DÜNYA BANKASI BORÇLULARI TARAFINDAN DANI MAN SEÇ M VE ST HDAMINA L K N KILAVUZ (YE L) MAYIS 2004

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜNYA BANKASI BORÇLULARI TARAFINDAN DANI MAN SEÇ M VE ST HDAMINA L K N KILAVUZ (YE L) MAYIS 2004"

Transkript

1 DÜNYA BANKASI BORÇLULARI TARAFINDAN DANI MAN SEÇ M VE ST HDAMINA L K N KILAVUZ (YE L) MAYIS 2004 POLATLI BELED YES N N KATKILARIYLA TERCÜME ED LM T R.

2 I. Giri 1.1 Amaç 1.4 Genel Hususlar 1.7 K lavuzun Uygulanabilirli i 1.9 Ç kar Çat mas 1.10 Adil Olmayan Rekabet Avantaj 1.11 Uygunluk 1.12 Önceden Sözle me ve Geriye Dönük Finansman 1.13 Dan manlar Aras nda birli i 1.14 Banka ncelemesi, Yard m ve zleme 1.17 Yanl Tedarik 1.18 Bankaya At flar 1.19 E itim ya da Bilgi Aktar m 1.20 Dil 1.22 Sahtekarl k ve Yolsuzluk 1.24 Sat nalma/tedarik Plan II. Kalite ve Maliyete Dayal Seçim (QCBS) 2.1 Seçim Süreci 2.3 Tan m (TOR) 2.4 Tahmini Maliyet (Bütçe) 2.5 lan / Duyuru 2.6 Dan manlar n K sa Listesi 2.9 Teklif steme Doküman n n (RFP) Haz rlanmas ve Yay nlanmas 2.10 Davet Mektubu (LOI) 2.11 Dan manlara Talimatlar (ITC) 2.12 Sözle me 2.13 Tekliflerin Al nmas 2.14 Tekliflerin De erlendirilmesi: Kalite ve Maliyetin Ele Al nmas 2.15 Kalite De erlendirmesi 2.20 Maliyet De erlendirmesi 2.23 Birle ik Kalite ve Maliyet De erlendirmesi 2.24 Müzakereler ve Sözle me Yap lmas 2.28 halenin Verildi inin Duyurulmas 2.29 Aç klama Talebi 2.30 Tüm Tekliflerin Reddedilmesi ve Yeniden Davet 2.31 Gizlilik III. Di er Seçim Yöntemleri 3.1 Genel 3.2 Kalite Bazl Seçim (QBS) 3.5 Bir Sabit Bütçe kapsam nda Seçim (FBS) 3.6 En Dü ük Maliyete göre Seçim (LCS) 3.7 Dan manlar n Niteliklerine Dayal Seçim (CQS) 3.9 Tek Kaynakl Seçim (SSS) 3.14 Ticari Uygulamalar 3.15 Belirli Türde Dan manlar n Seçilmesi IV. Sözle me Tipleri ve Önemli Hükümler 1

3 4.1 Sözle me Tipleri 4.6 Önemli Hükümler V. Bireysel Dan manlar n Seçilmesi Ek 1: Banka taraf ndan Dan manlar n Seçiminin ncelenmesi 1 Seçim Sürecinin Planlanmas 2 Ön nceleme 5 Sonradan nceleme Ek 2: Dan manlara Talimatlar (ITC) Ek 3: Dan manlara Rehberlik 1 Amaç 2 Dan manlar n Seçiminin Sorumlulu u 3 Bankan n Rolü 5 Dan manl k Hizmetlerine ili kin Bilgiler 7 Dan man n Rolü 10 Gizlilik 11 Bankan n Eylemi 15 Aç klama Talebi 2

4 KISALTMALAR CQS FBS IBRD IDA ITC LCS LOI MOS NGO PAD PA lar PID QBS QCBS RFP SSS SWAp lar TOR UN UNDB Dan manlar n Niteliklerine Dayal Seçim Sabit Bütçe kapsam nda Seçim Uluslararas mar ve Kalk nma Bankas (Dünya Bankas ) Uluslararas Kalk nma Birli i Dan manlara Talimatlar En Dü ük Maliyete göre Seçim Davet Mektubu Ayl k lemsel Özet Sivil Toplum Kurulu u Proje De erlendirme Doküman Tedarik Kurulu lar Proje Bilgi Doküman Kaliteye Dayal Seçim Kalite ve Maliyete Dayal Seçim Teklif steme Doküman Tek Kaynakl Seçim Sektör Geneli Yakla mlar Tan m Birle mi Milletler Birle mi Milletler Development Business ( Geli tirme) 3

5 I. G R Amaç 1.1 Bu K lavuzun amac ; tamamen ya da k smen Uluslararas mar ve Kalk nma (IBRD) kredileri, Uluslararas Kalk nma Birli i (IDA) 1 kaynakl krediler ya da hibeler ya da Banka taraf ndan idare edilen ve lehtar taraf ndan yönetilen Banka hibeleri veya vak f fonlar 2 ile finanse edilen projeler içlin gerekli olan dan manlar n seçimine, bu dan manlar ile sözle me imzalanmas na ve bu dan manlar n izlenmesine yönelik Banka n n politikalar n ve prosedürlerini tan mlamakt r. 1.2 Kredi Anla mas, Borçlu ile Banka aras ndaki hukuki ili kileri düzenlemektedir ve K lavuz, Anla mada belirtildi i üzere proje için dan manlar n seçilmesi ve istihdam edilmesi için geçerlidir. Borçlunun 3 ve dan man n hak ve yükümlülükleri, Borçlu taraf ndan yay nlanan spesifik Teklif steme Doküman (RFP) 4 ve Borçlu ile dan man aras nda imzalanan sözle me taraf ndan düzenlenmektedir ve bu K lavuz ya da Kredi Anla mas taraf ndan düzenlenmemektedir. Kredi Anla mas n n taraflar n n d nda hiçbir taraf bu anla ma vas tas yla herhangi bir hak alamaz ya da kredi i lemlerinde herhangi bir hak talebinde bulunamaz. 1.3 Bu K lavuzun amaçlar do rultusunda dan manlar terimi; dan manl k firmalar, mühendislik firmalar, in aat yöneticileri, yönetim firmalar, tedarik kurulu lar, tefti kurulu lar, denetçiler, Birle mi Milletler (BM) kurulu lar ve di er çok uluslu kurulu lar, yat r m ve ticaret bankalar, üniversiteler, ara t rma kurumlar, devlet kurulu lar, sivil toplum kurulu lar (NGO lar) ve bireyler dahil olmak üzere çok çe itli özel kurumlar ve kamu kurulu lar n kapsamaktad r. 5 Banka Borçlular bu kurulu lar örne in politika tavsiyeleri, kurumsal reformlar, yönetim, mühendislik hizmetleri, in aat denetimi, mali hizmetler, tedarik hizmetleri, sosyal ve çevresel çal malar ve projelerin Borçlular n bu alanlardaki kapasitelerini tamamlamak üzere tespit edilmesi, haz rlanmas ve uygulanmas gibi çok çe itli faaliyetlerde yard mc olmalar için dan manlar olarak kullan rlar. Genel Hususlar 1.4 Borçlu, projenin haz rlan p uygulanmas ndan ve dolay s yla dan man seçmekten, sözle me yapmaktan ve sonras nda sözle meyi idare etmekten 1 IBRD ve IDA için gereksinimler ayn d r. Bu K lavuzda Banka ya yap lan at flar hem IBRD yi hem de IDA y kapsamakta ve krediler e yap lan at flar IBRD kredilerini, IDA kredilerini ve hibeler ile proje haz rlama avanslar n (PPA lar) kapsamaktad r. Kredi Anla mas na yap lan at flar Kalk nma Kredisi Anla mas n, Kalk nma Finansman Anla mas ile Kalk nma Hibe Anla mas n ve Proje Anla mas n kapsamaktad r. Borçlu ya yap lan at flar bir IDA Hibesinin al c s n da kapsamaktad r. 2 Vak f fonunu ya da hibesini öngören anla ma bu hükümler ile çeli medi i müddetçe; bir çeli kinin olmas durumunda söz konusu anla ma üstün olacakt r. 3 Baz durumlarda Borçlu yaln zca bir arac olarak faaliyet gösterir ve proje ba ka bir kurum ya da kurulu taraf ndan yürütülür. Bu K lavuz da Borçluya yap lan at flar bu türden kurum ve kurulu lar ile alt-borç düzenlemeleri alt ndaki Alt-Borçlular kapsayacakt r. 4 Bkz. Ek 2. 5 Belirli dan man türleri için bkz. paragraf Bireysel dan manlar, K s m V kapsam nda aç klanm t r. 4

6 sorumludur. Dan malar n istihdam edilmesi ile ilgili olarak izlenmesi gereken özel kurallar n ve prosedürlerin söz konusu durumun ko ullar na ba l olmas na kar n, Banka n n seçim sürecine ili kin politikas na be ana dü ünce yön vermektedir: (a) (b) yüksek kalitede hizmetlere yönelik ihtiyaç, ekonomi ve verimlili e yönelik ihtiyaç, (c) tüm yeterlik sahibi dan manlara Banka taraf ndan finanse edilen hizmetleri sa larlarken rekabet etme f rsat n n verilmesine yönelik ihtiyaç, (d) Banka n n üye ülkeleri kalk nd rma çabas nda ulusal dan manlar n geli tirilmesini ve kullan lmas n te vik etme yönündeki ilgisi, (e) seçim sürecinde saydaml a yönelik ihtiyaç. 1.5 Banka, ço u durumda, bu dü üncelerin en iyi yeterlik sahibi k sa listede yer alan firmalar aras nda rekabet yoluyla gerçekle tirilebilece i görü ündedir; buna göre seçim, teklifin kalitesine ve uygun oldu u takdirde, sa lanacak olan hizmetlerin maliyetine dayal olacakt r. Bu K lavuzun II. ve III. K s mlar nda dan manlar n seçilmesine yönelik Banka taraf ndan kabul edilen farkl seçim yöntemleri ile bu yöntemlerin kullan lmas n n uygun olaca ko ullar aç klanmaktad r. Bu K lavuzun II. K sm nda QCBS ye yönelik prosedürler ayr nt l biçimde aç klanmaktad r. Ancak QCBS her durum için en uygun seçim yöntemi de ildir ve bu nedenle K s m III te di er seçim yöntemleri ile bu yöntemlerin kullan lmas n n uygun olaca ko ullar aç klanm t r. 1.6 Belirli bir proje kapsam nda dan manlar n seçilmesi için izlenebilecek olan belirli yöntemler, Kredi Anla mas nda belirtilmi tir. Proje kapsam nda finanse edilecek olan belirli projeler ve bu projelerin Kredi Anla mas n n hükümleri ile tutarl olan seçim yöntemi, bu K lavuzun paragraf nda belirtildi i gibi, Sat nalma Plan nda belirlenecektir. K lavuzun Uygulanabilirli i 1.7 Bu K lavuzun uygulanaca dan manl k hizmetleri dü ünsel hizmetler olup tavsiye niteli i ta maktad r. Bu K lavuz, (örne in in aat, mal imalat, tesislerin ya da fabrikalar n bak m ya da i letimi, ara t rmalar, ke if sondaj, hava foto rafç l, uydudan görüntü alma ve ölçülebilir fiziksel sonucun ifas na dayal olarak ihale edilen hizmetler gibi) faaliyetin fiziksel yönlerinin bask n oldu u di er hizmet türleri için uygulanmaz. 6 6 Bu ikinci türdeki hizmetler için ölçülebilir fiziksel sonuçlar n gerçekle tirilmesi temelinde ihale aç l r ve sözle me yap l r ve bu hizmetler, burada Tedarik K lavuzu olarak at fta bulunulan IBRD Kredileri ve IDA Kredileri kapsam nda Tedarike ili kin K lavuz a uygun olarak tedarik edilirler. 5

7 1.8. Bu K lavuzda aç klanan prosedürler, tamamen ya da k smen Banka kredileri veya hibeleri ya da lehtar taraf ndan ulan lan vak f fonlar 7 ile finanse edilen dan manl k hizmetlerine yönelik tüm sözle meler için uygulan r. Bu kaynaklardan finanse edilmeyen dan manl k hizmetlerini tedarik ederken Borçlu ba ka prosedürler benimseyebilir. Bu gibi durumlarda Banka (a) kullan lacak olan prosedürlerin gerekli mesleki yeterliliklere sahip olan dan manlar n seçilmesini sa layaca na, (b) seçilen dan manlar n görevlerini üzerinde mutab k kal nan plana göre yürütece ine, ve (c) hizmetlerin kapsam n n projenin ihtiyaçlar na uygun oldu una ikna olacakt r. Menfaat li kisi 1.9 Banka n n politikas dan manlar n profesyonel, nesnel ve tarafs z olarak tavsiye sunmalar n, gelecekteki i leri dikkate almaks z n her zaman mü terinin ç karlar n üstün tutmalar n ve tavsiye sunarken di er görevler ve kendi irketlerinin ç karlar ile tutars zl k içine girmemelerini gerektirmektedir. Dan manlar, ba ka mü terilere yönelik önceki ya da mevcut yükümlülükleri ile çeli ki do uracak olan ya da onlar görevlerini Borçlunun ç kar do rultusunda yürütemez hale getirecek bir konumda b rakacak olan görevler için istihdam edilmezler. Yukar da belirtilenlerin genellik niteli i sakl kalmak kayd yla dan manlar, a a da belirtilen ko ullarda i e al nmayacakt r: (a) Dan manl k faaliyetleri ile mallar n, i lerin ya da (bu K lavuzun kapsad dan manl k hizmetleri d ndaki 8 ) hizmetlerin tedariki aras nda çeli ki olmas : Borçlu taraf ndan bir proje için mallar, i leri ya da (bu K lavuzun kapsad dan manl k hizmetleri d ndaki) hizmetleri sa lamak üzere tutulan bir dan manl k firmas ve onun ba l kurulu lar ndan her biri, bu mallar, i ler ya da hizmetler ile ili kili dan manl k hizmetlerini vermekten men edilecektir. Ayn ekilde bir projenin haz rlanmas ya da uygulanmas için dan manl k hizmetleri vermek üzere tutulmu olan bir firma ve onun ba l kurulu lar ndan her biri, sonradan firman n söz konusu haz rlama ya da uygulama için verdi i dan manl k hizmetlerinden kaynaklanan ya da bu hizmetler ile ili kili olan mallar, i leri ya da (bu K lavuzun kapsad dan manl k hizmetleri d ndaki) hizmetleri sa lamaktan men edilecektir. (b) Dan manl k görevleri aras nda çeli ki olmas : (Personelleri ve altdan manlar da dahil olmak üzere) dan manlar ya da ba l kurulu lar ndan herhangi biri, niteli i gere i dan manlar n ba ka bir görevi ile çeli kili olabilecek herhangi bir görev için tutulamazlar. Bir örnek verilecek olursa, bir altyap projesi için mühendislik tasar m n haz rlamak üzere tutulan dan manlara ayn proje için ba ms z bir çevre de erlendirmesi haz rlama görevi verilemez ve bir mü teriye kamu varl klar n n özelle tirilmesi konusunda yard m sa layan dan manlar söz konusu varl klar sat n alamazlar ya da bu varl klar n sat n al nmas tavsiyesini veremezler. Benzer olarak, bir görev için artname (TOR) haz rlamak üzere tutulan dan manlar söz konusu görev için tutulmayacaklard r. 7 Vak f Fonu (Trust Fund) Anla mas bu hükümler ile çeli medi i müddetçe; bir çeli kinin olmas durumunda, Anla ma üstün olacakt r. 8 Bu K lavuzun 1.7. paragraf na bak n z. 6

8 (c) Borçlunun personeli ile ili ki: (i) sözle menin TOR unun haz rlanmas n n, (ii) söz konusu sözle meye yönelik seçim prosedürünün ya da (iii) söz konusu sözle menin denetiminin herhangi bir bölümüne do rudan ya da dolayl olarak kat lan Borçlunun personelinin (ya da projeyi uygulayan kurulu un personelinin ya da kredinin lehtarlar ndan birinin personelinin) bir üyesi ile biri i ya da aile ili kisi bulunan Dan manlar ile (Personelleri ve alt-dan manlar da dahil olmak üzere), bu ili kiden kaynaklanan çeli ki, seçim süreci ve sözle menin ifas süresince Banka taraf ndan kabul edilebilir bir biçimde çözüme kavu turulmad müddetçe, sözle me yap lamaz. Adil Olmayan Rekabet Avantaj 1.10 Seçim sürecinde adalet ve saydaml k, belirli bir görev için rekabet eden dan manlar n ya da onlar n ba l kurulu lar n n daha önceden söz konusu görev ile ili kili dan manl k hizmetleri vermi olmaktan dolay bir rekabet avantaj elde edemezler.,bu amaç do rultusunda Borçlu, tüm k sa listede yer alan dan manlara, teklif istekleri ile birlikte, yukar da belirtilen anlamda bir dan mana rekabet avantaj sa layacak olan tüm bilgileri verecektir. Uygunluk 1.11 Rekabeti desteklemek ad na Banka, tüm ülkelerden firmalar n ve bireylerin, Banka n n finanse etti i projeler için dan manl k hizmetleri önermelerine izin vermektedir. Kat l m ko ullar, firman n söz konusu sözle meyi ifa edebilme yetene inin sa lanmas için temel olan ko ullar ile s n rl olacakt r. 9 Ancak, (a) Dan manlar (i) yasalar ya da resmi düzenlemeler nedeniyle Borçlunun ülkesinin dan man n ülkesi ile ticari ili kileri yasaklamas ve Banka n n söz konusu dan man n reddedilmesinin gerekli dan manl k hizmetlerinin tedarikinde etkili rekabeti engellemeyece i görü ünde olmas halinde ya da (ii) Birle mi Milletler Charter n n VII. Bölümü kapsam nda Birle mi Milletler Güvenlik Konseyi taraf ndan al nan bir karara uymak amac ile Borçlunun ülkesinin herhangi bir ülkeye, ahsa ya da kurulu a ödeme yap lmas n yasaklamas halinde, reddedilebilirler. Borçlunun ülkesinin bu türden bir karara uymak amac ile belirli bir firmaya ya da belirli mallar için ödeme yap lmas n yasaklamas halinde, söz konusu firma reddedilebilir. (b) Borçlunun ülkesinde bulunan kamu mülkiyetindeki te ebbüsler ya da kurulu lar ancak (i) hukuki ve mali aç dan özerk olduklar n, (ii) ticaret hukuku kapsam nda faaliyet gösterdiklerini ve (iii) Borçluya ya da Alt-Borçluya ba l kurulu lar olmad klar n gösterdikleri takdirde kat labilirler. (c) (b) maddesine bir istisna olarak, Borçlunun ülkesinde bulunan kamu mülkiyetindeki üniversiteler ya da ara t rma merkezleri benzersiz ve istisnai nitelikte olduklar ve kat l mlar projenin uygulanmas için kritik önem ta d takdirde Banka, her bir durum için ayr de erlendirme yaparak, söz konusu kurumlar n tutulmas n kararla t rabilir. Ayn temel üzerinde üniversite 9 Banka Tayvan dan ve Çin den firmalar n ve bireylerin Banka taraf ndan finanse edilen dan manl k hizmetleri için teklif sunmalar na izin vermektedir. 7

9 profesörleri ya da ara t rma kurumlar ndan bilim adamlar ile, Banka finansman alt nda bireysel olarak sözle me yap labilir. (d) Resmi görevliler ve devlet memurlar ancak (i) ücretsiz izinde olduklar ; (ii) izin almadan hemen önce çal makta olduklar kurulu taraf ndan tutulmad klar ve (iii) istihdamlar bir ç kar çat mas yaratmad takdirde (bkz. paragraf 1.9) bireyler olarak ya da bir dan manl k firmas ekibinin üyeleri olarak tutulabilirler. (e) Banka taraf ndan bu K lavuzun paragraf (d) alt-paragraf kapsam nda seçilemez oldu u ilan edilen bir firma, Banka n n belirleyece i bir süre boyunca Banka taraf ndan finanse edilen bir sözle me için seçilemez olarak kalacakt r. Önceden Sözle me ve Geriye Dönük Finansman 1.12 Belli baz ko ullar alt nda, örne in projenin uygulanmas n n h zland r lmas için gerekli oldu u takdirde, Borçlu, Banka n n onay ile, ili kili Kredi Anla mas imzalanmadan önce dan manlar n seçimini gerçekle tirmeyi isteyebilir. Bu süreç, önceden sözle me olarak adland r lmaktad r. Bu gibi durumlarda duyuru da dahil olmak üzere seçim prosedürleri bu K lavuza uygun olarak gerçekle tirilecektir ve Banka, Borçlu taraf ndan kullan lan süreci inceleyecektir. Bir Borçlu bu türden pe in ihaleyi tüm riski kendisi üstlenerek yapar ve Banka taraf ndan prosedürler, dokümantasyon ya da sözle me teklifi ile ilgili olarak yay nlanan herhangi bir itiraz yoktur belgesi, Banka y söz konusu proje için kredi verme yükümlülü ü alt na sokmaz. Sözle me imzaland takdirde Borçlu taraf ndan kredi anla mas n n imzalanmas ndan önce sözle me kapsam nda yap lan harcamalar n Banka taraf ndan geri ödenmesi, geriye dönük finansman olarak adland r l r ve buna yaln zca Kredi Anla mas nda belirlenen s n rlar çerçevesinde izin verilir. Dan manlar aras nda birli i 1.13 Dan manlar; ilgili uzmanl k alanlar n birle tirmek, tekliflerinin teknik aç dan yan t verme kapasitelerini güçlendirmek ve daha büyük uzman havuzlar n kullanabilmek, daha iyi yakla mlar ve metodolojiler kullanabilmek ve, baz durumlarda, daha dü ük fiyatlar teklif edebilmek için bir ortak giri im biçiminde ya da bir alt-dan manl k anla mas kapsam nda birbirleri ile birle ebilirler. Bu tür bir birle me (herhangi belirli bir görevden ba ms z olarak) uzun vadeli ya da belirli bir göreve yönelik olabilir. Borçlunun ortak giri im biçiminde bir birle me gerçekle tirmesi halinde olu an birlik, firmalardan birini birli i temsil etmek üzere tayin etmelidir; ortak giri imin tüm üyeleri sözle meyi imzalayacak ve anla man n tamam için mü tereken ve müteselsilen sorumlu olacakt r. K sa liste kesinle tirildikten ve Teklif steme Doküman (RFP) yay nland ktan sonra, k sa listede yer alan firmalar aras nda ortak giri im ya da alt-dan manl k biçiminde gerçekle tirilecek herhangi bir birle meye ancak Borçlunun onay oldu u takdirde izin verilecektir. Borçlular dan manlardan herhangi spesifik bir firma ya da firmalar grubu ile birlik olu turmalar n istemeyeceklerdir ama yeterlik sahibi ulusal firmalar ile birle meyi te vik edebilirler. 8

10 Banka ncelemesi, Yard m ve zleme 1.14 Banka, seçim prosedürünün bu K lavuzun hükümlerine uygun olarak yürütüldü ünden emin olmak için, Borçlunun dan manlar i e almas n inceler. nceleme prosedürleri Ek 1 de aç klanm t r Özel ko ullar alt nda ve Borçludan gelen yaz l bir iste e yan t olarak Banka, görevi üstlenebilecek kapasiteye sahip olmalar n bekledi i firmalar n k sa listelerini 10 ya da uzun listelerini 11 Borçluya verebilir. Listenin verilmesi, dan manlar n kabulü anlam na gelmez. Borçlu, diledi i gibi herhangi bir ismi silebilir ya da ba ka isimler ekleyebilir; ancak nihai k sa liste, Borçlu RFP yi yay nlamadan önce, onaylanmas için Banka ya sunulacakt r Borçlu, dan manlar n performans n n denetlenmesinden ve dan manlar n görevi sözle meye uygun olarak yürütmelerinin sa lanmas ndan sorumludur. Banka personeli, Borçlunun ya da dan manlar n sorumluluklar n üstlenmeksizin, i in geçerli standartlara uygun olarak yürütüldü ünden ve kabule edilebilir verilere dayand r ld ndan emin olmak için i i izleyecektir. Uygun ekilde Banka, Borçlu ile dan manlar aras ndaki görü melere kat labilir ve, gerekti i takdirde, göre ile ilgili konular ele al n rken Borçluya yard mc olabilir. Projenin önemli bir bölümünün dan manlar n ev-ofislerinde yürütüldü ü durumlarda Banka personeli, Borçlunun onay ile, dan manlar n i lerini incelemek için bu ofisleri ziyaret edebilir. Yanl Tedarik 1.17 Dan manlar n seçiminin ya da hizmet sözle melerinin yap lmas n n Kredi anla mas n n üzerinde mutab k kal nan hükümlerine ve Banka taraf ndan onaylanan Tedarik Plan na 12 uygun olarak gerçekle tirilmemesi halinde Banka, dan manl k hizmetlerinin masraflar n finanse etmez. Bu gibi durumlarda Banka yanl tedarik ilan edecektir ve, benimsedi i politikan n gere i olarak, kredinin yanl tedarik edilmi olan hizmetlere ayr lan bölümünü iptal edecektir. Buna ek olarak Banka, Kredi Anla mas kapsam nda öngörülen di er çözüm yollar na ba vurabilir. Banka dan itiraz yoktur belgesinin al nmas n n ard ndan sözle me yap ld ktan sonra dahi, itiraz yoktur belgesinin Borçlu taraf ndan verilen eksik, yanl ya da yan lt c bilgilere dayal olarak verildi i ya da sözle menin art ve ko ullar n n Banka n n onay olmaks z n de i tirildi i kanaatine vard takdirde Banka yanl tedarik ilan edebilir. Banka ya At flar 1.18 Borçlu, RFP de ve di er belgelerde Banka ya at fta bulunurken a a da belirtilen dili 13 kullanacakt r: 10 K sa Liste: bkz. paragraf 2.6, 2.7 ve Uzun Liste: K sa listeye dahil edilebilecek olan potansiyel firmalara ili kin bir ön liste. 12 Bkz. paragraf Bu dil, bir IDA kredisinin ya da bir hibenin veya bir vak f fonunun kullan ld durumlarda uygun ekilde de i tirilecektir. 9

11 [Borçlunun Ad ] [Uluslararas Yeniden Yap land rma ve Kalk nd rma Bankas ndan] (Banka dan), [projenin ad ] n n maliyetine yönelik olarak ABD$ tutar nda bir [kredi] alm t r [ya da talep etmi tir] ve bu [kredinin] bir bölümünü bu Sözle me kapsam ndaki seçilebilir ödemelere ay rma niyetindedir. Banka taraf ndan ödemeler yaln zca [Borçlunun ya da temsilcisinin ad ] n n iste i üzerine ve Banka n n onay üzerine yap lacakt r ve, her aç dan, [Kredi] Anla ma[s ]n n art ve ko ullar na tabi olacakt r. [Kredi] Anla ma[s ], söz konusu ödemenin ya da ithalat n Banka n n bilgisine göre Birle mi Milletler Charter n n VII. Bölümü kapsam nda Birle mi Milletler Güvenlik Konseyi taraf ndan al nan bir karar ile yasaklanm olmas halinde, ah slara ya da kurulu lara veya herhangi bir mal ithalat için ödeme yap lmas amac ile [Kredi] Hesaptan[ ndan] para çekilmesini yasaklamaktad r. [Borçlunun ad ] d nda hiçbir taraf, [Kredi] Anla ma[s ] vas tas yla herhangi bir hak alamaz ya da [Kredi] i lemlerinde herhangi bir hak talebinde bulunamaz. E itim ya da Bilgi Aktar m 1.19 Görevin Borçlunun personeline ya da ulusal dan manlara e itim verilmesi ya da bilgi aktar lmas yönünde önemli bir unsur içermesi halinde TOR de, e iticilere ve e itim alacaklara ili kin ayr nt lar, aktar lacak beceriler, zaman çerçevesi ve düzenlemelerin izlenmesi ve de erlendirilmesi de dahil olmak üzere e itim program n n amaçlar, nit4eli i, kapsam ve hedefleri belirtilecektir. E itim program n n maliyeti dan man n sözle mesine ve görev için haz rlanan bütçeye dahil edilecektir. Dil 1.20 RFP ve teklifler, Borçlunun tercihine ba l olarak, a a daki dillerden birinde haz rlanacakt r: ngilizce, Frans zca ya da spanyolca. Kazanan dan man ile imzalanacak olan sözle me, RFP için seçilen dilde yaz lacakt r ve bu dil, Borçlu ile seçilen dan man aras ndaki sözle mesel ili kileri düzenleyen dil olacakt r Bu K lavuzun paragraf nda belirtildi i gibi ngilizce, Frans zca ya da spanyolca olarak haz rlanmas n n yan s ra RFP, Borçlunun tercihine ba l olarak, Borçlunun ülkesinin ulusal dilinde (ya da borçlunun ülkesinde ticari i lemlerde ülke çap nda kullan lan dilde) de yaz labilir. 14 RFP nin ve ihale belgelerinin iki dilde haz rlanmas halinde dan manlar n tekliflerini bu iki dilden birinde sunmalar na izin verilecektir. Bu gibi durumlarda seçilen dan man ile imzalanan sözle me, teklifin sunuldu u dilde yaz lacakt r ve bu durumda bu dil, Borçlu ile hak sahibi dan man aras ndaki sözle mesel ili kileri düzenleyen dil olacakt r. Sözle menin ngilizce, Frans zca ya da spanyolca d nda bir dilde imzalanmas ve sözle menin Banka n n ön incelemesine tabi olmas durumunda Borçlu, sözle menin RFP nin haz rland uluslararas olarak kullan lan dile tercümesini Banka ya verecektir. Dan manlar n iki dilde sözle me imzalamalar istenmemekte ve buna izin verilmemektedir. 14 Kullan lacak olan dil Banka y tatmin edecektir. 10

12 Sahtekarl k ve Yolsuzluk 1.22 Banka, benimsedi i politika gere i, (Banka kredilerinin lehtarlar da dahil olmak üzere) Borçlular n ve Banka taraf ndan finanse edilen sözle meler kapsam ndaki dan manlar n seçim ve söz konusu sözle melerin ifas s ras nda en yüksek etik standard n gözetmelerini istemektedir. Bu politikay gözetmek için Banka: (a) bu hükmün amaçlar do rultusunda a a da verilen tan mlamalar yapmaktad r: (i) (ii) (iii) (iv) yolsuzluk uygulamas ; seçim sürecinde ya da sözle menin ifas nda herhangi bir kamu görevlisinin 15 hareketlerini etkilemek için do rudan ya da dolayl olarak herhangi bir de erli eyin önerilmesi, verilmesi, al nmas ya da istenmesi anlam na gelmektedir; sahtekarl k uygulamas ; bir seçim sürecini ya da bir sözle menin ifas n etkilemek için gerçeklerin yanl sunulmas ya da sunulmamas anlam na gelmektedir; hileli uygulamalar ; Borçlunun bilgisi dahilinde ya da haricinde, iki ya da daha fazla dan man aras nda fiyatlar n yapay, rekabetçi olmayan düzeylerde belirlenmesi için tasarlanan bir plan n ya da düzenlemenin yap lmas anlam na gelmektedir; bask c uygulamalar ; ah slar n bir tedarik sürecine kat l mlar n etkilemek ya da bir sözle menin ifas n etkilemek için ah slara ya da onlar n mülküne do rudan ya da dolayl olarak zarar verilmesi ya da zarar verilmesi tehdidinde bulunulmas anlam na gelmektedir. (b) (c) (d) sözle me için önerilen dan man n söz konusu sözle meye yönelik olarak rekabet ederken, do rudan ya da bir arac yoluyla, yolsuz, sahteci, hileli ya da bask c uygulamalara ba vurdu unu tespit etmesi halinde teklifi reddedecektir; herhangi bir zamanda Borçlunun ya da bir Kredi lehtar n n temsilcilerinin seçim sürecinde ya da söz konusu sözle menin ifas s ras nda yolsuz, sahteci, hileli ya da bask c uygulamalara ba vurdu unu ve Borçlunun durumu düzeltmek için Banka y tatmin edecek uygun bir eylemi zaman nda uygulamaya koymad n tespit etti i takdirde, Kredinin sözle meye ayr lan bölümünü iptal edecektir; herhangi bir zamanda dan man n Banka taraf ndan finanse edilen bir sözle me için rekabet ederken ya da sözle menin ifas s ras nda do rudan ya da bir arac yoluyla yolsuz, sahteci, hileli ya da bask c uygulamalara ba vurdu unu tespit etti i takdirde, söz konusu dan mana, onu seçilemez 15 Tedarik kararlar n alan ya da inceleyen Dünya Bankas personelini ve di er kurulu lar n çal anlar n kapsamaktad r. 11

13 olarak ilan etmek de dahil olmak üzere, s n rs z ya da belirli bir süre boyunca yapt r m uygulayacakt r. (e) bir Banka kredisi taraf ndan finanse edilen sözle melere dan manlar n Banka ya hesaplar n, kay tlar n, teklif sunumu ile ili kili di er belgelerini ve sözle menin ifas n tefti etme izni vermelerini ve bunlar n Banka taraf ndan tayin edilen denetçiler taraf ndan denetlenmelerini öngören bir hükmün dahil edilmesini isteme hakk na sahip olacakt r Banka n n spesifik onay ile bir Borçlu, Banka taraf ndan finanse edilen daha büyük sözle melere yönelik RFP ye dan man n bir sözle me için rekabet ederken ve bir sözle meyi ifa ederken ülkenin RFP de listelendi i ekliyle (rü vet de dahil olmak üzere) sahtecilik ve yolsuzluk kar t yasalar n gözetece ine ili kin bir taahhütte bulunmas n öngören bir art dahil edebilir. 16 Banka, söz konusu taahhüdü yöneten düzenlemelerin Banka y tatmin edecek nitelikte olmas halinde, Borçlu ülkenin iste i üzerine söz konusu art n sözle meye dahil edilmesini kabul edecektir. Sat nalma Plan 1.24 Projenin haz rlamas n n bir parças olarak Borçlu, Banka taraf ndan kabul edilebilir olan bir Sat nalma Plan 17 haz rlayacak, ve bu Sat nalma Plan n Kredi görü melerinden önce onaylamas için Banka ya sunacakt r; bu Sat nalma Plan nda unlar belirtilecektir: (a) en az 18 ayl k bir ilk süre boyunca projenin yürütülmesi için gerekli olacak dan manl k hizmetleri için belirlenen sözle meler; (b) dan manl k hizmetlerinin seçimine yönelik önerilen yöntemler ve (c) ili kili Banka inceleme prosedürleri. 18 Borçlu, projenin süresi boyunca Sat nalma Plan n y ll k olarak ya da ihtiyaç duyuldukça güncelleyecektir. Borçlu, Sat nalma Plan n Banka taraf ndan onayland ekliyle uygulayacakt r. Seçim Süreci II. KAL TE VE MAL YETE DAYALI SEÇ M (QCBS), 2.1 QCBS, k sa listede yer alan firmalar aras nda ba ar l firman n seçiminde teklifin kalitesini ve hizmetlerin maliyetini dikkate alan rekabetçi bir süreç kullan r. Bir seçim faktörü olarak maliyet, ihtiyatl bir biçimde kullan lacakt r. Kalite ve maliyete göreceli olarak verilecek a rl k, her bir durum için görevin niteli ine ba l olarak belirlenecektir. 16 Örnek olarak bu türden bir taahhüt u ekilde yaz labilir: Yukar daki ihale için rekabet ederken (ve ihaleyi ald m z takdirde sözle meyi ifa ederken) Mü terinin ülkesinde geçerli olan ve Mü teri taraf ndan bu sözle menin RFP sinde listelenen sahtecilik ve yolsuzluk kar t kanunlara kesin olarak uymay taahhüt ederiz. 17 Projenin mallar n, i lerin ve dan manl k harici hizmetlerin tedarikini kapsad durumlarda Sat nalma Plan ayr ca mallar n, i lerin ve dan manl k harici hizmetlerin IBRD Kredileri ve IDA Kredileri kapsam nda Tedarike ili kin K lavuz a uygun olarak tedarik edilmesine ili kin yöntemleri de içermelidir. Banka, ili kili kredi onayland ktan sonra, ilk Tedarik Plan n kamuoyuna if a edecektir; ek güncellemeler, Banka onlar onaylad ktan sonra if a edilecektir. 18 Bkz. Ek 1. 12

14 2.2 Seçim süreci, a a daki ad mlar içerecektir: (a) (b) TOR nin haz rlanmas ; maliyet tahmininin ve bütçenin haz rlanmas ; (c) ilan ; (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) dan manlar n k sa listesinin haz rlanmas ; RFP nin haz rlanmas ve yay nlanmas [RFP unlar içermelidir: Davet Mektubu (LOI); Dan manlara Talimatlar (ITC); TOR ve önerilen sözle me tasla ]; tekliflerin al nmas ; teknik tekliflerin de erlendirilmesi: Kalitenin ele al nmas ; mali tekliflerin kamuya aç lmas ; mali teklifin de erlendirilmesi; kalite ve maliyete ili kin son de erlendirme; ve seçilen firma ile müzakerelerin yap lmas ve ihalenin verilmesi. Tan m (TOR) 2.3 Borçlu, görev için TOR u haz rlamaktan sorumlu olacakt r. TOR, görevin alan nda uzmanla m ki i(ler) ya da firma taraf ndan haz rlanacakt r. TOR de aç klanan hizmetlerin kapsam, kullan labilir olan bütçe ile uyumlu olacakt r. TOR da görevin amaçlar, hedefleri ve kapsam aç k ekilde tan mlanacak ve (mevcut ilgili çal malar n bir listesi ve temel veriler dahil olmak üzere) dan manlar n tekliflerini haz rlamalar n kolayla t racak arka plan bilgileri verilecektir. E er bilgi aktar m ya da e itim verilmesi amac söz konusu ise bu, dan manlar n gerekli kaynaklar öngörebilmelerini sa lamak ad na, e itilecek personelin say s vb. gibi ayr nt lar ile birlikte spesifik olarak aç klanmal d r. TOR de görevin yürütülmesi için gerekli olan hizmetler ve ara t rmalar ile (örne in raporlar, veriler, haritalar, ara t rmalar gibi) beklenen sonuçlar listelenecektir. Ancak TOR fazla ayr nt l ve esneklikten uzak olmamal ve böylelikle rakip dan manlar n kendi metodolojilerini ve personel görev da l m n sunabilmelerine olanak sa lanmal d r. Firmalar, tekliflerinde TOR üzerine yorum yapmaya te vik edileceklerdir. Borçlunun ve dan manlar n ayr sorumluluklar TOR de aç k ekilde tan mlanmal d r. Tahmini Maliyet (Bütçe) 2.4 Gerçekçi bütçe kaynaklar ayr lacaksa, iyi dü ünülüp planlanm bir maliyet tahmini çok önemlidir. Maliyet tahmini, Borçlunun görevin yürütülmesi 13

DÜNYA BANKASI BORÇLULARI TARAFINDAN DANIŞMAN SEÇİMİ VE İSTİHDAMINA İLİŞKİN KILAVUZ (YEŞİL)

DÜNYA BANKASI BORÇLULARI TARAFINDAN DANIŞMAN SEÇİMİ VE İSTİHDAMINA İLİŞKİN KILAVUZ (YEŞİL) DÜNYA BANKASI BORÇLULARI TARAFINDAN DANIŞMAN SEÇİMİ VE İSTİHDAMINA İLİŞKİN KILAVUZ (YEŞİL) BU DOKUMAN TERCUME OLUP INGILIZCE ORIJINALI ILE BIR CELISKI OLMASI HALINDE INGILIZCESI GECERLIDIR. HATALI UYGULAMALARDAN

Detaylı

Dünya Bankas Doküman d r YALNIZCA RESM KULLANIMA MAHSUSTUR

Dünya Bankas Doküman d r YALNIZCA RESM KULLANIMA MAHSUSTUR Dünya Bankas Doküman d r YALNIZCA RESM KULLANIMA MAHSUSTUR Rapor No: 32451 TR LLER BANKASI NA BELED YE H ZMETLER PROJES Ç N TEKL F ED LEN 212,9 M LYON ($ 275 M LYON) M KTARINDA KRED L TC GARANT S NDE PROJE

Detaylı

IBRD KREDİLERİ VE IDA KREDİLERİ KAPSAMINDA TEDARİKE İLİŞKİN KILAVUZ (PEMBE)

IBRD KREDİLERİ VE IDA KREDİLERİ KAPSAMINDA TEDARİKE İLİŞKİN KILAVUZ (PEMBE) IBRD KREDİLERİ VE IDA KREDİLERİ KAPSAMINDA TEDARİKE İLİŞKİN KILAVUZ (PEMBE) BU DOKUMAN TERCUME OLUP INGILIZCE ORIJINALI ILE BIR CELISKI OLMASI HALINDE INGILIZCESI GECERLIDIR. HATALI UYGULAMALARDAN DUNYA

Detaylı

SÜT ÜRETEN TARIMSAL LETMELERE YATIRIM

SÜT ÜRETEN TARIMSAL LETMELERE YATIRIM Kat l m Öncesi Yard m Arac K rsal Kalk nma Program (IPARD) Tar msal letmelerin Yeniden Yap land r lmas ve Topluluk Standartlar na Ula t r lmas na Yönelik Yat r mlar SÜT ÜRETEN TARIMSAL LETMELERE YATIRIM

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

2013YILI SAYI TAY DENET M RAPORU

2013YILI SAYI TAY DENET M RAPORU YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES 2013YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2014 ÇER K I) YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES 2013 YILI DÜZENL K DENET RAPORU 1 II) YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES 2013 YILI PERFORMANS DENET RAPORU

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ

Detaylı

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul 5411 Say l Bankac l k Kanunu Yay n No: 273 Nisan 2011, stanbul ISBN-978-975-8564-88-0 (Bas l ) ISBN-978-975-8564-89-7 (Elektronik) Serti ka No: 17188 2011.34.Y.8564.273 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye

Detaylı

AVRUPA KOMISYONU Brüksel, 9.11.2010 COM(2010) 660 KOM SYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN B LD R M Geni leme Stratejisi ve Ba l ca Zorluklar 2010-2011 {SEC(2010) 1326} {SEC(2010)

Detaylı

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tan mlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tan mlar NC BÖLÜM Türkiye Yüksekö retim Kurulu MADDE 4- Türkiye Yüksekö

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2012 YILI Performans Programı Dünyada her ey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mür it

Detaylı

Elektrik ampulü, 1800 lerin sonunda Amerikal mucit Thomas Edison un patentini ald pek çok önemli bulu aras ndayd.

Elektrik ampulü, 1800 lerin sonunda Amerikal mucit Thomas Edison un patentini ald pek çok önemli bulu aras ndayd. F KR MÜLK YET HAKLARINA G R 1 9 15 20 23 F KR MÜLK YET NED R? ki uzman; patent, ticari marka, telif hakk ve ticari s rlar n gizemlerini aç klamaktad r. EKONOM K VE POL T K ÖZGÜRLÜK Ç N DESTEK ABD Patent

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız

Detaylı

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0312 218 1618 0312 218 1654 Faks: 0312 218 1511 E-posta: taiex@abgs.gov.tr Avrupa Birli i

Detaylı

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Ba kan Yaz leri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Hakan YILDIRIMO LU Av. Erten CILGA

Detaylı

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar 6112 SAYILI KANUN Amaç Madde (1) Bu Kanunun amac ; radyo, televizyon ve iste e ba l yay n hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma özgürlü ünün sa lanmas, medya hizmet sa lay c lar

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

Çal anlar n Mesai Saati çerisinde Özel Cep Telefonu Kullanmas Yasaklanabilir Mi?

Çal anlar n Mesai Saati çerisinde Özel Cep Telefonu Kullanmas Yasaklanabilir Mi? Vahap ÜNLÜ MESS Mü avir Avukat Çal anlar n Mesai Saati çerisinde Özel Cep Telefonu Kullanmas Yasaklanabilir Mi? RHE NLAND-PFALZ EYALET MAHKEMES 1 Karar Tarihi : 30.10.2009 Karar Say s : 6 TaBv 33/09 ÖZET

Detaylı

HAVAALANI AC L DURUM PLANLAMASI

HAVAALANI AC L DURUM PLANLAMASI HAVAALANI AC L DURUM PLANLAMASI S V L HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜ Ü YAYINLARI Yay n No Yay n Türü Konu lgili Birim Bask : HAD/T-17 : Tercüme : Uluslararas Sivil Havac l k Te kilat (ICAO) taraf ndan yay mlanan

Detaylı

15.02.2013 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI TUR ZMDE REKABETÇ L N ARTIRILMASI MAL DESTEK PROGRAMI Baflvuru Rehberi Referans No: TR22/13/TRA01 Son Baflvuru Tarihi: 15 fiubat 2013 Saati: 17:00 Teklif Ça r

Detaylı

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KRED KARTI ÜYEL K SÖZLE MES Banka ve Kart Hamili a a daki hükümler çerçevesinde mutab k kalm lard r: 1. bu Sözle me nin uygulanmas nda; Asgarî Ödeme Tutar Alacak Belgesi

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI 14-15 Ocak, 2011 1 BURSA YALOVA - B LEC K - BALIKES R 14-15 Ocak 2011 25 HÂK MLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU YARGIDA DURUM ANAL Z TOPLANTILARI

Detaylı

Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No:257 Nisan 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay EK M ARALIK 2008 Say : 50 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür Yaz leri Sorumlusu Ertan NAN itim ve Halkla li kiler

Detaylı

YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU DENET M RAPORU

YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU DENET M RAPORU YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 1 SAYI

Detaylı

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A.. 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A.. 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A.. 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM NANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU stanbul, 2010 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM NANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU NDEK

Detaylı

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i 50. Y l nda Türkiye Bankalar Birli i ve Türkiye de Bankac l k Sistemi 1958-2007 Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 Yay n No: 262 Haz rlayanlar Yorum ve De erlendirmeler

Detaylı

KONTROL ORTAMI KOS 1 KOS 1.1 Etik De erler ve Dürüstlük: Personel davran lar n belirleyen kurallar n personel taraf ndan bilinmesi sa lanmal d r. ç kontrol sistemi ve i leyi i yönetici ve personel taraf

Detaylı