KAYSERİ TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAYSERİ TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI"

Transkript

1 C A R E O D A S KAYSER CARE ODAS SRAEJK PLAN

2

3 ÇNDEKLER 1. ÖNSÖZ...V 2. SRAEJK PLANLAMA EKB...V 3. GRŞ SRAEJK PLANN DAYANAKLAR VE YÖNEM MEVCU DURUM ANALZ Kuruluş çin Analiz arihsel Gelişim Yasal Çerçeve ve lgili Mevzuat Sunduğu Hizmetler Yürütülen Faaliyetler: nsan Kaynakları Kayseri icaret Odası Organizasyon Şeması Mali durum Paydaş Analizi ç Paydaş Dış Paydaşlar Yararlanıcılar (Üyeler): Paydaş ablosu GZF Analizi Kuruluşun Güçlü ve Zayıf Yönleri...24 KAYSER CARE ODAS SRAEJK PLAN / C A R E O D A S

4 V Güçlü Yönleri Zayıf Yönler Çevresel şartlardan oluşan fırsat ve tehditler Fırsatlar ehditler GELECEĞE DÖNÜK YÖNÜN BELRLENMES Misyon Vizyon emel Değerler Strateji Alanları Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Öngörülen Faaliyetler Faaliyet ve Performans Kriterleri SRAEJK PLAN EMA-AMAÇ-HEDEF LŞKS...35 C A R E O D A S KAYSER CARE ODAS SRAEJK PLAN /

5 V 1. ÖNSÖZ çinde bulunduğumuz 21. yüzyılın ilk on yılında, küreselleşme, dünyada bütün taşları yerinden oynatmış, ilişkiler, alışkanlıklar değişmiş ve bu süreçle düzen adeta yeniden kurulmaya başlanmıştır. Stratejik yönetim ve planlama, rekabet edebilme gücünde süreklilik ve hızlılık bu dönemin en önemli silahı haline gelmiştir. Bu süreç, sadece devletleri, milletleri, bireyleri değil özellikle şirketleri ve kurumları da zorunlu bir değişim ve gelişim yelpazesi içine sokmuştur. Ham bilgiyi kullanılabilir hale getirerek, önlerini açık ve seçik görme konusunda planlama yapan kurumlar, insanlığın girdiği yeni bin yıla daha güvenli girmeyi başarmışlardır. Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu hukuki statüsüyle üyelerine onların beklentilerinin ötesinde hizmet verme anlayışı içinde olan Odamız, aynı zamanda, bölgesel kalkınmanın da en önemli kanaat ve uygulama merkezi durumundadır. Bu bilinçle, Odamız, Anayasamızdan ve 5174 Sayılı OBB Kanunu ndan aldığı görev yetkisi ile üyelerine en hızlı hizmeti, doğru ve tarafsız bir şekilde sunmaya devam etmektedir. Odamız hem Kalite Yönetim Sistemi hem de OBB Akreditasyon Sistemi nin gerekliliklerine proaktif bir düşünce yapısıyla sıkı sıkıya bağlıdır. Bu yüksek görev anlayışımızın ödülü ise üyelerimizin hizmet aldıktan sonra Odamızdan ayrılırken bıraktığı tebessümdür. KAYSER CARE ODAS SRAEJK PLAN / C A R E O D A S

6 V Bu tebessümün, güvenin ve başarının varlığının daim kılınması, kurumların; orta ve uzun vadeli amaçlarını, ilke ve politikalarını, hedef ve taktiklerini, performans ölçütlerini ve bunları yapabilme yöntemleri ile kaynak dağılımlarını içeren bir stratejik plan yapmalarını kaçınılmaz kılmıştır. Stratejik plan kurumlara yol gösterici olmasının yanında kurumdaki birçok yapısal ve işlevsel fonksiyonun iliklerine kadar diri tutulmasının, üye ve çalışan memnuniyetinin teminatıdır. Odamız, bu bilinç ışığında yıllarında kendisine rehber olacak bir Stratejik Plan hazırlayarak stratejik yönetim anlayışına ne denili önem verdiğini bir kez daha kanıtlamıştır. Stratejik planlama ile yapılacak tüm hizmet ve faaliyetlerimizin hem Kayseri ye hem de Kayseri icaret Odası na yeni açılımlar kazandıracağına gönülden inanıyor, çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen herkese en hisli teşekkürlerimi sunuyorum. Hasan Ali KLC Kayseri icaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı C A R E O D A S KAYSER CARE ODAS SRAEJK PLAN /

7 V 2. SRAEJK PLANLAMA EKB Bekir ADYAMAN - KO Meclis Başkanı Hasan Ali KLC - KO Yönetim Kurulu Başkanı M. Asaf MEHMEBEYOĞLU - KO Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Mustafa ERÇALK - KO Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Mehmet LAFÇ - KO Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Metin SOYLU - KO Yönetim Kurulu Üyesi Şaban SOLMAZ - KO Yönetim Kurulu Üyesi Ali AYDN - KO Yönetim Kurulu Üyesi brahim KARAHSARL - KO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet SAR - KO Yönetim Kurulu Üyesi A. Hamit ALAŞ - KO Yönetim Kurulu Üyesi Ömer OSKAYBAŞ - KO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ERCAN - KO Genel Sekreteri Murat YERLKHAN - KO Yönetim Kurulu Başkanı Başdanışmanı Ebru GÜLER - KO Genel Sekreter Yardımcısı Osman PALANCGLLER - KO Genel Sekreter Yardımcısı Erol ÖZLEP - KO Muhasebe Sorumlusu Mete AŞAN - KO Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Arif ERGN - Kayseri ABGEM Direktörü Hülya NAMOĞLU - Kayseri ABGEM Uzmanı Ümit EVREN - zmir ABGEM Uzmanı KAYSER CARE ODAS SRAEJK PLAN / C A R E O D A S

8 V KSALMALAR ABGEM : Avrupa Birliği ş Geliştirme Merkezi DEK : Dış Ekonomik lişkiler Kurulu DP : Devlet Planlama eşkilatı EBN : (Avrupa şletmeler Ağı) üyeliği, GZF : Güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler PA : AB katılım öncesi mali yardımlardan GEME : hracatı Geliştirme Merkezi MKB : stanbul Menkul Kıymetler Borsası ŞKUR : ürk ş Kurumu Kalite-Der : Kalite Yönetim Derneği KDM : Kayseri Dünya icaret Merkezi KEK : Kalite El Kitabı KESOB : Kayseri Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birlği KGK : Kadın Girişimcileri Kurulu KOSGEB : Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme daresi Başkanlığı KO : Kayseri icaret Odası MPM : Milli Prodüktivite Merkezi SAK : (Sigorta Acenteleri cra Komitesi) SK : Sivil oplum Kuruluşu OBB : ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği PE : ürk Patent Enstitüsü SO : icaret ve sanayi odaları ÜBAK : ürkiye Bilimsel ve eknolojik Araştırma Kurumu ÜKOBR : üketiciyi Koruma ve Dayanışma Birliği Derneği UNDP : Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı A : Amaç H : Hedef F : Faaliyet C A R E O D A S KAYSER CARE ODAS SRAEJK PLAN /

9 9 3. GRŞ Kamu idarelerinin planlı hizmet sunumu, politika geliştirme, belirlenen politikaları somut iş programlarına ve bütçelere dayandırma ile uygulamayı etkili bir şekilde izleme ve değerlendirmelerini sağlamaya temel bir araç olan stratejik planlama; bir yandan kamu mali yönetimine etkinlik kazandırırken, diğer yandan kurumsal kültür ve kimliğin gelişimine ve güçlendirilmesine destek olacaktır. Çağdaş yönetim tekniklerinden biri olan stratejik yönetimin kamu yönetiminde de uygulanabilmesi yönünde adım atılmış ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yasal çerçevesi çizilen stratejik plan, istisnai kurumlar hariç olmak üzere kamu kurumlarında zorunlu hale getirilmiştir. Ulusal düzeydeki kalkınma planları ve stratejiler çerçevesinde kamu idarelerince hazırlanacak olan stratejik planlar; programlar, sektörel ana planlar, bölgesel planlar ve il gelişim planları ile birlikte genel olarak planlama ve uygulama sürecinin etkinliğini artıracak ve kaynakların rasyonel kullanımına katkıda bulunacaktır. Kayseri icaret Odası yıllarını kapsayacak stratejik planını, sürekli kurumsal gelişim ve toplam kalite yönetim anlayışını Kurum geneline hâkim olacak bir ilke haline getirebilmek için fırsat olarak değerlendirmiştir. Stratejik planlama süreci, KO Yönetim Kurulu Başkanı ile yapılan tarihli açılış toplantısını takiben başlatılmış, ardından Stratejik Planlama ekibi Yönetim Kurulu nda kabul edilerek çalışmalarına başlamış, her aşamada Oda birimlerinin aktif katılımıyla yürütülmüştür. KO ya yön verecek vizyonun ve stratejilerin, tüm Oda birimlerinin katılımıyla belirlenmesi ve bunlarla ilişkili olarak hedef ve faaliyetlerin gerçekçi bir zaman planı ve ölçülebilir performans göstergelerine dayandırılması KO nun kurumsal yapısının gereğidir. Planda yer alan bilgiler ve belirlenen hedefler somut verilere dayanmaktadır. ç ve dış paydaşlarımızdan gelen katkıların ışığında, var oluş nedenimizden hareketle nerede olmak istiyoruz? sorusunun yanıtını bulmakla plan hazırlık çalışmalarına başlamıştır. Kurum içi ve kurum dışı analizlerle şu an nerede olduğumuz tespit edilerek, paydaş beklentileri, içsel nedenlerin yarattığı güçlü ve gelişmeye açık alanlarımız, dış ortamdan kaynaklanan fırsat ve tehditlerimiz de dikkate alınarak ulaşmak istediğimiz yere basamak oluşturacak stratejik amaç ve hedeflerimiz belirlenmiştir. KAYSER CARE ODAS SRAEJK PLAN / C A R E O D A S

10 10 Oda yönetiminin ve hizmet birimlerinin katılımıyla yapılan GZF Analizi, Odanın mevcut durumunun ve öncelikli alanların tespiti açısından en önemli referansı teşkil etmektedir. GZF analizinde elde edilen bulgular, Güçlü yanlar Fırsatlar / Zayıf Yanlar ehditler matrisi ile irdelenerek stratejik amaçların, hedeflerin ve faaliyetlerin belirlenmesinde temel oluşturmuştur. Faaliyetler detaylandırılırken gerçekçi, ölçülebilir ve üzerinde mutabakata varılmış olmasına dikkat edilmiştir. Planın uygulama, izleme ve değerlendirme süreci Oda birimleri arasında iş bölümü yapılarak yürütülecektir C A R E O D A S KAYSER CARE ODAS SRAEJK PLAN /

11 11 4. SRAEJK PLANN DAYANAKLAR VE YÖNEM yıllarını kapsayan bu stratejik planlamanın hazırlanmasında, OBB Oda ve Borsalar için Stratejik Planlama Modeli kullanılmıştır. çeriğin geliştirilmesinde OBB ve KO verileri, KO yayınları, KO Kalite El Kitabı, OBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi, KO Yönetim Kurulu, personeli ve paydaşlarla yapılan görüşme ve çalıştaylardan elde edilen bilgiler esas alınmıştır. Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla ülkemizde fiilen uygulaması başlamış olan Stratejik planlama çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla, adımlarını stratejik planlama sürecinde Detaylandırdığımız organizasyon ve koordinasyon sistemi ile tüm iş süreçlerini kapsayan; Stratejik planlamanın ön hazırlık çalışmaları, Performans programı, Stratejik planın uygulanması, Stratejik plan gelişmelerinin izlenmesi, Performans değerlendirmesi olmak üzere beş aşamada gerçekleştirilen stratejik yönetim modeli izlenmiştir. Stratejik planlama, Odamızın misyon, vizyon ve ilkeler temelinde stratejik amaç ve hedeflerinin yer aldığı ilk aşaması olup, bu süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte gerçekleştirilmiş olacaktır. Performans programı, stratejik önceliklerin, performans hedeflerinin, faaliyet ve projelerin belirlenerek maliyetlendirildiği ikinci aşamadır. Stratejik planın uygulanması, planın Oda ya sunumu, OBB a gönderilmesi ve kabulünün ardından yıllarını kapsayan bir süreç olup, 3. aşamadır. Stratejik Plan gelişmelerinin izlenmesi, stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine ilişkin raporlama, izleme, değerlendirme, gerektiğinde önlem alınması doğrultusunda çalışmaların yapıldığı dördüncü aşamadır. Performans değerlendirmesi, performans programının uygulanması aşamasında, Oda faaliyetlerinin performans göstergeleri aracılığıyla mali yıl içerisinde ve sonunda veya birkaç yılın uygulama sonuçlarının orta ve uzun vadede değerlendirilmesi olan son aşamasıdır. KAYSER CARE ODAS SRAEJK PLAN / C A R E O D A S

12 12 C A R E O D A S KAYSER CARE ODAS SRAEJK PLAN /

13 13 5. MEVCU DURUM ANALZ Stratejik planlama sürecinin ilk adımı olan durum analizi, KO nun yasal yükümlülükleri çerçevesinde yürüttüğü faaliyetler ve sunduğu hizmetleri ortaya koyar. Kuruluşun geleceğe yönelik amaç, hedef ve stratejiler geliştirebilmesi için öncelikle, mevcut durumda hangi kaynaklara sahip olduğunu, hangi yönlerinin geliştirilmesi gerektiğini, kuruluşun kontrolü dışındaki olumlu ya da olumsuz gelişmeleri ve ihtimalleri değerlendirmesi gerekir. Dolayısıyla bu analiz, kuruluşun kendisini ve çevresini daha iyi tanımasına yardımcı olarak stratejik planın sonraki aşamalarından daha sağlıklı sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır. Durum analizi kapsamında aşağıdaki değerlendirmeler yapılacaktır: Kuruluş içi analiz Paydaş analizi GZF (SWO) Analizi 5.1. Kuruluş çin Analiz arihsel Gelişim Kayseri icaret Odası (KO) 1896 yılında Kayseri Ziraat icaret ve Sanayi Odası adıyla kurulmuş ve faaliyetlerini bugüne kadar kesintisiz sürdürmüştür. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte çalışmalarına hız veren Oda, ürk ticaretinin geçirdiği zor dönemlerde, ticaret hayatının beşiği olan Kayseri ye ve Kayseri tacirlerine tüm bilgi birikimi ve teknolojik imkânlarıyla yol göstermiştir. Cumhuriyet öncesi Ziraat Odası nın, 1967 yılında da Kayseri Sanayi Odası nın ayrılmasıyla Oda, Kayseri icaret Odası adını almıştır. Kayseri icaret Odası 46 meslek komitesine bağlı üyeye sahiptir. Kayseri icaret Odası, 4000 yıllık bir ticaret geleneğine sahip Kayseri ticaret kültürüne uygun, üyelerinin ihtiyaç ve beklentilerini en üst düzeyde karşılama noktasında aktif bir rol üstlenmektedir. Misyonuna uygun olarak iş dünyasına ve üyelerine danışmanlık yapan, yeni bilgiler kazandıran ve değerler katan bir kurum olma anlayışını sürdürmektedir. Kayseri deki iş yaşamının geliştirilmesi ve çağdaşlaştırılması için çaba harcamakta, ürkiye nin kalkınmasına ve sürdürülebilir rekabet gücünün oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır yılında Oda; çevre, kadın ve genç girişimciler ile işbirliği ağları konusunda birçok proje üretmiş ve uygulamıştır. KAYSER CARE ODAS SRAEJK PLAN / C A R E O D A S

14 14 KO, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009 yıllarında Sanayi ve icaret Bakanlığının Geleneksel üketici Ödülleri kapsamında 4077 sayılı üketici Kanunu nu en iyi uygulayan kurum dalında ödül almıştır. S-EN-SO Kalite Yönetim Sistem Belgesi ve OBB-ODA Akreditasyon belgesi sahibi olup Alman ürk icaret ve Sanayi Odası üyesidir. Odanın toplam üyesi olup, üye dağılımında kayıtlı sektörler arasında nşaat, Gıda, Oto Yedek Parça Alım-Satımı, Akaryakıt, Mobilya ve Kooperatifçilik ön plana çıkmaktadır. Oda bünyesinde 7 Komisyon ile 46 meslek Komitesi bulunmaktadır. KO nun ştirakleri: Kayseri Dünya icaret Merkezi, Erciyes eknopark A.Ş., Gümrük Ve urizm şl. A.Ş Aspilsan A.Ş., Kayseri Serbest Bölgesi A.Ş., Kay-ur A.Ş., Yak-aş Yakacak A.Ş., Kayseri ekstil A.Ş., Kayseri Otelcilik A.Ş., Kayseri icaret Odası urizm şletmeleri A.Ş., ABGEM Avrupa Birliği ş Geliştirme Merkezi A.Ş. KO nun Sosyal Ortaklıkları: Kalite Yönetim Derneği, ÜKOBR, Medyatör şadamları Birliği. En son 4 Ocak 2009 tarihinde yapılan seçimlerde; Meclis Başkanı Bekir ADYAMAN, Yönetim Kurulu: Başkan H. Ali KLC, Başkan Yardımcıları M. Asaf MEHMEBEYOĞLU, Mustafa ERÇALK, Muhasip Üye Mehmet LAFÇ, Üyeler: Şaban SOLMAZ, Mehmet SAR, brahim KARAHSARL, A. Hamit ALAŞ, Ömer OSKAYBAŞ, Metin SOYLU ve Ali AYDN seçilmişlerdir. Genel Sekreter olarak Mehmet ERCAN görev yapmaktadır Yasal Çerçeve ve lgili Mevzuat Kayseri icaret Odası nı ilgilendiren mevzuat temelde iki başlık altında incelenmelidir: (1) Kuruluşunun ve mevcut yükümlülüklerinin yasal dayanağı olan tarihinde kabul edilen ve tarihinde Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren, 5174 sayılı ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile bu kanuna bağlı olarak çıkarılan yönetmelikler; (2) Çeşitli kanun, yönetmelik ve talimatlar, Ayrıca, KO ç Yönergesi ve OBB tarafından yayınlanan sirkülerler de, Oda faaliyetlerine çerçeve oluşturmaktadır. C A R E O D A S KAYSER CARE ODAS SRAEJK PLAN /

15 Sunduğu Hizmetler Meslek ahlâkını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, ticaret ve sanayinin kamu yararına uygun olarak gelişmesine çalışmak. icaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaştırmak, ilgili kanunlar çerçevesinde resmî makamlarca istenecek bilgileri vermek ve özellikle üyelerinin mesleklerini icrada ihtiyaç duyabilecekleri her çeşit bilgiyi, başvuruları durumunda kendilerine vermek veya bunların elde edilmesini kolaylaştırmak. Elektronik ticaret internet ağları konusunda üyelerine yol gösterecek girişimlerde bulunmak, bu konularda gerekli alt yapıyı kurmak ve işletmek icaret ve sanayiye ait her türlü incelemeleri yapmak, bölgeleri içindeki iktisadî, ticarî ve sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak, başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla yaymak 5174 Sayılı Kanununun 26. Maddesindeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak. Meslek faaliyetlerine ait konularda resmî makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; üyelerinin tamamının veya bir kesiminin meslekî menfaati olduğu takdirde meclis kararı ile bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak. Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilân etmek. Üyeleri tarafından uyulması zorunlu meslekî karar almak. Yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergilere katılmak. Gerektiğinde 507 Sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 125. maddesinde sayılan mal ve hizmetlerin azamî fiyat tarifelerini, kendi üyeleri için, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak tespit etmek ve onaylamak. Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak. Birliğin belirlediği standartlara göre üye kayıtlarını tutmak ve üyelik aidatlarına ilişkin belgeleri saklamak ve bunları Birliğe talep halinde bildirmek. Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde odalara tevdii halinde bu işleri yürütmek. Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak. Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak. KAYSER CARE ODAS SRAEJK PLAN / C A R E O D A S

16 16 Üyeleri hakkındaki tüketici şikâyetlerini incelemek ve kuruluş amaçları doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmak. icaret mallarının niteliklerinin belirlenmesine yönelik laboratuarlar kurmak veya bunlara iştirak etmek, uluslararası kalibrasyon, test ölçme laboratuarı kurmak veya iştirak etmek, belgelendirme hizmetleri sunmak. Milli Eğitim Bakanlığının izin ve denetiminde ticaret ile ilgili kursları açmak, açılan kurslara yardımda bulunmak, yurt içinde ve dışında ihtiyaç duyulan alanlar için öğrenci okutmak ve stajyer bulundurmak; meslekî ve teknik eğitim ve öğretimi geliştirme ve yönlendirme çalışmaları yapmak. Kendi üyelerinin işyerleriyle sınırlı olmak üzere, 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu kapsamına alınmamış meslek dallarında bu uygulamaya ilişkin belgeleri düzenlemek lgililerin talebi halinde, ticarî ve sınaî ihtilaflarda hakem olmak, tahkim kurulları oluşturmak. Açılış veya açılacak olan sergiler, panayırlar, umumi mağazalar, depolar, müzeler ve kütüphanelere katılmak. Yetkili bakanlıkça uygun görülen alanlarda sanayi siteleri, endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoparklar, teknoloji merkezleri kurmak ve yönetmek sayılı Serbest Bölgeler Kanunu çerçevesinde serbest bölge kurucu ve işleticisi veya işleticisi olmak, antrepo işletmek ve fuar alanları, kongre merkezleri ile ticaret merkezleri kurmak, işletmek veya kurulmuş olanlara iştirak etmek Yürütülen Faaliyetler: Odamız, mevzuatla kendisine verilen görevleri yapmakta, ayrıca, üyelerine eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmakta, onların durumlarının iyileştirilmesi amacıyla önerilerde ve girişimlerde bulunmakta, Kayseri de ekonomik ve sosyal hayatın gelişimine katkıda bulunacak etkinlikler yapmaktadır. Oda bu faaliyetlerini yürütürken sivil toplum kuruluşları, ekonomi ile ilgili kurumlardan aldığı temsilcilikler ve kurduğu tematik birimlerden yararlanmaktadır. K Belgesi başvuruları ve Sigorta Eksperleri Ruhsat Başvuruları verilmesi amacıyla Sigortacılık Birimi, ütün ve Alkol Satışı Uygunluk Belgesi verilmesi amacıyla Odamız tarafından aylık 2 adet fiyat indeksi, 1 adet firmalar indeksi çıkartılmaktadır. Ayrıca odamızda aylık Dış icaret Miktar ve utar indeksi oluşturulmaktadır. 4 ayda bir üketici Bülteni yayınlanmaktadır. 3 ayda bir Oda Dergisi yayınlanmaktadır. C A R E O D A S KAYSER CARE ODAS SRAEJK PLAN /

17 17 Milli Prodüktivite Merkezi nin faaliyetlerini talep eden üyelerimize aktarmak amacıyla Odamızda MPM Fahri emsilciliği oluşturulmuştur. hracatı Geliştirme Merkezi nin(geme) faaliyetlerini üyelerimize aktarmak amacıyla Odamızda GEME emsilciliği oluşturulmuştur. üketiciyi Koruma ve Dayanışma Birliği Derneği nin (ÜKOBR) Odamız bünyesinde Kayseri Şubesi ve üketici Komisyonu faaliyetlerini yürütmektedir. Kalite Yönetim Derneği Odamız merkezli olup faaliyetlerini yürütmektedir. Mediasyon Merkezi ve Mediatör şadamları Derneği Odamız merkezli olup faaliyetlerini yürütmektedir. Avrupa Birliği ş Geliştirme Merkezi (ABGEM)- Kayseri nin kurulması çalışmaları tamamlanmış ve ABGEM hizmete başlamıştır. Üyelerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Odamız öncülüğünde optan ve Perakende Satış emsilcisi Yetiştirme Eğitim Programı yürütülmüştür. Kayseri pastırması, sucuğu ve mantısının coğrafi işaretleri alınmıştır. Odamızda Sigorta Acenteleri Uygunlutün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu emsilciliği kurulmuştur yılında Oda bünyesinde Çevre Birimi oluşturulmuştur. Birim ilgili belediyelerle ortak çalışmalar yaparak pil, atık yağ ve kağıt toplama konularında çalışmaktadır. Üyelerimize MKB (stanbul Menkul Kıymetler Borsası) işlemlerini tanıtmak, bilgilendirmek, Borsada faaliyet gösteren üyelere yardımcı olmak kaydıyla MKB emsilciliği Birimi kurulmuştur. KAYSER CARE ODAS SRAEJK PLAN / C A R E O D A S

18 nsan Kaynakları ablo.1 / Cinsiyet - Eğitim ve Deneyim ablosu 100% 60 80% 60% 40% 40 20% 0% ERKEK BAYAN 100% 50 80% 60% 40% 50 20% 0% DĞER LSANS YÜKSEK LSANS 100% 80% 60% 40% 20% 0% YL ÜZER 5 YL AL CNSYE EĞM DENEYM Kayseri icaret Odası çalışanlarının %40 bayan, %60 erkek personelden oluşmaktadır. Personel yaş ortalaması 32,12 dir. Personelin %50 si lisans ve yüksek lisans diplomasına sahiptir. Hizmet süresine göre değerlendirme yapılacak olursa, çalışanların %80 i beş yıl ve üzeri deneyime sahiptir. Kayseri icaret Odasının personel sayısı 30 olup, görevleri ve iş tanımları aşağıdaki tabloda verilmiştir. (ş tanımları için Kalite El Kitabı referans numarası belirtilmiştir.) Oda kurum dışarıdan da alt yüklenici çerçevesinde hizmet almaktadır. C A R E O D A S KAYSER CARE ODAS SRAEJK PLAN /

19 19 ablo 2 / Oda Personel ablosu GÖREV AD-SOYAD Ş ANM (KEK referans no.) Genel Sekreter Mehmet ERCAN KEK s. 11 Genel Sekreter Yardımcısı Ebru GÜLER KEK s. 11 Genel Sekreter Yardımcısı / ır Sorumlusu Osman PALANCGLLER KEK s. 11 Başkan Başdanışmanı Murat YERLKHAN KEK s. 11 Muhasebe Sorumlusu Erol ÖZLEP KEK s. 13 Veznedar Hüseyin SONKALE KEK s. 13 Muhasebe Görevlisi Hülya FEYZOĞLU KEK s. 13 icaret Sicili Memuru Songül YAĞMUR KEK s. 12 icaret Sicili Memuru Yardımcısı Betül ADYAMAN KEK s. 12 icaret Sicili Görevlisi Mehmet Melik SOYLU KEK s. 12 icaret Sicil Görevlisi Sinan ALNDŞ KEK s. 12 icaret Sicil Görevlisi Murat ÇOBANOĞLU KEK s. 12 arayıcı Operatörü (icaret Sicil) smailpakkan KEK s. 12 Oda Sicil Sorumlusu Mehmet SANBULLUOĞLU KEK s. 13 Oda Sicil Görevlisi Selda KARA KEK s. 13 Oda Sicil Görevlisi Berrin ERSOLAK KEK s. 13 Kalite Yön./Akreditasyon/APK /Sigortacılık/MKB em. Mete AŞAN KEK s. 12 Etüd Sorumlusu/PE emsilcisi ve ük. Komisyonu Birsen KOCA KEK s. 13 AB Bilgi Bürosu/GEME emsilcisi Başak EMZ KEK s. 12 Basın Yayın Sorumlusu Elif ERGN KEK s. 12 Dış icaret Sorumlusu Raşit DANAC KEK s. 12 ç ic./eğitim Sor./MPM Fahri emsilcisi Rüya KÖKSOY KEK s. 13 ır Karnesi Görevlisi Gülay ÖZBULAK KEK Evrak-Santral Görevlisi Ayşe G.GÖRK KEK s. 13 Belgelendirme Sorumlusu Okan ÖNAL KEK s. 13 APDK Sorumlusu Mehmet KLNAMAZ KEK s. 13 AB Bilgi Bürosu Kooedinatörü Pakize BULU Başkan Görevlisi Kasım ÖZBEY - Ulaştırma-akip Görevlisi/Şoför Osman ÖZGÖNCÜ - Ulaştırma-akip Görevlisi/Şoför Kadir ONUR - Görevli (Odacı-Çaycı-Güvenlik) Yavuz EZGNÜRK - KAYSER CARE ODAS SRAEJK PLAN / C A R E O D A S

20 Kayseri icaret Odası Organizasyon Şeması C A R E O D A S KAYSER CARE ODAS SRAEJK PLAN /

21 Mali durum Kayseri icaret Odası nın toplam gelirinin %82,65 i olağan gelirlerden, %17,35 i ise diğer gelirlerden oluşmaktadır. Olağan gelirler içinde yıllık ve munzam aidat gelirlerin payı % 64, kayıt ücretlerinin payı %8,5, hizmet karşılığı alınan ücretler, belgelendirme ücretleri ve yayın gelirlerinin toplam payı ise %22,5, diğerlerinin payı %5 dir. Odanın giderleri incelendiğinde ise, toplam giderlerin %30,4 ü personel ücret ve giderlerinden, %27 si dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet satın alımlarından, %17 si demirbaşlardan, %23 ü ise genel ve diğer giderler, finansman giderleri ile vergi, resim ve harçlardan oluşmakta olup olağandışı giderlerin payı %2,6 dır Paydaş Analizi Bu çalışma kapsamında KO nun hizmetlerinden faydalananlar, faaliyetlerinden doğrudan ve dolaylı olarak etkilenenler, faaliyetlerini birlikte yürüttüğü ya da yürütme potansiyeli bulunan tüm ilgili tarafların analizi yapılmıştır ç Paydaş ç Paydaşlar, Kayseri icaret Odası nın hizmet ve faaliyetlerinden doğrudan etkilenen veya kuruluşu etkileyen ilgili/bağlı kuruluşlardır. KO nun iç paydaşları: OBB Üyeler Çalışanlar Kadın Girişimci Kurulu Dış Paydaşlar Kayseri icaret Odası nın çalışmalarından etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki tüm kişi, grup ve resmi / yarı resmi kurumlar, KO ya girdi ve fon sağlayanlar, sendikalar, ilgili sektör birlikleri ve sivil toplum kuruluşlarıdır. KO nun dış paydaşları Başbakanlık ve Bakanlıklar Valilik KAYSER CARE ODAS SRAEJK PLAN / C A R E O D A S

22 22 Büyük Şehir ve lçe Belediyeleri Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri Üniversiteler Mesleki eğitim veren kamu kurumları ve özel kuruluşlar ştirakler ŞKUR ÜBAK KOSGEB AB ürkiye Delegasyonu Kayseri Sanayi Odası KESOB Kayseri icaret Borsası Develi SO,Bünyan SO,Yozgat SO Sivil oplum Örgütleri Üyelerimiz dışındaki esnaf ve sanatkarlar Yerel Ulusal ve Uluslararası Basın Yayın şadamları Bankalar ve finans kuruluşları Alman ürk icaret Odası Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Kredi Garanti Fonu ürk Loydu Vakfı Yararlanıcılar (Üyeler): Kuruluşun mevzuattan kaynaklanan görevleri ile ürettiği ürün ve hizmetleri alan, kullanan veya bunlardan doğrudan yararlanan kişi, grup veya kurumlardır. KO üyesi firmalar Kamu Kurum ve Kuruluşları Diğer oda üyeleri C A R E O D A S KAYSER CARE ODAS SRAEJK PLAN /

23 Paydaş ablosu ablo 3 / Paydaşlar ablosu No Kurum Adı Dış Paydaş ç Paydaş Yararlanıcılar 1 KO Üyeleri 2 Kamu Kurum ve Kuruluşları 3 Diğer Oda Üyeleri 4 OBB 5 Üyeler 6 Çalışanlar 7 Başbakanlık ve Bakanlıklar 8 Valilik 9 Büyükşehir ve lçe Belediyeleri 10 Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri 11 Kayseri deki Üniversiteler 12 Mesleki Eğitim Veren Kamu Kurumları ve Özel Kuruluşlar 13 ştirakler 14 ŞKUR 15 ÜBAK 16 KOSGEB 17 AB ürkiye Delegasyonu 18 Kayseri Sanayi Odası 19 KESOB 20 Kayseri icaret Borsası 21 Develi icaret Odası 22 Yahyalı icaret Odası 23 Bünyan icaret Odası 24 Sivil oplum Örgütleri 25 Üyelerimiz Dışındaki Esnaf ve Sanatkârlar 26 Yerel, Ulusal ve Uluslararası Basın Yayın 27 ş Adamları 28 Bankalar ve Finans Kuruluşları 29 Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu 30 Alman-ürk Dış icaret Odası 31 Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 32 Kredi Garanti Fonu 33 ürk Loydu Vakfı KAYSER CARE ODAS SRAEJK PLAN / C A R E O D A S

24 GZF Analizi Kuruluşun Güçlü ve Zayıf Yönleri Güçlü Yönleri Kurumun 114 yıllık köklü geçmişinden kaynaklanan iş kültürü ve tanınırlığı Oda hizmet binasının merkezi konumu ve teknolojik altyapısının yeni ve güçlü olması Oda nın ve Oda yı temsil eden bireylerin toplumda ve kurumlar arasında saygın bir imaja sahip olması Kurum personelinin farklı alanlarda deneyimli ve eğitimli olması OBB-ODA Akreditasyon Belgesi ve S-EN-SO Kalite Yönetim Sistem Belgesi sahibi olması. Kentin iş dünyasını ilgilendiren organizasyonların düzenlenmesinde etkin rol alma Kentin kadın girişimcileriyle iletişimin güçlü olması (Kadın Girişimciler Kurulu) Sürekli yenilenme ve gelişime açık olması Yerel ve bölgesel düzeydeki sivil toplum kuruluşlarına destek verme ştirakleri ve bünyesindeki temsilcilikler ile üyelerinin gereksinimlerine geniş bir yelpazede hizmet verebilmesi. (GEME, DEK, MPM, AB Bilgi bürosu, ÜKOBR, ürk Patent Ofisi, APDK, Sigortacılık, Kalite-Der, Mediasyon Merkezi, EBN (Avrupa şletmeler Ağı) üyeliği, ABGEM, MKB, SAK(Sigorta Acenteleri cra Komitesi) Finans sektörü ile yapılan özel işbirliği protokolleri sayesinde tüm üyelerinin faydalanabileceği imkânlar sunabilmesi Hedef kitlesini ilgilendiren konularda, görüş ve önerilerine başvurulan bir oda olması, ilgili yasal düzenlemelere aktif olarak katılması Kurumun güçlü bir mali yapıya sahip olması Mevcut üyelik tabanının Kayseri deki ticari işletmelerin büyük bir kısmını kapsaması Odanın üyelerle ilişkilerinin güçlü olması Kuruluş ve sürekliliğinin yasal çerçeve ile korunuyor olması Yönetimde süreklilik ve kurumsallık Odanın, üye yararına yorum ilkesi çerçevesinde inisiyatif kullanması Üniversite ile işbirliği kültürünün ve deneyiminin olması C A R E O D A S KAYSER CARE ODAS SRAEJK PLAN /

25 Zayıf Yönler Binanın fiziksel özelliklerinin ve çalışma ortamının yetersizliği Birimlerin iş yoğunluğu nedeniyle kişisel gelişim yeni hizmetler/projeler tasarlanıp etkin biçimde uygulanması için zaman ve olanak yetersizliği Personel profilinin birbirine benzer olması nedeniyle farklı bakış açılarının eksikliği ştiraklerinin beklenen sosyal faydayı sunmasına rağmen sürdürülebilir düzeyde maddi gelir elde edememesi, Üye firmaların rekabetçi gücünü artıracak faaliyetlerin (eğitim, ulusal fuarlara ortak katılım organizasyonu ve heyet gezisi gibi) yetersizliği, Oda personeline sunulan mesleki ve kişisel gelişim için yapılan eğitimlerin yetersizliği, Üyelerin ve personelin, kurumun vizyonu, misyonu, değerleri, sunduğu hizmetler ve gerçekleştirdiği faaliyetler hakkındaki bilgi eksikliği Çevresel şartlardan oluşan fırsat ve tehditler Fırsatlar Kayseri nin ticari imajı, katılımcı ve girişimci ruhu ürkiye çapında başarılı ve ünlü Kayserili işadamları, kamu ve özel sektörde görev alan seçilmiş ve atanmış üst düzey yöneticiler ve politikacıların olması (tanınırlık, lobi ve baskı oluşturma gücü). Şehirdeki yeni altyapı yatırımlarının (Erciyes Master Planı, dünya standartlarında stadyum ve spor salonları, alışveriş merkezleri vb) iş ve turizm ortamının gelişimine ve dolayısıyla odanın genişlemesine katkı sağlama potansiyeli. Kayseri ve yakın çevresinin sahip olduğu turizm potansiyeli, ayrıca ürkiye urizm Stratejisinde belirlenen Kapadokya Kültür urizmi Gelişim Bölgesi ne coğrafi yakınlığı. Kayseri Dünya icaret Merkezinin varlığı ve KO nun KDM ne ortaklığı. lde Kalkınma Ajansının kurulması, KO nun Kalkınma Ajansı Yönetiminde temsil edilmesi. çinde bulunduğu bölge içinde iş dünyasının en fazla geliştiği şehir olması, buna bağlı olarak iş ve ulaşım imkanlarının gelişmiş olması lin köklü bir üniversiteye ve teknoparka sahip olması, ayrıca yeni kurulmuş / kurulmakta olan üniversitelerin bulunması. lde kentsel planlama ve altyapı çalışmalarının iyi durumda olması, kentin ticari açıdan cazibesini artırması. KAYSER CARE ODAS SRAEJK PLAN / C A R E O D A S

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014 2017 Dönemi KSO Stratejik Planlama ve Denetleme Kurulu Konya Aralık 2014 İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ... 3 II- GENEL PROFİL... 5 1- KSO nın Kısaca Tarihi... 5 2- KSO nın

Detaylı

Atatürk ve Çukurova Atatürk Kurtuluş Savaşı'ndan sonra en güzel konuşmalarını Çukurova'da yaptı. Bunlar öylesine anlamlı ve kalıcı idiler ki, devlet ve bilim adamlarımız, basınımız, zaman zaman, Atatürk'le

Detaylı

STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi

STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi STRATEJİK PLAN 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA YÖNTEMİ 2. STRATEJİK PLANDA YASAL DAYANAK I. DURUM ANALİZİ I.1 Tarihçe I.2 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi I.3 Faaliyet Alanları

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI Sunuş Stratejik planlar; kurumun orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN 2012-2015 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. BÖLÜM: GİRİŞ 3 2. BÖLÜM: STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI 5 3. BÖLÜM: DURUM ANALİZİ 5 3.1 - Tarihsel Gelişim 5 3.2 - Yasal Yükümlülükler

Detaylı

NTSO STRATEJİK PLAN [2009- 2013]

NTSO STRATEJİK PLAN [2009- 2013] Büyük davamız, en medeni ve en müreffeh millet olarak varlığımızı yükseltmektir. Bu yalnız kurumlarında değil düşüncelerinde temelli bir inkılâp yapmış olan büyük Türk Milletinin dinamik idealidir. Bu

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM SAYFA NO

ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM SAYFA NO ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM SAYFA NO 1. BÖLÜM : GĐRĐŞ 3 2. BÖLÜM : STRATEJĐK PLANLANMA YAKLAŞIMI 4 3. BÖLÜM : DURUM ANALĐZĐ 6 3.1. Tarihçe 6 3.1.1. Gebze Sanayisi ve Ticaret Hayatı 6 3.1.2. Gebze Ticaret Odası Tarihçesi

Detaylı

ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI GELİŞEN, DEĞİŞEN ATSO STRATEJİK PLAN 2013-2017 Dokuman Numarası: PL005 İlk Yayın Tarihi: 26.11.2013 Revizyon Tarihi: - Revizyon Numarası: 0 2 Bu Stratejik Plan, Antakya

Detaylı

2014-2017 STRATEJİK PLAN NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

2014-2017 STRATEJİK PLAN NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLAN 2014-2017 İÇİNDEKİLER 2014-2017 STRATEJİK PLAN SUNUŞ... 5 I. STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ... 7 II. GİRİŞ... 8 III. METODOLOJİ... 9 IV. MEVCUT DURUM RAPORU VE

Detaylı

İMEAK DENİZ TİCARET ODASI 2013-2016 STRATEJİK PLANI

İMEAK DENİZ TİCARET ODASI 2013-2016 STRATEJİK PLANI İMEAK İMEAK İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri İMEAK Bu kitap, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası yayınıdır. Tüm yayın hakları Odamıza aittir.

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI (2014-2017) SUNUŞ Malatya son yıllarda Anadolu nun en hızlı kalkınan kentlerinin başında gelmektedir. Tarımdan gıdaya, tekstilden sağlığa kadar oldukça geniş

Detaylı

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN - STRATEJİK PLAN Burdur, 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1 GİRİŞ... 6 1.1 Konunun Önemi... 6 1.2 Planın Amacı ve Kapsamı...6-7 2 STRATEJİK PLANLAMA VE YASAL MEVZUAT... 7 3 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 8 3.1 Planın Sahiplenilmesi...

Detaylı

BODRUM TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017

BODRUM TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 BODRUM TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 Bu Plan T.C. Bodrum Ticaret Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. FUAT ÖNDER Akreditasyon Sorumlusu NERMİN GÖNEN Kalite Sistem Sorumlusu SAADET KABLI tarafından

Detaylı

MALATYA T CARET VE SANAY ODASI STRATEJ K PLANI

MALATYA T CARET VE SANAY ODASI STRATEJ K PLANI MALATYA T CARET VE SANAY ODASI STRATEJ K PLANI (2010-2013) i ç i n d e k i l e r Sunu... 5 Malatya TSO'da Stratejk Plan Süreci... 5 1. Giri... 1 2. Stratejik Plan Haz rlama Yöntemi... 1 3. Stratejik Planda

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2013-2016

STRATEJİK PLAN 2013-2016 www.itb.org.tr 1 1.GİRİŞ 2 2. DURUM ANALİZİ 2 2.1. İzmir, Bölge ve Ülke Ekonomisinin Önemi 2 3. İZMİR TİCARET BORSASI TARİHÇESİ VE TANITIMI 3 3.1. Tarihçe 3 3.2. Kurumun Tanıtımı 4 3.3. Yasal Yükümlülükler

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1

www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2015-2018 Aralık 2014 Beypazarı / ANKARA 2 BEYPAZARI

Detaylı

BURDUR TİCARET ve SANAYİ ODASI (BUTSO) 2012-2015 STRATEJİK PLAN

BURDUR TİCARET ve SANAYİ ODASI (BUTSO) 2012-2015 STRATEJİK PLAN (BUTSO) - STRATEJİK PLAN Burdur, İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 7 1.1 Konunun Önemi... 7 1.2 Planın Amacı ve Kapsamı... 7 2 STRATEJİK PLANLAMA VE YASAL MEVZUAT... 8 3 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 9 3.1 Planın Sahiplenilmesi...

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

ADANA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI ADANA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 ÖNSÖZ Serbest piyasa ekonmisini benimsemiş ülkelerde kalkınma özel sektör eliyle gerçekleştirilmektedir. Bu yüzden, özel sektörün güçlü ve rekabet edebilir

Detaylı

ELAZIĞ TİCARET BORSASI 2014-2017 STRATEJİK PLAN

ELAZIĞ TİCARET BORSASI 2014-2017 STRATEJİK PLAN 2014-2017 STRATEJİK PLAN Elazığ, 2014 BAŞKAN DAN... 2 1 GİRİŞ... 3 1.1 Stratejik Planlamanın Önemi... 3 1.2 Planın Amacı ve Kapsamı... 4 2 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 5 3 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 6 3.1

Detaylı

Değerli Komite Üyelerimiz,

Değerli Komite Üyelerimiz, 1 Değerli Komite Üyelerimiz, Birçok üyemiz TOBB un ve Odaların işlevini sorgulamakta. Ben biraz da Türkiye de özel sektörün bir araya gelmesi ve birleşmesinde önemli yeri olan Odalarımızın kurumsal yapısını

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU STRATEJİK PLAN 2012-2016

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU STRATEJİK PLAN 2012-2016 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU STRATEJİK PLAN 2012-2016 ANKARA Kasım, 2011 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Stratejik planlama,

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞ Bandırma Ticaret Borsası 74 yıldır çağdaş borsacılık hizmetlerini sunan, Borsacılıkta yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve uygulayan, güçlü kurumsal ve mali yapısı ile

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

TARSUS TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU TARSUS TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Tarsus Ticaret Borsası, 2014 yılında kalite hedefleri ve hedeflediği yatırımları gerçekleştirerek önemli bir konuma yükseldi. Yönetim olarak hedeflediğimiz

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2012-2017 TİCARET BORSASI RTB

STRATEJİK PLAN 2012-2017 TİCARET BORSASI RTB TİCARET BORSASI STARTEJİK PLANLAMA EKİBİ Mehmet ERDOĞAN Yönetim Kurulu Başkanı Resul OKUMUŞ Meclis Başkanı Muhammet KARAOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet ÖZTABAK Sayman Üye Dr. Turgay TURNA Üye

Detaylı

SALİHLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

SALİHLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 4-Başkandan 5-Meclis Başkanlık Divanı 6-Meclis Üyeleri 7-Yönetim Kurulu 8-Disiplin Kurulu 9-TOBB Genel Kurul Delegeleri 10.11-Meslek Komiteleri 12- Oda Mevzuatı 13-TOBB Genel Kurulu 14-AB Uyum Komisyonu

Detaylı