Modül 2. Temel İlkeler ve Yöntemler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Modül 2. Temel İlkeler ve Yöntemler"

Transkript

1 Modül 2 Temel İlkeler ve Yöntemler

2

3 Modül 2: Temel İlkeler ve Yöntemler Terminoloji Çalışması - Uygulama Kılavuzu İçindekiler 1 Giriş Terminoloji Çalışmasının Temel İlkeleri Terminoloji Yönetimine Başlangıç Verilerin Kapsamı (Terminolojik Kayıt Düzlemi) Verilerin Kalitesi (Kavram ve Belirtim Düzlemi) Veri Yapısının Belirlenmesi Kavram Odaklılık: Bir Kayıt, Bir Kavram Belirtimlerin Özerkliği Veri Kategorileri Seçimi ve Özellikleri Öğesellik Granüllük Veri Değişimi Terminoloji Kayıtlarının İşlenmesi Konu Alanının Belirlenmesi ve Sınırlandırılması Belgelerin Derlenmesi ve Değerlendirilmesi Belgelerin Değerlendirilmesi Kavramların Sistematize Edilmesi ve Belirtimlerin Atanması Terminoloji Kayıtlarının Hazırlanması Tanımların Yazılmasına İlişkin Genel İlkeler Açıklamaların Yazılmasına İlişkin Genel İlkeler Belirtimlerin Belirlenmesine İlişkin Genel İlkeler Kaynakların Gösterilmesine İlişkin Genel İlkeler İyi bir kaynak gösterimi için ölçütler Kaynaklar için gerekli bilgiler Veri Giriş Kuralları Terminolojinin (Terminolojik Kayıtların) Değerlendirilmesi İçeriksel Değerlendirme Yöntemsel/Biçimsel Değerlendirme Dilsel Değerlendirme Teknik Değerlendirme Kontrol... 16

4 Terminoloji Çalışması - Uygulama Kılavuzu Modül 2: Temel İlkeler ve Yöntemler 8 Terminolojinin (Terminolojik Kayıtların) Kullanıma Sunulması Kullanıma Sunum Şekilleri Kullanıcılar ve Erişim Yetkileri Kullanıcılardan Gelen Geri Bildirimler İletişim / Pazarlama İstatistikler Kaynakça... 19

5 Modül 2: Temel İlkeler ve Yöntemler Terminoloji Çalışması - Uygulama Kılavuzu 1 Giriş Terminoloji çalışmasının nasıl yapılacağına ilişkin yalnızca tek bir yöntem yoktur, birçok doğru yöntem vardır. Birkaç temel ilke birçok terim uzmanı tarafından kabul edilir ve bütün çalışmalarda bu ilkelere uyulur. Diğer kararlar, bir işletmenin ya da kuruluşun bilinçli olarak vardığı mutabakata bağlıdır. Önemli olan bütün katılımcıların iletişim ve bilgi aktarımı konusunda terminolojinin vazgeçilmez bir araç olduğu düşüncesiyle terminolojinin önemine inanmalarıdır. Araştırma alanına, amaca ve zamana bağlı olarak terminoloji çalışması farklı şekillerde yürütülebilir. araştırma alanına bağlı olarak konulu terminoloji çalışması: belirli bir alana ait bütün kavramların analiz edilmesi amacıyla kapsamlı ve ayrıntılı terminoloji çalışması metin temelli terminoloji çalışması: belirli bir metne ya da belgeye ait terimlerin kapsamlı ve ayrıntılı bir şekilde incelenmesi noktasal terminoloji çalışması: belirli terminolojik sorunlara çözüm bulmak amacıyla terimlerin bulunması, belgelendirilmesi ve yaratılmasıdır. amaca bağlı olarak betimleyici terminoloji çalışması: herhangi bir değerlendirme yapılmaksızın belirli bir alanda kullanılan bütün terimlerin ortaya çıkartılması; burada yalnızca terimlerin kullanım sıklıkları ile dil kurallarına uygun olup olmadıkları göz önüne alınır. belirleyici terminoloji çalışması: kullanılan alan dilinde standartlaşmayı sağlamak amacıyla belirli bir belirtimin ya da anlamın kullanımını zorunlu kılan müdahale (önerilen belirtim, kaçınılması gereken belirtim). zaman bağlı olarak sonradan yapılan terim çalışması: değerlendirilen metinler hazırlandıktan sonra terminolojinin çıkartılması ve saklanması. önceden yapılan terminoloji çalışması: yeni kavramlar henüz kullanılmadan önce bunlara ilişkin belirtimlerin belirlenmesi ve açıklanması. Terminoloji alanında yönteme ilişkin bilgiler içeren birçok ISO standartı bulunmaktadır (bkz. Kaynakça). Bu normlara uyulması terminoloji çalışması yapılırken bütün aktörlerin aynı ya da benzer kararlar vermesini sağlar ki bu durum ortak çalışmayı ve verilerin değişimini kolaylaştırır ve çalışılan ürünlerin kalitesi konusunda karar verilebilmesini kolaylaştırır. Elinizdeki Temel İlkeler ve Yöntemler modülü aşağıdaki bölümleri içerir: Terminoloji çalışmasının temel ilkeleri Terminoloji yönetimine başlangıç Veri yapısının belirlenmesi Terminoloji kayıtlarının işlenmesi Terminolojinin (kayıtlarının) değerlendirilmesi Terminolojinin (kayıtlarının) kullanıma sunulması M2-1

6 Terminoloji Çalışması - Uygulama Kılavuzu Modül 2: Temel İlkeler ve Yöntemler 2 Terminoloji Çalışmasının Temel İlkeleri Terminoloji çalışması aşağıdaki kurallara göre yapılır: Kavram odaklılık: Terminoloji çalışması bir özel dile ait kavramlar ve belirtimlerle ilgilenir. Bu çalışma sırasında birer düşünce birimleri olarak kavramlar merkezi bir rol oynar ve bu kavramların açıklanması - tanımlar yani, kavramların dilsel araçlarla ifadesi - oldukça önemlidir. Kavram, belirtim ve nesne birbirleriyle ilişkilidir ve bunlar semiyotik üçgeni oluşturur: kavram belirtim nesne Şekil 1: Semiyotik Üçgen Burada çıkartılan önemli bir sonuç vardır: Her kayıt için bir kavram, her kavram için bir kayıt kullanılmalıdır. Terminolojide tutarlılık: Terminolojiden söz edilebilmesi için bütün katılanlar genel kabul görmüş terminolojiyi kullanmalı, yani üzerinde mutabakata kalınmış bir dille konuşmalıdır. Terminoloji çalışmalarında kullanılan terimler TS 1198 ve ISO 1087 standartlarında açıklanmıştır. Süreç odaklılık: İster tek bir kayıt isterse büyük bir terminoloji derlemiyle çalışılsın terminoloji çalışması bir süreç olarak ele alınır - sürecin içerdiği adımlar ve bunların sıralanışı daima aynıdır. Bu nedenle bir terminoloji çalışmasına başlangıç, bir terminoloji sürecine, terminolojinin derlenmesi, güncellenmesi ve dağıtılmasını içeren bir iş akışına başlangıçtır. Bir kuruluştaki bütün diğer süreçler gibi bu süreç de tanımlanmalı ve buna uyulmalıdır. Tüm sürece önceden dâhil edilmesi: Terminoloji çalışması bilgi zincirinin en sonuna eklenmemelidir. Katılanlar terminoloji sorunlarıyla ne kadar erken tanışırsa, belirtimler bütün düzeylerde o kadar erken tanınır ve tutarlı olarak kullanılır ve bu durum anlaşmazlıkları, geri dönüşleri ve ek soruları engeller, bu da masrafların azalmasıyla sonuçlanır. Kavramlar ve belirtimler mümkün olduğunca erken, hatta üretim aşamasında, en geç belgelerin hazırlanma ya da redaksiyon aşamasında hazır olmalıdır. Uygun araç: Terminolojik verilerin elde edilmesi, yönetilmesi ve bakımı için değişik aşamalarda kullanılan ve projenin özelliklerine, amacına ve duruma göre seçilebilen bilgisayar destekli birçok araç bulunmaktadır: Terimlerin ve tanımda kullanılabilecek öğelerin elde edilmesi amacıyla (terminoloji çıkarma araçları) Terminoloji kayıtlarının kullanılması, yönetilmesi ve değiştirilmesi amacıyla (terminoloji yönetim yazılımları, terminoloji yönetim sistemleri) Kaynak ve erek metinlerde kalite kontrolü amacıyla (terminoloji kontrol yazılımları) M2-2

7 Modül 2: Temel İlkeler ve Yöntemler Terminoloji Çalışması - Uygulama Kılavuzu 3 Terminoloji Yönetimine Başlangıç Terminoloji yönetimine başlanılması bir süreç şeklinde gelişir. Bu nedenle işe başlamadan önce iyice düşünülerek açık bir anlayışın geliştirilmesi önemlidir. Her şeyden önce planlanan terminoloji çalışmasının alanı ve sınırları belirlenmelidir. Bu amaçla aşağıdaki sorular yanıtlanmış olmalıdır: Terminoloji çalışması neleri içerecek? Hangi diller ve alanlarda çalışılacak? Mevcutlar nedir (terminoloji varlığı, yazılım, altyapı, kaynaklar)? Aşağıdaki içerikler bir terminoloji yönetim projesinin önemli unsurlarıdır: İçerik Örnekler / Açıklamalar Amaç İletişimde bağdaşıklık Kaynak ve erek metinlerin kalitesinin yükseltilmesi Redaksiyon giderlerinin azaltılması Çeviri giderlerinin azaltılması Müşteri şikâyetlerinin azaltılması / yasal açıdan korunma Kurumsal dilin geliştirilmesi Bilgi aktarım aracı geliştirilmesi Hedef grup Belgelendirme grubu (teknik redaktörler) dil hizmetleri (ya da harici çeviri hizmeti sağlayıcıları) Pazarlama, halka ilişkiler ve iletişim Satın alma Ürün yönetimi Eğitim Ar-Ge Tasarım Özel birimler Satış Hukuk Müşteriler, tedarikçiler Bir kerelik ön hazırlık Projeye katılanlarla yapılacak kick off toplantıları (proje anlayışının hazırlanması, sorumluların belirlenmesi, kaba bir zaman çizelgesi çıkartılması, alınacak önemlere ilişkin plan yapılması) Terminoloji yönetim sisteminin ve ihtiyaç duyulan diğer araçların testi, seçilmesi ve kurulması İlgili derlemin hazırlanması (terminoloji çıkartmada kullanılacak metinler) Mevcut terminoloji kaynaklarının toplanması, sınıflandırılması ve dönüştürülmesi (sözlükçeler, parça listeleri vb.) Çalışmaya katılacak alan uzmanlarının belirlenmesi Oluşturulacak terminoloji veritabanında veri modelinin belirlenmesi ve veritabanının buna göre düzenlenmesi Terminoloji çalışma kılavuzu hazırlanması (süreçler, roller, görevler, çalışma ilkeleri, kalite ölçütleri, kayıtların değerlendirilmesi) Mevcut terminolojik kayıtların temizlenerek terminoloji yönetim sistemine aktarılması Gider tahmini ve Zamanlama konusunda tahmin ve bir kerelik işler için gider tahmini hesaplama M2-3

8 Terminoloji Çalışması - Uygulama Kılavuzu Modül 2: Temel İlkeler ve Yöntemler Projenin uygulanmasından sonra gerekli olacak giderlerin tahmini (terminoloji çalışmasını yürütecek, güncelleyecek, bakımını yapacak, hazır tutacak personel, diğer araştırmalar, toplantılar) Ekonomik açıdan yararının tahmini (masraf/yarar oranı) Tablo 1: Terminoloji Projelerinde İçerik Ayrıca, kalite ölçütleri ile terminolojik verilerin büyüklüğü de proje aşamasında belirlenmelidir. 3.1 Verilerin Kapsamı (Terminolojik Kayıt Düzlemi) Terminolojik kayıt nasıl olacak, hangi veri kategorileri gerekir (kaydın yapısı)? Hangi veri kategorileri zorunlu olacak? Verilerin betimleyicileri ne kadar kapsamlı olacak? 3.2 Verilerin Kalitesi (Kavram ve Belirtim Düzlemi) Terminolojik verilerin seçimi Kavramlar, belirtimler ve diğer veri kategorileri (kaynaklar, tanımlar vb.) hangi ölçütlere göre seçilecek? Çok dilli terminoloji çalışmasında sorunlu durumlarda (örneğin, çakışmalarda ya da bir dilde ya da değişik dillerde belirtimler arasında eşdeğerliğin tam sağlanamadığı durumlarda, terminolojik boşluklarda, farklı dil düzlemlerinde, yarı eş anlamlılıklarda) hangi ilkeler uygulanacak? Başka hangi ölçütler (kullanım sıklığı, kurum içi tercihler, yönergeler, uzmanların görüşü vb.) dikkate alınacak? Belirtimlerin oluşturulması Belirtimler - önemli olanlar - hangi ölçütlere göre oluşturulacak? Belirtimlerin oluşturulmasına ilişkin kurallar nasıl belgelendirilecek? Belirtimler için hangi değerlendirme (kalite) ölçütleri kullanılacak? Verilerin kaynağı Hangi kaynaklar kullanılacak (belgeler, pazarlama materyalleri, eğitim malzemeleri, parça listeleri, ulusal distribütörlere ait belgeler, çeviriler, terim sözlükleri)? Verilerin biçimi Özellikle değişken içeriklerine sahip veri kategorileri için hangi kurallar tanımlanacak (biçimsel yapı, formülasyon, terminolojik kayıt içindeki yeri)? Verilerin değerlendirilmesi Terminolojik verilerin değerlendirilme süreci nasıl olacak? Alan uzmanlarının rolü ne olacak ve bunlardan ne zaman ve nasıl yararlanılacak? Verilerin güncelliği Revize edilmemiş veriler veritabanında ne kadar süreyle kalacak? Arşivleme nasıl yapılacak? Internet bağlantıları kontrol edilecek mi, eski bağlantılar (önemliyse) yenilenecek mi? Verilerin güvenliği ve (Hassas) terminolojik verilere erişim nasıl düzenlenecek? güvenilirliği Tablo 2: Kavram ve Belirtim Düzleminde Veri Kalitesi M2-4

9 Modül 2: Temel İlkeler ve Yöntemler Terminoloji Çalışması - Uygulama Kılavuzu 4 Veri Yapısının Belirlenmesi Terminoloji çalışmasını yürüten ve bu çalışmadan yararlanan kişilere ve terminoloji çalışmasının yapıldığı çevresel koşullara bağlı olarak terminoloji yönetimi konusunda bazı kararlar alınmalıdır. Bunların içinde en önemlilerinden birisi de hangi tür veriler yönetilecek ve bu veriler nasıl yapılandırılacaktır. Bu tür kararlar başlangıçta araçlardan bağımsız olarak verilmelidir. Karar sürecinde, terminoloji yönetim biçimi ve seçilen aracın terminolojik yapı üzerinde, yani kullanılan veri kategorileri ve terminolojik kaydın yapısı üzerinde etkili olduğu görülecektir. 4.1 Kavram Odaklılık: Bir Kayıt, Bir Kavram Bir terminolojik kayıt bir kavrama ait tek dilli ya da çok dilli bütün bilgileri içerir. Kaydın yapısı kavram odaklılığı yansıtmalıdır. Yani, belirtimler ve bunlara ait bilgiler de dahil olmak üzere bir kavrama ait bütün bilgilerin bir kayıtta toplanması ve uygun veri kategorilerine kaydedilmesi mümkün olmalıdır. Farklı kavramlara ait bilgiler farklı kayıtlara girilmelidir. 4.2 Belirtimlerin Özerkliği Belirtimlerin özerkliğinden her önerilen ya da yasaklanan belirtim bir terminolojik kaydın bağımsız alt birimi olarak görülmesi ve bu belirtimin (kendisine bağımlı) bir dizi veri kategorisi ile belgelendirilmesi anlaşılır. M2-5

10 Terminoloji Çalışması - Uygulama Kılavuzu Modül 2: Temel İlkeler ve Yöntemler Şekil 2: Kavram, Dil ve Belirtim Düzlemlerine Sahip Bir Excel Kaydı Belirtime yönelik veri kategorilerine örnek olarak belirtimin kaynağı, dilbilgisel veriler, coğrafi ve biçemsel kısıtlamalar ve bağlam verilebilir. 4.3 Veri Kategorileri Seçimi ve Özellikleri Genel olarak kavram, dil ve belirtim düzlemlerine ait veri kategorileri birbirlerinden ayrılır. Her düzlemde veri yönetimiyle ilgili bilgiler bulunur, örneğin kayıt numarası, verinin ilk sahibi, oluşturulma ve değiştirilme tarihi (araçların çoğu bu tür yönetimsel bilgileri otomatik olarak ekler). Aşağıdaki veri kategorileri terminoloji yönetiminde birçok soruna çözüm getirebilir. Sunulan liste somut uygulamalara bağlı olarak geliştirilebilir. Ayrıca, hangi veri kategorilerinin zorunlu olacağı ve veri girişlerindeki tutarlılığın nasıl sağlanacağı konusunda karar verilmelidir (örneğin, seçimlik listeler). M2-6

11 Modül 2: Temel İlkeler ve Yöntemler Terminoloji Çalışması - Uygulama Kılavuzu Terminoloji Yönetimi İçin Veri Kategorilerine Örnekler Kavram / Kayıt Düzlemi (her kavram için) Kayıt numarası Sınıflandırma İlk Sahibi Değiştiren Oluşturulma Tarihi Değiştirilme Tarihi Tanım Tanımın kaynağı Kaydın durumu Açıklama Açıklamanın kaynağı Şekil Şeklin kaynağı Kayıtları birbirinden ayırmaya yarayan kayıt numarası Bu bilgi genellikle yazılım tarafından otomatik olarak atanır; eğer atanmıyorsa mutlaka manüel olarak girilmelidir. Kavramın sınıflandırılabileceği alan; örneğin, konu, ürün, bölüm Kaydı ilk oluşturan kişi Bu bilgi genellikle yazılım tarafından otomatik olarak atanır; eğer atanmıyorsa mutlaka manüel olarak girilmelidir. Kaydı (en son) değiştiren kullanıcı Bu bilgi genellikle yazılım tarafından otomatik olarak atanır; eğer atanmıyorsa mutlaka manüel olarak girilmelidir. Kaydın oluşturulma tarihi (ve zamanı) Bu bilgi genellikle yazılım tarafından otomatik olarak atanır; eğer atanmıyorsa mutlaka manüel olarak girilmelidir. Kaydın (en son) değiştirilme tarihi (ve zamanı) Bu bilgi genellikle yazılım tarafından otomatik olarak atanır; eğer atanmıyorsa mutlaka manüel olarak girilmelidir. Kavramın dilsel olarak tanımlanması (eğer dil düzleminde yapılmamışsa; aşağıya bakınız) Semiyotik üçgene göre tanım kavram alanına aittir; ancak kavramın dilsel araçlarla ifadesi olduğundan genellikle dil düzleminde her dil için ayrı ayrı ele alınır. Tanımda kullanılan öğelerin kaynağı Kaydın işlem durumu, örneğin, işlemde, onaylandı Kavrama ya da kaydın bütününe ilişkin açıklama Açıklamada kullanılan öğelerin kaynağı Kavramın anlattığı nesnenin bütün dil bölgelerinde geçerli olan şekli Bu şeklin kaynağı Tablo 3: Kavram ve Kayıt Düzlemindeki Veri Kategorileri Dil düzlemi (her dil için) Tanım Tanımın kaynağı Açıklama Açıklamanın kaynağı Dilin durumu Şekil Şeklin kaynağı Kavramın dilsel olarak tanımlanması (eğer kavram düzleminde yapılmamışsa; yukarıya bakınız) Tanımda kullanılan öğelerin kaynağı Dil bloğuna ilişkin açıklama Açıklamada kullanılan öğelerin kaynağı Dil bloğunun işlem durumu, örneğin, işlemde, onaylandı Kavramın anlattığı nesnenin varsa o dil bölgesinde geçerli olan şekli Bu şeklin kaynağı Tablo 4: Dil Düzlemindeki Veri Kategorileri Belirtim düzlemi (her belirtim için) Belirtim Kavramın dilsel ifadesi Belirtimin kaynağı Kavramın nereden alındığı Belirtim tipi Belirtimin tipi, örneğin açık biçim, kısaltma, slogan M2-7

12 Terminoloji Çalışması - Uygulama Kılavuzu Modül 2: Temel İlkeler ve Yöntemler Sözcük türü Cinsiyet Sayı Coğrafi Kullanım Alanı Belirtimin statüsü Geçerlilik alanı Bağlam Bağlamın kaynağı Açıklama Açıklamanın kaynağı Belirtimin dilbilgisel kategorisi, örneğin ad, eylem, sıfat Dilbilgisel cinsiyeti, örneğin eril, dişil, yansız Belirtimin sayı biçimi, yani tekil ya da çoğul Belirtimin belirli bir coğrafi bölgeye özgü kullanım özellikleri Belirtimin kullanım bilgisi, örneğin, önerilen, yasak Belirtimin kullanım alanı, örneğin üretim hattı, birim Belirtimin (tipik) kullanımını gösteren cümle Bağlamda kullanılan cümlenin nereden alındığı Belirtim hakkında açıklama Açıklamada kullanılan öğelerin kaynağı Tablo 5: Belirtim Düzlemindeki Veri Kategorileri Öğesellik Öğesellik denilince veri kategorilerinin kategorinin tanımına uygun yalnızca tek bir veri içermesi anlaşılır. Örneğin, belirtim için ayrılan alana, belirtimin kaynağı ya da dilbilgisel kategorisi girilmemelidir Granüllük Granüllük denilince, veri kategorilerinin mümkün olduğunca hassas olarak tanımlanması akla gelir. Granüllük ilkesine yeterince uyulmamasına ilişkin güzel bir örnek, sözcük türü, cinsiyet ya da sayı yerine tek bir dilbilgisi kategorisi tanımlanmasıdır. Granüllük ilkesine uyulmaması, terminolojik verilerin sistemli olarak değerlendirilmesi ve kullanılmasını ve verilerin değiştirilmesini engelleyen sorunlar çıkartır. 4.4 Veri Değişimi Birçok uygulama çerçevesinde doğrudan iletişimin yanı sıra değişik terminoloji yönetim sistemleri arasında ya da terminoloji yönetim sistemleri ile diğer sistemler arasında terminolojik kayıtların aktarılması ya da başka uygulamaların kullanımına sunulması amacıyla veri değişimi (verilerin dışarıya verilme, dışarıdan alınması) gereklidir. Özellikle heterojen uygulama koşullarında ya da bir terminoloji yönetim sisteminden bir başkasına geçiş sırasında veri değişimi sorunları ortaya çıkar. Veri değişiminde kullanılan formatlar şunlardır: CSV (Comma Separeted Values - Virgülle Ayrılmış Değerler), MARTIF (Machine-Readable Terminology Interchange Format - Makine Tarafından Okunabilen Terminoloji Değişim Formatı), MultiTerm XML, OLIF (Open Lexicon Interchange Format - Açık Sözlük Değişim Formatı), TBX (TermBase exchange - Terim Veritabanı Değişimi). M2-8

13 Modül 2: Temel İlkeler ve Yöntemler Terminoloji Çalışması - Uygulama Kılavuzu 5 Terminoloji Kayıtlarının İşlenmesi Terminoloji kayıtlarının işlenmesi tematik / sistematik terminoloji çalışmasında aşağıdaki iş adımlarını içerir: Konu alanının belirlenmesi ve sınırlanması Kullanılacak belgelerin derlenmesi Belgelerin değerlendirilmesi Kavramların sistemleştirilmesi, sıralanması ve belirtimlerin belirlenmesi Terminoloji projesinin kapsamına ve amacına bağlı olarak bazı adımlar atlanabilir. 5.1 Konu Alanının Belirlenmesi ve Sınırlandırılması Projenin net olarak görülebilmesi için terminoloji çalışmasının konusu kesin çizgilerle belirlenmelidir. Bu, referans belgelerin okunması ve kavram sisteminin oluşturulmasıyla gerçekleşir. Kavram sistemleri terminoloji çalışmasını kolaylaştırır, çünkü kavramlar arasındaki ilişkileri açık bir şekilde gösterir ve böylece hangi kavramların ortak özelliklere sahip olduğu ya da bir tanımın hazırlanmasında hangi üst kavramdan yola çıkılacağı kolayca tespit edilebilir. 5.2 Belgelerin Derlenmesi ve Değerlendirilmesi Terminoloji çalışması açısından, kullanılan kaynakların kalitesi ve bu kaynakların belgelendirilmesi çok önemlidir. Kaynakların belirtilmesinin iki amacı vardır. Bunlar bir yandan hiçbir şeyin uydurulmadığını, bir kavrama ilişkin mevcut bilgilerin bir sentezi yapıldığını gösterir. Öte yandan bunlar ayrıntılı bilgi edinmek isteyen kullanıcılar için başvuru kaynaklarıdır. Kaynakların türü ya da özelliği yapılan terminoloji çalışmasının konusuna ve amacına bağlıdır. Oluşturulan derlemden terminoloji çıkartmak için yapılan belirleyici terminoloji çalışmasında öncelikle güncel ve genel kabul görmüş ya da yürüyen projelerden alınan kaynaklar kullanılır. Bu kaynaklar terminoloji çalışması için belirlenen kalite standartlarına uymak zorundadır. Hatalar içeren ya da terminoloji çalışmasının yapıldığı alan için temsil özelliği olmayan kaynaklar terminoloji çalışması için uygun değildir. Kaynaklar orijinal olmalıdır, yani başka kaynaklardan alıntı olmamalıdır. Yazarların ana dilinde yazdığı kaynaklar çevirilere tercih edilmelidir. Yazılı kaynaklara (hangi ortamda olursa olsun) sözlü kaynaklara göre öncelik tanınmalıdır. Web sayfalarından yararlanılırken dikkatli olunmalı, bilgilere eleştirel gözle bakılmalıdır. Web sayfasının sahibi kimdir? Sayfaların hazırlanışı ve tasarımı profesyonelce midir? Kullanılan dilin kalitesi nasıldır? İçerik ciddi ve yansız mıdır? Genel olarak aşağıdaki kaynaklardan yararlanılabilir: Normatif özelliği olan kaynaklar: yasalar, standartlar Eğitici özelliğe sahip kaynaklar: ders kitapları, seminer yansıları, bilimsel makaleler, bilimsel kitaplar, bilimsel dergiler, el kitapları, kongre sunumları, veritabanları Resmi kaynaklar: resmi kurumlar, kuruluşlar ve üniversitelerin yayınları M2-9

14 Terminoloji Çalışması - Uygulama Kılavuzu Modül 2: Temel İlkeler ve Yöntemler Firmalara ait kaynaklar: ürün belgeleri, parça listeleri, sınıflandırma listeleri, grafikler Projedeki her dil için ayrı bir derlem oluşturulmalıdır. Değişik dillerdeki derlemler birbirleriyle uyumlu olmalı, özellikleri açısından aynı değerlere sahip olmalıdır. 5.3 Belgelerin Değerlendirilmesi Bir araya getirilen belgeler terim adaylarının ve terminolojik kayıtlarda kullanılacak bilgilerin elde edilmesi amacıyla sistemli bir şekilde değerlendirilir. Bu çalışmanın sonucunda bir ya da çok sözcüklü terim adayları ile bunlara ait kaynak ve bağlam bilgilerini içeren bir listedir. Terim adaylarının elde edilmesi manüel ya da - bilgisayar desteğiyle - yarı ya da tam otomatik olarak yapılabilir; günümüzde terminoloji çıkartma denilince hatalı bir şekilde genellikle tam otomatik terminoloji çıkartımı anlaşılmaktadır. Oysa bir belirtimin fosforlu kalemle işaretlenmesi de terminoloji çıkartma sayılır. Metinlerin manüel ya da yarı otomatik olarak değerlendirilmesi sırasında hangi bilgilerin tanımlar ya da açıklamalar için gerekli olabileceği ve belirtimlerin eş anlamlı olup olmadıkları üzerinde de düşünülmelidir. Bu aşamada bile terminoloji çalışmasının amacı (hedef grup, konu, betimleyici ya da belirleyici çalışma) göz önüne alınmalıdır. Ayrıca belirtimler kök biçimlerine indirgenmelidir. Tam otomatik terminoloji çıkartılmasında kullanılan araçlar genellikle terim adaylarının bir listesini verir. Sistem bir metin parçasının bilgi taşıyıp taşımadığını ya da bunun bir tanım olup olmadığını tespit edemez. Ancak, terim çıkartma araçları bağlamı, yani belirtimin kullanıldığı metin parçasını da tespit eder. Otomatik olarak seçilen bu bağlam çoğu kez işe yaramaz. Yani, sonuçlar elden geçirilmeli, metinler kontrol edilmelidir. Terminoloji varlığının kalite açısından değerlendirme süreci ve güncellenmesi açısından terminoloji çalışmasında elde edilen verilerin belgelendirilmesi oldukça önemlidir. Böylece alınan kararlar geriye dönük olarak izlenebilir ve ilerideki güncellemeler daha hızlı ve daha güvenli yapılabilir. Kayıttaki her öğe kaynak gösterilerek belgelendirilmelidir. En iyi yöntem, kaynak bilgisi terim adayı ya da bilgi öğesi ile birlikte saklanmasıdır, böylece bu bilgiler kaybolmaz ve zahmetli bir arama işlemine gerek kalmaz. Kaynaklar terim çalışması yapan kişi tarafından arşivlenir ya da herkesin kullanımına açıktır. Kaynaklardan yapılacak alıntılarda (örneğin, tanımlarda ve bağlam bilgilerinde) yasal yükümlülüklere dikkat edilmelidir. DIN 1505 standartı alıntıların nasıl yapılması gerektiği konusunda ayrıntılı bilgiler sunar. 5.4 Kavramların Sistematize Edilmesi ve Belirtimlerin Atanması Değerlendirme sırasında terim adaylarının yanı sıra elde edilen öğeler, kavrama (özellikler, açıklamalar vb.) ya da belirtime ilişkin (yazılış şekli, kullanım sıklığı, stil, kullanım şekli vb) bilgiler verir. Temel özellikler, tanımlarda kullanılır (aşağıya bakınız); tali özellikler ise gerekirse açıklama olarak eklenebilir. Bir kavram birden çok belirtim ile temsil edilebilir. Bu belirtimler aynı dilden ise bunlara eş anlamlı, farklı dillerden ise eş değerli adı verilir. M2-10

15 Modül 2: Temel İlkeler ve Yöntemler Terminoloji Çalışması - Uygulama Kılavuzu Belirtimlerin aynı kavramı gösterip göstermedikleri kavram özelliklerinin analizi ve karşılaştırılması ile belirlenir. Eş değerlik (ya da eş anlamlılık) hiçbir zaman yüzde yüz değildir, çünkü daima dil dışı öğeler etkilidir ve bir kavramın anlaşılma şekli her zaman karşılaştırmaya uygun olmayabilir. Genellikle bir dil diğerine göre daha ayrıntılıdır ya da diller arasında duruş farklılığı bulunur. Örneğin, Türkçedeki ısı yalıtımı kavramı Almancadaki Wärmeschutz (sıcaktan korunma) ve Kälteschutz (soğuktan korunma) kavramlarının ikisini de kapsar. M2-11

16 Terminoloji Çalışması - Uygulama Kılavuzu Modül 2: Temel İlkeler ve Yöntemler 6 Terminoloji Kayıtlarının Hazırlanması 6.1 Tanımların Yazılmasına İlişkin Genel İlkeler İyi bir tanım için aşağıdaki kurallar geçerlidir: İyi tanım kısadır, açıktır ve bütün terminoloji varlığı için geçerli ve tutarlı bir şablona uygundur. Amacı ve hedef grubu dikkate alır. İdeal durumda, tanımlanan kavramın temel özelliklerini içerir (içeriksel tanım); genellikle üst kavramla başlar ve üst kavram için kullanılan belirtim, tanımlanan kavramın belirtimiyle aynı sözcük türüne ve dilbilgisel sayıya sahip olmalı ve tanımlık (article) içermemelidir. Bunları diğer özellikler izler. Tek bir cümleden ibarettir ve tanımlanan kavramın belirtimi bu cümlede yer almaz (tanımlanan kavramın belirtimi ile tanım bir eşitlik oluşturur). Tanımda belirtim eş anlamlılar yardımıyla açıklanmaz. Tanımlar totolojik olmamalıdır, yani aynı şey farklı sözcüklerle anlatılmamalıdır (personel görüşmesi = personelle yapılan görüşme). Kısır döngüye sahip olmamalıdır (parlak = mat olmayan; mat = parlak olmayan). Tanımlarda cümle yapısı olumsuz olmaz (XYZ, ABC değildir). Tanımlar parantez içermez. 6.2 Açıklamaların Yazılmasına İlişkin Genel İlkeler Açıklamalar için aşağıdaki kurallar geçerlidir: Açıklamalar yayalı olacaksa kullanılır ve yalnızca terminolojik kayıttaki kavram ya da bu kavramı gösteren belirtimlere ilişkin bilgiler içerir. Yalnızca ait oldukları dil blokları için geçerlidir (yani, Türkçe açıklamada İngilizce belirtime ilişkin bilgi verilmez). Kavrama ya da belirtime ait temel olmayan, açıklayıcı bilgiler içerir; farklı öğelere ait açıklamaların her birisi için ayrı bir alan oluşturulur. 6.3 Belirtimlerin Belirlenmesine İlişkin Genel İlkeler Belirtimlerin doğru olarak belirlenmesinde aşağıdaki kurallar geçerlidir: Tanımlık kullanılmaz Yanlış Doğru İstisna der Jahresbericht Jahresbericht Das Beste (Tanımlık başlığa ait) ein anormaler Laborbefund anormaler Laborbefund Ein Unternehmen der XY-Gruppe (Tanımlık slogana ait) M2-12

17 Modül 2: Temel İlkeler ve Yöntemler Terminoloji Çalışması - Uygulama Kılavuzu Kök biçim: tekil, yalın Yanlış Doğru İstisna su pompaları su pompası insan kaynakları hisse senedini hisse senedi (işletmelerde bir birim adı) Cümle içindeki gibi büyük/küçük harf kullanımı Yanlış Doğru İstisna Otomatik Vites otomatik vites New Manager Initiatives Team Annualized return annualized return (özel ad) Doğal sıra Yanlış Doğru İstisna torna tezgahı, üniversal üniversal torna tezgahı hizmet gelirleri, net income, extraordinal extraordinal income (şirket bilançolarında bir kalemin adı) Parantez kullanılmamalı Yanlış Doğru İstisna yabancılaştırma (efekti) eş anlamlı olarak ele alınmalı: yabancılaştırma yabancılaştırma efekti Personel Sayısı (Tam Zamanlı) (başvurularda bir bilginin adı) 6.4 Kaynakların Gösterilmesine İlişkin Genel İlkeler Bir terminolojik kayıtta yer alan her bilgi kaynak gösterilmek suretiyle belgelendirilmelidir, çünkü kullanıcılar kaynak sayesinde içeriğin doğruluğu, niteliği ve güncelliği konusunda bilgi sahibi olabilir. Kaynaklar ayrıca ayrıntılı bilgi edinmek amacıyla kullanılır İyi bir kaynak gösterimi için ölçütler Kolay çözülebilirlik: Bir terminolojik kayıttaki kaynak bilgisi okunabilirliği artırılması amacıyla bir kod ya da kısaltma olarak verilirse kullanıcılar açık kaynak bilgisine kolaylıkla ulaşabilir. Erişilebilirlik: Kaynağa yeniden erişilebilir ve bilginin doğruluğu kontrol edilebilir. Tarih Bilgisi: Tarih (ya da yıl) aracığıyla kullanıcılar bilgilerin güncelliğine karar verebilir Kaynaklar için gerekli bilgiler Kaynağın Türü Gerekli Bilgiler Basılı Yayın Kitap: Yazar(lar), yayıncı, başlık, yayınevi, yayın yeri, yayın yılı, basım sayısı M2-13

18 Terminoloji Çalışması - Uygulama Kılavuzu Modül 2: Temel İlkeler ve Yöntemler Dergi / Gazete: Başlık, yayıncı, yayınevi, yayın yeri, baskı, tarih Alıntının alındığı yer ayrıntılı bir şekilde belirtilmelidir (sayfa, bölüm, makale) Internet Kaynağı Eksiksiz URL ya da yol, sayfanın sahibi (kuruluş/firma), bilginin sürümü, tarih PDF Dosyası Basılı yayın gibi işlem yapılır, ek olarak dosya adı verilir ya da internet kaynağı gibi işlem yapılır E-Postalar Gönderenin adı, soyadı, firması, görevi, alıcının adı, konu ve kesin gönderilme tarihi Sözel Bilgiler Bilgi veren kişinin adı, soyadı, firması, görevi, bilginin alındığı kesin tarih Tablo 6: Kayıtlar İçin Gerekli Bilgiler 6.5 Veri Giriş Kuralları Terminoloji çalışmasında bir projede, bir terminoloji varlığında ya da bir terminoloji veritabanında tutarlılığın sağlanması çok önemlidir. Bu nedenle, - en iyisi terminoloji hazırlama kılavuzunun bir parçası olarak - veri giriş kuralları hazırlanmalı ve sürekli güncellenmelidir. Kayıtların girilmesinden sorumlu bütün kişiler bu kuralları bilmeli ve bunlara uymalıdır. Veri giriş kuralları ile hangi veri kategorilerinin zorunlu olduğu, hangilerinin isteğe bağlı olduğu, bunların içeriklerinin ne olması gerektiği ve içeriklerin nasıl formüle edilmesi gerektiği belirlenir. Biçimle ilgili kurallar gerekli ve anlamlı olduğu ölçüde ayrıntılı olmalıdır; bunlar genellikle genel kurallara ve işletmenin ya da kuruluşun dilsel tercihlerine bağlı olarak düzenlenir. Örnekler Veri Kategorisi / Öğeler Olası Veri Giriş Kuralları Tanım Büyük harfle başlar, noktayla biter. Parantez içermez. Bağlam Dilsel bir çerçevede yer alan belirtimin gösterildiği doğrudan alıntı. Büyük harfle başlar, noktayla biter. Atlama İşareti [ ] ya da ( ) ya da şeklinde gösterilir. Kaynak Temel karar: Açık mı yazılacak, kodlanacak mı? Dil bloğuna özgü mü bütün kayıt için mi? Sayfa numarası: Kaynak, s. 4 ya da Kaynak 4 ya da Kaynak p. 4 Doğrudan yapılmayan alıntılar: - e göre Birkaç kaynağın birleştirilmesi: Kaynak1 e göre, Kaynak2 ve Kaynak3 Tarih Temel karar: dillere özgü ya da genel? 09 Mayıs 1945, , , Tablo 7: Veri Kategorileri/Öğeleri Giriş Kuralları M2-14

19 Modül 2: Temel İlkeler ve Yöntemler Terminoloji Çalışması - Uygulama Kılavuzu 7 Terminolojinin (Terminolojik Kayıtların) Değerlendirilmesi Değerlendirme aşamasında terminolojik kayıtların önceden belirlenen kalite standartlarına ne kadar uygun olduğu tespit edilir. Yani, terminolojik kayıtların girilmesi sırasında bölümlerde açıklanan temel ilkelere ve yöntemlere ve işletmenin ya da kuruluşun veri giriş kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edilir. Terminolojik kayıtların değerlendirilmesi çevirideki redaksiyon aşamasına benzer. Bir terminolojik kayıta ya da terminolojik varlığın tümüne yönelik değerlendirme şekillerinden söz edilebilir. Değerlendirme, içeriksel, yöntemsel-biçimsel, dilsel ya da teknik olarak yapılabilir. Bu adımlar birlikte yapılabildiği gibi terminoloji projesinin kapsamına ve amacına bağlı olarak bunlardan bazıları atlanabilir. 7.1 İçeriksel Değerlendirme İçeriksel değerlendirme kavramın bütünüyle ilgilidir. İlk olarak bu kavramın terminoloji derlemine alınıp alınmayacağı kontrol edilir. Daha sonra kavramın doğru tanımlanıp tanımlanmadığına, içeriğin doğru olup olmadığına bakılır (ISO 15188:2001, Madde uyarınca teknik doğruluk ). Burada ayrıca, tanımda sayılan özelliklerin temel özellikler olup olmadığı ya da tali özelliklere yer verilip verilmediği kontrol edilir. Ayrıca, verilen bilgilerin (örneğin, açıklamalar ya da bağlam) uygun ve yararlı olup olmadıkları denetlenir. Değerlendirme sırasında önemli olan noktalardan birisi de tanımlanan kavramın terminoloji çalışmasına temel oluşturan kavram sistemi içine yerleştirilme şeklidir. Bu nedenle seçilen üst kavramın tanımda temel alınmasına uygun olup olmadığı, yapılan tanımın eşdüzeyli kavramlardaki tanımlara uygun olup olmadığı kontrol edilir. İçeriksel değerlendirmede bir ya da birkaç dilde belirlenen belirtimlerin birbirleriyle uyumlu olup olmadıklarının kontrolü açısından eş değerlik ya da eş anlamlılıkların onaylanması oldukça önemlidir. Ayrıca, belirlenen sınıflandırma bilgisinin doğruluğu denetlenir. 7.2 Yöntemsel/Biçimsel Değerlendirme Bu aşamada, gerek yöntemsel ilkelere gerekse kuruluş için geçerli kurallara (veri giriş kuralları) uyulup uyulmadığı kontrol edilir. Örneğin: Gerekli bütün diller mevcut mudur? Belirtimlerin arkasında parantez var mıdır? Terminoloji kontrolü sırasında, belirlenen onaylanma sürecine uyulmuş mudur? Ciddi bir terminoloji çalışması için kaynakların hassasiyetle belirtilmesi zorunludur. Kaynaklar ne kadar hassas bir şekilde belirtilmişte, kullanıcılar bilgilerin nereden alındığını o kadar kolaylıkla izleyebilir, redaktörler bilgileri o kadar kolaylıkla kontrol edebilir. Kaynakların değerlendirilmesinde önemli olan belgelerin kalitesi ve terminoloji çalışması açısından önemlerinin değerlendirilmesi değildir, çünkü bu değerlendirme zaten daha önce yapılmış olmalıdır. Önemli olan, terminolojik kayıtlarda verilen kaynak bilgilerinin kontrolüdür: Girilen bilgi gerçekten belirtilen kaynaktan mı alınmıştır? Verilen sayfa, bölüm ya da makale bilgileri doğru mudur? M2-15

20 Terminoloji Çalışması - Uygulama Kılavuzu Modül 2: Temel İlkeler ve Yöntemler 7.3 Dilsel Değerlendirme Dilsel değerlendirmede belirtimlerin dilbilimsel kalitesi, tanımların, kaynakların ve bağlamın redaksiyonel kalitesi kontrol edilir. Bu sırada, dil kullanımının hedef gruba uygun olup olmadığının kontrolü oldukça önemlidir. Ayrıca, kayıtların dilsel doğruluğu (söz dizimi, dilbilgisi, biçem, noktalama) denetlenir, yazım hataları giderilir. 7.4 Teknik Değerlendirme Terminolojik kayıtlar günümüzde çoğunlukla görüldüğü gibi bir yazılım aracığıyla hazırlanmışsa, teknik özellikler de değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Bir kayıtta bir başka kayda gönderme yapılmışsa, gönderme yapılan yerin gerçekten mevcut olup olmadığı kontrol edilmelidir. Ayrıca, tek tek kayıtlara ve tüm terminolojik derleme ait okuma ve değiştirme yetkilerinin doğru verilip verilmediği, özel dillerde karakterlerin doğru kodlanıp kodlanmadığı denetlenir. 7.5 Kontrol Buradaki ilkelere göre kontrol (ve ardından gerekirse eğitim) yapılır: Sürekli olarak hatalı belirtimleri öneren kim? Dışarıdan alma işlemini kim hatalı yapıyor? Verileri kim hiç girmiyor ya da hatalı giriyor? Kontrol sayesinde güncellemelerin sıklığı ve tamamlanmamış kayıtların oranı hakkında da bilgi edinilir. M2-16

İÇİNDEKİLER. Terminoloji Çalışmasında En İyi Uygulamalar Terminoloji Çalışmasında En İyi Uygulamalar...13 Türkçe Baskıya Önsöz...

İÇİNDEKİLER. Terminoloji Çalışmasında En İyi Uygulamalar Terminoloji Çalışmasında En İyi Uygulamalar...13 Türkçe Baskıya Önsöz... İÇİNDEKİLER Terminoloji Çalışmasında En İyi Uygulamalar 2.0...11 Terminoloji Çalışmasında En İyi Uygulamalar...13 Türkçe Baskıya Önsöz...15 Modül 1 Gerekçelendirme 1. Giriş...19 2. Matris...20 3. Matris

Detaylı

Modül 5. Proje ve Süreç Yönetimi

Modül 5. Proje ve Süreç Yönetimi Modül 5 Proje ve Süreç Yönetimi Modül 5 - Proje ve Süreç Yönetimi Terminoloji Çalışması - En İyi Uygulamalar İçindekiler 1 Giriş M5-1 2 Başarılı Terminoloji Çalışmasının Önkoşulları M5-2 2.1 Küçük Başlamak,

Detaylı

Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması

Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması Doç. Dr. Ender Ateşman Hacettepe Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Gündem Dil Politikası Terminoloji Politikası Dil Planlaması Terminoloji

Detaylı

Doç. Dr. Ender ATEŞMAN

Doç. Dr. Ender ATEŞMAN Doç. Dr. Ender ATEŞMAN Hacettepe Üniversitesi AB Bakanlığı, 07.05.2015 Çeviride Kalite Kalite nedir? Kalite nasıl ölçülür? Ürün Standartları Hizmet Standartları TS EN 15038 ISO 17100 Sonuç Her şeyden önce

Detaylı

DOKÜMAN KOTROLÜ. Çeviri: Elif KILIÇ, Gıda Müh. Düzenleme: Fırat ÖZEL, Gıda Müh.

DOKÜMAN KOTROLÜ. Çeviri: Elif KILIÇ, Gıda Müh. Düzenleme: Fırat ÖZEL, Gıda Müh. BRC Gıda standardında geçen gerekliliklerin bir kısmına yönelik olarak açıklayıcı klavuzlar BRC tarafından yayınlandı. Bu klavuzlardan biri olan bu dokümanın Türkçe çevirisi Sayın ELİF KILIÇ tarafından

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARIN DOKÜMANTASYONUNA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARIN DOKÜMANTASYONUNA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARIN DOKÜMANTASYONUNA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU MART, 2017 MUĞLA T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ.... ANABİLİM DALI.... BİLİM

Detaylı

TS EN ISO 9241-151 EŞLEŞTİRME LİSTESİ

TS EN ISO 9241-151 EŞLEŞTİRME LİSTESİ Kriter No Kriter Başlığı Rehber İlke Başlığı A 6. Üst Düzey Tasarım Kararları ve Tasarım Stratejisi 6.1 Genel özellikler 6.2 Web uygulamasının amacının belirginliği 3.10.1. Kurumsal Bilgiler 1.3.2. Kullanıcıların

Detaylı

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Bilişim Sistemleri Modelleme, Analiz ve Tasarım Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Ders Akışı Hafta 5. İhtiyaç Analizi ve Modelleme II Haftanın Amacı Bilişim sistemleri ihtiyaç analizinin modeli oluşturulmasında,

Detaylı

RAPOR YAZIMI. İLEDAK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 10 Aralık 2016, İstanbul

RAPOR YAZIMI. İLEDAK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 10 Aralık 2016, İstanbul RAPOR YAZIMI İLEDAK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 10 Aralık 2016, İstanbul Sunum İçeriği İLEDAK Raporları Türleri Raporlamada Dikkat Edilmesi Gerekenler Format Üslup Terminoloji Derinlik/Ayrıntı

Detaylı

tarih ve 06 sayılı Akademik Kurul tutanağının I nolu ekidir. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

tarih ve 06 sayılı Akademik Kurul tutanağının I nolu ekidir. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL 2017 1 GİRİŞ İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne teslim edilecek Yüksek Lisans ve Doktora tezleri

Detaylı

ÇEVİRİ İŞLETMELERİ DERNEĞİ

ÇEVİRİ İŞLETMELERİ DERNEĞİ ÇEVİRİ İŞLETMELERİ DERNEĞİ ÇEVİRİDE KALİTE. AHMET ÇALLI ES Dil Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş. 1 Kalite Tanımları TDK sözlük karşılığı: Nitelik 2 Kalite Tanımları Kökeni: Latince qualis, nasıl oluştuğu

Detaylı

KURUMSAL WEB SAYFA STANDARTLARI

KURUMSAL WEB SAYFA STANDARTLARI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ ------------------------------------------------------------------------------------------------ BİRİM WEB SAYFALARI / İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ KURUMSAL WEB

Detaylı

ÖDEV YAZIM YÖNERGESİ

ÖDEV YAZIM YÖNERGESİ ÖDEV YAZIM YÖNERGESİ Bu yönerge yapılacak her türlü ödev, uygulama raporu, tasarım projeleri raporu, deney raporları vb. için kullanılacaktır. A. YAZIM İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR 1. Ödevler A4 (210 x 27

Detaylı

Yazılım Gereksinimlerine İlişkin Belirtimler. Sürüm <1.0>

<Ekip Adı> <Proje Adı> Yazılım Gereksinimlerine İlişkin Belirtimler. Sürüm <1.0> Yazılım Gereksinimlerine İlişkin Belirtimler Sürüm [Not: Aşağıda yer alan şablon, Rational Unified Process ile birlikte kullanılmak üzere sağlanmıştır] [Köşeli parantezler

Detaylı

İLAÇ RUHSAT e-başvuru FORMU KULLANICI KILAVUZU. Doküman: EUP Revizyon No: R-06 Tarih: 26.05.2014

İLAÇ RUHSAT e-başvuru FORMU KULLANICI KILAVUZU. Doküman: EUP Revizyon No: R-06 Tarih: 26.05.2014 Sayfa: 0/15 İLAÇ RUHSAT e-başvuru FORMU KULLANICI Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 10.05.2010 İlaç ruhsat e-başvuru formu kullanıcı kılavuzunun ilk yayınlanma tarihi 10.06.2010 e-başvuru formundan

Detaylı

MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı Ekim 2015, Ankara

MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı Ekim 2015, Ankara Rapor Yazımı MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 03-04 Ekim 2015, Ankara İçerik MÜDEK Raporları Raporlamada Dikkat Edilmesi Gerekenler o Format o Üslup o Terminoloji o Derinlik/Ayrıntı Düzeyi

Detaylı

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No:

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No: 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, İç Kontrol Sistemi içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayını, sürdürülmesi, güncelleştirilmesi ve dağıtım esasları için yöntem ve sorumlulukları belirlemektir.

Detaylı

4. KARAYOLU TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ SEMPOZYUM VE SERGĠSĠ Konu Başlıkları

4. KARAYOLU TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ SEMPOZYUM VE SERGĠSĠ Konu Başlıkları EK-1 4. KARAYOLU TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ SEMPOZYUM VE SERGĠSĠ Konu Başlıkları 1. Karayolu Güvenliği Yönetimi ve Denetimi Karayolu Trafik Denetimleri Elektronik Denetleme Sistemleri ve Teknoloji Kullanımı Veri

Detaylı

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI 1. Kâğıt Kullanım Alanı Raporlarda, her sayfanın sol kenarından 2,5 cm, sağ kenarından 2,5 cm, üst ve alt kenarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Dipnotlar

Detaylı

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2012 için

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2012 için DataPage+ 2012 için Son Güncelleme: 29 Ağustos 2012 İçindekiler Tablosu Önkoşul Olan Bileşenleri Yükleme... 1 Genel Bakış... 1 Adım 1: Setup.exe'yi Çalıştırın ve Sihirbazı Başlatın... 1 Adım 2: Lisans

Detaylı

PERFORMANS YÖNETĐMĐ. Hedefe Odaklı Çalışma ve Yetkinlik Yönetimi.

PERFORMANS YÖNETĐMĐ. Hedefe Odaklı Çalışma ve Yetkinlik Yönetimi. PERFORMANS YÖNETĐMĐ Kurumların yapısına uygun performans yönetimi sistemini esnek yapı sayesinde Đnsan Kaynakları uygulaması içinde tanımlayarak takip edebilme Performans kayıtlarını yöneticilere e-posta

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ. Temel Kavramlar

BİLGİ GÜVENLİĞİ. Temel Kavramlar BİLGİ GÜVENLİĞİ Temel Kavramlar Bilgi güvenliği ne demektir? Bilgi güvenliği denildiğinde akla gelen kendimize ait olan bilginin başkasının eline geçmemesidir. Bilgi güvenliği, bilginin izinsiz veya yetkisiz

Detaylı

Proje Uyarlama Adımları Dokümanı

Proje Uyarlama Adımları Dokümanı Proje Uyarlama Adımları Dokümanı Güncelleme Tarihi: 15.04.2013 İçerik 1. Kullanıcıların Tanımlanması (varsa Kanal Yapısı ve ilgili parametreleri ile beraber):... 3 2. Eposta Ayarlarının Yapılması:... 4

Detaylı

Doküman Kontrol. İyi Dokümantasyonun Temelleri ve Doküman Kontrol Sistemleri

Doküman Kontrol. İyi Dokümantasyonun Temelleri ve Doküman Kontrol Sistemleri Doküman Kontrol İyi Dokümantasyonun Temelleri ve Doküman Kontrol Sistemleri Hayatın gerçekleri... Hikayemiz, Herkes, Biri, Herhangibiri ve Hiçkimse adındaki dört kişi hakkında. Yapılması gereken çok önemli

Detaylı

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1-

Detaylı

PROJE HAZIRLAMA Proje;

PROJE HAZIRLAMA Proje; PROJE HAZIRLAMA PROJE HAZIRLAMA Proje; önceden belirlenmiş bir süre içerisinde değişim yaratmayı hedefleyen, birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ ÖNERİSİ YAZIM KILAVUZU

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ ÖNERİSİ YAZIM KILAVUZU T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ ÖNERİSİ YAZIM KILAVUZU SİVAS 2014 1 İÇİNDEKİLER 1. Tezin Başlığı...1 2. Giriş...1 2.1. Problem Durumu...1 2.1.1. Problem Cümlesi ve

Detaylı

: 06.08.2012 tarih ve B.05.1.EGM.0.84.2948(64028)-1439 sayılı Bakanlık Oluru.

: 06.08.2012 tarih ve B.05.1.EGM.0.84.2948(64028)-1439 sayılı Bakanlık Oluru. ESKİ YENİ KAPALf YOL Emniyet Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.1.EGM.0.84.2948 (64208)-WO3^ f f l-> *~ 712/2012 Konu : 4. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi MALİYE BAKANLIĞINA İlgi : 06.08.2012 tarih

Detaylı

Rapor Yazımı. MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı Ocak 2017, Ankara

Rapor Yazımı. MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı Ocak 2017, Ankara Rapor Yazımı MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 21-22 Ocak 2017, Ankara MÜDEK Raporları İçerik Raporlamada Dikkat Edilmesi Gerekenler o Format o Üslup o Terminoloji o Derinlik/Ayrıntı Düzeyi

Detaylı

Modül 4. Araçlar ve Teknikler

Modül 4. Araçlar ve Teknikler Modül 4 Araçlar ve Teknikler Modül 4 Araçlar ve Teknikler Terminoloji Çalışması Uygulama Kılavuzu İçindekiler 1 Giriş... 1 2 Terminoloji Yönetim Sistemleri... 2 2.1 Temel İşlevler... 4 2.2 Satınalma için

Detaylı

MÜVEKKİL İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ İÇİN CRM UYGULAMASI

MÜVEKKİL İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ İÇİN CRM UYGULAMASI Giriş MÜVEKKİL İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ İÇİN CRM UYGULAMASI Hukuk Büro larında çoğu müvekkil bilgisi ancak kartvizitlerde kalır. Bazı bürolarda ise Excel çizelgelerinde düzenli olarak müvekkil bilgisi tutulur.

Detaylı

E-UYGULAMALAR VE DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ (EUP)

E-UYGULAMALAR VE DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ (EUP) E-UYGULAMALAR VE DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ (EUP) KİOSKA YÜKLENECEK RUHSAT BAŞVURUSU DOSYALARI İÇİN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Bilindiği üzere, elektronik ruhsat başvurusunda bulunmak için İlaç Ruhsat

Detaylı

AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL ARŞİV YÖNERGESİ

AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL ARŞİV YÖNERGESİ Y02--004 Sayfa : 1 / 5 1. AMAÇ Bu yönerge, Koç Üniversitesi Mensuplarına ait bilimsel ve entelektüel çalışmaların, Koç Üniversitesi Kurumsal Arşivi nde depolanarak bilim dünyasının hizmetine sunulmasına

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV YÖNERGESİ

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV YÖNERGESİ T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Mevlana Üniversitesi adresli bilimsel çalışmaların, Mevlana Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi nde arşivlenerek bilim

Detaylı

ANET Bilgi Güvenliği Yönetimi ve ISO 27001. Ertuğrul AKBAS [ANET YAZILIM] 09.04.2011

ANET Bilgi Güvenliği Yönetimi ve ISO 27001. Ertuğrul AKBAS [ANET YAZILIM] 09.04.2011 ANET Bilgi Güvenliği Yönetimi ve ISO 27001 2011 Ertuğrul AKBAS [ANET YAZILIM] 09.04.2011 ISO 27001 AŞAMA 1 BGYS Organizasyonu BGYS kapsamının belirlenmesi Bilgi güvenliği politikasının oluşturulması BGYS

Detaylı

Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi

Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi NECMETTİN ERBAKAN Ü N İ V E R S İ T E S İ Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi Ali ALAN Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Bilgi İşlem Merkezi 444

Detaylı

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ BİLİMSEL ÇALIŞMALARA DESTEK ve ÖDÜL YÖNERGESİ

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ BİLİMSEL ÇALIŞMALARA DESTEK ve ÖDÜL YÖNERGESİ KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ BİLİMSEL ÇALIŞMALARA DESTEK ve ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 Bu yönerge; Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği (KBUD) tarafından desteklenecek bilimsel araştırma ve aktiviteler

Detaylı

w w w. a n k a r a b t. c o m

w w w. a n k a r a b t. c o m Şirket Profili w w w. a n k a r a b t. c o m AnkaraBT, yazılım geliştirme alanında faaliyet gösteren ve uzman kadrosuyla Türkiye'nin önde gelen kurumsal çözümlerini üreten %100 Türk sermayeli bilgi teknolojisi

Detaylı

1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA

1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA BÖLÜM15 D- VERİ TABANI PROGRAMI 1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA 1.1. Veri Tabanı Kavramları Veritabanı (DataBase) : En genel tanımıyla, kullanım amacına uygun olarak düzenlenmiş veriler

Detaylı

Kurumsal Kaynak Planlama Özdeğerlendirme Kılavuzu

Kurumsal Kaynak Planlama Özdeğerlendirme Kılavuzu Kurumsal Kaynak Planlama Özdeğerlendirme Kılavuzu Tanım : Kurumların kendi kaynaklarını kullanarak bilgi sistemlerinin yeterlilik düzeylerini sayısal olarak ölçebilecekleri bir özdeğerlendirme kılavuzu

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN DERLENMESİ HAKKINDA KILAVUZ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN DERLENMESİ HAKKINDA KILAVUZ 1. GİRİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN DERLENMESİ HAKKINDA KILAVUZ Bu kılavuz, yükseköğretim kurumlarında hazırlanan lisansüstü tezlerin (yüksek lisans, doktora,

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ÜNİTE 2 VERİ TABANI İÇİNDEKİLER Veri Tabanı Veri Tabanı İle İlgili Temel Kavramlar Tablo Alan Sorgu Veri Tabanı Yapısı BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ BİLGİSAYAR II HEDEFLER Veri tabanı kavramını

Detaylı

TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DÖNEM PROJESİ KURALLARI YAZIM VE HAZIRLAMA KURALLARI

TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DÖNEM PROJESİ KURALLARI YAZIM VE HAZIRLAMA KURALLARI TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DÖNEM PROJESİ KURALLARI YAZIM VE HAZIRLAMA KURALLARI 1. Dönem projesi başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere hazırlanmış olmalıdır. Yazılardaki görüş ve sorumluluklar

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Pazarlama Bilgi Sistemi (PBS) Bir işletmenin pazarlama ile ilgili kararlarının alınmasına yardımcı olacak bilgilerin toplanması, işlenmesi, saklanması

Detaylı

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ *

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Amaç ve Kapsam TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * Bu yönergenin amacı, Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Atılım Üniversitesi

Detaylı

KATEGORİ MİZANI BAŞLARKEN KATEGORİ NEDİR? NEDEN N İHTİYAÇ DUYULUR?

KATEGORİ MİZANI BAŞLARKEN KATEGORİ NEDİR? NEDEN N İHTİYAÇ DUYULUR? KATEGORİ MİZANI Doküman Kodu : RNT-02 Açıklama : Vio Kategori Mizanı Kullanımı Kapsam : Vio Nitelikleri Revizyon No : 2 Yayın Tarihi : Aralık 2012 BAŞLARKEN SKOR YAZILIM tarafından geliştirilen ticari

Detaylı

Veritabanı Yönetimi Bilgisayarların. Keşfi Hedefler. Veritabanı, Veri ve Bilgi. Veritabanı, Veri ve Bilgi. Veritabanı, Veri ve Bilgi

Veritabanı Yönetimi Bilgisayarların. Keşfi Hedefler. Veritabanı, Veri ve Bilgi. Veritabanı, Veri ve Bilgi. Veritabanı, Veri ve Bilgi Hedefler Veritabanı Yönetimi Bilgisayarların Discovering Keşfi 2010 Computers 2010 Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak Veritabanı terimini tanımlamak ve bir veritabanının veri ve bilgi ile

Detaylı

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri VERİ KAYNAKLARI YÖNETİMİ İ İ 5. ÜNİTE GİRİŞ Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri yönetimidir. Geleneksel yada çağdaş, birinci yada ikinci elden derlenen veriler amaca uygun veri formlarında tutulur.

Detaylı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Kullanıcı Deneyimi ve Kullanılabilirlik Değerlendirmesi Standardı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Kullanıcı Deneyimi ve Kullanılabilirlik Değerlendirmesi Standardı Dök. No: AUZEF-SS-2.4-07 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00Rev Tarihi:Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ... 2 2. KAPSAM... 2 3. SORUMLULAR... 2 4. TANIMLAR... 2 5. STANDARIN DETAYLARI... 2 Dök. No: AUZEF-SS-2.4-07 Yayın

Detaylı

Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esaslarında kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder:

Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esaslarında kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder: 1. AMAÇ VE KAPSAM T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ VE ESER PROJESİ HAZIRLAMA ESASLARI Bu Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esasları nın amacı, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

EKOL LOJİSTİK KURUM İÇİ VE DIŞI İLETİŞİM POLİTİKASI

EKOL LOJİSTİK KURUM İÇİ VE DIŞI İLETİŞİM POLİTİKASI EKOL LOJİSTİK KURUM İÇİ VE DIŞI İLETİŞİM POLİTİKASI 1. Giriş Ekol Lojistik (Ekol); bünyesinde yer alan tüm çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine, resmi kurum ve kuruluşlara, faaliyet gösterdiği

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ PROJE BAŞLIĞI. Proje No: Uluslararası Bilimsel Araştırma İşbirliği Projesi SONUÇ RAPORU

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ PROJE BAŞLIĞI. Proje No: Uluslararası Bilimsel Araştırma İşbirliği Projesi SONUÇ RAPORU T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ PROJE BAŞLIĞI Proje No: Uluslararası Bilimsel Araştırma İşbirliği Projesi SONUÇ RAPORU Proje Yürütücüsü: Adı Soyadı Birimi/Bölümü

Detaylı

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1 Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net http://www.serkanaksu.net/ 1 JavaScript JavaScript Nedir? Nestcape firması tarafından C dilinden esinlenerek yazılmış, Netscape Navigator 2.0 ile birlikte

Detaylı

TASARIMIN TEMEL İLKELERİ

TASARIMIN TEMEL İLKELERİ TASARIMIN TEMEL İLKELERİ Web Tasarımı ve Programlama İçerik Hedef Kitle Beklentileri Tasarım Renk Dengesi İşlevsellik Okunabilirlik Kullanılabilirlik Hizalama Uyumluluk Ses ve Görüntü Dosyaları 2 İçerik

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ PROJE BAŞLIĞI. Proje No:

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ PROJE BAŞLIĞI. Proje No: T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ PROJE BAŞLIĞI Proje No: Uluslararası Bilimsel İşbirliği Geliştirme Desteği SONUÇ RAPORU Proje Yürütücüsü: Adı Soyadı

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA PROJESİ DERSİ UYGULAMA KURALLARI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA PROJESİ DERSİ UYGULAMA KURALLARI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA PROJESİ DERSİ UYGULAMA KURALLARI 1. Bu uygulama kurallarının amacı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi bölümü 8. Yarıyılda

Detaylı

Bilgi Sistemleri Risk Yönetim Politikası

Bilgi Sistemleri Risk Yönetim Politikası POLİTİKASI Sayfa :1/7 Bilgi Sistemleri Risk Yönetim Politikası Doküman Bilgileri Adı: Bilgi Sistemleri Risk Yönetim Politikası Doküman No: 01 Revizyon No: İlk yayındır Doküman Tarihi: 01.10.2014 Referans

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer UYGULAMA SONUÇ RAPORU YAZIMI

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer UYGULAMA SONUÇ RAPORU YAZIMI qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer UYGULAMA SONUÇ RAPORU YAZIMI tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui A.K.Ü. Çay M.Y.O. Yönetim ve

Detaylı

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması,

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması, Projenin Amacı DSİ Genel Müdürlüğünde, Bölge Vaziyet Planı çalışmaları kapsamında üretilen ve mevcut DSİ faaliyetlerini içeren CBS veri setleri ile CBS Veritabanının incelenerek yine mevcut CBS donanım,

Detaylı

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Doküman Adı: DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı,

Detaylı

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ *

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * Amaç ve Kapsam Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hacettepe

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESİ YAZIM ESASLARI

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESİ YAZIM ESASLARI T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESİ YAZIM ESASLARI Bu esasların amacı, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı tüm ana bilim ve

Detaylı

Poster Nasıl Hazırlanır?

Poster Nasıl Hazırlanır? Poster Nasıl Hazırlanır? Dr. Mustafa SÜNBÜL Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı SAMSUN Poster özeti yazımı Poster yazımı İçerik Görünüm

Detaylı

Yayınsız bilim ölüdür.. Gerard PIEL

Yayınsız bilim ölüdür.. Gerard PIEL Yayınsız bilim ölüdür.. Gerard PIEL Bilimsel makale nedir Özgün bir araştırmanın sonuçlarını tanımlayan, yazılmış ve basılmış bir rapor İlk yayın Tekrarlanabilirlik Sonuçların irdelenebilirliği Dergi veya

Detaylı

Uygulama İş Akış Kaydında Koşul Tanımlamaları

Uygulama İş Akış Kaydında Koşul Tanımlamaları İŞ AKIŞ YÖNETİMİ YENİLİKLERİ Amaç ve Fayda İş Akış Kayıtlarında yapılan değişiklikler ile; İş akış kayıtlarının koşula bağlı tanımlanabilmesi, İş akış kaydında bulunan açık işlerin farklı iş akış kaydına

Detaylı

Module. ZA-ARC Tek kullanıcı versiyonu

Module. ZA-ARC Tek kullanıcı versiyonu Modüller ZA-ARC Tek kullanıcı versiyonu ZA-ARC Tek kullanıcı Lisansı (Ürün No.: HKO-002010) Yasal düzenlemelerin talep ettiği Arşivleme yükümlülükleri karşılayan temel yazılım sürümüdür. Verileri Arşivleyebilir

Detaylı

E-BELGE YÖNETĐM PROGRAMI OLUŞTURMA EYLEM PLANI REHBERĐ

E-BELGE YÖNETĐM PROGRAMI OLUŞTURMA EYLEM PLANI REHBERĐ E-BELGE YÖNETĐM PROGRAMI OLUŞTURMA EYLEM PLANI REHBERĐ Kamu Kurum ve kuruluşlarının, elektronik belge yönetimine geçmeye karar verdiklerinde aşağıdaki adımları izlemeleri önerilmektedir; Şekil 1- Elektronik

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ I-Genel biçimsel özellikler Tıpta Uzmanlık Tezi Yazım Kılavuzu -Tez çalışmasının Etik Kurul (Lüzumu halinde) onay tarih ve sayısı eklenmelidir. 1-Genel şekil

Detaylı

Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: Sayfa No: 1/5 KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ PROJE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: Sayfa No: 1/5 KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ PROJE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: 09.05.2016 Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ Etkin ve verimli bir biçimde proje amacına ve hedeflerine ulaşılması için insanların, finansal ve teknik kaynakların ve zamanın

Detaylı

MAKALE YAZIM KURALLARI

MAKALE YAZIM KURALLARI YAYIN KURALLARI Dergimizde, özgün araştırma ve inceleme makalesi, derleme makalesi, çeviri, arşiv belgeleri, kitap eleştirisi ve tanıtımı, ölüm ve sempozyum vb. haberleri yayınlanır. Yazıların başka bir

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Amaç ve Kapsam HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hacettepe

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR?

İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR? İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR? Sefa ESEN Kurumsal Finansman Yönetmeni 1 Stratejik hedeflere ulaşmada stratejik plan çevriminin performans gözlemleme ve raporlama unsurları kurum tarafından

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj

Detaylı

Türkiye de Kamu Kurumlarının Elektronik İmza Alt Yapı ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi

Türkiye de Kamu Kurumlarının Elektronik İmza Alt Yapı ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi Türkiye de Kamu Kurumlarının Elektronik İmza Alt Yapı ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi Doç. Dr. Türksel Kaya Bensghir TODAİE tkaya@todaie.gov.tr Ferda Topcan TÜBİTAK UEKAE KSM ferdat@uekae.tubitak.gov.tr

Detaylı

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 Ders- 13 World Wide Web (WWW) Yrd. Doç. Dr. Burcu Can Buğlalılar Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Katmanları İçerik World Wide Web (WWW) Anlık Mesajlaşma

Detaylı

BARIŞ TATİL SİTESİ DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

BARIŞ TATİL SİTESİ DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/7 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.11.2014 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yönetim Faaliyetlerinde ve KYS Kalite Yönetim Sisteminde kullanılan dokümanların hazırlanması,

Detaylı

TODAİE edevlet MERKEZİ UYGULAMALI E-İMZA SEMİNERİ 16-17 KASIM 2011. E-imza Teknolojisi. TODAİE Sunumu

TODAİE edevlet MERKEZİ UYGULAMALI E-İMZA SEMİNERİ 16-17 KASIM 2011. E-imza Teknolojisi. TODAİE Sunumu TODAİE edevlet MERKEZİ UYGULAMALI E-İMZA SEMİNERİ 16-17 KASIM 2011 E-imza Teknolojisi TODAİE Sunumu Ferda Topcan Başuzman Araştırmacı ferdat@uekae.tubitak.gov.tr (312) 4688486-19 İçerik Açık Anahtarlı

Detaylı

Çukurova Üniversitesi Lisans Öğrencilerine Düzenlenen Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Dersinin Muafiyet Sınavı Üzerine Bir Çalışma

Çukurova Üniversitesi Lisans Öğrencilerine Düzenlenen Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Dersinin Muafiyet Sınavı Üzerine Bir Çalışma Çukurova Üniversitesi Lisans Öğrencilerine Düzenlenen Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Dersinin Muafiyet Sınavı Üzerine Bir Çalışma Murat KARA, Şemseddin KOÇAK, Esin ÜNAL, Erkan KAYNAK, Yoldaş ERDOĞAN,

Detaylı

şeklinde yürütülen geniş kapsamlı ve detaylı bir çalışmadır.

şeklinde yürütülen geniş kapsamlı ve detaylı bir çalışmadır. T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DÖNEM PROJESİ DERSİ YAZIM VE SUNUM KILAVUZU 1. GENEL KONULAR 1.1. Tanım Çukurova Üniversitesi,

Detaylı

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2013 için

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2013 için DataPage+ 2013 için En Son Güncellenme Tarihi: 25 Temmuz 2013 İçindekiler Tablosu Önkoşul Olan Bileşenleri Yükleme... 1 Genel Bakış... 1 Adım 1: Setup.exe'yi Çalıştırın ve Sihirbazı Başlatın... 1 Adım

Detaylı

YILDIRIMDAN KORUNMA VE TOPRAKLAMA DERNEĞİ ULUSAL MAKALE YARIŞMASI TANITIM DÖKÜMANI

YILDIRIMDAN KORUNMA VE TOPRAKLAMA DERNEĞİ ULUSAL MAKALE YARIŞMASI TANITIM DÖKÜMANI YILDIRIMDAN KORUNMA VE TOPRAKLAMA DERNEĞİ ULUSAL MAKALE YARIŞMASI TANITIM DÖKÜMANI İçindekiler 1. GİRİŞ...2 1.1 AMAÇ...2 1.2 KAPSAM...2 2. BAŞVURU SÜRECİ...3 3. YARIŞMA KONULARI...4 4. BAŞVURU İÇİN YAPILMASI

Detaylı

Yardım Masası Kullanım Klavuzu

Yardım Masası Kullanım Klavuzu Bu proje Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir Technical Assistance for Implementation of REACH Regulation REACH tüzüğünün uygulanması için teknik destek projesi

Detaylı

Bölüm 1: Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş

Bölüm 1: Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş Bölüm 1: Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş -1- Dr. Serkan DİŞLİTAŞ 1.1. Veri ve Bilgi (Data & Information) Hesaplama, saklama gibi çeşitli işlemler amacıyla bilgisayara verilen sayı, yazı, resim, ses,

Detaylı

LABORATUVAR BİLGİ SİSTEMİ NEDİR? ÇALIŞMA PRENSİPLERİ NELERDİR?

LABORATUVAR BİLGİ SİSTEMİ NEDİR? ÇALIŞMA PRENSİPLERİ NELERDİR? LABORATUVAR BİLGİ SİSTEMİ NEDİR? ÇALIŞMA PRENSİPLERİ NELERDİR? Dr. Ü. Gül Erdem S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Amaç Bilgi sistemi nedir? Hastane bilgi sistemi nedir?

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi nde Kalite Yönetim Sistemi (KYS) içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, kodlanması, onaylanması, yayınlanması ve dağıtılması,

Detaylı

Türkçe Ders Kitaplarının İncelenmesi

Türkçe Ders Kitaplarının İncelenmesi Türkçe Ders Kitaplarının İncelenmesi Yazar Prof.Dr. Özcan DEMİREL ÜNİTE 10 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Türkçe ders kitaplarını incelerken dikkat edilecek ölçütleri sıralayabilecek, ölçüt dayanıklı

Detaylı

UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU. TTB-UDEK- Etik Çalışma Grubu

UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU. TTB-UDEK- Etik Çalışma Grubu UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU TTB-UDEK- Etik Çalışma Grubu 31 Ekim 2009 TTB-UDEK Etik Çalışma Grubu UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLARI GENEL OLARAK ETİK KURULLAR Etik Kurullar: Tanım Etik

Detaylı

MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ

MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ Ürün Grubu Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Entegre@6 (Muhasebeci Paketi) [X] Yeni Fonksiyon @6 4.0.12 Seti ve 4.0.10 Onaylı Sürüm Uygulama 6 Şubat 2008

Detaylı

KANITA DAYALI UYGULAMA SÜRECİ

KANITA DAYALI UYGULAMA SÜRECİ KANITA DAYALI UYGULAMA SÜRECİ Kanıta Dayalı Uygulama Basamakları Sorunu saptama ve soru oluşturma Sistematik araştırma yapma Kanıtları eleştirel olarak değerlendirme Uygulamada yapılacak değişikliklere

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİVİ. DSpace@FIRAT. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. NESLİHAN AKA naka@firat.edu.tr

FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİVİ. DSpace@FIRAT. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. NESLİHAN AKA naka@firat.edu.tr FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİVİ DSpace@FIRAT Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı NESLİHAN AKA naka@firat.edu.tr 4. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı, 19-21 Ekim 2015, TÜBİTAK, ANKARA BAŞLANGIÇ

Detaylı

Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC)

Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC) Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC) Sistem analistlerinin ve kullanıcı faaliyetlerinin spesifik döngüsünün kullanılmasıyla En iyi geliştirilmiş sistemin oluşmasını

Detaylı

Veri Toplama Teknikleri

Veri Toplama Teknikleri A. Gözlem Yoluyla Veri Toplama Teknikleri B. Soruşturma Yoluyla Nicel Veri Toplama Teknikleri Yazılı Soruşturma Tekniği Anket, Başarı Testi Yapılandırılmış Gözlem Önceden hazırlanmış göstergeler ve semboller

Detaylı

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU Ekim 2015 İçindekiler 1. HAL KAYIT SİSTEMİ NE GİRİŞ... 2 2. HAL HAKEM HEYETİ BAŞVURU OLUŞTURMA SÜRECİ... 2 2.1. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİLERİN

Detaylı

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ARŞİV SİSTEMİ YÖNERGESİ

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ARŞİV SİSTEMİ YÖNERGESİ İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ARŞİV SİSTEMİ YÖNERGESİ Üniversite Senatosu nun / / 2017 tarih ve. sayılı toplantısında kabul edilerek, / /2017 tarih ve.. sayılı Mütevelli Heyeti toplantısında onaylanmıştır.

Detaylı

PROJE NEDİR NASIL HAZIRLANIR Proje çalışması merak ve gözlemle başlar. Çevrede yaşananları merak etmek ve bunun doğrultusunda merak edilen konulara ilişkin gözlem yapmak proje hazırlamada ilk adımı oluşturur.

Detaylı

İLETİŞİM PROSEDÜRÜ. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemektedir.

İLETİŞİM PROSEDÜRÜ. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemektedir. Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemektedir.

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİV YÖNERGESİ. derlenmesi ve Kurumsal Akademik Arşivlerde korunmasını sağlamak,

FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİV YÖNERGESİ. derlenmesi ve Kurumsal Akademik Arşivlerde korunmasını sağlamak, FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİV YÖNERGESİ Bu yönerge, Fırat Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından üretilen bilimsel çalışmaların kütüphane bünyesinde oluşturulan Kurumsal Arşive

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI:

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: TARİH : 28/08/2015 SİRKÜLER NO : 2015/70 ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: 5 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazetede elektronik ticarete ilişkin

Detaylı