Ba0mkanlik Mevzuan Gelitirme ye Yayin Genel Mildiirhigi.i Sayfa 1 / 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ba0mkanlik Mevzuan Gelitirme ye Yayin Genel Mildiirhigi.i Sayfa 1 / 1"

Transkript

1 Ba0mkanlik Mevzuan Gelitirme ye Yayin Genel Mildiirhigi.i Sayfa 1 / 1 2 ubat 2015 PAZARTESI Resmi Gazete Say' : YONETMELIK Karar Say's' : 2014/7074 Ekli "Resmi Yazwalarda Uygulanacak Usul ye Esaslar Hakktnda YOnetmelik"in yor0r1m,e konulmasi; 10/10/1984 tarihli Ye 3056 sayth Kanunun 2 nci ye 33 uncu maddelerine gore, Bakanlar Kurulu'nca 15/12/2014 tarihinde kararlasurilmi*ur. Recep Tayyip ERDOAN CUMILURBASKAN1 Ahmet DAVUTOGLU Basbakan B. ARINC A. BABACAN Y. AKDOUAN N. KURTULMU$ Basbakan Yarchinctsi Basbakan Yarchinosi Basbakan Yardimcisi Basbakan Yarduncist B. BOZDACt A. ISLAM V. BOZKIR F. 1$1K Adalet Bakam Aile ye Sosyal Politikalar Bakam Avrupa Birligi Bakam Sanayi ve Teknoloji Bakani P. CELIFI I. GULLUCE M. CAVU$06LU N. ZEYBEKCI Caltsma ve Sosyal Gnvenlik Bakam Ceyre ye Sehircilik Bakam Digigleri Bakam Ekonomi Bakam T YILDIZ A. C. KILIc M. M. EKER N. CANIKL1 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam Genclik ye Spot Bakani Oda, Tann ye Hayvancilik Bakam Gtimrtik ye Ticaret Bakam E. ALA C. YILMAZ O. CELIK M. $1M$EK Igigleri Bakam Kalkmma Bakani Kifittir ve Turizm Bakam Maliye Bakam N AVCI I. YILMAZ V. ERO6LU Milli Egitirn Bakani Milli Savunma Bakam Orman ye Su Itleri Bakam M. MUEZZINOGLU L. ELVAN Saghk Bakam Ulastirma, Denizcilik ye Haberlesme Bakam Eki kin tiklavina

2 RESMI YAZISMALARDA UYCULANACAK USUL VE ESASLAR HAKK1NDA YONETMELiK BiRiNC1 BOLOM Amy, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amac ye kapsam MADDE 1- (1) Bu Yonetmeligin amact; el yaztstyla ahlan imza ile fiziksel ortamda veya guyenli elektronik imza kullamlarak elektronik ortamda yamlan resmi yazismalara iliskin kurallan belirlemek ye bilgi, beige veya dokilman altsyerisinin lttzlt ve gtivenli bir bicimde ytirtittilmesini saglamaktir. (2) Bu Ydnetmelik. MUM kamu kurum ye kuruluslannt kapsar. Dayanak MADDE 2- (1) Bu Yonetmelik, 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayilt Basbakanlik Teskilatt Hakkmda Kanun IIiiktniinde Kararnamenin Degistirilerek Kabulil Hakkinda Kanunun 2 nci ve 33 (inch maddeleri htiktimlerine dayamlarak hazirlantrusur. Tan mlar MADDE 3- (I) Bu Yonetmeligin uygulanmasmda; a) Aidiyet zineiri: Belgenin hazirlaninastndan tasfiyesine kadar olan stireci, b) Beige: Herhangi bir bireysel islemin, kurumsal fonksiyonun veya kurumsal islemin yerine getirilmesi icin almmis ya da idare tarafindan hazirlannus; icerik, iliski ye format' ile ait oldugu fonksiyon veya islem icin delil teskil ederek aidiyet zincirini muhafaza eden, el yaz st ya da gtivenli elektronik imza ile imzalannns ye EBYS ya da kurumsal beige kaytt sistemleri icinde kayn altma alinmis her turlu kayttlt bilgi veya doktimani, c) Devlet Teskilatt Merkezi Kart Sistemi (DETS1S): Basbakanlik tarafmdan )111-Mien Elektronik Kamu Bilgi Yonetim Sistemi (KAYSIS)'nde yer alan ye idarelerin merkez, tasra ve yundist teskilatindaki birimlerinin Turkiye Cumhuriyeti Devlet Teskilatt Numarast ile tammlandigt alt sistemi, c) Dokiiman: Kurumsal faaliyetlerin yerine getirilmesi amactyla idare tarafindan hazirlanan ya da toplanan her Virtu bilgiyi, d) Elektronik Beige Yonetim Sistemi (EBYS): idarelerin faaliyetlerini yerine getirirken olusturduklan her tiirlti dokilmantasyonun icerisinden idare faaliyetlerinin delili olabilecek belgelerin ayiklanarak bunlann icerik, tistveri, format ye iliskisel ozclliklerini koruyan, belgelerin ait oldugu fonksiyon veya islem iglu delil teskil edcn ye aidiyet zineiri icerisindeki ytinetimini elektronik ortamda saglayan sistemi, e) Elektronik imza: Barka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantiksal baglannst bulunan Ye kimlik dogrulama amactyla kullantlan elektronik veriyi, 1) Elektronik onay: Guvenli elektronik imza kullanilmayan durumlarda paraf yerine gececek kaydui elektronik ortamda alinmasmt, g) Elektronik ortam: EBYS ya da kurumsal beige kaytt sistemleri icerisinde bilgi, beige veya doktimanlann hazirlandigt ye kayith oldugu her tarlti bilgi ye iletisim telcnolojisi araclannt, g) Elektronik sertifika hizmet saglayteist: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayth Elektronik imza Kanununa uygun sekilde elektronik sertifika, zaman damgast ye elektronik imzalarla ilgili hizmetleri saglayan idareler ile gercek veya tizel hukuk ttizel kisilerini, h) Elektronik sifreleme sertifikast: Elektronik belgelerin sifrelenmesi amactyla yetkili elektronik sertifika hizmet saglaytellan tarafindan uretilen elektronik sertifikayt,

3 1) Elektronik veri: Elektronik, optik veya benzeri yollarla tiretilen, tasman veya saklanan kayttlan, i) e-yazisma Teknik Rehberi: Elektronik ortamda yaptlacak resmi yaztstnalar kapsammda olusturulan belgelerin yapist, formats, imzalama ye sifreleme mekanizmalan gibi teknik hususlan tammlayan ye Basbakanligin uygun gortisti almarak Kalkinma Bakanligt tarafindan yaytmlanan rehberi, j) Fiziksel ortam: Kagit ortammda yapilan islemleri, k) Form: Bicimli belgeyi, I) Format: Elektronik dosya turlerini, m) GunRik rapor (log): EBYS'de yapilan ekleme, dcgistirme, silme, arama, gtirtinttilerne, gonderme ve alma gibi islemlerin hangi EBYS elemam iizerinde ye kimin tarafindan gerceklestirildigi ile islemin gerceklestirildigi tarih ye zaman bilgisini ihtiva eden kaytt1an, n) Guvenli elektronik imza: Miinhastran imza sahibine bagh olan, sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan gtivenli elektronik imza olusturma aract ile olusturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliginin ye imzalanhus elektronik veridc sonradan herhangi bir degisiklik yapthp yaptimadigitun tespitini saglayan elektronik imzayt, o)!dare: Kamu kurum ve kuruluslannt, 6) linza olusturma aract: Elektronik imza olu.turmak uzere, imza olusturma verisini kullanan yaztlun veya donamm arum], p) imza olusturma verisi: imza sahibine ait olan, imza sahibi tarafindan elektronik imza olustunna amactyla kullantlan ye bir esi daha olmayan sifreler, kriptografik gizli anahtarlar gibi verileri, r) imza sahibi: Fiziksel ortamda tiretilen belgeyi imzalayan veya elektronik imza olusturmak amactyla bir imza olusturma amen kullanan gercek s) Resmi yaztsma: Jdarelerin kendi iclerinde, birbirleriyle veya gercek ya da tuzel Ile saglamak amactyla fiziksel ortamda veya guvenli elektronik imza kullanarak elektronik ortamda ytinittokleri stireci, s) Standart dosya plant: Kurumsal islemler ve bu islemler sonucunda olustuntlan veya alman belgelerin iiretim yerieri ile olan iliskisi belirtilerek konu veya fonksiyon esasma gore dosyalanmasint saglamak amactyla ye Basbakanlik tarafindan yaytmlanan suntlama semastm, t) Ustveri (metadata): Bir belgeyi tammlayan gonderici, konu, tarih, says ve benzeri bilgileri, u) Ust yazr Belgenin, varsa ek listesi ye dagthm listesi dahil, ek haric kisnum, Yetkili makam: Mevzuatta belirtilen gorevleri yerine gctirme hususunda yiirtitme ye karar verme yetkisine sahip gorevlileri, v) Zaman damgaste Bir elektronik verinin, tiretildigi, dcgistirildigi, gonderildigi, alinchgt ve/veya kaydedildigi zamantn tespit edilmesi amactyla elektronik sertifika hizmet saglaylcist tarafmdan gilvenli elektronik imza Ile dogrulanan zaman kaychnt, ifade eder. IKINCi BOLUM Beige Ozellikleri Niisha sayisi MADDE 4- (1) Muhataba gonderilmek ilzere fiziksel ortamda hazirlanan belgeler, paratli ntishast hazirlayan idarede kalacak sekilde en az iki ntisha ditenlenir.

4 Belgenin MAI)DE 5- (1) Releelerin A4 (210x297 mm) boyutundaki kagtda cikti ahnacak sekilde hazirlantnast esasttr. (2) Beige ekleri larkh form, format veya ebatlarda hazirlanabilir. (3) Ust yaztlarda kagidin hit yitzti kullantly. Ancak fist yaztmn ekleri icin kagichn her iki ytizu de kullantlabilir. Yazi tipi ve harf buyakltqgu MADDE 6- (1) Elektronik ortamda hazirlanan belgelerde "Times New Roman" veya "Arial" yazi tipi normal yazi stilinde kullanthr. Hart' bilytikltigtintin Times New Roman icin 12 punto, Arial icin 11 punto olmasi esastir. Ancak gerekli hallerde metinde hart' btiyiikltigii 9 puntoya, iletisim bilgilerinin yaziminda ise 8 puntoya kadar dtistinilebilir. l'arkh form, format veya ebatlarda hazirlanan rapor, analiz ve benzeri metinlerde farkh yazt tipi ve harf bilytikliigii kullamlabilir. (2) Metin icinde yer alan alinttlar tirnak icinde Ye egik (italik) olarak yazilabilir. RINCe BOLUM Belgenin Bolumleri Yu' slant MADDE 7- ( I) Belgenin yazi alant saylanin Ust, alt, sol ye sag kenanndan 2,5 cm bosluk birakilarak duzenlenir. (2) Yazt alam dl ma sayfa numarast Ye varsa ek numarasi hang hicbir ifade veya ibare yaztlmaz. BaOk MADDE 8- (1) Bashi( (antet), belgeyi gonderen idarenin adorn belirtildigi boliimdtir. (2) Baslik, belgenin yazt alantnin Ust kismtna ortalanarak yazihr. Ilk sattra "" kisaltmast, ikinci sauna idarenin ad' buyilk harflerle, ucuncu swim birimin adi ilk harfleri boytik digerleri ktictik harflerle ortalanarak yaztlir. Ancak, bagh veya ilgili idarelerde ilk stun "I C." kisaltmast, ikinci sattra bag!' veya ilgili olunan bakanligin adi buytik harflerle. ticiincti sattra idarenin adt ilk baffled buytik digerleri kticiik harflerle ye clordtineu sattra da birimin adi ilk hurtled buyuk digerleri ktctik harflerle ortalanarak yazilabilir (Ornek 1). (3) idarelerin it ye ilce teskilatlannda kullandan basliklar 10/6/1949 tarihli Ye 5442 sayth II ldaresi Kanunu hilktimlerine uygun olarak diizenlenir (Ornek 1). (4) BOlge mudtirltiklerinde hangi bulge teskilatt oldugu yazihr (Omek 1). (5) Dogrudan merkezi teskilata bagli tasra birimlerinde baslikta merkezi teskilat ve tasra teskilati adlanna yer verilir (Omek 1). (6) 13asligm yaziminda DEFSIS'te yer alan baslik kayttlart esas alnr. Say! MADDE 9- (1) Belgelerde say, bulunmast zorunludur. "Sap:" strastyla; DETSN'te belirtilen Iiirkiye Cumhuriyeti Dcvlet Teskilati Numarast. standart dosya plant kodu i le beige kayo numarasindan olusur ve bunlann arasma kisa cizgi isareti (-) konulur (Ornek 2).

5 (2) "Sayi:" yan basligi, bash& son satinndan itibaren iki satir bosluk birakilarak ve yazi alannun solundan haslanarak yazihr (Ornek 2). Belgede hem birim evrak biilumu hem de genel evrak boltimti tarafindan verilen kayit numarast bulunmast halinde araya egik cizgi isareti (/) konulur. Bu belgeler icin beige kayit numarast olarak genel evrak boliimti tarafmdan verilen kayit numarast dikkate him (3) Elektronik ortamda etivenli elektronik iinza ile hazirlanan belgelerin kayit numarast, basina ibaresi konularak yazihr (Ornek: E.4752). Bu helgelerde says bilgisine beige Ostverisinde veya beige tizerinde yer verilir. Tarih MADDE 10- (1) Tarih, fiziksel ortamda belgeye ilgili birimden say' verildigi zamant belirtir. (2) Fiziksel ortamda hazirlanan helgelerde tarih, sap ile aynt satirda olmak tizere yazi alaninin en sa'ginda yer ahr (Ornek 2). Tutanak, rapor, teblig-tebelltig belgesi ve henzeri belgelerde ise tarih, metnin bitiminde yer alabilir. (3) Tarih; gtin, ay ye yil olarak rakamla yank. Ay ve giin iki haneli, yil ise dort haneli olarak dtizenlenir (Ornek: , 04/09/2014). Ay adlart, harfle de yazilabilir. Bu durumda gun, ay ve yil arastna herhangi bir isaret konulmaz (Ornek: 10 Ekim 2014, 09 OCAK 2014). (4) Elektronik ortamda giivenli elektronik imza ile hazirlanan belgelerde tarih bilgisine beige ustverisinde veya beige tizerinde yer verilir. Beige tizerinde bulunan guvenli elektronik imzalarm uzun vadeli dogrulamaya imkan verecek nitelikte olmasi ve bu imzalarda zaman damgast bulunmast zorunludur. Belgenin en son yetkili tarafmdan gtivenli elektronik imza ile imzalancligi zamant gosteren zaman damgasindaki tarih bilgisi beige tarihi olarak esas Konu MADDE 11- (I) "Konu:" yan bashgt, "Sayi:" yan basligtmn bir alt satirma yaziltr. Belgenin konusu, yazi alaninin dikey orta hizasint gecmeyecek bicimde kelimelerin has harfleri baytik olarak ye sonuna herhangi bir noktalama isareti konulmaksizm yazihr (Ornek 2). Konu bir satin geyerse ikinci satir "Konu:" yan bashgtrun alts bos btraktlarak Muhatap MADDE 12- (1) Muhatap, belgenin gonderildigi idareyi ya da kisiyi belirtir. Bu boltim konunun son satinndan itibaren, belgenin uzunluguna gore iki ila don sant- bosluk btralularak ve sayfa ortalanarak yazihr. (2) Muhatabin idare ya da Ozel hukuk ttizel Insist olmast durumunda adi btlytik harflerle yazilir. Muhatap idarenin admen yaziminda DETS1S'te yer alan kayitlar esas ahmr. thtiyac duyulmasi halinde muhataba iliskin birim adi bilgileri parantez icinde ilk harfleri btiytik digerleri ktictik harflerle bir alt satira yazthr. Basbakan yardimetstm muhatap belgelerde Once "BASBAKAN YARDIMCILIMA" ibaresi yazihr, bir alt satirda ise parantez icinde "Sam" ibaresinden soma basbakan yarchmcismin ads ilk harfi buytik digerleri kucuk, soyach ise buytik harflerle yazihr (Ornek 3). (3) idare disina g8nderilen belgelerde, gerekiyorsa belgenin gidecegi yerin adresi, muhatap satin= altina sant- ortalanarak, ilk harfleri biiyiik digerleri harflerle yazthr. Adres bilgisi, uzun olmasi halinde birden fazla satira yazilabilir. Muhatap gercek kiss ise muhatap boliimune "Sayin" kelimesinden sonra muhatabm adt ilk had buyiik digerleri kucuk harflerle, soyadt ise btiyuk harflerle yaztlir (Omek 4).

6 (4) Bag11,. veya iliskili idarelere gonderilecek belgeler dogrudan o idareyc gonderilebilir (Ornek 5). Ancak, ilgili basbakan yardimetsmin ya da bakanligin bilgi sahibi olmasnun gerekli goruldugu dummlarda beige, soz konusu basbakan yardimcisi ya da bakanlik aractligiyla gondcrilir. (5) idare tarafindan gerekli goruldugu hallerde dagitimli belgelerin muhatap boliimtine "DAGITIM YERLERINE ibaresi yanlabilir (Ornek 14). ilgi MADDE 13- (I) ligi, belgenin baglantth oldugu diger beige ya da belgelerin belirtildigi btiltimdtir. (2) "Ilgi" yan basligt, muhatap boltimtintin son satirmdan itibaren iki satir bosluk birakilarak ye yazi alantrun solundan baslanarak yazihr (Omek 6). (3) "Says", "Komi" ye "Ilgi" yan basliklanndan sonra kullandan iki nokta ":" isareti aym hizada yazihr (Ornek 6). (4) Ilgide yer alan bilgiler bir satin gegerse, devami "Ilgi" yan basligunn ve stralamayi gosteren hartlerin alit bos birakilarak alt satira yazihr (Ornek 6). (5) ilginin birden fazla olmasi durumunda, belgeler Oneeki tarihli olandan baslanarak tarih sirasma gore siralanir. Stralamada, Turk alfabesinde yer alan buten ktictik harfler, kendilerinden sorra kapama parantez isareti ")" konularak kullamlir (Omek 6). (6) Ilgide, ilgi tutulan belgeyi gonderen idarenin adi ile belgenin tarihi ve sayisi belirtilir. Ancak ilgi tutulan beige, muhatap idarenin daha Once gtinderdigi bir beige veva muhatap idareyc daha Once gonderilen bit beige olmasi durumunda idare adi belirtilmez (Ornek 6). (7) Ilgide, "... tarihli ve sayth..." ibaresi kullandir ye ilginin sonuna nokta isareti konulur (Ornek 6). (8) Ilgide belirtilen beige gercek kisiden geliyorsa ilgi bolihnti " 'in tarihli basvurusu." biciminde yazihr (Ornek 6). Metin MADDE 14- (1) Metin, "ligi" ile "tmza" arasindaki lustmdfr. (2) ligi ile metin baslangict arasmda bir sant-, ilgi yoksa belgenin muhatabi ile metin baslangtei arasinda iki satir bosluk bulunur (Ornek 7). (3) Metindeki kelime aralannda ye noktalama isaretlerinden sonra bir karakter bosluk birakilir. Noktalama isaretleri kendinden Once gelen harfe bitisik yazilir. (4) Paragrafa 1,25 cm iceriden baslamr ye metin iki yana hizalanir. Paragraflar arasinda satir boslugu biralulmaz (Ornek 7). thtiyac duyulmasi halinde paragraflar harf veya rakam ile siralanahi lir. (5) Birden fazia sayfa tutan (1st yazdarda says, tarih, konu, muhatap ye ilgi bilgilerine sadece ilk sayfada; imza, ek, dagitim ve iletisim bilgilerine ise sadece son sayfada yer verilir (Ornek 8). (6) Metin icinde gecen sayilar rakamla veya harfle yazilabilir. Gerekli gortilmesi halinde sayilar rakamla yazildiktan sonra parantez icinde harfle de gosterilebilir. (7) Dort ye dartten cok haneli sayilar sondan sayilmak Clare 410 gruplara ayrilarak yazilir ye araya nokta isareti konulur (Ornek: 1.452; ; ). Sayilarda kesirler virgiil ile ayrdir (Omek: 45,72). (8) Beige, Turk Dil Kurumu tarafindan hazirlanan Yaztm Kilavuzu ye Tfirkce Sozilik esas almarak dil bilgisi kurallanna gore anlamh ye Ozlii olarak yazihr. Beige icinde zorunlu olmadikca yabanci kelimeye yer verilmcz, verildigi durumda ise parantez icinde aniami belirtilir. Ancak muhatabi yabanci tilke veya ulustararast kurulus olan resmi yaztsmalarda

7 yabanei dil kullanilabilir. Bu durumda beige varsa uluslararast yazisma usullcrine gore olusturulabilir. Aynca yabanct dille yazdan belgenin el yazistyla atilan imzah ya da gtivenli clektronik imzast Ttirkce karsiligi da olusturulur ye idarede kalan Mishasina eklenerek saklamr. (9) Metin icinde kisaltma kullantlacak ise ifadenin ilk kullaruldtgi yerde actk bicimi, sonra parantez icinde lusaltma yazilir [Orrick: Ttirkiye Bilyiik Millet Meclisi (TBMM)}. (10) Metnin son Whim(); a) Yazisma yapan makamlar arasmdaki hiyerarsi yontinden, alt makamlara "Rica ederim.", list ve ayni duzeydeki makamlara "Arz ederim." ibaresiyle b) Ust, aym dilzey ye alt makamlara hirlikte dagiturilt olarak yapilan yazismalarda "Arz ye rica ederim." ibaresiyle bitirilir. c) Gercek kisileri muhatap yazismalarda "Saygdarunla.", "Iyi dileklerimle." veya "B ilgi lerinize sunulur." ibare I eriyle bitirilebilir. MADDE 15- (1) Metnin bitiminden itibaren iki ila don satir bosluk biraktlarak belgeyi imzalayacak olan makam sahihinin ach, soyadt ve bunlann altina unvam yazi atom en sagina ortalanarak yazihr (Omek 8)., ad ve soyadtn tizerinde birakilan bosluga atihr. El yazistyla atilan imza, kayholmayacak ye kagida islemesini saglayacak kalemle Elektronik ortamda yaptlacak resmi yazismalarda, imza yetkisine sahip kisi belgeyi, giivenli elektronik imzast lie imzalar. (2) Belgeyi imzalayanin ach ilk harfi buyuk digerleri kocilk, soyadi ise bifyilk harflerle yaztlir. Unvan, ad ye soyadin altma ilk harfleri bilytik digerleri kiictik harflerle yazdtr. Akadcmik unvanlar veya nitbeler adm On tarafina ya da bir sattr altina ilk harfleri btiyuk digerleri kiictik harflerle acik ya da ktsalttlarak yaztlabilir. (3) Belgeyi imzalayacak elan makam, belgeyi handayan idarenin imza yetkileri yonergesine veya yetkili makamlarca verilen imza yetkisine uygun olarak belirlenir. (4) Belgeyi, imza yetkisi devredilen makam imzalacliginda, imzalayanin ach ye soyadi birinci satira, yctki devreden makanu gosteren "Basbakan a.", "Bakan a.", "Miistesar a.", "Vali a.", "Belediye Baskani a" veya "Rektor a." bicimindeki ibare ikinci satira, imzalayan makamin unvant ise define() sattra yazihr (Ornek 9). Ware birimleri arasindaki is yaztsmalarda yetki devredenin unvant kullanilmaz. (5) Beige vekaleten imzalandiginda, imzalayanin ach ye soyadt birinci satira, vekalet olunan makam -Mtistesar V.", "Vali V.", "Belediye Baskani V." veya "Rektor V." bicitninde ikinci satira yaztlir (Ornek 9). (6) Belgenin iki yetkili tarafindan invalanmast durumunda fist unvan sahibinin adi, soyadt, unvani ve imzast sagda yer alit. Belgenin ikiden fazla yetkili tarafindan imzalanmasi durumunda en ust unvan sahibinin adt, soyadt, unvant ye imzast en solda olmak iizere yetkililer unvan sirasina gore soldan saga dogru stralanir (Orne k 10). (7) Fiziksel ortamda rapor ya da benzeri bir belgenin hazirlanmast halinde belgenin son sayfast imza sahibi ya da imza sahipleri tarafindan imzalamr. Son sayfadan tineeki sayfalar ise sahibi ya da imza sahipleri tarafindan imzalfuur ya da paraflamr. Gerekli gonilmesi halinde sayfalar aynca en az bir rratirle veya idare mithrdyle milhilricnir., paraf veya mdhiir metin boltimlincut okunmasmi engcllemeyecek sekilde sayfada yer aim (8) Ust yaztya iliskin olarak idare tarafindan hazirlanan ye yedinci fikrada belirtilenler haricindeki ekler, imza sahibi ya da itnza sahiplcrinden en az bin tarafindan imzalanir ya da paraflanir veyahut paraf zincirinde yer alanlann en az biri tarafindan paraflantr. Gerekli gortilmesi halinde elder aynca idare mtihrtiyle miihtirlenir., paraf veya muhur metin boltimtiniin okunmasim engellemeyecek sekilde sayfada yer aim

8 (9) Fizikset ortamda hazirlanan dagmmli belgelerde niishalann her bid ilgili makam tarafindan imzalanabilecegi gibi, imzalanan bir ndsha 26 nci maddedeki usule gore cogalttlarak da muhataplara gonderilebilir. Ek MADDE 16- (1) Belgede ek olmasi halinde "Ek:" basligt imza boltimtinden sonra uygun sant- boslugu birakilarak ve yazt alma= solundan baslanarak yazihr. Belgenin sadcce bir eki olmasi durumunda "Ek:" baslignun saginda eki belirtecek ibareye yer verilir. Belgede birden fazla ek varsa "Ek:" basliginin altinda ekler numaralandirthr ye ekleri belirtecek ibarelere yer verilir. Eklerin sayfa saytst parantez icinde belirtilir (Omek 11). Birden fazla ek olmasi durumunda eklerin tizerinde ek numarast yazi alanmin sag fist kosesinde belirtilir (Ornek: EK-1, EK-2). (2) Ek listesi yazi akin= sigmayacak kadar uzunsa ayn bir sayfada "EK LISTESI" bashgt altinda gosterilir ve tist yaziya ekienir (Orrick 12). (3) Beige eklcrinin muhataba gonderilmedigi durumlarda "Ek konulmadi" ya da "Ek-... konulmadi" ifadesi yazilir (Omek 13). (4) Guvenlik gcrekcesiyle, teknik veya benzcri nedenlerle tist yaziyla birlikte gonderilemeyen veya alinamayan beige ekleri fist yaziyla iliskilendirilmek suretiyle ust yazidan ayn olarak gonderilebilir vcya altnabilit Soz konusu nedenlerle alinan beige ekleri Ust yaziyla iliskilendirilmek sartlyla tist yazidan ayn olarak muhafaza edilebilir. Dagitim MADDE 17- (1) Belgenin birden fazla muhataba gdnderilmesi durumunda dagitim boltimtine yet- verilir. "Dagitim:" bashgt, ek varsa "Ek:" boliimunden sonra, ek yoksa imza boltimilnden sonra uygun sanr boslugu birakilarak yam alamnin solundan baslanarak yazihr (Omek 13). (2) Belgenin geregini yerine getirme durumunda olanlar "Geregi:" kismina, belgenin icerigi haklunda bilgi sahibi olmasi istenenler ise kismina yazilir. "Geregi:" kismi "Dagitim:" bashgtrun altma, "Bilgi:" kismi ise "Geregi:" kismi ile aynt satira ye yazi alanunn ortasma dogru. yazihr. "Bilgi:" kismi yoksa muhatap adlan dogrudan "Dagitim:" bashgtmn altma yazilir (Omek 13). (3) Dagitimli belgeler dagitim bolitmtinde belirtilen muhataplara gonderilir. Dagitim boliimil yazi alanma sigmayacak kadar uzunsa ayrt bir sayfada "DAGITIM L1STESI" basligt altinda gosterilir ye tist yaziya ekienir (Ornek 14). Olur MADDE 18- (1) Makam oluru alman belgeler ilgili birim tarafindan teklif edilir ye oluru alman makam tarafindan el yazisi ya da gtivenli elektronik imza ile imzalantr. (2) Beige olur icin makama sunulurken imza boltimiinden sonra uygun bos satin birakilarak yazt alum= ortasma buyuk harflerle "OLUR" yazilir. "OLUR" ibaresinden sonra tarih ye imza icin uygun bos sann birakilarak imzalayamn adt ilk harfi buyuk digerleri kiictik, soyadi btlytik ye bir alt satira da unvani ilk harfleri btlyuk digerleri kuctik harflerle ortalanarak yazihr (Ornek 15). (3) Oluru teklif eden birim ile olur Allan makam arasmda baska makamlar varsa bunlar '`uygun gornsle arz ederim." ifadesiyle olura katilabilir. Bu ifade, teklif eden birim yetkilisinin Mtn bolumu ile "OLUR" ibaresinin bulundugu Whim arasina uygun botluk birakilarak yazt alaninin solunda yer alacak sekilde yazihr (Omek 16, 17).

9 Paraf MADDE 19- (1) Fiziksel ortamda kullamlan paraf, kaybolmayacak ve kagida islemesini saglayacak kalemle abbr. Paraf, belgenin sadece idarede kalacak nushasinda yer ahr. Fiziksel ortamda hazirlanan belgelerde paraflar, yazi alammn sonunda ve sot kenarrnda yer ahr (Ornek 18). (2) Belgenin paraf boltimiinde tarih, unyan, ad Ye soyadi belirtilir. (3) Elektronik ortamda hazirlanan belgelerde paraf, gtivenli elektronik imza ile abbr. Ancak parafi alinacak personelin gtiyenli elektronik imzasinin bulunmamast ya da ilgili idare tarafindan gtivenli elektronik imza ile paraf atilmastna gerek gortilmemesi halinde ilgilinin parafi yerine elektronik onayi alinir. Bu onaylar EBYS'nin gtinlilk raporlannda (log) kaytt altma alum. Gun raporlar, gtinliik olarak zaman damgastyla damgalantr ve ilgili mevzuatta belirtilen saklama planlan cercevesinde imha edilebilir. Ancak gtinitik raporlann saklama surest oldugu belgelerin saklama siiresinden daha kisa olamaz. Koordinasyon MADDE 20- (1) Ware icinde hirden fazla birimin is birligi ile hazirlanan ye iist makama sunulan belgelerde, belgeyi hazirlayan birime art paraf boltitntinden sorra bir santbosluk birakilarak "Koordinasyon:" yazilir ve is birligine dahil olan. ilgililerin unvanlan, adlan ye soyadlan paraf bicime uygun olarak diizenlenir (Ornek 19). iletisim bilgileri MADDE 21- (1) iletisim bilgileri; belgeyi gonderen idarenin adresi, posta kodu, telefon ye faks numarasi, e-posta adresi, internet adresi ile bilgi alinacak kisinin act,soyadt, unvant ye telefon numarasim icerecek sekilde sayfa sonuna yazihr ye cizgi ile aynlir (Orn ek 20). Gizlilik dereceli belgeler MADDE 22- (1) Gizlilik dereceli belgelerin hazirlarunast, kaydedilmesi, saklanmasi, gonderilmesi, almmasi ye diger islemlere iliskin olarak ilgili mevzuatta belirtilen hukumler uygulamr. Sureli yaztsmalar MADDE 23- (1) Sureli resmi yaztsmalarda "ACELE" veya "GUNLUDUR" ibaresine yer verilir. "GONEDDOR" ibaresi tasiyan belgelere cevap verilmesi gereken sure ya da tarih metin icinde belirtilir. (2) "ACELE" ibaresi tasiyan belgeye derhal ve suratle, "GUNLUDUR" ibaresi tasiyan belgeye belgede belirtilen sure icinde cevap verilir. (3) Stireli belgelerde "ACELE" veya "GUNLUDUR" ibaresi yazt alarnmn sag tist kosesinde kirmizt renkli olarak belirtilir. Elektronik ortamda hazirlanan Sureli belgelerde "ACELE" veya "GUNLUDUR" ibaresine beige iistverisinde de yer verilir. Birden fazla sayfalt belgelerde "ACELE" veya "GUNLUDUR" ibaresi sadece hirinci sayfada belirtilir (Ornek 8). Sayfa numarasi MADDE 24- (1) Birden fazla sayfa tutan belgelere sayfa numarast verilir. Sayfa numarasi iletisim bilgilerinin altinda ye sayfamn ortasinda, toplam sayfa sayismin kactncist oldugunu gosterecek sekilde belirtilir (Ornek 8).

10 Ustveri elemanlan MADDE 25- (1) Gtivenli elektronik imza kullantlarak hazirlanan belgeler icin ilgili mevzuatta belirtilen standartlara uygun Ustveri elemanlan kullanthr. (2) Birinci fikra kapsaminda hazalanan elektronik belgelerin idareler arasinda resmi yazisma kapsaminda iletilmesi halinde e-yazisma Teknik Rehberinde tammlanan Ustveri elemanlan kullantlir. (3) 1lgili mevzuatta belirtilen Ustveri elemanlanna Have olarak Ustveri elemarn kullantlabilir. DORDUNCU BOLUM Belgenin Cogaltdmast, Gtinderilmesi, Almmast ye lade Edilmesi Belgenin cogaltfimast MADDE 26- (I) Fiziksel ortamda haztrlanan ye gizlilik derecesi tasimayan bir belgeden Ornek cikartilmast halinde, omegin uygun bir yerine "ASLI GIBIDIR" ibaresi konulur ye idarece yetkilendirilmis gorevli tarafindan ad, soyadt, unvan ye tarih belirtilmek suretiyle imzalamr. Bu sekilde cogalfilan beige, astl beige gibi kabul edilir. (2) Guvenli elektronik imza ile imzalanarak hazirlanmis bir belgeden ciktt alinmasma ihtiyay duyulmast halinde bu islem sadece idarece yetkilendirilmis gorevli tarafindan gerceklestirilir. ciktinm uygun hir yerine "BELGENIN ASLI ELEKTRONIK IMZAL1DIR" ibaresi konulur. Tarih ve sap bilgileri EBYS araciligi ile beige Oatst tizerine yazehriltr. (3) Bu YOnetmeligin Octincii Boltimiinde belirtilen unsurlara cikti Uzerinde yer verilememesi durumunda, cikti Uzerinde yer almayan unsurlara belgenin Ustveri ciktisinda yer verilir. Hem beige ctkusinda hem de Ustveri ciktismda tarih ye sap bilgilerine yer verilerek bu ciktilann birbiriyle iliskilendirilmesi saglantr. S&L konusu iliskilendirmenin saglanmast amactyla ciktilar Uzerine herhangi hir ibarenin yazilmasi veya konulmast durumunda yapilan ekleme idarece yetkilendirilmis gorevli tarafindan paraflantr. ciktt, idarece yetkilendirilmis gfirevlinin adi, soyadt ve unvant belirtilmek suretiyle imzalatur. (4) Gtivenli elektronik imza ile imzalanarak hazirlannus belgelerin elektronik ortamda kaydedilmesi, gonderilmesi ve dosyalanarak saklanmast esastir. Bu belgeler, zorunlu olmadtkca aynca cikust almarak el yanstyla atilan imza ile imzalanmaz ye fiziksel ortamda sakkuunaz. Belgenin fiziksel ortamda giinderilmesi ye almmast MADDE 27- (1) Gizlilik derecesi tastmayan ye fiziksel ortamda giinderilen belgenin bashk hilgisi, ihtiyac duyulmast halinde gonderen idarenin adres bilgisi, belgenin tarihi ye sayisi zarfin sol fist kosesinc; muhatabin adi ye ihtiyac duyulmast halinde adres bilgisi zarfin ortasma yazthr. Varsa sure ve kisiye Nei bilgisi (ACELE, GUNLUDUR, KIS1YE OZEL), kisiye ozel hilgisi tistte olmak Hzere, zarftn sag Ust kfisesinde }cumin renkli buytik harflerle belirti lir (Ornek 21). (2) Gizlilik dereceli belgelerin gerekli gtivenlik tedbirleri ahnarak fiziksel ortamda gonderilmesi esastir. Ancak bu belgeler gerekli giivenlik tedbirleri alinmast sarttyla guvenli elektronik imza ile imzalanarak elektronik ortamda da gonderilebilir. (3) idareye fiziksel ortamda gelen beige idare tarafindan teslim alinir ve almdigt tarih ile belgeye ait tistveriler kaydedilir. Gerekli gorillmesi halinde giivenli elektronik imza ile gelen beige cikti alit-tank da islemc konulur. (4) Idareler, fiziksel ortamda alman belgeler icin gelen evrak kaydmda kullanacaklan kasede en az Ornek 22'de belirtilen unsurlara yer verirler. Kase Ust yazinin ilk sayfastrun on veya arka yitztine basibr,

11 (5) Birime gelen belgelerle ilgili hay*, talimat Ye benzeri isletnler, iist yazinin ilk sayfastnin On veya arka yiiztine kale bastlarak beige fizerinde gosterilebilir. Bu kasenin sekli ilgili birimler tarafindan belirlenir. (6) "KIS1 OZEl." ibaresi tastyan zarf veya belgeler acilmadan ilgiliye teslim edilmek tizere alimr. "KISIYE OZEI," ibaresi tasiyan beige ilzerinde yalmzca ilgili kisi tasarruf hakkina sahiptir Ye ilgilinin talebi olmadan kayda almmaz. (7) Kisiler taratindan idareye yazilan dilekcelerin; "... arz ederim." scklinde bitirilmemesi veya "... rica ederim." ibaresiyle ya da baska ibarelerle bitirilmesi dilckcenin isleme almmasina engel degildir. Belgenin elektronik ortamda gonderilmesi ye Annuls] MADI)E 28- (1) GOvenli elektronik imza ile imzalanan beige elektronik ortamda muhataplara iletilir. GOvenli elektronik imza ile imalandtktan sonra elektronik olarak iletilemeyen beige 26 nci maddede dozenlenen usule gore cikti alinarak gonderilir. (2) Guvenli elektronik imza ile inizalanan belgeler veya doktimanlar veri depolama araclariyla da iletilehilir. Bu durtunda gondemte ye alma islemine iliskin kayit tutulur. (3) Idareler arasinda resmi yazisma kapsaminda iletilecek elektronik belgelerin olusturulmasmda e-yazisma Teknik Rehberinde tanimlanan kurallara uyulmast zorunludur. (dare, resmi yazisma kapsammda kendisine iletilen ye e-yaztsma Teknik Rehberine uygun sekilde olusturulmus belgeleri isleme koymakla (4) fdare, baska bir idareden kendisine resmi yazisma kapsaminda iletilen Ye e-yazisma Tcknik Rehberinde tanimlanan kurallara uygun sekilde hazirlantnamts bir belgeyi reddetme hakkina sahiptir. Bu dururnda, kendisine iletilen belgeyi reddeden idare, gonderen idareye bu durumu sebcpleriyle birlikte belgenin kendisine ulastigi tarihi takip eden ikinci is gtintiniin sonuna kadar bildirir. (5) Resmi yaztsina kapsamtnda idare disma gonderilen gizlilik derecesi tasimayan gilyenli elektronik imza ile imzalannits belgeler de gcrekli hallerde elektronik olarak sifrelenir. Elektronik belgelerin sifrelenmesi islemi e-yazisma Teknik Rehberinde tanimlandtgi sekilde yapihr. Kullantlacak sifreleme sertifikalan yetkili elektronik sertifika hizmet saglayicilartndan temin edilir. (6) e-yazisma Teknik Rehberinde tammlanan sifreleme mekanizmasina uygun sekilde kendilerine sifreli beige iletilebilmesini isteyen idareler kendileri icin elektronik sifreleme sertitikast temin eder. Idareler ifin olu.sturulan elektronik sifreleme sertifikalan DEISTS tizerinden paylasilir. Idareler, elektronik sifreleme sertifikastna sahip olmast sartiyla diger idarelerden resmi yazisma kapsaminda kendilerine gonderilen ve e-yazisma Teknik Rehberine uygun sekilde sifrelenmis belgeleri kabul etmekle yilkilmludur. Idareler, karstlikh olarak Ozerinde anlasmak kosuluyla, e-yaztsma Teknik Rehberinde tanimlanan sifreleme mekanizmasindan farkh sifreleme mekanizmalari kullanabilir. (7)!dare, e-yazistna Teknik Rehberinde tammlandigi sekilde sifrelenerek kendisine gonderilen resmi yazisma kapsanundaki bir belgenin sifresini at arnazsa veya belgenin sifresini acmakla birlikte beige iceriginin e-yazisma Teknik Rehberinde sifreleme mekanizmast icin tanimlanan ozellikleri tasimadigini belirlerse bu belgeyi reddeder ye durumu sifreli belgenin kendisine ula,stigt gbh takip eden ikinci is gilnilniin sonuna kadar, kendisine iletilen sifreli belgeyi tantmlayan bilgilerle birlikte, belgeyi gonderen idareye bildirir Ye hem bu bildirimi hem de kendisine iletilen sifreli belgeyi kayit altina alit% Idarenin bildirtinde bulunmamast halinde, gonderilen sifreli beige acihnts, icerigine erisilmis ye bu belgenin e-yazisma Teknik Rehberine uygun sekilde olusturuldugu kabul edilmis sayihr.

12 (8) Guvenli elektronik imzalt belgelerin gtinderihnesi ye alinmast islemlerinin ilgili mevzuatla yetki verilmis tlytincii bir taraf aractligtyla kaytt alttna almarak yapilmast esastir. Ancak, idareler arasinda guvenli elektronik imzalt belgelerin gonderilmesi ye ahnmast islemleri, taraflarca yapilacak anlasmalar cercevesinde ye kay it alttna altnmak kaychyla baska bir iletim mekanizmastyla da yaptlabilir, (9) EBYS kurulmanus olan idarelere gonderilen gtivenli elektronik imzah belgelerin alinmasinda sekizinci likra hulcmti esas alum. Bu belgeler, muhatap idare tarafindan imza dogrulamast yapildiktan sonra 26 nct maddcdc dilzenicnen usulc gore ciktist almarak isleme konulur. BESINCI HOLUM cesitli ye Son Hilkiimler Belgenin jade edilmesi MADDE 29- (1) idarcyc muhatabt olmachgt halde fiziksel ortamda gelen bir beige, asil muhatabt anlastlamiyorsa gtinderene lade edilir, Ancak, asil muhatabm actkca Belli olmast durumunda, gerektiginde belgenin bir sureti almarak, ash muhatabma gonderilir ye belgeyi gonderenc de bilgi verilir. (2) Idareye muhatabt olmadtgi halde govenli elektronik imza ile imzalanarak elektronik ortamda bir beige gelmesi durumunda, belgenin muhatabt olunmachgt hilgisi ye soz konusu belgeye tammlayict bilgiler yinderene elektronik ortamda iletilir. Bu durumda belgenin bir kopyast elektronik ortamda muhafaza edilir. bilgi ye beige taleplerinde sure MADDE 30- (1) (dare ici ye idare dist gortis, bilgi ye beige talep yaztlart gtiniti yazihr. Idareler, ilgili mevzuattaki tizel haktim1er salch kalmak kaykla, sure belirtilmeyen beige taleplerini talebin kendilerine ulasmasindan itibaren en gee bes is sure belirtilmeyen bilgi ye gortis taleplerini ise talebin kendilerine ulasmastndan itibaren en gee onbes is gtinti icinde yerine getirir. Talebin ulastigt tarih, fiziki ortamda gelen talepler icin ilgili yazintn idarenin genet evrak kayttlanna girdigi zatnam; elektronik ortamda gelen talepler icin ise talep yazismin ITYS'ye giris kaydinin yapildigt zamant ifade eller, (2) 'dareler, bilgi Ye gortis isteyen idareye silresi icinde ve gerekcesini bildirmek kaythyla onbes is giintinti gecmemek uzere ek sure kullanabilir. Tekit yawl MADDE 31- (1) Belgeye stiresi icinde cevap verilmemesi durumunda muhataba tekit yazist yazilabilir (Omek 23). Uygun yazilmayan belgeler MADDE 32- (1) Bu Yonetmelige uygun olarak yazilmayan belgelere verilecek cevabi yaztlarda, bu Yonetmeligin ilgili maddeleri belirtilmek suretiyle muhatap uyartlabilir. Soz, konusu durumun devam etmesi halinde, sureli belgeler haric milteakip belgeler gerekcesi belirtilerek jade edilebilir.

13 Diizenleme yetkisi MADDE 33- (1) Idareler resmi yazismalarla ilgili olarak bu YOnetmelige aylun olmamak kaydtyla ek dtizenleme yapabilir. (2) Bu Yonetmeligin uygulanma.st ile ilgili olarak ortaya cikabilecek tereddittleri gidermeye ye gerektiginde uygulamaya yonelik esaslan belirlemeye Basbakanhk (Idareyi Gelistirme Baskanlign yetkilidir. Yfiriirlukten kaldonlan mevzuat ye attflar MADDE 34- (1) 18/10/2004 tarihli ye 2004/8125 sayili Bakanlar Kurulu Karan ile yartirkige konulan Resmi Yazismalarda Uygulanacak Esas ye Usuller Haklunda YOnetmelik ytirtirliikten kaldinlmistir. (2) Diger mevzuatta mulga Resmi Yaztsmalarda Uygulanacak Esas ye Usuller Haldunda Yonetmelige yapilan atitlar bu Yonetmelige yaptimis saythr. Elektronik altyapmm kurulmast GEcICI MADDE 1- (1) Bu Yonetmeligin ytinirltige girdigi tarihten once kurulan EBYS'ler idarelerce bir yil icinde bu Yonetmelik htikilmlerine uyumlu hale getirilir. Bu YOnetmeligin ytirtirltige girdigi tarihten sonra kurulacak olan EBYS'ler bu Yonetmelik hiiktimlerine uyumlu sekilde kurulur. (2) Idareler, e-yaztsma Teknik Rehberine uygun olarak gilvenli elektronik imzalt belgelerin gonderilmesi ye almmasi saglamak amaciyla 28 inci maddenin sekizinci ye dokuzuncu fikralarinda belirtilen yetki yerilmis ucuncu taraf araciligtyla olusturulacak kullaruct hesaplanm bu Yonetmeligin ytirtirltige girdigi tarihten itibaren alit ay icinde ahr. Sap sisteminin nyumla$finlmast GEcICI MADDE 2- (1) Bu Yonetmelikte belirtilen says sisteminin yam stra kendi says sistemicrini de kullanan idareler gerekli uyumlastirma calismalartni bu Yonetmeligin yikiirltige girdigi tarihten itibaren bir yil icinde tamamlar. Yfirtirliik MADDE 35- (1) Bu Yonetmelik yayimirn takip eden ayin birinci gtinti yurorlirge girer. Yortitme MADDE 36- (1) Bu Yonetmelik htiktimlerini Bakanlar Kurulu

14 ORNEK I BASLIK ORNEKLERI Merkez Teskilau Ornegi: BASBAK.ANLIK Kanunlar ye Kararlar Genel Mrid&Riga Ram [dare Ornegi: HAZINE MOSTE$ARLIG1 Kamu Finansmani Genel vliidiirlagu BASBAKANLIK Hazine Mustcsarligi Kamu Finansmani Genel Miidiirltigii 1101i Liam Ornegi: Eli MADEN IgETNIELERI GENEL MODORLOGG Insan Kaynaklan YOnetimi Dairesi Baskanligt ENERJI VE 'FAB II KAYNAKLAR BAKANLIGI Eli Maden isletmeleri Genel MtIdOrItIgn Insan Kaynaklan Yrinetimi Dairesi Baskanligi lliskili dare REKABET KIJRIJMU Kararlar Dairesi Flaskanligi Yerinden Yrinetim [dares! Omegi: KOCAELI lifiyuksehir BELEDIYE BAWANLICII Yazt isleri ye Kararlar Dairesi Baskanligt Fasra Teskilatt 11 Idaresi Omegi: Fasra Teskilati Bee Idaresi Omegi: [Mtge Teskilati Idaresi Ornegi: ERZURUM VALILIGI II thela Tarim ye Ilayvancilik Madarlaga FATSA KAYMAKAMLIGI lice Milli Egitim Mtldtirlilgii KARAYOLLARI GENEL MODURLOGO 4. BlIlge Madarlaga Dogrudan Merkezi Ieskilata 13agli Tasra Teskilati Idaresi Omegi; CiELIR IDARES1 BASKANLIG1 Diyarbakir Vergi Dairesi Baskanligi

15 SAYI ORNE6I ORNEK 2 BASBAKANLIK Personel ye Prensipler Genel Mudurlugu Sayt : !3678 Konu : Personel Alum 2 sail- bosluk Turkiye Cumhuriyeti Devlet Teskilatt Numarast Standart Dosya Plant Kodu Belge Kayit Numarast /3678 Birim Evrak Boltimu Kayit Numarast Genel Evrak Boltimil Kaytt Numarast

16 MUHATAP ORNEKLERI ORNEK 3 (dare Biriminin Belirtilmemesi Durumu: BASBAKANLRIA ADALET BAKANL16INA BASBAKAN YARDIMCIL16INA (Sap Ad! SOYADI) Idare Biriminin Belirtilmesi Durumu: BA$BAKANL16A (Dig iliskiler Baskanligi) icisleri BAKANLI6INA (Mahalli Idareler Gene! MUdurIUgu) ANKARA VALILICINE (11 Milli Egitim Mttdurlugu)

17 ORNEK 4 MUHATAP ORNEKLERI (Adres Bilgisine, Kisi Adma ye Unyanma Yer Verilmesi Durumu) Muhatabin Adresine Yer Verilmesi Durumu: YURTDIS1 TURKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BASKANLI6INA Oguzlar Mah. Mevlana Bulvari No: Balgat - cankaya/ankara TORKIYE ODALAR VE BORSALAR BIRLME Dumlumnar Bulvari No: 252 Eskisehir Yolu 9. km ANKARA Muhatabm Gercek Kisi Olmasi Durumu: Sayin Adi SOYAD1 TtIrk Dil Kurumu Raskam Sayin Adi SOYAD1 Erzurum Mah Sokak No: 27/ Cebeci-cankayalANKARA

18 ORNEK 5 MUHATAP ORNEKLERI Bag (dare Ornegi: DEVLET PERSONEL BASKANLIGINA Ilgili idare Ornegi: SOSYAL GOVENLIK KURUMU BASKANLIGINA TORKIVE PETROLLERI ANONIM ORTAKL161 GENEL MODORLONNE!1i5kili!dare Ornegi: KAMU IIIALE KURUMU BASKANLIGINA

19 ILGI ORNEG1 ORNEK 6 BA$BAKANL1K Ekonomik Sosyal ye KiiMire! isler Baskanligi Sayi : Konu : Emeklilik (Ahmet DEMIR) PERSONEL VE PRENSIPLER GENEL MODORLOGONE 2 satir bosluk ilgi : a) Ahmet DEMIR'in tarihli dilekcesi. b) Ware)) Gelistirme Baskanligmin tarihli ye saydi yam]. c) icisleri Bakanhgt (Personel Genel M0d0rI0g0)'nm tarihli ye sap!) yazist. c) tarihli ye sayth yazniz. d) Di iliskiler Baskanliginin tarihli ye sayth yazist. e) icisleri Bakanligi (Mahalll Warder Genel Mudtir1011)'nin tarihli ye sayth f) tarihli ye sayili yazimiz. g) tarihli ye sayilt yaziniz. g) Konya Valiliginin tarihli ye sayth yazist. h) Kayseri Valiligi (11 Milli Egitim Mildtirliigil)'nin tarihli ye sayth yazist. Adt SOYADf Baskan

20 METIN ORNE6I ()RNEK 7 Ilgi Olmasi Durumunda Metnin Ba langtc Noktast: BASBAKANLIK Bilgi Islam Baskanhgi Sayt : Konu : Emeklilik (Vahit CAKMAK) PERSONEL VE PRENSIPLER GENEL MODUREOUNE Ilgi : a) Vahit CAKMAK'tn tarihsiz dilckcesi. h) Vahit CAKMAK'm tarihli dilekcesi. 1 satir bosluk Ilgi Ohnamasi Durumunda Metnin Baslanute Noktast: MALIYE BAKANLI61 Strateji Gelistirme Baskanhgt Say' : Konu : Mali Yonetim Bilgi Sistemi MUSTESARLIK MAKAMINA 2 sant botluk

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu Büro Yönetimi Öğretmeni Fatma GEZ BELGE ÖZELLİKLERİ BELGENİN ŞEKLÎ ÖZELLİKLERİ

Detaylı

BAŞLIK ÖRNEKLERİ. T.C. BAŞBAKANLIK Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü

BAŞLIK ÖRNEKLERİ. T.C. BAŞBAKANLIK Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü ÖRNEK 1 BAŞLIK ÖRNEKLERİ Merkez Teşkilatı Örneği: Bağlı İdare Örneği: İlgili İdare Örneği: İlişkili İdare Örneği: Yerinden Yönetim İdaresi Örneği: Taşra Teşkilatı İl İdaresi Örneği: Taşra Teşkilatı İlçe

Detaylı

Sabire ÖZOĞUL. Strateji Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürü

Sabire ÖZOĞUL. Strateji Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Sabire ÖZOĞUL Strateji Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; el yazısıyla atılan imza ile fiziksel ortamda veya güvenli elektronik imza kullanılarak elektronik ortamda

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Belge Özellikleri. İKİNCİ BÖLÜM Resmî Yazışma Ortamları, Nüsha Sayısı, Belge Boyutu ve Yazı Tipi Resmî yazışma ortamları ve güvenlik

İKİNCİ BÖLÜM Belge Özellikleri. İKİNCİ BÖLÜM Resmî Yazışma Ortamları, Nüsha Sayısı, Belge Boyutu ve Yazı Tipi Resmî yazışma ortamları ve güvenlik RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (02.12.2004) [ESKİ] İKİNCİ BÖLÜM Resmî Yazışma Ortamları, Nüsha Sayısı, Belge Boyutu ve Yazı Tipi Resmî yazışma ortamları ve güvenlik

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu Büro Yönetimi Öğretmeni Fatma GEZ RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

Detaylı

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Resmî yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmi Gazete Sayı : 29255 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2014/7074 Ekli

Detaylı

Bakanlar Kurulu nun 15/12/2014 tarih ve 2014/7074 sayılı kararı ile kabul edilen Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bakanlar Kurulu nun 15/12/2014 tarih ve 2014/7074 sayılı kararı ile kabul edilen Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Bakanlar Kurulu nun 15/12/2014 tarih ve 2014/7074 sayılı kararı ile kabul edilen Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 02/02/2015 tarih ve 29255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak

Detaylı

Adli Yazışmalar Ders Notları

Adli Yazışmalar Ders Notları Adli Yazışmalar Ders Notları Bu dersin amacı resmi yazışma kurallarını belirlemek ve bilgi-belge alışverişinin sağlıklı, hızlı düzenli ve güvenilir olmasını sağlamaktır. Bu dersin içerdiği kurallar tüm

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ÖRNEKLER

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ÖRNEKLER RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ÖRNEKLER 1 ÖRNEK 1 BAŞLIK ÖRNEKLERİ Merkez Teşkilatı Örneği: Bağlı Kuruluş Örnekleri: Strateji Geliştirme Başkanlığı HAZİNE

Detaylı

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ YAZIŞMA İŞLEMLERİNİ DÜZENLEYEN MEVZUAT

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ YAZIŞMA İŞLEMLERİNİ DÜZENLEYEN MEVZUAT YAZIŞMA İŞLEMLERİNİ DÜZENLEYEN MEVZUAT Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik (02/02/2015 tarihli ve 29255 sayılı RG) Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 6321 RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 15/12/2014 No : 2014/7074 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/10/1984 No : 3056 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/10/2004 No : 2004/8125 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/10/1984 No : 3056 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/10/2004 No : 2004/8125 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/10/1984 No : 3056 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK 4397 RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/10/2004 No : 2004/8125 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/10/1984 No : 3056 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; el yazısıyla atılan imza ile fiziksel

Detaylı

2 Aralık 2004 PERŞEMBE. Yönetmelikler

2 Aralık 2004 PERŞEMBE. Yönetmelikler Kuruluş : 7 Ekim 1920 2 Aralık 2004 PERŞEMBE Sayı : 25658 Yönetmelikler Karar Sayısı : 2004/8125 Ekli Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; 10/10/1984

Detaylı

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI RESMİ YAZIŞMA KURALLARI 31 MART 2015 Dayanak 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 2 nci ve 33 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 15/12/2014 tarihinde

Detaylı

RESMİ YAZIŞMALAR. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik. Ahmet TÜRKÖZ Vali Yard. 2015

RESMİ YAZIŞMALAR. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik. Ahmet TÜRKÖZ Vali Yard. 2015 RESMİ YAZIŞMALAR Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik Ahmet TÜRKÖZ Vali Yard. 2015 1 Yazışma işlemlerini düzenleyen mevzuat Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK RESMÎ IŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 15/12/2014 No:2014/7074 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/10/1984 No:3056 Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi

Detaylı

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik. 02 Şubat 2015 tarih ve 29255 sayılı RESMİ GAZETE de yayımlanmıştır.

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik. 02 Şubat 2015 tarih ve 29255 sayılı RESMİ GAZETE de yayımlanmıştır. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 02 Şubat 2015 tarih ve 29255 sayılı RESMİ GAZETE de yayımlanmıştır. Resmi Yazışma Niçin Önemlidir? Devlet yazı ile konuşur. Yazı Devletin

Detaylı

RESMİ YAZIŞMA KURALLARI SUNUMU

RESMİ YAZIŞMA KURALLARI SUNUMU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI RESMİ YAZIŞMA KURALLARI SUNUMU HAZIRLAYANLAR: İç Denetçi- Serkan SEVİMLİ İç Denetçi- Süleyman Özhan ÖZ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Detaylı

T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü

T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA TALİMAT VE STANDART DOSYA PLANI MART 2015 Hazırlayan: STRATEJİ

Detaylı

RESMİ-ADLİ YAZIŞMA USUL VE UYGULAMALARI

RESMİ-ADLİ YAZIŞMA USUL VE UYGULAMALARI RESMİ-ADLİ YAZIŞMA USUL VE UYGULAMALARI 02.02.2015 TARİH VE 29255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK GEREKÇE Hazırlanan Yönetmeliğin gerekçesi:

Detaylı

YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ

YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ ANTALYA SU VE AT IKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; yazışma kurallarını

Detaylı

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Resmî Gazete Tarih : 02.12.2004 Resmî Gazete Sayı : 25658 Karar Sayısı : 2004/8125 Ekli Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; 10/10/1984 tarihli ve

Detaylı

YÖNETMELİK. B. ARINÇ A. BABACAN Y. AKDOĞAN N. KURTULMUġ BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı

YÖNETMELİK. B. ARINÇ A. BABACAN Y. AKDOĞAN N. KURTULMUġ BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29255 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2014/7074 Ekli Resmî YazıĢmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; 10/10/1984 tarihli ve

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; resmî yazışma kurallarını belirlemek, bilgi ve belge

Detaylı

YAZIŞMA KURALLARI. Mehtap GÜRBÜZ Gülcan MÜLAYİM 2010

YAZIŞMA KURALLARI. Mehtap GÜRBÜZ Gülcan MÜLAYİM 2010 YAZIŞMA KURALLARI Mehtap GÜRBÜZ Gülcan MÜLAYİM 2010 T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Sayı : B.30.2.EGE.0.63.00.00- / /2010 Konu : RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA

Detaylı

HOŞ GELDİNİZ RESMİ YAZIŞMA KURALLARI EĞİTİM SEMİNERİ (12/10/2015)

HOŞ GELDİNİZ RESMİ YAZIŞMA KURALLARI EĞİTİM SEMİNERİ (12/10/2015) HOŞ GELDİNİZ RESMİ YAZIŞMA KURALLARI EĞİTİM SEMİNERİ (12/10/2015) GİRİŞ Geçmişten Bugüne Yazının ve Bilginin Serüveni BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM Belge Özellikleri 1. Nüsha

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü Sayı : 35018138-010.05- Konu : Resmi Yazışma Kuralları Yönergesi /04/2015 TEBLİĞ NO 2015/04 RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziksel veya elektronik ortamda

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; resmî yazışma kurallarını belirlemek,

Detaylı

RESMİ YAZIŞMA KURALLARI HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ (MART 2012) ŞANSER DURAN (İL MÜDÜRÜ)

RESMİ YAZIŞMA KURALLARI HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ (MART 2012) ŞANSER DURAN (İL MÜDÜRÜ) RESMİ YAZIŞMA KURALLARI HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ (MART 2012) ŞANSER DURAN (İL MÜDÜRÜ) RESMĠ YAZI KAMU KURUM VE KURULUġLARININ KENDĠ ARALARINDA VEYA GERÇEK VE TÜZEL KĠġĠLERLE ĠLETĠġĠMLERĠNĠ SAĞLAMAK

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (02.02.2015)

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (02.02.2015) RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (02.02.2015) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; el yazısıyla atılan imza

Detaylı

RESMĠ YAZIġMALARDA UYULACAK ESASLAR

RESMĠ YAZIġMALARDA UYULACAK ESASLAR 1/8 RESMĠ YAZIġMALARDA UYULACAK ESASLAR 02/12/2004 tarihli ve 25658 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Resmî YazıĢmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. BAŞBAKANLIK Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. BAŞBAKANLIK Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE l- Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

RESMİ YAZIŞMALAR. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik. Remzi KUYUGÖZ İl Yazı İşleri Müdürü 2015

RESMİ YAZIŞMALAR. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik. Remzi KUYUGÖZ İl Yazı İşleri Müdürü 2015 RESMİ YAZIŞMALAR Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik Remzi KUYUGÖZ İl Yazı İşleri Müdürü 2015 1 Yazışma işlemlerini düzenleyen mevzuat Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas

Detaylı

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) YAZIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) YAZIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Yazışma Yönetmeliği 173 ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) YAZIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; teşkilatta, iç ve dış yazışma kurallarını belirlemek,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAZIŞMA KURALLARI VE BELGE YÖNETİMİ YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAZIŞMA KURALLARI VE BELGE YÖNETİMİ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAZIŞMA KURALLARI VE BELGE YÖNETİMİ YÖNERGESİ 24.02.2014/01 gün ve sayılı YTÜ Senatosu nun 16-sıra sayılı kararı ekidir. İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; 2 Aralık 2004 tarih ve 25658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Sayı : B.08.0.PGM.0.23.01.09.134-3620 / 66678 27/10/2005 Konu : Resmi Yazışma Kuralları

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Sayı : B.08.0.PGM.0.23.01.09.134-3620 / 66678 27/10/2005 Konu : Resmi Yazışma Kuralları T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.PGM.0.23.01.09.134-3620 / 66678 27/10/2005 Konu : Resmi Yazışma Kuralları D O S Y A İlgi: 10.05.2004 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.01.07-06-1721/38364

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ RESMİ YAZIŞMALAR YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ RESMİ YAZIŞMALAR YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ RESMİ YAZIŞMALAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi birimlerinin kendi aralarında

Detaylı

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amac,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amac,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amac,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1-- Bu yönetmeliğin amaçı;resmi yazışma kurallarını belirlemek,bilgi ve belge

Detaylı

ADLİ YAZIŞMA I HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR. Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI ÜNİTE

ADLİ YAZIŞMA I HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR. Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI ÜNİTE ADLİ YAZIŞMA I HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI ÜNİTE 8 I. GENEL OLARAK Teknolojik gelişmelere de ayak uydurmak adına Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 1 HAZİRAN 2015 DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ RESMİ YAZIŞMALAR YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ RESMİ YAZIŞMALAR YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 09.12.2010 tarih ve 2010/220 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir. T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ RESMİ YAZIŞMALAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Sayı : B.08.0.PGM / /10/2005 Konu : Resmi Yazışma Kuralları

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Sayı : B.08.0.PGM / /10/2005 Konu : Resmi Yazışma Kuralları T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.PGM.0.23.01.09.134-3620 / 66678 27/10/2005 Konu : Resmi Yazışma Kuralları D O S Y A İlgi: 10.05.2004 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.01.07-06-1721/38364

Detaylı

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ELEKTRONĠK YAZIġMA VE BELGE YÖNETĠM SĠSTEMĠ TALĠMATI SHT EBYS-1

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ELEKTRONĠK YAZIġMA VE BELGE YÖNETĠM SĠSTEMĠ TALĠMATI SHT EBYS-1 T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ELEKTRONĠK YAZIġMA VE BELGE YÖNETĠM SĠSTEMĠ TALĠMATI SHT EBYS-1 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l- (1) Bu Talimatın

Detaylı

Yetki Devri YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

Yetki Devri YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ VAKFIKEBİR MESLEK YÜKSEKOKULU Standart-4 Yayın Tarihi Yetki Devri Revizyon Tarihi Revizyon No 00 Sayfa Sayısı 6 VAKFIKEBİR MESLEK YÜKSEKOKULU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

T.C GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI EVRAK KAYIT, TAKİP, ZİMMET USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI EVRAK KAYIT, TAKİP, ZİMMET USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI EVRAK KAYIT, TAKİP, ZİMMET USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Sıra No :GMKA/Yönerge/04 Revizyon No : 1 Tarih :25/08/2011 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK RESMİ YAZIŞMA PROTOKOLÜ

RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK RESMİ YAZIŞMA PROTOKOLÜ RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK RESMİ YAZIŞMA PROTOKOLÜ Yasemin ARAS 5 Mayıs 2005 YAZI, MEMURUN KALİTESİNİ; MEMUR DA KURUMUN KALİTESİNİ YANSITIR RESMİ YAZILAR Normal

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Resmi Yazışma Kuralları Yrd. Doç. Dr. Gülten ALIR Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü galir@ybu.edu.tr - gultena@gmail.com Taslak 2 Yazı / Resmi yazı / Belge nedir? Yasal düzenleme

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 03.02.2015 Sayı: 2015/023 Ref: 4/023. Konu: BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR

SİRKÜLER İstanbul, 03.02.2015 Sayı: 2015/023 Ref: 4/023. Konu: BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR SİRKÜLER İstanbul, 03.02.2015 Sayı: 2015/023 Ref: 4/023 Konu: BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR 01.02.2015 tarih ve 29254 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/7149 sayılı

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 18.03.2014 Sayı: 2014/058 Ref: 4/058

SİRKÜLER İstanbul, 18.03.2014 Sayı: 2014/058 Ref: 4/058 SİRKÜLER İstanbul, 18.03.2014 Sayı: 2014/058 Ref: 4/058 Konu: BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMASI ZORUNLU ŞİRKETLERİN KAPSAMI 1 OCAK 2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE GENİŞLETİLMİŞTİR 14.03.2014 tarih ve 28941

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili bazı

Detaylı

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Yayın : 26/04/2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI. e-yazışma Projesi. Paket Yapısı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI. e-yazışma Projesi. Paket Yapısı DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI e-yazışma Projesi Paket Yapısı 11/04/2011 İçindekiler 1. Giriş... 2 2. Paket Yapısı... 2 2.1. Paket Bileşenleri... 2 2.2. Senaryo... 6 1 1. Giriş

Detaylı

RESMÎ YAZIġMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

RESMÎ YAZIġMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar RESMÎ YAZIġMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; resmî yazıģma kurallarını belirlemek, bilgi ve belge

Detaylı

10.07.2013 SENATO 2013/6-XXIII BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

10.07.2013 SENATO 2013/6-XXIII BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ 10.07.2013 SENATO 2013/6-XXIII BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi'nde Rektör adına imzaya yetkili

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112. Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112. Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112 Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR 11.06.2015 tarih ve 29383 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TBMM Başkanlık Makamının Onay Tarihi : 26.06.2012 Sayı : 74144 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye

Detaylı

RESMİ YAZIŞMA ESAS VE USULLERİ

RESMİ YAZIŞMA ESAS VE USULLERİ RESMİ YAZIŞMA ESAS VE USULLERİ YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir konuyu söz veya yazı ile bildirmeye anla:m denir. Yazılı ve sözlü anla:mda duygu, düşünce ve isteklerimizi doğru,

Detaylı

SİRKÜLER NO : 809 TARİH : 21/03/2006

SİRKÜLER NO : 809 TARİH : 21/03/2006 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: B.12.2.TMO-0 65 00 02-619.01- SİRKÜLER NO : 809 TARİH : 21/03/2006 lük Makamı ile Bakanlık Makamının imzasına sunulan yazıların üzerine sayfa başlığının ortasında

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK Defterler Yönetmeliği 207 ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

KAMU IDARELERININ KESIN HESAPLARININ DÜZENLENMESINE ILISKIN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELIK

KAMU IDARELERININ KESIN HESAPLARININ DÜZENLENMESINE ILISKIN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELIK YÖNETMELIK Maliye Bakanligindan: KAMU IDARELERININ KESIN HESAPLARININ DÜZENLENMESINE ILISKIN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELIK BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeligin

Detaylı

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 483 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Ek Protokolün Onaylanmasının

Detaylı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Sayı:Rehber.2014/005 Ankara,18.02.2014 Konu: Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin yeniden belirlenmesi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/025 Ref: 4/025

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/025 Ref: 4/025 SİRKÜLER İstanbul, 03.02.2015 Sayı: 2015/025 Ref: 4/025 Konu: BAZI MALLARIN KDV ORANLARI DEĞİŞTİRİLMİŞTİR 31.01.2015 tarih ve 29253 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2015/7205 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerine uygulanır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerine uygulanır. 30 Mart 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28603 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

: 06.08.2012 tarih ve B.05.1.EGM.0.84.2948(64028)-1439 sayılı Bakanlık Oluru.

: 06.08.2012 tarih ve B.05.1.EGM.0.84.2948(64028)-1439 sayılı Bakanlık Oluru. ESKİ YENİ KAPALf YOL Emniyet Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.1.EGM.0.84.2948 (64208)-WO3^ f f l-> *~ 712/2012 Konu : 4. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi MALİYE BAKANLIĞINA İlgi : 06.08.2012 tarih

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 18/08/2014 Sayı: 2014/57 Ref : 6/57

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 18/08/2014 Sayı: 2014/57 Ref : 6/57 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 18/08/2014 Sayı: 2014/57 Ref : 6/57 KONU: 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU NUN BAZI MADDELERININ UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞIŞIKLIK YAPILMIŞTIR 18/08/2014 tarihli ve 29092 sayılı

Detaylı

SIRA SAYISI: 679 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 679 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 679 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Üçüncü Taraf Maliyet Paylaşımı Anlaşmasının

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK SİRKÜLER TARİHİ : 29.08.2012 SİRKÜLER NO : 2012/49 SİRKÜLER ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Atatürk Kültür, Dil ve

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme lığı Sayı : 40562096-010.04/345 Konu: İmza ve Yetki Devri Yönergesi BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

YÖNETMELİK. B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı

YÖNETMELİK. B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı 4 Kasım 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28457 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2012/3834 Ekli Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129 SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVUSTRALYA HÜKÜMETİ ARASINDA İMZALANAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASINA İLİŞKİN KARAR YAYINLANMIŞTIR 28.04.2010

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Rektörlük merkez

Detaylı

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU 7269 İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU Kanun Numarası : 3796 Kabul Tarihi : 30/4/1992 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 5/5/1992 Sayı : 21219 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

Tokat Valiliği Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü E-Yazışma Yönergesi 1 Tokat Valiliği Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü E-Yazışma Yönergesi 2 T.C. TOKAT VALİLİĞİ TOKAT MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ E-YAZIŞMA YÖNERGESİ

Detaylı

TEBLİĞ. a) Gönderici: Orijinal iletinin göndericisi durumundaki hesap sahibini veya işlem yetkilisini,

TEBLİĞ. a) Gönderici: Orijinal iletinin göndericisi durumundaki hesap sahibini veya işlem yetkilisini, 16 Mayıs 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28294 Bilgi Teknolojileri ve letişim Kurumundan: TEBLĞ KAYITLI ELEKTRONK POSTA REHBER VE KAYITLI ELEKTRONK POSTA HESABI ADRESLERNE LŞKN TEBLĞ BRNC BÖLÜM Amaç,

Detaylı

8.1.8. BİLGİ, BELGE VE AÇIKLAMALARIN ELEKTRONİK ORTAMDA İMZALANARAK KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

8.1.8. BİLGİ, BELGE VE AÇIKLAMALARIN ELEKTRONİK ORTAMDA İMZALANARAK KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 8.1.8. BİLGİ, BELGE VE AÇIKLAMALARIN ELEKTRONİK ORTAMDA İMZALANARAK KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Seri: VIII, No: 61) (30/5/2009 tarihli ve 27243 sayılı

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI EVRAK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI EVRAK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI EVRAK YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 29 Mart 2012 Karar No : 19 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

SIRA SAYISI: 677 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 677 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 677 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun

Detaylı

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü personel kimlik

Detaylı

CUHMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI

CUHMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI CUHMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI Amaç ve Kapsam Madde 1: Bu metnin amacı, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 07.07.2015 Sayı: 2015/122 Ref: 4/122

SİRKÜLER İstanbul, 07.07.2015 Sayı: 2015/122 Ref: 4/122 SİRKÜLER İstanbul, 07.07.2015 Sayı: 2015/122 Ref: 4/122 Konu: NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA UYGULANACAK İNDİRİM ORANI HALKA AÇIK ŞİRKETLER İLE TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLAR İÇİN YÜKSELTİLMİŞ, BAZI ŞİRKETLER İÇİN

Detaylı

YÖNETMELİK NOTERLİK İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NOTERLİK İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 11 Temmuz 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29413 Adalet Bakanlığından: YÖNETMELİK NOTERLİK İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI BİLGİ EDİNME HAKKI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. Başkanlık Divanı Karar Tarihi: 22 Ocak 2014 Karar No: 63

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI BİLGİ EDİNME HAKKI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. Başkanlık Divanı Karar Tarihi: 22 Ocak 2014 Karar No: 63 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI BİLGİ EDİNME HAKKI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi: 22 Ocak 2014 Karar No: 63 Resmi Gazetede Yayın Tarihi: 18 Şubat 2014 Sayı: 28917 BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 16.05.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28294

Resmi Gazete Tarihi: 16.05.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28294 Resmi Gazete Tarihi: 16.05.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28294 KAYITLI ELEKTRONK POSTA REHBER VE KAYITLI ELEKTRONK POSTA HESABI ADRESLERNE LŞKN TEBLĞ BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ile Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK YAZIŞMA VE BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TALİMATI. SHT-EBYS(Rev-2) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK YAZIŞMA VE BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TALİMATI. SHT-EBYS(Rev-2) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nden SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK YAZIŞMA VE BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TALİMATI SHT-EBYS(Rev-2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Şubat 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARI Sayı : 28927 Mükerrer Karar Sayısı : 2014/5987 Ekli listede

Detaylı