Yay mc, bask hatalar ile ilgili olarak herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bask tekni i nedenleriyle orijinal ürünlere

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.assenmacher.net Yay mc, bask hatalar ile ilgili olarak herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bask tekni i nedenleriyle orijinal ürünlere"

Transkript

1 Deutsche Steinzeug Keramik GmbH D Schwarzenfeld Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0) Internet: Bursa Yolu 3. km Eflkiflehir P.K. 33, Turkey Tel: (pbx) Faks: Web: Yay mc, bask hatalar ile ilgili olarak herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bask tekni i nedenleriyle orijinal ürünlere k yasla renk sapmalar mümkündür

2 KeraTwin K12/K1

3 2 KeraTwin Renkler KeraTwin design s rl Zebra 1085 Zebra 1 H 1086 Zebra 2 H 1087 Zebra 3 H 1088 Zebra 4 H Stonewall H = Hydrotect koruma uygulamal 1100 Stonewall 1 H 1101 Stonewall 2 H 1102 Stonewall 3 H 1103 Stonewall 4 H Rockface Snake 1115 Rockface 1 H 1116 Rockface 2 H 1117 Rockface 3 H 1130 Snake 1 H 1131 Snake 2 H 1132 Snake 3 H Cloud Skin 1160 Cloud 1 H 1161 Cloud 2 H 1162 Cloud 3 H 1175 Skin 1 H 1176 Skin 2 H 1177 Skin 3 H KeraTwin spectra s rl 290 beyaz H 291 aç k gri H 292 yumuflak gri H 293 gri H 294 siyah gri H H = Hydrotect koruma uygulamal 295 krem H 296 yumuflak krem H 297 krem kahve H 289 do al k rm z H 299 pas yeflili H KeraTwin natura s rs z 401 somon 402 somon k rm z s 403 k rm z 404 kahve 405 aç k gri 406 volkanik gri Gösterilen seçeneklerin d fl nda bireysel arzulara göre ürün gelifltirilmesi de mümkündür. Özel istek durumunda, arzunun gerçeklefltirilmesinin teknik ve mali aç dan mümkün olup olmad n kontrol ettikten sonra size memnuniyetle bilgi veririz.

4 KeraTwin Formatlar 3 40 x 20 cm 50 x 25 cm 50 x 28 cm 60 x 25 cm 60 x 28 cm 120 x 30 cm

5 4 Ba lant KeraTwin K12 Sistem raylar üzerine kancalarla gizli ba lant l KeraTwin K12 KeraTwin K12 sistemine KeraTwin cephe kaplama plakalar, uygulama için optimize edilmifl sistem raylar ve gerekli olan tüm tespitleme malzemeleri dahildir. KeraTwin K12 sistemi "Tabla format " ile, cephe kaplamalar n n özel olarak yeni yap larda ve restorasyonlarda h zl ve kolay bir flekilde ve gizli ba lant yöntemi uygulanarak gerçeklefltirilmesi için gelifltirilmifltir. KeraTwin K12 sistemi fabrikadan flantiyeye teslim edilir. Müflteriyle önceden kararlaflt r lmak flart yla, seramik malzemenin ve alt kontrüksiyonun ayr ayr teslimi de mümkündür. Üstün sistem avantajlar Güvenilir maliyet hesaplamas Renk çeflitlili i Tüm s rl K12 yüzeyleri Hydrotect koruma uygulamas ile ifllenmifltir Hafiftir, yaln zca 32 kg/m 2 Pratik çözüm sunan sistem komponentleri ile h zl ve güvenli montaj Piyasadaki normal temel konstrüksiyonlarla kombine edilebilir Plakalar n montaj için ek olarak herhangi bir cihaz veya yard mc alete gerek yok Plakalar n derz kesitli veya ba lant l flekilde döflenmesi mümkün Köflelerin gönyeli olarak birlefltirilmesi mümkün "Best Western Jang Nam" Oteli (Seoul, Kore) Sistem KeraTwin K12 cephe kaplama plakalar n n arka yüzlerinde T fleklinde oluklar vard r. Bu T oluklar n n içine simetrik düzende plaka bafl na minimum 4 adet olmak flart yla kanca geçirilir. Böylece KeraTwin K12 plakas önceden monte edilmifl yatay profillerin içine yerlefltirilir. Bu profiller, aral k mastarlar kullan larak piyasada mevcut olan dikey bir temel konstrüksiyonun üzerine ba lanm fl vaziyettedir. Bu yatay sistem ray ve kancalar KeraTwin K12 sisteminin bir parças d r. Kancalar n içine entegre edilen özel yaylar s k flmas z bir ba lant y sa larlar. Sabit nokta kancas (siyah renkle kapl ), plaka bafl na yanlamas na gezmeye karfl emniyetleme görevini üstlenir. Sistem raylar üzerinde kancal KeraTwin K12 duvar yap s Teknik de erler / Özellikler Kal ptan çekilmifl seramik plakalar, hassas üretim, DIN EN 14411, Grup AII a Kal nl k 18 mm A rl k 32 kg/m 2 K r lma yükü > 1000 N (formata ve sisteme ba l ) Cüzi miktarda su çekme (%3 < E %6) Dona karfl dayan kl Renkler fl ktan solmaz ve canl l n korur, UV fl nlar na karfl dayan kl Sistem raylar üzerinde kancal KeraTwin K12

6 KeraTwin K12 Ba lant 5 Gizli KT mandal ba lant l KeraTwin K12 KeraTwin cephe kaplama plakalar, sistem raylar üzerine kanca ile ba lanan K12 sistemine alternatif olarak KT mandallar ile tespit edilebilir. Bu sistem restorasyonlarda oldu u kadar yeni yap lar için de elverifllidir. K12 sistemi, cephe plakalar ndan ve KT mandal sisteminden oluflur ve piyasada mevcut olan tüm alt konstrüksiyonlar için uygundur. Sistemin bafll ca avantajlar KeraTwin K12 Son derece ekonomik cephe sistemi Renk çeflitlili i Tüm s rl K12 yüzeyleri Hydrotect koruma uygulamas ile ifllenmifltir Hafiftir, yaln zca 32 kg/m2 Genifl kapsaml mandal seçenekleri Piyasada mevcut olan alt konstrüksiyonlar için kullan labilir Sistem KeraTwin K12 cephe kaplama plakalar, KT sisteminin mandallar yard m yla cephe plakalar n n kanallar içine yandan tespit edilir. Paslanmaz çelikten yap lm fl perçin veya c vatalar sayesinde mandallar alt konstrüksiyonla birlefltirilir. Sallanma ve s k flmadan dolay yük binmesinin önlenmesi için, cephe plakalar alt konstrüksiyon üzerinde yumuflak bir flekilde yataklanm flt r. E er statik aç dan gerekli ise cephe plakalar n n ek olarak kancalarla ve sistem raylar ile tutulmas mümkündür. Teknik de erler/özellikler Kal ptan çekilmifl seramik plakalar, hassas üretim, Mandal ba lant l KeraTwin K12 DIN EN 14441, Grup AII a Kal nl k 18 mm A rl k 32 kg/m 2 K r lma yükü > 1000 N (formata ve sisteme ba l ) Cüzi miktarda su çekme (%3 < E %6) Dona karfl dayan kl Renkler fl ktan solmaz ve canl l n korur, UV fl nlar na karfl dayan kl Agresif çevre etkilerine karfl dayan kl Yap malzemesi s n f A1, yanmaz Mandal ba lant l KeraTwin K12 duvar yap s

7 6 Ba lant KeraTwin K1 Gizli KT mandal ba lant l KeraTwin K1 Y llard r kendini kan tlam fl olan KeraTwin K1 sistemi, seramik plakalar n büyük ve küçük cephelerde, yeni yap larda ve restorasyonda mandallarla gizli bir flekilde monte edilmesi için kullan lmaktad r. KeraTwin K1 sistemi, cephe plakalar ndan ve KT mandal sisteminden oluflur ve piyasada mevcut olan tüm alt konstrüksiyonlar için uygundur. Sistemin bafll ca avantajlar Son derece ekonomik cephe sistemi Sa anak ya fla karfl yüksek dayan kl l k Bol format ve renk çeflitlili i sayesinde genifl tasar m olanaklar Tüm s rl K12 yüzeyleri Hydrotect koruma uygulamas ile ifllenmifltir Genifl kapsaml mandal seçenekleri Pratik çözüm sunan sistem komponentleri ile h zl ve güvenli montaj Metalden ve ahflaptan yap lm fl alt kontrüksiyonlar n üzerinde kullan labilir Dae Jeon Sae Ro Nam Church, Kore Sistem Küçük formatl KeraTwin K1 cephe plakalar KT sistemi paslanmaz çelik mandallar yard m yla cephe plakalar n n kanallar içine yandan tespit edilir. Paslanmaz çelikten olan perçinler veya c vatalar sayesinde mandallar alt konstrüksiyonla birlefltirilir. De iflken rüzgar etkisinden dolay zorlaman n ve s k flma etkisinin önlenmesi için, cephe plakalar alt konstrüksiyon üzerinde yumuflak bir flekilde yataklanm flt r. Tüm mandal seçeneklerinin parlak paslanmaz çelik olarak ve komple veya k smen toz kaplamal olarak teslim edilmesi mümkündür. Teknik de erler KT mandal ba lant l KeraTwin K1 Kal ptan çekilmifl seramik plakalar, hassas üretim, DIN EN 14411, Grup AII a Kal nl k 15 mm A rl k kg/m 2 (formata ba l ) K r lma yükü > 1000 N (formata ba l ) Cüzi miktarda su çekme (%3 < E %6) Dona karfl dayan kl Renkler fl ktan solmaz ve canl l n korur, UV fl nlar na karfl dayan kl Agresif çevre etkilerine karfl dayan kl Yap malzemesi s n f A1, yanmaz K1 sistemi KeraTwin plakalar m z n zorlamas z bir flekilde yataklanmas için köpük malzemelerimizi (Sip.No.: 347) veya MS polimer malzemeleri tavsiye ederiz. Önemli: Hydrotect koruma uygulamas na sahip olan plakalarda silikon kauçu unun kullan lmas yasakt r! Çift mandall sistem KT, kaplamal dudaklar

8 7 Hydrotect: Devrim yaratan yüzey koruma uygulamas Sauberkeit ohne Mühe Mit Langzeit-Garantie Hydrotect'li seramik cephe kaplamalar Hydrotect nas l ifller Seramik, eflsiz bir yüzey koruma uygulamas olan bu "Hydrotect" sayesinde mimari tasar mda kullan lan klasik bir malzeme olmaktan ç km fl ve bir yüksek teknoloji ürünü olmufltur. Çünkü s r içindeki foto katalizatör sayesinde seramik tamamen yeni bir performans gösterir: Bir yandan yosun ve mantarlar n oluflumunu engelleyen antibakteriyel bir efekt meydana gelmektedir. Di er yandan, yüzey üzerindeki kirlerin alt na su girer ve bu kirler ç kar l r. Böylece format, yap ve renk çeflitlili i gibi ürün özellikleri ve bunun yan nda renklerin canl l ve ürünün uzun ömürlü olmas sa lan r. Branfla özgü spesifik standartlar da elbette yerine getirilir ve böylece tasar mc lar estetik tasar m için tüm imkânlara sahip olurlar. Hydrotect kaplamalar mimarl n hemen hemen her alan nda kullan labilir. Fayans yüzeyinin içine "yak larak" ifllenen foto katalizatörün baz titan oksididir. Bu katalizatör fl n, oksijenin ve havadaki rutubetin reaksiyonuna arac olur. Böylece fayans yüzeyinin yak n çevresinde bulunan oksijen de ifltirilir ve "aktiflefltirilmifl" bir oksijen oluflur. Bu oksijen, bakteri ve mantar gibi mikroorganizmalar ayr flt rma yetene ine sahiptir. Kataliz ayn zamanda, seramik ile temas etti i anda suyun yüzey geriliminin afl lmas n sa lar. Bu efekt, yaln zca temizlik ilaçlar n n içerdi i çeflitli tensid maddeler sayesinde elde edilen etkiye eflittir. Böylece seramik yüzeyin üzerine su (ya mur) temas etti inde su kirin alt na girer ve bunun sayesinde kir kald r l p çözülür. Cepheler için Hydrotect Su Kir Hydrotect sayesinde kirlerin alt na su girer ve kirler kolayca ç kar l r. Lütfen dikkate al n z: Silikon ya lar Hydrotect yüzey koruma uygulamas n n tesirini olumsuz yönde etkiledi i için genel olarak silikon kauçuklar n n kullan lmas ndan kaç n lmal d r. Bu nedenle lütfen sadece belirtilmifl olan sistem komponentlerini (köpük malzeme, EPDM lastik, Neopren disk) ya da taraf m zca tavsiye edilen derz, yap flt rma ve s zd rmazl k malzemelerini kullan n z. Hydrotect koruma uygulamas na ra men, inflaat ifllerinden sonra normalde yap lan son temizlik yine de gerekli olacakt r. Buradan özellikle cephe kaplama plakalar olarak kullan ld nda önemli avantajlar do ar. Çünkü burada güneflin, rüzgar n ve ya fllar n do al gücünden ücretsiz olarak yararlan labilmektedir. Özellikler ya fllar temizlik iflini aktif bir flekilde üstlenir. Bu da elbette yosunlara karfl da en efektif çözümdür. Hydrotect yüzey koruma uygulamas ile ifllenmifl cephe serami i antibakteriyel etkiye sahip oldu u için yosun ve mantarlar n oluflumu engellenir. Ya mur ve rüzgar görevin di er bölümünü üstlenir: Art klar "özar t m" yöntemiyle y kan r. Binalar n esteti i daha uzun ömürlü olur ve mimarisinin etkisi süreklili ini kaybetmez. Hydroctect'in bina yönetimindeki bilançosu da pozitiftir, çünkü temizlik ve bak m giderlerinin eskiye göre önemli ölçüde azalt lmas mümkündür. Deutsche Steinzeug firmas, Hydrotect yüzey koruma uygulamal cephe kaplama seramiklerini gelifltirip üreterek pazardaki liderli inin alt n bir kez daha çizmifltir.

9 Seite 4 Übersatz Agresif çevre etkilerine karfl dayan kl Yap malzemesi s n f A1, yanmaz

ÇATILARDA ISI YALITIMI

ÇATILARDA ISI YALITIMI 1. TERAS ÇATILARDA ISI YALITIMI 1.1 Geleneksel Teras Çat larda Is Yal t m Bu detayda su yal t m katman s yal t m n n üzerinde yer almaktad r. Çat sistemi, alttan buhar kesici ile su buhar na karfl korunurken,

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER Türkoba Mah. Fırat Plastik Cad. No:23 34907 Büyükçekmece stanbul / TURKEY T: +90 (212) 866 41 41-866 42 42 F: +90 (212) 859 04 00-859 05 00 www.firatpen.com.tr www.firat.com firat@firat.com info@firat.com

Detaylı

Taban ve Duvar yap s. Sizin konforunuz, bizim misyonumuz

Taban ve Duvar yap s. Sizin konforunuz, bizim misyonumuz Taban ve Duvar yap s Sizin konforunuz, bizim misyonumuz WTH Tabandan s tma ve so utma WTH n n tabandan s tma sistemleri günümüz inflaat flekli ve çeflitli iklim koflullar na uygun flekilde tasarlanm flt

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

PANELTON EL K TABI AÇIKLAMA Bu kitap, Panelton Boflluklu Döfleme ve Duvar Elemanlar n n: Tasar mc ya, Uygulamac ya ve Kullan c ya sa layaca kolayl klar ve olanaklar tan tmak amac yla haz rlanm flt r. Birleflimlerle

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi?

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? Teknoloji Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? / s. 5 Pratik bilgiler Topraklama sistemleri / s. 7 puçlar Montaj önerileri / s. 10-11 Schneider çözümleri Ayr toroidli kaçak ak m rölelerinden

Detaylı

çindekiler DELME GRUBU Ç FT TARAFLI BANTLAR AEROSOL VE YÜZEY K MYASALLARI YA LAYICILAR K MYASALLAR YAPIfiTIRICI K MYASALLAR

çindekiler DELME GRUBU Ç FT TARAFLI BANTLAR AEROSOL VE YÜZEY K MYASALLARI YA LAYICILAR K MYASALLAR YAPIfiTIRICI K MYASALLAR Ürün Katalo u çindekiler DELME GRUBU Stein Matkap Uçlar...5-6 Ç FT TARAFLI BANTLAR Stein Acrylic Foam Double Side Tape...8 Stein PE Foam Side Tape...9 Stein Film Double Side Tape...9 Stein Non Women Double

Detaylı

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv Schneider Electric SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv çindekiler Sayfa Sunum 2 Uygulama alanlar 4 Fonksiyonlar n tan t m 5 flletme koflullar 8 Genel özellikler 9 Fabrika yap m haz r tesislerin tan m 10

Detaylı

Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar

Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar PU Köpükler PU Köpük * Kap ve pencere kasalar n n duvara sabitlenmesinde * Boflluklar n doldurulmas nda * S cak-so uk su borular n n kaplanarak izolasyonunda * Banyo

Detaylı

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48 Seramik in alfabesi 48 Tablo II de görüldü ü gibi ortalama toplam maliyet, ürün maliyeti ve döfleme maliyeti dikkate al narak yap lan maliyet hesab ndan çok daha farkl sonuçlar ortaya ç km flt r. Geçici

Detaylı

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar M. Kemal GEL / Teknik Müdür BTM A.fi. Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar Bitümlü membranlarla yap lan su yal t m, yap elemanlar n n suya maruz kalan ve suyun geldi i taraftaki

Detaylı

Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri. Sanayi Ürünleri Kataloğu

Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri. Sanayi Ürünleri Kataloğu Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri Sanayi Ürünleri Kataloğu Endüstri ve bina pazarında Schneider Electric Yeni bir Elektrik Dünyasının inşaası... Elektrik, bugün hiç olmadığı kadar geleceğin enerjisi

Detaylı

temizleme Yüzey Kaliteleri, flleme Yöntemleri ve Temizleme

temizleme Yüzey Kaliteleri, flleme Yöntemleri ve Temizleme temizleme Yüzey Kaliteleri, flleme Yöntemleri ve Temizleme Yüzey Kaliteleri, flleme Yöntemleri ve Temizleme.1. Paslanmaz Çelik Yass Mamullerde Yüzey Kaliteleri Paslanmaz çelikler çok farkl yüzey kalitelerinde

Detaylı

ZANUSS Professional Zanussi Professional N900 N900

ZANUSS Professional Zanussi Professional N900 N900 N900 2 Sistem Modern catering dünyas n n geliflimine ZANUSS Professional Sistemi'nin katk lar n kim inkar edebilir. Bu sektördeki her profesyonel, mutfakta çal flma yaflam n iyilefltiren ve olanaklar geniflleten

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

Optimal bir s yal t m ile afla daki avantajlar hedeflenmelidir:

Optimal bir s yal t m ile afla daki avantajlar hedeflenmelidir: Yap Fizi i 1. Genel Günümüzün ve gelece in inflaatlar, enerji tasarrufu ile gürültü ve çevre bilincinin getirdi i gereklilikler do rultusunda flekilleniyor. Bu bilinçten kaynaklanan ve büyük ölçüde yeni

Detaylı

Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER

Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER SARITAfi TEKN K YAYIN NO: 1 2. BASKI Yay ma Haz rlayan Prof.Dr. Ahmet ARAN, Mehmet Ali TEMEL Tasar m/uygulama Göze Reklam Ltd. Bask Acar Matbaac l k A.fi. stanbul, A ustos

Detaylı

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER 5.1. BORULAR Temiz su tesisat nda kullan lan borular kullan m amac na uygun su kalitesini etkilemeyen ve korozyona dayan kl malzemeden yap lmal d r.

Detaylı

alç levha Uygulama Kitapç LAFARGE DALSAN

alç levha Uygulama Kitapç LAFARGE DALSAN alç levha Uygulama Kitapç LAFARGE DALSAN Firmam z bünyesinde üretilen mal ve hizmetlerin kalitesinde süreklili i sa lamak, müflterilerimizin beklentilerini eksiksiz ve tam zaman nda karfl lamak, iliflkide

Detaylı

Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009

Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009 2 o9 Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009 04 PIT: Push-In Teknolojisi PIT ile ba lant yapmak h zl ve zahmetsiz 06 Nursan Metalürji A.fi. Büyük sanayi kuruluflu Nursan Metalürji A.fi. Phoenix Contact'ı

Detaylı

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı Katalog ET G1 2008 GAMMA Bina Kontrol Sistemi Elektrik Tesisatç l Ticari Alan Kataloglar ALPHA Da t c, Klemensler ve Sayaç Panolar ALPHA Tesisat Da t c ve Sapt r c Bloklar

Detaylı

Mimari Yap larda Saydaml k ve Mekan Tasar m nda Ifl k Kontrolu

Mimari Yap larda Saydaml k ve Mekan Tasar m nda Ifl k Kontrolu Mimari Yap larda Saydaml k ve Mekan Tasar m nda Ifl k Kontrolu Doktora makalesi Müge Göker, Dan flman Yrd. Doç. Dr. Saadet Ayt s MÜ, Güzel Sanatlar Fakültesi, ç Mimarl k Bölümü, MSGSÜ, Mimarl k Fakültesi,

Detaylı

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI 7.1. BORULAR Kalorifer tesisat nda DIN 2440 normuna uygun dikiflli siyah borular (kalorifer borular ) kullan l r. Daha kaliteli boru kullanmak isteniyorsa,

Detaylı

Kullanma K lavuzu HLSI 60-17. BULAfiIK MAK NES

Kullanma K lavuzu HLSI 60-17. BULAfiIK MAK NES TR Kullanma K lavuzu HLSI 60-17 BULAfiIK MAK NES Ç NDEK LER Güvenlik önerileri Cihaz n kurulmas ve montaj Yumuflat c bölümü Tuzun doldurulmas Üst sepetin ayarlanmas Bulafl klar n yerlefltirilmesi Test

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih ÖKTEM Baflkan Yard mc s Levent ÜRKMEZ Asil Üye Orhan TURAN Asil Üye Kubilay ULU Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Levent KAYA Yedek Üye Feyzi

Detaylı

TEKN K TEKST LLER -GENEL

TEKN K TEKST LLER -GENEL TEKN K TEKST LLER -GENEL ve GÜNCEL B LG LER- Derleyen Yrd. Doç. Dr. Kahraman Arslan Bu raporun bas m na katk lar ndan dolay teflekkür ederiz. MÜS AD Araflt rma Raporlar : 58 ISBN 978-975-7215-84-4 stanbul,

Detaylı

Hafif Yapı Elemanları Tasarımı: Stuttgart Üniversitesi Hafif Strüktürler ve Kavramsal Tasarım Enstitüsü nün Güncel Çalışmaları

Hafif Yapı Elemanları Tasarımı: Stuttgart Üniversitesi Hafif Strüktürler ve Kavramsal Tasarım Enstitüsü nün Güncel Çalışmaları 8 Hafif Yapı Elemanları Tasarımı: Stuttgart Üniversitesi Hafif Strüktürler ve Kavramsal Tasarım Enstitüsü nün Güncel Çalışmaları ENSTİTÜDE HER TÜR HAFİF VE ADAPTE OLABİLİR STRÜKTÜR TASARIMI KONUSUNDA ARAŞTIRMA

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 21 - YANGIN TES SATI 21.1. M MAR TASARIMDA YANGIN GÜVENL 21.1.1. Girifl 21.1.2. Bina Yerleflimi 21.1.3. Bina Bölmeleri, Cepheler, Çat lar 21.1.4. Kaç fl Yollar ve Yang n

Detaylı