KL MA S STEMLER. modular multi. VRF sistemlerde. Yeni JENERASYON. ak ll, çevreci, verimli, ekonomik, güvenilir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KL MA S STEMLER. modular multi. VRF sistemlerde. Yeni JENERASYON. ak ll, çevreci, verimli, ekonomik, güvenilir"

Transkript

1 KL MA S STEMLER moduar muti VRF sistemerde Yeni JENERASYON ak, çevreci, verimi, ekonomik, güveniir

2 Eektronik aan nda önderi ini her zaman koruyan Toshiba, etkinik gösterdi i tüm sanayi daar nda en yüksek kaite standartar na uygun ve yeni ürüner sunmay ike edinmiftir. Ev ve ifyereri için üretien hava kofuand rma cihazar, Toshiba n n bu aanda piyasan n önderi oma karar n göstermektedir. 875 Japon sanayisinin öncüsü oan TOSHIBA kurudu. 957 Hava kofuand rma aan nda ça fmaya bafad. 969 k taf nabiir cihaz üretti. 977 Eektronik kontroü ik hava kofuand rma cihaz n üretti. 98 k inverter teknoojisini geiftirdi. 988 k rotary kompresör teknoojisini geiftirdi. 999 Ozon tabakas na zarar vermeyen so utucuara ça fan bir hava kofuand r c serisi üretti. Montrea Protokou ve yönergeerine uygun oarak hava kofuand rma cihazar n n çevre üzerindeki zarar etkierini azatan ik kuruuf odu En ieri inverter teknoojisine sahip 2 ve 3 boruu Super Muti serisi ie VRF (de ifken so utkan debii) uyguamaar nda bir devrim yaratt. Eektrik tüketimi en aza indiridi. COP de ereri 3-5 in üzerine ç kar d. Yeni jenerasyon VRF sistemi Moduar Muti yi geiftirdi ve piyasaya sundu. Moduar Muti, VRF sistemeri içinde performans, interactive inteigence sofistike kontro sistemi ve sisteme ekenen aktif so utkan kaçak dedektörüye fark bir düzemdedir. Moduar Muti, Toshiba Carrier n ngitere deki fabrikas nda üretiiyor ve tüm Türkiye de Aarko Carrier n, h z temin, mühendisik, süpervizyon, bak m ve yedek parça güvencesiye sunuuyor. içindekier VRF nedir VRF sisteminin yararar Toshiba VRF yi ayr ca k k an 0 neden eri teknooji D f üniteer Moduar Muti: Yeni ve benzersiz tasar m Sistem verieri ç üniteer 4 Yönü Kaset Tipi 2 Yönü Kaset Tipi Kana Tip nce Kana Tip Duvar Tipi Tavan Tipi Konso Tipi fiase Tipi 4 Serisi A kumandaar Ak etkiefim (Interactive Inteigence) Boruama tasar m Sistem s n rar Tasar mda ve serviste bigisayar deste i Havadan havaya s de iftirgeci

3 VRF (Variabe Refrigerant Fow) nedir? Yafam aanar n n ikimendirmesinin üks omaktan ç k p bir ihtiyaç haini amas ie hava kofuand rma pazar gün geçtikçe artan bir h za büyümüf ve proje sahiperinin bekentieri sadece s tma ya da so utman n çok ötesine geçmiftir. Toshiba VRF sistemeri tüm bu bekentieri karf amak üzere günümüzün son teknoojisiye donat m ft r. VRF teknoojisi VRF (De ifken So utucu Debii) sistemer, geifmif kontro ve ak f denetim üniteeri ie donat m f, gerekti i kadar so utucu ak fkan n do ru faz ve do ru zamanda ihtiyaç duyuan yere sevk edierek s tma ve so utmada kuan mas n sa ayan kima sistemeridir. VRF sistemerinin a f m f DX spit kima sistemerinden teme fark tek bir so utucu hatt na iste e ba oarak 8-40 HP kapasite ara nda maksimum 5 d f ve 40 iç ünitenin ba anabimesi ve geifmif kontro imkanar d r. Teephone House - Londra hangi projeerde VRF? Biribirinden ba ms z birden faza bögenin ikimendirme ihtiyac n n odu u ve yük ihtiyac n n süreki de ifti i ote, hastane, ofis, restoran, ma aza, tiyatro, sinema gibi yap ar. Cam giydirme cephei binaar, mimari unsurar n ön panda odu u ya da d f cephesinde deformasyon istenmeyen tarihi yap ar. Bina içinde so utucu gaz boruar na göre çok büyük yer kapayan hava kanaar n n geçirimesinin zor odu u yap ar. Mekanik tesisata yeterince yer ayr amayan, so utucu sistemin aç k havaya (çat, bahçe) konumas gereken yap ar. Her noktas nda konfor istenen viaar. Ayr böümerindeki kirac grupar n n kendierine öze ikimendirme faturas istedi i (harcanan enerji kontroü) if merkezeri, pazaar. fetme maiyeterinin düfük omas n n istendi i tüm projeer. 3 KL MA S STEMLER

4 VRF sisteminin yararar Standart bir VRF sisteminden bekenen yararar: Uzun ömür ve yat r m n en k sa sürede geri dönmesi Sistemin y k ça fma süresinde art f Daha çok insan için daha iyi konfor kontroü Yüksek tasar m esneki i Kuan m aanar nda daha yüksek konfor Yüksek güveniirik Az aan ifgai Düfük ses seviyesi Konforun h z sa anmas ve da t mas Düfük ifetme maiyeti Toshiba VRF 0 Uzun ömür ve yat r m n en k sa sürede geri dönmesi 2 Sistemin y k ça fma süresinde art f 3 Daha çok insan için daha iyi konfor kontroü 4 Yüksek tasar m esneki i 5 Kuan m aanar nda daha yüksek konfor 6 Yüksek güveniirik 7 Az aan ifgai 8 Düfük ses seviyesi 9 Konforun h z sa anmas ve da t mas Düfük ifetme maiyeti in inverter kompresör ç üniteerde bas nç ve s cak k sensör kontroeri Çan fekinde yeni hava at f a z ve gizi fan Ak ya dengeeme sistemi Ak güç yönetim ünitesi-toshiba patenti Ayr kompresör hücresi ve küp biçimi 4 yönü batarya Kayar kompresör tabas Yereftirme için esnek boruama tasar m Otomatik sistem konfigürasyonu ve otomatik tan sistemi Eektronik harmonikeri bast rma 4

5 ifte Toshiba VRF yi ayr ca k k an 0 neden. ifetme maiyeti en düfük Modüer Muti, yüksek enerji-verimi tasar m ie geenekse sistemerden çok daha az enerji tüketir. Toshiba patenti 2 in inverter kompresör ve ak kontro sistemi tam uyumu bir ikii oufturur. Bu ikii s tma ve so utma gerekerini tam ve kesin oarak karf ar, her aanda enerji maiyetini en aza düfürür. 2. konfor da t m nda en h z Kompakt ve modüer d f üniteer koay ka monte ediecek fekide tasaranm ft r. Moduar Muti nin d f ünitesinin,70x99x75 cm boyutar ve 295 kg a r ya, dünyadaki asansörerin %95 i ie taf n abiir omas Toshiba n n üstünü ü ve kuan c ar na sa ad montaj koay konusunda bir fikir verebiir. 3. ses seviyesi çok düfük Moduar Muti öze küp biçimi 4 yönü bataryas, yüksek teknoojii gizi fan, sessiz inverter kompresörü ve öze kompresör böümü ie ses seviyesini, ik üniteerde 58 db(a) ya kadar düfürmeyi bafarm ft r. 4. yer ifgai daha az 30 HP Çat ve bahçede aç k havaya yereftiriebien, donma korumas gerektirmeyen Moduar Muti, DAHA AZ ALAN esnek tasar m özeikeri ve kompakt boyutar ya çok az yer kapar HP aras ndaki modeer çok küçük aanara (99x75 cm) yereftiriebiir. Böyece kuan c, daha faza aan ifyeri ya da otopark vb. oarak de erendirerek ek geir sa ayabiir. 5. güveniriik çok yüksek Toshiba patenti PMV vana, s cak k ve bas nç sensöreri kombinasyonu ie iç üniteye giren ak fkan miktar çok hassas biçimde kontro ediir. Bu donan m ie mükee uyum sa ayan 2 in kompresör ve ya yönetimi MMS sistemere sa am k ve güveniirik kazand r r. 6. kuan m aanar nda daha faza konfor Moduar Muti sistemi aanara böünmüf (zone) uyguamaar için ideadir.kofuand r acak aanar, iç ünitenin d f üniteden uzak k ya da yak n na ba omadan h z ve üniform bir fekide kontro ediebiir, iç üniteerde bütünefik ak fkan s cak k ve bas nç öçümü ie hassas s cak k kontroü (± 0,5 C) sa an r. K f n - 5 C d f hava s cak nda bie mükee s tma sa an r. ç ünite kapasiteeri, kuan c n n iste ine göre tekrar ayaranabiir (manua capacity setting). 7. tasar mda yüksek esnekik 5 MMS Moduar Muti sisteminde, tek so utucu devresine 5 d f, 40 iç ünite ba anabiir HP (22,4-28,8 40 ) kapasite ara nda 9 fark kapasite seçene i iç ünite vard r. D f üniteere kapasiteerinin %35 üzerinde iç ünite ba anabiir. 2 boruu Is Pompa ve sadece so utma sistemere ek oarak en son geiftirien 3 boruu s geri kazan m sistem seçene i (YEN Super Muti-i) tasar mc ara yepyeni oanakar sunar. Moduar Muti boruama tasar m, do rusa ve dikey branfman kombinasyonar ya benzersizdir. Tüm branfman seçenekerini (2 i joint, 4 ve 8 i header) birbirinin ard na kuanma oana, 46 HP kapasiteye kadar tasar mda çok yüksek esnekik sa ar. Ek oarak boruama maiyetinden ve montaj zaman ndan tasarruf ediir. 8. daha çok insan için daha iyi konfor kontroü Ak Etkiefimi Moduar Muti kontro sistemeri her iç ünitenin, kuan c n n ihtiyac na göre ba ms z oarak kontro edimesini sa ar. Opsiyone, PC ye uyumu, Windows «at nda ça fabien, kuan c dostu, teefon ve internetten erifim oanak, geifmif Artifica Inteigence yönetim sistemiye 024 iç ünite kontro ediebiir. LonWorks «ve günümüzde kuan an birçok bina yönetim sistemi ie uyumu ça f r. Enerji tüketim kontro istemi ie her iç ünitenin tüketti i enerji ayr ayr hesapanabiir. 9. sistemin y k ça fma süresi daha faza 40/5 Moduar Muti Sef-diagnostic sistemi ve Dyna Doctor III program ie servis ve bak m hizmeterinin h z ve hatas z yap mas sa an r. Tüm sistem komponenterine koay uaf abiir. Bunun yan nda son derece güçü ve koay kuan m Interactive Inteigence kontro sistemi sundu u oanakara sistemin tüm y içinde daha uzun süre ça f r kamas n sa ar. 0. yat r m n geri dönüfü daha k sa sürede ve daha h z Tam kaite kontro, kuan an dünya kas nda komponenter ve sistem tasar m ndaki güveniirik sistemin ömrünün daha uzun omas, bafka bir deyife yat r m n geri dönüfünün maksimize edimesi demektir. Yüksek verim, idea sistem kontroü, uusararas standartarda sistem biefeneri, güveniir ve kesintisiz ça fma ie uzun ömür yat r m geri dönüfünü en idea noktaya taf r. 5 KL MA S STEMLER

6 Ozon af nd rma etkisi = 0 HFC so utucu ak fkan Toshiba Ozon tabakas na zarar vermeyen so utucuar kuand ürün dizisini 999 y nda geiftirerek bu aanda öncü odu. Tüm Toshiba VRF ürüneri ozon af nd rma etkisi 0 oan ie kuan acak fekide tasaranm ft r. EN378 güvenik Avrupa EN378 yönergesinin beiredi i maksimum so utucu s z nt s n rar ço u proje tasar m nda beireyicidir. Moduar Muti kontro patformunun esneki i, sisteme so utucu s z nt dedektörerinin ekenmesine izin verir. ak fkan s z nt kontro sistemi Sisteme opsiyone oarak ekenebien RDC sistemi ikimendirien ortam hava kaitesini süreki öçerek ortamdaki so utucu miktar (s z nt ) önceden beirenen s n rar n üzerine ç kt nda duyuabiir aarm ve VRF sistemine uyar sinyai verir. Uyar sinyai ie d f so utucu vanaar kapan r, gaz ak f durduruur, böyece kaçak oan iç ünite sistemden izoe ediir ve kaçak kontro at na a nm f our. 6

7 tutar ideri in gere i süreki araft rma INVERTER THE INVERTER OF INVERTER-DRIVE AIRCON TECHNOLOGY Toshiba inverter kompresör teknoojisini geiftirdi ve bu aanda en iyi ürüneri sunmaya devam ediyor. Toshiba VRF sistemerinde kuan an inverter teknoojisi sayesinde, d f üniteer sadece ihtiyaca karf k verecek kadar ça farak minimum seviyede enerji tüketirer. düfük ifetme maiyeti Toshiba VRF sistemerinde inverter teknoojisi ie uyumu kontro oanakar ya, ikimendirien her ortam (zone) birbirinden ba ms z kontro ediebiir. Bu sayede sadece ihtiyaç oan aanarda ikimendirme yap rken, ihtiyaç omayan aanar için enerji harcanmaz. Sistemin o anki topam yükü inverter ve 2 in kompresörerin uyumu ça fmas sayesinde minimum kapasite ie sa an r. Is geri kazan m sistemerde, sistemin topam s tma ve so utma ihtiyaçar kompresörere yükenmeden s cak ve so uk aanar aras nda so utucu ak fkan dengesi sa anarak karf an r. Böyece ifetme masrafar, ka t üzerinde de i gerçekten minimize ediir. Nomina yükün %0 undan tam kapasiteye kadar oransa yük kontroü. Topam d f ünite kapasitesinin %35 üzerinde iç ünite ba ayabime imkan. ±0,5 C s cak k ara nda hassas s cak k kontroü. Yeni geiftirimif, yüksek verimi, 4 yüzü batarya ve mükee hava ç k f sa ayan fan tasar m. minimum eektromanyetik harmoniker Eektromanyetik harmonikeri düfüren DC reaktör. 2 in kapa ikiz kompresör teknoojisi sayesinde modüde %50, 46 HP sistemde %88 düfürümüf eektromanyetik harmoniker. ak güç yönetim sistemi Toshiba Inteigent Power Drive Unit (IPDU) sayesinde, iç ünite bas nç ve s cak k sensöreri Her iç ünitede buunan 3 s cak k ve gaz bas nç sensörü ie; ç ünite, gaz hatt n n neresinde oursa osun kendisinden önceki iç ünite ve ba ant eemanar ndan (branfmanar) ba ms z kendi ihtiyac n tam oarak beirer. ç ünite so utucu ihtiyac d f üniteye bidirierek gereki enerji transferi sa an r. Tüm bunar kapasite dagaanmaar omadan sadece ihtiyaca cevap verecek biçimde hassas oarak gerçekeftiriir. benzersiz ya yönetim sistemi 46 HP ye kadar maksimum 5 d f ünite tek so utucu devresinde beraber ça fabiir. %0-00 kapasite ara nda hassas oransa kontro. ç üniteerde buunan s cak k ve bas nç sensöreri ie tam uyumu ça fma. Inv. Fixed Fixed Fixed D f üniteerde ya seviyesi süreki öçüür. Ya n kompresöre düzeni dönüfü sa an r. Modüer d f üniteer aras ndaki ya seviyesi süreki dengededir. Saat baf ya geri topamas otomatik yap r. 3 C n at ndaki s cak karda kompresöre s cak gaz enjekte edierek kompresöre ikit yürümesi engeenir. Fixed Inv. 5 HP Fix. 5 HP Fix. 5 HP Fix. 5 HP Fix. 5 HP Fix. 5 HP Fix. 4 HP Fix. 4 HP Fix. 4 HP Fix. 4 HP London Mienium Bridge (City of London Schoo) 7 KL MA S STEMLER

8 d f üniteer Gerçek bir teknooji harikas oan Toshiba VRF sistemer, yüksek performansar, düfük enerji tüketimeri, kompakt boyutar ve son derece sessiz ça fmas ya proje sahiperinin tüm bekentierin karf ar HP (4 kademe) HP (5 kademe) HP (5 kademe) HP (3 kademe) ki boruu Moduar Muti (MMS) sistemer inverteri ve sabit h z d f ünite kombinasyonar ie 22,4 tan 28,8 a kadar 9 fark modee, 40 adete kadar iç ünitenin tüm ikimendirme ihtiyaçar na cevap verirer. Yeni üç boruu Super Muti-i sistemer, 28 so utma kapasitesinde 6 adete kadar iç ünitenin ayn anda s tma ve so utma ihtiyaçar n karf ayabiecek fekide tasaranm fard r. Moduar Muti sistemere ayn d f görünüf ve boyutardad r. AI 4 serisi kontroere entegredirer. Modüer yap ya sahip omayan Super Muti-i sistemeri yap arda s geri kazan m doay s ya enerji tasarrufunu maksimize etmek için gaz ak f da t c ar ie beraber ça f rar. 8

9 moduar muti: yeni ve benzersiz bir tasar m Yeni genif çap fan Yeni aerodinamik tasar m, kanat yüzeyerindeki hava ak f kaçakar n minimize eder. Bu sayede büyük hacimerdeki havan n büyük güç harcamadan ve çok düfük ses seviyesi ie hareketi sa an r. Yeni tasar m sayesinde, fan say s bire düfürümüf ve d f ünite boyutar küçümüftür. Yeni hava at f a z tasar m Genif çap, gizenmif fana ekenen yeni hava at f a z ie mükee hava defarj ve sessiz ça fma. ayr hava geçif ve kompresör hücreeri Kompresör, so utucu devresi ve eektronik birimer ayr kapa bir bömeye yereftirimif bu sayede s geçif katsay s artt r rken, kompresörden kaynakanan ses kapa bömeye hapsedierek d far at mas engeenmiftir. Yeni 4 yönü batarya Yeni dört yönü batarya sayesinde her türü yereftirmede rahat s a fverifi ve geç buzanma sa anm ft r. 2 in ikiz rotary kompresör Bir gövdenin içinde ça fan iki kompresör ie kasik mono kompresörere göre daha az enerji tüketimi, daha güveni ya ama ve minimuma indirimif eektromanyetik harmoniker. ak güç yönetim sistemi (IPDU) Tek bir kompakt inverter yönetim ünitesidir. Yüksek verimidir. Sistemi enerji tasarrufu ve konforda zirveye uaft r r. kayar taba kompresör Orjina 2 in ikiz kompresör paketi, kayar bir taba üzerine yayar ve fok emici kavuçukara sabitenmiftir. Taba kompresör titrefiminin faseye ietimini azat r. Servis ifemeri s ras nda kompresörün koayca ünite d f na a nmas ve geri montaj n sa ar. parae-ikiz PMV (eektronik genefme vafi) D f ünitede buunan parae-ikiz PMV er sayesinde hassas so utucu ak fkan hacim kontrou, yüksek konfor ve enerji tasarrufu sa an r. 9 KL MA S STEMLER

10 sistem verieri INVERTER KOMPRESÖRÜ SAB T HIZLI KOMPRESÖRLÜ Is Pompa MM-A0224HT MM-A0280HT MM-A060HX MM-A0224HX MM-A0280HX Sadece So utma MM-A0224CT MM-A0280CT MM-A060CX MM-A0224CX MM-A0280CX Kompresör Ç k f HP So utma Kapasitesi 22,4 28,0 6,0 22,4 28,0 Is tma Kapasitesi 25,0 3,5 8,0 25,0 3,5 A r k kg Yüksekik Genifik Derinik Standart Hava Ak f m 3 /h Miktar kg 5,5 7,0 5,0 7,0 9,0 Ses Seviyesi db(a) 58 ( metre) Güç Besemesi 3 Faz (Nötr), 400 (380-45) Vot, 50 Hz Pik Ak m A Ça fma Ak m -So utma A 6,2 9,5 0,6 6,2 9,5 Ça fma Ak m -Is tma A 6,7 8, 0,0 6,7 8, Güç Tüketimi-So utma 0,2 2,6 5,9 0,2 2,6 Güç Tüketimi-Is t ma 0,4,4 5,3 0,4,4 9 moduar muti sistem düzenemesi Sistem Kapasitesi BG Mode Kapasite * So utma Is tma Modü Say s Inverter D f Ünite Modüeri Sabit H z Ba anabiir ç Ünite Say s * max. Topam ç Ünite So utma Kapasitesi ** min. max. MM-A0224HT 22, MM-A0280HT 28,0 3, HP MM-A0384HT 38, HP HP MM-A0448HT 44, MM-A0504HT 50,4 56, HP MM-A0560HT 56, HP MM-A0608HT 60, HP HP MM-A0672HT 67, HP MM-A0728HT 72,8 8, MM-A0784HT 78, HP MM-A0840HT 84,0 94, HP MM-A0896HT 89, HP MM-A0952HT 95,2 06, HP MM-A0008HT 00, MM-A0064HT 06,4 9, HP MM-A0HT 2, HP MM-A076HT 7,6 3, HP MM-A0232HT 23, HP MM-A0288HT 28,8 44, * Kapasiteer Eurovent fartar nda verimiftir. So utma: D f: 35 o C KT, ç: 27 o C KT/9 o C YT. Is tma: D f: 7 o C KT/6 o C YT, ç: o C KT. ** Min. max. iç ünite kapasiteeri %50-35 iç/d f ünite kapasite oran na göre verimiftir. 0

11 iç üniteer hava kofuand rmada yeni düfünceerin, uyguamaar n öncüsü 4 Yönü Kaset Tipi Konso Tipi 2 Yönü Kaset Tipi Kana Tip Duvar Tipi nce Kana Tip Tavan Tipi fiase Tipi KL MA S STEMLER

12 4 yönü kaset tipi MM-U056 MM-U080 MM-U2 MM-U40 Çevreye karf sorumuu u ve yeni teknoojide önderi iye tan nan Toshiba özeike ie kuan mak üzere yüksek verimi kaset tip cihazar ik geiftiren firmad r. Ozon tabakas na zarar vermeyen 4 serisi 4 yönü kaset üniteeri fimdi daha sessiz, daha hafif, yereftirme ve bak m daha koay. Taze hava ba anabiir. Hava 2, 3 yada 4 yönden üfetiebiir. Kana ba anarak hava fark noktaara taf nabiir. teknik özeiker- s pompa MODEL SO UTMA KAPAS TES ISITMA KAPAS TES KAPAS TE KODU DUYULUR SO UTMA GÜÇ BESLEMES SES SEV YES (yüksek/orta/düfük h z) SO UTUCU T P BORU BA LANTILARI GAZ (D f çap) BA LANTI T P SIVI (D f çap) BA LANTI T P BATARYA T P DRENAJ BORUSU BA LANTISI (D f çap) YÜZEY BOYUTLAR PANEL T P PANEL BOYUTLARI ÜN TE A IRLI I PANEL A IRLI I PANEL DER NL - TAVANDAN FAN T P HAVA DEB S FAN MOTOR GÜCÜ PANEL RENG HAVA F LTRES SAB TLEME MERKEZ YÜKSEKL K GEN fil K DER NL K YÜKSEKL K GEN fil K DER NL K YÜKSEK HIZ ORTA HIZ DÜfiÜK HIZ FAZ GER L M FREKANS m kg kg W MM-U *.25*.5*.7* V /2 /4 LAMELL BORU 25.5 GR (GALVAN Z SAC & ISIL ZOLASYON) 6x RBC-U264PG/PGR(W)-E SANTR FÜJ PEKS BEYAZ (MUNSELL 2.9Y8.9/0.8) MM-U * V /8 3/8 LAMELL BORU 25.5 GR (GALVAN Z SAC & ISIL ZOLASYON) 6x RBC-U264PG/PGR(W)-E SANTR FÜJ PEKS BEYAZ (MUNSELL 2.9Y8.9/0.8) MM-U * V /4 (7/8 30 m nin üzerinde) 3/8 LAMELL BORU 25.5 GR (GALVAN Z SAC & ISIL ZOLASYON) 800x RBC-U464PG/PGR(W)-E SANTR FÜJ PEKS BEYAZ (MUNSELL 2.9Y8.9/0.8) MM-U V /4 (7/8 30 m nin üzerinde) 3/8 LAMELL BORU 25.5 GR (GALVAN Z SAC & ISIL ZOLASYON) 800x RBC-U464PG/PGR(W)-E SANTR FÜJ PEKS BEYAZ (MUNSELL 2.9Y8.9/0.8) Ünitenin topam yükseki i, ünite yükseki i ie pane yükseki inin topam d r. * Taboda görüen de erer yereftirme ve ifetmeye ama ifemeri s ras nda uyguan r. Kapasiteer afa da beirtien Eurovent kofuar nda beirenmiftir. So utma: ç ortam hava girif s cak 27 0 C KT, 9 0 C YT, d f ortam hava s cak 35 0 C KT, Is tma: ç ortam hava girif s cak 0 C KT, d f ortam hava s cak 7 0 C KT, 6 0 C YT, Ça fma ara kar iç ortam kofuar So utma: Maksimum 32 0 C KT, C YT, minimum8 0 C KT, C YT, Nem oran : Maksimum % 80 Is tma: Maksimum 29 0 C KT, minimum5 0 C KT Ça fma ara kar d f ortam kofuar So utma: Maksimum 43 0 C KT, minimum -5 0 C KT Is tma: Maksimum 2 0 C KT, minimum -5 0 C KT 2

13 4 yönü kaset tipi nce tasar m panjur ( ). Ozon dostu so utucu kuanacak fekide tasaranm f ve geiftirimiftir. nce, tek parça, koay temizenebien pane. Yüksek verimi drenaj pompas. 7 db e kadar daha sessiz ça fma. Ayaranabiir hava da t m. Taze hava girif (beseme) oana. Yeni infa edien ve yenienen binaar için idea. Çok hafif, yereftirmesi koay, bak m basit. Kanaa ba anabime oana. Uzun ömürü, y kanabiir hava fitresi. Senkronize motoru hava da t m kanatar. Uzaktan kumanda ie koay kuan m. kesin kapasite kontroü Duvar tipi iç üniteer, so utucu kofuar n oka oarak izeyebien s cak k ve bas nç sensöreriye donat m ft r. Bir PMV vana, d f ünitenin taebine göre so utucu ak f ve debisini ayarar. Böyece bir da t c kutusuna gerek kamadan, bütün kofuarda kesin performans sa an r. esnek hava da t m Cihaz n 2, 3 veya 4 yan na hava da t m yap abiir. Ek oarak motoru panjur ünitesi, süpürme (sweep) ie bei bir aana veya önceden ayaranm f bei bir aç daki bögeye hava gönderebiir. Ayr ca, düzgün bir fekie sahip omayan odaarda daha iyi hava da t m için ünite üzerinde kana ba ant s sa ayan ç k f buunur. performans ayar Üniteer fabrikadan standart ayar geir. Bununa birikte so utman n ve duyuur s oran n n optimizasyonu için kapasiteer (performans) tekrar ayaranabiir. taze hava besemesi Bu özeik, Toshiba 4 yönü kaset tip kimaar na, d f ortam havas n n kofuand r m f oarak iç ortama a nmas n sa ayarak ek bir üstünük kazand r r. sessiz ça ft rma Havan n aerofi fana düzgün biçimde uafmas n sa ayan, öze tasaranm f hava girifi ve aerodinamik panjurar sayesinde cihaz ses seviyesi önemi oranda düfürümüftür. 3 h z fan, hava ç k f hacmini otomatik ya da ee ayarayacak biçimde kontro eder. Cihaz en yüksek fan h z nda bie sessiz ça f r. koay yereftirme/bak m 4 yönü kaset tipi kimaar, yeni ince ik zgaraar ie her türü asma tavana koayca yereftiriebiir. Hafiftir. Tek parça pane yereftirmeyi daha da koayaft r r. Panjur kanatç kar ya senkronize oan panein yüzeyeri siinerek koayca temizenebiir. Uzun ömürü, y kanabiir fitre bak m gereksinimini en aza indirir. iste e ba aksesuarar Ak fkan s z nt kontro sistemi ie uyumu C Merkezi kumanda ie uyumu 7 günük zaman programay c timer (gün atama ) BMS Bina yönetim sistemine uygun nternetten erifim D fardan ça ft rma için ara birim Kabou LCD ekran uzaktan kumanda Sistem durumunun uzaktan beirenmesi için modü Enerji kontro/izeme sistemine uygun K z ötesi uzaktan kumanda 3 KL MA S STEMLER

14 2 yönü kaset tipi MM-TU028 MM-TU042 MM-TU056 Asma tavan hacminin s n r odu u gizi tavan uyguamaar nda çok ince Toshiba 2 yönü kaset tipi cihazara sorun yafanmaz. teknik özeiker- s pompa MODEL SO UTMA KAPAS TES ISITMA KAPAS TES KAPAS TE KODU DUYULUR SO UTMA GÜÇ BESLEMES SES SEV YES (yüksek/orta/düfük h z) SO UTUCU T P BORU BA LANTILARI GAZ (d f çap) BA LANTI T P SIVI (d f çap) BA LANTI T P DRENAJ BORUSU BA LANTISI YÜZEY BOYUTLAR SAB TLEME MERKEZ YÜKSEKL K GEN fil K DER NL K PANEL T P PANEL BOYUTLARI YÜKSEKL K GEN fil K DER NL K A IRLIK PANEL A IRLI I PANEL DER NL - TAVANDAN FAN T P HAVA DEB S YÜKSEK HIZ ORTA HIZ DÜfiÜK HIZ PANEL RENG FAZ GER L M FREKANS m kg kg MM-TU * V /2 / ABS GR (GALVAN Z SAC & ISIL ZOLASYON) 40X RBC-U34PG(W)-E ,5 25 TERS AKIfiLI PEKS BEYAZ (MUNSELL 2.9Y8.9/0.8) HAVA F LTRES * Taboda görüen de erer yereftirme ve ifetmeye ama ifemeri s ras nda uyguan r. MM-TU * V /2 / ABS GR (GALVAN Z SAC & ISIL ZOLASYON) 40X RBC-U34PG(W)-E ,5 25 TERS AKIfiLI PEKS BEYAZ (MUNSELL 2.9Y8.9/0.8) Kapasiteer afa da beirtien Eurovent kofuar nda beirenmiftir. So utma: ç ortam hava girif s cak 27 0 C KT, 9 0 C YT, d f ortam hava s cak 35 0 C KT, Is tma: ç ortam hava girif s cak 0 C KT, d f ortam hava s cak 7 0 C KT, 6 0 C YT, Ça fma ara kar iç ortam kofuar So utma: Maksimum 32 0 C KT, C YT, minimum8 0 C KT, C YT, Nem oran : Maksimum % 80 Is tma: Maksimum 29 0 C KT, minimum5 0 C KT Ça fma ara kar d f ortam kofuar So utma: Maksimum 43 0 C KT, minimum -5 0 C KT Is tma: Maksimum 2 0 C KT, minimum -5 0 C KT MM-TU * V /2 / ABS GR (GALVAN Z SAC & ISIL ZOLASYON) 40X RBC-U34PG(W)-PE ,5 25 TERS AKIfiLI PEKS BEYAZ (MUNSELL 2.9Y8.9/0.8) 4

15 2 yönü kaset tipi Kompakt: Yan z 90 ik bofuk gerektirir. nce tasar m panjur (25 ). Sessiz ça fma. Ayaranabiir hava da t m. Motoru hava da t m kanatar. Koay montaj ve bak m. Yeni infa edien veya yenienen binaar için idea. Ozon dostu so utucu kuanacak fekide tasaranm f ve geiftirimiftir. esnek hava da t m Kofuand r m f hava, cihaz n her iki yan ndan da t r. Ek oarak motoru panjur ünitesi, süpürme (sweep) ie bei bir aana veya önceden ayaranm f bei bir aç daki bögeye hava gönderebiir. Kuan m koay bir uzaktan kumandaya oda içindeki hava ak m koayca kontro ediir. kesin kapasite kontroü Duvar tipi iç üniteer, so utucu kofuar n oka oarak izeyebien s cak k ve bas nç sensöreriye donat m ft r. Bir PMV vana, d f ünitenin taebine göre so utucu ak f ve debisini ayarar. Böyece bir da t c kutusuna gerek kamadan, bütün kofuarda kesin performans sa an r. sessiz ça fma 3 h z fan, hava ak f hacmini otomatik ya da ee ayaranacak biçimde kontro eder. Cihaz, en yüksek fan h z nda bie sessiz ça f r. koay montaj ve bak m 2 yönü kasetin derini i 90 dir ve küçük bir tavan ara na bie, yan zca 25 ik zgara görünecek biçimde gizenebiir. Uzun ömürü, y kanabiir hava fitresinin bak m koayd r. performans ayar Üniteer fabrikadan standart ayar geir. Bununa birikte so utman n ve duyuur s oran n n optimizasyonu için kapasiteer (performans) tekrar ayaranabiir. iste e ba aksesuarar Ak fkan s z nt kontro sistemi ie uyumu C Merkezi kumanda ie uyumu 7 günük zaman programay c timer (gün atama ) sistemine uygun BMS Bina yönetim nternetten erifim D fardan ça ft rma için ara birim Kabou LCD ekran uzaktan kumanda Sistem durumunun uzaktan beirenmesi için modü Enerji kontro/izeme sistemine uygun 5 KL MA S STEMLER

16 duvar tipi MM-K/KR042 MM-K/KR056 MM-K/KR080 22,5 cm derini indeki kompakt duvar üniteeri, her türü iç dekorasyona ve ticari uyguamaara uygundur. KR modeeri k z ötesi uzaktan kumanda uyumudur. teknik özeiker - s pompa MODEL SO UTMA KAPAS TES ISITMA KAPAS TES KAPAS TE KODU DUYULUR SO UTMA GÜÇ BESLEMES SES SEV YES (yüksek/orta/düfük h z) SO UTUCU T P SO UTUCU KONTROL BORU BA LANTILARI GAZ (d f çap) BA LANTI T P SIVI (d f çap) BA LANTI T P DRENAJ BORUSU BA LANTISI RENK BOYUTLAR A IRLIK FAN T P HAVA DEB S SAB TLEME MERKEZLER YÜKSEKL K GEN fil K DER NL K YÜKSEK HIZ ORTA HIZ DÜfiÜK HIZ FAN MOTOR GÜCÜ HAVA F LTRES FAZ GER L M FREKANS m kg W MM-K/KR *.0*.25* PMV /2 /4 PEKS BEYAZ (MUNSELL IY8.9/0.5) 00x560 (MAX) TERS AKIfiLI * Taboda görüen de erer yereftirme ve ifetmeye ama ifemeri s ras nda uyguan r. MM-K/KR * PMV /2 /4 PEKS BEYAZ (MUNSELL IY8.9/0.5) 00x560 (MAX) TERS AKIfiLI MM-K/KR * PMV 5/8 3/8 PEKS BEYAZ (MUNSELL IY8.9/0.5) 00x900 (MAX) TERS AKIfiLI Kapasiteer afa da beirtien Eurovent kofuar nda beirenmiftir. So utma: ç ortam hava girif s cak 27 0 C KT, 9 0 C YT, d f ortam hava s cak 35 0 C KT, Is tma: ç ortam hava girif s cak 0 C KT, d f ortam hava s cak 7 0 C KT, 6 0 C YT, Ça fma ara kar iç ortam kofuar So utma: Maksimum 32 0 C KT, C YT, minimum8 0 C KT, C YT, Nem oran : Maksimum % 80 Is tma: Maksimum 29 0 C KT, minimum5 0 C KT Ça fma ara kar d f ortam kofuar So utma: Maksimum 43 0 C KT, minimum -5 0 C KT Is tma: Maksimum 2 0 C KT, minimum -5 0 C KT 6

17 duvar tipi Sessiz ça fma. Ayaranabiir hava ak f Yereftirmesi koay, bak m basit. Temizenebiir fitre. 3 fan h z. Ozon dostu so utucu kuanacak fekide tasaranm f ve geiftirimiftir. KR tiperi IR kontroör için uygundur. kesin kapasite kontroü Duvar tipi iç üniteer, so utucu kofuar n oka oarak izeyebien s cak k ve bas nç sensöreriye donat m ft r. Bir PMV vana d f üniteerin taebine göre so utucu ak f ve kapasitesini ayarar. Böyece bir da t c kutusuna gerek kamadan, bütün kofuarda kesin performans sa an r. performans ayar Üniteer fabrikadan standart ayar geir. Bununa birikte so utman n ve duyuur s oran n n optimizasyonu için kapasiteer (performans) tekrar ayaranabiir. ayaranabiir hava debisi Üç h z fan, ee veya motoru hava da t m kanatar ie birikte kontro edierek hava debisi ayaranabiir. koay kuan m Kuan m koay uzaktan kumanda ie cihaz n tüm ifeveri kontro ediebiir. yereftirme ve bak m koay Ç kabiir yan paneeri, ince so utucu ak fkan boruar ve ask sistemiye montaj çok koayd r. Y kanabiir hava fitreeri bak m ifemerini basiteftirir. iste e ba aksesuarar Ak fkan s z nt kontro sistemi ie uyumu C Merkezi kumanda ie uyumu 7 günük zaman programay c timer (gün atama ) BMS Bina yönetim sistemine uygun* nternetten erifim D fardan ça ft rma için ara birim Kabou LCD ekran uzaktan kumanda Sistem durumunun uzaktan beirenmesi için modü Enerji kontro/izeme sistemine uygun K z ötesi uzaktan kumanda 7 KL MA S STEMLER

18 tavan tipi MM-C/CR042 MM-C/CR056 MM-C/CR080 MM-C/CR02 MM-C/CR040 Zarif görünümü tavan tipi cihazar, bofu u omayan tavanara uygundur ve her tavana yereftiriebiir. Tavanda dar bir girinti varsa cihaz n bir k sm girintiye yereftirierek göze daha az çarpmas sa anabiir. CR modeeri k z ötesi uzaktan kumanda uyumudur. teknik özeiker - s pompa MODEL SO UTMA KAPAS TES ISITMA KAPAS TES KAPAS TE KODU DUYULUR SO UTMA GÜÇ BESLEMES BOYUTLAR A IRLIK FAN T P HAVA DEB S SAB TLEME MERKEZLER YÜKSEKL K GEN fil K DER NL K MM-C/CR *.0* /2 /4 MPT PEKS BEYAZ (MUNSELL IY8.9/0.5) 250x ÖNE E ML * MM-C/CR * /2 /4 MPT PEKS BEYAZ (MUNSELL IY8.9/0.5) 250x ÖNE E ML YÜKSEK HIZ ORTA HIZ DÜfiÜK HIZ HAVA F LTRES * Taboda görüen de erer yereftirme ve ifetmeye ama ifemeri s ras nda uyguan r. FAZ GER L M FREKANS SO UTUCU T P SES SEV YES m YÜKSEK HIZ ORTA HIZ DÜfiÜK HIZ BORU BA LANTILARI GAZ (d f çap) BA LANTI T P SIVI (d f çap) BA LANTI T P DRENAJ BORUSU BA LANTISI (d f çap) RENK kg MM-C/CR * /8 3/8 MPT PEKS BEYAZ (MUNSELL IY8.9/0.5) 250x ÖNE E ML MM-C/CR * /4 3/8 MPT PEKS BEYAZ (MUNSELL IY8.9/0.5) 250x ÖNE E ML MM-C/CR /4 3/8 MPT PEKS BEYAZ (MUNSELL IY8.9/0.5) 250x ÖNE E ML Kapasiteer afa da beirtien Eurovent kofuar nda beirenmiftir. So utma: ç ortam hava girif s cak 27 0 C KT, 9 0 C YT, d f ortam hava s cak 35 0 C KT, Is tma: ç ortam hava girif s cak 0 C KT, d f ortam hava s cak 7 0 C KT, 6 0 C YT, Ça fma ara kar iç ortam kofuar So utma: Maksimum 32 0 C KT, C YT, minimum8 0 C KT, C YT, Nem oran : Maksimum % 80 Is tma: Maksimum 29 0 C KT, minimum5 0 C KT Ça fma ara kar d f ortam kofuar So utma: Maksimum 43 0 C KT, minimum -5 0 C KT Is tma: Maksimum 2 0 C KT, minimum -5 0 C KT 8

Premiks Tam Yoğușmalı Kombi. Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU. GARANTi

Premiks Tam Yoğușmalı Kombi. Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU. GARANTi Premiks Tam Yoğușmaı Kombi Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU GARANTi Üstün Özeiki Tam Yoğuşmaı Kombi Seradens Premiks tam yoğuşmaı kombi Seradens; Aarko nun en çok tercih edien kombisi

Detaylı

SOLUNUM 2012 çin Haz rl klar Tamam

SOLUNUM 2012 çin Haz rl klar Tamam s ounum Türkiye Sounum Araştırmaarı Derneği Yayın Organıdır Nisan 2012 a ktüe YIL 4 / SAYI 8 / SSN: 1309-5285 www.sounum.org.tr SOLUNUM 2012 çin Haz r kar Tamam TÜSAD n 34. Uusa Kongresi nde kongrenin

Detaylı

Açý Ölçer. Dijital Açý Ölçer. Açýfix maxi. Açýfix "mini. Kýsa model dijital açý ölçme aleti. Açýlý doðrularýn dar yerlerde de ölçülmesi için.

Açý Ölçer. Dijital Açý Ölçer. Açýfix maxi. Açýfix mini. Kýsa model dijital açý ölçme aleti. Açýlý doðrularýn dar yerlerde de ölçülmesi için. Açý Öçer Dijita Açý Öçer s s αα s s α s s Açýý doðruarýn hýzý ve koay öçümesi için eektronik açý öçme aeti. Dijita göstergei, böümeme 0,1 Grad, ayrýca yatay ve düþey doðrutuda su terazisi. Açýý doðruarýn

Detaylı

Doğal Gaz ve LPG'li Kombi. Serena TEKNOLOJİNİN İKİ HARİKASI SR 27 SR 20

Doğal Gaz ve LPG'li Kombi. Serena TEKNOLOJİNİN İKİ HARİKASI SR 27 SR 20 Doğa Gaz ve LPG'i Kombi Serena TEKNOLOJİNİN İKİ HARİKASI Üstün Özeiker TAMAMEN YENİ! Aarko Kombi satışarı içinde %60 ık paya ve 100.000 adete varan satışıya önemi bir yere sahip oan SERENA KOMBİ, en üstün

Detaylı

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU 2 İyi bir kamyonu mükemme kıan nedir? Çoğu insan, bu etkenin verimiik oduğunu söyeyecektir. Odukça iddiaı bir söz. Peki, gerçekte de öye mi? Bizim için

Detaylı

Yine rakipsiz. Konfor Teknoloji harikası kabin içi teknolojisiyle ve çok amaçlı koltuk sistemiyle konfor ve stil içerisinde seyahat edin.

Yine rakipsiz. Konfor Teknoloji harikası kabin içi teknolojisiyle ve çok amaçlı koltuk sistemiyle konfor ve stil içerisinde seyahat edin. Land Cruiser Prado Yine rakipsiz Yeni Land Cruiser Prado, sizi şehrin içinden aıyor, kırarın engebei arazierine götürüyor ve bunu sti, güveniirik ve Toyota yeniikeriye yapıyor. Dünya çapında 60 yıı aşkın

Detaylı

Bild in der Größe 215x70 mm einfügen. İşletme Talimatı Axor

Bild in der Größe 215x70 mm einfügen. İşletme Talimatı Axor Bid in der Größe 215x70 mm einfügen İşetme Taimatı Axor İşareter ve Semboer d e İkaz hatıratması Çevre hatıratması! Oası araç hasararı i b İpucu Davranış taebi b Yapıması gereken işem (birçok b) É=É É=É

Detaylı

hidropar hidropar Otomasyon Ürün Kataloğu İzmir

hidropar hidropar Otomasyon Ürün Kataloğu İzmir Sistemeri Bornova Caddesi No: /7H Öztim İş Merkezi TR 70 Işıkkent - Bornova / İZMİR Te :+0 7 0 pbx Fax : 00 0 www.izmir.com Ürün Kataoğu Sürücü Sistemeri Motorar ve Redüktörer Sistemeri Sistemeri Bir Bakışta

Detaylı

6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet

6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet Aziz ÇEL K Krista- f Sendikas E itim Müdürü Avrupa Sosya fiart ve Türkiye nin Çekinceeri 6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet taraf ndan imzaanan Gözden Geçirimif Avrupa Sosya fiart, Hükümet taraf ndan onayanmak

Detaylı

ML5520/21. kullanici kilavuzu

ML5520/21. kullanici kilavuzu ML5520/21 kuanici kiavuzu Sunuș Bu begenin içindeki bigierin eksiksiz, doğru ve günce oabimesi için her türü çaba gösterimiștir. Üretici, denetimi dıșındaki hataarın sonuçarından sorumu değidir. Üretici,

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

Bireysel ve Ticari Klimalar. Inverter Split Klimalar ve VRF Klima Sistemleri

Bireysel ve Ticari Klimalar. Inverter Split Klimalar ve VRF Klima Sistemleri Bireysel ve Ticari Klimalar Inverter Split Klimalar ve VRF Klima Sistemleri Systemair Güveni Tedarikçi olarak siparişten teslimata, dokümantasyondan satış sonrası hizmetlere kadar her aşamada verdiğimiz

Detaylı

Daha kaliteli hava. Klimada yenili in öncüsü

Daha kaliteli hava. Klimada yenili in öncüsü Daha kaliteli hava Klimada yenili in öncüsü 02 Daha kaliteli hava 03 Daha kaliteli hava Klimada yenili in öncüsü EkoGeliflimi leri Götürmek Toshiba olarak rge çal flmalar m z, enerji verimlili i çok yüksek,

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

Yer-Tavan Tipi Split Klima

Yer-Tavan Tipi Split Klima Yer-Tavan Tipi Split Klima YER - TAVAN TiPi SPLiT KLiMALAR fi k görünümleri ile her ortama uyum sa layabilen Flair yer-tavan tipi klimalar, montaj alan n n yetersiz oldu u mekanlarda ek bir aparata ihtiyaç

Detaylı

Hidroforlar. ALD 400-600 Serisi. Yeni Elektronik Kontrol Sistemi TSEK

Hidroforlar. ALD 400-600 Serisi. Yeni Elektronik Kontrol Sistemi TSEK Hidroforlar ALD 00-0 Serisi Yeni Elektronik Kontrol Sistemi TSEK Alarko Hidroforlar Yüksek kaliteli, verimli hidroforlarla su sorununa kesin çözüm. çme, kullanma, proses ve sulama sular n n sürekli ve

Detaylı

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Is Payölçer, Is ve Su Sayaçlar Radyo Frekans (RF) Sistemi ile Tüketim De erlerinin Uzaktan Okunarak Gider Paylafl m Hizmetinin Verilmesi Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Alarko - Techem

Detaylı

S v Yak tl Kat Kaloriferi

S v Yak tl Kat Kaloriferi S v Yak tl Kat Kaloriferi YI GARANT 03 Yeni Seri AARKO SIVI YAKITI KAT KAOR FER Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.fi. yar m yüzy la yaklaflan geçmifliyle Türkiye de s sanayisinin deneyimli ve güvenilir

Detaylı

YENİ EKONOMİK DÖNEM VE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN ÖNGÖRÜLER

YENİ EKONOMİK DÖNEM VE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN ÖNGÖRÜLER GAYRİMENKUL ARAŞTIRMA RAPORU - 8 YENİ EKONOMİK DÖNEM VE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN ÖNGÖRÜLER Dr. Can Fat Gürese Ekonomi ve Strateji Danışmanık Hizmeteri Temmz 2009 YAYINLAYAN Gayrimenk Yatırım Ortakığı Derneği

Detaylı

Do algaz ve LPG'li Kombi. Serena

Do algaz ve LPG'li Kombi. Serena Do algaz ve LPG'li Kombi Serena Ku u Kadar Bir Zarif 0063 Daha küçük bir kombi. Geniflli i sadece 44 cm. Fakat verimi daha yüksek (%91). Zarif, fakat özel malzemelerden, özel proseslerle imal edilen ve

Detaylı

Premiks Tam Yo uflmal Kombi Seradens

Premiks Tam Yo uflmal Kombi Seradens Premiks Tam Yo uflmal Kombi Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VER M N MÜKEMMEL UYUMU 4 YILDIZ ENERJ VER ML L SINIFI GARANTi Üstün Özellikli Tam Yo uflmal Kombi Seradens Premiks tam yo uflmal kombi Seradens;

Detaylı

Ortaokul_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 1

Ortaokul_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 1 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 1 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 2 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page i AFETE HAZIR OKUL Bu kitap, Başbakanık Afet ve Aci Durum

Detaylı

LG Inverter Multi Klima Sistemleri

LG Inverter Multi Klima Sistemleri climate of innovation LG Inverter Multi Klima Sistemleri & Viessmann Is Teknikleri Tic. A.fi. Sultan Orhan Mah. Kuruçeflme Mevkii No. GebzeKocaeli Tel: (02) 6 10 Fax: (02) 6 10 3 www.viessmann.com.tr Email:

Detaylı

Volvo FM inizi özelleştirin.

Volvo FM inizi özelleştirin. TEKNİK ÖZELLİKLER Vovo FM inizi özeeştirin. Hiçbir kamyon, tek başına her amaca uygun değidir. İşte bu yüzden Vovo FM, size sonsuz sayıda oasıık sunuyor. Esnek şasi düzeni ve VBI (Vovo Üstyapı Taimatarı),

Detaylı

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2977 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1931 ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S Yazarlar Fatih ÖNER (Ünite 1, 2) Serkan ÜREN (Ünite 2-5, 7) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010. Çocuk Hakları Nerede Kaldı?

ÇALIŞMA ORTAMI. İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010. Çocuk Hakları Nerede Kaldı? ISSN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010 Dünyadaki Çirkinikerin Yükünü Çocukar Taşıyor Çocuk Hakarı Nerede Kadı? İnşaatarda Yatıp Kakma Yereri İş Sağığı ve Güveniği

Detaylı

DEĞİŞKEN SOĞUTUCU AKIŞKAN DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ

DEĞİŞKEN SOĞUTUCU AKIŞKAN DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ DEĞİŞKEN SOĞUTUCU AKIŞKAN DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ Daikin Europe N.V. s. 02 Daikin, endüstriyel, ticari ve konut tipi kullanım için yüksek kaliteli iklimlendirme ekipmanlarını 70 yıldır başarılı bir şekilde

Detaylı

VI. BÖLÜM KL MA TES SATI

VI. BÖLÜM KL MA TES SATI VI. BÖLÜM KL MA TES SATI 6.1. GENEL NOTLAR 6.1.1. M MAR YERLEfi M ÖZELL KLER Farkl klima sistemlerinin yerlefliminde, toplam alan n yüzdesi olarak teknik hacim ihtiyaçlar yaklafl k olarak Tablo 6.1 de

Detaylı

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU ALG SER S DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG MONTAJ, LETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU Kod. No: A.6.1.6 Revizyon No: 141011 Kitap Bask

Detaylı

OCAK 2009 YIL 3 SAYI 14. EASY Fonksiyon Kütüphanesi. Ultra Kompakt Endüstriyel PC. WIN 1 Fuar nda Ekstra Da t m 8. Salon D-250

OCAK 2009 YIL 3 SAYI 14. EASY Fonksiyon Kütüphanesi. Ultra Kompakt Endüstriyel PC. WIN 1 Fuar nda Ekstra Da t m 8. Salon D-250 OCAK 2009 YIL 3 SAYI 14 EASY Fonksiyon Kütüphanesi Ultra Kompakt Endüstriyel PC WIN 1 Fuar nda Ekstra Da t m 8. Salon D-250 adresinde 26748 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, 2009

Detaylı