Ba0mkanlik Mevzuan Gelitirme ye Yayin Genel Mildiirhigi.i Sayfa 1 / 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ba0mkanlik Mevzuan Gelitirme ye Yayin Genel Mildiirhigi.i Sayfa 1 / 1"

Transkript

1 Ba0mkanlik Mevzuan Gelitirme ye Yayin Genel Mildiirhigi.i Sayfa 1 / 1 2 ubat 2015 PAZARTESI Resmi Gazete Say' : YONETMELIK Karar Say's' : 2014/7074 Ekli "Resmi Yazwalarda Uygulanacak Usul ye Esaslar Hakktnda YOnetmelik"in yor0r1m,e konulmasi; 10/10/1984 tarihli Ye 3056 sayth Kanunun 2 nci ye 33 uncu maddelerine gore, Bakanlar Kurulu'nca 15/12/2014 tarihinde kararlasurilmi*ur. Recep Tayyip ERDOAN CUMILURBASKAN1 Ahmet DAVUTOGLU Basbakan B. ARINC A. BABACAN Y. AKDOUAN N. KURTULMU$ Basbakan Yarchinctsi Basbakan Yarchinosi Basbakan Yardimcisi Basbakan Yarduncist B. BOZDACt A. ISLAM V. BOZKIR F. 1$1K Adalet Bakam Aile ye Sosyal Politikalar Bakam Avrupa Birligi Bakam Sanayi ve Teknoloji Bakani P. CELIFI I. GULLUCE M. CAVU$06LU N. ZEYBEKCI Caltsma ve Sosyal Gnvenlik Bakam Ceyre ye Sehircilik Bakam Digigleri Bakam Ekonomi Bakam T YILDIZ A. C. KILIc M. M. EKER N. CANIKL1 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam Genclik ye Spot Bakani Oda, Tann ye Hayvancilik Bakam Gtimrtik ye Ticaret Bakam E. ALA C. YILMAZ O. CELIK M. $1M$EK Igigleri Bakam Kalkmma Bakani Kifittir ve Turizm Bakam Maliye Bakam N AVCI I. YILMAZ V. ERO6LU Milli Egitirn Bakani Milli Savunma Bakam Orman ye Su Itleri Bakam M. MUEZZINOGLU L. ELVAN Saghk Bakam Ulastirma, Denizcilik ye Haberlesme Bakam Eki kin tiklavina

2 RESMI YAZISMALARDA UYCULANACAK USUL VE ESASLAR HAKK1NDA YONETMELiK BiRiNC1 BOLOM Amy, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amac ye kapsam MADDE 1- (1) Bu Yonetmeligin amact; el yaztstyla ahlan imza ile fiziksel ortamda veya guyenli elektronik imza kullamlarak elektronik ortamda yamlan resmi yazismalara iliskin kurallan belirlemek ye bilgi, beige veya dokilman altsyerisinin lttzlt ve gtivenli bir bicimde ytirtittilmesini saglamaktir. (2) Bu Ydnetmelik. MUM kamu kurum ye kuruluslannt kapsar. Dayanak MADDE 2- (1) Bu Yonetmelik, 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayilt Basbakanlik Teskilatt Hakkmda Kanun IIiiktniinde Kararnamenin Degistirilerek Kabulil Hakkinda Kanunun 2 nci ve 33 (inch maddeleri htiktimlerine dayamlarak hazirlantrusur. Tan mlar MADDE 3- (I) Bu Yonetmeligin uygulanmasmda; a) Aidiyet zineiri: Belgenin hazirlaninastndan tasfiyesine kadar olan stireci, b) Beige: Herhangi bir bireysel islemin, kurumsal fonksiyonun veya kurumsal islemin yerine getirilmesi icin almmis ya da idare tarafindan hazirlannus; icerik, iliski ye format' ile ait oldugu fonksiyon veya islem icin delil teskil ederek aidiyet zincirini muhafaza eden, el yaz st ya da gtivenli elektronik imza ile imzalannns ye EBYS ya da kurumsal beige kaytt sistemleri icinde kayn altma alinmis her turlu kayttlt bilgi veya doktimani, c) Devlet Teskilatt Merkezi Kart Sistemi (DETS1S): Basbakanlik tarafmdan )111-Mien Elektronik Kamu Bilgi Yonetim Sistemi (KAYSIS)'nde yer alan ye idarelerin merkez, tasra ve yundist teskilatindaki birimlerinin Turkiye Cumhuriyeti Devlet Teskilatt Numarast ile tammlandigt alt sistemi, c) Dokiiman: Kurumsal faaliyetlerin yerine getirilmesi amactyla idare tarafindan hazirlanan ya da toplanan her Virtu bilgiyi, d) Elektronik Beige Yonetim Sistemi (EBYS): idarelerin faaliyetlerini yerine getirirken olusturduklan her tiirlti dokilmantasyonun icerisinden idare faaliyetlerinin delili olabilecek belgelerin ayiklanarak bunlann icerik, tistveri, format ye iliskisel ozclliklerini koruyan, belgelerin ait oldugu fonksiyon veya islem iglu delil teskil edcn ye aidiyet zineiri icerisindeki ytinetimini elektronik ortamda saglayan sistemi, e) Elektronik imza: Barka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantiksal baglannst bulunan Ye kimlik dogrulama amactyla kullantlan elektronik veriyi, 1) Elektronik onay: Guvenli elektronik imza kullanilmayan durumlarda paraf yerine gececek kaydui elektronik ortamda alinmasmt, g) Elektronik ortam: EBYS ya da kurumsal beige kaytt sistemleri icerisinde bilgi, beige veya doktimanlann hazirlandigt ye kayith oldugu her tarlti bilgi ye iletisim telcnolojisi araclannt, g) Elektronik sertifika hizmet saglayteist: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayth Elektronik imza Kanununa uygun sekilde elektronik sertifika, zaman damgast ye elektronik imzalarla ilgili hizmetleri saglayan idareler ile gercek veya tizel hukuk ttizel kisilerini, h) Elektronik sifreleme sertifikast: Elektronik belgelerin sifrelenmesi amactyla yetkili elektronik sertifika hizmet saglaytellan tarafindan uretilen elektronik sertifikayt,

3 1) Elektronik veri: Elektronik, optik veya benzeri yollarla tiretilen, tasman veya saklanan kayttlan, i) e-yazisma Teknik Rehberi: Elektronik ortamda yaptlacak resmi yaztstnalar kapsammda olusturulan belgelerin yapist, formats, imzalama ye sifreleme mekanizmalan gibi teknik hususlan tammlayan ye Basbakanligin uygun gortisti almarak Kalkinma Bakanligt tarafindan yaytmlanan rehberi, j) Fiziksel ortam: Kagit ortammda yapilan islemleri, k) Form: Bicimli belgeyi, I) Format: Elektronik dosya turlerini, m) GunRik rapor (log): EBYS'de yapilan ekleme, dcgistirme, silme, arama, gtirtinttilerne, gonderme ve alma gibi islemlerin hangi EBYS elemam iizerinde ye kimin tarafindan gerceklestirildigi ile islemin gerceklestirildigi tarih ye zaman bilgisini ihtiva eden kaytt1an, n) Guvenli elektronik imza: Miinhastran imza sahibine bagh olan, sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan gtivenli elektronik imza olusturma aract ile olusturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliginin ye imzalanhus elektronik veridc sonradan herhangi bir degisiklik yapthp yaptimadigitun tespitini saglayan elektronik imzayt, o)!dare: Kamu kurum ve kuruluslannt, 6) linza olusturma aract: Elektronik imza olu.turmak uzere, imza olusturma verisini kullanan yaztlun veya donamm arum], p) imza olusturma verisi: imza sahibine ait olan, imza sahibi tarafindan elektronik imza olustunna amactyla kullantlan ye bir esi daha olmayan sifreler, kriptografik gizli anahtarlar gibi verileri, r) imza sahibi: Fiziksel ortamda tiretilen belgeyi imzalayan veya elektronik imza olusturmak amactyla bir imza olusturma amen kullanan gercek s) Resmi yaztsma: Jdarelerin kendi iclerinde, birbirleriyle veya gercek ya da tuzel Ile saglamak amactyla fiziksel ortamda veya guvenli elektronik imza kullanarak elektronik ortamda ytinittokleri stireci, s) Standart dosya plant: Kurumsal islemler ve bu islemler sonucunda olustuntlan veya alman belgelerin iiretim yerieri ile olan iliskisi belirtilerek konu veya fonksiyon esasma gore dosyalanmasint saglamak amactyla ye Basbakanlik tarafindan yaytmlanan suntlama semastm, t) Ustveri (metadata): Bir belgeyi tammlayan gonderici, konu, tarih, says ve benzeri bilgileri, u) Ust yazr Belgenin, varsa ek listesi ye dagthm listesi dahil, ek haric kisnum, Yetkili makam: Mevzuatta belirtilen gorevleri yerine gctirme hususunda yiirtitme ye karar verme yetkisine sahip gorevlileri, v) Zaman damgaste Bir elektronik verinin, tiretildigi, dcgistirildigi, gonderildigi, alinchgt ve/veya kaydedildigi zamantn tespit edilmesi amactyla elektronik sertifika hizmet saglaylcist tarafmdan gilvenli elektronik imza Ile dogrulanan zaman kaychnt, ifade eder. IKINCi BOLUM Beige Ozellikleri Niisha sayisi MADDE 4- (1) Muhataba gonderilmek ilzere fiziksel ortamda hazirlanan belgeler, paratli ntishast hazirlayan idarede kalacak sekilde en az iki ntisha ditenlenir.

4 Belgenin MAI)DE 5- (1) Releelerin A4 (210x297 mm) boyutundaki kagtda cikti ahnacak sekilde hazirlantnast esasttr. (2) Beige ekleri larkh form, format veya ebatlarda hazirlanabilir. (3) Ust yaztlarda kagidin hit yitzti kullantly. Ancak fist yaztmn ekleri icin kagichn her iki ytizu de kullantlabilir. Yazi tipi ve harf buyakltqgu MADDE 6- (1) Elektronik ortamda hazirlanan belgelerde "Times New Roman" veya "Arial" yazi tipi normal yazi stilinde kullanthr. Hart' bilytikltigtintin Times New Roman icin 12 punto, Arial icin 11 punto olmasi esastir. Ancak gerekli hallerde metinde hart' btiyiikltigii 9 puntoya, iletisim bilgilerinin yaziminda ise 8 puntoya kadar dtistinilebilir. l'arkh form, format veya ebatlarda hazirlanan rapor, analiz ve benzeri metinlerde farkh yazt tipi ve harf bilytikliigii kullamlabilir. (2) Metin icinde yer alan alinttlar tirnak icinde Ye egik (italik) olarak yazilabilir. RINCe BOLUM Belgenin Bolumleri Yu' slant MADDE 7- ( I) Belgenin yazi alant saylanin Ust, alt, sol ye sag kenanndan 2,5 cm bosluk birakilarak duzenlenir. (2) Yazt alam dl ma sayfa numarast Ye varsa ek numarasi hang hicbir ifade veya ibare yaztlmaz. BaOk MADDE 8- (1) Bashi( (antet), belgeyi gonderen idarenin adorn belirtildigi boliimdtir. (2) Baslik, belgenin yazt alantnin Ust kismtna ortalanarak yazihr. Ilk sattra "" kisaltmast, ikinci sauna idarenin ad' buyilk harflerle, ucuncu swim birimin adi ilk harfleri boytik digerleri ktictik harflerle ortalanarak yaztlir. Ancak, bagh veya ilgili idarelerde ilk stun "I C." kisaltmast, ikinci sattra bag!' veya ilgili olunan bakanligin adi buytik harflerle. ticiincti sattra idarenin adt ilk baffled buytik digerleri kticiik harflerle ye clordtineu sattra da birimin adi ilk hurtled buyuk digerleri ktctik harflerle ortalanarak yazilabilir (Ornek 1). (3) idarelerin it ye ilce teskilatlannda kullandan basliklar 10/6/1949 tarihli Ye 5442 sayth II ldaresi Kanunu hilktimlerine uygun olarak diizenlenir (Ornek 1). (4) BOlge mudtirltiklerinde hangi bulge teskilatt oldugu yazihr (Omek 1). (5) Dogrudan merkezi teskilata bagli tasra birimlerinde baslikta merkezi teskilat ve tasra teskilati adlanna yer verilir (Omek 1). (6) 13asligm yaziminda DEFSIS'te yer alan baslik kayttlart esas alnr. Say! MADDE 9- (1) Belgelerde say, bulunmast zorunludur. "Sap:" strastyla; DETSN'te belirtilen Iiirkiye Cumhuriyeti Dcvlet Teskilati Numarast. standart dosya plant kodu i le beige kayo numarasindan olusur ve bunlann arasma kisa cizgi isareti (-) konulur (Ornek 2).

5 (2) "Sayi:" yan basligi, bash& son satinndan itibaren iki satir bosluk birakilarak ve yazi alannun solundan haslanarak yazihr (Ornek 2). Belgede hem birim evrak biilumu hem de genel evrak boltimti tarafindan verilen kayit numarast bulunmast halinde araya egik cizgi isareti (/) konulur. Bu belgeler icin beige kayit numarast olarak genel evrak boliimti tarafmdan verilen kayit numarast dikkate him (3) Elektronik ortamda etivenli elektronik iinza ile hazirlanan belgelerin kayit numarast, basina ibaresi konularak yazihr (Ornek: E.4752). Bu helgelerde says bilgisine beige Ostverisinde veya beige tizerinde yer verilir. Tarih MADDE 10- (1) Tarih, fiziksel ortamda belgeye ilgili birimden say' verildigi zamant belirtir. (2) Fiziksel ortamda hazirlanan helgelerde tarih, sap ile aynt satirda olmak tizere yazi alaninin en sa'ginda yer ahr (Ornek 2). Tutanak, rapor, teblig-tebelltig belgesi ve henzeri belgelerde ise tarih, metnin bitiminde yer alabilir. (3) Tarih; gtin, ay ye yil olarak rakamla yank. Ay ve giin iki haneli, yil ise dort haneli olarak dtizenlenir (Ornek: , 04/09/2014). Ay adlart, harfle de yazilabilir. Bu durumda gun, ay ve yil arastna herhangi bir isaret konulmaz (Ornek: 10 Ekim 2014, 09 OCAK 2014). (4) Elektronik ortamda giivenli elektronik imza ile hazirlanan belgelerde tarih bilgisine beige ustverisinde veya beige tizerinde yer verilir. Beige tizerinde bulunan guvenli elektronik imzalarm uzun vadeli dogrulamaya imkan verecek nitelikte olmasi ve bu imzalarda zaman damgast bulunmast zorunludur. Belgenin en son yetkili tarafmdan gtivenli elektronik imza ile imzalancligi zamant gosteren zaman damgasindaki tarih bilgisi beige tarihi olarak esas Konu MADDE 11- (I) "Konu:" yan bashgt, "Sayi:" yan basligtmn bir alt satirma yaziltr. Belgenin konusu, yazi alaninin dikey orta hizasint gecmeyecek bicimde kelimelerin has harfleri baytik olarak ye sonuna herhangi bir noktalama isareti konulmaksizm yazihr (Ornek 2). Konu bir satin geyerse ikinci satir "Konu:" yan bashgtrun alts bos btraktlarak Muhatap MADDE 12- (1) Muhatap, belgenin gonderildigi idareyi ya da kisiyi belirtir. Bu boltim konunun son satinndan itibaren, belgenin uzunluguna gore iki ila don sant- bosluk btralularak ve sayfa ortalanarak yazihr. (2) Muhatabin idare ya da Ozel hukuk ttizel Insist olmast durumunda adi btlytik harflerle yazilir. Muhatap idarenin admen yaziminda DETS1S'te yer alan kayitlar esas ahmr. thtiyac duyulmasi halinde muhataba iliskin birim adi bilgileri parantez icinde ilk harfleri btiytik digerleri ktictik harflerle bir alt satira yazthr. Basbakan yardimetstm muhatap belgelerde Once "BASBAKAN YARDIMCILIMA" ibaresi yazihr, bir alt satirda ise parantez icinde "Sam" ibaresinden soma basbakan yarchmcismin ads ilk harfi buytik digerleri kucuk, soyach ise buytik harflerle yazihr (Ornek 3). (3) idare disina g8nderilen belgelerde, gerekiyorsa belgenin gidecegi yerin adresi, muhatap satin= altina sant- ortalanarak, ilk harfleri biiyiik digerleri harflerle yazthr. Adres bilgisi, uzun olmasi halinde birden fazla satira yazilabilir. Muhatap gercek kiss ise muhatap boliimune "Sayin" kelimesinden sonra muhatabm adt ilk had buyiik digerleri kucuk harflerle, soyadt ise btiyuk harflerle yaztlir (Omek 4).

6 (4) Bag11,. veya iliskili idarelere gonderilecek belgeler dogrudan o idareyc gonderilebilir (Ornek 5). Ancak, ilgili basbakan yardimetsmin ya da bakanligin bilgi sahibi olmasnun gerekli goruldugu dummlarda beige, soz konusu basbakan yardimcisi ya da bakanlik aractligiyla gondcrilir. (5) idare tarafindan gerekli goruldugu hallerde dagitimli belgelerin muhatap boliimtine "DAGITIM YERLERINE ibaresi yanlabilir (Ornek 14). ilgi MADDE 13- (I) ligi, belgenin baglantth oldugu diger beige ya da belgelerin belirtildigi btiltimdtir. (2) "Ilgi" yan basligt, muhatap boltimtintin son satirmdan itibaren iki satir bosluk birakilarak ye yazi alantrun solundan baslanarak yazihr (Omek 6). (3) "Says", "Komi" ye "Ilgi" yan basliklanndan sonra kullandan iki nokta ":" isareti aym hizada yazihr (Ornek 6). (4) Ilgide yer alan bilgiler bir satin gegerse, devami "Ilgi" yan basligunn ve stralamayi gosteren hartlerin alit bos birakilarak alt satira yazihr (Ornek 6). (5) ilginin birden fazla olmasi durumunda, belgeler Oneeki tarihli olandan baslanarak tarih sirasma gore siralanir. Stralamada, Turk alfabesinde yer alan buten ktictik harfler, kendilerinden sorra kapama parantez isareti ")" konularak kullamlir (Omek 6). (6) Ilgide, ilgi tutulan belgeyi gonderen idarenin adi ile belgenin tarihi ve sayisi belirtilir. Ancak ilgi tutulan beige, muhatap idarenin daha Once gtinderdigi bir beige veva muhatap idareyc daha Once gonderilen bit beige olmasi durumunda idare adi belirtilmez (Ornek 6). (7) Ilgide, "... tarihli ve sayth..." ibaresi kullandir ye ilginin sonuna nokta isareti konulur (Ornek 6). (8) Ilgide belirtilen beige gercek kisiden geliyorsa ilgi bolihnti " 'in tarihli basvurusu." biciminde yazihr (Ornek 6). Metin MADDE 14- (1) Metin, "ligi" ile "tmza" arasindaki lustmdfr. (2) ligi ile metin baslangict arasmda bir sant-, ilgi yoksa belgenin muhatabi ile metin baslangtei arasinda iki satir bosluk bulunur (Ornek 7). (3) Metindeki kelime aralannda ye noktalama isaretlerinden sonra bir karakter bosluk birakilir. Noktalama isaretleri kendinden Once gelen harfe bitisik yazilir. (4) Paragrafa 1,25 cm iceriden baslamr ye metin iki yana hizalanir. Paragraflar arasinda satir boslugu biralulmaz (Ornek 7). thtiyac duyulmasi halinde paragraflar harf veya rakam ile siralanahi lir. (5) Birden fazia sayfa tutan (1st yazdarda says, tarih, konu, muhatap ye ilgi bilgilerine sadece ilk sayfada; imza, ek, dagitim ve iletisim bilgilerine ise sadece son sayfada yer verilir (Ornek 8). (6) Metin icinde gecen sayilar rakamla veya harfle yazilabilir. Gerekli gortilmesi halinde sayilar rakamla yazildiktan sonra parantez icinde harfle de gosterilebilir. (7) Dort ye dartten cok haneli sayilar sondan sayilmak Clare 410 gruplara ayrilarak yazilir ye araya nokta isareti konulur (Ornek: 1.452; ; ). Sayilarda kesirler virgiil ile ayrdir (Omek: 45,72). (8) Beige, Turk Dil Kurumu tarafindan hazirlanan Yaztm Kilavuzu ye Tfirkce Sozilik esas almarak dil bilgisi kurallanna gore anlamh ye Ozlii olarak yazihr. Beige icinde zorunlu olmadikca yabanci kelimeye yer verilmcz, verildigi durumda ise parantez icinde aniami belirtilir. Ancak muhatabi yabanci tilke veya ulustararast kurulus olan resmi yaztsmalarda

7 yabanei dil kullanilabilir. Bu durumda beige varsa uluslararast yazisma usullcrine gore olusturulabilir. Aynca yabanct dille yazdan belgenin el yazistyla atilan imzah ya da gtivenli clektronik imzast Ttirkce karsiligi da olusturulur ye idarede kalan Mishasina eklenerek saklamr. (9) Metin icinde kisaltma kullantlacak ise ifadenin ilk kullaruldtgi yerde actk bicimi, sonra parantez icinde lusaltma yazilir [Orrick: Ttirkiye Bilyiik Millet Meclisi (TBMM)}. (10) Metnin son Whim(); a) Yazisma yapan makamlar arasmdaki hiyerarsi yontinden, alt makamlara "Rica ederim.", list ve ayni duzeydeki makamlara "Arz ederim." ibaresiyle b) Ust, aym dilzey ye alt makamlara hirlikte dagiturilt olarak yapilan yazismalarda "Arz ye rica ederim." ibaresiyle bitirilir. c) Gercek kisileri muhatap yazismalarda "Saygdarunla.", "Iyi dileklerimle." veya "B ilgi lerinize sunulur." ibare I eriyle bitirilebilir. MADDE 15- (1) Metnin bitiminden itibaren iki ila don satir bosluk biraktlarak belgeyi imzalayacak olan makam sahihinin ach, soyadt ve bunlann altina unvam yazi atom en sagina ortalanarak yazihr (Omek 8)., ad ve soyadtn tizerinde birakilan bosluga atihr. El yazistyla atilan imza, kayholmayacak ye kagida islemesini saglayacak kalemle Elektronik ortamda yaptlacak resmi yazismalarda, imza yetkisine sahip kisi belgeyi, giivenli elektronik imzast lie imzalar. (2) Belgeyi imzalayanin ach ilk harfi buyuk digerleri kocilk, soyadi ise bifyilk harflerle yaztlir. Unvan, ad ye soyadin altma ilk harfleri bilytik digerleri kiictik harflerle yazdtr. Akadcmik unvanlar veya nitbeler adm On tarafina ya da bir sattr altina ilk harfleri btiyuk digerleri kiictik harflerle acik ya da ktsalttlarak yaztlabilir. (3) Belgeyi imzalayacak elan makam, belgeyi handayan idarenin imza yetkileri yonergesine veya yetkili makamlarca verilen imza yetkisine uygun olarak belirlenir. (4) Belgeyi, imza yetkisi devredilen makam imzalacliginda, imzalayanin ach ye soyadi birinci satira, yctki devreden makanu gosteren "Basbakan a.", "Bakan a.", "Miistesar a.", "Vali a.", "Belediye Baskani a" veya "Rektor a." bicimindeki ibare ikinci satira, imzalayan makamin unvant ise define() sattra yazihr (Ornek 9). Ware birimleri arasindaki is yaztsmalarda yetki devredenin unvant kullanilmaz. (5) Beige vekaleten imzalandiginda, imzalayanin ach ye soyadt birinci satira, vekalet olunan makam -Mtistesar V.", "Vali V.", "Belediye Baskani V." veya "Rektor V." bicitninde ikinci satira yaztlir (Ornek 9). (6) Belgenin iki yetkili tarafindan invalanmast durumunda fist unvan sahibinin adi, soyadt, unvani ve imzast sagda yer alit. Belgenin ikiden fazla yetkili tarafindan imzalanmasi durumunda en ust unvan sahibinin adt, soyadt, unvant ye imzast en solda olmak iizere yetkililer unvan sirasina gore soldan saga dogru stralanir (Orne k 10). (7) Fiziksel ortamda rapor ya da benzeri bir belgenin hazirlanmast halinde belgenin son sayfast imza sahibi ya da imza sahipleri tarafindan imzalamr. Son sayfadan tineeki sayfalar ise sahibi ya da imza sahipleri tarafindan imzalfuur ya da paraflamr. Gerekli gonilmesi halinde sayfalar aynca en az bir rratirle veya idare mithrdyle milhilricnir., paraf veya mdhiir metin boltimlincut okunmasmi engcllemeyecek sekilde sayfada yer aim (8) Ust yaztya iliskin olarak idare tarafindan hazirlanan ye yedinci fikrada belirtilenler haricindeki ekler, imza sahibi ya da itnza sahiplcrinden en az bin tarafindan imzalanir ya da paraflanir veyahut paraf zincirinde yer alanlann en az biri tarafindan paraflantr. Gerekli gortilmesi halinde elder aynca idare mtihrtiyle miihtirlenir., paraf veya muhur metin boltimtiniin okunmasim engellemeyecek sekilde sayfada yer aim

8 (9) Fizikset ortamda hazirlanan dagmmli belgelerde niishalann her bid ilgili makam tarafindan imzalanabilecegi gibi, imzalanan bir ndsha 26 nci maddedeki usule gore cogalttlarak da muhataplara gonderilebilir. Ek MADDE 16- (1) Belgede ek olmasi halinde "Ek:" basligt imza boltimtinden sonra uygun sant- boslugu birakilarak ve yazt alma= solundan baslanarak yazihr. Belgenin sadcce bir eki olmasi durumunda "Ek:" baslignun saginda eki belirtecek ibareye yer verilir. Belgede birden fazla ek varsa "Ek:" basliginin altinda ekler numaralandirthr ye ekleri belirtecek ibarelere yer verilir. Eklerin sayfa saytst parantez icinde belirtilir (Omek 11). Birden fazla ek olmasi durumunda eklerin tizerinde ek numarast yazi alanmin sag fist kosesinde belirtilir (Ornek: EK-1, EK-2). (2) Ek listesi yazi akin= sigmayacak kadar uzunsa ayn bir sayfada "EK LISTESI" bashgt altinda gosterilir ve tist yaziya ekienir (Orrick 12). (3) Beige eklcrinin muhataba gonderilmedigi durumlarda "Ek konulmadi" ya da "Ek-... konulmadi" ifadesi yazilir (Omek 13). (4) Guvenlik gcrekcesiyle, teknik veya benzcri nedenlerle tist yaziyla birlikte gonderilemeyen veya alinamayan beige ekleri fist yaziyla iliskilendirilmek suretiyle ust yazidan ayn olarak gonderilebilir vcya altnabilit Soz konusu nedenlerle alinan beige ekleri Ust yaziyla iliskilendirilmek sartlyla tist yazidan ayn olarak muhafaza edilebilir. Dagitim MADDE 17- (1) Belgenin birden fazla muhataba gdnderilmesi durumunda dagitim boltimtine yet- verilir. "Dagitim:" bashgt, ek varsa "Ek:" boliimunden sonra, ek yoksa imza boltimilnden sonra uygun sanr boslugu birakilarak yam alamnin solundan baslanarak yazihr (Omek 13). (2) Belgenin geregini yerine getirme durumunda olanlar "Geregi:" kismina, belgenin icerigi haklunda bilgi sahibi olmasi istenenler ise kismina yazilir. "Geregi:" kismi "Dagitim:" bashgtrun altma, "Bilgi:" kismi ise "Geregi:" kismi ile aynt satira ye yazi alanunn ortasma dogru. yazihr. "Bilgi:" kismi yoksa muhatap adlan dogrudan "Dagitim:" bashgtmn altma yazilir (Omek 13). (3) Dagitimli belgeler dagitim bolitmtinde belirtilen muhataplara gonderilir. Dagitim boliimil yazi alanma sigmayacak kadar uzunsa ayrt bir sayfada "DAGITIM L1STESI" basligt altinda gosterilir ye tist yaziya ekienir (Ornek 14). Olur MADDE 18- (1) Makam oluru alman belgeler ilgili birim tarafindan teklif edilir ye oluru alman makam tarafindan el yazisi ya da gtivenli elektronik imza ile imzalantr. (2) Beige olur icin makama sunulurken imza boltimiinden sonra uygun bos satin birakilarak yazt alum= ortasma buyuk harflerle "OLUR" yazilir. "OLUR" ibaresinden sonra tarih ye imza icin uygun bos sann birakilarak imzalayamn adt ilk harfi buyuk digerleri kiictik, soyadi btlytik ye bir alt satira da unvani ilk harfleri btlyuk digerleri kuctik harflerle ortalanarak yazihr (Ornek 15). (3) Oluru teklif eden birim ile olur Allan makam arasmda baska makamlar varsa bunlar '`uygun gornsle arz ederim." ifadesiyle olura katilabilir. Bu ifade, teklif eden birim yetkilisinin Mtn bolumu ile "OLUR" ibaresinin bulundugu Whim arasina uygun botluk birakilarak yazt alaninin solunda yer alacak sekilde yazihr (Omek 16, 17).

9 Paraf MADDE 19- (1) Fiziksel ortamda kullamlan paraf, kaybolmayacak ve kagida islemesini saglayacak kalemle abbr. Paraf, belgenin sadece idarede kalacak nushasinda yer ahr. Fiziksel ortamda hazirlanan belgelerde paraflar, yazi alammn sonunda ve sot kenarrnda yer ahr (Ornek 18). (2) Belgenin paraf boltimiinde tarih, unyan, ad Ye soyadi belirtilir. (3) Elektronik ortamda hazirlanan belgelerde paraf, gtivenli elektronik imza ile abbr. Ancak parafi alinacak personelin gtiyenli elektronik imzasinin bulunmamast ya da ilgili idare tarafindan gtivenli elektronik imza ile paraf atilmastna gerek gortilmemesi halinde ilgilinin parafi yerine elektronik onayi alinir. Bu onaylar EBYS'nin gtinlilk raporlannda (log) kaytt altma alum. Gun raporlar, gtinliik olarak zaman damgastyla damgalantr ve ilgili mevzuatta belirtilen saklama planlan cercevesinde imha edilebilir. Ancak gtinitik raporlann saklama surest oldugu belgelerin saklama siiresinden daha kisa olamaz. Koordinasyon MADDE 20- (1) Ware icinde hirden fazla birimin is birligi ile hazirlanan ye iist makama sunulan belgelerde, belgeyi hazirlayan birime art paraf boltitntinden sorra bir santbosluk birakilarak "Koordinasyon:" yazilir ve is birligine dahil olan. ilgililerin unvanlan, adlan ye soyadlan paraf bicime uygun olarak diizenlenir (Ornek 19). iletisim bilgileri MADDE 21- (1) iletisim bilgileri; belgeyi gonderen idarenin adresi, posta kodu, telefon ye faks numarasi, e-posta adresi, internet adresi ile bilgi alinacak kisinin act,soyadt, unvant ye telefon numarasim icerecek sekilde sayfa sonuna yazihr ye cizgi ile aynlir (Orn ek 20). Gizlilik dereceli belgeler MADDE 22- (1) Gizlilik dereceli belgelerin hazirlarunast, kaydedilmesi, saklanmasi, gonderilmesi, almmasi ye diger islemlere iliskin olarak ilgili mevzuatta belirtilen hukumler uygulamr. Sureli yaztsmalar MADDE 23- (1) Sureli resmi yaztsmalarda "ACELE" veya "GUNLUDUR" ibaresine yer verilir. "GONEDDOR" ibaresi tasiyan belgelere cevap verilmesi gereken sure ya da tarih metin icinde belirtilir. (2) "ACELE" ibaresi tasiyan belgeye derhal ve suratle, "GUNLUDUR" ibaresi tasiyan belgeye belgede belirtilen sure icinde cevap verilir. (3) Stireli belgelerde "ACELE" veya "GUNLUDUR" ibaresi yazt alarnmn sag tist kosesinde kirmizt renkli olarak belirtilir. Elektronik ortamda hazirlanan Sureli belgelerde "ACELE" veya "GUNLUDUR" ibaresine beige iistverisinde de yer verilir. Birden fazla sayfalt belgelerde "ACELE" veya "GUNLUDUR" ibaresi sadece hirinci sayfada belirtilir (Ornek 8). Sayfa numarasi MADDE 24- (1) Birden fazla sayfa tutan belgelere sayfa numarast verilir. Sayfa numarasi iletisim bilgilerinin altinda ye sayfamn ortasinda, toplam sayfa sayismin kactncist oldugunu gosterecek sekilde belirtilir (Ornek 8).

10 Ustveri elemanlan MADDE 25- (1) Gtivenli elektronik imza kullantlarak hazirlanan belgeler icin ilgili mevzuatta belirtilen standartlara uygun Ustveri elemanlan kullanthr. (2) Birinci fikra kapsaminda hazalanan elektronik belgelerin idareler arasinda resmi yazisma kapsaminda iletilmesi halinde e-yazisma Teknik Rehberinde tammlanan Ustveri elemanlan kullantlir. (3) 1lgili mevzuatta belirtilen Ustveri elemanlanna Have olarak Ustveri elemarn kullantlabilir. DORDUNCU BOLUM Belgenin Cogaltdmast, Gtinderilmesi, Almmast ye lade Edilmesi Belgenin cogaltfimast MADDE 26- (I) Fiziksel ortamda haztrlanan ye gizlilik derecesi tasimayan bir belgeden Ornek cikartilmast halinde, omegin uygun bir yerine "ASLI GIBIDIR" ibaresi konulur ye idarece yetkilendirilmis gorevli tarafindan ad, soyadt, unvan ye tarih belirtilmek suretiyle imzalamr. Bu sekilde cogalfilan beige, astl beige gibi kabul edilir. (2) Guvenli elektronik imza ile imzalanarak hazirlanmis bir belgeden ciktt alinmasma ihtiyay duyulmast halinde bu islem sadece idarece yetkilendirilmis gorevli tarafindan gerceklestirilir. ciktinm uygun hir yerine "BELGENIN ASLI ELEKTRONIK IMZAL1DIR" ibaresi konulur. Tarih ve sap bilgileri EBYS araciligi ile beige Oatst tizerine yazehriltr. (3) Bu YOnetmeligin Octincii Boltimiinde belirtilen unsurlara cikti Uzerinde yer verilememesi durumunda, cikti Uzerinde yer almayan unsurlara belgenin Ustveri ciktisinda yer verilir. Hem beige ctkusinda hem de Ustveri ciktismda tarih ye sap bilgilerine yer verilerek bu ciktilann birbiriyle iliskilendirilmesi saglantr. S&L konusu iliskilendirmenin saglanmast amactyla ciktilar Uzerine herhangi hir ibarenin yazilmasi veya konulmast durumunda yapilan ekleme idarece yetkilendirilmis gorevli tarafindan paraflantr. ciktt, idarece yetkilendirilmis gfirevlinin adi, soyadt ve unvant belirtilmek suretiyle imzalatur. (4) Gtivenli elektronik imza ile imzalanarak hazirlannus belgelerin elektronik ortamda kaydedilmesi, gonderilmesi ve dosyalanarak saklanmast esastir. Bu belgeler, zorunlu olmadtkca aynca cikust almarak el yanstyla atilan imza ile imzalanmaz ye fiziksel ortamda sakkuunaz. Belgenin fiziksel ortamda giinderilmesi ye almmast MADDE 27- (1) Gizlilik derecesi tastmayan ye fiziksel ortamda giinderilen belgenin bashk hilgisi, ihtiyac duyulmast halinde gonderen idarenin adres bilgisi, belgenin tarihi ye sayisi zarfin sol fist kosesinc; muhatabin adi ye ihtiyac duyulmast halinde adres bilgisi zarfin ortasma yazthr. Varsa sure ve kisiye Nei bilgisi (ACELE, GUNLUDUR, KIS1YE OZEL), kisiye ozel hilgisi tistte olmak Hzere, zarftn sag Ust kfisesinde }cumin renkli buytik harflerle belirti lir (Ornek 21). (2) Gizlilik dereceli belgelerin gerekli gtivenlik tedbirleri ahnarak fiziksel ortamda gonderilmesi esastir. Ancak bu belgeler gerekli giivenlik tedbirleri alinmast sarttyla guvenli elektronik imza ile imzalanarak elektronik ortamda da gonderilebilir. (3) idareye fiziksel ortamda gelen beige idare tarafindan teslim alinir ve almdigt tarih ile belgeye ait tistveriler kaydedilir. Gerekli gorillmesi halinde giivenli elektronik imza ile gelen beige cikti alit-tank da islemc konulur. (4) Idareler, fiziksel ortamda alman belgeler icin gelen evrak kaydmda kullanacaklan kasede en az Ornek 22'de belirtilen unsurlara yer verirler. Kase Ust yazinin ilk sayfastrun on veya arka yitztine basibr,

11 (5) Birime gelen belgelerle ilgili hay*, talimat Ye benzeri isletnler, iist yazinin ilk sayfastnin On veya arka yiiztine kale bastlarak beige fizerinde gosterilebilir. Bu kasenin sekli ilgili birimler tarafindan belirlenir. (6) "KIS1 OZEl." ibaresi tastyan zarf veya belgeler acilmadan ilgiliye teslim edilmek tizere alimr. "KISIYE OZEI," ibaresi tasiyan beige ilzerinde yalmzca ilgili kisi tasarruf hakkina sahiptir Ye ilgilinin talebi olmadan kayda almmaz. (7) Kisiler taratindan idareye yazilan dilekcelerin; "... arz ederim." scklinde bitirilmemesi veya "... rica ederim." ibaresiyle ya da baska ibarelerle bitirilmesi dilckcenin isleme almmasina engel degildir. Belgenin elektronik ortamda gonderilmesi ye Annuls] MADI)E 28- (1) GOvenli elektronik imza ile imzalanan beige elektronik ortamda muhataplara iletilir. GOvenli elektronik imza ile imalandtktan sonra elektronik olarak iletilemeyen beige 26 nci maddede dozenlenen usule gore cikti alinarak gonderilir. (2) Guvenli elektronik imza ile inizalanan belgeler veya doktimanlar veri depolama araclariyla da iletilehilir. Bu durtunda gondemte ye alma islemine iliskin kayit tutulur. (3) Idareler arasinda resmi yazisma kapsaminda iletilecek elektronik belgelerin olusturulmasmda e-yazisma Teknik Rehberinde tanimlanan kurallara uyulmast zorunludur. (dare, resmi yazisma kapsammda kendisine iletilen ye e-yaztsma Teknik Rehberine uygun sekilde olusturulmus belgeleri isleme koymakla (4) fdare, baska bir idareden kendisine resmi yazisma kapsaminda iletilen Ye e-yazisma Tcknik Rehberinde tanimlanan kurallara uygun sekilde hazirlantnamts bir belgeyi reddetme hakkina sahiptir. Bu dururnda, kendisine iletilen belgeyi reddeden idare, gonderen idareye bu durumu sebcpleriyle birlikte belgenin kendisine ulastigi tarihi takip eden ikinci is gtintiniin sonuna kadar bildirir. (5) Resmi yaztsina kapsamtnda idare disma gonderilen gizlilik derecesi tasimayan gilyenli elektronik imza ile imzalannits belgeler de gcrekli hallerde elektronik olarak sifrelenir. Elektronik belgelerin sifrelenmesi islemi e-yazisma Teknik Rehberinde tanimlandtgi sekilde yapihr. Kullantlacak sifreleme sertifikalan yetkili elektronik sertifika hizmet saglayicilartndan temin edilir. (6) e-yazisma Teknik Rehberinde tammlanan sifreleme mekanizmasina uygun sekilde kendilerine sifreli beige iletilebilmesini isteyen idareler kendileri icin elektronik sifreleme sertitikast temin eder. Idareler ifin olu.sturulan elektronik sifreleme sertifikalan DEISTS tizerinden paylasilir. Idareler, elektronik sifreleme sertifikastna sahip olmast sartiyla diger idarelerden resmi yazisma kapsaminda kendilerine gonderilen ve e-yazisma Teknik Rehberine uygun sekilde sifrelenmis belgeleri kabul etmekle yilkilmludur. Idareler, karstlikh olarak Ozerinde anlasmak kosuluyla, e-yaztsma Teknik Rehberinde tanimlanan sifreleme mekanizmasindan farkh sifreleme mekanizmalari kullanabilir. (7)!dare, e-yazistna Teknik Rehberinde tammlandigi sekilde sifrelenerek kendisine gonderilen resmi yazisma kapsanundaki bir belgenin sifresini at arnazsa veya belgenin sifresini acmakla birlikte beige iceriginin e-yazisma Teknik Rehberinde sifreleme mekanizmast icin tanimlanan ozellikleri tasimadigini belirlerse bu belgeyi reddeder ye durumu sifreli belgenin kendisine ula,stigt gbh takip eden ikinci is gilnilniin sonuna kadar, kendisine iletilen sifreli belgeyi tantmlayan bilgilerle birlikte, belgeyi gonderen idareye bildirir Ye hem bu bildirimi hem de kendisine iletilen sifreli belgeyi kayit altina alit% Idarenin bildirtinde bulunmamast halinde, gonderilen sifreli beige acihnts, icerigine erisilmis ye bu belgenin e-yazisma Teknik Rehberine uygun sekilde olusturuldugu kabul edilmis sayihr.

YÖNETMELİK. B. ARINÇ A. BABACAN Y. AKDOĞAN N. KURTULMUġ BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı

YÖNETMELİK. B. ARINÇ A. BABACAN Y. AKDOĞAN N. KURTULMUġ BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29255 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2014/7074 Ekli Resmî YazıĢmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; 10/10/1984 tarihli ve

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; el yazısıyla atılan imza ile fiziksel

Detaylı

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik. 02 Şubat 2015 tarih ve 29255 sayılı RESMİ GAZETE de yayımlanmıştır.

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik. 02 Şubat 2015 tarih ve 29255 sayılı RESMİ GAZETE de yayımlanmıştır. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 02 Şubat 2015 tarih ve 29255 sayılı RESMİ GAZETE de yayımlanmıştır. Resmi Yazışma Niçin Önemlidir? Devlet yazı ile konuşur. Yazı Devletin

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü Sayı : 35018138-010.05- Konu : Resmi Yazışma Kuralları Yönergesi /04/2015 TEBLİĞ NO 2015/04 RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ

Detaylı

RESMİ YAZIŞMA KURALLARI SUNUMU

RESMİ YAZIŞMA KURALLARI SUNUMU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI RESMİ YAZIŞMA KURALLARI SUNUMU HAZIRLAYANLAR: İç Denetçi- Serkan SEVİMLİ İç Denetçi- Süleyman Özhan ÖZ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/10/2004 No : 2004/8125 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/10/1984 No : 3056 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Resmi Yazışma Kuralları Yrd. Doç. Dr. Gülten ALIR Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü galir@ybu.edu.tr - gultena@gmail.com Taslak 2 Yazı / Resmi yazı / Belge nedir? Yasal düzenleme

Detaylı

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amac,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amac,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amac,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1-- Bu yönetmeliğin amaçı;resmi yazışma kurallarını belirlemek,bilgi ve belge

Detaylı

AFYONKARAHİSAR 2012 1

AFYONKARAHİSAR 2012 1 REHBERİ 1 AFYONKARAHİSAR 2012 2 İçindekiler Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği... 9 Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği... 9 Yurtların Açılması, Devir ve Nakli İle Kapatılma Hükümleri... 10 Yurtların Yapım

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA TALİMAT VE STANDART DOSYA PLÂNI. ( İdare Birim Kimlik Kod Numaralarına Göre)

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA TALİMAT VE STANDART DOSYA PLÂNI. ( İdare Birim Kimlik Kod Numaralarına Göre) T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA TALİMAT VE STANDART DOSYA PLÂNI ( İdare Birim Kimlik Kod Numaralarına

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK YAZI BİÇİMLEME 482BK0009 Ankara 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ YAZI BİÇİMLEME 482BK0009

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ YAZI BİÇİMLEME 482BK0009 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ YAZI BİÇİMLEME 482BK0009 Ankara 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ÖRNEKLER

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ÖRNEKLER RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ÖRNEKLER 1 ÖRNEK 1 BAŞLIK ÖRNEKLERİ Merkez Teşkilatı Örneği: Bağlı Kuruluş Örnekleri: Strateji Geliştirme Başkanlığı HAZİNE

Detaylı

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK YAZIŞMA VE BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TALİMATI. SHT-EBYS(Rev-2) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK YAZIŞMA VE BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TALİMATI. SHT-EBYS(Rev-2) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nden SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK YAZIŞMA VE BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TALİMATI SHT-EBYS(Rev-2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ T.C. REKTÖRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ İstanbul, 2009 T.C. İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ESASLAR I- GENEL ESASLAR Amaç Bu yönergenin amacı; İstanbul Üniversitesi'nde Rektör adına imzaya yetkili

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ, YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ, YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ, YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Şırnak Üniversitesi nde Rektör

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ VE YAZIŞMA USULLERİ YÖNERGESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ VE YAZIŞMA USULLERİ YÖNERGESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ VE YAZIŞMA USULLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Çukurova Üniversitesi nde imzaya yetkili görevlileri

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Atatürk Üniversitesi yöneticilerinin yürürlükteki

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLARIN ATANMASINA DAİR İŞLEM

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLARIN ATANMASINA DAİR İŞLEM T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 7 Mart 2015 CUMARTESİ Sayı : 29288 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLARIN ATANMASINA DAİR İŞLEM T.C. BAŞBAKANLIK 2 Mart

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. BAŞBAKANLIK Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. BAŞBAKANLIK Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE l- Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNERGE

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNERGE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi kamu geliri değildir? A) Sosyal güvenlik

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ ve RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ ve RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ ve RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ Bursa, 2012 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ ve RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı TASLAK ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TALİMATI (Taslak EBYS Talimatı) Hazırlayan: Fatih AYDOĞAN Melih ÇİNKAYA Erhan MERZİFON 1

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Ekim 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29138 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2014/6794 Hükümetimiz

Detaylı

ELEKTRONİ K BELGE YÖNETİ M Sİ STEMİTALİ MATI h t t p : / / e b y s. o g m. g o v. t r OCAK-2 0 1 4 ELEKTRONİK YAZIŞMA VE BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Maksat, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı

T.C ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı 1 / 2 T.C ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı Sayı :41787292-010.07.01/20065 03/04/2014 Konu :Talimatlar GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA Tapu ve

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır TBMM KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır TBMM KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YASAMA BÖLÜMÜ TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DENİZ UNSURLARININ; KORSANLIK/DENİZ HAYDUTLUĞU VE SİLAHLI SOYGUN EYLEMLERİYLE

Detaylı

4 : 3/6/2011 KHK-643/1

4 : 3/6/2011 KHK-643/1 6439 BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI

Detaylı

Bilgi Edinme Hakki Kanununun Uygulanmasina Iliskin Esas ve Usuller Hakkinda Yönetmelik

Bilgi Edinme Hakki Kanununun Uygulanmasina Iliskin Esas ve Usuller Hakkinda Yönetmelik Bilgi Edinme Hakki Kanununun Uygulanmasina Iliskin Esas ve Usuller Hakkinda Yönetmelik BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanimlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeligin amaci, gerçek ve tüzel kisilerin bilgi edinme

Detaylı