülü web safalar üzerinden kolayca konfigüre edilebilir. WEP ya da WPA kriptolama standartlar ile güvenli bir iletiflim için tüm özelliklere sahip olan cihazla, endüstriyel ortamlarda full-duplex, iki yönlü iletiflim kurmak mümkün olabilmektedir. Bu sayedekullan c lar tamamen transparan bir flekilde cihazlar n kablosuz hale getirebilmektedirler. SYDMA KONTROL Tel : Fax : adresinde giriniz. POMPETRAVA N POMPALAR Genifl Kullan m Alan Genifl ürün yelpazesine sahip Pompetravaini pompalar flu kategorilere ayr lmaktad r: Santrifuj tipi transfer pompalar, Vakum Pompalar ve Kademeli pompalar. Bu pompalar, genifl bir kullan m alan na sahip olup likid-gaz kar fl mlar n n, temiz, s cak, çok s t lm fl, asidli, korosiv, ya, alkol ve vs...gibi likidlerin pompalamasi için uygundur. Pompetravaini pompalar n n uygulama alanlar flunlard r: Kimya, petrokimya, ilaç, ve g da fabrikalar nda, Vakum proseslerden elde edilen esanslar n transferinde, LPG dolumu (tüp ve otogaz), Genel servis ve boflaltma pompas gemilerde ve tersanelerde, Su sistemleri, Autoklav ve yang n söndürme sistemlerinde, Ar tma sistemlerde, Solvent ve petrol transferinde, Boiler beslenmesi, Çelik ve pik üretim tesislerinde, Tekstil fabrikalar nda. Pompalar flu malzemelerden yap labilir: Pik (Pirinç veya AISI 316 mpeller ile), Komple paslanmaz AISI 316 veya Komple Pirinç, Hastelloy. Pompalar ATEX sertifikas na sahiptir. 2A MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz. YEN DIfi ORTAM PANOSU Duvara Monte Edilebilen Rittal d fl ortam kullan m na yönelik yeni duvara monte panosu ile outdoor ürün grubuna bir yenisini daha ekledi. Kompakt, tek cidarl yeni pano alüminyumdan yap lma ve gövdesine entegre edilmifl çat s ve dahili kap s ile d fldan gelen darbelere karfl korumal d r. Yüksek kaliteli alüminyum, saf polyester toz kaplama boya ile birleflince korozyona karfl inan lmaz dayan kl bir yap ortaya ç k yor. Bu tek cidarl alüminyum panoda Rittal'in kompakt AE serisine ait standart montaj plakalar kullan labilmekte. Telekomünikasyon, güç da t m veya rayl sistem sektörlerinde uygulanan tesisat imalatlar na da tamamen uyumlu. Dahili olarak entegre edilmifl çat s sayesinde üst taraf nda yada conta üzerlerinde su toplanmas engelleniyor. Uygun tasar ml kap kolu ile kap rahat aç labiliyor, ve güvenli kapatma imkan sa l yor. Montaj plakas panonun arka bölümüne yerleflik ve ifllemek üzere kolayca ç kar labiliyor. R TTAL PANO Tel : Fax : adresinde giriniz.

13 adresinde giriniz.

14 ÜRÜN HABERLER YA SIZ V DALI HAVA KOMPRESÖRLER Atlas Copco ZR/T Serisi Atlas Copco, ZR/T serisi ya s z vidal kompresörleri ile müflterilerine verimli ve güvenilir bas nçl havay, optimum enerji gereksinimleriyle sunmaktad r. laç, g da, elektronik, tekstil, sprey boya ve paketleme sanayi gibi sektörlerde ya kaynakl kirlilik en önemli risk faktörlerden biri konumundad r. Atlas Copco ISO S n f 0 sertifikal ZR/T kompresörleri, kirlilik riskini ortadan kald rarak, müflterilerinin bozuk veya emniyetsiz ürün, üretim duruflu, marka ve itibar zedelenmesi gibi konularda sorun yaflamas n n önüne geçmektedir. Çift kademeli ZR/T serisi kompresörler, su veya hava so utmal opsiyonlar, IP 55 motor özelli i, kurutucu entegre modelleri, m3/dk kapasite, bar bas nç aral opsiyonlar ve ba lant ya haz r olmalar yla paket çözümler sunmaktad r. ATLAS COPCO Tel : Fax : adresinde giriniz. THEBEN ASTRONOM K ZAMAN SAAT SELEKTA 172 top2 Cihaz, güneflin do ufl ve bat fl zamanlar n y l n her günü için enlem, boylam ve zaman bölgelerini kullanarak hesaplar. Avlular, caddeler, otoyollar, ifl yerleri, vitrinler, odalar, merdivenler, reklam panolar, otoparklar gibi çok çeflitli kullan m alanlar mevcuttur. Ürünün avantajlar flunlard r: Çok hassas olarak ayarlanm fl açma kapama zamanlar, Gün fl ndan azami yararlanma, D fl sensör ünitesi gerekmez, Geniflletilmifl ülke ve flehir listesi, Listede olmayan flehirlerin programlanabilmesi, OBELISK top2 haf za kart veya OBELISK top2 programlama yaz l m ile kolay programlama, LCD ekran ayd nlatma, 2 kanal, 84 program haf zas, 10 y ll k güç ünitesi, Gece boyu çoklu açma/kapama programlama, Çoklu gün içi programlama, Çal flma zaman sayac, S f r nokta anahtarl 16 A röle. GÖKHAN ELEKTR K Tel : Fax : adresinde giriniz. PI TERMAL KAMERA Online, Sabit Tip Kendi s n f nda rekabetçi fiyat ve rakiplerinin üzerinde göstermifl oldu u performans ile piyasaya h zl giren OPTRIS PI online termal kamera, termal proseslerinizi saniyede 100Hz h z nda video fleklinde takip ve kay t edebilir ve daha sonra bu kay tlar n z saniyenin 1/100 h z nda analiz etmenize imkan tan r C' ye kadar do ru ölçüm yapabilen PI termal kamera S cak proseslerde en ufak ayr nt y bile detayl analiz yapman za olanak sa lar. Çok ufak boyutu ve çal flabilmesi için sadece bir USB ba lant s na ihtiyaç duyan OPTRIS PI termal kamera kolayca tafl nabilir ve istenilen noktaya rahat bir flekilde konulabilir. Yaz l m üzerinden bütün ayarlar n kontrol edebildi iniz OPTRIS PI termal kamera foto raf çekme özelli i sayesinde ise sadece proseslerde de il ayn zamanda da kestirimci bak m amac ile de kullan labilir. PENTA OTOMASYON Tel : Fax : adresinde giriniz. 14 MAYIS-HAZ RAN 2009 ANT STAT K HAVA TABANCASI Ergonomik ve Hafif Antistatik hava tabancas, endüstriyel uygulamalarda elektrostatik yüklenmeden dolay yaflanan problemlerin en pratik çözümüdür. Yenilenen tasar m, yüksek iyonizasyon performans, 500mm etkin çal flma mesafesi, kolay kullan m ve en a r flartlarda dahi sorunsuz uzun y llar kullan labilmesi ürünü rakipsiz k lan özellikleridir. Elektrostatik yükten dolay parçalar üzerine yap flan toz veya benzeri istenmeyen partikülleri yüzeyden ay rarak problemsiz bir flekilde kaliteli, güvenli ve hijyen bir üretim gerçeklefltirir. nelerin her bir ucu kapasitif olarak yüksek voltaja ba l oldu undan, kullan c kazara çubu un i nelerine dokunsa bile insan sa l na zarar veren bir elektrik flokuna maruz kalmayacakt r. Kompresörden sisteme uygulanacak hava (100 Psi/bar) temiz ve kuru olmal d r. Güvenilirli i ve kalitesi CE sertifikas ile tescillenmifltir. Ergonomik ve hafif olmas ndan dolay basit, sessiz ve etkin bir çal flma flekli vard r. PULS ELEKTRON K Tel : Fax : adresinde giriniz. BOWA OPT K PENCERE SENSÖRLER Parça Say m çin Eflsiz Alg lama Teknolojisi BOWA Optik Pencere sensörler, dikdörtgen gövde içinde hem al c hem de vericiyi bar nd ran ve çerçevenin içinden geçen parçalar n izlenmesi için dizayn edilmifl bir seridir. Lakaplar pencere sensör olan bu karfl l kl çiftler, ola anüstü h zlarda en küçük parçalar n bile hareketini alg lamak için ayarlanabilirler. ki model mevcuttur: hareketli hedefler için tek ç k fll dinamik model ve parça say m yaparken bir yandan da lenslerin veya parçalar n arka planlar n n kirlenmesini de kontrol eden iki ç k fll statik/dinamik model. fiimdi, hareketli objelerin çerçeveden geçerken lenslere çarp p çizebilece i uygulamalar için yeni bir koruma da mevcut. BOWA optik sensörler, kal b n dibinden düflen metal topaklar n denetlemek için idealdir. Optik sensörün ayarlanabilir hassasiyeti sayesinde, bu tür uygulamalarda bafla bela olan so utucu damlalar n yok sayarak sadece metal topaklar n denetlemesi sa lanabilir. BALLUFF Tel : Fax : adresinde giriniz. SERVO MOTORLAR Active Cube Sürücü Kontrollü BCR serisi servo motorlar 0,2Nm Nm aras güç seçenekleri sunmaktad r. IP65 korumas standart olarak sunulan motorlar, 230V veya 400 V besleme olarak seçilebilir. Ce ve UL sertifikas na sahip olan motorlar m z, EMC standartlar n karfl lamaktad r. Resolver geri besleme ile sunulan motorlar m za istenildi i takdirde absolute veya sin/cos encoder'da tak labilmektedir. BTD serisi kompakt servo motorlar ayn özellikleri tafl makta ve 0,26Nm ile 27Nm aras güç seçenekleri sunmaktad r. Motorlar n kontrolü Active Cube isimli sürücülerimiz ile sa lanmaktad r. Böylece 32 adet farkl hareket blo u, 36 adet farkl homing blo u tan tabilirsiniz. Ayr ca programlanabilir S-curve, Master/Slave fonksiyonlar, fotosel ve tansiyon kontrol seçenekleri bulunmaktad r. Harici encoder ba lant s tüm sürücülerimizde standart olarak sunulmufltur. Profibus, Modbus, CanOpen gibi tüm haberleflme protokolleri ile uyumludur. BONFIGLIOLI Tel : Fax : adresinde giriniz.

15 adresinde giriniz.

16 ÜRÜN HABERLER BACA GAZI ÖLÇÜM C HAZI Tüm Önemli Ölçüm De iflkenleri çin WALDMANN - SPOT LED 003 Enerji Tüketimini Azalt r OS R S RENK fiaret OKUYUCULARI Paketleme Sektörü çin Yeni nesil baca gaz analizörleri testo ve testo sa lam ve güvenilir cihazlard r. Ölçüm cihaz tüm uygulamalarda kolayl k sa lar ve rutin ölçümleri daha güvenli bir flekilde yapman za yard mc olur. Tüm s tma sistemleri için dayan kl bir baca gaz ölçüm cihaz oldu u gibi gazl ve s v yak t kazanlar n n servis ve bak m ndaki yeni uygulamalar için girifl seviyesi bir cihaz olarak kullan labilir. Ölçüm cihaz h zl, güvenilir ve her zaman kullan ma haz rd r. Yanma verimi, baca gaz kayb, O 2, CO 2, CO ve baca gaz ç k fl ölçümü gibi tüm temel fonksiyonlar içerir. Genel cihaz özellikleri: Kolay menü kullan m, LED ekran ayd nlatmas, 30 saniye içinde kararl okuma, Elastomer koruma k l f, Kondensat tutucu ünite, Li-on flarj edilebilir piller, Kolay de ifltirilebilen ölçüm hücreleri TESTO Tel : Fax : adresinde giriniz. Gerek fabrikalarda ve sanayii tesislerinde, gerekse ayd nlatma ihtiyac olan tüm yerlerde meydana gelebilecek kazalar n minimuma indirilmesi iyi bir ayd nlatma ile mümkündür. Özellikle makinalarda kullan lan 50 Hz frekansl bir ayd nlatma sistemi dönen aksamlar oldu undan daha yavafl dönüyor veya duruyor hissettirebilir. LED teknolojisi ile üretilmifl olan WALDMANN SPOT LED 003 serisi ürünler bu stroskobik etkiyi ortadan kald rarak hareket kontrolüne ait hatay s f ra indirir ve neden olabilecek kazalar önler. SPOT LED 003 led teknolojisine sahip yap s sayesinde enerji tüketimini %80 oran nda azalt r. Farkl ürün seçenekleri ve opsiyonel manyetik tutucu sayesinde kullan m ve montaj kolayl sa lar. PINAR MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz. Osiris renk iflaret okuyucular, basitlik, kompaktl k, do ruluk ve h z özellikleri ile ön plana ç kar. Bu renk iflaret okuyucular n n çal flma mant arka fon rengi ile iflaret rengini karfl laflt rma mant na dayal d r. Ö retme butonu sayesinde çabuk ve kolay ayarlayabilme; "SET" butonuna bas, koyu iflaret ö retildi ve cihaz kendi ayarlar n yapar. Kompact 50 x 50 x 15 gövdede yüksek teknoloji; Ürünün gövdesi makinaya montaj kolaylaflt rmak için sadelefltirilmifltir. fiekli seçilebilir M12 konnektörlü, PNP ya da NPN outputlar vard r. Beyaz fl kla çal flan LED teknolojisi sayesinde en iyi kontrast otomatik olarak ayarlar; Ø 3.5 mm spot, 19 mm alg lama mesafesinde rahatl kla çal flabilir. Paketleme sektöründeki h zl ifllemler için çok uygundur. 5 khz ak fl h z nda iflaretleri okuma yetene ine sahiptir. SCHNEIDER ELECTRIC Tel : Fax : adresinde giriniz. KOMPAKT ENDÜSTR YEL PC ATX Formda, Pano Montaj SL DE - IN KONNEKTÖRLER Yüksek Kalite ve Kolayl k Sunar CLASS 1 LAZER SENSÖR Yüksek Duyarl l k çin 16 MAYIS-HAZ RAN 2009 Beckhoff'un yeni endüstriyel PC serisi C66xx, en yüksek bileflenlerle donat lm fl iki farkl modelde üretiliyor: Kompakt C6640 ve çift sabit disk k zakl dahili RAID denetleyicisine sahip C6650. Intel Core 2 Duo veya Core 2 Quad ifllemcili ATX anakart üzerinde yerleflik olarak grafik kart ve 10/100 MBit Ethernet adaptörü bulunur. Standart 1 GB olan DDR3 çal flma belle i, 8 GB'a kadar geniflletilebilir (4 GB'tan sonra 64 bit iflletim sistemi gereklidir). 3xPCI ve 3xPCI Express yuvas na, boyu 210 mm'ye kadar olan kartlar tak labilir. Bir CD/DVD ROM, Multi DVD veya Blu-ray Multi DVD sürücü eklenebilir. C66xx serisi PC'ler V AC veya 24 V DC besleme ile siparifl edilebilir. BECKHOFF OTOMASYON Tel : Fax : adresinde giriniz. Multi-Contact' n Power Line ürün grubunda olan Slide-in Line serisi yüksek ve kaliteli ak m iletkenli i, pratik ve h zl ba lant özellikleri sayesinde kullan ld aplikasyonlarda müflterilerine yüksek kaliteyi ve kolayl sunar. Özellikle bara ba lant noktalar na getirdi i montaj kolayl ve patentli Multilam teknolojisi sayesinde ba lant noktas nda minimum kay pla ak m iletkenli ine olanak tan yan K skaçl Plug sistemi, kullan c lara yüksek ba lant kalitesi ve montaj h z sa lar. Bununla birlikte bara sisteminden elektrik almaya yarayan G-GSR Serisi ve 30A' den 100A' e ulaflabilen ak m de erlerine sahip, say s kullan c taraf ndan belirlenebilen Soket-Plug Modülleri Multi-Contact' n dikkat çekici di er ürün serilerindendir. De iflik standartlarda mevcut olan Slide-in Line ürünleri müflteri talepleri do rultusunda farkl boyutlarda ve farkl ak m-gerilim kapasitelerinde üretilebilmektedir. MULT -CONTACT TÜRK YE C/O STAUBL STANBUL Tel : Fax : adresinde giriniz. M18 Lazer sensör montaj ve tafl ma teknolojilerinde yüksek duyarl l kta alg lama sunar. Lazer teknolojisi sayesinde minik nesneler bile güvenle alg lanabilir. Kullan c dostu bir ayar özelli i vard r: görünür lazer fl k noktas ve ö retme yöntemi k sa sürede ayar yapmay sa lar. Uygun fiyat sayesinde OG tip sensörler kullan fll d r. Lazer koruma s n f 1 olan bu seri montaj ve tafl ma teknolojilerindeki pek çok uygulamaya yönelik olan karfl l kl, polarizasyon filtreli reflektörlü ve geri plan bast rmal cisimden yans mal sensörleri içerir. Yeni iki dü me ile ö retme teknolojisi, dü melere birer dokunuflla ayn zamanda hem fl kta aç k / karanl kta aç k seçene i ö retme hemde mesafe ayar n yapma olana sa lamaktad r. Tüm sensörlerin sa lam paslanmaz çelik gövdeleri vard r. Montaj ve tafl ma teknolojisinde kullan l r. M12 konektörlü ve 3-telli DC PNP dir. IFM ELECTRONIC Tel : Fax : adresinde giriniz.

17 adresinde giriniz.

18 ÜRÜN HABERLER D J TAL BASINÇ fialter Paslanmaz Çelik Gövde MED KAL TRANSFORMATÖRLER IEC Standard nda ABSOLUT ÇOK TURLU ENKODER EPM50 serisi TECSIS firmas n n, Dijital Bas nç fialteri (SC400) çift kontakl flalter ve dijital manometre olarak kullanabilirsiniz. Opsiyonel olarak sunulan 4-20Ma ve 0-10V analog ç k fl ile bir transmitter gibi de kullanabilirsiniz bar ile bar çal flma aral olan flalter, paslanmaz çelik gövde ve ba lant s yla hidrolik enerji birimlerinde, makine uygulamalar nda, vakum ortam nda ve filtre uygulamalar nda sorunsuz çal flma 1 imkan vermektedir. 4 ba lant, VDC besleme voltaj, 4 dijitlik ( ) LED gösterge, bar veya psi birim seçimi, p- veya n- kontak, opsiyonel olarak analog ç k fl (4-20mA, 0-10V), IP65 koruma s n f ile iflletmeleriniz için mükemmel bir çözümdür. SMS SANAY MALZEMELER Tel : Fax : adresinde giriniz. Hastanelerde ve kliniklerde kullan lan transformatörler, son derece hassas yükleri beslemektedir. Bu sebeple medikal transformatörlerin bu uygulamalara özel olarak tasarlanm fl olmalar gerekmektedir. IEC standard medikal uygulamalarda kullan lacak olan transformatörlerin sahip olmas gereken özellikleri tan mlar. ELEKTRA medikal transformatörleri, IEC 'e göre tasarlan p üretilmektedir. Ayr ca transformatörlerimizin TSE belgesi de mevcuttur. Bu transformatörlerin üstün özellikleri flu flekildedir: Çok daha az demeraj ak m, Çok daha iyi gerilim regülasyonu, Çok daha iyi izolasyon seviyesi, S f ra yak n(<10ua) kaçak ak m, Uygun cihaz ile kullan ld nda izolasyon seviyesinin kontrol ve takip edilmesini sa layan orta uç. ELEKTRA ELEKTRONIK Tel : Fax : adresinde giriniz. Ø 50mm flaftl absolut çok turlu enkoder EPM50 serisi, 23bit yüksek hassasiyette çözünürlük ve dakik konum verisi ile devir say s verilerini ayn anda ç k fl yapma kabiliyetine sahiptir. Ayr ca dönüfl bafl na veri, toplam dönüfl say s ayr ayr resetleme özelli i sayesinde sadece makine kurulumu esnas nda belirlenen sabit bir noktayla kullan m mecburiyetini kald rmas de il, elektrik kesintisi koruma özelli i ile de yedekleme güç kayna gerektirmemesi özelliklerindendir. Autonics'in Kore'de ilk olarak yerli üretimini gerçeklefltirdi i çok turlu enkoder, EPM50 serisi yüksek hassasiyette motor ve sanayide kullan lan robot gibi ekipmanlar n kontrolüne çok uygundur. AUTONICS TÜRK YE Tel : Fax : adresinde giriniz. D J TAL ENERJ ANAL ZÖRÜ Birçok Elektriksel Parametreyi zler COR OL S KÜTLE AKIfi ÖLÇER Tüm S v ve Gaz Uygulanmalar nda MITSUBISHI DIP-IPM 4. Nesil 600V ve 1200V 18 MAYIS-HAZ RAN 2009 NPM 250 Dijital Enerji Analizörleri iletim hatt üzerindeki birçok elektriksel parametrenin izlenmesine olanak sa lar. Üç basamakl dört LED ekran sayesinde 30 de iflik parametre izlenebilmektedir. Basit, üç adet butondan oluflan ön panel sayesinde çeflitli elektrik parametreleri aras nda rahatl kla dolafl labilir. Programlanabilir dijital outputlar sayesinde aktif ve reaktif enerji için sisteme pulse olarak veri gönderebilir. RS485 ç k fl sayesinde di er cihazlarla ve merkezi ifl istasyonu ile haberleflebilir. NPM 250 dijital enerji analizörü; voltmetre, ampermetre, cosfimetre, wattmetre, varmetre, frekansmetre gibi cihazlar n tek bir cihazda birlefltirilmifl fleklidir. Bu sayede yer, kablo ve cihaz maliyetinden önemli tasarruf sa lanmaktad r. AKT F MUHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz. TME model coriolis kütle ak fl ölçer tüm s v ve gaz uygulanmalar nda yo unluk ve s cakl k bilgisi baz al narak hacimsel ak fl n hesaplanmas için uygulan r. Kullan ld yerler flunlard r: Kimya Endüstrisi, Petrokimya Endüstrisi, Yak t Ölçümünde, Gaz uygulamalar nda, G da uygulamalar nda. Ürünün temel teknik özellikleri flunlard r: Hassasiyet: % 0,15 FS, S cakl k De erleri: C, Ba lant : DN DN 300 1/2-12 class 150/300, Malzeme: (316 L) / (316 Ti), Hastelloy C-22, Ölçüm Aral : 0-60 kg/saat den 0-1,900,000 kg/saat su için, Ç k fl: Kontak, analog, HART, Profibus PA, Modbus, Ex versiyon. PVD PROSES VANA Tel : Fax : adresinde giriniz. Mitsubishi Electric, endüstriyel motor sürücüler, beyaz eflya uygulamalar ve tavan tipi klimalar için gelifltirilmifl 600V ve 1200Vluk DIP-IPMTM Ver.4 serisini piyasaya sürmüfltür. Özellikleri: Son Nesil CSTBT TM teknolojisi ile düflük iletim ve anahtarlama kay plar, Yepyeni s y da tan izole tabaka ile çok düflük termal direnç, K sa devre korumas, Düflük besleme gerilimi alg lama ve koruma, Aç k emetörlü topoloji ile maliyeti düflük vektör kontrol uygulams na uygun, Modül içi s cakl k bilgisini analog gerilim olarak bildiren ç k fl: Standart uygulamalarda d flar dan ba lanmas gereken termistör ve sinyal uyumlulu unu sa layan devre elamanlar kullan lmadan s bilgisi, do rudan kontrol eleman n n analog dijital çevirici girifline uygulanabilir. OHM ELEKTRON K Tel : Fax : adresinde giriniz.

19 adresinde giriniz.

20 Hannover Messe-Özel Thomas Industrial Media, dünyan n en büyük endüstri fuar nda genifl bir kat l mla yer ald ve sektörün önde gelen firmalar ve yekilileriyle bir kez daha Hannover'de bulufltu. Thomas Industrial Media Hannover Fuar 'nda 20 MAYIS-HAZ RAN Nisan 2009 tarihleri aras nda düzenlenen ve 80 farkl ülkeden 210,000 civar nda endüstri profesyonelinin ziyaret etti i Hannover Fuar, endüstrinin ekonomik durgunluk problemi ile verdi i mücadelede önemli bir rol oynad. 61 ülkeden 6150 kat l mc n n yer ald bu önemli organizasyon bu sene 13 farkl konulu fuardan olufltu. Bu konular flunlard ; Interkama, Factory Automation, Industrial Building Automation, Motion- Drive-Automaion, Energy, Power Plant Technology, Wind, Digital Factory, Subcontracting, ComVac, SurfaceTechnology, MicroTechnology ve Research & Technology. Endüstrinin barometresi olarak nitelendirilen bu fuarda göze çarpan en önemli unsur kat l mc ve ziyaretçiler aras nda dolaflan iyimser hava idi. Buna ilaveten, dünyan n ekonomik problemler ile bo ufltu u bu dönemde, bu denli çok kat l mc n n ve ziyaretçinin fuarda yer almas son derece sevindirici ve yak n gelece e yönelik umut verici bir unsurdu. Bu senenin bizim dikkatimizi çeken bir di er özelli i de, kat l mc Türk firmalar n n AX5000 ETHERCAT SÜRÜCÜ SER S AX5000 EtherCAT sürücü serisi 120 kw'a kadar geniflletildi. Beckhoff'dan AX5000 Servo Sürücü serisi, ak m de erleri artt r lm fl sürücüleri kapsayacak flekilde geniflletilmektedir. Son derece dinamik konumland rma görevleri için tasarlanm fl genel sürücü ailesini toplam alt yeni Servo Sürücü ile gelifltirmektedir. Beckhoff bu geliflme ile, pnömatik ya da hidrolik sürücüleri, bak m ve kulllan m kolay elektriksel eksenler ile de ifltirmek için; ya da büyük yüklerde en yüksek dinamik ihtiyaca cevap verebilmek için oluflan daha güçlü sürücü talebine cevap veriyor. BECKHOFF SLI : Tel : YEN PASLANMAZ ÇEL K D fil MOTORLAR SEW-EURODRIVE firmas ndan, KESA37 paslanmaz çelikten diflli motor, makinelerin ve sistemlerin yo un biçimde temizlen-melerinin gerekti i her yerde hareket temin etmektedir. Özel gövde tasar m ve son derece yüksek kaliteli paslanmaz çeli in kullan lmas dolay s yla, redüktörlü motor, g da, içecek ve ilaç endüstrilerinde ve sürekli olarak slak ortamlardaki üretim koflullar n ideal anlamda karfl lar. KESA37 serisinden bu paslanmaz çelik diflli motorlar n kullanan sistem operatörleri daima emniyettedirler. Malzeme tafl nmas, intra-lojistik, ve hijyen gerektiren uygulama sahalar nda da benzer uygulamalar tatbik edilir. SEW EURODRIVE SLI : Tel : çoklu uydu. Almanya, talya, Çin ve partner ülke Güney Kore'den sonra en fazla kat l mc n n yer ald ülke toplam 180 firma ile Türkiye idi y l nda 138 olan bu rakam n bu sene bu kadar artm fl olmas, Türk firmalar n n ne denli giriflimci olduklar n n önemli bir ispat olsa gerek. Thomas Industrial Media olarak her sene kat l mc s oldu umuz bu etkinlik, bu sene de bizim için de oldukça faydal sonuçlar oluflturdu. Bu önemli fuarda, hem dünya çap ndaki müflterilerimizle hem de okurlar m zla bir kez daha buluflma f rsat yakalad k. Buna ilaveten, birçok endüstri profesyoneline ürün portföyümüzü ENDÜSTR YEL PC Noax Technologies, g da endüstrisinin iddial ortamlar için, yeni, tümüyle s zd rmaz, 19" paslanmaz çelikten, endüstriyel PC'yi tan tmaktad r. V2A (304) paslanmaz çelik muhafazal yeni 19 tek bafl na çal flabilir endüstriyel PC'nin ay rt edici özelli i dahili hijyenik tasar m yap s d r. Kir tutmayan, kenarlar olmaks z n tümüyle pürüzsüz bir yüzeye sahip olup, IP65 (NEMA 4X) emniyet standard na göre tasarlanm flt r. Bu, kolayl kla temizlenmesi ve dezenfekte edilebilmesi için, "S19 Özel Ürün Hatt " ürün s n fland rmas na sahip dokunmatik IPC'ye imkân vermektedir. NOAX TECHNOLOGIES SLI : Tel : ÖLÇÜM VE KAYIT C HAZLARI Hanover 2009 Fuar etkinliklerinde, Stauff Group, kendi diagtronics ürün hatlar ndaki son geliflmeleri sundu. Bu ürünler, bas nc n, s cakl n, hacimsel ak fl h zlar n n, frekanslar n ve h zlar n ölçülmek ve kaydedilmek üzere hidrolik ve pnömatik sistemlerde kullan ld ürünlerdir. Bir tufla basma ve kablosuz uzaktan kumanda ile otomatik ölçüm sunan PPC-06 plus ve PPC- 08 plus ölçüm ayg tlar art k daha gelifltirilmifl ba lanabilirlik (RS-232 arayüzü yerine USB), daha sade gezinme menüsü ve ayn zamanda PC üzerinden programlanabilir ölçüm görevlerine imkân veren özelliklere sahiptir. STAUFF SLI : Tel : tan tma imkan da bulduk. Fuar boyunca Thomas yay nlar n n gördü ü ilgi bizlere hakl bir gurur yaflatt. Thomas Türkiye ekibi olarak bu fuarda gerçeklefltirdi imiz ziyaretler ve yapt m z görüflmelerde Türk endüstri profesyonellerinin gösterdikleri ilgi, samimiyet ve yay nlar m za yönelik dile getirdikleri be eni cümleleri de bizleri son derece onurland rd. Binlerce yeni ürünün boy gösterdi i bu organizasyonda birçok yenili e yönelik bilgi edinme f rsat yakalad k. Bu yeni ürün ve teknolojiler aras ndan seçti imiz haberleri siz de erli okurlar m zla paylaflmak istiyoruz. Afla da, sizler için seçti imiz bu ürün haberlerini bulabilirsiniz. lginizi çekece ini umar, iyi okumalar dilerim. A. Serkan Çiftçi Genel Yay n Yönetmeni PASLANMAZ ÇEL K NCREMENTAL ENKODER Paslanmaz çelikten yeni Kübler Sendix 5006 incremental enkoder, uzundönem dayan kl l n gerekli oldu u uygulamalar için idealdir. Bu en yeni geliflmeden yararl ç kabilecek sektörler, g da endüstrisi, ambalajlama ve vas ta sektörlerini içerir. Paslanmaz çelik enkoder'in dayan kl l na katk da bulunan di er unsur ise, yüksek nitelikli Viton s zd rmazl d r. Bu özellik, aggresif maddelere veya s cakl kta oynamalara maruz kalsalar bile geçirgensizli i garanti eder. Yüksek IP 67 koruma düzeyinin yan s ra, genifl s cakl k aral da sahada bozulmalara karfl daha ileri bir koruma sa lamaktad r. KÜBLER SLI : Tel : (ERUZ ELEKTR K) GER PLAN BASTIRMALI LAZER SENSÖRLER LTH 81 M 400 lazer sensör, k yasland nda pazarda mevcut plastik versonlar daha ilk bak flta emekliye sevk edecek, sa lam, koruyucu bir metal muhafazaya sahiptir. LHT 81 M 400'ün performans verileri zor afl l r görünmektedir. Bu ünite, 50 mm'den 400mm'ye kadar olan mesafesi ile son derece hassas ve geri plandaki objelerden etkilenmeden, renkli yüzeye sahip arka plandan etkilenmeden nesnelerin alg lamas na olanak vermektedir. Sensör, yans yan lazer fl mas n n yo unlu unu de erlendirmez, fakat bunun yerine, üçgen oluflturma prensibini kullanarak nesnelerin yeri ya da konumunu belirler. DI-SORIC SLI : Tel : (ARI ENDÜSTR )

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 EYLÜL 2009 YIL 3 SAYI 18 Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 Profibus DP Gateway Katalog Tanıtım Özel Bölümü Sayfa : 30-34 Sinyal Dönü türücüler Safety PLC Active GPRS I/O adresinde 28817 giriniz. adresinde

Detaylı

OCAK 2009 YIL 3 SAYI 14. EASY Fonksiyon Kütüphanesi. Ultra Kompakt Endüstriyel PC. WIN 1 Fuar nda Ekstra Da t m 8. Salon D-250

OCAK 2009 YIL 3 SAYI 14. EASY Fonksiyon Kütüphanesi. Ultra Kompakt Endüstriyel PC. WIN 1 Fuar nda Ekstra Da t m 8. Salon D-250 OCAK 2009 YIL 3 SAYI 14 EASY Fonksiyon Kütüphanesi Ultra Kompakt Endüstriyel PC WIN 1 Fuar nda Ekstra Da t m 8. Salon D-250 adresinde 26748 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, 2009

Detaylı

eline Kompakt Modülleri

eline Kompakt Modülleri KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri adresinde 28819 giriniz. adresinde 26985 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24357 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24357 giriniz. adresinde 24357 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say s nda birçok farkl sektörden yeni ürün ve teknoloji haberlerini sizlere düzenli olarak ulaflt ran Endüstri Dünyas dergisinin

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz. adresinde 22038 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2008 say m z ile bir kere daha sizlere merhaba diyoruz. Koca bir y l geride b rakmaya bafllad m z flu günlerde, birçok firma

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 23179 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 23179 giriniz. EK M 2008 adresinde 23179 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Bildi iniz üzere, Endüstri Dünyas dergisi, her say s nda, Otomasyon, Sensörler, Ölçüm, Proses ekipmanlar, Hareket & Hareket

Detaylı

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES VE KONTROL ÇÖZÜMLER /EK PMANLARI GÜÇ DA ITIM VE HAREKET

Detaylı

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım OCAK 2010 YIL 4 SAYI 22 EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım TwinCAT3 Geni letilmi Otomasyon 2. Nesil Step Serisi Güç Kaynakları Da ıtık Tahrik ve Pozisyon Kontrolü adresinde 28821 giriniz. adresinde

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz. adresinde 20163 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri Dünyas dergisi, sürekli geliflen içeri i ve büyüyen abone kitlesi ile Türkiye endüstrisi için çok önemli bir bilgi kayna

Detaylı

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 adresinde 28820 giriniz. adresinde 30670 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2009 say m z ile bir kere daha sizlere

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 19857 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 19857 giriniz. adresinde 19857 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri dünyas dergisi, her geçen ay büyüyen içeri i ile siz de erli okurlar m z n be enisini kazanmaya devam ediyor. fiu an okumakta

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

17-20 Mart 2011 2. Hall D160

17-20 Mart 2011 2. Hall D160 17-20 Mart 2011 2. Hall D160 ED TÖR Pratik bir yol Günümüzde art k sadece canl lar duyma, görme, hissetme ve koklama duyular na sahip de il. Özellikle son y llarda üretilmifl bir otomobil kulland n zda

Detaylı

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 26 fiubat - 1 Mart 2009 2. Salon D-160 Editör Proje öncesi Mevcut bir sistemi gelifltirmeyi ya da yenisini kurmay düflündü ünüzde öncelikle yap lmas gerekenin, mevcut

Detaylı

S.T. Otomasyon fiubat 2009

S.T. Otomasyon fiubat 2009 2 3 çindekiler 12 Kapak Makina Otomasyonu: Mekanikten mekatroni e 56 Pazarlama Güçlü bir iliflki a için önce insanlar n güvenini kazan n! 6 Halefflan Sümen Otomasyonun yeni tan m 8 Endüstride letiflim

Detaylı

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF makina durum analizörü CMAC 100-SL SKF vibrasyon ve s cakl k ölçüm cihaz CMVL 3600-IS SKF vibrasyon analiz cihaz CMVL 3850

Detaylı

Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009

Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009 2 o9 Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009 04 PIT: Push-In Teknolojisi PIT ile ba lant yapmak h zl ve zahmetsiz 06 Nursan Metalürji A.fi. Büyük sanayi kuruluflu Nursan Metalürji A.fi. Phoenix Contact'ı

Detaylı

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n çindekiler 8 Kapak Kablosuz çal flmaya haz r m s n z? 4 Halefflan Sümen Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas

Detaylı

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var 1 çindekiler 10 Pano 96 Kapak Dosya Kesintisiz Güç kaynaklar (KGK) Reklam ndeksi AÇIKEL KLEMENS...56 AFB ENERJ...85-87 ALMER ELEKTR K...5 APK MÜHEND SL K...79 ARÇEL K...Arka Kapak çi ARTRON C...105 AYDEM...Arka

Detaylı

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv Schneider Electric SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv çindekiler Sayfa Sunum 2 Uygulama alanlar 4 Fonksiyonlar n tan t m 5 flletme koflullar 8 Genel özellikler 9 Fabrika yap m haz r tesislerin tan m 10

Detaylı

S.T. Robotik-Mekatronik Haziran 2009

S.T. Robotik-Mekatronik Haziran 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak G da ve A r Sanayide robot uygulamalar 36 Dosya Robot uygulamalar için konveyör tedarikçisinin seçimi Reklam ndeksi ASOS...31 AUTONICS...2 BOTEK...25 CHINT...13 DAL...17-29 ER MAK

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

Festo E itim ve Dan flmanl k Seminer Katalo u

Festo E itim ve Dan flmanl k Seminer Katalo u Festo E itim ve Dan flmanl k Seminer Katalo u www.festo.com.tr/didaktik Teknoloji, Organizasyon, nsan. Organizasyonlardaki baflar n n esas temeli bilginin uygulamaya dönüfltürülmesine ba l d r. Bu temel

Detaylı

ürün haberi WIN2 Fuarında Ekstra Dağıtım 4. Salon A 190 No lu Standdayız

ürün haberi WIN2 Fuarında Ekstra Dağıtım 4. Salon A 190 No lu Standdayız ISSN 1307-3397 ŞUBAT 2010 YIL 4 SAYI 23 FABRİKA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VERİCİLER HİDROLİK VE PNÖMATİK ENDÜSTRİYEL ELEKTRİK VE ELEKTRONİK VERİ EDİNİM PROSES VE KONTROL

Detaylı

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı Katalog ET G1 2008 GAMMA Bina Kontrol Sistemi Elektrik Tesisatç l Ticari Alan Kataloglar ALPHA Da t c, Klemensler ve Sayaç Panolar ALPHA Tesisat Da t c ve Sapt r c Bloklar

Detaylı

4 Halefflan Sümen Ak ll binalar n yükselifli. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Dergi yeni ama biz son derece deneyimliyiz

4 Halefflan Sümen Ak ll binalar n yükselifli. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Dergi yeni ama biz son derece deneyimliyiz çindekiler 8 Kapak IP kameralar 36 Pazarlama Fuar n flampiyonu olmak için Reklam ndeksi ACF CAM F LM...Arka Kapak ASEL...33 BOYUT...3 CH NT...25 ELEKTRAL...5 F BEREKS...7 HABERORTAK...Ön Kapak Banner -

Detaylı

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1 Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Elektronik devrelerden oluflan, bilgiyi iflleyen tüm cihazlar bilgisayar olarak adland r labilir. Kolumuzdaki dijital saatler, basit hesap makinalar, dizüstü bilgisayarlar

Detaylı

De erli ifl orta m z,

De erli ifl orta m z, De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya koyuyor. Yenilikçi felsefesiyle

Detaylı

Planlama Yaz l m art k Türkçe!

Planlama Yaz l m art k Türkçe! o7 Phoenix Contact Müflteri Dergisi May s 2007 03 Erdo an ve Merkel Hannover Messe 2007 fuar Phoenix Contact stand nda 05 Xplore Xplore Otomasyon Proje Yar flmas 06 Clip Project Planlama Yaz l m art k

Detaylı

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri EN 54 1989 y l nda kurulan Alfa Elektronik Yap Donan mlar Ltd. fiti.,

Detaylı