YATIRIM - IBOXX TÜRKYE GÖSTERGE TAHVL B TP BORSA YATIRIM FONU ÇTÜZÜÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YATIRIM - IBOXX TÜRKYE GÖSTERGE TAHVL B TP BORSA YATIRIM FONU ÇTÜZÜÜ"

Transkript

1 YATIRIM - IBOXX TÜRKYE GÖSTERGE TAHVL B TP BORSA YATIRIM FONU ÇTÜZÜÜ MADDE 1 - FONUN KURULU AMACI 1.1. Yatırım Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük hükümlerine göre yönetilmek üzere Yatırım-iBoxx Türkiye Gösterge Tahvil B Tipi Borsa Yatırım Fonu kurulmutur. Fon, katılma payları borsada ilem gören, fonun oluturulma sürecine dorudan katılan yetkilendirilmi katılımcıların fon portföyünün kompozisyonunu yansıtacak ekilde, portföyde yer alan menkul kıymet ve nakdi biraraya getirerek karılıında fon katılma payı alabildii ya da söz konusu kurumların en az asgari ilem birimine tekabül eden fon katılma paylarını saklamacı kurulua iade edip karılıında fonun içindeki menkul kıymetler ve nakitten payına düen kısmını alabildii, riskin daıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre portföy iletmek amacıyla kurulan bir malvarlııdır Bu içtüzükte ; Yatırım Menkul Deerler A.. "KURUCU", Yatırım Menkul Deerler A.. "YÖNETC", Kurucu ile Yetkilendirilmi Katılımcı Sözlemesi imzalamı olan ve Kurul'ca uygun görülen aracı kurum ve bankalar "YETKLENDRLM KATILIMCI", MKB Takas ve Saklama Bankası A.. "SAKLAYICI KURULU", Yatırım - iboxx Türkiye Gösterge Tahvil B Tipi Borsa Yatırım Fonu "FON", Sermaye Piyasası Kurulu "KURUL", Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri :VII, No:23 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına likin Esaslar Teblii "TEBL", Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VII, No:10 sayılı Yatırım Fonlarına likin Esaslar Teblii ile ek ve deiiklikleri "SER:VII, NO:10 SAYILI TEBL" stanbul Menkul Kıymetler Borsası MKB", stanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Büyük Emirler Kesin Alım ve Satım Piyasası MKB TAHVL VE BONO PYASASI, iboxx Türkiye Gösterge Tahvil Endeksi "ENDEKS", International Index Company (IIC) "ENDEKS YAPICI", T.C. Babakanlık Hazine Müstearlıı tarafından ihraç edilmi olan sabit getirili borçlanma senetleri DEVLET Ç BORÇLANMA SENETLER veya DBS olarak ifade edilmitir. MADDE 2 - FON'UN ADI LE KURUCU, YÖNETC, YETKLENDRLM KATILIMCI VE SAKLAYICI KURULUUN UNVANI VE MERKEZ ADRESLER 2.1. Fon'un Adı: " Yatırım - iboxx Türkiye Gösterge Tahvil B Tipi Borsa Yatırım Fonu"dur Fon'un yönetim adresi: Kuleleri Kule 2 Kat: Levent/stanbul 2.2. Kurucu'nun Unvanı: Yatırım Menkul Deerler A.. Merkez Adresi: Kuleleri Kule 2 Kat: Levent/stanbul 2.3. Yöneticinin Unvanı: Yatırım Menkul Deerler A.. Merkez Adresi: Kuleleri Kule 2 Kat: Levent/stanbul 2.4. Yetkilendirilmi Katılımcının Unvanı: Yatırım Menkul Deerler A.. 1

2 Merkez Adresi: Kuleleri Kule 2 Kat: Levent/stanbul 2.5. Saklayıcı Kurulu'un Unvanı: MKB Takas ve Saklama Bankası A.. Merkez Adresi: Abide-i Hürriyet Cad. Mecidiyeköy Yolu Sok. No: 286 ili STANBUL MADDE 3 - FON TUTARI VE SÜRES 3.1. Fon'un Tutarı YTL (yüzmilyon) YTL'dir Fon'un Süresi: Süresizdir Fon (onmilyon) paya bölünmütür. MADDE 4 - FON PORTFÖYÜNÜN OLUTURULMASI VE HALKA ARZ 4.1. Kurucu, Tebli in 9. maddesi çerçevesinde Fon a 2 asgari ilem birimi tutarında nakdi avans olarak tahsis eder ve avans tahsis tarihinden itibaren en geç üç gün içinde tahsis edilen avans karılıında portföye dahil edilecek "iboxx Türkiye Gösterge Tahvil Endeksini" temsil eden DBS lerin MKB den alımını yaparak Fon portföyünü oluturur. Tahsis edilen bu avans miktarı halka arz sürecine kadar 2 asgari ilem birimi tutarını aabilir Avans tahsisinin ve fon portföyünün oluturulmasının ardından portföy yönetimine balanan Fon un payları, Tebli in 9. maddesine istinaden, halka arz sirkülerinde belirtilen tarihlerde, halka arz yoluyla yatırımcılara sunulur. Halka arzın süresi iki igünüdür. Halka arz aracı kurumlardan oluan konsorsiyum tarafından yatırımcılardan 1 lot ve katlarında talep toplanması yolu ile gerçekletirilir. Lot bazında toplanan talepler karılıında konsorsiyum üyeleri yatırımcılardan bir önceki gün Fon net aktif deeri esas alınarak hesaplanan pay deeri üzerinden %110 tutarında nakit toplar. Toplanan nakitler karılıında Yetkilendirilmi Katılımcı aracılııyla yatırımcılar adına yeni fon katılma payı oluturulur ve oluturulan fon katılma payları konsorsiyum üyeleri vasıtasıyla yatırımcı hesaplarına aktarılır Talepler her halka arz gününde 09:00-13:00 saatleri arasında toplanır. Konsorsiyum üyeleri toplanan talepleri saat 13:00 e kadar her saat baı konsorsiyum liderine, konsorsiyum lideri de Yöneticiye bildirir. Gelen taleplerin halka arz tutarının altında kalması halinde talepler karılanır ve halka arz devam eder. Gelen taleplerin halka arz tutarını aması durumunda halka arz durdurulur ve talepler oranlama yöntemi ile karılanır. Bunun haricinde izahnamede belirtilen nedenlerle Yönetici halka arzı geçici olarak durdurabilir veya sonlandırabilir Gelen talepler sonucunda katılma payı oluturma ilemi yapılabilmesi için gereken DBS ler Yetkilendirilmi Katılımcı aracılııyla MKB den satın alınır. Fon'un portföyü, baz alınan Endeks in içeriine paralel olarak DBS lerden olumakla beraber; halka arz sürecinde oluabilecek talep piyasada sert fiyat hareketlerine neden olabilir. Bu ani fiyat hareketlerini ve yatırımcıların ani fiyat deiimlerinden zarar görmesini engellemek amacıyla halka arz tutarı izahnamede belirlenen bir üst tutarla sınırlandırılabilir Her halka arz günü sonunda konsorsiyum lideri konsorsiyum üyelerine kesinleen talepler karılıında alınan DBS ler, gereken nakit bileen ve ilem komisyonu karılıı toplam nakit tutarını bildirir. Konsorsiyum üyeleri halka arz günü saat 15:30 a kadar kendilerine bildirilecek toplam nakit tutarını aynı gün saat 17:00 a kadar konsorsiyum lideri nezdinde açılmı olan Fon un halka arz hesabına gönderirler. Yetkilendirilmi katılımcı toplanan nakit karılıında ilem günü DBS takas borcunu kapatır ve nakit bileenin de eklenmesi 2

3 ile T+0 katılma payı oluturma ilemi yapar. Aynı gün, oluturulan fon payları yatırımcı hesaplarına aktarılmak üzere konsorsiyum üyelerinin hesaplarına aktarılır. Bu ekilde halka arz süreci tamamlanmı olur. Halka arzla ilgili detaylı bilgilere izahnamede yer verilir ki gün sürecek olan halka arz esnasında, her iki günde toplanan talepler kendi içinde ayrı ayrı deerlendirilir ve yatırımcılardan tahsil edilecek tutar da her iki gün için ayrı ayrı belirlenir. Herhangi bir gün içinde toplanan talepler için T+0 katılma payı oluturma ilemi yapılacak olması sebebiyle gün bazında yapılacak deerlendirmede, talep toplama süresi sonunda asgari ilem birimi olan pay veya katlarına ulaılması gerekmektedir. Bu nedenle taleplerin payın veya katlarının altında kalması durumunda; Kurucu tarafından pay veya katlarına ulamak için gereken tutar tamamlanarak katılma payı oluturma ilemi yapılacaktır Kurucu, halka arz sonrasında Kurulca belirlenen asgari yasal fon büyüklüüne ulaılamaması halinde, gerekli fon büyüklüüne ulaılması için gereken payları bakiyeyi yüklenim yöntemiyle satın alır Katılma paylarının itibari deeri yoktur ve kaydi deer olarak tutulur. Fon tutarını temsil eden katılma payları kaydi olarak Merkezi Kayıt Kuruluu A.. nezdinde müteri bazında izlenir. Fon katılma payları bastırılamaz ve fiziken teslim edilemez Katılma payları Merkezi Kayıt Kuruluu A.. nezdindeki hesaplarda, her müterinin kimlik bilgileri ve buna balı hesap kodları ile fon bilgileri bazında takip edilir. MADDE 5 - FON YÖNETMNE LKN ESASLAR VE YÖNETCNN TAB OLDUU LKELER 5.1. Fonun, riskin daıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre pay sahiplerinin haklarını koruyacak ekilde yönetim, temsil ve varlıkların saklanmasından Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yatırım Menkul Deerler A.. sorumludur. Fon portföyü, yönetici Yatırım Menkul Deerler A.. tarafından, sermaye piyasası mevzuatı ve bu içtüzük hükümleri dahilinde yönetilir. Yatırım Menkul Deerler A.. fon portföyünü sermaye piyasası mevzuatı ve bu içtüzük hükümleri dahilinde yöneteceine ilikin olarak, Fon kuruluna ve Kurula karı yazılı beyanda bulunur. Söz konusu beyanda, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak yapılacak bir portföy yönetim sözlemesinde yer alması gereken hükümlere yer verilir Fonla ilgili ilemler Seri:VII, No:10 sayılı Tebli'in 12. maddesi çerçevesinde belirtilen asgari artları haiz en az üç kiiden oluan bir fon kurulu ve en az bir denetçi tarafından yürütülür. Fon kurulu üyelerini ve denetçiyi Kurucu atar Fonla ilgili ilemlerin düzgün yürütülmesini teminen Kurucu bünyesinde bir fon hizmet birimi oluturulur. Hizmet birimi servisi yapılacak bir anlama ile bir baka kurumdan salanabilir. Fon hizmet biriminde Seri :VII, No: 10 Sayılı Teblii nin 12 nci maddesinde belirtilen asgari nitelikleri haiz bir fon yönetim müdürü görevlendirilir ve Fona ilerin gerektirdii mekan, teknik donanım, muhasebe sistemi ve yeterli sayıda uzman personel salanır Çıkarılan katılma paylarının kaydına mahsus olmak üzere TTK'nun 69. maddesine göre tasdik ettirilen "Katılma Payları Defteri" tutulur. Katılma payları defterinde günlük katılma payı alım satımları izlenir. Fon kurulunun verecei her tür karar onaylı olarak "Fon Kurulu Karar Defterine" yazılır. Bunlar dıında fon ilemlerine ilikin olarak TTK, VUK, ve SPKn hükümleri çerçevesinde; Yevmiye Defteri (günlük defter), Defter-i Kebir (büyük defter), Kasa 3

4 Defteri ve Envanter Defteri Kurucu tarafından tutulur. Maliye Bakanlıı'nca istenebilecek VUK'ndan kaynaklanan zorunlu defterler de ayrıca tutulur Fonun muhasebe, denetim, hesap ve ilemleri Sermaye Piyasası Kanunu, Bankalar Kanunu TTK, VUK ve Borçlar Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun olarak, Kurucunun, Yöneticinin veya varsa hizmet birimi servisi alınan kurumun hesapları dıında özel hesaplarda izlenir. Fon muhasebesine ilikin olarak, Kurul'un Seri: XI, No:6 sayılı "Yatırım Fonları Mali Tablo ve Raporlarına likin lke ve Kurallar Hakkında Tebli" inde belirtilen esaslara uyulur Yönetici fon yönetiminde aaıdaki ilkelere uyar; Yöneticinin yönettii her fonun çıkarını ayrı ayrı gözetmesi zorunludur. Yönetici, yönetimindeki fonlar veya dier müterileri arasında biri lehine dieri aleyhine sonuç verecek ilemlerde bulunamaz. Fon portföyü ile ilgili alım satım kararlarında objektif bilgi ve belgelere ve sözleme ile belirlenen yatırım ilkelerine uyulması zorunludur. Bu bilgi ve belgeler ile alım satım kararlarına mesnet tekil eden aratırma ve raporların en az 5 yıl süreyle yönetici nezdinde saklanması zorunludur. Yatırım kararını veren portföy yöneticisi alım satım kararlarını imzalı olarak kaydeder Fon portföyüne rayiç deerinin üzerinde varlık satın alınmaz ve portföyden bu deerin altında varlık satılmaz. Rayiç bedel, borsada ilem gören varlıklar için borsa fiyatı, borsada ilem görmeyen varlıklar için ilem gününde fon lehine alımda en düük, satımda en yüksek fiyattır Borsada ilem gören varlıkların alım satımının borsa kanalıyla yapılması zorunludur. Yöneticinin, fon portföyüne yapılan alım satım ilemlerinde, ilemi gerçekletiren aracı kuruluun, fonu temsil eden müteri numarasıyla MKB de ilem yapmasını temin etmesi zorunludur Yönetici fon adına yaptıı alım satım ilemlerinden dolayı herhangi bir ihraçcı veya aracı kuruluta kendi lehine bir menfaat salarsa, bu durumun Kurucu'ya açıklanması zorunludur Herhangi bir ekilde yöneticinin, kendine veya üçüncü kiilere çıkar salamak amacıyla fon portföyünde bulunan varlıkların alım satımı yapılamaz. Fon adına verilecek emirlerde gerekli özen ve basiretin gösterilmesi zorunludur. Fon adına yapılacak alım satımlarda yönetim sözlemesinde belirlenen genel fon stratejilerine ve Kurucunun genel kararlarına uyulur Fon portföyünün önceden saptanmı belirli bir getiri salayacaına dair yazılı veya sözlü bir garanti verilmez Kurucu, fon kurulu üyeleri, yönetici ve fonların yönetimi ile ilgili olarak veya görevlerini ifa etmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek durumda iseler bu bilgileri kendi veya üçüncü tarafın menfaati dorultusunda kullanamazlar Kurucu ile katılma payı sahipleri arasındaki ilikilerde bu içtüzük hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat, hüküm bulunmayan hallerde ise Borçlar Kanunu'nun vekalet akdi hükümleri uygulanır. Fon içtüzüü, katılma payı sahipleri ile Kurucu, saklayıcı ve yönetici arasında fon portföyünün inançlı mülkiyet esaslarına göre saklanmasını ve vekalet akdi hükümlerine göre yönetimini konu alan, genel ilem artlarını içeren iltihaki bir sözlemedir. 4

5 5.8. Fon katılma payı oluturma ve geri alım ilemlerinde oluabilecek nakit ve/veya DBS ihtiyacının karılanması amacıyla Fon varlıının %10'unu geçmemek üzere; Kurul'dan izin alarak kredi kullanabilir. Kredinin alınması ve geri ödenmesi aamalarında Kurul'a bilgi verilir Fon açıa satı ve kredili menkul kıymet ilemi yapamaz. Fon portföyündeki menkul kıymetler Seri:VII, No:10 sayılı Tebli in 42. maddesinin (j) bendi kapsamında ödünç ilemlerine konu edilebilir Kurucu kaydi deer olarak tutulan katılma paylarını müteriler bazında izleyebilecek bir sistemi kurmak ve bu bilgileri 5 yıl boyunca saklamak zorundadır. MADDE 6 - FON PORTFÖYÜNDEK VARLIKLARIN SAKLANMASI 6.1. Fon portföyündeki varlıklar yapılacak sözleme çerçevesinde MKB Takas ve Saklama Bankası A.. nezdinde saklanır Fon un malvarlıı, Kurucunun, Kanun'dan, Tebli'den ve Fon içtüzüünden doan yükümlülüklerini yerine getirmesi ve sorumluluunu karılaması dıında hiçbir amaçla kullanılamaz. Fon mal varlıı rehin edilemez, teminat gösterilemez ve üçüncü ahıslar tarafından haczedilemez. MADDE 7 - FONUN YÖNETM STRATEJS 7.1. Fon portföyünün yönetiminde Tebli in 5. maddesi kapsamında B Tipi Fon niteliine uygun bir portföy yapısı esas alınır. Fon portföyünün yönetiminde, yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları bu içtüzüün 15. maddesinde yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan endeksin deeri ile fonun birim pay deeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak ekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerin tümünden tam kopyalama yoluyla seçilir. Baz alınan endeks iboxx Türkiye Gösterge Tahvil Endeksi dir. Fon portföyünün en az %80 i devamlı olarak baz alınan endeks olan iboxx Türkiye Gösterge Tahvil Endeksi kapsamındaki menkul kıymetlere yatırılır. Korelasyon katsayısı aysonları ve 3 aylık dönemler itibarıyla hesaplanır ve Fon un tasfiyesinde Kurul düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan korelasyon katsayısı esas alınır Fon portföyünün DBS lere yatırılmayan kısmı Ters Repo da ve/veya Borsa Para Piyasasında deerlendirilir. MADDE 8 - FON'UN YATIRIM YAPACAI SERMAYE PYASASI ARAÇLARININ SEÇM VE RSKN DAITILMASI ESASLARI 8.1. Fon portföyünün en az %80 i en çok %100 ü DBS lerden oluur Mevzuat uyarınca izin verilmi olan sermaye piyasası araçlarına dayalı olarak yapılabilecek ters repoların deeri fon portföy deerinin en az %0 en çok %20'sini oluturur Fon bankalar nezdinde vadeli mevduat tutamaz. Fon portföy deerinin en fazla %20'si nakit deerlendirmek üzere yapılan MKB Takas ve Saklama Bankası A.. nezdindeki borsa para piyasası ilemlerinden oluur. Fon'un operasyonel ilemleri nedeniyle oluabilecek likidite ihtiyacının karılanması amacıyla nakit tutulabilir. 5

6 8.4. Fon portföyüne yukarıdaki maddelerde sayılanlar dıında herhangi bir varlık dahil edilmez. MADDE 9 - KATILMA PAYI OLUTURMA VE GER ALIM LEMLERNE (CREATION - REDEMPTION), KNCL PYASA LEMLERNE, PORTFÖY DEERNN VE BRM PAY DEERNN TESPTNE LKN USUL VE ESASLAR 9.1. Fon katılma payının net aktif deeri ve ilem fiyatı olmak üzere iki ayrı deeri bulunur Fonun Net Aktif Deeri MKB nin ileme açık olduu günlerde, katılma paylarının ilem gördüü pazardaki son seans sonunda açıklanır. Fonun Gösterge Niteliindeki Net Aktif Deeri ise MKB nin ileme açık olduu günlerde, aynı gün valörlü ve ileri valörlü DBS ilem saatleri dahilinde Kurucu nun sorumluluunda Yönetici tarafından sürekli olarak hesaplanır ve 15 saniyede bir en az iki veri salayıcı firmadan ve Fon'un web sitesinden açıklanır. Fonun ilem fiyatı ise MKB Fon Pazarı'nda oluan fiyattır "Fon Portföy Deeri", portföydeki varlıkların deerlerinin toplamıdır. "Fon Toplam Deeri", Fon Portföy Deerine varsa dier varlıkların eklenmesi ve borçların düülmesi suretiyle bulunur Gösterge niteliindeki net aktif deer ve portföydeki varlıkların gün sonu deeri aaıdaki esaslara göre tespit edilir MKB tahvil ve bono piyasasında aynı gün valörlü ilem saatleri içerisinde gösterge niteliindeki net aktif deerin hesaplanmasında; ilem geçen DBS ler son ilem fiyatları ile, ilem geçmeyen DBS ler ise aynı gün valörlü ilem geçen son ilem tarihindeki aynı gün valörlü ilemlere ilikin son ilem fiyatının iç verim ile ilerletilmesi sonucunda bulunan fiyat ile deerlenir MKB tahvil ve bono piyasasında aynı gün valörlü ilemlerin sona ermesi sonrasında gösterge niteliindeki net aktif deerin hesaplanmasında, T+1 valörlü ilemler sonucunda oluan fiyatlar esas alınır. T+1 valörlü ilem geçen DBS ler son ilem fiyatları ile, T+1 valörlü ilem geçmeyen DBS ler ise aynı gün valörlü ilem geçen son ilem tarihindeki aynı gün valörlü ilemlere ilikin son ilem fiyatının iç verim ile ilerletilmesi sonucunda bulunan fiyat ile deerlenir Portföydeki varlıkların gün sonu deerlemesinde, ilgili günde ilem geçen DBS ler aynı gün valörlü ilemlere ilikin son ilem fiyatı, ilem geçmeyen DBS ler ise aynı gün valörlü ilem geçen son ilem tarihindeki aynı gün valörlü ilemlere ilikin son ilem fiyatının iç verim ile ilerletilmesi sonucunda bulunan fiyat ile deerlenir Birincil piyasa ilemleri kapsamında fon portföyüne dahil edilen ya da portföyden çıkarılan DBS lerin fon muhasebesine yansıtılmasında, ilgili günde ilem geçen DBS ler için aynı gün valörlü ilemlere ilikin son ilem fiyatı, ilem geçmeyen DBS ler için ise aynı gün valörlü ilem geçen son ilem tarihindeki aynı gün valörlü ilemlere ilikin son ilem fiyatının iç verim ile ilerletilmesi sonucunda bulunan fiyat esas alınır Portföye alınan DBS ler dıındaki varlıklar alım fiyatları ve deiim sırasında fon içerisindeki oranları ile kayda geçirilir. 6

7 DBS ler dıında portföyde yer alan ve borsada ilem gören varlıklar deerleme gününde borsada oluan aırlıklı fiyat ve oranlarla deerlenir. ki seans uygulayan borsalarda deerleme fiyatı ikinci seans aırlıklı fiyatı ve oranıdır. Borsada ilem görmekle birlikte deerleme gününde borsada alım satıma konu olmayan ters repolar son ilem günündeki iç verim oranı (günlük nakit girilerini nakit çıkılarına eitleyen iskonto oranı) ile deerlenir Seans içinde ve seans sonrasında kullanılacak son ilem fiyatının tespitinde Büyük Emirler Pazarı nda oluan fiyatlar dikkate alınacaktır Portföyde oluacak nakit veya nakit ihtiyaçlarının karılanması ve endeksi izlemeyi etkileyecek dier hususların ortaya çıkması nedenleriyle portföyde deiiklik yapılması zorunlu olduunda söz konusu deiiklikler 5 igünü içerisinde fon portföyüne yansıtılır Katılma payı oluturma ve geri alım uygulaması (creation - redemption) birincil piyasa ilemleri çerçevesinde ayni olarak gerçekleir. Fon portföyünün kompozisyonunu yansıtacak ekilde belirlenen miktarlarda DBS ve nakdin bir araya getirilerek teslim edilmesi suretiyle asgari ilem birimi miktarı veya katları kadar katılma payı oluturma ilemi (creation), teslim edilen asgari ilem birimi veya katları kadar katılma paylarının karılıında portföyden payına düen miktarda DBS ve nakdin alınması suretiyle ise geri alım ilemi (redemption) gerçekletirilir. Yatırımcılar ikincil piyasa ilemleri ile de Fon paylarını alıp satabilirler. kincil piyasa ilemleri pay senedi ilemleri ile aynı ekilde ve MKB nin Borsa Yatırım Fonları Katılma Paylarının Borsa Fon Pazarı nda Kotasyonu ve lem Görmesine likin Usul ve Esaslar hakkındaki genelgesi ve MKB nin konuya ilikin ek düzenlemeleri çerçevesinde yapılır Katılma payı oluturma ve geri alım ilemine konu olacak gösterge niteliindeki portföy kompozisyonu her sabah katılma paylarının ilem gördüü pazardaki seans balamadan önce Yönetici tarafından Fon un web sitesinde ve Takasbank terminallerinde ilan edilir. Kompozisyonun deimesi durumunda yatırımcılar fonun web sitesinden bilgilendirilir. Gösterge niteliindeki portföy kompozisyonu nominal DBS ve nakit bileenden oluur. Nakit bileen fonun toplam deeri ile fonun portföyündeki DBS deer farkından hesaplanır. Gösterge niteliindeki portföy kompozisyonunda DBS ler nominal YTL ve katları olarak yer alır YTL nominal deerin altındaki DBS lerin nakit karılıkları o gün için ilan edilen kompozisyonda fonun nakit bileeni olarak dikkate alınır.fon portföy deerinin, fon toplam deerinden yüksek olduu durumlarda nakit bileen eksi bir deer olur. Bu durumda katılma payı oluturma ileminde yatırımcılar DBS leri Fon a teslim edip Fon dan nakit alırken, geri alım ileminde ise DBS leri Fon dan alıp Fon a nakit verir. Gösterge niteliindeki portföy kompozisyonu ile birincil piyasa ilemine konu edilmek istenen DBS ve nakit bileende farklılık olması durumunda, yatırımcı talebi, söz konusu farklılıın ortadan kaldırılması halinde ileme konur Katılma payı oluturma ve geri alım ilemlerinde Yetkilendirilmi Katılımcı yatırımcılardan Yetkilendirilmi Katılımcı Sözlemesi nde belirtilen tutarda komisyon tahsil edebilir. Komisyon oranına ilikin bilgilere Fon un web sitesinde yer verilir. Fon Kurulu Yetkilendirilmi Katılımcı aracılııyla yapılacak katılma payı oluturma ve geri alım ilemlerine; fonun dolaımdaki pay sayısının toplam pay sayısına ulaması, talebin gösterge niteliindeki portföy kompozisyonu yoluyla açıklanan yapıya uygun olmaması ve Seri:VII, No:10 sayılı Tebli'in 47. maddesinde ifade edilen sava, ekonomik kriz,iletiim sistemlerinin çökmesi, menkul kıymetlerin ilgili olduu piyasanın kapanması,bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar gibi olaanüstü olayların ortaya çıkması durumlarında sınır getirebilir, geçici olarak durdurabilir, reddedebilir. Yönetici gün içinde 7

8 verilen katılma payı oluturma ve geri alım ilem talimatlarını kontrol altında tutar ve gerektiinde Fon Kurulu'na bilgi verir. Yetkilendirilmi Katılımcı günlük bazda yaptıı katılma payı oluturma ve geri alım ilemlerinin bilgilerini takip eder. Yetkilendirilmi Katılımcının sorumlulukları Yetkilendirilmi Katılımcı Sözlemesinde belirlenir Katılma payı oluturma ve geri alım ilemlerine aracılık sadece Kurucu ile yetkilendirilmi katılımcı sözlemesi imzalamı Yetkilendirilmi Katılımcılar tarafından yapılır. Bu ilemler en az 1 asgari ilem birimi veya katları eklinde gerçekletirilir ve 1 asgari ilem birimi (yüzbin) Fon payından oluur Katılma payı oluturma ilem prosedürü aaıda tanımlanmıtır: 1. Katılma Payı Oluturma lemi (Creation) Genel Hükümler a. Katılma payı oluturma talepleri Yetkilendirilmi Katılımcı aracılııyla Takasbank'a, MKB'nin ileme açık olduu ve fon katılma paylarının ilem gördüü günlerde 9:30-17:00 saatleri arasında iletilebilir. lemlerin tamamlanamadıı durumlarda, söz konusu süre uzatılabilir. b. Katılma payı oluturma ilemleri T+0 ve T+1 olarak gerçekletirilebilir. T+0 katılma payı oluturma ileminde DBS lerin ve nakit bileenin yatırımcının hesabında hazır bulunması artı aranır. Her ilem gününde yönetici tarafından gösterge niteliindeki portföy kompozisyonu ile birlikte, o gün için T+0 ilemi yapılıp yapılamayacaı da açıklanır. T+0 ilem talimatı herhangi bir aracı kurum üzerinden verilebilir; ancak, T+1 ilemlerinin yapılabilmesi için Yetkilendirilmi Katılımcı nezdindeki bir hesabın kullanılması zorunludur. Bu hesap yatırımcının kendi hesabı olabilecei gibi, yatırımcının talebini ilettii aracı kurumun Yetkilendirilmi Katılımcı nezdindeki hesabı da kullanılabilir. c. Katılma payı oluturma ilemlerinde yatırımcı tarafında doacak takas yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin salanmasından Yetkilendirilmi Katılımcı sorumludur ve bu sorumluluun artları Yetkilendirilmi Katılımcı Sözlemesinde belirtilmitir. 2. Katılma Payı Oluturma lem Prosedürü T+0 Katılma Payı Oluturma lemleri: a. Yatırımcı, katılma payı oluturma talebini ilemin yapılacaı hesabın bulunduu aracı kuruma bildirir. Hesabın bulunduu aracı kurumun Yetkilendirilmi Katılımcı olmaması durumunda gerekli kontrolleri aracı kurum yapar. Aracı Kurum, yatırımcının hesabında oluturulmak istenen tutarda katılma payına karılık gelen portföy kompozisyonuna uygun miktarda DBS ve nakit bileenin bulunduunu tespit ettikten sonra; ileme konu olacak DBS leri Aracı Kurum un Takasbank nezdindeki serbest depo hesabına, nakit bileeni ise Aracı Kurum un Takasbank nezdindeki serbest cari hesabına aktarır ve katılma payı oluturma ilemine ilikin bilgileri Takasbank terminali yoluyla Takasbank a ve Yetkilendirilmi Katılımcıya bildirir. Yetkilendirilmi Katılımcının onayı ile Takasbank Aracı Kurum un serbest depo hesabında olması gereken DBS ler ile serbest cari hesabında olması gereken nakit bileenin varlıını kontrol eder. Yeterli miktarda DBS ile nakit bileenin bulunduu anlaıldıktan sonra; Fon un dolaımdaki pay sayısının oluturulmak istenen tutarda fon payı oluturmaya da imkan tanıması halinde; Takasbank, DBS ler için Aracı Kurum un serbest depo hesabına, nakit bileen için ise Aracı Kurum un serbest cari hesabına, katılma payı oluturma ilemi için gerekli olan miktar ve tutarlarda bloke koyar ve ilemi Fon Kurulu nun onayına sunar. Fon kurulu talebin kendisine geliinden itibaren 30 dakika içerisinde talebi cevaplandırır ve talep kabul edilir ise Takasbank gerekli deiimleri yapar. Yatırımcının hesabına katılma payları, Fon un hesabına ise DBS ler ve nakit bileen girer. lem 8

9 aynı gün Fonun kayıtlarına dahil edilir ve muhasebeletirilir.30 dakikalık süre sonunda cevaplandırılmayan talimatlar reddedilmi sayılır ve bu durumda Takasbank koymu olduu blokajları kaldırır. b. Yatırımcı, Yetkilendirilmi Katılımcıda açılmı bulunan hesabından katılma payı oluturma talebi verdiinde Yetkilendirilmi Katılımcı yatırımcının hesabında oluturulmak istenen tutarda katılma payına karılık gelen portföy kompozisyonuna uygun miktarda DBS ve nakit bileenin bulunduunu tespit ettikten sonra; ileme konu olacak DBS leri Takasbank nezdindeki kendi serbest depo hesabına, nakit bileeni ise Takasbank nezdindeki kendi serbest cari hesabına aktarır ve katılma payı oluturma ilemine ilikin bilgileri Takasbank terminali yoluyla Takasbank.a bildirir. Takasbank Yetkilendirilmi Katılımcının serbest depo hesabında olması gereken DBS ler ile serbest cari hesabında olması gereken nakit bileenin varlıını kontrol eder. Yeterli miktarda DBS ile nakit bileenin bulunduu anlaıldıktan sonra; Fon un dolaımdaki pay sayısının oluturulmak istenen tutarda fon payı oluturmaya da imkan tanıması halinde; Takasbank, DBS ler için Yetkilendirilmi Katılımcının serbest depo hesabına, nakit bileen için ise Yetkilendirilmi Katılımcının serbest cari hesabına, katılma payı oluturma ilemi için gerekli olan miktar ve tutarlarda bloke koyar ve ilemi Fon Kurulu nun onayına sunar. Fon kurulu talebin kendisine geliinden itibaren 30 dakika içerisinde talebi cevaplandırır ve talep kabul edilir ise Takasbank gerekli deiimleri yapar. Yatırımcının hesabına katılma payları, Fon un hesabına ise DBS ler ve nakit bileen girer. lem aynı gün Fonun kayıtlarına dahil edilir ve muhasebeletirilir.30 dakikalık süre sonunda cevaplandırılmayan talimatlar reddedilmi sayılır ve bu durumda Takasbank koymu olduu blokajları kaldırır. c. Yatırımcı eksik DBS leri ve/veya nakit bileenini serbest virman yoluyla da temin etmek hakkına sahiptir. Ancak bu durumda talebin Takasbank.a iletilebilmesi için gereken varlıkların tümünün ilemi yapacak yatırımcının hesabına geçmi olması artı aranır. T+1 Katılma Payı Oluturma lemleri a. Yatırımcı istedii tutarda katılma payı oluturulabilmek için gereken DBS lere sahip deilse ya da bir kısmına sahipse, eksik olan DBS leri MKB Tahvil ve Bono Piyasası nda alım yaparak tamamlayabilir. b. Yatırımcı eksik DBS leri MKB den satın almak yoluyla tamamlamaya karar verirse; bu ilem yatırımcının Yetkilendirilmi Katılımcıda bulunan hesabı ya da (yatırımcının Yetkilendirilmi Katılımcıda hesabı yoksa) katılma payı oluturma talebini ilettii aracı kurumun Yetkilendirilmi Katılımcıda bulunan hesabı kullanılarak gerçekletirilir. c. Yatırımcı, oluturulmak istenen tutarda katılma payına karılık gelen portföy kompozisyonuna uygun miktarda DBS sahibi olabilmek için kısmi alım yapacak ise, sahip olunan DBS ler ve/veya nakdin yatırımcının Yetkilendirilmi Katılımcı nezdindeki hesabında ya da katılma payı oluturma talebini ilettii aracı kurumun Yetkilendirilmi Katılımcı nezdindeki hesabında bulundurulması zorunludur. d. Yatırımcı veya yatırımcının hesabı bulunan aracı kurum tarafından katılma payı oluturma talebinin iletilmesini müteakip, kendisine ulaan talebi deerlendiren Yetkilendirilmi Katılımcı; ilgili hesapta katılma payı oluturma ilemi için gerekli olan DBS ler ve nakit bileenin bulunup bulunmadıını kontrol eder ve eksik varsa gerekli düzeltmelerin yapılması için yatırımcıyı/aracı kurumu bilgilendirir. Bu durumda, eksik olan DBS ler ve/veya nakdin tamamlanması ve oluturulmak istenen tutarda portföy kompozisyonunun oluturulması gerekir. e. Talebin Takasbank a iletilmesi için Yetkilendirilmi Katılımcı tüm ilemlerin 9

10 gerçeklemi olduunu kontrol eder ve ileme konu olacak portföy kompozisyonuna uygun olarak, gereken blokajları kendi sistemi içerisinde tanımlar. f. Yetkilendirilmi Katılımcı Takasbank terminali yoluyla katılma payı oluturma ilem talebini Takasbank a bildirir ve ilemi Fon Kurulu nun onayına sunar. Fon kurulu talebin kendisine geliinden itibaren 30 dakika içerisinde talebi cevaplandırır ve uygun gördüü talebi kabul ederek onaylar. lem aynı gün fonun kayıtlarına dahil edilir ve muhasebeletirilir. 30 dakikalık süre sonunda cevaplandırılmayan talimatlar reddedilmi sayılır. g. T+1 günü Yetkilendirilmi Katılımcı, yatırımcının hesabında veya talebini ilettii aracı kurumun Yetkilendirilmi Katılımcı nezdindeki hesabında olması gereken DBS ler ile serbest cari hesabında olması gereken nakit bileenin varlıını kontrol eder. Yeterli miktarda DBS ile nakit bileenin bulunduu anlaıldıktan sonra; yetkilendirilmi katılımcı yatırımcının hesabından veya talebini ilettii aracı kurumun Yetkilendirilmi Katılımcı nezdindeki hesabından, kendi serbest depo ve serbest cari hesaplarına virmanları gerçekletirir ve borç kapama ilemi yapar. h. Takasbank DBS ler için Yetkilendirilmi Katılımcının serbest depo hesabına, nakit bileen için ise Yetkilendirilmi Katılımcının serbest cari hesabına, katılma payı oluturma ilemi için gerekli olan miktar ve tutarlarda bloke koyar. Takasbank ın Fon Kurulu nu bilgilendirmesini ve Fon Kurulu nun da borç kapama yapmasını müteakip, Takasbank gerekli deiimleri yapar. Yatırımcının hesabına katılma payları, Fon'un hesabına ise pay senetleri ve nakit bileen girer. i. T+1 günü takas yükümlülüklerinin yerine getirilememesi nedeniyle katılma payı oluturma ileminin gerçeklememesi durumunda tüm sorumluluk Yetkilendirilmi Katılımcıya aittir ve Yetkilendirilmi Katılımcının sorumlulukları Yetkilendirilmi Katılımcı sözlemesinde belirtilmitir. Bu durumda Yetkilendirilmi Katılımcı DBS ler ve nakit bileeni tamamlayarak katılma payı oluturulmasına imkan salar. Yetkilendirilmi Katılımcı katılma payı oluturma ileminin tamamlanmasını takiben aynı fon payları için T+0 geri alım talebi girer ve geri alım ilemi sonucunda elde edilen DBS leri ve varsa nakit bileeni alır. Yatırımcı tarafından takas yükümlülüünün kısmen yerine getirildii durumlarda, geri alım ilemi sonucu elde edilen DBS ler ve nakit bileenden yatırımcıya ait olan kısmın ilgili yatırımcı hesaplarına intikal ettirilmesinden Yetkilendirilmi Katılımcı sorumludur. lem ve takas tarihlerinde geçerli olan portföy kompozisyonunun deimesine balı olarak ortaya çıkabilecek yatırımcı ve Fon zararlarını tazmin yükümlülüü Yetkilendirilmi Katılımcıya aittir. Katılma payı oluturma ileminin usulüne uygun gerçekletirilmemesi halinde, Yetkilendirilmi Katılımcı Fon a temerrüt cezası öder. Eer temerrüt, Yetkilendirilmi Katılımcının takas merkezine karı olan yükümlülüklerini yerine getirdii halde, baka bir üyenin temerrüdü nedeniyle olumu ise, Fon Kurulu cezai faiz talep edilmemesine karar verebilir. Kurucu, bu ilemler nedeniyle doabilecek zararları karılamak üzere Yetkilendirilmi Katılımcıdan teminat talep edebilir Geri alım ilem prosedürü aaıda tanımlanmıtır: 1. Geri Alım lemi (Redemption) Genel Hükümler a. Geri alım talepleri Yetkilendirilmi Katılımcı aracılııyla Takasbank a, MKB nin ileme açık olduu ve fon katılma paylarının ilem gördüü günlerde 9:30.17:00 saatleri arasında iletilebilir. lemlerin tamamlanamadıı durumlarda söz konusu süre uzatılabilir. b. Geri alım ilemleri T+0 ve T+1 olarak gerçekletirilebilir. T+0 geri alım ileminde katılma paylarının yatırımcının hesabında hazır bulunması artı aranır. Her ilem gününde yönetici tarafından gösterge niteliindeki portföy kompozisyonu ile birlikte, o gün için T+0 ilemi yapılıp yapılamayacaı da açıklanır. T+0 ilem talimatı herhangi bir aracı kurum üzerinden verilebilir; 10

11 ancak, T+1 ilemlerinin yapılabilmesi için Yetkilendirilmi Katılımcı nezdindeki bir hesabın kullanılması zorunludur. Bu hesap yatırımcının kendi hesabı olabilecei gibi, yatırımcının talebini ilettii aracı kurumun Yetkilendirilmi Katılımcı nezdindeki hesabı da kullanılabilir. c. Geri alım ilemlerinde yatırımcı tarafında doacak takas yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin salanmasından Yetkilendirilmi Katılımcı sorumludur ve bu sorumluluun artları Yetkilendirilmi Katılımcı sözlemesinde belirtilmitir. d. Geri alım ileminin tamamlanmasından sonra aracı kurumun veya Yetkilendirilmi Katılımcının Takasbank nezdindeki serbest depo hesabına aktarılan DBS lerin ve serbest cari hesabına aktarılan nakdin, yatırımcının aracı kurum nezdindeki hesaplarına aktarılması sorumluluu ilgili Aracı Kurum a aittir. 2. Geri Alım lem Prosedürü T+0 Geri Alım lemleri: a. Yatırımcı geri alım talebini ilemin yapılacaı hesabın bulunduu aracı kuruma bildirir. Hesabın bulunduu aracı kurumun Yetkilendirilmi Katılımcı olmaması durumunda gerekli kontrolleri aracı kurum yapar. Aracı Kurum yatırımcının hesabında geri alıma konu edilmek istenen tutarda katılma paylarının bulunduunu tespit ettikten sonra; ileme konu olacak katılma payları için gereken blokajları kendi sistemi içerisinde tanımlar ve geri alım ilemine ilikin bilgileri Takasbank terminali yoluyla Yetkilendirilmi Katılımcıya ve Takasbank a bildirir. Yetkilendirilmi Katılımcının onayı ile Takasbank kendisine numarası bildirilen hesapta gereken katılma paylarının varlıını kontrol eder. Yeterli miktarda katılma payının bulunduu anlaıldıktan sonra, Takasbank geri alıma konu katılma payları için yatırımcının aracı kurum nezdindeki hesabına bloke koyar ve ilemi Fon Kurulu'nun onayına sunar. Fon kurulu talebin kendisine geliinden itibaren 30 dakika içerisinde talebi cevaplandırır ve talep kabul edilir ise Takasbank gerekli deiimleri yapar. DBS ler aracı kurumun Takasbank nezdindeki serbest depo hesabına, nakit bileen aracı kurumun Takasbank nezdindeki serbest cari hesabına aktarılır. Katılma payları ise, Takasbank'ta bulunan "Tedavülde Bulunmayan Katılma Payları" hesabına aktarılır ve tedavülden kalkar. lem aynı gün fonun kayıtlarına dahil edilir ve muhasebeletirilir. Aracı kurum un serbest depo hesabına aktarılan DBS ler ile serbest cari hesabına aktarılan nakdin, ilgili yatırımcı hesabına aktarılması sorumluluu ilgili Aracı Kurum a aittir. 30 dakikalık süre sonunda cevaplandırılmayan talimatlar reddedilmi sayılır ve bu durumda Takasbank koymu olduu blokajları kaldırır.. b. Yatırımcı Yetkilendirilmi Katılımcıda açılmı bulunan hesabından geri alım talebi verdiinde Yetkilendirilmi Katılımcı yatırımcının hesabında geri alıma konu edilmek istenen tutarda katılma paylarının bulunduunu tespit ettikten sonra; ileme konu olacak katılma payları için gereken blokajları kendi sistemi içerisinde tanımlar ve geri alım ilemine ilikin bilgileri Takasbank terminali yoluyla Takasbank a bildirir. Takasbank kendisine numarası bildirilen hesapta gereken fon paylarının varlıını kontrol eder. Yeterli miktarda katılma payının bulunduu anlaıldıktan sonra, Takasbank geri alıma konu katılma payları için yatırımcının Yetkilendirilmi Katılımcı nezdindeki hesabına bloke koyar ve ilemi Fon Kurulu'nun onayına sunar. Fon kurulu talebin kendisine geliinden itibaren 30 dakika içerisinde talebi cevaplandırır ve talep kabul edilir ise Takasbank gerekli deiimleri yapar. DBS ler Yetkilendirilmi Katılımcının Takasbank nezdindeki serbest depo hesabına, nakit bileen Yetkilendirilmi Katılımcının Takasbank nezdindeki serbest cari hesabına aktarılır. Katılma payları ise, Takasbank'ta bulunan "Tedavülde Bulunmayan Katılma Payları" hesabına aktarılır ve tedavülden kalkar. lem aynı gün fonun kayıtlarına dahil edilir ve muhasebeletirilir. Yetkilendirilmi Katılımcının serbest depo hesabına aktarılan DBS ler ile serbest cari hesabına aktarılan nakdin, ilgili yatırımcı hesabına aktarılması sorumluluu Yetkilendirilmi Katılımcıya aittir. 30 dakikalık süre sonunda cevaplandırılmayan 11

12 talimatlar reddedilmi sayılır ve bu durumda Takasbank koymu olduu blokajları kaldırır. c. Yatırımcı eksik fon paylarını serbest virman yoluyla da temin etmek hakkına sahiptir. Ancak bu durumda talebin Takasbank'a iletilebilmesi için gereken fon paylarının tümünün ilemi yapacak yatırımcının hesabına geçmi olması artı aranır. T+1 Geri Alım lemleri a. Yatırımcı geri alıma konu edilmek istenen katılma paylarına sahip deilse ya da bir kısmına sahipse, eksik olan katılma paylarını MKB de alım yaparak tamamlayabilir. b. Yatırımcı eksik katılma paylarını MKB den satın almak yoluyla tamamlamaya karar verirse, bu ilem yatırımcının Yetkilendirilmi Katılımcıda bulunan hesabı ya da (yatırımcının Yetkilendirilmi Katılımcıda hesabı yoksa) geri alım talebini ilettii aracı kurumun Yetkilendirilmi Katılımcıda bulunan hesabı kullanarak gerçekletirilir. c. Yatırımcı, geri alıma konu edilmek istenen tutarda katılma paylarına sahip olabilmek için kısmi alım yapacak ise, sahip olunan katılma paylarının yatırımcının Yetkilendirilmi Katılımcı nezdindeki hesabında ya da geri alım talebini ilettii aracı kurumun Yetkilendirilmi Katılımcı nezdindeki hesabında bulundurulması zorunludur. d. Yatırımcı veya yatırımcının hesabı bulunan aracı kurum tarafından geri alım talebinin iletilmesini müteakip, kendisine ulaan talebi deerlendiren Yetkilendirilmi Katılımcı; ilgili hesapta gerekli fon paylarının bulunup bulunmadıını kontrol eder ve eksik varsa gerekli düzeltmelerin yapılması için yatırımcıyı/aracı kurumu bilgilendirir. Bu durumda, eksik olan katılma paylarının tamamlanması gerekir. e. Talebin Takasbank a iletilmesi için Yetkilendirilmi Katılımcı tüm ilemlerin gerçeklemi olduunu kontrol eder ve ileme konu olacak katılma payları için gereken blokajları kendi sistemi içerisinde tanımlar. f. Yetkilendirilmi Katılımcı Takasbank terminali yoluyla geri alım ilem talebini Takasbank a bildirir ve ilemi Fon Kurulu nun onayına sunar. Fon kurulu talebin kendisine geliinden itibaren 30 dakika içerisinde talebi cevaplandırır ve uygun gördüü talebi kabul ederek onaylar. lem aynı gün fonun kayıtlarına dahil edilir ve muhasebeletirilir. 30 dakikalık süre sonunda cevaplandırılmayan talimatlar reddedilmi sayılır. g. T+1 günü Yetkilendirilmi Katılımcı, yatırımcının hesabında veya talebini ilettii aracı kurumun Yetkilendirilmi Katılımcı nezdindeki hesabında olması gereken katılma paylarının varlıını kontrol eder. Yeterli miktarda katılma payının bulunduu anlaıldıktan sonra, Yetkilendirilmi Katılımcı borç kapama ilemi yapar. h. Takasbank, geri alım ilemine konu olacak katılma payları için yatırımcının Yetkilendirilmi Katılımcı nezdindeki hesabına ve/veya talebini ilettii aracı kurumun Yetkilendirilmi Katılımcı nezdindeki hesabına bloke koyar. Takasbank ın Fon Kurulu nu bilgilendirmesi ve Fon Kurulu nun da borç kapama yapmasını müteakip, Takasbank gerekli deiimleri yapar. DBS ler Yetkilendirilmi Katılımcının Takasbank nezdindeki serbest depo hesabına, nakit bileen Yetkilendirilmi Katılımcının Takasbank nezdindeki serbest cari hesabına aktarılır. Fon payları ise Takasbank ta bulunan Tedavülde Bulunmayan Katılma Payları hesabına aktarılır ve tedavülden kalkar. Yetkilendirilmi Katılımcının serbest depo hesabına aktarılan DBS ler ile serbest cari hesabına aktarılan nakdin, ilgili yatırımcı hesabına aktarılması sorumluluu Yetkilendirilmi Katılımcıya aittir. 12

13 i. T+1 günü takas yükümlülüklerinin yerine getirilememesi nedeniyle geri alım ileminin gerçeklememesi durumunda tüm sorumluluk Yetkilendirilmi Katılımcıya aittir ve Yetkilendirilmi Katılımcının sorumlulukları Yetkilendirilmi Katılımcı sözlemesinde belirtilmitir. Bu durumda Yetkilendirilmi Katılımcı gerekli olan DBS leri ve nakit bileeni tamamlayarak geri alım ilemine konu edilecek fon katılma paylarının oluturulmasına imkan salar. Yetkilendirilmi Katılımcı oluturduu paylarla T+1 geri alım ilemini sonuçlandırır. Geri alım ilemi sonucunda elde edilen DBS leri ve varsa nakit bileeni alır. Yatırımcı tarafından takas yükümlülüünün kısmen yerine getirildii durumlarda, yatırımcıya ait olan katılma paylarına karılık gelen ve geri alım ilemi sonucu elde edilen DBS leri ve nakit bileenin yatırımcı hesaplarına intikal ettirilmesinden Yetkilendirilmi Katılımcı sorumludur. lem ve takas tarihlerinde geçerli olan portföy kompozisyonunun deimesine balı olarak ortaya çıkabilecek yatırımcı ve Fon zararlarını tazmin yükümlülüü Yetkilendirilmi Katılımcıya aittir. Geri alım ileminin usulüne uygun gerçekletirilmemesi nedeniyle Yetkilendirilmi Katılımcı Fon a temerrüt cezası öder. Eer temerrüt, Yetkilendirilmi Katılımcının takas merkezine karı olan yükümlülüklerini yerine getirdii halde, baka bir üyenin temerrüdü nedeniyle olumu ise, Fon Kurulu cezai faiz talep edilmemesine karar verebilir. Kurucu, bu ilemler nedeniyle doabilecek zararları karılamak üzere Yetkilendirilmi Katılımcıdan teminat talep edebilir. MADDE 10 - FON UN BAZ ALDII ENDEKS VE ENDEKSN HESAPLANMASINA LKN ESASLAR Yatırım - iboxx Türkiye Gösterge Tahvil B Tipi Borsa Yatırım Fonu, iboxx Türkiye Gösterge Tahvil Endeksi ni (Endeks) baz almaktadır International Index Company Limited (IIC/Endeks Yapıcı) tarafından oluturulan ve Fon un baz alacaı endeks olmak üzere kullanım hakkı bir lisans sözlemesi ile Yatırım Menkul Deerler A.. ye verilen iboxx Türkiye Gösterge Tahvil Endeksi vadeye kalan gün sayısı en uzun 6 iskontolu DBS den oluur. Endeks kapsamına sadece Türk Lirası cinsinden ihraç edilmi iskontolu DBS ler alınır. Endekse dahil olacak DBS ler aaıdaki kriterlere göre seçilir: - T.C. Babakanlık Hazine Mütearlıı tarafından ihraç edilmi Türk Lirası cinsinden iskontolu tahvil ve bono ihraçları vadeye kalan gün sayısına göre sıralanır ve en uzun 6 ihraç endekse dahil edilir. - Endeks içerisindeki DBS ler, vadeye kalan gün sayısı en uzundan en kısaya doru olmak üzere sırasıyla % 35, %25, %15, %10, %10 ve % 5 oranlarıyla aırlıklandırılır. - Endekste yer alan her bir DBS için bir gün önceki kapanı deerleri ile son ilem deeri arasındaki yüzdesel fiyat deiimi bulunur. DBS lerin yüzdesel fiyat deiimleri yukarıda belirtilen ilgili aırlıkla çarpılır. Aırlıklandırılmı fiyat deiimlerinin toplamı endeksin deiim oranını oluturur. Endeksin deiim oranının bir ile toplanıp endeksin bir önceki gün deeri ile çarpılması endeksin cari deerini verir Türk Lirası bazındaki Endeks, Endeks Yapıcı tarafından MKB'nin Tahvil ve Bono Piyasası aynı gün valörlü ilem saatleri içerisinde gerçek zamanlı olarak hesaplanır ve 15 saniyede bir veri daıtım firmaları yoluyla açıklanır. Hesaplamada, ilem geçen DBS ler son ilem fiyatları ile, ilem geçmeyen DBS ler ise aynı gün valörlü ilem geçen son ilem tarihindeki aynı gün valörlü ilemlere ilikin son ilem fiyatının iç verim ile ilerletilmesi sonucunda bulunan fiyat ile deerlenir. Saat 14:00 da oluan Endeks deeri kapanı deeri olarak kabul edilmekle birlikte; MKB tahvil ve bono piyasasında aynı gün valörlü ilemlerin sona ermesini müteakip ileri valörlü ilem saatleri içerisinde Endeks kapsamındaki DBS lerden birinde ilem geçmesi durumunda, saat 17:00 itibarıyla gün sonu kapanı deeri yeniden açıklanır ve bu deer veri daıtım firmaları yoluyla açıklanır. Söz konusu hesaplamada, T+1 13

14 valörlü ilemler sonucunda oluan fiyatlar esas alınır. T+1 valörlü ilem geçen DBS ler son ilem fiyatları ile, T+1 valörlü ilem geçmeyen DBS ler ise aynı gün valörlü ilem geçen son ilem tarihindeki aynı gün valörlü ilemlere ilikin son ilem fiyatının iç verim ile ilerletilmesi sonucunda bulunan fiyat ile deerlenir. Nihai kapanı deeri, ertesi gün saat 09:30 da açıklanan Endeks açılı deeridir Hazine Müstearlıı tarafından Endeks kapsamına alınması gereken bir DBS ihracı gerçekletirildii zaman, Endeks in kapsamı yeni ihracın valör gününü takip eden igünü deitirilir. Yeni ihraç edilen DBS, sırasının gerektirdii aırlıkla Endeks de yer alırken, dier ihraçların aırlıklarında gereken deiim gerçekletirilir ve daha önce Endeks de yer alan en kısa DBS endeks kapsamından çıkarılır.yapılan deiiklikler deiikliin yapıldıı gün yatırımcılara duyurulur. Kurul un konuya ilikin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Endeks de meydana gelen deiiklikler, Fon un web sitesinde ilan edilerek duyurulur Endeksin hesaplanması, endeks kapsamındaki DBS lerin seçimi ve deitirilmesi IIC tarafından yapılır. Endeks ile ilgili DBS seçimi ya da deiiklik yapılması konusunda Yatırım Menkul Deerler A.. nin yetkisi yoktur Endeks lisans ücretinin ödenmesi ile ilgili ayrıntılı esaslar IIC ile yapılan Lisans Sözlemesi ile belirlenmi olup, bu ücret Kurucu tarafından karılanacaktır. MADDE 11 - FON GDER GELR FARKININ KATILMA PAYLARI SAHPLERNE DAITILMASI ESASLARI Fon'un hesap dönemi takvim yılıdır. Ancak ilk hesap dönemi Fon'un kurulu tarihinden balayarak o yılın Aralık ayının sonuna kadar olan süredir Hazırlanan bilanço ve kar ve zarar tablosu Fon denetçisi tarafından incelenmesi sonucu düzenlenen raporla birlikte, Kurucu'nun yönetim kuruluna sunulur ve onayıyla kesinleir maddesinde belirtilen sürede Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir Fon'da oluan kar, katılma paylarının bu çtüzük'ün 9'uncu maddesinde belirtilen esaslara göre, tespit edilen zaman aralıklarındaki fiyatlarına yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını sattıklarında ya da geri alım ilemine konu ettiklerinde, katılma paylarını ellerinde tuttukları süre için Fon'da oluan kardan paylarını almı olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü daıtımı söz konusu deildir. Katılma paylarının alım satımına ilikin ikincil piyasa ilemleri MKB de gerçekletirilmekte olup, Fon un pay baına net aktif deeri ve MKB deki pay fiyatı arasında farklılıklar oluabilir. kincil piyasada oluan pay fiyatı, pay baına net aktif deerin altında veya üstünde olabileceinden, katılma payı alım/satım veya katılma payı oluturma/geri alım ilemlerinde yatırımcılar tarafından alınan veya ödenen tutarlar, pay fiyatındaki deiiklikleri tam olarak yansıtmayabilir Fon varlıından yapılabilecek harcamalar: a. Katılma payları ile ilgili harcamalar b. Portföy iletmesi ile ilgili harcamalar i. Portföydeki varlıkların veya bunları temsil eden belgelerin nakil veya nakile balı sigorta ücretleri ii. Saklama hizmetleri için ödenen her türlü ücretler iii. Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen her türlü vergi, resim ve 14

15 komisyonlar iv. Alınan kredilerin faizi v. Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen kurtajlar vi. Portföy yönetim ücreti c. Mevzuat gerei yapılması zorunlu ilan giderleri ve dier harcamalar i. Fon'un mükellefi olduu vergi ile içtüzük tesciline ve tadillerine ilikin noter ücretleri ii. Kurucuya verilecek yönetim ücreti iii. Baımsız denetim kurulularına ödenen denetim ücreti iv. Mevzuat gerei yapılması zorunlu ilan giderleri v. Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son i gününde fonun net varlık deeri üzerinden hesaplanacak Kurul kayıt ücreti Kurucuya ödenmek üzere, Fon un yönetim ve temsili ile Fon a tahsis ettii donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karılıı olarak her gün için Fon toplam deerinin %0,00137 ünden (yüzbindebirnoktaotuzyedi) oluan bir yönetim ücreti Fon a tahakkuk ettirilir ve bu yönetim ücreti, her ay sonu itibariyle hesaplanarak, izleyen bir hafta içinde ödenir. MADDE 12 - FON LE LGL BLGLERN AÇIKLANMA EKL Kurucu aylık raporlarını ilgili ayı takip eden 15 gün, yıllık raporlarını ise hesap döneminin bitimini takip eden 3 ay içinde Kurula ve yayınlanmak üzere ilgili borsaya göndermekle yükümlüdür. Yıllık rapor, bir önceki yılla karılatırmalı olarak hazırlanmı baımsız denetimden geçmi fon bilanço ve gelir tabloları ile fon portföy deeri ve fon toplam deeri tablolarını içerir. Yıllık rapora ayrıca dönem içindeki gelimeleri açıklayan bilgiler eklenir. Aylık rapor, ay içerisindeki menkul kıymet ve katılma payı hareketleri ile fon performansına ilikin bilgileri içerecek ekilde hazırlanır. Aylık raporda ayrıca son bir ay ve üç aylık dönemler itibariyle hesaplanan korelasyon katsayılarına ilikin bilgilere yer verilir. Söz konusu raporlar aynı zamanda Kurucu merkezinde, katılma payı satıı yapılan yerlerde ve Fon'un web sitesinde yatırımcıların incelenmesi için hazır bulundurulur. lgili aya ilikin alım satım detaylarına yatırımcıya sunulacak aylık rapor nüshalarında yer verilmez lgili mevzuatın Ticaret Sicili'ne tescilini öngördüü dier hususları Fon tarafından Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Türkiye çapında yayın yapan en az iki gazetede ilan ile duyurulur. Fon ile ilgili bilgilerin açıklanmasında, ayrıca dier yayın organlarından yararlanılabilir Fon, mali tablo ve raporların düzenlenmesi, baımsız denetimi ve ilanı vb. konularda, Seri: XI, No:6 sayılı "Menkul Kıymetler Yatırım Fonları Mali Tabloları ve Raporlarına likin lke ve Kurallar Hakkında Tebli"de ve Seri: XII, No:1 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Ortaklık ve Kuruluların Mali Tablo ve Rapor Düzenleme, Kamuya Duyurma ve Baımsız Denetleme Yükümlülüklerinin Belirlenmesine likin Genel Açıklama Teblii"nde menkul kıymet yatırım fonları için geçerli olan hükümlere tabidir. Söz konusu Tebli hükümlerine ek olarak; Fon, altı aylık ve yıllık dönemler itibariyle hazırlanan ve baımsız denetimden geçmi olan mali tablolarını, Kurulun borsada ilem gören halka açık anonim ortaklıklara ilikin düzenlemelerinde belirtilen sürede, Kurula ve borsa bülteninde yayımlanmak üzere ilgili borsaya göndermekle yükümlüdür Kurucu, Kurulca belirlenen esaslar dahilinde deerleme gününü takip eden igünü, fon portföy ve fon toplam deeri tablolarından oluan ve katılma payı fiyatlarının günlük 15

16 olarak hesaplanmasını gösteren günlük raporları Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderir Kurucu ve Yönetici, ilgili Seri:VII, No:10 sayılı Tebli' in 42'nci maddesinin (e) bendinde sayılan kiilerin itiraklerinin unvanları, adresleri, itirak oranları ile kendi itiraklerine ilikin bu bilgileri her yılın ocak ayında ve bunlardaki deiikliklerin meydana geldii tarihten itibaren 6 igünü içinde Kurul'a yazılı olarak bildirir Halka arza ilikin ve kamuyu aydınlatma kapsamında periyodik olarak yapılanlar dıındaki her türlü yazılı, sesli ve görüntülü basın yayın ilanları, bilgi ilem ortamında verilen ilanlar, belirsiz sayıdaki kiiye yapılan her tür mektup, çarı, broür, afi ve bunlara benzer nitelikteki reklam ve ilanlarda, ilgili Tebli hükümlerine uyulur Kurul gerektiinde, Tebli'de yer alan sürelerle balı olmaksızın Fon hakkında bilgi verilmesini isteyebilir. Sava, ekonomik kriz, iletiim sistemlerinin çökmesi, menkul kıymetlerin ilgili olduu piyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar gibi olaanüstü olayların ortaya çıkması durumlarında, söz konusu olaylarla ilgili olarak, Seri:VII, No:10 sayılı Tebli'in 33'üncü maddesindeki esaslar çerçevesinde tasarruf sahiplerine bilgi verilir Fon'un katılma paylarının deerini ve yatırımcıların yatırım yapma kararlarını etkileyebilecek veya yatırımcıların haklarını kullanmalarına yönelik önemli olay ve gelimelerde, kamuya açıklanacak özel durumlar ve bunların açıklanma esasları konusunda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenleme hükümlerine uyulur. MADDE 13 - FON'A YATIRIM YAPMAYA LKN RSKLER, FON'A KATILMA, FON'DAN AYRILMA ARTLARI, FON'UN SONA ERMES VE FON VARLIININ TASFYES Fon'a yatırım, DBS lere yapılan yatırımlardaki riskleri içermektedir. Fon'a yatırım yapan yatırımcılar piyasalarda yaanan dalgalanmalar sebebiyle para kaybedebilirler. Fon'un portföyündeki varlıkların deeri olumlu ve/veya olumsuz yönde deiim gösterebilir. Fon aktif olarak yönetilen bir fon deildir ve ana amacı baz aldıı Endeks'teki deiimleri yatırımcılarına yansıtabilmektir Fon'un katılma paylarında yapılan ilemlere ilikin vergisel durum zaman içerisinde farklılıklar gösterebilir. Yatırımcılar kendi durumlarını göz önüne alarak yaptıkları ilemlerin vergisel boyutundan vergi mevzuatı hükümleri saklı kalmak kouluyla sorumludurlar Fon'un gösterge niteliindeki net aktif deeri, net aktif deeri ve MKB'deki ilem fiyatı zaman zaman piyasa koullarına göre farklılıklar gösterebilir. Kurucu tarafından devamlı bir ekilde hesaplanan ve 15 saniyede bir açıklanan gösterge niteliindeki net aktif deer sadece gösterge niteliindeki bir rakamdır Gösterge niteliindeki net aktif deer, katılma payı ilem fiyatı gibi Fon'a ilikin verilerin açıklanmasında teknik nedenlerden ötürü gecikmeler, durmalar yaanabilir ve bu gelimelerin sonucunda MKB Fon paylarının ilem görmesini geçici olarak durdurabilir Birincil piyasa ilemleri Kurucu ile Yetkilendirilmi Katılımcı sözlemesi imzalamı yetkilendirilmi katılımcılar aracılııyla yapılır. kincil piyasa ilemleri ise pay senedi ilemleri ile aynı ekilde ve MKB nin, borsa yatırım fonları katılma paylarının Borsa da kotasyonu ve ilem görmesine ilikin usul ve esaslar hakkındaki genelgesi ve MKB nin 16

17 konuya ilikin ek düzenlemeleri çerçevesinde yapılır Fon, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VII, No:10 sayılı Teblii'nin 52 ve 53'üncü maddesinde belirtilen hallerde sona erer. Fonun üzerine baz edildii endeksin gerçek zamanlı olarak hesaplanmasının veya yayınlanmasının tamamen, süresiz olarak durdurulması halinde Kurucu veya Fon Kurulu karar alır ve Kurul a bavurur. Kurul un uygun görmesi kouluyla, endeksle ilgili gerekli deiiklikler yapılır Fon'un, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VII, No:10 sayılı Tebliin 53'üncü maddesinde belirtilen nedenlerle sona ermesi durumunda Fon paylarının MKB'de ilem görmesi durdurulur. Fon yatırımcılara duyuru yaparak duyuru tarihinden itibaren 30 gün içerisinde fondan çıkmalarını salar. 30 günün dolmasının ardından 5 igünü içerisinde fonun kalan varlıkları MKB'de satılır. Bu ekilde satıı mümkün olmayan Fon mevcudu, açık artırma veya pazarlık veya her iki usulün uygulanması suretiyle satılarak paraya çevrilebilir. Bu yolla nakde dönüen Fon varlıı, katılma payı sahiplerine payları oranında daıtılır. Fesih anından itibaren hiçbir katılma payı oluturma ve geri alım ilem talebi alınamaz Tasfiye'nin sona ermesi üzerine, Fon adının Ticaret Sicili'nden silinmesi için keyfiyet, Kurucu tarafından Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirilir, bu durum Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilir Fon'un Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:VII, No:10 sayılı Tebli'nin 52'nci maddesinde belirlenen nedenlerle sona ermesi halinde, tasfiyesinde uygulanacak usul, Kurucunun ve/veya saklayıcı kurumun iflasına veya tasfiyesine karar veren makam tarafından belirlenir. MADDE 14 - FON'A LKN YASAL AÇIKLAMALAR iboxx International Index Company Limited in (IIC) tescilli markasıdır. Bu markanın Yatırım Menkul Deerler A.. tarafından kullanılması, IIC tarafından onaylama, destekleme veya önerme anlamına gelmemektedir iboxx Türkiye Gösterge Tahvil Endeksi güvenilir olduu düünülen bir kaynaktan türetilmektedir; ancak, IIC, IIC nin çalıanları, tedarikçileri, taeronları ve acentaları (hepsi International Index Company Limited Ortakları) ve MKB iboxx Türkiye Gösterge Tahvil Endeksi veya Endeks ile balantılı olan dier bilgilerin doruluunu, bütünlüünü veya kesinliini garanti etmez. IIC veya IIC nin Ortakları tarafından, kanunen mümkün olmadıı haller dıında, iboxx Türkiye Gösterge Tahvil Endeksi ne veya iboxx Türkiye Gösterge Tahvil Endeksi nde yer alan bilgilere veya bu bilgilerin kii veya kurumlar tarafından kullanımına açıkça ya da gizli olarak, kanuni veya dier hiçbir ekilde temsil, kefalet veya art verilmez IIC ve herhangi bir IIC Ortaı hiçbir ekilde herhangi bir kii ya da kurum tarafından iboxx Türkiye Gösterge Tahvil Endeksi nin kullanımı ile balantılı olarak oluan zarar, hasar, masraf, ücret, harcama veya dier yükümlülüklerden, IIC veya IIC Ortaklarından herhangi birinin ihmali olsa bile veya dier durumlarda mesul veya sorumlu tutulamaz. MADDE 15 - KORELASYON KATSAYISININ HESAPLANMASI Korelasyon katsayısı, belirli bir dönemde baz alınan endeksin deeri ile borsa fonunun birim pay deeri arasındaki ilikiyi ifade eden (+1) ile (-1) arasında bir deer olup, aaıdaki formüle göre hesaplanır: 17

18 r = (x t - x ort ) (y t - y ort ) (x t - x ort ) 2 (y t - y ort ) 2 r: Korelasyon katsayısı, xt: yt: xort: Fonun t günündeki birim pay deeri, Baz alınan endeksin t günündeki deeri, Hesaplama dönemindeki ortalama birim pay deeri (xt / Hesaplama dönemindeki gün sayısı), yort: Hesaplama dönemindeki ortalama endeks deeri (yt / Hesaplama dönemindeki gün sayısı), Bu içtüzük hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri arasında bir uygunsuzluk olutuu zaman Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dikkate alınır. Sermaye Piyasası Kurulu içtüzük hükümlerinin deitirilmesini her zaman talep edebilir ve içtüzük standartlarını deitirebilir. 18

YATIRIM - IBOXX TÜRKYE GÖSTERGE TAHVL B TP BORSA YATIRIM FONU ÇTÜZÜÜ

YATIRIM - IBOXX TÜRKYE GÖSTERGE TAHVL B TP BORSA YATIRIM FONU ÇTÜZÜÜ YATIRIM - IBOXX TÜRKYE GÖSTERGE TAHVL B TP BORSA YATIRIM FONU ÇTÜZÜÜ MADDE 1 - FONUN KURULU AMACI 1.1. Yatırım Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL stanbul Portföy Yatırım B Tipi Likit Yatırım Fonu içtüzüünün 1.1, 1.2, 2.1 2.4, 3.1, 5.9.2, 6.1, 7, 8.1, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 9.3.4, 9.5,

Detaylı

İŞ YATIRIM İMKB 30 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İŞ YATIRIM İMKB 30 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İŞ YATIRIM İMKB 30 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınan 23/10/2013 tarih ve 12233903-987 sayılı izin doğrultusunda İş Yatırım İMKB

Detaylı

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP KISA VADEL TAHVL VE BONO FONU ÇTÜZÜK

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP KISA VADEL TAHVL VE BONO FONU ÇTÜZÜK STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP KISA VADEL TAHVL VE BONO FONU ÇTÜZÜK MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: 1.1 Yatırım Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: I. FON HAKKINDA BİLGİLER: İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ESKİ ŞEKİL

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: I. FON HAKKINDA BİLGİLER: İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ESKİ ŞEKİL İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL I. FON HAKKINDA BİLGİLER: 1. Fonun Türü : Altın Borsa Yatırım Fonu 2. Fonun Tipi : B Tipi 3. Mevcut Fon Tutarı : 50.000.000 YTL 4. Artırılan Fon Tutarı : 190.000.000 YTL

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT FONU ÇTÜZÜÜ

DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT FONU ÇTÜZÜÜ DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: FONU ÇTÜZÜÜ 1.1. Delta Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı

I. FON HAKKINDA BLGLER:

I. FON HAKKINDA BLGLER: BU ZAHNAME FON KATILMA PAYLARININ HALKA ARZI SIRASINDA VE HALKA ARZ SONRASINDA FON KURUCUSU, FON YÖNETCS VE FON YETKLENDRLM KATILIMCISINDA, FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. A TP DEKEN FONU ÇTÜZÜÜ

DELTA MENKUL DEERLER A.. A TP DEKEN FONU ÇTÜZÜÜ DELTA MENKUL DEERLER A.. A TP DEKEN MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: FONU ÇTÜZÜÜ 1.1 Delta Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP DEKEN FONU ÇTÜZÜÜ

DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP DEKEN FONU ÇTÜZÜÜ DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP DEKEN MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: FONU ÇTÜZÜÜ 1.1 Delta Menkul Deerler A tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37. ve 38. maddelerine

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş. BIST-30 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) İÇTÜZÜĞÜ

FİNANSBANK A.Ş. BIST-30 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) İÇTÜZÜĞÜ FİNANSBANK A.Ş. BIST-30 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 FİNANSBANK A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'nadayanılarak ve bu içtüzük hükümlerine

Detaylı

MADDE 11- FON'LA İLGİLİ BİLGİLERİN AÇIKLANMA ŞEKLİ: 11.1. Kurucu her hesap döneminin bitiminden itibaren 3 ay içinde Fon'un, bir önceki yılla karşılaştırmalı olarak hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ TÜRKİYE YÜKSEK PİYASA DEĞERLİ BANKALAR A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ TÜRKİYE YÜKSEK PİYASA DEĞERLİ BANKALAR A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar A Tipi Borsa Yatırım Fonu içtüzüğünün 1.1, 1.2, 2.1, 5.1, 7.1, 10.1, 11.5 ve 14.1 maddesinin tadiline 8.7 maddesinin de eklenmesine

Detaylı

MADDE 2- FON'UN ADI ÝLE KURUCU, YÖNETÝCÝ VE SAKLAYICI KURULUªUN (LARININ) UNVANI VE MERKEZ ADRESLERÝ:

MADDE 2- FON'UN ADI ÝLE KURUCU, YÖNETÝCÝ VE SAKLAYICI KURULUªUN (LARININ) UNVANI VE MERKEZ ADRESLERÝ: FÝNANSBANK A.ª. EUROPEAN EQUITY B TÝPÝ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU ÝÇTÜZÜÐÜ MADDE 1- FONUN KURULUª AMACI: 1.1 FÝNANSBANK A.ª tarafýndan 2499 sayýlý Sermaye Piyasasý Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.Ş. A Tipi Hisse Senedi Fonu içtüzüğünün 1.1, 1.2, 2.1, 5.1, 5.3, 5.4, 5.8.1, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.7, 8.10, 8.11,

Detaylı

İŞ YATIRIM UZUN VADELİ TAHVİL ENDEKSİ B TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 - FONUN KURULUŞ AMACI

İŞ YATIRIM UZUN VADELİ TAHVİL ENDEKSİ B TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 - FONUN KURULUŞ AMACI İŞ YATIRIM UZUN VADELİ TAHVİL ENDEKSİ B TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 - FONUN KURULUŞ AMACI 1.1. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci

Detaylı

HSBC BANK A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ

HSBC BANK A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ HSBC BANK A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. HSBC BANK A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37. ve 38. maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük hükümlerine

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş A Tipi Değişken Fonu içtüzüğünün 1.1, 1.2, 2.1, 5.1, 5.3, 5.4, 5.8.1,

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu içtüzüğünün (1), (3), (6), (7), (8), (9), (11), (13) ve (15)

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU ÇTÜZÜÜ

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU ÇTÜZÜÜ BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU ÇTÜZÜÜ MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: 1.1 BZM MENKUL DEERLER A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.Ş. A Tipi Değişken Fonu içtüzüğünün 1.1, 1.2, 2.1, 5.1, 5.3, 5.4, 5.8.1, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10,

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş. İMKB-30 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

FİNANSBANK A.Ş. İMKB-30 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş. İMKB-30 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.Ş. İMKB-30 A Tipi Borsa Yatırım Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) içtüzüğünün

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Devlet İç Borçlanma Araçları Standart

Detaylı

İZAHNAME TADİL METNİ TÜRKİYE YÜKSEK PİYASA DEĞERLİ BANKALAR A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

İZAHNAME TADİL METNİ TÜRKİYE YÜKSEK PİYASA DEĞERLİ BANKALAR A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ İZAHNAME TADİL METNİ TÜRKİYE YÜKSEK PİYASA DEĞERLİ BANKALAR A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar A Tipi Borsa Yatırım Fonu izahnamesinin I, II, IV.1, VI,

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Dow Jones İstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu içtüzüğünün 1.1, 1.2, 2.1, 5.1, 7.1, 10.1, 11.5, 14.1, 14.2 ve 14.3

Detaylı

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Şemsiye Fonu İçtüzüğü

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Şemsiye Fonu İçtüzüğü Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Şemsiye Fonu İçtüzüğü MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37. ve

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Kare Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU. Değişiklikler 20 / 02 / 2012 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU. Değişiklikler 20 / 02 / 2012 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. EK/3. DUYURU METNİ TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU ING Bank A.Ş. nin Kurucusu Olduğu ING Bank A.Ş. B Tipi Likit Yatırım Fonu ING Bank A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Yatırım Fonu ING Bank A.Ş. B Tipi Uzun Vadeli

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP NAAT SEKTÖR FONU ÇTÜZÜÜ

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP NAAT SEKTÖR FONU ÇTÜZÜÜ MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: BZM MENKUL DEERLER A.. A TP NAAT SEKTÖR FONU ÇTÜZÜÜ 1.1 BZM MENKUL DEERLER A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

4.2. Fon tutarını temsil eden katılma belgeleri Tebliğ in halka arza ilişkin hükümleri çerçevesinde halka arz yoluyla satılır.

4.2. Fon tutarını temsil eden katılma belgeleri Tebliğ in halka arza ilişkin hükümleri çerçevesinde halka arz yoluyla satılır. ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. S&P/ IFCI TURKEY LARGE MID CAP ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. S&P/ IFCI TURKEY LARGE MID CAP ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. S&P/ IFCI TURKEY LARGE MID CAP ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 FONUN KURULUŞ AMACI 1.1. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler

Detaylı

Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu

Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu MADDE 1- Şemsiye Fon'un Kuruluş Amacı ve Süresi 1.1. Garanti Portföy Yönetimi A.ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 'nun 52. ve 53. maddelerine

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İŞ PORTFÖY B TİPİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İŞ PORTFÖY B TİPİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İŞ PORTFÖY B TİPİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37. ve 38. maddelerine dayanılarak

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş.GEÇİŞ B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ

FİNANSBANK A.Ş.GEÇİŞ B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.GEÇİŞ B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ Finansbank A.Ş. Geçiş B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu İçtüzüğü nün 1.1,1.3,2.1,2.4,5.7.3,5.9.2,6.1,7,8.6,8.9,8.12,9.3.3,10.5,12.1

Detaylı

TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FON İÇTÜZÜĞÜ

TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FON İÇTÜZÜĞÜ TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FON İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI : 1.1.Tacirler Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI:

ŞEKERBANK T.A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: ŞEKERBANK T.A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Şekerbank T.A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak

Detaylı

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37. ve 38. maddelerine

Detaylı

2.4. Saklayıcı Kuruluşların : Unvanı : İMKB Takas ve Saklama A.Ş. Merkez Adresi : Hürriyet Caddesi Mecidiyeköy Yolu Sk. No: 286 80260 Şişli - İSTANBUL

2.4. Saklayıcı Kuruluşların : Unvanı : İMKB Takas ve Saklama A.Ş. Merkez Adresi : Hürriyet Caddesi Mecidiyeköy Yolu Sk. No: 286 80260 Şişli - İSTANBUL TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. B TİPİ LİKİT FON İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI : 1.1. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun

Detaylı

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FON İÇTÜZÜĞÜ

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FON İÇTÜZÜĞÜ Madde 1- Fon un Kuruluş Amacı ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FON İÇTÜZÜĞÜ 1.1. Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından, 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A..'NN B TP ALTIN BORSA YATIRIM FONU 1.000.000 ADET 1. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR.

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A..'NN B TP ALTIN BORSA YATIRIM FONU 1.000.000 ADET 1. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR. BU ZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIININ YAPILDII YERLERDE FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN YER ALDII AYLIK RAPORLARLA BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ 1.1 Kare Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

DENİZBANK A.Ş B TİPİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

DENİZBANK A.Ş B TİPİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ DENİZBANK A.Ş B TİPİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Denizbank_A.Ş._B Tipi Kamu Ve Özel Sektör Tahvil Ve Bono Fonu içtüzüğünün 1.2., 2.4.,3.1.,3.3.,5.7.3., 5.9.2.,6.1.,8.7.,

Detaylı

ALTERNATİFBANK A.Ş. B -TİPİ LİKİT FON İÇTÜZÜĞÜ

ALTERNATİFBANK A.Ş. B -TİPİ LİKİT FON İÇTÜZÜĞÜ ALTERNATİFBANK A.Ş. B -TİPİ LİKİT FON İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Alternatifbank A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 37 ve 38 inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı

2.3. Yönetici nin ; Notus Portföy Yönetimi A.Ş. Merkez Adresi ; Windowist Tower Eski Büyükdere Caddesi No:26 Kat:7 34367 Maslak İstanbul

2.3. Yönetici nin ; Notus Portföy Yönetimi A.Ş. Merkez Adresi ; Windowist Tower Eski Büyükdere Caddesi No:26 Kat:7 34367 Maslak İstanbul NOTUS PORTFÖY İŞ YATIRIM B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FON UN KURULUŞ AMACI: 1.1 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

I. FON HAKKINDA BLGLER:

I. FON HAKKINDA BLGLER: BU ZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIININ YAPILDII YERLERDE FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN YER ALDII AYLIK RAPORLARLA BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ

Detaylı

DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 - FONUN KURULUŞ AMACI

DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 - FONUN KURULUŞ AMACI DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 - FONUN KURULUŞ AMACI 1.1 Sermaye Piyasası Kurulu nun 25.10.1993 tarih ve OFD/1563 sayılı yazısı ile kurulmasına

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İŞ PORTFÖY A TİPİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İŞ PORTFÖY A TİPİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İŞ PORTFÖY A TİPİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ 1.1. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'na dayanılarak ve bu içtüzük hükümlerine göre

Detaylı

ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ

ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI 1.1. İnter Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 37 ve 38 inci maddelerine

Detaylı

NETA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FON İÇTÜZÜĞÜ

NETA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FON İÇTÜZÜĞÜ NETA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FON İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. EVGİN YATIRIM MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

2.3. Yönetici nin; Unvanı; Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. Merkez Adresi; Tamburi Ali Efendi Sokak No: 13 Kat: 1 34337 Etiler İstanbul

2.3. Yönetici nin; Unvanı; Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. Merkez Adresi; Tamburi Ali Efendi Sokak No: 13 Kat: 1 34337 Etiler İstanbul ASHMORE İŞ YATIRIM B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'na dayanılarak ve bu içtüzük hükümlerine

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Kare Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci

Detaylı

Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon. 1.2. Şemsiye Fon, bu içtüzük kapsamında katılma payları ihraç edilen fonlardan oluşmaktadır.

Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon. 1.2. Şemsiye Fon, bu içtüzük kapsamında katılma payları ihraç edilen fonlardan oluşmaktadır. Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon MADDE 1- Şemsiye Fon un Kuruluş Amacı ve Süresi 1.1. Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 'nun 52. ve 53. maddelerine

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ PLATİN TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ PLATİN TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ PLATİN TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

2.4. Saklayıcı Kuruluşların; Ünvanı; İMKB Takas ve Saklama A.Ş. Merkez Adresi; Hürriyet Caddesi Mecidiyeköy Yolu Sk. No: 286 Şişli 80260 İSTANBUL

2.4. Saklayıcı Kuruluşların; Ünvanı; İMKB Takas ve Saklama A.Ş. Merkez Adresi; Hürriyet Caddesi Mecidiyeköy Yolu Sk. No: 286 Şişli 80260 İSTANBUL TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 FONUN KURULUŞ AMACI : 1.1. T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı nın 17.07.1990 tarih ve 32978 sayılı yazısı ile kurulmasına

Detaylı

ING BANK A.Ş.'NİN 30,000,000,000 ADET 1. TERTİP B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR

ING BANK A.Ş.'NİN 30,000,000,000 ADET 1. TERTİP B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR * BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 22 / 02 / 2011 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 21 / 02 / 2011 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR.

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ÖZEL SEKTÖR VE KAMU SGMK B TİPİ DEĞİŞKEN FONU

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ÖZEL SEKTÖR VE KAMU SGMK B TİPİ DEĞİŞKEN FONU FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ÖZEL SEKTÖR VE KAMU SGMK B TİPİ DEĞİŞKEN FONU MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI 1.1. FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun

Detaylı

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI DÖVİZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİ

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI DÖVİZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİ HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI DÖVİZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİ Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Döviz Emeklilik

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

Madde 2- Fon un Adı ile Kurucu, Yönetici ve Saklayıcı Kuruluş un Ünvanı ve Merkez Adresleri:

Madde 2- Fon un Adı ile Kurucu, Yönetici ve Saklayıcı Kuruluş un Ünvanı ve Merkez Adresleri: Madde 1- Fon un Kuruluş Amacı: OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FON İÇTÜZÜĞÜ 1.1.OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 37 ve 38 inci maddelerine

Detaylı

LER YATIRIM MENKUL DE

LER YATIRIM MENKUL DE EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 C Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş. REFLEKS B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ

FİNANSBANK A.Ş. REFLEKS B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: FİNANSBANK A.Ş. REFLEKS B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ 1.1 Finansbank A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN A TP DEKEN FONU BEYÜZMLYON ADET 1. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR.

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN A TP DEKEN FONU BEYÜZMLYON ADET 1. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR. BU ZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIININ YAPILDII YERLERDE FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN YER ALDII AYLIK RAPORLARLA BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş. DOCTORS B TİPİ TAHVİL VE BONO ÖZEL FONU İÇTÜZÜĞÜ

FİNANSBANK A.Ş. DOCTORS B TİPİ TAHVİL VE BONO ÖZEL FONU İÇTÜZÜĞÜ FİNANSBANK A.Ş. DOCTORS B TİPİ TAHVİL VE BONO ÖZEL FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Finansbank A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na dayanılarak ve bu içtüzük hükümlerine

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ SÜTAŞ DEĞİŞKEN ÖZEL FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI:

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ SÜTAŞ DEĞİŞKEN ÖZEL FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ SÜTAŞ DEĞİŞKEN ÖZEL FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ FONUN KURULUŞ AMACI MADDE 1- AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun

Detaylı

T. GARANTİ BANKASI A.Ş. EKO10 ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI:

T. GARANTİ BANKASI A.Ş. EKO10 ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: T. GARANTİ BANKASI A.Ş. EKO10 ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Alternatif Standart Emeklilik Yatırım Fonu içtüzüğünün (3), (6), (8), (9),

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ

FİNANSBANK A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ FİNANSBANK A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI 1.1. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı nın 14.08.1990 tarih ve 37556 sayılı yazısı ile kurulmasına izin verilen ve Fon İçtüzüğü

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş. UZUN VADELİ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ

FİNANSBANK A.Ş. UZUN VADELİ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ FİNANSBANK A.Ş. UZUN VADELİ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Finansbank A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ NAKİT YÖNETİMİ KISA VADELİ TAHVİL ve BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ NAKİT YÖNETİMİ KISA VADELİ TAHVİL ve BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ NAKİT YÖNETİMİ KISA VADELİ TAHVİL ve BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1.Türk Ekonomi Bankası A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye

Detaylı

ING Bank A.Ş. B TİPİ UZUN VADELİ TAHVİL VE BONO YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

ING Bank A.Ş. B TİPİ UZUN VADELİ TAHVİL VE BONO YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ ING Bank A.Ş. B TİPİ UZUN VADELİ TAHVİL VE BONO YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: (20.02.2012) 1.1. Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU İÇ TÜZÜĞÜ

DENİZBANK A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU İÇ TÜZÜĞÜ DENİZBANK A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU İÇ TÜZÜĞÜ MADDE 1 Kuruluş ve Amaç : 1.1. DENİZBANK A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 37 ve 38 inci maddelerine

Detaylı

Türkiye İş Bankası A.Ş. Garantili Şemsiye Fonu

Türkiye İş Bankası A.Ş. Garantili Şemsiye Fonu Türkiye İş Bankası A.Ş. Garantili Şemsiye Fonu MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1.Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37. ve 38. maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A..

BZM MENKUL DEERLER A.. DOW JONES DJIM TÜRKYE A TP BORSA YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU 01 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMNE AT BAIMSIZ DENETM RAPORU Bizim

Detaylı

T. GARANTİ BANKASI A.Ş. MSCI TÜRKİYE ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI:

T. GARANTİ BANKASI A.Ş. MSCI TÜRKİYE ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: T. GARANTİ BANKASI A.Ş. MSCI TÜRKİYE ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Kare Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ 1.1. Sardis Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddelerine

Detaylı

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI:

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI: ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

İSTANBUL GOLD B TİPİ ALTIN BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

İSTANBUL GOLD B TİPİ ALTIN BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ İSTANBUL GOLD B TİPİ ALTIN BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 FİNANSBANK A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı

TER- 15/10/ /01/2001 KYD TL 03/10/ /09/2011 KYD TL TL

TER- 15/10/ /01/2001 KYD TL 03/10/ /09/2011 KYD TL TL Denizbank A.Ş A Tipi İmkb Ulusal 100 Endeksi Fonu na ait izahnamenin başlangıç kısmı ile I. 1., I.2., II., III.1., V. ve X.2. nolu maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınan 05/07/2012 tarih ve B.02.06.SPK.0.15-615

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. A TİPİ KARMA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. A TİPİ KARMA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. A TİPİ KARMA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (eski ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK

Detaylı

1.1. Fon'un unvanı; Finans Portföy A.B.D. Hazine Bonosu Amerikan Doları Yabancı Borsa Yatırım Fonu dur.

1.1. Fon'un unvanı; Finans Portföy A.B.D. Hazine Bonosu Amerikan Doları Yabancı Borsa Yatırım Fonu dur. FİNANS PORTFÖY A.B.D. HAZİNE BONOSU DOLAR YABANCI BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Kurul un 08/12/2016 tarih ve 12233903- -305.01.03-E.13133 sayılı yazısı ile Finans Portföy A.B.D. Hazine Bonosu

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. B TİPİ ALTIN BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. B TİPİ ALTIN BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. B TİPİ ALTIN BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci

Detaylı

ING Bank A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu

ING Bank A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: ING Bank A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu 1.1. ING Bank A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37. ve 38. maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük hükümlerine

Detaylı

İNFO YATIRIM A.Ş. B TİPİ LİKİT FON İÇ TÜZÜĞÜ

İNFO YATIRIM A.Ş. B TİPİ LİKİT FON İÇ TÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: İNFO YATIRIM A.Ş. B TİPİ LİKİT FON İÇ TÜZÜĞÜ 1.1. İnfo Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 37 ve 38 inci maddelerine dayanılarak ve bu

Detaylı

NETA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ KARMA FON İÇTÜZÜĞÜ

NETA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ KARMA FON İÇTÜZÜĞÜ NETA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ KARMA FON İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. EVGİN MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

8.3. Fon portföyüne kurucunun ve yöneticinin hisse senedi, tahvil ve diğer borçlanma senetleri satın alınamaz.

8.3. Fon portföyüne kurucunun ve yöneticinin hisse senedi, tahvil ve diğer borçlanma senetleri satın alınamaz. İÇTÜZÜK TADİL METNİ KOÇBANK A.Ş. A TİPİ KARMA FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ KOÇBANK A.Ş. A TİPİ KARMA FONU içtüzüğünün maddeleri Sermaye Piyasası Kurul undan alınan 02/05/2005 tarih ve B.02.1.SPK.0.15-297 sayılı

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı