Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 FAST FASHION ON TIME DockArt Tekstil ve Hazýr Giyim Üretim Yönetimi için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. DockArt iþinizi tasarýmdan, geliþtirmeye, üretimden, sevkiyata kadar bütün aþamalarýnda yönetmek ve size yardýmcý olmak üzere hazýrlanmýþtýr. Entegre ve geliþtirilebilir mimarisi sayesinde iþinizin ve sektörün tüm spesifik ihtiyaçlarýný karþýlamaktadýr. Rekabetin giderek arttýðý ve her alanda yapýlacak hatanýn affedilemez hale geldiði iþimizde, zaman çok daha önemli hale gelmiþtir. Çok daha hýzlý çözüm sunabilmek ve daha çevik olunmasý gereken günümüzde, sizlere gerçekten esnek ve sizlerle beraber büyüyebilecek bir araç gereklidir. Ýþte tam burada DockArt sizlere tüm operasyonlarýnýzý hiçbir detayý kaybetmeden basitleþtirerek, tüm zamanýnýzý efektif kullanmanýzý ve yalnýzca iþinizle ilgilenmenize olanak saðlýyor. Her ölçekteki Kobiler için geliþtirilmiþ olan ürün tamamý ile firmanýza özel hale getirilerek tüm ihtiyaçlara cevap verecek þekilde dizayn edilmiþtir. Altiware DockArt Konfeksiyon Üretim Yönetim Sistemi Esnek Özelleþtirilebilir Parametrik Entegre Ölçeklenebilir Modüler Geniþleyebilir Kullanýcý Dostu

2 NEDEN ALTIWARE DOCKART? Altiware DockArt özel olarak tekstil ve hazýr giyim üretimi için geliþtirilmiþ; esnek, özelleþtirilebilir, güvenilir, parametrik, eriþilebilir bir entegre ERP çözüm platformudur. Tüm istekleri anýnda karþýlanan, her sorusunun cevabýna istediði ortamdan çok hýzlý ve kolay þekilde eriþebilen, esnek çözümler ve raporlama ile firmaya baðlý Mutlu Müþteriler ve Müþteri Ýliþkileri Yönetimi. DockArt sektöre özel tasarlanmýþ ve geliþtirilmiþ yapýsý ile sipariþten sevkiyata kadar geçen süreçteki tüm aþamalarda Order Takibini eksiksiz ve hýzlý olarak yapmanýzý saðlar. Artan rekabetin ve hýzlý tüketimin sektöre yansýmasý sonucu kýsalan termin tarihleri ve model çeþitliliði karþýsýnda baþarýlý olmak için Kaliteden hiçbir ödün vermeden çok Hýzlý ve Çevik olmak gerekli. Önceden hazýrlanmýþ þablonlar ve otomatik kumaþ/aksesuar reçetesi transferi sayesinde çok hýzlý ve güvenilir ön maliyet yapabilir, kâr, komisyon vb. hesaplayabilirsiniz. Akýllý analiz yapýsý sayesinde olabilecek alternatfleri size sunarak en Uygun Maliyeti hazýrlamanýzý saðlar. Tüm hesaplamalarý otomatik olarak yapýlmýþ orderlarýn süreç takiplerinin düzenli ve kontrollü bir þekilde yapýlmasýna olanak saðlayan Critical Path sayesinde artýk hayatýnýzda kötü sürprizlere yer yok. Tüm yapýlacak iþlerin kiþi, departman, iþlem ve tarih bazýnda takip edilebilmesini saðlayan, günlük, haftalýk, aylýk yapýlacaklar listesi ve otomatik uyarý sistemi ile beklenmedik gecikme, erteleme ve cezalara son veren sistematik yapý. Unutulmamasý gereken en önemli unsurlardan biri tüm süreçleri takip ederken yapýlacak model etüd çalýþmalarý ve standart zaman ile kaynaklarýmýzý en efektif olacak þekilde planlayarak Performans ve Verimlilik Artýþýný sürekli hale getirmektir. DockArt ile tüm dahili ve harici operasyonlarýnýzý ister klasik yöntemlerle isterseniz Barkod, RFID vb. sayesinde çok daha hýzlý ve güvenli bilgi toplayarak verimli çalýþýlmasýný saðlayabiliriz. Bütünleþik yapý sayesinde tüm departmanlarýn hareketleri artýk tek bir platformda toplanarak, kiþiye baðýmlýlýk ve bilgi kirliliði ortadan kalkacak, kurum kültürü ve disiplini oluþacak, bu sayede istenilen bilgiye eriþim anlýk analizler sayesinde çok hýzlý olacaktýr. Doðru ve kolay yönetim bize Artan Satýþlar olarak dönecektir.

3 Model Kartý Model No, Müþteri Model No, Desen, Blok No bazýnda Model Takibi Tüm Modellerde Resim, Çizim, Taslak, Baský vb. Teknik Dokümanlar, Açýklamalar, Ekler, Kritikler vb. Hazýr þablonlarla otomatik ölçü tablosu oluþturma Detaylý Kumaþ Reçetesi Detaylý Aksesuar Reçetesi Verimlilik için iþçi, operasyon, standard zaman tanýmlý iþ etüdü Sezon, Kolleksiyon, Model Grubu, Kategori Tanýmlama Resim Galerisi ve Model Kataloðuna kolay eriþim Standard ve Kullanýcý Tanýmlý Model Formlarý Otomatik Model Kod Üreteci

4 Maliyet Çok Dövizli Hazýr Þablonlar sayesinde Otomatik Ön Maliyet Oluþturma Hammadde (Kumaþ, Aksesuar), Ýþçilik, Genel Gider vb. Maliyetleri Kâr, Komisyon, Ýndirim, Marj Hesaplama ve Analiz Otomatik Maliyet Hesaplama Tüm Hammadde Maliyetlerini Otomatik Aktarým Grup Bazlý Maliyet ve Analizler Resim, Açýklamalar, Ekler Standard ve Kullanýcý Tanýmlý Maliyet Formlarý

5 Order Yönetimi Renk / Beden bazýnda Order Yönetimi Kullanýcý Tanýmlý Matrix Yapý Ýsteme Tarihi, Yükleme Tarihi, Order Tarihi vb. Order No, Müþteri Order No, Satýr No bazýnda Order Takibi Varyant bazlý Order Adedi, Lot Miktarý Teknik Döküman, Açýklama, Ekler, Kritikler vb. Standard ve Kullanýcý Tanýmlý Order Formlarý Tüm Ýþçilik ve Prosesleri Rota bazlý Takip Edebilme Satýþ Fiyatý, Order Tutarý, Komisyon, Gelir, Gider vb. Çok Dövizli Takip

6 Critical Path Ýþçi, Operasyon, Departman, Kaynak bazlý Critical Path Takibi Müþteri ve Model Grubu bazlý Critical Path Þablonlarý Hazýrlama Tüm Aktiviteleri Ýþçi, Departman, Firma bazlý Takip Günlük, Haftalýk, Aylýk Yapýlacaklar Listesi Otomatik Uyarý Sistemi Ýþçi, Departman, Kaynak Bazlý Görev Atayama, Tahsis Takvim Tanýmý (Ýþ Günleri, Hafta Tatili vb.) Otomatik Forecast Planlama Güncel Bilgi ile Kontrol Günlük Ýþlem Takibi Ýþçi/Departman/Firma Takibi Tarih, Ýþçi, Departman Düzenleme Standard ve Kullanýcý Tanýmlý Raporlar Analizler, Küpler, Sorgular vb.

7 Hammadde Ýhtiyaç Planlama Kumaþ Ýhtiyaç Hesaplama Aksesuar Ýhtiyaç Hesaplama Renk/Beden bazlý Ýhtiyaç Hesaplama Tedarik Ýþlemleri Takip Detaylý Tedarik Tarihçesi Satýn Alma Sipariþi, irsaliye, Fatura bazlý Hareket Takibi Free Stok Kontrol Renk/Beden bazlý Hammadde Tahsis Otomatik Satýn Alma Sipariþi Düzenleme ve Yeniden Ayarlama

8 Satýn Alma Kumaþ ve Aksesuar Satýn Alma Sipariþi Tedarikçi Ýliþkileri Yönetimi Sipariþ Termin Tarih Kontrol ve Uyarý Sistemi Tedarikçi bazýnda fiyat tanýmlama Tedarik Hesaplamadan Seçim Yaparak Hýzlý Sipariþ Oluþturma Ödeme, Vade, Ödeme Þekli gibi Finansal Bilgileri Çok Dövizli Takip Edebilme Teslimat Adres Bilgisi, Nakliyeci Detaylarýný Takip Edebilme Çoklu Depo Takibi Stok ve Tedarikçi bazýnda Açýk Sipariþ/Kapalý Sipariþ Takibi Düzeltme, Güncelleme ve Onay Mekanizmasý Teknik Dokümanlar, Ekler, Açýklamalar Satýn Alma Fiyat Kontrol sistemi Sipariþ/Gelen Kontrol Raporlarý Standart ve Kullanýcý Tanýmlý Sipariþ Raporlarý

9 Malzeme Yönetimi Kumaþ ve Aksesuar Hareket Fiþleri Müþteri/Tedarikçi Ýliþkileri Yönetimi Kýsýtlamalar ile Ýstenilen Seçimi Yaparak Otomatik Fiþ Oluþturma Çoklu Depo Hareketleri Yönetimi Düzeltme, Güncelleme ve Onay Mekanizmasý Teknik Dokümanlar, Ekler, Açýklamalar Satýn Alma Fiyat Kontrol Sistemi Sipariþ/Stok/Gelen Kontrol Raporlarý Standart ve Kullanýcý Tanýmlý Stok Raporlarý Depo Transfer Hareketleri Günlük/Haftalýk/Aylýk ve Spot Sayým ve Kontrol Ýþlemleri Barkod/RFID Sayesinde Daha Hýzlý Veri Toplama

10

11 KESÝM Kesilecek Adet, Kesilen Adet Takibi Order, Model, Renk-Beden Bazýnda Kesim Takibi Günlük, Haftalýk, Aylýk Kesim Raporlarý Detaylý Kesim Analizleri Kesim Kumaþ Planlama Raporu Kesim Ýstatistikleri ve Kesim Analiz Küpleri

12 PARÇA ÝÞÇÝLÝKLER Sýnýrsýz Parça Ýþçilik Tanýmlama Order Bazýnda Üretim Rotasý Tanýmlayabilme Rota Bazýnda Üretim Kontrolü Üretimde Kalite Tanýmlamalarý Order, Model, Renk-Beden Bazýnda Giden-Gelen Adet Takibi Kalite Bazýnda Üretim Raporlarý Alabilme Bant Bazýnda Üretim Takibi Fason Üretim Takibi Fasoncu/Atölye Fiyat Anlaþmalarý Fasoncu Bazýnda Üretim Raporlarý Üretim Denklik Tablolarý Standart ve Kullanýcý Tanýmlý Üretim Raporlarý

13 SEVKÝYAT Otomatik veya Manuel Çeki Listesi Hazýrlama Kýsmi Sevk Yapabilme Çeki Listesi Üzerinden Otomatik Ýrsaliye Oluþturma Günlük, Haftalýk, Aylýk ve Ýstenen Tarih Aralýðýnda Sevkiyat Raporlarý Çoklu Dil Desteði Olan Esnek Form Yapýsý ile Ýstenen Dilde Çeki Listesi Formu Dinamik Tablo Yapýsý ile Sýnýrsýz Kullanýcý Tanýmlý Alan Ekleyerek Çeki Listesini Özelleþtirme Standart ve Kullanýcý Tanýmlý Raporlar

14 GERÇEK MALÝYET Otomatik Maliyet Takibi Detaylý, Özet ve Ön Maliyet ile Karþýlaþtýrmalý Maliyet Takibi Çok Dövizli Maliyet Takibi Standart ve Kullanýcý Tanýmlý Maliyet Formlarý Altiware ERP ile Otomatik Entegrasyon ile Maliyet Muhasebesi ve Üretim Takibi

15 ÝÞ ZEKÂSI Kolay Eriþim ve Kolay Kullaným Esnek Yapý Sýnýrsýz Eriþilebilirlik Deðiþken Görseller Standart ve Kullanýcý Tanýmlý Raporlar Standart ve Kullanýcý Tanýmlý Analiz Küpleri Pivot Tablolar Grafikler Kontrol Paneli

16

17 DockArt WebBoard Mobil Web Uygulamasý Þimdiye kadar yapýlmýþlarýn en hýzlýsý Kurulum gerekmez Eðitime gerek duymadan kullanabilirsiniz Esnek Son teknoloji Açýk kaynak uygulamasý Görev Listeleri ile Atanmýþ görevlerinizi takip edin. Mesajlar: Size gönderilmiþ mesajlarý alýn, yanýtlayýn, mesaj gönderin. Model Listesi ile tüm modellerinizin detaylarýna eriþin. Dilediðiniz her raporu internete baðlý olduðunuz her ortam ve platformdan görün. Dilediðiniz gibi tanýmlayabileceðiniz Gösterge Panelleri ile zaman ve mekandan baðýmsýz, anlýk bilgilerle iþinizi kontrol altýnda tutun. Critical Path Yönetimi Order bazýnda Gantt Þemasý ile tüm orderlarýnýzýn durumu en sade ve anlaþýlýr haliyle karþýnýzda... Ýþlem bazýnda Gant Þemasý ile bütün detay elinizin altýnda... Müþteri Listeleri ile müþterilerinizin bilgilerine her yerden kolayca ulaþýn.

18 Örnek Raporlar

19 Örnek Raporlar

20 Ýncirli Caddesi Çetiner Sokak Onur Apt. No: 3/2 Bakýrköy Ýstanbul T +90 (212) F +90 (212) W

FARKI YARATAN ÝNSANDIR...

FARKI YARATAN ÝNSANDIR... FARKI YARATAN ÝNSANDIR... Ýnsan Kaynaklarý Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajý sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynaðýdýr. Kurumun misyon ve hedefini benimsemiþ, iyi eðitim almýþ,

Detaylı

www.sfs.com.tr Sigortacýlýkta son teknoloji Winsure.Net - 1 Winsure.Net Nedir? Stratejilerinize yön verirken, deðiþimleri uygularken en büyük yardýmcýnýz : Winsure.Net Winsure.Net Sigortacýlýk, sigorta

Detaylı

ORKA ORKA Programlarý, günün koþullarýna uygun olarak sürekli güncellenmektedir. Bilgi için; http://www.orka.com.tr/yenilikler/ http://www.orka.com.tr/yardim/ GENEL ÖZELLÝKLER ( F1-Yardým ) ve ( Shift

Detaylı

www.sfs.com.tr Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigorta Þirketlerine Özel e-crm Uygulamasý Bireysel Emeklilik Þirketlerine özel e-crm Çözümü 1 Müþteri Ýliþkileri Yönetimi Bireysel Emeklilik Sistemi ve Müþteriye

Detaylı

Çeyrek yüzyıldır işimiz, hayatınızı kolaylaştıran çözümler sunmak! İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ!

Çeyrek yüzyıldır işimiz, hayatınızı kolaylaştıran çözümler sunmak! İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! Çeyrek yüzyıldır işimiz, hayatınızı kolaylaştıran çözümler sunmak! İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! LOGO dan İşletmelerin Büyüme Sürecini Destekleyen Yazılımlar Yazılımlarımızla Türkiye ekonomisine can

Detaylı

İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ!

İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! TIGER PLUS TIGER PLUS Uygulama yazılımları pazarının lideri LOGO Business Solutions dan geleceğin liderlerine özel! Dünyanın 41 den

Detaylı

İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ!

İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! TIGER PLUS TIGER PLUS Uygulama yazılımları pazarının lideri Logo dan geleceğin liderlerine özel! Türkiye uygulama yazılımları pazarı

Detaylı

30 yılı aşan bilgi birikimi. Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM. Etkinliği artırma

30 yılı aşan bilgi birikimi. Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM. Etkinliği artırma BİLENLERİN TERCİHİ 30 yılı aşan bilgi birikimi Etkinliği artırma Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM TIGER ENTERPRISE Uygulama yazılımları pazarının lideri Logo dan liderlere özel! Türkiye Uygulama

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Ödün vermeksizin iletiþim

Ödün vermeksizin iletiþim NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS SOPHO IPC500 Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler için Tümleþik IP-PBX Ýletiþim Çözümleri Ödün vermeksizin iletiþim Ýletiþim sisteminden be herþey ve daha fazlasý Uygun fiyata

Detaylı

Series 9000 Mikro ERP Yönetim Bilgi Sistemleri 2010 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Series 9000 Mikro ERP Yönetim Bilgi Sistemleri 2010 Mikro Yazılımevi A.Ş. Series 9000 Yönetim Bilgi Sistemleri 1 MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI İşletmenizi geleceğe taşıyacak yeni teknolojiler... MİKRO ERP Günümüzde rekabet daha zor, riskler daha yüksek. Geçmişi ve bugünü

Detaylı

Kurumsal. Dönüşüm. M. Göker SARP Koordinatör ERP Committee Turkey & Enterprise Transformation Platform

Kurumsal. Dönüşüm. M. Göker SARP Koordinatör ERP Committee Turkey & Enterprise Transformation Platform Hedefiṁiż Kurumsal Dönüşüm Rekabetçiliğin ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin en önemli sağlayıcılarından olan verimlilik artışının yaratılmasında anahtar rol oynayan, bilgi ve iletişim teknolojileridir.

Detaylı

IFS UYGULAMALARI AKILLI ŞİRKET ÇÖZÜMLERİ

IFS UYGULAMALARI AKILLI ŞİRKET ÇÖZÜMLERİ UYGULAMALARI AKILLI ŞİRKET ÇÖZÜMLERİ SCM ROI TCO PLM OBA ALM CRM OEE CALM RCM EAM VIM VMI SLA SOA SCM ROI OBA ALM CRM OEE CALM RCM EAM VIM VMI SLA SOA SCM ROI TCO PLM OBA ALM CALM RCM EAM VIM VMI SLA SOA

Detaylı

Özel. Top 20 Raporu. Top 20 Report - Lisans # 49369 1

Özel. Top 20 Raporu. Top 20 Report - Lisans # 49369 1 Özel Top 20 Raporu Top 20 Report - Lisans # 49369 1 Sayın Bay İlgili, Lisans # 49369 Bu rapor isteğiniz üzerine size özel hazırlanmıştır. Raporun içerdiği bilgiler, tamamı ile tedarikçi tarafından sağlanan

Detaylı

EN AKILLI KARAR En Kolay İş Uygulaması

EN AKILLI KARAR En Kolay İş Uygulaması EN AKILLI KARAR En Kolay İş Uygulaması Çeyrek yüzyıldır işimiz, hayatı kolaylaştıran çözümler sunmak! LOGO, KOBİ lere ve Ar-Ge ye yaptığı büyük yatırımlarla büyüyor. Yazılımlarımızla Türkiye ekonomisine

Detaylı

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ Sektör lideri... BAYKON; sahip olduðu tartým sektörü ile ilgili uluslararasý sertifikasyonlarý, konusunda eðitimli personeli ve geniþ ürün portföyünün desteklediði

Detaylı

BSOFTsiday Sipariş ve Dağ ıtım Yö netim Sistemi

BSOFTsiday Sipariş ve Dağ ıtım Yö netim Sistemi BSOFTsiday Sipariş ve Dağ ıtım Yö netim Sistemi Rekabetin oldukça yoğun yaşandığı günümüzde, hızla değişen pazar koşullarına en hızlı, doğru ve zamanında uyum sağlayabilmek her geçen gün önem kazanmaktadır.

Detaylı

Uygulama yazılımları pazarının lideri. iş uygulaması

Uygulama yazılımları pazarının lideri. iş uygulaması EN AKILLI KARAR! En Kolay Đş Uygulaması Uygulama yazılımları pazarının lideri LOGO Business Solutions dan hayatınızı kolaylaştıracak iş uygulaması Yeni iş kuranlar ve işlerinde yeni bir başlangıç yapmak

Detaylı

ETA:V.8-SQL onların ihtiyaçlarına ve mali imkanlarına uygun seçenekler sunacaktır.

ETA:V.8-SQL onların ihtiyaçlarına ve mali imkanlarına uygun seçenekler sunacaktır. Türkiye'nin en popüler muhasebe programı olan ETA Versiyon 7, üstün özellikleri baz alınarak ve geliştirilerek veritabanı platformuna ETA:V.8-SQL olarak taşındı. Muhasebeciler, Mali Müşavirler, Serbest

Detaylı

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý DELTA KOBÝ ler Ýçin Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi editörler SBA Sustainable Business Associates TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý gtz Kýlavuzu Life Katkýlarýyla delta.p65 1

Detaylı

1C:İŞLETME 8 1C:İŞLETME YÜKSEK SEVİYELİ BÜTÜNLEŞİK GÖRSEL VERİTABANI HIZLI GELİŞTİRME PLATFORMU - TÜRKÇE YAZILIMI

1C:İŞLETME 8 1C:İŞLETME YÜKSEK SEVİYELİ BÜTÜNLEŞİK GÖRSEL VERİTABANI HIZLI GELİŞTİRME PLATFORMU - TÜRKÇE YAZILIMI 1C:İŞLETME 8 YAZILIMI 1TÇ:Ticari KOBİ Yönetimi + Genel Muhasebe 1TÇ Şirketi İstanbul www.1tc.com.tr Kasa, Banka, Çek-Senet, Cari Hesap, Depo ve Stok Yönetimi, Konsinye, Barkod Sistemi, Alış, Satış, Sipariş,

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Sayýn Yöneticiler Deðerli Meslektaþlarýmýz; TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Kocaeli Þubesi üretimin eðitimden geçtiði inancý ile 2014 yýlý teknik hizmetler ve eðitim programlarýný hazýrlamýþtýr. TMMOB

Detaylı

İÇİNDEKİLER. www.logo.com.tr

İÇİNDEKİLER. www.logo.com.tr , İÇİNDEKİLER Standart Özellikler... 3 Yönetici Konsolu... 3 Kullanım Kolaylıkları... 3 Sihirbazlar...5 Alternatifli Anamenü... 5 Arayüz Uyarlama... 5 Grup Şirketi... 5 Tedarikçi Performans İzleme... 6

Detaylı

VERİMLİ İNSAN GÜCÜ İLE MALİYETLERİ DÜŞÜRÜN, HEDEFLERİNİZE ULAŞIN

VERİMLİ İNSAN GÜCÜ İLE MALİYETLERİ DÜŞÜRÜN, HEDEFLERİNİZE ULAŞIN VERİMLİ İNSAN GÜCÜ İLE MALİYETLERİ DÜŞÜRÜN, HEDEFLERİNİZE ULAŞIN BORDRO PLUS Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajı sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynağıdır. Kurumun misyon ve hedefini

Detaylı

FÝKRÝ MÜLKÝYET HAKLARININ TÝCARÝLEÞTÝRÝLMESÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut N. Özdemir Ekim 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-10/558 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax:

Detaylı

Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case

Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case Batuhan KOCAOĞLU Okan Üniversitesi Lojistik Bölümü, İstanbul,

Detaylı

CPM MASTER ERP Kimya Üretim Modülü Dikey Çözüm Broşürü www.cpm.com.tr

CPM MASTER ERP Kimya Üretim Modülü Dikey Çözüm Broşürü www.cpm.com.tr CPM MASTER ERP Kimya Üretim Modülü, kimya sektörünün ihtiyaç duyduğu tüm çözümleri tek bir platform da topluyor. CPM MASTER ERP Kimya Üretim Modülü ile seçiminizi yenilikten yana yaparak, tıkır tıkır işleyen

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý6 Eylül 2005 VOB ilk altý ayýný baþarýyla tamamladý! Döviz mi? DöVÝS mi? Aracý kurum gözüyle VOB VOB Takas Merkezi: TAKASBANK Türev ürünler ve

Detaylı

1 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Insert Information Protection Policy Classification from Slide 8

1 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Insert Information Protection Policy Classification from Slide 8 1 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights 1 Kasım 2011 Swissotel İstanbul ĠĢletmenizi Kurumsal ĠĢleyiĢe ERP ile TaĢıyın KOBĠ ler için Kurumsal Kaynak Planlama Çözümleri Tuğbay Aşkın İş

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı