Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48"

Transkript

1 Seramik in alfabesi 48 Tablo II de görüldü ü gibi ortalama toplam maliyet, ürün maliyeti ve döfleme maliyeti dikkate al narak yap lan maliyet hesab ndan çok daha farkl sonuçlar ortaya ç km flt r. Geçici malzemeler olarak nitelendirdi imiz yumuflak malzemelerin toplam maliyetleri kal c malzemeler dedi imiz sert malzemelere oranla çok daha fazlad r. Seramik karolar döfleme maliyetleri fazla olmas na ra men bina ömrü boyunca de ifltirme gerektirmemesi nedeniyle alternatiflerine göre çok daha ekonomik malzemelerdir. Seramik için pratik bak m ve döfleme önerileri Seramik memnuniyeti iki koflula ba l d r: 1) Uygun seramik seçimine 2) Uygun biçimde döflenmesine

2 49 Bu iki koflul yerine getirildi i takdirde, seramik hem uzun y llar kullan l r, hem de sa l kl bir ortamda yaflaman za yard mc olur. Uzman olmayan kiflilerce döflenen seramikler, k sa sürede hasara u rayabilir. Bu durum, serami in de il, döfleyenin kusurudur. Döfleme yap l rken, dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri de seramik döflenecek yüzeyin pürüzsüz ve düzgün olmas d r. E er, döflenecek yüzey pürüzlü ise döfleme öncesi giderilmeli ve pürüzsüz hale getirilmelidir. Döflenecek yüzeyde e rilik varsa, bu da döfleme öncesi mutlaka giderilmelidir. Döflemeye nereden bafllanaca da önemli bir noktad r. Bafllang ç noktas iyi seçilmedi i takdirde, duvar dipleri ve kap a zlar nda göze hofl görünmeyen flekil bozukluklar olur. Döflemede kullan lacak harç malzemesinin seçimi de önemlidir. Uygun harç malzemesi seçilmeli ve kataloglarda belirtilen oranlarda kar flt r larak kullan lmal d r. Döflenen seramiklerin yerine oturmas için belirli bir süre geçmesi gerekmektedir. Bu süre mevsime, hava durumuna ve bulunulan bölgeye göre de iflir. Genellikle saattir. Bu süre geçmeden döflenen seramiklerin üzerine bas lmamas ve a rl k konulmamas gerekir. Aksi halde, iyi yap flmayan seramikler yerinden oynar.

3 Seramik in alfabesi 50 Seramik yer karolar aras nda döfleme bofllu u olarak 3 milimetre b rak lmas önerilmektedir. Duvar karolar için derz aral klar 2 milimetre ve rektifiye karolar n 1 milimetre derz aral ile döflenmesi gerekmektedir. Daha fazla aç kl k görünümü çirkinlefltirir. Aç kl k yer karosu için 3 milimetre, duvar karosu için 2 milimetre ve rektifiye karolar için 1 milimetreden daha az olursa, seramik uçlar birbirine sürtünerek, kenarlarda k r lmalar oluflur. Karo seramik yap flt r c s n n seçimine etki eden faktörler; Sat n ald m z serami in döflenmesinin sorunsuz olmas için afla daki bilgilere ihtiyaç vard r. Serami in cinsi ve ebad (Porselen, duvar serami i vs) Kullan m yeri (Konut, iflyeri, havuz, d fl cephe vs) Yap flt rma yüzeyi ( s val yüzey, alç esasl yüzey, ahflap, beton vs) Ülkemizde ve dünyada son y llarda artan kullan m, uygulama yeri ve seramik çeflitlili ine göre uygun yap flt r c seçimi önem kazanm flt r. Bu nedenle yukar da ad geçen kullan m alanlar n n do ru tespiti ile uygun yap flt r c seçimi ile uzun y llar sorunsuz bir döfleme sa lanabilir.

4 51 Seramik yap flt r c lar, Çimento, uygun granülemetrede silis ve ba lay c lardan oluflan su ile kar flarak uygulanan toz halinde haz r tip yap flt r c lard r. TSE EN standard na göre üretilen ve kullan lmas tavsiye edilen bu ürünler genelde çimento esasl yüzeylere kolayca uygulanmaktad r. Kraft torbalarda pazarda bulunmaktad r Bunun yan s ra; ahflap, alç vb yüzeylere de uygulanabilen dispersiyon tipli kullan ma haz r yap flt r c lar da pazarda yer almaktad r. Bu tip ürünlerde plastik kutularda sat fla sunulmaktad r. Yo un yaya trafi i, kimyasallara ve alkalilere maruz alanlarda ise epoxy esasl yap flt r c ve derz dolgular tercih edilmelidir.

5 Seramik in alfabesi 52 Ülkemizde harçl sistem tabir etti imiz kum ve çimentodan yap lan yap flt rma metodu yerini haz r yap flt r c lara b rakmaktad r. Haz r yap flt r c lar n avantajlar, Kayma yapmaz yukar dan afla ya döflemeye uygundur. 28 günlük yap flma mukavemeti 0,5 N/mm 2 dir. Suya, dona dayan mlar yüksektir. Su emme oran düflük porselen karolar mükemmel yap flt r r. Kolay uygulan r. Çal flma süreleri uzundur, döflenen seramikleri belli bir süre içersinde düzeltme imkan verir. Fabrika ortam nda üretildi inden ayn standartta ürün temin edilir. Ekonomiktir. Çok k sa sürede döfleme imkan verir.

6 53 Derz dolgu seçimi Kötü bir derz uygulamas en iyi serami i kötü gösterir. Bu nedenle derz seçimi en az seramik seçimi kadar önemlidir. Eskiden sadece çimento ile yap lan derz uygulamalar fabrika ortam nda üretilen derzler kullanarak yap lmal d r. yi bir derz dolgusu; Kolay uygulan r, serami i çizmez, Çökme, çatlama yapmaz Su itici özelli e sahiptir Renkleri zamanla de iflmez Afl nma dayan m yüksektir

7 Seramik in alfabesi 54 Derz dolgu malzemeleri naylon ve kraft ambalajlarda sat lmaktad r. Derz dolgu tüketimi; Seramik ebad na, Kal nl na Derz geniflli ine ba l olarak de iflmektedir. Ebat küçüldükçe derz tüketimi artmakta, ebad büyüdükçe azalmaktad r. Üretici firmalar n yukar da ad geçen kriterlere ba l olarak derz tüketim tablolar mevcuttur. yi bir derz uygulamas için; Uygun derz geniflli i b rak lmal d r. Tercihen min 2-3 mm Derzsiz uygulama hiç bir flekilde yap lmas tavsiye edilmez Kar fl m suyu temiz olmal, mutlaka ürün ambalaj nda yazan miktar kadar su ilave edilmelidir. Fazla veya eksik su ürün mukavemeti ile do rudan ilgilidir. Afl r güneflli ve rüzgarl havalarda çal fl lmamal d r Çal flma s cakl +5 le 35 ºC aras ndad r. ( zemin ve ortam s s ) Kar fl ma kesinlikle tekrar su ilave edilmemelidir. Seramik uyguland ktan sonra (h zl kuruyan yap flt r c larhariç) en erken saat sonra derz uygulamas na geçilmelidir. Uygulama öncesi derz aralar temiz olmal, uygun mala ve süngerler ile temizlik yap lmal d r. Temizleme suyu s k s k de ifltirilmeli, temizleme iflleminde çaput bez vb malzemeler yerine bu amaçla yap lm fl temizlik süngerleri kullan lmal d r. Derz uygulamas bittikten sonra saat hafif yaya trafi ine aç lmal d r. Kimyasallara dayan m ve a r yaya trafi ine dayan m istenen yerlerde tercihen epoxy esasl derz dolgular tercih edilmelidir.

8 55 Uzun koridorlar ve al flverifl merkezi gibi büyük alanlarda genleflme derzleri b rak lmal d r. Bu alanlar elastik bir dolgu malzemesi veya genleflme profilleri ile takviye edilmelidir. Uygulama öncesi üretici firmalar n teknik servislerine dan fl lmal ve tavsiyelerine uyulmal d r. Seramikler temizlenirken üretici firmalar n seramikler ve derz dolgulara zarar vermemek için tavsiyelerine uyulmal d r. Seramik döflenmeden önce dikkat edilmesi gereken konular. Uygulama yap lacak yüzey sa lam, tozsuz ve kuru olmal d r Uygulama yüzeyi kotunda olmal, yüzey bozukluklar tamir edilmelidir. Uygulama yap lacak çimento esasl yüzey 28 günlük prizini tamamlam fl olmal d r. Uygun kal nl kta seramik tara kullan lmal d r. Büyük ebadlar için büyük, küçük ebatlar için küçük diflli tarak kullan lmal d r. Temiz su ile ambalaj nda belirtilen miktarlar do rultusunda tercihen düflük devirli matkap ile kar flt rma yap lmal d r. Ürün dinlendirilmeli ve sonra uygulanmal d r. Derz ifllemi döfleme ifli bittikten en az 24 saat sonra yap lmal d r. Döflenen alan n üzeri nemli bez ve sünger ile silinerek, harç ve yabanc madde kalmamas sa lan r.

9 Seramik in alfabesi 56 Seramiklerde kalibre ve tonalite kontrolü Kalibre Seramik yer ve porselen yer karolar teknik özellikleri aç s ndan daha çok mukavemet yani yük tafl ma özelli i gerektirdi inden karolar n bünyesindeki gözeneklilik miktar n n azalt lmas gerekir, bu ise reçete ve yüksek piflirim s cakl yoluyla f r nlama sürecinde karo ebatlar n n küçültülmesi ile sa lan r. F r nlama sürecinde karolar n küçülmesi ham ebatlar na göre yaklafl k %7 dolaylar ndad r, küçülme f r n ç k fl ölçümlerde ebada ba l olarak de iflkenlik göstermekte ebat farkl l milimetre cinsinden ufak ebatlarda daha az, büyük ebatlarda daha fazla olmaktad r. F r n ç k fl karolar aras ebat farkl l n n azalt lmas amac yla paketleme makinelerinde her bir karo 4 kenar ve 2 merkez olmak üzere toplam 6 yerinden otomatik olarak ölçülür, verilen toleranslar do rultusunda ebat s n flar na ayr larak kutulan r, bu ebat s n flar kalibre olarak adland r lmaktad r. Özetle f r ndan ç kan karolar daha dar milimetrelik ebat toleranslar nda 2 yada 3 e ayr larak kutulanmakta, kalibre olarak iflaretlenmektedir. Bu ifllem bir elma bahçesinde üretilen elmalar n ebatlar na göre ayr lmas na benzetilebilir. Seramik karolar döflenmeye bafllamadan önce kalibre numaralar kontrol edilmeli, tüm kutular n kalibre numaralar n n ayn oldu undan emin olunmal d r, farkl olanlar varsa ay r p farkl alanda kullan lmal d r, aksi takdirde derz boflluklar nda ciddi kaymalar oluflacakt r. Renk tonu Renk tonu farkl l, farkl zamanda yada ayn anda üretilen karolar n aras nda oluflan rahats z edici görüntü farkl l, aç kl k-koyuluk farkl l d r. Renk tonu farkl l bulunan ürünler yan yana döflendi inde dama tahtas görüntüsü verirler.

10 57 Üretimde renk tonu farkl l na özellikle do adan al nan hammaddelerdeki de ifliklikler, s r haz rlama, f r nlama süreçleri neden olmaktad r. Seramik üretici firmalar, partileri renk tonu numaralar ile ay rmaktad r, renk tonu farkl l n n önlenmesi için ayn alana döflenecek karolar n kutular n n ayn renk tonu numaras na sahip olmas gerekmektedir. Özetle ayn mekana döflenecek karolar renk tonu numaras n n ve varsa kalibre numaralar n n ayn olmas gereklidir. Bu ay r m, farkl oda, kat, dilatasyon boflluklar gibi yap labilir, aksi takdirde ebat farkl l klar ve renk tonu farkl l klar oluflacakt r. Seramikler nas l temizlenir? Seramik temizli inde, iri taneli deterjanlar kullan lmamal d r. Normal ev tipi deterjanlar kullan lmal d r. Köpüksüz deterjanlar n tercih edilmesi, temizleme s ras nda iflinizi kolaylaflt r r. Çabuk silmenizi ve kurulaman z sa lar.

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar M. Kemal GEL / Teknik Müdür BTM A.fi. Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar Bitümlü membranlarla yap lan su yal t m, yap elemanlar n n suya maruz kalan ve suyun geldi i taraftaki

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

Girifl. 1.1. Genel Tan t m. 1.2. Paslanmaz Çeliklerin Üstünlükleri

Girifl. 1.1. Genel Tan t m. 1.2. Paslanmaz Çeliklerin Üstünlükleri irifl G i r i fl Girifl.. Genel Tan t m Normal alafl ms z ve az alafl ml çelikler korozif etkilere karfl dayan kl olmad klar ndan, bu tür uygulamalar için genellikle paslanmaz çeliklerin kullan lmas gerekir.

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Dergisi 57 (2008) 11-17 Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Üyesi Özet Al flverifl merkezleri; genellikle otopark, ma aza alanlar,

Detaylı

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009 H A V U Z OPERATÖR E L K T A B I UHE TEKN K KOM SYONU Teknik Yay n No: 3 Mart 2009 ll. Bas m Mart 2009 Tüm haklar UHE ne aittir. zinsiz k smen veya tamamen yay nlanamaz. Bu talimat, UHE Teknik Komisyonu

Detaylı

abcd temel afet bilinci el kitab

abcd temel afet bilinci el kitab abcd temel afet bilinci el kitab ABCD Temel Afet Bilinci El Kitab haz rlayanlar: Marla Petal, MSW. Zeynep Türkmen dan flman: Prof. Dr. Ahmet Mete Ifl kara kaynaklar: City of Los Angeles Fire Department

Detaylı

Hastane At klar, Ne Yapal m?

Hastane At klar, Ne Yapal m? 019 Ozerol 25/12/01 10:17 Page 1 STER L ZASYON DEZENFEKS YON VE HASTANE NFEKS YONLARI Hastane At klar, Ne Yapal m? Doç. Dr. brahim Halil Özerol nönü Üniversitesi T p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik

Detaylı

Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi

Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi ETCF AB tarafından finanse edilmektedir. ETCF Programı TOBB ve EUROCHAMBRES koordinasyonunda yürütülmektedir. Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi Proje

Detaylı

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER Ankara 2004 T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Hacettepe Üniveitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ç NDEK LER Ön Söz... 5 Sunufl... 7 Yeterli ve Dengeli

Detaylı

stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi

stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi FAZ DE fi M MALZEMELER VE ISI ENERJ S N N DEPOLANMASI 24. Grup Temel Kimya Meslek Komitesi ad

Detaylı

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. EYLÜL 2011 Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE fierifali Çiftli

Detaylı

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN!

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN! Güvenlik talimatlar 1 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI Bir elektirikli makine kullan ld nda, afla dakinide kapsayan güvenlik önlemleri her zaman takip edilmelidir. Bu dikifl bilgisayar n kullanmadan önce bütün

Detaylı

Hastane İnfeksiyonları

Hastane İnfeksiyonları ISSN 1301-3912 Turkish Journal of Hospital Infections Hastane İnfeksiyonları Dergisi Y l : 2008 Cilt : 12 Ek : 1 TÜRK HASTANE ÝNFEKSÝYONLARI ve KONTROLÜ DERNEÐÝ 2000 TÜRK HASTANE İNFEKSİYONLARI ve KONTROLÜ

Detaylı

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı

Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma

Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma ISSN 1302-2415 Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma Prof. Dr. Birol K lk fl; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Bu makalede, sürdürülebilir

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

TÜRK YE'DE ÇIKAN DO AL ZEOL T N ÇOCUK BEZLER NDE ANT M KROB YAL MADDE OLARAK KULLANILMASI

TÜRK YE'DE ÇIKAN DO AL ZEOL T N ÇOCUK BEZLER NDE ANT M KROB YAL MADDE OLARAK KULLANILMASI stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi TÜRK YE'DE ÇIKAN DO AL ZEOL T N ÇOCUK BEZLER NDE ANT M KROB YAL MADDE OLARAK KULLANILMASI 27.

Detaylı

Prof Dr. Emin ÖZBAfi *

Prof Dr. Emin ÖZBAfi * Nükleer Santraller ve Çevre liflkileri Prof Dr. Emin ÖZBAfi * Girifl Refah ve kalk nman n itici gücü olan enerji her ülke için çok önemli oldu- u gibi ikincil enerji olarak elektrik de sanayinin, hizmet

Detaylı

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM Ç NDEK LER [ S o r u - 1 ] hracat n kazan mlar nelerdir? 2 [ S o r u - 2 ] Japon pazar n n cazibeleri nelerdir? 4 [ S o r u - 3 ] Japon pazar nda baflar l olman n anahtar

Detaylı

Temel Foto raf Semineri Ders Notlar

Temel Foto raf Semineri Ders Notlar Temel Foto raf Semineri Ders Notlar Haz rlayan: Ufuk M. Duygun Kay n a k l a r P rof. Sabit Ka l fa g i l zzet Ke r i ba r M. S.Ü. Foto raf Bölümü, Prof. Sabit Ka l fa g i l ve Ö retim Görevlisi Kamil

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

eknanotekno 7/29/05 8:06 PM Page 3 noteknoloji

eknanotekno 7/29/05 8:06 PM Page 3 noteknoloji Türkiye de nanoteknoloji A USTOS 2005 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYANLAR : Bilkent Üniversitesi - Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Prof. Dr. Salim Ç rac - Prof. Dr. Ekmel Özbay - Doç. Dr. O uz Gülseren

Detaylı

1. Genel Ko ullar. 1.1. Kapsam. 1.2. S n rlamalar

1. Genel Ko ullar. 1.1. Kapsam. 1.2. S n rlamalar İMO - 01 / 2005 BÖLÜM 1 1-1 1. Genel Ko ullar 1.1. Kapsam Bu standart, çelik yap lar n kaynakl birleflimlerinin tasar m na, kaynak dikifllerinin mukavemet hesaplar na, imalat ve montaj na yönelik kurallar

Detaylı

TERMOKUPLLAR LE LG L GENEL B LG LER

TERMOKUPLLAR LE LG L GENEL B LG LER TEMOKUPLLA LE LG L GENEL B LG LE TEMOKUPL NED? cakl k ölçümleri giderek artan oranda önemli bir konu haline gelmifltir. cakl k tamamen fizik ile ilgili temel bir konudur. Çok çeflitli fiziksel özellikleri

Detaylı

SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI

SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI Hülya Sözlü/ Çocuk yuvas müdürü SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 88 say l yasa gere i kurulmufltur.

Detaylı

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 TM Kullan m K lavuzu TR IM-NE-C801S-E(V)-01-06/2013 Cihaz kullanmadan önce çindekiler Cihaz kullanmadan önce Giri... 3 Kullan m amac... 3 Önemli güvenlik talimatlar...

Detaylı

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA LIK SEKTÖRÜNDE Mine SOYY T Vedat Zeki YENEN Florance Nightangle Hastanesi stanbul Ticaret Üniversitesi ÖZET Dünyada ya anan h zl de i im ve teknolojik

Detaylı