ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI"

Transkript

1 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİNİN GÖREVLERİ Hastanemiz Enfeksiyon Kontrol Programının uygulanmasını sağlamak, yönetime ve ilgili bölümlere bu konularda öneriler sunmak, Güncel ulusal ve uluslararası kılavuzları dikkate alarak hastanemizde uygulanması gereken enfeksiyon kontrol standartlarını yazılı hale getirmek, bunları gerektikçe güncellemek, Hastanemiz sağlık çalışanlarına bu standartları uygulayabilmeleri için devamlı hizmet içi eğitim verilmesini sağlamak ve uygulamaları denetlemek, Hastanemizin ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun sürveyans programını uygulamak, geliştirmek ve çalışmaların sürekliliğini sağlamak, Hastane enfeksiyonu yönünden öncelik taşıyan bölümleri saptayarak ve bulgulara göre harekete geçerek, hastane enfeksiyon kontrol programı için hedefler koymak, her yılın sonunda hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını değerlendirmek ve yıllık çalışma raporunda bu değerlendirmelere yer vermek, Antibiyotik, dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon araç ve gereçlerin, enfeksiyon kontrolü ile ilgili diğer demirbaş ve sarf malzeme alımlarında, ilgili komisyonlara görüş bildirmek; görev alanı ile ilgili hususlarda, yataklı tedavi kurumunun inşaat ve tadilat kararları ile ilgili olarak gerektiğinde yönetime görüş bildirmek, Hastalar veya sağlık çalışanları için tehdit oluşturan bir enfeksiyon riskinin belirlenmesi durumunda, gerekli incelemeleri yapmak, izolasyon tedbirlerini belirlemek, izlemek, ilgili bölüme hasta alımının kısıtlanması veya gerektiğinde durdurulması hususunda karar almak, Sürveyans verilerini ve eczaneden alınan antibiyotik tüketim verilerini dikkate alarak, antibiyotik kullanım politikalarını belirlemek, uygulanmasını izlemek ve yönlendirmek, Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon işlemlerinin ilkelerini ve dezenfektanların seçimi ile ilgili standartları belirlemek, standartlara uygun kullanımını denetlemek, Üç ayda bir olmak üzere, hastane enfeksiyonu hızları, etkenleri ve direnç paternlerini içeren sürveyans raporunu hazırlamak ve ilgili bölümlere iletilmek üzere yönetime bildirmek, Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından hazırlanan yıllık faaliyet değerlendirme sonuçlarını yönetime sunmak, Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından iletilen sorunlar ve çözüm önerileri konusunda karar almak ve yönetime iletmek, Hasta bakımı ile ilgili enfeksiyon kontrol politikalarını oluşturmak ve uygulamaları izlemek, Sürveyans verilerini değerlendirmek ve sorunları ortaya koyarak çözüm önerilerini üretmek, Verileri, sorunları ve çözüm önerilerini hastanenin ilgili birimlerine duyurmak, Sağlık çalışanlarını meslek enfeksiyonları yönünden takip etmek, Hastane temizliği, çamaşırhane, mutfak, atık yönetimi gibi destek hizmetlerinin hastane enfeksiyonları yönünden kontrolünü sağlamak. Dök.No:YÖN.RH.06Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No:02 Sayfa No:1/1

2 ENFEKSİYON KONTROL EKİBİNİN GÖREVLERİ Enfeksiyon Kontrol Ekibi; Enfeksiyon Kontrol Hemşireleri ve Enfeksiyon Kontrol Hekiminden oluşur.görevleri: Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından belirlenen birimlerde hastane enfeksiyonları sürveyansını yürütmek, sürveyans verilerini düzenli olarak gözden geçirip sonuçlarını yorumlamak, gerekirse Düzeltici Önleyici Faaliyetler başlatmak ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi toplantılarında sunmak, Personelin mesleğe bağlı enfeksiyon ile ilgili risklerini takip etmek, koruyucu tıbbî önerilerde bulunmak, gerekli durumlarda bağışıklama ve profilaksi programlarını düzenlemek ve uygulamak üzere enfeksiyon kontrol komitesine teklifte bulunmak, Sürveyans verilerini ve eczaneden alınan antibiyotik tüketim verilerini kullanarak, yataklı tedavi kurumlarındaki antibiyotik kullanımını izlemek, yönlendirmek ve enfeksiyon kontrol komitesine bilgi vermek, Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon işlemlerini denetlemek, İlgili idari birimlerle koordinasyon halinde hastane temizliği, mutfak, çamaşırhane ve atık yönetimi ilkelerini belirlemek ve denetimini yapmak, Yıllık çalışma ön raporunu hazırlamak ve enfeksiyon kontrol komitesine sunmak, Enfeksiyon kontrol komitesinin gündemini belirlemek ve sekreteryasını yürütmek, Periyodik toplantılarda Enfeksiyon Kontrol Komitesi nin aldığı kararların uygulamaya geçirilmesini ve takibini sağlamak, Sağlık çalışanlarına yönelik enfeksiyon kontrolü ile ilgili hizmetiçi eğitim programlarını oluşturmak ve program çerçevesinde eğitimleri vermek, Hastane enfeksiyonu salgını şüphesi olduğunda, bunun kaynağını aramaya ve sorunu çözmeye yönelik çalışmaları başlatmak ve yürütmek, Cerrahi birimlerde ENFEKSİYON KONTROL HEKİMİNİN GÖREVLERİ En az haftada bir kere enfeksiyon kontrol hemşireleri ile bir araya gelerek çalışmaları değerlendirmek, gerekli görülen her durumda enfeksiyon kontrol hemşiresine tıbbî direktif ve tavsiye vermek, Enfeksiyon kontrol hemşireleri tarafından yürütülen çalışmaları ve hizmetiçi eğitim programını denetlemek, Yataklı tedavi kurumu personeline hastane enfeksiyonları konusunda Enfeksiyon Kontrol Komitesinin programları çerçevesinde eğitim vermek, Sürveyans verilerini düzenli olarak gözden geçirip, sonuçlarını yorumlayarak, periyodik olarak enfeksiyon kontrol ekibine bilgi vermek ve enfeksiyon kontrol komitesinin toplantılarında bu verileri sunmak, Enfeksiyon kontrol programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında görev almak, Dök.No:YÖN.RH.06Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No:02 Sayfa No:1/2

3 Hastane enfeksiyonu salgını şüphesi olduğunda, bunun kaynağını aramaya ve sorunu çözmeye yönelik çalışmaları başlatmak ve yürütmek, Bölümlerle ilgili sorunları o birimlere iletmek, bu birimlerin kontrol tedbirlerinin oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesine katılımlarını sağlamak. ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİNİN GÖREVLERİ Hastane enfeksiyonları sürveyansını yürütmek amacıyla, mikrobiyoloji laboratuvarından kültür sonuçlarını izlemek, günlük klinik ziyaretleri ile hastaları değerlendirmek, sorumlu hekim ve hemşirelerle koordinasyon sağlayarak hastane enfeksiyonu gelişen vakaları saptamak ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, Toplanan sürveyans verilerinin bilgisayar kayıtlarını tutmak, Klinik enfeksiyon hızı artışlarını veya belirli mikroorganizmalarla oluşan enfeksiyonlardaki artışı belirlemek ve bunları enfeksiyon kontrol hekimine bildirmek, Hastane enfeksiyon salgını şüphesi olduğunda, bunun kaynağını aramaya ve sorunu çözmeye yönelik çalışmalara katılmak, En az haftada bir kez enfeksiyon kontrol hekimi ile biraraya gelerek, çalışmaları değerlendirmek, Bölümlerle ilgili sorunları enfeksiyon kontrol hekimi ile birlikte o bölümlere iletmek, ilgili bölümlerin kontrol tedbirlerinin oluşturulması ve uygulanmasına katılımlarını sağlamak, Enfeksiyon kontrol programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında görev almak, Hastane genelinde enfeksiyon kontrol uygulamalarını izlemek, Sağlık çalışanlarına hastane enfeksiyonları ve kontrolü konusunda eğitim vermek. Dök.No:YÖN.RH.06Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No:02 Sayfa No:1/3

4 2-SÜRVEYANS YÖNTEMİ VE KAPSAMI 1. AMAÇ Hastane enfeksiyonu hızlarının ve zaman içinde meydana gelen değişikliklerin saptanması, enfeksiyon hızlarındaki anlamlı artışların fark edilmesi, kontrol önlemlerinin alınması ve bu önlemlerin etkinliğinin araştırılması için yürütülmesi gereken sürveyans programının yöntemini belirlemektir. 2. TANIM Sürveyans; belirli bir amaca yönelik olarak veri toplanması, toplanan verilerin bir araya getirilerek yorumlanması ve sonuçların ilgililere bildirilmesinden oluşan dinamik bir süreçtir. Hastane enfeksiyonu; hastanın hastaneye başvurduğu anda inkübasyon döneminde olmayan, yatışından en az saat sonra veya taburcu olduktan sonra 10 gün içinde gelişen enfeksiyonlardır. 3. KAPSAM Enfeksiyon Kontrol Hekimi ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi (EKH) ni kapsar. 4. UYGULAMA Hastanemizde Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi, Göğüs Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi ve Göğüs Cerrahisi Ünitesinde aktif prospektif hastaya dayalı, laboratuar destekli sürveyans yapılmaktadır. Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi ve Göğüs Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesinde invaziv araç ilişkili sürveyans (mekanik ventilatör, üriner kateter, santral venöz kateter), Göğüs Cerrahisi Ünitesinde ise cerrahi alan ilişkili sürveyans yapılmaktadır. Salgın şüphesi durumunda retrospektif sürveyans yapılmaktadır. EKH Mikrobiyoloji laboratuvarlarından kültür sonuçlarını günlük izleyerek, pozitif kültür sonucu olan hastaları saptar ve dosyalarını inceler. EKH sürveyans yapılan kliniklere ve yoğun bakımlara günlük vizitler yaparak hastaların lökosit, CRP, ateş değerlerini, aldığı antibiyotikleri, kültür sonuçlarını, mekanik ventilasyon ve invaziv araçlarla ilgili bilgileri Klinik Sürveyans İzlem Formu ve Yoğun Bakım Sürveyans İzlem Formu na kaydeder.gerek duyduğunda hastayı izleyen hekim ve Enfeksiyon Kontrol Hekiminin görüşlerini alarak hastane enfeksiyonu tanımına uyan hastaları saptar. Hastane enfeksiyonu saptanan hastalar ile ilgili bilgiler EKH tarafından Hastane Enfeksiyonları Erişkin Hasta Takip Formu na ve internet aracılığıyla Sağlık Bakanlığı nın hastane enfeksiyonları sürveyans sistemine kaydedilir. EKH en az haftada bir kez çalışmaları değerlendirmek amacıyla Enfeksiyon Kontrol Hekimi ile bir araya gelir.her ayın sonunda enfeksiyon hızları değerlendirilerek gerekirse düzeltici önleyici faaliyetler başlatılır. Sürveyans sonuçları (enfeksiyon hız raporları, invaziv araç ilişkili enfeksiyon hızları,etken dağılım raporları,antibiyotik direnç yüzdeleri, ameliyat tipine özgü enfeksiyon hız raporları) 3 ayda bir hastane yönetimi ve sürveyans yapılan birimlerin sorumluları ile paylaşılır. Dök.No:YÖN.RH.06Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No:02 Sayfa No:1/4

5 3-SALGIN İNCELEME TALİMATI 1. AMAÇ Salgına konu olan hastalığı ya da enfeksiyon etkenini daha fazla yayılmadan kontrol altına alabilmek, enfekte veya kolonize olmamış kişilere bulaşmasını durdurabilmek, benzer durumların tekrarlanmasını önleyebilmek ve daha önceden bildirilmemiş yeni rezervuarlar ve bulaş yollarını tanımlamak amacıyla işlem basamakları belirlemektir. 2. KAPSAM Şüpheli salgın durumunda oluşturulacak Salgın İnceleme Ekibi ni kapsar. Salgın İnceleme Ekibi; Enfeksiyon kontrol hekimi, Enfeksiyon kontrol hemşiresi, Mikrobiyoloji laboratuarı sorumlusu, Epidemiyolog, ilgili bölümün sorumlusu veya görevlendireceği bir hekim ve hemşireden oluşur. 3. TANIM Salgın; bir hastalığın bir yerde, belirli bir zaman diliminde beklenenden fazla görülmesi ya da belirli ortak özellikleri nedeniyle kümeleşme göstermesi olarak tanımlanır. 4. UYGULAMA Salgın İnceleme Ekibi ön inceleme ve tanımlayıcı araştırma amacıyla; sürveyans, mikrobiyolojik ve diğer (patoloji raporları, eczane kayıtları, radyoloji raporları, anestezi kayıtları, poliklinik defterleri, vb.) kayıtları inceler, klinik ve laboratuar çalışanları ile görüşmeler yapar. Geçici bir vaka tanımı oluşturulur. Vaka tanımında kim, ne zaman, nerede sorularının net bir şekilde cevaplanması gereklidir.örnek: 1 temmuz-30 eylül 2013 tarihleri arasında yoğun bakım ünitesinde yatan ve kan kültüründe Pseudomonas aeruginosa üreyen hastalar gibi. Konu ile ilgili literatür incelemesi yapılır. Vaka tanımına uyan tüm hastaların dosyaları ayrıntılı bir şekilde taranır. Tüm vakaları ve salgın incelemesi açısından önem taşıyan özelliklerini içeren bir liste hazırlanır. Laboratuarla iletişim kurularak önemli olabileceği düşünülen tüm izolatların (hasta izolatları veya şüpheli kaynaklardan alınan kültürler) saklanılması istenir. Vakalar belirlendikten sonra salgın dönemini, salgın öncesi dönemle karşılaştırabilmek amacıyla Y ekseni vaka sayısını, X ekseni zamanı gösteren bir salgın eğrisi çizilir. İki dönemdeki (salgın öncesi-salgın) atak hızlarının (hastalık sayısı/risk altındaki kişi sayısı) istatistiksel olarak karşılaştırılması sonucunda bunun gerçek bir salgın olup olmadığına karar verilir. Salgın öncesi dönemin sağlıklı bir şekilde temsil edilmesi için en az altı aylık veri incelenmelidir. İncelenen konu ile ilgili yazılı standartlar (varsa) incelenir ve bunlara ne ölçüde uyulduğu araştırılır. Dök.No:YÖN.RH.06Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No:02 Sayfa No:1/5

6 Toplanan tüm verilerin ve literatür bilgilerinin ışığında salgının nasıl geliştiğini açıklamayı hedefleyen bir hipotez geliştirilir. Tüm bu çalışmalar yürütülürken bir yandan da yayılımın önlenmesi için gerekli kontrol önlemleri alınır. Salgın kaynağı olabileceğinden şüphelenilen aletlerin (varsa) kullanımdan kaldırılması gereklidir. Muhtemel bir risk faktörünün, salgının ortaya çıkışında rolü olduğunu kesinleştirmek için risk faktörü, araştırılan durumun (enfeksiyon, kolonizasyon vb.) ortaya çıkışından önce mevcut olmalıdır. Risk faktörünün araştırılan durumla ilişkili olduğu istatistiksel yöntemlerle gösterilmelidir. Bunun için vakaların araştırılan durumdan etkilenmeyen hastalarla (kontrol grubu) karşılaştırılması (vaka-kontrol çalışması) ya da belirli bir risk faktörü taşıyan hastalarda araştırılan durumun görülme sıklığı ile bu risk faktörünü taşımayan hastalarda aynı durumun görülme sıklığının karşılaştırılması gereklidir (kohort çalışması). Enfeksiyon kontrol ekibince gerekli görülen durumlarda iki mikroorganizma arasındaki klonal ilişkiyi araştırmak için moleküler tiplendirme yöntemlerine başvurulabilir. Hastane ortamında bulunan yüzeyler çok sayıda mikroorganizma ile kontamine olduğu için salgın incelemeleri sırasında rutin ortam kültürü alınmasından özellikle kaçınılmalıdır. Yürütülen salgın incelemesi sırasında cansız materyalle ya da yüzeylerle araştırılan durum arasında bir ilişki olduğunun gösterilmesi durumunda sadece gerekli görülen yerlerden kültür alınabilir. Hastaların takibinde İzolasyon Prosedürü nde belirtilen önlemler uygulanır. Enfeksiyon kontrol önlemlerinin etkinliğini belgelemek için sürveyans sürdürülür. Salgın incelemesi boyunca ilgili bölümler ve hastane idaresi ile sürekli iletişim sağlanmalıdır. Dök.No:YÖN.RH.06Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No:02 Sayfa No:1/6

7 4-EL HİJYENİ TALİMATI 1. AMAÇ: Sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonların ve çapraz bulaşmaların önlenmesi amacıyla sağlık personeli, hasta, hasta refakatçileri ve ziyaretçiler için uygun el temizliği yöntemlerini ve endikasyonlarını belirlemektir. 2. KAPSAM: Hastanedeki tüm çalışanları, hasta, hasta refakatçilerini ve ziyaretçileri kapsar. 3. TANIMLAR: 1. Normal (sosyal) el yıkama :Ellerin sabun ve su ile yıkanmasıdır. Bu tip yıkama ile kirler ve geçici mikrop florası uzaklaştırılır, kalıcı flora etkilenmez. 2. El antisepsisi/ dekontaminasyon / mikropları uzaklaştırma: Antiseptik bir el ovma ürününü uygulayarak veya antiseptik bir el yıkama ürününü kullanarak mikroorganizmaların üremesini engellemek veya azaltmak. Hijyenik (antiseptik kullanarak) el yıkama ve el ovalamayı kapsar. A) Hijyenik el yıkama:antiseptik bir el yıkama ürünüyle ellerin yıkanması anlamında kullanılır. Riskli durumlar için, (enfekte hastalarla temastan sonra ve yoğun bakım ünitelerinde hasta ile temastan önce ve sonra) antiseptikler kullanılarak yapılan el temizliğidir. Amaç, eldeki tüm geçici ve kısmen de kalıcı floranın uzaklaştırılmasıdır. B) Hijyenik el ovalama:antiseptik solüsyonla veya çabuk etkili alkolik çözeltiler ile ellerin kuvvetlice ovuşturulması ile yapılan el temizliğidir. 3. Cerrahi el yıkama:ameliyat yapacak ekip tarafından, ciltteki kalıcı florayı azaltmak ve geçici florayı yok etmek amacıyla, ameliyat öncesinde gerçekleştirilen antiseptik el yıkama veya antiseptik el ovalama işlemidir.hijyenik el yıkama sonrasında varlığını sürdüren kalıcı florayı da azaltmak üzere yapılan el yıkama veya el ovmayı tanımlar. 4. UYGULAMA: Normal (sosyal) el yıkama : Sosyal hayattaki el temasını gerektiren kirli veya kontamine tüm rutin işlemlerden sonra eller görünür kir kalmayacak şekilde su ve sabunla yıkanmalıdır. 1. Akar su altında ellerinizi ıslatın. 2. Sıvı el sabununu el yüzeyine tümüyle yayın. 3. Parmaklar, avuç içi ve el sırtının tüm yüzeyleri saniye süreyle yıkama maddesiyle temizlemek için kuvvetle ovuşturun. 4. Bol su ile ellerinizi durulayın. 5. Kağıt havlu ile kurulayın. 6. Musluğu elle kapatacaksanız, elinizi kuruladığınız kağıt havluyu çöpe atmadan önce (elinizi sürmeden) bu işlem için kullanın. Dök.No:YÖN.RH.06Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No:02 Sayfa No:1/7

8 Hijyenik el yıkama 1. Kan, vücut sıvıları, sekresyonlar, kontamine materyalle veya bu örneklerin alınması veya taşınması esnasında kullanılan kaplarla temas sonrası 2. Hastayla direkt temastan önce ve sonra 3. İnvaziv işlemlerde eldiven giymeden önce ve sonra 4. İki ayrı hastaya temas etme arasında ve aynı hastada kirli vücut bölgesine temastan temiz bölgeye temasa geçerken antiseptik ajanlarla ellerinizi yıkayın. 5. Eller su ile ıslatılır, 3-5 ml antiseptik sabun avuca alınır. 6. Klorhekzidin kullanılıyorsa 1 dk, povidon iyot kullanılıyorsa 2 dk süre ile avuç içleri ve parmak araları başta olmak üzere eller tüm yüzey ve parmakları kapsayacak şekilde kuvvetlice ovuşturulur. 7. Eller su ile iyice durulanır, durulama parmak uçlarından dirseklere doğru yapılır, parmaklar yukarı gelecek şekilde tutularak, kontamine suyun dirsekten tekrar parmak ucuna akışı önlenir. 8. Eller kağıt havlu ile kurulanır, musluk kağıt havlu kullanılarak kapatılır. Hijyenik el ovalama 1. Alkol ancak temiz şartlarda etkili olduğundan görünür kir varsa eller önce su ve sabunla yıkanarak kurutulur. 2. Alkol bazlı solüsyon 3-5 ml bir avuca alınır. İki el birleştirilerek tüm el yüzeyi ve parmaklara temas edecek şekilde 1 dk süre ile ovuşturulur, kendi halinde kuruması beklenir. Cerrahi el yıkama 1. Saat, yüzük ve bilezikler çıkarılır. Suni tırnak ve oje olmaması enfeksiyon kontrolü açısından önerilmektedir. 2. Antiseptikli (klorhekzidin veya povidon iyot içeren) sabun alınır (5 ml), el ve kollar ovuşturularak 3-5 dk süreyle yıkanır. Günün ilk uygulamasında ayrıca tırnak dipleri 30 sn süreyle fırçalanır (antiseptikli sabun emdirilmiş tek kullanımlık sünger/fırçalar cerrahi el yıkama için uygundur). Ara yıkamalarda 2 dk süre yeterlidir.yıkama işlemi parmak uçlarından dirseğe doğru yapılır.işlem birkaç kez tekrarlanmalıdır. 3. Durulama işlemide ellerden dirseklere doğru olmalıdır.su dirseklerden aşağı akıtılarak durulanır ve steril havluyla kurutulur. 4. Musluk eller kullanılmadan kapatılır. 5. Steril eldiven giyene kadar hiçbir yere dokunulmaz. 6. Yıkama sonunda ellerin herhangi bir yere temas etmesi durumunda eller kontamine kabul edilir.yıkama işlemi tekrarlanır. Dök.No:YÖN.RH.06Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No:02 Sayfa No:1/8

9 Cerrahi el ovalama 1. Günün ilk yıkamasından sonraki vakalar için ara yıkama olarak tercih edilir. 2. Saat, yüzük ve bilezikler çıkarılır.suni tırnak ve oje olmaması enfeksiyon kontrolü açısından önerilmektedir. 3. Alkol ancak temiz şartlarda etkili olduğundan ellerde görünür kir varsa eller önce su ve sabunla yıkanarak kurutulur. 4. Hızlı etkili alkol bazlı ürün (3-5 ml) eller ve kollara ovularak uygulanır. İşlem süresi günün ilk ameliyatı için 3 dk olmalıdır. Bu süre boyunca ilave antiseptik alınarak tüm yüzeylerin ıslak kalması sağlanır. Sonraki ameliyatlar için 1 dakikalık süre yeterlidir. 5. Parmak uçları yukarı tutularak ellerin kendi halinde kuruması sağlanır. Steril eldiven giymek için tamamen kuruması beklenir. 5. EL HİJYENİNDE 5 ENDİKASYON KURALI:El hijyeni uygulaması gerektiren durumlar aşağıda belirtilmiştir: 1-Hasta ile temastan önce(tokalaşma, hastanın hareket etmesine yardım, muayene vb) 2-Aseptik işlemden önce(ağız/diş bakımı, ifrazat aspirasyonu, pansuman, kateter yerleştirme, yemek, ilaçhazırlama vb) 3-Vücut sıvısına maruz kalma riskinden sonra(ağız/diş bakımı, ifrazat aspirasyonu, kan alma ve manipüle etme, idrar, dışkı temizleme, atık halletme vb) 4-Hasta ile temastan sonra (tokalaşma,hastanın hareket etmesine yardım,klinik muayene vb) 5-Hasta ortamıyla temastan sonra(yatak çarşaflarını değiştirme,perfüzyon hızı ayarlama vb) TANIMLAR: Hastaya temas: Sağlık çalışanının ellerinin hastanın cildine veya kıyafetlerine dokunması anlamında kullanılmaktadır. Hasta ortamıyla temas: Sağlık çalışanının ellerinin hasta ortamındaki cansız eşyalara ve yüzeylere dokunması anlamında kullanılmaktadır. Aseptik işlem: Sağlık çalışanı tarafından gerçekleştirilir.mukozaya, hasar görmüş bir deriye, invazif tıbbi bir cihaza (kateter, sonda) veya sağlık hizmeti ekipmanına dokunma işi anlamında kullanılmaktadır. Vücut sıvıları: Kan ya da vücut tarafından salgılanan (mukoza, salya, meni, gözyaşı, kulak kiri, süt vb ), vücuttan atılan çıkartılar (idrar, dışkı, kusmuk), eksudasyon (terleme), transüdasyon (terleme haricindeki plevral sıvı, beyin omurilik sıvısı vb) ve diğer her türlü madde anlamında kullanılmaktadır. Denetim: El yıkama konusunda öncelikle kendi kendinizi denetleyin. Yukarıdaki kurallara uygun davranamıyorsanız nedenini belirleyin. Sorunu aşmanız için önce birim sorumlusundan, gerekirse Enfeksiyon Kontrol Hemşiresinden yardım isteyiniz. Dök.No:YÖN.RH.06Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No:02 Sayfa No:1/9

10 5-HASTANE TEMİZLİĞİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Hastanemizin risk alanlarına göre temizlik standartlarının oluşturulmasıdır. 2. KAPSAM: Hastanemizin tüm risk alanlarını kapsar. 3. SORUMLULAR: Sağlık bakım hizmetleri müdürü, müdür yardımcısı, birim sorumluları, sorumlu hemşireler, temizlik şirketi sorumlusu, temizlik personeli. 4. TANIMLAR Risk Düzeyi Hastane Bölümü Uygun Temizlik Yüksek riskli alanlar Orta risk alanları Ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, acil servis, merkezi sterilizasyon ünitesi, izolasyon odaları. Hasta odaları, laboratuarlar, acil servis.morg,müdahele odaları Temizlik+dezenfeksiyon Temizlik Düşük riskli alanlar Hemşire-doktor odaları, poliklinikler, hasta kabul birimleri, çamaşırhane, banyo, duş, tuvalet, ofis, kafeterya, koridorlar, depolar, mutfak, idari bölümler, sekreter odaları,tıbbi kayıt arşivi, hasta ile doğrudan temas etmeyen bölümler. Temizlik *Yüzeylerin vücut sıvı ve salgıları ile kirlenmesi durumunda temizliğe ek olarak dezenfeksiyon sağlanmalı Yer ve yüzey dezenfektanlarının sulandırma oranları Çamaşır suyu Klor tablet(17.4 gr lık) Yer-yüzey dezenfeksiyonu 1/100(1lt suya 10 cc) 5 lt suya 1 tablet(2000 ppm) için Kan ve vücut sıvılarının temas ettiği yüzeylerin dezenfeksiyonu için 1/10(1lt suya 100 cc) 2 lt suya 2 tablet(1000 ppm) Dök.No:YÖN.RH.06Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No:02 Sayfa No:1/10

11 5. UYGULAMA: 1. TEMEL İLKELER: Temizlik personeli, temizlik sırasında mutlaka eldiven giymelidir. Temizliğe başlamadan önce ve temizlik bitiminde eller yıkanmalıdır. Temizlik temizden kirliye doğru yapılmalıdır. Temizlik malzemeleri her bölüm için farklı olmalıdır. Temizlik solüsyonu temizlenen bölgenin risk durumuna göre hazırlanmalıdır. Sadece yüksek risk alanlarında ve özel durumlarda diğer alanlarda yüzey dezenfektanları kullanılmalıdır. Temizlik bitiminde malzemeler uygun şekilde yıkanıp kurulanmalıdır. Temizlik malzemeleri ve dezenfektanlar birbiri ile karıştırılmamalıdır. Tuvaletler en son temizlenmelidir. Kuru süpürme ve silkeleme yapılmamalıdır. Temizlik/dezenfektan çözeltileri kirlendiğinde, 2-3 hasta odasında kullanımdan sonra değiştirilmelidir. Gerekli görülen durumlarda beklenmeden temizlik yapılmalıdır. Kan ve vücut sıvıları döküldüğünde yapılacak temizlik: Bütün kan ve vücut sıvıları enfekte kabul edilmeli dökülme ve sıçramalarda temizlik güvenli bir şekilde yapılmalıdır. Katı yüzeylerin üzerine damlayan veya sıçrayan sıvıların kağıt havlu ile kaba kirleri alınmalıdır. 1/10 luk sodyum hipoklorit solüsyonu (çamaşır suyu) veya uygun oranda hazırlanmış klor tableti ile temizlenmeli ve temiz su ile durulanmalıdır. Kullanılan tüm malzemeler kırmızı atık torbasına konulmalıdır. İşlemi yapan personel kendini korumak için maske, gömlek ve eldiven giymelidir. İşlem sonrası eller mutlaka yıkanmalıdır. Paspas yapılması yöntemi: Eldiven, maske giyilir. Hasta odaları camlar açılarak havalandırılır. Nemli mob ile süpürme yapılır. Paspas arabalarında mavi kovaya deterjanlı su, kırmızı kovaya temiz su konmalıdır. Paspas; önce deterjanlı suda yıkanır, iyice sıkılır ve 8 çizecek şekilde paspaslama işlemi yapılır. Paspas kirlendikten sonra; önce duru suda yıkanır, sıkılır, daha sonra yüzey temizleyicili suda iyice yıkanıp sıkılarak silme işlemine devam edilir. Dök.No:YÖN.RH.06Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No:02 Sayfa No:1/11

12 3 odada bir yeni su hazırlanır. Paspas yapma işlemi bittikten sonra paspas iyice yıkanır, durulanır ve sıkılır. Daha sonra 100 ölçü suya 1 ölçü çamaşır suyu konularak hazırlanmış çözeltide 20 dakika bekletilir, durulanır sıkılır ve kurumaya bırakılır. Paspas kovası deterjanlı su ve duru su ile yıkanır, ters çevrilerek kurumaya bırakılır. Hasta odalarına kullanılan paspas ile koridorlara kullanılan paspaslar farklı olmalıdır. Enfekte hasta odasının temizliğinden sonra paspas tıbbi atık torbasına atılmalıdır. Vücut direnci düşük hasta odalarını temizlemeden önce paspaslar dezenfekte edilmelidir. Paspas arabalarında su asla bekletilmemeli, temizliğe başlamadan hemen önce su hazırlanmalı ve temizlik bittiğinde kovalar hemen boşaltılmalıdır. 2. RİSK ALANLARINA GÖRE TEMİZLİK İLKELERİ: Orta ve düşük riskli bölümlerin temizliği su ve deterjanla yapılmalıdır, dezenfektan kullanılmamalıdır. 1. DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR: Her bölümün temizliği o bölümde çalışan temizlik firması personeli tarafından yapılmalıdır. Personelin yaptığı temizlik işleri personel temizlik takip formu ile takip edilmelidir. Temizlik personeli temizlik öncesi steril olmayan eldiven kullanmalıdır. Öncelikle odalardaki çöpler tıbbi atık yönetimi prosedürüne uygun şekilde toplanmalıdır. Çöp kovaları görünür kir varlığında hemen, periyodik olarak haftada bir kere yıkanıp durulanmalıdır. Camlar ve kapılar haftada bir, kapı tokmağı ve pencere kenarları her gün temizlenmelidir. Banyo, lavabo ve tuvaletler en az günde iki kez sıvı deterjan ile fırçalanarak temizlenmelidir. Bu bölümlerin temizliğinde kullanılan temizlik malzemeleri başka amaçla kesinlikle kullanılmamalıdır. Tuvaletler en son temizlenmelidir.önce sifon çekilmeli, klozetin içi sıvı deterjan veya ovma maddesi dökülerek tuvalet fırçası ile fırçalanmalıdır.. Klozet kapağı ve etrafı ayrı bir sünger ile temizlenip durulanmalıdır. Islak alanlar son olarak durulanmalı ve kurulanmalıdır. Tuvalet temizliğinde dezenfektan kullanılmamalıdır. Tuvalet zemini en son temizlenmelidir. Sıvı sabun kaplarının üstüne ekleme yapılmamalı, içindeki sabun bittiğinde dezenfekte edilip kurutulduktan sonra, içerisine sabun koyulmalıdır. Koridorlar ayrı paspas ve deterjanlı su ile temizlenmeli ve kurulanmalıdır. Günün ilk saatleri ve gün sonunda koridorlara ıslak vakum uygulanmalıdır. Gün içinde gereken sıklıkta koridor temizliği yapılmalıdır. Fırça makineleri ve taşıyıcı tanklar her kullanımdan sonra yıkanmalı ve kurulanmalıdır. Mutfakta yüzeyler ve yerler her sabah ve akşam su ve deterjanla temizlenmelidir. Ayrıca gün içinde kirlenme olduğunda bu işlem tekrarlanmalıdır. Yemek hazırlanan platformlar günlük işlerden sonra hipokloritli dezenfektan ile silinmelidir. Telefon ahizeleri deterjanlı su ile temizlenmeli ve kurulanmalıdır. Dök.No:YÖN.RH.06Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No:02 Sayfa No:1/12

13 Bilgisayar klavyelerin günde bir kez ve kirlendikçe silinmesi yeterlidir. Yatak perdelerinde gözle görülür bir kirlenme olduğunda veya her 3 ayda bir yıkanmalıdır. Pencere perdeleri gözle görülür bir kirlenme olduğunda veya yılda bir yıkanmalıdır. Ünite duvarları ayda bir temizlenmeli, eğer kan veya vucut sıvısıyla kontamine ise dezenfekte edilmelidir. 2. ORTA RİSKLİ ALANLAR Hasta odalarının temizliğinde: Odadaki çöpler uygun şekilde toplanmalıdır. Çöp kovaları yıkanıp kurulanmalı ve temiz poşet geçirilmelidir. Temizlikte su ve deterjan kullanılmalıdır. Lavabolar, hasta yatağı, etajer, sandalye ve yemek masası deterjanlı su ile hergün temizlenmelidir. Pencere kenarlarının tozu günlük olarak alınmalıdır. Kapı ve camlar haftada bir, kapı tokmağı her gün silinmelidir. Çoğul dirençli bakterilerle(mrsa, VRE, ESBL+ gram negatif bakteriler vb.) enfekte hastaların yattığı odaların temizliğinde: Standart temizlik ve dezenfeksiyon önerileri uygulanmalıdır. Temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri sırasında el hijyeni, kişisel korunma ve izolasyon önlemlerine uyulmalıdır Kapı kolları, yatak kenarları, komodinler vb. sık dokunulan yerlerin temizlik ve dezenfeksiyonuna özellikle dikkat edilmelidir Kullanılan malzemeler diğer odaların temizliğinde kullanılmamalıdır (mümkün değilse odanın temizliği bitince paspas, sıcak su ve deterjanla yıkanıp 20 dakika 1/10 luk çamaşır suyunda bekletildikten sonra kullanılabilir) Mekanik temizlik bittikten sonra yer ve yüzeylerin dezenfeksiyonu dezenfektanlarla yapılmalıdır. Laboratuarların temizliğinde: Özel alanlar ve özel durumlar dışında döşeme, duvar, tuvalet ve yerlerin kimyasal dezenfeksiyonu gereksiz olup, su ve deterjanlar yeterli olmaktadır. Laboratuarlarda özel dezenfeksiyon gerektiren alan ve gereçler; güvenlik kabinleri, bankolar, mikroskop ve diğer özel gereçlerdir. Özel alan ve gereçlerin dezenfeksiyonunda dezenfektanlar kullanılmalıdır. Dök.No:YÖN.RH.06Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No:02 Sayfa No:1/13

14 3. YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR: Ameliyathane temizliği: Günlük temizlikte; Taşınabilir eşyalar dışarı çıkarılmalıdır. Hasta ve/veya vucut sıvısı ile direkt temas eden ameliyat masası, kontamine olmuş veya ıslanmış ameliyat lambaları,hemşire masası,kontamine olmuş eşyalar, yuzey veya ekipman dezenfektan ile temizlenir. Eğer kirlenmişse duvarlar da temizliğe dahil edilir. Yerler ıslak paspasla silindikten sonra yer dezenfektanı ile dezenfekte edilmelidir. Yerler kan ve vücut sıvıları ile kontamine ise uygun oranda dezenfektan ile temizlenir. Tekerlekli araçların tekerlek aralarındaki toz ve yabancı cisimler temizlenmelidir. Koridorlar sabah - akşam ve kirlendikçe, kapılar günde bir kez, önce temizlenmeli, sonra dezenfektanla silinmelidir. Haftalık temizlikte; Taşınabilir eşyalar, yerler, duvarlar, malzeme alınan tüm üniteler, ameliyathane girişi, kirli malzemenin taşındığı alanlar, depolar önce su ve deterjan ile temizlenmeli, sonra dezenfektanla silinmelidir. Temizlik malzemeleri her oda için ayrı olmalıdır. Temizlik solüsyonları her oda için ayrı olarak işlemden hemen önce hazırlanmalıdır. Ameliyat aralarında: Ameliyat odasının temizliği mutlaka temizden kirliye doğru yapılmalıdır. Ameliyathanede temizlik amacıyla fırça kullanılmamalıdır. Ameliyatta kullanılan tüm çöpler kırmızı atık torbasına konularak uzaklaştırılmalıdır. Kirli kompreslerin araları kontrol edilerek (cerrahi aletler kalabilir) çamaşır sepetine atılmalıdır. Çöp kovalarının torbaları her ameliyattan sonra değiştirilmelidir. Ameliyathanede temizlik yapılmadan bir sonraki hasta içeri alınmamalıdır. Ameliyat sırasında yere düşen materyaller uzaklaştırıldıktan sonra ameliyat masası ve yerler dezenfektanla silinmelidir. Ameliyat masası, yerler kan ve vücut sıvısı ile kirlenmişse temizlik sonrasında uygun oranda dezenfektanla dezenfekte edilmelidir. Ameliyathane lambalarının her ameliyattan sonra dezenfektanla silinmesi yeterlidir. Temizlik için kullanılan solüsyonlar her ameliyattan sonra değiştirilmelidir. Dök.No:YÖN.RH.06Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No:02 Sayfa No:1/14

15 Yoğun Bakım Ünitesinin temizliği: Yoğun Bakım Ünitesinin yüzeyleri her şiftte en az iki kere, bütün alanı kapsayacak şekilde düzenli olarak, kirlendikçe ve hasta taburcu olduğunda temizlenmelidir. Temizlikten sonra Dezenfeksiyon-Sterilizasyon Talimatı nda belirtilen yer-yüzey dezenfektanları ile dezenfekte edilmelidir. Hazırlanan solüsyonlar kirlendikçe ve izolasyon odalarında kullanımdan sonra değiştirilmelidir. Hasta bakım alanındaki çok dokunulan yüzeyler (örneğin; kapı kolları, yatak kenarlıkları, ışık düğmeleri, paravanların kenarları, başucu masaları, koltuk değnekleri, mobilyalar, telefon, bilgisayarlar, tansiyon aleti kılıfları, EKG kabloları vs.) el temasının az olduğu yüzeylere oranla daha sık temizlenmeli (en az günde bir kez) ve dezenfekte edilmelidir. Hastalar arasında da deterjan ve dezenfektanla temizlenmelidir. Mekanik ventilatorlerin ekranları ve dış yuzeyleri gunluk olarak yüzey dezenfektanı ile silinmelidir. Solunum devreleri tekrar kullanılacaksa sterilize edilmelidir. Seyrek el temasına maruz kalan yatay yüzeyler (örneğin; pencere kenarlıkları/denizlikleri ve sert zemin kaplamaları) düzenli şekilde, kirlenme veya sıçrama olduğu zaman, hasta taburcu olduğu zaman temizlenmelidir. Duvarlar, jaluziler ve pencere perdelerinin temizliği kirlilik gözle görülür olduğu zaman deterjanlarla yapılmalıdır. İzolasyon odası günde en az bir kez deterjan ve dezenfektanlı solüsyon ile temizlenmelidir. Temizlik personeli maske, önlük, eldiven, galoş ve bone kullanmalıdır. Dök.No:YÖN.RH.06Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No:02 Sayfa No:1/15

16 6-DEZENFEKSİYON VE STERİLİZASYON UYGULAMALARI PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Hastane genelindeki sterilizasyon/dezenfeksiyon uygulamaları için sterilizasyon yöntemlerini, dezenfektan seçimi ve dezenfektanların kullanım ilkelerini belirlemektir. 2. KAPSAM: Hastanedeki tüm birimleri ve çalışanları kapsar. 3.TANIMLAR: TEMİZLİK: Kir ve organik artıkların fiziksel olarak uzaklaştırılmasıdır. DEKONTİNAMASYON:Dezenfeksiyon/sterilizasyon öncesinde fiziksel veya kimyasal yöntemlerle yüzey veya malzemeden organik madde ve patojenlerin uzaklaştırılarak güvenilir hale getirilmesidir. STERİLİZASYON: Herhangi bir maddenin ya da cismin üzerinde bulunan tüm canlı mikroorganizmaların, sporlular dahil olmak üzere uzaklaştırılması veya inaktivasyonudur. DEZENFEKSİYON: Cansız maddeler ve yüzeyler üzerinde bulunan mikroorganizmalrın (sporlu bakteriler hariç) yok edilmesi veya üremesinin durdurulmasıdır.sporlu bakteriler dışındaki mikroorganizmaların cansız ortamdan elimine edilmesidir. Yüksek seviyeli dezenfeksiyon:kimyasal sterilizasyon için gerekenden(3 saat) daha kısa sürede (5-20dk)uygulanan, tüm vejetatif bakteriler, virüsler ve mantar sporları ile bakteri sporlarının bir kısmının eliminasyonudur. Orta seviyeli dezenfeksiyon: Tüberküloz etkenleri ve diğer vejetatif bakterilerle virüs ve mantarların çoğunun inaktive edilmesidir(genellikle 10dk da etkili olur). Düşük seviyeli dezenfeksiyon: Tüberküloz etkenleri ve zarfsız virüslere etkisiz olan, ancak bir kısım vejetatif mikroorganizmaları inaktive edebilen dezenfeksiyon seviyesidir. GERMİSİT: Mikroorganizmaları tahrip eden herhangi bir madde anlamında kullanılır. Dezenfektan: Cansız ortamda mikroorganizmaları inaktive etmek için kullanılan maddelerdir. Antisepsi:Canlı doku üzerindeki veya içindeki mikroorganizmaların öldürülmesi veya üremelerinin engellenmesidir. Antiseptik: Canlı üzerinde kullanılabilen germisitlerdir. Dök.No:YÖN.RH.06Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No:02 Sayfa No:1/16

17 TABLO 1: Kullanılan araç-gerece göre yapılacak sterilizasyon ve dezenfeksiyon Sınıflama Tanım Sterilizasyon/dezenfeksiyon önerisi Kritik araç gereçler Steril dokulara ve steril vücut boşluklarına temas eden veya vasküler sisteme giren araç gereçler (cerrahi aletler, kardiyak kateterler, idrar sondaları,implantlar bazı endoskoplar, protezler vb.) Mutlaka steril olmalıdır Yarı-kritik araç gereçler Mukoza ve bütünlüğü bozulmuş deri ile temas eden araç gereçler (solunum ve anestezi ekipmanları, gastroenterolojik endoskoplar, larengeskoplar, bronkoskoplar vb.) Sterilizasyon veya yüksek düzey dezenfeksiyon gerektirir Kritik olmayan araç gereçler Vücut bütünlüğü bozulmamış, sağlam deri ile ciltle temas eden araç gereçler (tansiyon aleti kılıfı, steteskop, termometre,ördek,sürgü,yatak kenarları,hasta odası mobilyaları vb.) Orta veya düşük düzeyde dezenfeksiyon(sadece vücut salgıları ile kirlenme durumunda) veya sadece su ve deterjanla basit temizlik önerilir. Dök.No:YÖN.RH.06Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No:02 Sayfa No:1/17

18 TABLO 2: Hastanemizde bulunan orta ve yüksek seviyeli dezenfektanlar Temas süresi Avantajları Dezavantajları Max. Kullanım Ortofitalaldehit Klor ve Klor Bileşikleri(Klor tabler-sodyum Dikloroizosiyan ürat) *Hızlı etkilidir *Aktivasyon gerektirmez *Belirgin kokusu yoktur *Materyal uyumu iyidir *Geniş etki spektrumludur *Musluk suyuyla hazırlanabilirler *Hızlı etkilidir *Daha etkili ve daha dayanıklıdır *suda kolay çözünebilen formatlardadır *Toksisitesi ve tahriş edici özelliği daha azdır *Çevre problemi oluşturmaz *Biyofilm tabakasına etkilidir *Suyun sertliğinden etkilenmez *Deriyi,giysileri ve çevre yüzeyleri boyar *Proteinleri griye boyar;iyi temizlenmemiş aletlerde renk değişikliği yapar *Organik madde ve proteinlerden büyük ölçüde etkilenirler *Işıkta yıkıma uğrarlar *Koroziv ve tahriş edici özellikleri vardır(bazı bakır,pirinç ve plastiklere) *Endoskopların bazı metal ve polimer yapılarına zara verebilir *Tuz ruhu gibi asit ve amonyakla birlikte toksik kimyasal bileşiklere yol açtığından kesinlikle birlikte kullanılmamalıdır 5-12 dk 14 gün *Yüksek düzey dezenfek. için 5000 ppm 20dk *Yer/yüzey dezenfek. için 2000 ppm kuruyuncaya kadar *Kan/vücut sıvısı bulaşında ppm kuruyuncaya kadar 1 gün Alkoller (%60-90) (orta seviyeli) ve Sprey yüzey dezenfektanları * Hızlı etkili *Toksik-allerjik etkileri yok *Renksiz,uçucu,atık bırakmaz *Kötü koku,leke oluşturmaz *Durulama ve kurutma gerektirmez *Materyal uyumu iyidir *Dayanıklıdır *Diğer dezenfektanlarla (iyot, klorhekzidin) etkili kombinasyonlar oluştururlar *Cilt-el antisepsisi ve temiz sert yüzeylerin dezenfeksiyonu için uygun Kuruyuncaya kadar Dök.No:YÖN.RH.06Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No:02 Sayfa No:1/18

19 TABLO 3: Hastanemizde bulunan yer-yüzey dezenfektanları Avantajlar Dezavantajlar Kullanım Klor ve Klor Bileşikleri (Klor tablet- Sodyum Dikloroizosiyanü rat) *Geniş etki spektrumludur *Musluk suyuyla hazırlanabilirler *Hızlı etkilidir *Suda kolay çözünür *Toksisitesi ve tahriş edici özelliği daha azdır *Biyofilm tabakasına etkilidir *Suyun sertliğinden etkilenmez *Organik madde ve proteinlerden büyük ölçüde etkilenirler *Işıkta yıkıma uğrarlar *Koroziv ve tahriş edici özellikleri vardır(bazı bakır,pirinç ve plastiklere) *Endoskopların bazı metal ve polimer yapılarına zara verebilir *Tuz ruhu gibi asit ve amonyakla birlikte toksik kimyasal bileşiklere yol açtığından kesinlikle birlikte kullanılmamalıdır Çamaşır suyu: *Paspaslama işleminde 1/100 lük(15 litre suya 1 pet bardağı-150 ml çamaşır suyu)) *Yüzey temizliğinde 1/100 lük (5 litre suya yarım çay bardağı- 50 ml çamaşır suyu) *Kan ve diğer vücut sıvılarının bulaştığı yüzeylerde 1/10 luk(1 litre suya bir çay bardağı-100 ml çamaşır suyu) Klor tablet: *Yüzey temizliği ve paspaslama işlemi için;17,4gr lık tabletlerden 5 lt suya 1 tablet(2000 ppm) * Kan ve diğer vücut sıvılarının bulaştığı yüzeylerde; 17,4gr lık tabletlerden 1 lt suya 2 tablet(10000 ppm) Alkoller (%60-90) (orta seviyeli) ve Sprey yüzey dezenfektanları *Çabuk etkili *Toksik-allerjik etkileri yok *Renksiz,uçucu *Kötü koku,leke ve atık oluşturmaz *Durulama ve kurutma gerektirmez *Materyal uyumu iyidir *Dayanıklıdır *Diğer dezenfektanlarla (iyot, klorhekzidin) uyumludur *Cilt-el antisepsisi ve temiz sert yüzeylerin dezenfek. için uygun *Sporisit değildir *Çabuk buharlaşır *Yanıcı *Kalıcı etkisi yok *Penetrasyonu zayıf *Temiz şartlarda etkili *Uzun süreli kullanımda cildi kurutabilir *Mercekli aletlerin montaj materyalini bozabilir, lastik-plastik malzemeyi sertleştirebilir *Ulaşılamayan küçük yüzeylerin ve kritik olmayan araçların dezenfeksiyonunda püskürtme yoluyla kullanılır. Dök.No:YÖN.RH.06Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No:02 Sayfa No:1/19

20 TABLO 4.:Hastanemizde bulunan antiseptik bileşikler (el ve cilt antiseptikleri) Tüber Org. mad. külosit Avantajları Etkilenme etki Alkoller (%60-90) Klorheksidin İyodoforlar (povidon iyot) Hafif (+) Minimal (+) (+) (+) *Hızlı etkili *Toksik-allerjik etkileri yok *Durulama ve kurutma gerektirmez *Diğer dezenfektanlarla (iyot, klorhekzidin) etkili kombinasyonlar oluştururlar *Cilt-el antisepsisi ve temiz sert yüzeylerin dezenfeksiyonu için uygun *Antimikrobiyal spektrumu geniştir *Gram (+)bakterilere etkindir *Kalıcı etkisi daha güçlüdür *İyotun ağır koku, tahriş edici etki ve kalıcı boyama özelliklerini göstermezler *Bakteri sporları dahil geniş spektruma sahiptirler Dezavantajları *Çabuk buharlaşır *Yanıcı,parlayıcı *Penetrasyonu zayıf *Kirli ortamda etkisizdir *Uzun süreli kullanımda ciltte kuruluk ve irritasyon yapabilir *Sabunlar,fosfat ve nitrat gibi iyonik kimyasallarla geçimsizliği vardır *Gram (-)bakterilere daha az etkindir *Ciddi konjektivit ve kornea hasarına neden olabilirler *Nispeten yavaş etki gösterirler *Kan varlığında aktivitelerini büyük ölçüde kaybederler *Nadiren iyot alerjisi oluşturabilir *Cilt, göz irritasyonu yapabilir 4. UYGULAMA: El antisepsisi El Hijyeni Talimatı nda ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Cilt antisepsisi Damar İçi Kateter Uygulama Talimatı ve Hemokültür Alınması Talimatı nda ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Endoskopik aletlerin dezenfeksiyonu Bronkoskopi Dezenfeksiyon Talimatı nda ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Yer ve yüzeylerin dezenfeksiyonu Hastane Temizliği Prosedürü nde ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Alet dezenfeksiyonu uygulaması: -Kullanıcı önlük ve eldivenini giyer, maskesini takar. -Tablo 1 e göre sınıflandırılan aletler ayrılabilir parçaları sökülerek bol su ve deterjanla(enzimatikli) organik kirden arındırılır. Dök.No:YÖN.RH.06Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No:02 Sayfa No:1/20

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları 1- Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi İnfeksiyon Kontrol Talimatı 2- Anne Sütü Saklama Talimatı 3-

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Uzm. Dr. Hasan Irmak Sağlık Bakanlığı Temel

Detaylı

1. AMAÇ: Eller aracılığıyla yayılan enfeksiyonların önlenmesi için uygun el temizliği yöntemlerini belirlemektir.

1. AMAÇ: Eller aracılığıyla yayılan enfeksiyonların önlenmesi için uygun el temizliği yöntemlerini belirlemektir. SAYFA No. Sayfa 1 / 8 1. AMAÇ: Eller aracılığıyla yayılan enfeksiyonların önlenmesi için uygun el temizliği yöntemlerini belirlemektir. 2. KAPSAM: Hastanedeki tüm çalışanlar, hastalar, hasta refakatçıları

Detaylı

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı-Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008

Detaylı

Gastrointestinal Endoskopide. Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon

Gastrointestinal Endoskopide. Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Gastrointestinal Endoskopide Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Baskı: Stil Matbaacılık San. ve Tic. A.Ş. Tel : 0212 281 92 81 GASTROİNTESTİNAL ENDOSKOPİ HEMŞİRELERİ VE TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ GASTROİNTESTİNAL

Detaylı

HASTA BAKIMI ve HEMŞİRELİK SÜRECİ İLE İLGİLİ GENEL STANDARTLAR

HASTA BAKIMI ve HEMŞİRELİK SÜRECİ İLE İLGİLİ GENEL STANDARTLAR HASTA BAKIMI ve HEMŞİRELİK SÜRECİ İLE İLGİLİ GENEL STANDARTLAR El Yıkama Hasta Kabulü ve Oryantasyon Hastanın Genel Sağlık Durumunun Değerlendirilmesi Hemşirelik Bakım Süreci Hasta Transferi Nöbet Değişim

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI Hemşirelik Programı YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gül BÜLBÜL MARAŞ

Detaylı

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL HİJYENİ VE KİŞİSEL KORUYUCU MALZEMELERİN KULLANIMI TALİMATI

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL HİJYENİ VE KİŞİSEL KORUYUCU MALZEMELERİN KULLANIMI TALİMATI Dok. Kodu: YÖN.TL.04 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: Kasım 2014 Rev. No: 01 Sayfa No: 1/5 1.AMAÇ: Bu talimat ile hastalara sağlık hizmeti ve bakım veren sağlık çalışanlarının, başta kırım kongo kanamalı

Detaylı

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kılavuzu İçindekiler Önsöz 03 Sunuş 05 Amaç 06 Kapsam 06 Genel Bilgiler 06 I. Bölüm 1. Dayanak 11 2. Tanımlar 11 II. Bölüm 3. Özel Hijyen Kuralları 15 3.1. Genel Şartlar

Detaylı

GENEL CERRAHİ SERVİSİ

GENEL CERRAHİ SERVİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL CERRAHİ SERVİSİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2 BÖLÜM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI 3 BÖLÜMÜN

Detaylı

ve 8 saatlik ortalama değer (eğri altında kalan alan) TWA yı geçmediği için normal sınırlarda kabul edilir.

ve 8 saatlik ortalama değer (eğri altında kalan alan) TWA yı geçmediği için normal sınırlarda kabul edilir. Klasik endüstride olduğu gibi, patolojide de hasta ile ilgili kalite kontrolü kadar çalışma koşulları da optimize edilmelidir. Yapılan işin kaliteli olmasını beklediğimiz ortamın çalışma şartlarını düşünmek

Detaylı

FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU

FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU İN Ç İ İ M RETİ Ü İ R ULLE M A NE M A T S E PA V K I CIL FIRIN E V I R A L S A U S Z E U V N A E L I Y J K A Hİ M A UL G Y U İYİ FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA

Detaylı

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4)

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biride sağlık hizmetlerinde sürekli kalite gelişimini sağlamaktır. 2003 yılında ülkemize özgü bir uygulama olarak performansa

Detaylı

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Gökay ÜSTDAL Danışman Öğretim

Detaylı

Bulaşıcı hastalıkların son yıllarda ciddi artış göstermesi nedeniyle, sağlık çalışanlarının

Bulaşıcı hastalıkların son yıllarda ciddi artış göstermesi nedeniyle, sağlık çalışanlarının Diş Hekimliği Uygulamalarında Çapraz İnfeksiyon Riski Prof. Dr. Rahime NOHUTCU Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, ANKARA Bulaşıcı hastalıkların son yıllarda ciddi

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 1 İÇİNDEKİLER Tıbbi Hizmetlerin Genel Esasları... 1 Acil Servis Hizmet Sunum Süreci... 1 Poliklinik Hizmetleri Sunum Süreci... 2 Yataklı

Detaylı

Laboratuvar Testleri İçin Örnek Alma

Laboratuvar Testleri İçin Örnek Alma Laboratuvar Testleri İçin Örnek Alma AMAÇ Tanı amacıyla aseptik koşullarda ve hasta güvenliği sağlanarak doğru ve etkin bir şekilde örneklerin alınması ve uygun koşullarda laboratuvara gönderilmesidir.

Detaylı

Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı

Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı Derleme/Review Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(6):547-554 Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı [A Problem that is not Considering in Health Workers: Healthy Work Environment]

Detaylı

Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğin Uygulama Talimatı

Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğin Uygulama Talimatı Dayanak:18.05.2012 tarihli ve 1179 sayılı Olur. Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğin Uygulama Talimatı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU AĞUSTOS 2005 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını

Detaylı

Hastanelerde Dezenfeksiyon Politikalar ve Yap lan Yanl fll klar

Hastanelerde Dezenfeksiyon Politikalar ve Yap lan Yanl fll klar 006 Ozyurt 3/1/02 9:59 Page 1 STER L ZASYON DEZENFEKS YON VE HASTANE NFEKS YONLARI Hastanelerde Dezenfeksiyon Politikalar ve Yap lan Yanl fll klar Doç. Dr. GATA Haydarpafla E itim Hastanesi Mikrobiyoloji

Detaylı

EL HİJYENİ. Hazırlayan: SELDA DEMİR Acıbadem Fulya Hastanesi 8. Kat Klinik Eğitim Hemşiresi

EL HİJYENİ. Hazırlayan: SELDA DEMİR Acıbadem Fulya Hastanesi 8. Kat Klinik Eğitim Hemşiresi EL HİJYENİ 2010 Hazırlayan: SELDA DEMİR Acıbadem Fulya Hastanesi 8. Kat Klinik Eğitim Hemşiresi El Hijyeni v El yıkama günlük yaşantı içinde her şeyden önce kişinin kendi sağlığı için önemliyken, çalışma

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Bu yönergede çağdaş hastane yönetim ilkeleri ve kurumun amaçları doğrultusunda hemşirelik

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane)

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) Hastaneleri Kurumu VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI EYLÜL 2014 SUNUŞ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı genel sekreterliklerde

Detaylı