Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Satýþ Maliyet analizi Müþteri iliþkileri Teklif hazýrlama Stok Tedarikçiler Teklif alma Satýn alma Stok takibi Ýmalat Ýþ emirleri Tezgah yükleme Tezgah yükü Ýþlerin takibi Planlama Ýþ akýþ planý Ýþ eylem planý Ýþ teslim Aktif planlama En fazla doluluk En az maliyet Öncelikli iþ Arýza durumu Takip On line iþ emri Anýnda izleme Yapýlan iþler Biten iþler Kalan iþler Plandan sapma Rapor Teklif raporu Sipariþ raporu Aylýk durum Haftalýk durum Satýþlar Satýn almalar Ýstatistikleri Satýþ tahminleri Stok durumu Esnek raporlama Veriler Verilen teklifler Yapýlan iþler Stok kayýtlarý TEZ YAZILIM i MaProMET MRP for Metal Manufacturers Talaþlý Ýmalat Firmalarýna Özel Üretim Kaynak Planlama Yazýlýmý ÝMALAT SADECE ÜRETMEKTEN ÝBARET BÝR SÜREÇ DEÐÝLDÝR. Tel: Faks: Aþaðýdaki cümleleri umarýz hiç kullanmýyor orsunuzdur. Ýmalat süreci Doðru ve hassas maliyet analizi yapamýyorum! Satýn almada sýkýntýlarým var! Stok takibinde problem yaþýyorum! Sipariþler zamanýnda yetiþecek mi? Kapasitem doldu mu? Satýþ Stok Ýmalatý planlamakta zorlanýyorum! Ýmalatý takip edemiyorum! Maliyet analizi Satýn Alma Þu anda hangi tezgahta, kim, hangi iþi yapýyor? Sipariþ Tedarikçiler. Ýþlerin ne kadarý yapýldý ve ne kadarý kaldý? Terminler Personel performansýný ölçmekte zorlanýyorum! Çözüm Önerisi Bütün sayýlan problemlerin ortak bir çözümü var. Saydýklarýmýz bizim yýllar süren çalýþma ile üstesinden geldiðimiz sorunlar. Evet biz bunlarý çözdük ve çözerken de sistematik hale getirdik. Adýný imapromet koyduk. Metal imalat firmalarý için üretim kaynak Planlama Ýmalat planlama yazýlýmý. Sadece bir yazýlým olmaktan öteye bir sistem Ýþ Durum Takibi Ýmalat takibi Aktif planlama Ýþ emri aktarýmý çözümü. Sisteminiz varsa ona uyabilecek kadar esnek, yoksa size Alternatif plan Durum bilgisi alma sistem sunabilecek bir yazýlým. Ýþlerinizde en büyük yardýmcýnýz olmaya aday esnek ve güvenilir. Firmanýza ve iþinize deðer katacak sizinle büyüyecek bir yol arkadaþý. Teklif verirken maliyet analizi. Sattýðýnýz malýn ve hizmetin maliyetini eðer doðru olarak hesap edemiyorsanýz ya tutarsa modundasýnýz demektir. Bu çok riskli bir durumdur. Zira zarardan korktuðunuz için yüksek fiyat verip müþteriyi ürkütebilirsiniz. Eðer müþteri sizi zorlarsa ve elinizde iþ yoksa fiyat indirirsiniz. Bu durumda zararýna iþ yapmak durumunda kalabilirsiniz ve bunu bilemezsiniz. Yapýlmasý gereken þey aslýnda çok basittir. Malzeme ve iþçilik kalemlerin toplamak buna genel giderleri yansýtarak bir fiyat bulmak.. Bu size gerçeðe yakýn rakamlar üzerinde düþünme imkâný verir. Böylece yukarýda saydýðýmýz risklerden kurtulmuþ olursunuz. Fakat iþkalemler çok ise ve parametreler deðiþkenlik arzediyorsa o zaman iþler zorlaþýr. Her seferinde fiyatlarý hesaplaþmak iþi yapmaktan zor hale gelebilir. Artýk güvenebileceðiniz becerikli bir hesap uzmanýna ihtiyacýnýz var demektir. Bizim size sunduðumuz da iþte tam olarak bu. Bir kere iþi nasýl yapacaðýný tarif ediyorsunuz. Örneðin CNC de yapýlacak basit bir kanal açma iþinin zamanýný hesaplatmak için belirli parametrelerle iþi tanýmlýyorsunuz. Sonra bu parametrelere bakarak takým yolunu bul diyorsunuz. Takým yolunu ilerlemeye böldürüp iþ süresini hesaplatýyorsunuz. Daha sonra birim fiyatlar, malzeme ve tolerans çarpanlarý, döviz kurlarý, yardýmýyla iþlemin maliyetini hesaplatýyorsunuz. Bütün iþlemler için zaman/maliyet hesaplarýný yaptýktan sonra malzemeler için de benzer adýmlarý tekrarlatýyorsunuz. Hepsini toplatýp kâr ve risk faktörlerini ilave edip satýþ fiyatýný buluyorsunuz. Ýþte bu kadar basit. Belki de çok zor. Fakat imapromet ile hiç zor deðil. O sizin için hepsini, istediðiniz yöntemlerle, hassas ve doðru olarak yapar. Biz bütün bu iþlemleri adýný algoritmik forf ormülasyon koyduðumuz yöntemle yaptýrýyoruz. Bu yöntemle çok karmaþýk hesaplarý bile aritmetik operasyonlarý ve programlama tekniklerini kullanarak kolaylýkla yaptýrabiliyorsunuz. Fiyat hesaplamalarýný yaparken seçeceðiniz yol size baðlý. Dilerseniz birim fiyatlar üzerinden giderek maliyet buldurabilir, dilerseniz stok fiyatlarý, tezgah maliyeti ve amortismaný, personel ücret ve giderlerini dikkate alarak maliyet analizi yaptýrabilirsiniz.

2 Satýþ Maliyet analizi Müþteri iliþkileri Teklif hazýrlama Stok Tedarikçiler Teklif alma Satýn alma Stok takibi Ýmalat Ýþ emirleri Tezgah yükleme Tezgah yükü Ýþlerin takibi Planlama Ýþ akýþ planý Ýþ eylem planý Ýþ teslim Aktif planlama En fazla doluluk En az maliyet Öncelikli iþ Arýza durumu Takip On line iþ emri Anýnda izleme Yapýlan iþler Biten iþler Kalan iþler Plandan sapma Rapor Teklif raporu Sipariþ raporu Aylýk durum Haftalýk durum Satýþlar Satýn almalar Ýstatistikleri Satýþ tahminleri Stok durumu Esnek raporlama Veriler Verilen teklifler Yapýlan iþler Stok kayýtlarý TEZ YAZILIM MRP for Metal Manufacturers Talaþlý Ýmalat Firmalarýna Özel Tel: Faks: Üretim Kaynak Planlama Yazýlýmý ÝMALAT SADECE ÜRETMEKTEN ÝBARET BÝR SÜREÇ DEÐÝLDÝR. Satýn alma ve stok yönetimi. Satýþ Maliyet analizi Sipariþ Stok Tedarikçiler Teklifler Terminler i MaProMET Ýþlerin zamanýnda teslimi için tedarik ve satýn alma sürecinin düzgün yürümesi elzemdir. Buna paralel olarak stok yönetimi de iþe dahil olur. Mevcut binlerce kalem ve satýn alýnacak yüzlerce malzeme, kimden ne zaman gelecekti. Zamanýnda ve doðru olarak geldi mi? sorularý hep kafanýzý kurcalar. Bunu biligsayar programý yardýmý olmaksýzýn yapmak çok zordur. Ýþte bu noktada yardýmcýnýz yine imapromet. Ýmalat Ýmalat takibi Ýþ emri aktarýmý Durum bilgisi alma Üretir etirken planlama ve takip. Kaynaklarýn etkin ve verimli kullanýlmasý, iþlerin istenildiði gibi ve zamanýnda teslim edilmesi planlamanýn öncelikli konusudur. Eðer planlama yapmýyorsanýz ne yapacaðýnýzý bilmiyorsunuz demektir. Çünkü planlama yapýlacak iþ için ne, nerede, ne zaman, kim tarafýndan ve nasýl yapýlacak sorularýnýn cevaplandýrýlmasý demektir. Bu yapýlacak iþi bir nevi kafanýzda bitirmek anlamýna gelir. Planlama olmaksýzýn iþler rüzgarda sürüklenen dümensiz gemi gibidir. Bu durumda iþler kontrolünüzden çýkmýþtýr. Sizden baþka bir çok faktörün etkisi altýndadýr. Sizin buna müdahil olmanýz ise iþlerin yetiþmediðini gördüðünüz anda olacaktýr. Bu saatten sonra ya fazla mesai, ya eksik iþ, ya da sözlerin tutulamamasý gibi olumsuzluklara katlanmak zorundasýnýzdýr. Her durumda kaybeden siz olursunuz. Zira bu durum yaptýðýnýz iþin kalitesini, teslim zamanýný, ve maliyetini olumsuz yönde etkileyecektir.. Planlamayý imapromet ile yapmak bir ayrýcalýktýr. Ýlk söylemek istediðimiz, programýn kullanýcýlarýnýn katkýlarýyla sürekli geliþmekte olduðudur. Sahip olduðu bir çok üstün özelliklerine, kullanýcýlardan gelen talepler doðrultusunda sürekli yenileri eklenmektedir. Söylemeden geçemiyeceðimiz bir baþka unsur ise yazýlýmýn tamamen yerli firmalarýn ihtiyaçlarý doðrultusunda geliþtirilmiþ olduðudur. Öncelikli hedefi yerli imalat firmalarýnýn sistemleþerek büyümelerini saðlamaktýr. Hiç bir yabancý programýn kopyesi veya benzeri deðildir. Metal imalatçý firmalarýn istekleri doðrultusunda hazýrlanmýþ olduðundan bu sektörde üstün ve rakipsizdir. Takip ve kontrol ol ise üretimin olmazsa olmaz faktörlerinden biridir. Sahadan veri almýyor, yapýlan iþin durumunu bilmiyorsanýz ne yaptýðýnýzý bilmiyorsunuz demektir. imapromet ile imalathanenizde iþ emirlerini on line olarak gönderebilir ve durum bilgilerini online olarak okuyabilirsiniz. Okunan bilgiler merkezi bilgisayarda toplanýr. Ýmalat yönetim programýndan yada internet üzerinden imalatýn durumu takip eilebilirsiniz. Intranet üzerinde çalýþan takip sistemi ile artýk bilgi elizde, iþler kontrolünüzde. Verileri maliyet analizinin doðruluðunu tesbit etmek için kullanabilir yada dilerseniz performans analizi yapabilirsiniz.

3 Programın genel işleyişi modülleri ve kullanımı Sipariş gruplarını malzeme ve iş kalemleri ile oluşturmak : CAD tabanlı siparişş hazırlamaa programı Karmaşık iş kalemleri olan bir parça üzerinde yapılacak işleri belirlemek ve bunlara aitt zaman/ /fiyat öngörüsünü yapmak için tasarladığımız yeni program işinizi çok kolaylaştıracak. Müşteriden gelen CAD dosyası okunur, seçilen parçaa analiz edilir, işlemlerin büyük çoğunluğu otomatik olarak belirlenir. Daha karmaşıkk olan parçalarda ise görerek seçilerek manuel olarak işş kalemleri belirlenir. Örnek olarak aşağıdaki resimde karmaşıkk bir havuz sadece alt yüzeyine tıklanarak program tarafından konturları yan yüzeyleri ve pahları seçilmiştir.

4 Aşağıdaki resimde ise bir makro çalışarakk delme işlemleri program tarafından bulunmuştur. Bundann sonra kullanıcıya düşen programın tahminlerini kontrol edip doğruu ve gerekli parametreler ile iş kalemlerinii girmekten ibarettir. Sipariş onaylanıp imalata geçince iş emirlerinin hazırlanmasındaa aynı program kullanılarak işin düzgün yapılabilmesi için gerekli her türlü açıklayıcı bilgi parametre ve teknik resimleri içeren işş emirleri oluşturulacaktır

5 Sipariş ve Maliyet Analizi Programının Genel Görünümü Yukarıda görülen (örnek) seti sayısallaştırmaktır aslında yapılan.

6 Yeni Sipariş Girişi Tanımlanmışş Parametrik Sorgular İle Yapılır Soldaki tablodan seçilecek grup filtrelenirr ve set girişi yapılır. Buu işlem ile daha önce parametrik olarak tanımlanmış bilgiler aşağıdaki tabloda sorulur. Değerlerii giriş tamamm tuşuna basıldığındaa istenen malzeme ve iş kalemleri sipariş grubuna dahil edilir. Bu esnada istenirsee diğer mal kalemleri ve iş kalemleri tek tek de gruba dahil edilir.

7 Programın en güçlü özelliklerinden biri parametrik algoritmik yapısıdır. Malzeme, işçilik fiyat ve zaman hesapları,, yeni sipariş girişi ve kullanıcı raporları aynı yöntem ile yapılabilmektedir. Örnek olarak bir kaba havuzun takım yoluna bağlı zamanının bulunması aşağıdaki gibi bir makro yazımı ile yapılabilmektedir. Karmaşık hesaplamaların yapılabilmesi görsel programlama ile mümkün olmaktadır. Bütün matematik fonksiyonlar parametre ve döngüler yardımı ile en karmaşık hesaplar yapılabilir. Bu amaçlaa hazırladığımız program yardımı ile kullanıcı görsel algoritma hazırlayarak, hiç programlama bilmeden anlaşılırr ve düzenlenebilir kodlar oluşturabilmektedir. Aşağıdaa görülen formül hazırlama sayfasında sipariş girişi, ve hesaplamalara dair bir çok reçete/formül girilir.

8 Formüle edilemeyen işlem süreleri CAM yapıldıktan sonra ve yaa tecrübeyee bağlı olarak da girilebilmektedir. Bütün bunların yanında veri olarak girilenn geçmişe dönük bütünn bilgiler raporlama modülü ile istendiği gibi alınabilmektedir.

9 İmalat Planlama : İmalat planlama modülü / Basitleştirilmişş MRP Sipariş olarak girilen iş emirleri otomatik olarak imalat yönetim modülüne düşer. Burada teslim tarihi ve iş öncelikleri gözetilerek sipariş sıralamaları yapılır ve imalat planına aktarılır. Tezgahlar üzerindee istenirse genel ayrıca iş kalemleri sıralanır. Seçilen S iş veya iş gruplarını tutup istenen sıraya bırakmakk yeterlidir.

10 Hangi tezgahta hangi personelin mesai dilimleri içerisinde çalışması tanımlanır. Vardiya düzenlemesi dikkate alınarak son durum planı yapılır.

11 Artık her iş emri ne zaman hangi istasyonda işlenecek planlanmıştır. Sahadan alınan veriler ile planlanan veriler karşılaştırılarak iş planı ilerleyişi takip edilir ve değişen şartlar doğrultusundaa güncellenir. İş program güncellemesi yapılırken işlenecek parçanın sınır koşulları doğrultusunda planlama yapılmaktadır. Örneğin bir parça; önceki işin bitişi + geçiş süresinden önce işlenmeye başlayamaz bir sınır koşuldur. Benzer şekilde parçanın dışarıdan temin edilmesi durumunda geliş zamanına bağlı olarak planlama yapılır. Zamanında üretilemeyen / gelmeyen parçalar için planlama yenilendiğinde iş programının genel ilerleyişi görülecektir.

12 Aynı zamanda tezgâh yoğunlukları görülecek gerekli tedbirler alınacaktır. Siparişlerin ne zaman biteceği çök önceden görülecek zamanında teslim için gereken tedbirler alınabilecektir. Bütün bunlar 2014 yılında hazırladığımız imalat yönetim programı ile dahaa keyifli hale gelmiştir.

13 İmalat takibi ve verimlilik kontrolleri : Firma içi intranet üzerinde çalışan program tezgâh/istasyon da bulunan PDA/Tablet yardımı ile iş emirleri saha operatörlerine gönderilir ve işin takibine yönelik bilgilerr sahadan toplanır.

14 Toplanan bütün veriler yönetim ve işletme amiri tarafından online olarak görülür.

vsrm Platformu Tedarikçi Firmalar için Eğitim Dokümanı

vsrm Platformu Tedarikçi Firmalar için Eğitim Dokümanı vsrm Platformu Tedarikçi Firmalar için Eğitim Dokümanı Doküman Yayın Tarihi : 22.04.2011 Revizyon: V01 Copyright 2006 ITG Ltd. Bütün hakları saklıdır. Bu belge ITG Ltd. firmasının özel bilgilerini içermektedir.

Detaylı

LOGO Bütçe ve İstatistiki Tahminleme Modülü

LOGO Bütçe ve İstatistiki Tahminleme Modülü LOGO Bütçe ve İstatistiki Tahminleme Modülü Yalnızca Bugünü Değil Geleceği de Bilimsel Yöntemlerle Bütçeleyin... LOGO Bütçe ve İstatistiki Tahminleme modülü esnek bir planlama ve bütçeleme aracıdır. Pek

Detaylı

LOGO BÜTÇE LOGO Aralık 2007

LOGO BÜTÇE LOGO Aralık 2007 LOGO BÜTÇE LOGO Aralık 2007 İçindekiler Genel Kapsam... 3 Uygulama Temel Özellikleri...3 Bütçe Hazırlıkları Öncesince...4 Uygulama Gereksinimleri...4 Uygulamanın Kurulması ve Lisanslama...4 Uygulama Ayarları...5

Detaylı

Kurumsal. Dönüşüm. M. Göker SARP Koordinatör ERP Committee Turkey & Enterprise Transformation Platform

Kurumsal. Dönüşüm. M. Göker SARP Koordinatör ERP Committee Turkey & Enterprise Transformation Platform Hedefiṁiż Kurumsal Dönüşüm Rekabetçiliğin ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin en önemli sağlayıcılarından olan verimlilik artışının yaratılmasında anahtar rol oynayan, bilgi ve iletişim teknolojileridir.

Detaylı

PRODUCTIVITY BUSINESS INTELLIGENCE Life is PERFORMANCE SRMERP INVENTORY MANUFACTURING BUSINESS INTELLIGENCE PROJECT OLAP SRM PERFORMANCE BUSINESS INTELLIGENCE OLAP MANUFACTURINGPRODUCTIVITY MOLE PERFORMANCE

Detaylı

dinamo Yan-Sanayi dinamo Yan-Sanayi Otomotiv ve Beyaz Eşya Yan Sanayi Firmalarının ERP & E-Business Yazılımı

dinamo Yan-Sanayi dinamo Yan-Sanayi Otomotiv ve Beyaz Eşya Yan Sanayi Firmalarının ERP & E-Business Yazılımı Ana Sanayi Yan Sanayi Entegrasyonu dinamo Yan-Sanayi Otomotiv ve Beyaz Eşya Yan Sanayi Firmalarının ERP & E-Business Yazılımı dinamo Yan-Sanayi ERP & E-Business Yazılımı ve Açık Çek Uygulaması Yönetici

Detaylı

MRP MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI

MRP MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI MRP MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI Bütün Bilgi İşlem Yazılım Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. 2012 Sayfa 1 / 52 MRP MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI 1. İÇERİK 1.1. Modülün İşleyişi Plansız giriş, çıkış ve transfer

Detaylı

ROU ROTALAR BÜTÜN BİLGİ İŞLEM YAZILIM DANIŞMANLIK

ROU ROTALAR BÜTÜN BİLGİ İŞLEM YAZILIM DANIŞMANLIK ROU ROTALAR BÜTÜN BİLGİ İŞLEM YAZILIM DANIŞMANLIK 2012 ROU ROTALAR 1- GENEL 1.1.Modülün İşleyişi CANIAS Rota bilgileri, bir üretim veya montaj faaliyetinin tamamlanabilmesi için gerekli olan iş adımları

Detaylı

Eksiksiz bir yazılım çözümü arıyorsanız, doğru yerdesiniz!

Eksiksiz bir yazılım çözümü arıyorsanız, doğru yerdesiniz! Eksiksiz bir yazılım çözümü arıyorsanız, doğru yerdesiniz! Enformasyon, Destek, Sistemi ERP ve Yazılım Çözümleri Enfotek, ihracat veya iç piyasaya üretimi yapan her boyuttaki işletme için uygun yazılım

Detaylı

-Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır.

-Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır. -Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır. IAS, ürünü CANIAS ERP ile firmaların iş süreçlerini hızlandırmalarına ve geliştirmelerine yardımcı

Detaylı

Stok LOGO Haziran 2008

Stok LOGO Haziran 2008 Stok LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO - GO Stok Takibi...6 Malzemeler...7 Alış Fiyatları...7 Malzeme Kayıt Türleri...10 Malzemeler...11 Malzeme Genel Bilgileri...12 Malzeme Birim Bilgileri...14 Malzeme

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU 2015 İçindekiler Tablosu 1. STAJ İÇİN GENEL BİLGİLER... 3 2. STAJ TÜRLERİ VE KAPSAMLARI... 3 2.1. Staj Öncesinde Yapılacak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ SATIN ALMA YÖNETİMİ 840UH0035

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ SATIN ALMA YÖNETİMİ 840UH0035 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ SATIN ALMA YÖNETİMİ 840UH0035 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TIGER ENTERPRISE. 25 yılı aşan bilgi birikimi. Etkinliği artırma

TIGER ENTERPRISE. 25 yılı aşan bilgi birikimi. Etkinliği artırma BİLENLERİN TERCİHİ TIGER ENTERPRISE Uygulama yazılımları pazarının lideri LOGO Business Solutions dan liderlere özel! Dünyanın 30 dan fazla ülkesine yazılım ihracatı gerçekleştiren, Türkiye de 170 bin

Detaylı

Değerli Firma Yetkilisi,

Değerli Firma Yetkilisi, Değerli Firma Yetkilisi, Üretim ve planlamanın daha etkili kılınması, süreçlerin anında izlenmesi ve müdahale edilebilmesi, müşteri isteklerinin hatasız karşılanabilmesi için günümüz teknolojilerinden

Detaylı

30 yılı aşan bilgi birikimi. Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM. Etkinliği artırma

30 yılı aşan bilgi birikimi. Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM. Etkinliği artırma BİLENLERİN TERCİHİ 30 yılı aşan bilgi birikimi Etkinliği artırma Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM TIGER ENTERPRISE Uygulama yazılımları pazarının lideri Logo dan liderlere özel! Türkiye Uygulama

Detaylı

BAKIM / VARLIK YÖNETİM SİSTEMİ

BAKIM / VARLIK YÖNETİM SİSTEMİ BAKIM / VARLIK YÖNETİM SİSTEMİ TÜRKİYE NİN EN BÜYÜK İŞLETMELERİ BOYSWEB I TERCİH ETTİ BAKIM MALIYETLERINDE EN AZ %15 AZALMA YEDEK PARÇA STOK MALIYETLERINDE EN AZ %15 AZALMA ARIZA SAYISINDA %40-%80 AZALMA

Detaylı

Alım-Satım Tanımları LOGO Haziran 2008

Alım-Satım Tanımları LOGO Haziran 2008 Alım-Satım Tanımları LOGO Haziran 2008 İçindekiler İçindekiler... 1 İçindekiler...2 Alım Satım Tanımları...4 Ödeme / Tahsilat Planları...5 Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri...6 Ödeme/Tahsilat Planı Satır

Detaylı

Series 9000 Mikro ERP Yönetim Bilgi Sistemleri 2010 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Series 9000 Mikro ERP Yönetim Bilgi Sistemleri 2010 Mikro Yazılımevi A.Ş. Series 9000 Yönetim Bilgi Sistemleri 1 MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI İşletmenizi geleceğe taşıyacak yeni teknolojiler... MİKRO ERP Günümüzde rekabet daha zor, riskler daha yüksek. Geçmişi ve bugünü

Detaylı

MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI. 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. Mikro ERP 1 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI. 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. Mikro ERP 1 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. Mikro ERP 1 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI İşletmenizi geleceğe taşıyacak yeni teknolojiler... MİKRO ERP

Detaylı

1.Netservis. 2.Tanımlar. 2.1. Sabit Tanımlar. 2.1.1. Müşteri

1.Netservis. 2.Tanımlar. 2.1. Sabit Tanımlar. 2.1.1. Müşteri 1.Netservis NetServis programı satış sonrası hizmetin adım adım takip edilebildiği ve ölçülebildiği programdır. Üretim yapan firmaların hizmet kalitesi için yaptıkları rekabet, tüketici sorunlarına en

Detaylı

Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case

Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case Batuhan KOCAOĞLU Okan Üniversitesi Lojistik Bölümü, İstanbul,

Detaylı

Mikro V14 serisi ile işinizde fark yaratın.

Mikro V14 serisi ile işinizde fark yaratın. Mikro V14 serisi ile işinizde fark yaratın. Rakiplerine oranla daha hızlı davranmak ve bu hızıyla fark edilen, kaliteli firmalar arasında olmak isteyen işletmeler için ürettiğimiz V14 serisi programlarımız,

Detaylı

Hizmet sektörü Proje Yönetimi için özel geliştirilmiş dikey çözüm

Hizmet sektörü Proje Yönetimi için özel geliştirilmiş dikey çözüm MICROSOFT DYNAMICS ELEMENTA Hizmet sektörü Proje Yönetimi için özel geliştirilmiş dikey çözüm İçindekiler Contents Genel Bakış... 3 Elementa nın temel felsefesi... 3 Gereksinimler, Sorunlar ve Çözüm...

Detaylı

Netsim, büyümesini, müşteri memnuniyetini esas alan bir ilkeyle hareket etmesine borçludur.

Netsim, büyümesini, müşteri memnuniyetini esas alan bir ilkeyle hareket etmesine borçludur. www.netsim.com.tr 1 Netsim in başarısı nın ardında 1987 den beri gelen deneyimi, destek sunma kapasitesi, bilişim konusunda tüm bileşenleri bünyesinde bulundurması ve binlerce müşterisinden yıllar boyu

Detaylı

Üretim Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Üretim Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 ÜRETİM MODÜLÜ 1. üretim modülü ne GİRİŞ... 5 2. parametre... 7 2.1 Genel Parametreler... 7 2.2 Eleman Parametreleri... 8 2.3 Enerji Parametreleri... 8 2.4 Öngörülen İş Emri Muhasebe Kodları... 9 2.5

Detaylı

KG PALAIMON. Kurumsal Kaynak Planlama Çözümü. www.korgun.com.tr

KG PALAIMON. Kurumsal Kaynak Planlama Çözümü. www.korgun.com.tr ÜRÜN AĞACI STANDART ÜRÜN AĞACI GELİŞMİŞ MODEL TANIM BÜTÜNLEŞİK MODEL TANIM KG Palaimon, içerisinde yer alan reçete tanımlamaları ile üretime yeni bir bakış açısı kazandırmaktadır. Yenilikçi yaklaşımı ile

Detaylı

ERP ötesı. ERP2 Devri Kapanıyor, Şimdi ERP3 İle Kurumsal Sınırları Genişletme Zamanı... Doğru Seçimler Doğru Geleceği Hazırlar...

ERP ötesı. ERP2 Devri Kapanıyor, Şimdi ERP3 İle Kurumsal Sınırları Genişletme Zamanı... Doğru Seçimler Doğru Geleceği Hazırlar... ERP ötesı ve Workcube e-iş sistemleri a.ş. yönetim ve teknoloji tanıtım bülteni 2011 Doğru Seçimler Doğru Geleceği Hazırlar... Customization (Özelleştirme) ERP Projelerinin Dipsiz Kuyusu ERP2 Devri Kapanıyor,

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ PLANLAMA

BİLGİSAYAR DESTEKLİ PLANLAMA İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi İnşaat Yönetimi Eğitim Semineri Serisi Harbiye BİLGİSAYAR DESTEKLİ PLANLAMA Hazırlayan : Dr. Murat KURUOĞLU İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Yapı İşletmesi Anabilim Dalı

Detaylı

SyteLine 7 Genişletilmiş ERP

SyteLine 7 Genişletilmiş ERP SyteLine 7 Genişletilmiş ERP Satış ve tedarikten üretim ve sevkiyat aşamasına kadar MAPICS SyteLine 7, üretim süreçlerini, arzla talebi denkleştirecek ve ürünün müşteriye daima tam zamanında ulaşmasını

Detaylı