CORDARONE 200 mg Bölünebilir Tablet

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CORDARONE 200 mg Bölünebilir Tablet"

Transkript

1 CORDARONE 200 mg Bölünebilir Tablet FORMÜLÜ Bir bölünebilir tablette: Amiodaron hidroklorür mg. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikleri: Anti-aritmik özellikleri : - Kalp kası liflerinde aksiyon potansiyelinin 3. fazını uzatarak potasyum akımının yavaşlamasına yol açar (Vaughan Williams Sınıf III); - Bradikardi yapan etkisi sinüs otomatizmasının azaltılmasına bağlıdır; bu etki atropin ile antagonize edilmez; - Non-kompetitif alfa ve beta antiadrenerjik etkisi vardır; - Sinoatriyal, atriyal ve nodal iletide yavaşlamaya yol açar. Bu ileti kalp atım hızına bağlı olarak artar; - İntraventriküler iletide değişiklik oluşturmaz; - Refrakter evrelerde uzamaya ve atrial, nodal ve ventriküler düzeylerde miyokardın eksitabilitesinde azalmaya yol açar. - Atriyoventriküler yan yollarda refrakter evreleri uzatır ve iletiyi yavaşlatır. Diğer özellikler : - Periferik direnci orta derecede azaltmak ve kalp atım hızını düşürmek yoluyla oksijen tüketimini azaltır. - Miyokard arterlerinin düz kasları üzerine doğrudan etkiyle koroner kan akışını artırır. Negatif inotrop etki söz konusu olmadığından ve periferik direnç ve basınç azaldığından kardiyak debiyi korur. Farmakokinetik Özellikleri: Amiodaron, yavaş taşınan bir moleküldür ve dokulara afinitesi yüksektir. Oral yolla alındığında biyoyararlanımı bireysel farklılıklar gösterir ve %30-80 arasında değişir (ortalama değer % 50 dir). Tek bir dozu takiben, 3-7 saatte pik plazma düzeyine erişilir. Terapötik etki, genellikle bir hafta içinde (bu süre birkaç gün ile iki hafta arasında değişebilir) elde edilir. Amiodaronun yarı-ömrü uzundur ve belirgin bireysel farklılıklar gösterir ( gün). Tedavinin ilk günlerinde ilaç, başta yağ dokusu olmak üzere vücudun hemen hemen bütün dokularında birikir. Atılım birkaç gün sonra başlar ve bireysel farklara göre bir ay ila birkaç ay içinde sabit plazma yoğunluğuna ulaşılır. SB onay tarihi:

2 Yukarıdaki özelliklerden dolayı yükleme dozu, terapötik etkiyi sağlamak için gerekli doku doyumuna hızla ulaşılacak şekilde düzenlenmelidir. İyodun bir bölümü molekülden ayrılır ve iyodür halinde idrara geçer. Amiodaron günde 200 mg dozunda uygulandığında idrarla atılan iyodür miktarı 6 mg/24 saat kadardır. Molekülün geriye kalan kısmı, dolayısıyla iyodun büyük bir bölümü karaciğerde metabolize olduktan sonra feçesle atılır. Böbrek eliminasyonunun ihmal edilebilir düzeyde olması, böbrek yetmezliği olan hastalarda standart dozların uygulanabilmesini sağlar. İlacın atılımı, tedavinin kesilmesinden sonra birkaç ay süresince devam eder; bu nedenle ilacın 10 gün ila 1ay boyunca etkinliğini sürdürebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. ENDİKASYONLARI Cordarone Bölünebilir Tablet aşağıda belirtilen durumların tekrarının önlenmesi için kullanılır: - Yaşamı tehdit eden ventriküler taşikardi: tedavi hastanede, yakın monitorizasyon altında başlatılmalıdır. - Tanısı konmuş, semptomatik ventriküler taşikardi. -Tanısı konmuş, tedavi gerektiren supraventriküler taşikardi; Diğer tedaviler için kontrendikasyon veya direncin söz konusu olduğu durumlarda. - Ventriküler fibrilasyon Supraventriküler taşikardi tedavisi: Atrial fibrilasyon veya flutter'ın kardiyoversiyonu veya ventrikül hızının yavaşlatılması Amiodaron ayrıca, koroner hastalığı ve/veya sol ventrikül fonksiyon bozukluğu olan hastalarda antiaritmik olarak kullanılabilir (bkz. Farmakodinamik Özellikler ). KONTRENDİKASYONLARI Cordarone Bölünebilir Tablet aşağıdaki durumlarda kontrendikedir: - Pacemaker kullanılmayan sinoatrial blok veya sinüs bradikardisi olguları; - Pacemaker kullanılmayan hasta sinüs sendromu (sinüs aresti riski); - Pacemaker kullanılmayan yüksek dereceli ileti bozuklukları; - Hipertiroidizm (amiodaronun şiddetlendirme olasılığı nedeniyle); SB onay tarihi:

3 - İyod'a veya amiodarona karşı aşırı duyarlılık halleri; - II. veya III. derece kalp bloğu; - Bradikardi nedenli senkoplarda; - Torsade de Pointes'a neden olan ilaçlarla kombine kullanım: Sınıf I a antiaritmikler (kinidin, hidrokinidin, dizopiramid, vs.), Sınıf III antiaritmikler (sotalol, dofetilid, ibutilid, vs.), Sultoprid, Bepridil, sisaprid, difemanil, IV eritromisin, mizolastin, sparfloksazin vs. gibi diğer ilaçlar (Bkz. İlaç Etkileşmeleri ) Sparfloksazin Bu ilacın aşağıdaki ilaçlarla kombine kullanımı GENEL OLARAK ÖNERİLMEZ: enjektabl diltiazem, halofantrin, pentamidin, moksifloksazin, bazı nöroleptikler (tiyoridazin, klorpromazin, levomepromazin, trifluoperazin, siyamemazin, sülpirid, amisülpirid, tiaprid, pimozid, haloperidol, droperidol), ve sotalol ve esmolol dışındaki beta-blokerler (Bkz. İlaç Etkileşmeleri ). Hamileliğin son altı ayında Laktasyon (Bkz. Laktasyon ) UYARILAR / ÖNLEMLER Uyarılar: Tedaviye başlamadan önce EKG ölçümlerinin yapılması gerekir. - Yaşlı hastalarda kalp hızını belirgin bir şekilde azaltabilir. - Amiodaron güçlü bir CYP enzim inhibitörüdür. Dolayısıyla bazı ilaçların serum konsantrasyonlarının artmasına yol açabilir. - QT aralığında uzama, amiodaronun farmakolojik özelliklerinin bir sonucudur. Bu nedenle ilaç, tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu veya Torsades de Pointes hastalarında kullanılmamalıdır. - Cordarone Bölünebilir Tablet, EKG değişikliklerine yol açabilir. Bu "cordaronik" değişiklik, repolarizasyonun uzamasına bağlı olarak QT aralığında uzamaya neden olur. Buna eşlik eden U dalgaları görülebilir; bu amiodaronun terapötik etkisinin bir belirtisi olup, toksisite değildir veya 3. derece A-V blok, sinoatrial blok veya bifasiküler blok gelişmesi durumunda tedavi kesilmelidir. 1. derece atriyoventriküler blok gelişmesi yakın takip gerektirir. - Bileşikteki iyot, bazı tiroid testlerinin yanlış sonuç vermesine yol açar (radyoaktif iyodun bağlanması, PBI); Bununla beraber, tiroid fonksiyon testlerinin değerlendirilmesi mümkün olur (T3, T4,TSH us ). Hipotiroidi veya hipertiroidizme neden olabilir. SB onay tarihi:

4 + Sotalol dışındaki beta blokerler (kontrendike kombinasyon), esmolol (kullanımı dikkat gerektiren kombinasyon), verapamil ve diltiazem ile kombine kullanılması, sadece yaşamı tehdit eden ventriküler ritm bozukluklarında düşünülmelidir. (Bkz. İlaç Etkileşmeleri) + Laktoz içermesi nedeniyle, bu ilacın konjenital galaktozemi, glukoz ve galaktoz malabsorpsiyonu sendromu veya laktaz yetersizliğinde kullanımı kontrendikedir. Tek başına veya genel durum bozukluğuyla birlikte dispne veya kuru öksürük başlaması, pulmoner toksisite olasılığını düşündürmeli ve akciğer grafisi çekilmelidir (Bkz. Yan Etkiler/Advers Etkiler ). Optik nöropati veya optik nevritise neden olabilir. Bunun sonucunda görme yetisinde zayıflık yaşanabilir. Kullanım tedbirleri: Elektrolit dengesi bozuklukları, özellikle hipokalemi: Proaritmik etki başlangıcını destekleyebileceğinden, hipokaleminin eşlik edebileceği durumlar göz önünde bulundurulmalıdır. Hipokalemi amiodaron uygulamasından önce düzeltilmelidir. Hastalar, tedavi sırasında güneşe maruz kalmamaları veya bir güneş koruyucusu kullanmaları konusunda uyarılmalıdır. Amiodaron tiroid anomalilerine neden olabilir. (Bkz. Yan Etkiler/Advers Etkiler ) Bütün hastalarda, tedavi öncesinde ve daha sonra tedavi süresince düzenli olarak örneğin 6 ayda bir- ve ilacın kesilmesinden birkaç ay sonra TSH testi yapılması önerilir. Tiroid fonksiyon bozukluğundan şüphe edildiğinde, TSH düzeyleri ölçülmelidir (Bkz. Yan Etkiler/Advers Etkiler ). Çocuklarda amiodaronun güvenilirliği ve etkinliği kontrollü klinik çalışmalarla değerlendirilmemiştir. Amiodaronun neden olabileceği karaciğer hasarının saptanması için, karaciğer fonksiyonunun (transaminaz düzeylerinin) amiodaron tedavisine başlar başlamaz ve tedavi süresince düzenli olarak, yakından takip edilmesi önerilir. (Bkz. Yan Etkiler/Advers Etkiler ). Oral ve intravenöz formlarla tedavi sırasında, akut karaciğer bozuklukları (ağır hepatoselüler yetmezlik veya bazen fatal olabilen karaciğer yetmezliği de dahil olmak üzere) ve kronik karaciğer bozuklukları ortaya çıkabilir. Bu durumda amiodaron dozu azaltılmalı veya transaminaz düzeylerinin normalin üç katını aşması halinde, tedavi kesilmelidir. Oral amiodaron uygulamasına bağlı kronik karaciğer bozukluklarının klinik ve biyolojik belirtileri minimal olabilir (hepatomegali, normal düzeyin 5 katı serum transaminaz düzeyi) ve tedavi kesildikten sonra geriler. Ancak, fatal seyirli vakalar bildirilmiştir. Anestezi Cerrahi girişim öncesinde, anestezist hastanın amiodaron ile tedavi edildiği konusunda uyarılmalıdır. SB onay tarihi:

5 Amiodaron ile kronik tedavi, yan etkiler bakımından, genel veya lokal anesteziklerin hemodinamik risklerinin artmasına neden olabilir. Bunlar özellikle bradikardik ve hipotansif etkiler, azalmış kardiyak output ve ileti bozukluklarıyla ilgili yan etkilerdir. Bunlara ek olarak, amiodaronla tedavi edilen hastalarda, nadir vakalarda cerrahiden hemen sonra akut solunum sıkıntısı gözlenmiştir. Bu nedenle, böyle hastalara suni solunum uygulanırken, hastaların dikkatle gözlenmesi önerilir. (BKz. Yan Etkiler/Advers Etkiler ). GEBELİK VE LAKTASYON Gebelik : Gebelik Kategorisi D dir. Klinik olarak, gebeliğin ilk üç aylık döneminde uygulanan amidaronun potansiyel malformatif etkisini değerlendirmeyi mümkün kılacak yeterli veri henüz bulunmamaktadır. Fötal tiroid bezi, son adet döneminden 14. hafta sonra iyot bağlamaya başladığından, ilacın bu dönemden önce uygulanması halinde fötal tiroid bezi üzerinde herhangi bir etki oluşturması beklenmez. Bu dönemden sonra ilacın kullanımına bağlı aşırı iyot yüklenmesi, fötusta biyolojik veya hatta klinik (guatr) hipotiroidizme neden olabilir. Sonuç olarak, amiodaron un gebeliğin ilk üç ayından sonra kullanılması kontrendikedir. Laktasyon : Amiodaron ve metaboliti, iyotla beraber, anne sütüne maternal plazmadan daha yüksek konsantrasyonlarda geçer. Yenidoğanda hipotiroidizm riski nedeniyle, bu ilaçla tedavi sırasında emzirme kontrendikedir. Araç ve Makina Kullanmaya Etkisi Bildirilmemiştir. YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER Oftalmolojik belirtiler: - Vakaların hemen hemen hepsinde gelişen mikro birikimler genellikle pupillanın altındaki bölgeyle sınırlıdır ve tedavinin kesilmesini gerektirmez. Şiddetli ışıkta renkli halkaların görülmesi veya bulanık görme, nadiren bu tabloya eşlik eder. Korneal mikro birikimler kompleks lipit çökeltilerinden oluşur ve tedavinin kesilmesinden sonra tamamen geriler. - Birkaç vakada, bulanık görme, görmede azalma ve göz dibinde papilla ödemi ile birlikte optik nöropati (optik nörit) bildirilmiştir. Bu durum, görme keskinliğinde az veya çok şiddette bir azalmayla sonuçlanabilir. Ancak bugünkü bilgilere göre amiodaronla ilişkisi kesinlik kazanmamıştır. Bununla beraber, durumu açıklayacak belirli başka bir neden yoksa tedavinin kesilmesi önerilir. SB onay tarihi:

6 Dermatolojik belirtiler: - Fotosensitivite: hastalara tedavi boyunca güneş ışığından (ve genel anlamda UV ışınlarından) kaçınmaları öğütlenmelidir. Radyoterapi sırasında eritem vakalarının oluştuğu da bildirilmiştir. - Genellikle özellik göstermeyen deri döküntüleri ve nadiren birkaç vakada eksfoliyatif dermatit bildirilmiş, ancak bunların ilaçla ilişkili olup olmadığı kesinlik kazanmamıştır. - Uzun süreli ve yüksek dozda tedavide, deri üzerinde mavimsi veya kurşuni renkte pigmentasyonlar ortaya çıkabilir; bu pigmentasyonlar tedavinin kesilmesinden sonra yavaş yavaş kaybolur (10-24 ay). Tiroid ile ilgili belirtiler: - Tiroid fonksiyon bozukluğuna ait herhangi bir klinik belirtinin bulunmadığı durumlarda, bozulmuş serum tiroid hormon seviyeleri (serum T4 düzeyi artmış, T3 düzeyi normal veya hafifçe azalmış olabilir) tedavinin kesilmesini gerektirmez. - Hipotiroidizm klasik şekilde kendini gösterir: Tanı, kilo alma, apati, uyku hali ve TSH düzeyinde belirgin bir yükselmeye dayanarak konur. Tedavinin kesilmesinden 1-3 ay sonra kademeli olarak normal tiroid fonksiyonlarına geri dönüş sağlanır; ancak ilacın kesilmesi zorunlu değildir. İlacın endikasyonu hayati önem taşıyorsa, L-tiroksin bazlı yerine koyma tedavisiyle birlikte, amiodarona devam edilebilir; L-tiroksin dozu TSH düzeylerine göre belirlenir. - Hipertiroidizmin teşhisi daha zordur: az sayıda semptom (açıklanamayan hafif kilo kaybı, antiaritmik etkinin ve/veya anti-anjinal etkinin azalması), yaşlı hastalarda psikiyatrik bulgular veya tirotoksikoz ortaya çıkabilir. Serum TSH us düzeyinde belirgin bir azalma tanıyı destekler. Bu durumda amiodaron hemen kesilmelidir. Genellikle tedavinin kesilmesinden 3-4 hafta sonra klinik iyileşme sağlanır. Ciddi vakalar ölümle sonuçlanabileceğinden, acil olarak uygun bir tedaviye başlanmalıdır. Tirotoksikozun kendisi veya miyokard kasının dengesini bozma etkisi endişe verici bir boyuttaysa, sabit olmayan bir etki sağlayan sentetik antitiroid tedavisi yerine, yeterince uzun bir süre (3 ay) kortikosteorid tedavisi (1 mg/kg) tercih edilmelidir. Amiodaron tedavisinin kesilmesinden aylar sonra ortaya çıkan hipertiroidizm vakaları bildirilmiştir. Pulmoner belirtiler : Diffüz interstisyel veya alveoler pnömopati ve bronşiolitis obliterans organize pnömoni (BOOP) vakaları bildirilmiştir. Genel durum bozukluğuna (halsizlik, kilo kaybı, hafif ateş) eşlik eden veya yalnız başına ortaya çıkan efor dispnesinde göğüs filmi çekilmeli ve gerekirse tedaviye ara verilmelidir. Bu tür pnömopatiler, pulmoner fibrozise ilerleyebilir. Pulmoner patolojiler, -kortikositeroid tedavi eşlik etsin veya etmesin-amiodaronun erken dönemde kesilmesiyle geriler. Klinik belirtiler genellikle 3-4 hafta içinde kaybolur, ancak radyolojik düzelme ve akciğer fonksiyonlarının normale dönmesi daha uzun zaman alır (birkaç ay). SB onay tarihi:

7 Birkaç vakada, genellikle interstisyel pnömopatilere eşlik eden plörezi bildirilmiştir. Özellikle astmatik hastalarda, birkaç bronkospazm vakası bildirilmiştir. Birkaç vakada, bazen fatal sonuçlanabilen ve bazen cerrahi girişimden hemen sonra ortaya çıkan (yüksek dozda oksijenle etkileşme olasılığı üzerinde durulmuştur) akut solunum sıkıntısı sendromu gözlenmiştir (Bkz. Uyarılar/Önlemler ) Nörolojik belirtiler ve SSS üzerine etkiler: - Baş dönmesi, yorgunluk, başağrısı, hafıza zayıflığı, koordinasyon zayıflığı Nadir olarak; - Uzun süreli amiodaron uygulaması, duyusal, motor veya mikst tipte periferik nöropati ve miyopatiye neden olabilir. Bunlar tedaviden birkaç ay sonra, bazen de birkaç yıl sonra ortaya çıkabilir ve genellikle tedavinin kesilmesiyle düzelirler. Bununla beraber, düzelme tam olmayabilir, çok yavaş gerçekleşebilir ve tedavi kesildikten ancak birkaç ay sonra meydana gelir. - Bildirilen diğer bozukluklar, tremor veya diğer ekstrapiramidal semptomlar, serebellar tipte ataksi, nadiren intrakranyal hipertansiyon (psödotümör serebri), kabuslar da dahil olmak üzere uyku bozukluklarıdır. Hepatik belirtiler: Karaciğer bozukluğu vakaları bildirilmiştir. Bu vakalara, serum transaminazlarındaki yükselmeye dayanarak tanı koyulmuştur. Aşağıdaki bulgu ve vakalar bildirilmiştir: - Transaminaz düzeylerinde, dozun azaltılmasıyla, hatta kendiliğinden gerileyebilen, izole ve genellikle orta dereceli (normalin 1,5-3 katı) yükselme; - Çok nadir olarak (birkaç izole vakada), yükselmiş serum transaminaz seviyeleri ve/veya sarılıkla birlikte görülen, bazen fatal olabilen ve tedavinin kesilmesini gerektiren, akut hepatopati. - Tedavinin uzun sürmesi ile görülen nadir kronik hepatopati vakaları. Histolojik görünüm psödo-alkolik hepatitteki gibidir. Belirsiz klinik ve laboratuar bulguları (sürekli olmayan hepatomegali, normal düzeyin katı serum transaminaz düzeyi), karaciğer fonksiyon parametrelerinin düzenli monitorizasyonunu gerektirir. Serum transaminaz yüksekliği orta derecede bile olsa- 6 aydan uzun süren bir tedaviden sonra ortaya çıkarsa, kronik karaciğer hasarını akla getirmelidir. Klinik ve laboratuar bulgularındaki bozukluklar, genellikle tedavi kesildikten sonra geriler. Gerilemeyen birkaç vaka bildirilmiştir. Kardiyak belirtiler: - Hipotansiyon görülebilir. - Genellikle orta dereceli ve doza bağlı bradikardi görülebilir. Bazı vakalarda, özellikle yaşlılarda ve sinüs fonksiyon bozukluğu bulunanlarda, belirgin bradikardi ve daha ender olarak sinüs aresti bildirilmiştir. SB onay tarihi:

8 - Sinoatrial blok ve değişik derecelerde AV blok gibi ileti bozuklukları nadir olarak bildirilmiştir. - Amiodaronun aritmojen etkisi birçok antiaritmiğe göre zayıftır ve belirli ilaç kombinasyonları (Bkz. İlaç Etkileşmeleri ) ve elektrolit denge bozukluklarında ortaya çıkar. Diğer yan etkiler : - Sindirim sistemine ait bulantı, kusma, anoreksi, konstipasyon, AST veya ALT düzeylerinde artma ve tat alma bozuklukları gibi yan etkiler genellikle yükleme tedavisi sırasında ortaya çıkar ve dozun azaltılmasıyla geriler. Az sayıda vakada epididimit bildirilmiş, ancak ilaçla ilişkili olup olmadığı kesinlik kazanmamıştır. Birkaç vakada alopesi gözlenmiştir. - Koku alma yeteneğinde anormallik görülebilir. - Vaskülit, serum kreatinin düzeylerinin orta derecede yükseldiği böbrek yetmezliği ve trombositopeni gibi aşırı duyarlık reaksiyonu düşündüren bir kaç vaka bildirilmiştir. - Çok nadir olarak: uygunsuz antidiüretik hormon salımı sendromu bildirilmiştir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER Birçok antiaritmik ilaç kalbin otomatizmasını, ileti sistemini ve kontraktilitesini deprese edebilir. Farklı sınıflardan antiaritmiklerin kombinasyonu faydalı bir terapötik etki sağlayabilir, ancak, genellikle ÇOK DİKKAT gerektirir; bu durumda yakın klinik izlem ve EKG monitorizasyonu şarttır. Torsades de pointes a neden olan (amiodaron gibi) antiaritmiklerin kombine kullanımı KONTRENDİKEDİR. Aynı sınıftan antiaritmiklerin kombinasyonu, bazı istisnai durumlar dışında, kardiyak yan etki riskinin artması nedeniyle ÖNERİLMEZ. Negatif inotropik, bradikardik ve/veya atriyoventriküler iletiyi yavaşlatıcı etkileri bulunan ilaçlarla kombine kullanım da DİKKAT gerektirir; bu durumda yakın klinik izlem ve EKG monitorizasyonu yapılmalıdır. Kombinasyonu kontrendike olanlar: + Torsades de pointes'a neden olan ilaçlar: + Sınıf Ia antiaritmikler (kinidin, hidrokinidin, dizopiramid), + Sınıf III antiaritmikler (dofetilid, ibutilid, sotalol), + Diğer ilaçlar: Bepridil, sisaprid, difemanil, IV eritromisin, mizolastin, IV vinkamin + Sultoprid Ventriküler aritmi ve özellikle de Torsades de pointes riski artar. + Sparfloksazin QT aralığında uzama nedeniyle Torsades de pointes riski artar (elektrofizyolojik additif etkiler nedeniyle) SB onay tarihi:

9 Kombinasyonu önerilmeyenler : + Torsades de pointes a neden olan nöroleptikler: Bazı fenotiyazin nöroleptiker (klorpromazin, siyamemazin, levomepromazin, tiyoridazin, trifluoperazin), benzamid nöroleptikler (amisülpirid, sülpirid, tiaprid), bütirofenon nöroleptikler (droperidol, haloperidol), diğer nöroleptikler (pimozid). Ventriküler aritmi ve özellikle de Torsades de pointes riski artar. + Halofantrin, moksifloksazin, pentamidin Ventriküler aritmi ve özellikle de Torsades de pointes riski artar. Mümkünse, Torsades de pointes a neden olan, antibiyotik haricindeki ilacın kullanımına ara verilir. Kombine tedaviden kaçınılması mümkün değilse, tedaviye başlamadan önce QT kontrolü yapılmalı ve tedavi sürekli elektrokardiyokrafik monitorizasyon altında gerçekleştirilmelidir. + Enjektabl diltiazem: Bradikardi ve atriyoventriküler blok riski mevcuttur. Eğer bu kombinasyonun verilmesi gerekiyorsa, devamlı klinik izlem ve EKG monitorizasyonu yapılması önerilmektedir. + Beta-blokerler (sotalol ve esmolol dışındakiler) Kontraktilite, otomatizma ve ileti bozuklukları ortaya çıkabilir (kompansatuar sempatik mekanizmaların baskılanması nedeniyle). + Florokinolonlar: Amiodaron tedavisi alan hastalarda, florokinolonların kullanımından kaçınılmalıdır. Dikkatle kullanılması gereken kombinasyonlar : + Oral antikoagülanlar: Antikoagülan etki ve hemorajik risk artar. Protrombin düzeyi ve INR daha sık kontrol edilmelidir. Oral antikoagülan dozu, amiodaron tedavisi sırasında ve tedavi kesildikten sonra ayarlanmalıdır. + Siklosporin Dolaşan sisklosporin düzeyleri, ilacın hepatik metabolizmasının azalmasına bağlı olarak artar; nefrotoksik etki riski söz konusudur. Kan siklosporin konsantrasyonlarının ölçümü, böbrek fonksiyonlarının takibi ve amiodaron tedavisi sırasında ve tedavi kesildikten sonra doz ayarlaması yapılması gereklidir. + Oral diltiazem Özellikle yaşlılarda, bradikardi ve atrioventriküler blok riski mevcuttur. Klinik takip ve elektrokardiyografik monitorizasyon yapılmalıdır. SB onay tarihi:

10 + Kalp glikozidleri: Otomatizma depresyonu (aşırı bradikardi) ve atriyoventriküler ileti bozuklukları görülebilir. Digoksin kullanılması halinde, digoksin klirensinin azalmasına bağlı olarak plazma digoksin düzeyinde artış gözlenebilir. Klinik izlem ve EKG monitorizasyonu yapılmalı; gerekirse kan digoksin düzeyleri ölçülerek, digoksin dozu ayarlanmalıdır. + Esmolol Kontraktilite, otomatizma ve ileti bozuklukları ortaya çıkabilir (kompansatuar sempatik mekanizmaların baskılanması nedeniyle). Klinik takip ve elektrokardiyografik monitorizasyon yapılmalıdır. + Potasyumu düşüren ilaçlar: potasyumu düşüren diüretikler (tek başına veya kombine olarak), uyarıcı laksatifler, glukokortikoidler (sistemik kullanım), tetrakosaktid, amfoterisin B (IV) Ventriküler aritmi ve özellikle de Torsades de pointes riski artar (hipokalemi predispozan bir faktördür). Klinik takip ve elektrokardiyografik monitorizasyon yapılmalıdır. + Fenitoin: Plazma fenitoin düzeylerinde yükselme ve buna eşlik eden özellikle nörolojik tipte doz aşımı belirtileri görülebilir (fenitoinin hepatik metabolizmasının azalması nedeniyle). Klinik takip yapılmalı, fenitoinin plazma konsantrasyonları kontrol edilmeli ve gerekirse, ilacın dozu ayarlanmalıdır. + Bradikardik ilaçlar: bradikardik kalsiyum antagonistleri (diltiazem, verapamil), beta-blokerler (sotalol hariç), klonidin; guanfasin, kalp glikozidleri, meflokin; antikolinesteraz ilaçlar (donezepil, galantamin, rivastigmin, takrin, ambemonyum, piridostigmin, neostigmin) Ventriküler aritmi ve özellikle de Torsades de pointes riski artar Klinik takip ve elektrokardiyografik monitorizasyon yapılmalıdır. + Simvastatin Rabdomiyolizis gibi, doza bağımlı yan etkilerin riski artar (kolesterol düşürücü ilacın hepatik metabolizmasının azalması nedeniyle). Simvastatin uygulanırken,20 mg/gün dozu aşılmamalıdır. Bu dozla terapötik etkinlik elde edilemiyorsa, bu tür etkileşimi bulunmayan başka bir statin kullanılmalıdır. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU Başlangıç tedavisi: Genellikle uygulanan doz 8-10 gün süreyle günde 3 tablettir. SB onay tarihi:

11 Bazı durumlarda, başlangıç tedavisinin kısa süreyle daha yüksek dozda (4-5 tablet/gün) verilmesi gerekir. Bu durumda elektrokardiyografik monitorizasyon yapılmalıdır. İdame tedavisi: Minimum etkili doz saptanmalıdır; bu doz hastadan alınan cevaba göre, günde 1/2 (2 günde bir 1 tablet) ila 2 tablet arasında değişir. Günlük doz 1/2 tablet olarak belirlendiğinde, tabletin özel çentiği tek parmakla bastırılarak iki parçaya ayrılır. Günlük dozlardan birinin yanlışlıkla atlanması halinde, bir sonraki doz normal olarak alınmalıdır. Atlanan dozu telafi etmek için, dozun iki katı alınmamalıdır. DOZ AŞIMI Amiodaronun akut doz aşımı ile ilgili çok az bilgi vardır. Birkaç vakada sinüs bradikardisi, ventriküler aritmi özellikle de Torsades de pointes- ve karaciğer hasarı bildirilmiştir. Semptomatik tedavi yapılmalıdır. Amiodaronun farmakokinetik özellikleri nedeniyle, hasta yeterince uzun süre takip edilmeli ve özellikle kardiyak fonksiyonlar açısından izlenmelidir. Amiodaron ve metabolitleri diyalizle vücuttan atılamaz. SAKLAMA KOŞULLARI Oda sıcaklığında (30ºC altında) va ambalajında saklanmalıdır. ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ VE GÖREMEYECEĞİ YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ. TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI 30 bölünebilir tablet içeren blister ambalajlarda. Piyasada mevcut diğer farmasötik dozaj şekilleri: Cordarone Ampul 150 mg / 3 ml 3m lik 6 ampul içeren ambalajlarda Ruhsat sahibi : Sanofi aventis İlaçları Ltd. Şti. No: Levent-ISTANBUL Ruhsat tarih ve no : /11 İmal yeri : SANOFI WINTHROP INDUSTRIE FRANSA Reçete ile satılır. Prospektüs Onay tarihi: SB onay tarihi:

ELYNZA 20 mg FİLM TABLET

ELYNZA 20 mg FİLM TABLET ELYNZA 20 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ: Her film kaplı tablet 20 mg Olanzapin, (Ayrıca boyar madde olarak titanyum dioksit [E171], kırmızı demir oksit [E172], FDC Blue No.2 HT içerir). FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Formoterol fumarat dihidrat Budesonid Yardımcı

Detaylı

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: GLİFİX 15 mg Tablet FORMÜLÜ: Her tablette; Tiazolidindion grubu ilaçlar (rosiglitazon, pioglitazon) konjestif kalp yetmezliğine neden olabilir ya da mevcut konjestif kalp yetmezliğini şiddetlendirebilir.

Detaylı

Plavix 75 mg Film Tablet

Plavix 75 mg Film Tablet Plavix 75 mg Film Tablet FORMÜLÜ Bir tablette : Klopidogrel hidrojen sülfat...97.875 mg (75 mg Klopidogrel baza eşdeğer) Boyar maddeler:titan dioksit, kırmızı demir oksit FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı

CISPLATIN-TEVA 10 mg IV

CISPLATIN-TEVA 10 mg IV CISPLATIN-TEVA 10 mg IV Liyofilize Toz İçeren Enjektabl Flakon FORMÜL Her bir flakon etken madde olarak 10 mg sisplatin muhteva eder. Yardımcı maddeler: sodyum klorür ve mannitol. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri. Farmakokinetik özellikleri

Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri. Farmakokinetik özellikleri Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ Bir tablet 10 mg metilfenidat hidroklorür içerir. Yardımcı madde: laktoz. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri Ritalin bir merkezi sinir sistemi uyarıcısı olup

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin Madde: Rabeprazol sodyum

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin Madde: Rabeprazol sodyum KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Rabeprazol sodyum 20 mg Yardımcı Maddeler: Mannitol 24 mg Sodyum stearil fumarat

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablet içinde etkin madde olarak 100 mg modafinil bulunur. Yardımcı madde(ler): Laktoz

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASOTİK FORM Film kaplı tablet. Bir tarafı yazısız diğer tarafı 20 baskılı, sarı renkli, badem şeklinde film tablet.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASOTİK FORM Film kaplı tablet. Bir tarafı yazısız diğer tarafı 20 baskılı, sarı renkli, badem şeklinde film tablet. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI HARDCİS 20 mg film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir film kaplı tablet 20 mg tadalafil içerir. Yardımcı madde(ler): Laktoz monohidrat

Detaylı

HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL

HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL Her 1 ml kullanıma hazır solüsyonda: Bemiparin sodyum (anti Faktör Xa*): 12.500 IU Enjeksiyonluk su.y.m. 1 ml *Potens WHO nun 1.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. MYESED'in etkili olabilmesi için cinsel uyarının olması gereklidir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. MYESED'in etkili olabilmesi için cinsel uyarının olması gereklidir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MYESED 20 mg film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir film tablet 20 mg tadalafil içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz SD Laktoz monohidrat

Detaylı

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Uygulama yolu:

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Uygulama yolu: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BLEOCIN-S 15 mg Liyofilize Toz İçeren Flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Bleomisin sülfat 15 mg [15.000 (15x10 3 ) IU ya eşdeğer olacak

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LOXİDOL 15 mg TABLET

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LOXİDOL 15 mg TABLET KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LOXİDOL 15 mg TABLET 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 15 mg meloksikam içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 43 mg Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İPRAVENT 20 / 100 mcg inhalasyon için aerosol

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İPRAVENT 20 / 100 mcg inhalasyon için aerosol KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İPRAVENT 20 / 100 mcg inhalasyon için aerosol 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: İpratropium Bromür Monohidrat* 21 mcg Salbutamol Sülfat** 120,0

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. XALATAN, pediyatrik glokomda ve göz içi basıncı yükselmiş pediyatrik hastalardaki göz içi basıncını düşürmede endikedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. XALATAN, pediyatrik glokomda ve göz içi basıncı yükselmiş pediyatrik hastalardaki göz içi basıncını düşürmede endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI XALATAN % 0.005 göz damlası 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her mililitrede; Etkin madde: Latanoprost Yardımcı maddeler: Sodyum klorür Sodyum dihidrojen fosfat

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI JANUVIA 100 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sitagliptin 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) Yardımcı

Detaylı

Metoject 20mg/2ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 20mg/2 ml x 1 şırınga

Metoject 20mg/2ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 20mg/2 ml x 1 şırınga Metoject 20mg/2ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 20mg/2 ml x 1 şırınga Formülü: 1 ml deki miktarlar: Aktif madde: Metotreksat 10 mg (10 mg Metotreksat a eşdeğer 10,96 mg Metotreksat disodyum) Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz (INN) içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz (INN) içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ACTILYSE 10 mg flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz

Detaylı

A dan Z ye İlaç Rehberi

A dan Z ye İlaç Rehberi A dan Z ye İlaç Rehberi Anestezi Teknisyen ve Teknikerleri ne Yönelik Ahmet Emre AZAKLI www.aeazakli.com 2013 Başlarken Değerli meslektaşım ; Şüphesiz ki uygulamalarımızın büyük bölümü farmakolojik bilgi

Detaylı

ZELOXĐM FORT 15 mg TABLET

ZELOXĐM FORT 15 mg TABLET ZELOXĐM FORT 15 mg TABLET FORMÜLÜ: Her tablet 15 mg Meloksikam içermektedir. FARMAKOLOJĐK ÖZELLĐKLERĐ: Farmakodinamik Özellikleri: Meloksikam, antiinflamatuar, analjezik ve antipiretik etkilere sahip olduğu

Detaylı

KIS A ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir tablet; 0.7 mg pramipeksol baza eşdeğer 1.0 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat içerir.

KIS A ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir tablet; 0.7 mg pramipeksol baza eşdeğer 1.0 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat içerir. KIS A ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PACTO 1 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet; 0.7 mg pramipeksol baza eşdeğer 1.0 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat

Detaylı

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU)

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) Türk Nöroloji Derneği 2011 BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) MİGREN BAŞAĞRISI

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ARAVA 20 mg film tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. ARAVA 20 mg film tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI ARAVA 20 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Leflunomid Yardımcı maddeler: - Tablet Çekirdeği: Laktoz monohidrat, mısır nişastası, polividon K 25, kollodial anhidröz silis, magnezyum

Detaylı

KALP YETERSĠZLĠĞĠNDE TANI

KALP YETERSĠZLĠĞĠNDE TANI KALP YETERSĠZLĠĞĠNDE TANI Kalp yetersizliği tanısı sadece bir hekim tarafından konulabilir. Klinik hikayeniz ve yakınmalarınız ışığında yapılacak bir muayene sonucu kalp yetersizliği olasılığınız ortaya

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ TUR-P CERRAHİSİNDE İRRİGASYON SOLÜSYONU MİKTARI VE OPERASYON SÜRESİ İLE İLİŞKİLİ

Detaylı

Kalp Yetersizliği. Prof. Dr. Ba rış İle ri ge len

Kalp Yetersizliği. Prof. Dr. Ba rış İle ri ge len İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 9-41 Kalp Yetersizliği Prof. Dr. Ba rış İle ri ge

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI DELİX protect 10 mg çentikli tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Ramipril 10 mg Yardımcı maddeler: Hidroksipropil metilselüloz, prejelatinize mısır nişastası, mikrokristalize selüloz,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. TEMODAL 20 mg kapsül Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. TEMODAL 20 mg kapsül Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI TEMODAL 20 mg kapsül Ağızdan alınır. Etkin madde: Temozolomid Yardımcı maddeler: Kapsül içeriği: Anhidr laktoz, kolloidal silikon dioksit, sodyum nişasta glikolat, tartarik asit, stearik

Detaylı

Kısa Ürün Bilgisi 1- TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. CEZOL 250 mg IM/IV ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ

Kısa Ürün Bilgisi 1- TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. CEZOL 250 mg IM/IV ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Kısa Ürün Bilgisi 1- TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CEZOL 250 mg IM/IV ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Her bir flakon; 250 mg Sefazolin e eşdeğer, Sefazolin sodyum içermektedir. Yardımcı

Detaylı