STANDART MALĠYET MODELĠ UYGULAMA ÖRNEKLERĠ (PĠLOT PROJELER)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STANDART MALĠYET MODELĠ UYGULAMA ÖRNEKLERĠ (PĠLOT PROJELER)"

Transkript

1 STANDART MALĠYET MODELĠ UYGULAMA ÖRNEKLERĠ (PĠLOT PROJELER) Hazırlayan: Abdullah KARAER Ankara-2012 ISBN Bu çalışmanın sorumluluğu yazarına aittir. İnternet adresi ve yazar adı belirtilmek kaydıyla referans olarak kullanılabilir. Bu e-kitap, adresindedir ve başka bir internet adresinde yayınlanması kesinlikle yasaktır.

2 STANDART MALĠYET MODELĠ UYGULAMASI ÖRNEKLERĠ Standart Maliyet Modelinin ülkemizde uygulanmasını kolaylaştırıcı en önemli adımın, Standart Maliyet Modeli Uygulama Rehberinin hazırlanmasına müteakip olarak Standart Maliyet Modeli Uygulaması Örneklerinin kamuoyuna daha geniş ölçüde tanıtılması olacağına inanıyorum. Standart Maliyet Modeli Uygulaması Örnekleri olarak en uygun çalışmalar ise bugüne kadar ülkemizde gerçekleştirilen Standart Maliyet Modeli alanında gerçekleştirilen pilot projeler olacaktır. Standart Maliyet Modelinin ülkemizde tanıtılması amacıyla Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı tarafından 2007 yılında "Standart Maliyet Modelinin Türk Kamu Sektörüne Tanıtılması Projesi" hazırlanmış, bu proje 2008 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Hollanda ile işbirliği yapılarak çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına Standart Maliyet Modeli ile ilgili bilgi verilmiş ve tanıtım yapılmıştır. Standart Maliyet Modelinin tanıtımının ardından uzmanlarla birlikte modelin uygulanmasını içeren iki pilot proje (İşyeri Açma ve Çalışma-Otel Ruhsatı Alınması ile Araç Tescili) üzerinde çalışılmıştır. Bu iki pilot projeye ek olarak yılında TOBB ile Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı işbirliği çerçevesinde 2009 yılında Suudi Arabistan a Bisküvi İhracatı Örnek Olayı Sürecinde İdari Yüklerin Ölçülmesi ne ilişkin üçüncü pilot proje gerçekleştirilmiştir. Ülkemizde gerçekleştirilen söz konusu ilişkin pilot projeler ile Avrupa ve OECD ülkelerinde gerçekleştirilen Standart Maliyet Modeli Uygulamaları arasında bir takım farklılıklar bulunmaktadır. Avrupa ve OECD ülkelerinde Standart Maliyet Modeli Uygulamaları bu işte uzmanlaşmış özel şirketler veya Ulusal İstatistik kurumları tarafından yapılmakta iken ülkemizdeki pilot projeler Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığının koordinasyonunda farklı kamu kurumlarının temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan çalışma grupları aracığıyla yapılmıştır. İkinci temel farklılık ise ülkemizdeki pilot projelerde Avrupa ve OECD ülkelerinde olduğu çok ayrıntılı istatistiki çalışma içine girilmemiş ve Standart Maliyet Modelinin uygulanmasında basit ama Modelinin özünü esas alan bir yöntem izlenmiştir. Standart Maliyet Modeli uygulamalarının ülkeden ülkeye değiştiği ve her ülkenin kendi yapısal özelliklerine dikkate akarak Modeli yeniden şekillendirdiği hususu dikkate alındığında bu durumun oldukça yerinde olduğu ve Standart Maliyet Modelinin özüyle çelişmediği sürece son derece faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda Standart Maliyet Modeli alanında gerçekleştirilen pilot projelerinin ülkemiz açısından oldukça uygun Uygulama Örnekleri olduğu kanaatindeyim. Uygulama Örneklerinin hazırlanmasında kaynakça olarak İdareyi Geliştirme Başkanlığının verileri esas alınmıştır.

3 PĠLOT PROJE I-ARAÇ TESCĠL ĠġLEMLERĠ Standart Maliyet Modelinin Türk Kamu Yönetimine tanıtılması amacıyla ilk pilot proje olarak 2008 yılında Araç Tescil İşlemlerinde İdari Yüklerin Ölçülmesi ne ilişkin proje gerçekleştirilmiştir. PROJE ĠLĠġKĠN GENEL DEĞERLENDĠRME VE REVĠZYON Araç Tescil İşlemlerinde İdari Yüklerin Ölçülmesi projesinde araç tescil işlemlerinde idari yüklerin ölçülmesi hedeflenmiştir. Bu proje ülkemizdeki ilk Standart Maliyet Modeli uygulaması olması nedeniyle ayrı bir öneme sahiptir. Özellikle 2008 yılından sonra araç tescil işlemlerine ilişkin hukuki düzenlemeler (araç tescil işlemlerindeki noter maliyetlerinin düşürülmesi, Araç ve Sürücü Bilgi Sistemi ASBİS in kurulması vb.) yapılmasında bu proje sonucunda elde edilen verilerden faydalanılmıştır. Buna karşın söz konusu projede Standart Maliyet Modelinin esaslarıyla uyumlu olmayan iki temel husus bulunmaktadır. Projedeki ilk temel olumsuz husus araç tescil işlemleri esnasında harcanan zaman miktarı hesaplanmasına karşın harcanan zaman miktarının maliyeti hesaplanmamış oluşudur. Bürokratik işlemler için harcanan zamanın maliyeti, Standart Maliyet Modelinde İç Maliyet olarak adlandırılmakta olup idari yük kapsamında yer alan İç Maliyetin Proje kapsamında hesaplanması gerekmektedir. Projedeki ikinci temel olumsuz husus ise trafik sigortası kapsamında yer alan maliyetlerin finansal maliyet niteliğinde olduğu halde uyum maliyeti gibi ele alınmaları ve idari yük hesaplamalarına katılmalarıdır. Zorunlu trafik sigortası maliyeti ve trafik tescil işlemlerinde alınan harçlar düzenlemelerde doğrudan öngörülen finansal yükümlülükler olup, vatandaşlar bu maliyetlere bürokratik işlemlere uyum amacıyla katlanmamaktadır. Bu yükümlülükler düzenleyici doğrudan öngörülmekte olup idari yükümlülükler kapsamında yer almamaktadır. Yukarıda belirtilen iki husus dikkate alınmış ve bu kapsamda proje verileri revizyona tabi tutulmuştur. Projede hesaplamaların düzetilmeye tabi tutulmasıyla proje sonuçlarının Standart Maliyet Modelinin esaslarıyla uyumlu hale getirilmesi amaçlanmıştır. 1

4 1. PROJENĠN KAPSAMININ BELĠRLENMESĠ Projenin Kapsamı olarak araç tescil işlemlerinde idari yüklerin ölçülmesi olarak belirlenmiştir. 2. BĠLGĠ YÜKÜMLÜLÜKLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ Araç tescil işlemlerine ilişkin mevzuat ilişkin incelenmiş ve mevzuatın ilgili maddelerinde aşağıda belirtilen beş adet bilgi yükümlülüğü tespit edilmiştir. Vergi Dairesinden İlişik Kesme Belgesi alınması(karayolları Trafik Kanunu Madde 20/d, Karayolları Trafik Yönetmeliği Madde 36/2 ve Motorlu Kara Taşıtlar Vergisi Kanunu Madde 13/c) Noterde Satış Sözleşmesi düzenlenmesi işlemleri (Karayolları Trafik Kanunu Madde 20/d/4 ve Karayolları Trafik Yönetmeliği Madde 36/3) Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonundan EK1 - Araç Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formunun alınması, (Karayolları Trafik Yönetmeliği Madde 31/2 ve Karayolları Trafik Kanunu Madde 131/1 ve 131/2 ve Karayolları Trafik Yönetmeliği Madde 176/b/3) Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının yaptırılması işlemleri (Karayolları Trafik Kanunu Madde 91, Karayolları Trafik Yönetmeliği Madde 30/h) Trafik Tescil Şube Müdürlüğünde Tescil İşlemleri (Karayolları Trafik Kanunu Madde 19, Karayolları Trafik Kanunu Madde 20/e, Karayolları Trafik Yönetmeliği Madde 28, Karayolları Trafik Yönetmeliği Madde 30/6) ARAÇ DEVĠR ĠġLEMLERĠ SATICI (İlişik Kesme Belgesi) SATICI ALICI Şoförler Odası Nakil Devir Tescil Şubesi (Plaka Mühürü) Şoförler Odası Tescil Şubesi 2

5 3. BĠLGĠ YÜKÜMLÜLÜKLERĠNĠN ANALĠZĠ VE ĠDARĠ FAALĠYETLERĠN BELĠRLENMESĠ Araç tescil işlemlerine ilişkin mevzuatın ilgili hükümlerden kaynaklanan bilgi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için vatandaşların yapması gereken idari faaliyetler, her bir bilgi yükümlülüğü açısından ayrı ayrı incelenmiştir Vergi Dairesinden ĠliĢik Kesme Belgesi alınmasına iliģkin Ġdari Faaliyetler İlişik kesme belgesinin alınması (Vergi dairesinde ve vergi dairesine ulaşımda geçen zamanın maliyeti) Vergi Dairesine ulaşım masraflarının ödenmesi 3.2. Noterde SatıĢ SözleĢmesi düzenlenmesi iģlemleri Noterde satış sözleşmesi işlemlerinin tamamlanması (noterde ve yolda geçen zamanın maliyeti) Noter ücreti ve diğer noter masraflarının ödenmesi Notere ulaşım masraflarının ödenmesi 3.3. Araç Trafik Tescil Formunun verilmesi Araç Trafik Tescil Formunun doldurulması (Tescil formunun doldurulmasında geçen zamanın maliyeti) Araç Trafik Tescil Form bedelinin ödenmesi 3.4. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının yaptırılması iģlemleri Trafik acentesinde Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının yaptırılması (Trafik acentesinde geçen zamanın maliyeti) Trafik acentesine ulaşım masraflarının ödenmesi 3.5. Trafik Tescil ġube Müdürlüğünde Tescil ĠĢlemleri Trafik tescil şubesinde trafik tescil işlemlerinin tamamlanması, (Trafik tescil şubesinde geçen zamanın maliyeti) Trafik tescil şubesine ulaşım masraflarının ödenmesi 4. ANKETĠN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI Proje yürütülürken, 5 sorudan oluşan bir anket formu hazırlanmıştır. 5 farklı ilde (Ankara, Erzurum, Sinop ve Kahramanmaraş) 20 kişi ile yüz yüze görüşülerek 100 anket gerçekleştirilmiş ve ilgili illerdeki trafik tescil bürolarıyla görüşülmüştür. 3

6 ARAÇ TESCĠL ĠġLEMLERĠNDE MALĠYET ÖLÇME ANKET FORMU (NAKĠL - DEVĠR ĠġLEMĠ ĠÇĠN ) 1-Vergi dairesinden iliģik kesme belgesi alınması; a) İlgili vergi dairesine ulaşım maliyeti(gidiş-geliş)...ytl dir. b) Vergi dairesine başvuru için harcanan süre (yolda geçen zaman dahil/bekleme süresi hariç) dır. (saat/dakika) 2-Noter satıģ sözleģmesi düzenlenmesi; a) Notere ulaşım maliyeti (gidiş-geliş).ytl dir. b) Noterde geçirilen süre (yolda geçen zaman dahil)...dır.(saat/dakika) c) Notere ödenen toplam para.ytl dir. d) Varsa noterde ödenen para dışındaki diğer maliyetler (fotokopi vb.)...ytl dir. e) Aracın kasko bedeli YTL dir. 3- ġoförler Odasından araç dosyası alınması; a) Araç dosyası ve içindeki formlara ödenen toplam ücret.ytl dir. b) Form doldurma ücreti YTL dir. c) Kendisi doldurmuş ise doldurma süresi..dakikadır. 4- Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası nın yaptırılması; a) Sigorta acentesine ulaşım maliyeti.ytl dir. b) Sigorta acentesinde geçirilen süre (yolda geçen zaman dahil)...dir. (saat/dakika) c) Sigorta poliçesi için ödenen toplam para.ytl dir. 5-Trafik Tescil ġube Müdürlüğünde tescil iģlemi; a) Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne ulaşım maliyeti YTL dir. b) Trf. Tescil Şube Müdürlüğünde geçirilen süre (yolda geçen zaman dahil)...dır. (saat/dakika) c) Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne ödenen toplam para.ytl dir. 4

7 5. MĠKTAR PARAMETRELERĠNĠN BELĠRLENMESĠ 5.1.Miktar Parametrelerinin Belirlenmesi 2007 yılı için Tecil Edilen Araç Sayısı Fiyat Parametrelerinin Belirlenmesi Tarife bedelinin hesaplanması İkinci el araçların trafik tescil işlemlerine ilişkin idari faaliyetler vatandaşlar tarafından gerçekleştirildiği için Tarife bedelinin Brüt asgari ücret bazında saat başı işçilik ücreti üzerinden hesaplanması gerekmektedir yılı brüt asgari ücret miktarı 585,00 Haftalık azami çalışma süresi 45 saat Aylık toplam azami çalışma süresi 180 saat Brüt asgari ücret bazında saat başı miktarı (585,00 TL/180 saat=3;25 TL/sa) Tarife Bedeli: Brüt asgari ücret bazında saat baģı miktarı 3,25 TL/sa İlişik kesme belgesinin alınması (Vergi Dairesi ve yolda geçen zaman kaybı) Noterde satış sözleşmesi işlemlerinin tamamlanması (noterde ve yolda geçen zaman kaybı) Araç Trafik Tescil Formunun doldurulması (Tescil formunun doldurulmasında geçen zaman kaybı) Trafik acentesinde Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının yaptırılması (Trafik acentesinde geçen zaman kaybı) Trafik tescil şubesinde trafik tescil işlemlerinin tamamlanması (Trafik tescil şubesinde geçen zaman kaybı) 39 dakika 50 dakika 18 dakika 30 dakika 40 dakika Cepten Ödeme Maliyetleri ise Vergi dairesine ulaşım masrafı 4 TL Noter ücreti ve diğer noter masrafları 208 TL Noterliğe ulaşım masrafı 4 TL Araç Trafik Tescil Form bedeli.0,80 TL Trafik acentesine ulaşım masrafı..5 TL Trafik tescil şubesine ulaşım masrafı.5 TL olarak tespit edilmiştir. 5

8 5.3.Ġdari Yüklerin hesaplanması Maliyet parametrelerinin anket formuyla yapılan araştırmayla tespitinin ardından idari faaliyetlere ait idari yükler hesaplanır. No Ġdari Faaliyetler Ġç Maliyetler Cepten Fiyat Miktar Ġdari Yük Ücret Zaman Toplam Ödeme (P) (Q) (PxQ) TL/sa (sa) Maliyetleri 3.1. Vergi Dairesinden ĠliĢik Kesme Belgesi alınması 3,25 39/60 2,12 4 6, , İlişik kesme belgesinin alınması (Vergi Dairesi ve yolda geçen zaman 3,25 39/60 2,12 2, kaybı) , Vergi Dairesine ulaşım masraflarının ödenmesi 4 4, , Noterde SatıĢ SözleĢmesi düzenlenmesi iģlemleri 3,25 50/60 2, , , Noterde satış sözleşmesi işlemlerinin tamamlanması (noterde ve yolda 3,25 50/60 2,71 2, geçen zamanın maliyeti) , Noter ücreti ve diğer noter masraflarının ödenmesi , Notere ulaşım masrafının ödenmesi , Araç Trafik Tescil Formunun verilmesi 3,25 18/60 0,98 0,80 1, , Araç Trafik Tescil Formunun doldurulması (Tescil formunun 3,25 18/60 0,98 0, doldurulmasında geçen zamanın maliyeti) , Araç Trafik Tescil Form bedelinin ödenmesi 0,80 0, , Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının yaptırılması iģlemleri 3,25 30/60 1,63 5 6, , Trafik acentesinde Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının yaptırılması 3,25 30/60 1,63 1, (Trafik acentesinde geçen zamanın maliyeti) , Trafik acentesine ulaşım masraflarının ödenmesi , Trafik Tescil ġube Müdürlüğünde Tescil ĠĢlemleri 3,25 40/60 2,17 5 7, , Trafik tescil şubesinde trafik tescil işlemlerinin tamamlanması(trafik tescil 3,25 40/60 2,17 2, şubesinde geçen zamanın maliyeti) , Trafik tescil şubesine ulaşım masraflarının ödenmesi ,00 TOPLAM 9,61 226,8 236, ,35 6

9 6. DEĞERLENDĠRME VE RAPORLAMA 6.1. Verileri Bir Araya Getirme, TablolaĢtırma ve Analize Uygun Hale Getirme Standart Maliyet Modelinin uygulanmasıyla elde edilen verileri özetleyen ve bir araya toplandığı aşağıdaki tablo oluşturulmuştur. No Bilgi Yükümlülükleri Ġdari Yük Tutarı 1 Vergi Dairesinden İlişik Kesme Belgesi alınması ,20 2 Noterde Satış Sözleşmesi düzenlenmesi işlemleri ,85 3 Araç Trafik Tescil Formunun verilmesi ,30 4 Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının yaptırılması işlemleri ,05 5 Trafik Tescil Şube Müdürlüğünde Tescil İşlemleri ,95 Toplam Ġdari Yük , Verilerin Değerlendirilmesi ve Ayrıntılı Analizinin Yapılması Standart Maliyet Modeli yöntemiyle elde edilen verilerin tam olarak ortaya konmasının ardından bu veriler değerlendirmeye tabi tutulmuştur. İdari Yük Tutarı , , , , ,00 0,00 İdari Yük Tutarı i 7

10 İdari Yük Dağılımı , , , ,00 İdari Yük Dağılımı , ,00 0, ,35 İç Maliyet Cepten Ödeme Maliyeti 6.3. Ġdari Yük Azaltıcı BasitleĢtirme Önerilerin Ortaya Konması İdari yük azaltıcı basitleştirme önerileri olarak; İlişik kesme belgesini almak için vergi dairesine gitme zorunluluğunun kalkması, Araç satış işlemlerinin noterler yerine AB ülkelerinde olduğu gibi trafik tescil birimlerinde ya da araç sahibi ile alıcısı arasında yapılacak bir protokolle yapılması, Araç tescili için şoförler odasından müracaat formu alma zorunluluğunun kaldırılıp, bu formun trafik tescil birimlerinde bulunan bilgisayarlardan otomatik döküm alınması, Aracın MTV borcu ve trafik cezası olup olmadığının Emniyet bilgisayarından sorgulanabilmesi, bu amaçla GİB ile Emniyet POLNET hattına bağlantı sağlanması önerilmiştir BasitleĢtirme Önerilerinin Uygulanmasının Sağlayıcı Tasarrufların Ortaya Konması İlişik kesme belgesini almak için vergi dairesine gitme zorunluluğunun kalkması ve aracın MTV borcu ve trafik cezası olup olmadığının Emniyet bilgisayarından sorgulanabilmesi halinde ,20 TL/zamanlık masraf ortadan kalkmış olacağı, Araç satış işlemlerinin noterler yerine AB ülkelerinde olduğu gibi trafik tescil birimlerinde ya da araç sahibi ile alıcısı arasında yapılacak bir protokolle yapılması halinde ,85 TL/zamanlık maliyetten tasarruf sağlamanın mümkün olacağı, 8

11 Araç tescili için şoförler odasından müracaat formu alma zorunluluğunun kaldırılıp, bu formun trafik tescil birimlerinde bulunan bilgisayarlardan otomatik döküm alınması halinde ,30 TL/zaman maliyetten tasarruf sağlamanın mümkün olacağı, Yukarıda belirtilen üç önerinin uygulanması durumunda idari yük tutarında toplam ,35 TL lik bir azalma meydana geleceği hesaplanmıştır. Bu durumda idari yüklerin toplam tutarında % 94 ( ,35 TL/ ,35 TL=% 94) oranında azalma olacağı ön görülmüştür. 9

12 PĠLOT PROJE 2-OTEL AÇMA VE ĠġLETĠLMESĠ ĠġLEMLERĠ Standart Maliyet Modelinin Türk Kamu Yönetimine tanıtılması amacıyla 2008 yılında Otel açılması ve işletilmesi ilişkin pilot proje gerçekleştirilmiştir. 1. PROJENĠN KAPSAMININ BELĠRLENMESĠ Projenin Kapsamı olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliği çerçevesinde otel açılması ve işletilmesi olarak belirlenmiştir. 2. BĠLGĠ YÜKÜMLÜLÜKLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ Otel açılması ve işletilmesine ilişkin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliği incelenmiş ve Yönetmeliğin ilgili maddelerinde aşağıda belirtilen beş adet bilgi yükümlülüğü tespit edilmiştir. Başvuru ve Beyan Formunun doldurulması (Madde 5, Madde 32 & Örnek 1) Mesul Müdür bildirilmesi (Madde 35) Çalıştırılan kişilerin yetkili idareye bildirilmesi (Madde 36) Konaklayan kişilerin günlük kayıtlarının yapılması (Madde 43) Denetim (Madde 5 ve diğer) 3. BĠLGĠ YÜKÜMLÜLÜKLERĠNĠN ANALĠZĠ VE ĠDARĠ FAALĠYETLERĠN BELĠRLENMESĠ İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinde otel açılması ve işletilmesine ilişkin hükümlerden kaynaklanan bilgi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için işletmelerin yapması gereken idari faaliyetler, her bir bilgi yükümlülüğü açısından ayrı ayrı incelenmiştir. 10

13 1) ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma BaĢvurusunun bulunulması ve BaĢvuru Beyan Formunun doldurulmasına iliģkin Ġdari Faaliyetler 1.1. Kira sözleģmesinin veya Tapu senedinin örneği verilmesi Kira sözleşmesinin veya tapu senedinin noter onaylı suretinin alınması, Noter ve ulaşım masraflarının ödenmesi, 1.2. Vergi dairesinde mükellefiyet kaydının yapıldığını gösteren vergi levhası suretinin verilmesi Vergi levhasının fotokopisinin çekilmesi, Vergi levhası fotokopi ücretinin ödenmesi 1.3. Oda kayıt belgesi verilmesi Ticaret odasına oda kayıt belgesi alınması için başvurulması Oda kayıt belgesi bedeli ve ulaşım masraflarının ödenmesi 1.4. Yapı kullanma izin belgesi örneğini verilmesi Yapı kullanma izin belgesinin fotokopi çekilmesi Yapı kullanma izin belgesinin fotokopi ücretinin ödenmesi 1.5. Karayolu trafik güvenlik izin belgesi verilmesi Karayolu trafik güvenlik izin belgesinin fotokopisinin çekilmesi Karayolu trafik güvenlik izin belgesinin fotokopi ücretinin ödenmesi 1.6. Ġtfaiye raporu verilmesi İtfaiye Raporu alınmasına ilişkin işlemlerin yapılması, İtfaiye raporu ücretinin ödenmesi, Ulaşım masraflarının ödenmesi (2 kere) 11

14 1.7. Mesafe krokisi verilmesi Mesafe krokisi çizmek/çizdirmek 1.8. BaĢvuru ve Beyan Formunun doldurulması Başvuru ve beyan formunun doldurulması Ulaşım masraflarının ödenmesi 2) Mesul Müdürün bildirilmesi 2.1. Dilekçenin verilmesi Mesul müdürün bildirilmesine ilişkin dilekçenin verilmesi, 2.2. Nüfus Cüzdanının noter onaylı örneğini vermek Nüfus cüzdanının noterde onaylı suretinin alınması, Noter ve ulaşım masraflarının ödenmesi 2.3. Sağlık raporu verilmesi Yetkili sağlık birimlerinden sağlık raporu alınması, Sağlık raporu bedeli ve ulaşım masraflarının ödenmesi, 2.4. Ġkametgâh belgesi alınması Muhtarlıktan ikametgâh belgesi alınması, İkametgâh belgesi ücreti ve ulaşım masraflarının ödenmesi 2.5.Mesul müdürlük kararının noter onaylı örneğini vermek Mesul müdürlük kararının noterde tasdik edilmesi işlemleri Noter ve ulaşım masraflarının ödenmesi 3) ÇalıĢtırılan kiģilerin yetkili idareye bildirilmesi 12

15 3.1. Nüfus cüzdanı örneği vermek Nüfus cüzdanının fotokopisinin çekilmesi Fotokopi ve ulaşım masraflarının ödenmesi 3.2. Sağlık raporu almak(6 ayda bir yenilenmeli) Yetkili sağlık birimlerinden sağlık raporu alınması, Sağlık raporu bedeli ve ulaşım masraflarının ödenmesi, 3.2. Adli sicil belgesi vermek Yetkili adli mercilerden adli sicil belgesi alınması Adli sicil belgesi ücreti ve ulaşım (2 kere) masraflarının ödenmesi 4) Konaklayan kiģilerin günlük kayıtlarının yapılması 4.1. Tesis kodu ve bağlanma Ģifresi için baģvurmak Tesis kodu ve bağlanma şifresi için başvuru işlemlerinin yapılması Başvuru esnasında verilen belgelerin fotokopi bedeli ile ulaşım masraflarının ödenmesi 4.2. Konaklayan kiģilerin kimlik bilgilerinin bilgisayara girilmesi Bilgisayara veri girişi yapılması Sistemden veri çekilmesinin beklenmesi Internet ve elektrik kullanım bedeli ödenmesi 5) Denetim 13

16 5.1. BaĢvuru ve beyan formunda belirtilen hususların denetlenmesi esnasında yetkililerin istediği bilgileri verilmesi, belgeleri gösterilmesi ve görülmesi gereken yer ve malzemeler varsa göstermek Başvuru ve beyan formunda belirtilen hususların denetlenmesi esnasında yetkililerin istediği bilgilerin verilmesi, gerekli belgelerin gösterilmesi ve görülmesi gereken yer ve malzemeler varsa gösterilmesi 5.2. Ġtfaiye teģkilatının yaptığı denetim sırasında gerekenleri yapmak İtfaiye teşkilatının işyerinde gerekli yangın güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin yaptığı denetim esnasında yetkililerin istediği bilgilerin verilmesi, gerekli belgelerin gösterilmesi ve görülmesi gereken yer ve malzemelerin gösterilmesi 4. ANKETĠN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI 4.1. Anket Hazırlanması Mevzuatın getirdiği idari yüklerin ölçülmesine yönelik soruların yer aldığı bir anket formu hazırlanmıştır. Tutarlılığın ölçülmesi için aynı cevabı içeren sorular ankette yer almıştır. Anketin cevaplanabilirliği test edilmiştir Anketin Uygulanması Şehir merkezinde olan turistik oteller, şehir merkezinde olmayan turistik oteller ve turistik olmayan oteller grubundan her birine 5 adet anket uygulanmıştır. Çeşitliliğin sağlanması amacıyla 2 yıldızlı, 3 yıldızlı, 4 yıldızlı ve 5 yıldızlı otellere anket uygulanmıştır. Seçilmiş otellerin müdürleri veya müdür yardımcılarına anket yapılmıştır Anket yapılan Otellere iliģkin Bilgiler Anket yapılan otellere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Otelin Yeri ve Niteliği ** *** **** ***** Şehir Merkezinde Olan Turistik Otel Şehir Merkezinde Olmayan Turistik Otel 2 3 Turistik Olmayan Otel

17 4.4. Anket Formuna iliģkin Bilgiler Anket yapılan otellere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI YÖNETMELİĞİNE GÖRE YAPILAN OTEL AÇMA İŞLEMLERİNDE ORTYA ÇIKAN İDARİ YÜKLERİN TESPİTİNE İLİŞKİN ANKET FORMU OTEL BİLGİLERİ 1) Otelin Adı 2) Sınıfı.Yıldızlı 3) Kapasitesi. Yataklı 4) Başvuru ve beyan formu; OTEL AÇMAK İÇİN İSTENEN BELGELER a) Başvuru için harcanan zaman (Yolda geçen zaman dahil/bekleme süresi hariç). saattir. b) Form. dakikada dolduruluyor. c) Form ücreti. YTL ç) Başvuru harcı. YTL d) Yetkili idareye ulaşım maliyeti. YTL 5) Kira Sözleşmesi ya da Tapu Senedi hangi şekilde isteniyor? a) Noter onaylı örneği b) Resmi kurum onaylı örneği c) Fotokopisi 6) Noter onaylı örneği isteniyorsa; a) Notere ulaşım maliyeti. YTL b) Notere verilen para. YTL c) Noterde geçirilen zaman (Yolda geçen zaman dahil). 7) Vergi dairesi kayıtları ve işe başlama belgesi hangi şekilde isteniyor? a) Noter onaylı örneği b) Resmi kurum onaylı örneği c) Fotokopisi 8) Noter onaylı örneği isteniyorsa; a) Notere ulaşım maliyeti. YTL b) Notere verilen para. YTL c) Noterde geçirilen zaman (Yolda geçen zaman dahil). 9) Oda Kayıt Sureti alınırken a) Odaya ulaşım maliyeti. YTL b) Odaya verilen para. YTL c) Odada geçirilen zaman (Yolda geçen zaman dahil). 10) Yapı Kullanma İzin Belgesi hangi şekilde isteniyor? a) Noter onaylı örneği b) Resmi kurum onaylı örneği c) Fotokopisi 11) Noter onaylı örneği isteniyorsa; a) Notere ulaşım maliyeti. YTL b) Notere verilen para. YTL c) Noterde geçirilen zaman (Yolda geçen zaman dahil). 15

18 12) Mesafe Krokisini ; a) Çizerim b) Çizdiririm 13) Çizdirilirse a) Saatlik maliyeti. YTL olan.;.. saattte çizer. 14) İtfaiye Raporu alınırken a) Dilekçe form. dakikada dolduruluyor. b) İtfaiyeye ulaşım maliyeti. YTL c) İtfaiyeye verilen harç. YTL (isteniyorsa) ç) Başvuru için harcanan zaman (Yolda geçen zaman dahil/bekleme süresi hariç). saattir. d) Denetim sırasında görevli personel. dakika harcamıştır ve aylığı (brüt). YTLdir. Mesul Müdürlük Belgesi için 15) Dilekçe form. dakikada dolduruluyor. 16) Nüfus Cüzdan Örneği hangi şekilde isteniyor? a) Noter onaylı örneği b) Resmi kurum onaylı örneği c) Fotokopisi 17) Noter onaylı örneği isteniyorsa; a) Notere ulaşım maliyeti. YTL b) Notere verilen para. YTL c) Noterde geçirilen zaman (Yolda geçen zaman dahil). 18) Sağlık Raporunun Türü a) Kurul b) Uzman Hekim 19) Sağlık Raporu alınırken; a) Harcanan zaman (Yolda geçen zaman dahil/bekleme süresi dahil). saattir. b) Hastaneye/doktora; verilen para. YTL, ulaşım maliyeti. YTL. 20) İkametgah Belgesi için; a) Ulaşım maliyeti. YTL b) Muhtara verilen para YTL. c) Geçirilen zaman (Yolda geçen zaman dahil). 21) Adli Sicil Kaydı için; a) Ulaşım maliyeti. YTL b) Adliyeye verilen para YTL. c) Geçirilen zaman (Yolda geçen zaman dahil). 22) Yetki Belgesi hangi şekilde isteniyor? a) İstenmiyor b) Noter onaylı örneği c) Resmi kurum onaylı örneği ç) Fotokopisi 23) Noter onaylı örneği isteniyorsa; a) Notere ulaşım maliyeti. YTL b) Notere verilen para. YTL c) Noterde geçirilen zaman (Yolda geçen zaman dahil). 24) Yönetim Kurulu Kararı hangi şekilde isteniyor? a) İstenmiyor b) Noter onaylı örneği c) Resmi kurum onaylı örneği ç) Fotokopisi 16

19 25) Noter onaylı örneği isteniyorsa; a) Notere ulaşım maliyeti. YTL b) Notere verilen para. YTL c) Noterde geçirilen zaman (Yolda geçen zaman dahil). 26) Fotoğraf isteniyorsa a). adet isteniyor. b) Maliyeti YTL 27) Otel karayolu üzerine kurulu ise Trafik Güvenlik İzini için a) Ulaşım maliyeti. YTL b) Form ücreti. YTL c) Harç. YTL ç) İzni almak için geçilen zaman (Yolda geçen zaman dahil/bekleme süresi hariç). saattir. 28) Çalıştırılacak kişilerin beyanı yetkili idareye hangi şekilde yapılıyor? a) Yapılmıyor b) Elektronik ortamda c) Kimlik bildirmeye ilişkin matbu forma yazarak 29) Kimlik bildirmeye ilişkin elektronik form dolduruluyorsa her bir form; a). dakikada doldurulur b) maliyeti. YTL 30) Kimlik bildirmeye ilişkin matbu form dolduruluyorsa her bir form; a). dakikada doldurulur b) maliyeti. YTL 31) Sağlık Raporu alınırken; a) Harcanan zaman (Yolda geçen zaman dahil/bekleme süresi dahil). saattir. b) Hastaneye; verilen para. YTL, ulaşım maliyeti. YTL. 32) Adli Sicil Kaydı için; a) Ulaşım maliyeti. YTL b) Adliyeye verilen para YTL. c) Geçirilen zaman (Yolda geçen zaman dahil). 33) Canlı Müzik İzin Belgesi için a) Dilekçe form. dakikada dolduruluyor. b) Başvuru ücreti. YTL c) Yetkili idareye ulaşım maliyeti. YTL ç) Başvuru için harcanan zaman (Yolda geçen zaman dahil/bekleme süresi hariç). saattir. 34) Konaklayan kişilerin kayıtları hangi şekilde tutuluyor? a) Deftere yazılarak b) Bilgisayara veri girilerek c) Her ikisi de 35) Deftere yazılarak tutuluyorsa; a) Kişi başına harcanan defter sayfası.. adet b) Bir kişinin bilgileri tutulurken harcanan zaman. dakikadır. 17

20 36) Veri girilerek tutuluyorsa; a) Bir kişinin bilgilerine ilişkin veriler girilirken harcanan zaman. dakikadır. 37) Ver girilirken; a) Bilgisayar maliyeti. YTL(Sadece bu amaç için alındıysa) b) Elektrik maliyeti. YTL c) Bu işle görevli personelin aylığı (brüt).. YTL ç) Internet maliyeti. YTL 38) Ayrılan personel hangi şekilde bildiriliyor? a) Form doldurularak b) Bilgisayara veri girilerek c) Her ikisi de 39) Form doldurularak bildiriliyorsa; a) 18

21 5. MĠKTAR PARAMETRELERĠNĠN BELĠRLENMESĠ a. Miktar Parametrelerinin Belirlenmesi 2007 yılı için Faaliyet Gösteren Otel sayısı Yeni Açılan Otel 85 Konaklayan Yabancı Turist sayısı: Konaklayan Yerli Turist sayısı: ÇalıĢan Sayısı (Toplam) ÇalıĢan Sayısı (Yeni) olarak belirlenmiştir. b. Fiyat Parametrelerinin Belirlenmesi Tarife bedeli (saatlik ücret) Otel Sahibi Personel Müdür Personel 50 TL 40 TL 25 TL Cepten Ödeme Maliyetleri ise Yıllık elektrik ve internet İkametgâh belgesi Sağlık raporu İtfaiye raporu Odaya kayıt belgesi Noter onayı Yol masrafı Fotokopi masrafı 1020 TL 10 TL 95 TL 200 TL 10 TL 20 TL 5 TL 2 TL olarak tespit edilmiştir. 19

22 c. Ġdari Yüklerin hesaplanması Maliyet parametrelerinin anket formuyla yapılan araştırmayla tespitinin ardından idari faaliyetlere ait idari yükler hesaplanır BaĢvuru ve Beyan Formunun Doldurulmasına iliģkin Ġdari Yüklerin hesaplanması No Ġdari Faaliyetler Ġç Maliyetler Cepten Fiyat Ücret Zaman Toplam Ödeme (P) TL (dk/sa) Maliyetleri 1.1. Kira sözleģmesinin veya Tapu senedinin örneği verilmesi 40 40/ Kira sözleşmesinin veya tapu senedinin noter onaylı suretinin alınması, 40 40/ Noter ve ulaşım masraflarının ödenmesi, Vergi dairesinde mükellefiyet kaydının mevcut olduğunu vergi levhası suretinin 25 5/ verilmesi Vergi levhasının fotokopisinin çekilmesi, 25 5/ Vergi levhası fotokopi ücretinin ödenmesi Oda kayıt belgesi verilmesi 40 30/ Ticaret odasına oda kayıt belgesi alınması için başvurulması 40 30/ Oda kayıt belgesi bedeli ve ulaşım masraflarının ödenmesi Yapı kullanma izin belgesi örneğini verilmesi 25 5/ Yapı kullanma izin belgesinin fotokopi çekilmesi 25 5/ Yapı kullanma izin belgesinin fotokopi ücretinin ödenmesi Karayolu trafik güvenlik izin belgesi verilmesi 25 5/ Karayolu trafik güvenlik izin belgesinin fotokopisinin çekilmesi 25 5/ Karayolu trafik güvenlik izin belgesinin fotokopi ücretinin ödenmesi Ġtfaiye raporu verilmesi / İtfaiye Raporu alınmasına ilişkin işlemlerin yapılması, / İtfaiye raporu ücretinin ödenmesi,(bazı itfaiye birimleri rapor ücreti talep etmiyor.) Ulaşım masraflarının ödenmesi (2 kere) Mesafe krokisi verilmesi 25 15/ Mesafe krokisi çizmek/çizdirmek 25 15/ BaĢvuru ve Beyan Formunun doldurulması / Başvuru ve beyan formunun doldurulması / Ulaşım masraflarının ödenmesi TOPLAM Miktar (Q) Ġdari Yük (PxQ) 20

23 Mesul Müdür Bildirilmesine iliģkin Ġdari Yüklerin hesaplanması No Ġdari Faaliyetler Ġç Maliyetler Cepten Fiyat Miktar Ġdari Yük Ücret Zaman Toplam Ödeme (P) (Q) (PxQ) Maliyetleri 2.1. Mesul Müdürün bildirilmesi 40 5/ Mesul müdürün bildirilmesine ilişkin dilekçenin verilmesi 40 5/ Nüfus Cüzdanının noter onaylı örneğinin verilmesi 40 40/ Nüfus cüzdanının noterde onaylı suretinin alınması 40 40/ Noter ve ulaģım masraflarının ödenmesi Sağlık raporu verilmesi / Yetkili sağlık birimlerinden sağlık raporu alınması / Sağlık raporu bedeli ve ulaşım masraflarının ödenmesi Ġkametgâh belgesi alınması 40 45/ Muhtarlıktan ikametgâh belgesi alınması 40 45/ İkametgâh belgesi ücreti ve ulaşım masraflarının ödenmesi Mesul müdürlük kararının noter onaylı örneğinin verilmesi 40 40/ Mesul müdürlük kararının noterde tasdik edilmesi işlemleri 40 40/ Noter ve ulaşım masraflarının ödenmesi TOPLAM TL 21

24 ÇalıĢtırılan KiĢilerin Yetkili Ġdareye Bildirilmesine iliģkin Ġdari Yüklerin hesaplanması No Ġdari Faaliyetler Ġç Maliyetler Cepten Fiyat Miktar Ġdari Yük Ücret Zaman Toplam Ödeme (P) (Q) (PxQ) Maliyetleri 3.1. Nüfus cüzdanı örneği verilmesi 25 40/ Nüfus cüzdanının fotokopisinin çekilmesi 25 40/ Fotokopi ve ulaşım masraflarının ödenmesi Sağlık raporu almak(6 ayda bir yenilenmeli) / Yetkili sağlık birimlerinden sağlık raporu alınması, / Sağlık raporu bedeli ve ulaşım masraflarının ödenmesi, Adli sicil belgesi verilmesi 40/ Yetkili adli mercilerden adli sicil belgesi alınması 25 40/ Adli sicil belgesi ücreti ve ulaşım (2 kere) masraflarının ödenmesi TOPLAM Konaklayan KiĢilerin Günlük Kayıtlarının Yapılmasına iliģkin Ġdari Yüklerin hesaplanması No Ġdari Faaliyetler Ġç Maliyetler Cepten Fiyat Miktar Ġdari Yük Ücret Zaman Toplam Ödeme (P) (Q) (PxQ) Maliyetleri 4.1. Tesis kodu ve bağlanma Ģifresi için baģvurulması 1 15/ Tesis kodu ve bağlanma şifresi için başvuru işlemlerinin yapılması / Başvuru esnasında verilen belgelerin fotokopi bedeli ile ulaşım masraflarının ödenmesi Konaklayan kiģilerin kimlik bilgilerini bilgisayara girmek 1 45/ Bilgisayara veri girişi yapılması 25 15/ Sistemden veri çekilmesini beklemesi / Internet ve elektrik kullanım bedeli ödenmesi TOPLAM

25 Denetim faaliyetlerine iliģkin Ġdari Yüklerin hesaplanması No Ġdari Faaliyetler Ġç Maliyetler Cepten Ücret Zaman Toplam 5.1. BaĢvuru ve beyan formunda belirtilen hususların denetlenmesi esnasında yetkililerin istediği bilgileri verilmesi, belgeleri gösterilmesi ve görülmesi gereken yer ve malzemeler varsa göstermek Başvuru ve beyan formunda belirtilen hususların denetlenmesi esnasında yetkililerin istediği bilgilerin verilmesi, gerekli belgelerin gösterilmesi ve görülmesi gereken yer ve malzemeler varsa gösterilmesi 5.2. Ġtfaiye teģkilatının yaptığı denetim sırasında gerekenlerin yapmak İtfaiye teşkilatının işyerinde gerekli yangın güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin yaptığı denetim esnasında yetkililerin istediği bilgilerin verilmesi, gerekli belgelerin gösterilmesi ve görülmesi gereken yer ve malzemelerin gösterilmesi Ödeme Maliyetleri Fiyat (P) Miktar (Q) Ġdari Yük (PxQ) TOPLAM

26 6. DEĞERLENDĠRME VE RAPORLAMA a. Verileri Bir Araya Getirme, TablolaĢtırma ve Analize Uygun Hale Getirme Standart Maliyet Modelinin uygulanmasıyla elde edilen verileri özetleyen ve bir araya toplandığı aşağıdaki tablo oluşturulmuştur. No Bilgi Yükümlülükleri Ġdari Yük Tutarı 1 Başvuru ve Beyan Formunun doldurulması TL 2 Mesul Müdür bildirilmesi TL 3 Çalıştırılan kişilerin yetkili idareye bildirilmesi TL 4 Konaklayan kişilerin günlük kayıtlarının yapılması TL 5 Denetim TL Toplam Ġdari Yük TL 6.2 Verilerin Değerlendirilmesi ve Ayrıntılı Analizinin Yapılması Standart Maliyet Modeli yöntemiyle elde edilen verilerin tam olarak ortaya konmasının ardından bu veriler değerlendirmeye tabi tutulmuştur TL i TL TL TL TL TL TL TL TL TL - TL Başvuru ve Beyan Formunun doldurulması Çalıştırılan kişilerin yetkili idareye bildirilmesi Denetim Mesul Müdür bildirilmesi Konaklayan kişilerin günlük kayıtlarının yapılması 24

27 TL TL TL TL TL TL TL 0 TL TL İç Maliyet Cepten Ödeme Maliyeti 6.3. Ġdari Yük Azaltıcı BasitleĢtirme Önerilerin Ortaya Konması İdari yük azaltıcı basitleştirme önerileri olarak; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin çalıştırılan kişilerin yetkili idareye bildirilmesini düzenleyen 36 ncı maddesinin kaldırılması, Yönetmeliğe başvuru esnasında istenilen tüm belgelerin aslı getirildiğinde fotokopisinin ilgili görevli tarafından onaylanacağına ilişkin bir hüküm konulması, Yönetmeliğe ruhsat denetimiyle itfaiye denetimini birleştiren bir hüküm konulması önerilmiştir BasitleĢtirme Önerilerinin Uygulanmasının Sağlayıcı Tasarrufların Ortaya Konması İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin çalıştırılan kişilerin yetkili idareye bildirilmesini düzenleyen 36 ncı maddesinin kaldırılması ile TL tutarında idari yükün azaltılacağı, Yönetmeliğe başvuru esnasında istenilen tüm belgelerin aslı getirildiğinde fotokopisinin ilgili görevli tarafından onaylanacağına ilişkin bir hüküm konulması ile TL tutarında idari yükün azaltılacağı, Yönetmeliğe ruhsat denetimiyle itfaiye denetimini birleştiren bir hüküm konulması ile TL tutarında idari yükün azaltılacağı, Yukarıda belirtilen üç önerinin uygulanması durumunda idari yük tutarında toplam TL lik bir azalma meydana geleceği hesaplanmıştır. Bu durumda idari yüklerin toplam tutarında % 28 ( TL/ TL=% 28) oranında azalma olacağı ön görülmüştür 25

28 PĠLOT PROJE 3- Suudi Arabistan a Bisküvi Ġhracatı Örnek Olayı Sürecinde Ġdari Yüklerin Ölçülmesi Standart Maliyet Modelinin Türk Kamu Yönetimine tanıtılması amacıyla 2009 yılında Suudi Arabistan a Bisküvi İhracatı Örnek Olayı Sürecinde İdari Yüklerin Ölçülmesi ne ilişkin üçüncü pilot proje gerçekleştirilmiştir. 1. PROJENĠN KAPSAMININ BELĠRLENMESĠ Projenin Kapsamı olarak Suudi Arabistan a bisküvi ihracatındaki idari yüklerin Standart Maliyet Modeli kullanılarak ölçülmesi olarak belirlenmiştir. 2. BĠLGĠ YÜKÜMLÜLÜKLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ Bisküvi ihracat işlemlerine ilişkin mevzuat incelenmiş ve mevzuatın ilgili maddelerinde aşağıda belirtilen 11 adet bilgi yükümlülüğü tespit edilmiştir. 1. Sağlık Sertifikası İhracat Beyannamesinin verilmesi (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın Gıda Maddeleri ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelerin İhracatında Sağlık Sertifikası Düzenleme Talimatının 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrası) 2. Sağlık Sertifikasının verilmesi (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın Gıda Maddeleri ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelerin İhracatında Sağlık Sertifikası Düzenleme Talimatının 3 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (b) ve (c) bendi) 3. Ek-3 Liste Ekinin verilmesi (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın Gıda Maddeleri ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelerin İhracatında Sağlık Sertifikası Düzenleme Talimatının 3 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (i) ve (j) bendi) 4. Menşe Şahadetnamesinin verilmesi- Uluslararası ticarete konu olan ürünlerin menşeini belirten belgenin ihracatı yapan firmanın üyesi bulunduğu yerel ticaret ya da sanayi odalarınca onaylanması 5. Gümrük Beyannamesinin verilmesi (Gümrük Yönetmeliği nin 114, 115, 116, 117 nci maddeleri) 6. Çeki Listesinin verilmesi (Gümrük Yönetmeliği nin 122 nci maddesi) 7. TIR Karnesinin temini (TIR Sözleşmesi Uygulama Esasları nın 16 ncı maddesi) 8. TIR Karnesinin doldurulması (TIR Sözleşmesi Ek-1) 26

29 9. Gümrük işlemlerinin gerçekleştirilmesi-ihracatçı firmaların TIR Özet Beyanı düzenlemesi, tescil işlemlerini yerine getirmesi, gümrük muayene memuruna kontrol ettirmesi ve taşıtın mühürlenmesi (TIR Uygulama Tebliği nin 24 üncü maddesi) 10. Faturanın temin edilmesi,, uygun şekilde doldurulması ve daha sonra tercüme edilerek ilgili oda tarafından onaylanması (Vergi Usul Kanunu Madde 229, 230, 231, 232 ve Türk Ticaret Kanunu Madde 23, Gümrük Yönetmeliği Madde 120, 121 ve UCP 600, Oda Muamelat Yönetmeliği Madde 39) 11. KDV nin Nakden İade Alınması için YMM Raporu düzenlenmesi ( 84 Seri Nolu KDV Genel Tebliğin 1.3. maddesi) 3. BĠLGĠ YÜKÜMLÜLÜKLERĠNĠN ANALĠZĠ VE ĠDARĠ FAALĠYETLERĠN BELĠRLENMESĠ Bisküvi ihracat işlemlerine ilişkin hükümlerden kaynaklanan bilgi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için işletmelerin yapması gereken idari faaliyetler, her bir bilgi yükümlülüğü açısından ayrı ayrı incelenmiştir Sağlık Sertifikası İhracat Beyannamesinin verilmesi Sağlık Sertifikası İhracat Beyannamesini elektronik ortamda temin eden firma, beyannameyi doldurarak ilgili Tarım Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir Sağlık Sertifikasının verilmesi Tarım Müdürlüğü, Sağlık Sertifikası İhracat Beyannamesini teslim edildikten sonra daha önce aralıklarla denetlenen şirketin ürünlerinin sağlıklı olduğuna karar verirse Sağlık Sertifikası düzenler. İlgili firma Tarım Müdürlüğünden Sağlık Sertifikasını teslim alır Ek-3 Liste Ekinin verilmesi onaylanır. Ek-3 Liste Ekinin ihracatçı firma tarafından doldurulur ve ilgili Tarım Müdürlüğünce 3.4. Menşe Şahadetnamesinin verilmesi Menşe Şahadetnamesini temin eden ihracatçı firma, usulüne uygun olarak doldurmuş olduğu şahadetnameyi Ticaret Odasına onaylatır. 27

30 3.5. Gümrük Beyannamesinin verilmesi Gümrük Beyannamesinin temin edilmesinin ardından doldurularak elektronik ortamda gönderilmesi daha sonra ise İhracatçı Birliklerinde tescil edilmesi gerekmektedir. Sonraki aşamada onay memurunca kontrol edilmesi gerekli ise muayenenin yapılması, kolcuya teslim beyanının yapılması, özet beyanın doldurularak tescil edilmesi daha sonra ise ihracat yapıldıktan sonra beyanın kapatılması gerekmektedir Çeki Listesinin verilmesi Çeki listesinin doldurularak gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir TIR Karnesinin temini TIR karnesi TOBB tarafından yetkilendirilmiş ilgili odalardan temin edilmektedir TIR Karnesi doldurulması Taşıyıcı firma tarafından TIR karnesinin doldurularak ibraz edilmesi gerekmektedir Gümrük İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi Gümrük işlemleri kapsamında TIR özet beyanın düzenlenmesi, tescil ettirilmesi, muayene memurunca kontrol edilmesi ve en son olarak taşıtın mühürlenmesi gerekmektedir Faturanın temini ve ilgili odaya onaylatılması Faturanın ihracatçı firma tarafından temin edilmesinden sonra usulüne uygun olarak doldurulması, Arapçaya tercüme edilmesi ve son olarak ilgili odalarca tasdik edilmesi gerekmektedir KDV nin YMM Raporu ile Nakden İade Alınması KDV iadesini nakden almak isteyen ihracatçının; dilekçe doldurması, Yeminli Mali Müşavir Raporu alması, Gümrük Beyannamesini tasdik ettirmesi, satış faturalarını listelemesi, indirilecek KDV ye ilişkin liste hazırlaması ve son olarak ihraç edilen malın bünyesine giren vergi miktarına ilişkin tablo hazırlaması gerekmektedir. Bu ilgili bilgi ve belgeleri hazırlayan ihracatçı firmanın Maliye Bakanlığı na (Vergi Dairesine) başvurması gerekmektedir. 28

31 ġekil 1 : Ġdari Faaliyetler İdari Faaliyetler EK-3 İHRACATÇI Sağlık Sertifikası İhracat Beyannamesi Liste Eki Sağlık Sertifikası Menşe KDV nin YMM Raporu Ek-3 (Liste Eki) Şahadetnamesi ile Nakden İade Olarak Alınması Gümrük İşlemleri TIR Karnesinin Temini ve Doldurulması Çeki Listesi Gümrük Beyannamesi İhracatçı Birliği Onayı Fatura 29

STANDART MALĠYET MODELĠ UYGULAMA REHBERĠ

STANDART MALĠYET MODELĠ UYGULAMA REHBERĠ STANDART MALĠYET MODELĠ UYGULAMA REHBERĠ Hazırlayan: Abdullah KARAER Ankara-2011 ISBN 978 605 87287 0 7 Bu çalıģmanın sorumluluğu yazarına aittir. Ġnternet adresi ve yazar adı belirtilmek kaydıyla referans

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HONAZ MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 2 Adli Teminat İşlemleri 3 Teminat Alınması BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1- Konusuna Göre; a) İlgili

Detaylı

ÇARDAK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇARDAK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 2 Adli Teminat İşlemleri ÇARDAK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1- Konusuna Göre; BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER a) İlgili İdarenin Yazısı

Detaylı

1-Tahsilinde; Mahkeme kararı 2-İadesinde; a)mahkeme kararı

1-Tahsilinde; Mahkeme kararı 2-İadesinde; a)mahkeme kararı AKYURT MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 1- Konusuna göre; a) İlgili idarenin yazısı

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ - HİZMETE ÖZEL - İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - (1) Bu Genelgenin amacı,

Detaylı

2014/10 SAYILI TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN GENELGE

2014/10 SAYILI TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN GENELGE 2014/10 SAYILI TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN GENELGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - (1) Bu Genelgenin amacı,

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ - HİZMETE ÖZEL - İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN

Detaylı

TÜRKĠYE ĠHRACAT KREDĠ BANKASI A.ġ. YARDIMCI HĠZMETLĠ HĠZMET ALIMI ĠDARĠ ġartnamesġ. I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR

TÜRKĠYE ĠHRACAT KREDĠ BANKASI A.ġ. YARDIMCI HĠZMETLĠ HĠZMET ALIMI ĠDARĠ ġartnamesġ. I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR TÜRKĠYE ĠHRACAT KREDĠ BANKASI A.ġ. YARDIMCI HĠZMETLĠ HĠZMET ALIMI ĠDARĠ ġartnamesġ I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Madde 1- Ġdareye iliģkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: Türkiye

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu RESMİ GAZETE SAYISI: 27327 RESMİ GAZETE TARİHİ: 22.08.2009 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve kapsam 1.1. Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMA VE SERVİS ARACI KİRALAMA HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMA VE SERVİS ARACI KİRALAMA HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMA VE SERVİS ARACI KİRALAMA HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN HİZMETALIMLARINDA UYGULANACAK ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN HİZMETALIMLARINDA UYGULANACAK ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN HİZMETALIMLARINDA UYGULANACAK ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME İÇİNDEKİLER I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Sayfa 1 / 169 Maliye Bakanlığından Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) I- TEBLİĞİN KONUSU VE YASAL DAYANAK A. TEBLİĞİN KONUSU 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV)

Detaylı

KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) III. DÖNEM GERÇEKLEġME RAPORU (Temmuz-Eylül 2012)

KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) III. DÖNEM GERÇEKLEġME RAPORU (Temmuz-Eylül 2012) GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) III. DÖNEM RAPORU (Temmuz-Eylül 2012) Denetim ve Uyum Yönetimi Daire BaĢkanlığı (II) Kayıt DıĢı Ekonomiyle Mücadele

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının hizmet ve alan çalışmalarında kullanılmak üzere 02/01/2014

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI TEMİZLİK HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI TEMİZLİK HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI TEMİZLİK HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327

Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327 Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Madde 1- Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak 1.1. Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002

Detaylı

DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME

DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME WORLD ENERGY COUNCIL DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME ANKARA WEC 2016 DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WORLD ENERGY CONGRESS) HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

ORTAK TRANSİT VE NCTS CEP KİTABI SIK KARŞILAŞILAN SORULAR VE CEVAPLARI

ORTAK TRANSİT VE NCTS CEP KİTABI SIK KARŞILAŞILAN SORULAR VE CEVAPLARI ORTAK TRANSİT VE NCTS CEP KİTABI SIK KARŞILAŞILAN SORULAR VE CEVAPLARI Mehmet Uylukcu Gümrük ve Ticaret Uzmanı Umut Şedele Gümrük ve Ticaret Uzmanı GİRİŞ Bu çalışma, ülkemizin 1 Aralık 2012 tarihinde Ortak

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN TRT Genel Müdürlük personelinin ve ayında görevli personeli ve diğer nöbetçi personeli için Personel Taşıma Hizmeti HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

Detaylı

YABANCI SERMAYE MEVZUATI

YABANCI SERMAYE MEVZUATI YABANCI SERMAYE MEVZUATI 1 YABANCI SERMAYE ÇERÇEVE KARARI... H3 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ... H7 Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı Hakkında Tebliğ (Sayı:2)... H16 Yabancı Sermaye

Detaylı

SİGORTA HİZMETİ ALINACAKTIR

SİGORTA HİZMETİ ALINACAKTIR SİGORTA HİZMETİ ALINACAKTIR SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Holdingimiz Varlıklarının 2014 yılı Harici Sigortalarının Yaptırılması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

Detaylı

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Mükellefiyet tesisi İşe başlama/bırakma bildirimi ekinde; 1-Noter onaylı imza sirküleri (basit

Detaylı

PROJE FAALİYETLERİ. 4 Rölöve Projesi Hazırlanması İlgili kurumdan talep yazısı, 15 GÜN

PROJE FAALİYETLERİ. 4 Rölöve Projesi Hazırlanması İlgili kurumdan talep yazısı, 15 GÜN ESKİŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün.

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün. BALIKESİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı

3 işçi ile 12 ay süreli (01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arası)

3 işçi ile 12 ay süreli (01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arası) AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Denizli Defterdarlığı Hizmet Binasının 2012 Yılı Genel Temizlik Hizmet Alım İşi HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Sayfa 1 / 191 Maliye Bakanlığından Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) I- TEBLİĞİN KONUSU VE YASAL DAYANAK A. TEBLİĞİN KONUSU 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV)

Detaylı