KL MA S STEMLER. modular multi. VRF sistemlerde. Yeni JENERASYON. ak ll, çevreci, verimli, ekonomik, güvenilir

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KL MA S STEMLER. modular multi. VRF sistemlerde. Yeni JENERASYON. ak ll, çevreci, verimli, ekonomik, güvenilir"

Transkript

1 KL MA S STEMLER moduar muti VRF sistemerde Yeni JENERASYON ak, çevreci, verimi, ekonomik, güveniir

2 Eektronik aan nda önderi ini her zaman koruyan Toshiba, etkinik gösterdi i tüm sanayi daar nda en yüksek kaite standartar na uygun ve yeni ürüner sunmay ike edinmiftir. Ev ve ifyereri için üretien hava kofuand rma cihazar, Toshiba n n bu aanda piyasan n önderi oma karar n göstermektedir. 875 Japon sanayisinin öncüsü oan TOSHIBA kurudu. 957 Hava kofuand rma aan nda ça fmaya bafad. 969 k taf nabiir cihaz üretti. 977 Eektronik kontroü ik hava kofuand rma cihaz n üretti. 98 k inverter teknoojisini geiftirdi. 988 k rotary kompresör teknoojisini geiftirdi. 999 Ozon tabakas na zarar vermeyen so utucuara ça fan bir hava kofuand r c serisi üretti. Montrea Protokou ve yönergeerine uygun oarak hava kofuand rma cihazar n n çevre üzerindeki zarar etkierini azatan ik kuruuf odu En ieri inverter teknoojisine sahip 2 ve 3 boruu Super Muti serisi ie VRF (de ifken so utkan debii) uyguamaar nda bir devrim yaratt. Eektrik tüketimi en aza indiridi. COP de ereri 3-5 in üzerine ç kar d. Yeni jenerasyon VRF sistemi Moduar Muti yi geiftirdi ve piyasaya sundu. Moduar Muti, VRF sistemeri içinde performans, interactive inteigence sofistike kontro sistemi ve sisteme ekenen aktif so utkan kaçak dedektörüye fark bir düzemdedir. Moduar Muti, Toshiba Carrier n ngitere deki fabrikas nda üretiiyor ve tüm Türkiye de Aarko Carrier n, h z temin, mühendisik, süpervizyon, bak m ve yedek parça güvencesiye sunuuyor. içindekier VRF nedir VRF sisteminin yararar Toshiba VRF yi ayr ca k k an 0 neden eri teknooji D f üniteer Moduar Muti: Yeni ve benzersiz tasar m Sistem verieri ç üniteer 4 Yönü Kaset Tipi 2 Yönü Kaset Tipi Kana Tip nce Kana Tip Duvar Tipi Tavan Tipi Konso Tipi fiase Tipi 4 Serisi A kumandaar Ak etkiefim (Interactive Inteigence) Boruama tasar m Sistem s n rar Tasar mda ve serviste bigisayar deste i Havadan havaya s de iftirgeci

3 VRF (Variabe Refrigerant Fow) nedir? Yafam aanar n n ikimendirmesinin üks omaktan ç k p bir ihtiyaç haini amas ie hava kofuand rma pazar gün geçtikçe artan bir h za büyümüf ve proje sahiperinin bekentieri sadece s tma ya da so utman n çok ötesine geçmiftir. Toshiba VRF sistemeri tüm bu bekentieri karf amak üzere günümüzün son teknoojisiye donat m ft r. VRF teknoojisi VRF (De ifken So utucu Debii) sistemer, geifmif kontro ve ak f denetim üniteeri ie donat m f, gerekti i kadar so utucu ak fkan n do ru faz ve do ru zamanda ihtiyaç duyuan yere sevk edierek s tma ve so utmada kuan mas n sa ayan kima sistemeridir. VRF sistemerinin a f m f DX spit kima sistemerinden teme fark tek bir so utucu hatt na iste e ba oarak 8-40 HP kapasite ara nda maksimum 5 d f ve 40 iç ünitenin ba anabimesi ve geifmif kontro imkanar d r. Teephone House - Londra hangi projeerde VRF? Biribirinden ba ms z birden faza bögenin ikimendirme ihtiyac n n odu u ve yük ihtiyac n n süreki de ifti i ote, hastane, ofis, restoran, ma aza, tiyatro, sinema gibi yap ar. Cam giydirme cephei binaar, mimari unsurar n ön panda odu u ya da d f cephesinde deformasyon istenmeyen tarihi yap ar. Bina içinde so utucu gaz boruar na göre çok büyük yer kapayan hava kanaar n n geçirimesinin zor odu u yap ar. Mekanik tesisata yeterince yer ayr amayan, so utucu sistemin aç k havaya (çat, bahçe) konumas gereken yap ar. Her noktas nda konfor istenen viaar. Ayr böümerindeki kirac grupar n n kendierine öze ikimendirme faturas istedi i (harcanan enerji kontroü) if merkezeri, pazaar. fetme maiyeterinin düfük omas n n istendi i tüm projeer. 3 KL MA S STEMLER

4 VRF sisteminin yararar Standart bir VRF sisteminden bekenen yararar: Uzun ömür ve yat r m n en k sa sürede geri dönmesi Sistemin y k ça fma süresinde art f Daha çok insan için daha iyi konfor kontroü Yüksek tasar m esneki i Kuan m aanar nda daha yüksek konfor Yüksek güveniirik Az aan ifgai Düfük ses seviyesi Konforun h z sa anmas ve da t mas Düfük ifetme maiyeti Toshiba VRF 0 Uzun ömür ve yat r m n en k sa sürede geri dönmesi 2 Sistemin y k ça fma süresinde art f 3 Daha çok insan için daha iyi konfor kontroü 4 Yüksek tasar m esneki i 5 Kuan m aanar nda daha yüksek konfor 6 Yüksek güveniirik 7 Az aan ifgai 8 Düfük ses seviyesi 9 Konforun h z sa anmas ve da t mas Düfük ifetme maiyeti in inverter kompresör ç üniteerde bas nç ve s cak k sensör kontroeri Çan fekinde yeni hava at f a z ve gizi fan Ak ya dengeeme sistemi Ak güç yönetim ünitesi-toshiba patenti Ayr kompresör hücresi ve küp biçimi 4 yönü batarya Kayar kompresör tabas Yereftirme için esnek boruama tasar m Otomatik sistem konfigürasyonu ve otomatik tan sistemi Eektronik harmonikeri bast rma 4

5 ifte Toshiba VRF yi ayr ca k k an 0 neden. ifetme maiyeti en düfük Modüer Muti, yüksek enerji-verimi tasar m ie geenekse sistemerden çok daha az enerji tüketir. Toshiba patenti 2 in inverter kompresör ve ak kontro sistemi tam uyumu bir ikii oufturur. Bu ikii s tma ve so utma gerekerini tam ve kesin oarak karf ar, her aanda enerji maiyetini en aza düfürür. 2. konfor da t m nda en h z Kompakt ve modüer d f üniteer koay ka monte ediecek fekide tasaranm ft r. Moduar Muti nin d f ünitesinin,70x99x75 cm boyutar ve 295 kg a r ya, dünyadaki asansörerin %95 i ie taf n abiir omas Toshiba n n üstünü ü ve kuan c ar na sa ad montaj koay konusunda bir fikir verebiir. 3. ses seviyesi çok düfük Moduar Muti öze küp biçimi 4 yönü bataryas, yüksek teknoojii gizi fan, sessiz inverter kompresörü ve öze kompresör böümü ie ses seviyesini, ik üniteerde 58 db(a) ya kadar düfürmeyi bafarm ft r. 4. yer ifgai daha az 30 HP Çat ve bahçede aç k havaya yereftiriebien, donma korumas gerektirmeyen Moduar Muti, DAHA AZ ALAN esnek tasar m özeikeri ve kompakt boyutar ya çok az yer kapar HP aras ndaki modeer çok küçük aanara (99x75 cm) yereftiriebiir. Böyece kuan c, daha faza aan ifyeri ya da otopark vb. oarak de erendirerek ek geir sa ayabiir. 5. güveniriik çok yüksek Toshiba patenti PMV vana, s cak k ve bas nç sensöreri kombinasyonu ie iç üniteye giren ak fkan miktar çok hassas biçimde kontro ediir. Bu donan m ie mükee uyum sa ayan 2 in kompresör ve ya yönetimi MMS sistemere sa am k ve güveniirik kazand r r. 6. kuan m aanar nda daha faza konfor Moduar Muti sistemi aanara böünmüf (zone) uyguamaar için ideadir.kofuand r acak aanar, iç ünitenin d f üniteden uzak k ya da yak n na ba omadan h z ve üniform bir fekide kontro ediebiir, iç üniteerde bütünefik ak fkan s cak k ve bas nç öçümü ie hassas s cak k kontroü (± 0,5 C) sa an r. K f n - 5 C d f hava s cak nda bie mükee s tma sa an r. ç ünite kapasiteeri, kuan c n n iste ine göre tekrar ayaranabiir (manua capacity setting). 7. tasar mda yüksek esnekik 5 MMS Moduar Muti sisteminde, tek so utucu devresine 5 d f, 40 iç ünite ba anabiir HP (22,4-28,8 40 ) kapasite ara nda 9 fark kapasite seçene i iç ünite vard r. D f üniteere kapasiteerinin %35 üzerinde iç ünite ba anabiir. 2 boruu Is Pompa ve sadece so utma sistemere ek oarak en son geiftirien 3 boruu s geri kazan m sistem seçene i (YEN Super Muti-i) tasar mc ara yepyeni oanakar sunar. Moduar Muti boruama tasar m, do rusa ve dikey branfman kombinasyonar ya benzersizdir. Tüm branfman seçenekerini (2 i joint, 4 ve 8 i header) birbirinin ard na kuanma oana, 46 HP kapasiteye kadar tasar mda çok yüksek esnekik sa ar. Ek oarak boruama maiyetinden ve montaj zaman ndan tasarruf ediir. 8. daha çok insan için daha iyi konfor kontroü Ak Etkiefimi Moduar Muti kontro sistemeri her iç ünitenin, kuan c n n ihtiyac na göre ba ms z oarak kontro edimesini sa ar. Opsiyone, PC ye uyumu, Windows «at nda ça fabien, kuan c dostu, teefon ve internetten erifim oanak, geifmif Artifica Inteigence yönetim sistemiye 024 iç ünite kontro ediebiir. LonWorks «ve günümüzde kuan an birçok bina yönetim sistemi ie uyumu ça f r. Enerji tüketim kontro istemi ie her iç ünitenin tüketti i enerji ayr ayr hesapanabiir. 9. sistemin y k ça fma süresi daha faza 40/5 Moduar Muti Sef-diagnostic sistemi ve Dyna Doctor III program ie servis ve bak m hizmeterinin h z ve hatas z yap mas sa an r. Tüm sistem komponenterine koay uaf abiir. Bunun yan nda son derece güçü ve koay kuan m Interactive Inteigence kontro sistemi sundu u oanakara sistemin tüm y içinde daha uzun süre ça f r kamas n sa ar. 0. yat r m n geri dönüfü daha k sa sürede ve daha h z Tam kaite kontro, kuan an dünya kas nda komponenter ve sistem tasar m ndaki güveniirik sistemin ömrünün daha uzun omas, bafka bir deyife yat r m n geri dönüfünün maksimize edimesi demektir. Yüksek verim, idea sistem kontroü, uusararas standartarda sistem biefeneri, güveniir ve kesintisiz ça fma ie uzun ömür yat r m geri dönüfünü en idea noktaya taf r. 5 KL MA S STEMLER

6 Ozon af nd rma etkisi = 0 HFC so utucu ak fkan Toshiba Ozon tabakas na zarar vermeyen so utucuar kuand ürün dizisini 999 y nda geiftirerek bu aanda öncü odu. Tüm Toshiba VRF ürüneri ozon af nd rma etkisi 0 oan ie kuan acak fekide tasaranm ft r. EN378 güvenik Avrupa EN378 yönergesinin beiredi i maksimum so utucu s z nt s n rar ço u proje tasar m nda beireyicidir. Moduar Muti kontro patformunun esneki i, sisteme so utucu s z nt dedektörerinin ekenmesine izin verir. ak fkan s z nt kontro sistemi Sisteme opsiyone oarak ekenebien RDC sistemi ikimendirien ortam hava kaitesini süreki öçerek ortamdaki so utucu miktar (s z nt ) önceden beirenen s n rar n üzerine ç kt nda duyuabiir aarm ve VRF sistemine uyar sinyai verir. Uyar sinyai ie d f so utucu vanaar kapan r, gaz ak f durduruur, böyece kaçak oan iç ünite sistemden izoe ediir ve kaçak kontro at na a nm f our. 6

7 tutar ideri in gere i süreki araft rma INVERTER THE INVERTER OF INVERTER-DRIVE AIRCON TECHNOLOGY Toshiba inverter kompresör teknoojisini geiftirdi ve bu aanda en iyi ürüneri sunmaya devam ediyor. Toshiba VRF sistemerinde kuan an inverter teknoojisi sayesinde, d f üniteer sadece ihtiyaca karf k verecek kadar ça farak minimum seviyede enerji tüketirer. düfük ifetme maiyeti Toshiba VRF sistemerinde inverter teknoojisi ie uyumu kontro oanakar ya, ikimendirien her ortam (zone) birbirinden ba ms z kontro ediebiir. Bu sayede sadece ihtiyaç oan aanarda ikimendirme yap rken, ihtiyaç omayan aanar için enerji harcanmaz. Sistemin o anki topam yükü inverter ve 2 in kompresörerin uyumu ça fmas sayesinde minimum kapasite ie sa an r. Is geri kazan m sistemerde, sistemin topam s tma ve so utma ihtiyaçar kompresörere yükenmeden s cak ve so uk aanar aras nda so utucu ak fkan dengesi sa anarak karf an r. Böyece ifetme masrafar, ka t üzerinde de i gerçekten minimize ediir. Nomina yükün %0 undan tam kapasiteye kadar oransa yük kontroü. Topam d f ünite kapasitesinin %35 üzerinde iç ünite ba ayabime imkan. ±0,5 C s cak k ara nda hassas s cak k kontroü. Yeni geiftirimif, yüksek verimi, 4 yüzü batarya ve mükee hava ç k f sa ayan fan tasar m. minimum eektromanyetik harmoniker Eektromanyetik harmonikeri düfüren DC reaktör. 2 in kapa ikiz kompresör teknoojisi sayesinde modüde %50, 46 HP sistemde %88 düfürümüf eektromanyetik harmoniker. ak güç yönetim sistemi Toshiba Inteigent Power Drive Unit (IPDU) sayesinde, iç ünite bas nç ve s cak k sensöreri Her iç ünitede buunan 3 s cak k ve gaz bas nç sensörü ie; ç ünite, gaz hatt n n neresinde oursa osun kendisinden önceki iç ünite ve ba ant eemanar ndan (branfmanar) ba ms z kendi ihtiyac n tam oarak beirer. ç ünite so utucu ihtiyac d f üniteye bidirierek gereki enerji transferi sa an r. Tüm bunar kapasite dagaanmaar omadan sadece ihtiyaca cevap verecek biçimde hassas oarak gerçekeftiriir. benzersiz ya yönetim sistemi 46 HP ye kadar maksimum 5 d f ünite tek so utucu devresinde beraber ça fabiir. %0-00 kapasite ara nda hassas oransa kontro. ç üniteerde buunan s cak k ve bas nç sensöreri ie tam uyumu ça fma. Inv. Fixed Fixed Fixed D f üniteerde ya seviyesi süreki öçüür. Ya n kompresöre düzeni dönüfü sa an r. Modüer d f üniteer aras ndaki ya seviyesi süreki dengededir. Saat baf ya geri topamas otomatik yap r. 3 C n at ndaki s cak karda kompresöre s cak gaz enjekte edierek kompresöre ikit yürümesi engeenir. Fixed Inv. 5 HP Fix. 5 HP Fix. 5 HP Fix. 5 HP Fix. 5 HP Fix. 5 HP Fix. 4 HP Fix. 4 HP Fix. 4 HP Fix. 4 HP London Mienium Bridge (City of London Schoo) 7 KL MA S STEMLER

8 d f üniteer Gerçek bir teknooji harikas oan Toshiba VRF sistemer, yüksek performansar, düfük enerji tüketimeri, kompakt boyutar ve son derece sessiz ça fmas ya proje sahiperinin tüm bekentierin karf ar HP (4 kademe) HP (5 kademe) HP (5 kademe) HP (3 kademe) ki boruu Moduar Muti (MMS) sistemer inverteri ve sabit h z d f ünite kombinasyonar ie 22,4 tan 28,8 a kadar 9 fark modee, 40 adete kadar iç ünitenin tüm ikimendirme ihtiyaçar na cevap verirer. Yeni üç boruu Super Muti-i sistemer, 28 so utma kapasitesinde 6 adete kadar iç ünitenin ayn anda s tma ve so utma ihtiyaçar n karf ayabiecek fekide tasaranm fard r. Moduar Muti sistemere ayn d f görünüf ve boyutardad r. AI 4 serisi kontroere entegredirer. Modüer yap ya sahip omayan Super Muti-i sistemeri yap arda s geri kazan m doay s ya enerji tasarrufunu maksimize etmek için gaz ak f da t c ar ie beraber ça f rar. 8

9 moduar muti: yeni ve benzersiz bir tasar m Yeni genif çap fan Yeni aerodinamik tasar m, kanat yüzeyerindeki hava ak f kaçakar n minimize eder. Bu sayede büyük hacimerdeki havan n büyük güç harcamadan ve çok düfük ses seviyesi ie hareketi sa an r. Yeni tasar m sayesinde, fan say s bire düfürümüf ve d f ünite boyutar küçümüftür. Yeni hava at f a z tasar m Genif çap, gizenmif fana ekenen yeni hava at f a z ie mükee hava defarj ve sessiz ça fma. ayr hava geçif ve kompresör hücreeri Kompresör, so utucu devresi ve eektronik birimer ayr kapa bir bömeye yereftirimif bu sayede s geçif katsay s artt r rken, kompresörden kaynakanan ses kapa bömeye hapsedierek d far at mas engeenmiftir. Yeni 4 yönü batarya Yeni dört yönü batarya sayesinde her türü yereftirmede rahat s a fverifi ve geç buzanma sa anm ft r. 2 in ikiz rotary kompresör Bir gövdenin içinde ça fan iki kompresör ie kasik mono kompresörere göre daha az enerji tüketimi, daha güveni ya ama ve minimuma indirimif eektromanyetik harmoniker. ak güç yönetim sistemi (IPDU) Tek bir kompakt inverter yönetim ünitesidir. Yüksek verimidir. Sistemi enerji tasarrufu ve konforda zirveye uaft r r. kayar taba kompresör Orjina 2 in ikiz kompresör paketi, kayar bir taba üzerine yayar ve fok emici kavuçukara sabitenmiftir. Taba kompresör titrefiminin faseye ietimini azat r. Servis ifemeri s ras nda kompresörün koayca ünite d f na a nmas ve geri montaj n sa ar. parae-ikiz PMV (eektronik genefme vafi) D f ünitede buunan parae-ikiz PMV er sayesinde hassas so utucu ak fkan hacim kontrou, yüksek konfor ve enerji tasarrufu sa an r. 9 KL MA S STEMLER

10 sistem verieri INVERTER KOMPRESÖRÜ SAB T HIZLI KOMPRESÖRLÜ Is Pompa MM-A0224HT MM-A0280HT MM-A060HX MM-A0224HX MM-A0280HX Sadece So utma MM-A0224CT MM-A0280CT MM-A060CX MM-A0224CX MM-A0280CX Kompresör Ç k f HP So utma Kapasitesi 22,4 28,0 6,0 22,4 28,0 Is tma Kapasitesi 25,0 3,5 8,0 25,0 3,5 A r k kg Yüksekik Genifik Derinik Standart Hava Ak f m 3 /h Miktar kg 5,5 7,0 5,0 7,0 9,0 Ses Seviyesi db(a) 58 ( metre) Güç Besemesi 3 Faz (Nötr), 400 (380-45) Vot, 50 Hz Pik Ak m A Ça fma Ak m -So utma A 6,2 9,5 0,6 6,2 9,5 Ça fma Ak m -Is tma A 6,7 8, 0,0 6,7 8, Güç Tüketimi-So utma 0,2 2,6 5,9 0,2 2,6 Güç Tüketimi-Is t ma 0,4,4 5,3 0,4,4 9 moduar muti sistem düzenemesi Sistem Kapasitesi BG Mode Kapasite * So utma Is tma Modü Say s Inverter D f Ünite Modüeri Sabit H z Ba anabiir ç Ünite Say s * max. Topam ç Ünite So utma Kapasitesi ** min. max. MM-A0224HT 22, MM-A0280HT 28,0 3, HP MM-A0384HT 38, HP HP MM-A0448HT 44, MM-A0504HT 50,4 56, HP MM-A0560HT 56, HP MM-A0608HT 60, HP HP MM-A0672HT 67, HP MM-A0728HT 72,8 8, MM-A0784HT 78, HP MM-A0840HT 84,0 94, HP MM-A0896HT 89, HP MM-A0952HT 95,2 06, HP MM-A0008HT 00, MM-A0064HT 06,4 9, HP MM-A0HT 2, HP MM-A076HT 7,6 3, HP MM-A0232HT 23, HP MM-A0288HT 28,8 44, * Kapasiteer Eurovent fartar nda verimiftir. So utma: D f: 35 o C KT, ç: 27 o C KT/9 o C YT. Is tma: D f: 7 o C KT/6 o C YT, ç: o C KT. ** Min. max. iç ünite kapasiteeri %50-35 iç/d f ünite kapasite oran na göre verimiftir. 0

11 iç üniteer hava kofuand rmada yeni düfünceerin, uyguamaar n öncüsü 4 Yönü Kaset Tipi Konso Tipi 2 Yönü Kaset Tipi Kana Tip Duvar Tipi nce Kana Tip Tavan Tipi fiase Tipi KL MA S STEMLER

12 4 yönü kaset tipi MM-U056 MM-U080 MM-U2 MM-U40 Çevreye karf sorumuu u ve yeni teknoojide önderi iye tan nan Toshiba özeike ie kuan mak üzere yüksek verimi kaset tip cihazar ik geiftiren firmad r. Ozon tabakas na zarar vermeyen 4 serisi 4 yönü kaset üniteeri fimdi daha sessiz, daha hafif, yereftirme ve bak m daha koay. Taze hava ba anabiir. Hava 2, 3 yada 4 yönden üfetiebiir. Kana ba anarak hava fark noktaara taf nabiir. teknik özeiker- s pompa MODEL SO UTMA KAPAS TES ISITMA KAPAS TES KAPAS TE KODU DUYULUR SO UTMA GÜÇ BESLEMES SES SEV YES (yüksek/orta/düfük h z) SO UTUCU T P BORU BA LANTILARI GAZ (D f çap) BA LANTI T P SIVI (D f çap) BA LANTI T P BATARYA T P DRENAJ BORUSU BA LANTISI (D f çap) YÜZEY BOYUTLAR PANEL T P PANEL BOYUTLARI ÜN TE A IRLI I PANEL A IRLI I PANEL DER NL - TAVANDAN FAN T P HAVA DEB S FAN MOTOR GÜCÜ PANEL RENG HAVA F LTRES SAB TLEME MERKEZ YÜKSEKL K GEN fil K DER NL K YÜKSEKL K GEN fil K DER NL K YÜKSEK HIZ ORTA HIZ DÜfiÜK HIZ FAZ GER L M FREKANS m kg kg W MM-U *.25*.5*.7* V /2 /4 LAMELL BORU 25.5 GR (GALVAN Z SAC & ISIL ZOLASYON) 6x RBC-U264PG/PGR(W)-E SANTR FÜJ PEKS BEYAZ (MUNSELL 2.9Y8.9/0.8) MM-U * V /8 3/8 LAMELL BORU 25.5 GR (GALVAN Z SAC & ISIL ZOLASYON) 6x RBC-U264PG/PGR(W)-E SANTR FÜJ PEKS BEYAZ (MUNSELL 2.9Y8.9/0.8) MM-U * V /4 (7/8 30 m nin üzerinde) 3/8 LAMELL BORU 25.5 GR (GALVAN Z SAC & ISIL ZOLASYON) 800x RBC-U464PG/PGR(W)-E SANTR FÜJ PEKS BEYAZ (MUNSELL 2.9Y8.9/0.8) MM-U V /4 (7/8 30 m nin üzerinde) 3/8 LAMELL BORU 25.5 GR (GALVAN Z SAC & ISIL ZOLASYON) 800x RBC-U464PG/PGR(W)-E SANTR FÜJ PEKS BEYAZ (MUNSELL 2.9Y8.9/0.8) Ünitenin topam yükseki i, ünite yükseki i ie pane yükseki inin topam d r. * Taboda görüen de erer yereftirme ve ifetmeye ama ifemeri s ras nda uyguan r. Kapasiteer afa da beirtien Eurovent kofuar nda beirenmiftir. So utma: ç ortam hava girif s cak 27 0 C KT, 9 0 C YT, d f ortam hava s cak 35 0 C KT, Is tma: ç ortam hava girif s cak 0 C KT, d f ortam hava s cak 7 0 C KT, 6 0 C YT, Ça fma ara kar iç ortam kofuar So utma: Maksimum 32 0 C KT, C YT, minimum8 0 C KT, C YT, Nem oran : Maksimum % 80 Is tma: Maksimum 29 0 C KT, minimum5 0 C KT Ça fma ara kar d f ortam kofuar So utma: Maksimum 43 0 C KT, minimum -5 0 C KT Is tma: Maksimum 2 0 C KT, minimum -5 0 C KT 2

13 4 yönü kaset tipi nce tasar m panjur ( ). Ozon dostu so utucu kuanacak fekide tasaranm f ve geiftirimiftir. nce, tek parça, koay temizenebien pane. Yüksek verimi drenaj pompas. 7 db e kadar daha sessiz ça fma. Ayaranabiir hava da t m. Taze hava girif (beseme) oana. Yeni infa edien ve yenienen binaar için idea. Çok hafif, yereftirmesi koay, bak m basit. Kanaa ba anabime oana. Uzun ömürü, y kanabiir hava fitresi. Senkronize motoru hava da t m kanatar. Uzaktan kumanda ie koay kuan m. kesin kapasite kontroü Duvar tipi iç üniteer, so utucu kofuar n oka oarak izeyebien s cak k ve bas nç sensöreriye donat m ft r. Bir PMV vana, d f ünitenin taebine göre so utucu ak f ve debisini ayarar. Böyece bir da t c kutusuna gerek kamadan, bütün kofuarda kesin performans sa an r. esnek hava da t m Cihaz n 2, 3 veya 4 yan na hava da t m yap abiir. Ek oarak motoru panjur ünitesi, süpürme (sweep) ie bei bir aana veya önceden ayaranm f bei bir aç daki bögeye hava gönderebiir. Ayr ca, düzgün bir fekie sahip omayan odaarda daha iyi hava da t m için ünite üzerinde kana ba ant s sa ayan ç k f buunur. performans ayar Üniteer fabrikadan standart ayar geir. Bununa birikte so utman n ve duyuur s oran n n optimizasyonu için kapasiteer (performans) tekrar ayaranabiir. taze hava besemesi Bu özeik, Toshiba 4 yönü kaset tip kimaar na, d f ortam havas n n kofuand r m f oarak iç ortama a nmas n sa ayarak ek bir üstünük kazand r r. sessiz ça ft rma Havan n aerofi fana düzgün biçimde uafmas n sa ayan, öze tasaranm f hava girifi ve aerodinamik panjurar sayesinde cihaz ses seviyesi önemi oranda düfürümüftür. 3 h z fan, hava ç k f hacmini otomatik ya da ee ayarayacak biçimde kontro eder. Cihaz en yüksek fan h z nda bie sessiz ça f r. koay yereftirme/bak m 4 yönü kaset tipi kimaar, yeni ince ik zgaraar ie her türü asma tavana koayca yereftiriebiir. Hafiftir. Tek parça pane yereftirmeyi daha da koayaft r r. Panjur kanatç kar ya senkronize oan panein yüzeyeri siinerek koayca temizenebiir. Uzun ömürü, y kanabiir fitre bak m gereksinimini en aza indirir. iste e ba aksesuarar Ak fkan s z nt kontro sistemi ie uyumu C Merkezi kumanda ie uyumu 7 günük zaman programay c timer (gün atama ) BMS Bina yönetim sistemine uygun nternetten erifim D fardan ça ft rma için ara birim Kabou LCD ekran uzaktan kumanda Sistem durumunun uzaktan beirenmesi için modü Enerji kontro/izeme sistemine uygun K z ötesi uzaktan kumanda 3 KL MA S STEMLER

14 2 yönü kaset tipi MM-TU028 MM-TU042 MM-TU056 Asma tavan hacminin s n r odu u gizi tavan uyguamaar nda çok ince Toshiba 2 yönü kaset tipi cihazara sorun yafanmaz. teknik özeiker- s pompa MODEL SO UTMA KAPAS TES ISITMA KAPAS TES KAPAS TE KODU DUYULUR SO UTMA GÜÇ BESLEMES SES SEV YES (yüksek/orta/düfük h z) SO UTUCU T P BORU BA LANTILARI GAZ (d f çap) BA LANTI T P SIVI (d f çap) BA LANTI T P DRENAJ BORUSU BA LANTISI YÜZEY BOYUTLAR SAB TLEME MERKEZ YÜKSEKL K GEN fil K DER NL K PANEL T P PANEL BOYUTLARI YÜKSEKL K GEN fil K DER NL K A IRLIK PANEL A IRLI I PANEL DER NL - TAVANDAN FAN T P HAVA DEB S YÜKSEK HIZ ORTA HIZ DÜfiÜK HIZ PANEL RENG FAZ GER L M FREKANS m kg kg MM-TU * V /2 / ABS GR (GALVAN Z SAC & ISIL ZOLASYON) 40X RBC-U34PG(W)-E ,5 25 TERS AKIfiLI PEKS BEYAZ (MUNSELL 2.9Y8.9/0.8) HAVA F LTRES * Taboda görüen de erer yereftirme ve ifetmeye ama ifemeri s ras nda uyguan r. MM-TU * V /2 / ABS GR (GALVAN Z SAC & ISIL ZOLASYON) 40X RBC-U34PG(W)-E ,5 25 TERS AKIfiLI PEKS BEYAZ (MUNSELL 2.9Y8.9/0.8) Kapasiteer afa da beirtien Eurovent kofuar nda beirenmiftir. So utma: ç ortam hava girif s cak 27 0 C KT, 9 0 C YT, d f ortam hava s cak 35 0 C KT, Is tma: ç ortam hava girif s cak 0 C KT, d f ortam hava s cak 7 0 C KT, 6 0 C YT, Ça fma ara kar iç ortam kofuar So utma: Maksimum 32 0 C KT, C YT, minimum8 0 C KT, C YT, Nem oran : Maksimum % 80 Is tma: Maksimum 29 0 C KT, minimum5 0 C KT Ça fma ara kar d f ortam kofuar So utma: Maksimum 43 0 C KT, minimum -5 0 C KT Is tma: Maksimum 2 0 C KT, minimum -5 0 C KT MM-TU * V /2 / ABS GR (GALVAN Z SAC & ISIL ZOLASYON) 40X RBC-U34PG(W)-PE ,5 25 TERS AKIfiLI PEKS BEYAZ (MUNSELL 2.9Y8.9/0.8) 4

15 2 yönü kaset tipi Kompakt: Yan z 90 ik bofuk gerektirir. nce tasar m panjur (25 ). Sessiz ça fma. Ayaranabiir hava da t m. Motoru hava da t m kanatar. Koay montaj ve bak m. Yeni infa edien veya yenienen binaar için idea. Ozon dostu so utucu kuanacak fekide tasaranm f ve geiftirimiftir. esnek hava da t m Kofuand r m f hava, cihaz n her iki yan ndan da t r. Ek oarak motoru panjur ünitesi, süpürme (sweep) ie bei bir aana veya önceden ayaranm f bei bir aç daki bögeye hava gönderebiir. Kuan m koay bir uzaktan kumandaya oda içindeki hava ak m koayca kontro ediir. kesin kapasite kontroü Duvar tipi iç üniteer, so utucu kofuar n oka oarak izeyebien s cak k ve bas nç sensöreriye donat m ft r. Bir PMV vana, d f ünitenin taebine göre so utucu ak f ve debisini ayarar. Böyece bir da t c kutusuna gerek kamadan, bütün kofuarda kesin performans sa an r. sessiz ça fma 3 h z fan, hava ak f hacmini otomatik ya da ee ayaranacak biçimde kontro eder. Cihaz, en yüksek fan h z nda bie sessiz ça f r. koay montaj ve bak m 2 yönü kasetin derini i 90 dir ve küçük bir tavan ara na bie, yan zca 25 ik zgara görünecek biçimde gizenebiir. Uzun ömürü, y kanabiir hava fitresinin bak m koayd r. performans ayar Üniteer fabrikadan standart ayar geir. Bununa birikte so utman n ve duyuur s oran n n optimizasyonu için kapasiteer (performans) tekrar ayaranabiir. iste e ba aksesuarar Ak fkan s z nt kontro sistemi ie uyumu C Merkezi kumanda ie uyumu 7 günük zaman programay c timer (gün atama ) sistemine uygun BMS Bina yönetim nternetten erifim D fardan ça ft rma için ara birim Kabou LCD ekran uzaktan kumanda Sistem durumunun uzaktan beirenmesi için modü Enerji kontro/izeme sistemine uygun 5 KL MA S STEMLER

16 duvar tipi MM-K/KR042 MM-K/KR056 MM-K/KR080 22,5 cm derini indeki kompakt duvar üniteeri, her türü iç dekorasyona ve ticari uyguamaara uygundur. KR modeeri k z ötesi uzaktan kumanda uyumudur. teknik özeiker - s pompa MODEL SO UTMA KAPAS TES ISITMA KAPAS TES KAPAS TE KODU DUYULUR SO UTMA GÜÇ BESLEMES SES SEV YES (yüksek/orta/düfük h z) SO UTUCU T P SO UTUCU KONTROL BORU BA LANTILARI GAZ (d f çap) BA LANTI T P SIVI (d f çap) BA LANTI T P DRENAJ BORUSU BA LANTISI RENK BOYUTLAR A IRLIK FAN T P HAVA DEB S SAB TLEME MERKEZLER YÜKSEKL K GEN fil K DER NL K YÜKSEK HIZ ORTA HIZ DÜfiÜK HIZ FAN MOTOR GÜCÜ HAVA F LTRES FAZ GER L M FREKANS m kg W MM-K/KR *.0*.25* PMV /2 /4 PEKS BEYAZ (MUNSELL IY8.9/0.5) 00x560 (MAX) TERS AKIfiLI * Taboda görüen de erer yereftirme ve ifetmeye ama ifemeri s ras nda uyguan r. MM-K/KR * PMV /2 /4 PEKS BEYAZ (MUNSELL IY8.9/0.5) 00x560 (MAX) TERS AKIfiLI MM-K/KR * PMV 5/8 3/8 PEKS BEYAZ (MUNSELL IY8.9/0.5) 00x900 (MAX) TERS AKIfiLI Kapasiteer afa da beirtien Eurovent kofuar nda beirenmiftir. So utma: ç ortam hava girif s cak 27 0 C KT, 9 0 C YT, d f ortam hava s cak 35 0 C KT, Is tma: ç ortam hava girif s cak 0 C KT, d f ortam hava s cak 7 0 C KT, 6 0 C YT, Ça fma ara kar iç ortam kofuar So utma: Maksimum 32 0 C KT, C YT, minimum8 0 C KT, C YT, Nem oran : Maksimum % 80 Is tma: Maksimum 29 0 C KT, minimum5 0 C KT Ça fma ara kar d f ortam kofuar So utma: Maksimum 43 0 C KT, minimum -5 0 C KT Is tma: Maksimum 2 0 C KT, minimum -5 0 C KT 6

17 duvar tipi Sessiz ça fma. Ayaranabiir hava ak f Yereftirmesi koay, bak m basit. Temizenebiir fitre. 3 fan h z. Ozon dostu so utucu kuanacak fekide tasaranm f ve geiftirimiftir. KR tiperi IR kontroör için uygundur. kesin kapasite kontroü Duvar tipi iç üniteer, so utucu kofuar n oka oarak izeyebien s cak k ve bas nç sensöreriye donat m ft r. Bir PMV vana d f üniteerin taebine göre so utucu ak f ve kapasitesini ayarar. Böyece bir da t c kutusuna gerek kamadan, bütün kofuarda kesin performans sa an r. performans ayar Üniteer fabrikadan standart ayar geir. Bununa birikte so utman n ve duyuur s oran n n optimizasyonu için kapasiteer (performans) tekrar ayaranabiir. ayaranabiir hava debisi Üç h z fan, ee veya motoru hava da t m kanatar ie birikte kontro edierek hava debisi ayaranabiir. koay kuan m Kuan m koay uzaktan kumanda ie cihaz n tüm ifeveri kontro ediebiir. yereftirme ve bak m koay Ç kabiir yan paneeri, ince so utucu ak fkan boruar ve ask sistemiye montaj çok koayd r. Y kanabiir hava fitreeri bak m ifemerini basiteftirir. iste e ba aksesuarar Ak fkan s z nt kontro sistemi ie uyumu C Merkezi kumanda ie uyumu 7 günük zaman programay c timer (gün atama ) BMS Bina yönetim sistemine uygun* nternetten erifim D fardan ça ft rma için ara birim Kabou LCD ekran uzaktan kumanda Sistem durumunun uzaktan beirenmesi için modü Enerji kontro/izeme sistemine uygun K z ötesi uzaktan kumanda 7 KL MA S STEMLER

18 tavan tipi MM-C/CR042 MM-C/CR056 MM-C/CR080 MM-C/CR02 MM-C/CR040 Zarif görünümü tavan tipi cihazar, bofu u omayan tavanara uygundur ve her tavana yereftiriebiir. Tavanda dar bir girinti varsa cihaz n bir k sm girintiye yereftirierek göze daha az çarpmas sa anabiir. CR modeeri k z ötesi uzaktan kumanda uyumudur. teknik özeiker - s pompa MODEL SO UTMA KAPAS TES ISITMA KAPAS TES KAPAS TE KODU DUYULUR SO UTMA GÜÇ BESLEMES BOYUTLAR A IRLIK FAN T P HAVA DEB S SAB TLEME MERKEZLER YÜKSEKL K GEN fil K DER NL K MM-C/CR *.0* /2 /4 MPT PEKS BEYAZ (MUNSELL IY8.9/0.5) 250x ÖNE E ML * MM-C/CR * /2 /4 MPT PEKS BEYAZ (MUNSELL IY8.9/0.5) 250x ÖNE E ML YÜKSEK HIZ ORTA HIZ DÜfiÜK HIZ HAVA F LTRES * Taboda görüen de erer yereftirme ve ifetmeye ama ifemeri s ras nda uyguan r. FAZ GER L M FREKANS SO UTUCU T P SES SEV YES m YÜKSEK HIZ ORTA HIZ DÜfiÜK HIZ BORU BA LANTILARI GAZ (d f çap) BA LANTI T P SIVI (d f çap) BA LANTI T P DRENAJ BORUSU BA LANTISI (d f çap) RENK kg MM-C/CR * /8 3/8 MPT PEKS BEYAZ (MUNSELL IY8.9/0.5) 250x ÖNE E ML MM-C/CR * /4 3/8 MPT PEKS BEYAZ (MUNSELL IY8.9/0.5) 250x ÖNE E ML MM-C/CR /4 3/8 MPT PEKS BEYAZ (MUNSELL IY8.9/0.5) 250x ÖNE E ML Kapasiteer afa da beirtien Eurovent kofuar nda beirenmiftir. So utma: ç ortam hava girif s cak 27 0 C KT, 9 0 C YT, d f ortam hava s cak 35 0 C KT, Is tma: ç ortam hava girif s cak 0 C KT, d f ortam hava s cak 7 0 C KT, 6 0 C YT, Ça fma ara kar iç ortam kofuar So utma: Maksimum 32 0 C KT, C YT, minimum8 0 C KT, C YT, Nem oran : Maksimum % 80 Is tma: Maksimum 29 0 C KT, minimum5 0 C KT Ça fma ara kar d f ortam kofuar So utma: Maksimum 43 0 C KT, minimum -5 0 C KT Is tma: Maksimum 2 0 C KT, minimum -5 0 C KT 8

19 tavan tipi Her tavana yereftiriebiir. Ozon dostu so utucu kuanacak fekide tasaranm f ve geiftirimiftir. nce, tavanda faza göze çarpmaz. Sessiz ça fma. Ayaranabiir hava da t m. Taze hava girif (beseme) oana. Yeni infa edien, yenienen binaar için uygun. Çok hafif, yereftirmesi koay, bak m basit. Uzun ömürü y kanabiir hava fitresi. Senkronize motoru hava da t m kanatar Uzaktan kumanda ie koay kuan m. kesin kapasite kontroü Duvar tipi iç üniteer, so utucu kofuar n oka oarak izeyebien s cak k ve bas nç sensöreriye donat m ft r. Bir PMV vana d f üniteerin taebine göre so utucu ak f ve kapasitesini ayarar. Böyece bir da t c kutusuna gerek kamadan, bütün kofuarda kesin performans sa an r. performans ayar Üniteer fabrikadan standart ayar geir. Bununa birikte so utman n ve duyuur s oran n n optimizasyonu için kapasiteer (performans) tekrar ayaranabiir. esnek hava da t m Uzaktan kumanda yard m ya zgaraar, maksimum so utma için yatay, s tma için dikey ayaranabiir. Üç h z fan hava ak f n kuan c ihtiyaçar na göre ee ya da otomatik oarak ayarayarak kontro eder. taze hava beseme Tavana as an cihazar, kofuand r m f hava yan nda, taze d f ortam havas n içeri ama oana da sunar. sessiz ça fma Öze oarak tasaranm f fan girifi havan n fana düzgün biçimde uafmas n sa ar. Hava aerodinamik panjurardan sessizce ç kar. koay yereftirme Tavana as cihazar n tasar mar, h z basit ve minimum rahats z k vererek yereftirimesine oanak sa ar. koay bak m Uzun ömürü y kanabiir fitre bak m gereksinimini ve gidererini en aza indirir. iste e ba aksesuarar Ak fkan s z nt kontro sistemi ie uyumu C Merkezi kumanda ie uyumu 7 günük zaman programay c timer (gün atama ) BMS Bina yönetim sistemine uygun nternetten erifim D fardan ça ft rma için ara birim Kabou LCD ekran uzaktan kumanda Sistem durumunun uzaktan beirenmesi için modü Enerji kontro/izeme sistemine uygun K z ötesi uzaktan kumanda 9 KL MA S STEMLER

20 konso tipi MM-S/SR056 MM-S/SR080 Döfemeye ya da duvar n at böümüne yereftirien ince ve tümüye muhafazaya kap cihazar, özeike böümere ayr m f ifyererine uygundur. teknik özeiker/ s pompa MODEL SO UTMA KAPAS TES ISITMA KAPAS TES KAPAS TE KODU DUYULUR SO UTMA GÜÇ BESLEMES SES SEV YES SO UTUCU T P SO UTUCU KONTROL BORU BA LANTILARI ISI DÖNÜfiTÜRÜCÜ T P DRENAJ BORUSU BA LANTISI (d f çap) RENK BOYUTLAR SAB TLEME MERKEZLER A IRLIK FAN T P HAVA DEB S FAN MOTOR GÜCÜ HAVA F LTRES YÜKSEK HIZ ORTA HIZ DÜfiÜK HIZ GAZ (d f çap) BA LANTI T P SIVI (d f cap) BA LANTI SAB TLEME MERKEZ YÜKSEKL K GEN fil K DER NL K YÜKSEK HIZ ORTA HIZ DÜfiÜK HIZ FAZ GER L M FREKANS m kg W MM-S/SR *.25*.5* PMV /2 /4 KANATLI BORU PEKS BEYAZ (MUNSELL IY8.9/0.5) 250x ÖNE E ML * Taboda görüen de erer yereftirme ve ifetmeye ama ifemeri s ras nda uyguan r * MM-S/SR * PMV /2 /4 KANATLI BORU PEKS BEYAZ (MUNSELL IY8.9/0.5) 250x ÖNE E ML Kapasiteer afa da beirtien Eurovent kofuar nda beirenmiftir. So utma: ç ortam hava girif s cak 27 0 C KT, 9 0 C YT, d f ortam hava s cak 35 0 C KT, Is tma: ç ortam hava girif s cak 0 C KT, d f ortam hava s cak 7 0 C KT, 6 0 C YT, Ça fma ara kar iç ortam kofuar So utma: Maksimum 32 0 C KT, C YT, minimum8 0 C KT, C YT, Nem oran : Maksimum % 80 Is tma: Maksimum 29 0 C KT, minimum5 0 C KT Ça fma ara kar d f ortam kofuar So utma: Maksimum 43 0 C KT, minimum -5 0 C KT Is tma: Maksimum 2 0 C KT, minimum -5 0 C KT

Dalg ç Pompalar AL 6-7 -8-10 -14

Dalg ç Pompalar AL 6-7 -8-10 -14 Dag ç ar AL 6-7 -8-1 -14 SU KADAR DE ERL ALARKO, DALGIÇ POMPADA HER ZAMAN 1 NUMARA Aarko dag ç pompaar kuan m ve içme suyu aan nda Her an kuan ma haz r Dertsiz Yat r m k sa sürede geri ödeyen KES NT S

Detaylı

Doğal Gaz ve LPG'li Kombi. Serena TEKNOLOJİNİN İKİ HARİKASI SR 27 SR 20

Doğal Gaz ve LPG'li Kombi. Serena TEKNOLOJİNİN İKİ HARİKASI SR 27 SR 20 Doğa Gaz ve LPG'i Kombi Serena TEKNOLOJİNİN İKİ HARİKASI Üstün Özeiker TAMAMEN YENİ! Aarko Kombi satışarı içinde %60 ık paya ve 100.000 adete varan satışıya önemi bir yere sahip oan SERENA KOMBİ, en üstün

Detaylı

Premiks Tam Yoğușmalı Kombi. Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU. GARANTi

Premiks Tam Yoğușmalı Kombi. Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU. GARANTi Premiks Tam Yoğușmaı Kombi Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU GARANTi Üstün Özeiki Tam Yoğuşmaı Kombi Seradens Premiks tam yoğuşmaı kombi Seradens; Aarko nun en çok tercih edien kombisi

Detaylı

Tek cam genişliğinde. Çift cam sıcaklığında

Tek cam genişliğinde. Çift cam sıcaklığında Isı Yaıtımı Eyü 2012 Tek cam genişiğinde. Çift cam sıcakığında Pikington Spacia Yeniikçi vakumu cam. Pikington Spacia Yeniikçi vakumu cam. Pikington Spacia vakumu cam Geişmiş Pikington Spacia teknoojisi

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

VRF SİSTEMLERİ 1 / 5

VRF SİSTEMLERİ 1 / 5 1 / 5 Variable Refrigerant Flow (VRF) kelimelerinin baş harflerinden oluşmuş olan VRF; değişken debili soğutucu akışkan sistemi klima sistemi olarak Türkçe ye çevrilebilir.vrv; Variable Refrigerant Volume

Detaylı

FERD VE TOPLU KULLANIMLARA UYGUN, GEN fi BOYLER SER S

FERD VE TOPLU KULLANIMLARA UYGUN, GEN fi BOYLER SER S Boyerer FERD VE TOPLU KULLANIMLARA UYGUN, GEN fi BOYLER SER S KAZAN BOYLER BACD Çok konumu tek serpantini boyer, ba ant kiteri sayesinde sistem kazanar ie birikte ça fma imkan KAZAN VE GÜNEfi ENERJ S STEMLER

Detaylı

Ýnverter Serisi Klimalar R10A MONO ÝNVERTER KLÝMALAR Duvar Tipi RS inverter MODELLER ENERJÝ SINIFI A HiCOP:3.86(W/W) Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h RS inverter MODELLER

Detaylı

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. Kombiler

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. Kombiler Kombier BAYMAK Serisi Premix Teknoojii Yoğuşmaı Kombier (Duo Tec 242424) CBD (Cod Burner Door) Sistemi ie kapağın ısınması engeenerek ısı kayıparı azatıır. Hava gaz karışımı ön ısıtmasını yaparak daha

Detaylı

BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR

BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR TEKNOLOJİ Geniş Üfleme Ağzı Estetik Dizayn Düşük Ses Seviyesi Hava Üfleme Kontrolü Otomatik Yükseklik Ayarı Daha uzak atış mesafesi Ölü hacim bırakmama Homojen ısı dağılımı

Detaylı

Dalgıç Pompa. 4 DMD-P Serisi

Dalgıç Pompa. 4 DMD-P Serisi Dagıç DMDP Serisi Aarko dagıç pompaarı, kuanım ve içme suyu aanında her an kuanıma hazır, dertsiz, yatırımı kısa sürede geri ödeyen KESİNTİSİZ, KİŞİSEL TEK SU KAYNAĞIDIR. Endüstriye tesis ve işetmeerde

Detaylı

Dalg ç Pompa. 4 DMD Serisi

Dalg ç Pompa. 4 DMD Serisi Dag ç Pompa DMD Serisi Aarko dag ç pompaar, kuan m ve içme suyu aan nda her an kuan ma haz r, dertsiz, yat r m k sa sürede geri ödeyen KES NT S Z, K fi SEL TEK SU KAYNA IDIR. Endüstriye tesis ve ifetmeerde

Detaylı

Dalgıç Pompa. 4 DMD Serisi

Dalgıç Pompa. 4 DMD Serisi Dagıç Pompa DMD Serisi Aarko dagıç pompaarı, kuanım ve içme suyu aanında her an kuanıma hazır, dertsiz, yatırımı kısa sürede geri ödeyen KESİNTİSİZ, KİŞİSEL TEK SU KAYNAĞIDIR. Endüstriye tesis ve işetmeerde

Detaylı

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. Brötje Kombiler

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. Brötje Kombiler Brötje Kombier BRÖTJE EXTRA Serisi Premix Teknoojii Yoğuşmaı Kombier (Novadens Extra ) Teknik eri Tabosu Modeer EXTRA EXTRA 2 EXTRA EXTRA 42 EXTRA 4 Maksimum verim / (/0) 106.4 106. 106. 10. 10. Kısmi

Detaylı

VITOclima 300-s/HE Free Joint DC Inverter Çoklu klima sistemleri

VITOclima 300-s/HE Free Joint DC Inverter Çoklu klima sistemleri VITOclima 300-s/HE Free Joint DC Inverter Free Joint DC Inverter Viessmann İle tek dış üniteye 5 adede kadar iç ünite kombinasyonu yapabilir, değişken debili soğutucu akışkan teknolojisi ile bireysel iklimlendirmenin

Detaylı

Yer-Tavan Tipi Split Klima

Yer-Tavan Tipi Split Klima Yer-Tavan Tipi Split Klima YER - TAVAN TiPi SPLiT KLiMALAR fi k görünümleri ile her ortama uyum sa layabilen Flair yer-tavan tipi klimalar, montaj alan n n yetersiz oldu u mekanlarda ek bir aparata ihtiyaç

Detaylı

Mitsubishi Klima Özellikleri

Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi klimalar, havayı doğal de kötü enzim kirli Doğal kokulardan bakteriler havayı filtresiyle bir ortadan mekanizma emerek arındıran, kaldırılır, bakterileri sterilize

Detaylı

CI/SfB Ro8. (Aq) Eylül 2012. Geliştirilmiş Yeni Temperli Cam. Pilkington Pyroclear Yangın Camı

CI/SfB Ro8. (Aq) Eylül 2012. Geliştirilmiş Yeni Temperli Cam. Pilkington Pyroclear Yangın Camı CI/SfB Ro8 (Aq) Eyü 2012 Geiştirimiş Yeni Temperi Cam Pikington Pyrocear Yangın Camı Pikington Pyrocear, yangın camı cephe: bütünük içeren tipik bir uyguama (E30) Pikington Pyrocear Yeni nesi Pikington

Detaylı

Birebir Ticari Tip Klimalar

Birebir Ticari Tip Klimalar Birebir Ticari Tip Klimalar 1 BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR Birebir Kaset Tipi Klimalar 2 3 Birebir Kaset Tipi Klimalar Birebir Kaset Tipi Klimalar Teknoloji Estetik dizayn Düşük ses seviyesi Hava üfleme

Detaylı

Sessizli in konforunu yaflay n

Sessizli in konforunu yaflay n Is tma Bizim fimiz! AKII ISITMA S STEMER [ Hava ] [ Su ] [ Toprak ] Ecostream Atmosferik Brüörü Esnek Döküm Kazanar [ Buderus ] Is san Buderus Ecostream Atmosferik Brüörü Esnek Döküm Kazanar * Çok sessiz

Detaylı

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Enerji Verimiiği 5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU; 02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayıı Resmi Gazetede yayımanarak yürürüğe girmiştir. Enerji Verimiiği: Binaarda yaşam standardı ve hizmet kaitesinin,

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

Birebir Ticari Tip Klimalar

Birebir Ticari Tip Klimalar Birebir Ticari Tip Klimalar 1 BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR Birebir Kaset Tipi Klimalar 2 3 Birebir Kaset Tipi Klimalar Birebir Kaset Tipi Klimalar Teknoloji Estetik dizayn Düşük ses seviyesi Hava üfleme

Detaylı

Cihazlar ve göstergeler

Cihazlar ve göstergeler Cihazar ve göstergeer EMU41781 6Y9 Çok Fonksiyonu Renk Göstergesi 6Y9 Çok fonksiyonu Renk Göstergesi (bundan sonra Çoku Gösterge diye an acakt r) motor durumunu ve uyar bigierini gösterir. Görüntüenen

Detaylı

VRF SİSTEMLERİ MMO ADANA ŞUBE / MERVE ECEMİŞ

VRF SİSTEMLERİ MMO ADANA ŞUBE / MERVE ECEMİŞ MMO ADANA ŞUBE / MERVE ECEMİŞ VRF Sistemleri Merve Ecemiş Makine Mühendisi 2 VRF Klima / VRV Klima Sistemleri Nedir? Variable Refrigerant Flow Kelimelerinin baş harflerinden oluşan VRF; Değişken Debili

Detaylı

FAN COIL. İklimlendirme Sistemleri. www.aldag.com.tr

FAN COIL. İklimlendirme Sistemleri. www.aldag.com.tr AE FAN COI ÜNİTEERİ KAMU BİNAARI, OTEER, AIŞVERİŞ MERKEZERİ, OFİSER, KONUTAR, SOSYA TESİSER, EĞİTİM KURUMARI, ASTANEER İklimlendirme Sistemleri er hakkı mahfuzdur. Kapasite ve ölçüler haber verilmeksizin

Detaylı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı IGK cihazları kapalı mekanlardaki egzoz ve taze hava ihtiyacını karşılamak amacı ile tasarlanmış alüminyum

Detaylı

İÇ ÜNİTE FTXB25A FTXB35A FTXB50A DIŞ ÜNİTE RXB25A RXB35A RXB50A RXB60A

İÇ ÜNİTE FTXB25A FTXB35A FTXB50A DIŞ ÜNİTE RXB25A RXB35A RXB50A RXB60A İÇ ÜNİTE FTXB25 FTXB35 FTXB50 FTXB60 Kapasitesi BTU 1,20 / 2,50 / 3,20 4.000 / 8.500 / 10.900 1,30 / 3,53 / 3,80 4.400 / 12.000 / 12.900 1,88 / 5.45 / 6.20 6.400 / 18.600 / 21.200 2,00 / 6,21 / 6,50 6.800

Detaylı

FAN COIL. İklimlendirme Sistemleri. www.aldag.com.tr

FAN COIL. İklimlendirme Sistemleri. www.aldag.com.tr AE FAN COI ÜNİTEERİ KAMU BİNAARI, OTEER, AIŞVERİŞ MERKEZERİ, OFİSER, KONUTAR, SOSYA TESİSER, EĞİTİM KURUMARI, ASTANEER İklimlendirme Sistemleri er hakkı mahfuzdur. Kapasite ve ölçüler haber verilmeksizin

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

VIEsMANN VITOCLIMA-S. Planlama kılavuzu. VITOCLIMA 300-S VRF klima sistemleri 10 kw 180 kw (3,5 HP 64 HP) soğutma kapasitesi VITOCLIMA VIESMANN 1

VIEsMANN VITOCLIMA-S. Planlama kılavuzu. VITOCLIMA 300-S VRF klima sistemleri 10 kw 180 kw (3,5 HP 64 HP) soğutma kapasitesi VITOCLIMA VIESMANN 1 VIEsMANN VITOCLIMA-S Planlama kılavuzu VITOCLIMA 300-S VRF klima sistemleri 10 kw 180 kw (3,5 HP 64 HP) soğutma kapasitesi VITOCLIMA VIESMANN 1 İçindekiler 1. Ürün programı 1.1 Vitoclima 300-S VRF dış

Detaylı

444 0 888 www.arcelik.com.tr

444 0 888 www.arcelik.com.tr 444 0 888 www.arcelik.com.tr R410A çevreci gaz Inverter klimalar kullandıkları R410A gazı sayesinde çevreye duyarlıdır. Inverter Multi Sistem Klimaları Arçelik Inverter Multi Sistem Klimaları her bir odada

Detaylı

Inverterli Ticari Klimalar

Inverterli Ticari Klimalar Inverterli Ticari Klimalar Tasarruf Konfor 02 Estetik S Super Digital Inverter En Verimli Enerji Tüketimi flletme maliyetlerinizi minimuma indirir. -20ºC d fl ortam s cakl na kadar yüksek performansl s

Detaylı

Bina Isıtmada Enerji Tüketiminin Optimum Kontrolü JAGA Araştırması

Bina Isıtmada Enerji Tüketiminin Optimum Kontrolü JAGA Araştırması Bina Isıtmada Tüketiminin Optimum Kontroü JAGA Araştırması İç mekan ısıtma ve soğutma sistemerinde enerji tüketiminin kontro edimesi ısınma ve ikimeme teorisinde daima önemi ro oynayan bir konu omuştur.

Detaylı

Özlenen serinlik, keyif veren konfor...

Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Genel Katalog Kaset Tipi Klimalar Kapasite Aralığı Soğutma Kapasitesi : 18.000 48.000 Btu/h Isıtma Kapasitesi : 20.000 52.000 Btu/h İç ünite Dış ünite Özellikleri

Detaylı

turn to the experts Konforun tasarrufla buluştuğu nokta

turn to the experts Konforun tasarrufla buluştuğu nokta turn to the experts Konforun tasarrufla buluştuğu nokta 2 Carrier Ticari Klimalar Konforun ekonomiyle mükemmel uyumu! MÜŞTERİLER İÇİN GÜVENLİK CE damgasına ek olarak Carrier ürünlerinin mutlak güvenliği

Detaylı

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi GENEL ÖZELLÝKLER HERCULES Condensing 32 2 I Yer Tipi Boylerli

Detaylı

Klima. Teknik Bilgiler. Yüksek ESP'li gizli tavan tipi ünite EEDTR15-204 FXMQ-MB

Klima. Teknik Bilgiler. Yüksek ESP'li gizli tavan tipi ünite EEDTR15-204 FXMQ-MB Klima Teknik Bilgiler Yüksek ESP'li gizli tavan tipi ünite EEDTR15-204 FXMQ-MB İç Ünite FXMQ-MB İÇİNDEKİLER FXMQ-MB 1 Özellikler............................................................. 2 2 Teknik

Detaylı

turn to the experts Konforun tasarrufla buluştuğu nokta

turn to the experts Konforun tasarrufla buluştuğu nokta turn to the experts Konforun tasarrufla buluştuğu nokta 2 Carrier Ticari Klimalar Konforun ekonomiyle mükemmel uyumu! MÜŞTERİLER İÇİN GÜVENLİK CE damgasına ek olarak Carrier ürünlerinin mutlak güvenliği

Detaylı

MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014

MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014 MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014 Modern Klima Isı Pompası Teknik Yayınlar 2014/5 MCAC-RTSM-2014-1 Tri-Thermal İçindekiler 1. Bölüm Genel Bilgiler... 1 2. Bölüm Teknik Özellikler ve Performans...

Detaylı

Özlenen serinlik, keyif veren konfor...

Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Genel Katalog Kaset Tipi Klimalar Soğutma Kapasitesi : 18.000 -.000 Btu/h Isıtma Kapasitesi :.000-52.000 Btu/h Salon Tipi Klimalar Soğutma Kapasitesi : 24.000 -.000

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Otomotiv ve havacılık

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Otomotiv ve havacılık Markaama, kodama ve sistem çözümeri Otomotiv ve havacıık Üretim hatarınızda, kendine has zorukara karşıaştığınızı biiyoruz Otomotiv ve havacıık sektörerinde, söz konusu ürün kaitesi oduğunda hataara yer

Detaylı

Vaillant Merkezi İklimlendirme Sistemleri ile standartlarınızı yükseltin!

Vaillant Merkezi İklimlendirme Sistemleri ile standartlarınızı yükseltin! Vaillant Merkezi İklimlendirme Sistemleri ile standartlarınızı yükseltin! Vaillant, VVS5 VRF Merkezi İklimlendirme Sistemleri ile 43 yıllık Alman teknoloji geleneğini yüksek performans, enerji tasarrufu

Detaylı

VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler

VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler 27 VR4+ DC Inverter Heat Recovery TEMEL ÖZELLİKLER Eş Zamanlı Isıtma ve Geçerli V4+ Heat Pump sistemi göz önüne alınarak, VR4+ Heat Recovery sisteminde bir oda

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

WS1028M0 W1028M0 OSW1028M0 2808 9581 3024 10318 874/837 3,59/3,44 3,21/3,61 500/440/400/360 40/37/35/26

WS1028M0 W1028M0 OSW1028M0 2808 9581 3024 10318 874/837 3,59/3,44 3,21/3,61 500/440/400/360 40/37/35/26 VITOCLIM 0S Duvar Tipi Split Klialar Sabit h zl kopresör, R4 so utucu ak flkan kapasitesi: 2,8 3,5 5,3 ve 7,1 k Çevreyle dost R4 so utucu ak flkanl Vitoclia 0S Duvar tipi split klialar, konforlu iklilendire

Detaylı

VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ

VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ MARGEM ENERJİ MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. Yalım Atalay Mak. Yük. Mühendisi DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİSİ VARIABLE REFRIGERANT FLOW Sistemin Temel Elemanları 1. İÇ ÜNİTELER

Detaylı

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller EVHRAC Fonksiyonu Bilindiği gibi binalarda hava kalitesinin arttırılması için iç ortam havasının egzost edilmesi ve yerine taze hava verilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Her ne kadar ısı geri kazanım cihazları

Detaylı

YEDİEL ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ HAYATİ YEDİEL

YEDİEL ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ HAYATİ YEDİEL DOĞU DOĞU ANADOLU ve İÇ ANADOLU BÖLGE SATIŞ DİSTRİBÜTÖRÜ YEDİEL ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ HAYATİ YEDİEL www.yedielgrup.com AKŞEMŞETTİN MAH. ÇAĞLAYAN CAD. NO: 21/ A 06934 Sincan \ ANKARA \ TURKEY TELEFON:

Detaylı

YEN 2011 YEN ECONAVI S STEM TASARIMLA GELEN EKOLOJ K ZEKA

YEN 2011 YEN ECONAVI S STEM TASARIMLA GELEN EKOLOJ K ZEKA EV T P YEN ECONAVI S STEM TASARIMLA GELEN EKOLOJ K ZEKA Enerji u yaparak çevreyi korumak konforunuzdan fedakarlık etmenizi gerektirmemeli. Bu yüzden, e siz bir performansı saᾊlayan ECONAVI sistemli inverter

Detaylı

MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİ KAZANLAR

MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİ KAZANLAR KAZANLAR MULTIBLOC Serisi Tam Geçişi Düşük sıcak su teknoojisi ie yüksek verim verim sınıfı: Düşük su teknoojisi ie 0 çaışmada yüksek ısı verim tam geçiş ie düşük emisyon değereri, çevre dostu Termomix

Detaylı

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 25 kw'a kadar performans aralığında dış üniteler Sıcak su boyleri ve tesisat ekipmanları

Detaylı

Estetik / Özgün Çizgiler. Her Koşulda En Uygun Çözüm. Geniş Kullanım Alan. Kolay Montaj ve Bakım. Tavana Gizlemeye ve Kanala Bağlamaya Uygun

Estetik / Özgün Çizgiler. Her Koşulda En Uygun Çözüm. Geniş Kullanım Alan. Kolay Montaj ve Bakım. Tavana Gizlemeye ve Kanala Bağlamaya Uygun ÜNİTELERİ 02 Alarko Fan Coil üniteleri, son teknoloji kullanılarak tasarlanmıș ve üretilmiștir. İskelet malzemesi olarak galvaniz çelik kullanılan ürünlerin en büyük avantajları; estetik dıș görünüm, az

Detaylı

Klima. Teknik Bilgiler. Duvar tipi ünite EEDTR FXAQ-P

Klima. Teknik Bilgiler. Duvar tipi ünite EEDTR FXAQ-P Klima Teknik Bilgiler Duvar tipi ünite EEDTR13-204 FXAQ-P İÇİNDEKİLER FXAQ-P 1 Özellikler............................................................. 2 2 Teknik Özellikler....................................................

Detaylı

Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri

Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri Apartman ve siteler gibi kentsel dönüşüm projeleri, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, De, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar, Otel, tatil

Detaylı

Hava so utmal SADECE SO UTMA

Hava so utmal SADECE SO UTMA Hava so utmal nvertör so utucu R-410A so utkanla kullanlmak üzere optimize edilmi tir Daikin savrulma kompresörü Entegre hidrolik sistem Tampon tank gerektirmez Geli mi kontrol olanaklar Hassas scaklk

Detaylı

E.C.A. Klimalarda Akıllı Klima Kiti I le Uzaktan Erişim I mkanı

E.C.A. Klimalarda Akıllı Klima Kiti I le Uzaktan Erişim I mkanı Duvar Tipi Klimalar E.C.A. Klimalarda Akıllı Klima Kiti I le Uzaktan Erişim I mkanı E.C.A. nın akıllı klima kiti, cep telefonunuz ile uzaktan evinizi istediğiniz dereceye ayarlamanıza ve bu sayede daha

Detaylı

Klima. Teknik Bilgiler. Duvar tipi ünite EEDTR13-100 FAQ-C

Klima. Teknik Bilgiler. Duvar tipi ünite EEDTR13-100 FAQ-C Klima Teknik Bilgiler Duvar tipi ünite EEDTR3-00 FAQ-C İç Ünite Duvar tipi ünite FAQ-C İÇİNDEKİLER FAQ-C Özellikler................................................2 2 Teknik Özellikler........................................3

Detaylı

TEKNOPAZAR TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI

TEKNOPAZAR TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE TEKNOLOJİ TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI Biim, Sanayi ve Teknooji Bakanığı Biim ve Teknooji Gene Müdürüğü Biim, Sanayi ve Teknooji Bakanığı Biim ve Teknooji

Detaylı

Moyenne température / Medium temperature : Ürün Seçim Verileri

Moyenne température / Medium temperature : Ürün Seçim Verileri Moyenne température / Medium temperature : MiniCold Ürün Seçim Verileri Bu kitap Carrier Profoid Minicold- Monoblocked Packaced Refrigeration Units kitabından Alarko Carrier EDM/ st tarafından düzenlenmiştir.

Detaylı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı ve yűk dengei forkifter 4 Tekeri, Pnömatik Lastiki 1.5 3.5 ton FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Üstün performans... paranızın tam karşıığı Operatörün maksimum verim aması

Detaylı

HRV-IP. Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı

HRV-IP. Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-IP Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-IP Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı Tavan tipi ısı pompalı ısı geri kazanım cihazları kapalı mekanlardaki egzoz ve taze hava ihtiyacını

Detaylı

VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler

VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler Dış Üniteler 27 TEMEL ÖZELLİKLER Eş Zamanlı ve Geçerli V4+ Heat Pump sistemi göz önüne alınarak, VR4+ Heat Recovery sisteminde bir oda soğutulurken diğeri kutusu sayesinde ısıtılır ve bu sayede kullanıcı

Detaylı

Estetik / Özgün Çizgiler. Her Koflulda En Uygun Çözüm. Kolay Montaj ve Bak m. Genifl Kullan m Alan. Tavana Gizlemeye ve Kanala Ba lamaya Uygun

Estetik / Özgün Çizgiler. Her Koflulda En Uygun Çözüm. Kolay Montaj ve Bak m. Genifl Kullan m Alan. Tavana Gizlemeye ve Kanala Ba lamaya Uygun ÜN TELER 02 03 Alarko Fan Coil üniteleri, son teknoloji kullan larak tasarlanm fl ve üretilmifltir. skelet malzemesi olarak galvaniz çelik kullan lan ürünlerin en büyük avantajlar ; estetik d fl görünüm,

Detaylı

turn to the experts CARRIER INVERTER TİCARİ KLİMALAR Yüksek performans ve enerji tasarrufu bir arada

turn to the experts CARRIER INVERTER TİCARİ KLİMALAR Yüksek performans ve enerji tasarrufu bir arada turn to the experts CARRIER INVERTER TİCARİ KLİMALAR Yüksek performans ve enerji tasarrufu bir arada 2 Carrier Inverter Ticari Klimalar Yüksek performansın enerji tasarrufuyla mükemmel uyumu! MÜŞTERİLER

Detaylı

KONDENSER ÜNİTESİ KATALOĞU

KONDENSER ÜNİTESİ KATALOĞU En Direk Soğutma!! İklimlendirme ve soğutma alanında hızla gelişen teknoloji bu alanda arge faaliyetleri yapılmasının önünü açmıştır. Kondanser ve evaparatör sistemlerinin daha efektif hale gelmesi ve

Detaylı

V4+ DC Inverter Heat Pump Dış Üniteler

V4+ DC Inverter Heat Pump Dış Üniteler Dış Üniteler 15 TEKNOLOJİLER Fan Izgarası Optimize edilmiş fan kanadı şekli ve yeni hava üfleme ızgarası sayesinde gürültü seviyesinde bir değişiklik olmadan debi artırılmıştır. Ayrıca, dış statik basınç

Detaylı

emura DAIKIN EMURA. FORM. İŞLEV. YENİDEN TANIMLANDI EMURA www.isisan.com 01

emura DAIKIN EMURA. FORM. İŞLEV. YENİDEN TANIMLANDI EMURA www.isisan.com 01 emura DAIKIN EMURA. FORM. İŞLEV. YENİDEN TANIMLANDI EMURA www.isisan.com 01 TÜM YIL BOYUNCA KESİNTİSİZ KONFOR. Yeni Daikin Emura duvar tipi klima ünitesi, mühendislik harikası ileri teknolojinin, simgesel

Detaylı

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için TA-COMPACT-DP Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için IMI TA / Fark basınç kontrol vanaları / TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP küçük devrelerdeki

Detaylı

Yüksek Tasarruf Üstün Konforla Buluştu... turn to the experts

Yüksek Tasarruf Üstün Konforla Buluştu... turn to the experts turn to the experts Yüksek Tasarruf Üstün Konforla Buluştu... Etrafınızdaki dünyayı geliştiriyoruz. İç mekanda yaşanılan konforu; ürün ve hizmetlerimizle geliştirirken aynı zamanda insanların yaşam kalitelerini

Detaylı

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere ACM ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere üretilmiştir. ACM serisi hava soğutma soğuk su üretici gruplar yalnız soğutma

Detaylı

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP)

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) Çat (Roof - top) tipi klima cihazlar hipermarketler, ifl ve al flverifl merkezleri, sinema, tiyatro, gösteri merkezleri, sosyal tesisler, e itim kurumlar v.b yerler ile

Detaylı

ECOMFORT 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Enerji Ekonomisi. Modeller

ECOMFORT 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Enerji Ekonomisi. Modeller ECOMFORT Fonksiyonu Küçük ve orta büyüklükteki iklimlendirme uygulamalarında iç ortamın ısıtılması/soğutulması ve filtrelenmesi için kullanılmaktadır. Asma tavana montaj imkanı vardır, hava dağıtımı asma

Detaylı

solenoid dozlama pompaları

solenoid dozlama pompaları teknaevo soenoid dozama pompaarı yeniik > teknooji > geecek Soenoid dozaj pompaarının geişimi Akıı Sadece mode, Sadece PVDF Bütün fonksiyonar tek pompada Bar a varan karşı basınca sahip, 1 t/saat ten 60

Detaylı

Fan Coil Üniteleri bir su soğutma grubunu, ısı pompası grubunu veya sıcak su ısıtıcısını etkin, sessiz bir klima sistemine çevirmek için yüksek

Fan Coil Üniteleri bir su soğutma grubunu, ısı pompası grubunu veya sıcak su ısıtıcısını etkin, sessiz bir klima sistemine çevirmek için yüksek Fan Coil Üniteleri bir su soğutma grubunu, ısı pompası grubunu veya sıcak su ısıtıcısını etkin, sessiz bir klima sistemine çevirmek için yüksek verimli araçlardır. Bu üniteler hem konutlarda hem de ticari

Detaylı

turn to the experts CARRIER INVERTER TİCARİ KLİMALAR Yüksek performans ve enerji tasarrufu bir arada

turn to the experts CARRIER INVERTER TİCARİ KLİMALAR Yüksek performans ve enerji tasarrufu bir arada turn to the experts CARRIER INVERTER TİCARİ KLİMALAR Yüksek performans ve enerji tasarrufu bir arada 2 Carrier Inverter Ticari Klimalar Yüksek performansın enerji tasarrufuyla mükemmel uyumu! MÜŞTERİLER

Detaylı

MiniBloc Ürün Seçim Verileri

MiniBloc Ürün Seçim Verileri MiniBloc Ürün Seçim Verileri Bu kitap Carrier Profoid Minibloc- Monoblocked Packaced Refrigeration Units kitabından Alarko Carrier EDM/ st tarafından düzenlenmiştir. Şubat 2006 CARRIER- ProFroid MiniBloc

Detaylı

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU TEKNİK VERİLER 1. Çalışma voltajı: 3V ±0,2V (DC) 2. Yük Akımı: 5 A 3. Hassasiyet: ± 0,5 ºC 4. Sıcaklık ayar aralığı: 10ºC - 30ºC 5. Zamanlama Hatası: 1%

Detaylı

BİREBİR TİCARİ TİP KLİMALAR

BİREBİR TİCARİ TİP KLİMALAR BİREBİR TİCARİ TİP KLİMALAR BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR TEKNOLOJİ Estetik Dizayn Düşük Ses Seviyesi Hava Üfleme Kontrolü Otomatik Yükseklik Ayarı Geniş Üfleme Ağzı Daha uzak atış mesafesi Ölü hacim bırakmama

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

www.klimaplus.com.tr Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Distribütörü Yetkili Sat c da Tan t m KP-MS06-09

www.klimaplus.com.tr Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Distribütörü Yetkili Sat c da Tan t m KP-MS06-09 Yetkili Sat c da Tan t m KP-MS06-09 Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Distribütörü KlimaPlus Enerji ve Klima Teknolojileri Pazarlama San. ve Tic. A.fi. Genel Müdürlük: Ferhatpafla Mah. G99 Sok. No:46

Detaylı

Bosch Multi ve Ticari Split Klimalar

Bosch Multi ve Ticari Split Klimalar Bosch Multi ve Ticari Split Klimalar Bosch Multi Split Klimalar Bosch Ticari Split Klimalar Ticari Split Kaset Tipi Ticari Split Gizli Tavan Tipi Ticari Split Salon Tipi 04 10 12 16 20 Bosch un eşsiz kalite

Detaylı

V4+ DC Inverter Heat Pump Dış Üniteler

V4+ DC Inverter Heat Pump Dış Üniteler V4+ DC Inverter Heat Pump Dış Üniteler 15 V4+ DC Inverter Heat Pump TEKNOLOJİLER Fan Izgarası Optimize edilmiş fan kanadı şekli ve yeni hava üfleme ızgarası sayesinde gürültü seviyesinde bir değişiklik

Detaylı

turn to the experts Konforun tasarrufla buluştuğu nokta

turn to the experts Konforun tasarrufla buluştuğu nokta turn to the experts Konforun tasarrufla buluştuğu nokta Carrier Ticari Klimalar Konforun ekonomiyle mükemmel uyumu! 3 MÜŞTERİLER İÇİN GÜVENLİK CE damgasına ek olarak Carrier ürünlerinin mutlak güvenliği

Detaylı

Birebir Ticari Tip Klimalar

Birebir Ticari Tip Klimalar Birebir Ticari Tip Klimalar 1 BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR Birebir Kaset Tipi Klimalar 2 3 Birebir Kaset Tipi Klimalar Birebir Kaset Tipi Klimalar Teknoloji Estetik dizayn Düşük ses seviyesi Hava üfleme

Detaylı

GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ

GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ 2. Türkiye Deprem Müendisiği ve Sismooji Konferansı 25-27 Eyü 213 MKÜ HATAY GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ ÖZET: K. Pençereci 1, S. Yıdırım 1, Y.İ. Tonguç 1 1 İnş. Yük. Mü.,Promer

Detaylı

www.formgroup.com 17

www.formgroup.com 17 R4 16 www.formgroup.com 17 R4 Dış Üniteler Heat Pump Sistem 4,5,6 hp (11.2-15.5 ) Model No. FD112KXEN6 FD1KXEN6 FD155KXEN6 FD112KXES6 FD1KXES6 FD155KXES6 Nominal Kapasitesi 11,2 (Monofaze) 14. (Monofaze)

Detaylı

Saha ayarları tablosu

Saha ayarları tablosu /8 [6.8.2] =... ID432/462 İlgili iç üniteler *HYHBHAAV3 *HYHBH8AAV3 *HYHBX8AAV3 Notlar - 4P3373-D - 2.2 2/8 Kullanıcı ayarları Ön ayar değerleri Oda sıcaklığı 7.4.. Konfor (ısıtma) R/W [3-7]~[3-6], kademe:

Detaylı

Radyal Vantilatörlü. ADA S cak Hava Apareyi

Radyal Vantilatörlü. ADA S cak Hava Apareyi Radyal Vantilatörlü ADA S cak Hava Apareyleri deal Is tma Apareyi ATA S cak Hava Apareyi Alarko 19 y l nda kuruldu unda ilk apareyini tasarlad, üretti ve satt. O günden bu yana Türkiye de onbinlerce aparey

Detaylı

Multi Inverter Klimalar

Multi Inverter Klimalar Multi Inverter Klimalar Yeniliği aşkla tasarlar R410A Çevreci gaz Inverter klimalar, kullandıkları R410A gazı sayesinde çevreye duyarlıdır. Multi Inverter Sistem Klimaları Multi Inverter Sistem Klimaları

Detaylı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı DİZEL VE YŰK DENGELİ FORKLİFTLER 4 Tekeri, Pnömatik Lastiki 1,5 3,5 ton S FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Üstün performans... paranızın tam karşıığı Maksimum verim ede etmek

Detaylı

Robot Kaynağı. Lazer Kesim. Üstün Teknoloji. KOZLUSAN Önce kalite, önce hizmet, önce memnuniyet anlayışı ile çalışıyor.

Robot Kaynağı. Lazer Kesim. Üstün Teknoloji. KOZLUSAN Önce kalite, önce hizmet, önce memnuniyet anlayışı ile çalışıyor. LUSN firması Saih Kozu tarafından 978 yıında Manisa'nın khisar içesinde tarım makinaarı imaatı ie faaiyeterine başamıştır. 000 yıında kaorifer kazanı üretimine adım atan firmamız, şu an.000 m² kapaı aan

Detaylı

TEST lk durumda terazi. 6. I. durumda, KÜTLE, A IRLIK VE Efi T KOLLU TERAZ. Denklem 2 yi denklem 1 de yazarsak 2P = (6+P) m = 30 g olur.

TEST lk durumda terazi. 6. I. durumda, KÜTLE, A IRLIK VE Efi T KOLLU TERAZ. Denklem 2 yi denklem 1 de yazarsak 2P = (6+P) m = 30 g olur. ÜTE, A IRI VE Efi T OU TERAZ TEST - 1 1. 2 3 Z Denkem 2 yi denkem 1 de yazarsak 2P = 2.2 + (6+P) P = g I. yarg kesinike do rudur. fieki- I deki terazinin dengesinden, = 2.1 + = + 2 g Buradan, m > m dir.

Detaylı

CARRIER SPLİT KLİMALAR

CARRIER SPLİT KLİMALAR CARRIER SPLİT KLİMALAR Liste No S/16-01 : Sayfa No 1: Tarih 21.01.2016 : Bu Liste, 01.09.2015 ÜRÜN KODU ÜRÜN TİPİ İÇ ÜNİTE / DIŞ ÜNİTE TEKNİK ÖZELLİKLER CARRIER X-POWER GOLD DUVAR TİPİ SPLİT KLİMALAR (INVERTER)

Detaylı

Bosch Multi ve Ticari Split Klimalar. Bosch_Multi_Klimalar_Katalog_ indd 1

Bosch Multi ve Ticari Split Klimalar. Bosch_Multi_Klimalar_Katalog_ indd 1 Bosch Multi ve Ticari Split Klimalar Bosch_Multi_Klimalar_Katalog_23012017.indd 1 19.6.2017 19:01:05 Bosch Multi Split Klimalar 04 Bosch Ticari Split Klimalar 10 Ticari Split Kaset Tipi 12 Ticari Split

Detaylı

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. Dokunmatik

Detaylı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı KOMPLE ÇÖZÜM Isıtma Soğutma Sıhhi Sıcak Su ÇEVRE DOSTU Dünyanın en yüksek COP=4,5 değerine sahip ekonomik sistemlerdir. Yenilenebilir enerji olan Hava ve Güneşten faydalanma Gaz veya yakıt ile ısıtmaya

Detaylı

TEMMUZ-AĞUSTOS 2017 arcelik.com.tr ARÇELİK MULTI INVERTER KLİMALAR ŞİMDİ MONTAJ DAHİL FİYATLARLA!

TEMMUZ-AĞUSTOS 2017 arcelik.com.tr ARÇELİK MULTI INVERTER KLİMALAR ŞİMDİ MONTAJ DAHİL FİYATLARLA! TEMMUZ-AĞUSTOS 2017 arcelik.com.tr 444 0 888 ARÇELİK MULTI INVERTER KLİMALAR ŞİMDİ MONTAJ DAHİL FİYATLARLA! 2 Multi Inverter Sistem Klimaları ve Teknik Bilgiler Multi Inverter İç Üniteler 3 Sezonsal Enerji

Detaylı

Geliştirilmiş Inverter Teknolojisi ile Hızlı Isıtma ve Soğutma. Arçelik VRS4 Klima Sistemleri Enerji Verimliliği İle Fark Yaratıyor

Geliştirilmiş Inverter Teknolojisi ile Hızlı Isıtma ve Soğutma. Arçelik VRS4 Klima Sistemleri Enerji Verimliliği İle Fark Yaratıyor Geliştirilmiş Inverter Teknolojisi ile Hızlı Isıtma ve Soğutma Arçelik VRS4 Klima Sistemleri Enerji Verimliliği İle Fark Yaratıyor Enerji Tasarrufu Ve Çevre VRS4 (4. Nesil) V-Scroll Inverter Kompresör

Detaylı