Aksiller Brakiyal Blok Uygulamalarýnda Ropivakain ile Ropivacaine + Neostigmin Kullanýmýnýn Etkilerinin Karþýlaþtýrýlmasý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aksiller Brakiyal Blok Uygulamalarýnda Ropivakain ile Ropivacaine + Neostigmin Kullanýmýnýn Etkilerinin Karþýlaþtýrýlmasý"

Transkript

1 ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Aksiller Brakiyal Blok Uygulamalarýnda Ropivakain ile Ropivacaine + Neostigmin Kullanýmýnýn Etkilerinin Karþýlaþtýrýlmasý The comparisan of effects of ropivacaine and ropivacaine plus neastigmine in axillary brachial block procedure Beyazýt Zencirci, Consultant Dr.. MD., Kahramanmaraþ Private Mostaþ Hospital, Hafize Öksüz, Assist. Prof. MD., K.S.Ü. University Medical Faculty Kasým Zafer Yüksel, Assist. Prof. MD., Department of Neurosurgery, K.S.Ü University Medical Faculty Özet Amaç: Aksiller blok, transarteriyel, parestezi tekniði veya sinir stimülatörü kullanýlarak gerçekleþtirilebilen bir brakiyal pleksus blok tekniðidir. Bu çalýþmada, karpal tünel nedeniyle operasyon geçirmesi planlanan nöroþirurji olgularýnda, sinir stimülatörü kullanýlarak yapýlan aksiller blokta ropivakain ve ropivakain+neostigmin kullanýmýnýn postoperatif analjezi ve motor blok üzerine etkilerinin karþýlaþtýrýlmasý amaçlandý. Gereç ve Yöntemler: ASA I-II, 44 olgu rastgele iki gruba ayrýldý. 1. grup () olgulara %0.75 ropivakain (40 ml) + 1ml %0.9 NaCl, 2. grup () olgulara %0.75 ropivakain (40 ml) + 1ml (500 mcg) neostigmin karýþýmý uygulandý. Duyusal ve motor blok baþlangýcý ve derecesi ile toplam blok süreleri gözlemlendi. Bulgular: Duyusal ve motor blok baþlangýcý, derecesi ve süresi açýsýndan iki grup arasýnda anlamlý fark yoktu. Sonuç: Aksiller blokta ropivakaine eklenen neostigminin duyusal ve motor blok baþlangýç, devamlýlýk ve kalitesi üzerine etkisi olmadýðý görüldü. Ropivakainin, adjuvan amaçla neostigmin eklenmesine gerek duymaksýzýn aksiller blokta yeterli duyusal ve motor blok oluþturacaðý görüþündeyiz. Anahtar Kelimeler: Brakiyal pleksus; Neostigmin; Ropivakain; Sinir bloðu This manuscript can be downloaded from the webpage: pdf Submitted : November 2, 2007 Revised : February 15,2007 Accepted : March 15,2007 Abstract Purpose:Axillary block can be achieved either with transarterial, paresthesia technique or via nerve stimulator usage. The aim of this study was to compare the effects of ropivacaine and ropivacaine plus neostigmine on post-operative analgesia and motor block, administered for axillary block with nerve-stimulator technique in neurosurgical patients scheduled to undergo operation for carpal tunnel syndrome. Material and Methods: 44 ASA (American Society of Anesthesiologists) II or I cases were randomly separated into two groups. Cases in the 1st group (Group RP) treated with 0.75% ropivacaine (40 ml) + 1 ml of NaCl 0.9% and 2nd (Group RN) with 0.75% ropivacaine (40 ml) + 1 ml (500 mcg) of neostigmine. Sensorial and motor block beginning time, degree and total block times were also observed. Results: There was no statistically significant difference between the groups regarding the beginning time and rate of complete sensory, motor block observed, and also sensory and motor block duration times. Conclusion: Neostigmine supplementation to ropivacaine for axillary block had no additional effect on sensory and motor block beginning time, duration and also quality. We conclude that ropivacaine has adequate effect on sensory and motor block for brachial plexus block procedure without the need for additional adjuvant neostigmine supplementation. Key Words: Brachial plexus; neostigmine; nerve block; ropivacaine Corresponding Author: Hafize Öksüz, K.S.Ü. University Medical Faculty Kahramanmaraþ, Turkey Telephone :

2 Aksiller Brakiyal Blok Uygulamalarýnda Ropivakaine Eklenen NeostigmininEtkilerinin Karþýlaþtýrýlmasý Giriþ Aksiller blok ilk kez 1911 de Hirschel tarafýndan tanýmlanan; transarteriyel, parestezi tekniði veya sinir stimülatörü kullanýlarak gerçekleþtirilebilen bir brakiyal pleksus blok tekniðidir(1). Aksiller brakiyal pleksus blokajý ile rejional anestezi tekniði, günübirlik cerrahi giriþimler için uygun bir tekniktir. Bu hastalar için en ideal ilaç, duyusal blok etkisi erken baþlayan ve motor bloðu duyusal bloktan daha erken sonlanan bir lokal anesteziktir(2). Ropivakain; tüm rejiyonal anestezi tekniklerinde etkili bir þekilde kullanýlabilen yeni uzun etkili aminoamid yapýda lokal anesteziktir(3). Ropivakain; yapýsal olarak bupivakain ve mepivakaine benzemektedir, ancak saf S- enantiomer olarak üretilmiþtir. Aksiller brakiyal pleksus blokajýnda bupivakainden daha iyi baþarý oraný saðlar, yüksek dozlarda kullanýldýðýnda düþük kardiyotoksik etkinliði vardýr(4). Neostigmin; intratekal uygulandýðýnda insanlarda spinal kordun arka boynuzunda asetilkolinin yýkýlmasýný baskýlayarak doza baðýmlý analjezik etkinliðe neden olmaktadýr. Pan ve ark(5). intratekal uygulanan neostigminin bupivakaine eklenmesinin blok süresini uzattýðý ve güçlendirdiðini göstermiþlerdir. Fakat klinik kullanýmý serebrospinal sývý içinde ilacýn rostral yayýlýmýnýn neden olduðu bulantý ve kusma gibi yan etkilerden dolayý sýnýrlanmýþtýr. Asetilkolinin periferal antinosiseptif etkileri olduðu hipotezi deneysel ve klinik çalýþmalar ile gösterilmiþtir(6). Ayrýca; aksiller brakiyal pleksus uygulamasýnda kullanýlan lokal anestezik maddelere eklenen neostigminin postoperatif analjeziyi arttýrdýðý gösterilmiþtir(7,8). Bu çalýþmada; karpal tünel nedeniyle operasyon planlanan nöroþirurji olgularýnda, sinir stimülatörü kullanýlarak yapýlan aksiller blokta ropivakain ve ropivakain+neostigmin kullanýmýnýn postoperatif analjezi ve motor blok üzerine etkilerinin karþýlaþtýrýlmasý amaçlandý. Gereç ve Yöntem Etik komiteden izin alýnan ve bilgilendirilmiþ onam formunu imzalayan aksiller pleksus bloðuyla karpal tünel sendromu için günübirlik cerrahi geçirecek 44 hasta rastgele iki gruba ayrýldý. Olgulara aksiller pleksus bloðu öncesi sedasyon uygulanmadý. Ýþlem öncesi tüm olgular kalp atým hýzý (KAH), ortalama arter basýncý (OAB) ve oksijen satürasyonu (SpO2) açýsýndan monitörize edildi (Datex-Ohmeda Cardiocap 5). Aksiller yaklaþýmlý brakiyal pleksus blokajý supine pozisyonundaki olgularda blok uygulanacak kol, gövde ile 90 ï açý yapacak þekilde abdüksiyona, ön kol fleksiyon ve eksternal rotasyona getirilerek el baþýn yanýnda ve avuç içi aþaðý yönde yer alacak þekilde gerçekleþtirildi. Her iki grup olgularda pozisyon verilmesini takiben aksiller bölgede iþlem yapýlacak alan temizlendi ve aksiller arter lokalizasyonundaki cilt bölgesine infiltrasyon anestezisi amacýyla % 1 lik lidokainden 2 ml uygulandý. Olgulara uygun pozisyon ve gerekli hazýrlýklar yapýldýktan sonra sinir stimülatörü (Stimuplex Dig RC, Braun, Melsungen, Germany) eþliðinde 2Hz. Frekansta ve 1mA þiddette olacak þekilde sinir uyarýsý verildi. Kas kasýlmasý görülmesi ile uyarý þiddeti 0.5 ma olacak þekilde kademeli olarak azaltýldý. Yeterli kas kasýlmasý gözlendikten ve aspirasyon testini takiben; 1. grup (Group RP, n:22) olgulara % 0.75 ropivakain (40 ml) + 1 ml %0.9 NaCl, 2. grup (Group RN, n:22) olgulara % 0.75 ropivakain (40 ml) + 1 ml (500 mcg) neostigmin karýþýmý uygulandý. Tüm bloklar bu teknikte deneyim sahibi bir anestezi uzmaný tarafýndan gerçekleþtirildi. Olgularýn duyusal ve motor blok baþlangýcý ve derecesi ile toplam blok süreleri gözlemlendi. Motor ve duyusal bloðu deðerlendiren anestezi uzmaný kullanýlan ilacý bilmiyordu. Duyusal ve motor blok 30 dk. içinde her 5 dakikada bir deðerlendirildi. Duyusal blok için pinprick testi kullanýlarak Wester-Andersen ve arkadaþlarýnýn kriterleri; motor blok için ise baþparmaðýn abdüksiyon (radial sinir)-adduksiyon (unlar sinir)- opozisyon (median sinir) ve ön kolun supinasyonpronasyon (muskulokütanöz sinir) gücü Lowett Rating Scala kullanýlarak deðerlendirildi. Bununla birlikte duyusal blok süresi, motor blok süresi, yan etki ve komplikasyonlar kaydedilerek karþýlaþtýrýldý. Olgulara ait kalp atým hýzý, ortalama arteryel basýnç ve oksijen satürasyonu gibi hemodinamik veriler iþlem öncesi ve sonrasý, iþlemden itibaren ilk 15 dakikada her 5dk.da bir, daha sonrada 15 dakikada bir kaydedildi. Ayrýca, taburcu edilmeden önce tüm olgulardan telefon numaralarý alýndý ve iþlem ile ilgili þikayetleri açýsýndan bir gün sonra arandýlar. Ýstatistiksel analiz SPSS 13.0 for Windows (LEAD Technologies Inc, USA, 2004) yazýlýmý kullanýlarak yapýldý. Yaþ, boy, aðýrlýk ve (ASA-2000) Amerikan Anestezistler Birliði Risk Skorlamasý (ASA-2000) gibi 286

3 Beyazýt Zencirci, Hafize Öksüz, Kasým Zafer Yüksel demografik veriler arasýndaki farkýn belirlenmesi ile latent süre, duyusal ve motor blok sürelerinin karþýlaþtýrýlmasý için Mann-Whitney U Testi; cinsiyetler arasýndaki farkýn belirlenmesinde Fisherin Kesin Kikare testleri kullanýldý. KAH ve OAB deðerleri gibi tekrarlayan ölçümler arasýndaki farkýn istatistiksel açýdan belirlenmesinde ise Wilcoxon Eleþtirilmiþ Ýki Örnek Testleri kullanýldý. Bu testlere uyan p deðerleri saptandý ve p<0.05 anlamlý olarak kabul edildi. Bulgular Çalýþmaya 44 hasta dahil edildi. Her iki gruptaki olgular arasýnda ASA, cinsiyet, yaþ, aðýrlýk, boy ve operasyon süreleri açýsýndan anlamlý bir fark yoktu (p>0.05) (Tablo I). Analjezi ve motor blok skorlarý, latent süre, analjezi ve motor blok süresi açýsýndan her iki grup olgular arasýnda anlamlý fark yoktu (p>0.05) (Tablo 2, þekil 1 ve 2). Her iki gruptaki olgularda operasyon için yeterli analjezi ve motor blok saðlandý ve olgularýn hiç birinde ek analjezi gereksinimi olmadý. Hemodinamik veriler (Kalp Atým Hýzý, Ortalama Arteryel Basýnç ve Pulse Oksimetre) açýsýndan gruplar arasýnda anlamlý bir fark olmadýðý gözlemlendi (p>0.05). (Tablo III). Ayrýca neostigmin eklenmesinin ortaya çýkarabileceði düþünülen olasý yan etkilere de (hipertansiyon, terleme, bulantý ve kusma vb) rastlanýlmadý. Tartýþma Bu çalýþmada aksiller blokta %0,75 ropivakaine 500mcg neostigmin eklenmesinin duyusal ve motor blok süresi ve kalitesi ile postoperatif analjezi üzerine belirgin bir etki oluþturmadýðýný saptadýk. Halbuki aksiller pleksus blokajýnda lokal anesteziklere eklenen adjuvan ilaçlarýn analjezi süresini anlamlý bir þekilde arttýrdýðý gösterilmiþtir. Erlacher ve ark. ý(3). derin blokaj ve düþük toksisitesinden dolayý %0.75 saf ropivakainin üst ekstremite cerrahisinde iyi bir postoperatif analjezi saðlanmasý ve perivasküler aksiller pleksus blokajýnda ise uzun etkili bir blokaj elde etmek için güvenli bir alternatif olarak kullanýlabileceðini belirtmiþlerdir. Neostigminin periferal ve santral etki alanlarýnda asetilkolin miktarýndaki artýþ ile insanlarda ve hayvanlarda analjezi oluþturulduðu önceden gösterilmiþtir(12-16). Önceki deneysel araþtýrmalar, küçük afferent liflerin santral sinir sonlarýnda astilkolinin periferal etkisini ve periferal sinir seviyesinde asetilkolin reseptörlerinin varlýðýný göstermiþlerdir(17-18). Ratlarda son zamanlarda yapýlan iki çalýþmada, intraartiküler ya da subkutan uygulanýmdan sonra neostigminin periferal analjezik etkinliðinin varlýðý gösterilmiþtir(18). Yang ve ark(18) 500mikrogram neostigminin intraartiküler uygulanýmýn artroskopik meniskus onarýmý yapýlan olgularda postoperatif analjezi saðladýðýný belirtmiþlerdir. Bouaziz ve ark.nýn(6) çalýþmalarýndaki major bulgu APB de mepivakaine eklenen neostigminin duyusal blok süresi üzerine etkisi olmamasýdýr. Ayrýca Bone ve ark.ý(7) üst ekstremite cerrahisinde aksiller brakiyal pleksus blokajý uygulanan hastalarda mepivakaine eklenen neostigminin duyusal ve motor blok baþlangýç ve devam süresini deðiþtirmediðini ancak postoperatif ilk 24 saat içerisinde herhangi bir yan etki oluþturmaksýzýn aðrý skorunu anlamlý olarak düþürdüklerini belirtmiþlerdir. Bouaziz ve ark.nýn(6) yaptýklarý çalýþmada plasebo ile karþýlaþtýrýldýðýnda neostigmin eklenen grupta APB nin daha iyi bir yayýlým göstermediðini belirtmiþlerdir. Ayrýca, sinir aksonlarý üzerinde muskarinik reseptörler olmasýna raðmen, APB na 500mcg neostigminin eklendiði son çalýþmalarda, duyusal bloðun süresinin uzamadýðý ve yan etki oranýný arttýrmadýðý gösterilmiþtir. Neostigminin deðiþken etkilerinin nedeni, olasýlýkla enjeksiyon yerinin farklýlýðýndan kaynaklanmaktadýr. Analjezinin etkili olduðu gösterilen hayvan ve insan çalýþmalarýnda, neostigmin diz içine veya hayvanlarýn pençesine subkutan olarak uygulanmýþtýr. Bu analjezik etki inflamasyonun oluþtuðu cerrahi travma seviyesinde neostigminin saf lokal etkisinin sonucu olabilir(11). Çalýþmamýzda, neostigminin aksiller pleksus bölgesinde lokal anestezik ile iliþkili periferal antinosisepsiyon etkisinin olabileceðini düþünüyorduk. Ancak neostigminin injeksiyon yerinde inflamasyon kaybýndan dolayý lokal anestezikler tarafýndan oluþturulan bloðu uzatmadýðý sonucunu destekler þekilde veriler elde ettik. Önceki sonuçlarla birlikte son yapýlan araþtýrmalar ýþýðýnda neostigminin etkisinin; olasýlýkla inflamasyon olan dokularda oluþabileceði ancak cerrahi alandan uzak sinir pleksusu seviyesinde olmayacaðý yönündedir. Çalýþmamýzda, neostigmin kullanýmýndan beklenen bradikardi-taþikardi, hipertansiyon, terleme, bulantý-kusma gibi yan etkiler gözlemlemedik. Aksiller olarak uygulanan neostigmini intratekal olarak uygulanandan daha az sýklýkla yan etki oluþturmaktadýr. Yang ve ark ý(18) intraartiküler 287

4 Aksiller Brakiyal Blok Uygulamalarýnda Ropivakaine Eklenen NeostigmininEtkilerinin Karþýlaþtýrýlmasý uyguladýklarý neostigminde herhangi bir yan etki gözlememiþler ve nedenini intraartiküler uygulaným ile sistemik dolaþýma geçen ilaç miktarýnýn az olmasýna baðlamýþlardýr. Ýntratekal uygulanan neostigmin preganglionik sempatik nöronlarýn uyarýlmasýyla iliþkili olarak kan basýncý ve kalp hýzýnda artmaya neden olmaktadýr. Aksine, sistemik uygulandýðýnda ise kalp hýzýný azaltmaktadýr. Çalýþmamýzda, neostigminin kullanýlan dozu ile ne bradikardi ne de ortalama arteryel basýnçta gruplar arasýnda anlamlý bir deðiþiklik gözlenmemiþtir. Sonuç olarak, aksiller blokta ropivakaine eklenen neostigminin duyusal ve motor blok baþlangýç, devamlýlýk ve kalitesi üzerine etkisi olmadýðý görüldü. Ropivakainin; adjuvan amaçla neostigmin eklenmesine gerek duymaksýzýn aksiller blokta yeterli duyusal ve motor blok oluþturacaðý görüþündeyiz. Tablo 1-Olgulara ait demografik veri ortalamalarý (minimum-maksimum [ortalama deðer] ). GRUP YAÞ CÝNSÝYET ASA BOY AÐIRLIK OPERASYON (YIL) (E/K) (CM) (KG) SÜRESÝ (DK) / (33.61) (1.34) (163.40) (72.49) (43.50) / (37.07) (1.42) (168.00) (77.41) (46.17) p deðeri >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 Tablo 2-Olgulara ait analjezi ve motor blok kalitesi ve sürelerinin ortalamalarý (minimum-maksimum [ortalama deðer]) GRUP ANALJEZÝ MOTORBLOK LATENS ANALJEZÝ MOTOR BLOK SKORLARI* SKORLARI* PERÝYOD (DK) SÜRESÝ (SAAT) SÜRESÝ (SAAT) 2-3 (2.45) 2-3 (2.50) (23.40) (5.53) (4.43) 2-3 (2.40) 2-3 (2.30) (25.60) (5.41) (4.27) P deðeri >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 *Analjezi Skorlarý: 0= Kötü --- 3= Ýyi Motor Blok Skorlarý: 0= Motor Blok Yok --- 3= Tam Motor Blok. Tablo 3-Olgulara ait KAH, OAB ve spo 2 deðerlerinin ortalamalarý. BLOK BLOK BLOK BLOK BLOK BLOK BLOK P ÖNCESÝ SONRASI SONRASI SONRASI SONRASI SONRASI SONRASI DEÐERÝ 1. DK 5. DK 15. DK 30. DK 45. DK 60. DK KAH (Vuru/dk) ±8.79 ±6.91 ±4.79 ±4.40 ±9.50 ±7.27 ± OAB (mmhg) ±10.84 ±14.88 ±15.37 ±16.41 ±17.89 ±14.52 ± SpO (% de) ±0.67 ±0.69 ±0.55 ±0.35 ±0.54 ±0.66 ± KAH (Vuru/dk) ±5.67 ±8.27 ±7.52 ±7.19 ±4.61 ±3.39 ± OAB (mmhg) ±13.13 ±13.15 ±18.44 ±16.16 ±15.08 ±16.51 ± SpO (% de) ±0.52 ±0.47 ±0.41 ±0.57 ±0.51 ±0.82 ±

5 Beyazýt Zencirci, Hafize Öksüz, Kasým Zafer Yüksel 2,5 2,45 Þekil1. Analjezi ve motor blok skorlarý ortalamalarýnýn karþýlaþtýrýlmasý ,4 2,35 2,3 2,25 2,2 23,4 2,45 Latens Periyod (dk) 2,5 Analjezi Skorlarý 5,53 4,43 Analjezi Süresi (z) Motor Blok Süresi(z) Þekil 2. Latens periyod, analjezi ve motor blok süresi ortalamalarýnýn karþýlaþtýrýlmasý Kaynaklar 1-Urmey WF. Upper Extremity Blocks in Brown DL, (ed). Regional Anesthesia and Analgesia. Philadelphia: W.B.Saunders Company. 1996: Janzen PR, Vipond AJ, Hopkins PM. A comparison of 1% prilocaine with 0.5% ropivacaine for outpatient-based surgery under axillary brachial plexus block. 2001;93: Erlacher W, Schuschnig C, Orlicek F, Marhofer P, Koinig H, Kapral S. The effects of clonidine on ropivacaine 0.75% in axillary perivascular brachial plexus block. 2000;44: D'Angelo R. James RL. Is ropivacaine less potent than bupivacaine. Anesthesiology. 1999; 90: Pan HL, Song HK, Eisenach JC. Effects of intrathecal neostigmine, bupivacaine, and their combination on sympathetic nerve activity in rats. 1998; 88: No enhancement of sensory and motor blockade by neostigmine added to mepivacaine axillary plexus block. Anesthesiology. 1999;91: ,6 2,4 2,3 Motor Blok Skorlarý 5,41 4,27 7-Bone HG, Van Aken H, Booke M, Burkle H. Enhancement of axillary brachial plexus block anesthesia by coadministration of neostigmine. 1999; 24: Bouderka MA, Al-Harrar R, Bouaggad A, Harti A. Neostigmine added to bupivacaine in axillary plexus block: which benefit? 2003; 22: Özdamar K. Varyans Analizi. SPSS ile Biyoistatistik. Eskiþehir,Kaan Kitabevi, 2003: McClure. Ropivacaine. Br J Anaesthesia 1996;6: Hood DD, Eisenach JC, Tuttle R. Phase I safety assessment of intrathecal neostigmine methylsulfate in humans. 1995; 82: Lauretti GR, Reis MP, Prado WA, Klamt JG. Doseresponse study of intrathecal morphine versus intrathecal neostigmine, their combination, or placebo for postoperative analgesia in patients undergoing anterior and posterior vaginoplasty. 1996; 82: Yaksh TL, Grafe MR, Malkmus S, Rathbun ML, Eisenach JC. Studies on the safety of chronically administered intrathecal neostigmine methylsulfate in rats and dogs. 1995;82: Abram SE, Winne Rp. Intrathecal acetyl cholinesterase inhibitors produce analgesia that is synergistic with morphine and clonidine in rats. Anesth Analg 1995; 81: Krukowski JA, Hood DD, Eisenach JC, Mallak KA, Parker RL. Intrathecal neostigmine for post-cesarean section analgesia: Dose response. Anesth Analg 1997; 84: Cillberg PG, Wiksten B. Effects of spinal cord lesions and rhizotomies on cholinergic and opiate receptor binding sites in rat spinal cord. 1986;126: Buerkle H, Boschin M, Marcus MA, Brodner G, Wusten R, Van Aken H. Central and peripheral analgesia mediated by the acetylcholinesterase-inhibitor neostigmine in the rat inflamed knee joint model. 1998; 86: Yang LC, Chen LM, Wang CJ, Buerkle H. Postoperative analgesia by intra-articular neostigmine in patients undergoing knee arthroscopy. 1998; 88:

POSTOPERATİF ANALJEZİ İÇİN İNTRATEKAL NEOSTİGMİN KULLANIMI

POSTOPERATİF ANALJEZİ İÇİN İNTRATEKAL NEOSTİGMİN KULLANIMI Dicle Tıp Dergisi 2003 Cilt: 30, Sayı:1-4, (97-101) POSTOPERATİF ANALJEZİ İÇİN İNTRATEKAL NEOSTİGMİN KULLANIMI * SSK Çocuk Hastanesi, Bursa. **Dicle Üniversitesi, Tıp Fak. Anestezi ve Reanimasyon AD. Tarkan

Detaylı

Ağrısız Doğumda Sezaryen Endikasyonu Gelişirse! Tülay ÖZKAN SEYHAN

Ağrısız Doğumda Sezaryen Endikasyonu Gelişirse! Tülay ÖZKAN SEYHAN Ağrısız Doğumda Sezaryen Endikasyonu Gelişirse! Tülay ÖZKAN SEYHAN İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D. Epidural doğum analjezisi epidural cerrahi anestezi İlk kez 1973 - Milne ve Lawson 112/120

Detaylı

Alt ekstremite cerrahisinde uygulanan kombine femoral siyatik sinir bloğu deneyimlerimiz

Alt ekstremite cerrahisinde uygulanan kombine femoral siyatik sinir bloğu deneyimlerimiz Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi F. Çelik / ve ark. Kombine femoral siyatik sinir bloğu 2011; 2 (4): 375-379 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2011.04.0075

Detaylı

Yüksek Riskli Hastada İnterskalen Blok Uygulanması

Yüksek Riskli Hastada İnterskalen Blok Uygulanması Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 13: 33-35/ Ocak 2012 OLGU SUNUMU Yüksek Riskli Hastada İnterskalen Blok Uygulanması Application of Interscalene Block in a High Risk Patient Elif Doğan BAKI

Detaylı

Üst Ekstremite Periferik Arter Yaralanmalarında Ultrason Eşliğinde Supraklavikuler Blok; Hızlı, Kolay ve Güvenilir Bir Anestezi Yaklaşımı

Üst Ekstremite Periferik Arter Yaralanmalarında Ultrason Eşliğinde Supraklavikuler Blok; Hızlı, Kolay ve Güvenilir Bir Anestezi Yaklaşımı Original Article / Orijinal Araştırma Üst Ekstremite Periferik Arter Yaralanmalarında Ultrason Eşliğinde Supraklavikuler Blok; Hızlı, Kolay ve Güvenilir Bir Anestezi Yaklaşımı Ultrasound Guided Supraclavicular

Detaylı

Apendektomi operasyonlarında iki farklı intratekal levobupivakain dozunun etkinliğinin karşılaştırılması

Apendektomi operasyonlarında iki farklı intratekal levobupivakain dozunun etkinliğinin karşılaştırılması JCEI / E. Doğan ve ark. İntratekal levobupivakain in etkinliği 2012; 3 (1): 33-37 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2012.01.0107 RESEARCH ARTICLE Apendektomi operasyonlarında

Detaylı

Periferik sinirler nasıl tespit edilir?

Periferik sinirler nasıl tespit edilir? Ø Rejyonal anestezi; Doğru ilaç Doğru doz Doğru yere uygulanması işlemidir PERİFERİK SİNİR BLOKLARI EĞİTİMİ US ile Başlamalı Prof.Dr.İsmet TOPÇU Celal Bayar Üniversitesi MANİSA Rejyonal anestezi tekniklerinde

Detaylı

REJYONAL İNTRAVENÖZ ANESTEZİ DEKSMEDETOMİDİN VEYA NEOSTİGMİN (RİVA) DE ADJUVAN AJAN OLARAK

REJYONAL İNTRAVENÖZ ANESTEZİ DEKSMEDETOMİDİN VEYA NEOSTİGMİN (RİVA) DE ADJUVAN AJAN OLARAK REJYONAL İNTRAVENÖZ ANESTEZİ (RİVA) DE ADJUVAN AJAN OLARAK DEKSMEDETOMİDİN VEYA NEOSTİGMİN Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Dr. Melek Güra Çelik, Dr. Emine Nursen Koltka, Dr. Ali Nadir Özçekiç, Dr. Serhan Sarar

Detaylı

Geriatrik Hastalarda Düşük Doz Hiperbarik Bupivakain ile Unilateral Anestezi Deneyimlerimiz

Geriatrik Hastalarda Düşük Doz Hiperbarik Bupivakain ile Unilateral Anestezi Deneyimlerimiz Orjinal araştırma/ Original Article International Journal of Clinical Research 2014;2(3):104-108 Geriatrik Hastalarda Düşük Doz Hiperbarik Bupivakain ile Unilateral Anestezi Deneyimlerimiz Unilateral Spinal

Detaylı

Suzan ADALI (SA), Kerem ERKALP (KE), Mevlüt ÇÖMLEKÇ (MÇ), Betül TEZER KILIÇÇIO LU (BTK), Veysel ERDEN (VE), Tayfun ALDEM R (TA)

Suzan ADALI (SA), Kerem ERKALP (KE), Mevlüt ÇÖMLEKÇ (MÇ), Betül TEZER KILIÇÇIO LU (BTK), Veysel ERDEN (VE), Tayfun ALDEM R (TA) KL N K ÇALIfiMA ALT EKSTREM TE CERRAH S NDE ROP VAKA NLE UYGULANAN KOMB NE S YAT K-FEMORAL BLOK LE UN LATERAL SP NAL BLO UN KOMPL KASYONLAR AÇISINDAN KARfiILAfiTIRILMASI Suzan ADALI (SA), Kerem ERKALP

Detaylı

GÜNÜBİRLİK DİZ ALTI EKSTREMİTE CERRAHİSİNDE PERİFERİK SİNİR BLOKLARININ SPİNAL VE GENEL ANESTEZİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

GÜNÜBİRLİK DİZ ALTI EKSTREMİTE CERRAHİSİNDE PERİFERİK SİNİR BLOKLARININ SPİNAL VE GENEL ANESTEZİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI GÜNÜBİRLİK DİZ ALTI EKSTREMİTE CERRAHİSİNDE PERİFERİK SİNİR BLOKLARININ SPİNAL VE GENEL ANESTEZİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Dr. Mehmet Özhan, 1 Dr. Emin Orhan, 1 Dr. Mustafa Kürklü, 2 Dr. Bahtiyar Demiralp,

Detaylı

Anahtar kelimeler: Spinal anestezi, bupivakain, ropivakain, fentanil, geriatrik has. Summary

Anahtar kelimeler: Spinal anestezi, bupivakain, ropivakain, fentanil, geriatrik has. Summary SPİNAL ANESTEZİ UYGULANAN GERİATRİK OLGULARDA HİPERBARİK ROPİVAKAİN VE BUPİVAKAİN KARŞILAŞTIRILMASI (The Comparison of Hyperbaric Ropivacaine to Bupivacaine in Spinal Anesthesia Performed Geriatric Patients)

Detaylı

Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi Cilt/Vol 1, No 2, 86-90 86 Journal of Clinical and Experimental M.A. Altay ve Investigations

Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi Cilt/Vol 1, No 2, 86-90 86 Journal of Clinical and Experimental M.A. Altay ve Investigations Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi Cilt/Vol 1, No 2, 86-90 86 Journal of Clinical and Experimental M.A. Altay ve Investigations ark. Artroskopik diz cerrahisinde eklem içi lokal anestezi ORIGINAL

Detaylı

İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA ETKİSİ

İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA ETKİSİ İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA STRES YANIT VE AĞRI KONTROLÜ ÜZERİNE ETKİSİ KARTAl KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİ VE REANİMASYON

Detaylı

Alt Ekstremite Cerrahilerinde Kombine Siyatik-Femoral Sinir Bloğunda Levobupivakain ile Levobupivakain ve Ketaminin Karşılaştırılması

Alt Ekstremite Cerrahilerinde Kombine Siyatik-Femoral Sinir Bloğunda Levobupivakain ile Levobupivakain ve Ketaminin Karşılaştırılması Van Tıp Dergisi: 18 (2):83-91, 2011 Siyatik-femoral blokta ketamin Alt Ekstremite Cerrahilerinde Kombine Siyatik-Femoral Sinir Bloğunda Levobupivakain ile Levobupivakain ve Ketaminin Karşılaştırılması

Detaylı

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK TORAKAL EPİDURAL ANESTEZİ VE FEMORAL BLOK YÖNTEMİ A.DOSTBİL*, H.BAŞEL**, Ö.TEKİN***, M.ÇELİK*, A.AHISKALIOĞLU*, AF.ERDEM* *ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İntratekal izobarik levobupivakain, izobarik bupivakain ve hiperbarik bupivakainin etkilerinin karşılaştırılması

İntratekal izobarik levobupivakain, izobarik bupivakain ve hiperbarik bupivakainin etkilerinin karşılaştırılması Göztepe Tıp Dergisi 6():6-68, 0 doi:0.5/j.goztepetrh.0.06 KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 00-56X Anesteziyoloji ve Reanimasyon İntratekal izobarik levobupivakain, izobarik bupivakain ve hiperbarik bupivakainin etkilerinin

Detaylı

Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği KLİNİK ÇALIŞMA / ORIGINAL ARTICLE GERİATRİK HASTALARIN ÜROLOJİK CERRAHİ GİRİŞİMLERİNDE UYGULANAN SPİNAL ANESTEZİDE LEVOBUPİVAKAİN VE LEVOBUPİVAKAİN-FENTANİLİN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Nilgün KARS

Detaylı

Tiroidektomi sonrası intrainsizyonel uygulanan bupivakain uygulamasının ameliyat sonrası ağrı üzerine etkisi

Tiroidektomi sonrası intrainsizyonel uygulanan bupivakain uygulamasının ameliyat sonrası ağrı üzerine etkisi Tiroidektomi sonrası intrainsizyonel uygulanan bupivakain uygulamasının ameliyat sonrası ağrı üzerine etkisi Ali UZUNKÖY, Abdullah ÖZGÖNÜL, Zeynep BAYSAL Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi

Detaylı

Günümüzde genel anestezi alan ndaki geli melere ra men, rejyonel anestezi tekni i, gerek cerrahide,

Günümüzde genel anestezi alan ndaki geli melere ra men, rejyonel anestezi tekni i, gerek cerrahide, Yeni T p Dergisi 2013;30:255-259 Günübirlik Artroskopik Diz Cerrahisinde Hiperbarik Levobupivakain ile Yap lan Bilateral ve Unilateral Spinal Blo un Kar la t r lmas (Comparison of bilateral and unilateral

Detaylı

AKUT AĞRI UYGULAMALARINDA TÜRKİYE DEN VERİLER

AKUT AĞRI UYGULAMALARINDA TÜRKİYE DEN VERİLER AKUT AĞRI UYGULAMALARINDA TÜRKİYE DEN VERİLER POSTOPERATİF AĞRI Prof. Dr. Zeynep ETİ Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi yoloji Anabilim Dalı Dolin SJ. Br J Anaesth 2002; 89: 409-23 Sommer M et al Eur J

Detaylı

Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi Cilt/Vol 1, No 2, 75-80 Journal of Clinical and P.Kırdemir Experimental ve ark.

Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi Cilt/Vol 1, No 2, 75-80 Journal of Clinical and P.Kırdemir Experimental ve ark. Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi Cilt/Vol 1, No 2, 75-80 Journal of Clinical and P.Kırdemir Experimental ve ark. Investigations Artroskopik girişimlerde ünilateral spinal levobupivakain 75 ORIGINAL

Detaylı

Major Ortopedik Cerrahilerde iv Parasetamolün Hemodinamik Göstergelere ve Karaciðer Fonksiyonlarýna Etkisi

Major Ortopedik Cerrahilerde iv Parasetamolün Hemodinamik Göstergelere ve Karaciðer Fonksiyonlarýna Etkisi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Major Ortopedik Cerrahilerde iv Parasetamolün Hemodinamik Göstergelere ve Karaciðer Fonksiyonlarýna Etkisi The Effect of IV Paracetamol on the Hemodynamic Indices, Liver

Detaylı

İnterskalen brakiyal pleksus blok uygulamalarında ultrason ve sinir stimülatörü tekniklerinin etkinliklerinin karşılaştırılması

İnterskalen brakiyal pleksus blok uygulamalarında ultrason ve sinir stimülatörü tekniklerinin etkinliklerinin karşılaştırılması Gaziantep Tıp Dergisi Gaziantep Medical Journal Araştırma Makalesi Research Article İnterskalen brakiyal pleksus blok uygulamalarında ultrason ve sinir stimülatörü tekniklerinin etkinliklerinin karşılaştırılması

Detaylı

Ýki Farklý Deksmedetomidin Dozunun Ýntraoperatif Desfluran Tüketimi, Hemodinamik Parametreler ve Kas Gevþemesi Üzerine Olan Etkileri

Ýki Farklý Deksmedetomidin Dozunun Ýntraoperatif Desfluran Tüketimi, Hemodinamik Parametreler ve Kas Gevþemesi Üzerine Olan Etkileri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Ýki Farklý Deksmedetomidin Dozunun Ýntraoperatif Desfluran Tüketimi, Hemodinamik Parametreler ve Kas Gevþemesi Üzerine Olan Etkileri Effects of Two Different Doses of Dexmedetomidine

Detaylı

Mürsel EKİNCİ 1, Bilgehan ÇATAL 2, Pınar KARACA BAYSAL 1, Birzat Emre GÖLBOYU 1, Murat AKSUN 3, Özgür BAYSAL 2, Ali AHISKALIOĞLU 4

Mürsel EKİNCİ 1, Bilgehan ÇATAL 2, Pınar KARACA BAYSAL 1, Birzat Emre GÖLBOYU 1, Murat AKSUN 3, Özgür BAYSAL 2, Ali AHISKALIOĞLU 4 OMUZ ARTROSKOPİ AMELİYATLARINDA İNTERSKALEN BLOK İLE TEK DOZ EKLEM İÇİ LOKAL ANESTEZİK UYGULAMASININ POSTOPERATİF ANALJEZİK ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Comparison of Post-Operative Analgesic Efficacy

Detaylı

USG Eşliğinde Yapılan İnfraklavikular Brakiyal Pleksus Bloğunda Levobupivakaine Eklenen Deksametazonun Etkileri

USG Eşliğinde Yapılan İnfraklavikular Brakiyal Pleksus Bloğunda Levobupivakaine Eklenen Deksametazonun Etkileri ORİJİNAL ARAŞTIRMA USG Eşliğinde Yapılan İnfraklavikular Brakiyal Pleksus Bloğunda Levobupivakaine Eklenen Deksametazonun Etkileri Emine KILINÇ, a Hayri T. ÖZBEK, b Seda GÜZELDAĞ, a Murat T. ILGINEL, b

Detaylı

Akıcı Ö. Ç., Salcan H, Ela Y, Bakı E, Kokulu S, Köken G, Solak Ö, Sıvacı R. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Akıcı Ö. Ç., Salcan H, Ela Y, Bakı E, Kokulu S, Köken G, Solak Ö, Sıvacı R. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Akıcı Ö. Ç., Salcan H, Ela Y, Bakı E, Kokulu S, Köken G, Solak Ö, Sıvacı R. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.B.D AMAÇ Biz çalışmamızda TENS uygulamasının yan etkisinin

Detaylı

DEĞİŞİK TAZE GAZ AKIM HIZLARININ PEROPERATİF KAS GEVŞETİCİ TÜKETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

DEĞİŞİK TAZE GAZ AKIM HIZLARININ PEROPERATİF KAS GEVŞETİCİ TÜKETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI DEĞİŞİK TAZE GAZ AKIM HIZLARININ PEROPERATİF KAS GEVŞETİCİ TÜKETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Berna UYAN, Hasan Ali KİRAZ, Dilek ÖMÜR *, Mesut ERBAŞ, Serpil EKİN, Hasan ŞAHİN, Hüseyin TOMAN,

Detaylı

Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014

Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014 Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014 Sedasyon Uygulamaları Günübirlik Anestezi Sonrası Derlenme Safhaları Modifiye Aldrete Skoru Nedir ve Nerede Kullanılır? Modifiye

Detaylı

Abdulkadir Yektaș ARAȘTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Abdulkadir Yektaș ARAȘTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye ARAȘTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Kafkas J Med Sci 2013; 3(3):113 117 doi: 10.5505/kjms.2013.76476 Bupivakainle Spinal Anestezide, Soğuk ya da Pinprick Uyaranıyla Duyusal Blok Düzeyi Belirlenmesi Assessment

Detaylı

Artroskopik Diz Cerrahisinde İntratekal Bupivakain ve Levobupivakainin Etkinliklerinin Karşılaştırılması

Artroskopik Diz Cerrahisinde İntratekal Bupivakain ve Levobupivakainin Etkinliklerinin Karşılaştırılması Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/BTDMJB201410203 Artroskopik Diz Cerrahisinde İntratekal Bupivakain ve Levobupivakainin Etkinliklerinin Karşılaştırılması Dilek Altun 1, Güray Demir 2, Halil Çetingök

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Dilek KİTAPÇIOĞLU. 2. Doğum Tarihi : 01 Ekim Unvanı : Uzman Doktor. 4. Öğrenim Durumu : Uzman Doktor

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Dilek KİTAPÇIOĞLU. 2. Doğum Tarihi : 01 Ekim Unvanı : Uzman Doktor. 4. Öğrenim Durumu : Uzman Doktor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilek KİTAPÇIOĞLU 2. Doğum Tarihi : 01 Ekim 1973 3. Unvanı : Uzman Doktor 4. Öğrenim Durumu : Uzman Doktor Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

Serum Fizyolojikle Epidural Top-Up Uygulamasının Tek Yanlı Spinal. Anesteziye Etkileri

Serum Fizyolojikle Epidural Top-Up Uygulamasının Tek Yanlı Spinal. Anesteziye Etkileri Dicle Tıp Dergisi, 2006 Cilt:33, Sayı:3, (157-162) Serum Fizyolojikle Epidural Top-Up Uygulamasının Tek Yanlı Spinal ÖZET Anesteziye Etkileri İlkay Cömert*, Koray Erbüyün*, Gülay Ok*, İdil Tekin*, Demet

Detaylı

Lokal anestetik preparatları

Lokal anestetik preparatları Lokal anestetikler Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Son güncelleme: 21.10.2010 Lokal anestetik preparatları 2 2/30 1 3 3/30

Detaylı

KAROTİS ENDARTEREKTOMİDE BÖLGESEL BLOK UYGULAMALARI

KAROTİS ENDARTEREKTOMİDE BÖLGESEL BLOK UYGULAMALARI KAROTİS ENDARTEREKTOMİDE BÖLGESEL BLOK UYGULAMALARI Uzm Dr. ZELİHA ALICIKUŞ TUNCEL Dr. Siyami Ersek GKDC Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği,2010 Karotis arter stenozu İNME

Detaylı

Aynı Hastada İki Kez Lokal Anestezik Toksisitesine Bağlı Konvülziyon Gelişmesi

Aynı Hastada İki Kez Lokal Anestezik Toksisitesine Bağlı Konvülziyon Gelişmesi TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ Türk Anest Rean Der Dergisi 2012; 40(1):58-62 doi:10.5222/jtaics.2012.058 Olgu Sunumu Aynı Hastada İki Kez Lokal Anestezik Toksisitesine Bağlı Konvülziyon Gelişmesi

Detaylı

Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak

Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak Koroner Arter Bypass Greftleme Operasyonlarında Esmolol Hidroklörür ve Magnezyum Sülfatın Laringoskopi ve Trakeal Entubasyona Bağlı Hemodinamik Yanıta Etkileri Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel,

Detaylı

ELEKTİF SEZARYEN OPERASYONLARI İÇİN YAPILAN SPİNAL ANESTEZİDE KULLANILAN LEVOBUPİVAKAİN VE BUPİVAKAİN İN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

ELEKTİF SEZARYEN OPERASYONLARI İÇİN YAPILAN SPİNAL ANESTEZİDE KULLANILAN LEVOBUPİVAKAİN VE BUPİVAKAİN İN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI fiahinler ve ark: Sezaryenlerde levobupivakain ve bupivakain ile spinal anestezi KLİNİK ÇALIŞMA ORIGINAL RESEARCH ELEKTİF SEZARYEN OPERASYONLARI İÇİN YAPILAN SPİNAL ANESTEZİDE KULLANILAN LEVOBUPİVAKAİN

Detaylı

Tek Taraflı İnguinal Herni Tamiri ve İlioinguinal İliohipogastrik Blok: Perioperatif ve Postoperatif Bulgularımız

Tek Taraflı İnguinal Herni Tamiri ve İlioinguinal İliohipogastrik Blok: Perioperatif ve Postoperatif Bulgularımız Klinik Araştırma Tek Taraflı İnguinal Herni Tamiri ve İlioinguinal İliohipogastrik Blok: Perioperatif ve Postoperatif Bulgularımız Ebru ÇANAKÇI 1,a, Nilay TAŞ 1, Özgür YAĞAN 1, Tuğçe MUTLU 1, Murat KARAKAHYA

Detaylı

İntravenöz Deksmedetomidin Premedikasyonunun Bupivakain ile Uygulanan Spinal Anestezide Duyusal Blok Süresine Etkisi

İntravenöz Deksmedetomidin Premedikasyonunun Bupivakain ile Uygulanan Spinal Anestezide Duyusal Blok Süresine Etkisi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 34 (3) 87-92, 2008 ORİJİNAL YAZI İntravenöz Deksmedetomidin Premedikasyonunun Bupivakain ile Uygulanan Spinal Anestezide Duyusal Blok Süresine Etkisi Fatma Nur

Detaylı

S Bulun, T Kudsioğlu, N Yapıcı, A Aygün, Z Tuncel, I Doğusoy, T Okay, Z Aykaç

S Bulun, T Kudsioğlu, N Yapıcı, A Aygün, Z Tuncel, I Doğusoy, T Okay, Z Aykaç S Bulun, T Kudsioğlu, N Yapıcı, A Aygün, Z Tuncel, I Doğusoy, T Okay, Z Aykaç Dr.Siyami Ersek Göğüs ve Kalp Damar Cerahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği TAV akciğer

Detaylı

Anorektal cerrahide intratekal kullanılan levobupivakain ve bupivakainin etkinliğinin karşılaştırılması

Anorektal cerrahide intratekal kullanılan levobupivakain ve bupivakainin etkinliğinin karşılaştırılması JCEI / H. Göksu ve ark. İntratekal levobupivakain ve bupivakainin etkinliği 2012; 3 (1): 75-80 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2012.01.0115 RESEARCH ARTICLE Anorektal

Detaylı

Lomber Disk Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Genel ve Spinal Anestezinin Maliyet Hesabı Yönünden Karşılaştırılması

Lomber Disk Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Genel ve Spinal Anestezinin Maliyet Hesabı Yönünden Karşılaştırılması Klinik Çalışma Van Tıp Dergisi: 22(4): 235-239, 215 Lomber Disk Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Genel ve Spinal Anestezinin Maliyet Hesabı Yönünden Karşılaştırılması İsmail Gülşen *, Ümit Arslan **, Hakan

Detaylı

Toraks cerrahisinde torakal epidural anestezinin intrapulmoner þant oranýna etkisi

Toraks cerrahisinde torakal epidural anestezinin intrapulmoner þant oranýna etkisi 53 Özet Uður GÖKTAÞ*, Leyla ÞAHAN**, Hilal SAZAK*, Fatma ULUS*, Rana SIRMALI***, Mehmet SIRMALI****, Eser ÞAVKILIOÐLU*. * Atatürk Göðüs Hastalýklarý ve Göðüs Cerrahisi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Anesteziyoloji

Detaylı

GİRİŞ. Serebral Oksimetre (NIRS) kardiyak cerrahide beyin oksijen sunumunun monitörizasyonunda sıklıkla kullanılmaktadır

GİRİŞ. Serebral Oksimetre (NIRS) kardiyak cerrahide beyin oksijen sunumunun monitörizasyonunda sıklıkla kullanılmaktadır Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Ayşegül Özgök, Ümit Karadeniz, Dilek Öztürk, Dilan Akyurt, Hija Yazıcıoğlu GİRİŞ Serebral Oksimetre (NIRS) kardiyak cerrahide beyin oksijen

Detaylı

: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı. 2013 yılında Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanlığı

: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı. 2013 yılında Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanlığı Adı Soyadı Adres E-Posta : Dilek : Özcengiz : ÇÜTF Anesteziyoloji AD Balcalı-Adana : ÇÜTF DEKANLIK : dilekozcengiz@gmail.com Doğum Yeri Çalışma Durumu Uyruk Yüksek Lisans : Ankara : Çukurova Üniversitesi

Detaylı

DİZ ARTROSKOPİSİNDE SPİNAL ANESTEZİ ALTINDA TURNİKE UYGULANMASININ HEMODİNAMİK VE METABOLİK ETKİLERİ(*)

DİZ ARTROSKOPİSİNDE SPİNAL ANESTEZİ ALTINDA TURNİKE UYGULANMASININ HEMODİNAMİK VE METABOLİK ETKİLERİ(*) ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 57, Sayı 1, 2004 13-18 DİZ ARTROSKOPİSİNDE SPİNAL ANESTEZİ ALTINDA TURNİKE UYGULANMASININ HEMODİNAMİK VE METABOLİK ETKİLERİ(*) Hanife Karakaya Kabukçu**

Detaylı

TOTAL KALÇA VE DÝZ ARTROPLASTÝLERÝNDE EPÝDURAL OPYATLAR

TOTAL KALÇA VE DÝZ ARTROPLASTÝLERÝNDE EPÝDURAL OPYATLAR KLÝNÝK ARAÞTIRMA / CLINICAL RESEARCH Vol. 14,, No. 1,, (18 18-24), 2003 TOTAL KALÇA VE DÝZ ARTROPLASTÝLERÝNDE EPÝDURAL OPYATLAR Þerife Nursel UYSAL*, Hasan Hilmi MURATLI**, Deniz ERDEM* Mehmet MUTLU***,

Detaylı

Ayak ve ayak bileği cerrahisinde periferik sinir blokları

Ayak ve ayak bileği cerrahisinde periferik sinir blokları TOTBİD Dergisi TOTBİD Dergisi 2013;12(2):83-87 Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği doi: 10.5606/totbid.dergisi.2013.11 Ayak ve ayak bileği cerrahisinde periferik sinir blokları Peripheral nerve

Detaylı

Postoperatif hasta kontrollü analjezide bir kliniğin deneyimleri

Postoperatif hasta kontrollü analjezide bir kliniğin deneyimleri AĞRI 2009;21(4):155-160 KLİNİK ÇALIŞMA - CLINICAL TRIALS Postoperatif hasta kontrollü analjezide bir kliniğin deneyimleri A clinic s experiences in postoperative patient controlled analgesia Abdulkadir

Detaylı

Katarakt Cerrahisinde % 0,5 Levebupivakain Ve % 2 Lidokainin Retrobulbar Blok Anestezisinin Karşılaştırılması

Katarakt Cerrahisinde % 0,5 Levebupivakain Ve % 2 Lidokainin Retrobulbar Blok Anestezisinin Karşılaştırılması Katarakt Cerrahisinde % 0,5 Levebupivakain Ve % 2 Lidokainin Retrobulbar Blok Anestezisinin Karşılaştırılması Recep AKSU 1, Abdullah ÖZKIRIŞ 2, Cihangir BİÇER 1, Zeynep TOSUN 1, Aynur AKIN 1, Adem BOYACI

Detaylı

S.B. Okmeydanı E itim ve Ara tırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Klini i, stanbul 2

S.B. Okmeydanı E itim ve Ara tırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Klini i, stanbul 2 ARTROSKOPİK DİZ CERRAHİSİNDE İNTRAARTİKÜLER BUPİVAKAİN, FENTANİL, PREDNİZOLONUN TEK DOZ VE BÖLÜNMÜŞ İKİ DOZ UYGULANMASININ ANALJEZİK Dr. Esra Akda Tekin, 1 Dr. Namigar Turgut, 1 Dr. Aysel Altan, 1 Dr.

Detaylı

Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Samsun 2. Gazi Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Ankara

Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Samsun 2. Gazi Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Ankara KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH İNGUİNAL HERNİ VAKALARINDA SPİNAL ANESTEZİDE KULLANILAN LEVOBUPİVAKAİNİN İZOBARİK VE HİPERBARİK FORMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI A COMPARISON OF ISOBARIC AND HYPERBARIC

Detaylı

Tek taraflı inguinal hernilerde ilioinguinal iliohipogastrik sinir bloğu ile spinal anestezi yöntemlerinin karşılaştırılması

Tek taraflı inguinal hernilerde ilioinguinal iliohipogastrik sinir bloğu ile spinal anestezi yöntemlerinin karşılaştırılması AĞRI 2013;25(3):108-114 KLİNİK ÇALIŞMA - CLINICAL TRIALS doi: 10.5505/agri.2013.95866 Tek taraflı inguinal hernilerde ilioinguinal iliohipogastrik sinir bloğu ile spinal anestezi yöntemlerinin karşılaştırılması

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Tokat 2

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Tokat 2 KLİNİK ÇALIŞMA ORIGINAL RESEARCH ARTROSKOPİK DİZ CERRAHİSİNDE TEK TARAFLI SPİNAL ANESTEZİDE İZOBARİK BUPİVAKAİN VE İZOBARİK LEVOBUPİVAKAİNİN RETROSPEKTİF KARŞILAŞTIRILMASI THE RETROSPECT VE COMPARISON

Detaylı

KLÝNÝK ÇALIÞMA Günübirlik Cerrahi Ünitemizde Ýlk Sekiz Aylýk Uygulamalarýmýz Ambulatory Surgery During First Eight Month Applications In Our Clinic Öðr.Gör. Dr. Rauf GÜL, Doç.Dr. Sýtký GÖKSU, Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Yaşlı Olgularda Spinal Hiperbarik Ropivakainin İki Farklı Dozunun Etkisi

Yaşlı Olgularda Spinal Hiperbarik Ropivakainin İki Farklı Dozunun Etkisi İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 14(1) 27-31 (2007) Yaşlı Olgularda Spinal Hiperbarik Ropivakainin İki Farklı Dozunun Etkisi Hüseyin İ. Toprak*, Özlem Sağır*, Semra Demirbilek*, Ahmet Köroğlu*,

Detaylı

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde Sunum Planı İnvaziv Girişimler Santral Venöz Kateter Uygulamaları Kardiyak Pacemaker Arteriyel Kanülasyon SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar iv yol Uzun süreli iv yol ihtiyacı Hemodinamik monitorizasyon

Detaylı

Tek taraflı spinal anestezide düşük doz bupivakain ve bupivakainfentanil kombinasyonunun derlenmeye etkisi

Tek taraflı spinal anestezide düşük doz bupivakain ve bupivakainfentanil kombinasyonunun derlenmeye etkisi Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi / 2011; 2 (1): 22-29 Journal of Clinical and Experimental Investigations ORIGINAL ARTICLE / ÖZGÜN ARAŞTIRMA Tek taraflı spinal anestezide düşük doz bupivakain ve

Detaylı

Çağdaş Tıp Dergisi 2013;3(1):36-41

Çağdaş Tıp Dergisi 2013;3(1):36-41 Çağdaş Tıp Dergisi 2013;3(1):36-41 Şahin ve ark. Original Article / Orijinal Araştırma Kalça ve Alt Ekstremite Cerrahisinde Spinal Anestezi Tekniği ile Hiperbarik Bupivakain ve Ropivakain Kullanımlarının

Detaylı

Sezaryenlerde intratekal levobupivakaine ilave edilen fentanil ve morfinin postoperatif ağrı üzerine etkisinin değerlendirilmesi

Sezaryenlerde intratekal levobupivakaine ilave edilen fentanil ve morfinin postoperatif ağrı üzerine etkisinin değerlendirilmesi AĞRI 2010;22(4):151-158 KLİNİK ÇALIŞMA - CLINICAL TRIALS Sezaryenlerde intratekal levobupivakaine ilave edilen fentanil ve morfinin postoperatif ağrı üzerine etkisinin değerlendirilmesi Assessment of the

Detaylı

HİPOSPADİAS CERRAHİSİNDE KAUDAL BLOK CAUDAL BLOCK IN HYPOSPADIAS SURGERY

HİPOSPADİAS CERRAHİSİNDE KAUDAL BLOK CAUDAL BLOCK IN HYPOSPADIAS SURGERY ÇOCUK ÜROLOJİSİ/Pediatric Urology HİPOSPADİAS CERRAHİSİNDE KAUDAL BLOK CAUDAL BLOCK IN HYPOSPADIAS SURGERY Volkan TUĞCU*, Mahmut YETKİN**, Serdar KARADAĞ*, Nalan S. EMİR**, Emin ÖZBEK***, A. İhsan TAŞÇI*

Detaylı

Transdermal Nitrogliserinin Rejyonel ntravenöz Anestezideki Etkileri

Transdermal Nitrogliserinin Rejyonel ntravenöz Anestezideki Etkileri TRAKYA ÜN VERS TES TIP FAKÜLTES DERG S 2002;19(2):100-105 KL N K ARAfiTIRMA Transdermal Nitrogliserinin Rejyonel ntravenöz Anestezideki Etkileri The Effects of Transdermal Nitroglycerin on Regional Intravenous

Detaylı

Brakiyal pleksus bloğunda ultrason eşliğinde supraklavikuler ve infraklavikuler yaklaşımın karşılaştırılması

Brakiyal pleksus bloğunda ultrason eşliğinde supraklavikuler ve infraklavikuler yaklaşımın karşılaştırılması AĞRI 2012;24(4):159-164 KLİNİK ÇALIŞMA - CLINICAL TRIALS doi: 10.5505/agri.2012.38247 Brakiyal pleksus bloğunda ultrason eşliğinde supraklavikuler ve infraklavikuler yaklaşımın karşılaştırılması Comparison

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Perihan EKMEKÇ (PE), Ali Abbas YILMAZ (AAY), Enver ÖZGENC L (EÖ), Menekfle HASDO AN (MH), Özay AKAN (ÖA), Feyhan ÖKTEN (FÖ)

Perihan EKMEKÇ (PE), Ali Abbas YILMAZ (AAY), Enver ÖZGENC L (EÖ), Menekfle HASDO AN (MH), Özay AKAN (ÖA), Feyhan ÖKTEN (FÖ) KL N K ÇALIfiMA TOTAL D Z ARTROPLAST S YAPILAN HASTALARDA POSTOPERAT F A RI TEDAV S AMACI LE FEMORAL S N R BLO UNDA SÜREKL NFÜZYON YÖNTEM LE ROP VAKA NE ADJUVAN TRAMADOL ETK S Perihan EKMEKÇ (PE), Ali

Detaylı

Alt ekstremite cerrahilerinde sürekli spinal ve kombine spinal-epidural anestezisinin karşılaştırılması

Alt ekstremite cerrahilerinde sürekli spinal ve kombine spinal-epidural anestezisinin karşılaştırılması Orijinal araştırma-original research Alt ekstremite cerrahilerinde sürekli spinal ve kombine spinal-epidural anestezisinin karşılaştırılması Continuous spinal and combined spinal-epidural anesthesia in

Detaylı

Gömülü Üçüncü Molar Diş Cerrahisinde Submukozal Tramadol Uygulamasının Postoperatif Ağrı Üzerine Etkinliği

Gömülü Üçüncü Molar Diş Cerrahisinde Submukozal Tramadol Uygulamasının Postoperatif Ağrı Üzerine Etkinliği MÜSBED 2012;2(1):26-30 Araştırma / Original Paper Gömülü Üçüncü Molar Diş Cerrahisinde Submukozal Tramadol Uygulamasının Postoperatif Ağrı Üzerine Etkinliği Tülün Satılmış, Onur Gönül, Hasan Garip, Alptekin

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

ISSN: Yıl/Year: 2010, Mart/March, Cilt/Volume: 2, Sayı/Number: 1.

ISSN: Yıl/Year: 2010, Mart/March, Cilt/Volume: 2, Sayı/Number: 1. ISSN: 1309-1131 Yıl/Year: 2010, Mart/March, Cilt/Volume: 2, Sayı/Number: 1 http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/sduyd Araştırma Makalesi Kaudal Blokta Levobupivakaine Düşük Doz Fentanil İlavesinin Postoperatif

Detaylı

Deksmedetomidin ile Saðlanan Antinosisepsiyon Üzerine Flumazenil ve Naloksonun Etkisi

Deksmedetomidin ile Saðlanan Antinosisepsiyon Üzerine Flumazenil ve Naloksonun Etkisi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Deksmedetomidin ile Saðlanan Antinosisepsiyon Üzerine Flumazenil ve Naloksonun Etkisi The Effects of Flumazenile and Naloxone on Antinociception of Dexmedetomidine Emel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Çukurova Üniversitesi 1982 Y. Lisans Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Çukurova Üniversitesi 1982 Y. Lisans Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: İ Haluk Kafalı Doğum Tarihi: 24.05.1958 Doğum Yeri: Kayseri Adres: Telefon: 0542 4862454 / 0 532 5803431 E-Mail: haluk.kafali@isnet.net.tr Yabancı Dili: İngilizce Öğrenim Durumu: Derece

Detaylı

N-ASETİL SİSTEİNİN AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİSİ. Uzm.Dr. Canan ÜNLÜ Dr. Fatma UKİL

N-ASETİL SİSTEİNİN AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİSİ. Uzm.Dr. Canan ÜNLÜ Dr. Fatma UKİL N-ASETİL SİSTEİNİN AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİSİ Uzm.Dr. Canan ÜNLÜ Dr. Fatma UKİL N-ASETİL SİSTEİNİN AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİSİ Anestezi

Detaylı

Çalışmaya dahil edilme kriterleri

Çalışmaya dahil edilme kriterleri Dr.TUĞBA YİĞİT Amaç Bu çalışmada; koroner arter baypas cerrahisi geçirecek hastalarda genel anesteziyle kombine yüksek torakal epidural analjezinin, genel anesteziyle karşılaştırıldığında hemodinamik parametreler

Detaylı

Göğüs Cerrahisinde Postoperatif Ağrı Kontrolü

Göğüs Cerrahisinde Postoperatif Ağrı Kontrolü Ali Alagöz, Mehtap Tunç, Hilal Sazak Giriş Ağrının gelişimindeki mekanizmalar giderek açıklık kazanmasına ve daha etkin cihazlarla multimodal analjezi teknikleri uygulanmasına karşın özellikle göğüs cerrahisi

Detaylı

İNTRATEKAL KLONİDİN UNİLATERAL SPİNAL BLOĞU VE ANALJEZİYİ UZATIYOR MU?

İNTRATEKAL KLONİDİN UNİLATERAL SPİNAL BLOĞU VE ANALJEZİYİ UZATIYOR MU? İNTRATEKAL KLONİDİN UNİLATERAL SPİNAL BLOĞU VE ANALJEZİYİ UZATIYOR MU? Dr. Pakize KIRDEMİR (*), Dr. Nermin GÖĞÜŞ (*) Gülhane Tıp Dergisi 44 (4) : 436-441 (2002) ÖZET Giriş: Klonidin, α2 agonist, lokal

Detaylı

POSTOPERATİF AĞRI TEDAVİSİNDE İNTRAVENÖZ HASTA KONTROLLÜ ANALJEZİ YÖNTEMİ İLE UYGULANAN FENTANİL VE MEPERİDİN İN KARŞILAŞTIRILMASI

POSTOPERATİF AĞRI TEDAVİSİNDE İNTRAVENÖZ HASTA KONTROLLÜ ANALJEZİ YÖNTEMİ İLE UYGULANAN FENTANİL VE MEPERİDİN İN KARŞILAŞTIRILMASI POSTOPERATİF AĞRI TEDAVİSİNDE İNTRAVENÖZ HASTA KONTROLLÜ ANALJEZİ YÖNTEMİ İLE UYGULANAN FENTANİL VE MEPERİDİN İN KARŞILAŞTIRILMASI (A Comparison of Fentanyl and e in the Postoperative Patient-Controlled

Detaylı

Spinal Anestezi ile Transüretral Rezeksiyon Yapılan Hastalarda Bupivakain ve Ropivakaine Bağlı Geçici Nörolojik Semptom İnsidansının Karşılaştırılması

Spinal Anestezi ile Transüretral Rezeksiyon Yapılan Hastalarda Bupivakain ve Ropivakaine Bağlı Geçici Nörolojik Semptom İnsidansının Karşılaştırılması Açta Oncologica Turcica 2009;42:61-68 Spinal Anestezi ile Transüretral Rezeksiyon Yapılan Hastalarda Bupivakain ve Ropivakaine Bağlı Geçici Nörolojik Semptom İnsidansının Karşılaştırılması The Comparison

Detaylı

Kraniyotomilerde Farklý Dozlarda Deksametazonun Kan Glukozu, Elektrolitler ve Postoperatif Bulantý Kusma Üzerine Etkisi

Kraniyotomilerde Farklý Dozlarda Deksametazonun Kan Glukozu, Elektrolitler ve Postoperatif Bulantý Kusma Üzerine Etkisi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kraniyotomilerde Farklý Dozlarda Deksametazonun Kan Glukozu, Elektrolitler ve Postoperatif Bulantý Kusma Üzerine Etkisi The Effect of Different Doses of Dexametazone on

Detaylı

Üst Ekstremite Periferik Blok Anestezisi Ve Komplikasyonları

Üst Ekstremite Periferik Blok Anestezisi Ve Komplikasyonları Journal of Contemporary Medicine 2012;2(3):195-200 Tapar et al. Review / Derleme Üst Ekstremite Periferik Blok Anestezisi Ve Komplikasyonları Peripheral block anesthesia of upper extremity and its complications

Detaylı

Makale: The Nerves of the Adductor Canal and the Innervation of the Knee: An Anatomic Study.

Makale: The Nerves of the Adductor Canal and the Innervation of the Knee: An Anatomic Study. Makale: The Nerves of the Adductor Canal and the Innervation of the Knee: An Anatomic Study. Yayın: Reg Anesth Pain Med. 2016 May-Jun;41(3):321-7. doi: 10.1097/AAP.0000000000000389. Yazarlar: Burckett-St

Detaylı

Epidural ve Spinal Yoldan Uygulanan Morfinin İntraoperatif Sevofluran Tüketimine Etkileri

Epidural ve Spinal Yoldan Uygulanan Morfinin İntraoperatif Sevofluran Tüketimine Etkileri Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Spinal Yoldan Uygulanan Morfinin İntraoperatif Sevofluran Tüketimine Etkileri The Effects of and Spinal Used Morphine On İntraoperative Sevoflurane Consumption

Detaylı

KAUDAL ANESTEZĠ. Hazırlayan:Dr.Mert Akbaş, FIPP

KAUDAL ANESTEZĠ. Hazırlayan:Dr.Mert Akbaş, FIPP KAUDAL ANESTEZĠ Hazırlayan:Dr.Mert Akbaş, FIPP Kaudal anestezi epidural anestezinin sakral bölgeden uygulanmasıdır. ANATOMİ: Sakrum, beş sakral vertebranın birleşmesi ile oluşan büyük bir üçgen şeklindedir.

Detaylı

Orjinal araştırma/ Original article International Journal of Clinical Research 2014;2(4):

Orjinal araştırma/ Original article International Journal of Clinical Research 2014;2(4): Orjinal araştırma/ Original article International Journal of Clinical Research 2014;2(4):149-155 Günübirlik Plenoidal Sinus Cerrahisinde Saddle Blok Anestezisinde 0.25mcg Fentanil İlave Edilmiş Düşük Doz

Detaylı

Köpeklerde Bupivakain ve Levobupivakainin Kardiovasküler Sistem Üzerine Etkileri

Köpeklerde Bupivakain ve Levobupivakainin Kardiovasküler Sistem Üzerine Etkileri Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 12: 129-135 / Eylül 2011 Afyon Kocatepe Üniversitesi Köpeklerde Bupivakain ve Levobupivakainin Kardiovasküler Sistem Üzerine Etkileri The Effects of

Detaylı

POSTOPERATIVE PAIN CONTROL BY INTRAARTİCULAR TENOXICAM AFTER ARTHROSCOPIC KNEE SURGERY

POSTOPERATIVE PAIN CONTROL BY INTRAARTİCULAR TENOXICAM AFTER ARTHROSCOPIC KNEE SURGERY Ege Tıp Dergisi 41 (4): 237-241, 2002 ARTROSKOPİK DİZ CERRAHİSİ SONRASINDA İNTRAARTİKÜLER TENOKSİKAM İLE POSTOPERATİF AĞRI KONTROLÜ * POSTOPERATIVE PAIN CONTROL BY INTRAARTİCULAR TENOXICAM AFTER ARTHROSCOPIC

Detaylı

SUPRAKLAVİKÜLER BRAKİYAL PLEKSUS BLOĞU UYGULAMASINDA LEVOBUPİVAKAİN İLE LEVOBUPİVAKAİNE EKLENEN FENTANİLİN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

SUPRAKLAVİKÜLER BRAKİYAL PLEKSUS BLOĞU UYGULAMASINDA LEVOBUPİVAKAİN İLE LEVOBUPİVAKAİNE EKLENEN FENTANİLİN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TC.SAĞLIK BAKANLIĞI DR.LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ I. ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KLİNİĞİ ŞEF: Uz.Dr. SERHAN ÇOLAKOĞLU SUPRAKLAVİKÜLER BRAKİYAL PLEKSUS BLOĞU UYGULAMASINDA LEVOBUPİVAKAİN

Detaylı

Olgu Sunumu. Nilay BOZTAŞ, Sevda ÖZKARDEŞLER BİRLİK, Mert AKAN, Volkan ONAY Mücahit ÖZBİLGİN

Olgu Sunumu. Nilay BOZTAŞ, Sevda ÖZKARDEŞLER BİRLİK, Mert AKAN, Volkan ONAY Mücahit ÖZBİLGİN 113 Olgu Sunumu Kolorektal Cerrahi Uygulanan Geriyatrik Bir Olguda Kombine Spinal Epidural Anestezi COMBINED SPINAL EPIDURAL ANESTHESIA IN A GERIATRIC PATIENT UNDERGOING COLORECTAL SURGERY Nilay BOZTAŞ,

Detaylı

İnterskalen Brakiyal Pleksus Bloğunda Minimum Etkin Lokal Anestezik Hacmi

İnterskalen Brakiyal Pleksus Bloğunda Minimum Etkin Lokal Anestezik Hacmi ORİJİNAL ARAŞTIRMA İnterskalen Brakiyal Pleksus Bloğunda Minimum Etkin Lokal Anestezik Hacmi Jülide ERGİL, a İbrahim ÖZTÜRK, a Derya ÖZKAN a a Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Dışkapı Yıldırım Beyazıt

Detaylı

26-29 Mayıs 2010 tarihinde Ankara da yapılan 17. Ulusal Cerrahi Kongresi nde Poster olarak sunulmuştur.

26-29 Mayıs 2010 tarihinde Ankara da yapılan 17. Ulusal Cerrahi Kongresi nde Poster olarak sunulmuştur. Tek Port Laparoskopik Kolesistektomi Ve Multi Port Laparoskopik Kolesistektomi Olgularının Postoperatif Ağrı Ve Bulantı Kusma Açısından Karşılaştırılması 26-29 Mayıs 2010 tarihinde Ankara da yapılan 17.

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Artroskopik diz cerrahisinde eklem içine ropivakain ile ropivakainfentanil uygulamalar n n analjezik etkinli inin karfl laflt r lmas

Artroskopik diz cerrahisinde eklem içine ropivakain ile ropivakainfentanil uygulamalar n n analjezik etkinli inin karfl laflt r lmas Eklem Hastal klar ve Cerrahisi Joint Dis Rel Surg Joint Diseases and Related Surgery Çal flma - Araflt rma / Original Article 2006;17(2):89-93 Artroskopik diz cerrahisinde eklem içine ropivakain ile ropivakainfentanil

Detaylı

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Erzurum

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Erzurum Anestezi Dergisi 2014; 22 (2): 99-104 Aksoy ve ark: Alt ve üst ekstremite cerrahisinde anestezi teknikleri KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH ALT VE ÜST EKSTREMİTE CERRAHİLERİNDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ:

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi Change of Smoking Prevalence among Erciyes University Students between 1985

Detaylı

Spinal Anestezi Uygulanan Sezaryen Seksiyolarda Levobupivakaine İlave Edilen Fentanil ve Morfinin Etkileri

Spinal Anestezi Uygulanan Sezaryen Seksiyolarda Levobupivakaine İlave Edilen Fentanil ve Morfinin Etkileri J Kartal TR 2013;24(2):73-81 doi: 10.5505/jkartaltr.2013.90377 KLİNİK ÇALIŞMA ORIGINAL ARTICLE Spinal Anestezi Uygulanan Sezaryen Seksiyolarda Levobupivakaine İlave Edilen Fentanil ve Morfinin Etkileri

Detaylı

Pediatrik hastalarda sedasyon anestezistler dýþýndaki

Pediatrik hastalarda sedasyon anestezistler dýþýndaki Klinik Pediatri, 2003;2(3):118-123. Pediatrik Hastalarda Sedasyon ve Analjezi Uz. Dr. Senem TÜFEKÇÝOÐLU* Pediatrik hastalarda sedasyon anestezistler dýþýndaki hekimler tarafýndan yaygýn þekilde uygulanmakta

Detaylı

Omuz cerrahisi olgularında postoperatif analjezik tüketimine cinsiyetin etkisi

Omuz cerrahisi olgularında postoperatif analjezik tüketimine cinsiyetin etkisi Orijinal araştırma-original research http://dx.doi.org/10.7197/1305-0028.2435 Omuz cerrahisi olgularında postoperatif analjezik tüketimine cinsiyetin etkisi Effects of patients' sex on postoperative analgesic

Detaylı

Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Sedoanaljezi Amacıyla Remifentanil ve Remifentanil + Propofol Kombinasyonunun Karşılaştırılması

Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Sedoanaljezi Amacıyla Remifentanil ve Remifentanil + Propofol Kombinasyonunun Karşılaştırılması J Kartal TR 2011;22(1):1-6 doi: 10.5505/jkartaltr.2011.95914 ORİJİNAL ÇALIŞMA ORIGINAL ARTICLE Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Sedoanaljezi Amacıyla Remifentanil ve Remifentanil + Propofol Kombinasyonunun

Detaylı