STANDART MALĠYET MODELĠ UYGULAMA ÖRNEKLERĠ (PĠLOT PROJELER)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STANDART MALĠYET MODELĠ UYGULAMA ÖRNEKLERĠ (PĠLOT PROJELER)"

Transkript

1 STANDART MALĠYET MODELĠ UYGULAMA ÖRNEKLERĠ (PĠLOT PROJELER) Hazırlayan: Abdullah KARAER Ankara-2012 ISBN Bu çalışmanın sorumluluğu yazarına aittir. İnternet adresi ve yazar adı belirtilmek kaydıyla referans olarak kullanılabilir. Bu e-kitap, adresindedir ve başka bir internet adresinde yayınlanması kesinlikle yasaktır.

2 STANDART MALĠYET MODELĠ UYGULAMASI ÖRNEKLERĠ Standart Maliyet Modelinin ülkemizde uygulanmasını kolaylaştırıcı en önemli adımın, Standart Maliyet Modeli Uygulama Rehberinin hazırlanmasına müteakip olarak Standart Maliyet Modeli Uygulaması Örneklerinin kamuoyuna daha geniş ölçüde tanıtılması olacağına inanıyorum. Standart Maliyet Modeli Uygulaması Örnekleri olarak en uygun çalışmalar ise bugüne kadar ülkemizde gerçekleştirilen Standart Maliyet Modeli alanında gerçekleştirilen pilot projeler olacaktır. Standart Maliyet Modelinin ülkemizde tanıtılması amacıyla Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı tarafından 2007 yılında "Standart Maliyet Modelinin Türk Kamu Sektörüne Tanıtılması Projesi" hazırlanmış, bu proje 2008 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Hollanda ile işbirliği yapılarak çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına Standart Maliyet Modeli ile ilgili bilgi verilmiş ve tanıtım yapılmıştır. Standart Maliyet Modelinin tanıtımının ardından uzmanlarla birlikte modelin uygulanmasını içeren iki pilot proje (İşyeri Açma ve Çalışma-Otel Ruhsatı Alınması ile Araç Tescili) üzerinde çalışılmıştır. Bu iki pilot projeye ek olarak yılında TOBB ile Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı işbirliği çerçevesinde 2009 yılında Suudi Arabistan a Bisküvi İhracatı Örnek Olayı Sürecinde İdari Yüklerin Ölçülmesi ne ilişkin üçüncü pilot proje gerçekleştirilmiştir. Ülkemizde gerçekleştirilen söz konusu ilişkin pilot projeler ile Avrupa ve OECD ülkelerinde gerçekleştirilen Standart Maliyet Modeli Uygulamaları arasında bir takım farklılıklar bulunmaktadır. Avrupa ve OECD ülkelerinde Standart Maliyet Modeli Uygulamaları bu işte uzmanlaşmış özel şirketler veya Ulusal İstatistik kurumları tarafından yapılmakta iken ülkemizdeki pilot projeler Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığının koordinasyonunda farklı kamu kurumlarının temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan çalışma grupları aracığıyla yapılmıştır. İkinci temel farklılık ise ülkemizdeki pilot projelerde Avrupa ve OECD ülkelerinde olduğu çok ayrıntılı istatistiki çalışma içine girilmemiş ve Standart Maliyet Modelinin uygulanmasında basit ama Modelinin özünü esas alan bir yöntem izlenmiştir. Standart Maliyet Modeli uygulamalarının ülkeden ülkeye değiştiği ve her ülkenin kendi yapısal özelliklerine dikkate akarak Modeli yeniden şekillendirdiği hususu dikkate alındığında bu durumun oldukça yerinde olduğu ve Standart Maliyet Modelinin özüyle çelişmediği sürece son derece faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda Standart Maliyet Modeli alanında gerçekleştirilen pilot projelerinin ülkemiz açısından oldukça uygun Uygulama Örnekleri olduğu kanaatindeyim. Uygulama Örneklerinin hazırlanmasında kaynakça olarak İdareyi Geliştirme Başkanlığının verileri esas alınmıştır.

3 PĠLOT PROJE I-ARAÇ TESCĠL ĠġLEMLERĠ Standart Maliyet Modelinin Türk Kamu Yönetimine tanıtılması amacıyla ilk pilot proje olarak 2008 yılında Araç Tescil İşlemlerinde İdari Yüklerin Ölçülmesi ne ilişkin proje gerçekleştirilmiştir. PROJE ĠLĠġKĠN GENEL DEĞERLENDĠRME VE REVĠZYON Araç Tescil İşlemlerinde İdari Yüklerin Ölçülmesi projesinde araç tescil işlemlerinde idari yüklerin ölçülmesi hedeflenmiştir. Bu proje ülkemizdeki ilk Standart Maliyet Modeli uygulaması olması nedeniyle ayrı bir öneme sahiptir. Özellikle 2008 yılından sonra araç tescil işlemlerine ilişkin hukuki düzenlemeler (araç tescil işlemlerindeki noter maliyetlerinin düşürülmesi, Araç ve Sürücü Bilgi Sistemi ASBİS in kurulması vb.) yapılmasında bu proje sonucunda elde edilen verilerden faydalanılmıştır. Buna karşın söz konusu projede Standart Maliyet Modelinin esaslarıyla uyumlu olmayan iki temel husus bulunmaktadır. Projedeki ilk temel olumsuz husus araç tescil işlemleri esnasında harcanan zaman miktarı hesaplanmasına karşın harcanan zaman miktarının maliyeti hesaplanmamış oluşudur. Bürokratik işlemler için harcanan zamanın maliyeti, Standart Maliyet Modelinde İç Maliyet olarak adlandırılmakta olup idari yük kapsamında yer alan İç Maliyetin Proje kapsamında hesaplanması gerekmektedir. Projedeki ikinci temel olumsuz husus ise trafik sigortası kapsamında yer alan maliyetlerin finansal maliyet niteliğinde olduğu halde uyum maliyeti gibi ele alınmaları ve idari yük hesaplamalarına katılmalarıdır. Zorunlu trafik sigortası maliyeti ve trafik tescil işlemlerinde alınan harçlar düzenlemelerde doğrudan öngörülen finansal yükümlülükler olup, vatandaşlar bu maliyetlere bürokratik işlemlere uyum amacıyla katlanmamaktadır. Bu yükümlülükler düzenleyici doğrudan öngörülmekte olup idari yükümlülükler kapsamında yer almamaktadır. Yukarıda belirtilen iki husus dikkate alınmış ve bu kapsamda proje verileri revizyona tabi tutulmuştur. Projede hesaplamaların düzetilmeye tabi tutulmasıyla proje sonuçlarının Standart Maliyet Modelinin esaslarıyla uyumlu hale getirilmesi amaçlanmıştır. 1

4 1. PROJENĠN KAPSAMININ BELĠRLENMESĠ Projenin Kapsamı olarak araç tescil işlemlerinde idari yüklerin ölçülmesi olarak belirlenmiştir. 2. BĠLGĠ YÜKÜMLÜLÜKLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ Araç tescil işlemlerine ilişkin mevzuat ilişkin incelenmiş ve mevzuatın ilgili maddelerinde aşağıda belirtilen beş adet bilgi yükümlülüğü tespit edilmiştir. Vergi Dairesinden İlişik Kesme Belgesi alınması(karayolları Trafik Kanunu Madde 20/d, Karayolları Trafik Yönetmeliği Madde 36/2 ve Motorlu Kara Taşıtlar Vergisi Kanunu Madde 13/c) Noterde Satış Sözleşmesi düzenlenmesi işlemleri (Karayolları Trafik Kanunu Madde 20/d/4 ve Karayolları Trafik Yönetmeliği Madde 36/3) Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonundan EK1 - Araç Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formunun alınması, (Karayolları Trafik Yönetmeliği Madde 31/2 ve Karayolları Trafik Kanunu Madde 131/1 ve 131/2 ve Karayolları Trafik Yönetmeliği Madde 176/b/3) Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının yaptırılması işlemleri (Karayolları Trafik Kanunu Madde 91, Karayolları Trafik Yönetmeliği Madde 30/h) Trafik Tescil Şube Müdürlüğünde Tescil İşlemleri (Karayolları Trafik Kanunu Madde 19, Karayolları Trafik Kanunu Madde 20/e, Karayolları Trafik Yönetmeliği Madde 28, Karayolları Trafik Yönetmeliği Madde 30/6) ARAÇ DEVĠR ĠġLEMLERĠ SATICI (İlişik Kesme Belgesi) SATICI ALICI Şoförler Odası Nakil Devir Tescil Şubesi (Plaka Mühürü) Şoförler Odası Tescil Şubesi 2

5 3. BĠLGĠ YÜKÜMLÜLÜKLERĠNĠN ANALĠZĠ VE ĠDARĠ FAALĠYETLERĠN BELĠRLENMESĠ Araç tescil işlemlerine ilişkin mevzuatın ilgili hükümlerden kaynaklanan bilgi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için vatandaşların yapması gereken idari faaliyetler, her bir bilgi yükümlülüğü açısından ayrı ayrı incelenmiştir Vergi Dairesinden ĠliĢik Kesme Belgesi alınmasına iliģkin Ġdari Faaliyetler İlişik kesme belgesinin alınması (Vergi dairesinde ve vergi dairesine ulaşımda geçen zamanın maliyeti) Vergi Dairesine ulaşım masraflarının ödenmesi 3.2. Noterde SatıĢ SözleĢmesi düzenlenmesi iģlemleri Noterde satış sözleşmesi işlemlerinin tamamlanması (noterde ve yolda geçen zamanın maliyeti) Noter ücreti ve diğer noter masraflarının ödenmesi Notere ulaşım masraflarının ödenmesi 3.3. Araç Trafik Tescil Formunun verilmesi Araç Trafik Tescil Formunun doldurulması (Tescil formunun doldurulmasında geçen zamanın maliyeti) Araç Trafik Tescil Form bedelinin ödenmesi 3.4. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının yaptırılması iģlemleri Trafik acentesinde Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının yaptırılması (Trafik acentesinde geçen zamanın maliyeti) Trafik acentesine ulaşım masraflarının ödenmesi 3.5. Trafik Tescil ġube Müdürlüğünde Tescil ĠĢlemleri Trafik tescil şubesinde trafik tescil işlemlerinin tamamlanması, (Trafik tescil şubesinde geçen zamanın maliyeti) Trafik tescil şubesine ulaşım masraflarının ödenmesi 4. ANKETĠN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI Proje yürütülürken, 5 sorudan oluşan bir anket formu hazırlanmıştır. 5 farklı ilde (Ankara, Erzurum, Sinop ve Kahramanmaraş) 20 kişi ile yüz yüze görüşülerek 100 anket gerçekleştirilmiş ve ilgili illerdeki trafik tescil bürolarıyla görüşülmüştür. 3

6 ARAÇ TESCĠL ĠġLEMLERĠNDE MALĠYET ÖLÇME ANKET FORMU (NAKĠL - DEVĠR ĠġLEMĠ ĠÇĠN ) 1-Vergi dairesinden iliģik kesme belgesi alınması; a) İlgili vergi dairesine ulaşım maliyeti(gidiş-geliş)...ytl dir. b) Vergi dairesine başvuru için harcanan süre (yolda geçen zaman dahil/bekleme süresi hariç) dır. (saat/dakika) 2-Noter satıģ sözleģmesi düzenlenmesi; a) Notere ulaşım maliyeti (gidiş-geliş).ytl dir. b) Noterde geçirilen süre (yolda geçen zaman dahil)...dır.(saat/dakika) c) Notere ödenen toplam para.ytl dir. d) Varsa noterde ödenen para dışındaki diğer maliyetler (fotokopi vb.)...ytl dir. e) Aracın kasko bedeli YTL dir. 3- ġoförler Odasından araç dosyası alınması; a) Araç dosyası ve içindeki formlara ödenen toplam ücret.ytl dir. b) Form doldurma ücreti YTL dir. c) Kendisi doldurmuş ise doldurma süresi..dakikadır. 4- Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası nın yaptırılması; a) Sigorta acentesine ulaşım maliyeti.ytl dir. b) Sigorta acentesinde geçirilen süre (yolda geçen zaman dahil)...dir. (saat/dakika) c) Sigorta poliçesi için ödenen toplam para.ytl dir. 5-Trafik Tescil ġube Müdürlüğünde tescil iģlemi; a) Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne ulaşım maliyeti YTL dir. b) Trf. Tescil Şube Müdürlüğünde geçirilen süre (yolda geçen zaman dahil)...dır. (saat/dakika) c) Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne ödenen toplam para.ytl dir. 4

7 5. MĠKTAR PARAMETRELERĠNĠN BELĠRLENMESĠ 5.1.Miktar Parametrelerinin Belirlenmesi 2007 yılı için Tecil Edilen Araç Sayısı Fiyat Parametrelerinin Belirlenmesi Tarife bedelinin hesaplanması İkinci el araçların trafik tescil işlemlerine ilişkin idari faaliyetler vatandaşlar tarafından gerçekleştirildiği için Tarife bedelinin Brüt asgari ücret bazında saat başı işçilik ücreti üzerinden hesaplanması gerekmektedir yılı brüt asgari ücret miktarı 585,00 Haftalık azami çalışma süresi 45 saat Aylık toplam azami çalışma süresi 180 saat Brüt asgari ücret bazında saat başı miktarı (585,00 TL/180 saat=3;25 TL/sa) Tarife Bedeli: Brüt asgari ücret bazında saat baģı miktarı 3,25 TL/sa İlişik kesme belgesinin alınması (Vergi Dairesi ve yolda geçen zaman kaybı) Noterde satış sözleşmesi işlemlerinin tamamlanması (noterde ve yolda geçen zaman kaybı) Araç Trafik Tescil Formunun doldurulması (Tescil formunun doldurulmasında geçen zaman kaybı) Trafik acentesinde Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının yaptırılması (Trafik acentesinde geçen zaman kaybı) Trafik tescil şubesinde trafik tescil işlemlerinin tamamlanması (Trafik tescil şubesinde geçen zaman kaybı) 39 dakika 50 dakika 18 dakika 30 dakika 40 dakika Cepten Ödeme Maliyetleri ise Vergi dairesine ulaşım masrafı 4 TL Noter ücreti ve diğer noter masrafları 208 TL Noterliğe ulaşım masrafı 4 TL Araç Trafik Tescil Form bedeli.0,80 TL Trafik acentesine ulaşım masrafı..5 TL Trafik tescil şubesine ulaşım masrafı.5 TL olarak tespit edilmiştir. 5

8 5.3.Ġdari Yüklerin hesaplanması Maliyet parametrelerinin anket formuyla yapılan araştırmayla tespitinin ardından idari faaliyetlere ait idari yükler hesaplanır. No Ġdari Faaliyetler Ġç Maliyetler Cepten Fiyat Miktar Ġdari Yük Ücret Zaman Toplam Ödeme (P) (Q) (PxQ) TL/sa (sa) Maliyetleri 3.1. Vergi Dairesinden ĠliĢik Kesme Belgesi alınması 3,25 39/60 2,12 4 6, , İlişik kesme belgesinin alınması (Vergi Dairesi ve yolda geçen zaman 3,25 39/60 2,12 2, kaybı) , Vergi Dairesine ulaşım masraflarının ödenmesi 4 4, , Noterde SatıĢ SözleĢmesi düzenlenmesi iģlemleri 3,25 50/60 2, , , Noterde satış sözleşmesi işlemlerinin tamamlanması (noterde ve yolda 3,25 50/60 2,71 2, geçen zamanın maliyeti) , Noter ücreti ve diğer noter masraflarının ödenmesi , Notere ulaşım masrafının ödenmesi , Araç Trafik Tescil Formunun verilmesi 3,25 18/60 0,98 0,80 1, , Araç Trafik Tescil Formunun doldurulması (Tescil formunun 3,25 18/60 0,98 0, doldurulmasında geçen zamanın maliyeti) , Araç Trafik Tescil Form bedelinin ödenmesi 0,80 0, , Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının yaptırılması iģlemleri 3,25 30/60 1,63 5 6, , Trafik acentesinde Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının yaptırılması 3,25 30/60 1,63 1, (Trafik acentesinde geçen zamanın maliyeti) , Trafik acentesine ulaşım masraflarının ödenmesi , Trafik Tescil ġube Müdürlüğünde Tescil ĠĢlemleri 3,25 40/60 2,17 5 7, , Trafik tescil şubesinde trafik tescil işlemlerinin tamamlanması(trafik tescil 3,25 40/60 2,17 2, şubesinde geçen zamanın maliyeti) , Trafik tescil şubesine ulaşım masraflarının ödenmesi ,00 TOPLAM 9,61 226,8 236, ,35 6

9 6. DEĞERLENDĠRME VE RAPORLAMA 6.1. Verileri Bir Araya Getirme, TablolaĢtırma ve Analize Uygun Hale Getirme Standart Maliyet Modelinin uygulanmasıyla elde edilen verileri özetleyen ve bir araya toplandığı aşağıdaki tablo oluşturulmuştur. No Bilgi Yükümlülükleri Ġdari Yük Tutarı 1 Vergi Dairesinden İlişik Kesme Belgesi alınması ,20 2 Noterde Satış Sözleşmesi düzenlenmesi işlemleri ,85 3 Araç Trafik Tescil Formunun verilmesi ,30 4 Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının yaptırılması işlemleri ,05 5 Trafik Tescil Şube Müdürlüğünde Tescil İşlemleri ,95 Toplam Ġdari Yük , Verilerin Değerlendirilmesi ve Ayrıntılı Analizinin Yapılması Standart Maliyet Modeli yöntemiyle elde edilen verilerin tam olarak ortaya konmasının ardından bu veriler değerlendirmeye tabi tutulmuştur. İdari Yük Tutarı , , , , ,00 0,00 İdari Yük Tutarı i 7

10 İdari Yük Dağılımı , , , ,00 İdari Yük Dağılımı , ,00 0, ,35 İç Maliyet Cepten Ödeme Maliyeti 6.3. Ġdari Yük Azaltıcı BasitleĢtirme Önerilerin Ortaya Konması İdari yük azaltıcı basitleştirme önerileri olarak; İlişik kesme belgesini almak için vergi dairesine gitme zorunluluğunun kalkması, Araç satış işlemlerinin noterler yerine AB ülkelerinde olduğu gibi trafik tescil birimlerinde ya da araç sahibi ile alıcısı arasında yapılacak bir protokolle yapılması, Araç tescili için şoförler odasından müracaat formu alma zorunluluğunun kaldırılıp, bu formun trafik tescil birimlerinde bulunan bilgisayarlardan otomatik döküm alınması, Aracın MTV borcu ve trafik cezası olup olmadığının Emniyet bilgisayarından sorgulanabilmesi, bu amaçla GİB ile Emniyet POLNET hattına bağlantı sağlanması önerilmiştir BasitleĢtirme Önerilerinin Uygulanmasının Sağlayıcı Tasarrufların Ortaya Konması İlişik kesme belgesini almak için vergi dairesine gitme zorunluluğunun kalkması ve aracın MTV borcu ve trafik cezası olup olmadığının Emniyet bilgisayarından sorgulanabilmesi halinde ,20 TL/zamanlık masraf ortadan kalkmış olacağı, Araç satış işlemlerinin noterler yerine AB ülkelerinde olduğu gibi trafik tescil birimlerinde ya da araç sahibi ile alıcısı arasında yapılacak bir protokolle yapılması halinde ,85 TL/zamanlık maliyetten tasarruf sağlamanın mümkün olacağı, 8

11 Araç tescili için şoförler odasından müracaat formu alma zorunluluğunun kaldırılıp, bu formun trafik tescil birimlerinde bulunan bilgisayarlardan otomatik döküm alınması halinde ,30 TL/zaman maliyetten tasarruf sağlamanın mümkün olacağı, Yukarıda belirtilen üç önerinin uygulanması durumunda idari yük tutarında toplam ,35 TL lik bir azalma meydana geleceği hesaplanmıştır. Bu durumda idari yüklerin toplam tutarında % 94 ( ,35 TL/ ,35 TL=% 94) oranında azalma olacağı ön görülmüştür. 9

12 PĠLOT PROJE 2-OTEL AÇMA VE ĠġLETĠLMESĠ ĠġLEMLERĠ Standart Maliyet Modelinin Türk Kamu Yönetimine tanıtılması amacıyla 2008 yılında Otel açılması ve işletilmesi ilişkin pilot proje gerçekleştirilmiştir. 1. PROJENĠN KAPSAMININ BELĠRLENMESĠ Projenin Kapsamı olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliği çerçevesinde otel açılması ve işletilmesi olarak belirlenmiştir. 2. BĠLGĠ YÜKÜMLÜLÜKLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ Otel açılması ve işletilmesine ilişkin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliği incelenmiş ve Yönetmeliğin ilgili maddelerinde aşağıda belirtilen beş adet bilgi yükümlülüğü tespit edilmiştir. Başvuru ve Beyan Formunun doldurulması (Madde 5, Madde 32 & Örnek 1) Mesul Müdür bildirilmesi (Madde 35) Çalıştırılan kişilerin yetkili idareye bildirilmesi (Madde 36) Konaklayan kişilerin günlük kayıtlarının yapılması (Madde 43) Denetim (Madde 5 ve diğer) 3. BĠLGĠ YÜKÜMLÜLÜKLERĠNĠN ANALĠZĠ VE ĠDARĠ FAALĠYETLERĠN BELĠRLENMESĠ İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinde otel açılması ve işletilmesine ilişkin hükümlerden kaynaklanan bilgi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için işletmelerin yapması gereken idari faaliyetler, her bir bilgi yükümlülüğü açısından ayrı ayrı incelenmiştir. 10

13 1) ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma BaĢvurusunun bulunulması ve BaĢvuru Beyan Formunun doldurulmasına iliģkin Ġdari Faaliyetler 1.1. Kira sözleģmesinin veya Tapu senedinin örneği verilmesi Kira sözleşmesinin veya tapu senedinin noter onaylı suretinin alınması, Noter ve ulaşım masraflarının ödenmesi, 1.2. Vergi dairesinde mükellefiyet kaydının yapıldığını gösteren vergi levhası suretinin verilmesi Vergi levhasının fotokopisinin çekilmesi, Vergi levhası fotokopi ücretinin ödenmesi 1.3. Oda kayıt belgesi verilmesi Ticaret odasına oda kayıt belgesi alınması için başvurulması Oda kayıt belgesi bedeli ve ulaşım masraflarının ödenmesi 1.4. Yapı kullanma izin belgesi örneğini verilmesi Yapı kullanma izin belgesinin fotokopi çekilmesi Yapı kullanma izin belgesinin fotokopi ücretinin ödenmesi 1.5. Karayolu trafik güvenlik izin belgesi verilmesi Karayolu trafik güvenlik izin belgesinin fotokopisinin çekilmesi Karayolu trafik güvenlik izin belgesinin fotokopi ücretinin ödenmesi 1.6. Ġtfaiye raporu verilmesi İtfaiye Raporu alınmasına ilişkin işlemlerin yapılması, İtfaiye raporu ücretinin ödenmesi, Ulaşım masraflarının ödenmesi (2 kere) 11

14 1.7. Mesafe krokisi verilmesi Mesafe krokisi çizmek/çizdirmek 1.8. BaĢvuru ve Beyan Formunun doldurulması Başvuru ve beyan formunun doldurulması Ulaşım masraflarının ödenmesi 2) Mesul Müdürün bildirilmesi 2.1. Dilekçenin verilmesi Mesul müdürün bildirilmesine ilişkin dilekçenin verilmesi, 2.2. Nüfus Cüzdanının noter onaylı örneğini vermek Nüfus cüzdanının noterde onaylı suretinin alınması, Noter ve ulaşım masraflarının ödenmesi 2.3. Sağlık raporu verilmesi Yetkili sağlık birimlerinden sağlık raporu alınması, Sağlık raporu bedeli ve ulaşım masraflarının ödenmesi, 2.4. Ġkametgâh belgesi alınması Muhtarlıktan ikametgâh belgesi alınması, İkametgâh belgesi ücreti ve ulaşım masraflarının ödenmesi 2.5.Mesul müdürlük kararının noter onaylı örneğini vermek Mesul müdürlük kararının noterde tasdik edilmesi işlemleri Noter ve ulaşım masraflarının ödenmesi 3) ÇalıĢtırılan kiģilerin yetkili idareye bildirilmesi 12

15 3.1. Nüfus cüzdanı örneği vermek Nüfus cüzdanının fotokopisinin çekilmesi Fotokopi ve ulaşım masraflarının ödenmesi 3.2. Sağlık raporu almak(6 ayda bir yenilenmeli) Yetkili sağlık birimlerinden sağlık raporu alınması, Sağlık raporu bedeli ve ulaşım masraflarının ödenmesi, 3.2. Adli sicil belgesi vermek Yetkili adli mercilerden adli sicil belgesi alınması Adli sicil belgesi ücreti ve ulaşım (2 kere) masraflarının ödenmesi 4) Konaklayan kiģilerin günlük kayıtlarının yapılması 4.1. Tesis kodu ve bağlanma Ģifresi için baģvurmak Tesis kodu ve bağlanma şifresi için başvuru işlemlerinin yapılması Başvuru esnasında verilen belgelerin fotokopi bedeli ile ulaşım masraflarının ödenmesi 4.2. Konaklayan kiģilerin kimlik bilgilerinin bilgisayara girilmesi Bilgisayara veri girişi yapılması Sistemden veri çekilmesinin beklenmesi Internet ve elektrik kullanım bedeli ödenmesi 5) Denetim 13

16 5.1. BaĢvuru ve beyan formunda belirtilen hususların denetlenmesi esnasında yetkililerin istediği bilgileri verilmesi, belgeleri gösterilmesi ve görülmesi gereken yer ve malzemeler varsa göstermek Başvuru ve beyan formunda belirtilen hususların denetlenmesi esnasında yetkililerin istediği bilgilerin verilmesi, gerekli belgelerin gösterilmesi ve görülmesi gereken yer ve malzemeler varsa gösterilmesi 5.2. Ġtfaiye teģkilatının yaptığı denetim sırasında gerekenleri yapmak İtfaiye teşkilatının işyerinde gerekli yangın güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin yaptığı denetim esnasında yetkililerin istediği bilgilerin verilmesi, gerekli belgelerin gösterilmesi ve görülmesi gereken yer ve malzemelerin gösterilmesi 4. ANKETĠN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI 4.1. Anket Hazırlanması Mevzuatın getirdiği idari yüklerin ölçülmesine yönelik soruların yer aldığı bir anket formu hazırlanmıştır. Tutarlılığın ölçülmesi için aynı cevabı içeren sorular ankette yer almıştır. Anketin cevaplanabilirliği test edilmiştir Anketin Uygulanması Şehir merkezinde olan turistik oteller, şehir merkezinde olmayan turistik oteller ve turistik olmayan oteller grubundan her birine 5 adet anket uygulanmıştır. Çeşitliliğin sağlanması amacıyla 2 yıldızlı, 3 yıldızlı, 4 yıldızlı ve 5 yıldızlı otellere anket uygulanmıştır. Seçilmiş otellerin müdürleri veya müdür yardımcılarına anket yapılmıştır Anket yapılan Otellere iliģkin Bilgiler Anket yapılan otellere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Otelin Yeri ve Niteliği ** *** **** ***** Şehir Merkezinde Olan Turistik Otel Şehir Merkezinde Olmayan Turistik Otel 2 3 Turistik Olmayan Otel

17 4.4. Anket Formuna iliģkin Bilgiler Anket yapılan otellere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI YÖNETMELİĞİNE GÖRE YAPILAN OTEL AÇMA İŞLEMLERİNDE ORTYA ÇIKAN İDARİ YÜKLERİN TESPİTİNE İLİŞKİN ANKET FORMU OTEL BİLGİLERİ 1) Otelin Adı 2) Sınıfı.Yıldızlı 3) Kapasitesi. Yataklı 4) Başvuru ve beyan formu; OTEL AÇMAK İÇİN İSTENEN BELGELER a) Başvuru için harcanan zaman (Yolda geçen zaman dahil/bekleme süresi hariç). saattir. b) Form. dakikada dolduruluyor. c) Form ücreti. YTL ç) Başvuru harcı. YTL d) Yetkili idareye ulaşım maliyeti. YTL 5) Kira Sözleşmesi ya da Tapu Senedi hangi şekilde isteniyor? a) Noter onaylı örneği b) Resmi kurum onaylı örneği c) Fotokopisi 6) Noter onaylı örneği isteniyorsa; a) Notere ulaşım maliyeti. YTL b) Notere verilen para. YTL c) Noterde geçirilen zaman (Yolda geçen zaman dahil). 7) Vergi dairesi kayıtları ve işe başlama belgesi hangi şekilde isteniyor? a) Noter onaylı örneği b) Resmi kurum onaylı örneği c) Fotokopisi 8) Noter onaylı örneği isteniyorsa; a) Notere ulaşım maliyeti. YTL b) Notere verilen para. YTL c) Noterde geçirilen zaman (Yolda geçen zaman dahil). 9) Oda Kayıt Sureti alınırken a) Odaya ulaşım maliyeti. YTL b) Odaya verilen para. YTL c) Odada geçirilen zaman (Yolda geçen zaman dahil). 10) Yapı Kullanma İzin Belgesi hangi şekilde isteniyor? a) Noter onaylı örneği b) Resmi kurum onaylı örneği c) Fotokopisi 11) Noter onaylı örneği isteniyorsa; a) Notere ulaşım maliyeti. YTL b) Notere verilen para. YTL c) Noterde geçirilen zaman (Yolda geçen zaman dahil). 15

18 12) Mesafe Krokisini ; a) Çizerim b) Çizdiririm 13) Çizdirilirse a) Saatlik maliyeti. YTL olan.;.. saattte çizer. 14) İtfaiye Raporu alınırken a) Dilekçe form. dakikada dolduruluyor. b) İtfaiyeye ulaşım maliyeti. YTL c) İtfaiyeye verilen harç. YTL (isteniyorsa) ç) Başvuru için harcanan zaman (Yolda geçen zaman dahil/bekleme süresi hariç). saattir. d) Denetim sırasında görevli personel. dakika harcamıştır ve aylığı (brüt). YTLdir. Mesul Müdürlük Belgesi için 15) Dilekçe form. dakikada dolduruluyor. 16) Nüfus Cüzdan Örneği hangi şekilde isteniyor? a) Noter onaylı örneği b) Resmi kurum onaylı örneği c) Fotokopisi 17) Noter onaylı örneği isteniyorsa; a) Notere ulaşım maliyeti. YTL b) Notere verilen para. YTL c) Noterde geçirilen zaman (Yolda geçen zaman dahil). 18) Sağlık Raporunun Türü a) Kurul b) Uzman Hekim 19) Sağlık Raporu alınırken; a) Harcanan zaman (Yolda geçen zaman dahil/bekleme süresi dahil). saattir. b) Hastaneye/doktora; verilen para. YTL, ulaşım maliyeti. YTL. 20) İkametgah Belgesi için; a) Ulaşım maliyeti. YTL b) Muhtara verilen para YTL. c) Geçirilen zaman (Yolda geçen zaman dahil). 21) Adli Sicil Kaydı için; a) Ulaşım maliyeti. YTL b) Adliyeye verilen para YTL. c) Geçirilen zaman (Yolda geçen zaman dahil). 22) Yetki Belgesi hangi şekilde isteniyor? a) İstenmiyor b) Noter onaylı örneği c) Resmi kurum onaylı örneği ç) Fotokopisi 23) Noter onaylı örneği isteniyorsa; a) Notere ulaşım maliyeti. YTL b) Notere verilen para. YTL c) Noterde geçirilen zaman (Yolda geçen zaman dahil). 24) Yönetim Kurulu Kararı hangi şekilde isteniyor? a) İstenmiyor b) Noter onaylı örneği c) Resmi kurum onaylı örneği ç) Fotokopisi 16

19 25) Noter onaylı örneği isteniyorsa; a) Notere ulaşım maliyeti. YTL b) Notere verilen para. YTL c) Noterde geçirilen zaman (Yolda geçen zaman dahil). 26) Fotoğraf isteniyorsa a). adet isteniyor. b) Maliyeti YTL 27) Otel karayolu üzerine kurulu ise Trafik Güvenlik İzini için a) Ulaşım maliyeti. YTL b) Form ücreti. YTL c) Harç. YTL ç) İzni almak için geçilen zaman (Yolda geçen zaman dahil/bekleme süresi hariç). saattir. 28) Çalıştırılacak kişilerin beyanı yetkili idareye hangi şekilde yapılıyor? a) Yapılmıyor b) Elektronik ortamda c) Kimlik bildirmeye ilişkin matbu forma yazarak 29) Kimlik bildirmeye ilişkin elektronik form dolduruluyorsa her bir form; a). dakikada doldurulur b) maliyeti. YTL 30) Kimlik bildirmeye ilişkin matbu form dolduruluyorsa her bir form; a). dakikada doldurulur b) maliyeti. YTL 31) Sağlık Raporu alınırken; a) Harcanan zaman (Yolda geçen zaman dahil/bekleme süresi dahil). saattir. b) Hastaneye; verilen para. YTL, ulaşım maliyeti. YTL. 32) Adli Sicil Kaydı için; a) Ulaşım maliyeti. YTL b) Adliyeye verilen para YTL. c) Geçirilen zaman (Yolda geçen zaman dahil). 33) Canlı Müzik İzin Belgesi için a) Dilekçe form. dakikada dolduruluyor. b) Başvuru ücreti. YTL c) Yetkili idareye ulaşım maliyeti. YTL ç) Başvuru için harcanan zaman (Yolda geçen zaman dahil/bekleme süresi hariç). saattir. 34) Konaklayan kişilerin kayıtları hangi şekilde tutuluyor? a) Deftere yazılarak b) Bilgisayara veri girilerek c) Her ikisi de 35) Deftere yazılarak tutuluyorsa; a) Kişi başına harcanan defter sayfası.. adet b) Bir kişinin bilgileri tutulurken harcanan zaman. dakikadır. 17

20 36) Veri girilerek tutuluyorsa; a) Bir kişinin bilgilerine ilişkin veriler girilirken harcanan zaman. dakikadır. 37) Ver girilirken; a) Bilgisayar maliyeti. YTL(Sadece bu amaç için alındıysa) b) Elektrik maliyeti. YTL c) Bu işle görevli personelin aylığı (brüt).. YTL ç) Internet maliyeti. YTL 38) Ayrılan personel hangi şekilde bildiriliyor? a) Form doldurularak b) Bilgisayara veri girilerek c) Her ikisi de 39) Form doldurularak bildiriliyorsa; a) 18

21 5. MĠKTAR PARAMETRELERĠNĠN BELĠRLENMESĠ a. Miktar Parametrelerinin Belirlenmesi 2007 yılı için Faaliyet Gösteren Otel sayısı Yeni Açılan Otel 85 Konaklayan Yabancı Turist sayısı: Konaklayan Yerli Turist sayısı: ÇalıĢan Sayısı (Toplam) ÇalıĢan Sayısı (Yeni) olarak belirlenmiştir. b. Fiyat Parametrelerinin Belirlenmesi Tarife bedeli (saatlik ücret) Otel Sahibi Personel Müdür Personel 50 TL 40 TL 25 TL Cepten Ödeme Maliyetleri ise Yıllık elektrik ve internet İkametgâh belgesi Sağlık raporu İtfaiye raporu Odaya kayıt belgesi Noter onayı Yol masrafı Fotokopi masrafı 1020 TL 10 TL 95 TL 200 TL 10 TL 20 TL 5 TL 2 TL olarak tespit edilmiştir. 19

22 c. Ġdari Yüklerin hesaplanması Maliyet parametrelerinin anket formuyla yapılan araştırmayla tespitinin ardından idari faaliyetlere ait idari yükler hesaplanır BaĢvuru ve Beyan Formunun Doldurulmasına iliģkin Ġdari Yüklerin hesaplanması No Ġdari Faaliyetler Ġç Maliyetler Cepten Fiyat Ücret Zaman Toplam Ödeme (P) TL (dk/sa) Maliyetleri 1.1. Kira sözleģmesinin veya Tapu senedinin örneği verilmesi 40 40/ Kira sözleşmesinin veya tapu senedinin noter onaylı suretinin alınması, 40 40/ Noter ve ulaşım masraflarının ödenmesi, Vergi dairesinde mükellefiyet kaydının mevcut olduğunu vergi levhası suretinin 25 5/ verilmesi Vergi levhasının fotokopisinin çekilmesi, 25 5/ Vergi levhası fotokopi ücretinin ödenmesi Oda kayıt belgesi verilmesi 40 30/ Ticaret odasına oda kayıt belgesi alınması için başvurulması 40 30/ Oda kayıt belgesi bedeli ve ulaşım masraflarının ödenmesi Yapı kullanma izin belgesi örneğini verilmesi 25 5/ Yapı kullanma izin belgesinin fotokopi çekilmesi 25 5/ Yapı kullanma izin belgesinin fotokopi ücretinin ödenmesi Karayolu trafik güvenlik izin belgesi verilmesi 25 5/ Karayolu trafik güvenlik izin belgesinin fotokopisinin çekilmesi 25 5/ Karayolu trafik güvenlik izin belgesinin fotokopi ücretinin ödenmesi Ġtfaiye raporu verilmesi / İtfaiye Raporu alınmasına ilişkin işlemlerin yapılması, / İtfaiye raporu ücretinin ödenmesi,(bazı itfaiye birimleri rapor ücreti talep etmiyor.) Ulaşım masraflarının ödenmesi (2 kere) Mesafe krokisi verilmesi 25 15/ Mesafe krokisi çizmek/çizdirmek 25 15/ BaĢvuru ve Beyan Formunun doldurulması / Başvuru ve beyan formunun doldurulması / Ulaşım masraflarının ödenmesi TOPLAM Miktar (Q) Ġdari Yük (PxQ) 20

23 Mesul Müdür Bildirilmesine iliģkin Ġdari Yüklerin hesaplanması No Ġdari Faaliyetler Ġç Maliyetler Cepten Fiyat Miktar Ġdari Yük Ücret Zaman Toplam Ödeme (P) (Q) (PxQ) Maliyetleri 2.1. Mesul Müdürün bildirilmesi 40 5/ Mesul müdürün bildirilmesine ilişkin dilekçenin verilmesi 40 5/ Nüfus Cüzdanının noter onaylı örneğinin verilmesi 40 40/ Nüfus cüzdanının noterde onaylı suretinin alınması 40 40/ Noter ve ulaģım masraflarının ödenmesi Sağlık raporu verilmesi / Yetkili sağlık birimlerinden sağlık raporu alınması / Sağlık raporu bedeli ve ulaşım masraflarının ödenmesi Ġkametgâh belgesi alınması 40 45/ Muhtarlıktan ikametgâh belgesi alınması 40 45/ İkametgâh belgesi ücreti ve ulaşım masraflarının ödenmesi Mesul müdürlük kararının noter onaylı örneğinin verilmesi 40 40/ Mesul müdürlük kararının noterde tasdik edilmesi işlemleri 40 40/ Noter ve ulaşım masraflarının ödenmesi TOPLAM TL 21

24 ÇalıĢtırılan KiĢilerin Yetkili Ġdareye Bildirilmesine iliģkin Ġdari Yüklerin hesaplanması No Ġdari Faaliyetler Ġç Maliyetler Cepten Fiyat Miktar Ġdari Yük Ücret Zaman Toplam Ödeme (P) (Q) (PxQ) Maliyetleri 3.1. Nüfus cüzdanı örneği verilmesi 25 40/ Nüfus cüzdanının fotokopisinin çekilmesi 25 40/ Fotokopi ve ulaşım masraflarının ödenmesi Sağlık raporu almak(6 ayda bir yenilenmeli) / Yetkili sağlık birimlerinden sağlık raporu alınması, / Sağlık raporu bedeli ve ulaşım masraflarının ödenmesi, Adli sicil belgesi verilmesi 40/ Yetkili adli mercilerden adli sicil belgesi alınması 25 40/ Adli sicil belgesi ücreti ve ulaşım (2 kere) masraflarının ödenmesi TOPLAM Konaklayan KiĢilerin Günlük Kayıtlarının Yapılmasına iliģkin Ġdari Yüklerin hesaplanması No Ġdari Faaliyetler Ġç Maliyetler Cepten Fiyat Miktar Ġdari Yük Ücret Zaman Toplam Ödeme (P) (Q) (PxQ) Maliyetleri 4.1. Tesis kodu ve bağlanma Ģifresi için baģvurulması 1 15/ Tesis kodu ve bağlanma şifresi için başvuru işlemlerinin yapılması / Başvuru esnasında verilen belgelerin fotokopi bedeli ile ulaşım masraflarının ödenmesi Konaklayan kiģilerin kimlik bilgilerini bilgisayara girmek 1 45/ Bilgisayara veri girişi yapılması 25 15/ Sistemden veri çekilmesini beklemesi / Internet ve elektrik kullanım bedeli ödenmesi TOPLAM

25 Denetim faaliyetlerine iliģkin Ġdari Yüklerin hesaplanması No Ġdari Faaliyetler Ġç Maliyetler Cepten Ücret Zaman Toplam 5.1. BaĢvuru ve beyan formunda belirtilen hususların denetlenmesi esnasında yetkililerin istediği bilgileri verilmesi, belgeleri gösterilmesi ve görülmesi gereken yer ve malzemeler varsa göstermek Başvuru ve beyan formunda belirtilen hususların denetlenmesi esnasında yetkililerin istediği bilgilerin verilmesi, gerekli belgelerin gösterilmesi ve görülmesi gereken yer ve malzemeler varsa gösterilmesi 5.2. Ġtfaiye teģkilatının yaptığı denetim sırasında gerekenlerin yapmak İtfaiye teşkilatının işyerinde gerekli yangın güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin yaptığı denetim esnasında yetkililerin istediği bilgilerin verilmesi, gerekli belgelerin gösterilmesi ve görülmesi gereken yer ve malzemelerin gösterilmesi Ödeme Maliyetleri Fiyat (P) Miktar (Q) Ġdari Yük (PxQ) TOPLAM

26 6. DEĞERLENDĠRME VE RAPORLAMA a. Verileri Bir Araya Getirme, TablolaĢtırma ve Analize Uygun Hale Getirme Standart Maliyet Modelinin uygulanmasıyla elde edilen verileri özetleyen ve bir araya toplandığı aşağıdaki tablo oluşturulmuştur. No Bilgi Yükümlülükleri Ġdari Yük Tutarı 1 Başvuru ve Beyan Formunun doldurulması TL 2 Mesul Müdür bildirilmesi TL 3 Çalıştırılan kişilerin yetkili idareye bildirilmesi TL 4 Konaklayan kişilerin günlük kayıtlarının yapılması TL 5 Denetim TL Toplam Ġdari Yük TL 6.2 Verilerin Değerlendirilmesi ve Ayrıntılı Analizinin Yapılması Standart Maliyet Modeli yöntemiyle elde edilen verilerin tam olarak ortaya konmasının ardından bu veriler değerlendirmeye tabi tutulmuştur TL i TL TL TL TL TL TL TL TL TL - TL Başvuru ve Beyan Formunun doldurulması Çalıştırılan kişilerin yetkili idareye bildirilmesi Denetim Mesul Müdür bildirilmesi Konaklayan kişilerin günlük kayıtlarının yapılması 24

27 TL TL TL TL TL TL TL 0 TL TL İç Maliyet Cepten Ödeme Maliyeti 6.3. Ġdari Yük Azaltıcı BasitleĢtirme Önerilerin Ortaya Konması İdari yük azaltıcı basitleştirme önerileri olarak; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin çalıştırılan kişilerin yetkili idareye bildirilmesini düzenleyen 36 ncı maddesinin kaldırılması, Yönetmeliğe başvuru esnasında istenilen tüm belgelerin aslı getirildiğinde fotokopisinin ilgili görevli tarafından onaylanacağına ilişkin bir hüküm konulması, Yönetmeliğe ruhsat denetimiyle itfaiye denetimini birleştiren bir hüküm konulması önerilmiştir BasitleĢtirme Önerilerinin Uygulanmasının Sağlayıcı Tasarrufların Ortaya Konması İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin çalıştırılan kişilerin yetkili idareye bildirilmesini düzenleyen 36 ncı maddesinin kaldırılması ile TL tutarında idari yükün azaltılacağı, Yönetmeliğe başvuru esnasında istenilen tüm belgelerin aslı getirildiğinde fotokopisinin ilgili görevli tarafından onaylanacağına ilişkin bir hüküm konulması ile TL tutarında idari yükün azaltılacağı, Yönetmeliğe ruhsat denetimiyle itfaiye denetimini birleştiren bir hüküm konulması ile TL tutarında idari yükün azaltılacağı, Yukarıda belirtilen üç önerinin uygulanması durumunda idari yük tutarında toplam TL lik bir azalma meydana geleceği hesaplanmıştır. Bu durumda idari yüklerin toplam tutarında % 28 ( TL/ TL=% 28) oranında azalma olacağı ön görülmüştür 25

28 PĠLOT PROJE 3- Suudi Arabistan a Bisküvi Ġhracatı Örnek Olayı Sürecinde Ġdari Yüklerin Ölçülmesi Standart Maliyet Modelinin Türk Kamu Yönetimine tanıtılması amacıyla 2009 yılında Suudi Arabistan a Bisküvi İhracatı Örnek Olayı Sürecinde İdari Yüklerin Ölçülmesi ne ilişkin üçüncü pilot proje gerçekleştirilmiştir. 1. PROJENĠN KAPSAMININ BELĠRLENMESĠ Projenin Kapsamı olarak Suudi Arabistan a bisküvi ihracatındaki idari yüklerin Standart Maliyet Modeli kullanılarak ölçülmesi olarak belirlenmiştir. 2. BĠLGĠ YÜKÜMLÜLÜKLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ Bisküvi ihracat işlemlerine ilişkin mevzuat incelenmiş ve mevzuatın ilgili maddelerinde aşağıda belirtilen 11 adet bilgi yükümlülüğü tespit edilmiştir. 1. Sağlık Sertifikası İhracat Beyannamesinin verilmesi (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın Gıda Maddeleri ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelerin İhracatında Sağlık Sertifikası Düzenleme Talimatının 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrası) 2. Sağlık Sertifikasının verilmesi (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın Gıda Maddeleri ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelerin İhracatında Sağlık Sertifikası Düzenleme Talimatının 3 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (b) ve (c) bendi) 3. Ek-3 Liste Ekinin verilmesi (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın Gıda Maddeleri ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelerin İhracatında Sağlık Sertifikası Düzenleme Talimatının 3 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (i) ve (j) bendi) 4. Menşe Şahadetnamesinin verilmesi- Uluslararası ticarete konu olan ürünlerin menşeini belirten belgenin ihracatı yapan firmanın üyesi bulunduğu yerel ticaret ya da sanayi odalarınca onaylanması 5. Gümrük Beyannamesinin verilmesi (Gümrük Yönetmeliği nin 114, 115, 116, 117 nci maddeleri) 6. Çeki Listesinin verilmesi (Gümrük Yönetmeliği nin 122 nci maddesi) 7. TIR Karnesinin temini (TIR Sözleşmesi Uygulama Esasları nın 16 ncı maddesi) 8. TIR Karnesinin doldurulması (TIR Sözleşmesi Ek-1) 26

29 9. Gümrük işlemlerinin gerçekleştirilmesi-ihracatçı firmaların TIR Özet Beyanı düzenlemesi, tescil işlemlerini yerine getirmesi, gümrük muayene memuruna kontrol ettirmesi ve taşıtın mühürlenmesi (TIR Uygulama Tebliği nin 24 üncü maddesi) 10. Faturanın temin edilmesi,, uygun şekilde doldurulması ve daha sonra tercüme edilerek ilgili oda tarafından onaylanması (Vergi Usul Kanunu Madde 229, 230, 231, 232 ve Türk Ticaret Kanunu Madde 23, Gümrük Yönetmeliği Madde 120, 121 ve UCP 600, Oda Muamelat Yönetmeliği Madde 39) 11. KDV nin Nakden İade Alınması için YMM Raporu düzenlenmesi ( 84 Seri Nolu KDV Genel Tebliğin 1.3. maddesi) 3. BĠLGĠ YÜKÜMLÜLÜKLERĠNĠN ANALĠZĠ VE ĠDARĠ FAALĠYETLERĠN BELĠRLENMESĠ Bisküvi ihracat işlemlerine ilişkin hükümlerden kaynaklanan bilgi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için işletmelerin yapması gereken idari faaliyetler, her bir bilgi yükümlülüğü açısından ayrı ayrı incelenmiştir Sağlık Sertifikası İhracat Beyannamesinin verilmesi Sağlık Sertifikası İhracat Beyannamesini elektronik ortamda temin eden firma, beyannameyi doldurarak ilgili Tarım Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir Sağlık Sertifikasının verilmesi Tarım Müdürlüğü, Sağlık Sertifikası İhracat Beyannamesini teslim edildikten sonra daha önce aralıklarla denetlenen şirketin ürünlerinin sağlıklı olduğuna karar verirse Sağlık Sertifikası düzenler. İlgili firma Tarım Müdürlüğünden Sağlık Sertifikasını teslim alır Ek-3 Liste Ekinin verilmesi onaylanır. Ek-3 Liste Ekinin ihracatçı firma tarafından doldurulur ve ilgili Tarım Müdürlüğünce 3.4. Menşe Şahadetnamesinin verilmesi Menşe Şahadetnamesini temin eden ihracatçı firma, usulüne uygun olarak doldurmuş olduğu şahadetnameyi Ticaret Odasına onaylatır. 27

30 3.5. Gümrük Beyannamesinin verilmesi Gümrük Beyannamesinin temin edilmesinin ardından doldurularak elektronik ortamda gönderilmesi daha sonra ise İhracatçı Birliklerinde tescil edilmesi gerekmektedir. Sonraki aşamada onay memurunca kontrol edilmesi gerekli ise muayenenin yapılması, kolcuya teslim beyanının yapılması, özet beyanın doldurularak tescil edilmesi daha sonra ise ihracat yapıldıktan sonra beyanın kapatılması gerekmektedir Çeki Listesinin verilmesi Çeki listesinin doldurularak gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir TIR Karnesinin temini TIR karnesi TOBB tarafından yetkilendirilmiş ilgili odalardan temin edilmektedir TIR Karnesi doldurulması Taşıyıcı firma tarafından TIR karnesinin doldurularak ibraz edilmesi gerekmektedir Gümrük İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi Gümrük işlemleri kapsamında TIR özet beyanın düzenlenmesi, tescil ettirilmesi, muayene memurunca kontrol edilmesi ve en son olarak taşıtın mühürlenmesi gerekmektedir Faturanın temini ve ilgili odaya onaylatılması Faturanın ihracatçı firma tarafından temin edilmesinden sonra usulüne uygun olarak doldurulması, Arapçaya tercüme edilmesi ve son olarak ilgili odalarca tasdik edilmesi gerekmektedir KDV nin YMM Raporu ile Nakden İade Alınması KDV iadesini nakden almak isteyen ihracatçının; dilekçe doldurması, Yeminli Mali Müşavir Raporu alması, Gümrük Beyannamesini tasdik ettirmesi, satış faturalarını listelemesi, indirilecek KDV ye ilişkin liste hazırlaması ve son olarak ihraç edilen malın bünyesine giren vergi miktarına ilişkin tablo hazırlaması gerekmektedir. Bu ilgili bilgi ve belgeleri hazırlayan ihracatçı firmanın Maliye Bakanlığı na (Vergi Dairesine) başvurması gerekmektedir. 28

31 ġekil 1 : Ġdari Faaliyetler İdari Faaliyetler EK-3 İHRACATÇI Sağlık Sertifikası İhracat Beyannamesi Liste Eki Sağlık Sertifikası Menşe KDV nin YMM Raporu Ek-3 (Liste Eki) Şahadetnamesi ile Nakden İade Olarak Alınması Gümrük İşlemleri TIR Karnesinin Temini ve Doldurulması Çeki Listesi Gümrük Beyannamesi İhracatçı Birliği Onayı Fatura 29

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 İHRACAT BELGELERİ ONAYI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- İhracat gerçekleştirilecek ülkeye düzenlenecek belge (A.TR, EUR.1, EUR- MED, FORM- A, MENŞE ŞAHADETNAMESİ) 2- İhracata ait

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI (ATA KARNESİ) DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-

Detaylı

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI S.NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI EHLİYETİN TESLİMİ (1.DEFA) TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3-Vergi Dairesinden

Detaylı

Kocaali İlçe Emniyet Amirliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Kocaali İlçe Emniyet Amirliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Bilgi Edinme 2 Dilekçe Hakkı 3 4 5 6 7 Adli Şikayet ve İhbar Müracaatları Soyad Vakfı Yeşilkart Tahkikat İşlemleri Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatı ve Satınalma Belgesi

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ A.TR DOLAŞIM BELGESİ SATIŞ VE ONAY İŞLEMLERİ ONAY İÇİN; 1. İhracatçı

Detaylı

TC DÜZCE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI

TC DÜZCE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TC DÜZCE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI SIRA RO: VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMANLANMA SÜRESİ (EN GEÇ

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Şirket Kurulması İşlem Basamakları 2013 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması (En Az 5 Ortak ve 50.000 TL Sermaye İle Kurulur) Şirket İsim

Detaylı

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ İADE İŞLEMLERİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ KAYIP İŞLEMLERİ

Detaylı

1-E-Posta-Bilgi Edinme, İhbar, bimer@başbakanlık.gov.tr 2-Şikâyet ve Diğer Müracaatlar. 1 Fotoğraf 2 Sabıka Kaydı Olmadığına Dair Yazılı Beyanı

1-E-Posta-Bilgi Edinme, İhbar, bimer@başbakanlık.gov.tr 2-Şikâyet ve Diğer Müracaatlar. 1 Fotoğraf 2 Sabıka Kaydı Olmadığına Dair Yazılı Beyanı T.C. ARTOVA KAYMAKAMLIĞI İlçe Emniyet Amirliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Elektronik Posta 1-E-Posta-Bilgi Edinme, İhbar, bimer@başbakanlık.gov.tr 2-Şikâyet

Detaylı

T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIR A NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIRA NO 1 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ A.TR DOLAŞIM BELGESİ SATIŞ VE ONAY İŞLEMLERİ ONAY İÇİN; 1. İhracatçı

Detaylı

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GENEL EVRAK TANZİMİ FAALİYET BELGESİ 5 TL YERLİ İSTEKLİ 5 TL YERLİ MALI BELGESİ 25 TL 1 TSOG BELGESİ 5 TL İFLAS VE KONKORDATO 7 TL VERGİ DAİRESİ VAKIFBANK HESABINA YATIRILACAKTIR ORTAKLAR PAY LİSTESİ 7

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 2 KAPASİTE RAPORU EKSPERTİZ RAPORU (Gıda) 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname

Detaylı

ERDEK EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARDI TABLOSU

ERDEK EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARDI TABLOSU ERDEK EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARDI TABLOSU SIRA 1 6136 Sayılı Kanuna Göre Silah Ruhsatları Yönetmeliğin 8.9 Mad. 2 221 Sayılı Kanuna Göre Yivsiz Tüfek Ruhsatı 3 Umuma Açık Yerler 29 Sayılı Kanun

Detaylı

T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI

T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Araç Tescil 2 Nakil Olan Araçlardan 3 Yeni Kayıt (Faturalı)

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI

KONYA SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulması Gereken Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca hazırlanmış olan Konya Sanayi Odası Hizmet Standartları

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 46 İST, 20.06.2014 KDV BEYANNAMESİ ÖNCESİ BAZI HATIRLATMALAR

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 46 İST, 20.06.2014 KDV BEYANNAMESİ ÖNCESİ BAZI HATIRLATMALAR SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 46 İST, 20.06.2014 ÖZET: KDV beyannamesi öncesi bazı hatırlatmalar. KDV BEYANNAMESİ ÖNCESİ BAZI HATIRLATMALAR Bilindiği üzere, 1 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama

Detaylı

T.C. MECİTÖZÜ KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

T.C. MECİTÖZÜ KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER T.C. MECİTÖZÜ KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ADI Kayıp Şahıs Müracaatı (8 Yaşından Küçükler İçin) 2 Çocukların Mağdur Olduğu Olaylar (ÇOCUK BÜRO AMİRLİĞİ) - Müracaat (Müşteki

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 01 Şikayet Müracaatları 1-Şikayet Dilekçesi 2-Nüfus Cüzdan Fotokopileri 3-Tanıkları 4-Tanık

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIRA NO 1 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ A.TR DOLAŞIM BELGESİ SATIŞ VE ONAY İŞLEMLERİ ONAY İÇİN; 1. İhracatçı

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2

MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 SIRA VATANTAŞA SUNULAN NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Personel Giderleri 1.Ödeme Emri

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2016

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2016 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 KAPASİTE 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname 4- Kapasite raporu talebinde bulunan

Detaylı

ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 2 SUNULAN Yeni Kayıt Araç Tescil Trafik şahadetnameli Araç Tescil 1- Fatura 2- Uygunluk Belgesi 3- Özel tüketim Vergisi Makbuzu (Aslı) 4- Trafik Sigortası 5- Şoförler Odasından Yeni Kayıt dosyası 6-

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR)

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) EK: 1 Rapor Sayısı : -/...,../../2000 Rapor Ekleri :.. Numarada Muhtelif YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) TASDİK YAPAN

Detaylı

KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 3 4 Sürücü belgesi işlemleri (sertifika karşılığı ilk kez sürücü belgesi verilmesi) Yabancı ülke sürücü

Detaylı

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S. 1 Yeni Sürücü Belgesi verme işlemi 2 Fark Sürücü Belgesi verme işlemi 1 - M.T.S. Kursu'na Müracaat Formu (Ek-2 ) 2 - Sürücü Olur Raporu (Son 1 yıl içerisinde Aksaray'dan alınmış ve sınıfına uygun olmalı.)

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIRA NO 1 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ A.TR DOLAŞIM BELGESİ SATIŞ VE ONAY İŞLEMLERİ ONAY İÇİN; 1. İhracatçı

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIR A NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ

Detaylı

44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ

44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ Sayfa 1 / 6 44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28069 Resmi Gazete Tarihi 29/09/2011 Kapsam 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin ikinci fıkrası ile

Detaylı

2501.00.99.10.00 Saf sodyum klorür 75 2501.00.99.90.11 Kaya tuzu 75 2501.00.99.90.12 Tuzla tuzu 75 2501.00.99.90.13 Deniz tuzu 75

2501.00.99.10.00 Saf sodyum klorür 75 2501.00.99.90.11 Kaya tuzu 75 2501.00.99.90.12 Tuzla tuzu 75 2501.00.99.90.13 Deniz tuzu 75 Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/15) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen

Detaylı

PASİNLER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARDI

PASİNLER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARDI S.NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI EHLİYETİN TESLİMİ (1.DEFA) PASİNLER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARDI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3-Vergi Dairesinden

Detaylı

ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTI TABLOSU

ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTI TABLOSU 1 2 3 ADI Yeni Kayıt Araç Tescil İşlemleri Trafik şahadetnameli Araç Tescil İşlemleri Kendi Adına Nakil Olan Araçların Tescil İşlemleri 1-Fatura 2-Uygunluk Belgesi (Aslı) 3-Özel tüketim Vergisi Makbuzu

Detaylı

Yeni İşyeri Açmak. Yeni iş yeri açmak iiçin yapılması gerekenler ve iş yerleri ile ilgili hususlar burada anlatılmıştır.

Yeni İşyeri Açmak. Yeni iş yeri açmak iiçin yapılması gerekenler ve iş yerleri ile ilgili hususlar burada anlatılmıştır. Yeni İşyeri Açmak Yeni iş yeri açmak iiçin yapılması gerekenler ve iş yerleri ile ilgili hususlar burada anlatılmıştır. İşyeri Açmak İçin Yapılması Gerekenler Gerçek Kişiler (şahıs) için gereken belgeler

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Şikâyet Değerlendirme Şikâyet Dilekçesi veya Bimer Başvurusu 30 Gün Tesis veya faaliyete ait;

Detaylı

ÇİFTELER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇİFTELER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇİFTELER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1. Bilgi Edinme Başvuruları

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT İSKÂN BİRİMİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT İSKÂN BİRİMİ İŞ DENEYİM BELGESİ DÜZENLENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI GEREKLİ BELGELER ÖZEL SEKTÖRE TAAHHÜTTE BULUNAN YÜKLENİCİLER GEREKLİ BELGELER İLE BİRLİKTE BAŞVURUNUN ALINMASI BAŞVURUDA YER ALAN TÜM İŞLERİN YERİNDE KONTROL

Detaylı

Yazar Akif Akarca Perşembe, 24 Haziran 2010 11:27 - Son Güncelleme Perşembe, 24 Haziran 2010 11:32

Yazar Akif Akarca Perşembe, 24 Haziran 2010 11:27 - Son Güncelleme Perşembe, 24 Haziran 2010 11:32 Özel fatura (bavul ticareti) 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun "İstisnalar" başlığını taşıyan ikinci kısmındaki 11 inci maddede; ihracat istisnası kapsamında " Türkiye'de ikamet etmeyen yolcuların

Detaylı

40 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/25

40 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/25 İstanbul, 02.04.2012 40 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/25 30.03.2012 tarih ve 28249 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 40 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar

Detaylı

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 2) Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında, AB'nin finanse ettiği ya da Türkiye-AB ortak finansmanı ile yürütülen

Detaylı

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Yeni Sürücü Belgesi verme işlemi 2 Fark Sürücü Belgesi verme işlemi 1 - Öğrenim Belgesi (Belgenin aslı veya sürücü kursu veya okulundan tasdikli fotokopisi) 2 - M.T.S. Kursu'na Müracaat Formu (Ek-2 )

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2017/1)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2017/1) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-010.06.02 Konu : Takas İşlemleri - KKDF 02.01.2017 / 21212864 GENELGE (2017/1) İlgi: 28.06.2013 tarihli ve 2013/21 sayılı Genelge

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1 adet hükmi şahıs beyannamesi MATBU. 2 adet dilekçe (Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Ticaret ve Sanayi Odası na

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1 adet hükmi şahıs beyannamesi MATBU. 2 adet dilekçe (Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Ticaret ve Sanayi Odası na SIRA NO NİKSAR TİCARET SANAYİ ODASI ve TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI (Tüm Hizmetler Modüller Üzerinden Elektronik Ortamda Yapılmaktadır) Sermaye Şirketlerinin

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014

SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014 SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014 Konu: Bazı KDV den İstisna Teslimler için KDV İade Talebi Olmasa Dahi, Vergi Dairesine İstisnayı Tevsik Edici Belgelerin Sunulmasının Zorunlu Hale Getirilmesi Hakkında

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİVAS ULA TIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ) BA VURUDA İSTENEN BELGELER SIRA NO

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİVAS ULA TIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ) BA VURUDA İSTENEN BELGELER SIRA NO Sayfa 1 SIRA NO HİZMETİN ADI 1 C1 YETKİ BELGE KURULU U 2 C2 YETKİ BELGE KURULU U 3 C3 YETKİ BELGE KURULU U 4 G2 YETKİ BELGE KURULU U 5 H2 YETKİ BELGE KURULU U 6 C1 YETKİ BELGE YENİLEMESİ 7 C2 YETKİ BELGE

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1. Müracaat eden firmanın oda kaydının olması (Merkez, Şube vb.),

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1. Müracaat eden firmanın oda kaydının olması (Merkez, Şube vb.), ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1. Müracaat eden firmanın oda kaydının olması (Merkez, Şube vb.), 2. Firmanın üretim yaptığı

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 4 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI (ATA KARNESİ) GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ İADE İŞLEMLERİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

KADIKÖY İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

KADIKÖY İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER KADIKÖY İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMETİN ADI PERAKENDE İŞLETME KAYIT NUMARASI BAŞVURUSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Başvuru matbu dilekçesi 2-İşyeri Açma

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Belge Hazırlama Oda Sicil

Detaylı

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI SIRA NO HİZMETİN ADI 01 KAPASİTE RAPORU 02 İŞ MAKİNESİ TESCİL VE DEVİR İŞLEMLERİ 03 MENŞEİ ŞAHADETNAMESİ 04 A.TR DOLAŞIM BELGESİ 05 EUR1 DOLAŞIM BELGESİ 06 FORM A BELGESİ 07 YERLİ MALI BELGESİ TİCARET

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 02 Ocak 2009 SİRKÜLER NO : 2009/8 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak

Detaylı

VARTO İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

VARTO İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VARTO İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGİLER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ İZİN MÜRACAATI

Detaylı

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Kanunu nda 5904 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 5 Aralık 2009 tarihli Resmi

Detaylı

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 01 KAPASİTE RAPORU 02 İŞ MAKİNESİ TESCİL VE DEVİR İŞLEMLERİ 03 MENŞEİ ŞAHADETNAMESİ 04 A.TR DOLAŞIM BELGESİ 05 EUR1 DOLAŞIM BELGESİ 06 FORM A BELGESİ 07 YERLİ MALI BELGESİ 08 MÜCBİR

Detaylı

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2 S.NO 1 HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI EHLİYETİN TESLİMİ (1.DEFA) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3-Vergi Dairesinden Trafik Cezası borcu yoktur yazısı.

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SÜRÜCÜ BELGESİ BÜRO AMİRLİĞİ HİZMETİN

Detaylı

Ek-2 ERBAA KAYMAKAMLIĞI İlçe Emniyet Müdürlüğü ( Trafik Tescil Büro Amirliği) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Ek-2 ERBAA KAYMAKAMLIĞI İlçe Emniyet Müdürlüğü ( Trafik Tescil Büro Amirliği) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI 1. Yeni Kayıt 2. Devir 3. Nakil Devir 4. Kendi Adına Nakil 5. Trafikten Çekme Ek-2 ERBAA KAYMAKAMLIĞI İlçe Emniyet Müdürlüğü ( Trafik Tescil Büro Amirliği) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

KUMRU İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

KUMRU İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Bilgi Edinme Başvurusu 2 3 4 (FATURALI ARAÇLARLA İLGİLİ-YENİ ARAÇ) (NAKİL ARAÇLAR) (ŞAHADETNAME İLE YENİ KAYIT YAPILACAK ARAÇLARIN İŞLEMLERİ) KUMRU İLÇE EMNİYET

Detaylı

DENETÇİ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BELGELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

DENETÇİ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BELGELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR DENETÇİ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BELGELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 1. 1. Başvuru dilekçesi 1.1. Başvuru dilekçesinin, bizzat belge sahibi tarafından imzalanmış olması gerekmektedir. 1.

Detaylı

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 3 4 HİZMETİN ADI Trafik ve Denetim ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme Ulaşım Koordinasyon ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme Ulaşım Planlama ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 03.04.2012 Sayı: 2012/71 Ref: 4/71

SİRKÜLER İstanbul, 03.04.2012 Sayı: 2012/71 Ref: 4/71 SİRKÜLER İstanbul, 03.04.2012 Sayı: 2012/71 Ref: 4/71 Konu: MALÛL VE ENGELLİLERE AİT TAŞITLARDA MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ İSTİSNASI UYGULAMASI İLE ARAÇLARDA KASKO SİGORTASI DEĞERİ UYGULAMASINDA BAŞVURU

Detaylı

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Uygunsa 5-6 ay SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Uygunsa 5-6 ay SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İmar Planı Değişikliği Talebi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2- Tapu fotokopisi 3- Dilekçe ve Tapu Maliki farklı kişi ise vekaletname. 4- Meclisçe belirlenen Ücret

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

ÇALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar (409 Sayılı Kanun) 2 Nikah İşlemleri 3 Yaz Spor Okulları 4 Sosyal Yardımlar - Askerlik Şubesinden Alınan Resmi Yazı 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Malmüdürlüğünden

Detaylı

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 İstanbul, 04.01.2010 42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 31.12.2009 tarih ve 27449 (4. mükerrer) sayılı Resmi Gazete

Detaylı

EĞİRDİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTI TABLOSU

EĞİRDİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTI TABLOSU 1 2 3 ADI Yeni Kayıt Araç Tescil İşlemleri Trafik şahadetnameli Araç Tescil İşlemleri Kendi Adına Nakil Olan Araçların Tescil İşlemleri 1-Fatura 2-Uygunluk Belgesi (Aslı) 3-Özel tüketim Vergisi Makbuzu

Detaylı

EK 2 KÜRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK 2 KÜRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar (409 Sayılı Kanun) 2 Nikah İşlemleri 3 Sosyal Yardımlar - Askerlik Şubesinden Alınan Resmi Yazı 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Malmüdürlüğünden Alınan Vergi Kaydı

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 40)

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 40) SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 22.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26384 (SIRA NO: 40) A) İHRAÇ MALI TAŞIYAN

Detaylı

No: 2011/45 Tarih: 02.10.2011

No: 2011/45 Tarih: 02.10.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2011/45

Detaylı

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında SİRKÜLER Sayı : 2017/21 Tarih : 16.05.2017 Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında 26.4.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli 40 Nolu, SM, Serbest Muhasebecilik, SMMM, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM, Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ENGEÇ

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ENGEÇ BELGELENDİRME BÜRO AMİRLİĞİ 1 YİVSİZ AV TÜFEĞİ RUHSATNAMESİ 2 YİVSİZ AV TÜFEĞİ SATIN ALMA BELGESİ 3 YİVSİZ AV TÜFEĞİ DEVİR İŞLEMLERİ 5 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Detaylı

EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER 1 Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Başvuru Formu (Ek-2/A) 2 Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri İzin Formu (Ek-2/B) 3 Eşyanın bedelsiz gönderilme

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 20.05.2014 Sirküler No : 2014/22 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR SERBEST BÖLGELERDE KDV UYGULAMASI VE SERBEST BÖLGELERE YAPILAN TESLİM VE HİZMET İFALARININ İHRACAT İSTİSNASI KARŞISINDAKİ DURUMU

Detaylı

Bu niteliğe sahip antrepoların yukarıda belirtilen izin yazısını alabilmeleri için ayrıca;

Bu niteliğe sahip antrepoların yukarıda belirtilen izin yazısını alabilmeleri için ayrıca; Başlık 104 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Taslağı) Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi Kapsam A. TÜRKİYE DE İKAMET ETMEYENLERE DÖVİZ KARŞILIĞI YAPILAN TESLİMLERDE İHRACAT İSTİSNASI UYGULANMASI

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[6-2016/423]-91026 03.04.2017 Konu : Serbest bölgede üretilen yazılım

Detaylı

30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1. KONU: Bilindiği üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ YATIRIM REHBERİ

LOJİSTİK SEKTÖRÜ YATIRIM REHBERİ çi LOJİSTİK SEKTÖRÜ YATIRIM REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY - 2014 2014 1 KURULUŞ İŞLEMLERİNDEN ÖNCE YAPILACAK İŞLEMLER 2 LOJİSTİK ŞAHIS ŞİRKETİ KURMA REHBERİ 3 ŞAHIS FİRMASI KURMA PROSEDÜRÜ VE

Detaylı

ARAÇ NOTER SATIŞ TARİH OLUYORDU AMA OLMADI

ARAÇ NOTER SATIŞ TARİH OLUYORDU AMA OLMADI ARAÇ NOTER SATIŞ TARİH OLUYORDU AMA OLMADI NOTER İLE ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMLERİ YENİ NASIL YAPILACAĞI HAKKINDA HAZIRLANAN YAZIMIZ İÇİN LİNKİ TIKLAYINIZ İPTAL Yeni yılla birlikte araç satış, devir ve

Detaylı

"d) Yurdun faaliyet göstereceği bina kurucuya ait ise malik olduğuna dair beyan.

d) Yurdun faaliyet göstereceği bina kurucuya ait ise malik olduğuna dair beyan. 2012/2958 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İLE BAZI YÖNETMELİKLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi-No: 12/03/2012-2012/2958

Detaylı

EK 2 SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK 2 SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar (409 Sayılı Kanun) 2 Nikah İşlemleri 3 Yaz Spor Okulları 4 Sosyal Yardımlar - Askerlik Şubesinden Alınan Resmi Yazı 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Malmüdürlüğünden

Detaylı

DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO

DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin mükellefiyet tesisi Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin küçük veya kısıtlı olması

Detaylı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı Sayı: Rehber.2014/018 Ankara,19.04.2014 Konu: 34 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğ Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin 38.11 tarife pozisyon numarasında (Vuruntuyu

Detaylı

ÇAYIRLI TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇAYIRLI TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 01 YENİ KAYIT TESCİL 1-Araç Gümrük şahadetnameli ise aslı, fatura veya satış belgesi gibi diğer sahiplik belgeleri ise aslı görülmek suretiyle fotokopileri ( Not : Fatura kesim tarihinden 3 ay içerisinde

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO 1. T Plaka Devirleri 2. S Plaka Devir HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1-Başvuru Formu.(Ek-1) (Devir

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

YABANCILARA VE TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA KONUT VE İŞYERİ TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI

YABANCILARA VE TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA KONUT VE İŞYERİ TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI 05.05.2017/60-1 YABANCILARA VE TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA KONUT VE İŞYERİ TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI ÖZET : 6824 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren konut

Detaylı

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLA NMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ 1 MUNZAM AİDAT TAHAKKUKU (Ticari Kurumlar Vergisi Beyannamesi veya Gelir bilançoların işlenmesi) Vergisi

Detaylı

İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI

İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI SIRA 1. Üyelik Başvuru Formu (www.iso.org.tr web sitesinden veya Odamızdan alınabilir) 2. Sınai Hüviyet Beyannamesi (www.iso.org.tr web sitesinden veya Odamızdan

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

TEBLİĞ. ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur.

TEBLİĞ. ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur. 19 Nisan 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28977 TEBLİĞ M aliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 34) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 4 üncü maddesinin 2 numaralı

Detaylı

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GSM SERVİSİ HİZMET STANDARTLARITABLOSU

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GSM SERVİSİ HİZMET STANDARTLARITABLOSU SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GSM SERVİSİ HİZMET STANDARTLARITABLOSU SIRA BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 2 İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı ( 1.Sınıf GSM-Yer Seçim ve Tesis İzni)

Detaylı

Malul ve Engellilere Ait Taşıtlarda MTV İstisnası ve MTV Uygulamasında "Kasko Sigortası Değeri Esası" Konusundaki Yenilikler

Malul ve Engellilere Ait Taşıtlarda MTV İstisnası ve MTV Uygulamasında Kasko Sigortası Değeri Esası Konusundaki Yenilikler 1 SİRKÜLER - XXV Sirküler Tarihi: 02.04.2012 Sirküler No : 25 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı Yolu No:5-4 Vatan Rezidans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510

Detaylı

PRATĐK BĐLGĐLER 2011 YILI. Yıllık Kurumlar Vergisi 25 Nisan akşamına kadar Nisan sonu tamamı

PRATĐK BĐLGĐLER 2011 YILI. Yıllık Kurumlar Vergisi 25 Nisan akşamına kadar Nisan sonu tamamı PRATĐK BĐLGĐLER 2011 YILI 01.01.2011 tarihi itibariyle Vergi Kanunlarında yapılan değişiklikler ve güncel hatırlatmalar aşağıda sıralanmıştır; 1. Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri; Beyanname

Detaylı

MTV - Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri, Sıra Numarası, No : 26 Sayılı)

MTV - Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri, Sıra Numarası, No : 26 Sayılı) 26 Nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 26 Sayılı Tebliğ Resmi Gazete Sayı: 26036 Tarih: 27 Aralık 2005 (27.12.2005) Maliye Bakanlığından: Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Kapasite raporuna konu işyerinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline tescil ettirilmesi ve

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

TAVŞANLI KAYMAKAMLIĞI İlçe Dernekler Büro Şefliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TAVŞANLI KAYMAKAMLIĞI İlçe Dernekler Büro Şefliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAVŞANLI KAYMAKAMLIĞI İlçe Dernekler Büro Şefliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN HİZMETİN ADI BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Dernek kuruluş

Detaylı