aram zdan su s zmaz EPDM MEMBRAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "aram zdan su s zmaz EPDM MEMBRAN"

Transkript

1 EPDM MEMBRAN

2 LineFlex Nedir Yeni Nesil S zd rmaz Membran LineFLEX Dünyada lastik sanayisinin sürekli geliflmesi lasti in kullan m alan n artt rm flt r. Günümüzde pek çok yerde kullan lan lasti in en önemli kullan m alanlar ndan biri de su s zd rmazl k özelli i sayesinde oluflmufltur. Su s zd rmaz EPDM (Etilen- Propilen- Dien- Monomer) esasl kauçuk membranlar gelifltirilmifl, baflta ABD ve geliflmifl Avrupa ülkeleri olmak üzere y ldan beri kullan lmaktad r. Art k Türkiye de: EPDM Membranlar Türkiye de ilk defa LineFLEX markas ile Aktafl Group taraf ndan üretilmektedir. Tamamen Türk mühendisleri taraf ndan gelifltirilen bu ürün uluslararas kabul edilen standartlar n talep etti i flartlara uygun olarak üretilmektedir. Kaliteli ve her türlü ortam kofluluna karfl dayan kl, uzun ömürlü bir malzeme olan LineFLEX DIN 7864 e uygundur. Dayan kl bir malzemedir: LineFLEX su s zd rmazl k malzemesi; teras çat larda, bina bohçalama, bina cephelerinde, aç kapa tünel inflaatlar nda, göletlerin tabanlar nda, teras çat lar n yeflillendirilmesinde ve havuzlarda sorunsuz olarak kullan lmaktad r. LineFLEX membran ozon etkisine ve UV fl nlar na karfl dayan kl d r. 40 o C den o C ye kadar ekstrem s cakl k de iflimlerinde bile hiçbir özelli i de iflmez. Uzun ömürlüdür: Yap lan yaflland rma testlerinde en az 30 y l ömrü oldu u tespit edilmifltir. Su yal t m konusunda özellikle inflaat sektöründe uzun ömürlü olma özelli i önemli bir avantaj sa lamaktad r. Su yal t m nda tek bafl na yeterlidir: Minimum %300 uzama özelli i olan LineFLEX dilatasyon olan yap larda hiçbir ilave önlem gerektirmeden rahatça kullan l r. Genifl kullan m alan na sahiptir: Teras çat lar Bahçe çat lar Bina cepheleri Göletler Yüzme havuzlar Tünel inflaatlar Eski çat lar n slah Bina bohçalama

3 Teknik Özellikler Yap lan Test De er 1.Kal nl k mm 2.Yo unluk - 3.Birim a rl k g/m2 4.Kopma mukavemeti (Boy) Min.6.0 Mpa Kopma uzamas (Boy) Min.% Y rt lma dayan m Min 4.0 N/mm (Pantolon denemesi) (Boy) Y rt lma dayan m (Pantolon denemesi) (En) 6.Boyutsal stabilite 7. 7 gün 80 C yaflland rma sonras testler - Kopma muk de iflimi - Kopma uzama de iflimi Min 4.0 N/mm Max boyut de.+%1 Max. %20 sapma Min. %200 uzama sa lamal Termik dikifl kayna özelli ine sahiptir. -40 C C ye kadar teknik özellikleri de iflmez Çevre dostudur. Zehir içermez. Bitki köklerine karfl dayan kl d r. 8. Ozon dayan m 40 C %20 uzama, 50+2 ppm ozon konst.72 saat sonra çatlama olmamal 9. Bas nçl suya dayan m 10.Yanma testi (Tutuflabilirlik) 11.Kaynak dayan m 12.7 gün 80 C yaflland rma sonras - Kaynak dayan m 13.7 gün 60 C % 2 tuzlu suda yaflland rma sonras - Kaynak dayan m 14.Kaynak soyulma direnci 15.Kaynak yeri s zd rmazl 1 bar, 1 saat/2 bar,1 saat/3 bar, 1 saat 4 bar, 72 saat sonra s zma olmamal DIN 4102 K s m 1/ B2 7 gün ortamda bekletme sonras min. 3.5 N/mm Min.3.5 N/mm Min.3.5 N/mm Min.1.0 N/mm 0.1 bar/ 30 dk sonras s zma

4 Balastl Düz Çat Sistemi Mekanik Ankrajl Sistem Çak l Geotekstil Polistiren Betonarme Döfleme Teras Çat lar Balastl Sistem Bina teras çat izolasyonlar nda en ekonomik Balastl Çat Sistemi dir. Bu sistem de iflik çat flekillerinde rahatl kla kullan l r. Balastl Çat Sistemi uygulamas nda EPDM membranlar yan yana s ralan p s cak hava ile 5cm bindirilerek yap flt r l r. Özel durumlarda bindirmeler için yap flt r c da kullan labilir. Bu durumda minimum bini geniflli i 10 cm olmal d r. Çat parapetleri, boru ve ya mur giderleri ve benzeri elemanlar EPDM membrandan üretilmifl detay parçalarla kaplan r. Is izolasyon malzemesi olarak perlit levha, poliüretan levha, tafl yünü veya polistren levha kullan labilir. EPDM membranlar n üzerine koruma amaçl geotekstil ile kaplan r. Geotekstil üzerine izolasyon malzemesinin rüzgar etkisiyle uçmas n önlemek için gezilmeyen çat larda 50 kg/m2 çak l serilir. Çak llar düzgün yuvarlak olmal d r. Çak l boyutlar mm aras nda olmal d r. K rma tafl çak l kullan ld takdirde min 200 gr/m2 özellikte geotekstil kullan lmal d r. Gezilen çat larda membran üzeri minimum 50 mm kal nl nda beton plaklar veya benzeri malzemeyle kaplan r. Balastl Ters Çat Sistemi Tafl Yünü Çelik Trapez Döfleme Çelik Profil Çak l Geotekstil Polistiren Betonarme Döfleme Mekanik Sabitleme Statik olarak ilave bir yüke izin verilmeyen hafif düz çat larda membran mekanik olarak özel vidalarla yap ya sabitlenir.trapez sac üzerine döflenen tafl yünü tabakas LineFlex membran ile örtülür. 1,5 m geniflli inde membran fleridi kaynak band olmayan kenar ndan mekanik sabitleme yoluyla tafl yünü ile birlikte izolasyon vidalar yla trapez saca monte edilir. Mekanik olarak sabitlenen memban kenar bir sonraki membran fleridi ile 15 cm bini geniflli i ile kapat l r. Biniler s cak hava ile kaynak yap l r. Bini termik fleridi olmayan membran uçlar termik bantlar yla kaynak yap larak birlefltirilir. Ters Çat Ters çat sistemlerinde ad ndan da anlafl ld gibi membran, s yal t m n düz çat lardakinin tam tersine s yal t m n alt na serilir. Bu sistemde mekanik sabitlemeye veya tam yap flt rmaya gerek yoktur. Rüzgar n kald rma kuvvetine karfl gezilmeyen çat larda s tabakas n n üzerine geotekstil ve geotekstil üzerine minimum 50 kg/m2 gelecek flekilde çak l serilir. Çak l boyutlar mm aras nda olmal d r. Gezilen çat larda minimum 50 mm kal nl nda beton plaklar döflenir. Yap flt rma Sistem Yap flt r c Polistiren Buhar Kesici Betonarme Döfleme Tam Yap flt rma Mekanik sabitlemenin uygun olmad çat larda LineFlex Membran yüzeyin tamam na yap flt r larak sabitlenir. Bu sistemde çat ya ayr ca yük gelmez. S ra d fl, flekilsiz ve kubbe gibi çok e imli çat larda tam yap flt rma sistemi daha uygundur. Üst yüzeyi yap flt rmaya uygun olan s yal t m malzemeleri kullan lmal d r. Membran uçlar termik banlar yla kaynak yap larak veya EPDM yap flt r c s ile birlefltirilir. Yap flt r c kullan ld taktirde bini geniflli i minimum 10 cm olmal d r. Üst yüzeyi yap flt rmaya uygun olan s yal t m malzemeleri kullan lmal d r. Is izolasyon malzemesi olarak perlit levha, tafl yünü veya polistren levha kullan labilir.

5 Yapay Göller Yapay Göller Dekoratif bahçe havuzlar, su rezervuarlar, göletler ve kat at k depolama tesisleri gibi alanlar için büyük boyutlarda LineFlex membran kullan l r. Yaklafl k 1000 m2 tek parça membran üretimi mümkündür. Termik kaynakl biniler membran ömrü boyunca s zd rmazl k özelli ini kaybetmez. Büyük boyutlu göller için 1,2 mm ve küçük boyutlu bahçe havuzlar için 0,8 mm kal nl kta membran önerilir. Uygulama: Göl veya gölet yap lacak bölge kaz l r. Kaz yap ld ktan sonra zemindeki iri tafllar temizlenir ve zemin düzeltilir. Gerekirse temizlenen yüzey ince kum veya geotekstil ile kaplan r. Geotekstil üzerine Lineflex membran serilerek uygulama tamamlanm fl olur. Giydirme Cepheler Giydirme Cepheler Giydirme cephe arkas nda oluflan terleme veya cepheye çarpan ya mur tanelerinden oluflan neme karfl pencere kasas ve yap aras nda kalan boflluk LineFlex EPDM membran ile s zd rmaz hale getirilir. EPDM membran fleritler halinde kullan l r. Bu fleritler standart olarak mm geniflli indedir. ste e ba l olarak daha genifl fleritlerde üretilebilir. EPDM fleritler bir taraf kendinden yap flkanl veya sade membran olarak üretilmektedir. Aksesuar olarak yüzey yap flt r c, astar, temizleme s v s, bask ç tas, yap flt rma pastas kullan l r. Uygulama Çal flmalar

6 TSEK DIN 7864 YALITIM S STEMLER SAN. ve T C. A.fi. AK- ZO bir Tel : Faks : Kestel Sanayi Bölgesi Karap nar Mevkii No.57 BURSA ifltirakidir

ÇATILARDA ISI YALITIMI

ÇATILARDA ISI YALITIMI 1. TERAS ÇATILARDA ISI YALITIMI 1.1 Geleneksel Teras Çat larda Is Yal t m Bu detayda su yal t m katman s yal t m n n üzerinde yer almaktad r. Çat sistemi, alttan buhar kesici ile su buhar na karfl korunurken,

Detaylı

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar M. Kemal GEL / Teknik Müdür BTM A.fi. Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar Bitümlü membranlarla yap lan su yal t m, yap elemanlar n n suya maruz kalan ve suyun geldi i taraftaki

Detaylı

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER Türkoba Mah. Fırat Plastik Cad. No:23 34907 Büyükçekmece stanbul / TURKEY T: +90 (212) 866 41 41-866 42 42 F: +90 (212) 859 04 00-859 05 00 www.firatpen.com.tr www.firat.com firat@firat.com info@firat.com

Detaylı

YANMAZ (A1 s n f, TSEN 13501 / ASTM E 119) EKONOM KT R HAF FT R. YÜKSEK ISI VE SES YALITIMI SA LAR 54 Desibel ve üzeri, 0.025 W/M.

YANMAZ (A1 s n f, TSEN 13501 / ASTM E 119) EKONOM KT R HAF FT R. YÜKSEK ISI VE SES YALITIMI SA LAR 54 Desibel ve üzeri, 0.025 W/M. YANMAZ (A1 s n f, TSEN 13501 / ASTM E 119) EKONOM KT R YÜKSEK ISI VE SES YALITIMI SA LAR 54 Desibel ve üzeri, 0.025 W/M.K (TSEN ISO 8990) SU VE NEMDEN ETK LENMEZ (TSEN 520) ÇEVRE DOSTUDUR %100 do al, Ekolojiktir

Detaylı

çindekiler DELME GRUBU Ç FT TARAFLI BANTLAR AEROSOL VE YÜZEY K MYASALLARI YA LAYICILAR K MYASALLAR YAPIfiTIRICI K MYASALLAR

çindekiler DELME GRUBU Ç FT TARAFLI BANTLAR AEROSOL VE YÜZEY K MYASALLARI YA LAYICILAR K MYASALLAR YAPIfiTIRICI K MYASALLAR Ürün Katalo u çindekiler DELME GRUBU Stein Matkap Uçlar...5-6 Ç FT TARAFLI BANTLAR Stein Acrylic Foam Double Side Tape...8 Stein PE Foam Side Tape...9 Stein Film Double Side Tape...9 Stein Non Women Double

Detaylı

alç levha Uygulama Kitapç LAFARGE DALSAN

alç levha Uygulama Kitapç LAFARGE DALSAN alç levha Uygulama Kitapç LAFARGE DALSAN Firmam z bünyesinde üretilen mal ve hizmetlerin kalitesinde süreklili i sa lamak, müflterilerimizin beklentilerini eksiksiz ve tam zaman nda karfl lamak, iliflkide

Detaylı

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI 7.1. BORULAR Kalorifer tesisat nda DIN 2440 normuna uygun dikiflli siyah borular (kalorifer borular ) kullan l r. Daha kaliteli boru kullanmak isteniyorsa,

Detaylı

Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar

Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar PU Köpükler PU Köpük * Kap ve pencere kasalar n n duvara sabitlenmesinde * Boflluklar n doldurulmas nda * S cak-so uk su borular n n kaplanarak izolasyonunda * Banyo

Detaylı

Taban ve Duvar yap s. Sizin konforunuz, bizim misyonumuz

Taban ve Duvar yap s. Sizin konforunuz, bizim misyonumuz Taban ve Duvar yap s Sizin konforunuz, bizim misyonumuz WTH Tabandan s tma ve so utma WTH n n tabandan s tma sistemleri günümüz inflaat flekli ve çeflitli iklim koflullar na uygun flekilde tasarlanm flt

Detaylı

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48 Seramik in alfabesi 48 Tablo II de görüldü ü gibi ortalama toplam maliyet, ürün maliyeti ve döfleme maliyeti dikkate al narak yap lan maliyet hesab ndan çok daha farkl sonuçlar ortaya ç km flt r. Geçici

Detaylı

www.assenmacher.net Yay mc, bask hatalar ile ilgili olarak herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bask tekni i nedenleriyle orijinal ürünlere

www.assenmacher.net Yay mc, bask hatalar ile ilgili olarak herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bask tekni i nedenleriyle orijinal ürünlere www.assenmacher.net Deutsche Steinzeug Keramik GmbH D-92519 Schwarzenfeld Telefon: +49 (0) 94 35-391- 0 Telefax: +49 (0) 94 35-391- 35 55 E-Mail: architekturkeramik@deutsche-steinzeug.de Internet: www.agrob-buchtal.de

Detaylı

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER 5.1. BORULAR Temiz su tesisat nda kullan lan borular kullan m amac na uygun su kalitesini etkilemeyen ve korozyona dayan kl malzemeden yap lmal d r.

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

PANELTON EL K TABI AÇIKLAMA Bu kitap, Panelton Boflluklu Döfleme ve Duvar Elemanlar n n: Tasar mc ya, Uygulamac ya ve Kullan c ya sa layaca kolayl klar ve olanaklar tan tmak amac yla haz rlanm flt r. Birleflimlerle

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Fabrika 1: E-5 Üzeri Dilovas Mevki GEBZE Tel. : +90 (262) 754 21 00 (10 Hat) Faks : +90 (262) 754 21 09

Fabrika 1: E-5 Üzeri Dilovas Mevki GEBZE Tel. : +90 (262) 754 21 00 (10 Hat) Faks : +90 (262) 754 21 09 Merbolin Boya Sanayi ve Ticaret A.fi. Genel Müdürlük: Poyraz Sok. Sö ütlüçeflme fl Merkezi No.:2 K:4 34722 Kad köy / STANBUL Tel. : +90 (216) 418 45 92 (3 Hat) Faks : +90 (216) 336 25 10 www.merbolin.com.tr

Detaylı

Optimal bir s yal t m ile afla daki avantajlar hedeflenmelidir:

Optimal bir s yal t m ile afla daki avantajlar hedeflenmelidir: Yap Fizi i 1. Genel Günümüzün ve gelece in inflaatlar, enerji tasarrufu ile gürültü ve çevre bilincinin getirdi i gereklilikler do rultusunda flekilleniyor. Bu bilinçten kaynaklanan ve büyük ölçüde yeni

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. EYLÜL 2011 Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE fierifali Çiftli

Detaylı

temizleme Yüzey Kaliteleri, flleme Yöntemleri ve Temizleme

temizleme Yüzey Kaliteleri, flleme Yöntemleri ve Temizleme temizleme Yüzey Kaliteleri, flleme Yöntemleri ve Temizleme Yüzey Kaliteleri, flleme Yöntemleri ve Temizleme.1. Paslanmaz Çelik Yass Mamullerde Yüzey Kaliteleri Paslanmaz çelikler çok farkl yüzey kalitelerinde

Detaylı

Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER

Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER SARITAfi TEKN K YAYIN NO: 1 2. BASKI Yay ma Haz rlayan Prof.Dr. Ahmet ARAN, Mehmet Ali TEMEL Tasar m/uygulama Göze Reklam Ltd. Bask Acar Matbaac l k A.fi. stanbul, A ustos

Detaylı

B NA Ç TEM Z SU S STEMLER TEKN K KATALOG

B NA Ç TEM Z SU S STEMLER TEKN K KATALOG B NA Ç TEM Z SU S STEMLER TEKN K KATALOG Defterdar Mah. Otakç lar Cad. No:62 Eyüp / STANBUL Tel.: +90 22 67 77 30 (pbx) Faks: +90 22 67 77 3 Handels GmbH Elektrastraße 3 9 Münih / ALMANYA Tel.: +9 9 999

Detaylı

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Kullan lan Borular

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Kullan lan Borular Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Say : 10 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel Yay n Yönetmeni Prof. Dr. T. Hikmet Karakoç Yay n Kurulu Gürkan Ar. Zeki Aksu

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 21 - YANGIN TES SATI 21.1. M MAR TASARIMDA YANGIN GÜVENL 21.1.1. Girifl 21.1.2. Bina Yerleflimi 21.1.3. Bina Bölmeleri, Cepheler, Çat lar 21.1.4. Kaç fl Yollar ve Yang n

Detaylı

Gürültü. Denetimi TAKDER in kuruluflu, Türkiye de. Hakemli olan bu dergide bilimsel makaleler, araflt rmalar, özgün bildiriler ve dernek etkinlikleri,

Gürültü. Denetimi TAKDER in kuruluflu, Türkiye de. Hakemli olan bu dergide bilimsel makaleler, araflt rmalar, özgün bildiriler ve dernek etkinlikleri, TÜRK YE DE GÜRÜLTÜ DENET M / ODE n UZMAN GÖZÜYLE Türkiye de Gürültü Denetimi TAKDER in kuruluflu, amac, üye profili ve çal flmalar hakk nda bilgi verir misiniz? lk kurulufl çal flmalar 1979 y - l nda bafllayan,

Detaylı

BÖLÜM 10 10. SULU YANGIN SÖNDÜRME TES SATI. yan c madde kullan lan yerler, plastik, plastik köpük ve benzeri madde üretim yerleri ile boyahaneler.

BÖLÜM 10 10. SULU YANGIN SÖNDÜRME TES SATI. yan c madde kullan lan yerler, plastik, plastik köpük ve benzeri madde üretim yerleri ile boyahaneler. BÖLÜM 10 10. SULU YANGIN SÖNDÜRME TES SATI 10.1. G R fi Binalarda mekanik yang n tesisat denildi inde söndürme sistemleri, duman tahliye sistemleri ve bas nçland rma sistemleri söz konusu olur. Söndürme

Detaylı

Kiremit ve Çat Dünyas

Kiremit ve Çat Dünyas 26 HAZ RAN 2007 SAYI Kiremit ve Çat Dünyas K l ço lu nun ücretsiz yay n d r. K l ço lu her zaman çevreyle dost... Distribütör NURETT N BALCI Haber ERE L DE FEST VALDEY Z Çat Sohbetleri Mimar HAL T HALAÇ

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih ÖKTEM Baflkan Yard mc s Levent ÜRKMEZ Asil Üye Orhan TURAN Asil Üye Kubilay ULU Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Levent KAYA Yedek Üye Feyzi

Detaylı

TEKN K TEKST LLER -GENEL

TEKN K TEKST LLER -GENEL TEKN K TEKST LLER -GENEL ve GÜNCEL B LG LER- Derleyen Yrd. Doç. Dr. Kahraman Arslan Bu raporun bas m na katk lar ndan dolay teflekkür ederiz. MÜS AD Araflt rma Raporlar : 58 ISBN 978-975-7215-84-4 stanbul,

Detaylı