Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda moda bu deðiþimin en önemli parçalarýndan birisidir. Günümüzün zorlu þartlarýnda baþarýlý ve rekabetçi olabilmek için, eskisinden çok daha hýzlý olmanýz gerekmektedir. Ýyi tasarýmcýlarýnýz, kaliteli malzemeleriniz ve son teknoloji üretim araçlarýnýzýn yaný sýra tüm bunlarý yönetebilmek için iyi de bir yazýlýma ihtiyacýnýz vardýr. TexArt, tüm üretim süreçlerini esnek, hýzlý ve kolayca takip edebileceðiniz bir sistem olarak iþletmenizin en büyük yardýmcýlarýndan birisi olacaktýr. Altiware TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi Esnek Özelleþtirilebilir Parametrik Entegre Ölçeklenebilir Modüler Geniþleyebilir Kullanýcý Dostu

2 Reçete Detaylý Reçete Tanýmlarý ve Takibi Ýplik Reçetesi Kumaþ Reçetesi Kumaþ Teknik Analiz Formu Çözgü/Atký Reçeteleri Laboratuvar Reçetesi Teknik Talimatlar, Genel Talimatlar, Ek Dosyalar, Açýklamalar Grafikler ve Tablolar Detaylý Kumaþ Reçetesi Tüm Arþive Kolayca Eriþim Standart ve Kullanýcý Tanýmlý Formlar Otomatik Kod Üretici Harici Reçete Otomasyon Sistemleriyle Entegrasyon

3

4

5

6

7 Maliyet Þablonlar Yardýmýyla Çok Hýzlý ve Çoklu Döviz Destekli Ön Maliyet Hesaplama Malzeme (Ýplik, Kumaþ, vs.), Ýþçilik, Fire ve Diðer Giderlerle Maliyet Hesaplama Kâr, Komisyon ve Ýndirimleri Hesaplama ve Analiz Etme Otomatik Maliyet Hesaplama Grup Bazýnda Maliyet Resim, Dizayn, Grafik, Ek Dosya ve Açýklamalar Standart ve Kullanýcý Tanýmlý Maliyet Formlarý

8 Ýþ Emri Yönetimi Detaylý Parti / Refakat Kartý Takibi Detaylý Operasyon Takibi Tanýmlanabilen Alt Yapý Termin Tarihi, Yükleme Tarihi ve Sipariþi Tarihi Takibi Ýþ Emri No, Müþteri Sipariþ No ve Satýr Nosu Ýle Takip Lot Adetleri ve Renk Bazýnda Ýþ Emri Takibi Teknik Talimatlar, Genel Talimatlar, Ek Dosyalar, Açýklamalar Renk Bazýnda Kolay Varyant Takibi Standart Ve Kullanýcý Tanýmlý Barkodlu / Barkodsuz Ýþ Emri (Refakat Kartý) Formlarý Rota Bazýnda Üretim Takibi Satýþ Fiyatý, Sipariþ Miktarý, Sevk Miktarý Takibi Ýþ Emrine Ait Detaylý Kalite Kontrol ve Test Bilgilerinin Ýþlenebilmesi

9 Ýþ Emri Yönetimi

10 Planlama Departman, Operasyon, Ýþçi, Makina ve Kaynak Bazýnda Planlama Planlama Taslaklarý Ýþçi, Departman ve Þirket Bazýnda Yapýlacak Günlük Ýþlemlerin Takibi Günlük, Haftalýk, Aylýk Yapýlacaklar Listesi Online Uyarý Sistemi Departman, Ýþçi, Makina ve Kaynak Bazýnda Operasyon Atama Çalýþma Günlerini, Tatilleri (Takvim) Tanýmlayabilme Otomatik Planlama Gerçek Üretim Verisi ile Kýyaslama Günlük Faaliyet Takibi Ýþçi/Departman/Þirket Bazýnda Yapýlacak Ýþlemlerin Detaylý Takibi Tarih, Ýþçi ve Departman Bazýnda Uyarlama Yapabilme Kullanýcý Tanýmlý ve Standart Raporlar Üretim Durumu ve Planlama Kontrol Ekranlarý ile Gerçek Zamanlý Takip Analizler, Raporlar, Küpler ve Ýþ Zekâsý

11 Planlama

12 Hammadde Tedarik Pamuk Ýhtiyaç Hesaplama Ýplik Ýhtiyaç Hesaplama Çözgü Ýhtiyaç Hesaplama Atký Ýhtiyaç Hesaplama Boya/Kimyasal Ýhtiyaç Hesaplama Varyant Bazýnda Ýhtiyaç Hesaplama Tedarik Süreç Takibi Detaylý Tedarik Tarihçesi Satýn Alma Sipariþi, Malzeme Yönetim Fiþi ve Fatura Bazýnda Detaylý Tedarik Takibi Free Stok Raporu Malzeme ve Varyant Bazlý Tahsis Otomatik Satýn Alma Sipariþleri Yeniden Düzenleme ve Ayarlamalar Sipariþ ve Ýþ Emri Bazýnda Ýhtiyaç Raporlarý Üretim Hammadde Planlama Tablosu

13 Satýn Alma Ýplik Satýn Alma Sipariþleri, Kumaþ Satýn Alma Sipariþleri Boya/Kimyasal Satýn Alma Sipariþleri Tedarikçi Ýliþkileri Termin Tarih Kontrolü ve Uyarý Sistemi Tedarikçi Bazýnda Fiyat Tanýmlama ve Fiyat Atama Seçilen Ýhtiyaçlarý Tek Tuþla Sipariþe Dönüþtürme Vade Takibi ve Çoklu Döviz Seçenekli Ödeme Planý Sevk Adresi ve Sevkiyat Detaylarý Depo Bazýnda Satýn Alma Sipariþleri Açýk Sipariþ, Kapalý Sipariþ Takibi Yeniden Düzenleme ve Ayarlamalar, Uyarý Sistemi Ek Dosyalar, Açýklamalar Satýn Alma Fiyat Kontrolü Sipariþ/Sevk Raporu Kullanýcý Tanýmlý ve Standart Satýn Alma Formlarý Kritik Stok Seviyesi Altýndaki Hammaddeler için Otomatik Satýn Alma Hareketleri

14 Malzeme Yönetimi Ýplik Fiþleri, Kumaþ Fiþleri Boya/Kimyasal Fiþleri Müþteri Ýliþkileri Sipariþlerin Otomatik Olarak Malzeme Yönetim Fiþine Dönüþtürülmesi Depo Bazýnda Stok Ýþlemleri Yeniden Düzenleme ve Ayarlamalar Ek Dosyalar, Açýklamalar Dövizli Stok Fiyat Kontrolü Sipariþ/Sevk Kontrol Raporu Onay Mekanizmasý, Uyarý Sistemi Kullanýcý Tanýmlý ve Standart Stok Raporlarý Depo Transfer Ýþlemleri Aylýk Sayým ve Spot Sayým Ýþlemleri Barcode/RFID ile Takip Hammadde ve Ürünleri Ýstenilen Boyutta Varyantlý Takip Kumaþ / Ýplikleri Serili (Top, Çuval, Koli) Takip Top Bazýnda Takip Edilen Kumaþlarýn Parçalý Olarak Hareket Edebilmesi Toplara Ait Hata Bilgilerinin Ýþlenmesi ve Kalite Bilgisi Toplara Ait Uzunluk / Aðýrlýk Bilgilerinin Tezgah / Terazi Baðlantýsýyla Aktarýlabilmesi

15 Malzeme Yönetimi

16 Malzeme Yönetimi

17 Üretim Departman, Operasyon, Ýþçi, Makina ve Kaynak Bazýnda Üretim Takibi Kaynak Bazýnda Detaylý Ýþlem Zaman Etütleri Kaynak Ýþlem Tanýmlanmasý ve Kontrolü Operasyon / Rota Takibi Yeniden Düzenleme ve Ayarlamalar Ek Dosyalar, Açýklamalar Onay Mekanizmasý, Uyarý Sistemi Kullanýcý Tanýmlý ve Standart Üretim Raporlarý Günlük, Haftalýk, Aylýk Üretim Kontrolleri Barkod/Proximity/RFID ile Takip Üretim Analizleri Dahili / Harici Fason Ýþlemlerinin Takibi Detaylý ve Kümülatif Fason Raporlarý Fason Kartlarýyla Parti Bazlý Takip Ýþ Emri / Sipariþ Tarihçesi ile Tüm Sürecin Kontrolü Ýþ Emri Üretim Emri Kontrol Formu Ýle Üretim Süreçlerinin Takibi Harici Sistemler / Makine Entegrasyonu

18 Sevkiyat Sevk Ýrsaliyesi Sevk Faturasý Sevk Faturalarýnýn Operasyon Bazlý Oluþturulabilmesi Operasyon Bazýnda Faturaya Yansýmasý Ýstenen Operasyonlarýn Belirlenmesi Operasyon Bazýnda Fatura Hesaplama Þeklinin (Net / Brüt) Belirlenebilmesi Ýþ Emri veya Top Bazýnda Sevkiyat Yapýlabilmesi Barkodlu veya Mobil Cihazlar Ýle Sevkiyat Yapýlabilmesi Kalite Kontrol Onayý Almamýþ Ýþ Emirlerinin Sevkiyatlarýnýn Engellenmesi Üretim Adýmlarýný Tamamlamamýþ Ýþ Emirlerinin Sevkiyatlarýnýn Engellenmesi Detaylý Sevkiyat Raporlarý ve Analizlerinin Alýnabilmesi

19 Kalite Kontrol Seri/Top Bazýnda Kalite Kontrol Takibi Seri/Top Bazýnda Hata Takibi Seri/Top Kalitesi Belirlenmesi Seri/Top Kontrol Formlarý Üretim Emri Bazýnda Kalite Kontrol Takibi Detaylý Test Tanýmlarý Test Standart ve Metotlarýnýn Tanýmlarý Sevk Edilebilir Onaylama Mekanizmasý Kalite Kontrol Formlarý Detaylý Kalite Kontrol Raporlarý ve Analizleri

20 Ýncirli Caddesi Çetiner Sokak Onur Apt. No: 3/2 Bakýrköy Ýstanbul T +90 (212) F +90 (212) W

FAST FASHION ON TIME DockArt Tekstil ve Hazýr Giyim Üretim Yönetimi için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. DockArt iþinizi tasarýmdan, geliþtirmeye, üretimden, sevkiyata kadar bütün aþamalarýnda yönetmek

Detaylı

Pazarlama ve Satýþ Üretim Planlama Ýhtiyaç Planlama Zaman Planlama Satýn Alma Stok Kontrol Üretim Takip (Kesim Öncesi) Örme Boya Baský Kesim Üretim Takip (Kesim Sonrasý) Parça Baský Nakýþ Dikim Ýlik Düðme

Detaylı

PRODUCTIVITY BUSINESS INTELLIGENCE Life is PERFORMANCE SRMERP INVENTORY MANUFACTURING BUSINESS INTELLIGENCE PROJECT OLAP SRM PERFORMANCE BUSINESS INTELLIGENCE OLAP MANUFACTURINGPRODUCTIVITY MOLE PERFORMANCE

Detaylı

ORKA ORKA Programlarý, günün koþullarýna uygun olarak sürekli güncellenmektedir. Bilgi için; http://www.orka.com.tr/yenilikler/ http://www.orka.com.tr/yardim/ GENEL ÖZELLÝKLER ( F1-Yardým ) ve ( Shift

Detaylı

w w w. s f s. c o m. t r Kurumsal Masraf Yönetim Sistemi Kurumsal Masraf Yönetim Sistemi le le Alýrken Kazanýn, Kullanýrken Kazanýn Alýrken Kazanýn, Kullanýrken Kazanýn Neden WinSpend? 1 Neden teknolojiyi

Detaylı

işinizi net görün Raptex ile kazancınız çorap söküğü gibi kolay artacak... raptex Çorap Üretimi Yönetim Programı

işinizi net görün Raptex ile kazancınız çorap söküğü gibi kolay artacak... raptex Çorap Üretimi Yönetim Programı işinizi net görün Raptex ile kazancınız çorap söküğü gibi kolay artacak... raptex Çorap Üretimi raptex Çorap Üretimi Raptex, çorap üretimi yapılan bir işletmede üretim aşamalarını en kolay şekilde takip

Detaylı

Eksiksiz bir yazılım çözümü arıyorsanız, doğru yerdesiniz!

Eksiksiz bir yazılım çözümü arıyorsanız, doğru yerdesiniz! Eksiksiz bir yazılım çözümü arıyorsanız, doğru yerdesiniz! Enformasyon, Destek, Sistemi ERP ve Yazılım Çözümleri Enfotek, ihracat veya iç piyasaya üretimi yapan her boyuttaki işletme için uygun yazılım

Detaylı

Perakendeci, Toptancı ve Üretici Firmalar için Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Çözümü

Perakendeci, Toptancı ve Üretici Firmalar için Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Çözümü Perakendeci, Toptancı ve Üretici Firmalar için Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Çözümü Çok Uluslu Operasyonlar Hedefleyen, Çok Kanallı, Büyük Ölçekli Firmalar için Nebim V3 Enterprise Edition Nebim V3 Enterprise

Detaylı

www.sfs.com.tr Sigortacýlýkta son teknoloji Winsure.Net - 1 Winsure.Net Nedir? Stratejilerinize yön verirken, deðiþimleri uygularken en büyük yardýmcýnýz : Winsure.Net Winsure.Net Sigortacýlýk, sigorta

Detaylı

FARKI YARATAN ÝNSANDIR...

FARKI YARATAN ÝNSANDIR... FARKI YARATAN ÝNSANDIR... Ýnsan Kaynaklarý Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajý sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynaðýdýr. Kurumun misyon ve hedefini benimsemiþ, iyi eðitim almýþ,

Detaylı

CPM Yazılım Konfeksiyon Yönetim Sİstemi Dikey Çözüm Broşürü www.cpm.com.tr

CPM Yazılım Konfeksiyon Yönetim Sİstemi Dikey Çözüm Broşürü www.cpm.com.tr CPM ERP Konfeksiyon Yönetim Sistemi beklentileriniz doğrultusunda işinizi planlar, üretimin her aşamasını kolayca takip edilebilir hale getirir ve sorunları engeller. CPM ERP Firmanızın tüm birimlerinde

Detaylı

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Yazılımı. Finans ve Muhasebe. Tedarik ve Üretim Yönetimi. Stok ve Sipariş Yönetimi. Depo Yönetimi

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Yazılımı. Finans ve Muhasebe. Tedarik ve Üretim Yönetimi. Stok ve Sipariş Yönetimi. Depo Yönetimi Nebim Winner Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Yazılımı Finans ve Muhasebe Tedarik ve Üretim Yönetimi Stok ve Sipariş Yönetimi Depo Yönetimi Mağazacılık Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) İş Zekası ve Kurumsal

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

KG PALAIMON. Kurumsal Kaynak Planlama Çözümü. www.korgun.com.tr

KG PALAIMON. Kurumsal Kaynak Planlama Çözümü. www.korgun.com.tr ÜRÜN AĞACI STANDART ÜRÜN AĞACI GELİŞMİŞ MODEL TANIM BÜTÜNLEŞİK MODEL TANIM KG Palaimon, içerisinde yer alan reçete tanımlamaları ile üretime yeni bir bakış açısı kazandırmaktadır. Yenilikçi yaklaşımı ile

Detaylı

Ödün vermeksizin iletiþim

Ödün vermeksizin iletiþim NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS SOPHO IPC500 Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler için Tümleþik IP-PBX Ýletiþim Çözümleri Ödün vermeksizin iletiþim Ýletiþim sisteminden be herþey ve daha fazlasý Uygun fiyata

Detaylı

ERP(Enterprise Resource Planning)

ERP(Enterprise Resource Planning) ERP(Enterprise Resource Planning) 2 EDM ERP: Bir işletmenin, satıştan muhasebeye, üretimden insan kaynaklarına, envanterden CRM'e tüm fonksiyonlarını kapsayan entegre bilgi sistemleridir. 3 EDM ERP Nedir?

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 3 // Ekim 2008 Yenilikçi Servislerle Artan Karlýlýk SFS, 17. yýl kutlamalarýnda karlýlýðý arttýran yenilikler SFS 4 Kasým 2008 de Ceylan Intercontinental Otel de Sigorta

Detaylı

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Yazılımı. Finans ve Muhasebe. Tedarik ve Üretim Yönetimi. Stok ve Sipariş Yönetimi. Depo Yönetimi

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Yazılımı. Finans ve Muhasebe. Tedarik ve Üretim Yönetimi. Stok ve Sipariş Yönetimi. Depo Yönetimi Nebim Winner Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Yazılımı Finans ve Muhasebe Tedarik ve Üretim Yönetimi Stok ve Sipariş Yönetimi Depo Yönetimi Mağazacılık Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) İş Zekası ve Kurumsal

Detaylı

AVAKOZA ERP K u r u m s a l P e r f o r m a n s Y ö n e t i m i

AVAKOZA ERP K u r u m s a l P e r f o r m a n s Y ö n e t i m i AVAKOZA ERP K u r u m s a l P e r f o r m a n s Y ö n e t i m i K u r u m u n u z a r e n k k a t ı y o r u z Değişim için hazır mısınız? Biz hazırız Dünya hızla değişiyor. İş yapma biçimleri hızla değişiyor.

Detaylı

Workcube CRM Fonksiyonları

Workcube CRM Fonksiyonları Workcube CRM Fonksiyonları (Satış - Pazarlama - Müşteri Hizmetleri - Ürün - Stok Yönetimi) Kurumsal Müşteri Yönetimi Aktif / Potansiyel kurumsal müşteri yönetimi, Sınırsız sayıda kurumsal müşteri kategorisi

Detaylı

Ödün vermeksizin iletiþim

Ödün vermeksizin iletiþim NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS SOPHO IPC00 Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler için Tümleþik IP-PBX Ýletiþim Çözümleri Ödün vermeksizin iletiþim Amaç ve kolaylýk Teknoloji hayatlarýmýzý kolay ve daha

Detaylı

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ Sektör lideri... BAYKON; sahip olduðu tartým sektörü ile ilgili uluslararasý sertifikasyonlarý, konusunda eðitimli personeli ve geniþ ürün portföyünün desteklediði

Detaylı

Özel. Top 20 Raporu. Top 20 Report - Lisans # 49369 1

Özel. Top 20 Raporu. Top 20 Report - Lisans # 49369 1 Özel Top 20 Raporu Top 20 Report - Lisans # 49369 1 Sayın Bay İlgili, Lisans # 49369 Bu rapor isteğiniz üzerine size özel hazırlanmıştır. Raporun içerdiği bilgiler, tamamı ile tedarikçi tarafından sağlanan

Detaylı

Parçalı fiyat değişim fişleri

Parçalı fiyat değişim fişleri Günümüz ekonomik koşullarının sonucu oluşan rekabet ve risk ortamında, perakende sektöründeki işletmelerin tehditleri iyi analiz etmesi ve fırsatları iyi değerlendirmesi gerekmektedir. Bu noktada işletmeler

Detaylı

ETA:V.8-SQL onların ihtiyaçlarına ve mali imkanlarına uygun seçenekler sunacaktır.

ETA:V.8-SQL onların ihtiyaçlarına ve mali imkanlarına uygun seçenekler sunacaktır. Türkiye'nin en popüler muhasebe programı olan ETA Versiyon 7, üstün özellikleri baz alınarak ve geliştirilerek veritabanı platformuna ETA:V.8-SQL olarak taşındı. Muhasebeciler, Mali Müşavirler, Serbest

Detaylı

dinamo Yan-Sanayi dinamo Yan-Sanayi Otomotiv ve Beyaz Eşya Yan Sanayi Firmalarının ERP & E-Business Yazılımı

dinamo Yan-Sanayi dinamo Yan-Sanayi Otomotiv ve Beyaz Eşya Yan Sanayi Firmalarının ERP & E-Business Yazılımı Ana Sanayi Yan Sanayi Entegrasyonu dinamo Yan-Sanayi Otomotiv ve Beyaz Eşya Yan Sanayi Firmalarının ERP & E-Business Yazılımı dinamo Yan-Sanayi ERP & E-Business Yazılımı ve Açık Çek Uygulaması Yönetici

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 4 // Ocak 2009 Yeni Nesil Hasar Ýliþkileri Yönetim Sistemi WinSure CLAIMS Be Sure To Win SFS de Görev Deðiþimi SFS Yeni Genel Müdürü Hakan Yurdakul Sayfa>1 Türk Nippon

Detaylı

TEMEL CAD & GIS UYGULAMALARI 4-5 COÐRAFÝ BÝLGÝ SÝSTEMÝ 6-7 ÝNTERNET UYGULAMALARI 8 HALÝHAZIR HARÝTA ÇÖZÜMLERÝ 9

TEMEL CAD & GIS UYGULAMALARI 4-5 COÐRAFÝ BÝLGÝ SÝSTEMÝ 6-7 ÝNTERNET UYGULAMALARI 8 HALÝHAZIR HARÝTA ÇÖZÜMLERÝ 9 ÝÇÝNDEKÝLER NETCAD NEDÝR? 3 NETCAD / ANA MODÜL TEMEL CAD & GIS UYGULAMALARI 4-5 NETCAD / GIS COÐRAFÝ BÝLGÝ SÝSTEMÝ 6-7 NETCAD / WEBGIS ÝNTERNET UYGULAMALARI 8 NETCAD / NETSURF HALÝHAZIR HARÝTA ÇÖZÜMLERÝ

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

Satış ve Dağıtım LOGO Ocak 2013

Satış ve Dağıtım LOGO Ocak 2013 Satış ve Dağıtım LOGO Ocak 2013 İçindekiler Satış ve Dağıtım... 8 Ana Kayıtlar... 10 Verilen Hizmetler... 10 Verilen Hizmet Bilgileri... 11 Verilen Hizmet Muhasebe Hesapları... 13 Verilen Hizmet Ambar

Detaylı