YILI FAALĠYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1 2010 YILI FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 Hususi idareler ve Belediyeler, büyük kalkınma savaģımızda baģarı hasılasını arttıracak vazifeler almalı ve hususiyle hayat ucuzluğunu temin ederek, yerine göre tedbirler bulmalı ve selahiyetlerini tam kullanmalıdır YILI FAALĠYET RAPORU

2 SUNUġ ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki Görev ve Sorumluluklar... 6 C. İdareye İlişkin Belgeler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II- AMAÇ VE HEDEFLER A. İdarenin Amaç ve Hedefleri B. Temel Politikalar ve Öncelikler C. Diğer Hususlar III-FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A. Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları B. Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi IV-KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A. Üstünlükler B. Zayıflıklar C. Değerlendirme V-ÖNERĠ VE TEDBĠRLER EKLER EK-1 : Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyan EK-2: Harcama Yetkililerinin İç Kontrol Güvence Beyanı EK-3: Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı YILI FAALĠYET RAPORU

3 I- GENEL BĠLGĠLER İl Özel İdaresi; il halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliğidir. İlin kurulmasına dair kanunla kurulur ve ilin kaldırılmasıyla tüzel kişiliği sona erer. Görev alanı il sınırlarını kapsar. İl Özel İdaresinin organları; il genel meclisi, il encümeni ve validir. A.Misyon-Vizyon Misyonumuz Mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında öncelikli olanakları belirlemek, bütçenin önemli kısımlarını bu çerçeve içersinde kanunlara uygun olarak tahsis etmek tüm hizmetleri yaparken eşitli ve adaletli dağıtarak demokrasiyi güçlendirecek kaliteli ve etkili bir şekilde halkın hizmetine sunmaktır. Vizyonumuz Çağdaş, güvenilir, yerinden yönetim anlayışını yerleştirmiş, kır-kent arasındaki farklılıkları en aza indiren, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan; Dinamik, Ġnsan Odaklı, Öngörülü, Ġhtiyaçlara duyarlı bir kuruluş olmaktır. Ġlkelerimiz Karar alma ve uygulamada yurttaş katılımını ön planda tutan ve sorumluluk veren, tüm faaliyetlerini süreç ve sonuç aşamalarında kamunun bilgisine sunan, faaliyetlerinin sonuçlarından sorumluluk duyan, tüm yurttaşlara ihtiyaçları doğrultusunda ve kır-kent arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan bir anlayışla hizmet sunan ve hizmetlerin ulaşabilirliğinin etkin olarak sağlayan bir kuruluş olarak 11 temel ilke belirlemiştir. 1- Giresun a yakışan örnek ve önder bir kuruluş olmak. 2- Katılımcılık ve aktif hemşehrilik. 3- Şeffaflık. 4- Hesap verilebilinir. 5- İş ve çalışma ahlakına sahip olma. 6- Kalite bilincine sahip olma ve kalite duyarlılığı. 7- Öncelikleri ve kaynakları dikkate alarak, hızlı, adaletli ve güvenilir hizmet sunmak. 8- Zamanındalık ve sürelere uyum. 9- Hukuku ve kamu yararını daima ön planda tutmak. 10- Verimlilik ve etkililik. 11- İsrafları önlemek YILI FAALĠYET RAPORU

4 B. Yetki Görev ve Sorumluluklar Ġl Özel Ġdaresinin Görev ve Sorumlulukları İl Özel İdaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) Gençlik ve spor Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları İl sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde, b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında, Yapmakla görevli ve yetkilidir. (Ek fıkra: 3/7/ /85 md.; DeğiĢik ikinci fıkra: 24/7/ /42 md.) Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il Özel İdarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, İl Özel İdaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl Özel İdareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılacak ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir. (Ek fıkra: 1/7/ /26 md.) İl Özel İdaresi bütçesinden, emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar yapılabilir. İl çevre düzeni plânı; Valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde İl Belediyesi ve İl Özel İdaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile İl Genel Meclisi tarafından onaylanır. (Ek cümle: 1/7/ /26 md.) Belediye sınırları İl sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde İl çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, İl Özel İdaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir. İl Özel İdaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır YILI FAALĠYET RAPORU

5 Ġl Özel Ġdaresinin Yetkileri ve Ġmtiyazları Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek. Kanunların İl Özel İdaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. Borç almak ve bağış kabul etmek. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. Özel kanunları gereğince İl Özel İdaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak. Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek. İl Özel İdaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. İl Özel İdaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri İl Özel İdaresi taşınmazları hakkında da uygulanır. İl Özel İdaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez. Ġl Özel Ġdaresine Tanınan Muafiyetler İl Özel İdaresinin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmaz malları ile bunların inşa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarından muaftır. Vali Vali, İl Özel İdaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Valinin Görev ve Yetkileri İl Özel İdaresi teşkilâtının en üst amiri olarak İl Özel İdaresi teşkilâtını sevk ve idare etmek, İl Özel İdaresinin hak ve menfaatlerini korumak. İl Özel İdaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, İl Özel İdaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, İl Özel İdaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. İl encümenine başkanlık etmek. İl Özel İdaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. İl Özel İdaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek YILI FAALĠYET RAPORU

6 İl Özel İdaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. İl Genel Meclisi ve encümen kararlarını uygulamak. Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları yapmak. İl Özel İdaresi personelini atamak. İl Özel İdaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek. Şartsız bağışları kabul etmek. İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak. Kanunlarla İl Özel İdaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. Ġl Genel Meclisi İl genel meclisi, İl Özel İdaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur. Ġl Genel Meclisinin Görev ve Yetkileri İl Genel Meclisinin görevleri şunlardır: Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, İl Özel İdaresi faaliyetleri ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. Belediye sınırları il sınırı olan büyükşehir belediyeleri hariç il çevre düzeni planı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar planlarını görüşmek ve karara bağlamak. Borçlanmaya karar vermek. Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermeye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. Taşınmaz mal alımına, satımına trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmi beş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek. Şartlı bağışları kabul etmek. İl Özel İdaresi adına imtiyaz verilmesine ve İl Özel İdaresi yatırımlarının yap işlet veya yap işlet devret modeli ile yapılmasına, İl Özel İdaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. İl Özel İdaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. Norm kadro çerçevesinde İl Özel İdaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının YILI FAALĠYET RAPORU

7 ihdas, iptal değiştirilmesine karar vermek. Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahalli idareler ve mahalli idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına karar vermek. İl Özel İdaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. Ġl Encümeni İl Encümeni Valinin başkanlığında, İl Genel Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere Valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Valinin katılamadığı encümen toplantısına Genel Sekreter başkanlık eder. Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak, ilgili birim amirleri Vali tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir. S. NO Ġl Encümeninin Görev ve Yetkileri Stratejik Plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip İl Genel Meclisine görüş bildirmek. Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyar Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulhen halline karar vermek. Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1.Fiziksel Yapı CİNSİ İl Özel İdaremizin Bina, Tesis Ve Varlık Durumu MAHALLE / KÖY/ KURUM İLÇE MALI/TAHSİS KİRADA HİZMETTE M² Aksu / Merkez Kurumun Tedaş ve Arsası Kayadibi / Merkez Kurumun 2 Trafo ve Arsası 3 Tarla Aksu / Merkez Kurumun Şantiye Aksu / Merkez Tahsisli Hizmette YILI FAALĠYET RAPORU

8 S. NO CİNSİ MAHALLE / KÖY/ İLÇE KURUM MALI/TAHSİS KİRADA HİZMETTE M² 5 Tarla Aksu / Merkez Kurumun Fındık Bah. Aksu / Merkez Kurumun Lojman Erikliman / Merkez Kurumun YILI FAALĠYET RAPORU G.Ü İşhanı Hacımiktat / Merkez Kurumun Kirada ve Arsası Hacısiyam / Merkez Kurumun Lojman Hacısiyam / Merkez Kurumun Kirada Fındık Bah. 12 ve Arsası Seldeğirmeni / Merkez Seldeğirmeni / Merkez Kurumun Kurumun Arsa Hacımiktat / Merkez Kurumun Tarla Aksu / Merkez Kurumun Yol Aksu / Merkez Kurumun Yol Şantiye Ülper / Merkez Kurumun Asfalt Tarla Ülper / Merkez Kurumun Tarla / Taşocağı Yağmurca / Merkez Kurumun ve Arsası Aksu / Merkez Kurumun Tarla Ülper / Merkez Kurumun ve Arsası Barça / Merkez Kurumun 22 Yol Çınarlar / Merkez Kurumun 23 ve Arsası Çınarlar / Merkez Kurumun 24 ve Arsası Çınarlar / Merkez Kurumun 25 Öğretmenevi ve Bahçesi 26 Arsa 27 ve Arsası 28 ve Arsası 29 ve Arsası 30 Ev 31 ve Arsası Çınarlar / Merkez Fevziçakmak / Merkez Gemilerçekeği / Merkez Gemilerçekeği / Merkez Gemilerçekeği / Merkez Gemilerçekeği / Merkez Hacıhüseyin / Merkez Kurumun Kirada / E.G.Vakfı İzci Evi Yol ve Girne Taksi Öğretmenevi Kurumun Kurumun Kurumun Kurumun Kurumun Kurumun 32 Müze Kale / Merkez Kurumun Müze

9 S. NO CİNSİ MAHALLE / KÖY/ İLÇE KURUM MALI/TAHSİS YILI FAALĠYET RAPORU KİRADA HİZMETTE M² 33 Lojman Kale / Merkez Kurumun Vali Matbaa Binası Kale / Merkez Kurumun 35 ve Arsası Kapu / Merkez Kurumun 36 Arsa Kapu / Merkez Kurumun Hizmette/ C.A. sanat galerisi Cami Fındık Bahçesi Nizamiye / Merkez Kurumun ve Arsası Nizamiye / Merkez Kurumun 39 Lojman Osmaniye / Merkez Kurumun 40 Bahçe Osmaniye / Merkez Kurumun 41 Bahçe 42 Ev 43 Hiz.Binası, Lojman, Atölye, Yemekhane 44 ve Arsası Fevzi Çakmak / Merkez Sultanselim / Merkez Teyyaredüzü / Merkez Teyyaredüzü / Merkez Kirada / Vali Yrd. Bld.Su Deposu/Park Kurumun Kurumun Seyirterası Kurumun Hizmette Kurumun Tarla Aksu / Merkez Kurumun ve Arsası 47 ve Arsası 48 Sosyal Tesis 49 Fındık Bahçesi Hacıhüseyin / Merkez Gemilerçekeği / Merkez Hacıhüseyin / Merkez Fevziçakmak/ Merkez Kurumun Kurumun Kurumun Hizmette/ Hizmette/ Hizmette/ Kültür sitesi Kurumun Tarla Aksu/Merkez Kurumun ve Arsası Çaykara Kurumun 52 ve Arsası Gemilerçekeği/ Merkez Kurumun Hizmette/ ihalesi yapıldı Fındık Bahçesi Erikliman / Merkez Kurumun Kültür Evi Çınarlar / Merkez Kurumun Hizmette Kültür Evi Çınarlar / Merkez Kurumun Hizmette ve Arsası Çıtlakkale / Merkez Kurumun ve Arsası Çaykara / Merkez Kurumun Yurt Yunusemre / Alucra Kurumun Yurt Lojman Yunusemre / Alucra Kurumun Hizmette

10 S. NO 60 CİNSİ Hiz.Binası, İşhanı, Lojman MAHALLE / KÖY/ İLÇE KURUM MALI/TAHSİS KİRADA HİZMETTE M² Mesudiye / Alucra Kurumun Hizmette ve Arsası Mesudiye / Alucra Kurumun 62 ve Arsası Mesudiye / Alucra Kurumun Tarla Parak / Alucra Kurumun ve Arsası Topçam / Alucra Kurumun Tarla Yunusemre / Alucra Kurumun Pansiyon 67 Arsa 68 Arsa 69 Hiz.Binası, Lojman Tamzara / Ş.Karahisar Tamzara / Ş.Karahisar Avutmuş/ Ş.Karahisar Kurumun T.G.Derneği Kurumun Kurumun Bülbül / Ş.Karahisar Kurumun Hizmette Lojman Bülbül / Ş.Karahisar Kurumun Hizmette Kuran Kursu Avutmuş / Ş.Karahisar Kurumun 72 ve Arsası Kızılca / Ş.Karahisar Kurumun 73 ve Arsası Kırkgöz / Ş.Karahisar Kurumun 74 ve Arsası Kütküt / Ş.Karahisar Kurumun 75 ve Arsası İkioğul / Ş.Karahisar Kurumun K.Kursu Şantiye Müftü / Ş.Karahisar Kurumun Hizmette ve Arsası Taş / Ş.Karahisar Kurumun 78 Arsa 79 ve Arsası Tamzara / Ş.Karahisar Tamzara / Ş.Karahisar Kurumun Kurumun Şantiye Gökçukur / Güce Tahsisli Hizmette ve Arsası Çarşı / Güce Kurumun Hiz.Binası Çarşı / Güce Kurumun Hizmette ve Arsası Kemaliye / Güce Kurumun 84 ve Arsası Kemaliye / Güce Kurumun Arsa Kemaliye / Güce Kurumun Hiz.Binası, Lojman,İş Hanı Kurtuluş / Çamoluk Kurumun Hizmette YILI FAALĠYET RAPORU

11 S. NO CİNSİ MAHALLE / KÖY/ İLÇE KURUM MALI/TAHSİS KİRADA HİZMETTE M² 87 ve Arsası Yuvacık / Çamoluk Kurumun Boş ve Arsası Dulundas / Çamoluk Kurumun Boş ve Arsası Kurukol / Çamoluk Kurumun Boş ve Arsası Köroğlu / Çamoluk Kurumun Boş ve Arsası Köroğlu / Çamoluk Kurumun Boş ve Arsası 93 ve Arsası Söğütağzı / Doğankent Söğütağzı / Doğankent Kurumun Kurumun 94 Lojman Merkez / Doğankent Kurumun Kaymakam Bina ve Arsası Sütlüce / Dereli Kurumun Park Sütlüce / Dereli Kurumun ve Arsası Sütlüce / Dereli Kurumun 98 ve Arsası Merkez/Dereli Kurumun 99 ve Arsası Sütlüce / Dereli Kurumun Hizmette/ Arsa Sütlüce / Dereli Kurumun Bina ve Arsası Yağlıdere Kurumun ve Arsası Üçtepe Bld. / Yağlıdere Kurumun 103 ve Arsası Yağlıdere Kurumun 104 ve Arsası 105 ve Arsası Üçtepe Bld. / Yağlıdere Üçtepe Bld. / Yağlıdere Kurumun Kurumun 106 ve Arsası Yağlıdere Kurumun Arsa Yağlıdere Kurumun Şantiye Yeşilköy / Çanakçı Kurumun Hizmette ve Arsası Çarşı / Çanakçı Kurumun 110 Lojman Sarayköy / Çanakçı Kurumun Kaymakamlık Kaymakam ve Arsası Karabörk / Çanakçı Kurumun Arsa Karabörk / Çanakçı Kurumun Arsa Karabörk / Çanakçı Kurumun YILI FAALĠYET RAPORU

12 S. NO CİNSİ MAHALLE / KÖY/ İLÇE KURUM MALI/TAHSİS KİRADA HİZMETTE M² 114 Arsa Karabörk / Çanakçı Kurumun Bahçe Sarayköy / Çanakçı Kurumun Plan Direği Eren / Piraziz Kurumun Direk 117 Lojman Eren / Piraziz Kurumun Fındık Bahçesi Yenimahalle / Piraziz Kurumun Hiz.Binası, Sosyal Tesis Yenimahalle / Piraziz Kurumun Hizmette Arsa Şehli / Piraziz Kurumun Çalılık Ayıkbaşı / Piraziz Kurumun - Oca Hiz.Binası, Lojman, İşhanı Gümüşçay / Eynesil Kurumun Hizmette ve Arsası Ören / Eynesil Kurumun YILI FAALĠYET RAPORU ve Arsası Boztepe / Eynesil Kurumun ve Arsası Yoliçi / Keşap Kurumun BOŞ ve Arsası Fındıklı / Keşap Kurumun Kirada ve Arsası Uğurca / Keşap Kurumun Kirada ve Arsası Fındıklı / Keşap Kurumun 129 ve Arsası Karabedir / Keşap Kurumun 130 ve Arsası Bozkurt / Keşap Kurumun 131 ve Arsası Yolağzı / Keşap Kurumun 132 Hiz.Binası, Lojman, Diğer Kurumlar Bozkurt / Keşap Kurumun Hizmette Stadyum Fındıklı / Keşap Kurumun 134 Lojman Bozkurt / Keşap Kurumun Spor Kaymakam Fındık Bahçesi Dokuztepe / Keşap Kurumun Çalılık Dokuztepe / Keşap Kurumun Arsa Karabedir / Keşap Kurumun Cami bahçesi Çalılık Dokuztepe / Keşap Kurumun ve Arsası Çam / Espiye Kurumun ve Arsası Çam / Espiye Kurumun

13 S. NO CİNSİ MAHALLE / KÖY/ İLÇE KURUM MALI/TAHSİS 141 ve Arsası Çam / Espiye Kurumun 142 ve Arsası Cibril / Espiye Kurumun 143 ve Arsası Cibril / Espiye Kurumun 144 ve Arsası Çam / Espiye Kurumun 145 ve Arsası Çam / Espiye Kurumun 146 ve Arsası Espiye Kurumun 147 ve Arsası Espiye Kurumun 148 Hiz.Binası, İş Merkez 149 Lojman Adabük / Espiye Kurumun KİRADA HİZMETTE M² Espiye Kurumun Hizmette Kaymakam Fındık Bahçesi Kaşdibi / Espiye Kurumun Lojman Kumyalı / Görele Kurumun 152 Hiz.Binası, Lojman, İşhanı, Kaymakam Kumyalı / Görele Kurumun Hizmette ve Arsası Kumyalı / Görele Kurumun 154 ve Arsası Kumyalı / Görele Kurumun 155 ve Arsası Yeşiltepe / Görele Kurumun 156 ve Arsası Hendekbaşı / Görele Kurumun 157 ve Arsası Kumyalı / Görele Kurumun 158 ve Arsası İhsaniye / Bulancak Kurumun 159 ve Arsası 160 ve Arsası Şemsettin / Bulancak Şemsettin / Bulancak Kurumun Kurumun ve Arsası Uçarlı / Bulancak Kurumun BOŞ / ve Arsası Aydındere / Bulancak Kurumun 163 ve Arsası Ballıca / Bulancak Kurumun 164 Arsa Aydındere / Bulancak Kurumun YILI FAALĠYET RAPORU

14 S. NO CİNSİ MAHALLE / KÖY/ İLÇE KURUM MALI/TAHSİS 165 Fındık Bahçesi Saraçlı / Bulancak Kurumun KİRADA HİZMETTE M² Hissedarlar Kullanıyor Arsa Yalı / Bulancak Kurumun Kar.Gazino ve Arsa 168 ve Arsa Yalı / Bulancak Şemsettin / Bulancak Kurumun Gazino Özel İdarenin 0.00 Kurumun BOŞ / Hiz.Binası İhsaniye / Bulancak Kurumun Hizmette Lojman Ballıca / Bulancak Kurumun 171 ve Arsası Hamam / Tirebolu Kurumun 172 ve Arsası İstiklal / Tirebolu Kurumun 173 ve Arsası Yeniköy / Tirebolu Kurumun 174 ve Arsası Yeniköy / Tirebolu Kurumun 175 ve Arsası Avculu / Tirebolu Kurumun 176 ve Arsası Hamam / Tirebolu Kurumun 177 ve Arsası Körliman / Tirebolu Kurumun 178 ve Arsası İstiklal / Tirebolu Kurumun 179 ve Arsası İstiklal / Tirebolu Kurumun 180 ve Arsası Körliman / Tirebolu Kurumun Kaymakam Y. Y. Y ve Arsası Çarşı / Tirebolu Kurumun BOŞ / Arsa Doğancı / Tirebolu Kurumun Hiz.Binası, Lojman Yeniköy / Tirebolu Kurumun Hizmette Lojman Çarşı / Tirebolu Kurumun Kaymakam Ahşap Bina Çarşı / Tirebolu Kurumun Kültür Evi Kat Kar.Bina Körliman / Tirebolu Kurumun Sosyal Tesis Ankara Kurumun Boş Şantiye Adabük / Espiye Kurumun Hizmette Şantiye Mesudiye / Alucra Kurumun Hizmette Arsa Ballıca / Bulancak Kurumun Futbol Sahası YILI FAALĠYET RAPORU

15 Dozer Greyder Yükleyici Excavatör Kanal Kazıcı Kompresör W.Dril Silindir D.Kamyon Distribütör Toplam Makine Parkı Makinenin Bulunduğu Yer MERKEZ ALUCRA BULANCAK ÇAMOLUK ÇANAKCI DERELİ DOĞANKENT ESPİYE EYNESİL GÖRELE GÜCE KEŞAP PİRAZİZ Ş.KARAHİSAR TİREBOLU YAĞLIDERE TOPLAM YILI FAALĠYET RAPORU

16 2. Örgüt Yapısı GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLAT ŞEMASI YILI FAALĠYET RAPORU

17 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Paket Program PROGRAM ADI ADET İhale Programı 1 Hukuk ve İçtihat Programı 1 Maaş Programı 2 Yaklaşık Maliyet Programı 3 Netcad Programı 1 Bilgisayarlar Masaüstü Bilgisayar 175 Dizüstü Bilgisayar 17 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Güvenlik Cihazı (Firewall) 1 Log Analiz Cihazı 1 Yazıcı 123 Telefon 125 Kurumsal Cep Telefonu 232 Fotokopi Makinesi 4 Fotoğraf Makinesi 1 Kamera 1 Güç Kaynağı 50 Tarayıcı 3 Projeksiyon Cihazı 5 Ploter 1 Plan Kopya Makinesi 1 Etüt ÇalıĢmalarında Kullanılan Cihazlar S.No Adı Markası Adet Özellik 1 GPS Leica System Jeodezik Amaçlı 2 GPS Leica System Jeodezik Amaçlı 3 GPS Leica System Jeodezik Amaçlı 4 Total Station Leice tcr Jeodezik Amaçlı 5 Total Station Leice tcr Jeodezik Amaçlı 6 Sehpa Leica 9 Genel Ölçüm Amaçlı 7 Jalon 7 Klasik Ölçüm Amaçlı 8 Jalon Leica 4 Gps Ölçüm Amaçlı 9 Reflektör Leica 8 Genel Ölçüm Amaçlı 10 Harici Batarya Leica 5 15 Saat enerji sağlayabilme 11 El Tipi Gps Garmın 4 5 m Ölçüm hassasiyeti 12 Altımetre Thommen 3 2 m Ölçüm hassasiyeti (Büyük) 13 Altımetre Thommen 5 5 m Ölçüm hassasiyeti (Küçük) YILI FAALĠYET RAPORU

18 4. Ġnsan Kaynakları Personel Durumu Birim Ve Sınıflara Göre Personel Dağılımı İLÇELER MEMUR SAYISI GİH TH SH AH YH TOPLAM İŞÇİ SAYISI SÖZLEŞMELİ SAYISI MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ TOPLAM MERKEZ ALUCRA BULANCAK ÇAMOLUK ÇANAKÇI DERELİ DOĞANKENT ESPİYE EYNESİL GÖRELE GÜCE KEŞAP PİRAZİZ Ş.KARAHİSAR TİREBOLU YAĞLIDERE TOPLAM Giresun Ġl Özel Ġdaresi PERSONEL BİLGİLERİ NORM SAYISI DOLU KADRO ÇALIŞAN BOŞ KADRO MEMUR SAYISI İŞÇİ SAYISI SÖZLEŞMELİ SAYISI TOPLAM YILI FAALĠYET RAPORU

19 PERSONEL DURUMU Memur Personel 84 Kişi; 19% Sözleşmeli Personel 25 Kişi ; 6% İşçi Personel; 322 Kişi 75% Memur İşçi Sözleşmeli GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ MEMUR VE İŞÇİ PERSONEL SAYISAL DURUMU M/S MEMUR SAYISI S/S İŞÇİ SAYISI S.NO UNVANI AD. S.NO UNVANI AD. 1 Genel Sekreter 1 1 Ateşleyici 7 2 Genel Sekreter Yardımcısı 1 2 Aşçı 3 3 İns. Kay. ve Eğt. Müd. 1 3 Aşçı Yardımcısı 1 4 Plan ve Proje Müd. 0 4 Atölye Ustabaşı 1 5 Yatırım Ve İnş. Müd. 0 5 Atölye Ustası 28 6 Yol ve Ulş. Hiz. Müd. 0 6 Atölye Usta Yardımcısı 14 7 Destek Hizm. Müdür 1 7 Asfalt Plenti Operatörü 0 8 İmr.Knt.İyl.Müd. 1 8 Asfalt Serici Operatörü 2 9 Ruhsat ve Denetim Müd. 1 9 Asfalt Serici Operatör Yrd Encümen Müdürü 1 10 Asfalt Ustası 3 11 Mali Hizmetler Müdürü 1 11 Asfalt Usta Yardımcısı 1 12 Bilgi İşlem Müdürü 1 12 Bina ve Mal Bakımcısı Yazı İşleri Müdürü 1 13 Büro Görevlisi 5 14 Strateji Geliştirme Müdürü 0 14 Distribütör Operatörü 1 15 Uzman 3 15 Düz İşçi YILI FAALĠYET RAPORU

20 16 Mali Hizmetler Uzmanı 1 16 Elektrik Tesisat Ustası 1 17 İlçe Özel İdare Müdürü 7 17 Formen (Arazi) 4 18 Hukuk Müşaviri 1 18 İnşaat Ustası 5 19 Doktor 1 19 İnşaat Usta Yardımcısı 1 20 Mimar 1 20 İşletme Teknisyeni 2 21 Ziraat Yüksek Mühendisi 1 21 İş Makine Operatörü Büyük Harita Mühendisi 2 22 İş Makine Operatörü Yrd. Büyük 23 Jeoloji Mühendisi 2 23 İş Makine Operatörü Küçük İnşaat Mühendisi 3 24 İş Makine Şoförü Makine Mühendisi 2 25 İş Makine Şoför Yardımcısı 2 26 Kimya Mühendisi 1 26 İş Makine Yağcısı 8 27 Orman Mühendisi 1 28 Konkasör Operatörü Büyük 1 28 Mühendis 2 29 Köy Tesisleri Teknisyeni 7 29 Orman Teknikeri 2 30 Makine Arazi Teknisyeni 1 30 İnşaat Teknikeri 1 31 Nivocu 2 31 Teknisyen (Metal) 1 32 Saha Amiri 1 32 Bilgisayar İşletmeni Santral Hizmetlisi 0 33 Şef 9 34 Seyyar tamir Ustası 0 34 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni 6 35 Seyyar tamir Usta Yardımcısı 1 35 Harita Teknikerİ 2 36 Sürveyan 6 36 Hizmetli 5 37 Şenör 1 37 Aşçı 1 38 Şoför Kaloriferci 5 39 Tabancacı Şoför 1 40 Temizlik İşçisi 2 Toplam Topograf Ekip Başı 1 42 Topograf 4 43 Yıkama ve Yağlamacı 1 M/S. Toplam 84 TOPLAM 306 S/S Toplam 322 Sözleşmeli Personel 25 GENEL TOPLAM YILI FAALĠYET RAPORU

21 Eğitim Durumu ÖĞRENİM MEMUR Personel Eğitim Durumu İŞÇİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL TOPLAM MRKZ İLÇE MRKZ İLÇE MRKZ İLÇE MRKZ İLÇE GENEL TOP. İLKOKUL ORTAKOKUL LİSE ÖNLİSANS LİSANS YÜKSEK LİSANS Toplam Memur Personel Eğitim Durumu 3 ÇalıĢma Yıllarına Göre Dağılımı ÇALIŞMA YILLARI MEMUR İŞÇİ YILI FAALĠYET RAPORU 6 SÖZLEŞMELİ PERSONEL TOPLAM 1 İLE 5 YIL İLE 10 YIL İLE 15 YIL İLE 20 YIL İLE 25 YIL İLE 30 YIL İLE 35 YIL YIL VE ÜST 3 3 Toplam İlkokul Ortaokul Lise Yüksekokul Fakülte ve Y. Lisans 15 39

22 5.Sunulan Hizmetler Ulaşım Hizmetleri Asfalt Stabilize Tesviye Yol Bakım ve onarımı Karla Mücadele Yol Altyapı Hizmetleri Tarımsal Altyapı Hizmetleri Sulama Kanal Göletleri Sulama Tesisi Bakım ve Onarım Toprağın Korunmasına Yönelik Hizmetler İçme suyu Hizmetleri Sondaj Tesis Yapımı Bakım ve Onarım Hizmetleri Kanalizasyon Hizmetleri Tesis Yapımı Bakım ve Onarım Çevre Düzenlemesi Çevre Düzenlemesi Çevre Planı İmar ve Kentsel İyileştirme Hizmetleri KUDEB Hizmetleri Etüt, Proje Hizmetleri Toprak ve Su Analizleri Mikro Kredi Ruhsat ve Denetim Hizmetleri İl Envanter Hizmetleri Eğitim Hizmetleri Tarımsal Proje ve Çalışma Çevre ve Orman Hizmetleri Bayındırlık Hizmetleri Kültür ve Turizm Hizmetleri Gençlik ve Spor Hizmetleri Sosyal Hizmetler Sağlık Hizmetleri Yasayla verilen diğer görevler YILI FAALĠYET RAPORU

23 YILLARA GÖRE ASFALT BAZINDA KÖYYOLLARI DURUMU 2007 YILI SONU İTİBARIYLA 2008 YILI SONU İTİBARIYLA 2009YILI SONU İTİBARIYLA 2010 YILI SONU İTİBARIYLA S. NO İLÇESİ KÖY SAYISI TOPLAM YOL AĞI ASFALT KÖY SAYISI KÖY BAZINDA % ASFALT KM. TOPLAM % ASFALT KÖY SAYISI KÖY BAZINDA % ASFALT KM. TOPLAM % ASFALT KÖY SAYISI KÖY BAZINDA % ASFALT KM. TOPLAM % ASFALT KÖY SAYISI KÖY BAZINDA % ASFALT KM. TOPLAM % 1 MERKEZ , , , , , , ,9 2 ALUCRA , , , , , , ,1 3 BULANCAK , ,5 9 15, ,5 9 15, ,1 9 15, ,1 4 ÇAMOLUK , , , , ÇANAKCI , ,8 2 15, ,8 2 15, ,8 2 15,4 6 16,2 6 DERELİ , , , , , , ,2 7 DOĞANKENT ESPİYE , ,1 4 15, ,7 5 19, , ,7 9 EYNESİL , , ,5-9 23,1 10 GÖRELE , , , , ,5 8 18, ,9 11 GÜCE KEŞAP , ,8 9 21, , , ,2 13 PİRAZİZ , ,7 3 18, ,7 3 18, ,4 3 18, Ş.KARAHİSAR , , , , , ,6 15 TİREBOLU , ,1 7 16, ,2 7 16, , ,3 16 YAĞLIDERE , ,2 5 22, ,6 5 22, ,6 3 13, ,4 TOPLAM , , , , , , , ,1 Köy Adeti KÖY YOLLARI ENVANTER DURUMU ( Tarihi itibariyle) Köy Ünite Bazında Adeti % % Km Km % Nüfus (2007) ASFALT STABİLİZE BETON TESVİYE HAM YOL TOPLAM TCK. İSTİFADE EDEN KÖY SAYISI BELEDİYELİ KÖY 14 BELEDİYELİ BUCAK İL TOPLAMI Nüfus % YILI FAALĠYET RAPORU

24 S. NO İLÇESİ KÖY SAYISI YILLARA GÖRE ĠÇMESUYU DURUMU 2007 YILI SONU İTİBARIYLA SULU KÖY YETERSİ Z SUSUZ KÖY 2008 YILI SONU İTİBARIYLA SULU KÖY YETERSİ Z SUSUZ KÖY 2009 YILI SONU İTİBARIYLA SULU KÖY YETERSİ Z SUSUZ KÖY 2010 YILI SONU İTİBARIYLA SULU KÖY YETERSİ Z 1 MERKEZ ALUCRA BULANCAK ÇAMOLUK ÇANAKCI DERELİ DOĞANKENT ESPİYE EYNESİL GÖRELE GÜCE KEŞAP PİRASİZİ Ş.KARAHİSAR TİREBOLU YAĞLIDERE SUSUZ KÖY TOPLAM ,64% 0,00% 94,36% Sulu Köy Yetersiz Susuz Köy YILI FAALĠYET RAPORU

25 Kanalizasyon Envanter Durumu Köy Sayısı Kanalizasyon Olan 19 Kanalizasyon Olmayan 513 Hiz.Alanı Toplamı 532 Toplam 532 Hizmet Dışı Belediye Köy Bucak 17 Genel Toplam 549 4% 96% Kanalizasyonu olan Kanalizasyonu olmayan 6.Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 29. Maddesi Vali, İl Özel İdaresinin başı ve tüzel kişiliğin temsilcisidir Sayılı İl Özel İdare Kanunun 35. maddesi hükümleri doğrultusunda İl Özel İdare Teşkilatı; Genel Sekreterlik, Hukuk Müşavirliği, Yazı işleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Encümen Müdürlüğü, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Yatırım İnşaat Müdürlüklerinden oluşmaktadır. Bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. Denetim Kapsamı ve türleri İl Özel İdarelerinde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, mali ve performans denetimi kapsar. İç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır YILI FAALĠYET RAPORU

26 Ayrıca, İl Özel İdaresinin mali işlemler dışında kalan diğer idari işlemleri, idarenin bütünlüğüne ve kalkınma planı ve stratejilerine uygunluğu açısından İçişleri Bakanlığı, Vali ve görevlendireceği elemanlar tarafından da denetlenir. İl Özel İdarelerine bağlı kuruluş ve işletmeler yukarıdaki esaslara göre denetlenir. Denetim ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgilerine sunulur. İl Genel Meclisi; her yılın ocak ayında yapılacak toplantısında İl Özel İdaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin il genel meclisindeki üye sayısının meclis üye tamsayısına oranlanması suretiyle oluşur. Komisyon, vali tarafından il Özel İdare binası içinde belirlenen yerde çalışır ve çalışmalarında uzman kişi ve kuruluşlardan yararlanabileceği gibi valinin onayıyla kamu kuruluşları personelinden de yararlanabilir. Komisyon tarafından istenen bilgi ve belgeler iade edilmek üzere verilmesi zorunludur. Komisyon, çalışmasını şubat ayı sonuna kadar tamamlar ve buna ilişkin raporunu, izleyen ayın onbeşine kadar Meclis Başkanlığına sunar. Konusu suç teşkil eden hususlarla ilgili olarak meclis başkanlığı tarafından yetkili mercilere suç duyurusunda bulunur. II-AMAÇ VE HEDEFLER A.Ġdarenin Amaç Hedefleri Eğitim: Hedef: Fiziki alt yapı ihtiyacı giderilecektir. Hedef: öncesi eğitim hizmetleri çeşitlendirilerek erişim artırılacaktır. Hedef: öncesi eğitim konusunda toplumsal farkındalık artırılacaktır. Hedef: larda rehberlik ve yönlendirme faaliyetlerinin gerektirdiği alt yapı güçlendirilecektir. Hedef: Tüm okullara bilgisayarların ve ekipmanların ulaştırılması sağlanacaktır. Hedef: Giresun İli eğitim kurumlarının yılları arasında onarımlarını yapmak. Hedef: ların donatım ihtiyacını gidermek. Hedef: ların bilişim teknolojilerinden azami ölçüde faydalanması sağlanacaktır. Hedef: dışındaki boş alanların iyileştirme çalışmaları yapılacaktır. Hedef: Eğitime % 100 Destek kampanyası çerçevesinde hayırseverlerin okul yapımına katkısı teşvik edilecektir. öncesi Eğitim: Hedef: İlimizde okul öncesinde okullaşma oranı (4-5 yaş) %45 olup, 2014 yılının sonuna kadar bu oran %65 e yükseltilecektir. Hedef: Alt yapısı uygun acil ihtiyacı olan yerleşim birimlerinde Ana u yapımı ve donatımı sağlanacaktır. Hedef: Öğretmen, kadrosuz usta öğretici ve ücretli öğretmenlerin hizmet içi eğitim verilecektir YILI FAALĠYET RAPORU

27 Hedef: İlimizde mevcut olan ve açılacak olan ana okul ve sınıflarının ihtiyacı olan eğitim materyalleri temin edilecektir. Ġlköğretim: Stratejik Amaç: İlköğretimin nicelik ve nitelik sorunlarını ortadan kaldırmak için; alt yapı, insan kaynakları, rehberlik ve hizmet içi eğitim alanlarında gerekli çalışmalar yapmak. Hedef: laşma oranının artırılması. Hedef: İkili eğitim sistemini İlimizde uygulayan 12 okul sayısını, 2014 yılının sonuna kadar 4 e düşürmek. Hedef: Taşımalı İlköğretim yeniden planlanarak gidilen yolun km ortalaması düşürülecek, ayrıca YİBO ve PİO larda boş kontenjan bırakılmayacaktır. Hedef: İlimizdeki tüm ilköğretim kurumlarımızda Toplam Kalite Yönetimi ve Planlı Gelişimi anlayışı yerleştirilecek. Hedef: İlköğretimde nitelik açısından iyileştirme çalışmaları yapılacaktır. Hedef: İlköğretimde normal öğretime geçilmesi için Merkez İlçeye 5 İlköğretim u (3-2011; ), Bulancak ilçesine 2 İlköğretim u (2011) ve Espiye ilçesine 1 İlköğretim u (2012) yapımının yatırım planına alınarak yapılması. Hedef: İlimizde Yıllarında İlköğretimde 24 adet yatırım yapılacaktır. Ortaöğretim: Stratejik Amaç: Ortaöğretimin nicelik ve nitelik sorunlarını ortadan kaldırmak için; alt yapı, insan kaynakları, rehberlik ve hizmet içi eğitim alanlarında gerekli çalışmalar yapmak. Hedef: İl genelinde ortaöğretimdeki %79.3 olan okullaşma oranı 2014 yılı sonu itibariyle %90 a çıkarılacaktır. Hedef: Ortaöğretimde 4 olan ikili öğretime 2014 yılı itibariyle 1 e indirmek. Hedef: Ortaöğretimde nitelik açısından iyileştirme çalışmaları yapılacaktır. Hedef: İlimizdeki tüm ortaöğretim kurumlarımızda Toplam Kalite Yönetimi ve Planlı Gelişimi anlayışı yerleştirilecek. Hedef: İlimizde ortaöğretim kurumlarımızda yüksek öğretime, mesleğe, iş hayatına hazırlamada yönlendirme çalışmaları yapılacaktır. Hedef: İlimizde yılları arasında Ortaöğretimde şu yatırımlar yapılacaktır. Stratejik Amaç: Yetişkin ve yaygın eğitim hizmetlerini, meslek edinmek, mesleğinde gelişmek, meslek değiştirmek isteyen herkese yaşam boyu eğitim imkânı sunacak şekilde yapılandırmak için alt yapı, insan kaynakları, hizmet içi eğitim alanlarında gerekli çalışmalar yapılacaktır. Hedef: İlimizde Okur-Yazar oranı %100 e çıkarılacaktır. Hedef: Yaygın eğitim yolu ile kazanılan bilgi ve beceriler istihdama, kendi işini kurmaya, gelir getirici beceri kazandırmaya, üretime dönüştürülmeye çalışılacak mikro kredi verilecek ve sürekliliği sağlanacaktır. Hedef: İlimize özgü el sanatlarına aktive kazandırılarak istihdam alanı oluşturulacaktır. Stratejik Amaç: Rekabet gücü yüksek bir ekonomi ve sürdürülebilir bir kalkınma için YILI FAALĠYET RAPORU

28 eğitimin kalitesi yükseltilecek, eğitim ile istihdam arasındaki ilişki güçlendirilecek ve istihdam edilebilirlik artırılacaktır. Hedef: İşsizliğin azaltılması için istihdam odaklı ve istikrarlı büyüme ortamının sağlanması temel hedeftir. Hedef: Mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmetleri geliştirilecektir. Hedef: Çıraklık eğitimi geliştirilecektir. Hedef: Mesleki ve teknik orta öğretim kurumları sanayi ile işbirliği içinde uygulamalı eğitim yapmaları sağlanacaktır. Hedef: Girişimcilik eğitimi etkin ve yaygın olarak sağlanacaktır. Hedef: İş deneyimi kazandırma programları geliştirilecektir. Sosyal Hizmetler: Stratejik Amaç: Yoksulluk ve sosyal dışlanmaya maruz veya bu risk altında olan birey ve grupların ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımları artırılacak ve yaşam kalitelerinin yükseltilerek toplumsal dayanışma ve bütünleşmenin sağlanacaktır. Sosyal koruma ağı; sosyo-ekonomik ve kültürel tüm alanlar dikkate alınarak, ilin tümünü kapsayan, etkin, ilin şartlarını göz önünde bulunduran, dezavantajlı grupları topluma entegre eden, toplumun her kesimine sorumluluk vererek sosyal dışlanma ve yoksulluk riskini en aza indiren bir yapıya kavuşturulacaktır. Hedef: Özürlüler ve yoksul ailelerin çocukları için, başta temel eğitim olmak üzere eğitime erişimlerini kolaylaştıracak ulaşım, giyim ve beslenme gibi imkânlar artırılacaktır. Hedef: Özürlülere yönelik okul öncesi rehberlik ve danışmanlık hizmetleri geliştirilecektir. Hedef: Tarımda çeşitli nedenlerle ortaya çıkan vasıfsız ve yoksul insanların işsizlik riskini azaltmak için gerekli tedbirler alınacaktır. Hedef: Sosyal dışlanmanın ve bu bağlamda yoksulluğun yoğun olduğu dezavantajlı gruplara yönelik, ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi amacıyla gelir getirici projeler hazırlanacaktır. Hedef: Göç sonucu sosyal dışlanmaya maruz kalan nüfusun istihdam edilebilirliğinin artırılması yoluyla toplumla bütünleşmesi sağlanacaktır. Hedef: Çocuk kreşleri ve yaşlı bakım evlerinin sayısı artırılacaktır. Hedef: Kadına yönelik şiddet konularında duyarlılık ve bilgilendirme faaliyetleri artırılacaktır. Hedef: Korumaya muhtaç çocukların bilgisinin alınması ile koruma altına alınması arasındaki zamanın kısaltılması. Hedef: Ekonomik yoksunluk nedeniyle çocuklarının bakımını üstlenemeyip korunma kararı aldıran ailelere yönelik gelir getirici ve istihdam sağlayıcı projeler hazırlanacak ve uygulamalar yapılacaktır. Hedef: Korunmaya muhtaç çocuklar için alternatif bakım modelleri geliştirilecek, kurumsal bakım hizmeti gerektiren durumlarda iyileştirici tedbirler alınacaktır. Hedef: Korunmaya muhtaç çocuklara verilen hizmetlerin mekânsal nitelikleri iyileştirilecektir YILI FAALĠYET RAPORU

29 Hedef: Özürlüler için sosyal ve fiziki çevre şartları iyileştirilecektir. Stratejik Amaç: Sosyal hizmet kapsamına giren tüm bireylere gerekli ve kalıcı hizmet vermek için il profili çıkartılacaktır. Hedef: Sosyal Hizmet sunan kamu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri arasında gerekli koordine sağlanarak il envanteri oluşturulacak ve gerçek ihtiyaç sahipleri belirlenecektir. Hedef: İlimizde çocuk ve gençlik evleri oluşturulması ile ilgili çalışmalar hızlandırılacaktır. Hedef: Sivil toplum örgütlerinin sosyal hizmetlere katılımları arttırılacaktır. Hedef: Toplum korunma altındaki çocuklara karşı daha duyarlı hale getirilecek ve koruyucu aile sayısı arttırılacaktır. Hedef: Özürlü bireylere karşılaştıkları zorlukları azaltmak ve özürlülere daha iyi hizmet vermek için sosyal hizmetler çocuk esirgeme kurumuna bağlı kadın rehabilitasyon merkezi kurulacaktır. Hedef: Toplumda korunma altındaki çocukların eğitim ve öğretimine karşı duyulan ilgi sevgi ve yardım arttırılacaktır. Hedef: Mevcut sosyal hizmet alanındaki verimlilik ve etkinlik arttırılacak, alt yapı eksikliği giderilecek ve fiziki yapı iyileştirilecektir. Hedef: İlimizdeki yaşlılara yönelik koruyucu, önleyici ve rehabilite edici çalışmalar yapılacak ve bu kapsamda güçsüzler evi kurulacaktır. Hedef: İlimizdeki yaşlılara, engelli ve özürlülerin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını kolaylaştırıcı tedbirler alınacaktır. Hedef: İl Merkezinde Sosyal Hizmetler Bürosu nun kurulması ve eleman, araç-gereç ihtiyaçlarının karşılanması. Hedef: Özürlü kadın, 18 yaş altı çocuk ve yaşlılara yönelik, Koruma Bakım Rehabilitasyon Merkezi ile Sosyal Rehabilitasyon merkezinin kurulması. Hedef: Yaşlılara yönelik huzurevinin yapılması. Hedef: Özel huzurevlerinin yapılmasının teşvik edilmesi. Hedef: Mevcut Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ait kuruluşlara sosyal ve sportif tesislerin yapılması. Hedef: Yaşlılara evde bakım için mobil ekip kurulması. Hedef: Yaşlı hizmet mekânının kurulması. Sağlık: Stratejik Amaç: Sağlık politikasının temel amacı, vatandaşların ekonomik ve sosyal hayata sağlıklı bireyler olarak katılımını sağlamak ve yaşam kalitelerini yükseltmeye katkıda bulunmaktır. Söz konusu amaca ulaşmak için öncelikle koruyucu ve halk sağlığı hizmetlerinin etkinleştirilerek yaygınlaştırılacak, sağlık hizmetleri, eşitlik ve hakkaniyet ilkesiyle, hasta haklarına saygılı, erişilebilir, etkin ve kaliteli bir yapıya kavuşturulacaktır. Halkın beklentilerine çağdaş düzeyde cevap verebilecek Toplam Kalite Yönetimi anlayışı içinde temel sağlık hizmetleri verilecektir YILI FAALĠYET RAPORU

30 Hedef: İlimizde 2010 yılında Aile Hekimliğine geçilmesi. Hedef: 0 yaş grubundaki bebeklerin tam aşılanma düzeyleri % 95 e çıkartılacaktır. Hedef: 0-14 yaş grubundaki çocukların tamamı aşılanacak ve bu konuda halk eğitimleri düzenlenecektir. Hedef: İlk ve orta öğretim kurumlarında öğrenim görenlere sağlıklı beslenme eğitimi verilecek ve risk grubunda görülen öğrenciler sağlık kuruluşlarında takip edilecektir. Hedef: İlimizde Beslenme, Sağlık ve Besin Tüketimi Araştırması yapılacaktır. Hedef: Halkın iyotlu tuz tüketimi konusunda bilinçlendirilmesi sağlanacaktır. Hedef: İlimizde her bir gebe izleme oranının Bakanlık hedeflerinin üzerinde tutulması. Hedef: İlimizde her bir bebeğin izlem oranının Bakanlık hedeflerinin üzerinde tutulması. Hedef: ay arası bebeklere ücretsiz demir preparatı dağıtımı %80 den %95 e çıkartılacaktır. Hedef: İlimizde yeni doğan bebeklerin topuk kanı ile taraması hedefinin %100 lerde gerçekleştirilmesi. Hedef: İlimizde tüm gebelerin ücretsiz ya da reçete edilmek suretiyle demir desteğinin %85 lerden %95 lere çıkarılması. Hedef: 15 gün 11 ay arası bebeklerde kemik sağlığının korunması ve raşitizmin önlenmesi amacıyla tüm bebeklere ücretsiz d-vit dağıtım oranı % 89 den % 96 ya çıkartılacaktır. Hedef: Yaşam tarzına bağlı olan kronik hastalıklardan korunma sağlanacak ve tedbirler alınacaktır. Hedef: Acil Sağlık Hizmetleri geliştirilecektir. Hedef: Toplumun ağız ve diş sağlığının iyileştirilmesine yönelik faaliyetlere ağırlık verilecektir. Hedef: Ağız ve diş sağlığı hizmetleri geliştirilecek çocuklarda çürüksüz diş oranı en az seviyeye indirilecektir. Hedef: Sağlık personelinin il çapında dengeli bir şekilde dağılımı sağlanacaktır. Hedef: Yüksek riskli gebelere ve yeni doğanlara yönelik programlar artırılacaktır. Hedef: Bebek ölüm hızını binde 7.8 den binde 5 e düşürmek, anne ölüm hızını ise yüzbinde 15 in altında tutmak. Hedef: yaş etkili yöntem kullanan aile planlaması oranı %39 dan % 45 e çıkarmak için eğitim, donanım, malzeme ve personel temin edilecektir. Hedef: İlimizde bebek tespit oran % 86.8 olup, %100 lere çıkarmak. Hedef: İlimizde gebe tespit oranını % 100 lerde tutmak. Hedef: İlimizde gebe izleme sıklığının 4 lerin üzerinde tutmak. Hedef: İlimizde loğusa izleme sıklığının 2 lerin üzerinde tutmak. Hedef: İlimiz sınırları içerisindeki bütün gebe kadınların hastanede doğum yapmasının sağlanması. Hedef: İlimizde yeni doğan bebeklerde neonatal tetanozu elimine edilecektir YILI FAALĠYET RAPORU

31 Hedef: 0-14 yaş grubunda kızamık hastalığı elimine edilecek ve kızamık aşısı oranı %95 düzeyinde tutulacak. Hedef: Organ bağışına özendirmek ve bu konu ile ilgili çalışmaları yürütmek. Hedef: Genetik hastalıkların erken tanısı ve tedavisi ile bunlardan oluşacak hastalıkların azaltılması sağlanacaktır. Hedef: Bebek beslenmesinde anne sütü özendirilecektir. Hedef: Çocuklara yönelik koruyucu sağlık programları geliştirilecektir. Hedef: Cinsel sağlık-üreme sağlığına ilişkin çalışmalar sürdürülecektir. Hedef: Yaşlı sağlığı hizmetleri ile evde bakım ve gezici sağlık hizmetleri geliştirilecektir. Hedef: Hasta hakları konusunda toplumun bilinçlendirilmesi sağlanacaktır. Hedef: Sağlık kuruluşlarında hasta memnuniyetini esas alan yapının geliştirilmesi sağlanacaktır. Hedef: Tek çağrı sistemine geçmeye yönelik çalışmaların başlatılması. Hedef: 112 acil sağlık istasyonlarında kullanılan ambulansların modernize edilmesi. Hedef: ilimizde sağlık hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi için sağlık kurumlarının fiziki altyapı, donanım ihtiyaçları optimum düzeyde karşılanacaktır. Hedef: İlimizde mevcut sağlık kuruluşlarına ait binaların bakım ve onarımı yapılacaktır. Hedef: İlimizde Mücavir alan dışında yapılan klorlama sayısı 4389 olup yıllık %25 artış sağlanacaktır. Hedef: İlimizde mücavir alan dışında yapılan analizlerde uygun su numunesi oranı %70 olup %85 e çıkartılacaktır. Hedef: Portör muayenesine tabi çalışanların sayısı tam olarak tespit edilerek kayıt altına alınacaktır. Portör muayeneleri yapılacaktır. Hedef: İlimiz genelinde mesken taraması yapılacak, mesken kontrol oranı %96 dan %98 e çıkartılacaktır. Çöp-gübrelik ve helâlardan uygun olmayanların oranı %3 e düşürülecektir. Hedef: Grup suları başta olmak üzere, su kirliliğinde süreklilik arz eden köylerimize su altı yapı tesisatlarının iyileştirilmesi ve bu yerlere otomatik klorlama cihazının temin edilmesi. Hedef: Altın Bebek Dostu İl unvanını almış olan İlimizde; anne sütünün önemini, bebeklerin sadece 6 ay anne sütü almasını, 2 yaşına kadar da ek gıdalarla beraber anne sütü alımının sağlanması ile ilgili projenin devamının sağlanması. Hedef: İlimizde Yıllarında Sağlık ile ilgili şu yatırımlar yapılacaktır. Hedef: İlimizde Yıllarında Sağlık Ocakları ve Sağlık Evleri ile ilgili şu onarım-bakımlar yapılacaktır. Çevre ve Orman: Stratejik Amaç: İnsan sağlığını, doğal kaynakları ve estetik değerleri korumak suretiyle sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda yüksek bir çevresel koruma düzeyine erişilmesi; kentlerin temiz, güvenli ve yaşam kalitesi yüksek yerler haline getirilmesini sağlamak için artan nüfus, ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmeye paralel olarak farklılaşan YILI FAALĠYET RAPORU

32 kentsel ve kırsal alanda alt yapı ihtiyacının giderilmesi temel amaçtır. Hedef: İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün idari ve denetim kapasitesi güçlendirilecektir. Hedef: Çevresel Bilgiye Erişim Projesinin öngördüğü alt yapı desteklenecektir. Hedef: Hane halkının bilinçlendirilmesine yönelik eğitim çalışması yapılacaktır. Hedef: Belediyelerin katı atık bertaraf tesislerini gerektiğinde mahalli idare birlikleri marifetiyle gerçekleştirmesi desteklenecektir. Hedef: İlin ekolojik dengesinin korunması, havada, suda, toprakta kirlilik ve bozulmaları önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. Hedef: İlimizdeki mevcut ormanların devamlılığı sağlanacak, erozyonun önlenmesi için gerekli tedbirler alınacak ve meralar ıslah edilecektir. Hedef: İlimiz orman köylülerinin kalkınması sağlanacaktır. Hedef: Halkımızın istifade edebileceği mesire yerlerinin planlamasının yapılarak, uygun görülen yerlere yapılması. Hedef: İlimizdeki doğal ve yaban hayat korunacak ve geliştirilecektir. Hedef: İlimizde atık su arıtma tesisi kurulması için gerekli çalışmalar yapmak ve desteklemek. Hedef: Tarım-çevre ilişkisine yönelik faaliyetler uygulamaya konulacaktır. Hedef: Orman içi biyolojik çeşitlilik ve yaban hayatının korunması amacıyla, milli park ve benzeri korunan alanların geliştirilmesi ve genişletilmesi çalışmaları hızlandırılacaktır. Hedef: Ormanlarımızdaki doğal ve yapay etkilerin tamamen ortadan kaldırılması. Hedef: İlimizde mevcut olan orman köylerinin durumunun incelenerek yeni projelerin hazırlanması ve bu projelerin desteklenmesi. Hedef: Nesli tehlike altında olan türlerin tespit edilmesi, yaban hayatın doğaya yeniden kazandırılması ve doğaya yerleştirilmesi. Hedef: Biyolojik çeşitliğe ait ilimizde envanter hazırlamak ve kamuoyu ile paylaşmak. Tarım: Stratejik Amaç: Gıda güvencesinin sağlanması çerçevesinde, artan nüfusun dengeli ve yeterli beslenmesi, ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir, örgütlü ve rekabet gücü yüksek bir tarımsal yapı oluşturulacak ve doğal kaynakların etkin kullanılması ve geliştirilmesi sağlanacaktır. Hedef: Üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi ve istikrarının sağlanması, üretime ilişkin piyasa oluşumlarını bozmayan politika araçlarıyla üretim artışının gerçekleştirilmesi, toprak ve su kaynaklarının nicelik ve nitelik olarak korunması, tarımsal yapıdaki dönüşümün ortaya çıkarttığı istihdam sorununun ve göç baskısının azaltılması amacıyla tarım dışı faaliyetler ağırlıklı kırsal kalkınma politikaları uygulanacaktır. Hedef: Toprakların, tahliller sonucunda tespit edilecek kabiliyetlerine uygun kullanılmayışı sonucunda ortaya çıkan düşük verimlerin önüne geçilebilmesi amacıyla mevcut toprak tahlil laboratuarlarından çiftçilerimizin daha fazla yararlanmalarını sağlamak üzere kamuoyunu bilinçlendirmesi sağlanacaktır. Hedef: Hayvancılık sektöründe arzulanan verim düzeyine ulaşılabilmesi için mevcut YILI FAALĠYET RAPORU

33 genlere dayalı kapasitenin suni ve tabii tohumlama uygulamaları ile geliştirilmesi, bu konuda bakım, besleme şartlarının iyileştirilmesi ve çeşitli girdi fiyatları ile ürün fiyatları arasındaki dengenin korunması sağlanacaktır. Bu bağlamda, İlimiz genelinde sığırların suni tohumlama metoduyla tohumlanması hedeflenmektedir. Hedef: Gıda denetim sisteminin AB ye uyumuna ve insan kaynaklarının hizmet içi eğitimine yönelik projeler uygulanacaktır. Hedef: Hayvan sağlığına yönelik çalışmalar hızlandırılacaktır. Hedef: Su ürünleri koruma ve kontrol hizmetlerine yönelik çalışmalara devam edilmesi. Hedef: Girdi kullanımında ve eğitim-yayım hizmetlerinde iyileştirme sağlanarak tarımsal üretimde etkinlik artırılacaktır. Hedef: Toprak tahlil laboratuarlarına başvurulmasından sağlanacak faydalara dair kamuoyu bilgilendirilecektir. Stratejik Amaç: İlimizin tarımsal potansiyelini en iyi şekilde değerlendirilecek, tarımsal verimlilik ve gelir artırılarak tarım kesiminin standartları ve refah düzeyi yükseltilecektir. Hedef: İldeki alternatif ürün yetiştiriciliği yaygınlaştırılacaktır. Hedef: Bölgesel ürün projeleri uygulanacaktır. Hedef: Fındığın yanında ek gelir olarak seracılığın yaygınlaştırılması. Hedef: İlde hayvancılık geliştirilecek ve hayvansal üretim artırılacaktır. Hedef: Optimal kaynak kullanımı sağlanarak tarımsal verimlilik arttırılacaktır. Stratejik Amaç: İnsan sağlığına uygun üretim yapılacak. Gıda güvenliği ve gıda güvencesi sağlanacaktır. Hedef: Organik tarımın tanıtılması ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Hedef: Gıda denetimleri arttırılacak yeterli ve sağlıklı gıda üretimi sağlanacaktır. Hedef: Kelkit vadisinde bulunan yabani melengiç ağaçlarına antepfıstığı aşılanacaktır. Hedef: Fındık üretiminde verimlilik, kalite ve sağlıklı fındık üretimi gerçekleştirilecektir. Hedef: Sahil kesimlerde fındık bahçelerinde bulunan kızılağaçlara sarılarak yetişen, izabella üzümünün (kokulu) terbiye sistemleri üzerinde yetiştirilecek verim ve albenisi yükseltilecek. Hedef: Destekleme ödemelerinde karşılaşılan sorunları gidermek, ürün rekoltelerini doğru tespit ederek uygun pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi sağlanacaktır. Hedef: Ahududu bahçesi tesis edecek ve şoklama ünitelerini yapacak kişilere destek verilmesi. Hedef: Bölgemizde üzümsü meyve bahçeleri kurmak ve ürünü işlemek isteyen üreticilere ayni, nakdi ve teknik destek verilmesi. Hedef: Kivi ve bodur anaçlı meyve bahçelerinde elde edilen ürünlerin uygun zamanda pazara inmesini sağlamak için soğuk hava tesislerinin kurulması sağlanacaktır. Hedef: Mera, yaylak ve kışlaklar ıslah edilerek 1 dekardan elde edilen ortalama ot verimi arttırılacaktır YILI FAALĠYET RAPORU

34 Hedef: Hirbit mısır çeşitleriyle silajın yaygınlaştırılarak sütün maliyeti düşürülecektir. Hedef: Çiftçilerin gelirinin artmasını sağlamak amacıyla organik tarım alanları artırılacaktır. Hedef: Bölgemizdeki üreticilere destek sağlanacaktır. Hedef: Üreticilerin birim alanında daha fazla ürün ve gelir elde edebilmesini sağlamak amacıyla kaliteli ve sertifikalı patates ile hububat tohum kullanmasının teşvik edilmesi. Hedef: Hayvan hastalıkları ile program dahilinde mücadele edilmesi. Kültür ve Turizm: Stratejik Amaç: Turizm sektöründe, küreselleşmenin ortaya koyduğu dinamikleri barındıran ile daha çok turist gelmesinin yanı sıra hizmet kalitesini artırmaya çalışan, pazarlama kanallarını çeşitlendirerek üst gelir gruplarını hedef alan, doğal sermayeyi koruyan ve sürdürülebilir kılan, ilimiz turizminin karşılaştırmalı rekabet üstünlüğüne uygun turizm çeşitlerini ön plana çıkaran bir yapı oluşturulacaktır. Hedef: Alt yapı ve üst yapı yatırımları fiziksel planlara uygun olarak gerçekleştirilecektir. Hedef: Kültür ve Turizm Gelişim Bölgelerinde katı ve sıvı atıkların arındırılması ve uygun alıcı ortama aktarılması sağlanacaktır. Hedef: Turizmde tanıtım için yeni bir yapılanmaya gidilecektir. Hedef: Talepteki değişim sürekli izlenerek, değişen koşullara uygun tanıtım faaliyetleri yürütülecektir. Stratejik Amaç: İlimizde mevcut tarihi, kültürel ve tabiat varlıklarının bakım, onarım ve tanıtımları yapılarak turizme kazandırılacaktır. Hedef: Tarihi eserlerin onarımını ve çevre düzenlemesi kazandırılacaktır YILI FAALĠYET RAPORU yapılarak turizme Hedef: Yaylalarımızda gerekli alt yapı ve imar düzenlemeleri yapılarak turizme kazandırılacaktır. Hedef: Doğal kent ormanları yapılarak turizme kazandırılacaktır. Hedef: İlimizde mevcut tarihi, kültürel ve tabiat varlıklarının afiş-broşür, belgesel yayın, tablo, fotoğraf sergisi ve fuar gibi etkinliklerle yurt içi ve yurt dışında tanıtımları yapılacaktır. Hedef: İlimizde otantik mekânlar oluşturularak turizme kazandırılacaktır. Hedef: İlimizde konaklama tesislerinin standartlarının yükseltilmesi için çalışmalar yapılacaktır. Hedef: Turizmin tüm yıla yaymak için kış, yayla, kongre turizmine hizmet edilecek nitelikli konaklama yeme-içme, dinlenme, eğlenme tesislerinin yaptırılması sağlanacaktır. Hedef: İlin doğal, tarihi ve kültürel değerler envanteri hazırlanacaktır. Hedef: Yereldeki tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerin tanıtımını sağlayan yerel sivil toplum kuruluşları ve mahalli idareler desteklenecektir. Stratejik Amaç: El sanatları, hediyelik eşya üretilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

35 Hedef: Turistik hediyelik eşya üretimi yapılması için çalışmalar yapılacaktır. Hedef: Kaybolmaya yüz tutmuş olan dokuma sanatının turizme kazandırılması için yerleşim yerlerinde eğitici kursların açılması sağlanacaktır. Hedef: İlimizdeki mevcut kültür ve sanat eserleri sergilenecektir. Hedef: İl merkezinde ve ilçelerde tarihi konaklar imkânlar ölçüsünde restore edilecektir. Hedef: İlimizdeki kiliseler tespit edilerek restorasyonlar yapılacaktır. Hedef: Yerli ve yabancı turistlerin gittikleri tabiat ve doğal güzelliklerin, yaylaların, tarihi mekânların yol bağlantılarının asfaltlanması. Hedef: Şairler ve yazarlar için yarışma ve festivaller düzenlenmesi için çalışmalar yapılacaktır. Hedef: İlimizdeki tarihi su değirmenleri, çeşmeler, köy odaları, el sanatları ürünleri tespit edilerek envanteri çıkartılacaktır. Hedef: Yöresel mani, masal, ninni, efsane, halk oyunu, çocuk oyunu, giyim-kuşam, yemek, halk mimarisi vb. derlemeler yapılarak arşivlenmesi sağlanacaktır. Hedef: İlimizde tüm halkımızın istifade edebileceği kütüphanelerin fiziki yapıları iyileştirilecektir. Hedef: İl Özel İdaresi bünyesinde KUDEB in (Koruma Uygulama Denetim Bürosu) kurulması ve ilimizin kültür envanterinin oluşturulması. Hedef: İlimizde turizme yönelik restorasyon ve sağlıklaştırma çalışmalarının yapılması. Hedef: Enformasyon ve hizmet biriminin sahilde yerini alması çalışmalarının yapılması Hedef: İlimizin tanıtımı için bütün turizm fuarlarına katılınması. Hedef: Seyahat acenteleri ile işbirliği yapılarak turların Giresun da kalmasını sağlamak. Hedef: İlimize yönelik turizmi artırıcı çalışmaların yapılması. Hedef: Turizm alanındaki çalışmaların bölgesel olarak yapılması. Hedef: Amatör faaliyet gösteren Kültür ve Sanat Derneklerinin (Tiyatro, resim, müzik, heykelcilik, fotoğraf vb) desteklenmesi. Hedef: Gedikkaya yürüyüş yolunun yapılarak ışıklandırılması. Spor: Stratejik Amaç: İlimizde halkın yetenekleri doğrultusunda sportif etkinliklere katılabilmeleri için fiziki ortamlar hazırlanarak halkın hizmetine sunulması sağlanacaktır. Hedef: Sportif faaliyetlerin aksamadan yapılabilmeleri için spor tesisi yapılacaktır. Hedef: İlimiz halkının sportif etkinliklere katılımını sağlamak için merkez ilçeye, ilçelere, beldelere ve köylere semt sahaları yapılacaktır. Hedef: İlçelerde soyunma odalı, tel örgülü ve tribünlü sahalar yapılacaktır. Hedef: İlimizde kış sporlarının fiziki altyapısı oluşturulacaktır. Hedef: Mevcut spor tesislerinin bakım ve onarım işleri yapılacaktır. Hedef: Mevcut futbol sahalarının zemin kalitesinin artırılması ve iyileştirilmesi YILI FAALĠYET RAPORU

36 Hedef: Amatör spor kulüpleri araç, gereç ve malzeme yönünden desteklenecektir. Hedef: Atletizm bronşlarında uluslar arası normlara uygun mekânlar oluşturulacaktır. Hedef: Masa tenisi için gerekli fiziki ortamlar hazırlanacaktır. Hedef: Tenis sporunu yaygınlaştırmak için kamu kurum ve kuruluşlar bünyesinde tesisler oluşturulacaktır. Hedef: Yüzme sporu için gerekli destek sağlanacaktır. Kırsal Kalkınma: Hedef: Yoğun göç baskısı altında olan köylerin göçten kaynaklanan temel sorunları tespit edilerek en çok etkilenen köylerin fiziki ve sosyal alt yapı iyileştirilecektir. Hedef: Proje oluşturmak, içmesuyu ile ilgili temel sorunları tespit etmek ve çözmek için İlimizde İçmesuyu Birliğinin tesis edilmesi. Hedef: Kırsal alanda işbirliğini geliştirecek, yerel kapasiteyi güçlendirecek ve yerelkırsal kalkınma girişimlerini destekleyecek, tarım dışı alternatif gelir getirici faaliyetleri çeşitlendirecek ve geliştirecek özel projeler tasarlanacak ve uygulamaya konulacaktır. Hedef: Kırsal alandaki merkezi yerleşmeler il düzeyinde tespit edilecektir. Hedef: Merkez Köy politikaları değerlendirilerek çıkan sonuçlar ışığında yeni modeller oluşturulacak ve iyi uygulama örnekleri yaygınlaştırılacaktır. Hedef: Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi ile gönüllü olarak köylerine dönmek isteyen ailelerin geri dönüşleri desteklenecektir. Hedef: Köy yerleşik alan tespit çalışmalarının dönemi içerisinde bitirilmesi. Stratejik Amaç: Çağdaş yaşamın gereği olarak daha hızlı ve daha güvenli bir ulaşım için mevcut köy yollarının standartları yükseltilmek. Hedef: Mevcut grup köy yolları ve 1. derece öncelikli münferit köy yollarının standartlara uygun hale getiriler köylerde yaşayan nüfusun tamamının ulaşım sorunu çözülecektir. Hedef: Köy yollarındaki çıkartılacaktır. Hedef: Köy yollarının sanat yapıları tamamlanacaktır. Hedef: Mevcut köy yollarının standartları yükseltilecektir YILI FAALĠYET RAPORU asfalt + beton kaplama oranı %10 dan %20 lere Hedef: Trafik birimi kurularak köy yollarının trafik işaret ve bilgi levhaları tamamlanacaktır. Hedef: Yeni kurulmuş olan ve 160 ton/h kapasiteli çalışan Ülper asfalt plentinin en az %60 kapasiteli çalıştırılmasını sağlamak. Hedef: Mevcut araç, gereç ve makine parkımızın sürecine yayılarak tamamen yenilenmesi. Stratejik Amaç: İlimiz kırsal yerleşim alanlarında yaşayan halkımızın sağlıklı, temiz içme suyu içmeleri için gerekli altyapı çalışmaları yapılacaktır. Hedef: Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köylerin tamamı içme suyuna kavuşturulacaktır. Hedef: Köy içmesuyu yerine, birkaç köyün birleştirilerek grup sularına öncelik

37 verilmesi. Stratejik Amaç: İlimiz kırsal yerleşim yerlerini çağdaş standartlarda kanalizasyon ve atık su tesislerine kavuşturulması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Hedef: Kanalizasyon şebekeleri ve atık su tesisleri yaygınlaştırılacaktır. Stratejik Amaç: Kırsal alanda çiftçi alışkanlıklarını değiştirerek tarımda; sulu tarım kültürünü yaygınlaştırmak, kendi öz tüketimi için üretim yapan içe kapalı kırsal toplulukların pazara açılmasına, dolaysıyla dünya ya açılmasını, yeni düşünce, duygu ve yaşam biçimleri ile tanışmasını sağlamak ve iletişim kurmada belirli standartlara ulaşmayı zorunlu kılmaktır. Hedef: Tarımsal verimliliğin ve ürün çeşitliliğini artırabilmek için sulama suyu bulunan bölgelerde sulanabilir arazilerin sulamaya açılması sağlanacak ve bu alanlarda ürün planlaması yapılacaktır. Yatırım: Hedef: İl Özel İdaresi bünyesinde yatırım destek ofisleri kurulacaktır. Hedef: Yatırım yeri konusunda izin süreçleri hızlandırılacaktır. Stratejik Amaç: Yerel dinamiklere dayalı kalkınma anlayışı çerçevesinde ekonomik gelişme ve sosyal refahın il genelinde dengeli bir şekilde yaymak, Kırsal kesimde refahı artırarak, kır ve kent arasındaki sosyo-ekonomik gelişmişlik farklılıklarının azaltmaktır.bu çerçevede, fırsat eşitliği, iyi yönetişim ve katılımcılık, maliyet paylaşımı, şeffaflık ve hesap verebilirlik, etkinlik, verimlilik ve sürdürülebilirlik esas alınacaktır. Hedef: İl düzeyinde mekânsal ve bölgesel gelişme stratejilerinin alt yapısı oluşturulacaktır. Hedef: İlde programlama ve proje yönetimi için kurumsal kapasite geliştirme çalışmaları yapılacaktır. Hedef: İl stratejilerin hazırlanması ve uygulanmasına yönelik ilde kapasite oluşturulacaktır. Hedef: Mülkiyeti idaremize ait hizmet binalarının ve kaymakam evlerinin bakım ve onarımları yapılacaktır. Hedef: Mikro kredi uygulaması gerçekleştirilecektir. Hedef: İl Özel İdaresi hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için İl Genel Meclisi ve Özel İdare Hizmet binası yapımı. Hedef: İdaremize kanunlarla verilen yetkiler çerçevesinde, Vali Konağı, Kaymakam evi yapımı ve makam ve hizmet araçları alımı yapılacaktır. Hedef: Çakıl ocaklarının kum çakıl üretimlerini dere havzalarından değil de kaya taşlarını kırarak üretim yapmalarını sağlamak. Hedef: Emniyet hizmetlerinin gerektirdiği araç, gereç ve teçhizat alımı yapmak. Kamuda Ġyi Yönetim: Stratejik Amaç: İlin ekonomik ve sosyal gelişme sürecinin etkin yönetimini sağlamak üzere; kamu yönetiminin yurttaş odaklı, kaliteli, etkili ve hızlı hizmet sunabilen; esneklik, saydamlık, katılımcılık, hesap verme sorumluluğu, öngörülebilirlik gibi çağdaş kavramları benimsemiş bir anlayışa, yapıya ve işleyişe kavuşturmaktır. Bu çerçevede, hizmet gereklerine uygun sayı ve nitelikte personel istihdamı, yönetimler arasında dengeli bir görev ve yetki YILI FAALĠYET RAPORU

38 bölüşümü yapılacak, yurttaş odaklı bir hizmet anlayışı benimsenerek, bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalanılacaktır. Hedef: Kamu idarelerinde stratejik planlamaya ilişkin beşeri ve kurumsal kapasite geliştirilecektir. Hedef: Kurumlar arası hizmet içi eğitim yoluyla kamu personelinin etkinliğinin artırılması sağlanacaktır. Hedef: Kamu görevlilerine yeni kamu yönetimi anlayışı ve e-devlet konusunda eğitim verilecektir. Hedef: Güvenli Kamu Net yapısı oluşturulacaktır. Hedef: Bilgi ve iletişim teknolojileri yaygınlaştırılacaktır. Hedef: İl Özel İdaresinde iş ve işlemler süreç analizlerine tabi tutulacak, gereksiz kırtasiye işlemleri ve bürokratik formaliteler kaldırılarak iş akışı hızlandırılacaktır. Hedef: İl Özel İdaresi birimlerinin hizmetlerinin maliyet esaslı fiyatlandırılması sağlanacaktır. Hedef: İl Genelinde İlköğretim okulları başta olmak üzere kamuda temizlik işleri hizmet satın alma yoluyla giderilecektir. B.Temel Politikalar ve Öncelikler İdaremiz vizyonumuz doğrultusunda ; Bölgemizin yaşam kalitesinin yükseltilmesi, İdaremiz hizmetlerinin öncü ve örnek olması, insanca yaşamanın gereği olan ilin fiziki altyapının tamamlanması ve yerinden yönetim anlayışının geliştirmesi temel politikalarımızdır. Bu çerçevede önceliklerimiz; Çevrenin korunması ve kentsel altyapının geliştirilmesi Eğitim kalitesinin geliştirilmesi Vatandaşlarımızın sosyo-ekonomik yönden güçlendirilmesi. Enerji ve ulaştırma altyapısının geliştirilmesi Katılımcı ve kalıcı hizmetlerin üretilmesi Kültür ve turizm kaynaklarının korunması ve tanıtımının desteklenmesi Bölgesel gelişme politikasının merkezi düzeyde etkinleştirilmesi İlimizin nüfusun büyük bölümünü oluşturan gençlerin spor, sosyal ve kültürel alanda faaliyet göstermeleri için destek olunması Yerel dinamiklere ve içsel potansiyele dayalı gelişmenin sağlanması Yerel düzeyde kurumsal kapasitenin artırılması Kırsal kesimde kalkınmanın sağlanması Kamu hizmetlerinde kalite ve etkinliğin artırılması YILI FAALĠYET RAPORU

39 AB giriş sürecinde AB fonlarından yararlanmak için projeler hazırlanması ve uygulamaya konulması C.Diğer Hususlar İl Özel İdaresi hizmetlerinin ihtiyaçlara daha etkin cevap verebilmesi amacıyla, idari yapılanmasının canlı ve dinamik tutularak gerekli değişimleri zamanında yapması sağlanmış, önceki yıllarda olduğu gibi hizmetlerin sürdürülmesinde ihtiyaç duyulan yeni bürolar oluşturulmuştur. Giresun İl Özel İdaresinin tanıtılması, Yapılan çalışmaların Kamuoyu ile paylaşılması, bu kapsamda WEB sayfasının güncel tutulması sağlanmıştır. İş makinelerinin daha etkin ve verimli kullanılması amacıyla ARAÇ TAKİP VE FİLO YÖNETİM SİSTEMİ kurulması çalışmaları ile, ayrıca personel verimin artırılması için personel devam kontrol sistemi kurulması çalışmaları devam etmektedir. İlimizdeki engellilerin topluma kazandırılması amacıyla eğitimlerinin ve rehabilitasyonlarının sağlanması, İlimizin su rezervlerinin korunması, geliştirilmesi ve etkin kullanılması, Hizmetlerin daha verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülmesinin sağlanması. III-FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A-Mali Bilgiler 2010 Yılı Bütçesinin Kurumsal Dağılımı HARCAMA BİRİMİ 2010 BÜTÇESİ (TL) BÜTÇEYE ORANI GENEL SEKRETERLİK ,00 % 1,83 İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ ,00 % 0,65 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,00 % 26,30 ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ ,00 % 2,65 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ ,00 % 0,40 İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ,00 % 0,30 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ,00 % 17,66 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ,00 % 9,67 PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ ,00 % 5,64 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 5.000,00 % 0,02 YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,00 % 9,88 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ,00 % 0,16 STRATEJİ MÜDÜRLÜĞÜ ,00 % 0,52 YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ ,00 % 0,04 İLÇE ÖZEL İDARELERİ ,00 % 24,28 T O P L A M ,00 % 100, YILI FAALĠYET RAPORU

40 26,3 2,65 0,4 0,3 17,66 Genel sekreterlik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Encümen Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği İmar ve Kentsel İyileştirme Müd.lüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü 9,67 Plan Proje Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 0,65 1,83 0,04 0,52 0,16 9,88 0,02 5,64 Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü Strateji Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü 1. Bütçe Uygulama Sonuçları Giresun İl Özel İdaresi 2010 yılı gelir ve gider bütçesini TL olarak belirlenerek ve çalışmalarına başlamıştır. İdare Öz Gelirleri ,58 TL, Öz Giderleri ,30 TL olarak gerçekleşmiştir. Özel İdare Gider Bütçesinin %19 sinin yatırıma dönüşmesini sağlanmıştır Yılı Bütçesinde Özel İdare Kaynaklı yatırıma ayrılan ,00 TL nin ,23 TL si harcanmış olup, %60 gerçekleşmiştir. 2.Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar 2010 Yılı Gider Bütçesi (Öz Bütçe) KOD AÇIKLAMA TOPLAM BÜTÇE 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ ,00 02 SAVUNMA HİZMETLERİ ,00 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZ. 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMET ,00 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZ ,00 07 SAĞLIK HİZMETLERİ ,00 08 DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZ ,00 09 EĞİTİM HİZMETLERİ ,00 10 SOS.GÜVENLİK VE SOS.YAR. HİZ ,00 GENEL TOPLAM , YILI FAALĠYET RAPORU

41 2010 Yılı Gelir Bütçesi (Öz Bütçe) KOD AÇIKLAMA TOPLAM BÜTÇE 01 VERGİ GELİRLERİ ,00 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ,00 05 DİĞER GELİRLER ,00 06 SERMAYE GELİRLERİ ,00 GENEL TOPLAM , Bütçe Giderlerinin Cari Harcamalar Tablosu (Öz Bütçe) KODU AÇIKLAMA HARCAMA (TL) 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ ,75 02 SAVUNMA HİZMETLERİ ,67 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLIK HİZMETLERİ 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ,53 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 06 İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ ,87 07 SAĞLIK HİZMETLERİ 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ ,46 09 EĞİTİM HİZMETLERİ ,79 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ TOPLAM , Bütçe Giderlerinin Yatırım Harcamaları Tablosu (Öz Bütçe) KODU AÇIKLAMA HARCAMA (TL) 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ ,20 02 SAVUNMA HİZMETLERİ 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLIK HİZMETLERİ 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ,49 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 06 İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ ,16 07 SAĞLIK HİZMETLERİ ,80 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ ,29 09 EĞİTİM HİZMETLERİ ,07 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ ,22 TOPLAM , YILI FAALĠYET RAPORU

42 YILI FAALĠYET RAPORU 2010 Yılı Kesin Hesabı Gider Bütçesi Toplamı KODU AÇIKLAMA HARCAMA (TL) 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ ,08 02 SAVUNMA HİZMETLERİ ,64 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLIK HİZMETLERİ 8.017,28 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ,02 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 06 İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ ,69 07 SAĞLIK HİZMETLERİ ,82 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ ,43 09 EĞİTİM HİZMETLERİ ,38 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ ,52 TOPLAM ,86 Gelir Bütçesi KOD AÇIKLAMA TUTAR 01 VERGİ GELİRLERİ ,08 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ,62 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER ,48 05 DİĞER GELİRLER ,88 06 SERMAYE GELİRLERİ GENEL TOPLAM ,06 Tahmini Gelir Bütçesi ve GerçekleĢmesi YARDIMCI HESAP Kod 1 Kod 3 BÜTÇE GELİRİ TAHMİNİ NET TAHSİLAT Bina İnşaat Harcı , İşyeri Açma İzin Harcı , Kaynak Suları Harcı , Yapı Kullanım İzin Harcı 1.000, , Diğer Harçlar , , Şartname Bası Evrak, Form Satış Geliri , , Diğer Mal Satış Geliri ,41

43 YARDIMCI HESAP Kod 1 Kod YILI FAALĠYET RAPORU BÜTÇE GELİRİ TAHMİNİ Kantin Kafeterya İşletme Geliri ,00 NET TAHSİLAT Eğitim Hizmetlerine İlişkin Gelirler 6.536, Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler , , Tarımsal Hizmetlere İlişkin Gelirler , , Diğer Hizmet Gelirleri , , Lojman Kira Geliri , , Ecrimisil Geliri , , Sosyal Tesis Kira Geliri , , Kültür Amaçlı Tesis Kira Geliri , , Diğer Taşınmaz Kira Geliri , , Taşınır Kira Geliri , , Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri , AB den Alınan Bağış ve Yardımlar , Hazine yardımı , Muhtar ödenekleri için genel bütçeden alınan Cari nitelikli diğer işler için genel bütçeden alınan , , Hazine yardımı , Alt yapı hizmetleri için genel bütçeden alınan Eğitim hizmetleri için genel bütçeden alınan Sermaye nitelikli diğer işler için genel bütçeden alınan Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar , , , , , Kişilerden Alacaklar Faizi 6.187, Mevduat Faizleri , ,41

44 YARDIMCI HESAP Kod 1 Kod 3 BÜTÇE GELİRİ TAHMİNİ NET TAHSİLAT Madenlerden Devlet Hakkı , , Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar , , Maden İşletmelerinden Alınan Paylar , Tedavi Katılım Payı 1.000,00 62, Diğer İdari Para Cezaları , Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları , , İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 1.500, Irat Kaydedilecek Teminat Mektupları 5.050, Kişilerden Alacaklar 6.043, Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirleri Sosyal Tesis Satış Geliri , , ,20 GENEL TOPLAM , ,16 Tahsilli Gelir ,66 Öz Gelir ,58 Öz Gider ,30 (+)Fark (Öz Gelirle Öz Gider Arasındaki) , Yılı Bütçesindeki Ödeneklerin Yılsonu Durumu Ödeneklerin Yılsonu Durumu Miktar (TL) HARCANAN , YILINA DEVREDEN ,32 İPTAL EDİLEN ,87 TOPLAM , YILI FAALĠYET RAPORU

45 2010 Yılı Bütçesindeki Ödeneklerin Yılsonu Durum Grafiği ,86 73% ,32 25% Harcanan 2011 Yılına Devreden İptal Edilen ,87 2% 2010 Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu Kurum Adı Ödenek (TL) Harcama (TL) GENEL SEKRETERLİK , ,58 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , ,42 ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ , ,54 HUKUK MÜDÜRLÜĞÜ , ,07 İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ , ,95 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ , ,98 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ , ,06 PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ , ,96 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ , ,34 YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , ,86 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ , ,81 STRATEJİ MÜDÜRLÜĞÜ ,00 513,00 YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ , ,18 İL AFET ve ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ , ,14 ALUCRA İLÇE ÖZEL İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ , ,17 BULANCAK İLÇE ÖZEL İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ , ,06 ÇAMOLUK İLÇE ÖZEL İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ , , YILI FAALĠYET RAPORU

46 ÇANAKCI İLÇE ÖZEL İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ , ,70 DERELİ İLÇE ÖZEL İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ , ,93 DOĞANKENT İLÇE ÖZEL İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ , ,09 ESPİYE İLÇE ÖZEL İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ , ,34 EYNESİL İLÇE ÖZEL İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ , ,64 GÖRELE İLÇE ÖZEL İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ , ,24 GÜCE İLÇE ÖZEL İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ , ,94 KEŞAP İLÇE ÖZEL İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ , ,95 PİRAZİZ İLÇE ÖZEL İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ , ,08 ŞEBİNKARAHİSAR İLÇE ÖZEL İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ , ,96 TİREBOLU İLÇE ÖZEL İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ , ,05 YAĞLIDERE İLÇE ÖZEL İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ , ,38 TOPLAM , , Bütçesi Harcama ve Devir Tablosu ,86 73% ,19 27% 2011 Yılına Devreden 2010 Yılı Harcama 2010 Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu FİNANS KODU FİNANSAL KAYNAĞI ÖDENEK (TL) HARCAMA (TL) 05 MAHALLİ İDARELER , ,30 08 BAĞIŞ VE YARDIMLAR , ,56 TOPLAM , , YILI FAALĠYET RAPORU

47 2010 Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu KODU AÇIKLAMA ÖDENEK (TL) YILI FAALĠYET RAPORU HARCAMA (TL) 01 PERSONEL GİDERLERİ , ,60 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , ,03 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , ,49 04 FAİZ GİDERLERİ , ,56 05 CARİ TRANSFERLER , ,70 06 SERMAYE GİDERLERİ , ,48 07 SERMAYE TRANSFERLERİ , ,00 08 BORÇ VERME ,00 09 YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM , , Bütçe Dağılımı Sınıflandırılması Tablosu (Öz Bütçe) KODU AÇIKLAMA YATIRIM (TL) CARİ (TL) 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ , ,00 02 SAVUNMA HİZMETLERİ ,00 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLIK HİZMETLERİ 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER , ,00 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 06 İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ , ,00 07 SAĞLIK HİZMETLERİ , ,00 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ , ,00 09 EĞİTİM HİZMETLERİ , ,00 10 SOSYAL HİZMETLER ,00 TOPLAM , ,00 3.Mali Denetim Sonuçları İl Özel İdarelerinde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, mali ve performans denetimi kapsar. İç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır. Ayrıca, İl Özel İdaresinin mali işlemler dışında kalan diğer idari işlemleri, idarenin bütünlüğüne ve kalkınma planı ve stratejilerine uygunluğu açısından İçişleri Bakanlığı, Vali

48 ve görevlendireceği elemanlar tarafından da denetlenir. İl Özel İdarelerine bağlı kuruluş ve işletmeler yukarıdaki esaslara göre denetlenir. Denetim ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgilerine sunulur. İl Genel Meclisinin 04/01/2011 tarih ve 4 sayılı kararı ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 17. maddesi uyarınca İl Özel İdaresinin 2010 yılı gelir-gider ve hesap işlemlerinin denetimi için komisyon oluşturulmuş ve denetim işlemlerine 2011 yılı Ocak ayında başlanmıştır. B-Performans Bilgileri 1.Faaliyet ve Proje Bilgileri Ġnsan Kaynakları Müdürlüğü Mayıs 2010 tarihleri arasında 51 personelimize İş sağlığı ve Güvenliği semineri verilerek sertifikaları teslim edilmiştir yılı personel hareketlerinde 42 işçi emekli, 2 işçi vefat, 7 memur gelen tayin, 6 memur giden tayin, 1 memur emeklilik iş ve işlemleri yapılmıştır. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Yeni müracaatlı ocak sahalarının yerinde yer tespitinin yapılması, kaçak çalışmanın önlenmesi için gerekli denetimlerin yapılması ve ruhsatlı yerlerin denetimleri için toplam 89 faaliyet gerçekleştirilmiştir Yılı içerisinde 3213 Sayılı Maden Kanununa muhalefet eden şahıslara yasal işlem yapılarak, yapılan işlemler sonucunda Valilik Makamı Onayı ve Ġl Encümenince 53 Ģahsa ve firmaya yaklaģık ,29 TL. İdari para cezası verilmiştir. Verilen idari para cezaları ilgililere tebliğ edilmek üzere İdaremiz Mali Hizmetleri Müdürlüğüne bildirilmiştir yılı içerisinde I (a) Grubu Maden İşletme Ruhsatı bulunan kişilerden TL. İhale bedeli tahsil edilerek İdaremize gelir olarak kaydedilmiştir yılı içerisinde Alabalık İstihsal Yeri ile ilgili olarak sözleşmesi biten 16 adet işyerinin sözleşmesi yenilenmiştir. Yine aynı yıl içerisinde Alabalık istihsal yerlerinden TL. kira tahsil edilerek İdaremize gelir olarak kaydedilmiştir yılı içerisinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarından TL. Doğal Mineralli sular ve Jeotermal Kaynaklı sularından Özel İdare payı olarak TL. ve Doğal Kaynak Suları kira bedeli olarak TL. bedel tahsil edilerek İdaremize gelir olarak kaydedilmiştir. İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatları S.NO RUHSAT TÜRÜ VERİLEN RUHSAT SAYISI 1 1. Sınıf Gayrisıhhî Müessese 1 Adet 2 2. Sınıf Gayrisıhhî Müessese 19 Adet 3 3. Sınıf Gayrisıhhî Müessese 11 Adet 4 1. Sınıf Sıhhi Müessese 1 Adet 5 2. Sınıf Sıhhi Müessese 1 Adet 6 3. Sınıf Sıhhi Müessese 3 Adet 7 İşlemi devam eden I(a) Grubu Kum Çakıl 8 Adet TOPLAM 44 Adet YILI FAALĠYET RAPORU

49 Alabalık İhtihsal Yerleri S.NO HİZMET TÜRÜ SAYISI 1 Sözleşmesi yenilenen Alabalık Üretim tesisi 16 Adet 2 İşlemi devam eden Alabalık Üretim Tesisi 1 Adet TOPLAM 17 Adet Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Verilen Hammadde Üretim İzin Belgesi S.NO İZİN BELGESİ VERİLEN KURULUŞ SAYISI 1 Kamu Kurum ve Kuruluşları H.Ü.İ.B 2 Adet TOPLAM 2 Adet İŞLEM MİKTARI İdari Para Cezaları İŞLEM KONUSU CEZA MİKTARI 1 47 Adet Ruhsat Sınırı Dışından I (a) Grubu Maden Alımı ,19 TL. 2 6 Adet Sevk Fişi Olmadan Malzeme Nakli 2.222,10 TL. TOPLAM ,29 TL. Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü: Kurumumuz; kurumsal internet olan Metro Ethernet 10 Mbit hız ile 150 internet kullanıcısına internet ve e-devlet hizmeti vermektedir Sayılı İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayın yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi ve kullanıcı log kaydı tutulması kanun kapsamında güvenlik firewall ve log analyzer cihazı ile kontrol ve kayıt tutmaktadır. Kurumuzda bulunan her türlü bilgisayar ve çevre donanımları (bilgisayar, monitor, yazıcı, switch, network sorunu, bağlantı uçları problem, güvenlik kameraları, vb) bakım, onarım, tamiratı müdürlüğümüz bünyesinde yapılmaktadır. Müdürlüğümüz yıl içerisin de yaklaşık 4770 telefon veya arıza bildirim talep formu ile arıza talebi ve bilgisayar ve yazılımlar ile ilgili istekler gelmekte olup; bu istek ve arızlara çözüm bularak görevini tamamlamaktadır YILI FAALĠYET RAPORU

50 Bilgi İşlem Faaliyet Grafiği Donanım Arızası, 2150, 45% Yazılım Sorunları, 1500, 31% E-İçişleri, 550, 12% Sunum Faaliyet, 100, 2% Network Elektronik İmza, Sorunları, 250, 220, 5% 5% İdaremizin web sitesi olan kendi bakanlık serverından hizmet almakta ve idaremiz web sitesi için dışarıya herhangi bir ücret ödememektedir. Şube Müdürlüklerinden gelen istekler ve yazılar doğrultusunda web sitesi güncellenmesi müdürlüğümüz bünyesinde yapılmaktadır. Bakanlık projesi olan E-Devlet kapsamında E-İçişleri ile yazışmalar bilgisayar ortamında yapılmakta ve bu projenin önderliğini, eğitim ve öğretimini müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirmektedir YILI FAALĠYET RAPORU

51 E-İçisleri kapsamında digital imza olan elektronik imza başvuruları kurulumları eğitimi müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleşmektedir. Bakanlığımıza bağlı tüm bakanlık birimleri, 81 il valilik, kaymakamlık, il ve ilçe Özel İdarelere evrak sistem üzerinden elektronik imza ile gitmekte ve binlerce kağıt,yüzlerce toner ve posta gideri yükünden idaremiz kurtulmaktadır. E-İçişleri projesi kapsamında müdürlüğümüz tüm personelimize ve idaremizin işlerini yürütmekte olan dış kullanıcılara istekler doğrultusunda dönemsel olarak eğitimler düzenlenmektedir. E-İçişleri kapsamında 180 personele eğitim semineri verilmiştir. İdaremizin ihtiyaçlar doğrultusunda bilgisayar ve çevre birimleri taleplerini gerçek ihtiyaç durumunu değerlendirilerek karşılamaktadır. Mali Hizmetler Müdürlüğü 2010 Yılı Bütçesi İl Genel Meclisinin 24/11/2009 tarih ve 212 Sayılı kararları ile karara bağlandı Yılı Bütçesi İl Genel Meclisinin 31/12/2010 tarih ve 210 sayılı kararları ile karara bağlandı. Strateji GeliĢme Müdürlüğü İç hizmet birimlerinin ve dış hizmet birimlerinin mevzuatına uygun şekilde hazırlayacakları birim performans programlarını vermeleri sağlanmıştır yılı performans planı 29/11/2010 tarih ve 208 kararı ile onaylanmıştır. Encümen Müdürlüğü İl Encümen Faaliyetleri 2010 yılında İl Encümenince 33 adet toplantı yapılmış ve 316 adet karar alınmıştır. İl Encümenine İdarece 316 adet teklif sunulmuş; bu tekliflerin 94 adedi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ne, 51 adedi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ne, 9 adedi Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü ne, 5 adedi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ne, 3 adedi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ne, 153 adeti Mali Hizmetler Müdürlüğü ne, 1 adedi de Encümen Müdürlüğüne aittir YILI FAALĠYET RAPORU

52 Yapılan Toplantı Adedi 33 İL ENCÜMEN FAALİYETLERİ Alınan Karar Adedi 316 Sunulan Teklif Adedi 316 TEKLİFLERİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Plan Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Encümen Müdürlüğü 94 ADET 51 ADET 9 ADET 5 ADET 3 ADET 153 ADET 1 ADET 2010 Yılında Ġl Encümenince Alınan Kararların Dağılımı AÇIKLAMA ADEDİ 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca alınan kararlar sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesi uyarınca alınan kararlar sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca alınan kararlar sayılı imar kanununun 32. maddesi uyarınca alınan kararlar sayılı imar kanununun 33. maddesi uyarınca alınan kararlar sayılı imar kanununun 42. maddesi uyarınca alınan kararlar sayılı imar kanununun 43. maddesi uyarınca alınan kararlar Sayılı Kamulaştırma Kanununun 4. bendi uyarınca alınan kararlar Sayılı Polis Vazife Selahiyet Kanununun d fıkrası uyarınca alınan kararlar 9 Çeşitli konularda alınan diğer kararlar YILI FAALĠYET RAPORU

53 İl Genel Meclisi Faaliyetleri 2010 yılında İl Genel Meclisince 70 adet toplantı yapılmış ve 217 adet karar alınmıştır. İl Genel Meclisine muhtelif konularda 172 adet önerge verilmiş ve rapor yazılmıştır. Verilen önergelerin 10 adedi Plan ve Bütçe Komisyonu na, 7 adedi İmar ve Bayındırlık Komisyonu na, 18 adedi Milli Eğitim-Gençlik Spor Komisyonu na, 10 adedi İçişleri, Çeşitli İşler Komisyonu na, 13 adedi Çevre Sağlık Komisyonu na, 12 adedi Kültür Turizm Komisyonu na, 13 adedi Tarım Orman Komisyonu na, 13 adedi de AR-GE, Tarife, Komisyonu na, 13 adedi Strateji Planlama Komisyonuna, 11 adeti Sanayi ve Ticaret Komisyonuna, 9 Adedi Sosyal Hizmetler Komisyonuna, 17 adedi kurum müdürlüklerine havale edilmiş ve 26 adedi de önerge ile alınmış kararlardır. YAPILAN TOPLANTI ADEDİ 70 İL GENEL MECLİSİ FAALİYETLERİ ALINAN KARAR ADEDİ 217 VERİLEN ÖNERGE ADEDİ 172 VERİLEN ÖNERGELERİN KOMİSYONLARA GÖRE DAĞILIMI Plan ve Bütçe Komisyonu İmar ve Bayındırlık Komisyonu Milli Eğitim-Gençlik Spor Kom. İçişleri, Çeşitli İşler Komisyonu Çevre ve Sağlık Komisyonu Kültür Turizm Komisyonu Tarım Orman Komisyonu AR-GE, Tarife, Komisyonu Strateji Planlama Komisyonu Sanayi ve Ticaret Komisyonu Sosyal Hizmetler Komisyonu Kurumlara gönderilen Önerge ile Alınan Kararlar 10 Adet 7 Adet 18 Adet 10 Adet 13 Adet 12 Adet 13 Adet 13 Adet 13 Adet 11 Adet 9 Adet 17 Adet 26 Adet YILI FAALĠYET RAPORU

54 2010 Yılında Ġl Genel Meclisince Alınan Kararların Dağılımı AÇIKLAMA ADEDİ Denetim Komisyon Seçimi İle İlgili Karar 1 Mütevelli Heyeti Seçimi İle İlgili Kararlar 1 Kadro İptal ve İhdası İle İlgili Kararlar 3 Tahsis Kararları 5 Mevzi İmar Planı İle İlgili Kararlar 5 Ücret Tarifesi Belirleme Kararları 6 Ödenek Aktarma Kararları 51 Faaliyet Raporunun İncelenmesi Kararı 1 İhtisas Komisyonları Seçimi İle İlgili Karar 1 Kiralama İle İlgili Kararlar 3 İl Encümen Seçimi Kararı 1 Yerleşik Alan Kararı 53 Bütçe İle İlgili Kararlar 32 Çeşitli Konularda Alınan Diğer Kararlar 54 S.NO Encümen Müdürlüğü Mali Bilgiler FAALİYET / HESAP ADI YILI FAALĠYET RAPORU 2010 YILI ÖDENEĞİ 2010 YILI HARCANAN 1 Diğer Personel , ,67 2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları , ,68 3 Yolluklar , ,33 4 Hizmet Alımları , ,86 TOPLAM , ,54 Hukuk MüĢavirliği İdaremiz Hukuk Müşavirliği nin toplam 443 dava dosyası bulunmaktadır. Dava dosyalarından 62 dava dosyası derdest olup, 186 dava dosyası idaremiz lehine sonuçlanmış, 32 dava dosyası hakkında kısmen lehe karar verilmiş, 145 dava dosyası idaremiz aleyhine neticelenmiş, 13 dava dosyası için davadan vazgeçilmiş, 5 dava dosyası kapalı kayıttır. İdaremiz Hukuk Müşavirliği nin toplam 265 icra dosyasının 126 sı infaz edilmiş, 129 icra dosyası derdest olup derdest dosyaların 8 i kısmen infaz edilmiş, 7 icra dosyasından vazgeçilmiş, 3 icra dosyası kapalı kayıttır.2010 yılının başından bugüne kadar icra dosyalarından tahsil edilen para tutarı ( brüt ) ,66 TL. dir. Hukuk Müşavirliği nden 2010 yılında hukuken tereddütlü konularda idaremiz birimleri

55 tarafından hukuki görüş talebinde bulunulmuş ve bu konularla ilgili olarak, Hukuk Müşavirliği nce bugün itibariyle 7 hukuki görüş talebi yerine getirilmiştir. DAVA DOSYALARI DERDEST LEHE 2010 FAALİYETLERİ KISMEN LEHE ALEYHE A. VAZGEÇME KAPALI TOPLAM İCRA DOSYALARI DERDEST İNFAZ KISMEN KISMEN İNFAZ (Derdeste Dahil) KAPALI A. VAZGEÇME TAHSİLAT TOPLAM ,66 TL 265 İLÇESİ Plan Proje Müdürlüğü ÖN PROJE KESİN PROJE LİMİT PROJE FAYDALANAN KÖY FAYDALANAN ÜNİTE Merkez Alucra Bulancak Çamoluk Çanakcı Dereli Doğankent Espiye Eynesil Görele Güce Keşap Piraziz Ş.Karahisar Tirebolu Yağlıdere TOPLAM YILI FAALĠYET RAPORU

56 İLÇE 2010 Yılında Yapılan Yeraltı suyu araģtırmaları: FAYDALANAN KÖY ADETİ HİDROJEOLOJİK ETÜD AD. AÇILAN SONDAJ AD. MERKEZ KUYU VERİMİ LT/SN 1-Q=6,00 2-Q=0,00 BULANCAK Q=1,00 GÖRELE Q=7,00 Ş.KARAHİSAR Q=0,00 TİREBOLU TOPLAM Q=1,30 2-Q=2,00 3-Q=1,17 4-Q=0, Yılında Köyyolları Planlama Ağında yapılan değiģiklikler İLÇESİ ADET MERKEZ 5 ALUCRA 1 BULANCAK 2 ÇAMOLUK 1 DERELİ 3 DOĞANKENT 2 ESPİYE 7 GÖRELE 3 KEŞAP 4 Ş.KARAHİSAR 7 TİREBOLU 2 YAĞLIDERE 3 TOPLAM YILI FAALĠYET RAPORU

57 2010 Yılında Yapılan Yol Etüdleri İLÇE FAYDALANAN KÖY AD. FAYDALANAN ÜNİTE AD. MERKEZ 1 1 ALUCRA 1 3 ESPİYE 5 7 GÜCE 2 3 GÖRELE 1 1 TİREBOLU 3 4 YAĞLIDERE 3 4 TOPLAM Yılı Ġl Özel Ġdaresi Bütçesi ile Tamamlanan Ġçmesuyu ĠnĢaatları İLÇESİ KÖY SAYISI ADET YAPILAN HARCAMA TL FAYDALANAN NÜFUS MERKEZ , BULANCAK , DERELİ , YAĞLIDERE , TOPLAM , Not: ,00 TL ihale bedeli ile limit projelerine göre dağıtılmak üzere mt. Boru satın alınmıştır. Limit Projeleri Kapsamında 2010 Yılında Satın Alınan ve Dağıtılan Boru, Klorlama Cihazı ve Tabletleri CİNSİ MİKTARI HARCANAN Boru mt ,00 TL. Klorlama Cihazı 34 Ad ,00 TL Klorlama Tablet 700 Kutu ,00 TL YILI FAALĠYET RAPORU

58 2010 Yılında Toprak Sulama ÇalıĢmaları PROJE AD. ÖDENEĞİ ( TL. ) SULANAN ALAN ( HEKTAR ) Yılında Yapılan Kanalizasyon Projeleri İLÇESİ Çamoluk Dereli Dereli Keşap KÖYÜ Karadikmen Bektaş Çalca Düzköy 2010 Yılı KÖYDES Ġçmesuyu ĠnĢaatları Kontrollük Hizmetleri İLÇESİ KONTROLLÜK HİZMETİ VERİLEN PROJE (Ad.) ALUCRA 10 BULANCAK 2 ÇANAKCI 4 ÇAMOLUK 1 DERELİ 16 DOĞANKENT 1 ESPİYE 1 EYNESİL 4 GÖRELE 3 GÜCE 1 KEŞAP 10 Ş.KARAHİSAR 12 TİREBOLU 8 YAĞLIDERE 2 TOPLAM YILI FAALĠYET RAPORU

59 Diğer Hizmetler: Çamoluk Yenice Beldesi köprüsü, Ticaret Borsası lisanslı depo yeri, Dereli Kızıltaş İlköğretim okulu, Ülper konkasör şantiyesi ve Merkez Rehabilitasyon Merkezi yerlerinin plankoteleri çıkarılmıştır. Çaldağ ve İnişdibi Beldelerinin kanalizasyon projesi röleve alımı yapılmıştır. Yol yapımı ve içmesuyu hatları için 13 adet Orman ve Mera Geçişi İzinleri alınmıştır. Müdürlüğümüzde bulunan plan kopya makinesinden 2975 adet çekim yapılmış olup, 6118 metre kağıt ve 4 adet toner harcanmıştır. Ayrıca 572 adet tarama işlemi gerçekleştirilmiştir. Yol ve UlaĢım Müdürlüğü ĠĢ Makinesi Alımı 2010 yılında 2 adet Hidromek 1025 Kanal Kazıyıcı alınmıştır. CİNSİ ADEDİ MARKASI MODELİ KANAL KAZIYICI YÜKLEYİCİ 2 HİDROMEK 1025 TOPLAM TUTAR (TL) ,32 Bakım-Onarım 2010 yılında merkez ve arazide bulunan makine ve ekipmanlarda 693 adet arıza meydana gelmiş olup; 340 adedine arazide müdahale edilmiş, 353 adet arızanın bakım, onarım ve revizyonu ise merkez atölyemizde yapılmıştır. 11 adet motor revizyonu yapılmıştır. 250 adet şase revizyonu yapılmıştır. 92 adet küçük arızalar giderilmiştir YILI FAALĠYET RAPORU

60 Bakım ve onarım hizmetleri merkez atölyemiz kaynakhane, kompresörhane, kaporta boyahane, çarkhane, ağır şase, hafif şase, oto elektrik, motorhane, akü ve yağlama kısımlarından oluşmakta olup, merkez atölyede 36 personel, seyyar tamir ekibinde 8 personel olmak üzere toplam 44 personelle araç ve iş makinelerinin tamir bakım ve onarım hizmetleri yürütülmektedir. Arazide çalışan iş makine ve araçlarında meydana gelen arızaların onarımları seyyar tamir ustalarınca 3 adet seyyar tamir ekibi, 2 adet seyyar kaynak makinesi ve diğer atölye personeli ile yapılmaktadır. Ayrıca bakım ve onarım için 1 adet seyyar yağlama aracı, araç ve iş makinelerinin çalışmaları esnasında periyodik bakımlarını gerçekleştirmektedir. Atölye ÇalıĢmaları Giresun İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ne bağlı Merkez Atölyede Tarihleri arasında 207 Adedi Kamyon, 69 Adedi Binek Araç ve 77 Adedi İş Makinesi olmak üzere toplam 353 Adet Araç ve İş Makinelerine ait iş emri açılmış olup, gerekli bakım ve onarım işleri tamamlanmıştır. Merkez Atölyedeki Araç ve İş Makinelerinin Bakım ve Onarımı, Ülper Şantiyesi Asfalt Plenti, Konkasör Bakım ve Onarımı, Aksu ve Tirebolu Şantiyesi Büz Makinelerinin Bakım ve Onarımda kullanılmak üzere toplam ,00.TL. tutarında Yedek Parça satın alınmış, bu tutarın 2010 yılı sonu itibarı ile tamamı ödenmiş olup, 2010 Yılından borcumuz bulunmamaktadır YILI FAALĠYET RAPORU

61 2010 Yılı içerisinde Teklif Mektubu ve Muayene Kabul Komisyonu üye sayıları artırılmış olup 4 kişi olan Satın Alma ve Muayene Kabul Komisyonu kişi sayısı 5 kişiye çıkartılmıştır. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü ve mubayaa görevlileri ile sanayi esnafı gezilerek rekabet ortamının sağlaması konusunda fikir birliğine varılması sağlanmıştır. Ayrıca Teklif Mektuplarının dağılımı içinde 1 kişi olan mubayaa sayısı 2 kişiye çıkartılmıştır. Merkez Atölyede Binek araçların bakım ve onarımına hizmet veren Hafif şase haneye Tonluk Araç Kaldırma Lifti satın alınarak iş ve işleyişin daha kısa zamanda, ergonomik olarak iş ve işçi sağlığı standartlarında çalışma yapılması sağlanmıştır. Atölyede Bakım ve Onarıma gelen araçlara açılan İş Emirleri Makine isimli program ile Bilgisayar ortamında yazılması sağlanarak Tüm Araç ve İş Makineleri bilgisayar ortamında kayıt altına alınmış olup Bakım ve Arızaların takibi kolaylaştırılmıştır. Atölye içerisinde daha önce bulunan ancak zaman içerisinde kapatılarak hurdalığa çevrilen ambar yeniden temizlenerek raf sistemi ile düzenli hale getirilmiş olup, acil stok ambarı olarak faaliyete sokulması sağlanmıştır. Ayrıca yapılan acil stok ambarına tüketimi fazla ve sık olan Fren Balatası, Ön Düzen Parçaları, Filtre Grubu, İş Makinesi Bıçak ve Tırnak Uçları v.s gibi parçalar tedarik edilerek Araç ve İş Makinelerinin parça beklemeden aynı iş günü içersinde bakım ve onarımının yapılması yine bu acil stok ambarı sayesinde sağlanmıştır. Yine Atölye içerinde havalı tabanca ve el aletlerinin çalışması için gerekli olan hava depolama tankı hurdalıktan alınıp bakım ve onarımı yapılarak çalışır hale getirilmiş atölye içersine montajı yapılmıştır. Ayrıca bu tankın ürettiği havadan istifade edilerek çalışması sağlanan bir tabanca alınarak yaklaşık 3 işçinin yaptığı işi tek tabancayla 1 işçinin tek başına yapması sağlanmıştır. Atölye bünyesinde bulunan araç yıkama istasyonunun saha düzeni ve betonlaması yapılarak, Yıkamaya bir işçi görevlendirilmiş olup Atölye ye girecek araçlar yıkanarak temiz bir şekilde giriş yapılması sağlanmıştır. Atölye bünyesinde bulunan kaporta hanede elimizde bulunan mevcut sac ve boyadan kaporta ustalarımız 200 adet çöp kovası yapımını gerçekleştirmiş olup, yapılan çöp kovaları Köy muhtarlarına bedelsiz olarak teslim edilmiştir. Alucra Kaymakamlığının hurdaya ayırmakta olduğu 1998 model Doğan SLX Taksi yaklaşık 4.000,00._ TL lik yedek parça kullanılarak işçiliği ise atölye ustaları tarafından yapılmak suretiyle çalışır ve kullanılabilir hale getirilerek, İl Özel İdaresi bünyesinde yeni kurulmakta olan İnşaat ve Yatırım Müdürlüğü nün emrinde kullanılması için tahsis edilmiştir. Uzun süredir kış dönemi stajı için Meslek Lisesi öğrencilerinin tercih etmediği Merkez Atölyemizde Meslek liselerine yaptığımız ziyaretler sonrasında Eğitim ve Öğretim Dönemine ait 2 adet stajyer motor bölümü öğrencisi atölyemizde staj eğitimine devam etmekte olup, Bilgi ve becerilerinin artması, teoriğin yanı sıra pratik bilgilere sahip olmaları sağlanmaktadır Yılı Başlangıcı itibarı ile Merkez Atölyemizde Arıza, ve Bakım Onarım işleri devam etmektedir Yılı Ülper ġantiyesi Faaliyetleri Asfalt Plenti: Asfalt plentinde yıl içerisindeki ödenekler dahilinde toplam ton sıcak asfalt üretimi gerçekleştirilmiştir YILI FAALĠYET RAPORU

62 2010 Yılı Sıcak Asfalt Üretiminin İlçeler Bazındaki Dağılım MERKEZ İLÇE ALUCRA BULANCAK ÇAMOLUK ÇANAKÇI DERELİ ESPİYE EYNESİL GÖRELE KEŞAP PİRAZİZ Ş.KARAHİSAR TİREBOLU YAĞLIDERE TOPLAM TON 276 TON TON 276 TON 906 TON TON 645 TON 606 TON TON TON TON 402 TON TON 495 TON TON Konkasör: Mevcut konkasör tesisimizde kırılan gambalak tabir edilen dere malzemeleri Tirebolu ilçesi Harşıt deresinde mevcut ocaklardan ücretsiz olarak idaremiz kamyonları ve kamyon kiralaması hizmet alımı suretiyle Ülper şantiyesine nakledilerek temin ediliyordu. Tirebolu dan ülper şantiyesine söz konusu gambalak malzemelerin nakli ve konkasörde kırılması suretiyle elde edilen filler ve mıcır malzemelerin idaremize maliyeti ortalama 15 TL/ M3 dir. Söz konusu konkasör tesisinde tarafımızca yapılan revizyondan sonra filler ve mıcır yapımında kullanılacak dere malzemesi şantiyemizin 1000 mt ilerisinde Aksu Deresinden temin edilmeye başlanmıştır YILI FAALĠYET RAPORU

63 Bu durumda mevcut tuvanen malzemesi; kurulan yıkama sistemi sayesinde gambalak ile elek malzemesi olarak iki gruba ayrıştırılarak, gambalak malzemesi filler ve mıcır yapımında, elek malzemesi ise devlet vatandaş işbirliği ile yapılan menfez, duvar,beton yol yapımında kullanımı sağlanmıştır. Mevcut konkasör tesisinde yapılan revizyon sayesinde elde edilen filler ve mıcır malzemenin idaremize maliyeti ortalama 5 TL / M3 ye indirgenmiş olup, idaremiz filler ve mıcır üretiminde yaklaşık 10 TL/M3 kazanç elde etmiştir. Ayrıca dışarıdan nakliye dahil 20 TL/ M3 ye alınan beton karışık elek malzemesinin üretimini hiçbir ilave bedel ödemeden gerçekleştirmiş oldu. Konkasör tesisinde meydana gelen sık sık arızalara rağmen 2010 yılı içerisinde m3 filler ve mıcır malzemesi ile M3 elek malzemesi üretimi gerçekleştirilmiştir. Konkasör tesisinde tarafımızca yapılan revizyon sayesinde kurumumuzun net kazancı: ( m3 X 15 TL/M3) ( m3 X 5 TL/M3) = TL m3 X 20 TL/M3 = TL Toplam : TL Müdürlüğümüzce yapılan planlama dahilinde idaremiz 2010 yılında toplamda ortalama kurumumuza TL. nakdi kazanç sağlamıştır. Yukarıda belirtilen hususların dışında idaremizce Ülper şan*tiyesinde atıl bir vaziyette bulunan 60 ton/saat kapasiteli plentin satılması için gerekli çalışmalar yapılmış gerekli encümen kararı çıkartılmıştır. Karla Mücadele ÇalıĢmaları 2010 yılı yapım programlarının tamamlanmasına müteakip, 6470 km köy yolu ağı içerisinde yapılacak olan 2010 yılı karla mücadele çalışmaları kapsamında planlama dâhilinde makinelerin programlı çalışmalarında müsait oldukları süre içersinde bakım, onarım ve revizyonları yapılarak karla mücadele çalışmalarına hazır hale getirilmektedir YILI FAALĠYET RAPORU

64 Grup yolları, 8 yıllık kesintisiz temel eğitim kapsamında yürütülen taşımalı eğitimin ve sağlık hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için köy yollarının sürekli olarak ulaşıma açık tutulması bilinci ile yapılan karla mücadele çalışmaları kapsamında, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde yapılan program dâhilinde makine ve personeli ile hazır hale getirilmesine çalışılmaktadır. Kaçak Petrolün Tespit Ve Tasfiyesine Dair Usül Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Gereği Ġdaremizce Yapılan ĠĢlemler 5576 Sayılı Petrol Piyasası Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun ve 27 Mayıs 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlülüğe giren Kacak Petrolün Tespit ve Tasfiyesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda; İl sınırlarımız içerisinde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Gümrük Müdürlüğü nce ele geçirilen kaçak akaryakıtlar idaremiz akaryakıt ambarında muhafaza altına alınmış olup; encümen kararı ile satışına veya araçlarımızda kullanılmasına cihetine gidilecektir Yılı Ġçersinde Ġdaremize Teslim Edilen Kaçak Petrol Ürünleri YILI BENZİN MOTORİN Lt. Afet ÇalıĢmaları İlimiz sınırları içerisinde 16/06/2010 tarihinde meydana gelen sel afeti nedeniyle Merkez ilçe, Dereli, Yağlıdere, Doğankent, Çanakçı, Keşap, Espiye ve Güce ilçeleri köy yollarında 1. ve 2. kat sathi kaplamalı, beton, sıcak karışım (Rotmix) ve stabilizeli yollarda hasar meydana gelmiştir. İdaremiz imkanları dahilinde yapılan çalışmalar sonucu, heyelan nedeni ile kapanan, ayrıca; hasar gören köy yollarının da gerekli bakım çalışmaları yapılarak araç trafiğine elverişli hale getirilmiştir. Ancak; Dereli ilçesi Kotana-Kümbet Grup yolu ila Km.ler arasında 40 noktada dere taşkını sonucu yolda büyük çaplı göçükler meydana gelmiş bulunmaktadır YILI FAALĠYET RAPORU

65 Bu noktalarda idaremiz, Devlet Su İşleri, Orman İşletme iş makineleri, Menerji Eletkrit iş makineleri ile yolun heyelan yapmış kısımlarının dolgu işlemi yapılarak, yol geçici olarak araç trafiğine açılmıştır. Yılı içinde ihtiyaç duyulan sanat yapılarının tamamlanması için yaklaşık ,30 TL.lik (KDV.Dahil) maliyeti hazırlanmış olup, ayrılacak olan ödenek doğrultusunda gerekli sanat yapıları çalışmaları yapılacaktır Yılı Yol Ve UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü ÇalıĢmaları 2010 yılı İl Özel İdaresi Afet ve KÖYDES ortak alım ödeneğinden ilimiz muhtelif ilçelerinde 64 Km. 1.Kat, 99 Km. 2.Kat olmak üzere 163 Km. asfalt sathi kaplama, ton sıcak asfalt imalatına karşılık 22,814 Km. beton üzeri sıcak asfalt kaplama ile 40,775 Km. de sıcak asfalt yaması yapılmıştır YILI FAALĠYET RAPORU

66 Ayrıca; Merkez ilçede afet ödeneğinden 1 adet 12,65 metrelik köprü, 52,6 Km. stabilize kaplama, ,704 m³ istinat duvarı, 37 adet 59,50 metre açıklığında menfez, 152,500 m³ tahkimat yapılmış, muhtelif köy yollarına, muhtelif çapta 1555 adet büz imalatı gerçekleştirilmiştir, 8464 Km.de kar mücadelesi yapılmıştır. Ayrıca; Yenicehisar köy yoluna 407,250 m³ (0,540 Km.), Pınarçukuru köy yoluna 325,500 m³ (0,460 Km.), Mesudiye köy yoluna 407,250 m³ (0,608 Km.), Burhaniye köy yoluna 121,500 m³ (0,194 Km.), Lapa köy yoluna 366,750 m³ (0,503 Km.), Hisargeriş köy YILI FAALĠYET RAPORU

67 yoluna 408,000 m³ (0,440 Km.) Ergence köy yoluna 325,500 m³ (0,490 Km.), Gürköy yoluna 162,750 m³ (0,275 Km.) olmak üzere toplam 2850 m³ (3,840 Km.) beton yol yapımı gerçekleştirilmiştir. Merkez ilçe köy yollarında idaremiz iş makineleri ile 490 Km. greyderli bakım ve reglaj yapılmıştır. İdaremiz ödenekleri doğrultusunda köy yollarının bakım ve onarım ve heyelan temizliği için ekskavatör, Kırıkkale Tüpraştan asfalt nakli için araç, asfalta hazırlık için kamyon kiralaması yapılmıştır. İdaremiz Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde 18 memur (4 sözleşmeli, 2 geçici görevli), 222 işçi personel bulunmaktadır. İdaremizce satın alınan 290 adet trafik tehlike ve uyarı işaret levhaları, idaremiz makine parkı ve iş gücü ile Dereli ilçesi Kotana-Kümbet Grup yoluna, Espiye ilçesi Direkbükü-Ericek Grup yoluna, Merkez ilçe Akçalı, Lapa yollarına dikilmiştir. (İlimiz dahilinde 120 Km.nin trafik tehlike ve uyarı işaret levhaları tamamlanmıştır. Merkez ilçe Akçal 11 Km. Lapa 8 Km., Camili-Erimez Grup Yolu 20 Km., Espiye ilçesi Direkbü Grup Yolu 15 Km., Bulancak ilçesi Arifli-Ahmetli-Süme Grup yolu 8 Km., Keşap ilçesi Yolağzı-Armelit Grup 18 Km., Karakoç- Yazlık-Armelit Grup Yolu 13 Km., Dereli ilçesi Kümbet Grup Yolu 27 Km.) 340 arızaya arazide, 353 adet arızaya bakım, onarım ve revizyon ise Merkez adelyede, 11 adet motor revizyonu, 250 adet şase revizyonu, 92 adet de küçük arızalar giderilmiştir.ayrıca; 1 adet seyyar yağlama aracı, araç ve iş makinelerinin çalışmaları esnasında periyodik olarak bakımlarını gerçekleştirmiştir. İdaremizce 200 adet çöp kovası yapımı gerçekleştirilmiş, bunlardan 65 adedi Merkez ilçe köylerine, 65 adet Bulancak ilçesi köylerine, 40 adet Piraziz ilçesi köyüne, 20 adet Dereli ilçesi köylerine verilmiş, 4 adet Merkez Ülper Adnan MET Asfalt ve Konkasör Şantiyesine, 2 adet Aksu Şantiyesine, 4 adedi de idaremizde kullanılmaktadır adet yazıya cevap yazılmış, muhtelif köylere 1580 adet yol ile ilgili proje ve keşifler hazırlanmıştır. Merkez ve diğer ilçelerin yol ve köprü yapımları ile ilgili kontrollük hizmetlerini idaremiz Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Teknik personeli tarafından yapmıştır YILI FAALĠYET RAPORU

68 DÜŞÜNCELER Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü İLLER YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU İLİ : GİRESUN TARİH : YILI : 2010 DÖNEMİ : 4 YATIRIMCI DAİRE : Afet Acil Durum Müdürlüğü (TL.) S. NO SEKTÖR ADI Afet Acil. Durum Md. Afet Acil. Durum Md. Afet Acil. Durum Md. Afet Acil. Durum Md. Afet Acil. Durum Md. İç İşleri Bakanlığı PROJE NO /8/ /8/ /8/ /8/ /8/ PROJENİN ADI VE ÖZELLİKLERİ Merkez Yağmurca ve Uzgara Köyü İst. Dvr. Doğankent, Çanakçı, Şebinkarahisar, Alucra Kaya Islahı Giresun 2. Kısım 47 Adet İst. Dvr. Merkez Ve İlçeler Espiye Afet konutları Şebinkarahisar Afet Konutları Altyapı Alucra Hükümet Konağı Proje Hiz.Alımı YERİ BAŞLAMA TARİHİ İŞİN BİTİM TARİHİ PROJE TOPLAMI PROGRAM YILINA KADAR YAPILAN HARCAMA 2010 YILI ÖDENEĞİ BU YIL YAPILAN HARCAMA GENEL DURUMA GÖRE BU YILKİ ÖDENEĞE GÖRE Na.% Fz.% Na.% Fz.% Giresun Bitti İlçeler Bitti Giresun Espiye Ş.karahisar Biiti Alucra Bitti TOPLAM : ,00 TL ,00 TL ,00 TL Geçici Kabulü Yapılıyor Arsa Sorunu var YILI FAALĠYET RAPORU

69 DÜŞÜNCELER İLLER YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU İLİ : GİRESUN TARİH : YILI : 2010 DÖNEMİ : 4 YATIRIMCI DAİRE : (TL.) S. NO SEKTÖR ADI 1 Tarım 2 Milli Eğt. 3 Milli Eğt. 4 Milli Eğt. 5 Milli Eğt. 6 Milli Eğt. 7 Milli Eğt. 8 Milli Eğt. PROJE NO PROJENİN ADI VE ÖZELLİKLERİ YERİ BAŞLAMA TARİHİ İŞİN BİTİM TARİHİ PROJE TOPLAMI PROGRAM YILINA KADAR YAPILAN HARCAMA 2010 YILI ÖDENEĞİ BU YIL YAPILAN HARCAMA GENEL DURUMA GÖRE BU YILKİ ÖDENEĞE GÖRE Na.% Fz.% Na.% Fz.% Görele Balıkçı Barınağı Görele Biiti Merkez Atatürk Lisesi Wc Merkez Bitti Onarımı Merkez Eğitim Uygulama u Merkez Bitti Onarımı Espiye Kaşdibi YİBO onarımı Espiye Bitti Merkez Halk Eğitim Merkezi Merkez Bitti Bulancak 19 Eylül Kız Meslek Bulancak Bitti Lisesi Bulancak Atatürk İÖO. Onarımı Bulancak Bitti Merkez Kayadibi İÖO. Onarımı Merkez Bitti TOPLAM : ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL YILI FAALĠYET RAPORU

70 DÜŞÜNCELER İLLER YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU İLİ : GİRESUN TARİH : YILI : 2010 DÖNEMİ : 4 YATIRIMCI DAİRE : (TL.) S. NO SEKTÖR ADI 9 Özel İdare 10 Milli Eğt. 11 Milli Eğt. 12 Milli Eğt. 13 Milli Eğt. PROJE NO PROJENİN ADI VE ÖZELLİKLERİ Görele Koyunhamza İÖO. Çevre Yağlıdere Sınır sarıhasan Fındıcak İÖO. Onr. Keşap Cumhuriyet İÖO. Onr. Keşap Halk Eğt. Merk. Onr. Merkez Meslek Eğt. Merk. Onr. YERİ BAŞLAMA TARİHİ İŞİN BİTİM TARİHİ PROJE TOPLAMI PROGRAM YILINA KADAR YAPILAN HARCAMA 2010 YILI ÖDENEĞİ BU YIL YAPILAN HARCAMA GENEL DURUMA GÖRE BU YILKİ ÖDENEĞE GÖRE Na.% Fz.% Na.% Fz.% Görele Bitti Yağlıdere Bitti keşap Bitti Keşap Bitti Merkez Bitti 14 Milli Eğt. Merkez EML. Onarım Merkez Bitti 15 Milli Eğt. 16 Milli Eğt. 17 Milli Eğt. Tirebolu Sağlık Meslek Lisesi onr. Dereli Kurtulmuş İÖO. İkmal İnş. Doğankent Çatak İÖO. Ek Dört Derslik İkmal. Tirebolu Bitti Dereli Bitti Doğankent Bitti 18 Özel İdare Merkez WC Onarımı Merkez Bitti 19 Emniyet Md. Alucra Lojman Onarımı Alucra Bitti YILI FAALĠYET RAPORU

71 20 sağlık Md. 21 Sosyal Hiz. Md. 22 Milli Eğt. 23 Milli Eğt. 24 Milli Eğt. 25 İlçe Özel İd. 26 Özel İdare Ş.Karahisar Verem savaş Dispanseri Onr. Merkez Çocuk Yuvası ve kız yet. Yurt. Onr. Espiye Süleyman Demirel İÖO Merkez,Atatürk+Giresun+125. Yıl EM Liseleri Onr. Merkaz 1. Grup Kompanzasyon İşi Tirebolu A.Boynuyoğun İÖO Çevre Görele Cumhuriyet Bahçe Sundurma Ş.karahisar Bitti Merkez Bitti Espiye Bitti Merkez Bitti Merkez Bitti Tirebolu Bitti Görele Bitti Sf1. Nakil Toplam GENEL TOPLAM : , , , , YILI FAALĠYET RAPORU

72 DÜŞÜNCELER İLLER YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU İLİ : GİRESUN TARİH : YILI : 2010 DÖNEMİ : 4 YATIRIMCI DAİRE : (TL.) S. N O SEKTÖR ADI 27 İlçe Özel İdare 28 İl Özel İdare 29 İl Özel İdare 30 İl Özel İdare 31 İlçe Özel İdare 32 İlçe Özel İdare 33 İlçe Özel İdare 34 İl Özel İdare 35 İl Özel İdare 36 İlçe Özel İdare 37 Milli Eğitim PROJE NO PROJENİN ADI VE ÖZELLİKLERİ Piraziz Ş.Öner GÜNER YİBO Onr. Merkez Bilim Sanat mrk.eski Bina Onr. Merkez Hamdi BOZBAĞ Anadolu Lis.Onr. Bulancak Anadolu Lisesi Kız Öğr.Pan.Onr. Doğankent Çatak İÖO Onr YERİ BAŞLAMA TARİHİ İŞİN BİTİM TARİHİ PROJE TOPLAMI PROGRAM YILINA KADAR YAPILAN HARCAMA 2010 YILI ÖDENEĞİ BU YIL YAPILAN HARCAMA GENEL DURUMA GÖRE BU YILKİ ÖDENEĞE GÖRE Na.% Fz.% Na.% Fz.% Piraziz Bitti Merkez Bitti Merkez Bitti Bulancak Bitti Doğankent Bitti Doğankent İÖO Onr Doğankent Bitti Piraziz Eren İÖO Prefabrik Bina Temeli Merkez İmam Hatip Lisesi Onr Merkez İl Emniyet Müdürlüğü Onr. Piraziz Bitti Merkez Merkez Bitti Piraziz Bozat YİBO Onr. Piraziz Bitti Bulancak Ballıca Anaokulu Bulancak Sf1. Nakil Toplam ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL GENEL TOPLAM : , , , ,00 Devam Ediyor Devam ediyor YILI FAALĠYET RAPORU

73 Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğü KUDEB ( Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu) Bürosu Faaliyetleri Müdürlüğümüzde personel yetersizliği nedeniyle KUDAP (Koruma,Uygulama ve Denetim Bürosu) kurulamadığından, yapılan çalışmalar İmar Müdürlüğümüz bünyesinde yapılmaktadır. Yapılan çalışmalar. S. NO yılı içersinde İlimiz Merkez Çınarlar Mahallesi Zeytinlik Mevkiinde Kentsel SİT Alanı içersinde özel mülkiyete ait 2 adet tarihi arsası ile birlikte bina satın alınmıştır. 2. Satın alınan binalardan Merkez Çınarlar Mahallesi 123 ada 1 parsel numarasındaki taşınmaz üzerinde bulunan tarihi binanın rölöve ve restorasyonuna ilişkin projeleri Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne tarih ve 2496 sayılı kararı ile onaylatılmıştır. 3. Satın alınan 1 adet binanın Restorasyon çalışmalarına başlanılmıştır Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 12. Maddesindeki hükmü gereğince Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına ait katkı paylarının toplamı ve harcama listelerinin 6 aylık dönemler halinde Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirilmesi yapılmaktadır. Ġmar Hizmetleri Servisi İLÇESİ PROJE ONAYI İFRAZ, TEVHİD,YOLA TERK VE İRTİFA HAKKI YAPIM, KONT. VE ONAY KÖY YERLEŞİK ALAN TESPİTİ KAÇAK YAPI TESPİTİ İMAR PLANI VE HARİTA ONAYI YAPI RUHSATI VE KULLANMA İZİN BELGESİ 1 MERKEZ PİRAZİZ BULANCAK KEŞAP ESPİYE TİREBOLU GÖRELE EYNESİL ÇANAKÇI GÜCE DOĞANKENT YAĞLIDERE DERELİ ŞEBİNKARAHİSAR ALUCRA ÇAMOLUK TOPLAM YILI FAALĠYET RAPORU

74 3194 Sayılı İmar Kanunu ile birlikte yürürlüğe giren Plansız alanlar İmar Yönetmeliğinin Yapı Ruhsat İşleri başlıklı 57. Maddesinin 3. bendi gereğince İl Özel İdaremizce değişik tiplerde tip projeler üretilmiştir. TĠP - A TĠP - B 72 M2 DUBLEX TĠP B 76.5 M2 ZEMĠN YILI FAALĠYET RAPORU

75 TĠP - C TĠP - D 80 m2 BODRUM+DUBLEX 84 m2 BODRUM+ZEMĠN YILI FAALĠYET RAPORU

76 TĠP - E TĠP - E 1 90 m2 YIĞMA 90 m2 DUBLEX TĠP - E 2 TĠP - F 90 m2 ZEMĠN + 1 KAT 105 m2 ZEMĠN + 1 KAT YILI FAALĠYET RAPORU

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 7.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (YEREL YÖNETİMLER) YEREL YÖNETİMLER YEREL YÖNETİM KURULUŞLARI İl Özel İdaresi YEREL YÖNETİMLER Yerinden yönetim ilkesini coğrafi

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır;

Detaylı

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerel Yönetimler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerinden Yönetim Yerinden yönetim bazı kamu hizmetlerinin devlet dışındaki kamu tüzel kişileri tarafandan yürütülmesi demektir. Özellik Merkezden Y. Yerinden Y.

Detaylı

T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 2012 ŞUBAT ANTALYA SUNUŞ İlimiz Özel İdaresinin 2011 Mali Yılı Bütçesi İl Genel Meclisimizce 73.000.000.TL olarak kabul edilmiştir. İl Özel İdaresi

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır.

6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. 1 2 6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. 3 İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık Hazine Müstaşarlığı

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI Karar No : 2017/6-1 (60) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 26/05/2017 tarih ve 16358 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 18/05/2017 tarih

Detaylı

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ [203] 203 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII BİİNGÖL İİL ÖZEL İİDARESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPOR HUKUKU 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Gençlik ve Spor Bakanlığı 03.06.2011 tarihinde çıkarılan 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Gençlik

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN İLİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI

T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN İLİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN İLİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI 03/04/2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YATIRIMLARIN GENEL DURUMU İKİNCİ BÖLÜM a) Yatırımların Sektörlere

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE Amaç SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1-

Detaylı

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR 64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR Şeffaflık 5 İmar planı değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan değer artışlarından kamuya pay alınması sağlanacak.

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018)

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) GİRESUN DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) Eylem TURİZM VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TURİZM TÇS 1.6 Bölgenin yat ve kruvaziyer turizmi potansiyelini değerlendiren etüd-proje çalışmaları yapılacaktır. Artvin,,

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK TARIM

7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK TARIM 7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK TARIM Tarım sektörü rekabet gücü yüksek bir yapıya kavuşturulacak Tarımda modern işletmeciliğe dönüşüm sağlanacak Tarım arazilerinin

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

Belediye başkanlığının sona ermesi

Belediye başkanlığının sona ermesi Belediye başkanlığının sona ermesi MADDE 44. Belediye başkanlığı, ölüm ve istifa hâllerinde kendiliğinden sona erer. Belediye başkanının; a) Mazeretsiz ve kesintisiz olarak yirmi günden fazla görevini

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 53 TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İKİNCİ BÖLÜM 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı / Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır.

Detaylı

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal kaynaklı kirlilik azaltılacak, Marjinal alanlar üzerindeki

Detaylı

İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar. GTHB Meslek Kuruluşları Üniversiteler

İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar. GTHB Meslek Kuruluşları Üniversiteler 47 TARIM SEKTÖRÜ İKİNCİ BÖLÜM 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. / Hazine

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

DOKAP Eylem Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz

DOKAP Eylem Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz DOĞU KARADENİZ PROJESİ (DOKAP) EYLEM PLANI KTÜ STRATEJİK PLAN DOKAP Eylem Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz Turizm ve Çevresel Sürdürülebilirlik Ekonomik Kalkınma Altyapı

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org BELEDİYE KANUNUNA GÖRE BELEDİYE GELİRLERİ VE BUNLARDAN HACZEDİLEMEYECEK OLANLAR Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org GİRİŞ Belediyelerimiz, ilk kuruluşundan bu yana amaçlananın aksine mahallî kamu

Detaylı

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Dr. Nuran Talu, ODTÜMD/STK Üyesi ODTÜMD, 11 Nisan 2009 1 5393 Sayılı Belediye Kanununda (13.7.2005 tarih ve 25874 sayılı RG) yeralan Katılımcılık ile ilgili Hükümler

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Müdürlüğümüz her gün artan hizmet taleplerini en ekonomik ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla kentin ihtiyacı olan asfalt yol kaplama, istinat duvarı,

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER GENEL BĠLGĠLER

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER GENEL BĠLGĠLER HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU MÜDÜR SUNUġU 5747 sayılı yasa ile 4 Belediye birleşerek büyük bir ilçe olan Çekmeköy Belediyesi oluşmuştur. İlçe Belediyesi kurulmasıyla birlikte Norm Kadro

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERİN TARİHÇESİ

YEREL YÖNETİMLERİN TARİHÇESİ Erol KAYA YEREL YÖNETİMLERİN TARİHÇESİ Osmanlı İmparatorluğu nda 1826 lara kadar belediye hizmetleri kadılar tarafından yürütülmekte idi. Bu hizmetler; Şehrin temizliği, Ticaretin sağlıklı yürütülmesi,

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ SEFERİHİSAR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ SEFERİHİSAR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ SEFERİHİSAR SONUÇ RAPORU Tarih: 2 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 50 Katılımcı listesindeki Sayı: 40 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU Tarih: 17 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 33 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU Tarih: 20 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 50 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı ÇSGB () Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır. İlk

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1: Bu Yönetmeliğin

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BEYDAĞ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BEYDAĞ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BEYDAĞ SONUÇ RAPORU Tarih: 14 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 45 Katılımcı listesindeki Sayı: 44 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN İLİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI

T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN İLİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN İLİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI 01/04/2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YATIRIMLARIN GENEL DURUMU İKİNCİ BÖLÜM a) Yatırımların Sektörlere

Detaylı

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Çevresel Etki Değerlendirme ve İzleme Denetleme Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi

Detaylı

İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; ESKİŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2009 YILI PERFORMANS PLANI I-GENEL BİLGİLER A-MİSYON ve VİZYON Misyon İl Özel İdaresine yasalarla verilen tüm kamu hizmetlerini, katılımcılık, etkinlik, saydamlık, hesap verebilirlik

Detaylı

5200 SAYILI TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU ve BU KANUN KAPSAMINDA KURULAN TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİNİN DENETİMİ

5200 SAYILI TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU ve BU KANUN KAPSAMINDA KURULAN TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİNİN DENETİMİ 06/07/2004 tarih ve 25514 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5200 SAYILI TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU ve BU KANUN KAPSAMINDA KURULAN TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİNİN DENETİMİ Madde

Detaylı

T.C. ANADOLU MEDENİYETLERİ BELEDİYELER BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU. EKLER: EK-1 : Üst Yönetici ve Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı

T.C. ANADOLU MEDENİYETLERİ BELEDİYELER BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU. EKLER: EK-1 : Üst Yönetici ve Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı İÇİNDEKİLER: SUNUŞ: T.C. ANADOLU MEDENİYETLERİ BELEDİYELER BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI 1.1 Toplumda hayat boyu öğrenme bilincini artırmaya yönelik TV, radyo ve ilgili mecralarda programlar yayınlanacaktır.

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK TEPEBAġI BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 01.09.2009 TARĠH VE 107 SAYILI KARARI ĠLE KABUL EDĠLMĠġTĠR. T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler MADDE 1 AMAÇ : İlgili Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde, Karaman

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

KADININ EKONOMİK KALKINMADAKİ YERİ VE ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ

KADININ EKONOMİK KALKINMADAKİ YERİ VE ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ KADININ EKONOMİK KALKINMADAKİ YERİ VE ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ Referans Numarası: TRH3.1.LLLII/P-03/5 PROJE TANITIM BROŞÜRÜ DEĞE RK A T ÖĞRENMEK İÇ GEÇ DEĞİL!!! ÇİN Proje Kısa Tanıtımı Proje Adı

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik krizler Kaynak

Detaylı