DÜNYA BANKASI BORÇLULARI TARAFINDAN DANI MAN SEÇ M VE ST HDAMINA L K N KILAVUZ (YE L) MAYIS 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜNYA BANKASI BORÇLULARI TARAFINDAN DANI MAN SEÇ M VE ST HDAMINA L K N KILAVUZ (YE L) MAYIS 2004"

Transkript

1 DÜNYA BANKASI BORÇLULARI TARAFINDAN DANI MAN SEÇ M VE ST HDAMINA L K N KILAVUZ (YE L) MAYIS 2004 POLATLI BELED YES N N KATKILARIYLA TERCÜME ED LM T R.

2 I. Giri 1.1 Amaç 1.4 Genel Hususlar 1.7 K lavuzun Uygulanabilirli i 1.9 Ç kar Çat mas 1.10 Adil Olmayan Rekabet Avantaj 1.11 Uygunluk 1.12 Önceden Sözle me ve Geriye Dönük Finansman 1.13 Dan manlar Aras nda birli i 1.14 Banka ncelemesi, Yard m ve zleme 1.17 Yanl Tedarik 1.18 Bankaya At flar 1.19 E itim ya da Bilgi Aktar m 1.20 Dil 1.22 Sahtekarl k ve Yolsuzluk 1.24 Sat nalma/tedarik Plan II. Kalite ve Maliyete Dayal Seçim (QCBS) 2.1 Seçim Süreci 2.3 Tan m (TOR) 2.4 Tahmini Maliyet (Bütçe) 2.5 lan / Duyuru 2.6 Dan manlar n K sa Listesi 2.9 Teklif steme Doküman n n (RFP) Haz rlanmas ve Yay nlanmas 2.10 Davet Mektubu (LOI) 2.11 Dan manlara Talimatlar (ITC) 2.12 Sözle me 2.13 Tekliflerin Al nmas 2.14 Tekliflerin De erlendirilmesi: Kalite ve Maliyetin Ele Al nmas 2.15 Kalite De erlendirmesi 2.20 Maliyet De erlendirmesi 2.23 Birle ik Kalite ve Maliyet De erlendirmesi 2.24 Müzakereler ve Sözle me Yap lmas 2.28 halenin Verildi inin Duyurulmas 2.29 Aç klama Talebi 2.30 Tüm Tekliflerin Reddedilmesi ve Yeniden Davet 2.31 Gizlilik III. Di er Seçim Yöntemleri 3.1 Genel 3.2 Kalite Bazl Seçim (QBS) 3.5 Bir Sabit Bütçe kapsam nda Seçim (FBS) 3.6 En Dü ük Maliyete göre Seçim (LCS) 3.7 Dan manlar n Niteliklerine Dayal Seçim (CQS) 3.9 Tek Kaynakl Seçim (SSS) 3.14 Ticari Uygulamalar 3.15 Belirli Türde Dan manlar n Seçilmesi IV. Sözle me Tipleri ve Önemli Hükümler 1

3 4.1 Sözle me Tipleri 4.6 Önemli Hükümler V. Bireysel Dan manlar n Seçilmesi Ek 1: Banka taraf ndan Dan manlar n Seçiminin ncelenmesi 1 Seçim Sürecinin Planlanmas 2 Ön nceleme 5 Sonradan nceleme Ek 2: Dan manlara Talimatlar (ITC) Ek 3: Dan manlara Rehberlik 1 Amaç 2 Dan manlar n Seçiminin Sorumlulu u 3 Bankan n Rolü 5 Dan manl k Hizmetlerine ili kin Bilgiler 7 Dan man n Rolü 10 Gizlilik 11 Bankan n Eylemi 15 Aç klama Talebi 2

4 KISALTMALAR CQS FBS IBRD IDA ITC LCS LOI MOS NGO PAD PA lar PID QBS QCBS RFP SSS SWAp lar TOR UN UNDB Dan manlar n Niteliklerine Dayal Seçim Sabit Bütçe kapsam nda Seçim Uluslararas mar ve Kalk nma Bankas (Dünya Bankas ) Uluslararas Kalk nma Birli i Dan manlara Talimatlar En Dü ük Maliyete göre Seçim Davet Mektubu Ayl k lemsel Özet Sivil Toplum Kurulu u Proje De erlendirme Doküman Tedarik Kurulu lar Proje Bilgi Doküman Kaliteye Dayal Seçim Kalite ve Maliyete Dayal Seçim Teklif steme Doküman Tek Kaynakl Seçim Sektör Geneli Yakla mlar Tan m Birle mi Milletler Birle mi Milletler Development Business ( Geli tirme) 3

5 I. G R Amaç 1.1 Bu K lavuzun amac ; tamamen ya da k smen Uluslararas mar ve Kalk nma (IBRD) kredileri, Uluslararas Kalk nma Birli i (IDA) 1 kaynakl krediler ya da hibeler ya da Banka taraf ndan idare edilen ve lehtar taraf ndan yönetilen Banka hibeleri veya vak f fonlar 2 ile finanse edilen projeler içlin gerekli olan dan manlar n seçimine, bu dan manlar ile sözle me imzalanmas na ve bu dan manlar n izlenmesine yönelik Banka n n politikalar n ve prosedürlerini tan mlamakt r. 1.2 Kredi Anla mas, Borçlu ile Banka aras ndaki hukuki ili kileri düzenlemektedir ve K lavuz, Anla mada belirtildi i üzere proje için dan manlar n seçilmesi ve istihdam edilmesi için geçerlidir. Borçlunun 3 ve dan man n hak ve yükümlülükleri, Borçlu taraf ndan yay nlanan spesifik Teklif steme Doküman (RFP) 4 ve Borçlu ile dan man aras nda imzalanan sözle me taraf ndan düzenlenmektedir ve bu K lavuz ya da Kredi Anla mas taraf ndan düzenlenmemektedir. Kredi Anla mas n n taraflar n n d nda hiçbir taraf bu anla ma vas tas yla herhangi bir hak alamaz ya da kredi i lemlerinde herhangi bir hak talebinde bulunamaz. 1.3 Bu K lavuzun amaçlar do rultusunda dan manlar terimi; dan manl k firmalar, mühendislik firmalar, in aat yöneticileri, yönetim firmalar, tedarik kurulu lar, tefti kurulu lar, denetçiler, Birle mi Milletler (BM) kurulu lar ve di er çok uluslu kurulu lar, yat r m ve ticaret bankalar, üniversiteler, ara t rma kurumlar, devlet kurulu lar, sivil toplum kurulu lar (NGO lar) ve bireyler dahil olmak üzere çok çe itli özel kurumlar ve kamu kurulu lar n kapsamaktad r. 5 Banka Borçlular bu kurulu lar örne in politika tavsiyeleri, kurumsal reformlar, yönetim, mühendislik hizmetleri, in aat denetimi, mali hizmetler, tedarik hizmetleri, sosyal ve çevresel çal malar ve projelerin Borçlular n bu alanlardaki kapasitelerini tamamlamak üzere tespit edilmesi, haz rlanmas ve uygulanmas gibi çok çe itli faaliyetlerde yard mc olmalar için dan manlar olarak kullan rlar. Genel Hususlar 1.4 Borçlu, projenin haz rlan p uygulanmas ndan ve dolay s yla dan man seçmekten, sözle me yapmaktan ve sonras nda sözle meyi idare etmekten 1 IBRD ve IDA için gereksinimler ayn d r. Bu K lavuzda Banka ya yap lan at flar hem IBRD yi hem de IDA y kapsamakta ve krediler e yap lan at flar IBRD kredilerini, IDA kredilerini ve hibeler ile proje haz rlama avanslar n (PPA lar) kapsamaktad r. Kredi Anla mas na yap lan at flar Kalk nma Kredisi Anla mas n, Kalk nma Finansman Anla mas ile Kalk nma Hibe Anla mas n ve Proje Anla mas n kapsamaktad r. Borçlu ya yap lan at flar bir IDA Hibesinin al c s n da kapsamaktad r. 2 Vak f fonunu ya da hibesini öngören anla ma bu hükümler ile çeli medi i müddetçe; bir çeli kinin olmas durumunda söz konusu anla ma üstün olacakt r. 3 Baz durumlarda Borçlu yaln zca bir arac olarak faaliyet gösterir ve proje ba ka bir kurum ya da kurulu taraf ndan yürütülür. Bu K lavuz da Borçluya yap lan at flar bu türden kurum ve kurulu lar ile alt-borç düzenlemeleri alt ndaki Alt-Borçlular kapsayacakt r. 4 Bkz. Ek 2. 5 Belirli dan man türleri için bkz. paragraf Bireysel dan manlar, K s m V kapsam nda aç klanm t r. 4

6 sorumludur. Dan malar n istihdam edilmesi ile ilgili olarak izlenmesi gereken özel kurallar n ve prosedürlerin söz konusu durumun ko ullar na ba l olmas na kar n, Banka n n seçim sürecine ili kin politikas na be ana dü ünce yön vermektedir: (a) (b) yüksek kalitede hizmetlere yönelik ihtiyaç, ekonomi ve verimlili e yönelik ihtiyaç, (c) tüm yeterlik sahibi dan manlara Banka taraf ndan finanse edilen hizmetleri sa larlarken rekabet etme f rsat n n verilmesine yönelik ihtiyaç, (d) Banka n n üye ülkeleri kalk nd rma çabas nda ulusal dan manlar n geli tirilmesini ve kullan lmas n te vik etme yönündeki ilgisi, (e) seçim sürecinde saydaml a yönelik ihtiyaç. 1.5 Banka, ço u durumda, bu dü üncelerin en iyi yeterlik sahibi k sa listede yer alan firmalar aras nda rekabet yoluyla gerçekle tirilebilece i görü ündedir; buna göre seçim, teklifin kalitesine ve uygun oldu u takdirde, sa lanacak olan hizmetlerin maliyetine dayal olacakt r. Bu K lavuzun II. ve III. K s mlar nda dan manlar n seçilmesine yönelik Banka taraf ndan kabul edilen farkl seçim yöntemleri ile bu yöntemlerin kullan lmas n n uygun olaca ko ullar aç klanmaktad r. Bu K lavuzun II. K sm nda QCBS ye yönelik prosedürler ayr nt l biçimde aç klanmaktad r. Ancak QCBS her durum için en uygun seçim yöntemi de ildir ve bu nedenle K s m III te di er seçim yöntemleri ile bu yöntemlerin kullan lmas n n uygun olaca ko ullar aç klanm t r. 1.6 Belirli bir proje kapsam nda dan manlar n seçilmesi için izlenebilecek olan belirli yöntemler, Kredi Anla mas nda belirtilmi tir. Proje kapsam nda finanse edilecek olan belirli projeler ve bu projelerin Kredi Anla mas n n hükümleri ile tutarl olan seçim yöntemi, bu K lavuzun paragraf nda belirtildi i gibi, Sat nalma Plan nda belirlenecektir. K lavuzun Uygulanabilirli i 1.7 Bu K lavuzun uygulanaca dan manl k hizmetleri dü ünsel hizmetler olup tavsiye niteli i ta maktad r. Bu K lavuz, (örne in in aat, mal imalat, tesislerin ya da fabrikalar n bak m ya da i letimi, ara t rmalar, ke if sondaj, hava foto rafç l, uydudan görüntü alma ve ölçülebilir fiziksel sonucun ifas na dayal olarak ihale edilen hizmetler gibi) faaliyetin fiziksel yönlerinin bask n oldu u di er hizmet türleri için uygulanmaz. 6 6 Bu ikinci türdeki hizmetler için ölçülebilir fiziksel sonuçlar n gerçekle tirilmesi temelinde ihale aç l r ve sözle me yap l r ve bu hizmetler, burada Tedarik K lavuzu olarak at fta bulunulan IBRD Kredileri ve IDA Kredileri kapsam nda Tedarike ili kin K lavuz a uygun olarak tedarik edilirler. 5

7 1.8. Bu K lavuzda aç klanan prosedürler, tamamen ya da k smen Banka kredileri veya hibeleri ya da lehtar taraf ndan ulan lan vak f fonlar 7 ile finanse edilen dan manl k hizmetlerine yönelik tüm sözle meler için uygulan r. Bu kaynaklardan finanse edilmeyen dan manl k hizmetlerini tedarik ederken Borçlu ba ka prosedürler benimseyebilir. Bu gibi durumlarda Banka (a) kullan lacak olan prosedürlerin gerekli mesleki yeterliliklere sahip olan dan manlar n seçilmesini sa layaca na, (b) seçilen dan manlar n görevlerini üzerinde mutab k kal nan plana göre yürütece ine, ve (c) hizmetlerin kapsam n n projenin ihtiyaçlar na uygun oldu una ikna olacakt r. Menfaat li kisi 1.9 Banka n n politikas dan manlar n profesyonel, nesnel ve tarafs z olarak tavsiye sunmalar n, gelecekteki i leri dikkate almaks z n her zaman mü terinin ç karlar n üstün tutmalar n ve tavsiye sunarken di er görevler ve kendi irketlerinin ç karlar ile tutars zl k içine girmemelerini gerektirmektedir. Dan manlar, ba ka mü terilere yönelik önceki ya da mevcut yükümlülükleri ile çeli ki do uracak olan ya da onlar görevlerini Borçlunun ç kar do rultusunda yürütemez hale getirecek bir konumda b rakacak olan görevler için istihdam edilmezler. Yukar da belirtilenlerin genellik niteli i sakl kalmak kayd yla dan manlar, a a da belirtilen ko ullarda i e al nmayacakt r: (a) Dan manl k faaliyetleri ile mallar n, i lerin ya da (bu K lavuzun kapsad dan manl k hizmetleri d ndaki 8 ) hizmetlerin tedariki aras nda çeli ki olmas : Borçlu taraf ndan bir proje için mallar, i leri ya da (bu K lavuzun kapsad dan manl k hizmetleri d ndaki) hizmetleri sa lamak üzere tutulan bir dan manl k firmas ve onun ba l kurulu lar ndan her biri, bu mallar, i ler ya da hizmetler ile ili kili dan manl k hizmetlerini vermekten men edilecektir. Ayn ekilde bir projenin haz rlanmas ya da uygulanmas için dan manl k hizmetleri vermek üzere tutulmu olan bir firma ve onun ba l kurulu lar ndan her biri, sonradan firman n söz konusu haz rlama ya da uygulama için verdi i dan manl k hizmetlerinden kaynaklanan ya da bu hizmetler ile ili kili olan mallar, i leri ya da (bu K lavuzun kapsad dan manl k hizmetleri d ndaki) hizmetleri sa lamaktan men edilecektir. (b) Dan manl k görevleri aras nda çeli ki olmas : (Personelleri ve altdan manlar da dahil olmak üzere) dan manlar ya da ba l kurulu lar ndan herhangi biri, niteli i gere i dan manlar n ba ka bir görevi ile çeli kili olabilecek herhangi bir görev için tutulamazlar. Bir örnek verilecek olursa, bir altyap projesi için mühendislik tasar m n haz rlamak üzere tutulan dan manlara ayn proje için ba ms z bir çevre de erlendirmesi haz rlama görevi verilemez ve bir mü teriye kamu varl klar n n özelle tirilmesi konusunda yard m sa layan dan manlar söz konusu varl klar sat n alamazlar ya da bu varl klar n sat n al nmas tavsiyesini veremezler. Benzer olarak, bir görev için artname (TOR) haz rlamak üzere tutulan dan manlar söz konusu görev için tutulmayacaklard r. 7 Vak f Fonu (Trust Fund) Anla mas bu hükümler ile çeli medi i müddetçe; bir çeli kinin olmas durumunda, Anla ma üstün olacakt r. 8 Bu K lavuzun 1.7. paragraf na bak n z. 6

8 (c) Borçlunun personeli ile ili ki: (i) sözle menin TOR unun haz rlanmas n n, (ii) söz konusu sözle meye yönelik seçim prosedürünün ya da (iii) söz konusu sözle menin denetiminin herhangi bir bölümüne do rudan ya da dolayl olarak kat lan Borçlunun personelinin (ya da projeyi uygulayan kurulu un personelinin ya da kredinin lehtarlar ndan birinin personelinin) bir üyesi ile biri i ya da aile ili kisi bulunan Dan manlar ile (Personelleri ve alt-dan manlar da dahil olmak üzere), bu ili kiden kaynaklanan çeli ki, seçim süreci ve sözle menin ifas süresince Banka taraf ndan kabul edilebilir bir biçimde çözüme kavu turulmad müddetçe, sözle me yap lamaz. Adil Olmayan Rekabet Avantaj 1.10 Seçim sürecinde adalet ve saydaml k, belirli bir görev için rekabet eden dan manlar n ya da onlar n ba l kurulu lar n n daha önceden söz konusu görev ile ili kili dan manl k hizmetleri vermi olmaktan dolay bir rekabet avantaj elde edemezler.,bu amaç do rultusunda Borçlu, tüm k sa listede yer alan dan manlara, teklif istekleri ile birlikte, yukar da belirtilen anlamda bir dan mana rekabet avantaj sa layacak olan tüm bilgileri verecektir. Uygunluk 1.11 Rekabeti desteklemek ad na Banka, tüm ülkelerden firmalar n ve bireylerin, Banka n n finanse etti i projeler için dan manl k hizmetleri önermelerine izin vermektedir. Kat l m ko ullar, firman n söz konusu sözle meyi ifa edebilme yetene inin sa lanmas için temel olan ko ullar ile s n rl olacakt r. 9 Ancak, (a) Dan manlar (i) yasalar ya da resmi düzenlemeler nedeniyle Borçlunun ülkesinin dan man n ülkesi ile ticari ili kileri yasaklamas ve Banka n n söz konusu dan man n reddedilmesinin gerekli dan manl k hizmetlerinin tedarikinde etkili rekabeti engellemeyece i görü ünde olmas halinde ya da (ii) Birle mi Milletler Charter n n VII. Bölümü kapsam nda Birle mi Milletler Güvenlik Konseyi taraf ndan al nan bir karara uymak amac ile Borçlunun ülkesinin herhangi bir ülkeye, ahsa ya da kurulu a ödeme yap lmas n yasaklamas halinde, reddedilebilirler. Borçlunun ülkesinin bu türden bir karara uymak amac ile belirli bir firmaya ya da belirli mallar için ödeme yap lmas n yasaklamas halinde, söz konusu firma reddedilebilir. (b) Borçlunun ülkesinde bulunan kamu mülkiyetindeki te ebbüsler ya da kurulu lar ancak (i) hukuki ve mali aç dan özerk olduklar n, (ii) ticaret hukuku kapsam nda faaliyet gösterdiklerini ve (iii) Borçluya ya da Alt-Borçluya ba l kurulu lar olmad klar n gösterdikleri takdirde kat labilirler. (c) (b) maddesine bir istisna olarak, Borçlunun ülkesinde bulunan kamu mülkiyetindeki üniversiteler ya da ara t rma merkezleri benzersiz ve istisnai nitelikte olduklar ve kat l mlar projenin uygulanmas için kritik önem ta d takdirde Banka, her bir durum için ayr de erlendirme yaparak, söz konusu kurumlar n tutulmas n kararla t rabilir. Ayn temel üzerinde üniversite 9 Banka Tayvan dan ve Çin den firmalar n ve bireylerin Banka taraf ndan finanse edilen dan manl k hizmetleri için teklif sunmalar na izin vermektedir. 7

9 profesörleri ya da ara t rma kurumlar ndan bilim adamlar ile, Banka finansman alt nda bireysel olarak sözle me yap labilir. (d) Resmi görevliler ve devlet memurlar ancak (i) ücretsiz izinde olduklar ; (ii) izin almadan hemen önce çal makta olduklar kurulu taraf ndan tutulmad klar ve (iii) istihdamlar bir ç kar çat mas yaratmad takdirde (bkz. paragraf 1.9) bireyler olarak ya da bir dan manl k firmas ekibinin üyeleri olarak tutulabilirler. (e) Banka taraf ndan bu K lavuzun paragraf (d) alt-paragraf kapsam nda seçilemez oldu u ilan edilen bir firma, Banka n n belirleyece i bir süre boyunca Banka taraf ndan finanse edilen bir sözle me için seçilemez olarak kalacakt r. Önceden Sözle me ve Geriye Dönük Finansman 1.12 Belli baz ko ullar alt nda, örne in projenin uygulanmas n n h zland r lmas için gerekli oldu u takdirde, Borçlu, Banka n n onay ile, ili kili Kredi Anla mas imzalanmadan önce dan manlar n seçimini gerçekle tirmeyi isteyebilir. Bu süreç, önceden sözle me olarak adland r lmaktad r. Bu gibi durumlarda duyuru da dahil olmak üzere seçim prosedürleri bu K lavuza uygun olarak gerçekle tirilecektir ve Banka, Borçlu taraf ndan kullan lan süreci inceleyecektir. Bir Borçlu bu türden pe in ihaleyi tüm riski kendisi üstlenerek yapar ve Banka taraf ndan prosedürler, dokümantasyon ya da sözle me teklifi ile ilgili olarak yay nlanan herhangi bir itiraz yoktur belgesi, Banka y söz konusu proje için kredi verme yükümlülü ü alt na sokmaz. Sözle me imzaland takdirde Borçlu taraf ndan kredi anla mas n n imzalanmas ndan önce sözle me kapsam nda yap lan harcamalar n Banka taraf ndan geri ödenmesi, geriye dönük finansman olarak adland r l r ve buna yaln zca Kredi Anla mas nda belirlenen s n rlar çerçevesinde izin verilir. Dan manlar aras nda birli i 1.13 Dan manlar; ilgili uzmanl k alanlar n birle tirmek, tekliflerinin teknik aç dan yan t verme kapasitelerini güçlendirmek ve daha büyük uzman havuzlar n kullanabilmek, daha iyi yakla mlar ve metodolojiler kullanabilmek ve, baz durumlarda, daha dü ük fiyatlar teklif edebilmek için bir ortak giri im biçiminde ya da bir alt-dan manl k anla mas kapsam nda birbirleri ile birle ebilirler. Bu tür bir birle me (herhangi belirli bir görevden ba ms z olarak) uzun vadeli ya da belirli bir göreve yönelik olabilir. Borçlunun ortak giri im biçiminde bir birle me gerçekle tirmesi halinde olu an birlik, firmalardan birini birli i temsil etmek üzere tayin etmelidir; ortak giri imin tüm üyeleri sözle meyi imzalayacak ve anla man n tamam için mü tereken ve müteselsilen sorumlu olacakt r. K sa liste kesinle tirildikten ve Teklif steme Doküman (RFP) yay nland ktan sonra, k sa listede yer alan firmalar aras nda ortak giri im ya da alt-dan manl k biçiminde gerçekle tirilecek herhangi bir birle meye ancak Borçlunun onay oldu u takdirde izin verilecektir. Borçlular dan manlardan herhangi spesifik bir firma ya da firmalar grubu ile birlik olu turmalar n istemeyeceklerdir ama yeterlik sahibi ulusal firmalar ile birle meyi te vik edebilirler. 8

10 Banka ncelemesi, Yard m ve zleme 1.14 Banka, seçim prosedürünün bu K lavuzun hükümlerine uygun olarak yürütüldü ünden emin olmak için, Borçlunun dan manlar i e almas n inceler. nceleme prosedürleri Ek 1 de aç klanm t r Özel ko ullar alt nda ve Borçludan gelen yaz l bir iste e yan t olarak Banka, görevi üstlenebilecek kapasiteye sahip olmalar n bekledi i firmalar n k sa listelerini 10 ya da uzun listelerini 11 Borçluya verebilir. Listenin verilmesi, dan manlar n kabulü anlam na gelmez. Borçlu, diledi i gibi herhangi bir ismi silebilir ya da ba ka isimler ekleyebilir; ancak nihai k sa liste, Borçlu RFP yi yay nlamadan önce, onaylanmas için Banka ya sunulacakt r Borçlu, dan manlar n performans n n denetlenmesinden ve dan manlar n görevi sözle meye uygun olarak yürütmelerinin sa lanmas ndan sorumludur. Banka personeli, Borçlunun ya da dan manlar n sorumluluklar n üstlenmeksizin, i in geçerli standartlara uygun olarak yürütüldü ünden ve kabule edilebilir verilere dayand r ld ndan emin olmak için i i izleyecektir. Uygun ekilde Banka, Borçlu ile dan manlar aras ndaki görü melere kat labilir ve, gerekti i takdirde, göre ile ilgili konular ele al n rken Borçluya yard mc olabilir. Projenin önemli bir bölümünün dan manlar n ev-ofislerinde yürütüldü ü durumlarda Banka personeli, Borçlunun onay ile, dan manlar n i lerini incelemek için bu ofisleri ziyaret edebilir. Yanl Tedarik 1.17 Dan manlar n seçiminin ya da hizmet sözle melerinin yap lmas n n Kredi anla mas n n üzerinde mutab k kal nan hükümlerine ve Banka taraf ndan onaylanan Tedarik Plan na 12 uygun olarak gerçekle tirilmemesi halinde Banka, dan manl k hizmetlerinin masraflar n finanse etmez. Bu gibi durumlarda Banka yanl tedarik ilan edecektir ve, benimsedi i politikan n gere i olarak, kredinin yanl tedarik edilmi olan hizmetlere ayr lan bölümünü iptal edecektir. Buna ek olarak Banka, Kredi Anla mas kapsam nda öngörülen di er çözüm yollar na ba vurabilir. Banka dan itiraz yoktur belgesinin al nmas n n ard ndan sözle me yap ld ktan sonra dahi, itiraz yoktur belgesinin Borçlu taraf ndan verilen eksik, yanl ya da yan lt c bilgilere dayal olarak verildi i ya da sözle menin art ve ko ullar n n Banka n n onay olmaks z n de i tirildi i kanaatine vard takdirde Banka yanl tedarik ilan edebilir. Banka ya At flar 1.18 Borçlu, RFP de ve di er belgelerde Banka ya at fta bulunurken a a da belirtilen dili 13 kullanacakt r: 10 K sa Liste: bkz. paragraf 2.6, 2.7 ve Uzun Liste: K sa listeye dahil edilebilecek olan potansiyel firmalara ili kin bir ön liste. 12 Bkz. paragraf Bu dil, bir IDA kredisinin ya da bir hibenin veya bir vak f fonunun kullan ld durumlarda uygun ekilde de i tirilecektir. 9

11 [Borçlunun Ad ] [Uluslararas Yeniden Yap land rma ve Kalk nd rma Bankas ndan] (Banka dan), [projenin ad ] n n maliyetine yönelik olarak ABD$ tutar nda bir [kredi] alm t r [ya da talep etmi tir] ve bu [kredinin] bir bölümünü bu Sözle me kapsam ndaki seçilebilir ödemelere ay rma niyetindedir. Banka taraf ndan ödemeler yaln zca [Borçlunun ya da temsilcisinin ad ] n n iste i üzerine ve Banka n n onay üzerine yap lacakt r ve, her aç dan, [Kredi] Anla ma[s ]n n art ve ko ullar na tabi olacakt r. [Kredi] Anla ma[s ], söz konusu ödemenin ya da ithalat n Banka n n bilgisine göre Birle mi Milletler Charter n n VII. Bölümü kapsam nda Birle mi Milletler Güvenlik Konseyi taraf ndan al nan bir karar ile yasaklanm olmas halinde, ah slara ya da kurulu lara veya herhangi bir mal ithalat için ödeme yap lmas amac ile [Kredi] Hesaptan[ ndan] para çekilmesini yasaklamaktad r. [Borçlunun ad ] d nda hiçbir taraf, [Kredi] Anla ma[s ] vas tas yla herhangi bir hak alamaz ya da [Kredi] i lemlerinde herhangi bir hak talebinde bulunamaz. E itim ya da Bilgi Aktar m 1.19 Görevin Borçlunun personeline ya da ulusal dan manlara e itim verilmesi ya da bilgi aktar lmas yönünde önemli bir unsur içermesi halinde TOR de, e iticilere ve e itim alacaklara ili kin ayr nt lar, aktar lacak beceriler, zaman çerçevesi ve düzenlemelerin izlenmesi ve de erlendirilmesi de dahil olmak üzere e itim program n n amaçlar, nit4eli i, kapsam ve hedefleri belirtilecektir. E itim program n n maliyeti dan man n sözle mesine ve görev için haz rlanan bütçeye dahil edilecektir. Dil 1.20 RFP ve teklifler, Borçlunun tercihine ba l olarak, a a daki dillerden birinde haz rlanacakt r: ngilizce, Frans zca ya da spanyolca. Kazanan dan man ile imzalanacak olan sözle me, RFP için seçilen dilde yaz lacakt r ve bu dil, Borçlu ile seçilen dan man aras ndaki sözle mesel ili kileri düzenleyen dil olacakt r Bu K lavuzun paragraf nda belirtildi i gibi ngilizce, Frans zca ya da spanyolca olarak haz rlanmas n n yan s ra RFP, Borçlunun tercihine ba l olarak, Borçlunun ülkesinin ulusal dilinde (ya da borçlunun ülkesinde ticari i lemlerde ülke çap nda kullan lan dilde) de yaz labilir. 14 RFP nin ve ihale belgelerinin iki dilde haz rlanmas halinde dan manlar n tekliflerini bu iki dilden birinde sunmalar na izin verilecektir. Bu gibi durumlarda seçilen dan man ile imzalanan sözle me, teklifin sunuldu u dilde yaz lacakt r ve bu durumda bu dil, Borçlu ile hak sahibi dan man aras ndaki sözle mesel ili kileri düzenleyen dil olacakt r. Sözle menin ngilizce, Frans zca ya da spanyolca d nda bir dilde imzalanmas ve sözle menin Banka n n ön incelemesine tabi olmas durumunda Borçlu, sözle menin RFP nin haz rland uluslararas olarak kullan lan dile tercümesini Banka ya verecektir. Dan manlar n iki dilde sözle me imzalamalar istenmemekte ve buna izin verilmemektedir. 14 Kullan lacak olan dil Banka y tatmin edecektir. 10

12 Sahtekarl k ve Yolsuzluk 1.22 Banka, benimsedi i politika gere i, (Banka kredilerinin lehtarlar da dahil olmak üzere) Borçlular n ve Banka taraf ndan finanse edilen sözle meler kapsam ndaki dan manlar n seçim ve söz konusu sözle melerin ifas s ras nda en yüksek etik standard n gözetmelerini istemektedir. Bu politikay gözetmek için Banka: (a) bu hükmün amaçlar do rultusunda a a da verilen tan mlamalar yapmaktad r: (i) (ii) (iii) (iv) yolsuzluk uygulamas ; seçim sürecinde ya da sözle menin ifas nda herhangi bir kamu görevlisinin 15 hareketlerini etkilemek için do rudan ya da dolayl olarak herhangi bir de erli eyin önerilmesi, verilmesi, al nmas ya da istenmesi anlam na gelmektedir; sahtekarl k uygulamas ; bir seçim sürecini ya da bir sözle menin ifas n etkilemek için gerçeklerin yanl sunulmas ya da sunulmamas anlam na gelmektedir; hileli uygulamalar ; Borçlunun bilgisi dahilinde ya da haricinde, iki ya da daha fazla dan man aras nda fiyatlar n yapay, rekabetçi olmayan düzeylerde belirlenmesi için tasarlanan bir plan n ya da düzenlemenin yap lmas anlam na gelmektedir; bask c uygulamalar ; ah slar n bir tedarik sürecine kat l mlar n etkilemek ya da bir sözle menin ifas n etkilemek için ah slara ya da onlar n mülküne do rudan ya da dolayl olarak zarar verilmesi ya da zarar verilmesi tehdidinde bulunulmas anlam na gelmektedir. (b) (c) (d) sözle me için önerilen dan man n söz konusu sözle meye yönelik olarak rekabet ederken, do rudan ya da bir arac yoluyla, yolsuz, sahteci, hileli ya da bask c uygulamalara ba vurdu unu tespit etmesi halinde teklifi reddedecektir; herhangi bir zamanda Borçlunun ya da bir Kredi lehtar n n temsilcilerinin seçim sürecinde ya da söz konusu sözle menin ifas s ras nda yolsuz, sahteci, hileli ya da bask c uygulamalara ba vurdu unu ve Borçlunun durumu düzeltmek için Banka y tatmin edecek uygun bir eylemi zaman nda uygulamaya koymad n tespit etti i takdirde, Kredinin sözle meye ayr lan bölümünü iptal edecektir; herhangi bir zamanda dan man n Banka taraf ndan finanse edilen bir sözle me için rekabet ederken ya da sözle menin ifas s ras nda do rudan ya da bir arac yoluyla yolsuz, sahteci, hileli ya da bask c uygulamalara ba vurdu unu tespit etti i takdirde, söz konusu dan mana, onu seçilemez 15 Tedarik kararlar n alan ya da inceleyen Dünya Bankas personelini ve di er kurulu lar n çal anlar n kapsamaktad r. 11

13 olarak ilan etmek de dahil olmak üzere, s n rs z ya da belirli bir süre boyunca yapt r m uygulayacakt r. (e) bir Banka kredisi taraf ndan finanse edilen sözle melere dan manlar n Banka ya hesaplar n, kay tlar n, teklif sunumu ile ili kili di er belgelerini ve sözle menin ifas n tefti etme izni vermelerini ve bunlar n Banka taraf ndan tayin edilen denetçiler taraf ndan denetlenmelerini öngören bir hükmün dahil edilmesini isteme hakk na sahip olacakt r Banka n n spesifik onay ile bir Borçlu, Banka taraf ndan finanse edilen daha büyük sözle melere yönelik RFP ye dan man n bir sözle me için rekabet ederken ve bir sözle meyi ifa ederken ülkenin RFP de listelendi i ekliyle (rü vet de dahil olmak üzere) sahtecilik ve yolsuzluk kar t yasalar n gözetece ine ili kin bir taahhütte bulunmas n öngören bir art dahil edebilir. 16 Banka, söz konusu taahhüdü yöneten düzenlemelerin Banka y tatmin edecek nitelikte olmas halinde, Borçlu ülkenin iste i üzerine söz konusu art n sözle meye dahil edilmesini kabul edecektir. Sat nalma Plan 1.24 Projenin haz rlamas n n bir parças olarak Borçlu, Banka taraf ndan kabul edilebilir olan bir Sat nalma Plan 17 haz rlayacak, ve bu Sat nalma Plan n Kredi görü melerinden önce onaylamas için Banka ya sunacakt r; bu Sat nalma Plan nda unlar belirtilecektir: (a) en az 18 ayl k bir ilk süre boyunca projenin yürütülmesi için gerekli olacak dan manl k hizmetleri için belirlenen sözle meler; (b) dan manl k hizmetlerinin seçimine yönelik önerilen yöntemler ve (c) ili kili Banka inceleme prosedürleri. 18 Borçlu, projenin süresi boyunca Sat nalma Plan n y ll k olarak ya da ihtiyaç duyuldukça güncelleyecektir. Borçlu, Sat nalma Plan n Banka taraf ndan onayland ekliyle uygulayacakt r. Seçim Süreci II. KAL TE VE MAL YETE DAYALI SEÇ M (QCBS), 2.1 QCBS, k sa listede yer alan firmalar aras nda ba ar l firman n seçiminde teklifin kalitesini ve hizmetlerin maliyetini dikkate alan rekabetçi bir süreç kullan r. Bir seçim faktörü olarak maliyet, ihtiyatl bir biçimde kullan lacakt r. Kalite ve maliyete göreceli olarak verilecek a rl k, her bir durum için görevin niteli ine ba l olarak belirlenecektir. 16 Örnek olarak bu türden bir taahhüt u ekilde yaz labilir: Yukar daki ihale için rekabet ederken (ve ihaleyi ald m z takdirde sözle meyi ifa ederken) Mü terinin ülkesinde geçerli olan ve Mü teri taraf ndan bu sözle menin RFP sinde listelenen sahtecilik ve yolsuzluk kar t kanunlara kesin olarak uymay taahhüt ederiz. 17 Projenin mallar n, i lerin ve dan manl k harici hizmetlerin tedarikini kapsad durumlarda Sat nalma Plan ayr ca mallar n, i lerin ve dan manl k harici hizmetlerin IBRD Kredileri ve IDA Kredileri kapsam nda Tedarike ili kin K lavuz a uygun olarak tedarik edilmesine ili kin yöntemleri de içermelidir. Banka, ili kili kredi onayland ktan sonra, ilk Tedarik Plan n kamuoyuna if a edecektir; ek güncellemeler, Banka onlar onaylad ktan sonra if a edilecektir. 18 Bkz. Ek 1. 12

14 2.2 Seçim süreci, a a daki ad mlar içerecektir: (a) (b) TOR nin haz rlanmas ; maliyet tahmininin ve bütçenin haz rlanmas ; (c) ilan ; (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) dan manlar n k sa listesinin haz rlanmas ; RFP nin haz rlanmas ve yay nlanmas [RFP unlar içermelidir: Davet Mektubu (LOI); Dan manlara Talimatlar (ITC); TOR ve önerilen sözle me tasla ]; tekliflerin al nmas ; teknik tekliflerin de erlendirilmesi: Kalitenin ele al nmas ; mali tekliflerin kamuya aç lmas ; mali teklifin de erlendirilmesi; kalite ve maliyete ili kin son de erlendirme; ve seçilen firma ile müzakerelerin yap lmas ve ihalenin verilmesi. Tan m (TOR) 2.3 Borçlu, görev için TOR u haz rlamaktan sorumlu olacakt r. TOR, görevin alan nda uzmanla m ki i(ler) ya da firma taraf ndan haz rlanacakt r. TOR de aç klanan hizmetlerin kapsam, kullan labilir olan bütçe ile uyumlu olacakt r. TOR da görevin amaçlar, hedefleri ve kapsam aç k ekilde tan mlanacak ve (mevcut ilgili çal malar n bir listesi ve temel veriler dahil olmak üzere) dan manlar n tekliflerini haz rlamalar n kolayla t racak arka plan bilgileri verilecektir. E er bilgi aktar m ya da e itim verilmesi amac söz konusu ise bu, dan manlar n gerekli kaynaklar öngörebilmelerini sa lamak ad na, e itilecek personelin say s vb. gibi ayr nt lar ile birlikte spesifik olarak aç klanmal d r. TOR de görevin yürütülmesi için gerekli olan hizmetler ve ara t rmalar ile (örne in raporlar, veriler, haritalar, ara t rmalar gibi) beklenen sonuçlar listelenecektir. Ancak TOR fazla ayr nt l ve esneklikten uzak olmamal ve böylelikle rakip dan manlar n kendi metodolojilerini ve personel görev da l m n sunabilmelerine olanak sa lanmal d r. Firmalar, tekliflerinde TOR üzerine yorum yapmaya te vik edileceklerdir. Borçlunun ve dan manlar n ayr sorumluluklar TOR de aç k ekilde tan mlanmal d r. Tahmini Maliyet (Bütçe) 2.4 Gerçekçi bütçe kaynaklar ayr lacaksa, iyi dü ünülüp planlanm bir maliyet tahmini çok önemlidir. Maliyet tahmini, Borçlunun görevin yürütülmesi 13

15 için ihtiyaç duyulan kaynaklara ili kin de erlendirmesine dayal olacakt r: Personel zaman, lojistik destek ve fiziksel girdiler (örne in ta tlar, laboratuar ekipman ). Maliyetler iki geni kategoriye bölünecektir: (a) ücret ya da maa (kullan lan sözle me türüne göre) ve (b) geri ödenebilir maliyetler; bu ikinci kategori de yabanc ve yerel maliyetler olarak ikiye bölünecektir. Personel zaman maliyeti, yabanc ve ulusal personel için gerçekçi bir zemine dayal olarak tahmin edilecektir. lan 2.5 Tüm projeler için Borçlunun bir Genel Sat nalma lan tasla haz rlay p Banka ya sunmas gerekmektedir. Banka bu bildirimin UN Development Business online da (UNDB online) ve Development Gateway s dgmarket ta yay nlanmas için gerekli düzenlemeleri yapacakt r. 19 lgi beyanlar n almak için Borçlu, Genel Sat nalma lan nda beklenen dan manl k görevlerinin bir listesini dahil edecek 20 ve resmi gazetede, ulusal bir gazetede ya da ücretsiz eri imin oldu u bir elektronik protalda dan manl k firmalar için her bir sözle meye yönelik ilgi beyanlar iste i ile ilgili bir duyuruda bulunacakt r. Ek olarak, ABD$ n a mas beklenen sözle meler, UNDB online da ve dgmarket ta duyurulacakt r. Borçlular ayr ca uluslararas bir gazetede ya da bir teknik dergide ilgi beyanlar için istek duyurusunda bulunabilirler. stenen bilgiler, firman n uygunlu una ili kin bir karara varabilmek için gerekli olan minimum bilgiler olacak ve dan manlar n ilgilerini ifade etmelerini engelleyecek ölçüde karma k olmayacakt r. Yan tlar için, k sa listenin haz rlanmas ndan önce, UNDB online da duyurunun yay nlanmas n n ard ndan en az 14 gün süre tan nacakt r. Dan manlar n K sa Listesi 2.6 Borçlu, k sa listenin haz rlanmas ndan sorumludur. Borçlu, ilgilendiklerini ifade eden firmalar aras nda ilgili yeterliklere sahip olanlara öncelik tan yacakt r. K sa listeler geni bir co rafi alana yay lm olarak alt firmadan olu acakt r ve bir ülkeden en fazla iki firmay ve, geli mekte olan ülkelerden yeterlik sahibi firmalar tespit edilemedi i takdirde, bir geli mekte olan ülkeden en az bir firmay içerecektir. Banka, örne in belirli bir görev için az say da firman n ilgilendi ini ifade etti i ya da sözle menin boyutu daha geni bir rekabet için gerekçe sunmad durumlar gibi özel ko ullar alt nda daha az say da firmadan olu an k sa listeleri kabul edebilir. K sa listenin olu turulmas amac do rultusunda bir firman n uyru u, firman n tescilli oldu u ya da kuruldu u ülke olacakt r ve bir Ortak Giri imin söz konusu oldu u durumlarda Ortak Giri imi temsil etmek üzere tayin edilen firman n uyru u olacakt r. Banka, Borçlu ile bir k sa listenin geni letilmesini ya da daralt lmas n kararla t rabilir; ancak Banka bir k sa liste için itiraz yoktur belgesi yay nlad ktan sonra Borçlu, Banka n n onay olmaks z n bu listeye isim eklemeyecek ya da listeden isim silmeyecektir. 19 UNDB, Birle mi Milletler in bir yay n d r. Abonelik ile ilgili bilgiler, u adresten temin edilebilir. Development Business, United Nations, GCPO Box 5850, New York, NY , USA ( nternet sitesi: e-posta: Development Gateway Market, Development Gateway Foundation n bir elektronik portal d r: 1889 F Street NW, Washington, DC 20006, USA ( nternet sitesi: 20 Genel Sat nalma Plan Borçlu taraf ndan haz rlan r ve Banka ya sunulur; Banka, Sat nalma Plan n n United Nations Development Business ta (UNDB online) ve Development Gateway Market ta (dgmarket) yay nlanmas için gerekli düzenlemeleri yapacakt r. 14

16 lgilendiklerini ifade eden firmalara ve özel olarak istekte bulunan di er firmalara firmalar n nihai k sa listesi verilecektir. 2.7 Görevin Banka taraf ndan onaylanan Tedarik Plan nda belirlenen tavan n (ya da tavanlar n) alt nda kald 21 firmalar n rekabetçi maliyetlere sahip bir k sa listesinin olu turulmas için yeterli say da yeterlik sahibi firman n mevcut oldu u ve yabanc dan manlar kapsayan rekabetin ilk izlenim olarak gerekçelendirilemedi i ya da yabanc dan manlar n ilgilendiklerini ifade etmedikleri durumlarda k sa liste tamamen ulusal dan manlardan (ülkede tescilli olan ya da kurulmu olan firmalardan) olu abilir. Bu ayn miktarlar, Bankan n (devletin ve/veya donörlerin fonlar n n havuzda topland ) Sektör Geneli Yakla mlar n (SWAps) 22 destekleyen kredi i lemlerinde bir e ik olarak kullan lacak ve bu e i in alt na dü üldü ünde k sa listeler tamamen Banka ile üzerinde mutab k kal nan prosedürler kapsam nda seçilen ulusal firmalardan olu acakt r. Ancak yabanc firmalar n ilgilendiklerini ifade etmeleri halinde bu firmalar da dikkate al nacakt r. 2.8 K sa liste tercihen ayn kategoriye ait, benzer kapasiteye ve i letme hedeflerine sahip olan dan manlardan olu acakt r. Bunun sonucu olarak k sa liste normal olarak ayn uzmanl k alan nda faaliyet gösteren benzer deneyimlere sahip olan firmalardan ya da kâr gözetmeyen kurulu lardan (NGO lar, Üniversiteler, BM Organlar vb.). Kar m yönteminin kullan ld durumlarda seçim, Kaliteye Dayal Seçim (QBS) ya da (küçük görevler için) Dan manlar n Niteliklerine Dayal Seçim (CQS) yöntemi kullan larak gerçekle tirilmelidir. 23 K sa liste, Bireysel Dan manlar içermeyecektir. Teklif steme Doküman n (RFP) Haz rlanmas ve Yay nlanmas 2.9 RFP unlar içerecektir: (a) bir Davet Mektubu, (b) Dan manlara yönelik Bilgiler, (c) TOR ve (d) önerilen sözle me. Borçlular, Banka taraf ndan yay nlanan geçerli standart RFP leri kullanacaklard r ve projeye özgü ko ullar n kar lanabilmesi için gerekli oldu u takdirde Banka taraf ndan kabul edilebilir olan minimum düzeyde de i iklik yapacaklard r. Bu türden de i iklikler, yaln zca RFP veri kâ d arac l yla yap lacakt r. Borçlular, RFP ye dahil edilen tüm belgeleri listeleyeceklerdir. Bankan n kullan lacak olan sistemin yeterlili ine ikna olmas halinde Borçlu, RFP nin da t m için bir elektronik sistem kullanabilir. RFP nin elektronik olarak da t ld durumlarda elektronik sistem, RFP de de i iklik yap lmas n önleyecek düzeyde güvenli olacak ve k sa listede yer alan dan manlar n RFP ye eri imlerini k s tlamayacakt r. Davet Mektubu (LOI) 21 Her bir durumda; projenin niteli i, ulusal dan manlar n kapasitesi ve görevlerin karma kl dikkate al narak dolar tavan düzeyleri belirlenecektir. Tavan (ya da tavanlar) hiçbir durumda Borçlunun Ülkesine yönelik Ülke Tedarik De erlendirme Raporunda (CPAR) belirtilen miktar a mayacakt r. Kredi kullanan her bir ülke için dolar tavan düzeyler, Banka n n internet sitesinde aç klanacakt r. 22 SWAP ler kalk nd rma kurulu lar taraf ndan ülkenin önderlik etti i ve ölçekleri tek bir projeye göre daha büyük olan programlar desteklemeye yönelik bir yakla m temsil etmektedir. Tipik olarak bir sektörün tamam n ya da büyük bölümlerini kapsar. 23 Küçük ün ne oldu unu tan mlayan dolar e ikleri her bir durumda, görevin niteli i ve karma kl dikkate al narak belirlenecektir ama ABD$ n a mayacakt r. 15

17 2.10 LOI de Borçlunun dan manl k hizmetlerinin teminine yönelik olarak bir sözle me yapma yönündeki niyetti, fonlar n kayna, mü teri ile ilgili ayr nt lar ve tekliflerin sunulmas ile ilgili tarih, zaman ve adres belirtilecektir. Dan manlara Talimatlar (ITC) 2.11 ITC, dan manlara yan t tekliflerini haz rlamada yard mc olacak tüm gerekli bilgileri içerecek ve de erlendirme sürecine ili kin bilgi vererek ve de erlendirme kriterleri ile faktörlerini, bunlar n farkl a rl klar n ve geçer düzeyde olabilmek için gerekli olan minimum yeterlik notunu belirterek, seçim prosedürüne mümkün oldu u kadar effafl k getirecektir. ITC de dan manlardan istenecek (personel zaman nda) anahtar personel girdilerinin düzeyine ya da toplam bütçeye ili kin bir tahmin belirtilecektir (bunlar n ikisi birden belirtilmeyecektir). ITC de teklifin geçerlilik süresi belirlenecektir ve bu süre tekliflerin de erlendirilmesi, sözle menin kiminle yap laca na karar verilmesi, Banka incelemesi ve sözle me müzakerelerinin kesinle tirilmesi için yeterli olacakt r. ITC ye dahil edilmesi gereken bilgilerin ayr nt l bir listesi Ek 2 de verilmi tir., Sözle me 2.12 Bu K lavuzun IV. K sm nda en yayg n sözle me türleri k saca tart lmaktad r. Borçlular, Banka taraf ndan yay nlanan uygun Standart Sözle me Formunu kullanacaklar ve ülkeye ve projeye özgü konular n ele al nabilmesi için gerekli oldu u takdirde Banka taraf ndan kabul edilebilir olan minimum düzeyde de i iklik yapacaklard r. Bu türden de i iklikler yaln zca Sözle me Bilgi Formunda ya da Sözle menin Özel Ko ullar nda yap lacak ve Banka n n Standart Formunda bulunan Sözle menin Genel Ko ullar bölümünün yaz m de i tirilerek yap lmayacakt r. Bu sözle me formlar, dan manl k hizmetlerinin ço unu kapsamaktad r. (Örne in sevk yat öncesi muayene, tedarik hizmetleri, üniversitelerde ö rencilerin e itimi, özelle tirmede reklâmc l k faaliyetleri ya da e le tirme gibi konularda) bu formlar n uygun olmad durumlarda Borçlular, Banka taraf ndan kabul edilebilir olan di er sözle me formlar n kullanacaklard r. Tekliflerin Al nmas 2.13 Borçlu, dan manlara tekliflerini haz rlayabilmeleri için yeterli süre tan yacakt r. Tan nacak olan süre göreve ba l olacakt r ama normal olarak (örne in sofistike bir metodolojinin belirlenmesini, disiplinler aras bir mast r plan n n haz rlanmas n gerektiren görevler için) dört haftadan az ya da üç aydan fazla olmayacakt r. Bu süre zarf nda firmalar, RFP de verilen bilgiler hakk nda daha fazla izahat isteyebilirler. Borçlu bu izahatlar yaz l olarak temin edecek ve k sa listede bulunan (teklif sunma niyetinde olan) tüm firmalara bir nüshas n gönderecektir. Gerekli oldu u takdirde Borçlu, tekliflerin sunulaca son tarihi erteleyebilir. Teknik ve mali teklifler ayn anda sunulacakt r. Son tarihin ard ndan teknik ya da mali teklifte tadilat yap lmas kabul edilmeyecektir. Sürecin bütünlü ünün korunabilmesi için teknik ve mali teklifler ayr mühürlü zarflar içinde sunulacakt r. Teknik zarflar, tekliflerin sunulabilece i sürenin sona ermesinin ard ndan ilgili departmanlardan (uygun ekilde teknik, mali, hukuki 16

18 departmanlardan) seçilen görevlilerden olu an bir komite taraf ndan derhal aç lacakt r. Mali teklifler mühürlü kalacak ve aleni biçimde aç lana dek sayg n bir kamu denetçisine ya da ba ms z bir yetkili makama emanet edilecektir. Tekliflerin sunulabilece i sürenin sona ermesinin ard ndan al nan teklifler, aç lmadan iade edilecektir. Bankan n, di erleri aras nda sistemin güvenli olmas, gizlili i ve sunulan tekliflerin özgünlü ünü korumas, dan manlar tekliflerine ba l tutmak için bir elektronik imza sistemi ya da bunun e de eri bir sistem kullanmas ve tekliflerin yaln zca dan man ile Borçlunun e zamanl elektronik yetkilendirmesinin ard ndan aç lmas na olanak tan mas gibi kullan lacak olan sistemin yeterlili ine ikna olmas halinde Borçlular, dan manlar n tekliflerini elektronik araçlar ile sunmalar na izin veren elektronik sistemler kullanabilirler. Bu durumda dan manlar, tekliflerini matbu olarak sunma seçene ine sahip olmay sürdüreceklerdir. Tekliflerin De erlendirilmesi: Kalite ve Maliyetin Ele Al nmas 2.14 Tekliflerin de erlendirilmesi, iki a amada gerçekle tirilecektir: lk önce kalite ve ard ndan maliyet de erlendirilecektir. Teknik teklifleri de erlendirenler, Banka incelemeleri ve itiraz yoktur belgesi de dahil olmak üzere teknik de erlendirme sona erene kadar mali tekliflere eri im hakk na sahip olmayacaklard r. Mali tekliler ancak bundan sonra aç lacakt r. De erlendirme, RFP nin hükümleri ile tam bir uyum içinde gerçekle tirilecektir. Kalitenin De erlendirilmesi 2.15 Borçlu, (sektörde üç ya da daha fazla uzmandan olu an bir de erlendirme komitesi kullanarak) birçok kriteri dikkate alarak her bir teknik teklifi de erlendirecektir: (a) dan man n söz konusu görev ile ilgili deneyimi, (b) önerilen metodolojinin kalitesi, (c) önerilen anahtar personelin yeterlikleri, (d) TOR de gerekli görüldü ü takdirde bilgi aktar m ve (e) görevin ifas nda anahtar personele söz konusu ülke vatanda lar n n ne ölçüde kat laca. Her bir kriter, 1 ila 100 aras nda bir ölçek üzerinden notland r lacakt r. Daha sonra notlar n a rl kl ortalamas al nacak ve puanlar olu turulacakt r. A a da belirtilen a rl klar gösterge niteli indedir. Kullan lacak olan fiili yüzde rakamlar, söz konusu göreve uygun olacak ve, Banka n n aksini onaylad durumlar d nda, a a da belirtilen aral klarda olacakt r. Önerilen a rl klar, RFP de aç klanacakt r. Dan man n özel deneyimi: Metodoloji: Anahtar personel: Bilgi aktar m : 24 Ülke Vatanda lar n n kat l m : 25 Toplam 0 ila 10 puan 20 ila 50 puan 30 ila 60 puan 0 ila 10 puan 0 ila 10 puan 100 puan 24 Bilgi aktar m, baz görevlerin temel amac olabilir; bu gibi durumlarda bu TOR de belirtilecektir ve ancak Banka n n onay ile öneminin yans t lmas için bilgi aktar m na daha büyük bir a rl k verilebilir. 25 Yabanc ve ulusal firmalar taraf ndan sunulan anahtar personel içindeki ülke vatanda lar taraf ndan yans t ld ekilde. 17

19 2.16 Borçlu, normal olarak bu kriterleri alt-kriterlere ay racakt r. Örne in metodoloji kapsam nda alt-kriterler yenilik ve ayr nt düzeyi olabilir. Ancak altkriter say s temel düzeyde tutulmal d r. Banka, bir mekanik uygulaman n de erlendirmesini tekliflere ili kin profesyonel bir de erlendirmenin ötesine ta yabilecek olan a r ölçüde ayr nt l alt-kriterler listesinin kullan lmas n tavsiye etmemektedir. Deneyime verilen a rl k görece dü ük olabilir çünkü bu kriter dan man k sa listeye dahil edilirken halihaz rda dikkate al nm t r. Daha karma k görevlerde (örne in disiplinler aras fizibilite ya da yönetim çal malar nda) metodolojiye daha fazla a rl k verilecektir Yaln zca anahtar personelin de erlendirilmesi tavsiye edilmektedir. Performans kalitesini nihai olarak anahtar personel belirledi i için, önerilen görevin karma k oldu u durumlarda bu kritere daha fazla a rl k verilecektir. Borçlu, önerilen anahtar personelin özgeçmi lerinde yer alan yeterliklerini ve deneyimlerini inceleyecektir; bu özgeçmi ler do ru, eksiksiz olmal ve söz konusu dan manl k firmas ndan bir yetkili ve önerilen bireyin kendisi taraf ndan imzalanm olmal d r. Bireyler, görev ile ilgili olarak, a a da verilen üç alt-kriter üzerinden puanlanacakt r: (a) (b) (c) genel yeterlilikler: Genel e itimi, deneyim süresi, bulundu u görevler, dan manl k firmas nda personel olarak çal t süre, geli mekte olan ülkelerdeki deneyimi vb. görev için yeterlilik: Görev ile ilgili olarak e itimi ve spesifik sektördeki, alandaki, konudaki vb. deneyimi; ve bölgedeki deneyimi: Yerel dile, kültüre, idari sisteme, devlet örgütlenmesine vb. ili kin bilgisi Borçlular her bir teklifi TOR a yan t verebilirli ine dayal olarak de erlendireceklerdir. Bu a amada TOR nin önemli yönlerine yan t vermiyorsa ya da RFP de belirtilen minimum teknik puan alamam sa söz konusu teklifin uygun olmad de erlendirmesi yap lacak ve bu teklif reddedilecektir Sürecin sonunda Borçlu, tekliflerin kalitesi ne ili kin bir Teknik De erlendirme Raporu haz rlayacak ve, sözle melerin ön incelemeye tabi oldu u durumlarda, bu raporu incelemesi ve itiraz yoktur (no objection) belgesi vermesi için Banka ya sunulacakt r. Rapor, de erlendirmenin sonuçlar n do rulayacak ve tekliflerin güçlü ve zay f yönlerini aç klayacakt r. Örne in bireysel not ka tlar gibi de erlendirme ile ili kili tüm kay tlar, projenin ve projenin denetlenmesinin tamamlanmas na dek saklanacakt r. Maliyet De erlendirmesi 2.20 Kalite de erlendirmesinin tamamlanmas n n ve Banka n n itiraz yoktur belgesini vermesinin ard ndan Borçlu, teklif sunmu olan dan manlara her bir dan mana verilen teknik puanlar bildirecek ve teklifleri minimum yeterlik notunu elde edemeyen ya da RFP ve TOR a yan t vermedi i dü ünülen 18

20 dan manlara mali tekliflerinin sözle menin imzalanmas n n ard ndan aç lmadan iade edilece ini bildirecektir. Borçlu, e zamanl olarak, minimum yeterlilik notunu elde etmi olan dan manlara mali tekliflerin aç lmas için belirlenen tarihi, zaman ve yeri bildirecektir. Mali teklifler, (ki isel olarak ya da irtibat kurarak) kat lmay tercih eden dan manlar n temsilcilerinin huzurunda aleni olarak aç lacakt r. Dan man n ad, teknik puanlar ve önerilen fiyatlar yüksek sesle okunacak (ve teklifler elektronik olarak sunulmu sa çevrimiçi olarak postalanacak) ve mali teklifler aç ld nda kaydedilecektir; bu kayd n bir nüshas derhal Banka ya gönderilecektir. Borçlu ayr ca aleni açma i leminin tutana n tutacak ve bu kayd n bir nüshas derhal Banka ya ve teklif sunmu olan dan manlara gönderilecektir Daha sonra Borçlu, mali teklifleri inceleyecektir. Aritmetik hatalar bulundu u takdirde bu hatalar düzeltilecektir. Tekliflerin kar la t r labilmesi amac do rultusunda maliyetler, RFP de belirtildi i gibi, Borçlu taraf ndan seçilen tek bir kura (yerel kura ya da tam olarak dönü türülebilir yabanc kura) dönü türülecektir. Borçlu bu dönü türme i lemini resmi bir kaynaktan (örne in Merkez Bankas ), ticari bir bankadan ya da benzer i lemler için uluslararas olarak yay nlanan bir gazeteden al nan sat (kambiyo) fiyatlar n kullanarak gerçekle tirecektir. RFP de, kullan lacak olan döviz kurunun kayna ve, tarihin tekliflerin sunulmas için son tarihten en fazla dört hafta öncesine ait olmas ya da teklifin geçerlilik süresinin orijinal sona erme tarihinden sonras na ait olmamas ko uluyla, döviz kurunun tarihi belirtilecektir De erlendirme amac do rultusunda maliyet, sözle me üzerindeki tespit edilebilir yerel dolayl vergileri 26 ve Borçlunun ülkesinde dan man n o ülkede ikâmet etmeyen personeli taraf ndan verilen hizmetlerin fiyatland rmas üzerinden Borçlunun ülkesine ödenecek gelir vergisini kapsamamaktad r. Maliyet, dan man n ödedi i tüm maa lar ve örne in seyahat, tercüme, rapor ç kt s ya da sekretarya harcamalar gibi tüm di er harcamalar kapsayacakt r. En dü ük maliyete sahip olan teklife mali puan olarak 100 verilebilir ve di er tekliflere verilen mali puanlar, fiyatlar ile ters orant l olacakt r. Alternatif olarak, maliyete yönelik puanlar n payla t r lmas nda do ru orant yöntemi ya da ba ka bir metodoloji kullan labilir. Kullan lacak olan metodoloji RFP de aç klanacakt r. Birle ik Kalite ve Maliyet De erlendirmesi 2.23 Toplam puan, kalite ve maliyet puanlar n n a rl klar n n belirlenip toplanmas ile elde edilecektir. Maliyet için a rl k, görevin karma kl ve kalitenin göreceli önemi dikkate al narak seçilecektir. III. K s mda belirtilen hizmetler d nda maliyet için a rl k, normal olarak, 100 puan üzerinden 20 puan olacakt r. Kalite ve maliyet için önerilen a rl klar RFP de belirtilecektir. Toplamda en yüksek puan alan firma, müzakereler için davet edilecektir. Müzakereler ve Sözle me Yap lmas 2.24 Müzakereler TOR ye, metodolojiye, personel görev da l m, Borçlunun girdileri ve sözle menin özel ko ullar hakk nda tart malar içerecektir. Son 26 Ulusa düzeyde, Eyalet (ya da l düzeyinde) ve Belediye düzeyinde sözle me faturalar üzerinden al nan tüm dolayl vergiler. 19

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini. Bölüm C: Diğer Bilgiler

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini. Bölüm C: Diğer Bilgiler SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini Bölüm C: Diğer Bilgiler SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini İdari Uygunluk Değerlendirme Tablosu Teklif No: Adı: Yeni Ürün ile İhracat ve Kapasitenin

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

Destekli Proje Başvuru Prosedürü

Destekli Proje Başvuru Prosedürü Destekli Proje Başvuru Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2014 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

MY16 Bulut PBX Benimseme Teklifi Hüküm ve Koşulları

MY16 Bulut PBX Benimseme Teklifi Hüküm ve Koşulları 1 Şubat 2016 tarihinde düzenlendi Sayfa 1 / 5 Bu belgede MY16 Bulut PBX Benimseme Teklifi'nin ("Teklif"), hem Microsoft Corporation ( Microsoft ) hem de katılımcı müşteri ( Müşteri ) için uygunluk gereksinimleri

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 28 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ 2 İÇERİK Eğitim temel olarak; Sözleşme yönetimini, Projelerin izleme çerçevesini, Proje yönetimi, uygulama usul ve

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Yolsuzlukla Mücadele Politikası Yolsuzlukla İçindekiler Amaç 1 1. Kapsam 2 2. Tanımlar 3 3. Görev ve Sorumluluklar 4 3.1. Yönetim Kurulu 4 3.2. Kurumsal Yönetim Komitesi 4 3.3. Çalışanlar 5 3.4. Uygulamaların İzlenmesi ve Politika ile

Detaylı

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı?

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? 1. CEVAP: İktisadi kalkınma destek programında hiçbir destek

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 18 Aralık 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 27 Şubat 2016 ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLER A.Ş. Kurumsal Yönetim Notu: 7.30 Priv. YÖNETİCİ ÖZETİ ÜNSPED Gümrük Müşavirliği ve

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 1. SORU: Kırsal kalkınma programında sadece eğitim amaçlı projelere destek verileceği yazılmıştır. Uygulamaya yönelik (örneğin, tarımsal ürünlerin

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 5. Sonuçlar ve reform teklifleri 5.1 (Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu) 5.1.1 Performans

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi KİHG/İŞL-005 19.08.2009 07.08.2012 2 1/8 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama 11.11.2009 1 Belge içeriğinde ve belge numarasında değişiklik yapılması 07.08.2012 2 Komite, başlık,

Detaylı

TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler 12 Kasım 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27404 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI R.G. Tarihi : 13 Aralık 2013 R.G. Sayısı : 28850 TÜRMOB Türkiye Serbest

Detaylı

KREDİ KAYNAKLARI. 1. DIŞ KREDİLER İKB AYB Dünya Bankası Kaynaklı Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi AYB Enerji ve Çevre II Kredisi

KREDİ KAYNAKLARI. 1. DIŞ KREDİLER İKB AYB Dünya Bankası Kaynaklı Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi AYB Enerji ve Çevre II Kredisi KREDİ KAYNAKLARI Bankamızca herhangi bir yatırım projesine ilişkin kredi talebinin incelenebilmesi için Öncelikle; Yatırımcının Anonim Şirket statüsünde olması, Yatırımlar için Hazine Müsteşarlığı ndan

Detaylı

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ İLE YETERLİLİĞE SAHİP KURULUŞLAR ARASINDA YURT DIŞINDA UYGUNLUK DEĞERLENDİRME HİZMETLERİNDE

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ İLE YETERLİLİĞE SAHİP KURULUŞLAR ARASINDA YURT DIŞINDA UYGUNLUK DEĞERLENDİRME HİZMETLERİNDE TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ İLE YETERLİLİĞE SAHİP KURULUŞLAR ARASINDA YURT DIŞINDA UYGUNLUK DEĞERLENDİRME HİZMETLERİNDE YAPILACAK OLAN İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARININ UYGULAMA YÖNERGESİ KONU: MADDE 1. Özel hukuk

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

TÜRK ECZACILARI TEMEL ULUSAL YETKİNLİK ÇERÇEVESİ*

TÜRK ECZACILARI TEMEL ULUSAL YETKİNLİK ÇERÇEVESİ* TÜRK ECZACILARI TEMEL ULUSAL YETKİNLİK ÇERÇEVESİ* *Bu çerçevede, FIP Eğitim girişimleri Çalışma Grubu nun koordinatörlüğünde hazırlanan Küresel Yetkinlik Çerçevesi nden yararlanılarak Türk Eczacıları için,

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ESTONYA CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ESTONYA CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE ESTONYA CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA Türkiye Cumhuriyeti ve Estonya Cumhuriyeti bundan sonra Taraflar olarak anılacaklardır.

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

SÖZLEŞME YÖNETİCİSİNİN GÖREVLERİ (DERS-04)

SÖZLEŞME YÖNETİCİSİNİN GÖREVLERİ (DERS-04) İNŞAAT PROJELERİNDE VE TALEP YÖNETİMİ INS5807 GÖREVLERİ (DERS-04) Doç. Dr. Deniz Güney Y. Mimar Vedat Akan 23 Ekim 2015 1 İÇİNDEKİLER 1. ANAHTAR KELİMELER 2. ÖNSÖZ 3. GİRİŞ 4. GÖREVLERİ 5. PROJE RAPORU

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES EK I RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES 1.AMAÇ VE DAYANAK Ray Sigorta A. nin ( irket ),Denetimden Sorumlu Komite Yönergesi ( Yönerge ), Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri: X, No: 22 Sermaye

Detaylı

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU I-GİRİŞ Grup şirketleri arasında gerçekleşen fiyatlandırma sistemi ekonominin kuralları doğrultusunda gerçekleşmektedir. Özellikle gelişmekte

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME WEB SAYFASI YAPIM İŞİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME WEB SAYFASI YAPIM İŞİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler WEB SAYFASI YAPIM İŞİ 1.1. İş sahibi

Detaylı

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD. 2013 2014 GÜZ YARIYILI OKULLARDA GÖZLEM DERSİ UYGULAMALARI Dersin Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Ramin ALİYEV

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

Performans Standardı 8:

Performans Standardı 8: Çevresel ve Sosyal Sürdürülebilirlik Performans Standartlarına Genel Bakış 1. IFC nin risk yönetimi yaklaşımının ayrılmaz bir parçası olan Sürdürülebilirlik Çerçevesi, IFC nin sürdürülebilir kalkınmaya

Detaylı

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Sayı: 42 BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Gazi Erçel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 Aralık 2000 Ankara 2001 yılında uygulanacak para ve kur politikasının çerçevesi, uygulama prensipleri

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr.

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-1-132 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-12/159-72 Karar Tarihi : 18.03.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi öğretim üyeleri ve

Detaylı

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31 / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31 Yönetim Kurulu Komiteleri Mustafa Nafiz 1 GÜRESTİ Mehmet Tekin 2 SALT MUHASEBE MÜDÜRÜ GENEL MÜDÜR ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 10.04.2015

Detaylı

DÜNYA BANKASI BORÇLULARI TARAFINDAN DANIŞMAN SEÇİMİ VE İSTİHDAMINA İLİŞKİN KILAVUZ (YEŞİL)

DÜNYA BANKASI BORÇLULARI TARAFINDAN DANIŞMAN SEÇİMİ VE İSTİHDAMINA İLİŞKİN KILAVUZ (YEŞİL) DÜNYA BANKASI BORÇLULARI TARAFINDAN DANIŞMAN SEÇİMİ VE İSTİHDAMINA İLİŞKİN KILAVUZ (YEŞİL) BU DOKUMAN TERCUME OLUP INGILIZCE ORIJINALI ILE BIR CELISKI OLMASI HALINDE INGILIZCESI GECERLIDIR. HATALI UYGULAMALARDAN

Detaylı

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015 Öğr.Gör.Mehmet KÖRPİ İŞLETMENİN TANIMI Sonsuz olarak ifade edilen insan ihtiyaçlarını karşılayacak malları ve hizmetleri üretmek üzere faaliyette bulunan iktisadi birimler işletme olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ İNSAN HAKLARI POLİTİKASI

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ İNSAN HAKLARI POLİTİKASI GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Revizyon Yayın Tarihi V.1 Mayıs 2016 1. AMAÇ ve KAPSAM GİRİŞ GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ( GYH ) ve bağlı şirketleri (aksi belirtilmedikçe

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi Dayanak Madde 1- Bu yönerge, Hacettepe Üniversitesi ne yurt dışından öğrenci kabulü kriterlerini

Detaylı

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU UZMANLIK ALANI BAĞLI OLDUĞU UNVAN Teknik Hizmetler Mühendis İnşaat Mühendisi Daire Başkanı Mühendis unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde sorumlu olduğu iş ve işlemleri

Detaylı

Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ

Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç MADDE 1-

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç MADDE 1- PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (PAMUKKALE TTO) PROJE HAZIRLAMADA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK MENTÖRLÜK DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Türk İhale Mevzuatı ile 2004/18/EC Sayılı Direktif Arasındaki Temel Farklar

Türk İhale Mevzuatı ile 2004/18/EC Sayılı Direktif Arasındaki Temel Farklar Türk İhale Mevzuatı ile 2004/18/EC Sayılı Direktif Arasındaki Temel Farklar Dipl.İng.Aslı Bilgin Cengiz Topel Cad.23/4 Bostanlı-İzmir Tel: 0539 957 83 80 E-Posta: aslibilgin70@gmail.com Öz Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DENEME SINAVI

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DENEME SINAVI İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DENEME SINAVI A2 BÖLÜMÜ SORULARI Teorik Soru Sayısı: 30 İstenilen Başarı Oranı : % 70 ( 21 Soru ) 1 KONULAR İşe Alım Süreci İşyeri Ziyaretleri Personel İhtiyaç Analizi Meslek

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

>Y~ * T.C. IZMİR BUYÜKŞEIIİR BELED İYE BAŞKANLIĞI

>Y~ * T.C. IZMİR BUYÜKŞEIIİR BELED İYE BAŞKANLIĞI T.C. IZMİR BUYÜKŞEIIİR BELED İYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIÖI DOĞRUDAN TEMIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKİİNDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1. AMAÇ Madde 2. KAPSAM Madde 3. HUKUKİ

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRME VE PROJE ONAY TALİMATI

RİSK DEĞERLENDİRME VE PROJE ONAY TALİMATI : 1 / 5 Amaç IEP tarafından, kuruluşların verdikleri hizmetlerle ilgili ATEX Direktifleri kapsamındaki Türk Standardlarına ve/veya EN Standardlarına göre yapılan muayene, muayene deney, İnceleme ve Proje

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Eylem TAŞRA TEŞKİLATI KK 1.1 İl müdürlüklerinin eğitim ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim Aile ve Sosyal Politikalar Gıda Tarım

Detaylı

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016 MÜDEK Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitim Programı, 01 Mayıs 2014-30 Eylül 2016 tarihleri arası geçerli olmak üzere MÜDEK tarafından akredite edilmiştir.

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43 KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. Bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine dair 2012/4213 sayılı Karar 23

Detaylı

RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLARI DERNEĞİ (RADKOR) NİN

RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLARI DERNEĞİ (RADKOR) NİN RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLARI DERNEĞİ (RADKOR) NİN Taslak Yönetmelik Hakkındaki Görüşleri Taslağın geneli üzerindeki görüş ve Teklif Yönetmelik Başlığında ; test, kontrol ve kalibrasyon ifadeleri kullanılmıştır.

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi. Ek İsterler

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi. Ek İsterler Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç 14 üncü maddesi ve 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ Amaç AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ I. BÖLÜM GENEL Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinden mezun olacak öğrencilerin

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ticaret Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon No. : 0 (212)

Detaylı

Kurumsallaşma Koçluğu Programı

Kurumsallaşma Koçluğu Programı www.pwc.com.tr Kurumsallaşma Koçluğu Programı PwC Aile Şirketi Hizmetlerimiz Aile şirketlerinin gündemlerinden Yöneticiler neler söylüyorlar? Çalışmalarımız standardize olmaktan çok uzak, işler şirket

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

T. C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI & SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ İLANI

T. C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI & SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ İLANI T. C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI & SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ İLANI Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) 31.10.2011 tarihi

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı