I. FON HAKKINDA BLGLER:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I. FON HAKKINDA BLGLER:"

Transkript

1 BU ZAHNAME FON KATILMA PAYLARININ HALKA ARZI SIRASINDA VE HALKA ARZ SONRASINDA FON KURUCUSU, FON YÖNETCS VE FON YETKLENDRLM KATILIMCISINDA, FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN YER ALDII AYLIK RAPORLARLA BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ OLARAK KENDLERNE VERLMEK ÜZERE YETERL SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR. BU ZAHNAME YEN BR TUTAR ARTIRIMINA KADAR GEÇERL OLUP, ZAHNAME KAPSAMINDAK BLGLERDEK DEKLKLER TCARET SCLNE TESCL VE TÜRKYE TCARET SCL GAZETES NDE LANINI MÜTEAKP BU ZAHNAMENN EK HALNE GETRLR. HER YILIN OCAK AYI TBARYLE ZAHNAME DEKLKLER TEKRAR TESCL ETTRLMEKSZN TEK BR METN HALNE GETRLEREK TASARRUF SAHPLERNE SUNULMAK ÜZERE TEKRAR BASTIRILIR. MKB YÖNETM KURULU BAKANLII NIN TARHL TOPLANTISINDA, BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ MKB HSSE SENETLER PYASASI BÜNYESNDEK FON PAZARI NDA LEM GÖREBLECENE KARAR VERLMTR. YATIRIM MENKUL DEERLER A..'NN KURUCUSU OLDUU YATIRIM - IBOXX TÜRKYE GÖSTERGE TAHVL B TP BORSA YATIRIM FONU ADET 1. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR. Yatırım Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'nci maddelerine dayanılarak, 18/04/2008 tarihinde stanbul ili Ticaret Sicili Memurluuna sicil numarası altında kaydedilerek 25/04/2008 tarih ve 7049 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen fon içtüzüü hükümlerine göre yönetilmek üzere; katılma payları borsa pazarlarında ilem gören, fonun oluturulma sürecine dorudan katılan yetkilendirilmi katılımcıların fon portföyünün kompozisyonunu yansıtacak ekilde, portföyde yer alan menkul kıymetler ve nakdi bir araya getirerek karılıında fon katılma payı alabildii ya da söz konusu kurumların en az asgari ilem birimine tekabül eden fon katılma paylarını saklamacı kurulua iade edip karılıında fonun içindeki menkul kıymetler ve nakdin payına düen kısmını alabildii, riskin daıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre portföyü iletmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08/04/2008 tarih ve B.02.1.SPK sayılı izni ile kurulmu olan Yatırım - iboxx Türkiye Gösterge Tahvil B Tipi Borsa Yatırım Fonu katılma paylarının halka arzına ilikin izahnamedir. Fona itirak salayan ve fon varlıına katılım oranını gösteren 1. tertip adet katılma payları, Sermaye Piyasası Kurulu'nca 30/06/2008 tarih ve KB.471/673 sayı ile kayda alınmıtır. Ancak bu kayda alınma, Fon'un ve katılma paylarının, Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez. I. FON HAKKINDA BLGLER: 1. Fonun Türü : Borsa Yatırım Fonu 2. Fonun Tipi : B Tipi Fon 3. Fon Tutarı : YTL 4. Pay Sayısı : Adet 5. Süresi : Süresiz 6. Kurucu,Yönetici Yetkilendirilmi Katılımcı : Yatırım Menkul Deerler A.. ( Yatırım) : : 1

2 II. FON PORTFÖY STRATEJS: Fon portföyündeki varlıklar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve Fon çtüzüüne uygun olarak seçilir ve Fon portföyü Yönetici tarafından çtüzüün 5. maddesine, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VII, No:23 Borsa Yatırım Fonlarına likin Esaslar Teblii (Tebli) hükümlerine ve Seri:VII, No:10 Yatırım Fonlarına likin Esaslar Teblii nin (Seri:VII, No:10 Teblii) ilgili hükümlerine uygun olarak yönetilir. Fon portföyünün yönetiminde Tebli in 5. maddesi kapsamında B Tipi Fon niteliine uygun bir portföy yapısı esas alınır. Fon portföyünün yönetiminde, yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları Fon içtüzüünün 15. maddesinde yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan endeksin deeri ile fonun birim pay deeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak ekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerin tümünden tam kopyalama yoluyla seçilir. Baz alınan endeks iboxx Türkiye Gösterge Tahvil Endeksi dir. Fon portföyünün en az %80 i devamlı olarak baz alınan endeks olan iboxx Türkiye Gösterge Tahvil Endeksi kapsamındaki menkul kıymetlere yatırılır. Korelasyon katsayısı ay sonları ve 3 aylık dönemler itibarıyla hesaplanır ve Fon un tasfiyesinde Kurul düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan korelasyon katsayısı esas alınır. Fon portföyünün en az %80 i en çok %100 ü DBS lerden oluur. Mevzuat uyarınca izin verilmi olan sermaye piyasası araçlarına dayalı olarak yapılabilecek ters repoların deeri fon portföy deerinin en az %0 en çok %20'sini oluturur. Fon portföy deerinin en fazla %20'si nakit deerlendirmek üzere yapılan MKB Takas ve Saklama Bankası A.. nezdindeki borsa para piyasası ilemlerinden oluur. Fon'un operasyonel ilemleri nedeniyle oluabilecek likidite ihtiyacının karılanması amacıyla nakit tutulabilir. Fon portföyüne bunlar dıında herhangi bir varlık dahil edilmez. III. FONUN BAZ ALDII ENDEKS HAKKINDA BLGLER: Yatırım - iboxx Türkiye Gösterge Tahvil B Tipi Borsa Yatırım Fonu, iboxx Türkiye Gösterge Tahvil Endeksi ni (Endeks) baz almaktadır. International Index Company Limited (IIC/Endeks Yapıcı) tarafından oluturulan ve Fon un baz alacaı endeks olmak üzere kullanım hakkı bir lisans sözlemesi ile Yatırım a verilen iboxx Türkiye Gösterge Tahvil Endeksi vadeye kalan gün sayısı en uzun 6 iskontolu DBS den oluur. Endeks kapsamına sadece Türk Lirası cinsinden ihraç edilmi iskontolu DBS ler alınır. Endekse dahil olacak DBS ler aaıdaki kriterlere göre seçilir: 1. T.C. Babakanlık Hazine Mütearlıı tarafından ihraç edilmi Türk Lirası cinsinden iskontolu tahvil ve bono ihraçları vadeye kalan gün sayısına göre sıralanır ve en uzun 6 ihraç endekse dahil edilir. 2. Endeks içerisindeki DBS ler, vadeye kalan gün sayısı en uzundan en kısaya doru olmak üzere sırasıyla % 35, %25, %15, %10, %10 ve % 5 oranlarıyla aırlıklandırılır. 3. Endekste yer alan her bir DBS için bir gün önceki kapanı deerleri ile son ilem deeri arasındaki yüzdesel fiyat deiimi bulunur. DBS lerin yüzdesel fiyat deiimleri yukarıda belirtilen ilgili aırlıkla çarpılır. Aırlıklandırılmı fiyat deiimlerinin toplamı endeksin deiim oranını oluturur. Endeksin deiim oranının bir ile toplanıp endeksin bir önceki gün deeri ile çarpılması endeksin cari deerini verir. Türk Lirası bazındaki Endeks, Endeks Yapıcı tarafından MKB'nin Tahvil ve Bono Piyasası aynı gün valörlü ilem saatleri içerisinde gerçek zamanlı olarak hesaplanır ve 15 saniyede bir veri daıtım firmaları yoluyla açıklanır. Hesaplamada, ilem geçen DBS ler son ilem fiyatları ile, 2

3 ilem geçmeyen DBS ler ise aynı gün valörlü ilem geçen son ilem tarihindeki aynı gün valörlü ilemlere ilikin son ilem fiyatının iç verim ile ilerletilmesi sonucunda bulunan fiyat ile deerlenir. Saat 14:00 da oluan Endeks deeri kapanı deeri olarak kabul edilmekle birlikte; MKB tahvil ve bono piyasasında aynı gün valörlü ilemlerin sona ermesini müteakip ileri valörlü ilem saatleri içerisinde Endeks kapsamındaki DBS lerden birinde ilem geçmesi durumunda, saat 17:00 itibarıyla gün sonu kapanı deeri yeniden açıklanır ve bu deer veri daıtım firmaları yoluyla açıklanır. Söz konusu hesaplamada, T+1 valörlü ilemler sonucunda oluan fiyatlar esas alınır. T+1 valörlü ilem geçen DBS ler son ilem fiyatları ile, T+1 valörlü ilem geçmeyen DBS ler ise aynı gün valörlü ilem geçen son ilem tarihindeki aynı gün valörlü ilemlere ilikin son ilem fiyatının iç verim ile ilerletilmesi sonucunda bulunan fiyat ile deerlenir. Nihai kapanı deeri, ertesi gün saat 09:30 da açıklanan Endeks açılı deeridir. Hazine Müstearlıı tarafından Endeks kapsamına alınması gereken bir DBS ihracı gerçekletirildii zaman, Endeks in kapsamı yeni ihracın valör gününü takip eden igünü deitirilir. Yeni ihraç edilen DBS, sırasının gerektirdii aırlıkla Endeks de yer alırken, dier ihraçların aırlıklarında gereken deiim gerçekletirilir ve daha önce Endeks de yer alan en kısa DBS endeks kapsamından çıkarılır.yapılan deiiklikler deiikliin yapıldıı gün yatırımcılara duyurulur. Kurul un konuya ilikin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Endeks de meydana gelen deiiklikler, Fon un web sitesinde ilan edilerek duyurulur. Endeksin hesaplanması, endeks kapsamındaki DBS lerin seçimi ve deitirilmesi IIC tarafından yapılır. Endeks ile ilgili DBS seçimi ya da deiiklik yapılması konusunda Yatırım ın yetkisi yoktur. Endeks lisans ücretinin ödenmesi ile ilgili ayrıntılı esaslar IIC ile yapılan Lisans Sözlemesi ile belirlenmi olup, bu ücret Kurucu tarafından karılanacaktır. IV. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETM VE SAKLANMASI: 1. Kurucu: Fon kurucusu olarak Yatırım riskin daıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre, fonun pay sahiplerinin haklarını koruyacak ekilde yönetim ve temsilinden sorumludur. 2. Yönetici: Fon portföyü Yatırım tarafından Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili Tebliler ve fon içtüzüü hükümlerine uygun olarak yönetilir. 3. Saklama Kuruluu: Kurucunun fon varlıının korunması ve saklanmasına ilikin sorumluluu devam etmek üzere, fon portföyündeki varlıklar yapılacak sözleme çerçevesinde MKB Takas ve Saklama Bankası A.. nezdinde saklanır. V. FON YÖNETM HAKKINDA BLGLER: Fon da görev alan kiilere ilikin bilgiler aaıda verilmektedir: Adı Soyadı Görev Son 5 Yılda Yaptıı ler (Yıl-irket-Mevki) Tecrübesi (Yıl) Atanmasına likin Yönetim Kurulu Kararı Tarihi ve Sayısı Ufuk Ümit Fon Kurulu 2000-Devam- Yatırım Menkul Deerler Haziran Onbaı Bakanı A..-Genel Müdür Yrd. Mert Fon Kurulu 2000-Devam- Yatırım Menkul Deerler Ekim Erdomu Üyesi A..-Genel Müdür Yrd. Mehmet Yiit Fon Kurulu 2002-Devam- Yatırım Menkul Deerler Haziran Arıkök Üyesi A..-Müdür Ömer Hakan Fon Denetçisi 2003-Devam- Yatırım Menkul Deerler Haziran Yamaçouz A..-Müdür Yardımcısı Okay Dolgun Fon Müdürü 1997-Devam- Yatırım Menkul Deerler A..-Müdür Yardımcısı Haziran

4 Salih Gullik Ali Emrah Yücel Fon Muhasebecisi Portföy Yöneticisi 2002-Devam- Yatırım Menkul Deerler A..-Müdür 2000-Devam- Yatırım Menkul Deerler A..-Bölüm Yönetmeni Haziran Haziran Elif Çetince Fon Operasyon Yetkilisi 1998-Devam- Yatırım Menkul Deerler A..-Bölüm Yönetmeni 10 - VI. KATILMA PAYI DEERNN TESPT USULÜNE VE PORTFÖY DEERNN BELRLENMESNE LKN ESASLAR: Fon katılma payının net aktif deeri ve ilem fiyatı olmak üzere iki ayrı deeri bulunur. Fonun Net Aktif Deeri MKB nin ileme açık olduu günlerde, katılma paylarının ilem gördüü pazardaki son seans sonunda açıklanır. Fonun Gösterge Niteliindeki Net Aktif Deeri ise MKB nin ileme açık olduu günlerde, aynı gün valörlü ve ileri valörlü DBS ilem saatleri dahilinde Kurucu nun sorumluluunda Yönetici tarafından sürekli olarak hesaplanır ve 15 saniyede bir en az iki veri salayıcı firmadan ve Fon'un web sitesinden açıklanır. Fonun ilem fiyatı ise MKB Fon Pazarı'nda oluan fiyattır. "Fon Portföy Deeri", portföydeki varlıkların deerlerinin toplamıdır. "Fon Toplam Deeri", Fon Portföy Deerine varsa dier varlıkların eklenmesi ve borçların düülmesi suretiyle bulunur. Gösterge niteliindeki net aktif deer ve portföydeki varlıkların gün sonu deeri aaıdaki esaslara göre tespit edilir. MKB tahvil ve bono piyasasında aynı gün valörlü ilem saatleri içerisinde gösterge niteliindeki net aktif deerin hesaplanmasında; ilem geçen DBS ler son ilem fiyatları ile, ilem geçmeyen DBS ler ise aynı gün valörlü ilem geçen son ilem tarihindeki aynı gün valörlü ilemlere ilikin son ilem fiyatının iç verim ile ilerletilmesi sonucunda bulunan fiyat ile deerlenir. MKB tahvil ve bono piyasasında aynı gün valörlü ilemlerin sona ermesi sonrasında gösterge niteliindeki net aktif deerin hesaplanmasında, T+1 valörlü ilemler sonucunda oluan fiyatlar esas alınır. T+1 valörlü ilem geçen DBS ler son ilem fiyatları ile, T+1 valörlü ilem geçmeyen DBS ler ise aynı gün valörlü ilem geçen son ilem tarihindeki aynı gün valörlü ilemlere ilikin son ilem fiyatının iç verim ile ilerletilmesi sonucunda bulunan fiyat ile deerlenir. Portföydeki varlıkların gün sonu deerlemesinde, ilgili günde ilem geçen DBS ler aynı gün valörlü ilemlere ilikin son ilem fiyatı, ilem geçmeyen DBS ler ise aynı gün valörlü ilem geçen son ilem tarihindeki aynı gün valörlü ilemlere ilikin son ilem fiyatının iç verim ile ilerletilmesi sonucunda bulunan fiyat ile deerlenir. Deerleme ile ilgili dier esaslar Fon çtüzüünün 9.4. maddesinde yer almaktadır. Sava, ekonomik kriz, iletiim sistemlerinin çökmesi, menkul kıymetlerin ilgili olduu piyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar gibi olaanüstü olayların ortaya çıkması durumlarında, Sermaye Piyasası Kurulu nca uygun görülmesi halinde, katılma paylarının birim pay deerleri hesaplanmayabilir ve alım satımlar durdurulabilir. 4

5 VII. FONUN BRNCL VE KNCL PYASA LEMLERNE LKN ESASLAR: Seri:VII, No:23 Teblii nin 12. maddesine göre; borsa yatırım fonlarının birincil piyasa ilemleri yetkilendirilmi katılımcılarla saklamacı kurulu arasında yeni fon katılma paylarının oluturulması ve fon katılma paylarının geri alınması süreçlerinin ayni olarak gerçekletirildii ilemlerden olumaktadır. Fon katılma payı oluturma sürecinin ardından, yetkilendirilmi katılımcılar aracılııyla elde edilen yeni oluturulan fon katılma paylarının, borsada alım satıma tabi tutulması fonun ikincil piyasa ilemlerini oluturur. Yatırım iboxx Türkiye Gösterge Tahvil B Tipi Borsa Yatırım Fonu'nun birincil ve ikincil piyasa ilemlerine ilikin ayrıntılı esaslara aaıda yer verilmitir: 7.1 FONUN BRNCL PYASA LEMLERNE LKN ESASLAR: Seri: VII, No: 23 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına likin Esaslar Teblii nin 3.maddesinde; YEN FON KATILMA PAYI OLUTURULMASI (CREATION), yetkilendirilmi katılımcı tarafından, fon portföyünün kompozisyonunu yansıtacak ekilde, portföyde yer alan bono ve nakdin biraraya getirilerek saklamacı kurulua teslim edilmesi suretiyle asgari ilem birimi miktarı veya katları kadar yeni fon katılma payının oluturulma süreci, FON KATILMA PAYLARININ GER ALINMASI (REDEMPTION) ise, yetkilendirilmi katılımcı tarafından en az bir asgari ilem birimi oluturularak, saklamacı kurulua teslim edilmesi ve karılıında söz konusu katılma paylarına karılık gelen menkul kıymet ve nakdin alınması süreci, olarak tanımlanmıtır. Tebli in 3.maddesi uyarınca katılma payı oluturma ve geri alım ilemlerine aracılık sadece Kurucu ile yetkilendirilmi katılımcı sözlemesi imzalamı yetkilendirilmi katılımcılar tarafından yapılmakta olup, Fon un birincil piyasa ilemlerine aracılık edecek yetkilendirilmi katılımcılar Fon çtüzüü nün 2. maddesinde belirlenmitir. Mevcut durumda Fon un tek yetkilendirilmi katılımcısı Yatırım dır Tebli in 15. maddesi uyarınca; fon katılma paylarının oluturulması ve geri alınması ilemlerini en az 1 asgari ilem birimi veya katları eklinde gerçekletirilmelidir. Fon çtüzüü nde bir asgari ilem birimi (Yüzbin) fon payı olarak belirlenmitir. Fon un içtüzüünde belirlenmi olan yeni katılma payı oluturulması ve fon katılma paylarının geri alınması esasları aaıdaki gibidir: 1. Katılma payı oluturma ve geri alım uygulaması (creation - redemption) birincil piyasa ilemleri çerçevesinde ayni olarak gerçekleir. Fon portföyünün kompozisyonunu yansıtacak ekilde belirlenen miktarlarda DBS ve nakdin bir araya getirilerek teslim edilmesi suretiyle asgari ilem birimi miktarı veya katları kadar katılma payı oluturma ilemi (creation), teslim edilen asgari ilem birimi veya katları kadar katılma paylarının karılıında portföyden payına düen miktarda DBS ve nakdin alınması suretiyle ise geri alım ilemi (redemption) gerçekletirilir. Yatırımcılar ikincil piyasa ilemleri ile de Fon paylarını alıp satabilirler. kincil piyasa ilemleri pay senedi ilemleri ile aynı ekilde ve MKB nin Borsa Yatırım Fonları Katılma Paylarının Borsa Fon Pazarı nda Kotasyonu ve lem Görmesine likin Usul ve Esaslar hakkındaki genelgesi ve MKB nin konuya ilikin ek düzenlemeleri çerçevesinde yapılır. 5

6 2. Katılma payı oluturma ve geri alım ilemine konu olacak gösterge niteliindeki portföy kompozisyonu her sabah katılma paylarının ilem gördüü pazardaki seans balamadan önce Yönetici tarafından Fon un web sitesinde ve Takasbank terminallerinde ilan edilir. Kompozisyonun deimesi durumunda yatırımcılar fonun web sitesinden bilgilendirilir. Gösterge niteliindeki portföy kompozisyonu nominal DBS ve nakit bileenden oluur. Nakit bileen fonun toplam deeri ile fonun portföyündeki DBS deer farkından hesaplanır. Gösterge niteliindeki portföy kompozisyonunda DBS ler nominal YTL ve katları olarak yer alır YTL nominal deerin altındaki DBS lerin nakit karılıkları o gün için ilan edilen kompozisyonda fonun nakit bileeni olarak dikkate alınır.fon portföy deerinin, fon toplam deerinden yüksek olduu durumlarda nakit bileen eksi bir deer olur. Bu durumda katılma payı oluturma ileminde yatırımcılar DBS leri Fon a teslim edip Fon dan nakit alırken, geri alım ileminde ise DBS leri Fon dan alıp Fon a nakit verir. Gösterge niteliindeki portföy kompozisyonu ile birincil piyasa ilemine konu edilmek istenen DBS ve nakit bileende farklılık olması durumunda, yatırımcı talebi, söz konusu farklılıın ortadan kaldırılması halinde ileme konur. 3. Fon Kurulu Yetkilendirilmi Katılımcının yapacaı katılma payı oluturma ve geri alım ilemlerine; fonun dolaımdaki pay sayısının toplam pay sayısına ulaması, talebin gösterge niteliindeki portföy kompozisyonu yoluyla açıklanan yapıya uygun olmaması ve Seri:VII, No:10 Teblii'nin 47. maddesinde ifade edilen sava, ekonomik kriz,iletiim sistemlerinin çökmesi, varlıkların ilgili olduu piyasanın kapanması,bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar gibi olaanüstü olayların ortaya çıkması durumlarında sınır getirebilir, geçici olarak durdurabilir, reddedebilir. Yönetici gün içinde verilen katılma payı oluturma ve geri alım ilem talimatlarını kontrol altında tutar ve gerektiinde Fon Kurulu'na bilgi verir. Yetkilendirilmi katılımcı günlük bazda yaptıı katılma payı oluturma ve geri alım ilemlerinin bilgilerini takip eder. Yetkilendirilmi Katılımcının sorumlulukları Yetkilendirilmi Katılımcı sözlemesinde belirlenir. 4. Katılma payı oluturma ve geri alım ilemlerine aracılık sadece Kurucu ile yetkilendirilmi katılımcı sözlemesi imzalamı Yetkilendirilmi Katılımcılar tarafından yapılır. Bu ilemler en az 1 asgari ilem birimi veya katları eklinde gerçekletirilir ve 1 asgari ilem birimi (Yüzbin) Fon payından oluur. Borsa yatırım fonu payı oluturma ve geri alım ilemlerinde MKB Takas ve Saklama Bankası A.. nin yetkilendirilmi katılımcılara uyguladıı ücretler; T+0 valörlü ilemlerde, asgari 75 YTL - azami 150 YTL olmak üzere ilem tutarı üzerinden yüzbinde 25, ileri valörlü ilemlerde, ise asgari 100 YTL - azami 250 YTL olmak üzere ilem tutarı üzerinden yüzbinde 50 dir. Bu tutar yetkilendirilmi katılımcı tarafından ödenir ve hiçbir surette yatırımcıya yansıtılmaz. Bunun dıında Yetkilendirilmi Katılımcı katılma payı oluturma ve geri alım ilemlerinde yatırımcılardan komisyon tahsil edebilir. Uygulanacak toplam komisyon tutarı, Takasbank tarafından yetkilendirilmi katılımcıya uygulanan ücretin %50 si kadar bir ilem komisyonu ve bu komisyon üzerinden hesaplanacak BSMV tutarıdır. Söz konusu ücretlerde herhangi bir deiiklik olması durumunda, Fon un web sitesi (www.isbyf.com) aracılııyla yatırımcılar bilgilendirilecektir. I) Katılma payı oluturma ilem prosedürü aaıda tanımlanmıtır: 1. Katılma Payı Oluturma lemi (Creation) Genel Hükümler a. Katılma payı oluturma talepleri Yetkilendirilmi Katılımcı aracılııyla Takasbank'a, MKB'nin ileme açık olduu ve fon katılma paylarının ilem gördüü günlerde 9:30-17:00 saatleri arasında iletilebilir. lemlerin tamamlanamadıı durumlarda, söz konusu süre uzatılabilir. b. Katılma payı oluturma ilemleri T+0 ve T+1 olarak gerçekletirilebilir. T+0 katılma payı oluturma ileminde DBS lerin ve nakit bileenin yatırımcının hesabında hazır bulunması 6

7 artı aranır. Her ilem gününde yönetici tarafından gösterge niteliindeki portföy kompozisyonu ile birlikte, o gün için T+0 ilemi yapılıp yapılamayacaı da açıklanır. T+0 ilem talimatı herhangi bir aracı kurum üzerinden verilebilir; ancak, T+1 ilemlerinin yapılabilmesi için Yetkilendirilmi Katılımcı nezdindeki bir hesabın kullanılması zorunludur. Bu hesap yatırımcının kendi hesabı olabilecei gibi, yatırımcının talebini ilettii aracı kurumun Yetkilendirilmi Katılımcı nezdindeki hesabı da kullanılabilir. c. Katılma payı oluturma ilemlerinde yatırımcı tarafında doacak takas yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin salanmasından Yetkilendirilmi Katılımcı sorumludur ve bu sorumluluun artları Yetkilendirilmi Katılımcı Sözlemesinde belirtilmitir. 2. Katılma Payı Oluturma lem Prosedürü T+0 Katılma Payı Oluturma lemleri: a. Yatırımcı, katılma payı oluturma talebini ilemin yapılacaı hesabın bulunduu aracı kuruma bildirir. Hesabın bulunduu aracı kurumun Yetkilendirilmi Katılımcı olmaması durumunda gerekli kontrolleri aracı kurum yapar. Aracı Kurum, yatırımcının hesabında oluturulmak istenen tutarda katılma payına karılık gelen portföy kompozisyonuna uygun miktarda DBS ve nakit bileenin bulunduunu tespit ettikten sonra; ileme konu olacak DBS leri Aracı Kurum un Takasbank nezdindeki serbest depo hesabına, nakit bileeni ise Aracı Kurum un Takasbank nezdindeki serbest cari hesabına aktarır ve katılma payı oluturma ilemine ilikin bilgileri Takasbank terminali yoluyla Takasbank a ve Yetkilendirilmi Katılımcıya bildirir. Yetkilendirilmi Katılımcının onayı ile Takasbank Aracı Kurum un serbest depo hesabında olması gereken DBS ler ile serbest cari hesabında olması gereken nakit bileenin varlıını kontrol eder. Yeterli miktarda DBS ile nakit bileenin bulunduu anlaıldıktan sonra; Fon un dolaımdaki pay sayısının oluturulmak istenen tutarda fon payı oluturmaya da imkan tanıması halinde; Takasbank, DBS ler için Aracı Kurum un serbest depo hesabına, nakit bileen için ise Aracı Kurum un serbest cari hesabına, katılma payı oluturma ilemi için gerekli olan miktar ve tutarlarda bloke koyar ve ilemi Fon Kurulu nun onayına sunar. Fon kurulu talebin kendisine geliinden itibaren 30 dakika içerisinde talebi cevaplandırır ve talep kabul edilir ise Takasbank gerekli deiimleri yapar. Yatırımcının hesabına katılma payları, Fon un hesabına ise DBS ler ve nakit bileen girer. lem aynı gün Fonun kayıtlarına dahil edilir ve muhasebeletirilir.30 dakikalık süre sonunda cevaplandırılmayan talimatlar reddedilmi sayılır ve bu durumda Takasbank koymu olduu blokajları kaldırır. b. Yatırımcı, Yetkilendirilmi Katılımcıda açılmı bulunan hesabından katılma payı oluturma talebi verdiinde Yetkilendirilmi Katılımcı yatırımcının hesabında oluturulmak istenen tutarda katılma payına karılık gelen portföy kompozisyonuna uygun miktarda DBS ve nakit bileenin bulunduunu tespit ettikten sonra; ileme konu olacak DBS leri Takasbank nezdindeki kendi serbest depo hesabına, nakit bileeni ise Takasbank nezdindeki kendi serbest cari hesabına aktarır ve katılma payı oluturma ilemine ilikin bilgileri Takasbank terminali yoluyla Takasbank a bildirir. Takasbank Yetkilendirilmi Katılımcının serbest depo hesabında olması gereken DBS ler ile serbest cari hesabında olması gereken nakit bileenin varlıını kontrol eder. Yeterli miktarda DBS ile nakit bileenin bulunduu anlaıldıktan sonra; Fon un dolaımdaki pay sayısının oluturulmak istenen tutarda fon payı oluturmaya da imkan tanıması halinde; Takasbank, DBS ler için Yetkilendirilmi Katılımcının serbest depo hesabına, nakit bileen için ise Yetkilendirilmi Katılımcının serbest cari hesabına, katılma payı oluturma ilemi için gerekli olan miktar ve tutarlarda bloke koyar ve ilemi Fon Kurulu nun onayına sunar. Fon kurulu talebin kendisine geliinden itibaren 30 dakika içerisinde talebi cevaplandırır ve talep kabul edilir ise Takasbank gerekli deiimleri yapar. Yatırımcının hesabına katılma payları, Fon un hesabına ise DBS ler ve nakit bileen girer. lem aynı gün Fonun kayıtlarına dahil edilir ve muhasebeletirilir.30 dakikalık süre sonunda cevaplandırılmayan talimatlar reddedilmi sayılır ve 7

8 bu durumda Takasbank koymu olduu blokajları kaldırır. c. Yatırımcı eksik DBS leri ve/veya nakit bileenini serbest virman yoluyla da temin etmek hakkına sahiptir. Ancak bu durumda talebin Takasbank a iletilebilmesi için gereken varlıkların tümünün ilemi yapacak yatırımcının hesabına geçmi olması artı aranır. T+1 Katılma Payı Oluturma lemleri a. Yatırımcı istedii tutarda katılma payı oluturulabilmek için gereken DBS lere sahip deilse ya da bir kısmına sahipse, eksik olan DBS leri MKB Tahvil ve Bono Piyasası nda alım yaparak tamamlayabilir. b. Yatırımcı eksik DBS leri MKB den satın almak yoluyla tamamlamaya karar verirse; bu ilem yatırımcının Yetkilendirilmi Katılımcıda bulunan hesabı ya da (yatırımcının Yetkilendirilmi Katılımcıda hesabı yoksa) katılma payı oluturma talebini ilettii aracı kurumun Yetkilendirilmi Katılımcıda bulunan hesabı kullanılarak gerçekletirilir. c. Yatırımcı, oluturulmak istenen tutarda katılma payına karılık gelen portföy kompozisyonuna uygun miktarda DBS sahibi olabilmek için kısmi alım yapacak ise, sahip olunan DBS ler ve/veya nakdin yatırımcının Yetkilendirilmi Katılımcı nezdindeki hesabında ya da katılma payı oluturma talebini ilettii aracı kurumun Yetkilendirilmi Katılımcı nezdindeki hesabında bulundurulması zorunludur. d. Yatırımcı veya yatırımcının hesabı bulunan aracı kurum tarafından katılma payı oluturma talebinin iletilmesini müteakip, kendisine ulaan talebi deerlendiren Yetkilendirilmi Katılımcı; ilgili hesapta katılma payı oluturma ilemi için gerekli olan DBS ler ve nakit bileenin bulunup bulunmadıını kontrol eder ve eksik varsa gerekli düzeltmelerin yapılması için yatırımcıyı/aracı kurumu bilgilendirir. Bu durumda, eksik olan DBS ler ve/veya nakdin tamamlanması ve oluturulmak istenen tutarda portföy kompozisyonunun oluturulması gerekir. e. Talebin Takasbank a iletilmesi için Yetkilendirilmi Katılımcı tüm ilemlerin gerçeklemi olduunu kontrol eder ve ileme konu olacak portföy kompozisyonuna uygun olarak, gereken blokajları kendi sistemi içerisinde tanımlar. f. Yetkilendirilmi Katılımcı Takasbank terminali yoluyla katılma payı oluturma ilem talebini Takasbank a bildirir ve ilemi Fon Kurulu nun onayına sunar. Fon kurulu talebin kendisine geliinden itibaren 30 dakika içerisinde talebi cevaplandırır ve uygun gördüü talebi kabul ederek onaylar. lem aynı gün fonun kayıtlarına dahil edilir ve muhasebeletirilir. 30 dakikalık süre sonunda cevaplandırılmayan talimatlar reddedilmi sayılır. g. T+1 günü Yetkilendirilmi Katılımcı, yatırımcının hesabında veya talebini ilettii aracı kurumun Yetkilendirilmi Katılımcı nezdindeki hesabında olması gereken DBS ler ile serbest cari hesabında olması gereken nakit bileenin varlıını kontrol eder. Yeterli miktarda DBS ile nakit bileenin bulunduu anlaıldıktan sonra; yetkilendirilmi katılımcı yatırımcının hesabından veya talebini ilettii aracı kurumun Yetkilendirilmi Katılımcı nezdindeki hesabından, kendi serbest depo ve serbest cari hesaplarına virmanları gerçekletirir ve borç kapama ilemi yapar. h. Takasbank DBS ler için Yetkilendirilmi Katılımcının serbest depo hesabına, nakit bileen için ise Yetkilendirilmi Katılımcının serbest cari hesabına, katılma payı oluturma ilemi için gerekli olan miktar ve tutarlarda bloke koyar. Takasbank ın Fon Kurulu nu bilgilendirmesini ve Fon Kurulu nun da borç kapama yapmasını müteakip, Takasbank gerekli deiimleri yapar. Yatırımcının hesabına katılma payları, Fon'un hesabına ise pay senetleri ve nakit bileen girer. 8

9 i. T+1 günü takas yükümlülüklerinin yerine getirilememesi nedeniyle katılma payı oluturma ileminin gerçeklememesi durumunda tüm sorumluluk Yetkilendirilmi Katılımcıya aittir ve Yetkilendirilmi Katılımcının sorumlulukları Yetkilendirilmi Katılımcı sözlemesinde belirtilmitir. Bu durumda Yetkilendirilmi Katılımcı DBS ler ve nakit bileeni tamamlayarak katılma payı oluturulmasına imkan salar. Yetkilendirilmi Katılımcı katılma payı oluturma ileminin tamamlanmasını takiben aynı fon payları için T+0 geri alım talebi girer ve geri alım ilemi sonucunda elde edilen DBS leri ve varsa nakit bileeni alır. Yatırımcı tarafından takas yükümlülüünün kısmen yerine getirildii durumlarda, geri alım ilemi sonucu elde edilen DBS ler ve nakit bileenden yatırımcıya ait olan kısmın ilgili yatırımcı hesaplarına intikal ettirilmesinden Yetkilendirilmi Katılımcı sorumludur. lem ve takas tarihlerinde geçerli olan portföy kompozisyonunun deimesine balı olarak ortaya çıkabilecek yatırımcı ve Fon zararlarını tazmin yükümlülüü Yetkilendirilmi Katılımcıya aittir. Katılma payı oluturma ileminin usulüne uygun gerçekletirilmemesi halinde, Yetkilendirilmi Katılımcı Fon a temerrüt cezası öder. Eer temerrüt, Yetkilendirilmi Katılımcının takas merkezine karı olan yükümlülüklerini yerine getirdii halde, baka bir üyenin temerrüdü nedeniyle olumu ise, Fon Kurulu cezai faiz talep edilmemesine karar verebilir. Kurucu, bu ilemler nedeniyle doabilecek zararları karılamak üzere Yetkilendirilmi Katılımcıdan teminat talep edebilir. II) Geri Alım ilem prosedürü aaıda tanımlanmıtır: 1. Geri Alım lemi (Redemption) Genel Hükümler a. Geri alım talepleri Yetkilendirilmi Katılımcı aracılııyla Takasbank a, MKB nin ileme açık olduu ve fon katılma paylarının ilem gördüü günlerde 9:30.17:00 saatleri arasında iletilebilir. lemlerin tamamlanamadıı durumlarda söz konusu süre uzatılabilir. b. Geri alım ilemleri T+0 ve T+1 olarak gerçekletirilebilir. T+0 geri alım ileminde katılma paylarının yatırımcının hesabında hazır bulunması artı aranır. Her ilem gününde yönetici tarafından gösterge niteliindeki portföy kompozisyonu ile birlikte, o gün için T+0 ilemi yapılıp yapılamayacaı da açıklanır. T+0 ilem talimatı herhangi bir aracı kurum üzerinden verilebilir; ancak, T+1 ilemlerinin yapılabilmesi için Yetkilendirilmi Katılımcı nezdindeki bir hesabın kullanılması zorunludur. Bu hesap yatırımcının kendi hesabı olabilecei gibi, yatırımcının talebini ilettii aracı kurumun Yetkilendirilmi Katılımcı nezdindeki hesabı da kullanılabilir. c. Geri alım ilemlerinde yatırımcı tarafında doacak takas yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin salanmasından Yetkilendirilmi Katılımcı sorumludur ve bu sorumluluun artları Yetkilendirilmi Katılımcı sözlemesinde belirtilmitir. d. Geri alım ileminin tamamlanmasından sonra aracı kurumun veya Yetkilendirilmi Katılımcının Takasbank nezdindeki serbest depo hesabına aktarılan DBS lerin ve serbest cari hesabına aktarılan nakdin, yatırımcının aracı kurum nezdindeki hesaplarına aktarılması sorumluluu ilgili Aracı Kurum a aittir. 2. Geri Alım lem Prosedürü T+0 Geri Alım lemleri: a. Yatırımcı geri alım talebini ilemin yapılacaı hesabın bulunduu aracı kuruma bildirir. Hesabın bulunduu aracı kurumun Yetkilendirilmi Katılımcı olmaması durumunda gerekli kontrolleri aracı kurum yapar. Aracı Kurum yatırımcının hesabında geri alıma konu edilmek istenen tutarda katılma paylarının bulunduunu tespit ettikten sonra; ileme konu olacak katılma payları için gereken blokajları kendi sistemi içerisinde tanımlar ve geri alım ilemine ilikin bilgileri Takasbank terminali yoluyla Yetkilendirilmi Katılımcıya ve Takasbank a bildirir. 9

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A..'NN B TP ALTIN BORSA YATIRIM FONU 1.000.000 ADET 1. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR.

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A..'NN B TP ALTIN BORSA YATIRIM FONU 1.000.000 ADET 1. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR. BU ZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIININ YAPILDII YERLERDE FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN YER ALDII AYLIK RAPORLARLA BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ

Detaylı

YATIRIM - IBOXX TÜRKYE GÖSTERGE TAHVL B TP BORSA YATIRIM FONU ÇTÜZÜÜ

YATIRIM - IBOXX TÜRKYE GÖSTERGE TAHVL B TP BORSA YATIRIM FONU ÇTÜZÜÜ YATIRIM - IBOXX TÜRKYE GÖSTERGE TAHVL B TP BORSA YATIRIM FONU ÇTÜZÜÜ MADDE 1 - FONUN KURULU AMACI 1.1. Yatırım Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN B TP LKT FONU BEYÜZMLYON ADET III. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR.

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN B TP LKT FONU BEYÜZMLYON ADET III. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR. BU ZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIININ YAPILDII YERLERDE FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN YERALDII AYLIK RAPORLARLA BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN B TP DEKEN FONU BEYÜZ MLYON PAY 1. TERTP KATILMA BELGELERNN HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR.

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN B TP DEKEN FONU BEYÜZ MLYON PAY 1. TERTP KATILMA BELGELERNN HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR. BU ZAHNAME KATILMA BELGELERNN SATIININ YAPILDII YERLERDE FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN YER ALDII AYLIK RAPORLARLA BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ

Detaylı

SĠCĠLĠNE TESCĠL VE TÜRKĠYE TĠCARET SĠCĠLĠ GAZETESĠ NDE ĠLANINI MÜTEAKĠP BU ĠZAHNAMENĠN EKĠ HALĠNE GETĠRĠLĠR. HER YILIN OCAK AYI ĠTĠBARĠYLE ĠZAHNAME

SĠCĠLĠNE TESCĠL VE TÜRKĠYE TĠCARET SĠCĠLĠ GAZETESĠ NDE ĠLANINI MÜTEAKĠP BU ĠZAHNAMENĠN EKĠ HALĠNE GETĠRĠLĠR. HER YILIN OCAK AYI ĠTĠBARĠYLE ĠZAHNAME BU ĠZAHNAME; FON KATILMA PAYLARININ HALKA ARZI SIRASINDA VE HALKA ARZ SONRASINDA FON KURUCUSU, FON YÖNETĠCĠSĠ VE FON YETKĠLENDĠRĠLMĠġ KATILIMCISINDA; FON ĠÇTÜZÜĞÜ VE HER AY ĠTĠBARĠYLE HAZIRLANAN, FONA

Detaylı

MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU 5.000.000 PAY 2. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU 5.000.000 PAY 2. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ HALİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU 5.000.000 PAY 2. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. Finansbank A.Ş. tarafından 2499

Detaylı

(TL DEN) 22.05.2009 KB510/316 1.TERTP - 1.000.000.000 16.06.2011 KB510-2/554 2.TERTP 1.000.000.000 2.000.000.000

(TL DEN) 22.05.2009 KB510/316 1.TERTP - 1.000.000.000 16.06.2011 KB510-2/554 2.TERTP 1.000.000.000 2.000.000.000 BU ZAHNAME YAPI VE KRED BANKASI A.. GARANTL EMSYE FONU ÇTÜZÜÜ KAPSAMINDA PAYLARI HRAÇ EDLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIININ YAPILDII YERLERDE EMSYE FON ÇTÜZÜÜ LE BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE

Detaylı

İŞ YATIRIM UZUN VADELİ TAHVİL ENDEKSİ B TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 - FONUN KURULUŞ AMACI

İŞ YATIRIM UZUN VADELİ TAHVİL ENDEKSİ B TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 - FONUN KURULUŞ AMACI İŞ YATIRIM UZUN VADELİ TAHVİL ENDEKSİ B TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 - FONUN KURULUŞ AMACI 1.1. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci

Detaylı

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DOW JONES DJIM TÜRKİYE A TİPİ BORSA YATIRIM FONU

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DOW JONES DJIM TÜRKİYE A TİPİ BORSA YATIRIM FONU BU İZAHNAME FON KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZI SIRASINDA FON KURUCUSU, FON YÖNETİCİSİ VE HALKA ARZ İÇİN OLUŞTURULAN KONSORSİYUMUN ÜYELERİNDE, HALKA ARZ SONRASI İSE FON KURUCUSU, FON YÖNETİCİSİ VE FON

Detaylı

1 Kurulumuzun 25.10.1993 tarih ve OFD/1563 sayılı yazısı ile kurulmasına izin verilen Commercial Union Sigorta A.Ş. Birinci

1 Kurulumuzun 25.10.1993 tarih ve OFD/1563 sayılı yazısı ile kurulmasına izin verilen Commercial Union Sigorta A.Ş. Birinci BU İZAHNAME, FON KURUCUSU, FON YÖNETİCİSİ VE FON YETKİLENDİRİLMİŞ KATILIMCILARINDA, FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF

Detaylı

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP KISA VADEL TAHVL VE BONO FONU ÇTÜZÜK

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP KISA VADEL TAHVL VE BONO FONU ÇTÜZÜK STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP KISA VADEL TAHVL VE BONO FONU ÇTÜZÜK MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: 1.1 Yatırım Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. A TP DEKEN FONU ÇTÜZÜÜ

DELTA MENKUL DEERLER A.. A TP DEKEN FONU ÇTÜZÜÜ DELTA MENKUL DEERLER A.. A TP DEKEN MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: FONU ÇTÜZÜÜ 1.1 Delta Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT FONU ÇTÜZÜÜ

DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT FONU ÇTÜZÜÜ DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: FONU ÇTÜZÜÜ 1.1. Delta Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU ÇTÜZÜÜ

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU ÇTÜZÜÜ BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU ÇTÜZÜÜ MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: 1.1 BZM MENKUL DEERLER A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak

Detaylı

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KATILIM ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KATILIM ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KATILIM ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci

Detaylı

A.B.D. HAZĠNE BONOSU DOLAR B TĠPĠ BORSA YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ

A.B.D. HAZĠNE BONOSU DOLAR B TĠPĠ BORSA YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ A.B.D. HAZĠNE BONOSU DOLAR B TĠPĠ BORSA YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUġ AMACI: 1.1 FĠNANSBANK A.ġ tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak kurulan

Detaylı

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 2.000.000.000- ADET 1.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 2.000.000.000- ADET 1. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DOW JONES DJIM TÜRKİYE A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DOW JONES DJIM TÜRKİYE A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DOW JONES DJIM TÜRKİYE A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP NAAT SEKTÖR FONU ÇTÜZÜÜ

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP NAAT SEKTÖR FONU ÇTÜZÜÜ MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: BZM MENKUL DEERLER A.. A TP NAAT SEKTÖR FONU ÇTÜZÜÜ 1.1 BZM MENKUL DEERLER A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu

Detaylı

FİNANS PORTFÖY BIST-30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME

FİNANS PORTFÖY BIST-30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME FİNANS PORTFÖY BIST-30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME Finans Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 52.

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DOW JONES DJIM TÜRKİYE A TİPİ BORSA YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN DUYURUDUR. BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 9/1/2006 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. B TİPİ ALTIN BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. B TİPİ ALTIN BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. B TİPİ ALTIN BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci

Detaylı

FĠNANSBANK A.ġ. GT-30 A TĠPĠ BORSA YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ

FĠNANSBANK A.ġ. GT-30 A TĠPĠ BORSA YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ FĠNANSBANK A.ġ. GT-30 A TĠPĠ BORSA YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUġ AMACI: 1.1 FĠNANSBANK A.ġ. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu

Detaylı

Ġġ YATIRIM - DOW JONES TÜRKĠYE EġĠT AĞIRLIKLI 15 A TĠPĠ BORSA YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ

Ġġ YATIRIM - DOW JONES TÜRKĠYE EġĠT AĞIRLIKLI 15 A TĠPĠ BORSA YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ Ġġ YATIRIM - DOW JONES TÜRKĠYE EġĠT AĞIRLIKLI 15 A TĠPĠ BORSA YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 - FONUN KURULUġ AMACI 1.1. ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun

Detaylı

. AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 20.000.000.000 ADET 2. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

. AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 20.000.000.000 ADET 2. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. B TİPİ SİLVERPLUS GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. B TİPİ SİLVERPLUS GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. B TİPİ SİLVERPLUS GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun

Detaylı

SPK KAYIT NUMARASI YENİ TUTARI (TL YE) HALKA ARZ TARİHİ (TL DEN) TARİHİ. 28/09/2000 18/09/2000 KB.303/1474 1. Tertip 0 2.000.000

SPK KAYIT NUMARASI YENİ TUTARI (TL YE) HALKA ARZ TARİHİ (TL DEN) TARİHİ. 28/09/2000 18/09/2000 KB.303/1474 1. Tertip 0 2.000.000 BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

FİNANS PORTFÖY A.B.D. HAZİNE BONOSU DOLAR BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME

FİNANS PORTFÖY A.B.D. HAZİNE BONOSU DOLAR BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME FİNANS PORTFÖY A.B.D. HAZİNE BONOSU DOLAR BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME Finans Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 52. ve 54.

Detaylı

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR.

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı