7.4.1 DARBELĠ BASINÇ TEKNOLOJĠSĠ TOPRAK BUHAR EKSTRAKSĠYONU VE HAVA DAĞITICI (SOĠL VAPOR EXTRACTĠON & AĠR SPARGĠNG)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "7.4.1 DARBELĠ BASINÇ TEKNOLOJĠSĠ... 43 7.4.2 TOPRAK BUHAR EKSTRAKSĠYONU VE HAVA DAĞITICI (SOĠL VAPOR EXTRACTĠON & AĠR SPARGĠNG)... 44 7.4."

Transkript

1

2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ GĠRĠġ PCB/PCT LER ĠLE ĠLGĠLĠ ULUSLAR ARASI VE ULUSAL DÜZENLEMELER ULUSLAR ARASI DÜZENLEMELER ULUSAL DÜZENLEMELER TÜRKĠYE DE PCB LERE ĠLĠġKĠN YASAL DÜZENLEMELER PCB LERĠN ÖZELLĠKLERĠ TÜRKĠYE DE ĠNSANDA PCB DÜZEYLERĠ PCB ANALĠZĠ BASĠT PCB TESTLERĠ YOĞUNLUK TESTĠ (YAĞ NUMUNELERĠ) KLOR TESTĠ (YAĞ NUMUNELERĠ) TESPĠT KĠTLERĠ VE DĠĞER CĠHAZLAR PCB ATIKLARININ BERTARAF TEKNOLOJĠLERĠ YÜKSEK ISILI YAKMA FIRINI (INCĠNERATĠON) KLORSUZLAġTIRMA YÖNTEMLERĠ (DECHLORĠNATĠON PROCESSES) GAZ FAZINDA DEHĠDROJENASYON (GAS PHASE DEHYDROGENATĠON) BAZ KATALĠZÖRLÜ AYRIġTIRMA METODU (BASE CATALYZED DECOMPOSĠTĠON) SODYUM ĠLE ĠNDĠRGEME METODU SÜPER-KRĠTĠK SU OKSĠDASYONU METODU PLAZMA ARK METODU PĠROLĠZ METODU ERĠMĠġ TUZ ĠLE OKSĠDASYON METODU ÇÖZÜNMÜġ ELEKTRON METODU DEKONTAMĠNASYON YÖNTEMLERĠ TERMAL DESORPSĠYON KĠMYASAL DEHĠDROJENASYON YENĠDEN KULLANIM KARIġTIRMA/YAKIT OLARAK KULLANIM ELEKTROKĠMYASAL OKSĠDASYON YERĠNDE REMEDĠASYON... 43

3 7.4.1 DARBELĠ BASINÇ TEKNOLOJĠSĠ TOPRAK BUHAR EKSTRAKSĠYONU VE HAVA DAĞITICI (SOĠL VAPOR EXTRACTĠON & AĠR SPARGĠNG) YÜZEYĠ ÖRTME (CAPPĠNG) GÖZLENEN DOĞAL ATENÜASYON/AZALIM (MONĠTORED NATURAL ATTENUATĠON) BĠYOLOJĠK ARITMA DÜZENLĠ KATI ATIK DEPOLAMA SAHALARI TÜRKĠYE DE PCB KONSANTRASYONUNUN BÖLGESEL DAĞILIMININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ POLĠKLORLU BĠFENĠLLER PCB KĠRLĠLĠĞĠNDE GÜNCEL BÖLGESEL/KÜRESEL EĞĠLĠMLER TÜRKĠYE DE MEVCUT DURUM HUKUKĠ BOYUT ÇEVRESEL KĠRLĠLĠK BOYUTU SONUÇ PCB EYLEM PLANI MEVCUT DURUM PCB MĠKTARI HAKKINDA TAHMĠN TAHMĠNLERE DAYALI MALĠYET HESABI PCB EYLEM PLANI ÇALIġMA PROGRAMI ENVANTER SĠSTEMĠ PCB ENVANTER PROGRAMI

4 ÖNSÖZ 12 Ocak 2010 tarihi itibarıyla Türkiye Stockholm Sözleşmesi ne resmi taraf olmuştur. Bunun neticesinde, Türkiye nin Stockholm Sözleşmesi kapsamında yasaklanan ve/veya sınırlandırılan kimyasallarla ilgili sorumluluklarını yerine getirmesi gerekmektedir. Poliklorlu bifeniller (PCBler), insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri kanıtlanarak yasaklanan kimyasallar grubuna dahildir ve PCBlerin ekipmanlarda ve diğer her tür kullanımı 2025 yılında sona erecektir. PCBler Türkiye de üretilmemiştir, ancak gümrük kayıtlarının da doğruladığı üzere bu kimyasallar çeşitli ekipmanlar içerisinde veya yağlar olarak ithal edilmiş ve ülkemizde elektrik üretim/iletimi başta olmak üzere sanayiinin pek çok ihtiyacında kullanılmışlardır. Bu raporda da özetlenen ulusal ve uluslararası bazı çalışmalar, Türkiye de deniz ve tatlısu sedimanlarında, havada, midyede, anne sütünde ve insan yağ dokusunda ölçülebilir miktarda PCBlerin bulunduğunu göstermektedir. Stockholm Sözleşmesi ve Avrupa Birliği uyum sürecinin gereklilikleri çerçevesinde PCBlerin kontrolü amacıyla Poliklorlu Bifenillerin ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik PCB ve PCT içeren madde ve ekipmanların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden 2025 yılı sonuna kadar tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik idari ve teknik usul ve esasları düzenlemeye yöneliktir. Bu kapsamda 5 Şubat 2009 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Atık Dairesi ile birlikte çalışmalar yürütmek amacıyla PCB Özel İhtisas Komisyonu kurulmuştur. Bu komisyon sözkonusu yönetmelik kapsamında hizmetiçi eğitimlerin verilmesi, saha çalışmalarında danışmanlık hizmeti verilmesi ve Ulusal Eylem Planı üzerinde çalışmalar yürütmesi amacıyla kurulmuştur. PCB Özel İhtisas Komisyonu, kurulma amaçları doğrultusunda konuyla ilgili bilgili insan gücü yetiştirilmesi ve sözkonusu yönetmeliğin etkin bir şekilde uygulanabilmesi ve denetlenebilmesi amacıyla bu raporda detayları verilen iki kapsamlı eğitim düzenlemiştir. Bunun yanısıra yönetmeliğin gerektirdiği PCBli ekipman envanterinin oluşturulmasına örnek teşkil etmesi ve sektörün bu konuda bilinçlendirilmesi amacıyla raporda detayları verilen saha çalışması ve trafo yağı örnekleme ve analiz çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Komison ayrıca PCBlerle ilgili Ulusal Eylem Planı üzerinde raporda detayları verilen çalışmaları yürütmüştür. Bunlara ek olarak Komisyon, Çevre ve Orman Bakanlığı personeli ile PCBler konusunda yürütülmekte olan bilimsel çalışmalar, PCBlerin analizi, çevresel ve toksikolojik çalışmalar ve PCBlerin bertarafı konusundaki araştırma-geliştirme yöntemleri hakkında bilgilendirmiş ve önerilerde bulunmuştur. Türkiye nin gerek şimdiki ve gelecek nesillerinin sağlığına ve doğasının temizliğine karşı olan sorumluluğu, gerekse de uluslararası arenada diğer ülkelere ve dünyaya karşı sorumluluklarının bilincinde olması ve buna yönelik çalışmalarına aralıksız devam etmesi gerekmektedir. 1 GİRİŞ Doç. Dr. İpek İMAMOĞLU Ortadoğu TEKNİK Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Poliklorlu Bifeniller (PCB), Stockholm Sözleşmesi nde çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerinden dolayı kullanılmasına yasaklama ve sınırlama getirilen kalıcı organik

5 kirleticilerden (KOK) biridir. Kalıcı Organik Kirleticiler (KOK lar), yüksek dirençleri nedeniyle doğaya karıştığında ortamda uzun süre kalan, besin zincirinde aktarılarak biyolojik birikime uğrayan, bu yolla insan sağlığı ve çevre üzerinde zararlı etkilere yol açan kimyasal bileşiklerdir. Kalıcı Organik Kirleticiler hava akımlarıyla dünya çapında uzun mesafeler boyunca yayılabilmeleri ve besin zincirine girerek hayvan ve insan dokularında birikebilmeleri nedeniyle küresel düzeyde bir çevre ve sağlık sorunu oluşturmaktadırlar. Poliklorlu Bifenil lerin (PCB) zararlı etkileri, bu maddelerle kirletilmiş gıda ve içecekler tüketildiğinde veya bu maddeler teneffüs edildiğinde, yutulduğunda ya da deriyle temas ettiğinde ortaya çıkmaktadır. PCB ler bertaraf veya başka herhangi bir amaçla yakıldıklarında tam bir yanma meydana gelmezse, çok daha zararlı etkilere sahip insan tarafından ortaya çıkarılmış en toksik bileşikler olan poliklorlu furanlar (PCDF) ve poliklorlu dioksinler (PCDD) yan ürün olarak ortaya çıkmaktadır. PCB lerin üretimi, işlenmesi, dağıtımı ve kullanımı büyük ölçüde yasaklanmış olsa da, PCB içeren atıkları üreten farklı faaliyetler hala mevcuttur. Ayrıca, PCB lerin belirli kullanımlarına; PCB lerin yanlışlıkla üretilmesine ve hala çalışır durumdaki ekipmanın içinde bulunan miktara muafiyet tanınmaktadır. İnsan sağlığının ve çevrenin korunması PCB lerin ve PCB içeren ekipmanların çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmelerini, ayrıca PCB lerle kirlenmiş olan bölgelerin belirlenerek ıslahını gerektirir. PCB lerin çevre açısından etkin yönetimindeki ilk adım, kaynaklarının ve kirlenmiş bölgelerin belirlenmesi ve çevreye yayılmalarının azaltılması veya ortadan kaldırılması için gerekli stratejiler geliştirilmesidir. Söz konusu kirleticilere ilişkin Stockholm Sözleşmesi Türkiye dahil 125 ülke tarafından imzalanmıştır. Bu sözleşme ile taraf ülkeler PCB ler dahil kalıcı organik kirleticilerin çevredeki miktarını azaltmak, bu maddeleri imha etmek ve kaynaklarını sınırlamak hususlarında ortak karar almıştır. Bu sözleşmeye taraf olan ülkeler söz konusu kirleticileri 2025 yılına kadar çevresel açıdan en uygun teknolojileri kullanarak bertaraf etmekle yükümlüdür. Bu çerçevede, kullanılmış PCB ve PCB içeren madde ve ekipmanların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden tamamen ortadan kaldırılmasının sağlanması amacıyla PCB ve PCT bertarafına ilişkin tarih ve 1996/59/EC sayılı Avrupa Komisyon Direktifi nin TR/2004/IB/EN/01 Özel Atık Projesi kapsamında uyumlaştırılmasıyla Poliklorlu Bifenillerin

6 ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte; Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin (PCB/PCT), kullanılmış PCB ve PCB içeren madde ve ekipmanların envanterinin hazırlanması, elinde bulunduranların, taşıyıcıların, geçici depolama yapanların, arındırma ve/veya bertaraf işletmecilerinin yükümlülükleri belirlenmiş, ayrıca Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin (PCB/PCT), kullanılmış PCB ve PCB içeren ekipmanların arındırılmasını veya bertarafını sağlamak amacıyla faaliyet gösterecek tesislere lisans verilmesi, bu tür atıkların insan sağlığı ve çevreye verebileceği olumsuzlukların önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Ülkemizde Poliklorlu Bifenilleri içeren madde ve ekipmanın niteliği ve miktarına ilişkin kesin veriler bulunmamaktadır. Ancak Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmeliğin uygulamaya geçilmesi ile birlikte yapılacak olan envanter ve etiketleme çalışması; PCB ve PCT içeren madde ve ekipmanların tespit edilmesini, kayıt altına alınmasını ve böylece nihai bertarafına kadar gerçekleştirilecek planları yapmak üzere miktarlarının belirlenmesini sağlayacaktır. Bakanlığımız görev ve sorumlulukları arasında yer alan kullanılmış poliklorlu bifenil (PCB) ve poliklorlu bifenil içeren madde ve ekipmanların envanterinin hazırlanması, geçici depolanması, taşınması, arındırılması ve bertarafı konuları sözkonusu Yönetmelik çerçevesinde PCB leri elinde bulunduranlar, arındırma yapanlar veya bertarafçılar, İl Çevre ve Orman Müdürlükleri ve Bakanlığımız arasında yürütülmeye başlanmıştır. Bakanlığımız, İl Çevre ve Orman Müdürlükleri ve diğer paydaşların (PCB konusunda faaliyet gösteren özel sektör, bakım onarım merkezleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları vb.) PCB konusunda bilgilendirilmesi amacıyla PCB El Klavuzu hazırlanmıştır. Bu kapsamda, hizmetiçi eğitimlerin verilmesi, Ulusal PCB Eylem Planının hazırlanması ve saha çalışmalarında danışmanlık hizmeti vermek üzere Bakanlığımız tarafından tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Özel İhtisas Komisyonları Yönetmeliği kapsamında Bakanlığımızın 28/01/2009 tarih ve 507 sayılı Olur u gereğince bir bilim komisyonu oluşturulmuştur.

7 Çevre ve Orman Bakanlığı nın tarih ve 507 sayılı Olur ları gereğince oluşturulan PCB Özel İhtisas Komisyonu, çalışmalarına 17 Şubat 2009 tarihinde Ankara da Bakanlık binasında gerçekleştirilen toplantı ile başlamıştır. 2 PCB/PCT LER İLE İLGİLİ ULUSLAR ARASI VE ULUSAL DÜZENLEMELER 2.1 ULUSLAR ARASI DÜZENLEMELER PCB / PCT hakkındaki 96/59/EEC sayılı Konsey Direktifi, PCB lerin çevre ve insan sağlığı açısından oluşturdukları riskler nedeniyle 2010 yılına kadar üye ülkelerde tamamen bertaraf edilmesi, ekipmanın arındırılması veya bertarafı hakkında genel yükümlülükleri kapsamaktadır. PCB lerin yer aldığı bir diğer AB mevzuatı 2004 yılında yürürlüğe giren 850/2004 sayılı Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Komisyon Tüzüğü dür. Tüzüğün 7.maddesi kalıcı organik kirleticilerin atıklarının yönetimine ilişkin hükümleri belirler ve 96/59/EEC sayılı Komisyon Direktifine atıfta bulunur. UNEP Çevre birimi tarafından hazırlanan ve kalıcı özellik göstermeleri sebebiyle çevre ve insan sağlığını olumsuz olarak etkileyen 12 kimyasal maddenin kullanılmasına yasaklama ve sınırlama getiren uluslararası bir sözleşmedir. PCB ler Sözleşmenin Ek-A II. Bölümünde kullanımı tamamen yasaklanan ve bertaraf zorunluluğu olan kimyasallar grubunda listelenmektedirler. Sözleşme gereğince, kalıcı organik kirletici olarak (POPs) belirlenen 12 kimyasalın çevreyle uyumlu yönetimi ve bertaraflarına ilişkin olarak ulusal ve bölgesel eylem planlarını hazırlamak, söz konusu kimyasalların üretimini ve kullanımını yasaklamak, emisyonlarını sıfırlamak, yasaklama sonrası elde kalan stokları ile atıkları ve bu kimyasalları içeren cihazları ve atıkları çevresel açıdan en uygun teknolojileri kullanarak 2025 yılı sonuna kadar bertaraf etmek tarafların yükümlülükleri arasındadır. 2.2 ULUSAL DÜZENLEMELER TÜRKĠYE DE PCB LERE ĠLĠġKĠN YASAL DÜZENLEMELER Ülkemizde PCB lerin yasal düzenlemelerine ilişkin dört yönetmelik bulunmaktadır

8 Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete tarih: 26 Aralık 2008 sayı: Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Resmi Gazete tarih: 14 Mart 2005 sayı: 25755; Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, Resmi Gazete tarih:30 Temmuz 2008 sayı: 26952; Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Resmi Gazete tarih:31 Mayıs 2005 sayı: 25831; Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Resmi Gazete tarih:22 Temmuz 2006 sayı: 26236; Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete tarih: 27 Aralık 2007 sayı: 26739; BAZI TEHLİKELİ MADDELERİN, MÜSTAHZARLARIN VE EŞYALARIN ÜRETİMİNE, PİYASAYA ARZINA VE KULLANIMINA İLİŞKİN KISITLAMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM MADDE 5 verilmektedir. (1) Kısıtlamaya tabi madde ve madde grupları ile bunların kısıtlama şartları EK-1 de (2) Kısıtlamaya tabi madde ve madde grupları EK-1 de belirlenen kısıtlama şartlarına uymadıkça piyasaya arz edilemez ve kullanılamaz. (3) EK-1 de belirlenen kısıtlama şartlarına uymayan müstahzar ve eşyalar üretilemez, piyasaya arz edilemez ve kullanılamaz. MADDE 6

9 (1) EK-1 de yer alan ve piyasaya arzı ile kullanımları yasaklanan madde ve madde gruplarından herhangi birinin bilimsel araştırma ve geliştirme amacı ile kullanımlarının söz konusu olması halinde, bu madde ve madde grupları için piyasaya arz ve kullanımı Çevre ve Orman Bakanlığının iznine tabi olarak yapılır. MADDE 7 (1) Bu Yönetmelik kapsamında kısıtlamaya tabi tutulacak madde veya madde grupları ile bu madde ve madde gruplarının kendi başına üretimi, müstahzar içerisinde veya eşyada kullanımı ve bunların piyasaya arzına ilişkin kısıtlama şartlarına Çevre ve Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından müştereken karar verilir. (2) Birinci fıkra hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek çalışmalar ile yönetmelik değişikliği hususlarında koordinasyon görevi Çevre ve Orman Bakanlığındadır. MADDE 8 (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında ilgili kuruluşlar, Çevre ve Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığıdır. Ek 1 KISITLAMAYA TABİ MADDE VE MADDE GRUPLARI İLE BUNLARIN KISITLAMA ŞARTLARI 2. Poliklorlu terfeniller (PCT ler) ile ilgili hükümler (1) Poliklorlu terfeniller (PCT ler) (Klorlanmış terfenil ) ; CAS No: ; EC No: ; üretilemez, herhangi bir ürün üretiminde kullanılamaz, satış ve kullanım amacıyla piyasaya arz edilemez. (2) Poliklorlu terfenilleri (PCT ler) içeren ürünler piyasaya arz edilemez. (3) Halen kullanılmakta olan; a) Transformatör, rezistör, indüktör gibi kapalı sistem elektrikli cihaz/teçhizatların, b) Toplam ağırlığı 1 kg veya daha büyük olan büyük kondansatörlerin,

10 c) Küçük kondansatörlerin, d) Kapalı devre ısı transfer cihazları/teçhizatlarındaki ısı transfer sıvılarının, e) Yer altı kazı cihazları/teçhizatları için gerekli hidrolik sıvıların, kullanımlarına servis süreleri dolana kadar veya bertaraf edilinceye kadar devam edilir. 3. Poliklorlu bifeniller (PCB ler) ile ilgili hükümler (1) Poliklorlu bifeniller (PCBler); CAS No: ; EC No: ; üretilemez, herhangi bir ürün üretiminde kullanılamaz, satış ve kullanım amacıyla piyasaya arz edilemez. (2) Poliklorlu bifenilleri (PCBler) içeren ürünler piyasaya arz edilemez. (3) Halen kullanılmakta olan; a) Transformatör, rezistör, indüktör gibi kapalı sistem elektrikli cihaz/teçhizatların, b) Toplam ağırlığı 1 kg veya daha büyük olan büyük kondansatörlerin, c) Küçük kondansatörlerin, d) Kapalı devre ısı transfer cihazları/teçhizatlarındaki ısı transfer sıvılarının, e) Yer altı kazı cihazları/teçhizatları için gerekli hidrolik sıvıların, kullanımlarına servis süreleri dolana kadar veya bertaraf edilinceye kadar devam edilir. 4. Polibromlu bifeniller (PBB ler) ile ilgili hükümler (1) Polibromlu bifeniller (PBBler); a) Hekzabromobifenil; CAS No: ; b) Oktabromobifenil; CAS No: ; c) Dekabromobifenil; CAS No: ;

11 üretilemez, kendi halinde piyasaya arz edilemez, kendi halinde ve müstahzar içerisinde giysi, çamaşır ve iç çamaşırları gibi deri ile temas eden tekstil ürünlerinin üretiminde kullanılamaz. (2) Polibromlu bifenilleri (PBBler) içeren, (1) inci fıkrada belirtilen eşyalar piyasaya arz edilemez TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 14 Mart 2005 tarih ve nolu Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ; PCB ler ile PCB ler tarafından kirletilmiş tüm sıvıları ve teçhizatı Tehlikeli Atık olarak tanımlamakta ve bu gibi maddelerin toplanmasına, geçici olarak depolanmasına, nakliyesine, uzaklaştırılmasına, ithalat ve ihracatlarına yönelik yasaklama, sınırlama ve yükümlülükleri; gerekli gözden geçirme işlemlerini; cezai hükümleri ve yasal yükümlülükleri düzenlemektedir ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğine göre yağlar 3 kategoride değerlendirilmektedir; Atık Yağ Kategorisi 1 Bu kategoride yer alan atık yağlardaki PCB, toplam halojen ve ağır metal gibi kirleticiler aşağıdaki tabloda verilen sınır değerlerin altındadır. Bu kategorideki atık yağların öncelikle rejenerasyon ve rafinasyon yolu ile geri kazanımlarının sağlanması gerekmektedir. Bu kategorideki yağlar 21 nci maddede belirtilen koşullar nedeniyle enerji geri kazanımı amacıyla kullanılabilir. Atık Yağ Kategorisi 2 Bu kategorideki atık yağlar Bakanlıktan lisans almış tesislerde enerji geri kazanımı amacıyla kullanıma uygun atık yağlardır. Ancak klorür, toplam halojen ve PCB parametreleri aşılmayan endüstriyel atık yağların rejenerasyon ve rafinasyon yoluyla geri kazanımı mümkündür. Atık Yağ Kategorisi 3

12 Bu kategoride yer alan atık yağlardaki ağır metaller aşağıdaki tabloda verilen sınır değerlerin üzerindedir. Klorür ile toplam halojenler 2000 ppm in, PCB ise 50 ppm in üzerindedir. Rejenerasyon ve rafinasyona uygun olmayan, yakıt olarak kullanılması insan ve çevre sağlığı açısından risk yaratan ve lisanslı tehlikeli atık yakma tesislerinde yakılarak zararsız hale getirilmesi gereken atık yağlardır. ATIK YAĞ KATEGORİLERİ VE MÜSAADE EDİLEN KİRLETİCİ PARAMETRE SINIR DEĞERLERİ TABLOSU Kirleticiler Müsade Edilen Sınır Değerleri (I.Kategori Atık Yağ) (II. Kategori Atık Yağ) (III. Kategori Atık Yağ) Arsenik < 5 ppm Max. 5 ppm Kadmiyum < 2 ppm Max. 2 ppm Krom < 10 ppm Max. 10 ppm Klorür Max. 200 ppm Max ppm Kurşun < 100 ppm Max. 100 ppm Toplam Halojenler Max. 200 ppm Max ppm Poliklorlubifeniller (PCB) (1) Max. 10 ppm Max. 50 ppm Parlama Noktası Min. 38 C Min. 38 C - Atık yağlarda PCB analizi TS EN , TS EN , TS EN , izolasyon sıvılarında ise TS EN a göre yapılacaktır. PCB ölçümleri Bakanlığın uygun bulması halinde sektörel bazda yapılabilir TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

13 31 Mayıs 2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelik toprak kirlenmesinin önlenmesi, kirliliğin giderilmesi, arıtma çamurlarının ve kompostun toprakta kullanımında gerekli tedbirlerin alınmasını amaçlamaktadır. Bu yönetmeliğin Ek 1-A (b) sinde yer alan, kirlenmiş toprakta arıtma sonrası uyulması gereken PCB ler için sınır değerler 0,5 mg/kg (fırın kuru toprak) olarak sıralanmaktadır ENDÜSTRİYEL KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLU YÖNETMELİĞİ 22 Temmuz 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin amacı, sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyeti sonucu atmosfere yayılan her tür emisyonu kontrol altına almak; insanı ve çevresini hava kirliliğinden doğacak tehlikelerden korumak; hava kirliliği nedeniyle ortaya çıkan olumsuz etkileri gidermek ve bu etkilerin ortaya çıkmamasını sağlamaktır. PCB ler ortamda kalıcı ve birikim etkisi gösterdiğinden, bu kimyasalların kontrolü amacıyla baca gazındaki emisyon konsantrasyonu 0,01 ng/nm 3 seviyesini geçmeyecek şekilde gerekli her türlü önlemin alınması gerektiği yönetmelikte belirtilmektedir POLİKLORLU BİFENİLLERİN ve POLİKLORLU TERFENİLLLERİN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Yönetmeliğin amacı; kullanılmış poliklorlu bifenil (PCB) ve poliklorlu bifenil içeren madde ve ekipmanların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden tamamen ortadan kaldırılmasının sağlanmasına yönelik idarî ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. Yönetmelik, kullanılmış poliklorlu bifenil (PCB) ve poliklorlu bifenil içeren madde ve ekipmanların envanterinin hazırlanmasını, geçici depolanmasını, taşınmasını, arındırılmasını ve bertaraf edilmesini, ithalat ve ihracata ilişkin sınırlamaları ve yükümlülükleri, alınacak önlemleri, yapılacak denetimleri ve tabi olunacak hukukî ve cezaî sorumlulukları kapsar.

14 3 PCB LERİN ÖZELLİKLERİ PCB ler, bir karbon-karbon zinciri ile bağlanan iki benzen halkasından oluşan organik kimyasallar ailesidir. Klor atomları, bifenil yapısındaki karbonlarda artakalan on mevcut yerin her hangi birine veya tümüne bağlanabilir. Bu klor atomlarının sayısı ve konumu farklı moleküllerin sınıflandırılmasını ve özelliklerini belirler. PCBler genel olarak yarı-uçucu veya uçucu olmayan bileşikler olarak sınıflandırılırlar. Bunun nedeni, bifenil yapısındaki klor bağlarının sayısına göre PCB bileşiklerinin uçuculuğunun ve diğer fizikokimyasal özelliklerinin değişiklik göstermesidir. PCB bileşiklerinin uçuculuğu klorinasyon derecesine göre değişiklik gösterir. Genel olarak, düşük klor içerikli karışımları serbest akan sıvılardır ve klor içeriği arttıkça daha akışmaz ve daha az uçucu bir hal alır. Ticari karışımlar genellikle PCB bileşiklerinin bir karışımını içerir ve klor içeriğine göre kategorize edilir. Ticari karışımlarda formüle bağlı olarak rakam değişmekle birlikte yaklaşık 130 bileşik bulunmaktadır. Elektrikli transformatörler ve kondansatörlerin yanı sıra PCB lerin çok çeşitli başka uygulamalarda da kullanıldığı unutulmamalıdır; cilalar, mumlar, sentetik reçineler, epoksi ve deniz boyaları, dış yüzey kaplamaları, ısı iletim sıvıları, kesme yağları, hidrolik sıvılar, vb. Bu durumlarda, elbette ki PCB lerin geri alınması mümkün değildir ancak gelecekte bu tür uygulamalarda PCB lerin kullanımını engellemek için çaba harcanabilir. Saf PCB renksizdir, ancak ticari karışımları açık sarıdan koyuya doğru değişim gösterebilir. Sıvı ve yağ görünümündedir. %16 - %68 (kütlece) klor içerir. Yoğunluğu klor içeriğine bağlı olarak gr / cm 3 arasında değişir. PCB ler bilinen en kararlı organik kimyasallar arasında yer almaktadır. Düşük yalıtkanlık sabitleri ve yüksek kaynama noktaları elektrikli transformatörler ve kondansatörlerde yalıtkan sıvı olarak kullanılmaları için onları ideal hale getirmektedir. PCB ler: Buhar basınçları çok düşüktür Yangına dayanıklıdır, Suda çözünmezler (yağlar ve hidrokarbonlarda ise iyi çözünürler), Düşük sıcaklıkta kristalleşmezler,

15 Elektrik iletkenlikleri çok düşüktür, Termal kısa devrelere karşı dayanıklıdırlar, Buhar halinde iken havadan ağır olmalarına rağmen hava ile karıştıklarında patlama riski yoktur, Çok yüksek kimyasal kararlılığa sahiptirler. Yapılan test sonuçlarına göre bazı aktif metal ve oksijene maruz bırakıldıklarında 170 C ye kadar kimyasal yapılarında bir bozulma görülmemiştir. PCB ler pek çok uygulamada kullanılan mükemmel elektrik ve ısı transfer özellikleri olan son derece kararlı bileşiklerdir. Bu uygulamaların çoğu, elektrikli ekipmanlardaki yalıtkan sıvılar, mekanik işlemlerde ısı iletim sıvıları, akışkanlaştırıcılar, motor yağları, mürekkepler veya dış yüzey kaplamaları dahil olmak üzere bugün hala kullanımdadır. PCB li yağlar veya sıvılar genel olarak kapalı ve yarı kapalı sistemlerde bulunmaktadır. Açık sistemlerdeki PCB ler içeriğinde kullanıldıkları ürünün formunu (ortam tipi) alır. Bu nedenle, açık uygulamalardaki PCB ler boyadan, plastiğe, kauçuğa kadar değişik formda bulunabilir Çeşitli uygulamalarda kullanılan PCB lerin kaynağının bilinmesi PCB lerin veya PCB içeren maddelerin yönetimi için faydalı bilgilerin belirlenmesinde önemli olabilir. Kapalı ve yarı kapalı uygulamalarda PCB karışımlarının ticari isimleri, etikette yer alması ya da imalatçının belirtmesi durumunda PCB tespitini yapmak için faydalı olabilir. Açık uygulamalarda ise, etiketlerin ve yazılı göstergelerin olmaması durumunda genellikle PCB varlığı için test edilmesi gerekir.

16 4 TÜRKİYE DE İNSANDA PCB DÜZEYLERİ Çevre kirleticilerinin vücut doku ve sıvılarındaki düzeylerinin belirlenmesi olarak tanımlanan biyolojik izleme, günümüzde çevre kirliliğinin belirlenmesi ve izlenmesinde oldukça yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Biyoizleme çalışmalarında çoğunlukla ilgili toplumdan sağlanan anne sütü veya adipoz doku örneklerinden yararlanılmaktadır. Başta endüstrileşmiş ülkeler olmak üzere pek çok ülkede anne sütü izleme programları ülke içinde ya da ülkeler arasında başta 12 Kalıcı Organik Kirletici olmak üzere lipofilik bileşiklerin oluşturduğu çevre kirliliği düzeylerinin belirlenmesinde yararlanılmaktadır. Bu nedenle GEMS (Global Environmental Monitoring System) programı çerçevesinde UNEP/WHO, ABD, Almanya, Belçika, Çin, Hindistan, İsrail, İsveç, Japonya ve Meksika nın katılımı ile bu bölgelerdeki organik klorlu pestisit ve PCB bileşiklerinin insandaki kirlilik düzeyleri, anne sütünden yararlanılarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra başta İngiltere, İtalya, İsveç, Norveç, Kanada, İspanya, Eski Yugoslavya gibi ülkeler başta olmak üzere pek çok ülkede bu izleme programları düzenlenmiştir. Ayrıca sayılan bu ülkelerin hepsinde ve Amerika Çevre Koruma Ajansı (EPA) insan adipoz dokusu kullanarak ulusal izleme programları uygulamaktadır. Bu programlar 30 yıl önce başlatılmıştır. PCB lerin yüksek yağda çözünürlükleri ve biyolojik bozunmaya olan dirençleri organizmaların yağlı dokularında bu kimyasalların besin zinciri yoluyla biyobirikimine neden olmaktadır. Bilindiği gibi insanlar besin zincirinin zirvesinde yerleşmişlerdir, bu bileşiklerin oldukça yüksek düzeyleri insan yağ dokularında ve anne sütü yağında bulunmuştur. Yurdumuzda insan vücudundaki organik klorlu pestisitlerin miktarlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar 1976 yılından bu yana insan anne sütü ve adipoz doku örneklerinde çeşitli araştırmalarla ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Diğer yandan Yurdumuzda PCB bileşiklerinin insanlarda, gıdalarda ve diğer çevresel matrislerde düzeylerinin belirlenmesine yönelik olarak yapılan çalışma sayısı son derece azdır. Organik klorlu pestisitlerin tersine Yurdumuzda hem anne sütü hem de adipoz doku örneklerinde PCB bileşiklerinin varlığına yönelik çalışmalar kısa süre önce gerçekleştirilip sonuçlar yeni yeni ortaya konulmaktadır.

17 Yurdumuzda PCB bileşiklerinin insandaki düzeylerinin belirlenmesine yönelik yayınlanan ilk çalışma Çok ve ark (2003) tarafından gerçekleştirilmiştir. Ankara da yaşayan annelerden sağlanan anne sütlerinde indikatör PCBlerin (PCB No 28,52,101,118,138,153,180) belirlendiği bu çalışmada en az 5 yıldır Ankara da yaşayan 32 sağlıklı anneden süt numuneleri sağlanmıştır. Bu çalışmada PCB 153 toplam PCB değeri içinde %41 oranıyla en fazla saptanan konjener olarak dikkat çekmektedir. PCB 138 %23 lük oranıyla ve PCB 180 %20 lik bulunurluk oranıyla diğer önemli katkıyı sağlayan konjenerler olarak belirlenmiştir. PCB bileşiklerinin insan adipoz dokusundaki düzeylerinin belirlendiği ilk çalışma ise gene Çok ve ark (2004) tarafından tekrar Ankara da yaşayan bireylerden elde edilen yağ örnekleri üzerinde çalışılarak ortaya konulmuştur. Tek doğum yapmış annelerden alınan adipoz doku örneklerinde analizi yapılan indikatör PCB bileşiklerinden PCB 153 analiz yapılan yağ dokusu örneklerinin %69 unda (toplam PCB içinde % 37), PCB 138 %66 sında (toplam PCB içinde % 24), ve PCB 180 %57 sinde (toplam PCB içinde %21,5), saptanabilir limitler dahilinde bulunmuşlardır. Her iki çalışmaya yönelik özet bilgiler Tabloda sunulmaktadır. Ankara da Yaşayan Bireylerin Anne sütü ve Yağ Dokusunda PCB Düzeyleri (ng/g yağ). 5 Yıl PCB Ref. Anne Sütü Çok et. al (2003) Adipoz Doku Çok et. al (2004)

18 n g / g o n a l i p i d w t. b a s i s Anne sütünde PCB düzeyleri (Ankara, Çok ve ark,2003) , , 3 5 9, , 7 1 0, 3 6, 6 1 8, Σ P C B P C B s Adipoz doku örneklerinde PCB düzeyleri (Ankara, Çok ve ark,2004) , ,4 10,4 40,7 82,3 141,7 91, Σ PCB

19 konsantrasyon (ppm) Diğer yandan Ankara da yaşayan sağlıklı ve infertil erkeklerin adipoz dokularındaki Organik klorlu pestisit ve poliklorlanmış bifenil düzeylerinin saptanmasına yönelik çalışmada Erkek bireylere yönelik gerçekleştirilen ilk çalışmadır yılları arasında 21 sağlıklı erkek ve 25 infertil erkekden sağlanan adipoz doku örneklerinde indikatör PCB düzeylerinin belirlenmeye çalışılmıştır (Çok ve ark., 2010). Bu çalışmaya ait detaylı bilgi aşağıda sunulmuştur. Ankara da gerçekleştirilen her 3 çalışmanın özeti ise Şekilde bildirilmiştir. Ankara da yaşayan infertile ve sağlıklı bireylerin adipoz doku örneklerinde saptanan PCB düzeyleri (ng/g yağ) (Çok ve ark., 2010) Yıl PCB Adipoz doku * (Sağlıklı Bireyler) ,14 24,16 49,10 68,56 68,31 58,23 23,50 351,01 Adipoz Doku * (İnfertil Bireyler) ,48 72,14 57,90 21,74 64,59 55,24 94,12 382,23 Ankara ilinde yapılan PCB ölçümleri (süt) (adipoz doku) 2005 (adipoz doku) 2005 (Adipoz dokuinfertil) PCB yıllar

20 Poliklorlanmış bifenillerin (PCBs) bir kısmı dioksin benzeri toksik etkiler gösterirler. Bu PCBler Toksik Eşdeğerlik Faktorü ile değerlendirilirler. Bu değer ile dioksin-benzeri PCB bileşiklerinin göstermiş oldukları toksisite 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) in göstermiş olduğu toksisite ile ilişkilendirilmekte ve dioksinler gibi değerlendirilmektedirler. Bu grup bileşikler toksik etkilerini Ah reseptörüne bağlanarak gösterirler. Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) nun belirlemiş olduğu 12 dioksinbenzeri PCB bileşikleri non-orto (PCBs 77, 81, 126, 169) ve mono-orto (PCBs 105, 114, 118, 123, 156, 157, 167, 189) bileşiklerinin Yurdumuzdaki insandaki düzeylerine ait ilk sonuçlar Çok ve ark. (2007) tarafından Ankara da yaşayan 45 erkeğin yağ dokuları üzerinde Yüksek çözünürlüklü Gaz Kromatografisi/Yüksek Çözünürlüklü Kütle Spektrometresi (HRGC/HRMS) kullanılarak analiz edilmişlerdir. Bu çalışmada dioksin-benzeri PCB bileşiklerine ait erkeklerdeki TEQ düzeyleri 1,1 ve 16.4 pg/g, yağ olarak hesaplanmıştır. Bu çalışma sonucunda, insanlardaki dioksin-benzeri PCBler tarafından oluşturulan kontaminasyonun genellikle endüstrileşmiş ülkelerde saptanan düzeyden daha düşük olduğu belirlenmiştir. Dioksin-benzeri PCB bileşiklerine ait bu çalışmanın sonuçları Tabloda gösterilmiştir. Yağ). Türkiye de Erkeklerde Dioksin benzeri PCB bileşiklerinin Yağ dokusundaki miktarları (pg/g Non-orto PCBs: IUPAC no n TEF Konsantrasyon Ort±S.S 3,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl PCB # ± ,4,4',5-Tetrachlorobiphenyl PCB # ± 7.4 3,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl PCB # ± ,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl PCB # ± 18.3 Mono-orto PCBs: 2,3,3',4,4'-Pentachlorobiphenyl PCB # ± ,3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl PCB # ± ,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl PCB # ± ',3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl PCB # ± ,3,3',4,4',5-Hexachlorobiphenyl PCB # ± ,3,3',4,4',5'-Hexachlorobiphenyl PCB # ± ,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl PCB # ± ,3,3',4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl PCB # ± TEQ incl. LOD (WHO 2005, İnsan) 3.54

21 TEQ = Toxicity Equivalents ; TEF:Toxic Equivalency Factor; LOD = Limit of detection Bu çalışma Antalya, İstanbul, Ankara, Afyon ve Kahramanmaraş illerine ait verileri de içermekte ve insanlarda bu maddelere maruziyetin biyoizlemesine önemli bir katkı sağlamaktadır. Yine Çok ve arkadaşları tarafından (Çok ve ark., 2009) Antalya, İstanbul, Ankara, Afyon ve Kahramanmaraş illerinde yaşayan annelerden toplanan süt örneklerinde yapılan PCDD/F ve PCB bileşiklerinin düzeylerinin belirlenmesine yönelik çalışma, Yurdumuzdaki bölgeler arası farklılıklar ve gelişmişliğin bu maddelerin düzeylerine yönelik bilgilerin sunulduğu önemli ve kapsamlı bir biyoizleme çalışmasıdır. Bu çalışmada PCDD/F yanında elde edilen İndikatör PCB ve dioksin-benzeri PCB düzeyleri Tabloda sunulmuştur.

22 İstanbul,Afyon,K.Maraş,Antalya ve Ankara illerideki anne sütlerinde Indikator ve Dioksin-benzeri PCB lerin düzeyleri (pg/g yağ). ISTANBUL AFYON K.MARAŞ ANTALYA ANKARA (n=13) (n=15) (n=10) (n=9) (n=4) Konjener ons. K M in-max ons. K M in-max s. Kon in-max M s. Kon in-max M ons. K M in-max (pg/g) Yağ (pg/g) Yağ (pg/g) Yağ (pg/g) Yağ (pg/g) Yağ rt±ss O rt±ss O SS Ort± SS Ort± rt±ss O Indikator PCBler: #28) 2,4,4'/2,5,4'-Trichlorobiphenyl (PCB 1 422± ± ± ± ± #52) 2,2',5,5'-Tetrachlorobiphenyl (PCB 2 94± ± ± ± ± #101) 2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl (PCB 4 28± ± ± ± ± #138) 2,2',3,4,4',5'-Hexachlorobiphenyl (PCB 4 355± ± ± ± ± #153) 2,2',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl (PCB 8 562± ± ± ± ±

23 ,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl (PCB #180) 4 401± ± ± ± ± Toplam Indikator PCB ± ± ± ± ±2840 Non-ortho PCBs: 3,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl (PCB #77) 3 0.9± ± ± ± ± ,4,4',5-Tetrachlorobiphenyl (PCB #81) 3. 78± ± ± ± ± ,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl (PCB #126) 2 0.4± ± ± ± ± ,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl (PCB #169) 1 1.4± ± ± ± ± WHO-TEQ (non-ortho PCB) 2. 16± ± ± ± ±1.03 Mono-ortho PCBs: 2,3,3',4,4'-Pentachlorobiphenyl (PCB #105) ± ± ± ± ± ,3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl (PCB #114) ± ± ± ± ±

24 2,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl (PCB #118) 2 264± ± ± ± ± ',3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl (PCB #123) 4 9.3± ± ± ± ± ,3,3',4,4',5-Hexachlorobiphenyl (PCB #156) 8 10± ± ± ± ± ,3,3',4,4',5'-Hexachlorobiphenyl (PCB #157) ± ± ± ± ± ,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl (PCB #167) ± ± ± ± ± ,3,3',4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl (PCB #189) 8 3.2± ± ± ± ± WHO-TEQ (mono-ortho PCB) 0. 89± ± ± ± ±0.12 WHO TEQ (PCB) 3. 05± ± ± ± ±0.95

25 Yurdumuzdaki beş ayrı ili kapsayan bu çalışmada çalışılan anne sütlerindeki toplam ortlama indikatör PCB düzeyleri Antalya için pg/g yağ, İstanbul ili için19462 pg/g yağ, Ankara ilinde yaşayanlar için pg/g yağ, Afyon ilinde yaşayan anneler için pg/g yağ, Kahramanmaraş ilinde yaşayanlar için pg/g yağ olarak belirlenmiştir. Diğer taraftan non-orto PCB konjenerlerinin ΣWHOPCB-TEQ katkıları Kahramanmaraş ili için %86.6, İstanbul ili için %74.4, Antalya ili için % 70.8, Afyon ili için %67.8, Ankara ili için %67.6 olarak saptanmıştır. Mono orto PCB konjenerlerinin konsantrasyonu 5 ilde de anne sütündeki dioksin benzeri PCB konsantrasyonlarının %98 inden fazlasını oluşturduğu belirlenmiştir.non-orto dioksin-benzeri PCB konjenerleri göz önüne alındığında PCB 77 ve PCB 126 analizi yapılan bütün örneklerde saptanmıştır. Bütün dioksin-benzeri PCB bileşikleri içinde PCB 118 en yüksek konsantrasyonda olan konjener olarak dikkat çekmektedir. Bu konjeneri PCB 105 ve PCB 156 izlemektedir. Yukarıda bildirilen çalışmalar dışında PCB bileşiklerinin insandaki düzeylerinin belirlenmesine yönelik tek çalışma 2003 yılında Kahramanmaraş ilinde yaşayan 37 anneden sağlanan bir çalışmayla da bu bölgedeki PCB maruziyetinin düzeyi saptanmaya çalışılmıştır (Erdoğrul ve ark., 2004). Her ne kadar bu çalışmada Dioksin-benzeri PCB bileşiklerinin düzeyleri belirlenmemişse de, analizi yapılan PCB bileşikleri 37 annenin 8 inde belirlenmiş olup, bu PCB bileşiklerinin düzeyleri <0.15 ve 1.92 ng/g ww arasında değiştiği belirlenmiştir. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar Tabloda sunulmaktadır.

26 2003 Yılında Kahramanmaraşta yaşayan Bireylerin anne sütlerindeki PCB düzeyleri Konjeneri PCB Konsantrasyo n ng/g ww Ort± S.Sapma PCB ± 0.03 PCB ±0.03 PCB ±0.03 PCB ± 0.10 PCB ±0.09 PCB ± 0.19 PCB ± 0.04 PCB ± 0.08 Σ PCB 1.08± 0.61 Diğer taraftan yılları içinde Antalya ilinde son 5 yıldır yaşayan annelerden sağlanan anne sütlerinde PCB bileşiklerinin düzeylerinin belirlenmesine yönelik bir biyoizleme çalışması tamamlanmıştır (Çok ve ark, yayımlanmamış bilgi). Bu çalışmada yaşları 19 ila 38 arasında değişen yeni doğum yapmış annelerden 100 adet anne sütü toplanmış olup, PCB bileşiklerinin yanı sıra organik klorlu pestisit düzeyleri de

27 değerlendirilmiştir. Bu çalışmada elde edilen PCB düzeyleri ve analizi yapılan PCBlere ait bilgiler tek ve çok doğum yapmış bireylerdeki düzeyleri olarak Tabloda sunulmaktadır. : Antalya da yaşayan bireylerin anne sütlerindeki indikatör PCB miktarları (ng/g yağ) CB P Ortalama ( S.D) Tek Doğum Yapan Anneler (n:50) Birden Fazla Doğum Yapan Anneler (n:50) (Ort S.D.) (Ma ks-min) (Ort S.D.) ( Maks-Min) P CB (N. D- 0.23) (N.D- 2.26) P CB (N. D- 2.01) (N.D- 1.99) P CB (N. D- 0,18) (N.D- 1.46) P CB (N. D- 2.78) (N.D- 2.96) P CB (N. D- 0,81) (N.D- 10.5) P CB (N. D ) (N.D-22.19) P CB (N. D ) ( ) PCB Σ ( ) ( ) N.D: tespit limitinin altında

28 PCB lerin genel nüfusun kan,anne sütü ve yağ dokusu örneklerinde bulunması çevresel kaynaklardan PCB lere olan yaygın maruziyeti göstermektedir. Yurdumuzda da yukarıda bildirilen çalışmalarla bu maruziyet düzeyleri ortaya konulmaya çalışılmış olup, yapılan çalışma ve çalışılan bölge sayısı son derece kısıtlıdır. Yurdumuzda özellikle sanayileşmiş bölgelerdeki insan maruziyetinin boyutlarının belirlenmesine yönelik çalışmalara ihtiyaç vardır. 6 PCB ANALİZİ Bir madde veya ekipmanda PCB varlığını belirlemek için bir dizi analitik test ve tespit kiti mevcuttur. Örneğin, gaz-sıvı kromatografisi, ince tabaka sıvı kromatografisi ve yüksek basınçlı sıvı kromatografisi, bunlardan her biri toplam PCB düzeyi konusunda bilgi verebilir. Her bir test farklı düzeylerde kesinlik ve çözüm sunar. PCB test yöntemleri aşağıda kısaca tanımlanmaktadır. 6.1 BASİT PCB TESTLERİ Aşağıda verilen basit testler, PCB içerme ihtimali olan ekipmanlar üzerinde uygulanabilir. Bu testler, kapalı veya yarı kapalı uygulamalardaki PCB yağlarının tespiti için kullanılır. Çok malzeme gerektirmeyen bu testleri uygulayan kişinin uzman olması gerekmez. Testler başlangıç aşaması olarak kullanılmalıdır çünkü PCB konsantrasyonunun miktarını belirlemezler YOĞUNLUK TESTĠ (YAĞ NUMUNELERĠ) Bu test PCB varlığını belirlemek için transformatör yağı ile suyun yoğunluğunu kıyaslar. PCB ler sudan daha ağırdır, madeni yağlar ise sudan daha hafiftir. Yağ numunesinin suyun yüzeyinde ya da dip kısmında yer almasına bakılarak PCB varlığı konusunda karar verilebilir KLOR TESTĠ (YAĞ NUMUNELERĠ) Bu test PCB varlığını belirlemek için transformatör yağındaki klor varlığını test eder. Gaz alevi üzerinde bakır tel üzerinde numunenin ısıtılması veya yakılmasının ardından alevin

29 rengine bakılarak PCB varlığı belirlenebilir. Bakır tel üzerinde ısıtıldığında klor aleve yeşil renk verir. PCB li transformatör yağları klor içerdiği ve madeni yağlar içermediği için bu renklenme PCB varlığını gösterecektir 6.2 TESPİT KİTLERİ VE DİĞER CİHAZLAR Gelişmiş laboratuar ekipmanına kolayca ulaşılamaması gibi durumlarda, tespit kitleri oldukça faydalıdır. Bu saha kitleri klorlu organik kimyasalların varlığını test eder ve PCB lere özel değildir. Bu nedenle, negatif sonuçlar PCB nin mevcut olmadığının göstergesidir ancak pozitif sonuçlar PCB lerin mevcut olabileceğinin göstergesidir ve diğer laboratuar yöntemleri kullanılarak teyit edilmesi gerekir. LABORATUAR ANALİTİK TESTLERİ Bu testler sadece konusunda uzman kişilerce yapılmalıdır. Alınan su, hava, toprak ve dip çamuru numuneleri, bünyesinde PCB yanında pek çok kirlilik barındırdığı için öncelikle amaca uygun yöntemlerle ekstraksiyon (özütleme) yapılmalıdır. PCB lerin su, toprak ve dip çamurundan ekstraksiyon ve analizi için aşağıda listelenen metodlar takip edilebilir: Sıvı numunelerdeki PCBlerin ekstraksiyonu için: EPA Method 3535A Solid Phase Extraction-SPE (Ocak 1998): Sıvı numunelerden ekstraksiyon diski kullanılarak PCBlerin belirlenen bir çözücüye aktarılması, Katı numunelerdeki PCBlerin ekstraksiyonu için: EPA Method 3540C Soxhlet Extraction (Aralık 1996): PCB içeren katı numunelerin gaz kromatograf (GK) ile ölçümü öncesi Soxhlet aparatı ile ekstraksiyonu, Oluşan ekstraktlerin PCBler dışındaki analizi etkileyecek kimyasallardan arındırılması için: EPA Method 3630C Silica Gel Cleanup (Aralık 1996): Numunelerin GK ile ölçümü öncesi temizlenmesi, PCBlerin analizi için: EPA Method 8082A PCBs by Gas Chromatography (Kasım 2000): Numunelerin Gaz Kromatografi/Elektron Yakalama Dedektörü ile ölçümü

30 Sahada PCBler ile kirlenmiş bölgelerin kabaca belirlenmesini sağlayabilmek için: EPA Method 9078 Screening Test Method for Polychlorinated Biphenyls in Soil: PCBlerin katı numunelerde eleme amacıyla sahada kabaca DEXSIL L2000 PCB/Klor Çözümleyici ile ölçümü. Testler neticesinde elde edilen PCB özütlü numunelere ait sonuçlar, Aroclor, Clophen gibi ticari karışım veya tekil PCB bileşiği bazında sunulabilir. Ancak PCB kirliliğinin tayini için özütleme işleminin devamında kullanılacak uygun ölçüm yönteminin belirlenmesi gerekmektedir ve ölçüm maliyeti test sonucunun niteliğine ve niceliğine bağlıdır. İnce tabaka kromatografisi (İTK). (toprak ve yağ numuneleri) Bu yöntem özellikle, yağ, toprak ve ticari PCB preparatlarındaki PCB düzeyini test etmek için kullanılabilir. Her zaman kesin sonuç vermeyebilir. Gaz Kromatografisi (GK). GK testleri, n-heksan gibi az miktardaki yağ veya uçucu solventler içindeki organik kimyasalların var olup olmadığını test ederler. Transformatör yağı, bir solvent ile inceltilerek cihazın içine enjekte edilerek analiz edilebilir. GK numuneyi buharlaştırır ve mevcut olan çeşitli organik kimyasalları ayıran uzun bir kolon vasıtasıyla püskürtür. Kolonun ucunda yer alan çeşitli dedektörler numunede mevcut olan her bir kimyasalın miktarına orantılı olarak bir sinyal üretirler. Örneğin elektron yakalama dedektörleri klorlu kimyasalların varlığına çok duyarlıdır ve mevcut olması muhtemel klorsuz kimyasallara tepki vermediği için genellikle PCB analizlerinde kullanılırlar. Kütle spektrometresi dedektörleri GK ile ayrıştırılamayacak farklı kimyasalları ayırt eder ve bu nedenle PCB dışında pek çok kimyasalın mevcut olduğu numuneleri analiz etmek için veya belirli PCB bileşiklerinin varlığının analizi için kullanılabilir. Gaz/ Sıvı Kromatografi/ Elektron Yakalayan Dedektör. (hava numuneleri) Bu yöntem, PCB yi absorbe eden bir malzeme üzerinden havayı geçirerek hava numunesindeki PCB konsantrasyonunu analiz edebilir. Absorbe edilen PCB derhal malzemeden geri alınır ve elektron yakalayan gaz-sıvı kromatografisi elektron yakalama dedektörü yardımıyla kullanılarak yeni karışım analiz edilir. Sonuçlar standart bir PCB konsantrasyon eğrisi ile kıyaslanır. Kapalı bir ortamdaki, örneğin PCB lerin dökülebildiği bir binada, hava numunesi test ediliyorsa bu yöntem kullanılabilir. Dolgulu Kolon Gaz kromatografi/ Elektron Yakalama Dedektörü. (dökülen sıvı ve transformatör yağı numuneleri) Elektron yakalama dedektörü sahip dolgulu kolon gaz

31 kromatografısi (GK/EYD) hassas ve masrafsız bir testtir. Bu prosedür sıvının döküldüğü alandan alınan numunenin, transformatör yağının ve diğer benzer araçların analizinde kullanılabilir. İnce Kolon Gaz Kromatografisi. (katı ve sıvı numuneler) Bu yöntem katı ve sulu özütlerde PCB konsantrasyonunu belirlemek için kullanılır. İnce kolonlar elektron yakalama dedektörleri veya elektrik ileten dedektörler ile birlikte kullanılabilir. Bu yöntem daha hızlıdır ve daha iyi çözüm sağlar. Ayrıca, dolgulu kolon gaz kromatografisinden daha seçicidir. Bu yöntem katı veya sıvı döküntüsünün olduğu alanda veya muhtemelen transformatör yağı veya diğer elektrikli ekipmanların sıvılarını test etmek için kullanılabilir. Gaz Kromatografi/ Hall Elektrik İleten Dedektör. (yağ ve sıvı numuneler) Bu yöntem, atık yağ, hidrolik sıvı, kondansatör sıvısı ve transformatör yağı içindeki PCB yi seçici bir şekilde tespit eder. Hall elektrik ileten dedektörüne sahip gaz kromatografısi, elektron yakalama dedektöründen daha düşük hassaslıkta sonuç verir. Gaz Kromatografi/ Kütle Spektrometresi. Bu yöntem PCB lerin belirli şekilde tespit edilmesini sağlar. Ancak bu yöntem genellikle, yukarıda bahsedilen diğer birkaç yönteme kıyasla düşük düzeydeki PCB karşısında daha az hassastır, uygulanması zordur ve nispeten pahalıdır. Termal Ekstraksiyon/ Gaz Kromatografi/ Kütle Spektrometresi (TE/GK/KS). (toprak, çamur ve katı numuneleri) Bu yöntem toprak, çamur ve katı atıklardaki PCB lerin hızla belirlenmesini sağlar. 7 PCB ATIKLARININ BERTARAF TEKNOLOJİLERİ Bertaraf veya arıtım kelimeleri genellikle belirli bir faza (sıvı, katı veya gaz) uygulanan teknolojiler için kullanılırken, remediasyon sınırları belirli, kirlenmiş bir bölgenin temizlenmesi olarak tanımlanmaktadır (Watts, 1997). Bu bağlamda, PCBler endüstrilerde kullanıldığı şekliyle yüksek derişimde yağlar olarak bertaraf edilebileceği gibi, geniş bir bölgede düşük derişimlerle kirlenmeye sebebiyet vermelerinden dolayı kapsamlı remediasyon çalışmalarını gerektirebilir. Geçmişte tipik olarak uygulanan teknolojiler

32 PCBlerin tam anlamıyla parçalanması veya yok edilmesinden çok, saklanması veya düzenli depolanmasına yönelikti. Sürdürülebilir kalkınma prensipleri de göz önünde bulundurularak günümüzde PCBlerin tamamen yok edilmesine yönelik teknolojiler ön plana çıkmaktadır. Dolayısıyla, PCBlerin bertarafında ana amaçlar hacim azaltma veya faz değiştirme değil, var olan ve potansiyel toksik etkiyi en aza indirgemek için PCBlerin yapısında değişiklik yaratmaktır. PCBler, önceki bölümlerde de kullanım alanlarında detaylandırıldığı gibi, pek çok amaçla kullanılmışlardır. Buna bağlı olarak da ekipmanların, kabloların, yağların, toprak ve benzeri çevresel matrislerin kirlenmesi sözkonusu olmuştur. Bertaraf teknolojilerini, özellikle PCBlerin içinde bulunduğu matris ve derişim etkilemektedir. Örneğin, PCBli yağ içeren transformatörler ve içlerinden çıkan yağlar için farklı bertaraf yöntemlerine başvurulabilir. Genel olarak PCBler üç yolla bertaraf edilebilmektedir: 1100 o C den yüksek ısılarda yakma, kimyasal yönetmlerle klorsuzlaştırma ve biyolojik (aerobik/anaerobik) yöntemlerle klorsuzlaştırma (bifenil yapısını klordan arındırma) ve hatta bifenil yapısının parçalanması. Kimyasal yöntemler PCB klorsuzlaştırma/parçalama hızlarının mikrobiyolojik olanlara oranla çok daha yüksek olmaları sebebiyle avantajlı olabilmektedir (Chang ve digerleri, 2003). Yakma, günümüzde PCBlerin parçalanmasında kullanılan en yaygın yöntem olmasına karsın, kontrollü koşullar sağlanamadığı takdirde PCBlerden çok daha toksik olan poliklorludibenzofuranlar ve dioksinlerin (PCDD/F) oluşmasına sebep olmakta ve ciddi sağlık riski oluşturmaktadır. Bu nedenle yakmaya alternatif olabilecek kimyasal ve biyolojik yöntemlerin geliştirilerek PCB karışımlarının bertarafında kullanılması giderek önem kazanmaktadır. Buna yönelik olarak UNEP, PCBlerin bertarafında halihazırda kullanılan yakma dışı teknolojileri inceleyen bir çalışma gerçekleştirmiştir.

33 Transformatörlerin bertarafında izlenecek yol 7.1 Yüksek Isılı Yakma Fırını (Incineration) Yüksek ısılı yakma fırınlarının tümü Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (IPPC) yetkilendirmesi altında çalışmalıdır. Böylece havaya, suya ve toprağa yapılan emisyonların gözlemlenmesi ve bu emisyonların ulusal ve uluslararası yasalarla belirlenen limitlerin altında olduğundan emin olunması sağlanır. Bu durum, kapasitelerine (1ton/gün den 2 ton/saat e kadar) bakılmadan tüm yakma fırınları için geçerli olmalıdır. Fırının çalışma sıcaklığı 1100 C dereceden yüksek, alıkonma süresi ise en az 2 saniye olmalıdır. Ayrıca tamamen yakılması için yeterli oksijen tamamen karışmasını kolaylaştırmak üzere yeterli türbülans yaratılmalıdır. Yakma fırınına gönderilmeden önce kontamine haldeki ekipmanların ön işlemlerden geçirilmesi gerekir. Örneğin, kapasitörler, oluşan basınçla patlamayı önlemek için mutlaka delinmelidir. Gerekli koşullar sağlandığında yok etme verimi yaklaşık %99,9999 dur Yakma fırınlarında son ürünler karbondioksit, su ve inorganik küldür. Klor, hidrojen klorür gazına dönüşür ve emisyon kontrol ekipmanları tarafından tutulur. Yakma fırınlarının çalışma koşulları devamlı olarak gözlemlenmeli, PCB ler ve diğer klorlu maddeler yanarken PCDD/F

34 oluşumu önlenecek şekilde ayarlanmalı, NOx, SOx ve partikül maddeler gibi diğer kirleticiler kesin surette regüle edilmelidir. Bunların yanı sıra ortamda stabil elektrik & su kaynakları, devamlı yakıt imkanı, atık ve diğer malzeme kaynakları, analitik laboratuvarlar, emisyon monitörü gibi kompleks destekleyici altyapılar gereklidir (UNEP, 2004*1). Tüm bunların yanısıra, yakma yöntemi BAT (Best Available Technologies for Waste Sector, 1996) dökümanında önerilen en eski yöntemdir. Yakma Fırınları Kullanılarak Yapılan Bertaraf Prosesleri 7.2 Klorsuzlaştırma Yöntemleri (Dechlorination Processes) Gaz Fazında Dehidrojenasyon (Gas Phase Dehydrogenation) Bu yöntem tipik olarak PCB li transformatörlerin, kapasitörlerin ve yağların bertarafında kullanılır. Çok amaçlı ekipmanların temel tesislere yapılan eklemeleriyle geniş

35 spektrumdaki KOK atıklarıyla başa çıkmaya yardımcı olur. Yüksek ısıda (850 C civarı) hidrojen ile reaksiyon sonucu kimyasallar öncelikle metan ve hidrojen klorüre dönüşürler. Bertaraf verimi PCB ler, dioksinler, furanlar için %99,9999 dur. Sistem kapalı olduğundan herhangi bir emisyona sebep olmaz (UNEP, 2004). Sadece bir adet ticari tesis (Avustralya da) ve bir adet deneysel tesis (Kanada da) işletimdedir. Başlangıç aşamasında toprak, kapasitör ve transformatörler gibi büyük birimler için kullanılmak üzere geliştirilmiştir. İşletim tesisleri nispeten daha büyük çaplıdır (yaklaşık 3000 ton/yıl). Teorik olarak her ölçüde inşa edilebilir. Sürekli besleme yerine kesikli besleme ile çalışır. Tesisler mekanik olarak gelişmiş olduğundan işletimleri sırasında kalifiye personele ihtiyaç duyulur. Teknoloji mevcut olmasına rağmen geniş çapta atık türleri için henüz kanıtlanmış bir proses değildir. Yakma fırınlarından kaynaklanan ikincil dioksin oluşumu probleminden bağımsız bir alternatif sunması açısından önemlidir. UNIDO pilot programı Filipinler de ve Hırvatistan da uygulanmaya başlanmıştır (BASEL). Gaz Fazında Dehidrojenasyon Yöntemi ile Bertaraf Prosesleri Baz Katalizörlü AyrıĢtırma Metodu (Base Catalyzed Decomposition) Bu yöntem yüksek bertaraf verimine sahip olup (%99,9999), iki aşamalı prosesten oluşmaktadır. İlk aşamada kontamine haldeki ortam daha düşük konsantrasyondaki alkali madde (sodyum bikarbonat gibi) ile karıştırılır. İkinci aşamada ise asıl parçalama işlemi için

36 hidrojen transfer reaksiyonu gerçekleşir. Taşıyıcı yağ 326 C dereceden yüksek seviyede ısıtılarak ortamda süspansiyon ve hidrojen verici görevini üstlenir. Sodyum hidroksit ve uygun katalizörler eklenerek hidrojen taşıyıcı yağdan alınır ve bağlı klorların hidrojenasyonunu gerçekleştirir. Ortamdaki diğer maddelerle beraber reaksiyondan son ürün olarak su buharı ve sodyum klorür çıkar. Çamur sonrasında nötrleştirilerek depolama sahalarına gönderilebilir. Bu yöntem 50 mm boyutunda veya daha küçük parçaya ayrılmış olan ekipmanlar için kullanılabilir. Modüler, taşınabilir veya fiks tesis olarak tasarlanabilir. Katı madde bertaraf birimi 100 kg/sa and 20 ton/sa arasında yükü karşılayabilir düzeydedir. Bunların yanısıra Çek Cumhuriyeti nde Spolana Neratovice de çok yüksek düzeyde KOKlar ile kontamine olmuş iki adet binanın bertarafı için birkaç yıl süren teknoloji tartışmalarından sonra termal desorpsiyon sonrası gaz fazında dehidrojenasyon uygun teknoloji olarak seçilmiştir. Pek çok şekil ve büyüklükteki kontamine olmuş malzeme için en uygun yöntemin bu olduğuna karar verilerekiki binanın tüm kısımları (beton, tuğla, ekipman, civar toprak, vs.) yılları arasında tamamlanan bir süreçte bertaraf edilmiştir. Baz Katalizörlü Ayrıştırma Metodu ile Bertaraf Prosesleri

37 7.2.3 Sodyum ile Ġndirgeme Metodu Sodyum ile indirgeme metodunda mineral yağlardaki PCB ler metalik sodyum kullanılarak parçalanır. Bu teknoloji aktif haldeki transformatörlerin temizlenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır (UNEP, 2004). Son ürünler, halojen olmayan polifeniller, sodyum klorür, petrol bazlı yağlar ve sudur (ph>12). Taşınabilir ve yerinde tesisler olarak kullanımdadır ve günlük litre PCB içeren yağ temizleme kapasitesine sahiptir ppm e kadar PCB içeren yağlar bu yöntemle temizlenebilmektedir (UNEP, 2004). Bu yöntem özellikle yerinde dekontaminasyon için çok uygun olması bakımından Türkiye koşullarında halen kullanılmakta olan yüzlerce transformatörün temizlenmesi için efektif olarak kullanılabilir. Sodyum ile İndirgeme Metodu Bertaraf Prosesi Süper-kritik Su Oksidasyonu Metodu Proses kısaca organik bileşiklerin yüksek sıcaklık ve basınçta süper-kritik sularda çözünmesi ve tehlikesiz bileşiklere dönüşmesidir. Bu metot sayesinde zehirli ve zararlı organikler tamamen kapalı bir sistem içinde oksidant (oksijen veya hidrojen peroksit)

38 kullanılarak 374 C derece ve 22.1 MPa den yüksek basınçlarda parçalanır. Son ürün olarak karbon dioksit, su ve inorganik asit veya tuz ortaya çıkar. Sistem sadece likit atıklar veya 200 mikrondan küçük katı atıklar için kullanılabilmektedir. Bu proses deneme aşamasında olup henüz ticarileştirilmemiştir (UNEP, 2004). Süper-kritik Su Oksidasyonu Metodu ile Bertaraf Prosesleri Plazma Ark Metodu Atıklar plazma arkın içine enjekte edilir ve bileşen atomlarına ayrılmaları için aşırı yüksek sıcaklıklara ( ºC) maruz bırakılırlar Sadece Avustralya da bilinen bir işletim tesisi mevcuttur. Bertaraf maliyeti yakma fırınından fazladır ve imha verimi değişkendir. Sistem uygun işletilmediği takdirde PCDD/Fler istenmeyen düzeylerde açığa çıkabilir. Son ürün olarak ortaya argon, karbon dioksit ve su buharı ile inorganik sodyum tuzları çıkar. Atıktaki organik kimyasallar element ve atomlarına ayrıldıktan sonar soğutma yerinde tekrar birleşirler. Sıvı atıklar en verimli şekilde bertaraf edilebilirken, kontamine haldeki toprak ve neredeyse akışkan olmayan sıvılar veya çamur ön işlemden geçirildikten sonar bertaraf edilebilmektedir (UNEP, 2004).

39 Plazma Ark Yöntemi ile Bertaraf Prosesleri Piroliz Metodu Piroliz metodunda oksijen olmadan organik maddelerin gazifikasyonu ve mineral kısımların erimesi işlemidir. Organik materyaller erimiş metal fıçılarında yüksek ısılarda ayrıştırıldıktan sonra ortaya gaz ve geri dönüştürülebilen veya depolama sahasına gönderilmek üzere inert metaller çıkar. Plazma içerisine yanmayı sağlamak için hava ile beraber argon, karbon dioksit veya nitrojen gönderilir, ortaya çıkan gazlar ise tankın üstünden çıkış yaparken atık materyaler (katı, sıvı veya gaz) yan taraftan giriş yapar. İnorganik kısım ise reaktörün içinde indirgenmiş metal veya camsı maddelere dönüşür. Çıkış yapan gazlar filtrelerden geçtikten sonra sentez gazı olarak kullanılabilir. Süreç endotermik olduğundan ciddi enerji ihtiyacı vardır. Günlük kapasitesi yaklaşık 10 ton olarak ticari kullanımda bulunmaktadır. ABD de bu teknoloji, ticari işletmelerin eşiğine gelmiş haldedir. Bu, yakılması imkansız olan organo-metalik pestisitlerin imhasında uygun bir teknoloji olarak düşünülmektedir (UNEP, 2004).

40 Piroliz Metodu ile Bertaraf Prosesleri ErimiĢ Tuz ile Oksidasyon Metodu Organik kimyasallar erimiş alkali tuz yataklarına serilir ve yaklaşık ºC derecelerde güvenli depolama sahalarına gönderilmesi gereken ve tuz yataklarında arta kalan inorganik tuzlara ayrıştırılırlar. Son ürün olarak karbon dioksit, azot gazı ve su ortaya çıkar. Proses, yüksek imha gücüne sahip diğer teknolojilere oranla önemli ölçüde pahalıdır. Kontamine olmuş materyaller veya kuru formüle edilen pestisitler gibi büyük miktarda inert madde içeren materyaller için uygun değildir (UNEP, 2004) ÇözünmüĢ Elektron Metodu Serbest elektron ve metal katyonlar içeren (sodium, lityum veya kalsiyum) susuz amonyak içinde oda sıcaklığında çözdürülerek organik bileşiklerde olan halojenler çıkartılır. Çözünmüş elektronlar su, demir bileşikleri, oksijen ve karbon dioksitten negative yönde etkilenir. Bu yüzden yüksek oranda su içeren materyaller öncelikle susuzlaştırılmalıdır.

41 Güncel kullanımda günlük 10 tona yakın bertaraf kapasitesine sahiptir. Öncelikli olarak halojenli kirlilik içeren toprakları dekontamine etmek amacıyla tasarlanmıştır (UNEP, 2004). 7.3 Dekontaminasyon Yöntemleri Termal Desorpsiyon Bu yöntem tipik olarak kontamine toprakları temizlemek için kullanılır. Döner fırında organik kontaminasyonların buharlaştırılmasıyla çalışır. Gaz fazındaki kirleticiler daha sonra yakma fırınında ikincil yakıcı ile yok edilir. Toprak proses oranları toprağın nemine, kil partikülü içeriğine ve kontaminasyon seviyesine bağlı olarak belirlenir. Tipik olarak maksimum 2000 ppm derişiminde toprak kontaminasyonlarını temizlemek için lisans alınmıştır. Yakma fırınları ile benzer ölçeklidirler. Proses oranları oldukça yüksektir, ör. tipik olarak ton/saat m 3 lük temizlenmesi gereken toprak mevcut olmadığı takdirde genellikle mobil tesis kurulumu ekonomik olmamaktadır. Termal Desorpsiyon Metodu ile Bertaraf Prosesleri

42 7.3.2 Kimyasal Dehidrojenasyon Kimyasal dehidrojenasyon teknolojisi tipik olarak maksimum %5 PCB veya PCDD/F içeren toprak ve yağlar için kullanılmaktadır. Taşınabilir bir teknoloji olduğundan sahaya götürülebilmektedir. Bu teknoloji, pahalı yöntemlerle donanımı ortadan kaldırmaya gerek duyulmadan, transformatör yağlarındaki PCB konsantrasyonunu düşürebilmektedir. Sızıntı belirtisi olmayan ve düzgün biçimde çalışan ekipmanın sadece ömrünü uzatmak amacıyla yapılmalıdır. ABD de kontaminasyon sahalarında tesis işletimi ile ilgili geniş çaplı deneyim mevcuttur Yeniden Kullanım Bazı PCB içeren materyal yeniden kullanılabilir. Tipik olarak PCB li transformatörler bakımları sırasında düşük konsantrasyonlu PCB li yağ ile doldurulmuş olabilirler. Kapasitörler etkin biçimde kullanma süreleri dolana kadar bozulma veya sızma belirtisi göstermedikçe kullanımda kalırlar. PCB içeren izolasyonlu transformatörler tekrardan PCB içermeyen malzemelerle izole edildiğinde etkin kullanım sürelerinin sonuna kadar güvenle işletilebilirler. Bütün bu aktiviteler elektriğin üretim ve dağıtımı sonucu PCB ekipmanlarının oluşturduğu, süregelen ve gözardı edilmiş risklerin tanımlanmasına olanak verir. Servisten kaldırılan herhangi bir parça kayıt altına alınmalı ve genel atık döngüsüne katılmamalıdır KarıĢtırma/Yakıt olarak Kullanım PCB li yağlar ile diğer yağların karıştırılma seçeneği ve ortaya çıkan materyali yakıt olarak kullanma cazip bir bertaraf yöntemi olarak gözükse de bu seçeneği değerlendirirken dikkatli olunması gerekir. Karıştırma işleminde yeterli düzeyde sağlık, güvenlik ve çevresel güvenliği denetleyici uygulamalar mevcut olmalıdır. Geçmişte, karıştırma için kullanılan sıvılar üzerindeki sıkı kontrollerle 50ppm in altındaki PCB düzeyleri için bu yöntem uygulanmaktaydı. PCB yakma işlemi çok düşük konsantrasyonlarda bile PCDD/F oluşumu ile

43 sonlanabilir. Bu seçenek gelişmekte olan ülkelerde KOK ları iyileştirmek yerine daha kötü düzeylere getirebileceğinden dikkatli olunmalıdır Elektrokimyasal Oksidasyon Düşük ısı ve basınçta, elektrokimyasal olarak üretilmiş olan yükseltgeyiciler, PCBler gibi organoklorlu bileşikler ile tepkimeye girerek, karbondioksit, su ve inoranik iyonların oluşumuna sebep olur. Bir elektrokimyasal hücre, organik bileşikler için asit solüsyonu içinde oksitleyici madde üreterek bunu gerçekleştirebilir. değildir. Sistem henüz ticari amaçlı işletimde 7.4 Yerinde Remediasyon Darbeli Basınç Teknolojisi Darbeli basınç teknolojisi, yüksek ivmedeki akışkanların basınç darbeleriyle toprakta bulunan kirleticileri hareketlendirmesi, taşıması ve toprakla kayalar arasından geçişini sağlayarak onları bölgeden uzaklaştırmasına dayalı bir remediasyon yöntemidir (Şekil II. ***). Bu yöntemle, deprem sonrası oluşan yer hareketlerine benzeyen yüksek amplitüt ve düşük frekanslı yeraltı basınç dalgaları oluşturulur. Oluşan basınç darbeleri porları açarak porlar arası bağlantıyı artırır ve enjeksiyon sistemiyle kalıntıların hareketini ve faz ayrımını optimize eder. Basınç darbeleri böylece, yeraltı su düzeyinin altında bulunan PCB kontaminasyonunu hareket ettirerek yüzeye doğru çekilip toplanmasını sağlar. Bu yöntem diğer klasik metotlara göre oldukça hızlı yerinde remediasyon sağlar.

44 Darbeli Basınç Teknolojisi Bertaraf Prosesleri Toprak Buhar Ekstraksiyonu ve Hava Dağıtıcı (Soil Vapor Extraction & Air Sparging) Toprak buhar ekstraksiyonu (TBE veya SVE-Soil vapor extraction) yeraltı suyu üzerinde bulunan uçucu ve yarı uçucu organik kirleticilerin buhar halinde topraktan uzaklaştırılmasına dayalı bir yerinde remediasyon yöntemidir. Buharlaşan kirleticiler, toprak içerisine enjekte edilen hava ile beraber vakumlanarak bertaraf tamamlanır. Hava dağıtıcı (air sparging) yöntemi ise hem yeraltı suyunun altında kalan kirlenmiş bölgeler hem de kontamine topraklar için uygulanabilir. Hava yeraltına pompalanarak kimyasalların buharlaşması hızlandırılır ve böylece kirleticiler ortamdan kolayca uzaklaştırılmış olur. TBE metodunda olduğu gibi oluşan buhar vakumlanır ve kontamine alan temizlenmiş olur. Her iki yöntemde de, kolay buharlaşan çözücüler ve yakıt türündeki kirleticilerin temizlenmesinde daha etkili şekilde çalışır. Ayrıca TBE ve hava dağıtıcı sistem, toprak ve

45 yeraltı suyunun aynı anda kirli olduğu bölgeler için birlikte kullanılabilir. Önemli olan, vakumlanan havanın sonrasında düzgün şekilde toplandığından ve bertarafının sağlandığından emin olmaktır. Toprak Buhar Ekstraksiyonu ve Hava Dağıtıcı Bertaraf Prosesleri Yüzeyi Örtme (Capping) Yüzeyi örtme, düzenli depolama sahalarındaki uygulamalara benzer şekilde, kontamine olmuş alanların üzerini uygun şekilde kapama metodudur (Şekil II. ***). Bir başka deyişle, sahadaki kontaminasyon giderilmez fakat çevreyle olan teması kesilmiş olur. Bu sayede tehlikeli materyaller, yağmur sularıyla beraber yeraltı sularına, göl veya nehirlere sızmaz, rüzgarla beraber uzaklara taşınmaz. Yüzeyi örtme işlemi, kontamine olmuş bölgenin üstüne tek kat asfalt dökülerek kapatılmasıyla yapılabilir. Ancak genellikle, en üstte yağmuru tutması için ekili toprak bulunan, altında sızıntı sularını toplamak için tesisatın olduğu çakıllı tabakadan oluşan çok katlı bir kaplama işlemi tercih edilir. Bu kaplamanın en altına ise geomembranla çevrilmiş sızıntı oluşumunu tamamen engelleyen killi toprak

46 yerleştirilmelidir. Yapı deformasyona uğramadığı sürece çok uzun yıllar boyu güvenli bir izolasyon sağlar. Ayrıca, üzeri örtülen alanın yanlarına konan gözlem kuyuları ile yeraltı sularını düzenli olarak kontrol etmek gerekmektedir. Su ile doğrudan ve sürekli temas halinde bulunan kirlenmiş sedimanlar için kontaminasyonun çevreyle temasını kesmek için farklı malzemeler ile yüzeyi örtme işlemi gerçekleştirilebilir. Bunlar kum bazlı yüksek arazi toprağı, kumlu sediman gibi genellikle granüler yapıdaki materyallerden oluşur. Öte yandan bazı sediman kontaminasyonlarında türbülans, erozyon gibi tehlikelere karşı daha kompleks yüzey örtme tasarımları veya yüzeyi örtmede kullanılacak kumlu malzemenin daha kalın olarak serilmesi gerekebilir. Bu sebeple, özel yapılmış bazı malzemeler kimyasal izolasyon kapasitesini arttırıp kumlu örtü malzemesinin daha ince yapıda kullanılmasına olanak tanır. Örnek olarak, tasarlanmış killi agrega malzemeler ve reaktif/adsorptif malzemeler (aktif karbon, apatit, kömür, zeolit, ZVI, organokil) kullanılabilir. Bu malzemelerin bir ya da birkaçını içinde barındıran kompozit geotekstil matlar zamanla ticari olarak bulunabilir hale gelmektedir. Toprak Yüzeyini Örtme Prosesleri

47 Sediman Yüzeyini Örtme Prosesleri Gözlenen Doğal Atenüasyon/Azalım (Monitored Natural Attenuation) Doğal atenüasyon yeraltı sularında veya toprakta olan kirliliğin doğal proseslerle arındırılmasına dayalı bir bertaraf yöntemidir. Doğal atenüasyon, kirli sahaların çoğunda gerçekleşen bir proses olmasına rağmen sadece uygun koşullar sağlandığında bu alanların hızlı ve tam anlamıyla temizlenmesini sağlar. Uygun koşulların sağlanıp sağlanmadığı izlenerek doğal atenüasyon prosesinin başarısı test edilir. Bu işlemede gözlenen doğal atenüasyon (GDA) adı verilmektedir. GDA prosesi kirlilik kaynağının ortadan kaldırıldığı durumlarda daha etkili şekilde ilerler. Toprak ve yeraltı suyu düzenli olarak izlenerek bölgede bulunan kirlilik doğal yollarla temizlenmeye bırakılır. Doğal yollarla gerçekleşen bu proses, dört farklı şekilde gözlenebilir. Bunlardan ilki, yeraltında bulunan mikroorganizmaların bölgede bulunan kimyasalları zararsız gazlar ve suya dönüştürmesidir. İkinci olarak, kirliliğin içinde bulunan kimyasalların toprağa tutunması ve yer altı suyuyla beraber bölgeyi terk etmesidir. Bu yolla kirlilik temizlenmiş olmaz, sadece bölgeden uzaklaşmış olur. Bir başka proses ise, kirleticinin toprak ve yer altı suyunda ilerlerken temiz su ile karışıp seyrelmesidir. Son olarak, kirlilik içinde bulunan uçucu kimyasallar toprak veya yeraltı sularından buharlaşarak havaya karışır ve güneş tarafından parçalanmaya uğrayabilir.

48 a. b. c. d. Gözlenen Doğal Atenüasyon/Azalım Bertaraf Prosesleri Kirlenmiş bölgeye bağlı olmakla beraber, yeraltında gerçekleştiği ve kazı veya inşa gerektirmediği için diğer metotlar kadar etkili ve hızlı bir remediasyon sağlar. Ayrıca, GDA sonucunda depolama sahasına gönderilmek üzere herhangi bir atık çıkmaz, işçiler kirlilikle temas etmez ve remediasyon işlemi sırasında daha az sayıda ekipman ve işçi gerektirir. Bu sebeplerden ötürü, GDA yöntemi uzun yıllar süren proses kontrol/gözlemi gerektirse de diğer metotlara kıyasla daha ucuz bir bertaraf yolu olabilmektedir Biyolojik Arıtma Biyoremediasyon düşük seviyede PCB ile kontamine olmuş toprak veya sedimanlar için uygulanabilen bir dekontaminasyon yöntemidir. Yıllardır süren araştırmalara rağmen PCB ile kontamine olmuş toprak ve sedimanlar için etkili bir saha remediasyonu tekniği oluşturulamamıştır. Laboratuvar testleri aşamasında hem aerobik hem de anaerobik biyoremediasyon yöntemlerinde elde edilen sonuçların başarısı saha çalışmalarına geniş çapta aktarılamamıştır.

49 Yöntem kompleks bertaraf üniteleri gerektirmemesine rağmen, uygulama aşamasında uzman personele ihtiyaç vardır. Genellikle, remediasyon sırasında birden fazla bakteri türü kullanımı gerekir ve uygun koşulların sağlanması bakteri seçimi ve test aşamaları vs.- uzun zaman alabilir. Ayrıca, bazı durumlarda UV radyasyonu kullanılarak ön arıtma yapmak gerekebilir. 7.5 Düzenli Katı Atık Depolama Sahaları Altyapısı ciddi yatırım gerektiren, uzun vadeli yönetime ve bakıma ihtiyaç duyan tehlikeli atık depolama sahalarına AB ve ABD de genellikle müsaade edilmemektedir. Kalıcı bir çözüm vaat etmediği gibi uygun şekilde tasarlanmadığı takdirde sızıntı suları ve yer altı sularını kirletme potansiyelleri yüksektir. Ayrıca eski depolama sahalarının kazılması ve PCB lerden arındırılması durumunda çok büyük maliyetler gerekir. YURTDIŞINDA PCBLERİN BERTARAFI AMACIYLA KURULMUŞ OLAN TESİSLER Ülkemizde İZAYDAŞ dışında lisanslı nihai bertaraf tesisi bulunmamaktadır. Bununla birlikte Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne göre bu tür atıkların yurtdışına ihraç edilebilmesi mümkündür. Türkiye için Stockholm Sözleşmesi koşullarının geçerli olduğu Ocak 2010 dan itibaren 2025 yılına kadar PCB içeren her tür ekipmanın bertaraf edilmesi gerekmektedir. Bu durumda Türkiye de yeni tesislerin açılmasının yanısıra yurt dışına bunların gönderilerek bertarafın orada gerçekleştirilmesi durumunda yurt dışındaki kapasite hakkında bazı bilgilerin özetlenmesinde fayda bulunmaktadır. Şekilde gösterildiği üzere, Afrika dan, Asya dan, Avustralya dan, Avrupa dan, Latin Amerika ve Karayipler den ve Kuzey Amerika dan toplam 42 tesis UNEP tarafından yapılan ankete cevap vermiştir. Buna göre, aşağıdaki şekil PCB bertaraf veya dekontaminasyon teknolojisi bulunduran tesislerin genellikle gelişmiş ülkeler arasında dağıldığını göstermektedir. Tesislerin ülkeler arasındaki dağılımı ise Şekilde gösterilmiştir.

50 Tesis Sayısının Kıtalar Arasında Dağılımı

51 Tesis Sayısının Ülkeler Arasında Dağılımı UNEP tarafından yapılan çalışmaya göre PCB içeren atıkların bertaraf ve dekontaminasyonunda uygulanan teknolojilerin sayıları Şekilde verilmektedir.

52 Farklı Yöntemlerin Uygulanma Sayıları PCB Bertaraf Teknolojileri farklı bertaraf yöntemlerinin sayıları Şekilde verilmektedir. Günümüzde en yaygın olarak inşa edilmiş bertaraf teknolojisinin yakma olduğu görülmektedir. Bunun dışındaki teknolojilerden sodyum ile indirgeme metodu ise 8 tesis ile başı çekmektedir. Diğer teknolojiler ise birkaç tesis ile temsil edilmektedir. Katalizörlü oksidasyon prosesi ticari olarak kullanımda olmayıp endüstriyel birimlerde klorlu organik bileşiklerin, PCDD/F ve PCB bileşiklerinin bertarafında kullanımları mevcuttur. Süper-kritik su oksidasyonu, çözünmüş elektron teknolojisi ve erimiş tuz oksidasyon metodu ise hali hazırda PCB atıklarının bertarafında kullanımda değildir.

53 Farklı Bertaraf Yöntemlerinin Uygulandığı Tesis Sayıları PCB Dekontaminasyon Teknolojileri Şekil de PCB atıklarının dekontaminasyon teknolojilerinin uygulamalarında solvent dekontaminasyon tekniğinin 12 tesis ile ana teknik olduğu göze çarpmaktadır. Farklı Dekontaminasyon Yöntemlerinin Uygulandığı Tesis Sayıları Test Aşamasındaki Diğer Deneysel Teknoloji Seçenekleri: Mikro emülsiyon elektroliz MnO /TiO Al O katalizörlü degradasyon x Katalitik hidrojenasyon Kendiliğinden yükselen sıcaklıkta dehalojenasyon Ultrasonik ışıma TiO ile foto-katalitik degradasyon 2 Fe(III) ile foto-katalitik degradasyon

54 Elektron ışın enjeksiyonu Ozonlama Biyo-degradasyon/Fenton reaksiyonu Beyaz fungus ile biyoremediasyon Ozonlama/Elektrik deşarjı ile parçalama DARAMEND biyoremediasyon Uçan kül parçalama Erimiş cüruf

55 Termal Desorpsiyon Kimyasal Arıtma Yüksek Isıda Yakma Fırını Bertaraf teknolojisi seçiminde değerlendirilmesi gereken hususlar eknoloji Adı T At ık Türü Son Ürünler Enerji ve Malzeme Gereksinimi Çevre Sağlığı aliyet (US$) M Erişim Kolaylığı Ku rulum ve Taşınabilirlik İşçi Sağlığı ve Güvenliği Halkı n Kabul Edebilirliği Tü m Atıklar Kül genellikle depolama sahasına gönderilir, baca gazları mutlaka gözlenmelidir, arıtma çamuru bertaraf edilmelidir. Yüksek enerji, asgari malzeme. Çevre ve insan sağlığına karşı eksik yanma ve hava emisyonları sonucu bazı riskler taşır. S abit tesisler $1300- $2500/ton askarel $ 500-$1000 /ton katı madde Çoğu ülkede bulunmaktadır. Taş ınabilir; kurulumu 3-6 ay arasında değişir. Maruziy et ihtimalinin oldukça yüksek olmasından dolayı geniş çaplı sağlık ve güvenlik planı oluşturulmalı, işçilerin düzenli sağlık kontrolleri yapılmalıdır. Taşın ma rotası ve potansiyel emisyonlarla ilgili ciddi tepkilerle sık karşılaşılır. Ya ğlar, toprak, sediman, su Temiz yağ, toprak, su geri dönüştürülebilir, çamur bertaraf edilmelidir. Düşük enerji, çok miktarda kimyasal gerekli olabilir a. Çevre ve insan sağlığına karşı düşük oranda risk taşır b. $ 150- $300/ton mineral yağ, toprak veya sediman c <10,000 ppm PCB içeren mineral yağlar için çoğu ülkede, yüksek seviyedeki yağ, toprak, sediman ve su için sınırlı sayıda mevcuttur d. Kol ayca taşınabilir. Orta derecede risk taşımasına rağmen sağlık ve güvenlik planı oluşturulmalıdır. Genel likle kabul edilebilir, ancak kimyasal kullanımı ve taşıma rotası ile ilgili endişelere yol açabilir. Ka tı maddeler, toprak, sediman Temizlenmiş katı maddeler geri dönüştürülebilir. Konsantre edilmiş yağlar bertaraf edilmelidir. Emisyonlar Orta seviyede enerji, asgari malzeme. Çevre ve insan sağlığına karşı eksik desorpsiyon ve hava emisyonları sonucu bazı riskler taşır. $ 40- $100/ton katı madde Çoğu ülkede bulunmaktadır. Kol ayca taşınabilir. Maruziy et ihtimalinin oldukça yüksek olmasından dolayı geniş çaplı sağlık ve güvenlik planı oluşturulmalı, işçilerin düzenli Kimya sal kullanımı ve taşıma rotası ile ilgili endişelere yol açabilir.

56 Katali zörlü Oksidasyon Plazma Ark Termal İndirgeme T eknoloji Adı At ık Türü Son Ürünler Enerji ve Malzeme Gereksinimi Çevre Sağlığı aliyet (US$) M Erişim Kolaylığı Ku rulum ve Taşınabilirlik İşçi Sağlığı ve Güvenliği Halkı n Kabul Edebilirliği gözlenmelidir. sağlık kontrolleri yapılmalıdır. Tü m atıklar (katı atıklar için termal desorpsiyon gereklidir) Temizlenmiş katı maddeler geri dönüştürülebilir. Genellikle başka kalıntı olmaz. Yüksek enerji, Yüksek hidrojen ihtiyacı. Çevre ve insan sağlığına karşı eksik indirgeme ve hava emisyonları sonucu bazı riskler taşır. Reaksiyon sırasında PCDD/F oluşmaz. obil M $ $6000/ton sıvı Henüz sadece birkaç ülkede kullanılmaktadır. Taş ınabilir; kurulumu 3-6 ay arasında değişir. Maruziy et ihtimalinin oldukça yüksek olmasından dolayı geniş çaplı sağlık ve güvenlik planı oluşturulmalı, işçilerin düzenli sağlık kontrolleri yapılmalıdır. Kimya sal kullanımı ve taşıma rotası ile ilgili endişelere yol açabilir. Atıkta önceden PCDD/F varsa bu prosesle bertaraf edilmeyebilir. To prak ve sediman Katılaşan malzeme (cüruf) bertaraf edilebilir veya geri dönüştürülebilir. Baca gazları gözlemlenmelidir. Arıtma çamuru bertaraf edilmelidir. Yüksek enerji, asgari malzeme. Çevre ve insan sağlığına karşı eksik yanma ve hava emisyonları sonucu bazı riskler taşır. $ 500- $1000/ton katı madde Sınırlı sayıda mevcuttur. Taş ınabilir; kurulumu 3-6 ay arasında değişir.. Maruziy et ihtimalinin oldukça yüksek olmasından dolayı geniş çaplı sağlık ve güvenlik planı oluşturulmalı, işçilerin düzenli sağlık kontrolleri yapılmalıdır. Taşım a rotası ve potansiyel emisyonlarla ilgili ciddi tepkilerle sık karşılaşılır ğ, su Ya Bertaraf edilmesi gereken çamur oluşabilir, gözlem yapılmalıdır. Düşük veya orta derecede enerji, asgari malzeme. Çevre ve insan sağlığına karşı eksik bertaraf ve hava emisyonları Bi linmiyor. Yağ geri dönüşümü yapan özel firmalar tarafından kullanılmaktadır. Taş ınabilir; kurulumu 3-6 ay arasında Orta derecede risk taşımasına rağmen sağlık ve güvenlik planı Taşım a rotası ve potansiyel emisyonlarla ilgili endişelere

57 Biyolojik Arıtma T eknoloji Adı At ık Türü Son Ürünler Enerji ve Malzeme Gereksinimi Çevre Sağlığı aliyet (US$) M Erişim Kolaylığı Ku rulum ve Taşınabilirlik İşçi Sağlığı ve Güvenliği Halkı n Kabul Edebilirliği sonucu bazı riskler taşır. Ticari kullanımı sınırlıdır. değişir. oluşturulmalıdır. yol açabilir. To prak ve sediman (henüz kanıtlanmamış) Ancak başarılı pilot denemelerden sonra belli olacaktır, gözlem yapılmalıdır. Düşük enerji, yeniden kullanılabilir malzemeler. Eğer emisyonlar ve güvenlik konusunda dikkatli olunursa insan sağlığına karşı oldukça düşük risk taşır. Bi linmiyor. Ticari olarak kullanımı mevcut değildir. Kol ayca taşınabilir. Orta derecede risk taşımasına rağmen sağlık ve güvenlik planı oluşturulmalıdır. Genel likle kabul edilebilir, ancak kimyasal kullanımı ve taşıma rotası ile ilgili endişelere yol açabilir. a Erimiş alkali metal kullanılan dehalojenasyon işlemi için geçerli değildir. b Erimiş alkali metal kullanılan dehalojenasyon alkali metalin tehlikeli madde kapsamında olmasından dolayı risk potansiyeli yüksek bir işlemdir. c Maliyet büyük oranda tekniğe bağlıdır. d Erimiş alkali metal kullanılan dehalojenasyon metodu kalifiye eleman ve yüksek teknoloji gerektirdiğinden çok yaygın değildir.

58 8 TÜRKİYE DE PCB KONSANTRASYONUNUN BÖLGESEL DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Sanayileşmenin bir sonucu olarak üretilen çeşitli kimyasallar, çevreye salınarak farklı seviyelerde kirliliğe neden olmaktadırlar. Bu kirleticiler arasında poliklorlu bifeniller (PCBler), kimyasal ve termal kararlılıkları nedeniyle, atmosferde uzun mesafeler boyunca taşınmalarının yanı sıra toprakta, sedimanlarda ve sucul faunada birikmeleri sonucu yaygın kirlenmeye sebep olmuştur. İlk olarak 1930 larda üretime başlanmış, 1990 larda yasaklanmıştır, aşağı yukarı 1.3 milyon ton PCB üretilmiştir, 10 binlerce tonun çevrede serbest kalarak yaygın bir çevre kirliliğine neden olduğu bilinmektedir [1]. PCBlerin üretiminin dünya çapında büyük oranda yasaklanmasından dolayı ortamda PCB seviyeleri azalmasına rağmen, PCBlerin fizikokimyasal özellikleri karada ve kıyı bölgelerde yavaş azalma oranlarına neden olmaktadır [2]. Kalıcı organik kirleticilere ilişkin Stockholm Sözleşmesi gibi uluslararası sözleşmeler, uzun süre doğada kalmaları ve gerek çevresel ortamda gerekse de canlı organizmalarda geniş dağılım oluşturmaları nedeniyle kimyasalların tamamen ortadan kaldırılması için ülkeler arasında koordinasyonu sağlar. Stockholm Sözleşmesi 2001 yılında kabul edilmiş ve 2004 yılında yürürlüğe girmiştir. Sözleşmeye göre, bütün taraflar 2025 yılına kadar PCB içeren ekipmanların kullanımını sona erdirmek ve 2028 yılına kadar da 50 ppm den yüksek PCB içeren atıklarının çevreye uyumlu atık yönetimini sağlamak amacına uygun olarak tasarlanmış kararlı çabalar göstermelidirler. Sözleşmeye taraf olan her ülke, beş yılda bir sekreteryaya PCB bertarafı ile ilgli gelişmeleri bildirmek zorundadır. Türkiye sözleşmeyi imzaladıktan sonra, 2009 yılında Sözleşme TBMM nde görüşülmüş (Nisan 2009 Resmi Gazete: 27200), daha sonra Bakanlar kurulunda kabul edilmiştir ( Temmuz 2009, Resmi Gazete: 27304). Yasal prosedür Ocak 2010 da tamamlanmış; ve bu aşamadan sonra Türkiye Stockholm sözleşmesinin yükümlülükleri altına girmiştir. Bu nedenle, PCB içeren ekipmanların kullanımı, envanterinin hazırlanması, kirlenmiş alanların tespiti ve atıkların çevreye uyumlu olarak nihai bertarafı ve kontamine olmuş alanların iyileştirilmesi ile önemli yeni bir aşama başlamıştır. Weber ve diğerlerinin [3] de vurguladığı gibi, şu anki bilgilerin nispeten az olması nedeniyle POP larla kontamine olmuş alanların belirlenmesi, bunların daha sonra iyileştirilmesi için öncelikli olarak geniş kapsamlı bir yaklaşım ve büyük bir çaba gerekmektedir. Bu nedenle Türkiye dahil birçok ülkede, bunların çevreyle uyumlu olarak iyileştirilmesi amacıyla kirlilik noktalarının tespitini sağlayan bütün bilgilerin toplanmasına ihtiyaç vardır.

59 Stockholm Sözleşmesine taraf olan birçok ülke gibi Türkiye de PCBler üretilmemiştir. Dünya üzerinde PCB zaman çizelgesinin aksine Türkiye deki durum belirsizdir. PCBlerin neden olduğu çevresel kirliliğin ilk bulguları deniz kirliliği izleme çalışmalarının bir parçası olarak 1980 lerin öncesine dayandırılabilir [4]. Daha sonra, PCB kirliliğini araştıran çalışmaların sayısı özellikle son yıllarda artmıştır. Meijer v.d. nin [5] referans yüzey topraklarında PCB ve HCB'lerin küresel dağılımı ve birikimi üzerine yaptıkları kapsamlı çalışmada, toplam PCB kullanımının % 86'sının gerçekleştiği 30º ve 60º enlemleri arası küresel kaynak bölgesi olarak tanımlanmıştır. Bu bölgede yer alan Türkiye nin, ithalatçı ve kullanıcı ülke olduğu için sınır ötesi taşıma nedeniyle PCBlere maruz kaldığı bilinmektedir. Bu bağlamda, bu kısımda Türkiye de mevcut ve ilgili bilgilerin özetlenmesi yoluyla bölgesel dağılım değerlendirilmiş ve şu ana kadarki mevcut verilerin izin verdiği ölçüde, bölgedeki (örn. Doğu Avrupa) seviyelerin yanı sıra dünyanın diğer yerlerinde gözlemlenen referans seviyeleri ile karşılaştırma yapılmıştır. 8.1 POLİKLORLU BİFENİLLER Poliklorlu Bifeniller, Stockholm Konvansiyonu tarafından kısıtlanmış bir grup ksenobiyotik klorlu organik bileşiklere verilen isimdir. PCBler, üretim, kullanım ve doğaya salınımlarında hep bifenil yapısında değişen klor sayılarındaki bileşikler (congener) halinde olmuşlardır. Karışımın klor içeriği arttırılarak (kütlece %20-70) bileşik karışımları (genellikle bir karışımda tanesi) şeklinde üretilmişlerdir. PCBler kapalı uygulamaların (kondansatörler, transformatörler, vs.) yanı sıra yarı kapalı/açık uygulamalarda (yağlar, plastikleştiriciler, sıva malzemeleri, mürekkepler, yapıştırıcılar, yangın geciktiriciler, vs.) da kullanılarak piyasaya sürülmüştür lara kadar, PCBlerin, kullanım ve bertarafından sonra çevreye yayılma yollarının çeşitliliği farkedilmemiştir. Bilim çevreleri doğada PCBlerin varlığı ve kalıcılığından ilk kez Jensen in [6] çalışmasıyla haberdar olmuştur. O tarihten itibaren 1977 de Amerika Birleşik Devletleri nde ve son olarak da 1993 de Rusya da üretimleri durdurulmuştur [1]. PCBlerin yüksek miktarda üretimi, piyasaya sürülmesi ve endüstride yaygın kullanımları, ortamda bol miktarda kalmalarıyla sonuçlanmıştır. Analitik tarama tekniklerindeki önemli gelişmelerle birlikte, daha önce çevrede tamamen kararlı halde bulunduğuna inanılan PCBlerin, aerobik ya da anaerobik mikroorganizmalar tarafından parçalanabildiği [7-9] ve fizikokimyasal olarak değişime uğradığı gözlenmiştir [10-12]. Bu gelişmeler, tüm dünyada PCBlerin kaynakları, nihai durumları ve çevreye etkileri ile ilgili daha derinlemesine ve detaylı çalışmaların yapılması sonucunu doğurmuştur.

60 Günümüzde, tarihteki küresel boyutta PCB üretimi ve tüketimi [13], PCBlerin dağılımı ve topraktaki miktarları [5], PCB içeren madde ve ekipmanların belirlenmesi için pratik rehber dokümanlar [14], dünya çapında ulaşılabilir PCB bertaraf tesislerinin envanteri [15] mevcuttur. PCB üretmiş olan ülkeler arasında Aroclor (ABD, Birleşik Krallık), Phenoclor (Fransa), Kaneclor (Japonya), ve Clophen (Almanya) ticari karışımlarının Türkiye de piyasaya sürülmüş olduğu bildirilmiştir [16]. PCBlerin çevreye salınım kaynaklarından başlıcaları eski açık/yarı açık uygulamalar ve kontrolsüz kullanımlar, eski bertaraf faaliyetleri, yasadışı depolama ve kazalar olarak sıralanabilir [2]. 8.2 PCB KİRLİLİĞİNDE GÜNCEL BÖLGESEL/KÜRESEL EĞİLİMLER Stockholm konvansiyonunun ana amacıyla tutarlı bir şekilde, konvansiyonun verimliliğini ölçmek üzere özellikle çevresel matrislerde global izleme çalışmalarına odaklanılmıştır [17]. Kalıcı Organik Kirleticilerin (KOKlar) konsantrasyonlarının küresel eğilimlerinin izlenmesi konvansiyonun en önemli amacının ne ölçüde başarıldığının tespitine olanak sağlamaktadır: KOKların çevreden uzaklaştırılması sayesinde KOK maruziyetinin azaltılması. Bu amaçla, hava kalitesi izlemesi genellikle ilk değerlendirmede kullanılmakta; bunun yanısıra toprak, su gibi diğer çevresel ortamlardan gelen bilgiler ve insan maruziyetine dair veriler destek amaçlı kullanılmaktadır. ABD den pek çok saha da dahil olmak üzere, dünya çapında PCB kirliliğinin en yoğun olduğu sahaların belirlenmesi için pek çok çalışma yapılmaktadır. Erickson [2], Hudson Nehri, NY, New Bedford Limanı, MA, ve Orta Amerika daki Great Lakes i ABD deki en önemli kirlilik bölgeleri olarak değerlendirmektedir. Bu bölgelerde bazen sedimanlarda binlerce ppm PCB bulunduğu gözlemlenirken, dünyada diğer pek çok yerde çok daha düşük PCB konsantrasyonları önemli yerel kirlilik göstergesi olmuşlardır [18-21]. Bu çalışmalar yöntem, amaç vb. çeşitliliğinin genişliği nedeniyle Türkiye deki PCB kirliliğinin kıyaslanmasında referans olarak kullanılmamışlardır. Özetle bu bölümün amacı çeşitli ortamlardaki PCB kirliliğinin kapsamlı bir incelemesini yapmak değil, daha çok, çeşitli ortamlardaki izleme çalışmaları sonucunda toprak/sediman ve hava konsantrasyonları vurgulanarak referans PCB seviyelerine dair yapılan çalışmalara odaklanmaktır. Bu amaçla, Türkiye deki PCB kirliliğinin mevcut durumunun referans düzeylerle mümkün olduğunca bölgenin durumu da göz önünde bulundurularak karşılaştırılabilmesi için Tablo hazırlanmıştır.

61 PCBler söz konusu olduğunda farklı kaynaklardan kirlilik kıyaslanmasının yapılabilmesini zorlaştıran pek çok etken vardır. Bu daha çok PCBlerin doğasından - tek bir bileşikten ziyade pek çok bileşiklerden oluşan gruplar halinde olmaları ve farklı analiz yöntemleri- kaynaklanmaktadır. Literatürde, sonuçlar toplam PCB olarak ifade edilebilir (ör. Aroclor), homolog ya da bağımsız bileşikler (toplam 7 bileşik gibi legal sınırlarda kullanılanlar, toksik eşdüzlemli olanlar, diğer özelliklerine göre seçilenler ya da bazen tüm bileşiklerin listesi). Doğal olarak aynı birimde olsalar bile bu şekilde farklı ifade edilmiş rakamların kıyaslanması zor bir iş olabilmekte ve bu durum da sonuçlara kolay ulaşmayı engellemektedir. Buna rağmen, Türkiye deki PCB kirliliğine dair bilgilerin diğer ülkelerle karşılaştırılabilmesi amacıyla konsantrasyonlar ilgili kaynaklarda bulunduğu şekli korunarak Tablo 1 e konmuştur. Türkiye de mevcut PCB/KOK izlemesi yapan izleme istasyonu bulunmamaktadır, bu yüzden geçmiş kirliliğe dair önemli bir bilgi mevcut değildir. Zamana bağlı hava/toprak/sedimanlarda PCB eğilimlerinin izlendiği çalışmalar PCB seviyelerinde sabit bir azalmayı göstermektedir [22]. Tek istisnai durum 100 yıllık seller sonucu ortaya çıkan beklemedik durumlardır [17]. Sel baskınlarında kirletilmiş sedimanlar batık durumdan tekrar süspansiyon sonucu PCB kaynağı şeklinde rol oynayabilmektedir. Bu yeniden hareketlenme, sucul yaşamda bileşiklerin yeniden dağılımı ve PCBlerin biyolojik olarak ulaşılabilirliğinde artışla sonuçlanmaktadır [17]. 8.3 TÜRKİYE DE MEVCUT DURUM PCB ler Türkiye de hiç üretilmemekle birlikte, 21.yüzyıla kadar ekipman içerisinde (transformatörler gibi) veya değişik yarı açık/kapalı uygulamalar içinde yağ olarak ithal edilmiştir. Enerji üretim/iletim ve yüksek enerji tüketim talebiyle birlikte PCB nin üretim tarihçesi dikkate alınırsa, PCBlerin kullanımının 1960 larda başladığı, dolayısıyla da Türkiye nin PCB ye maruziyet geçmişinin aşağı yukarı 50 yıl olduğu söylenebilir. Türkiye nin PCBlerle ilgili bugünkü durumu hukuki ve çevresel kirlilik boyutları kapsamında incelenecektir HUKUKĠ BOYUT PCBlerin kontrolü kapsamında T.C.Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye nin uluslararası zorunlulukları doğrultusunda PCBlerin kullanımı ve bertarafı ile ilgili bazı yasal düzenlemeler hayata geçirilmiştir. PCBlerin kullanımının kısıtlanması ile ilgili ilk yasal düzenleme 1993 yılında Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği ile başlatılmıştır. Bu Yönetmeliğe göre PCBlerin kullanımı

62 transformatörler, hidrolik sıvılar, kondansatörler gibi özel uygulamalarla sınırlandırılmıştır. Mevcut Yönetmeliklerde PCB seviyelerine açıkça sınırlama getirenler Tabloda listelenmiştir. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre PCB ve PCT ile kirlenmiş ekipman tehlikeli atık olarak sınıflandırılmaktadır. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği tehlikeli atıkların üretimi, toplanması, geçici olarak depolanması, ara depolanması, taşınması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, ithali ve ihracatına ilişkin yasak, sınırlama ve yükümlülükleri, alınacak önlemleri, yapılacak denetimleri tabi olunacak hukuki ve teknik sorumlulukları düzenlemektedir. Yönetmelik, tehlikeli atıkların depolanmasında üç kategori belirlemiştir (Yönetmelik Ek 11-A) ve bunlar arasında sadece inert atık kategorisinde PCBler için sınır değer verilmiştir. Belirli bir atığın inert olarak sınıflandırılabilmesi sınır PCB değeri 1 mg/kg dır. Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Toprak Kirliliğinin Önlenmesi bölümünde PCBler toprak kirliliği parametreleri arasında listelenmektedir. Sınır değer 0,5 mg/kg olarak verilmiştir ancak kirletilmiş alanların rehabilitasyonu ya da bertaraf teknolojilerine dair gereklilikler belirtilmemiştir. PCBlerin ve PCT lerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik, PCB ve PCT içeren madde (yangın geciktirici, yağlama ve kesme yağları vs.) ve ekipmanın (transformatör, kapasitör vs. gibi Ek-4 de verilen liste) çevreye zarar vermeyecek şekilde bertarafını hedeflemektedir. Hacmi 5 dm 3 (L) ve daha fazla PCB içeren madde ve ekipmanları elinde bulunduranlar, bunları Bakanlık PCB envanterine kayıt ettirmekle yükümlüdür. PCB analizleri ile 50 ppm ve üzerinde PCB içerdiği belirlenen madde ve ekipmanlar, Yönetmeliğin Ek-1 ine göre etiketlenir. PCB içeren ekipmanın taşınması, geçici depolanması Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerince yapılmaktadır. PCB içeren ekipmanın nihai bertarafı için son tarih 2025 yılıdır. Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği bazı ağır metal ve halojen parametrelerinin yanı sıra PCB seviyesine göre atık yağları üç sınıfta toplamaktadır. PCB seviyelerine göre atık yağ kategorileri Tablo2 de verilmektedir. I.Kategori atık endüstriyel ve atık motor yağları ile II. Kategori atık endüstriyel yağlar geri kazanılır. Enerji geri kazanımı amacıyla yakılmaları söz konusu değildir. II. Kategori Atık Yağlar ve Geri Kazanım Sonucunda Ürün Kalitesi Tutturulamayan Atık Yağlar enerji geri kazanımı amacıyla ya da ek yakıt olarak kullanılabilir. Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik e göre PCB içeren yeni ürünlerin üretilmesi ya da piyasaya sürülmesi yasaktır. Son olarak Endüstriyel Tesislerden Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği PCBleri Aşırı derece tehlikeli maddeler kategorisi altında sınıflandırmaktadır ve baca gazı emisyon sınırı 0.1 ng/nm 3 olarak belirlenmiştir.

63 Türkiye Avrupa Birliği ile uyum sürecindedir ve pek çok yönetmelik ya değişikliğe uğramış ya da uyum süreci sonucunda yürürlüğe girmiştir yılında AB tehlikeli maddelerle kirletilmiş alanların tespiti ve iyileştirmesini amaçlayan toprak koruma stratejisini benimsemiştir. Bu tasarı, üye devletlerin toprak kirliliğini önlemesini, PCBlerle kirletilmiş alanlar da dahil olmak üzere kirletilmiş alanların envanterini çıkarmasını ve bu alanların iyileştirmesini sağlamasını gerektirmektedir. Türkiye nin kirletilmiş alanların tespiti ve iyileştirilmesine yönelik mevcut yasal düzenlemesinin bulunmamasına karşın, bu konudaki çalışmalar Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Örnek olarak, Birleşik Devletler kimyasal acil durum ve kazaların sorumluluğunun alınması ve kontrolsüz ya da terk edilmiş tehlikeli atık alanlarının iyileştirilmesi amacıyla Superfund olarak da bilinen Kapsamlı Çevresel Sorumluluk, Telafi ve Taahhüt Yasası nı yayımlamıştır. Şu anda, ABD Çevre Koruma Ajansı (USEPA) PCBlerle kirletilmiş alanları Superfund Ulusal Öncelik Listesi ile izlemektedir. Bu tür alanların tespiti için Türkiye nin de benzer bir yol izlemesi gerekmektedir ÇEVRESEL KĠRLĠLĠK BOYUTU Türkiye deki PCB kirliliğinin seviyelerinin değerlendirilmesinde kullanılan kaynaklar, (1) resmi gümrük (ithalat) kayıtları, (2) resmi kayıtlar, örneğin, ÇveOB için/tarafından hazırlanan raporlar (3) uluslararası organizasyonlar tarafından hazırlanan raporlar, konferans bildirgeleri, vs.) oluşmaktadır. (4) bilimsel literatürden (makaleler, PCBlerle ilgili resmi ithalat kayıtları tek başına tutulmamıştır yılları arasında PCBler kimya sanayinde kullanılan diğer yağlar grubunda yer aldığından günümüzde yalnız PCBlere ait bir veri bulunmamaktadır. Bununla birlikte, yılları boyunca PCBler tek başına olmasa da PCBler, PCTler ve PBBler grubu altında sınıflandırılmıştır ve bu PCB ithalatı konusunda bir fikir vermektedir. Zamansal eğilim, 2000 li yıllara kadar bazı dalgalanmalara rağmen hatırı sayılır derecede ithalatı ve sonrasında keskin bir düşüşü işaret etmektedir yılları arasında bu kimyasallar grubu için ülkeler bazında Türkiye nin toplam ithalat miktarları Şekil 1 de verilmektedir. Şekilde de görüldüğü gibi bu dönemde toplam ithalat miktarı 100 metrik tona ulaşmaktadır. İthalat çoğunlukla Almanya, İtalya, İngiltere ve Belçika dan gerçekleştirilmiştir. Kimyasalın üretildiği ülke ve dolayısıyla hangi karışım olduğu (Clophen, Kaneclor gibi) Türkiye de kullanılan PCB karışımlarının tespiti açısından bilgi sağlayabilir. Bu gibi bilgiler PCBlerin akıbeti ve çevresel bozunması ile ilgili yürütülen çalışmalarda faydalı olacaktır.

64 PCBlerin kirletici parametrelere dahil olduğu ilk grup resmi kayıtlar Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Akdeniz Eylem Planı kapsamında Akdeniz Bölgesinde Kirliliğin Değerlendirilmesi ve Kontrolü Programı (MEDPOL) altında Türkiye nin Akdeniz kıyılarında organik kirleticilerin izlenmesinin bir parçası olarak ÇveOB için hazırlanmıştır. İlk grup çalışmalar yılları arasında MEDPOL I. Aşama [30] ikinci grup çalışmalar ise MEDPOL III. Aşama [4] kapsamında paralel zamanlarda gerçekleştirilmiştir. Devam eden çalışmalar, Akdeniz ve Ege sahilleri boyunca sedimanların ve deniz biotasının izlenmesi, MEDPOL III. ve IV. Aşama kapsamında yürütülmüştür ve bu çalışmalarla ilgili olarak 2003 ten bu yana yıllık raporlara ulaşılabilmektedir [31-37]. Bu çalışmaların özeti Tablo 7 de gösterilmektedir ve konu bilimsel literatürdeki diğer çalışmalarla birlikte ilgili bölümde tartışılmaktadır. Bu çalışmaların göreceli yeni olan sonuçları Türkiye kıyıları açıklarındaki sediman ve deniz biyotasında değişen miktarlarda PCBlerin bulunduğunu göstermektedir (ör. İzmir, Göksu, Edremit, Marmaris, Antalya, Taşucu, Çanakkale, Meriç, Mersin, v.d.) [31-37]. İkinci resmi bilgi kaynağı ise Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesi için [38] yılları arasında CveOB tarafından yürütülen bir UNIDO-POPs projesinin çıktısı olarak hazırlanan Ulusal Eylem Planı ve bu belgenin Ocak 2008 tarihli güncellenmiş versiyonudur [39]. Yukarıda bahsi geçen projenin bir parçası olarak yapılan envanter çalışmalarının 2006 raporuna göre [38] PCB içeren 6 kapasitör ve 189 transformatör ortaya çıkmıştır; güncellenmiş Ulusal Eylem Planında ise 290 transformatör ve 1972 kapasitör tespit edilmiştir [38]. Bu ekipmanın bir kısmı gelecekte bertaraf edilmek üzere depolanırken bir kısmı hala kullanımdadır. Elde edilen verilerin, daha kusursuz ve daha fazla katılımın olduğu bir envanter sonucu önemli ölçüde değişmesi beklenmektedir. Sonuçlar, ülkede PCB kirlilik potansiyelinin bulunduğunu ve en azından PCBli ekipmanlardan kaynaklanan kasıtsız salınımdan ötürü potansiyel bir PCB kirliliği riskini ortaya koymaktadır. Türkiye deki PCBlere ilişkin bilgi kaynağı olarak uluslararası raporlar da mevcuttur. Örneğin Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından finanse edilmiş ve UNEP Chemicals tarafından yürütülmüş bir proje kapsamında, kalıcı toksik maddelerden kaynaklanan zararlar ve risklere dair bölgesel değerlendirmeler yapılmıştır. Akdeniz Bölgesi Raporunda Türkiye nin de aralarında bulunduğu 27 ülkenin incelendiği Kalıcı Toksik Maddelerin Bölgesel Tabanlı Değerlendirmesi çalışmasına göre dünya 12 bölgeye ayrılmıştır [40]. Bu raporda Türkiye ile ilgili detaylı bilgi yer almamasına karşın, ordu, sivil ya da diğer kaynaklardan elektrikli ekipman kabul eden bertaraf sahaları potansiyel kaynak olarak vurgulanmıştır. PCBlerin atmosferik taşınımı Avrupa kıtasını da içeren modelleme çalışmaları aracılığıyla incelenmiştir. Türkiye deki atmosferik PCB çökme oranı, modelleme çalışmasında, yaklaşık g/km 2 /yıl olarak tespit edilirken, Avrupa daki oran 2 g/km 2 /yıl ve orta Avrupa daki oran maksimum 20 g/km 2 /yıl olarak belirlenmiştir. Tipik olarak Doğu Akdeniz için daha düşük

65 hesaplamalar yapılmış olup, Doğu Akdeniz Bölgesi ne 6084 kg/yıl PCB çökmesi ile uzun menzilli taşınımdan kaynaklı düşük konsantrasyonlar tespit edilmiştir. Bunlara ek olark 1019 kg/yıl, 219 kg/yıl ve 4140 kg/yıl atmosferik PCB çökmesi sırasıyla; yaş çökelme, kuru çökelme ve fotokimyasal tepkimeler aracılığıyla atmosferden uzaklaştırılmaktadır. Son olarak, 705 kg/yıl PCB nin de Doğu Akdeniz tarafından absorbe edildiği tespit edilmiştir [40]. Bu kaynak PCBlerin uzun menzilli taşınma aracılığıyla Türkiye ye gelme ve burada nihai olarak çökelme ihtimalini vurgulanmaktadır. Bu bulgular, Türkiye yi global kaynak bölgesine yerleştiren Meijer in 2003 [5] çalışmasıyla da tutarlılık göstermektedir. PCBlerin doğaya salınımı en çok PCB içeren ekipmanın tamir edilmesi ya da bertarafı aracılığıyla gerçekleşmektedir. Örneğin gemi sökümü (artık kullanılamaz duruma gelen teknelerin hurda olarak kullanmak maksadıyla elle sökümü) böylesi aktivitelerden biridir. İzmir Aliağa bölgesinde 2002 yılında gemi söküm alanları etrafında yapılan bir saha çalışmasının ardından Greenpeace tarafından bir uluslararası rapor hazırlanmıştır [41]. Bölgeden bir toprak ve 3 sediman numunesi alınmış, bu numunelerin analiz sonuçları Tablo3 ve 4 te sırasıyla gösterilmektedir. Bunlar bilimsel literatürdeki diğer çalışmalarla birlikte ilgili altbölümde tartışılmaktadır. Buna göre gemi sökümü faaliyetleri PCB kirliliğinin önemli bir kaynağı olarak ortaya çıkmaktadır. Yukarıda sözü edilen kaynaklardan ayrı olarak PCB içeren transformatör yağlarının pestisit lindanla birlikte 1972 ile 1982 yılları arasında zirai amaçla kullanıldığı iddia edilmektedir [42, 43]. Ancak uygulamanın miktarı veya gerçekleştiği alanın büyüklüğüne dair hiçbir bilgi yoktur. Son olarak toprak, sediman, su, hava, sucul biyota gibi çevresel alıcı ortamlardaki ve insan sütü ve yağ dokusunda PCB kirliliğinin seviyesinin tespit edilmesiyle ilgili pek çok bilimsel çalışma mevcuttur. Tüm bu çalışmaların özeti toprakta, sedimanda, havada, diğer biyolojik ortamlarda (deniz biyotası ve insanlarda yapılan çalışmalar) PCBler, başlıkları altındaki tablolarda sunulmaktadır. Yer, araştırmanın yapıldığı yıl, numune sayısı, konsantrasyon aralığı gibi önemli bazı bilgiler bu tablolarda sunulmaktadır TOPRAKTA PCBLER Tablo 3 de Türkiye de toprakta PCB kirliliği ile ilgili ulaşılabilen bütün çalışmalar verilmiştir. Sonuçlar, çoğunlukla endüstri bölgeleri içindeki veya etrafındaki PCB konsantrasyon bilgilerini vermektedir. En kayda değer sonuç olarak Yeniova [44] tarafından yapılan çalışmada, Ankara da

66 TEDAŞ a ait olan transformatör bakım ve onarım tesisinde önemli miktarda PCB kirliliğinin mevcut olduğu gösterilmiştir. Tarihsel olarak transformatörler, Türkiye genelinde birçok elektrik santrallerinden bu tesislere, onarım ve/veya yağ değişimi yapılması amacıyla açılması için getirilmiştir. Kötü atık yönetim uygulamaları ve uygunsuz depolama şartları nedeniyle çevreye olan sızıntı bu bölgenin kirlenmesine yol açmıştır. Bu bölgenin çevresinde daha sonra yapılan çalışmalar, kirlenmiş alana çok yakın özel koruma alanı içerisinde yer alan Eymir Gölü sedimanlarında ve civar toprağında kirlilik potansiyeli olduğunu göstermiştir [45]. Greenpeace [41], Çetin v.d. [46] ve Bozlaker v.d. [47] tarafından yapılan çalışmalara göre İzmir Aliağa nın PCBlerle kirlenmiş diğer önemli bir alan olduğu gözlenmiştir. Gemi söküm alanı içerisindeki örneklerde, Greenpeace [41] çalışmasına göre 7 PCB konsantrasyonu 640 ng/g kuru ağırlık ve Bozlaker e [47] göre 41 PCB konsantrasyonu 805 ng/g kuru ağırlık olarak belirtilmiştir. Her iki çalışma kapsamında kırsal veya kirlenmemiş alanlardan alınan numunelerde PCB konsantrasyonları <3 ve 0.23 ng/g kuru ağırlık olarak belirtilmiştir. Kirlenmiş ve göreceli temiz toprak arasında ciddi bir PCB derişim farkı gözlenmektedir. Bölgede tipik olarak yüksek klorlu PCB karışımlarının kullanıldığı penta- ve hekza klorobifenillerin yüksek oranda gözlemlenmesi sonucundan anlaşılmaktadır. Meijer ve diğerleri [5] tarafından küresel ölçekte yapılan kirlenmemiş yüzey toprağında PCB kirliliği araştırmasında, Antalya yakınlarında işlenmemiş toprakta 27 PCB konsantrasyonu ng/g kuru ağırlık (özellikle hepta-klorobifeniller) olarak bulunmuştur. Bu değer, sözkonusu çalışmadaki bütün örneklerin ortalaması olan ng/g kuru ağırlık ile karşılaştırıldığında bir hane düşük seviyede olduğu görülmektedir. Yüksek klorlu PCB bileşiklerinin uzun mesafe taşınımlarının düşük klorlu PCB bileşiklerine oranla göreceli daha zor olmasından dolayı, Antalya da belirlenen PCBlerin kaynağının yerel olduğu çıkarsaması yapılabilir. Tablo 1 de kirlenmemiş topraktaki PCB seviyelerinin oldukça fazla (birkaç basamak büyüklük kertesinden beş basamak büyüklük kertesine kadar) değişkenlik gösterdiği söylenebilir. Bununla birlikte kirlenmemiş toprakta PCBler için tipik aralık 1-10 ng/g kuru ağırlık olarak düşünülebilir. Tablo 3 de kentsel ve endüstriyel alanlar için bildirilen sonuçlar genelde eşit PCB kirliliği göstermiş, endüstri alanlarında, Tablo 1 in kirlenmemiş topraktaki seviyeleri ile karşılaştırıldığında yaklaşık olarak bir ile iki basamak kertesi daha yüksek sonuçlar elde edilmiştir. Toprak Kirliliği Yönetmeliği ne göre PCBlerle kirlenmiş toprakta limit değer 500 ng/g olarak verilmiştir. Bu sınıra göre Gölbaşı (Ankara) ve Aliağa (İzmir) bölgesi Türkiye de kirlenmiş bölgeler arasında listelenebilir.

67 SEDİMANDA PCBLER Sedimandaki PCB seviyeleri Tablo 4 de özetlenmiştir. İstanbul boğazı, Ankara (Eymir Gölü, Ankara Çayı) ve İzmir (Aliağa kıyı şeridi) sediman PCB seviyeleri, Tablo 1 de verilen referans değerlerle karşılaştırıldığında bir ila üç hane daha yüksek olduğu görülmektedir. Eski bir tersane İstanbul Boğazında ölçülen en yüksek PCB konsantrasyonundan sorumlu tutulmuştur (diğer örnekleme noktaları ile arasında yaklaşık üç basamak kertesi fark bulunmaktadır) [51]. Toprak kirliliği için daha önceki bölümde bahsedildiği gibi, İzmir Aliağa daki gemi söküm alanı ve Ankara da Eymir Gölü yakınındaki transformatör onarım tesisi, sedimanda yüksek PCB seviyesine işaret etmektedir [41, 44, 45]. Diğer potansiyel kirlenmiş alan, Ankara Çayı nın Sincan Organize Sanayi Bölgesi boyunca içinden geçen kısmı ve Ankara Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi nden deşarj alan kısmıdır [52]. Mersin körfezinde [53], İstanbul Boğazına yakın Karadeniz sedimanlarında [54] veya orta Karadeniz bölgesinde [55] gözlemlenen PCB konsantrasyonları Tablo 1 de sunulan referans değerlerden düşük veya karşılaştırılabilir düzeydedir. Benzer şekilde, 2003, 2006, 2007 ve 2008 MEDPOL izleme çalışmaları sırasında Türkiye nin Ege kıyıları ve Akdeniz boyunca gözlemlenen sediman PCB konsantrasyonları Tablo 1 de verilenlerden düşük veya karşılaştırılabilir düzeydedir. PCBler ile ilgili olarak bu durum, özellikle Türkiye nin üretici ülke olmasından ziyade kullanıcı ülke olması ile açıklanabilir. Nispeten yüksek konsantrasyonların PCB üretimi yapmış ülkelerde olması beklenebilir. MEDPOL izleme çalışmalarının bulguları bu tahminler ile uyumludur. Diğer yandan 2004 ve 2005 için bütün örnekleme noktalarında MEDPOL çalışmalarının sonuçları PCBler için beklenmedik yüksek konsantrasyonlar göstermektedir [32, 37]. Bunun sonucu bilinmemektedir. Avrupa ve diğer ülkelerde çeşitli limitler bulunmaktadır ancak şu an Türkiye de kirletilmiş alanlar ile ilgili bir rehber bulunmamaktadır, bu nedenle bir karşılaştırma yapılamamaktadır HAVADA PCBLER Türkiye de atmosferik PCB kirliliği konusunda yapılan çalışmaların bilgileri Tablo 5 de verilmiştir. Kentsel alanlardaki atmosferik PCB seviyeleri Tablo 1 de verilen referans hava kalitesi izleme istasyonların gözlemlerinden genellikle daha yüksek basamak kertesine sahiptir. Buna istisna olarak İzmir Aliağa endüstri alanında havada ölçülen PCB konsantrasyonları belirtilebişlir; Tablo 1 deki konsantrasyonlardan üç basamak kertesi kadar daha yüksek değerler ölçülmüştür. Ayrıca Odabaşı v.d. [56] tarafından yapılan son çalışmada, çelik üretimi sırasında kullanılan elektrik ark fırınlarından atmosfere PCBlerin çok önemli katkısı olduğu vurgulanmıştır. Tablo 5 de verilen

68 kentsel/endüstriyel alanlarda ölçülen konsantrasyonlar [56], de bu bölgede yürütülen diğer çalışmaların bulgularından [46,47] ve dünya çapında gözlenmiş tipik değerlerden [56] çok daha yüksektir. Baca gazında, hatta ortam havasında ölçülen konsantrasyonlar, baca gazında PCBler için bugünkü düzenleyici limitlerden birkaç basamak kertesine kadar daha yüksektir. Odabaşı v.d. nin çalışması [56] sıcak kirlilik noktaları na çelik endüstrisinin katkısını vurgulamaktadır. Bursa nın kentsel/endüstriyel alanlarında gaz ve atmosferik PCB partikül faz konsantrasyonları üzerindeki çalışmalarda, yerel kaynaklar ve uzun menzilli atmosferik taşımanın, numunelerde düşük klorlu PCB bileşiklerinin baskın olduğu bu bölgedeki PCB kirliliğine katkı sağladığı ileri sürülmüştür [58-61]. Çetin v.d. [46] ve Odabaşı v.d. [57], İzmir atmosferinde PCB konsantrasyonlarını ölçmüş ve gözlemlenen konsantrasyonların literatürdeki kentsel ve endüstriyel alanlar için daha önce bildirilen değer aralığı içerisinde olduğunu açıklamışlardır. Çetin v.d. [46] yaz konsantrasyonların endüstri alanında yapılan kış çalışmalarından daha yüksek olduğunu bildirmişlerdir. Benzer şekilde, Odabaşı v.d. [57], kentsel alanlardan PCB-gaz değişiminin İzmir Güzelyalı limanında yazın buharlaşma (özellikle tri ve tetra-klorobifeniller) kışın çökelme şeklinde olduğunu açıklamışlardır SUDA PCBLER Deniz suyu, içme suyu ve kentsel atık suda PCBlerin konsantrasyonlarını gösteren çalışmalar Tablo 6 da özetlenmiştir. Deniz suyunda gözlemlenen konsantrasyonlar arasında, Telli-Karakoç v.d. nin [63] çalışmasında, kontamine olmamış Atlantik Okyanusu veya EMEP referans izleme istasyonlarındaki gözlemlenenlerle karşılaştırıldığı zaman Marmara Denizi nde en az 100 kat daha yüksek PCB seviyeleri bulunmuş ve bunlar Tablo 1 de gösterilmiştir. Örneklerin yoğun yerleşim yerleri ve İzmit sanayi bölgesi yakınından alındığı düşünüldüğünde sonuçlar şaşırtıcı değildir. Ayrıca, Aydın v.d. nin [64] çalışmalarında, Konya nın endüstriyel atık su da kabul eden atıksu toplama sisteminden alınan örneklerde çok daha yüksek konsantrasyonlar bulunmuştur. Genel olarak Tablo 6 da verilen sulu faz konsantrasyonları bazı tutarsızlıklar göstermektedir. Öyle ki İzmir in deniz suyundaki PCB konsantrasyonları [57], Konya nın içme suyunda gözlemlenenlerden [65] iki basamak kertesi kadar daha küçüktür. PCB gibi bileşiklerin sulu fazda iken verimli biçimde ekstraksiyonunun yapılmasındaki güçlükler, PCBlerin konsantrasyonlarının raporlanmasında kullanılan yöntem

69 veya bileşik sayılarının farklı oluşu gibi birçok faktör bu sonuçların açıklanmasını zorlaştırmaktadır (örneğin, 6 bileşik, 29 bileşik veya toplam PCBler, gibi). Türk mevzuatında ilgili kriterlerin eksikliği nedeniyle Tablo 6 daki bütün sonuçların genel değerlendirilmesi USEPA nın yüzey su kriterleri kullanılarak yapılmıştır. Buna göre sucul yaşamın PCBlere süresiz olarak maruz kalabileceği sınır, su ve deniz suyunda, sırasıyla 14 ve 39 ng/l dir [69]. Bu sınır değerlere göre, İzmir, İzmit veya Karadeniz kıyılarında önemli bir kirlilik gözlenmemiştir. Diğer yandan, aynı sınır değerler içme suyu ve atık suya uygulandığında Konya nın durumu ciddiyet arzetmektedir BİYOLOJİK ORTAMDA PCBLER Biyolojik ortamdaki PCB konsantrasyonlarını gösteren çalışmalar (balık, midye, liman yunusu, insan yağ dokusu ve anne sütü) Tablo 7 de verilmektedir. PCBlerin farklı konsantrasyonlarda raporlanması (ıslak ağırlık, yağ, WHO-TEQ/g ıslak ağırlık, WHO-TEQ/g yağ) özellikle literatürdeki çalışmalarla kıyaslama yapılmasını zorlaştırmaktadır. İnsanlar için besin kaynağı olarak sınıflandırılabilen deniz ürünlerinde PCB miktarları, Domingo ve Bocio [70] tarafından araştırılmış ve Türkiye deki çalışmalarda elde edilen PCB konsantrasyonlarının genellikle bu çalışmadakilerle aynı ya da daha düşük olduğu belirlenmiştir. ABD Gıda ve İlaç İdaresinin kılavuzuna göre sucul organizmalar için PCB tolerans seviyesi 2 ppm dir [82]. Tanabe v.d. [71] tarafından 1997 de Karadeniz de Sinop ve Yakakent kıyılarında yapılan çalışmada raporlanan balık ve liman yunusunda gözlenen PCB değerleri dışındaki sucul yaşam formlarında tüm gözlenmiş PCB seviyeleri 2 ppm in altındadır. Numune alma yılı (1993) göz önüne alındığında Türkiye de yasal PCB kullanımının devam ettiği bu yıllarda elde edilen sonuç pek şaşırtıcı değildir. Tanabe v.d. [71] çalışmasında liman yunuslarında gözlenen seviyelerin o tarihte dünyanın diğer bölgelerinde bildirilen seviyeleriyle aynı veya daha düşük olduğunu belirtmiştir. Öte yandan balıklardaki PCB seviyeleri, Avrupa ülkelerinde bildirilen seviyelerle aynı veya daha düşük iken, pek çok Asya ülkesindeki seviyelere kıyasla yüksektir. Akdeniz ve Ege Denizi midyelerindeki PCB seviyeleri oldukça yüksek seviyelerin gözlemlendiği Rusya ve Japonya dışında Monirith v.d. tarafından bildirilen [29] Asya-Pasifik ülkelerindeki midye PCB seviyeleri ile paralellik göstermektedir. Tolun v.d. [75] tarafından yapılan bir çalışmada Ağustos 1999 da Türkiye de yaşanan büyük depremin öncesi ve sonrasında midyelerdeki PCB seviyeleri araştırılmıştır. Yazarlar, depremden sonra deprem öncesine kıyasla midyelerdeki PCB seviyelerindeki

70 yükselmeye işaret etmiştir. Bu bulgu, zeminde yatan PCBlerle kirlenmiş sedimanların deprem sonucu suyla karışması (resüspansiyon) ve suya başka endüstriyel kaynaklı PCB karışmasıyla açıklanmıştır. Midyeler suyu filtreleyerek beslenen organizmalar olmaları nedeniyle bu değişimleri yansıtmaktadırlar. Çalışmanın yazarları midyelerdeki PCB seviyelerini (WHO-TEq) 199/2006 sayılı Avrupa Komisyonu Yönergesi ile gıdalarda önerilen en yüksek PCB seviyeleri ile kıyaslamışlardır. Günlük/haftalık tüketim için potansiyel sağlık riski limiti ile karşılaştırıldığında midyelerde gözlenen PCB seviyelerinin daha düşük, ancak arada bir büyüklük kertesinden az fark bulunduğunu vurgulamışlardır. Bu bulgular Holoubek v.d. [17] tarafından 100 yıllık sel baskını sonrası yükseldiği gözlenen PCB konsantrasyonu bulgularıyla paralellik göstermektedir. Holoubek v.d. [17], izleme çalışmaları süresince PCBlerin azalma eğilimindeki değişimi PCBlerin sel baskınları dolayısıyla doğaya yeniden salınımıyla açıklamışlardır. Anne sütü ve yağ dokusunda yapılan çalışmaların yazarları, diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, Türkiye de ölçülen PCB konsantrasyonlarının kıyaslanabilir ya da daha düşük olduğunu belirtmişlerdir [80, 81]. Bununla birlikte, PCB konsantrasyonlarında beklenen düşme eğiliminin gözlenmediğini de belirtmişlerdir. Son olarak, Ogata v.d. [76] tarafından yakın zamanda yapılan bir çalışmada plastik reçine topaklarının izleme çalışmalarında biyolojik ortama bir alternatif olarak kullanılabileceğini belirmiştir. Bu çalışmanın bir parçası olarak İzmir kıyısından alınan bir örnek PCBler açısından analiz edilmiştir (Tablo 7). Elde edilen sonuç (53 ng/g topak PCBler), ABD de alınan numunelerde ölçülen ortam konsantrasyonlardan bir hane kadar daha küçüktür. Bununla birlikte Avrupa dakilerle kıyaslanabilir konsantrasyonda ve Uzak Doğu da ölçülen seviyelerden ise bir büyüklük kertesi kadar yüksektir. Benzer ya da daha küçük konsantrasyonların ölçüldüğü Japonya, Hong Kong ve Vietnam istisnai durumdadır. 8.4 SONUÇ Türkiye de geçmişte çevresel ortamdaki referans kalıcı organik kirletici seviyelerinde uzun dönemli veya düzenli izleme çalışmaları yapılmamıştır. Bu nedenle Türkiye nin farklı bölgelerindeki PCB kirliliği üzerine yapılan çalışmalar ulusal referans değerleriyle kıyaslanamamaktadır. Bunun sonucunda, PCB kirlilik bulguları dünyanın diğer bölgelerinin yanı sıra Orta ve Doğu Avrupa dan elde edilen izleme sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Ancak, bu çalışmalardaki kirlilik seviyelerinin diğer ülkelerdekiyle karşılaştırılması farklı raporlama ve birimlerin kullanılması dolayısıyla çok kolay değildir. Buna rağmen, sonuçlar literatür ile olabildiğince karşılaştırılmaya çalışılmıştır. Özetle, önemli yerel PCB kirlilik kaynaklarının varlığı, bu değerlendirmenin bir sonucu olarak ortaya

71 konmuştur. Kalıcı kimyasal maddelere dair yapılan çalışmaların sayısının özellikle son on yılda önemli ölçüde artması da dikkat çekicidir. Kirletici alanların belirlenmesi, bu tehlikeli kirleticilerin çevreden uzaklaştırılmasına giden uzun yolda sadece ilk adımdır. Sonraki aşamalar, etki eden çevresel bozunma mekanizmalarının, diğer bir deyişle PCBlerin akıbetinin ilgili ortamda çalışılması ve anlaşılmasını içerir. Son olarak, kirlenmiş sahalar için etkili iyileştirme stratejilerinin geliştirilmesi nihai adım olacaktır. Bertaraf alternatiflerine bağlı olarak, halihazırda kullanımdaki PCB içeren teçhizatın ömürlerini tamamlama aşamasından sonra yönetimi zor ve dikkat gerektiren bir konudur. Kirletilmiş alanların varlığının yanısıra Ulusal Eylem Planı ndan elde edilen bilgiler PCB içeren ekipman ve yağların varlığını ortaya koymaktadır. Şu anda bu atıkların bertarafı için tek lisanslı tesis İzmit te bulunmaktadır. Bu nedenle, sözkonusu ekipmanların önemli bir kısmı uygun bertaraf için Avrupa Ülkelerine ihraç edilmeye devam edecektir [83]. Weber v.d. [3] nin değerlendirmesinde vurgulandığı gibi, kirlenmiş sahaların oluşmasının önlenmesi gerçek sürdürülebilir çözümdür ve özellikle zehirli kimyasallarla çalışan sanayilerde entegre kirlilik önleme ve kontrol yaklaşımına ihtiyaç vardır. Bu yaklaşım özellikle Stockholm Konvansiyonu'nun yükümlülüklerinin bir sonucu olarak stokları, PCB gibi zehirli maddeler içeren ekipmanları tanımlamak, kirlenmiş alanları bulmak ve iyileştirmek gibi kapsamlı bir görev üstlenen ülkeler için geçerlidir.

72 Tablo 1. Değişik ortamlarda referans PCB seviyeleri. Ortam Yer Araştırma yılı n a # bileşik PCBler b Açıklamalar Ref Toprak EMEP istasyonu, Çek Cumhuriyeti (CR) /yıl 7 BQL-40 (7.3) #153 ve #138 bileşiklerinin toprak tipine bağlı olarak yıllarda azalma eğilimi [22] Toprak Orta ve Güney Avrupa (CEE) (1.8) (6.8) PCB ler özellikle yaz aylarında düşük CB ler için kaynak iken yüksek CB ler için alıcı durumundadır [23] Toprak Dünya çapında kirlenmemiş yüzey toprakları (5.4) Yüksek değişkenlikteki konsantrasyonlar, en düşük ve en yüksek konsantrasyonlar, Grönland ve anakara Avrupa'da bulundu. [5] Toprak Kırsal/uzak topraklar ABD (3.08) #118 ve #105 toprakta baskın bileşikler [24] Toprak Büyük Britanya Batı ve güneydoğu Büyük Britanya da göreceli yüksek konsantrasyonlar [25] Toprak Litvanya (5.94) Tüm sahalarda toprak ve hava konsantrasyonları arasında doğrudan ilişki [26]

73 Sediment EMEP istasyonu, CR /yıl (2.2) #153 ve #138 sedimanlarda baskın bileşikler [27] Sediment CEE [27] Sediment Baltık Denizi /yıl 7 ~15 - ~60 Verinin log-lineer regresyon analizi PCB ler için yıllık %5 azalma göstermekte [28] Hava Litvanya (0.1) İki referans alan ve üç endüstriyel alan, endüstriyel alanda en yüksek konsantrasyonlar gözlemlenmiş [26] Hava EMEP istasyonu, CR /hafta 7 BQL ng/m3 (0.084) gaz Tipik olarak azalma eğilimi, büyük sel olayları dışında [22] fazında 7 BQL ng/m3 (0.031) partikül faz Hava CEE (0.11) - [23] (0.20) Tatlı su EMEP station, CR BQL-20 ng/l (2.1) Tipik olarak azalma eğilimi, büyük sel [27]

74 /yıl olayları dışında Midye Asya Pasifik 1994, 1997, 1998, 1999, 2001 toplam (12 ülke için ortalamaların aralığı) PCB seviyeleri endüstriyel ve insan faaliyetleri ile korelasyon içinde. Asya Pasifik ülkesi (Japonya dışında) sanayileşmiş ülkelere göre daha düşük konsantrasyon gözlemlenmiş. [29] a n Örneklerin sayısını veya örnekleme frekansını gösterir. b PCBler için konsantrasyon birimleri; katı örnekler için, ng/g kuru ağırlık, hava örnekleri için ng/g m 3, sıvı örnekler için ng/l, biota örnekleri için ng/n yağ. Ortalama değerler parantez içerisinde verilmiştir. BQL= Ölçülebilir değerlerin altında.

75 Tablo 2. PCBlerle ilgili mevcut ulusal yasal uygulamalara genel bakış. Yıl/Resmi Gazete No Yönetmelik Ortam/Alıcı Düzenleme sınırı 2005 / Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Sıvı, atık yağ, ekipman < 1 mg/kg 2005 / Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Toprak, atık çamur, kompost < 0.5 mg/kg 2007 / PCB ve PCTlerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik Materyal Ekipman < 5 L ekipman < 50 materyal 2008 / Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Atık Yağ Kategori: < 10 ppm Kategori II: < 50 ppm Kategori III: > 50 ppm 2008 / Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik Her tür ürün Üretilmesine ve pazarlanmasına izin verilmemektedir 2009 / Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Baca gazları < 0.1 ng/nm 3

76 Tablo 3. Türkiye de toprakta PCBlerin (ng/g kuru ağırlık) bölgesel dağılımının özeti. PCBler b Yer Araştırma Yılı n a Örnekleme Bölgesi Birim Miktar Ref. Gölbaşı, Ankara Kırsal, Endüstriyel Σ Ar c [44] Antalya İşlenmemiş Σ [5] Aliağa, İzmir Endüstriyel Σ [41] Aliağa, İzmir Kentsel, endüstriyel Σ [46] Aliağa, İzmir Kırsal, endüstriyel Σ [47] Gölbaşı, Ankara Kırsal, endüstriyel Σ Ar ND 10 c [45] Gölbaşı, Ankara Kırsal, endüstriyel Σ Ar ND 84 [48] İskenderun, Hatay Endüstriyel Σ 41 17±17 [49] a n numune sayısını gösterir.

77 b PCB birimi: bileşiğin toplamını gösterir, Ar1016 Aroclor 1016 cinsinden PCB konsantrasyonunu gösterir, Ar altında. Aroclor 1016 ve Aroclor 1260 ın toplamı cinsinden PCBlerin toplam konsantrasyonunu gösterir. Aralık ve /veya ortalama±standart sapma konsantrasyonlar, ilgili kaynaktan alınmıştır. ND= Metot tayin sınırı c µg/g kuru ağırlık.

78 Tablo 4. Türkiye de sedimanda PCBlerin (ng/g kuru ağırlık) bölgesel dağılımının özeti. Yer Araştırma Yılı n a Örnekleme Bölgesi Birim b PCBler Ref. Miktar Mersin - 8 Kentsel kıyı şeridi Σ Ar1254 < 2-4 [53] Boğaz, Kırsal Σ Ar [54] Karadeniz Σ Ar1260 < Σ Eymir Gölü Kırsal, endüstriyel Σ Ar1260 ND-196 [44] Ankara Orta-Karadeniz Bölgesi Kentsel nehirler ve kıyı şeridi Σ Ar1254 Σ Ar1262 ND [55] Aliağa, İzmir Endüstriyel Σ [41] Akdeniz Kıyı şeridi Σ Ar1254 Σ Ar1260 ND ND-1.96 [31] Akdeniz Kıyı şeridi Σ Ar1254 ND-117 [32]

79 Σ Ar1260 ND-121 Akdeniz Kıyı şeridi Σ Ar1254 Σ Ar [37] Akdeniz Kıyı şeridi Σ Ar1254 Σ Ar [33, 34] Akdeniz Kıyı şeridi Σ Ar1254 Σ Ar1260 ND-18.4 ND-16.5 [35] Akdeniz Kıyı şeridi Σ Ar1254 Σ Ar1260 ND-12.5 ND-13.7 [36] Eymir Gölü Kırsal, rekreasyon Σ Ar ND-84 [45] Ankara İstanbul Boğazı Kentsel Σ [51] Ankara Çayı Kentsel, endüstriyel Σ Ar [52] a n numune sayısını gösterir. b PCB birimi: bileşiğin toplamını gösterir, Ar1016 Aroclor 1016 cinsinden PCB konsantrasyonunu gösterir, Ar

80 Aroclor 1016 ve Aroclor 1260 ın toplamı cinsinden PCBlerin toplam konsantrasyonunu gösterir. konsantrasyonlar, ilgili kaynaktan alınmıştır. ND= Metot tayin sınırı altında. Aralık ve /veya ortalama±standart sapma

81 Tablo 5. Türkiye de havada PCBlerin (ng/m 3 ) bölgesel dağılımının özeti. Örnekleme Bölgesi Birim b PCBs b Yer Araştırma Yılı n a Miktar Ref. Aliağa, İzmir Kentsel, endüstriyel [46] Güzelyalı Limanı Kentsel, endüstriyel [57] İzmir Bursa Kentsel, endüstriyel [58-61] Aliağa, İzmir ~ 30 Kentsel, endüstriyel [47] Meram, Konya Kentsel [62] Aliağa, İzmir Kentsel, endüstriyel 41 62±35 [56] a n numune sayısını gösterir. b PCB birimi: bileşiğin toplamını gösterir. Aralık ve /veya ortalama±standart sapma konsantrasyonlar, ilgili kaynaktan alınmıştır. ND= Metot tayin sınırı altında.

82 Tablo 6. Türkiye de sulu fazda PCBlerin (ng/l) bölgesel dağılımının özeti. Yer Araştırma Yılı n a Örnekleme Bölgesi Birim b PCBler Ref. Miktar İzmit Körfezi, İzmit Kentsel sahil Σ #16-# [66] Ordu ve Sinop Kentsel sahil Ar ND [67] Güzelyalı Limanı Kentsel sahil İzmir [57] Konya - 5 Kentsel atıksu toplama sistemi [68] Konya Kentsel atıksu toplama sistemi Kentsel su şebekesi [64] Konya - 5 Kentsel atıksu toplama sistemi [65]

83 a n numune sayısını gösterir. b PCB birimi: bileşiğin toplamını gösterir, Ar Aroclor 1016 ve Aroclor 1260 ın toplamı cinsinden PCBlerin toplam konsantrasyonunu gösterir. Aralık ve /veya ortalama±standart sapma konsantrasyonlar, ilgili kaynaktan alınmıştır. ND= Metot tayin sınırı altında.

84 Tablo 7. Türkiye de biyolojik ortamda (ng/g lipid) PCBlerin bölgesel dağılımının özeti. Ortam Yer Araştırma Yılı n a Örnekleme Bölgesi Birim b PCBler Miktar Ref. Deniz organizması Mersin körfezi Kıyı şeridi Σ Ar1254/ [4, 30] Deniz organizması Taşucu, Mersin Kıyı şeridi Σ Ar1254 ND-39 [53] Balık türleri Sinop, Yakakent Kıyı şeridi Σ Kanechlor [71] Balık türleri İstanbul, Anamur - 5 Kıyı şeridi Kıyı şeridi Σ 6 Σ [72] Balık türleri Kahramanmaraş Baraj Σ 16 ND-42.3 b [73] Balık türleri Marmara Denizi Deniz suyu Σ [74] ND-1.96

85 Deniz biyotası Akdeniz Kıyı şeridi Σ Ar1254 Σ Ar1260 ND-28.0 ND-10.1 [31] Balık türleri Akdeniz numune alınan yer Kıyı şeridi Σ Ar1254 Σ Ar1260 ND-9.45 ND-9.45 [32] Balık türleri Akdeniz numune alınan yer Kıyı şeridi Σ Ar1254 Σ Ar1260 ND-492 ND-419 [37] Balık türleri Akdeniz numune alınan yer Kıyı şeridi Σ Ar1254 Σ Ar [33, 34] Balık türleri Akdeniz numune alınan yer Kıyı şeridi Σ Ar1254 Σ Ar [35] Midye İzmir Körfezi Kıyı şeridi Σ Ar1254 Σ Ar1260 ND-306 ND-99 [32] Midye İzmir Körfezi Kıyı şeridi Σ Ar1254 Σ Ar1260 ND-416 ND-340 [37]

86 Midye İzmir Körfezi Kıyı şeridi Σ Ar [33, 34] Σ Ar Midye İzmir Körfezi Kıyı şeridi Σ Ar1254 Σ Ar1260 ND-43.6 ND-10.4 [35] Midye İzmir Körfezi Kentsel kıyı şeridi Σ Ar1254 Σ Ar [36] Midye İzmir Körfezi numune alınan yer Endüstriyel Σ #16-# [66] Midye Orta Karadeniz numune alınan yer Endüstriyel şeridi kıyı Σ Ar ND [67] Midye İzmir Körfezi numune alınan yer Endüstriye Σ c [75] Plastik topakları reçine İzmir Körfezi Kentsel kıyı şeridi Σ d [76]

87 Liman yunusu Sinop Yakakent Kıyı şeridi Σ Kanechlor c [71] Adipoz doku Ankara İnsan kadavrası Σ Ar1260 ND-780 [44] Adipoz doku Ankara Cerrahi operasyonlar Σ [77] Adipoz doku Ankara Cerrahi operasyonlarerkek Σ [78] İnsan sütü Ankara Σ Ar1260 ND [44] İnsan sütü Ankara Σ [79] İnsan sütü Kahramanmaraş Σ c [80] İnsan sütü Ankara, İstanbul, Antalya, Kahramanmaraş, Afyon Σ [81] a n Numune sayısını ya da numune alınan yerin sayısını gösterir. b PCB kaynağı: bileşiğin toplamını gösterir, Ar1016 Aroclor 1016 PCB konsantrasyonunu gösteriri, Ar

88 Aroclor 1016 ve Aroclor 1260 nun toplamı olarak bütün PCB lerin toplam konsantrasyonunu gösterir, #16 # 209, IUPAC No: #16 # 209 un toplam bileşiklerini gösterir. Aralık ve /veya ortalama±standart sapma konsantrasyonlar, ilgili referanslardan elde edilerek verildi. ND= Belirlenemedi. c ng/g ıslak ağırlık d ng/g Plastik reçine topakları biyolojik ortam izlenmesine alternatif olarak kullanılmıştır. Şekil yılları arasında PCB üreticisi olan ve olmayan ülkelerden yapılan PCB, PCT ve PBB ithalat verileri.

89 9 PCB EYLEM PLANI 9.1 MEVCUT DURUM Stockholm Sözleşmesi ile taraf ülkeler PCB ler dahil kalıcı organik kirleticilerin çevredeki miktarını azaltmak, bu maddeleri imha etmek ve kaynaklarını sınırlamak hususlarında ortak karar almıştır. Bu sözleşmeye taraf olan ülkeler söz konusu kirleticileri 2025 yılına kadar çevresel açıdan en uygun teknolojileri kullanarak bertaraf etmekle yükümlüdür. Ülkemizde kullanılmış PCB ve PCB içeren madde ve ekipmanların envanterine dair kesin veriler bulunmamakla birlikte Özel Atık Yönetimi Alanında Türkiye'nin Kapasitesinin Geliştirilmesine İlişkin Türk-Alman Eşleştirme projesi kapsamında Türkiye de bulunan PCB'li ekipman ve maddelere ilişkin tahminler mevcuttur PCB MĠKTARI HAKKINDA TAHMĠN Aşağıdaki tahminler 5 litrenin üzerinde PCB hacmine sahip transformatörler ve kapasitörler gibi envantere tabii PCB li ekipmana göre hesaplanmıştır. Küçük PCB li kapasitörler ve diğer cihazlardaki PCB dikkate alınmamıştır. dayanmaktadır: Türkiye deki PCB miktarı hakkındaki tahminler aşağıda belirtilen veri ve varsayımlara Türkiye deki transformatörlerin toplam sayısı: PCB li transformatörler ile PCB li kapasitörleri arasındaki oran: 1:1 PCB li teçhizatın ortalama ömrü: Transformatörler: 50 yıl

90 Kapasitörler: 30 yıl Teçhizatın ortalama ağırlığı: Transformatörler: 2,5 ton Kapasitörler: 50 kg Alman deneyimlerine dayanarak PCB içeren transformatörlerin yüzdesi: Tüm transformatörlerin %10 ü PCB li transformatörlerdir. Tüm transformatörlerin %20 si PCB ile kirlenmiş yağ transformatörleridir. Türkiye ile Almanya daki endüstriyel gelişim arasındaki farklılıklar göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye deki PCB li teçhizatın yüzdesinin daha düşük olduğu varsayılmaktadır. Faktörler aşağıda belirtilen şekilde uyumlu hale getirilmiştir: Türkiye deki tüm transformatörlerin %7,5 i PCB li transformatörlerdir. Türkiye deki tüm transformatörlerin %15 i PCB ile kirlenmiş yağ transformatörleridir. Transformatörlerdeki ve kapasitörlerdeki ortalama malzeme bileşimi: %30 izolasyon sıvısı %70 i katılar (çoğunlukla metaller) Tahminlerin Sonucu: Yukarıdaki varsayımlardan elde edilen sonuçlar Tablo 1 de gösterilmektedir. Türkiye deki toplam PCB içeren teçhizatın yaklaşık 140,000 ton olduğu tahmin edilmektedir ki, bunun yaklaşık 42,000 tonu sıvı PCB ler veya PCB ile kirlenmiş yağlar ve 98,000 tonu başta metaller olmak üzere katılardır. Örneğin yüksek PCB konsantrasyonuna sahip transformatörler gibi PCB li transformatörlerin miktarı 46,000 ton olarak tahmin edilmektedir. Bu transformatörler arındırma (dekontaminasyon) için uygun değildir. Bunlar Türk PCB yönetmeliğinde belirtilen zaman çerçevesi içinde arındırılmalı ve bertaraf edilmelidirler.

91 Transformatörün imalatçısındaki veya işleticisindeki PCB ile kirlenmiş madeni yağlı transformatörlerin miktarı tahminen 93,000 tondur. PCB içeriğine bağlı olarak bu transformatörler ya bertaraf edilmeli ya da yasal zaman çerçevesi içinde arındırmaya (dekontaminasyona) tabi tutulmalıdır. Son olarak, PCB li kapasitörlerin toplam yaklaşık 1000 ton olduğu tahmin edilmektedir. Bunlar yüksek PCB konsantrasyonları içermekte olup, bertaraf edilmelidirler. Türkiye deki PCB li teçhizatın tahmini miktarları Teçhizatın tipi Tahmini teçhizat miktarı Ortalama ağırlık (kg/birim) Tahmini toplam miktarlar (ton) PCB li transformatörler ,500 46,000 PCB ile kirlenmiş transformatörler ,500 93,000 PCB li kapasitörler ,000 teçhizat Toplam PCB içeren 75, ,000 Bertaraf için 15 yıllık bir dönemi ve bu dönemin son beş yılında artan bir bertaraf faaliyetini dikkate alarak, yılda 140,000 tonluk PCB arındırma ve bertaraf kapasitesinin tesis edilmesi önerilmektedir.

92 9.1.2 TAHMĠNLERE DAYALI MALĠYET HESABI Özel Atık Yönetimi Alanında Türkiye'nin Kapasitesinin Geliştirilmesine İlişkin Türk-Alman Eşleştirme projesi kapsamında Türkiye de bulunan PCB'li ekipman ve maddelere ilişkin tahminlere göre ülkemizdeki yaklaşık 140,000 tonluk PCB miktarına dayalı olarak, bu madde ve ekipmanda PCB analizinin yapılması ve bertarafının gerçekleştirilebilmesi sürecinde oluşacak tahmini maliyet de hesaplanabilir. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 2010 Yılı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün açıkladığı Çevre Referans Laboratuvarı 2010 fiyat listesine göre, GC/ECD Metoduyla (TS EN Petrol Ürünleri Ve Kullanılmış Yağlar - PCB Ler Ve İlgili Ürünlerin Tayini - Bölüm 1: Belirli PCB Türevlerinin Elektron Yakalama Detektörlü (ECD) Bir Gaz Kromatografı (GC) Kullanılarak Ayrılması ve Tayini TS EN Petrol Ürünleri Ve Kullanılmış Yağlar - Pcb Ler Ve İlgili Ürünlerin Tayini - Hesaplama) PCB analizi için birim fiyat 600 TL dir. Eşleştirme projesi kapsamında Türkiye de bulunan transformatörlerin toplam sayısı dir. Kabaca bir tahminle, her bir transformatörden 1 numune almak üzere yapılacak analizlerin maliyeti, transformatör * 600 TL = TL 1 transformatör olarak hesaplanabilir. Eşleştirme projesi kapsamında Türkiye de bulunduğu tahmin edilen yaklaşık 42,000 ton sıvı PCB ler veya PCB ile kirlenmiş yağların ortalama kalorifik değeri kj/kg kabul edilirse, ülkemizdeki PCB atıkları mevzuata uygun olarak bertaraf lisansına sahip olan İZAYDAŞ ın yakılarak imha edilecek atıklara ait 2009 yılı bertaraf fiyat listesine göre hizmet bedeli ton başına 300 TL olacaktır. Böylelikle,

93 42,000 ton PCB li sıvı atık * 300 TL = TL 1 ton PCB li sıvı atık sıvı PCB ler veya PCB ile kirlenmiş yağların ortalama maliyeti hesaplanabilir. Yine aynı metodu uygulayarak eşleştirme projesi kapsamında Türkiye de bulunduğu tahmin edilen yaklaşık 93,000 ton PCB ile kirlenmiş madeni yağlı transformatörlerin İZAYDAŞ ın katı atık depolama sahası 2009 yılı bertaraf fiyat listesine göre tehlikeli endüstriyel atıklar için hizmet bedeli ton başına 240 TL olacaktır. PCB ile kontamine olmuş transformatörlerin atık depolama sahasındaki bertarafının maliyeti, 93,000 ton PCB li katı atık * 240 TL = TL 1 ton PCB li sıvı atık olarak hesaplanabilir. MALİYET BAŞLIĞI YAPILACAK İŞLEM BİRİM MALİYET MİKTAR TOPLAM MALİYET PCB analizi Analiz Sıvı PCB ler veya PCB ile kirlenmiş yağlar Bertaraf (yakma) PCB ile kontamine transformatörler Bertaraf (depolama) Toplam

94 9.2 PCB EYLEM PLANI ÇALIŞMA PROGRAMI Türkiye de PCB üretimi hiç gerçekleşmemiştir, ancak 1996 ya kadar ithalatı devam etmiştir. Özel Atık Yönetimi Alanında Türkiye'nin Kapasitesinin Geliştirilmesine İlişkin Türk- Alman Eşleştirme Projesi ve KOK lara ilişkin Stockholm Sözleşmesi için Ulusal Uygulama Planın çerçevesinde tespit edilen veriler, ülkemizde PCB li transformatör ve kapasitör varlığını ortaya koymaktadır. Öte yandan, ülke çapındaki mevcut açık, kapalı ve yarı kapalı sistemlerde PCB varlığına dair denetimler gerçekleştirilmemiştir ve dolayısıyla buna ilişkin kayıtlar bulunmamaktadır. Aşağıda tanımlanan eylemler, PCB Yönetimi konusunda Stockholm Sözleşmesinden doğan yükümlülüklerimizi kapsayarak atılacak adımlar konusunda kılavuzluk etmek amacıyla hazırlanmıştır. Stockholm sözleşmesi uyarınca, PCB kullanımının azaltılarak 2025 yılına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek biçimde nihai bertarafının sağlanması gerekmektedir.

95 EYLEM SORUMLU PAYDAŞLAR HEDEF SÜRE BAŞARI GÖSTERGESİ Öncelikli sektörlerin belirlenmesi ÇOB I. Grup ve II. Grup Sektörlerin belirlenmesi Sektör listelerinin oluşturulması ÇOB Öncelikli sektör listelerindeki her bir sektörün altında yer alan firmaların tüm iletişim bilgilerine ulaşılması Envanter Sisteminin hayata geçirilmesi ÇOB Veri girişlerinin programa deneme aşamasında kayıt girilmesi PCB analizi için yeterli laboratuvar kapasitesinin belirlenmesi ÇOB yıl başı itibariyle I. Grup Sektörlerin envanter başvurularının % 100 ünün değerlendirilerek raporlanabilmesi PCB bertarafı için yeterli tesis kapasitesinin belirlenmesi ve alternatif bertaraf yöntemlerinin değerlendirilmesi ÇOB ÜNİVERSİTE, MESLEK ODALARI yıl başı itibariyle I. Grup Sektörlerin envanter başvurularının % 100 ünün değerlendirilerek raporlanabilmesi Arındırma /bertaraf lisansı vermeye yetkili teknik kurulun oluşturulması ÇOB ÜNİVERSİTE, MESLEK ODALARI yıl başı itibariyle komisyonun oluşturulması 50 ppm den fazla PCB içeren ekipmanın tanımlanması ve etiketlenmesi ÇOB, İÇOM İÇOM, İLGİLİ SEKTÖR 2012 İÇOM tarafından yıl içinde yapılan denetim çalışmalarında envanter sisteminde kayıtlı olan ekipmanların % 50 'sinin mevzuata uygun olarak etiketlendiğinin yerinde tespiti Belirlenen I.Grup sektörlerin envanter çalışmasının başlatılması ÇOB İÇOM, İLGİLİ SEKTÖR yıl başı itibariyle I. Grup Sektörlerin envanter başvurularında %20'ye ulaşılabilmesi

96 EYLEM SORUMLU PAYDAŞLAR HEDEF SÜRE BAŞARI GÖSTERGESİ I. Grup sektörlerden gelen envanter bilgilerinin değerlendirilmesi ÇOB, İÇOM İLGİLİ SEKTÖR yıl başı itibariyle I. Grup Sektörlerin envanter başvurularının %100 ünün raporlanması. I. Grup sektörlerin envanter kayıtlarındaki eksiklikler konusunda bilgilendirilerek eksikliklerin takibinin sağlanması I. Grup sektörlerin bertaraf işlemlerinin tamamlanması ÇOB, İÇOM ÇOB, İÇOM İLGİLİ SEKTÖR yıl başı itibariyle I. Grup Sektörlerin ilk envanter Kayıtlarının tamamlanması İLGİLİ SEKTÖR 2017 I.Grup sektörlerin envanter sistemine kayıtlı ekipmanlarının %80inin bertarafının raporlanması Belirlenen II.Grup sektörlerin envanter çalışmasının başlatılması ÇOB İÇOM, İLGİLİ SEKTÖR yıl başı itibariyle I. Grup Sektörlerin envanter başvurularında %20'ye ulaşılabilmesi II. Grup sektörlerden gelen envanter bilgilerinin değerlendirilmesi ÇOB, İÇOM İLGİLİ SEKTÖR yıl başı itibariyle I. Grup Sektörlerin envanter başvurularının % 100 ünün değerlendirilerek raporlanabilmesi II. Grup sektörlerin envanter kayıtlarındaki eksiklikler konusunda bilgilendirilerek eksikliklerin takibinin sağlanması II. Grup sektörlerin bertaraf işlemlerinin tamamlanması ÇOB, İÇOM ÇOB, İÇOM İLGİLİ SEKTÖR yıl başı itibariyle I. Grup Sektörlerin ilk envanter Kayıtlarının tamamlanması İLGİLİ SEKTÖR 2020 I.Grup sektörlerin envanter sistemine kayıtlı ekipmanlarının %80inin bertarafının raporlanması

97 EYLEM PLANINA AĠT ZAMAN ÇĠZELGESĠ ETKİNLİKLER Öncelikli sektörlerin belirlenmesi 2 Sektör listelerinin oluşturulması 3 Envanter Sisteminin hayata geçirilmesi 4 PCB analizi için yeterli laboratuvar kapasitesinin belirlenmesi 5 PCB bertarafı için yeterli tesis kapasitesinin belirlenmesi ve alternatif bertaraf yöntemlerinin değerlendirilmesi 6 Arındırma /bertaraf lisansı vermeye yetkili teknik kurulun oluşturulması 7 50 ppm den fazla PCB içeren ekipmanın tanımlanması ve etiketlenmesi 8 Belirlenen I.Grup sektörlerin envanter çalışmasının başlatılması 9 I. Grup sektörlerden gelen envanter bilgilerinin değerlendirilmesi 10 I. Grup sektörlerin envanter kayıtlarındaki eksiklikler konusunda bilgilendirilerek eksikliklerin takibinin sağlanması 11 I. Grup sektörlerin bertaraf işlemlerinin tamamlanması 12 Belirlenen II.Grup sektörlerin envanter çalışmasının başlatılması 13 II. Grup sektörlerden gelen envanter bilgilerinin değerlendirilmesi 14 II. Grup sektörlerin bertaraf işlemlerinin tamamlanması

98

99 10 ENVANTER SİSTEMİ Poliklorlu Bifenillerin ve Poliklorlu Terfenilllerin Kontrolü Hakkında Yönetmeliğe göre 5 dm3 (L) ve daha fazla PCB içeren madde ve ekipmanları elinde bulunduranlar, bunları, Bakanlık PCB envanterine kayıt ettirmekle yükümlüdür. Kapasitör setlerinde 5 dm3 (L) eşik değeri hesabı, seti oluşturan her bir kapasitörün PCB li kısımlarının hacimleri toplanarak yapılır. Envantere tabî olan madde ve ekipman beyanlarında, envanter formunun kullanılması zorunludur. Özel Atık Eşleştirme Projesi kapsamında oluşturulan envanter programı ile Yönetmelikte yer alan envanter formları İl Müdürlükleri aracılığı ile elinde bulundurulanlar tarafından doldurularak sisteme online olarak kaydedilecektir. Program PCB yönetimi alanındaki paydaşların envanter sistemine online kayıt yapabilmelerini sağlarken, aynı zamanda güncel verilerin Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından takibine olanak tanımaktadır.

100

101 10.1 PCB ENVANTER PROGRAMI

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121 TÜRKİYE DE PCB ALANINDA YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR

122 EKLER

123 1. PCB Özel İhtisas Komisyonunun kurulmasına dair Bakanlığımızın 28/01/2009 tarih ve 507 sayılı Olur u ve Komisyon Çalışma Takvimi. 2. PCB Özel İhtisas Komisyonu toplantı tutanakları. 3. KARDEMİR A.Ş. saha çalışması Görev Raporu. 4. KARDEMİR A.Ş. saha çalışması sırasında alınan numunelerin analiz sonuçları. 5. İZMİR ALİAĞA saha çalışması kapsamında alınan numunelerin analiz sonuçları Nisan 2009 tarihlerinde Bakanlığımızda gerçekleştirilen PCB Özel İhtisas Komisyonu Çevre ve Orman İl Müdürlükleri Eğitimi Programı Nisan 2009 tarihlerinde Bakanlığımızda gerçekleştirilen PCB Özel İhtisas Komisyonu Çevre ve Orman İl Müdürlükleri Eğitimi Katılımcı Listesi Nisan 2009 ve Haziran 2009 tarihlerinde Bakanlığımızda gerçekleştirilen PCB Özel İhtisas Komisyonu Çevre ve Orman İl Müdürlükleri ve Sektöre Yönelik Eğitim Sunumları Haziran 2009 tarihlerinde Bakanlığımızda gerçekleştirilen PCB Özel İhtisas Komisyonu Sektöre Yönelik Eğitim Programı Haziran 2009 tarihlerinde Bakanlığımızda gerçekleştirilen PCB Özel İhtisas Komisyonu Sektöre Yönelik Eğitim Katılımcı Listesi. 11. Envanter çalışması I. grup sektör listesi 12. Eğitim ve Saha Çalışmaları Fotoğrafları 13. PCB Yönetimi El Kılavuzu Kapağı ve PCB Tanıtım Broşürü. 14. PCB Bertaraf Miktarları

124 EK.1 PCB Özel İhtisas Komisyonu nun kurulmasına dair Bakanlığımızın 28/01/2009 tarih ve 507 sayılı Olur u

125

126

127

128 EK.2 PCB Özel İhtisas Komisyonu toplantı tutanakları

129 TUTANAK TARĠH: YER : ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI KONU : PCB Özel Ġhtisas Komisyonu BaĢlangıç Toplantısı KATILIMCILAR: Prof.Dr. Ġsmet ÇOK (Gazi Üniversitesi) Doç.Dr.Ġpek ĠMAMOĞLU (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) A.Mahir ERDEM (Çevre ve Orman Bakanlığı) Kemal KURUSAKIZ (Çevre ve Orman Bakanlığı) Rukiye DOĞANYĠĞĠT (Çevre ve Orman Bakanlığı) Nihal USTA (Çevre ve Orman Bakanlığı) MenekĢe KESKĠ DÖNMEZ (Çevre ve Orman Bakanlığı) Mahmut BOCAL (Çevre ve Orman Bakanlığı) Çevre ve Orman Bakanlığı nın tarih ve 507 sayılı Olur ları gereğince oluģturulan Özel Ġhtisas Komisyonu ilk toplantısı, 17 ġubat 2009 tarihinde Ankara da Bakanlık binasında gerçekleģtirilmiģ olup yapılan bu toplantıda Özel ihtisas Komisyonları Yönetmeliği nin 7. maddesi gereğince Prof. Dr. Ġsmet ÇOK komisyon baģkanlığına, Doç. Dr. Ġpek ĠMAMOĞLU baģkan yardımcılığına seçilmiģtir. PCB Özel Ġhtisas Komisyonu BaĢlangıç Toplantısında komisyonun her ay düzenli olarak toplanması, komisyon üyelerince hava kirliliğinin irdelenmesi için komisyona Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Mustafa ODABAġI nın komisyona dahil edilmesi, Ġl Çevre ve Orman Müdürlükleri ve Sektörlere verilecek olan sekiz saatlik eğitimlerin iki güne yayılması konuları görüģülerek karara bağlanmıģtır. 17 ġubat 2009 tarihinde Ankara da Bakanlık yetkililerinin de katılımıyla gerçekleģtirilmiģ olan PCB Özel Ġhtisas Komisyonu BaĢlangıç Toplantısında 12 aylık süre içerisinde gerçekleģtirilmesi planlanan çalıģma programı aģağıda maddeler halinde verilmekte olup ekte ayrıca tablo halinde sunulmaktadır. 1. Eğitim Kitapçığının Son Hale Getirilmesi ve Basımı 2. Ulusal Eylem Planı Taslağının ve Hedef Bölgelerin GörüĢülmesi Konulu Olağan DıĢı Komisyon Toplantısı 3. Ulusal Eylem Planı Taslağının Sunulması 4. Ġl Çevre ve Orman Müdürlüklerinin Eğitiminin Tamamlanması 5. Sektörel Eğitimin Tamamlanması 6. Ulusal Eylem Planının GeliĢtirilmesi ve Sonuçlandırılması 7. Saha ÇalıĢmaları için Kapsam ÇalıĢmasının Sonuçlandırılması 8. Saha ÇalıĢmalarına BaĢlanması ve Tamamlanması

130 9. Aylık Komisyon Toplantıları 10. Nihai Raporun Sunulması 11. Değerlendirme ve KapanıĢ Toplantısı Mart ayının ilk haftası içerisinde gerçekleģtirilmesi düģünülen ikinci toplantının gündem baģlıkları Ulusal Eylem Planı nın Ele Alınması, Hedef Bölgelerin Belirlenmesi ve PCB Eğitim kitapçığının değerlendirilmesi olarak belirlendi. TUTANAK TARĠH: YER : ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI KONU : PCB Özel Ġhtisas Komisyonu BaĢlangıç Toplantısı KATILIMCILAR: Prof.Dr. Ġsmet ÇOK (Gazi Üniversitesi) Doç.Dr.Ġpek ĠMAMOĞLU (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) Kemal KURUSAKIZ (Çevre ve Orman Bakanlığı) Rukiye DOĞANYĠĞĠT (Çevre ve Orman Bakanlığı) Nihal USTA (Çevre ve Orman Bakanlığı) MenekĢe KESKĠ DÖNMEZ (Çevre ve Orman Bakanlığı) Mahmut BOCAL (Çevre ve Orman Bakanlığı) tarihinde Ankara da Bakanlık binasında Özel Ġhtisas Komisyonu ikinci toplantısı gerçekleģtirilmiģtir. Yapılan toplantıda alınan kararlar maddeler halinde aģağıda verilmektedir. 1. El Kitapçığının gözden geçirilmesi ve son Ģeklinin verilmesi 2. Hizmet içi ve sektörel eğitim içeriklerinin belirlenmesi

131 3. Hizmet içi eğitimlerin Nisan 2009 tarihlerinde arasında gerçekleģtirilmesi 4. Saha ÇalıĢmaları için Hedef Bölgelerin Tespiti 5.Ulusal Eylem Planı Taslağının Hazırlanması 6.Özel Ġhtisas Komisyonu üçüncü toplantısının tarihinde saat da Bakanlığımızda gerçekleģtirilmesi 7.Bir sonraki toplantıya Ulusal Eylem Planı için iģ paketleri ve projeler oluģturularak hazırlıklı gelinmesi 8. Son değerlendirmeler ve kapanıģ tarihinde gerçekleģtirilmesi düģünülen üçüncü toplantının gündem baģlıkları Hizmet içi ve sektörel eğitim içeriklerinin belirlenmesi, Saha ÇalıĢmaları için Hedef Bölgelerin Tespiti, Ulusal Eylem Planı Taslağının Ele Alınması olarak belirlendi. TUTANAK TARĠH: YER : ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI KONU : PCB Özel Ġhtisas Komisyonu Üçüncü Toplantısı KATILIMCILAR: Prof.Dr. Ġsmet ÇOK (Gazi Üniversitesi) Doç.Dr.Ġpek ĠMAMOĞLU (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) Rukiye DOĞANYĠĞĠT (Çevre ve Orman Bakanlığı) MenekĢe KESKĠ DÖNMEZ (Çevre ve Orman Bakanlığı) Mevlana KARAKAYA (Çevre ve Orman Bakanlığı)

132 tarihinde Ankara da Bakanlık binasında Özel Ġhtisas Komisyonu üçüncü toplantısı gerçekleģtirilmiģtir. Yapılan toplantıda gerçekleģtirilen faaliyetler ve alınan kararlar maddeler halinde aģağıda verilmektedir. Toplantıda; 1) El kitapçığına son Ģekil verilmiģtir. 2) Nisan 2009 tarihleri arasında gerçekleģtirilecek olan hizmet içi eğitimlerin içerikleri görüģülmüģtür. 3) Eğitim içeriğine iliģkin teklifler sunulmuģtur. 4) Sunulan tekliflerin değerlendirilmesi sonucu eğitim içerikleri belirlenmiģtir. 5) Özel Ġhtisas Komisyonu dördüncü toplantısının tarihinde saat da Bakanlığımızda gerçekleģtirilmesine karar verilmiģtir tarihinde gerçekleģtirilmesi düģünülen dördüncü toplantının taslak gündem baģlıkları Nisan 2009 tarihleri arasında gerçekleģtirilecek olan hizmet içi eğitimlerin değerlendirilmesi, Saha ÇalıĢmaları için Hedef Bölgelerin Tespiti, Ulusal Eylem Planı Taslağının Ele Alınması olarak belirlenmiģtir. TUTANAK TARĠH: YER : ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

133 KONU : KATILIMCILAR: PCB Özel Ġhtisas Komisyonu Dördüncü Toplantısı Prof.Dr. Ġsmet ÇOK (Gazi Üniversitesi) Doç.Dr.Ġpek ĠMAMOĞLU (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) Rukiye DOĞANYĠĞĠT (Çevre ve Orman Bakanlığı) Nihal USTA (Çevre ve Orman Bakanlığı) tarihinde Ankara da Bakanlık binasında Özel Ġhtisas Komisyonu dördüncü toplantısı gerçekleģtirilmiģtir. Yapılan toplantıda gerçekleģtirilen faaliyetler ve alınan kararlar maddeler halinde aģağıda verilmektedir. Toplantıda; Nisan tarihleri arasında Bakanlığımız 22. kat toplantı salonunda gerçekleģtirilen hizmet içi eğitim değerlendirilmiģtir. 2. PCB konusunda faaliyet gösteren özel sektör, transformatör bakım ve onarım merkezleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluģları kapsayacak olan sektörel eğitimin Haziran tarihleri arasında gerçekleģtirilmesi kararlaģtırılmıģtır. 3. Saha çalıģmaları için hedef bölgelerin tespitinde il çevre ve orman müdürlüklerinden alınacak olan bilgilerin de göz önünde bulundurulması karara bağlanmıģtır. 4. Özel Ġhtisas Komisyonu 5. toplantısının 26 Mayıs 2009 Salı günü saat 10:00 da Bakanlığımız 20. kat toplantı salonunda gerçekleģtirilmesine karar verilmiģtir tarihinde gerçekleģtirilmesi düģünülen beģinci toplantının taslak gündem baģlıkları Saha çalıģmaları için hedef bölgelerin tespitinde Ġl Çevre Orman Müdürlüklerin den gelen verilerin değerlendirilmesi., Sektörel eğitim içeriklerinin belirlenmesi., Ulusal eylem planı çalıģmaları olarak belirlenmiģtir.

134 TUTANAK TARĠH: YER : ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI KONU : KATILIMCILAR: PCB Özel Ġhtisas Komisyonu 6. Toplantısı Prof.Dr. Ġsmet ÇOK (Gazi Üniversitesi) Doç.Dr.Ġpek ĠMAMOĞLU (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) Kemal KURUSAKIZ (Çevre ve Orman Bakanlığı) Rukiye DOĞANYĠĞĠT (Çevre ve Orman Bakanlığı) Nihal SEVĠNGEL (Çevre ve Orman Bakanlığı) Volkan YANMAZ (Çevre ve Orman Bakanlığı) tarihinde Ankara da Bakanlık binasında Özel Ġhtisas Komisyonu altıncı toplantısı gerçekleģtirilmiģtir. Yapılan toplantıda gerçekleģtirilen faaliyetler ve alınan kararlar maddeler halinde aģağıda verilmektedir. Toplantıda; Haziran tarihleri arasında Bakanlığımız 22. kat toplantı salonunda gerçekleģtirilen sektörel eğitim değerlendirilmiģtir Temmuz 2009 tarihleri arasında Karabük ilinde Karabük Demir Çelik Fabrikasında gerçekleģtirilecek olan saha çalıģması ile ilgili olarak Karabük Ġl Müdürlüğü ile ilgili gerekli yazıģmalar yapılmıģtır. 3. Karabük Demir Çelik Fabrikası tesislerinde yapılacak saha çalıģması için Ġl Müdürlüğümüz aracılığı ile tesis bilgilendirilmiģtir. 4. Saha çalıģmasında Çevre Referans Laboratuarından bir personelin ve alınacak numunelerin taģınmasında bir aracın tahsis edilmesi için gerekli yazıģmalar yapılmıģtır. 5. Özel Ġhtisas Komisyonu 7. toplantısının 01 Eylül 2009 Salı günü saat 10:00 da Bakanlığımız 20. kat toplantı salonunda gerçekleģtirilmesine karar verilmiģtir.

135 tarihinde gerçekleģtirilmesi düģünülen yedinci toplantının taslak gündem baģlıkları Temmuz 2009 tarihleri arasında Karabük ilinde Karabük Demir Çelik Fabrikasında gerçekleģtirilen saha çalıģmasının değerlendirilmesi, Saha çalıģmaları için belirlenen diğer hedef bölgelerle ilgili takvim belirlenmesi, Ulusal Eylem Planı ÇalıĢmaları olarak belirlenmiģtir. TUTANAK TARĠH: YER : ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI KONU : KATILIMCILAR: PCB Özel Ġhtisas Komisyonu 7 Toplantısı Prof.Dr. Ġsmet ÇOK (Gazi Üniversitesi) Doç.Dr.Ġpek ĠMAMOĞLU (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) Rukiye DOĞANYĠĞĠT (Çevre ve Orman Bakanlığı) Nihal SEVĠNGEL (Çevre ve Orman Bakanlığı) Volkan YANMAZ (Çevre ve Orman Bakanlığı) MenekĢe Keski DÖNMEZ tarihinde Ankara da Bakanlık binasında Özel Ġhtisas Komisyonu 7. toplantısı gerçekleģtirilmiģtir. Yapılan toplantıda gerçekleģtirilen faaliyetler ve alınan kararlar maddeler halinde aģağıda verilmektedir. Toplantıda; 1) Temmuz 2009 tarihleri arasında Karabük ilinde Karabük Demir Çelik Fabrikasında gerçekleģtirilen saha çalıģması değerlendirilmiģtir.

136 2) Saha çalıģması için belirlenen diğer illerle ilgili görüģler sunulmuģ ve tartıģılmıģtır. 3) Bir sonraki Özel Ġhtisas Komisyonu Toplantısına Ulusal Eylem Planında yer alacak ana ve alt baģlıkları içeren bir taslak hazırlanarak gelinmesine karar verilmiģtir. 4) Özel Ġhtisas Komisyonu 8. toplantısının 01 Ekim 2009 Salı günü saat 14:00 de Bakanlığımız 20. kat toplantı salonunda gerçekleģtirilmesine karar verilmiģtir tarihinde gerçekleģtirilmesi düģünülen yedinci toplantının taslak gündem baģlıkları, Ulusal Eylem Planı ÇalıĢmaları, Saha çalıģmaları için belirlenen diğer hedef bölgelerle ilgili takvim belirlenmesi olarak belirlenmiģtir. TUTANAK TARĠH: YER : ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI KONU : KATILIMCILAR: PCB Özel Ġhtisas Komisyonu 8.Toplantısı Prof.Dr. Ġsmet ÇOK (Gazi Üniversitesi) Doç.Dr.Ġpek ĠMAMOĞLU (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) Rukiye DOĞANYĠĞĠT (Çevre ve Orman Bakanlığı) Nihal SEVĠNGEL (Çevre ve Orman Bakanlığı) MenekĢe Keski DÖNMEZ

137 tarihinde Ankara da Bakanlık binasında Özel Ġhtisas Komisyonu 8. toplantısı gerçekleģtirilmiģtir. Yapılan toplantıda gerçekleģtirilen faaliyetler ve alınan kararlar maddeler halinde aģağıda verilmektedir. Toplantıda; 1) Enerji üretimi ve tüketimi fazla olan sektörler belirlenerek gerekli yazıģmaların yapılmasına karar verilmiģtir. 2) Atık Ġhracatı yapan firmaların bugüne kadar gerçekleģtirdikleri, PCB içeren atık veya ekipmanlarla ile ilgili ihracaat bilgilerinin gerekli yazıģmalar yapılarak tespit edilmesine karar verilmiģtir. 3) PCB analizlerinin hangi laboratuarlarda yapıldığının araģtırılmasına karar verilmiģtir. 4) Özel Ġhtisas Komisyonu 9. toplantısının 24 Kasım 2009 Salı günü saat 10:00 da Bakanlığımız 20. kat toplantı salonunda gerçekleģtirilmesine karar verilmiģtir tarihinde gerçekleģtirilmesi düģünülen dokuzuncu toplantının taslak gündem baģlıkları, VIII. Komisyon Toplantısı tutanağının gözden geçirilmesi ve toplantı tutanağının komisyon üyelerince imzalanması, Ulusal Eylem Planı ÇalıĢmaları olarak belirlenmiģtir. TUTANAK TARĠH:

138 YER : ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI KONU : KATILIMCILAR: PCB Özel Ġhtisas Komisyonu 9.Toplantısı Prof.Dr. Ġsmet ÇOK (Gazi Üniversitesi) Doç.Dr.Ġpek ĠMAMOĞLU (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) Rukiye DOĞANYĠĞĠT (Çevre ve Orman Bakanlığı) Kemal KURUSAKIZ(Çevre ve Orman Bakanlığı) Nihal SEVĠNGEL (Çevre ve Orman Bakanlığı) tarihinde Ankara da Bakanlık binasında Özel Ġhtisas Komisyonu 9.toplantısı gerçekleģtirilmiģtir. Yapılan toplantıda gerçekleģtirilen faaliyetler ve alınan kararlar maddeler halinde aģağıda verilmektedir. Toplantıda; 1) Ulusal Eylem Planı Taslağının Hazırlanmasına karar verilmiģtir. 2) Ġpek Hanımın kirlenmiģ alanlarla ilgili makalesinin kaynak olarak kullanılması için Türkçeye çevrilmesine karar verilmiģtir. 3) Özel Ġhtisas Komisyonu 10. toplantısının 24 Aralık 2009 PerĢembe günü saat 14:00 de Bakanlığımız 20. kat toplantı salonunda gerçekleģtirilmesine karar verilmiģtir tarihinde gerçekleģtirilmesi düģünülen dokuzuncu toplantının taslak gündem baģlıkları, IX. Komisyon Toplantısı tutanağının gözden geçirilmesi ve toplantı tutanağının komisyon üyelerince imzalanması, Ulusal Eylem Planı ÇalıĢmaları olarak belirlenmiģtir.

139 TUTANAK TARĠH: YER : ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI KONU : KATILIMCILAR: PCB Özel Ġhtisas Komisyonu 10.Toplantısı Prof.Dr. Ġsmet ÇOK (Gazi Üniversitesi) Doç.Dr.Ġpek ĠMAMOĞLU (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) Rukiye DOĞANYĠĞĠT (Çevre ve Orman Bakanlığı) Kemal KURUSAKIZ(Çevre ve Orman Bakanlığı) Nihal SEVĠNGEL (Çevre ve Orman Bakanlığı) tarihinde Ankara da Bakanlık binasında PCB Özel Ġhtisas Komisyonunun 10. toplantısı gerçekleģtirilmiģtir. Yapılan toplantıda gerçekleģtirilen faaliyetler ve alınan kararlar maddeler halinde aģağıda verilmektedir. Toplantıda; 1) PCB Özel Ġhtisas Komisyon Raporu taslağı konu baģlıkları belirlenmiģtir. 2) Raporda yer alacak konular ile ilgili görev dağılımı yapılmıģtır. 3) Bir sonraki toplantıya kadar paylaģılan iģ paketlerinin taslaklarının hazırlanarak toplantıya katılım sağlanmasına karar verilmiģtir. 4) Özel Ġhtisas Komisyonu 11. toplantısının 18 ġubat 2010 PerĢembe günü saat 14:00 de Bakanlığımız 20. kat toplantı salonunda gerçekleģtirilmesine karar verilmiģtir.

140 tarihinde gerçekleģtirilmesi düģünülen onuncu toplantının taslak gündem baģlıkları, 11. Komisyon Toplantısı tutanağının gözden geçirilmesi ve toplantı tutanağının komisyon üyelerince imzalanması, PCB Özel Ġhtisas Komisyonu Raporu taslağının görüģülmesi, olarak belirlenmiģtir. EK.3 KARDEMİR A.Ş. Saha Çalışması Görev Raporu

141 KARDEMĠR A.ġ. SAHA ÇALIġMASI GÖREV RAPORU Kardemir Karabük Demir Çelik Fabrikaları, tarihinde, PCB Özel Ġhtisas Komisyonu tarafından ziyaret edilmiģtir. Yapılan inceleme yetkili Serdar YAVUZ eģliğinde gerçekleģtirilmiģtir. Ziyaret esnasında kok fırını ve yüksek fırın bölgelerindeki trafolardan analiz edilmek üzere yağ numuneleri alınmıģtır. Kullanımda olmaları nedeniyle eski üretim tarihli bazı trafolardan analiz için yağ numunesi alınması mümkün olmamıģtır. Ayrıca Doç Dr. Ġpek ĠMAMOĞLU tarafından tesisin çeģitli yerlerinden toprak numuneleri alınmıģtır. Alınan yağ numuneleri Çevre Referans Laboratuarında analiz edilmek üzere göreve tahsis edilen Çevre Referans Laboratuarı Seyyar Ölçüm Aracı na teslim edilmiģtir. Ayrıca tesiste eski tarihli birçok trafonun hala kullanımda olduğu gözlenmiģtir ĠĢletme yetkilisinden alınan bilgiler doğrultusunda 1997 yılında iģletmedeki bütün trafoların bakımları yapılmak üzere ihaleye çıkıldığı, ihale sonucunda ABB Ģirketi ile anlaģılarak bir sözleģme yapıldığı anlaģılmıģtır. ABB Ģirketinin trafolardan aldığı toplam 86 ton kullanılmıģ trafo yağın, 108 ton yeni trafo yağıyla değiģtirildiği, bu 86 ton yağın akıbetinin bilinmediği tespit edilmiģtir. Kardemir Karabük Demir Çelik A.ġ. ile ABB Ģirketi arasındaki bakım sözleģmesinin bir kopyası PCB Özel Ġhtisas Komisyonuna sunulmuģtur.

142 EK.4 KARDEMİR A.Ş. Analiz Sonuçları

143

144

145

146

147 EK.5 İZMİR ALİAĞA Analiz Sonuçları

148

149

150 EK Nisan 2009 PCB Özel İhtisas Komisyonu Çevre ve Orman İl Müdürlükleri Eğitim Programı

151 PCB Özel İhtisas Komisyonu Çevre ve Orman İl Müdürlükleri Eğitimi Nisan 2009 Bakanlık 22.Kat Çok Amaçlı Toplantı Salonu 1.GÜN 1.OTURUM 9.30: AçılıĢ KonuĢmaları Atık Yönetimi Dairesi BaĢkanlığı Eyüp YAHġĠ (Gn.Md.Yrd.V.) A.Mahir ERDEM (Daire BaĢkanı) 10.00: Prof. Dr. ĠSMET ÇOK Gazi Üniversitesi-Eczacılık Fakültesi PCBlerin Genel Özellikleri, Kullanım Alanları ve Önlemleri : Çay ve kahve arası MenekĢe Keski DÖNMEZ Çevre ve Orman Bakanlığı a) Kalıcı Organik Kirleticilere ĠliĢkin Stockholm POP s Sözlemesi b) 850/2004/EC Sayılı Kalıcı Organik Kirleticiler Tüzüğü c) Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve EĢyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına ĠliĢkin Kısıtlamalar Yönetmeliği 11:30 Nihal USTA

152 Çevre ve Orman Bakanlığı a) Avrupa Birliğinin 96/59/EC Sayılı PCB/PCT Direktifi b) PCB/PCT lerin Kontrolü Yönetmeliğinin Genel Ġlkeleri 12:00 Dr. Rukiye DOĞANYĠĞĠT Çevre ve Orman Bakanlığı PCB lerin Yönetimi Açısından; a) Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği b) Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği c) Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği d) Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 12:30 Öğle yemeği 2. OTURUM Prof. Dr. ĠSMET ÇOK Gazi Üniversitesi-Eczacılık Fakültesi PCBlerin Ġnsan Sağlığı Üzerine Etkileri Çay ve kahve arası Doç. Dr. ĠPEK ĠMAMOĞLU ODTÜ-Çevre Mühendisliği PCBlerin Çevre Üzerine Etkileri a) PCBler kaynaklı toprak ve sediman kirliliği b) PCBler kaynaklı hava kirliliği c) PCBler kaynaklı su kirliliği d) PCBler kaynaklı kirliliğin dağılımı ve dünyada taģınımı e) Türkiye de PCB kaynaklı çevre kirliliğinin durumu

153 15.45 TartıĢma 2.GÜN 3.OTURUM Doç. Dr. ĠPEK ĠMAMOĞLU ODTÜ-Çevre Mühendisliği PCB içeren Atıklar ve Bertaraf Teknikleri, a) PCBlerin kaynakları: kapalı, yarı kapalı ve açık kullanım alanları b) PCB içeren ekipmanlar ve atıklar c) PCBlerin bertaraf tekniklerine genel bakıģ d) PCBlerin bertarafı için dünyada kullanılan yaygın teknolojiler 11:00 Çay ve kahve arası Doç. Dr. ĠPEK ĠMAMOĞLU ODTÜ-Çevre Mühendisliği PCB lerin analizi a) PCB lerin öncül testler ile varlığının kontrolü: kapalı ve yarı kapalı uygulamalarda kullanılan yağlar b) Numune alma ve saklama koģulları c) Detaylı PCB analiz teknikleri: yağ, su, toprak ve sediman PCB lerin karıģım olarak analizi PCBl erin tekil bileģikler olarak analizi d) PCB test kitleri: yağ, su, toprak ve sediman Uygulama e) Yağda ve Toprakta PCB Test kit Uygulamaları Öğle yemeği 4. OTURUM 14:00 Nihal USTA

154 Çevre ve Orman Bakanlığı PCB/PCT lerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik Çay ve kahve arası Dr. Rukiye DOĞANYĠĞĠT Çevre ve Orman Bakanlığı a) Envanter Formunun Doldurulması b) Çevresel Bilgi Sisteminde Envantere GiriĢ TartıĢma

155 EK Nisan 2009 PCB Özel İhtisas Komisyonu Çevre ve Orman İl Müdürlükleri Eğitimi Katılımcı Listesi

156

157

158

159

160

161

162 EK Nisan 2009 ve Haziran 2009 tarihlerinde Bakanlığımızda gerçekleştirilen PCB Özel İhtisas Komisyonu Çevre ve Orman İl Müdürlükleri ve Sektöre Yönelik Eğitim Sunumları.

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213 EK Haziran 2009 PCB Özel İhtisas Komisyonu Sektöre Yönelik Eğitim Programı

214 PCB Özel İhtisas Komisyonu Sektöre Yönelik Eğitim Haziran 2009 Bakanlık 22.Kat Çok Amaçlı Toplantı Salonu 1.GÜN 1.OTURUM 9.30: AçılıĢ KonuĢmaları Çevre ve Orman Bakanlığı 10.00: Prof. Dr. ĠSMET ÇOK Gazi Üniversitesi-Eczacılık Fakültesi a) PCBlerin Genel Özellikleri, Kullanım Alanları ve Önlemleri b) Kalıcı Organik Kirleticilere ĠliĢkin Stockholm POP s Sözlemesi c) 850/2004/EC Sayılı Kalıcı Organik Kirleticiler Tüzüğü : Çay ve kahve arası 11:00 Uzm.Yrd. Nihal SEVĠNGEL Çevre ve Orman Bakanlığı a) Avrupa Birliğinin 96/59/EC Sayılı PCB/PCT Direktifi 11:30 Uzm.Yrd. Nihal SEVĠNGEL Çevre ve Orman Bakanlığı PCB lerin Yönetimi Açısından;

215 a) Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve EĢyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına ĠliĢkin Kısıtlamalar Yönetmeliği b) Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği c) Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği d) Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği e) Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 12:15 Öğle yemeği 2. OTURUM 14:00 Dr. Rukiye DOĞANYĠĞĠT Çevre ve Orman Bakanlığı PCB/PCT lerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik Prof. Dr. ĠSMET ÇOK Gazi Üniversitesi-Eczacılık Fakültesi PCBlerin Ġnsan Sağlığı Üzerine Etkileri Çay ve kahve arası Doç. Dr. ĠPEK ĠMAMOĞLU ODTÜ-Çevre Mühendisliği PCBlerin Çevre Üzerine Etkileri a) PCBler kaynaklı toprak ve sediman kirliliği b) PCBler kaynaklı hava kirliliği c) PCBler kaynaklı su kirliliği

216 d) PCBler kaynaklı kirliliğin dağılımı ve dünyada taģınımı e) Türkiye de PCB kaynaklı çevre kirliliğinin durumu TartıĢma 2.GÜN 3.OTURUM Doç. Dr. ĠPEK ĠMAMOĞLU ODTÜ-Çevre Mühendisliği

217 PCB içeren Atıklar ve Bertaraf Teknikleri, a) PCBlerin kaynakları: kapalı, yarı kapalı ve açık kullanım alanları b) PCB içeren ekipmanlar ve atıklar c) PCBlerin bertaraf tekniklerine genel bakıģ d) PCBlerin bertarafı için dünyada kullanılan yaygın teknolojiler 11:00 Çay ve kahve arası Doç. Dr. ĠPEK ĠMAMOĞLU ODTÜ-Çevre Mühendisliği PCB lerin analizi f) PCB lerin öncül testler ile varlığının kontrolü: kapalı ve yarı kapalı uygulamalarda kullanılan yağlar g) Numune alma ve saklama koģulları h) Detaylı PCB analiz teknikleri: yağ, su, toprak ve sediman PCB lerin karıģım olarak analizi PCBl erin tekil bileģikler olarak analizi i) PCB test kitleri: yağ, su, toprak ve sediman Öğle yemeği 4. OTURUM Uygulama Doç. Dr. ĠPEK ĠMAMOĞLU ODTÜ-Çevre Mühendisliği j) Yağda ve Toprakta PCB Test kit Uygulamaları Çay ve kahve arası Uzm.Yrd. Nihal SEVĠNGEL ve Kimyager Volkan YANMAZ Çevre ve Orman Bakanlığı

218 Çevresel Bilgi Sisteminde Envanter Formunun Doldurulması TartıĢma EK Haziran 2009 PCB Özel İhtisas Komisyonu Sektöre Yönelik Eğitim Katılımcı Listesi

219

220

221

222

223

224

225 EK.11 Envanter Çalışması I. Grup Sektör Listesi

226 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ TEİAŞ Genel Müdürlüğü A.Ş. İnönü Bulvarı No: 27 Bahçelievler / ANKARA TEDAŞ Genel Müdürlüğü A.Ş. İnönü Bulvarı No: 27 Bahçelievler / ANKARA EÜAŞ Genel Müdürlüğü A.Ş. İnönü Bulvarı No: 27 Bahçelievler / ANKARA EÜAŞ SEYİTÖMER TERMİK SANTRALİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ P.K:8 Seyitömer/KÜTAHYA EÜAŞ TUNÇBİLEK TERMİK SANTRALİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BURSA CAD. TAVŞANLI - KÜTAHYA OYMAPINAR SANTRALİ HİDROELEKTRİK Manavgat / ANTALYA MANAVGAT SANTRALİ HİDROELEKTRİK Manavgat / ANTALYA AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş. Ç.O.S.B. Karaağaç Yolu Üzeri Çerkezköy / TEKİRDAĞ ALTEK ALARKO ELEKTRİK SANTRALLARI TESİS İŞLETME VE TİC. A.Ş. TARLABAŞI BULVARI ŞİMAL SOK. NO:28 KAT:2-4 ALARKO DİM İŞ MERKEZİ ŞİŞHANE / İSTANBUL ANKARA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. Şehit Muhtar Cad. No:56/5 Taksim Beyoğlu /İSTANBUL TİC. A.Ş. BİL ENERJİ ENERJİ ÜRETİM SAN. VE Bilkent 6. cad. No: Bilkent Ankara BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi Gri Cad. 3. Sok No: Nilüfer Bursa TÜRKİYE EGE BİRLEŞİK ENERJİ ÜRETİMİ VE DAĞITIMI A.Ş IZMIR Ankara Asfalti 26. km Kemalpasa- ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. Sabancı Center Kule 2, Kat 4, 4. Levent İSTANBUL TİC. A.Ş. SANKO ELEKTRİK ÜRETİMİ SAN. VE Sani Konukoğlu Bulvarı P.K. 83 GAZİANTEP

227 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ SENERJİ ENERJİ ÜRETİM A.Ş. Büyükdere Cad. No: Mecidiyeköy İSTANBUL ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş. Zorlu Enerji GrubuZorlu Plaza Avcılar- İSTANBUL ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ Nenehatun Caddesi No: 81/1 Gaziosmanpaşa ANKARA (BEDAŞ) BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. Necatibey Cad. No: Yenişehir/ANKARA GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. Üniversite Cad. No:57 Bornova OSMANGAZİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. KÜTAHYA MÜESSESİ Cumhuriyet Cad. Nur İşhanı Merkez /KÜTAHYA ALTEK ALARKO ELEKTRİK SANTRALLARI TESİS İŞLETME VE TİC. A.Ş. Tarlabaşı Bulvarı Şimal Sok. No:28 Alarko- Dim İşmerkezi Şişhane/İstanbul TERMİK ANKARA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.-PARK Paşalimanı Caddesi No:73, Paşalimanı Üsküdar / ıstanbul ATAER ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş / 1 So. No:20 Çiğli - İZMİR / TÜRKİYE AYEN ENERJİ A.Ş. Hülya Sok. No: G.O.P. ANKARA A.Ş. BATIÇİM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM İZMİR Ankara Caddesi No: Bornova - BOSEN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi Pembe Cad. 2. Sok. No: 2 Nilüfer/BURSA CAMİŞ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. İş Kuleleri, Kule Levet - İSTANBUL A.S CERKEZKOY ENERJI ELEKTRIK URETIM Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Cad. No:6 Çerkezköy/TEKİRDAĞ ÇAKMAKTEPE ENERJİ ÜRETİM A.Ş sk No: 10/1 Kat:10 D:9 Punta Plaza Alsancak İzmir ÇEBİ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş. FAHRETTİN KERİM GÖKAY CAD. BESTEKAR SAADETTİN KAYNAK SK. 2 ALTUNİZADE ÜSKÜDAR İSTANBUL ÇOLAKOĞLU METALURJİ A.Ş. Kemeraltı Cad. No: 24 Kat: 6, Karaköy, İstanbul ENBW HOLDING A.S Sabancı Center Kule 2, Kat 5,4. Levent İstanbul

228 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ ENTEK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Hacı Halim Mahallesi Yeni Demiryolu Cad. No: Köseköy İzmit KOCAELİ Organize Sanayi Bölgesi 15.Cadde ESKİŞEHİR A.Ş. GLOBAL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ - İstanbul Merkez Mh. Yılanlıtepe Sk. No:5 Yenibosna GUL ENERJI OTOPRODUKSIYON SANAYI VE TICARET A.S 2.Organize Sanayi Bölgesi Vali Muammer Güler Bulvarı No:19 Başpınar/GAZİANTEP HABAŞ SINAİ VE TIBBI GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş Fuat Paşa Sokak, No:26, Soğanlık / Kartal İstanbul HEMA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Adres Büyükdere Caddesi 3 Yol Mevki No: Maslak/İSTANBUL IC İÇTAŞ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Kızılırmak Sokak No:31 Kocatepe Ankara / Türkiye İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SAN. A.Ş GÜNEŞLİ / İSTANBUL A.Ş. İSKENDERUN ENERJİ ÜRETİM VE TİC. ANKARA Budak Sokak No: Gaziosmanpaşa / KARACAM ENERJI URETIM VE TICARET A.S Anadolu Blv. 11. Sok. No: Söğütözü ANKARA KAREGE KARADENİZ EGE ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Uğur Sk Kağıthane İSTANBUL A.Ş. KAREL ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET Cumhuriyet Cad. 255/ Harbiye- ISTANBUL KEN KİPAŞ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş Gaziantep Yolu Üzeri 7. Km Kahramanmaraş A.Ş. KUDRET ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ Sanayi Çarşısı Cad. No:62 Nata İş Merkezi Değirmendere/TRABZON LODOS ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş Yanıkkapı Tenha Sokak, Uçarlar Han No:10 Karaköy-İSTANBUL MAYA ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. Park Plaza, Eski Büyükdere Cad. No:22 Kat:20, Maslak 34398, İstanbul A.Ş. MODERN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ Yenibosna Merkez Mah. Kavak Sk. Çınar Cad. No:39 Bahçelievler-İSTANBUL Organize Sanayi Bölgesi Halil Yurtseven Cad. No:1 PK: MANİSA

229 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ LTD. ŞTİ. NATA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM TİC. Sanayi Çarşısı Caddesi Nata İş Merkezi No:62 GÜMÜŞHANE NUH ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş. İnönü Cad. No:102 K: Kozyatağı- Kadıköy/İSTANBUL PALMET ENERJI A.S Bulgurlu Sokak No:60 Küçükçamlıca İstanbul PAMUK HES ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş Sok. No:2/1 Alyans Apt. 4/ Alsancak/İZMİR A.Ş. YILDIZLAR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM Abdullah Cevdet Sokak No:39/13 Çankaya/ANKARA YPM ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Selahattin Pınar Cad. Dere Sok. No:4 Mecidiyeköy-İSTANBUL ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş. Merkez Ofis: Zorlu Plaza Avcılar İSTANBUL Methal Enerji Üretim Sanayii ve ADANA/Kılıçlı- Aşağı Çarşı Ağca Pasajı No:11 Kozan Adana Ticaret Limited Şirketi II HES Aycan Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi Düzce İli, Cinnah cad. 21/6 Çankaya ANKARA A.Ş. Çınar-I HES Şirketi Akar Enerji Sanayi Ticaret Limited uköy HES Adıyaman/Kor Beylikdüzü BOSB Birlik Sanayi Sitesi 4.cad. No:38 İSTANBUL Niksar Enerji Üretim Ltd. Şti. Tokat İli, Niksar HES Çetin Emeç Bulvarı 65. sok. No: Balgat ankara A.Ş. Kam Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi Kahramanmar aş İli, Torlar HES Gaziantep Yolu Üzeri 2. km Lutuf Mensucat A.Ş. Tekstil Fabrikası PK.17 Kahramanmaraş Beytek Elektrik Üretim A.Ş. Kahramanmar aş İli, Çataloluk HES 2.Organize Sanayi Bölgesi Muammer Güler Bulvarı Batı 2.cad. No:9 Şehitkamil Gaziantep Hayat Kağıt ve Enerji Sanayi Ticaret Çorum İli Ankara Yolu 5. km ÇORUM A.Ş. Başönü Reg. ve HES Enerji Üretim Ltd. Ordu Başönü Gimat 13. sok Blok no:345 Yenşmahalle Şti. Reg. ve HES ANKARA Diz-Ep Elektrik Üretim Limited Şirketi Amasya İli,Bektemur HES İnönü Mah sok No:8 Kat :2 Ayrancılar beldesi Torbalı İzmir Saren Elektrik Üretim Ltd. Şti. Erzurum İli / Enersis HES Hatır sok. No:22 GOP ANKARA Çifteköprü Elektrik Üretim Limited Artvin İli, Çifteköprü Regülatörü ve 1. Cad. 34. Sokak No:7/2 Balgat/ANKARA

230 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ Şirketi HES Aköz Enerji Elektrik Üretim San. A.Ş. Trabzon İli, Yanbolu Regülatörü ve HES Altunizade Kısıklı cad. Aköz İş Merkezi No:16 B Blok Üsküdar/İSTANBUL Aköz Enerji Elektrik Üretim San. A.Ş. Trabzon İli, Amastal Regülatörü ve HES Altunizade Kısıklı cad. Aköz İş Merkezi No:16 B Blok Üsküdar/İSTANBUL Yeşilköy Elektrik Üretim ve Ticaret Limited Şirketi Rize İli, Yeşilköy Regülatörü ve HES Mahmutbey asfaltı Dereboyu Mevkii No:4/B Halkalı İSTANBUL A.Ş. Eres Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret Muğla Erikoğlu-Keserali HES İli, Ankara Asfaltı 8. km DENİZLİ Ltd. Şti. Göcekler Elektrik Üretim San. ve Tic. Mersin Sarıkavak HES İli, Kasım Gülek Blv. Hastaneler Kavşağı Alpşar Apt. B Blok Asmakat Seyhan Adana Rizbaş Enerji Üretim Anonim Şirketi Rize Başköy Reg. ve HES 24 Kayalar sok. Merter İSTANBUL Ltd. Şti. Melita Elektrik Üretim San. ve Tic. Malatya İli, Sancar Regülatörü ve HES Kasım Gülek Blv. Hastaneler Kavşağı Alpşar Apt. B Blok Asmakat Seyhan Adana Olca Elektrik Üretim ve Tic. Ltd. Şti. Kayseri / Akıncı HES Ahi Evran cad. Polaris İş merkezi No:1 Katy:8 Maslak Sarıyer İSTANBUL Cengiz Enerji Sanayii ve Ticaret A.Ş. Tekkeköy / Samsun Altunizade, Mahir Iz. Cad. No: 52, İSTANBUL Şahinler Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Çorlu Kojenerasyon Tekirdağ Çorlu Tesisi, Keresteciler Sitesi M. Akifbey Cad. Camcıoğlu Sk. No:2/3 Merter-İSTANBUL Ege Birleşik Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Ege Birleşik Enerji Elektrik Üretim Santralı İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi İZMİR Ankara Asfaltı 26. km Kemalpaşa- Bilenerji Bilkent Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ankara Bilkent 6.Cadde Beytepe Köyü No: ANKARA Modern Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi Çorlu Tekirdağ ili Yenibosna Merkez Mah. Kavak Sk. Çınar Cad. No:39 Bahçelievler-İSTANBUL Akar Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti. Giresun/Gecür Reg. ve HES Beylikdüzü BOSB Birlik Sanayi Sitesi 4.cad. No:38 İSTANBUL Değirmen Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Antalya İli, Korkuteli Regülatörü ve HES Projesi Sinan mah. Serik cad. 441 Altınova Antalya

231 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ Ltd. Şti. Kayayıldız Elektrik Üretim İnş. ve San. HES Sivas Burma Sanayi Cad. No:32/4 Ulus/ANKARA Melet Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Ordu HES Hoşdere Cad. No:157 Y. Ayrancı/ANKARA Timse Elektrik Üretim Ltd. Şti. HES Düzce/Güneş Uğur Mumcu cad. No:32/5 GOP Ankara Ersoy Enerji Ticaret ve Sanayi A.Ş. Kahramanmar aş İli, Çatalkaya HES Sani Konukoğlu Bulvarı Üzeri PK.83 Şehitkamil/GAZİANTEP Yamaç Enerji Üretim Ltd. Şti. Osmaniye / Yamaç HES Ankara Tahran cad. No: Kavaklıdere Eskişehir Endüstriyel Enerji Üretim Anonim Şirketi Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 15. Cadde ESKİŞEHİR Güfen Inşaat Taahhüt Ve Ticaret Limited Şirketi Osmaniye Gökboyun HES İli, Mersin İstiklal cad 4602 sok Erden işhanı 6/18 Gün Enerji Üretim Sanayi İthalat İhracat Ticaret Ltd. Şti Giresun Batlama Reg. ve HES İli, Bahçe Mah. İstiklal Cad. Erden İşhanı Kat:6 No:18 MERSİN Güzel Enerji A.Ş. MERSİN/Kaya başı Reg. ve HES Büyükdere Cad. No:38 Mecidiyeköy / İSTANBUL Yade Elektrik Üretim ve Ticaret Limited Şirketi Erzincan Poyraz I-II HES İli, Sahrayıcedit Omca Sok. Golden Plaza No: 37 Daire: 3-4 Kadıköy/İSTANBUL Şirketi MOSB Enerji Elektrik Üretim Limited MOSB Enerji Kojenerasyon Santralı Organize Sanayi Bölgesi Halil Yurtseven Cad. No:1 PK: MANİSA Gül Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Gaziantep ili Organize Sanayi Bölgesi, 257 ada, 1 no lu parsel Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde No: GAZİANTEP Şirketi Yurtbay Elektrik Üretim Anonim İnönü Kojenerasyon ESKİŞEHİR Tesisi Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde No: GAZİANTEP Şirketi Desa Enerji Elektrik Üretim Anonim Pınarbaşı Kojenerasyon Tesisi İZMİR Şehit Fethibey Caddesi No:120 Pasaport- Uğur Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi, Çerkezköy OSB Çerkezköy OSB Atatürk cad. No:15 Kapaklı Çerkezköy Tekirdağ Uhud Enerji Üretim A.Ş. Kahramanmar aş Gökgedik Reg. ve HES Gaziantep Yolu Üzeri 2. km Lutuf Mensucat A.Ş. Tekstil Fabrikası PK.17 Kahramanmaraş Yade Elektrik Üretim Ve Ticaret Erzincan Sahrayıcedit Omca Sok. Golden Plaza No: 37

232 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ Limited Şirketi İli,Umut HES Daire: 3-4 Kadıköy/İSTANBUL Lega Elektrik Üretim A.Ş. Erzurum, Taç Regülatörü ve HES Turan Güneş Blv. no:50/7 Yıldızevler Çankaya/Ankara Karabük Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Karabük Suçatı HES İli, Salacak mah. Kasap Veli sok. No:14/1 Sarı Köşk Üsküdar İSTANBUL Efe Enerji Elektrik Üretim Pazarlama Danışmanlık Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. Osmaniye Erem HES İli, Bahçe Mah. İstiklal Cad. Erden İşhanı Kat:6 No:16 MERSİN HGM Enerji İnşaat Nakliyat Gıda Gübre Yem San. ve Tic.Ltd.Şti. MALATYA/KA RANLIKDERE HES Develi sok No:14 Kağıthane İstanbul Hed Enerji Elektrik İnşaat Mümesillik Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. HES Kars İli, Can I Necatibey cad. Balıkçıoğlu iş merkezi no:6/140 Sıhhiye Ankara A.B.Gıda San. ve Tic. A.Ş. Balıkesir ili, Bandırma ilçesi Çilehane cad. Çamlıca evleri sit. No:13/3 K. Çamlıca Üsküdar İstanbul Aksa Enerji Üretim A.Ş. Koru Barajı ve Barbaros Bulvarı No:91 Beşiktaş/İSTANBUL HES Kuzeykaya Elektrik Üretim Limited Ağrı İli, İran cad. No:47/2 GOP ANKARA Şirketi Güneykaya Regülatörü ve HES Meral Elektrik Üretim Anonim Şirketi Erzurum Esendurak HES Kurbağalı Dere Cad. No:80/1 Hasanpaşa Kadıköy-İSTANBUL Barış Enerji Anonim Şirketi Malatya İli/Çukurkaya Reg. ve HES Piri Reis Mah. Gökçel sitesi Altı 1102 sokak no:13/b MERSİN Turhal Enerji Üretim Elektrik ve Tic. Amasya İli Emek Mah. 58. Sokak No:30 ANKARA Ltd. Osmancık HES Ortur Elektrik Elektrik Üretim ve Tic. Limited Şirketi Artvin Düzhanlar Reg ve HES İli Ankara Yaşam cad. Ak Plaza No:7 Kat :10 Söğütözü Köprübaşı Petrol Ürünleri Elektrik Üretim Taş. Ve İnş. A.Ş. Mersin Bozyazı Reg ve HES İli Uğur Mumcu Cad. Kızkulesi Sok. No:20/1 G.O.P./ANKARA Mon Elektrik Üretim A.Ş. Denizli İli / Ege II-III-IV HES DSİ Akhan Reg. Akhan mah. Akkale DENİZLİ Şti. Taştan Enerji Üretim San. ve Tic. Ltd. Giresun / Taştan Reg. ve HES Ankara Uzayçağı Cad. No:7 Ostim Yenimahalle İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ilçesi İzmir ili, Aliağa Şair Eşref Bulvarı No:23/ Çankaya/İzmir Ünsa Madencilik Turizm Enerji Seramik Orman Ürünleri Elektrik Üretim Sanayi Kütahya İli, Yeni Sanayi Sitesi 1.Cad. No:1 KÜTAHYA

233 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ ve Ticaret A.Ş Kayaboğazı Barajı ve HES Çetin Enerji A.Ş. Siirt İli, Çetin Barajı HES Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İSTANBUL Darboğaz Elektrik Üretim Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Erzurum Alabalık Reg. ve HES İli, Esat cad 79-4 Küçükesat Ankara Arpacı Elektrik Üretim ve Tic. Ltd. Şti. Bulancak, Giresun Arpacık Reg. ve HES Çayhane sok. No:5/6 GOP Ankara DNZ Elektrik Üretim A.Ş. Denizli İli, Akkent HES Deliktaş Mah. 1988/2 Sok. No:35 DENİZLİ Maraş Enerji Yatırımları San. ve Tic. Osmaniye İli Reşit Galip Cad. No:85/2 Çankaya Ankara A.Ş. /Horu HES Bey Enerji Üretim Limited Şirketi Hatay İli, Tahtaköprü HES Cumhuriyet Mah. Kuşçu Ali Sok. No:3 Uygur İş Merkezi Kat:3 No:21 Nizip/GAZİANTEP Çarşamba Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi Samsun Çarşamba HES Projesi İli, Orta Mah.Çakmakçılar Cad. No:2 Kat:5 Çarşamba/SAMSUN Melikom Elektrik Üretim A.Ş. Rize İli, Melikom Regülatörü ve HES Çarşı mah. Şehitler cad. No:30 Kat:4/B Rize Tic. Odası İş Merkezi Rize A.Ş. Doğal Elektrik Üretim Ticaret Sanayi Artvin İli, Cala Reg. ve HES Karyağdı sok. No:13/1 Çankaya ANKARA D.E.S.A.Ş. Dağlılar Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Çorum Karlıbel I-II HES İli, Yeşildere Mah Sok. No: 70 ANTALYA Egemer Elektrik Üretim A.Ş. Hatay ili, Erzin ilçesi, Aşağı Burnaz mevkii Ehlibeyt Mah. 3. sok 7/2 Balgat ANKARA HEDA Elektrik Üretim Limited Şirketi TRABZON/Ça mlı Reg. ve HES Fevzi Çakmak cad.no:222 Kazan/Ankara Şirketi Eyner Enerji Üretim ve Ticaret Limited Artvin Taşlıkaya Reg. ve HES İli, Karslılar Mahallesi Sokak no:3 Emir apt. Altı zemin kat Seyhan-ADANA Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Siirt Tarihler HES İli, Paşalimanı cad. No:73 Üsküdar/İstanbul Şti. Getiri Enerji Üretim Sanayi ve Tic. Ltd. Ordu İli, Piro Reg. ve HES Sümer Mah. Prof. Dr. Turan Güneş Cad. Denizatı Kent Sitesi A-5 Blok Daire: Zeytinburnu/İSTANBUL Ayas Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Adana İli, Yumurtalık İlçesi ANKARA Budak Sokak No:4 Gaziosmanpaşa 06700

234 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ Başkent Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi Artvin Çamlıca Barajı ve HES İli, Malıköy Temelli ANKARA Falez Elektrik Üretimi Anonim Şirketi Antalya ili Organize San. Bölgesi Konak azer İşhanı Kasap sok. No:12/9 Esentepe İstanbul EÜAŞ Kayseri Bünyan HES İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA A.Ş. E. ON & Turcas Güney Elektrik Üretim Denizli Honaz ilçesi ili, Armada İş Merkezi A Blok Eskişehir Yolu No:6 Kat :14 No: Söğütözü Çankaya Ankara EÜAŞ Sivas Sızır HES İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Çorum ili Obruk HES İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA Molu Enerji Üretim A.Ş. Kayseri ili Çamlıca II HES Cumhuriyet Mah. Serdar Cad. No:14/2 PK: KAYSERİ A. Ş. AES-IC İçtaş Enerji Üretim ve Ticaret Trabzon İli, Güneyce Barajı ve HES Projesi Çetin Emeç Bulvarı 65. sok. No: Balgat Ankara Elestaş Elektrik Üretim A.Ş. Suşehri, Sivas Eğitim Mah. Poyraz sok. No:9/A Kadıköy İstanbul Tektuğ Elektrik Üretim Anonim Şirketi Adıyaman İli, Sırımtaş HES ATATÜRK Bulvarı 89/3 Şahinbey/GAZİANTEP İçkale Enerji Elektrik Üretim ve Tic. Erzincan İli, Hoşdere Cad. No:157 Y. Ayrancı/ANKARA A.Ş. Kemah Barajı ve HES Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş. Bilecik Osmaneli ilçesi ili, Gümüşsuyu Cad. 40/42 Topkapı-İSTANBUL Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş. ilçesi İzmir ili, Aliağa Gümüşsuyu Cad. 40/42 Topkapı-İSTANBUL Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş. ilçesi İzmir ili, Aliağa Gümüşsuyu Cad. 40/42 Topkapı-İSTANBUL MCK Elektrik Üretim Ltd. Şti. Bursa İli, Devecikonağı HES Eskişehir Yolu Bilkent Kavşağı Yanı No: /ANKARA Saf Enerji Elektrik Üretim San.ve Tic. Anonim Şirketi Adıyaman Kaleköy HES İli, Adıyaman-Kahta Yolu Üzeri 2. Km. Saffat Et Kombinası Yanı/ADIYAMAN Zeki Enerji Elektrik Üretim Dağıtım Pazarlama Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Rize İli, Çatak Reg. ve HES Koza Sok. No: GOP/ANKARA Derya Elektrik Üretimi Ve Ticaret Çorum İli, Uğur Mumcu cad. No:88 GOP Çankaya

235 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ Anonim Şirketi Pirinçli Reg. Ve HES Ankara Elda Elektrik Üretim Ltd. Şti. Tunceli İli, Dinar Reg. ve HES 1. Cad. 34. Sokak No:7/2 Balgat/ANKARA MCK Elektrik Üretim Ltd. Şti. Bursa İli, Gündoğdu HES Eskişehir Yolu Bilkent Kavşağı Yanı No: /ANKARA Tek Su Müşavirlik Enerji Mühendislik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Ordu Uğurlu HES İli, Cinnah cad Ahenk sok. No:5 Çankaya/Ankara Yusaka Enerji Elektrik Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Erzincan / Çakırman Reg. ve HES Fevzipaşa Cad. Beşiktaşlar İş Merkezi No:63/E ERZİNCAN Binatom Elektrik Üretim A.Ş. Gediz / Kütahya Nasuh Akar Mah sok. No:34/ Balgat Çankaya/ANKARA A.Ş. Galata Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Şırnak Toptepe Avgamasya mevkii ili, köyü, Rıhtım cad. No:51 Karaköy İstanbul Damlapınar Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Trabzon İli, İftelan Regülatörü ve HES Pirimehmet Mah. Kunduracılar Sitesi Yanı Mescitli İşhanı K.3 ISPARTA Emsat Elektrik Malz. Paz. İmalat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ardahan Merekler HES Projesi İli, Ahi Evran cad. Polaris İş merkezi No:1 Katy:8 Maslak Sarıyer İSTANBUL Ak-Ar Elektrik Üretim Anonim Şirketi Trabzon İli, Düzköy Reg. ve HES Trabzon İskender Paşa mah. İskele cad. No:59 Eylül Elektromekanik Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti. Mert HES Erzurum İli, Özgür Cad. Pan Plaza No:23 K:2 Kavacık- Beykoz/İSTANBUL Su-Gücü Mühendislik Elektrik Makine İnşaat Proje Turizm Sanayi Enerji Üretimi ve Ticaret Limited Şirketi Yozgat Gökmen HES İli, Sheraton Oteli Kültür ve Kongre Merkezi, 2. Kat, Boğaz Sok. Kavaklıdere/ANKARA Saf Enerji Elektrik Üretim San.ve Tic. Anonim Şirketi III-IV HES Bingöl Saf I-II- Adıyaman -Kahta yolu üzeri 2. km Saftat Et Kombinası Yanı/Adıyaman Uzaş Madencilik Çimento Alçı İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. BİNGÖL/BİLAL OĞLU REG. VE HES İnönü cad Elçiçek işhanı No:21/3 Bingöl Sunel Enerji Üretim A.Ş. Erzurum Hunut I II III HES Turan Güneş Bulvarı No:50/7 Yıldızevler Çankaya/Ankara Şirketi Tenet Elektrik Ür. Ve Dış Tic. Limited Giresun Göktepe Reg. ve HES İli, Acıbadem cad. Haydar Yücebaş Sok. No:17 K:5/2 Kadıköy İstanbul Albe Enerji Elektrik Elektronik Danışmanlık Müşavirlik Petrol Madencilik Tarım Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti. Antalya İli, Berat Regülatörü ve HES Cinnah Cad. No:27/9 Çankaya/ANKARA

236 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ Şirikçioğlu Elektrik Üretim A.Ş. Kahramanmar aş İli, Köyobası HES Bahçelievler Mah Yıl Cad. 38. Sokak No:42 K.Maraş Çalık Enerji Elektrik Üretim ve Madencilik A.Ş. Bursa İli, Kızkayası Barajı ve HES Keresteciler Sitesi Fatih Cad. Selvi Sokak No:18 Merter-Güngören/İSTANBUL Ayone Enerji Üretim Limited Şirketi Rize İli Gürpınar Regülatörü ve HES Namık Kemal Mah. Tonguç Baba cad. No:23 Esenyurt İstanbul Egeli Enerji Yatırım Üretim İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. Kastamonu İli, Demirci Reg. ve HES Turan Güneş Bul. 15. cad. no:11 Yıldız/Ankara Kazandere Yenilenebilir Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Antalya İli Kazandere Reg. ve HES. Halaskargazi cad. No:51 Kat: Şişli İSTANBUL Aksa Enerji Üretim A.Ş. Gümüşhane İli, Kuletaşı Barajı ve HES Barbaros Bulvarı No:91 Beşiktaş/İSTANBUL Çalık Enerji Elektrik Üretim ve Madencilik A.Ş. Erzurum Aksu-Anakol İli, Keresteciler Sitesi Fatih Cad. Selvi Sokak No:18 Merter-Güngören/İSTANBUL Köprübaşı Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Gümüşhane Dragos Mevkii Cumhuriyet Mah. Piri Reis Cad. No:3 Maltepe/İSTANBUL Park Enerji Ekipmanları Madencilik Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi HES Adana Maran Paşalimanı cad. No:73 Üsküdar İstanbul Durucasu Elektrik Üretim Ltd. Şti. Amasya / Duru Reg. ve HES Bilkent Plaza A3 Blok 19 Çankaya ANKARA Akpınar Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Kahramanmar aş İli, Akpınar HES Egemenlik Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:73 K. Maraş Nuryol Enerji Üretim Tic. ve San. A.Ş. Trabzon İli, Araklı-I Reg. ve HES Hilal Mah. Hollanda cad. No:4/2 Yıldız Çankaya Ankara Med Enerji A.Ş. Kastamonu İli, Akkaya Regülatörü ve HES Rıhtım cad. Fransız Geçidi C Blok No:59 Karaköy İstanbul Ltd. Şti. Egemen Enerji Elektrik Üretim Ticaret Mersin Saran HES İli, Atatürk Bulvarı Ünsal Han Kat:2/4 İskenderun Hatay Pervari Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. HES Siirt İli, Pervari Yaşam cad. Akplaza No:7 2. Kat Söğütözü, Çankaya/Ankara ONK Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Siirt ve Van İlleri, Pervari Regülatörü ve HES Projesi Ankara Yaşam cad. Akplaza No.7 2. Kat Söğütözü Pak Enerji Üretim San. ve Tic.A.Ş. Muğla İli, Organize Sanayi Bölgesi Umurlu AYDIN

237 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ Kavakçalı HES Suarı Müş.Müh.Enerji San. ve Tic.Ltd.Şti. Ordu İli, Atilla Regülatörü ve HES Ata sok. No:4 Anıttepe Ankara Özalp Enerji Elektrik Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. HES Adana İli, Kıy Pirireis cad. No:7 Dragos Maltepe İSTANBUL A.Ş. Atlas Enerji Elektrik Üretim Sanayi Trabzon İli, Saman Regülatörü ve HES Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:34 Altunizade-Üsküdar/İSTANBUL Ortu Elektrik Üretim ve Tic. Ltd. Şti. Rize İli, Karaağaç Regülatörü ve HES Birlik Mah. 9. Cad. 42/7 Çankaya/ANKARA Yağmur Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi m HES Muğla/Namna Denizli Kirişhane Mah. Devlet Karayolu üzeri Nuve Elektrik Üretim Limited Şirketi HES Bitlis İli, Bitlis Namık Kemal Mah. Tonguç Baba cad. No:23 Esenyurt İstanbul Ekin Enerji Elektrik Üretim Limited Artvin İli, Haberler sok No:4 Kat: Esentepe Şirketi Demirdöven Reg. ve HES İstanbul Şirketi Su-Gücü Elektrik Üretim Limited Amasya Kuyulu HES İli, Sheraton Oteli Kültür ve Kongre Merkezi, 2. Kat, Boğaz Sok. Kavaklıdere/ANKARA Enbatı Elektrik Üretim San. ve Tic. Karabük ili, Koza sok. No: GOP/Ankara A.Ş. Pirinçlik Reg. ve HES Murat HES Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret Limited Şirketi Adıyaman Murat HES İli Cinnah cad 55/10 Çankaya/Ankara Alp Elektrik Üretim A.Ş. Antalya İli, Düzlen HES Bomonti Fırın Sokak No:53 Şişli İSTANBUL Övünç Enerji ve Elektrik Üretim A.Ş. Sivas ili Çermikler Barajı ve HES Paris Cad. 76/1 Kavaklıdere/ANKARA Tırsan Enerji Üretim Anonim Şirketi Giresun İli, Yakınca Reg. ve HES Reşit Galip Cad. No:126/6 G.O.P./ANKARA Arsan Enerji A.Ş. Giresun Kayaköprü HES Dragos Mevkii Cumhuriyet Mah. Piri Reis Cad. No:3 Maltepe/İSTANBUL Dağlar Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Artvin İli, Kalecik HES Atatürk Bulvarı 219/ Kavaklıdere/ANKARA Dağlar Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Artvin İli, Sarnıç HES Atatürk Bulvarı 219/ Kavaklıdere/ANKARA BT Bordo Elektrik Üretim Dağıtım Trabzon İli, Koza sok No: GOP/Ankara

238 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ Pazarlama San. ve Tic. Anonim Şirketi Yağmur Reg. Ve HES Barış Enerji Üretim A.Ş. Malatya İli, Kaynarca HES ISPARTA Piri Mehmet Mah. Mescitli İşhanı Kat:3 Anadolum Elektrik Üretim Ltd. Şti. Bingöl İli, Karataş (Fırat) HES Projesi Yeşiltepe Mah. 58. Bulvarm Cad. No:70/29 Zetinburnu/İSTANBUL Anadolum Elektrik Üretim Ltd. Şti. Bingöl İli, Başköy HES Yeşiltepe Mah. 58.Bulvar Cad. No:70/29 Zeytinburnu/İSTANBUL Karel Elektrik Üretim A.Ş. Osmaniye İli, Sayan Regulatörü ve HES Cumhuriyet cad. No:255 Kat: Harbiye/İstanbul Maraton Enerji ve Elektrik Sistemleri ve Tic. A.Ş. ISPARTA Maraton HES Konak Mah. Hastane Cad. Maraton İş Merkezi Kat:1 No:102 Bucak/BURDUR A.Ş. Atlas Enerji Elektrik Üretim Sanayi Trabzon İli, Yaylabaşı Regülatörü ve HES Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:34 Altunizade-Üsküdar/İSTANBUL Yenigün Enerji Üretim A.Ş. Ardahan İli, Çakırkoç (Posof I) HES Projesi Tunus Caddesi No:91/4 Kavaklıdere/ANKARA Rasa Enerji Üretim Anonim Şirketi Van Enerji Santralı İstanbul Gülbahar cad.1 sok No:2 Güneşli Başat Elektrik Üretim ve Tic. Ltd.Şti. Saray Termik Santrali Sahrayıcedit Mah. Omca Sokak No:37 Golden Plaza E Blok Kozyatağı/İSTANBUL Eğer Elektrik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Kütahya Eğer HES Projesi İli, İmes Sanayi Sitesi C blok 306 sok. No:4 Yukarı Dudullu-Ümraniye/İstanbul Fernas Enerji A.Ş. HES Siirt İli, Şirvan Elçi sok. No:21 Y.Ayrancı/Ankara GAE Enerji Üretim Ticaret Sanayi Anonim Şirketi Gümüşhane İli, Derya HES Hilal Mah. Tagore Cad. No:74 Çankaya/ANKARA T.M. Enerji Üretim Elektrik ve Tic. A.Ş. Karabük İli, Şimşir HES Söğütözü Cad. No:14/A Beştepeler/ANKARA MAI Elektrik Üretim Anonim Şirketi Giresun İli, Koyunhamza Regülatörü ve HES Halkalı Cad. No:103/15 Sefaköy-İstanbul Du Elektrik Üretim A.Ş. Bursa İli, Suluköy HES 6. Cadde No:3/2 A.Öveçler/ANKARA ATM Elektrik üretim A.Ş. Trabzon İli, ATM-1 Reg. ve HES Öğretmenler cad No:9/ Çukurambar/Ankara

239 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ Orya Enerji A.Ş. Cide HES Kastamonu İli, Meclisi Mebusan Caddesi No:85/2 Salıpazarı-Beyoğlu/İSTANBUL A.Ş. Aziz Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Giresun İli, Pamuk Regülatörü ve HES Projesi Öveçler 4. Cadde 75.Sokak No:4/3 Çankaya/ANKARA Şirketi Ustaoğlu Elektrik Üretim Anonim Trabzon Arısu Reg. ve HES İli, Çukurambar Mah Cad Sok. No: 5/2 Çankaya/ANKARA A.Ş. Can Enerji Entegre Elektrik Üretim Trabzon İli, Kayalık Reg. ve HES Projesi Şafak Sk. No:17/2-B Osmanbey-Şişli- İSTANBUL Hira Enerji Üretim ve Tic. Ltd. Şti. ORDU İli Mor- 1 Regülatörü ve HES Bağdat cad. No:255 Kat:2 Kadıköy İstanbul Başat Elektrik Üretim Ltd.Şti. Erzincan İli, Armağan HES Sahrayıcedit Mah. Omca Sokak No:37 Golden Plaza E Blok Kozyatağı/İSTANBUL Arsan Enerji A.Ş. Giresun Ezbiye Dragos Mevkii Cumhuriyet Mah. Piri Reis Cad. No:3 Maltepe/İSTANBUL Etken Elektrik Üretim Ltd. Şti. Osmaniye İli, Köroğlu HES Projesi Habeler Sok. No: Esentepe/İSTANBUL Akdenizli Elektrik Üretim A.Ş. Erzincan İli, Bağıştaş II HES Projesi Nispetiye Cad. Akmerkez Ticaret Merkezi E- 3 Blok Kat: Etiler-Beşiktaş/İSTANBUL Gümüşsan Enerji Elektronik Elektrik İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. HES Van İli, İlıca Sanayi Cad. Doğan Sokak No:1/99 Ulus/ANKARA Irmak Enerji Üretim Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Karabük- Kastamonu İlleri Eren HES Atatürk cad. No:197 Gürsu/BURSA Etkin Enerji Elektrik Üretim Ltd. Şti. Osmaniye İli, Höçgören HES Haberler Sokak No: Esentepe/İSTANBUL Kemal Çağlar İnşaat Özel Güvenlik Sistemleri Ticaret Ve Sanayi Ltd. Şti. Adana Ahmetli HES İli, İpekyol Cad. Yetkin Apt. Kat:2/3 Şanlıurfa Ser-Er Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Adana Harbiye Mah. Şehit Alaating Saraç Yakupoğlu sok. No:53/4 Dikmen Ankara Molu Enerji Üretim A.Ş. Kayseri İli, Yahyabey HES Cumhuriyet Mah. Serdar Cad. No: 14/2 PK: KAYSERİ EBD Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. HES Kars İli, Serap Ceyhun Atıf Kansu Cad Sok. No:5 Balgat/ANKARA Hilal Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Rize İli, Arı HES OSB Pembe cad. Nilüfer BURSA

240 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ A.Ş. Arısu Elektromekanik Müşavirlik Enerji San. ve Tic. Ltd. Şirketi Kastamonu İli, Kemal Regülatörü ve HES projesi Turan Güneş Bulvarı Ürdün cad. 48. sok. No:10 Oran/Ankara Temmuz Elektrik Üretim Ltd.Şti. Tokat İli, OnurRegülatörü ve HES Kennedy Cad. No:57 Kavaklıdere/ANKARA ARC Elektromekanik Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti. Tokat İli, Kutay Reg. ve HES Ak Plaza Yaşam Caddesi No:7/11 Söğütözü/ANKARA Sedaş Elektrik Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Trabzon Ayvadere HES İli, Kale Mah. Kaptanağa Cad. Uzunoğlu İşhanı No:3 Kat:1 SAMSUN Ekol Elektrik Üretim Dağıtım Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Antalya Burgular-Gebeş HES İli, Merkez Mah. Gaziosmanaşa Cad. No:28 Güngören/İSTANBUL Köprübaşı Petrol Ürünleri Elektrik Üretim Taş. Ve İnş. A.Ş. Zonguldak İli, Eğerci Regülatörü ve HES Uğur Mumcu Cad. Kızkulesi Sok. No:20/1 G.O.P./ANKARA Polat Elektrik Üretim İnşaat İthalat İhracat A.Ş. Kütahya Seyitömer Beldesi ili, Hasanpaşa sok İkbaliye Mah.Uzunçayır Yolu cad. No: Kadıköy İstanbul EÜAŞ Gümüşhane Torul HES İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA Mor Elektrik Üretim A.Ş. Ordu İli, Ağkolu Reg. ve HES Cevizlik Mah. İstanbul Cad. Bakıköy İş Merkezi No:6/16 Bakırköy/İSTANBUL Şirketi Ataer Enerji Elektrik Üretim Anonim Çiğli / İZMİR İ.A.O.S.B /1 Sokak No:20 Çiğli/İZMİR Yeşilbaş Enerji Üretim Ltd.Şti. Sivas İli, Sivas İli, Boyalı Reg. ve HES 1.cad. 34.sok 7/2 Balgat/ANKARA Aral Elektromekanik Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. Ordu İli, İpek Regülatörü ve HES Güven Mah. Taşlık Sok. No:22/2 Güngören/İSTANBUL Öztek Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Bartın İli, Ulus I Regülatörü ve HES Yahya Kemal Mah. Ayazma Yolu Okul Sok. No:10 Öztek Center Kağıthane/İSTANBUL Sebil Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mersin Sebil Reg. ve HES İli, Abidinpaşa Caddesi No: 130 Seyhan/ADANA Ensu Elektrik Enerji Üretim Ltd. Şti Giresun İli/Çiğdem HES Kale Mah. Sanat sok. No:17/5 Samsun Ceylin Enerji Üretim San.Tic. A.Ş. Adana ili Aladağ ilçesi İlkbahar mah cad sok No: Çankaya ANKARA ANG Enerji Elektrik Üretim Sanayi Osmaniye İli, Sancak Mah. Kahire Cad. No:26/5

241 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ Ticaret Ltd. Şti. Sabunsuyu II HES Çankaya/ANKARA TG Elektrik Üretim A.Ş. Artvin İli, Borçka İlçesi Turan Güneş Bulvarı 15. Cadde No:11 Yıldız- Çankaya/ANKARA Öztek Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Bartın İli, Ulus II Regülatörü ve HES Yahya Kemal Mah. Ayazma Yolu Okul Sok. No:10 Öztek Center Kağıthane/İSTANBUL Nisan Elektromekanik Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. k HES Amasya/Yapra Cinnah Cad. Ahenk Sokak No:5 Çankaya/ANKARA Ay Elektrik Üretim Ltd. Şti. Antalya İli, Gevne- Karapınar HES Söğütlüçeşme Cad. No:87/1 Kadıköy/İSTANBUL Deremen Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic.Ltd. Şti. Trabzon Açma Reg. ve HES İli, Hüseyin Rahmi Sok. 5/3 Çankaya/Ankara Şirikçioğlu Elektrik Üretim A.Ş. Adıyaman Bizna Bendi ve HES Bahçelievler Mah Yıl Cad. 38. Sokak No:42 K.Maraş İlen Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. Osmaniye İli, Akçakoyun HES Projesi Reşit Galip Cad. No:101/4 G.O.P./ANKARA Kıvanç Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kahramanmar aş İli, Kesme Reg. ve HES Abidinpaşa cad. No:130 Adana Temmuz Elektrik Üretim Ltd.Şti. Ordu İli, Bahar I-II Regülatörleri ve HES Kennedy Cad. No:57 Kavaklıdere/ANKARA Vira Enerji Üretim ve Ticaret Ltd. Şti. Giresun/Tuğra Reg. ve HES Anadolu cad. No:56 Değirmendere Trabzon Anadolu Termik Santralleri A.Ş. ilçesi Sinop ili, Gerze Ankara Asfaltı üzeri Umut sok No: İçerenköy Kadıköy/İstanbul Akua Enerji Üretim ve Pazarlama San. ve Tic.A.Ş. Gaziantep Karşıyaka HES İli, Cumhuriyet Mah. Kuşçu Ali Sok. No:3 Uygur İş Merkezi Kat:3 No:21 Nizip/GAZİANTEP Nata Enerji Elektrik Üretim Ticaret Limited Şirketi Gümüşhane İli, Nata Reg. ve HES Sanayi Çarşısı Caddesi Nata İş Merkezi No:62 GÜMÜŞHANE Menerji Elektrik Üretim Dağıtım Pazarlama Sanayi Ve Tic. Limited Şirketi Yüce HES Giresun İli, Ahi Evran cad. Polaris İş merkezi No:1 Katy:8 Maslak Sarıyer İSTANBUL Tekhes Enerji Üretim Anonim Şirketi Artvin İli, Emir Reg. ve HES Turan Güneş Bulvarı, Ürdün Caddesi, 48. Sokak, No: 10 Oran/ANKARA Seçenek Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Antalya Kanyon HES İli, Yeşilköy Dünya Ticaret Merkezi Blokları A/2 Blok No:131 Bakırköy / İSTANBUL İrem Enerji Üretim ve Ticaret Ltd. Şti. Erzurum İli, Zümrüt I-II-III-IV HES Bilkent Plaza A Blok Kat:2 No:19 Bilkent Çankaya/ANKARA

242 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ Simyıldız Elektrik Üretim İnş. ve San. Sivas İli, Sanayi Cad. No:32/4 Ulus/ANKARA Ltd. Şti. Sincan HES Projesi Ar-Es Harita Pr. Müh. İnş. En. Taah. Dan. İth. İhr. Tic. Ve San Şti. Nevşehir Hasankale Reg. ve HES Çetin Emeç Blv. Hürriyet cad. No:1/6 Dikmen Ankara İba Elektrik Üretim Ltd. Şti. Siirt / İncir Reg. ve HES Uğur Mumcu Cad. 32/5 G.O.P. Ankara Mem Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adana Yamanlı I-II-III HES İli, Miralay Şefik Bey sok. No:15 Kat:3-4 Akhan Gümüşsuyu İstanbul Tic. A.Ş. Zümrüt Enerji Sağlık ve Gıda San. Dış Bitlis Deliktaş Reg. ve HES İli, Devlet Hastanesi Karşısı Toplu Pasajı Zemin Kat No:3 Muş Berke Elektrik Üretim A.Ş. Sinop İli, Çiğdem Regülatörü ve HES Çınar Mah. Cihan Saran Sok. No:15 Küçükyalı-Maltepe/İSTANBUL Egeli Enerji Yatırım Üretim İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. Artvin Yayla Reg. ve HES İli, Turan Güneş Bul. 15. cad. no:11 Yıldız/Ankara Artıdeğer Enerji Mühendislik Kimya Medikal Ve Gıda Maddeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Tokat Suçatı I-II Reg. ve HES İli, Sümer Mah. Prof. Dr. Turan Güneş Cad. Denizaltı Kent Sitesi A-5 D:8 Zetinburnu/İSTANBUL Düzhan Enerji Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi Sinop Ayancık ilçesi ili, Turan Güneş Blv. 15.cad no:11 Yıldız Çankaya/Ankara Birim Hidroelektrik Üretim San. Tic. Ltd. Şirketi Sinop Erfelek HES İli Mahatma Gandhi cad. No:9/9 GOP Çankaya/Ankara Aksa Enerji Üretim A.Ş. Bitlis İli, Kor Baraj ve HES Barbaros Bulvarı No:91 Beşiktaş/İSTANBUL Şirketi Yaşıl Enerji Elektrik Üretim Limited Kahramanmar aş İli, Yaşıl HES Sümer-2 sok no:29/3 Kızılay Ankara Şirketi Berraksu Elektrik Üretim Limited Trabzon Berraksu HES İli, Kısıklı Büyükçamlıca Cd. No: 17/1 Üsküdar/İSTANBUL Konur Elektrik Üretim A.Ş. Malatya İli, Gemköprü Reg. ve HES Bahçelievler Mah Yıl Cad. 38. Sokak No:42 K.Maraş Şti. Kalkavan Enerji Elektrik Üretim Ltd. Trabzon İli, Akça Regülatörü ve HES Projesi Fenerbahçe mah. Hacı Mehmet sok. Dalyan Konut sitesi İş Bankası Blokları No:24 A Blok Kat 4 D Kadıköy İSTANBUL Mar-En Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş. Adıyaman Doğankaya HES İli, Hilal Mah. R. Tagore No:74 Çankaya Ankara Ekin Enerji Elektrik Üretim Limited Artvin İli, Kışla Haberler Sokak No:4 Kat:

243 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ Şirketi Reg. ve HES Esentepe/İSTANBUL Elhes Elektrik Üretim Ltd. Şti. Tunceli Gökçeköy HES ANKARA İlkbahar mah sok No:23 Çankaya Düzce Enerji Birliği İmalat İşletme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Düzce İli, Hasanlar Kanal HES Projesi 8. Cadde 14/2-4 Öveçler/ANKARA GA Elektrik Enerjisi Üretim Satış Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Amasya Umutlu HES İli, Çavuşbaşı Köyü Saip Molla Çiftliği Acarlar mah. Acarkent Sitesi 1. cad.3.sok A/53 Beykoz İSTANBUL Kalen Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Giresun İli /Aksu Regülatörü ve HES Kavacık Mah. Ekinciler cad. Ertürk sok. No:3 Kat 2 Kalyon İş Merkezi Beykoz/İstanbul ADV Elektrik Üretim Ltd. Şti. Gümüşhane İli,Fındık Reg. ve HES Bayar cad. İclal Ataç İş Merkezi No:84 K:5 D:10 Kozyatağı Kadıköy İSTANBUL Atlas Enerji Üretim A.Ş. Hatay ili, İskenderun ilçesi Tersane cad Diler Han karaköy Beyoğlu İstanbul Silopi Elektrik Üretim A.Ş. Ankara ili, Altındağ ilçesi Dicle Mah. T.K.İ. Bölge Müd. İdari Bina Alt Kat Şırnak-SİLOPİ Çağlayan Hes Enerji Üretim A.Ş. Trabzon İli, Çağlayan HES Türkocağı cad 22. sok Zamin kat Balgat Çankaya Ankara Baren Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Siirt Hafta sok. No:9 GOP/Ankara Ltd. Şti. Yalınkaya Enerji Üretim A.Ş. Denizli İli, Sarayköy İlçesi Kayalar Sokak No: Merter- Güngören/İSTANBUL Avkal En. Elk. Ür. Ve Tic. Ltd. Şti Amasya Emek Mah. 58. Sokak No:30 ANKARA Mor Elektrik Üretim A.Ş. Gümüşhane Cevizlik Mah. İstanbul Cad. Bakıköy İş Merkezi No:6/16 Bakırköy/İSTANBUL Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş. Erzurum Zorlu Holding Zorlu Plaza Avcılar İstanbul Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş. Kars Zorlu Holding Zorlu Plaza Avcılar İstanbul Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş. Tunceli Zorlu Holding Zorlu Plaza Avcılar İstanbul Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş. Rize Zorlu Holding Zorlu Plaza Avcılar İstanbul Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş. Tokat Zorlu Holding Zorlu Plaza Avcılar

244 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ İstanbul Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş. Eskişehir Zorlu Holding Zorlu Plaza Avcılar İstanbul Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş. Van İli, Edremit İlçesi İstanbul Zorlu Holding Zorlu Plaza Avcılar Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş. Erzincan Zorlu Holding Zorlu Plaza Avcılar İstanbul Kale Enerji Üretim Tic. ve San. A.Ş. aş Kahramanmar Bahçelievler mah. Trabzon bulvarı Nazar Sitesi A Blok No:107 Kahramanmaraş Entek Enerji Teknolojileri San. ve Tic.Ltd.Şti. Ordu Salacak Mah. Kasap Veli Sok. Sarı Köşk No:14 Üsküdar/İSTANBUL Adularya Enerji Elektrik üretimi ve Madencilik A.Ş. Koyunağılı Milhalıççık Eskişehirt Ehlibeyt mah. Ceyhun Atıf Kansu Cad. Ata Plaza No:100 A Blok K:11 D: Balgat Çankaya ANKARA Gelenek Elektrik Üretim A.Ş. Denizli Altıntop Mah. 851 Sokak No:6 DENİZLİ Ergöz Elektrik Üretim İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Ankara-Bolu ANKARA Ayten sok. No:27/2.Mebusevleri Tandoğan MCK Elektrik Üretim Ltd. Şti. Artvin Eskişehir Yolu Bilkent Kavşağı Yanı No: /ANKARA Vasfi Enerji Elektrik Üretim Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Erzincan Ergan Alışveriş Merkezi Sivas Yol Ayrımı D-7 Kavşağı/ERZİNCAN A.Ş. Yeşil Enerji Elektrik Üretim San. Tic. Kahramanmar aş-andırın Sedef Cad. Ata 4-5 A d.45 Ataşehir- Kadıköy/İSTANBUL Gün Enerji Üretim Sanayi İthalat İhracat ve Tic. Ltd. Şti. Karaman Bahçe Mahallesi İstiklal Cad. Erden İşhanı Kat:6 No:18 MERSİN Ken Kipaş Elektrik Üretim A.Ş. Merkez ilçesi, Kahramanmaraş Gaziantep Yolu Üzeri 7. Km Kahramanmaraş Tuyat Elektrik Üretim A.Ş. Erzurum Uğur Mumcu Cad. Uğur Mumcu'nun Sokağı No:6 G.O.P.-Çankaya/ANKARA Vatan Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. Ordu Güven Mah. Taşlık Sok. No:22/2 Güngören/İSTANBUL A.Ş. Öztay Enerji Elektrik Üretim Sanayi Trabzon Altunizade Kısıklı Cad. Aköz İş Merkezi No:18 B Blok Üsküdar/İSTANBUL Şengün Elektrik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Giresun Kemalpaşa Mah. Ankara Karayolu Üzeri Yeni İş Hanı Kat:3 No:5 D:17 İZMİT

245 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ Akhes Müşavirlik Mühendislik Enerji San. Ve Tic. Ltd. Şti. Artvin Turan Güneş Bulvarı, Ürdün Caddesi, 48. Sokak, No: 10 Oran/ANKARA Kurtsuyu Enerji Elektrik Üretim ve Tic.Ltd.Şti. Karaman İkitelli OSB Haseyat Koop. Sicimoğlu İş Merkezi No:208 İkitelli İSTANBUL Berke Elektrik Üretim A.Ş. Kastamonu Çınar Mah. Cihan Saran Sok. No:15 Küçükyalı-Maltepe/İSTANBUL Arem Enerji Üretim Anonim Şirketi Kastamonu Turan Güneş Bulvarı,Ürdün Caddesi,48. Sok. No:10 Oran/ANKARA Nisan Elektromekanik Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. HES Tokat/Tuna Cinnah Cad. Ahenk Sokak No:5 Çankaya/ANKARA NK Elektrik Üretim ve Ticaret Ltd. Şti. HES Adana, Damla Bağdat cad. No:255 Kat:2 Kadıköy İstanbul NK Elektrik Üretim ve Ticaret Ltd. Şti. Adana, Sude HES Bağdat cad. No:255 Kat:2 Kadıköy İstanbul Nisan Elektromekanik Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ordu-Tokat Umut Reg ve HES Cinnah Cad. Ahenk Sokak No:5 Çankaya/ANKARA Fernas Enerji A.Ş. Batman Elçi sok. No:21 Y.Ayrancı/Ankara A.Ş. As Enerji Elektrik Üretim San. Ve Tic. Burdur Bucak İlçesi İli, Kızıkaya Kasabası, İçeriova Alan Mevkii, Bucak- Burdur Adasu Enerji Anonim Şirketi Sakarya TZDK Bahçesi Öğretmenevi Karşısı ADAPAZARI Çağlar Enerji Yapı ve Yapı Malzemeleri Sanayi Ticaret A.Ş. Muş Kültür mah. Hal sok. Kızılay İş Merkezi Kat:1 No:3 MUŞ A.Ş. Borasco Elektrik Üretim San. Ve Tic. Samsun Terme ilçesi ili, Maslak Meydan sok. Veko Giz Plaza No:3 Kat: Maslak Şişli İSTANBUL Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. Trabzon Sabancı Center, Kule 2, Kat:5 4. Levent/İSTANBUL İdil İki Enerji San ve Tic A.Ş. Ordu Ankara Adresi: Öveçler, 7.Cad. No: Dikmen/ANKARA İstanbul Adresi: Gülbahar Cad. 1.Sok. No Güneşli/İSTANBUL Özenir İnş. Temizlik Hizm. Elk.Kilimcilik İth. İhr.Nakliye Taah. San. Ve Tic. Ltd.Şti. Hakkari Bulvar Caddesi 34/A Hakkari A.Ş. AES-IC İçtaş Enerji Üretim ve Ticaret Trabzon Çetin Emeç Bulvarı 65. sok. No: Balgat ankara

246 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ BND Elektrik Üretim Anonim Şirketi Osmaniye Teşvikiye Cad. Modern apt. No:97/ Şişli İstanbul Erarı Elektromekanik Enerji San. Ve Tic. Ltd. Şti. Artvin Evren Oto Sanayi Sitesi,Yan Yol,2. Kısım, No:6 B Blok Esenyurt-Büyükçekmece/İSTANBUL Ltd.Şti. İs-Tur Elektrik Üretim ve İnşaat Giresun Cinnah Cad. Bükreş Sok. No:19/ Çankaya/ANKARA Tic. A.Ş. Proen Enerji ve MadencilikSanayi ve Giresun Ziyabey Cad. No:39 Balgat/ANKARA Ebara Elektromekanik Enerji San. Ve Tic. Ltd. Şti. Artvin Söğütlüçeşme Cad. Altıyol İşhanı, Kat:5 Kadıköy/İSTANBUL Ltd.Şti. Ey-Tur Elektrik Enerji Üretim ve Tic. Kars Sahrayıcedit, Omca Sok. Golden Plaza E- Blok No: 37 Daire: 3-4 Kadıköy/İSTANBUL Eser Enerji Üretim A.Ş. Kastamonu 571. cad sok. No:8 Yıldız Çankaya/Ankara Nur-Tek Elektrik Santralları Tesis, İşletme ve Ticaret A.Ş. Artvin Erzurum- Ceyhun Atıf Kansu Cad. 130/ Balgat/ANKARA ErNaNur Elektrik Üretim Dağıtım Su Ürünleri İnş. Tarım Tic. Ltd. Şti. Muğla Ören Köyü Fethiye/MUĞLA Aksa Enerji Üretim A.Ş. Bolu Barbaros Bulvarı No:91 Beşiktaş/İSTANBUL BND Elektrik Üretim Anonim Şirketi Gümüşhane Teşvikiye Cad. Modern apt. No:97/ Şişli İstanbul Ltd. Şti. Yurt Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Antalya ANTALYA Molla Yusuf Mah. Hürriyet Cad. No:495 Ayen Enerji A.Ş. Gümüşhane Hülya Sokak No:37 G.O.P. ANKARA Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. İzmir ili, Bornova ilçesi Ankara Asfaltı No: Bornova/İZMİR Özdoğan Enerji A.Ş. Erzurum Çetin Emeç Bulvarı 8.Cadde 74.Sokak No: A.Öveçler/ANKARA 3M Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Trabzon Kızıltoprak Bağdat Cad. No:69/8 Kat:4 Kadıköy/İSTANBUL ŞİRKETİ ASLANCIK ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED Giresun Doğuş Grubu Binaları Büyükdere Cad. No: Maslak/İSTANBUL Temmuz Elektrik Üretim Ltd.Şti. HES Ordu/MURAT Kennedy Cad. No:57 Kavaklıdere/ANKARA

247 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ Adsel Elektrik Enerji Üretim Ltd. Şti. Tokat Söğütözü Cad. No:14/A Beştepeler/ANKARA Etken Elektrik Üretim Ltd. Şti. Bursa Gazeteciler Mah. Haberler Sokak No:4 K:1 Esentepe-Şişli/İSTANBUL Delta Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. klareli Lüleburgaz/Kır Bulgurlu cad. No: Küçükçamlıca/İstanbul Aksu Madencilik San. Ve Elek. Üretim. Tic. A.Ş. Giresun Mebusevleri İller Sok. No: Tandoğan/ANKARA A.Ş. Hidro Kontrol Elektrik Üretim Sanayi Trabzon Altunizade Kısıklı Cad. Aköz İş Merkezi No:18 B Blok Üsküdar/İSTANBUL Armahes Müh. Müş. Enerji San. Ve Tic. Ltd. Şti. Giresun Çınar Mah. Cihan Saran Sok. No:15 Küçükyalı-Maltepe/İSTANBUL Gimak Enerji Üretim Ltd. Şti. Ankara Ufuk Üniversitesi Cad. Ambrosia Teknomed Plaza No:18/56 Kat:7 Çukurmabar-Çankaya/ANKARA Aksu Madencilik San. Ve Elek. Üretim. Tic. A.Ş. Erzurum Mebusevleri İller Sok. No: Tandoğan/ANKARA BND Elektrik Üretim Anonim Şirketi Ordu Teşvikiye Cad. Modern apt. No:97/ Şişli İstanbul Enka Enerji Üretim A.Ş. İlçesi İzmir İli, Aliağa Bestekar Şevki Bey Caddesi E. İsmail Hakkı Sokak No:2 Balmumcu Beşiktaş/İSTANBUL Ay Elektrik Üretim Ltd. Şti. Antalya, Duraliler HES I-II-III-IV Söğütlüçeşme Cad. No:87/1 Kadıköy/İSTANBUL Nisan Elektromekanik Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş Kastamonu/Eg e Reg. ve HES Cinnah Cad. Ahenk Sokak No:5 Çankaya/ANKARA Ay Elektrik Üretim Ltd. Şti. Antalya, Eskiköy Reg. ve HES Söğütlüçeşme Cad. No:87/1 Kadıköy/İSTANBUL Nisan Elektromekanik Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş Bartın/Kastam onu Başak Reg. ve HES Cinnah Cad. Ahenk Sokak No:5 Çankaya/ANKARA Ltd. Şti. TG Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret Giresun Turan Güneş Bulvarı 15. Cadde No:11 Yıldız- Çankaya/ANKARA Asya Enerji Elektrik Üretim Dağıtım San. ve Tic. A.Ş. Trabzon İstanbul yolu 6.km 195. cad No:2 Kat:2/Yenimahalle/Ankara EBD Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Ardahan Ceyhun Atıf Kansu Cad Sok. No:5 Balgat/ANKARA Nek Elektrik Üretim A.Ş. Erzurum Samandıra cad. No:18 Büyükbakkalköy

248 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ Maltepe İSTANBUL Katırcıoğlu Elektrik Üretim Ltd.Şti. Giresun Abidinpaşa Cad. Atanur İşhanı Kat:2 No:303 Seyhan/ADANA Aksa Enerji Üretim A.Ş. Manisa Barbaros Bulvarı No:91 Beşiktaş/İSTANBUL Oren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Erzincan Konur Sokak No: 58 Kızılay/ANKARA Ati İnşaat Enerji Üretim ve Ticaret Limited Şirketi Artvin İnönü Cad. 1. İşhanı 85/37 TRABZON Ersoy Enerji Ticaret ve Sanayi A.Ş. aş Kahramanmar Sani Konukoğlu Bulvarı Üzeri PK.83 Şehitkamil/GAZİANTEP Arsan Enerji A.Ş. Giresun Dragos Mevkii Cumhuriyet Mah. Piri Reis Cad. No:3 Maltepe/İSTANBUL A.Ş. Ado Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Erzurum Uncalı Mah. Hürriyet Cad. No: 495 P.K Antalya Gümüşsan Enerji Elektronik Elektrik İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. Bitlis Karaköy Rıhtım cad. No:51 Beyoğlu İSTANBUL İlkem Elk.Mak.İnş.Proje.Tur.San. ve Tic.A.Ş. Müh. Ankara Reşat Nuri Sok. No:105/7 Y.Ayrancı- ANKARA Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. Balıkesir İli, Bandırma İlçesi Sabancı Center Kule:2 4. Levent Beşiktaş/İSTANBUL Ünsa Mad. Turizm Enerji Seramik ve Orman Ür.San.Tic.A.Ş. Kütahya Yeni Sanayi Sitesi 1. Cad. No:1 KÜTAHYA Ortu Elektrik Üretim ve Tic. Ltd. Şti. Giresun Birlik Mah. 9. Cad. No:42/7 Çankaya/ANKARA Yaşam Enerji Elektrik Üretim Paz. Danış. San. ve Tic. Ltd. Şti. Malatya Ata Sokak No:4 Anıttepe/ANKARA CKM Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Kars Uğur Mumcu Cad. No:3 G.O.P./Çankaya/ANKARA Aksa Enerji Üretim A.Ş. Erzincan Barbaros Bulvarı No:91 Beşiktaş/İSTANBUL Çamlıkaya Enerji Üretim ve Tic. A.Ş. Trabzon İskenderpaşa Mah. Tiyatro Sk. No:22/2 TRABZON Aksa Enerji Üretim A.Ş. Kayseri Barbaros Bulvarı No:91 Beşiktaş/İSTANBUL Şti. Pelin Enerji Yatırım Üretim ve Tic. Ltd. Ardahan Turan Güneş Bulvarı 15. Cadde No:11 Yıldız- Çankaya/ANKARA

249 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ Debi Enerji Elektrik Üretim Dağıtım İnşaat Mühendislik Tic. Ltd. Şti. Isparta Akay Caddesi 15/5 Bakanlıklar/ANKARA Yıldırım Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti. Artvin Yeni Pazar Mah. M. Akif Ersoy Meydanı T.İş Bankası Üstü Kat:2 No:5 Çayeli/RİZE San. A.Ş. İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Çanakkale İli, Biga İlçesi, Bekirli Köyü Mahmutbey Cad. Halkalı Yolu Üzeri Bağcılar-İSTANBUL Gürsu Temiz Enerji Üretim A.Ş. Trabzon İli, Arca HES Ankara-Konya Karayolu 23. Km. P.K Gölbaşı/ANKARA Gök Enerji Elektrik San. Ve Tic. A.Ş. Mersin Mersin Cad. 34/2 Tarsus MERSİN Şirketi İklimya Elektrik Üretim Anonim Erzurum Fethiye Sokak No:12/4 G.O.P./ANKARA Şirketi İklimya Elektrik Üretim Anonim Erzincan Fethiye Sokak 12/4 G.O.P. Çankaya/ANKARA Redaş Elektrik Üretim Dağ.Paz.San. ve Tic. A.Ş. Trabzon Yeniköy Mah. Cumhuriyet Cad. Karamehmetoğlu Plaza No:113 Kat:7 RİZE Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş. Adana 1380 Sok. No:2/1 Alyans Apt. 3/ Alsancak/İZMİR Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş. Antalya 1380 Sok. No:2/1 Alyans Apt. 3/ Alsancak/İZMİR İçdaş Elektrik Enerjisi Üretim ve Yatırım A.Ş. Çanakkale Biga İlçesi İli, Mahmutbey Cad. Halkalı Yolu Üzeri Bağcılar-İSTANBUL Pak Enerji Üretim San. ve Tic.A.Ş. Denizli Organize Sanayi Bölgesi Umurlu/AYDIN Bozat Elektrik Üretim A.Ş. Giresun 6. Cadde 37.Sok. No: 44/ Bahcelievler/ANKARA Bolsu Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. Ltd. Şti. Bolu Cinnah Cad. No:27/9 Çankaya/ANKARA Bolsu Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. Ltd. Şti. Bolu Cinnah Cad. No:27/9 Çankaya/ANKARA Ayen Enerji A.Ş. Rize Hülya Sok. No: G.O.P./ANKARA Özgür Elektrik Üretim A.Ş. Bolu Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu Bilkent Kavşağı Yanı No: ANKARA Nuryol Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş. Düzce Hilal Mah. Hollanda cad. No:4/2 Yıldız Çankaya Ankara

250 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. Adana Sabancı Center Kule 2 Kat Levent İSTANBUL Arsan Enerji A.Ş. Trabzon Dragos Mevkii Cumhuriyet Mah. Piri Reis Cad. No:3 Maltepe/İSTANBUL Ltd. Şti. Şekerpınar Enerji Üretim San. ve Tic. Sivas ve Malatya İlleri, Sofular HES Prof. Muammer AKSOY Cad. No:1 Olivium Center Fast Food Katı Z-1 Zeytinburnu/İSTANBUL Karen Kahramanmaraş Elektrik Üretim A.Ş. aş Kahramanmar Gaziantep Yolu 7 Km Erkenez Mevkii KAHRAMANMARAŞ Akel Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş. Çorum İli, Kargı (Kızılırmak) HES Rıhtım Cad. Çelik İşhanı No:60/4 Kadıköy/İSTANBUL A.Ş. Zeytin Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret aş Kahramanmar Menderes Mah. Cumhuriyet Cad. No:3 KAHRAMANMARAŞ Yıldırım Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti. Kars Yeni Pazar Mah. M. Akif Ersoy Meydanı T.İş Bankası Üstü Kat:2 No:5 Çayeli/RİZE Derebaşı Enerji Ltd. Şti. Trabzon Bulgurlu cad. No: Küçükçamlıca/İstanbul Ltd.Şti. Laskar Enerji Üretim Pazarlama Rize Çetin Emeç Bulvarı No:60/ Balgat Çankaya ANKARA Aksu Madencilik San. Ve Elek. Üretim. Tic. A.Ş. Giresun Mebusevleri İller Sok. No: Tandoğan/ANKARA Özgür Elektrik Üretim A.Ş. Mersin Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu Bilkent Kavşağı Yanı No: ANKARA Cengiz Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Samsun Altunizade, Mahir Iz. Cad. No: 52, A.Ş. Hidro-D Hidroelektrik Enerji Üretim Sivas Cinnah Cad. 35/12 Çankaya/ANKARA Bess Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. Rize Hafta Sokak No:9 G.O.P./ANKARA Ltd.Şti. Suata Enerji Müt. Müş. San. ve Tic. Giresun Kennedy Cad. No:57 Kavaklıdere/ANKARA Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret Limited Şirketi Çorum Samsun-Sinop- Cumhuriyet cad. Gürsel Plaza No:123 K:3 Kavacık Beykoz Aksa Enerji Üretim A.Ş. Antalya Barbaros Bulvarı No:91 Beşiktaş/İSTANBUL Arık Enerji Üretim A.Ş. Karaman İli, Günder HES Turan Güneş Bulvarı 4.Cadde No:64/ Çankaya/ANKARA

251 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ Elite Elektrik Üretimi ve Elektronik Makine Sanayi Tic. Ltd. Şti. Bolu Yeşilyurt Mah. Havaalanı Yolu B3 Business Park Kat:14 No:428 Yeşilköy/Bakırköy/İSTANBUL Hidaş Elektrik Üretim Hidroelektrik Santralleri A.Ş. Çankırı Güneşli Evren Mah. Gülbahar Cad. Gültepe Sok. No: 7 Kat: 2 Bağcılar-İstanbul Çelikler Elektrik Üretim A.Ş. Giresun Tahran Cad. Billur Sokak No:29/3 Kavaklıdere/ANKARA Aksa Enerji Üretim A.Ş. Hakkari Barbaros Bulvarı No:91 Beşiktaş/İSTANBUL Çalık NTF Elektrik Üretim ve Madencilik A.Ş. Çankırı Keresteciler Sitesi Fatih Cad. Selvi Sk. No:18 Merter/İSTANBUL Özcevher Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi Trabzon A.Rıza Özkay Cad. No:24/5 BİLECİK Pure Enerji Üretimi A.Ş. Kars Sedat Simavi Sokak No:32/ Çankaya/ANKARA Limak Hidroelektrik Santral Yatırımları A.Ş. Siirt Hafta Sokak No:9 G.O.P./ANKARA Bayburt Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Bayburt Işık Sokak No: Tandoğan/ANKARA Erna Elektrik Üretim Ltd.Şti. Antalya Sümer Mah. Prof. Dr. Turan Güneş Cad. Denizaltı Kentç A5 Blok D:3 Zetinburnu/İSTANBUL Hidrogüç Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. Ltd. Şti. Tokat ili, Reşadiye ilçesi, Zinav deresi Konaklar Mah. Koza Sitesi 14. Blok Daire:3 4. Levent/İSTANBUL Bayburt Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Bayburt Işık Sokak No: Tandoğan/ANKARA EBD Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Kars Ceyhun Atıf Kansu Cad Sokak No:5 Balgat-ANKARA Şti. Silen Elektrik Üretim ve Ticaret Ltd. Erzurum Uğur Mumcu Caddesi, Uğur Mumcu'nun Sokağı No:6 G.O.P. Çankaya/ANKARA Şti. Silen Elektrik Üretim ve Ticaret Ltd. Erzurum Uğur Mumcu Caddesi, Uğur Mumcu'nun Sokağı No:6 G.O.P. Çankaya/ANKARA Asa Enerji Elektrik Üretim Sanayi Anonim Şirketi Rize ANKARA Mahatma Gandhi Cad. No:78/6 G.O.P. İdil İki Enerji San ve Tic A.Ş. Erzurum Ankara Adresi: Öveçler, 7.Cad. No: Dikmen/ANKARA İstanbul Adresi: Gülbahar Cad. 1.Sok. No Güneşli/İSTANBUL Koni İnşaat Sanayi A.Ş. Espiye-Giresun Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu No: 8 Bağcılar-İstanbul

252 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ Tüm Enerji ve Ticaret A.Ş. Adıyaman Tahran Cad. No:19/ Kavaklıdere/ANKARA Kalehan Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Elazığ Arjantin Cad. No: G.O.P./ANKARA Kalehan Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Bingöl Arjantin Cad. No: G.O.P./ANKARA Direnç Enerji Üretimi San. Ve Tic. A.Ş. Rize Sani Konukoğlu Bulvarı Üzeri PK.83 Şehitkamil/GAZİANTEP Direnç Enerji Üretimi San. Ve Tic. A.Ş. Rize Sani Konukoğlu Bulvarı Üzeri PK.83 Şehitkamil/GAZİANTEP Trabzon Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Trabzon İl Özel İdare Müdürlüğü Binası Cumhuriyet Caddesi TRABZON Trabzon Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Trabzon İl Özel İdare Müdürlüğü Binası Cumhuriyet Caddesi TRABZON Şengün Elektrik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Giresun Kemalpaşa Mah. Ankara Karayolu Üzeri Yeni İş Hanı Kat:3 No:5 D:17 İZMİT Ltd. Şti. Yurt Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Antalya ANTALYA Molla Yusuf Mah. Hürriyet Cad. No:495 A.Ş. Yeşil Enerji Elektrik Üretim San. Tic. aş Kahramanmar Sedef Cad. Ata 4-5A D.45 Ataşehir Kadıköy/İSTANBUL NG Elektrik Üretim Ltd. Şti. Trabzon Oğuzlar mah 39. sok no:5 balgat/ankara İlkem Mühendislik Elektrik Üretim Makine İnşaat Proje Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Ankara, Karaköy HES ANKARA Reşat Nuri Sok. No:105/7 Y.Ayrancı- Diler Elektrik Üretim A.Ş. Antalya Tersane Cad. Diler Han 46/ Karaköy/İSTANBUL A.Ş. AES-IC İçtaş Enerji Üretim ve Ticaret Samsun Çetin Emeç Bulvarı 65. sok. No: Balgat ankara Selen Elektrik Üretim A.Ş. Karaman Bozkır- Çetin Emeç Bulvarı 65. sok. No: Balgat ankara Cenay Elektrik Üretim İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Kazım Karabekir-Karaman Çetin Emeç Bulvarı 65. sok. No: Balgat ankara Elite Elektronik İthalat ve Temsilcilik Ticaret A.Ş. Şavşat-Artvin 8. Cadde No:14-4 Öveçler/ANKARA Doğubay Elektrik Üretim Anonim Şirketi (Eski unvanı: Doğubay Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.) Van İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) A1 Blok Kat: Yeşilköy / Bakırköy/ İSTANBUL Şube: Abdullah Cevdet Sok. 18/1 Çankaya Ankara

253 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ Beyobası Enerji Üretimi A.Ş. Muğla Köyceğiz- Koza sok. No:22 GOP Ankara Beyobası Enerji Üretimi A.Ş. Mersin Anamur- Koza sok. No:22 GOP Ankara Beyobası Enerji Üretimi A.Ş. Aydın Koza sok. No:22 GOP Ankara A.Ş. Akım Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret Rize Sani Konukoğlu Bulvarı Üzeri PK.83 Şehitkamil/GAZİANTEP Turkon-MNG Elektrik Üretimi ve Ticaret A.Ş. Köprüçay- Manavgat-Antalya Ugur Mumcu Cad. No: Gaziosmanpaşa-Ankara Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. Mustafa Kemal Paşa-Bursa Miralay Şefik Bey Sokak No: 15/17 Akhan Kat: 3-4 Gümüşsuyu /İSTANBUL A.Ş. AES-IC İçtaş Enerji Üretim ve Ticaret Giresun Çetin Emeç Bulvarı 65. sok. No: Balgat ankara A.Ş. Yüksel Enerji Elektrik Üretim ve Tic. Zonguldak Söğütözü Cad. No:14/A Beştepeler/ANKARA Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Muğla Organize Sanayi Bölgesi Pembe Cadde No:13 BURSA Merkez Ofis: Zorlu Plaza Avcılar İSTANBUL Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Denizli Organize Sanayi Bölgesi Pembe Cadde No:13 BURSA Merkez Ofis: Zorlu Plaza Avcılar İSTANBUL Hetaş Hacısalihoğlu Enerji Ticaret A.Ş. Trabzon Kemerkaya Mah. Balıkpazarı Sok. No:17 TRABZON A.Ş. AES-IC İçtaş Enerji Üretim ve Ticaret Trabzon Çetin Emeç Bulvarı 65. sok. No: Balgat ankara Muradiye Elektrik Üretim A.Ş. (Eski unvanı: Muradiye Elektrik Üretim Ltd. Şti.) Van Yıldız Posta Cad. No:52/7 Esentepe/İSTANBUL A.Ş. Prestij Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Giresun Öveçler 4. Cadde 75.Sokak No:4/3 Dikmen/ANKARA Aksa Enerji Üretim A.Ş. Mersin Barbaros Bulvarı No:91 Beşiktaş/İSTANBUL Peta Mühendislik San. ve Tic. A.Ş. Sivas Cinnah Caddesi 10/12 Çankaya/ANKARA A.Ş. İyon Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret Giresun Sani Konukoğlu Bulvarı Üzeri PK.83 Şehitkamil/GAZİANTEP İskur Tekstil Tic. ve San. A.Ş. Süleymanlı- Kahramanmaraş İSKUR-2 İplik Fabrikası Gaziantep Yolu Üzeri 4.km PK.120 KAHRAMANMARAŞ

254 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ Şirikçioğlu Elektrik Üretim A.Ş. aş Kahramanmar Bahçelievler Mah Yıl Cad. 38. Sokak No:42 K.Maraş Gimak Enerji Üretim Ltd. Şti. Ankara Ufuk Üniversitesi Cad. Ambrosıa Teknomed Plaza No:18/56 Kat:7 Çukurambar-Çankaya/ANKARA Kanyon Yenilenebilir Enerji Üretim Ticaret Anonim Şirketi Antalya Halaskargazi Cad. No:121 Kat: Harbiye-Şişli/İSTANBUL A.Ş. Akkur Enerji Üretim Ticaret Sanayi Adana Miralay Şefik Bey Sokak No: 13 Kat: 4 oda no:1 Gümüşsuyu /İSTANBUL A.Ş. Akkur Enerji Üretim Ticaret Sanayi Adana Miralay Şefik Bey Sokak No: 13 Kat: 4 oda no:1 Gümüşsuyu /İSTANBUL Elen Enerji Üretimi San.Tic.A.Ş. Sakarya Organize Sanayi Bölgesi Umurlu/AYDIN Doka Enerji Sanayi İnşaat Ticaret A.Ş. Artvin Nispetiye Cad. Akmerkez Ticaret Merkezi E- 3 Blok Kat: Etiler-Beşiktaş/İSTANBUL Enersis Elektrik Üretim Limited Şirketi Bursa Hatır Sok. No:22 GOP Ankara Aksiyon İnşaat Turizm Peyzaj Tic. ve San. Ltd.Şti. Giresun ANKARA Cinnah mah. Bükreş Sok. No:19/8 Çankaya Ltd.Şti. Bucak Yenilenebilir Enerji Üretim Antalya İstinye Cad. 92/5 Sarıyer/İSTANBUL Elite Elektrik Üretimi ve Elektronik Makine Sanayi Tic. Ltd. Şti. Antalya Yeşilyurt Mah. Havaalanı Yolu B3 Business Park Kat:14 No:428 Yeşilköy/Bakırköy/İSTANBUL Tic. A.Ş. Proen Enerji ve MadencilikSanayi ve Muğla Ziyabey Cad. No:39 Balgat/ANKARA Falanj Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Giresun Samandıra cad. No:18 Büyükbakkalköy Maltepe İSTANBUL Biem Enerji Üretim A.Ş. Erzurum, İncebel HES Ceyhun Atıf Kansu Cad. B2 Blok No:102/A Kat: Balgat/ANKARA Mercan Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş. Sancak-Bingöl İzzet Paşa Mah. Hacı Tevfik Efendi Sok. Gültenler Apt.No: 12/1 Kat:2 D:4 ELAZIĞ Denizli Elektrik Üretim A.Ş. Denizli DSİ Akhan Regülatörü Pamukkale cad. No:11-13 Akkale DENİZLİ Elite Elektrik Üretimi ve Elektronik Makine Sanayi Tic. Ltd. Şti. Karabük Yeşilyurt Mah. Havaalanı Yolu B3 Business Park Kat:14 No:428 Yeşilköy/Bakırköy/İSTANBUL İçdaş Elektrik Enerjisi Üretim ve Yatırım A.Ş. Çanakkale Güneşli Mah. Deve Kaldırımı Cad. No:21 Bağcılar/İSTANBUL

255 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ Eti Elektrik Üretim A.Ş. Tokat Sahrayıcedit Mah. Omca Sokak No:37 Golden Plaza E Blok Kozyatağı/İSTANBUL Yenigün Enerji Üretim A.Ş. Ardahan / Söğütlükaya (Posof III) HES Tunus Caddesi No:91/4 Kavaklıdere/ANKARA Erenler Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Antalya 4. Cadde 74.Sok. No:10/8 A.Öveçler/ANKARA Kaçkar Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Rize Atatürk Cad. Eski Belediye Binası No: 294 Kat: 3 Rize İdeal Enerji Üretimi Sanayii ve Ticaret Erzincan Koza sok. No:22 GOP Ankara A.Ş. Koni İnşaat Sanayi A.Ş. Siirt Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu No:8 Bağcılar/İSTANBUL İdil İki Enerji San ve Tic A.Ş. Şırnak Ankara Adresi: Öveçler, 7.Cad. No: Dikmen/ANKARA İstanbul Adresi: Gülbahar Cad. 1.Sok. No Güneşli/İSTANBUL Rasa Radyatör Sanayi A.Ş. Mardin Beylikdüzü Akçaburgaz Mevkii San. 14. Bölge 11. Cad. No:23 B.Çekmece/İSTANBUL Dedegöl Enerji Yatırım A.Ş. Antalya İli, Sinanhoca HES Antalya Yolu 6. Km Sav Kasabası/ISPARTA Acıpayam Enerji Elektrik Üretimi Hayvancılık Zir.Ür.San.Tic.Ltd.Şti. Denizli Akdere HES İli, Yukarı Mah. Fettahlar Geçiti No: Acıpayam/DENİZLİ Elda Elektrik Üretim Ltd.Şti. Tunceli 1. Cad. 34. Sokak No:7/2 Balgat/ANKARA Anadolu Elektrik Üretim Ticaret Sanayi Anonim Şirketi Artvin Kırkpınar sok. No:18/5 Çankaya ANKARA Ağrı Enerji Üretimi A.Ş. Ağrı Büyükdere Cad. Özsezen İş Mrk. No:122/B Şişli/İSTANBUL Ağrı Enerji Üretimi A.Ş. Ağrı Büyükdere Cad. Özsezen İş Mrk. No:122/B Şişli/İSTANBUL EÜAŞ Borçka İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA Damlapınar Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Trabzon Pirimehmet Mah. Kunduracılar Sitesi Yanı Mescitli İşhanı K.3 ISPARTA Ağrı Enerji Üretimi A.Ş. Ağrı Büyükdere Cad. Özsezen İş Mrk. No:122/B Şişli/İSTANBUL Hetaş Hacısalihoğlu Enerji Ticaret A.Ş. Trabzon Kemerkaya Mah. Balıkpazarı Sok. No:17

256 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ TRABZON Ağrı Enerji Üretimi A.Ş. Ağrı Büyükdere Cad. Özsezen İş Mrk. No:122/B Şişli/İSTANBUL RİNERJİ Rize Elektrik Üretim A.Ş. Trabzon Çarşı Mah. Şehitler Cad. No:30 Ticaret ve Sanayi Odası İş Merkezi Kat:4 RİZE A.Ş. Rize İpekyolu Enerji Üretim ve Dağ. Rize Çarşı Mah. K.Karabekir Cad. Yardımcı İş hanı Kat:6 RİZE BTA Enerji Elektrik Üretim İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. Trabzon Altunizade Kısıklı Cad. Aköz İş Merkezi No:18 B Blok Üsküdar/İSTANBUL DNZ Elektrik Üretim A.Ş. Denizli Deliktaş Mah. 1988/2 Sok. No:35 DENİZLİ BTA Enerji Elektrik Üretim İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. Trabzon Altunizade Kısıklı Cad. Aköz İş Merkezi No:18 B Blok Üsküdar/İSTANBUL HGM Enerji İnşaat Nakliyat Gıda Gübre Yem San. ve Tic.Ltd.Şti. Malatya Turgut Temelli Cad. Aksağanoğlu Sok. No:3/6 MALATYA Save Elektrik Üretim Limited Şirketi Ankara Ayten sok. No:27/2.Mebusevleri Tandoğan ANKARA Taşyatak Enerji Üretim ve Tic.Ltd.Şti. Sakarya Bağdat cad. No:255 Göztepe Kadıköy İstanbul A.Ş. Hidro Kontrol Elektrik Üretim Sanayi Trabzon Altunizade Kısıklı Cad. Aköz İş Merkezi No:18 B Blok Üsküdar/İSTANBUL Deremen Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic.Ltd. Şti. Trabzon Hüseyin Rahmi Sok. No:5/3 Çankaa/ANKARA Akua Enerji Üretim ve Pazarlama San. ve Tic.A.Ş. Gaziantep Cumhuriyet Mah. Kuşçu Ali Sok. No:3 Uygur İş Merkezi Kat:3 No:21 Nizip/GAZİANTEP Denizli Elektrik Üretim A.Ş. Denizli DSİ Akhan Regülatörü Pamukkale cad. No:11-13 Akkale DENİZLİ Düzce Enerji Birliği İmalat İşletme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Sakarya Taraklı- 8. Cadde No:14/2-4 Öveçler/ANKARA Acıpayam Enerji Elektrik Üretimi Hayvancılık Zir.Ür.San.Tic.Ltd.Şti. Denizli Çatak Deresi HES İli, Yukarı Mah. Fettahlar Geçiti No: Acıpayam/DENİZLİ Özyakut Enerji A.Ş. Kahramanmar Hastahane 2.Cad. Doğan Sok. No:16 VAN aş İdeal Enerji Üretimi Sanayii ve Ticaret Erzincan Koza sok. No:22 GOP Ankara A.Ş.

257 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ Bereket Enerji Üretim A.Ş. Adana Atatürk Bulvarı 75.Yıl Esnaf Sarayı Gürcan Mahallesi No:171 Kat: DENİZLİ Senerji Enerji Üretim A.Ş. Erzurum Soyak Binası Büyükdere Caddesi No: Mecidiyeköy/İSTANBUL Entek Enerji Teknolojileri San. ve Tic.Ltd.Şti. Denizli Salacak Mah. Kasap Veli Sok. Sarı Köşk No:14 Üsküdar/İSTANBUL Limak İnşaat San. Ve Tic. A.Ş. Tunceli Hafta Sokak No: G.O.P./ANKARA Özgür Elektrik Üretim A.Ş. Antalya Manavgat- Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu Bilkent Kavşağı Yanı No: ANKARA Ermit Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Erzincan İli, Üzümlü HES ANKARA Ahmet Mithat Efendi sok. No:7 5-6 Çankaya A.Ş. İyon Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret Rize Sani Konukoğlu Bulvarı Üzeri PK.83 Şehitkamil/GAZİANTEP Molu Enerji Üretim A.Ş. Nevşehir Cumhuriyet Mah. Serdar Cad. No:14/2 PK: KAYSERİ Molu Enerji Üretim A.Ş. Nevşehir Avanos- Cumhuriyet Mah. Serdar Cad. No:14/2 PK: KAYSERİ Erdem Yıldız İnşaat Sağlık Otomotiv İletişim Turizm Gıda Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Adıyaman Atatürk Cad. 302 Sokak No: 1/A ADIYAMAN Şaraksel Elektrik Üretim A.Ş. Rize Piriçelebi Mah. Cumhuriyet Cad. Razioğlu Han No:95 Kat:7-8 RİZE Bükor Elektrik Üretim A.Ş. Bilecik 152 Evler mah. Ertuğrul sok. Birel sitesi No:23 A blok D:3 Yıldırım Bursa Eti Bakır A.Ş. Artvin Küre/KASTAMONU Kor-En Korkuteli Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. Antalya Kızılsaray Mah. 82 Sok. Akay Apt. Kat:4 Daire:24 ANTALYA Sır Enerji Üretim San. ve Tic.A.Ş. aş Kahramanmar Eyüp Sultan Mahallesi G.Antep Yolu 4.Km 32.Sok. Erkenez Mevki KAHRAMANMARAŞ Enova Enerji Üretim A.Ş. Osmaniye Buğday Sokak No: Kavaklıdere/ANKARA Redaş Elektrik Üretim Dağ.Paz.San. ve Tic. A.Ş. Rize Yeniköy Mah. Cumhuriyet Cad. Karamehmetoğlu Plaza No:113 Kat:7 RİZE Tic. A.Ş. Proen Enerji ve MadencilikSanayi ve Giresun Ziyabey Cad. No:39 Balgat/ANKARA

258 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ Bereket Enerji Üretim A.Ş. Adana Atatürk Bulvarı 75.Yıl Esnaf Sarayı Gürcan Mahallesi No:171 Kat: DENİZLİ Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Tic.ve San.A.Ş. Artvin Turan Güneş Bulvarı 15. Cadde No:11 Yıldız- Çankaya/ANKARA Masat Enerji Elektrik Üretim ve Tic.Ltd.Şti.. Amasya Sahrayıcedit Mah. Omca Sokak No:37 Golden Plaza E Blok Kozyatağı/İSTANBUL Masat Enerji Elektrik Üretim ve Tic.Ltd.Şti.. Amasya Sahrayıcedit Mah. Omca Sokak No:37 Golden Plaza E Blok Kozyatağı/İSTANBUL A.Ş. Ark Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret Erbaa-Tokat Sani Konukoğlu Bulvarı Üzeri PK.83 Şehitkamil/GAZİANTEP Akköy Enerji A.Ş. Gümüşhane Horasan Sokak No:26 G.O.P ANKARA A.Ş. İlk Elektrik Enerji Üretimi San. ve Tic. Sinop Güzelçay I-II HES İli, Oğuzlar mah. 45. sok. 3/5 Balgat/Ankara Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş. Adana Tarlabaşı Bul. Şimal Sok. No: 28 ALARKO- DİM İş Merkezi Şişhane-İSTANBUL Fırtına Elektrik Üretim A.Ş. Giresun Uğur Mumcu Cad. Uğur Mumcu'nun Sokağı No:6 G.O.P.-Çankaya/ANKARA A.Ş. İlk Elektrik Enerji Üretimi San. ve Tic. Sinop Ayancık HES İli, Oğuzlar mah. 45. sok. 3/5 Balgat/Ankara Hetaş Hacısalihoğlu Enerji Ticaret A.Ş. Trabzon Kemerkaya Mah. Balıkpazarı Sok. No:17 TRABZON Yeşilbaş Enerji Üretim Ltd.Şti. Sivas 1. Cad. 34. Sokak No:7/2 Balgat/ANKARA Özaltın Enerji Üretim ve İnşaat A.Ş. Bingöl Arjantin Cad. No: G.O.P./ANKARA Hema Elektrik Üretim A.Ş. Zonguldak Büyükdere Cad. No:53 Noramin İş Mrk. Kat: Maslak/İSTANBUL Hema Elektrik Üretim A.Ş. Amasra-Bartın Büyükdere Cad. No:53 Noramin İş Mrk. Kat: Maslak/İSTANBUL Turkon-MNG Elektrik Üretimi ve Ticaret A.Ş. Tokat Ugur Mumcu Cad. No: Gaziosmanpaşa-Ankara Aksuhes Düzce-Aksu Hidroelektrik Enerjiden Elektrik Üretim Santralı Ltd. Şti. Melen- Gölkaya-Düzce Necatibey Cad. No:6 Balıkcıoğlu İş Merkezi Kat:6 Daire: , Sıhhiye-Ankara Damlapınar Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Trabzon Pirimehmet Mah. Kunduracılar Sitesi Yanı Mescitli İşhanı K.3 ISPARTA

259 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ A.Ş. Akım Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret Rize Sani Konukoğlu Bulvarı Üzeri PK.83 Şehitkamil/GAZİANTEP Coşkun Elektrik Üretim Ltd.Şti. Hatay Gravendreef NM Denhaag/Hollanda Numune evler Mahallesi İstasyon Cad. No:135 Dörtyol/HATAY Mastar Elektrik Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş. Malatya Akçadağ- İzzet Paşa Mah. Hacı Tevfik Efendi Sok. Gültenler Apt.No: 12/1 Kat:2 D:4 ELAZIĞ Özgür Elektrik Üretim A.Ş. Antalya Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu Bilkent Kavşağı Yanı No: ANKARA Aydemir Elektrik Üretim A.Ş. Isparta Reşat Nuri Sokak No:83/7 Çankaya/ANKARA Erva Enerji Elektrik Üretim Anonim Artvin İli, Kuleli Sok. No:91/10 G.O.P./ANKARA Şirketi Kabaca Regülatörü ve HES Elestaş Elektrik Üretim A.Ş. Çankırı Mevlevihane Cad. Fırın Sok. No: Zeytiburnu/İSTANBUL T.G.T. Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Mersin Karyağdı sok. No:13/1 Çankaya ANKARA Karadeniz Elektrik Üretim Sanayi A.Ş. Rize Altunizade Kısıklı Cad. Aköz İş Merkezi No:18 B Blok Üsküdar/İSTANBUL Şti Kayen Alfa Enerji Elektrik Üretim Ltd. Erzurum Gazeteciler Sitesi Yazarlar Sok. Noİ:21 Esentepe Şişli-İSTANBUL Kaçkar Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Rize Atatürk Cad. Eski Belediye Binası No: 294 Kat: 3 Rize Başat Elektrik Üretim Ltd.Şti. Hatay Sahrayıcedit Mah. Omca Sokak No:37 Golden Plaza E Blok Kozyatağı/İSTANBUL Başat Elektrik Üretim Ltd.Şti. Hatay Sahrayıcedit Mah. Omca Sokak No:37 Golden Plaza E Blok Kozyatağı/İSTANBUL STY Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Rize 1. Cad. 34. Sokak No:7/2 Balgat/ANKARA Akua Enerji Üretim Anonim Şirketi Erzincan Uğur Mumcu Cad. No:3 G.O.P./Çankaya/ANKARA Atabey Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. Rize Abidin Daver sok. No:37 Çankaya ANKARA Mercan Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş. Tunceli Çemişgezek- İzzet Paşa Mah. Hacı Tevfik Efendi Sok. Gültenler Apt.No: 12/1 Kat:2 D:4 ELAZIĞ Kudret Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Trabzon Sanayi Çarşısı Cad. No:62 Nata İş Merkezi Değirmendere/TRABZON

260 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. Kozan- Adana Sabancı Center, Kule 2, Kat:5 4. Levent/İSTANBUL Damlapınar Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Rize Pirimehmet Mah. Kunduracılar Sitesi Yanı Mescitli İşhanı K.3 ISPARTA Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. Kozan- Adana Sabancı Center, Kule 2, Kat:5 4. Levent/İSTANBUL Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. Kozan- Adana Sabancı Center, Kule 2, Kat:5 4. Levent/İSTANBUL İzaydaş İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş. İzmit Solaklar Köyü Mevkii P.K. 66 Yapısan Elektrik Üretim A.Ş. Ordu Kuleli Sok. No:87/ G.O.P./ANKARA A.Ş. Hameka Hidro Elektrik Enerji Üretim Amasya Sanayi Sitesi 13. Blok No:2/3 Taşova/AMASYA Ser Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. ADANA Tufanbeyli- Sabancı Center Kule 2 Kat Levent İSTANBUL Kayen Beta Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Erzurum Yazarlar sok. No:21 Esentepe İstanbul Kayen Beta Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Erzurum Yazarlar sok. No:21 Esentepe İstanbul Yedigöze Elektrik Üretim ve Tic.Ltd.Şti. Adana Sani Konukoğlu Bulv. Üzeri PK 83 Şehitkamil / GAZİANTEP Genel Dinamik Sistemler Elektrik Üretim A.Ş. Adana Atatürk Bulvarı No:219/ Kavaklıdere/ANKARA Çamlıca Elektrik Üretim A.Ş. Kayseri Koza Sokak No:22 Gaziosmanpaşa ANKARA 3S Enerji ve Maden Üretim A.Ş. Çankırı Turan Güneş Bulvarı 15. Cadde No:30 Çankaya/ANKARA Mem Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adıyaman Miralay Şefik Bey Sokak No: 13 Kat: 4 oda no:1 Gümüşsuyu /İSTANBUL D.E.S.A.Ş. Dağlılar Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Antalya ANTALYA Fener Mah Sok. Dağlılar Apt. No:6/2 San. A.Ş. Değirmenüstü Enerji Üretim Tic. ve aş Kahramanmar Menderes Mah. Cumhuriyet Cad. No:10 KAHRAMANMARAŞ Dedegöl Enerji Yatırım A.Ş. Antalya Antalya Yolu 6. Km Sav Kasabası/ISPARTA

261 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ Aksu Madencilik San. Ve Elek. Üretim. Tic. A.Ş. Karabük Mebusevleri İller Sok. No: Tandoğan/ANKARA Tic.A.Ş. KAR-EN Karadeniz Elektrik Üretim Borçka-Artvin Dedekorkut Sok. 1/1 Çankaya/Ankara Bosen Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Bursa Organize Sanayi Bölgesi Pembe Cad. No: BURSA EÜAŞ Şanlıurfa İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA İÇ-EN Elektrik Üretim Ticaret A.Ş. Erzincan Mebusevleri Şerefli Sok. No: Tandoğan/ANKARA Yedigöl Hidroelektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Erzurum Park Plaza Eski Büyükdere cad. No:22 Kat: Maslak/İSTANBUL Özalp İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. Mersin Pirireis cad. No:7 Dragos Maltepe İSTANBUL Ado Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Antalya Uncalı Mah. Hürriyet Cad. No: 495 P.K Antalya A.Ş. Can Enerji Entegre Elektrik Üretim Trabzon Şafak Sk. No:17/2-B Osmanbey-Şişli- İSTANBUL Ere Hidroelektrik Üretim ve Tic. A.Ş. aş Kahramanmar Sabancı Center, Kule 2 Kat:5 4. Levent/İSTANBUL Ere Hidroelektrik Üretim ve Tic. A.Ş. aş Kahramanmar Sabancı Center, Kule 2 Kat:5 4. Levent/İSTANBUL Ere Hidroelektrik Üretim ve Tic. A.Ş. aş Kahramanmar Sabancı Center, Kule 2, Kat:5 4. Levent/İSTANBUL Ere Hidroelektrik Üretim ve Tic. A.Ş. aş Kahramanmar Sabancı Center, Kule 2, Kat:5 4. Levent/İSTANBUL Güvenen Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Avcılar Köyü- Kahramanmaraş Alparslan Türkeş Bukvarı Güneşevler Apt. 1/6 Kahramanmaraş Turcas Elektrik Üretim A.Ş. İstanbul Dikilitaş mah.emirhan Cad. No: Beşiktaş İSTANBUL Kurteks Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. aş Kahramanmar Kayseri Yolu Üzeri 6. km Kahramanmaraş Çakıt Enerji A.Ş. Adana Rıhtım cad. No:57 Karaköy Beyoğlu İstanbul Senerji Enerji Üretim A.Ş. Nevşehir Avanos- Soyak Binası Büyükdere Caddesi No: Mecidiyeköy/İSTANBUL

262 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ Fetaş Fethiye Enerji ve Ticaret A.Ş. Trabzon Tahran Caddesi No: Kavaklıdere/ANKARA Fetaş Fethiye Enerji ve Ticaret A.Ş. Trabzon Tahran Caddesi No: Kavaklıdere/ANKARA A.Ş. Maraş Enerji Yatırımları San. ve Tic. aş Kahramanmar Reşit Galip Cad. No:126/6 G.O.P./ANKARA Ado Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Antalya Uncalı Mah. Hürriyet Cad. No: 495 P.K Antalya Filyos Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Karabük Konya Yolu 23.km No:151 Gölbaşı/ANKARA A.Ş. İdeal Enerji Üretimi Sanayii ve Ticaret Erzurum Koza sok. No:22 GOP Ankara A.Ş. İdeal Enerji Üretimi Sanayii ve Ticaret Erzurum Koza sok. No:22 GOP Ankara Karel Elektrik Üretim A.Ş. Sakarya Cumhuriyet Cad. 255/ Harbiye- İSTANBUL Aliağa Çakmaktepe Enerji Üretim A.Ş. Aliağa-İzmir sok No:10/1 Kat 10 D:9 Punta Plaza Alsancak İZMİR Gülkar Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Artvin Mahmutbey Cad. Meriç Sok. No: 26/3 Şirinevler-İstanbul Burgaz Elektrik Üretim A.Ş. Tekirdağ Lüleburgaz- E-5 Karayolu Üzeri Evrensekiz- Lüleburgaz/KIRKLARELİ Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. Köseköy-İzmit Sabancı Center, Kule 2 Kat:5 4. Levent/İSTANBUL Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. Mersin Sabancı Center, Kule 2 Kat:5 4. Levent/İSTANBUL Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. Çanakkale Sabancı Center, Kule 2 Kat:5 4. Levent/İSTANBUL Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. Araklı-Trabzon Miralay Şefik Bey Sokak No: 15/17 Akhan Kat: 3-4 Gümüşsuyu /İSTANBUL Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. Adana Sabancı Center, Kule 2 Kat:5 4. Levent/İSTANBUL Turkon-MNG Elektrik Üretimi ve Ticaret A.Ş. Kırıkkale Ugur Mumcu Cad. No: Gaziosmanpaşa-Ankara Yedigöl Hidroelektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Erzurum Park Plaza Eski Büyükdere cad. No:22 Kat: Maslak/İSTANBUL

263 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ Elestaş Elektrik Üretim A.Ş. Isparta Mevlevihane Cad. Fırın Sok. No: Zeytiburnu/İSTANBUL Aksa Enerji Üretim A.Ş. İncesu- Ortaköy-Çorum Barbaros Bulvarı No:91 Beşiktaş/İSTANBUL Kalen Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Giresun Çetin Emeç Bulvarı No: 57 Öveçler-Ankara A.Ş. Hidro Kontrol Elektrik Üretim Sanayi Trabzon Altunizade Kısıklı Cad. Aköz İş Merkezi No:18 B Blok Üsküdar/İSTANBUL Çamlıkaya Enerji Üretim ve Tic. A.Ş. Trabzon Meydanhamam Sok. Kolcu Apt. No:1/4 TRABZON Darenhes Elektrik Üretimi A.Ş. Elazığ Perisuyu- Kuleli Sok. No:87/ G.O.P./ANKARA BME Birleşik Müteahhitler Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.(Eski unvanı: S.M.Z. Enerji Üretim İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.) Artvin Lise Cad. 1.Sok. No:7/3 Yenişehir/DİYARBAKIR EÜAŞ Muratlı İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yalova Altınova- Organize Sanayi Bölgesi Pembe Cadde No:13 BURSA Merkez Ofis: Zorlu Plaza Avcılar İSTANBUL Temsa Enerji İnşaat San. Ltd. Şti. Bursa Hacılar Mah. Atatürk Cad. Kültür Sok. Kardeşlar Han No:104 Heykel/BURSA Antalya Enerji Üretim A.Ş. Antalya OSB Elmalı Mah. Milli Egemenlik Cad. 7. Sok. No:38/6 ANTALYA Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş. Kırklareli Tarlabaşı Bul. Şimal Sok. No: 28 ALARKO- DİM İş Merkezi Şişhane-İSTANBUL Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Taşlıdere memba-rize Keresteciler Sitesi Fatih Cad. Selvi Sokak No: Merter-Güngören/İSTANBUL Akköy Enerji A.Ş. Kürtün- Gümüşhane ANKARA Horasan Sokak No:26 G.O.P A.Ş. Sönmez Elektrik Üretim San. ve Tic. Uşak Organize Sanayi Bölgesi Pembe cad No:8 Nilüfer Bursa Molu Enerji Üretim A.Ş. Kayseri Pınarbaşı- Cumhuriyet Mah. Serdar Cad. No:14/2 PK: KAYSERİ Darenhes Elektrik Üretimi A.Ş. Elazığ-Tunceli Kuleli Sok. No:87/ G.O.P./ANKARA Ceykar Elektrik Üretim A.Ş. Hakkari Cinnah Cad. Kuloğlu Sok. No:19/2 Çankaya/ANKARA

264 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ Karkey Karadeniz Elektrik Üretim A.Ş. Silopi-Şırnak Develi Sokak No: Kağıthane/İSTANBUL IC İçtaş Elektrik Üretim A.Ş. Erzincan Çetin Emeç Bulvarı 65. sok. no: Balgat Ankara Sayenerji Elektrik Üretim A.Ş. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde No. 15 Kayseri Çamlıca Elektrik Üretim A.Ş. Sivas Koza Sokak No:22 Gaziosmanpaşa ANKARA Özgür Elektrik Üretim A.Ş. Osmaniye, Kahramanmaraş Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu Bilkent Kavşağı Yanı No: ANKARA Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. Tekirdağ Çerkezköy- Miralay Şefik Bey Sokak No: 15/17 Akhan Kat: 3-4 Gümüşsuyu /İSTANBUL Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. Bilecik Bozüyük- Miralay Şefik Bey Sokak No: 15/17 Akhan Kat: 3-4 Gümüşsuyu /İSTANBUL Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. İzmir Kemalpaşa- Miralay Şefik Bey Sokak No: 15/17 Akhan Kat: 3-4 Gümüşsuyu /İSTANBUL Bis Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Bursa Organize Sanayi Bölgesi Gri Cadde 4. Sok. No:1 BURSA Aksa Enerji Üretim A.Ş. Mutki-Bitlis Barbaros Bulvarı No:91 Beşiktaş/İSTANBUL Atabey Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. Rize Abidin Daver sok. No:37 Çankaya ANKARA Çerkezköy Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. Tekirdağ Çerkezköy- Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Cad. No:4 Çerkezköy/TEKİRDAĞ A.Ş. Akkur Enerji Üretim Ticaret Sanayi Besni- Adıyaman Miralay Şefik Bey Sokak No: 13 Kat: 4 oda no:1 Gümüşsuyu /İSTANBUL Ekin Hidro Elektrik Üretim Ltd. Şti. Nazilli-Aydın Konak Mahallesi Dr. Ali Aydoğan Sokak Yavuz İş Merkezi No: 1/17 Söke-Aydın Alp Elektrik Üretim A.Ş. Antalya Bomonti Fırın Sokak No: 55 Şişli-İstanbul Bereket Enerji Üretim A.Ş. Sivas Koyulhisar- Atatürk Bulvarı 75.Yıl Esnaf Sarayı Gürcan Mahallesi No:171 Kat: DENİZLİ Aksa Enerji Üretim A.Ş. Pazarköy- Akyazı-Sakarya Barbaros Bulvarı No:91 Beşiktaş/İSTANBUL Camiş Elektrik Üretim A.Ş. Büyükkarıştıra n-lüleburgaz-kırklareli İş Kuleleri Kule Levent/İSTANBUL

265 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ Camiş Elektrik Üretim A.Ş. Mersin İş Kuleleri Kule Levent/İSTANBUL YPM Elektrik Üretim A.Ş. Kelkit Çayı- Suşehri-Sivas Selahattin Pınar Cad. Dere Sok. No:4 Mecidiyeköy-İSTANBUL Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Muğla Ören-Fethiye- ISPARTA Isparta-Afyon Karayolu Üzeri 15.km Berk Enerji Üretimi A.Ş. İstanbul Pendik- Ramazanoğlu Mah. Mahmut Bayram Cad. No:9 Pendik İstanbul Entek Elektrik Üretimi A.Ş. Kocaeli Hacı Halim Mahallesi Yeni Demiryolu Caddesi No: Köseköy-İzmit-Kocaeli Yıldızlar Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Isparta Ağlasun- Abdullah Cevdet Sokak No:39/13 Çankaya/ANKARA Bereket Enerji Üretim A.Ş. Muğla Dalaman- Atatürk Bulvarı 75.Yıl Esnaf Sarayı Gürcan Mahallesi No:171 Kat: DENİZLİ Karhes Karadeniz Hidroelektrik Enerjiden Elektrik Üretim Santralı Ltd. Şti. Gökçebel- Dereli-Giresun Necatibey Cad. No:6 Balıkçıoğlu İş Merkezi Kat:6 No: Sıhhiye-ANKARA A.Ş. Can Enerji Entegre Elektrik Üretim Çorlu-Tekirdağ Şafak Sk. No:17/2-B Osmanbey-Şişli- İSTANBUL Bereket Enerji Üretim A.Ş. Denizli Atatürk Bulvarı 75.Yıl Esnaf Sarayı Gürcan Mahallesi No:171 Kat: DENİZLİ Bereket Enerji Üretim A.Ş. Nazilli-Aydın Atatürk Bulvarı 75.Yıl Esnaf Sarayı Gürcan Mahallesi No:171 Kat: DENİZLİ Bereket Enerji Üretim A.Ş. Aşağı Dalaman-Muğla Atatürk Bulvarı 75.Yıl Esnaf Sarayı Gürcan Mahallesi No:171 Kat: DENİZLİ Bereket Enerji Üretim A.Ş. Adana İmamoğlu- Atatürk Bulvarı 75.Yıl Esnaf Sarayı Gürcan Mahallesi No:171 Kat: DENİZLİ Tektuğ Elektrik Üretim Anonim Şirketi Keban-Elazığ Atatürk Bulvarı No:89/ Şahinbey/GAZİANTEP Yıldızlar Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Kulp- Diyarbakır Abdullah Cevdet Sokak No:39/13 Çankaya/ANKARA Yıldızlar Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Kulp- Diyarbakır Abdullah Cevdet Sokak No:39/13 Çankaya/ANKARA Cansu Elektrik Üretim A.Ş. Murgul-Artvin Kurbağalı Dere Cad. No:80/1 Hasanpaşa Kadıköy-İSTANBUL Kartal Elektrik Üretim A.Ş. Gürpınar-Van Uğur Mumcu'nun Sokağı No:20 G.O.P.- Çankaya/ANKARA

266 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ Entek Elektrik Üretimi A.Ş. İstanbul Hacı Halim Mahallesi Yeni Demiryolu Caddesi No: Köseköy-İzmit-Kocaeli Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Zonguldak Merkez Mah. Kavak Sk. No:39 Bahçelievler- İSTANBUL Karhes Karadeniz Hidroelektrik Enerjiden Elektrik Üretim Santralı Ltd. Şti. Çırakdamı- Dereli-Giresun Necatibey Cad. No:6 Balıkçıoğlu İş Merkezi Kat:6 No: Sıhhiye-ANKARA Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Bursa Organize Sanayi Bölgesi Pembe Cadde No:13 BURSA Merkez Ofis: Zorlu Plaza Avcılar İSTANBUL Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Kırklareli Lüleburgaz- Organize Sanayi Bölgesi Pembe Cadde No:13 BURSAMerkez Ofis: Zorlu Plaza Avcılar İSTANBUL Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Sincan 1. Sanayi Bölgesi Organize Sanayi Bölgesi Pembe Cadde No:13 BURSA Merkez Ofis: Zorlu Plaza Avcılar İSTANBUL Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Kayseri OSB Organize Sanayi Bölgesi Pembe Cadde No:13 BURSA Merkez Ofis: Zorlu Plaza Avcılar İSTANBUL Çaldere Elektrik Üretim A.Ş. Muğla Dalaman- Rasimpaşa Mah. Rıhtım Cad. Çelik İş Hanı No:60/4 Kadıköy/İSTANBUL EÜAŞ Derme İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA Elta Elektrik Üretim Limited Şirketi Denizli Acıpayam- 1. Cad. 34. Sokak No:7/4 Balgat/ANKARA Ltd. Şti. Kızkale Elektrik Üretim San. ve Tic. Kocaeli Örnekköy- Örnekköy / İZMİT Yapısan Elektrik Üretim A.Ş. Tohma Çayı- Malatya Kuleli Sok. No:87/ G.O.P./ANKARA EÜAŞ Kepez 2 İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Manavgat İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Seyhan 2 İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Seyhan 1 İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Sır İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Kadıncık 2 İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA

267 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ EÜAŞ Kepez 1 İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Kadıncık 1 İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Berke İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Yüreğir İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Karacaören 2 İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA Nuh Enerji San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli Hereke- İnönü Cad. No:102 K: Kozyatağı- Kadıköy/İSTANBUL EÜAŞ Batman İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Kürtün İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA Silopi Elektrik Üretim A.Ş. Silopi-Şırnak Dicle Mah. T.K.İ. Bölge Müd. İdari Bina Alt Kat Şırnak-SİLOPİ Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş. Ostim OSB Hülya Sok. No: G.O.P./ANKARA Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. Adana Tufanbeyli- Sabancı Center, Kule 2 Kat:5 4. Levent/İSTANBUL A.Ş. Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret Muğla Bodrum- PK 25 Milas/MUĞLA Noren Enerji Üretim A.Ş. Niğde Organize Sanayi Bölgesi Büroları No: NİĞDE Şirketi Akçay HES Elektrik Üretim Anonim Aydın Bozdoğan Sok. No:2/1 Alyans Apt. 3/ Alsancak/İZMİR Global Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. Çerkezköy- Hacışıramat-Çorlu- Tekirdağ Merkez Mah. Yılanlıtepe Sk. No:5 Bahçelievler-Yenibosna/İSTANBUL Global Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. Velimeşe- Peliklik-Çorlu-Tekirdağ Merkez Mah. Yılanlıtepe Sk. No:5 Bahçelievler-Yenibosna/İSTANBUL Entek Elektrik Üretimi A.Ş. Bursa Hacı Halim Mahallesi Yeni Demiryolu Caddesi No: Köseköy-İzmit-Kocaeli A.Ş. Karege Karadeniz Ege Elektrik Üretim İzmir Kemalpaşa- Develi Sokak No: Kağıthane/İSTANBUL Ere Hidroelektrik Üretim ve Tic. A.Ş. Antalya Sugözü- Sabancı Center, Kule 2 Kat:5 4. Levent/İSTANBUL Ere Hidroelektrik Üretim ve Tic. A.Ş. Antalya Sabancı Center, Kule 2 Kat:5 4.

268 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ Levent/İSTANBUL Çebi Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. Tekirdağ Fahrettin Kerim Gökay Cad. Bestekar Sadettin Kaynak Sok. No: 2 Altunizade- Üsküdar/İSTANBUL Karkey Karadeniz Elektrik Üretim A.Ş. Silopi-Şırnak Develi Sokak No: Kağıthane/İSTANBUL İdil Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. İdil-Şırnak Develi Sokak No: Kağıthane/İSTANBUL Pamuk HES Elektrik Üretim A.Ş. Pamukluk Çayı-Çamlıyayla-İçel 1380 Sok. No:2/1 Alyans Apt. 4/ Alsancak/İZMİR Su Enerji Elektrik San. A.Ş. Balıkesir Sındırgı Sok. Alyans Apt. B Blok No: 2/1 Kat: 3 Daire: 5, Alsancak/İZMİR Tektuğ Elektrik Üretim Anonim Şirketi Gölbaşı- Adıyaman Atatürk Bulvarı No:89/ Şahinbey/GAZİANTEP Tektuğ Elektrik Üretim Anonim Şirketi Atatürk Bulvarı No:89/ Şahinbey/GAZİANTEP Darenhes Elektrik Üretimi A.Ş. Kadirli- Osmaniye Karakoçan- Perisuyu-Elazığ Kuleli Sok. No:87/ G.O.P./ANKARA Ere Hidroelektrik Üretim ve Tic. A.Ş. Mersin Sabancı Center, Kule 2 Kat:5 4. Levent/İSTANBUL Tektuğ Elektrik Üretim Anonim Şirketi Andırın- Kahramanmaraş Atatürk Bulvarı No:89/ Şahinbey/GAZİANTEP Tektuğ Elektrik Üretim Anonim Şirketi aş Kahramanmar Atatürk Bulvarı No:89/ Şahinbey/GAZİANTEP EÜAŞ Doğankent İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Gökçekaya İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Girlevik İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Gezende İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Zeyne İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Esendal İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Ermenek İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Erkenek İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA

269 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ EÜAŞ Erciş İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Göksu İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Durucasu İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Dicle İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Menzelet İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Dere İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Otluca İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Demirköprü İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Yenice İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Varto - Sönmez İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Değirmendere İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Engil İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Kapulukaya İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Kemer İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Kernek İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Keban İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Kayaköy İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Kayadibi İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Karkamış İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Karakaya İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Haraklı - Hendek İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Karacaören İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Çemişgezek İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ İznik - Dereköy İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA

270 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ EÜAŞ İvriz İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ İnegöl - Cerrah İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Işıklar (Visera) İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Hoşap İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Hirfanlı İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Hasan Uğurlu İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Derbent İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Kesikköprü İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Karaçay İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Pınarbaşı İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Bayburt İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Dereiçi İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Aslantaş İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Arpaçay - Telek İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Anamur İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Altınkaya İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Almus İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Ahlat İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Adilcevaz İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Uludere İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Adıgüzel İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Besni İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Koçköprü İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Kovada I İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA

271 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ EÜAŞ Kovada II İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Pazarköy - Akyazı İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Köklüce İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Özlüce İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Kralkızı İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Kuzuculu İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Ladik - Büyükkızoğlu İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ - Suuçtu M. Kemalpaşa İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Malazgirt İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Mut-Derinçay İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Sarıyar H.P. İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Çağ Çağ İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Atatürk İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Botan İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Silifke İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Bozyazı İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Ceyhan İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Suat Uğurlu İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Kılıçkaya İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Finike Turunçova- İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Çamardı İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Çamlıgöze İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Kiti İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA

272 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ EÜAŞ Bozüyük İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Çatalan İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Bozkır İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Tortum İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Seyitömer İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Kangal İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Orhaneli İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ A Afşin-Elbistan- İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Tunçbilek İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Aliağa, İzmir İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Bursa İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA A.Ş. Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret Milas-Muğla PK 25 Milas/MUĞLA EÜAŞ Gaz Ambarlı Doğal İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Soma-Manisa Soma/MANİSA EÜAŞ Hopa İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA EÜAŞ B Afşin - Elbistan İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA Kemerköy Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş. Milas-Muğla PK 27 Milas/MUĞLA EÜAŞ Çan İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA A.Ş. Hamitabat Elektrik Üretimi ve Tic. Kırklareli- Lüleburgaz PK 17 Lüleburgaz/KIRKLARELİ EÜAŞ Çatalağzı İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA BİRLİĞİ TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ (P.K 2 Bakanlıklar ANKARA)

273 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ Adana Çimento Sanayi T.A.Ş. Ceyhan Yolu Üzeri Çaldağ Mevkii ADANA Adana Çimento Sanayi T.A.Ş. (İskenderun Fabrikası) Karayılan Beldesi Yanı P.K İSKENDERUN Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Büyükçekmece Fabrikası) Mimarsinan Beldesi Büyükçekmece İSTANBUL Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Merkez) Hüseyin Bağdatlıoğlu İş Merkezi Kaya Sultan Sokak No: 97 Kat: Kozyatağı İSTANBUL Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çanakkale Fabrikası) Mahmudiye Beldesi P.K Ezine ÇANAKKALE Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ladik Fabrikası) SAMSUN İskaniye Mahallesi Akpınar Mevkii Ladik / Aşkale Çimento Sanayi T.A.Ş. Yeşilova Mah. Trabzon Yolu Üzeri 3.Km Aşkale ERZURUM Aşkale Erzincan Çimento Fabrikası Erzincan Organize Sanayi Bölgesi ERZİNCAN Aşkale Gümüşhane Çimento Fabrikası Arzular Beldesi GÜMÜŞHANE Aşkale Trabzon Çimento Fabrikası Sanayi Mah. Sanayi Çarşısı Cad. No: Değirmendere TRABZON Aşkale Van Çimento Fabrikası Kadembaş Yolu Üzeri Edremit/ VAN A.Ş. Bakırçay Çimento Sanayi ve Ticaret İZMİR Kemalpaşa Cad. No: Işıkkent / Bartın Çimento San. ve Tic. A.Ş. Gülbucağı Mahallesi 25. Kuyu Mevkii BARTIN Baştaş Çimento Sanayi A.Ş. Ankara-Samsun Karayolu 35.Km Elmadağ ANKARA A.Ş. Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayi İZMİR Ankara Asfaltı Üzeri No: Bornova Batısöke Söke Çimento Sanayi T.A.Ş. Atatürk Mah. Aydın Cad. No: Söke AYDIN Bolu Çimento Sanayi A.Ş. BOLU Bolu Mengen Yolu Üzeri Çaydurt Bolu Çimento Sanayi A.Ş. (Ankara Öğütme Tesisi) ANKARA İstanbul Yolu 27.Km Sarayköy-Kazan

274 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. P.K Kestel BURSA Cimpor Yibitaş Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Merkez) ANKARA Portakal Çiçeği Sokak No: Cimpor Yibitaş Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çorum Fabrikası) Samsun Yolu 3.Km ÇORUM ANKARA Ankara-Kayseri Karayolu 24.Km Hasanoğlan / Ankara-Kayseri Karayolu 56.km Kalaba NEVŞEHİR Cimpor Yibitaş Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Sivas Çimento Fabrikası) Danişment Gazi Mahallesi Yapı SİVAS Cimpor Yibitaş Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Yozgat Fabrikası) Sarayköy YOZGAT T.A.Ş. Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası İZMİR Kemalpaşa Cad. No: Işıkkent / Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. (Trakya Şubesi) Sinanköy Mevkii22970 Lalapaşa EDİRNE Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş. (Adıyaman Şubesi) Gölbaşı Karayolu 22.Km Börgenek Köyü Mevkii P.K ADIYAMAN Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş. (Narlı Şubesi) Akçakoyunlu Köyü Burunucu Mevkii Pazarcık KAHRAMANMARAŞ (Merkez) Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kısıklı Caddesi No:4 Sarkuysan Ak İş Merkezi S Blok Altunizade/ İSTANBUL Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ankara Çimento Fabrikası) Karşıyaka Mah. Fırat Cad. No: Lalahan ANKARA Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Eskişehir Çimento Fabrikası) İstanbul Karayolu 22. Km Çukurhisar ESKİŞEHİR Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kayseri Çimento Fabrikası) Malatya Karayolu 35.Km Bünyan KAYSERİ Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Mersin Çimento Fabrikası) Toroslar Mah. Tekke Cad. Yenitaşkent MERSİN Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Malatya Terminali) TCDD Yanı Çimento Dolum Tesisi Battalgazi MALATYA Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Niğde Çimento Fabrikası) Hacı Sabancı Bulvarı P.K NİĞDE Denizli Çimento Sanayi T.A.Ş. Ankara Asfaltı 40.Km Kaklık P.K DENİZLİ

275 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ Elazığ Altınova Çimento Sanayi ve Tic.A.Ş. Kızılay Mah. Kazım Karabekir Cad. No: ELAZIĞ Tic. A.Ş. Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve ISPARTA Isparta-Afyon Karayolu 15.Km Kars Çimento San. ve Tic. A.Ş. Merkez Bozkale Köyü Mevkii36210 KARS Konya Çimento San. A.Ş. Horozluhan Mah. Ankara Cad. No: Selçuklu KONYA Lafarge Aslan Çimento A.Ş. Darıca Taşliman Mevkii Gebze KOCAELİ A.Ş. Lafarge Ereğli Çimento San. ve Tic. Kandilli Yolu Kemer Mevkii Karadeniz Ereğli ZONGULDAK Lafarge Türkiye (Merkez) ÇakmÇakmak Mah. Balkan Cad. No:49 Casper Plaza Kat: Tepeüstü Ümraniye İSTANBUL A.Ş. Limak - İstaş İnşaat Sanayi ve Ticaret Çimento: Eskişehir yolu 52.Km Temelli- Polatlı/ANKARA Limak Şanlıurfa Çimento Fabrikası Bozova Yolu Üzeri 16.Km ŞANLIURFA Limak Gaziantep Çimento Fabrikası Göllüce Mevkii Nizip Yolu Şehitkamil27080 GAZİANTEP Limak Kurtalan Çimento Fabrikası Siirt Yolu Üzeri Oyacık Mevkii 4.Km Kurtalan / SİİRT Limak Ergani Çimento Fabrikası Elazığ Karayolu 2.Km Ergani DİYARBAKIR A.Ş. Limçim Çimento Sanayi ve Ticaret ANKARA Hafta Sokak No: Gaziosmanpaşa Mardin Çimento Sanayi Ticaret A.Ş. Savur Yolu 6.Km MARDİN Nuh Çimento Sanayi A.Ş. Organize Sanayi Yolu Üzeri Akyar Mevkii, Hereke KOCAELİ A.Ş. Oysa Niğde Çimento Sanayi ve Tic. Hacı Sabancı Bulvarı NİĞDE Set Çimento Sanayi ve Tic. A.Ş. Pakpen Plaza Halk Sokak No: Sahrayıcedid Kadıköy/ İSTANBUL Set Afyon Çimento Sanayi ve Tic. A.Ş. Güvenevler Mah. Fatih Cad. No: AFYONKARAHİSAR

276 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ Tesisi) Set Çimento San. ve Tic. A.Ş. (Ambarlı Ambarlı Liman Tesisleri Yakuplu Köyü Büyükçekmece İSTANBUL Set Afyon Çimento Sanayi ve Tic. A.Ş. Güvenevler Mah. Fatih Cad. No: AFYONKARAHİSAR Tesisi) Set Çimento San. ve Tic. A.Ş. (Ambarlı Ambarlı Liman Tesisleri Yakuplu Köyü Büyükçekmece İSTANBUL Set Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ankara Fabrikası) Güvercinlik Mevkii ANKARA Set Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Trakya Fabrikası) Kırklareli Cad. Cami kebir Mah Pınarhisar / KIRKLARELİ Set Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Balıkesir Fabrikası) Gaziosmanpaşa Mah. Yakupşevkipaşa Mevkii Cad BALIKESİR Ünye Çimento Sanayi ve Tic. A.Ş. Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii Ünye ORDU ASİL ÇELIK 42. Ada Gardenia Plaza 7/1 Ataşehir - Kadıköy/İSTANBUL CER ÇELİK Rihtim Caddesi Izettin Sokak. Polat İşhanı No:2 Kat: Kadıköy/İstanbul ÇEBİTAS DEMİR ÇELİK Rıhtım cad. No:60 Çelik İş Hanı Kat: Kadıköy - İSTANBUL ÇEMTAŞ Organize Sanayi Bölgesi A.O.S.Bulvarı No: BURSA ÇOLAKOĞLU METALURJİ Kemeraltı Cad. Karaköy Ticaret Merkezi No:24 Kat:6 Karaköy-İSTANBUL DİLER DEMİR ÇELİK Tersane Cad. No:46-48 Diler Han Karaköy-İSTANBUL EGE ÇELİK Büyükdere Cad. Kasap Sok. Santa İş Mrk. Kat: Esentepe-İSTANBUL EKİNCİLER DEMİR ÇELİK Büyükdere Cad. No:71 Nurol Plaza B-Blk. Kat:13 Maslak-İSTANBUL ERDEMİR Eskişehir Devlet Yolu No:12, Söğütözü-ANKARA EREGE METAL Yeni Foça Yolu 2. km Aliağa-İZMİR HABAŞ Ankara Asfaltı Yanı, Soğanlık Fuat Paşa Sok Kartal-İSTANBUL

277 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ İÇDAŞ Güneşli Mah. Devekaldırımı Cad. No: Güneşli/Bağcılar-İSTANBUL İLHAN METALURJİ Organize Sanayi Bölgesi Ada Toprakkale-OSMANİYE İSDEMİR İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. İSKENDERUN İZMİR DEMİR ÇELİK Şair Eşref Bulvarı No: 23, İZMİR KAPTAN DEMİR ÇELİK Barbaros Bulvarı No:35 Beşiktaş-İSTANBUL KROMAN ÇELİK Osmangazi Mah. Aşiroğlu Cad. No:175 PK:24 Çayırova Gebze-KOCAELİ NURSAN METALURJİ Payas Organize Sanayi Bölgesi No:3, Payas-HATAY YAZICI DEMİR ÇELİK Tersane Cad. No:96 Diler Han Karaköy-İSTANBUL YEŞİLYURT DEMİR ÇELİK Tekkeköy Sanayi Bölgesi Tekkeköy- SAMSUN AK DÖKÜM SANAYİ Ankara asfaltı No Bornova - İZMİR AKDAŞ DÖKÜM SANAYİ 1.OSB Batuhan cad. No.1 Sincan ANKARA AKMAN DÖK.SAN.TİC.A.Ş. Sanayi bulvarı Atatürk cad. No.27 Kıraç Büyükçekmece İSTANBUL LTD.ŞTİ ALFA DÖKÜM DÖKÜM VE MAKİNA 1. Organize Sanayi Bölgesi Avrasya cad. No Sincan ANKARA ARDÖKÜM MAKİNA VE MERDANE SAN.TİC.A.Ş DENİZLİ Organize San.Böl. İbrahim Çallı Cad.No:.2 ARTI DÖKÜM SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ OSB 6.Cadde No: ESKİŞEHİR ATA ÇELİK Tümsan San.Sitesi 1.kısım 5.blok No:9 İkitelli İSTANBUL AY DÖKÜM ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Karamanlılar Caddesi No : Sincan / ANKARA BMC SAN.TİC.AŞ Kemalpaşa Cad. No:32 İZMİR BURÇELİK Organize San. Böl Sarı Cadde No:. 15 BURSA

278 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ BÜYÜK EKER BİJON VE KAMPANA SANAYİ TİCARET A.Ş KONYA 3.Organize Sanayi Bölgesi 9.Sokak No:29 CER DÖKÜM VE MAK. SANAYİ.A.Ş. ANKARA 1.OSB Avrupa Hun cad. No.12 Sincan ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş Ankara yolu 5.km. KIRŞEHİR ÇİMSATAŞ-ÇUKUROVA MAK.SAN.AŞ İNŞAAT Mersin Tarsus karayolu 1.km. MERSiN DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SAN.A.Ş. Vezirhan Beldesi BİLECİK DENİZ DÖKÜM SAN.TİC.A.Ş. OSB 3.cad.No.31 ESKİŞEHİR DENİZCİLER SAN.TİC.A.Ş DÖKÜMCÜLÜK OSB sok. No.10 Çiğli İZMİR DMS-DENİZLİ DÖKÜM MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş DENİZLİ Ankara Karayolu 10.Km. Kaleköyü Girişi DÖKSAŞ DÖKÜM MAKİNE KALIP TAKIM SANAYİ Hacı Seremet mevkii eski zümrüt yolu üzeri Veliçeşme Çorlu TEKİRDAĞ DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİC.SAN.A.Ş Harmanlı mevkii Göl yolu civarı P.K.26 Orhangazi BURSA EKSTRA METAL DÖKÜM İZABE SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ OSB Karamanlar cad. No.1 Sincan ANKARA EKU FREN KAMPANA SANAYİ VE TİCRET LTD. ŞTİ Ankara Asvaltı yakacık Yolu No Kartal İSTANBUL ENTİL ENDÜSTRİ YATIRIMLARI TİCARET A.Ş Ankara asfaltı 5.km. Köy Hizmetleri karşısı ESKİŞEHİR ERKUNT SANAYİ A.Ş İstanbul yolu 8.km. ANKARA ERTAN DÖKÜM VE MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. OSB 6.cad. No.24 ESKİŞEHİR FERRO DÖKÜM SANAYİ VE TİC.A.Ş. Ankara Asfaltı Üzeri PK.100 Gebze KOCAELİ HAYMAK DÖKÜM FİTTİNS SAN Büyükdere cad. Soyak işhanı 38/2 Mcidiyeköy İSTANBUL A.Ş HAYTAŞ DÖKÜM SANAYİ ve TİCARET İMES San. D-Blk 401Sk. No:5 Ümraniye İSTANBUL

279 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ TİC.A.Ş HEKİMOĞLU DÖKÜM SAN.NAK. VE Erzurum karayolu 5.km. TRABZON HİSAR ÇELİK DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Bağdat Caddesi. Öncü Sok. No:3 B-2 Blok Büyükhanlı Konutları Suadiye İSTANBUL İĞREK MAKİNA SAN. TİC.AŞ. OSB Yeşil cad BURSA KARADENİZ DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. E-5 Karayolu Üzeri, Dadıç Yolu, Ali Fuat Paşa sok. No: BOLU KARDÖKMAK A.Ş. Kardemir fabrika sahası Müdürler bloğu Kat KARABÜK KAYDÖKSAN OSB 1.cad. No.25 KAYSERİ KIZILIRMAK DÖKÜM SAN.A.Ş Ankara asfaltı 7.km. ÇORUM KUTES MADENCİLİK TİC.AŞ. Çorlu -Tekirdağ karayolu 5.km. Çorlu TEKİRDAĞ A.Ş. MANİSA DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET Organize Sanayi Bölgesi MANİSA ODÖKSAN- OSMANELİ DÖKÜM Kayışdağı cad. poyraz sok. Ertogay işmerkezi 4/1 BİLECİK LTD..Ş. ÖĞÜTÜCÜ BİLYA SANAYİ ve TİCARET MERKEZ : Kayışdağı Cad. Metal İş Mrk. No:37 Kat:5 Daire:44 K.bakkalköy-Kadıköy İSTANBUL ÖZDEMİRLER ÇELİK DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2.OSB Vezirköy cad. İşhanı sok. No Selçuklu KONYA ÖZGÜR DÖKÜM ANKARA Dökümcüler sitesi 9.sok. No.104 Sincan SAMSUN DÖKÜM SANAYI A.S. OSB Yaşar Doğu cad. Kutlukent SAMSUN SİLSAN A.Ş. Mersin yolu 10.km. ADANA ŞAFAK DÖKÜM MAK.PARÇA SAN.TİC.A.Ş İZMİR Balatçık köyü Subaylojman karşısı B.Çiğli TAKSAN A.Ş./DÖKÜMHANE Kayseri-Adana karayolu 43.km. İncesu KAYSERİ TOPRAK DEMİR DÖKÜM S.T.AŞ Bozüyük BİLECİK TRAKYA DÖKÜM Buyukkaristiran Mevkii, Luleburgaz KIRKLARELI

280 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ TÜDEMSAŞ / DÖKÜMHANE SİVAS TÜRK DEMİR DÖKÜM FAB. AŞ OSB İnegöl BURSA UMDE TESİSAT DÖKÜM SAN.AŞ Hekimsuyu cad. No.169 Küçükköy İSTANBUL YAKACIK VALF SANAYİ T.AŞ. CUMHURİYET MAH. ABDİ İPEKÇİ SK. NO.2 YAKACIK İSTANBUL YILMAZ DÖKÜM SAN.TİC.LTD.Ş. Egemenlik Mah. 106/8 Sok. No:6 Dökümcüler Sitesi Işıkkent İZMİR AAA ALUMİNYUM ALAŞIMLARI A.Ş Yeşil çeşme sok. Oğul apt No.2 Göztepe İSTANBUL ALTEK DÖKÜM Bakır Sanayiciler Sitesi Kurdoğlu cad. No.10 Beylikdüzü İSTANBUL LTD. ŞTİ ANKARA OKSİT METAL SAN.ve TİC. Erkeksu yolu 3.km. Yenikent ANKARA ASLAR PRES DÖKÜM SAN.TİC.A.Ş Y.Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Ümraniye İSTANBUL CEVHER DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Ankara Cad. No. 208 Bornova İZMİR SAN.A.Ş. ÇELİKEL ALUMİNYUM DÖKÜM Eyüp Sulltan mah. Yakacık cad. No.97 Samandra Kartal İSTANBUL DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİC.SAN.A.Ş OSB Sakarya cad. No.1414 (P.K. 200) MANİSA A.Ş ECOMELT ALÜMİNYUM GERİ KAZANIM ÜRETİM VE PAZARLAMA DİLOVASI MEVKİİ D-100 KARAYOLU YANI GEBZE KOCAELİ ELBA BASINÇLI DÖKÜM SAN.A.Ş. OSB 50.yıl cad. No MANİSA A.Ş. ELEKTROSAN ELEKTROBAKIR SAN. SAMSUN ELSAN HAMMADDE SANAYİ A.Ş OSB 50.YIL CAD. NO MANİSA ER DÖKÜM MAKİNA SAN.TİC.A.Ş Orta mah. Timurlenk sok. No Soğanlık Kartal İSTANBUL ERTAŞ METAL Koçman cad.no:15 Güneşli / İSTANBUL KARDÖKMAK A.Ş. Kardemir fabrika sahası Müdürler bloğu Kat KARABÜK KAYALAR BAKIR ALAŞIMLARI SAN. ve Yenibosna San cad. No.17 Bahçelievler

281 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ TİC. A.Ş İSTANBUL TİC.LTD.Ş KAYALAR PRES DÖKÜM SANAYİ Mehmet Akif cad. No.90 Samandıra İSTANBUL K.D.S.KOKİL VE PRES DÖKÜM SAN.TİC.A.Ş. GOSB Arka Kapısı Karşısı, PK Gebze - KOCAELİ KOR METAL SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Firuz köyü cad. 30 Avcılar İSTANBUL SAN. A.Ş SARAY DÖKÜM VE MADENİ AKSAM Baglar mevkii fatih cad. No.89 Gunesli İSTANBUL SANAYİ SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR Çayırova, Osmangazi-Gebze KOCAELİ SÜPERPAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş Ankara yolu 24.km. Kemalpaşa İZMİR ŞAHİNLER METAL OSB Timur cad. No.1 Sincan ANKARA TİC.A.Ş. ŞAHİN METAL İMALAT SANAYİ VE Hürriyet Bulvarı No.44 Yakuplu Büyükçekmece İSTANBUL ŞAHİNLER METAL A.Ş. Beylikdüzü Mermerciler San. Sitesi 2.bulvar No.20 Büyükçekmece İSTANBUL TEKMETAL-TEKİRDAĞ MET.END.A.Ş Ulaş Beldesi PK.15 Çorlu TEKİRDAĞ TORUN METAL SANAYİ ve TİC A.Ş. Turgut Özal cad. No.25 İkitelli İSTANBUL TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ A.Ş. ANKARA Mithatpaşa Caddesi No: Yenişehir KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI Eskişehir Yolu Üzeri 2.Km KÜTAHYA AFYON ŞEKER FABRİKASI AFYON AĞRI ŞEKER FABRİKASI AĞRI ALPULLU ŞEKER FABRİKASI ALPULLU ANKARA ŞEKER FABRİKASI ETİMESGUT/ANKARA BOR ŞEKER FABRİKASI BOR/NİĞDE BURDUR ŞEKER FABRİKASI BURDUR ÇARŞAMBA ŞEKER FABRİKASI ÇARŞAMBA/SAMSUN ÇORUM ŞEKER FABRİKASI ÇORUM

282 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ ELAZIĞ ŞEKER FABRİKASI ELAZIĞ ELBİSTAN ŞEKER FABRİKASI ELBİSTAN/K.MARAŞ ERCİŞ ŞEKER FABRİKASI ERCİŞ/VAN EREĞLİ ŞEKER FABRİKASI EREĞLİ/KONYA ERZİNCAN ŞEKER FABRİKASI ERZİNCAN ERZURUM ŞEKER FABRİKASI ILICA/ERZURUM ESKİŞEHİR ŞEKER FABRİKASI ESKİŞEHİR KARS ŞEKER FABRİKASI KARS KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI KASTAMONU KIRŞEHİR ŞEKER FABRİKASI KIRŞEHİR MALATYA ŞEKER FABRİKASI MALATYA MUŞ ŞEKER FABRİKASI MUŞ SUSURLUK ŞEKER FABRİKASI SUSURLUK/BALIKESİR TURHAL ŞEKER FABRİKASI TURHAL/TOKAT UŞAK ŞEKER FABRİKASI UŞAK YOZGAT ŞEKER FABRİKASI SORGUN/YOZGAT ANKARA MAKİNE FABRİKASI ETİMESGUT/ANKARA ESKİŞEHİR MAKİNE FABRİKASI ESKİŞEHİR ELEKTROMEKANİK FABRİKASI AYGITLAR ETİMESGUT/ANKARA ŞEKER ENSTİTÜSÜ ETİMESGUT/ANKARA ILGIN ŞEKER FABRİKASI ILGIN/KONYA Adapazarı Şeker Fabrikası Yazlık Cad.Şeker Mah. No: Adapazarı / Sakarya Amasya Şeker Fabrikası Amasya Kayseri Şeker Fabrikası Osman Kavuncu Cad. 7.Km 38070

283 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ Kocasinan / KAYSERİ Konya Şeker Fabrikası Eski Beyşehir Caddesi No:19 P.k.29 Konya Kütahya Şeker Fabrikası Eskişehir Yolu Üzeri 2.Km KÜTAHYA ABAK TİCARET VE SANAYİ KOMANDİT ŞİRKETİ Ankara-İstanbul Karayolu 28. Km Sarayköy /ANKARA ABAK TİCARET VE SAN.ADİ KOMANDİT ŞTİ. Ankara-İstanbul Karayolu 28. Km Sarayköy /ANKARA ABS AYDIN BOYA KİMYA SANAYİ BURSA Yaylacık Köyü Aşağıçakıllar Mevki Nilüfer ACIÖZ HURDACILIK NAK. DEMİR ÜRÜN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 3. Organize Sanayi Bölgesi T. Ziyaettin Cad. 7 Nolu Sok. No:21 Selçuklu/KONYA Bor Karma Organize Sanayi Bölgesi Bor/NİĞDE AĞAOĞLU KATI ATIKLAR GERİ DÖNÜŞÜM SAN. EV TİC. LTD. ŞTİ. Çorlu Deri Organize Sanayi Bölgesi/Çorlu/TEKİRDAĞ AKKİM KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş. Çiftlikköy Mevkii, Denizçalı Köyü YALOVA ALIŞAN DENHARTOGH KİMYASAL TEMİZLEME VE TİCARET A.Ş. Muallim Köy Yolu Serenli Kuyu Mevkii Gebze KOCAELİ ŞİRKETİ ALTUN AMBALAJ TİC.SANAYİ LİMİTED S.S Marmara Geri Dönüşümcüler Toplu İş Yeri Koop. 246 Ada, 18 Parsel Şekerpınar- Gebze/KOCAELİ ALTUN METAL PLASTİK AMBALAJ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. Veliköy Sanayi Mah. 6. Cad. No:10 TNK 51 Veliköy- Çerkezköy /TEKİRDAĞ Yuva Mah. Mermerciler San. Sitesi Serpmeler No:242 Yenimahalle / ANKARA ANADOLU GERİ DÖNÜŞÜM MERKEZİ Melik Gazi İlçesi 1. OSB 12.Cad No:31/A ANI METAL VE KİMYASALLARI TİCARET LTD.ŞTİ. OSB Dökümcüler Sitesi 10. Sokak No:110 Sincan ANKARA ARES MADENİ YAĞLAR VE KURŞUN MAMÜLLERİ SANAYİ TİCARET İZMİR Mersinli Mah sokak No:17 Konak ATABERK ENDÜSTRİ KİMYA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. Osman Gazi Mah. Sanayi Cad. Üretim Sk. No:7 Darıca GEBZE KOCAELİ İŞLERİ AYTAÇ HANOĞLU AMBALAJ ATIK TOPLAMA VE GERİ DÖNÜŞÜM E91 Karayolu Üzeri Gözene Mevkii Parsel Erzin/HATAY

284 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ İŞLERİ AYTAÇ HANOĞLU AMBALAJ ATIK TOPLAMA VE GERİ DÖNÜŞÜM E91 Karayolu Üzeri Gözene Mevkii Parsel Erzin/HATAY BAYIRBAŞI METAL - FEVZİ BAYIRBAŞI Aslanbey Organize Sanayi Bölgesi Kuruçayır Sokak No:12 KOCAELİ LTD.ŞTİ. BERK KİMYA TİC.TAAH. VE PAZ.SAN. Derince Modern Sanayi sitesi No:16/1 Derince KOCAELİ A.Ş BERTARAF ARITMA TEKNOLOJİLERİ GERİ DÖNÜŞÜM TİC. VE SAN. İzmit İlçesi Köseköy Beldesi, İstasyon Mah Sok. No:2 İzmit/Kocaeli LTD. ŞTİ. BİLGİ METAL METALÜRJİ MAK. GIDA MAD. İTH. VE İHR. SAN. TİC. RAMAZANOĞLU MAH. SANAYİ CAD. KURTKÖY SANAYİ SİT. A BLOK NO: PENDİK/İSTANBUL BİNKA ALÜMİNYUM DÖKÜM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Dökümcüler Küçük Sanayi Sitesi 6106 Sok. No:43 Işıkkent Bornova İZMİR BİOMET GERİ DÖNÜŞÜM Büyük kayacık mah.2. OSB. Kocadere Sk. No:4 Selçuklu Konya A.Ş. BOR ELEKTROLİT BAKIR SAN. VE TİC. Ankara Asfaltı 9. km Bor Karma Organize Sanayi Bölgesi BOR/NİĞDE BUMERANG ATIK BERTARAF VE GERİ KAZANIM SAN. TİC. LTD. ŞTİ Karadenizliler Mah. Başyiğit Cad. No:162 Kullar İZMİT/KOCAELİ BURAK METAL ÇİNKO ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Mollafenari-Akören Köyü Gebze/KOCAELİ CAN VARİL A.Ş. Marmara Geri Dönüşümcüler Sitesi 241 ada No:13 Gebze /KOCAELİ CHIMIREC EKASAN END. KATI ATIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KOCAELİ Hasköy Sanayi Sitesi I. Blok No: 4 Gebze ÇAPANOĞLU VARİL TİCARET Şekerpınar Mevkii, S.S. Marmara Geri Dönüşümcüler Yapı Koop. 238 Ada 23 No lu Parsel Şekerpınar Gebze-KOCAELİ ÇELİK KOP. SAĞLIK HİZM. GIDA OTO. ELEK. TİC. LTD. ŞTİ. İvedik OSB 88. Oto Sanayi Sitesi 24 cnü Cad.761 Sk.No:16/1 Yenimahalle ANKARA LTD.ŞTİ ÇELİKLER METAL BAKIR VE KABLO ÜRÜNLERİ PAZ. SAN. VE TİC. Kurugöl Kasabası Köyönü mevkii Acıgöl/NEVŞEHİR ÇEMAŞ ÇELİK VE METAL TİCARETİ A.Ş. Ankara Cad. No:224 Bornova/İZMİR ÇINAR BOYA TUR. NAK. HIRDAVAT SAN. VE. TİC. A.Ş. Kazampaşa Mahallesi 5413 Ada 6 Nolu Parsel Menemen İZMİR ÇİNKANLAR KİM.MAD.TİC. VE SAN Ansızca Köyü Akkoca Mevkii Ege Seramik

285 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ LTD. ŞTİ. Karşısı Kemalpaşa İZMİR LTD. ŞTİ. ÇİNKANLAR KİM.MAD.TİC. VE SAN Ansızca Köyü Akkoca Mevkii Ege Seramik Karşısı Kemalpaşa İZMİR ÇİLE ÇİNKO DESTİLASYON SAN. ALİ İHSAN Gülçırpı Mevkii 7L-86 Görece- Menderes/İZMİR ÇİNKOM Çinko-Kurşun Metal Mad. San. Tic. A.Ş. Adana Devlet Yolu 20.Km KAYSERİ ÇOLAKOĞLU KİMYA Tuzla Mermerciler OSB Tem yanı No:88 Tuzla İSTANBUL ÇÖZÜM ENDÜSTRİYEL ATIK İŞLEME SAN. VE TİC. A.Ş. Ankara-samsun Karayolu 35. km Elmadağ /ANKARA LTD. ŞTİ. DEDEOĞLU HURDA NAK. KİM. TİC. Evren Oto Sanayi Karşısı Hurdacılar Mevkii 4. Bölge 9. Cad. No:18 Esenyurt Büyükçekmece İSTANBUL M22a17d36 Pafta, 484 Ada, 7 nolu parsel gümüşler/denizli LTD. ŞTİ. DEPAŞ PLASTİK TEKSTİL SAN. VE TİC. Tuzla Deri Organize Sanayi Sitesi 12. yol M- 3 Parsel A-1 Aydınlı Tuzla/İSTANBUL DİNÇ KİMYA SAN. GERİ DÖNÜŞÜM Tavşanlı Köyü Koca Mezarlık Mevkii Balgat Yolu Cad Parsel Gebze KOCAELİ DOĞA ENTEGRE GERİ DÖNÜŞÜM ENDÜSTRİ A.Ş. /KOCAELİ Suadiye Beldesi Kurudere-Çörtlençe Mevkii DOĞA ENTEGRE GERİ DÖNÜŞÜM ENDÜSTRİ A.Ş. /KOCAELİ Suadiye Beldesi Kurudere-Çörtlençe Mevkii DÖNMEZ VARİL VE PLS. AMBALAJ ÜRETİM GERİ KAZANIM SAN. Küçük Sanayi Sitesi 24/1 Sok. No:3 Ulucak/Kemalpaşa/İZMİR ŞTİ. EFE ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. LTD. Kızılcık dere Köyü OSB No:8 KIRKLARELİ Faks : EGE KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. Cendere Yolu No:16-18 Kağıthane İSTANBUL EGEMEN KİMYA ENDÜSTRİEL MALZEMELER SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. İkitelli OSB İs-Dök San. Sitesi 2. Blok No: 25 Küçükçekmece İSTANBUL EKMEKÇİOĞULLARI METAL VE KİMYA SAN.TİC.A.Ş. OSB 5.Cad. ÇORUM EKOLOJİK ENERJİ LTD. ŞTİ. Hasdal Yolu 6. Km Kemerburgaz/

286 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ EYÜP/ İSTANBUL EKOVAR ATIK DEPOLAMA MÜŞ.NAK.VE TİC.LTD.ŞTİ. Yenikent Beldesi İncirlik Köyü No:70 Sincan/ANKARA EKOVAR GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNE İNŞ. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. Keresteciler Sitesi Keresteciler Bulvarı No: Sarayköy Mah. Kazan ANKARA ELSAN HAMMADDE SAN. A.Ş. OSB 50. Yıl No:21 MANİSA EMİNE ÇINAR- ÇINAR KİMYA 4 Eylül Sanayi Sitesi 24/A Blok No:9 Merkez/SİVAS EMRE DÖNÜŞÜM Yeni Sanayi Sitesi D3 Blok No:21/B Yahşihan/Kırıkkale ERBOSAN A.Ş. Boğazköprü Mevkii Melik Gazi KAYSERİ 6106 Sok. No:9 Dökümcüler Sitesi İZMİR ERKSAN ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ İTH. VE İHR. LTD. ŞTİ. Balçık Köyü Gebze/KOCAELİ ERTAŞ METAL SAN. VE TİC. A.Ş. Kirazlı Köyü Güneşli Çiftliği Mevkii Koçman Caddesi No:15 Güneşli Bağcılar İSTANBUL A.Ş. EVREN METAL SANAYİ VE TİCARET 1. Organize Sanayi Bölgesi 708 Ada 21 (2+17) Parsel BİLECİK GATEK PETROL ÜRÜN.GERİ DÖN. KİM.SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ Fevzi çakmak Mah Sk. No:2 Karatay/KONYA İZMİR Aliağa Yeni Sanayi Sitesi Sok No: 5/A-B Aliağa GEC KİMYA SAN VE TİC A.Ş. 2. OSB S.Konukoğlu Bulvarı No: GAZİANTEP İkitelli O.S.B. Dersankoop Sanayi Sitesi S 6 D Blok No:112 K.Çekmece/İSTANBUL ŞTİ. GÖZDE ÇORAP KİMYA SAN. TİC. LTD. İkitelli O.S.B. Galvano T:eknik San. Sit. C Blok No:15 K.Çekmece/İSTANBUL Tel: Tel: GRUP BOYA KİMYA SAN.TİC.LTD. ŞTİ. Ansızca Köyü Akkoca Mevkii Ege Seramik Karşısı Kemalpaşa İZMİR LTD.ŞTİ. GÜLBAHÇE METAL KİMYA SANAYİ Pınarbaşı 5. Sanayi Sitesi 419/10 sk. No: 98 Pınarbaşı /İZMİR

287 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ GÜLCAN METAL SAN. TİC. LTD..ŞTİ. Valiköy San. Bölgesi Osman Uzun Cad. 278 Ada 20 Parsel Çerkezköy /TEKİRDAĞ LTD. ŞTİ. GÜMSAN GÜMÜŞ PAZ. SAN. TİC. Adres: Talatpaşa Bulvarı Turan Mh. Engin Sk. No:1/A-B ANKARA HALİL KAYIKÇI HURDA GERİ DÖNÜŞÜM İŞÇİLİK VE TEMİZLİK HİZMETLERİ Kozluk Mah. 1. Nolu Cad. No:3 Bekirpaşa Adapazarı SAKARYA HAS NİĞDELİLER HURDA TİCARETİ - ALİ TEMURTAŞ İkinci Bölge Doğanlar Köyü Bornova İZMİR İDAMET METAL MAKİNA İNŞAAT HURDA DANIŞMANLIK TAŞIMACILIK ŞTİ. ESTİM Ege Sanayi Sitesi 1. Cad. No:84 Kısıkköy/İZMİR ŞTİ. İDEAL İLAÇ VE KİMYA SAN. TİC. LTD. Barış Mah Sok. No:1 Gebze/KOCAELİ İSKEN - İSKENDERUN EN. ÜR. TİC. A.Ş. Sugözü Köyü Mevkii Yumurtalık / ADANA İSLAMOĞLU PLASTİK ULVİ İSLAMOĞLU Minareli Çavuş Mah. Dokumacılar Sitesi 7. Blok 101. sk. No:49/51 Nilüfer BURSA İSPET PETROKİMYA SAN. TİC. A.Ş. MAHMUTPAŞA MAH. KANALYOLU CAD. NO:135 BAŞİSKELE Piyale Paşa Bulvarı No:74 Şişli / İSTANBUL Çalı Sanayi Bölgesi Karaali Mah. Kırmızı Cad. No:10 Çalı-Nilüfer/BURSA İZAYDAŞ Klinik ve Tehlikeli Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi Solaklar Köyü Mevkii KOCAELİ İZAYDAŞ Klinik ve Tehlikeli Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi Solaklar Köyü Mevkii KOCAELİ İZVAR AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. Pelitli Gebze KOCAELİ KAHYAOĞLU Hurda San. TUZLA DERİ OSB İSTANBUL KARTAL OKSİT A.Ş. İstanbul Yolu 33. km Kazan ANKARA KAYACAN DÖKÜM METAL ALUMİNYUM LTD.ŞTİ. Dökümcüler Sitesi 106/4 sokak No:18-20 Işıkkent Bornova İZMİR KAYACANLAR ALÜMİNYUM VE METALURJİ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. 106/4 Sok. No:14 Işıkkent Bornova /İZMİR İkitelli OSB İsdök Sanayi Sitesi 2. Blok No:28 İSTANBUL İkitelli KONTAMİNE METAL GERİ KAZANIM Konya 2. OSB,Yaylacık Cad.No:10

288 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ Selçuklu/KONYA Konya OSB Kuddusi Cad. No:42 Selçuklu/KONYA A.Ş KORUMA KLOR ALKALİ SAN VE TİC KOCAELİ Çınarlıdere Mevkii Derince İzmit KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC. A.Ş. Kırıkhan Tesisi /HATAY Alabeyli Mevki Hassa Yolu Üzeri Kırıkhan LTD. ŞTİ. KOYUNCU SOY METAL SANAYİ TİC. OSB Dökümcüler Sitesi Cami Sokak No:11 Sincan ANKARA KURT YILDIZ KİMYA - ORHAN KURTOĞLU İkitelli OSB, Galvanoteknik Sanayi Sitesi A Blok No:83 Küçükçekmece İSTANBUL LEVENT HİPO TİCARET ALİ HUSNÜ LEVENT 59. Sk. No:42/A Bahçelievler ANKARA LUREC KİMYA VE DESTİLASYON SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Sefa Sirmen Bulvarı 4. km Başiskele Mevkii İzmit/ KOCAELİ MARMARA GERİ DÖNÜŞÜM END. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Pelitli Köyü Yolu Üzeri Gebze OSB Kapsısı Karşısı Gebze/KOCAELİ Ltd. Şti. MAVİ Maden Ür. İç ve Dış Tic. San. Birlik San. Sitesi 2. Cad. No:92-94 Beylikdüzü Büyükçekmece/İSTANBUL MAZHAR TANRIKULU Varlık Mah. No:1 Sekilli YERKÖY YOZGAT ME ALÜMİNYUM DÖKÜM - MAHMUT ERDOĞDU Yeşiloba Mah. Hurdacılar Sitesi 85. sokak No:48 Seyhan /ADANA MEB METAL VE BİLEŞİKLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ Barış Mah. Koşuyolu Cad. No:90 Gebze/KOCAELİ MELTEM KİMYA TEKSTİL SAN. İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ Büyükdikili Mevkii Adana Mersin Batı Otoban Bağlantısı Seyhan ADANA MES METAL EKSTRÜZYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Mermerciler San. Sitesi 2. Bulvar No:18 Beylikdüzü OSB Büyükçekmece /İSTANBUL A.Ş. MESEK METAL SANAYİ VE TİCARET Karaağaç Köyü Eskibağlar Mevkii 556 ada Çerkezköy TEKİRDAĞ META BOYA VE KİMYA SANAYİ Kepez Küçük Sanayi Sitesi Cumhuriyet Cad. Hadımoğlu Mevkii / ÇANAKKALE METAL KİM METALURJİ VE KİMYA TARIM SAN. TİC. LTD.ŞTİ. Sanayi Caddesi No:42/ A Dolayoba / Pendik / İSTANBUL METAL KİMYA SANAYİ VE TİCARET Mustafa Tayfun ÖZGİRAY Yenimahalle Süreyya Cad. No: 146 Kartal

289 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ İSTANBUL METOKS MADENCİLİK TŞM. M.Çakmak Cad. Paola Ap. A Blk. No:53/1 İskenderun/ HATAY METPLAST METAL VE PLASTİK AMBALAJ YENİLEME SAN. TİC.A.Ş İstanbul Deri Organize Sanayi Yan Bölgesi YB-41 Parsel-Tuzla İSTANBUL MUAMMER ÇİÇEK Kızılçulu mah.628 sok. No:26 Buca/İZMİR MURAT DOĞAN - DERYA KİMYA VE METAL SANAYİ İskitler Zübeyde Hanım Mahallesi Sedef Sokak No:13-11 Altındağ ANKARA KASAP NERGİS FOTOĞRAFÇILIK ATIK BANYO SUYU TOPLAMA - ERDOĞAN İkitelli OSB, Galvanoteknik Sanayi Sitesi A Blok No:25 Küçükçekmece İSTANBUL SABIRLI NİĞSA METAL VE GEMİ SÖKÜM TAAHHÜT TİCARET - TUNCAY Samurlu Köyü, Kabaktepe Mevkii, S.S. Aliağa Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi 17K.4d pafta, 202 ada, 1 parsel Aliağa/İzmir NOSAB NİLÜFER ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Atatürk Bulvarı No: Nilüfer/BURSA ORUÇOĞULLARI ALÜMİNYUM KÜLÇE SAN. VE TİCARET LTD. ŞTİ. İsdök San. Sit. 8. Blok No.13/15/17/19/21 İkitelli İSTANBUL ÖZBEK KİMYA TEKSTİL PLASTİK DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Cemal Orhan Tütüncü Cad. Akçay- İskenderun/HATAY Hacıveli Mah. 40. Sk. No:50 Bağarası Küçük Sanayi Sitesi E. Foça/İZMİR LTD.ŞTİ. ÖZNAK GERİ DÖNÜŞÜMLÜ ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ TİC. Ağır Sanayi Bölgesi Tabakaneler Mevkii 252. sokak BALIKESİR LTD.ŞTİ. ÖZNAK GERİ DÖNÜŞÜMLÜ ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ TİC. Ağır Sanayi Bölgesi 252. Sokak Ticaret Borsası Karşısı BALIKESİR LTD.ŞTİ. ÖZVAR ENDÜSTRİYEL ATIKLAR GERİ DÖNÜŞÜM SAN VE TİC. Muttalip Sanayi Bölgesi 4.Cad. No:25 ESKİŞEHİR TİCARET PAGEM GERİ KAZANIM SANAYİ VE Ansızca Köyü Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Kemalpaşa İZMİR PAY PLASTİK ÇAKIROĞLU GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM - HAKAN Fevzipaşa Mah. Kızılpınar Tren İstasyonu Karşısı Çerkezköy-Çorlu/TEKİRDAĞ PETKİM PETRO KİMYA HOLDİNG A.Ş. Aliağa / İZMİR TİC. ŞTİ. POLEN KİMYEVİ MADDE İNŞ. HAF. NAK. TEM. İML. İHR. İTL. SAN. Karadeniz Mah. Fatih Cad. Vezirçiftliği Kullar-İzmit/KOCAELİ RAEM GERİ KAZANIM TUR. İN. SAN. Cumhuriyet Mah Sokak No:31

290 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ VE TİC. LTD. ŞTİ. Koyundere Mevkii Memenen/İZMİR RUDOLF-DURANER MADDELER TİC. VE SAN. A.Ş. KİMYEVİ Organize Sanayi Bölgesi San. Cad. 4. Sok. No:2 Nilüfer BURSA SAHA METAL SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. Sincan OSB Dökümcüler Sitesi 3.sok. No:20 Sincan/ANKARA SAHA METAL SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. ORGANİZE 2. ŞUBESİ Sincan OSB Dökümcüler Sitesi 2.Sok. No:13 Sincan/ANKARA SARBAK METAL TİC. Ve SANAYİ A.Ş Organize Sanayi Bölgesi Gazi Osman Paşa Mah. İtfaiye Cad. No:3 Çerkezköy/TEKİRDAĞ SARI METAL - RAMAZAN TURGUT İkitelli OSB, İSDÖK Sanayi Sitesi, 5. Blok No:9 Küçükçekmece İSTANBUL SARMET-SAN PLASTİK METAL İNŞ. KAĞIT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Nakkaş Mah. İstasyon you Mevkii Zile Yolu Zile-TOKAT SATE GIDA VE KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ Ansızca köyü Arapalanı Mevkii No:163 OSB Kemalpaşa-İZMİR SERCAN MADEN. HIZ. OTOMOTİV İNŞ. NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. MERSİN Çilek Mah. Tırmıl San. Sitesi AD Blok No:27 SERDAR MÜH.MÜŞAVİRLİK Kazan ANKARA SERHAT ATIK GERİ KAZANIM BERTARAF SAN. VE TİC. A.Ş. Tesis: Esenyazı Köyü Yolu Üzeri, Sandal Beldesi Kula/MANİSA Merkez: Oğuzlar Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cad. 56. Sk. No:16/12 Balgat/ANKARA SEYHAN MEDİKAL VE GÜMÜŞ GERİ KAZANIM SAN. TİC.LTD.ŞTİ. İkitelli Organize San. Böl. Aykosan Sanayi Sitesi E Blok No: 105 Küçükçekmece İSTANBUL ŞEFKAT METAL GERİ DÖNÜŞÜM İMALAT SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ. Sincan Organize Sanayi Bölgesi Dökümcüler Sitesi 10. sk. No:131/B Sincan ANKARA TANRIKULU END. Mlz. San. Tic. A.Ş. Fatsa OSB Konakbaşı Köyü Sazdibi Mevkii Fatsa/ORDU TAŞMETAL KİMYA SANAYİ SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ve İkitelli S.S. Galvanoteknik Metal Kaplamacıları Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi A-Blok No:11 (Alt Kat) Küçükçekmece İSTANBUL TÜRKAN AKDAĞ AKDAĞ MADEN METAL SANAYİ Hafif Sanayi Bölgesi Alaylar 2 Mahallesi 10. Sokak Seydişehir KONYA UZUN TÜTÜN MAM. TEKS. TURİZM GIDA MAKİNE SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Talıcak Mahallesi Ereğli Adana Karayolu 10 km Karatay/KONYA ÜLKEM METAL GERİ DÖNÜŞÜM VE Saray Mah.Keresteciler Sit. 10. Sk. No:49

291 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ KAZANIM Kazan/ANKARA VARİLCİ GERİ DÖNÜŞÜM SAN.VE TİC.LTD. ŞTİ. Yeni San. Sitesi Karoserciler Arkası No:2 NEVŞEHİR VARTEM GERİ KAZANIM DEPOLAMA VE NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ Sefa Sirmen Bulvarı 3. km Peugeot Showroom arkası İzmit/ KOCAELİ VEBSAN ENDÜSTRİYEL ATIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ Orhan Gazi Küçük Sanayi Sitesi Yapı Koop. 9. Blok No:3 Orhangazi Bursa Gülbahçe Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı Arkur Kuzeyhan Osmangazi/BURSA ŞTİ. YEŞİLTAYLAR METAL SAN. TİC. LTD. Doğanlar 1605 Sokak No: 7 Bornova İZMİR 2A MÜHENDISLIK Akyol San. Sit. Akyol Sok. No: 23 4.LEVENT İSTANBUL ABB ELEKTRİK SANAYİ A.Ş. Esentepe Mah. Milangaz Caddesi No:52 Kartal/İSTANBUL AKABE TRAFO Evren Sanayi Sitesi 11.Sok No:64 ŞANLIURFA ŞTİ. AKGÜN RADYATÖR SAN. TİC. LTD. Çeşme Cad. G.7 Sok. No.13 Orhanlı/Tuzla İSTANBUL AKTİF TRAFO Kürkçüler Cad. Sarıgazi Yolu Sok. No:23 Esensehir-ÜMRANİYE /İSTANBUL AKTİF TRAFO Kürkçüler Cad. Sarıgazi Yolu Sok. No:23 Esensehir-ÜMRANİYE / İSTANBUL AL-CE ELEKTRİK Şeyhli Köyü Transtek cad. No:14 Pendik İSTANBUL ALP TRANSFORMATÖR Yeşiloba Mah.Orta Ölçekli San. Sitesi 43/2 A Blok No:12 Seyhan/ADANA ANKARA TRANSFORMATÖR SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 47.Sokak No: 17 Ostim/ANKARA AREVA T&D ENERJİ ENDÜSTRİSİ A.Ş. Barış Mah. E5 Altı 1801 Sokak No: 104 Gebze/ İZMİT ARMETAL-MONTAJ LTD ŞTİ. Sultan Orhan Mah. Ankara Cad Sok. No: Gebze/KOCAELİ ARTES ELEKTRONİK Güneştepe M. Necip Fazıl Kısakürek Cad. Çakır Sok. No: 4/B Güngören İSTANBUL

292 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ BAYSAN TRAFO SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. Gölcük-İzmit Karayolu Üçevler Mevkii Shell Karşısı Yazlık KOCAELİ BESE TRANSFORMATÖR 1.Organize Sanayi Bölgesi Avşar Cad. No:12 Sincan/ANKARA BEST TRAFO SANAYİ Ağır Sanayi Bölgesi No: BALIKESİR BETA TRAFO İMALAT SANAYİ LTD.ŞTİ. Organize Sanayi Bölgesi 123.Parsel 19 Bina Suluca/ADANA BOZKURT TRAFO Des Sanayi Sitesi C:15 BI No:2 Y. Dudulu/İSTANBUL SAN. CANİK TRANSFORMATÖR İZALATÖR Organize sanayi bölgesi/samsun SAN. CANİK TRANSFORMATÖR İZALATÖR Organize sanayi bölgesi SAMSUN ÇAĞ TRAFO Okcumasa Cad. Emekyemez mah. Mürver Sok. No:13/1 Karaköy/İSTANBUL ÇAĞ TRAFO Okcumasa Cad. Emekyemez mah. Mürver Sok. No:13/1 Karaköy/İSTANBUL ÇAĞRI ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş. Beylikdüzü San. Sit. No B.Çekmece - İSTANBUL ÇALIŞKAN ELEKTRİK İsmet Paşa Mah. Eski Havra Sokak No:3/B Çanakkale/Merkez DANIŞ TRAFO REGÜLATÖR SANAYİ İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Demirciler Sitesi D3 Blok No: 312 İSTANBUL DATEK ENERGY GROUP Merkez : Bağlarbaşı Mah. Atatürk Cad. Hacıhaliloğlu Apt. No: 150/6 PK Maltepe / İSTANBUL DATSAN TRANSFORMATÖR Kızıltepe Mardin Karayolu 6. km Kızıltepe/MARDİN DTS TRANSFORMATÖR Organize Sanayi Bölgesi 16.Cad.2.ada 135.Parsel No:1/A DİYARBAKIR EGE TRAFO LTD.ŞTİ Sokak no:1 DökümcülerSan.Sit. Işıkkent\İZMİR 600. sokak No: 9 Ağaçişeri Koop. İvedik Organize Sanayi ANKARA Perpa Ticaret Mrk. A blok Kat:5 No: 146

293 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ Okmeydanı/İSTANBUL LTD. ŞTI EKOTEK ENERJI KOMPONENTLERI Evliya Çelebi Mah. G-13 Sok. No 13/İSTANBUL ELİMSAN SINAİ MAMULLER PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. Uzuntarla/İZMİT ELKİMA TRAFO LTD.ŞTİ. Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi 37 Sokak No: Kemalpaşa/İZMİR ELTAŞ ELEKTRİK LTD.ŞTİ. Turgut Reis Caddesi No:27/2 TR Tandoğan/ANKARA ELTAŞ TRANSFORMATÖR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Atatürk Organize Sanayi Bölgesi sokak No:21 Çiğili/İZMİR ELTRA ELEKTRONİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ Yeni Doğan Mah. Nur Sok.No:25/a Bayrampaşa/İSTANBUL EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. Esenboğa Havaalanı yolu 23 km ANKARA ENAŞ ELEKTRİK İNŞAAT MÜH. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Altınşehir İstanbul Caddesi. Çiftlik Mevkii Petrol Ofisi Yanı Küçükçekmece/İSTANBUL EREN ELEKTRİK TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ Kuyumcuzade Bulvarı (Düzce Lisesi Karşısı) No:21 - DÜZCE ESTA ELEKTRİK Esenşehir Mah. Mimar Sinan Cad. Kerem Sok. No:1 Dudullu /İSTANBUL FORM ELEKTRİK İNŞ.MÜH.A.Ş. Sanayi Cad. Onur Han 29/15 Ulus/ANKARA GÜNDÜZ TRAFO Sokak No:12 Çiğli/İZMİR A.Ş. HİDAŞ HIDROELEKTRİK SANTRALLERİ 2.cadde çelik apt.37/1-2 Bahçelievler/ANKARA İLGİN TRAFO Yanıkkapı sok.bankalar cad.no:21 Karaköy/İSTANBUL KAPLAN TRANSFORMATÖR İNŞ.NAK.SAN VE TİC. LTD.ŞTİ HURDACILAR SAN.SİTESİ A1 BLOK NO: YENİMAHALLE/ANKARA No:12 Anbar Mahallesi Gököz Sokak Anadolu Sanayi Sitesi Aydıntepe Mah.Yavuz Cad.No:6/B Tuzla/İSTANBUL KOÇSAN TRAFO SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Seyrantepe Mahallesi Cansız Sokak No:3 Kağıthane/İSTANBUL MAKSAN MALATYA MAKİNA SAN.A.Ş Elazığ Karayolu 9 km. P.K.67 MALATYA

294 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ MNT MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAH. İNŞ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. Beykoop 1.Bölge Yıldırım Beyazıt Caddesi Mormenekşe Sitesi B-1 Blok Kat:3 D:12 Beylikdüzü - İSTANBUL ÖZÇELİK TRANSFORMATÖR İNŞ. ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Bursa Yolu Küçük Sanayi Sitesi L Ada 2. Blok No:2 Yenişehir -BURSA ÖZTRAFO DAĞITIM VE GÜÇ TRANSFORM SAN TİC AŞ Ankara Asfalti N 18 Kartal İSTANBUL PFIFFNER TRANSFORMATÖR A.Ş İstanbul Yolu 17.km No:626 ANKARA SEM TRANSFORMATÖR A.Ş Taşpınar Mahallesi Ahlatlıbel Mevkii Gölbaşı ANKARA SERHAT TRANSFORMATÖR SANAYİ Yanıkkapı Devedikeni Sok.No:5/1 KARAKÖY/İSTANBUL SİMAY ELEKTRİK MÜHENDİSLİK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ Muhittin Mahallesi Bayol İş Merkezi Kat:3 No:95 Çorlu-TEKİRDAĞ SİRİUS ELEKTRİK BURSA Beşevler Küçük Sanayi Sitesi 58 Blok No:24 SURTAŞ TRANSFORMATÖR&REGÜLATÖR Ihlamurkuyu İnönü Cad. Yakınsu Sk. No: 3 Ümraniye/İSTANBUL ŞİMŞEK ELKTRİK CİHAZLARI Keçecipiri Mahallesi Harap Çeşme Sokak No: 15 Hasköy/Beyoğlu/İSTANBUL TEMAKSAN Yeni Sanayi Sitesi 3729 sk. No: 18 Tarsus/İÇEL TİMSAN TRANSFORMATÖR Organize Sanayi Bölgesi 5 Cadde MALATYA TORMAK ELEKTRİK Göztepe Mah. Orhan Gazi Cad. Serçe Sok. No:7 Bağcılar/İSTANBUL TRAFO BAKIM SANAYİ Koşuyolu Caddesi Özcan Apartmanı NO:36/1 Bakırköy İSTANBUL TRANSFOMAX TRANSFORMATÖR 1. Organize Sanayi Bölgesi 2 Cadde ŞANLIURFA TRANSSAR LTD.ŞTİ. Dörtyol Sanayi Sitesi 1/A 5 Blok Dörtyol/HATAY UFUK TRANSFORMATÖR BAKIM VE ONARIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Özpetek Sanayi Sitesi 622. Sokak No 12 Ostim ANKARA UNITRAS ELEKTRİK SAN:TİC:A.Ş. Bankalar Cad. Yenikapı Sok. 26/12 Karaköy/İSTANBUL

295 FİRMA/ KURUM ADI FİRMA ADRESİ VOLKAN TRAFO 4325 Sokak No:16 Karabağlar/İZMİR Nilüfer Ticaret Merkezi 2 Alaaddinbey Mah. 70 Sok. B Blok No:30 Nilüfer / BURSA

296

297 EK.12 Eğitim ve Saha Çalışması fotoğrafları

298

299

300

301

302 EK.13 PCB Yönetimi El Kılavuzu Kapağı ve PCB Tanıtım Broşürü.

303

7.4.1 DARBELĠ BASINÇ TEKNOLOJĠSĠ... 43 7.4.2 TOPRAK BUHAR EKSTRAKSĠYONU VE HAVA DAĞITICI (SOĠL VAPOR EXTRACTĠON & AĠR SPARGĠNG)... 44 7.4.

7.4.1 DARBELĠ BASINÇ TEKNOLOJĠSĠ... 43 7.4.2 TOPRAK BUHAR EKSTRAKSĠYONU VE HAVA DAĞITICI (SOĠL VAPOR EXTRACTĠON & AĠR SPARGĠNG)... 44 7.4. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...4 1 GĠRĠġ...4 2 PCB/PCT LER ĠLE ĠLGĠLĠ ULUSLAR ARASI VE ULUSAL DÜZENLEMELER...7 2.1 ULUSLAR ARASI DÜZENLEMELER...7 2.2 ULUSAL DÜZENLEMELER...7 2.2.1 TÜRKĠYE DE PCB LERE ĠLĠġKĠN YASAL

Detaylı

PCBler 209 ayrı bileşikten oluşurlar Bifenil üzerinde artan klor miktarı ile Suda çözünürlük azalır Buhar basıncı düşer Toprak ve/veya sedimanda birikme eğilimi artar 3 ortho meta 2 2 3 4 4 para 5 6 6

Detaylı

BAZI TEHLİKELİ MADDELERİN, MÜSTAHZARLARIN, EŞYALARIN ÜRETİMİNE, PİYASAYA ARZINA VE KULLANIMINA İLİŞKİN KISITLAMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BAZI TEHLİKELİ MADDELERİN, MÜSTAHZARLARIN, EŞYALARIN ÜRETİMİNE, PİYASAYA ARZINA VE KULLANIMINA İLİŞKİN KISITLAMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK BAZI TEHLİKELİ MADDELERİN, MÜSTAHZARLARIN, EŞYALARIN ÜRETİMİNE, PİYASAYA ARZINA VE KULLANIMINA İLİŞKİN KISITLAMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK Müfide DEMİRURAL Tehlikeli Kimyasallar Yönetimi Şube Müdürü ÇOB,

Detaylı

TÜRKİYE DE PCB YÖNETİMİ. ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 24-26 Nisan 2012

TÜRKİYE DE PCB YÖNETİMİ. ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 24-26 Nisan 2012 TÜRKİYE DE PCB YÖNETİMİ ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 24-26 Nisan 2012 PCB MEVZUATININ GELİŞİMİ STOCKHOLM SÖZLEŞMESİ UNEP tarafından 2001 yılında kabul edilen ve 2004 te yürürlüğe giren Stockholm Sözleşmesi,

Detaylı

KOCAELİ İLİ YOL TOZLARINDA POLİKLORLU BİFENİL SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ. Demet ARSLANBAŞ* Mihriban CİVAN

KOCAELİ İLİ YOL TOZLARINDA POLİKLORLU BİFENİL SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ. Demet ARSLANBAŞ* Mihriban CİVAN KOCAELİ İLİ YOL TOZLARINDA POLİKLORLU BİFENİL SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ Demet ARSLANBAŞ* Mihriban CİVAN 1 GİRİŞ Kalıcı Organik Kirleticiler (KOK lar), yüksek dirençleri nedeniyle doğaya karıştığında ortamda

Detaylı

KELİ EŞYALARIN ARZINA VE KULLANIMINA BAZI TEHLİKEL NETMELİK KISITLAMALAR HAKKINDA YÖNETMELY. Müfide. Tehlikeli Kimyasallar Yönetimi Y kanlığı

KELİ EŞYALARIN ARZINA VE KULLANIMINA BAZI TEHLİKEL NETMELİK KISITLAMALAR HAKKINDA YÖNETMELY. Müfide. Tehlikeli Kimyasallar Yönetimi Y kanlığı BAZI TEHLİKEL KELİ MADDELERİN N, MÜSTAHZARLARIN, M EŞYALARIN E ÜRETİMİNE, PİYASAYA P ARZINA VE KULLANIMINA İLİŞKİN KISITLAMALAR HAKKINDA YÖNETMELY NETMELİK Müfide DEMİRURAL Tehlikeli Kimyasallar Yönetimi

Detaylı

Fıçı, Varil, IBC ve Tanklardan Atık Yağ Numunelerinin Alınması, Atık Yağ Analizleri ve Yaşanan Sorunlar. Erkan BAYSAL İZAYDAŞ Laboratuvar Şefi

Fıçı, Varil, IBC ve Tanklardan Atık Yağ Numunelerinin Alınması, Atık Yağ Analizleri ve Yaşanan Sorunlar. Erkan BAYSAL İZAYDAŞ Laboratuvar Şefi Fıçı, Varil, IBC ve Tanklardan Atık Yağ Numunelerinin Alınması, Atık Yağ Analizleri ve Yaşanan Sorunlar Erkan BAYSAL İZAYDAŞ Laboratuvar Şefi Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Resmi Gazete No: 26952 R.G.

Detaylı

SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR

SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR Aralık 2016 GENEL MEVZUAT H AV A K A L İ T E S İ N İ N K O R U N M A S I Y Ö

Detaylı

Kalıcı Organik Kirleticiler ve Stockholm (KOK) Sözleşmesi

Kalıcı Organik Kirleticiler ve Stockholm (KOK) Sözleşmesi Kalıcı Organik Kirleticiler ve Stockholm (KOK) Sözleşmesi Kalıcı Organik Kirleticilerin (KOK) özellikleri nelerdir? -Zehirlidirler. - Çevrede kolayca yok olmazlar. -Besin zincirinde birikirler - Hava,

Detaylı

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ Dr. Fatma IŞIK COŞKUNSES İSG Uzmanı / İSGÜM Kimyasal maddeler sanayimizin ve günlük yaşantımızın içinde bir çok alanda

Detaylı

Atık Yönetiminde Ulusal Mevzuat ve Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları. Betül DOĞRU Şube Müdürü

Atık Yönetiminde Ulusal Mevzuat ve Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları. Betül DOĞRU Şube Müdürü Atık Yönetiminde Ulusal Mevzuat ve Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları Betül DOĞRU Şube Müdürü Açılış Kriterleri AB Uyum Sürecinin Aşamaları Türkiye nin Komisyona kapsamlı bir strateji sunması. Türkiye nin

Detaylı

Dioksinler & PCB'lere ilişkin kaygılar

Dioksinler & PCB'lere ilişkin kaygılar Dioksinler & PCB'lere ilişkin kaygılar Özellikleri, Kaynakları ve Oluşumları RIGHT S O L U T I O N S RIGHT PARTNER İçerik Dioksinler ve PCB'lere giriş Kaynakları ve oluşumları Çevresel ortamda akıbetleri

Detaylı

ÇEV 455 Tehlikeli Atık Yönetimi

ÇEV 455 Tehlikeli Atık Yönetimi ÇEV 455 Tehlikeli Atık Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Özgür ZEYDAN Kanunlar 1983: 2872 sayılı Çevre Kanunu 2006: 5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapan Kanun Uluslararası Sözleşmeler 1994: Tehlikeli Atıkların

Detaylı

EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI

EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine Đlişkin

Detaylı

Prof.Dr. İsmet ÇOK Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, F.Toksikoloji Anabilim Dalı ismetc@gazi.edu.tr

Prof.Dr. İsmet ÇOK Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, F.Toksikoloji Anabilim Dalı ismetc@gazi.edu.tr POLİKLORLU BİFENİLLERİN (PCB) GENEL ÖZELLİKLERİ, KULLANIM ALANLARI VE ÖNEMLERİ) Prof.Dr. İsmet ÇOK Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, F.Toksikoloji Anabilim Dalı ismetc@gazi.edu.tr Hepimiz vücudumuzda

Detaylı

ATIK YAĞLARDAN KAYNAKLANAN ÇEVRE SORUNLARI

ATIK YAĞLARDAN KAYNAKLANAN ÇEVRE SORUNLARI 2012 ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 24-26 Nisan 2012 Antalya ATIK YAĞLARDAN KAYNAKLANAN ÇEVRE SORUNLARI Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Çevre Mühendisliği Bölümü kgedik@akdeniz.edu.tr YAĞ, YAĞLAMA, YAĞLAYICI? İnsanoğlunun

Detaylı

MADDELERE SOLUNUM İLE MARUZİYETTE RİSK DERECESİ BELİRLENMESİ

MADDELERE SOLUNUM İLE MARUZİYETTE RİSK DERECESİ BELİRLENMESİ TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERE SOLUNUM İLE MARUZİYETTE RİSK DERECESİ BELİRLENMESİ BASİT RİSK DEĞERLENDİRMESİ METODU (HSE/COSHH-Control of substances hazardous to health ) 1 TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERE SOLUNUM

Detaylı

AB SÜRECĠNDE SANAYĠ VE ÇEVRE BĠLGĠLENDĠRME TOPLANTISI. KĠMYASALLAR YÖNETĠMĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI. Çevre ve Orman Bakanlığı

AB SÜRECĠNDE SANAYĠ VE ÇEVRE BĠLGĠLENDĠRME TOPLANTISI. KĠMYASALLAR YÖNETĠMĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI. Çevre ve Orman Bakanlığı AB SÜRECĠNDE SANAYĠ VE ÇEVRE BĠLGĠLENDĠRME TOPLANTISI KĠMYASALLAR YÖNETĠMĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Çevre ve Orman Bakanlığı MEVZUAT 26 Aralık 2008 tarihli ve 27092 sayılı RG de yayımlanan: Tehlikeli Maddelerin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26894

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26894 KABUKLU SU ÜRÜNLERİNİN YETİŞTİĞİ SULARA İLİŞKİN KALİTE STANDARDLARI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2008-29) Resmi Gazete Tarihi: 02.06.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26894 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve

Detaylı

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Nedir Atık: Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Ante Bulaşık Makinası Parlatıcısı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Ante Bulaşık Makinası Parlatıcısı Sayfa No : 1/4 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : - 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı Bulaşık makinaları

Detaylı

Toz Aktif Karbon Püskürtme İle Dioksin-Furan Giderimi

Toz Aktif Karbon Püskürtme İle Dioksin-Furan Giderimi Toz Aktif Karbon Püskürtme İle Dioksin-Furan Giderimi Sayfa 1 TÜRKTAY 19-20 Ekim 2016 Ankara Yakma Tesisi Dizayn Parametreleri Yakma Kapasite si 35.000 ton/yıl Isıl Değer Enerji kurulu güç 86 Gj/saat 5,2

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS. ÜRETİCİ FİRMA Bilge Kimyevi Laboratuar Ürünleri İmalat Danışmanlık ve Analiz Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS. ÜRETİCİ FİRMA Bilge Kimyevi Laboratuar Ürünleri İmalat Danışmanlık ve Analiz Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS BÖLÜM 1 KİMYASAL ÜRÜN VE FİRMA TANIMI ÜRÜN KİMLİĞİ Krom 6+ Test Kiti ÜRÜN KODU: CB5125 ÜRETİCİ FİRMA Bilge Kimyevi Laboratuar Ürünleri İmalat Danışmanlık ve Analiz Hizmetleri

Detaylı

ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ VE UYGULAMALARI

ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ VE UYGULAMALARI T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ VE UYGULAMALARI OCAK 2011 ATIK YAĞ NEDİR? Kullanılmış benzinli motor, dizel motor, şanzıman ve diferansiyel, transmisyon,

Detaylı

Hava Kirliliğinin Sucul Ekosistemlere Etkileri

Hava Kirliliğinin Sucul Ekosistemlere Etkileri Hava Kirliliğinin Sucul Ekosistemlere Etkileri Prof. Dr. Gülen GÜLLÜ Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü E-mail: ggullu@hacettepe.edu.tr Ulusal Su ve Sağlık Kongresi Antalya-26-30 Ekim 2015

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/382 30/03/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi SANN MADENİ YAĞ GERİ DÖNÜŞÜM TAŞIMACILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ TARSUS OSB CUMHURİYET BULVARI NO:5 AKDENİZ / MERSİN İlgi: (a) 16/04/2014

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/498 17/11/2012 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi ENGİN GERİ KAZANIM TESİSLERİ PETROL ÜRN. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. GÖKÇE YURT MAHALLESİ SAMSUN DEVLET YOLU NO:364 Mamak /

Detaylı

Bazı Tehlikeli Maddelerin Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik

Bazı Tehlikeli Maddelerin Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik DOĞA Çevre Yönetimi ve Alternatif Enerji Teknolojileri Mühendislik Danışmanlık Eğitim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. Bazı Tehlikeli Maddelerin Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması CAS No.: EC No.: 7790-28-5 232-197-6 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 25 Kasım 2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 25 Kasım 2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. AB ÇEVRE MÜKTESEBATINA UYUM ÇALIŞMALARI AB Mevzuat Listesi Yayımlanan Yönetmelik AB Müktesebatındaki değişiklik Sektör / Direktif / Tüzük / Diğer Çevre ile ilgili Belli Başlı Kamu ve Özel Projelerin Etkisinin

Detaylı

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atıklar Şube Müdürlüğü ATIK PİLLER

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atıklar Şube Müdürlüğü ATIK PİLLER GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atıklar Şube Müdürlüğü ATIK PİLLER 2011 ATIK PİLLER Bu sunum; Atık Piller Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamı

Detaylı

10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ

10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ 10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ MADDE 1 14/12/2011

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/1748 25/10/2016 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi BAYTEM GERİ DÖNÜŞÜM MADENİ YAĞLAR METAL HURDA PLASTİK İNŞ. NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. BADIRGA KÖYÜ DERİCİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3 . İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ xv ÖN SÖZ xvi YAZARLAR HAKKINDA xix ÇEVİRENLER xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN xxiii K I S I M B İ R ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU Temmuz 2014 OZON NEDİR Ozon (O 3 ) üç tane oksijen atomunun birleşmesi ile oluşmaktadır. Ozon, atmosferde

Detaylı

LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan

LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan Betül DOĞRU Tehlikeli Atıklar Şube Müdürü Çevre Mühendisi Ġçerik - Katı Atık Mevzuatı - Hedeflenen Politika - Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği -

Detaylı

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen ix xiii xv xvii xix xxi 1. Çevre Kimyasına Giriş 3 1.1. Çevre Kimyasına Genel Bakış ve Önemi

Detaylı

Bozüyük O.S.B. 10. Cadde No: 3, Bozüyük Bilecik / TÜRKİYE Telefon: Faks:

Bozüyük O.S.B. 10. Cadde No: 3, Bozüyük Bilecik / TÜRKİYE Telefon: Faks: 1) Ürün ve Şirket Tanımlaması Ürün bilgisi : İki komponentli, geniş dilatasyon derzleri için kullanılan, poliüretan esaslı, yüksek elastikiyette, dökülebilir yalıtım dolgu macunu. Ürün ticari ismi : CERMITHANE

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ i. Elleçleme (Handling) Tesisi Elleçleme tesisi, uygun tehlikeli ve tehlikesiz endüstriyel atıkların, parçalanması ve termal bertaraf tesislerinin istediği fiziksel şartları

Detaylı

YATAY (1) NO. MEVZUAT NO MEVZUAT ADI. 1. ----------------- Aarhus Sözleşmesi. 2. ----------------- Espoo Sözleşmesi

YATAY (1) NO. MEVZUAT NO MEVZUAT ADI. 1. ----------------- Aarhus Sözleşmesi. 2. ----------------- Espoo Sözleşmesi YATAY (1) 1. ----------------- Aarhus Sözleşmesi 2. ----------------- Espoo Sözleşmesi 3. 1210/90/EEC Avrupa Çevre Ajansı Tüzüğü 4. 2008/90/EC Çevresel Suç Direktifi 5. 2007/2/EC INSPIRE Direktifi 6. 2004/35/EC

Detaylı

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü ÇEVRE ANALİZLERİ... Emisyon Ölçüm ve Analizleri Çevresel Gürültü ve Titreşim Ölçümleri İmisyon Ölçümleri Su, Atık Su ve Deniz Suyu Analizleri Atık Yağ Analizleri Atık Analizleri Toprak Analizleri Arıtma

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Belge No Kapsam T.C. : Y 41/006/2016 Düzenleme Tarihi : 18.10.2016* : Kömür,Sıvı Yakıt,Atık Su,Atık Yağ,Numune Alma,Emisyon Laboratuvar Adı Adres : STANDART LABORATUARLAR İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. : Atalar Mah.

Detaylı

Ülkemizde 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde birçok hüküm, ilgili AB Direktifi ile uyumludur.

Ülkemizde 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde birçok hüküm, ilgili AB Direktifi ile uyumludur. AB ÇEVRE MÜKTESEBATINA UYUM ÇALIŞMALARI AB Mevzuat Listesi Yayımlanan Yönetmelik AB Müktesebatındaki değişiklik Sektör / Direktif / Tüzük / Diğer Çevre ile ilgili Belli Başlı Kamu ve Özel Projelerin Etkisinin

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ Atıktan enerji elde edilmesi, atıkların fazla oksijen varlığında yüksek sıcaklıkta yakılması prosesidir. Yanma ürünleri, ısı enerjisi, inert gaz ve kül şeklinde sayılabilir.

Detaylı

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR 1) Kullanılmış lastikler 2) I ve II nci kategori atık yağlar 3) Boya çamurları 4) Solventler 5) Plastik atıklar 6) Çevre ve Orman Bakanlığı

Detaylı

Gökhan ÖKTEM Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Mühendisi

Gökhan ÖKTEM Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Mühendisi Gökhan ÖKTEM Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Mühendisi Yasal Gerekliliklere Uygunluk! Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlar amurlarının n Toprakta Kullanılmas lmasına Dair Yönetmelik (03.08.2010 tarihli

Detaylı

Kelime anlamı ile; dışarı çıkmak, yaymak ve ihraç etmek anlamına gelmektedir.

Kelime anlamı ile; dışarı çıkmak, yaymak ve ihraç etmek anlamına gelmektedir. EMİSYON ÖLÇÜMLERİ Emisyon Nedir? Kelime anlamı ile; dışarı çıkmak, yaymak ve ihraç etmek anlamına gelmektedir. Çevre mevzuatı kapsamında; Yakıt ve benzerlerinin yakılmasıyla; sentez, ayrışma, buharlaşma

Detaylı

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ 1- AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 1.1. Ambalaj Üretimi yapılıyor mu? 1.2. Üretimi yapılan ambalajların cinsleri nelerdir? (cam, karton, metal) 1.3. Üretimi yapılan ambalajlar geri kazanılabilir

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 25 Kasım 2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 25 Kasım 2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. AB ÇEVRE MÜKTESEBATINA UYUM ÇALIŞMALARI AB Mevzuat Listesi Yayımlanan Yönetmelik AB Müktesebatındaki değişiklik Sektör / Direktif / Tüzük / Diğer Çevre ile ilgili Belli Başlı Kamu ve Özel Projelerin Etkisinin

Detaylı

Tehlikeli Maddeler ve Kimyasallarla Çalışma

Tehlikeli Maddeler ve Kimyasallarla Çalışma Tehlikeli Maddeler ve Kimyasallarla Çalışma 1 Mustafa BAĞAN 1 Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği e-posta: mustafa.bagan@tksd.org.tr Öz Kimyasal maddeler tehlikeli olsun veya olmasın günlük yaşamımızın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması CAS No.: EC No.: 7440-44-0 231-153-3 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı

Detaylı

HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Emisyon Kontrolünün Geliştirilmesi Projesi 09.03.2012

HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Emisyon Kontrolünün Geliştirilmesi Projesi 09.03.2012 HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Emisyon Kontrolünün Geliştirilmesi Projesi 09.03.2012 Ulusal Emisyon Tavanlarının Belirlenmesi Ülkemizin, Ø Uzun Menzilli Sınırötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi (CLRTAP)

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Yönetimi. Betül DOĞRU Şube Müdürü

Tehlikeli Atıkların Yönetimi. Betül DOĞRU Şube Müdürü Tehlikeli Atıkların Yönetimi Betül DOĞRU Şube Müdürü Tehlikeli Atık Nedir Genel tanımı: İnsan sağlığına ve çevreye zarar verebilecek, tutuşabilen ve enfeksiyon yapıcı gibi özelliklerle, tahriş edici, zararlı,

Detaylı

PETROKİMYA KOMPLEKSİ ARITMA ÇAMURLARININ EKSTRAKSİYONU

PETROKİMYA KOMPLEKSİ ARITMA ÇAMURLARININ EKSTRAKSİYONU PETROKİMYA KOMPLEKSİ ARITMA ÇAMURLARININ EKSTRAKSİYONU T. GÜNGÖREN 1, H. MADENOĞLU 1, M. SERT 1, İ.H. METECAN 2, S. ERDEM 1, L. BALLİCE 1, M. YÜKSEL 1, M. SAĞLAM 1 1 Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Ayşe Pınar AKLAN Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı Endüstriyel ve Kimyasal Kazalar

Detaylı

ELEKTRİK ARK OCAKLI ÇELİKHANE TESİSLERİNİN; HAVA KİRLETİCİLERİ, EMİSYON KONTROL VE AZALTIM TEKNİKLERİ

ELEKTRİK ARK OCAKLI ÇELİKHANE TESİSLERİNİN; HAVA KİRLETİCİLERİ, EMİSYON KONTROL VE AZALTIM TEKNİKLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRİK ARK OCAKLI ÇELİKHANE TESİSLERİNİN; HAVA KİRLETİCİLERİ, EMİSYON KONTROL VE AZALTIM TEKNİKLERİ A.Yavuz Yücekutlu, A.Teoman

Detaylı

Ölçüm/Analiz Kapsamı Parametre Metot Metodun Adı

Ölçüm/Analiz Kapsamı Parametre Metot Metodun Adı Çevre Mevzuatı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (devamı var) Her tür kapsam Gürültü Gürültü Kömür Çevre Mevzuatında

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-202 ULTRA ÇAMAŞIR SUYU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-202 ULTRA ÇAMAŞIR SUYU Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : Yok EINECS No : Yok 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı

Detaylı

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI - (İşyerinin Unvanı Yazılacaktır) -

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI - (İşyerinin Unvanı Yazılacaktır) - GENEL BİLGİLER TABLO İşyeri Unvanı : İşyerinin Adresi : İşveren : İşveren Vekili (Adı, Soyadı, Unvanı) : Faaliyetin Yapıldığı Yerin Adresi* : Tehlike Sınıfı : SGK Sicil No. : Ticaret Sicil No : Vergi No.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

ULUSAL GIDA REFERANS LABORATUVARI

ULUSAL GIDA REFERANS LABORATUVARI İnsanların Balık Yagları Yolu ile Dioksin ve Furanlar (PCDD/F ler), Dioksin Benzeri Poliklorlu Bifeniller (DL-PCB ler) ve ndikatör Poliklorlu Bifenillere (PCB ler) Olan Maruziyetinin Degerlendirilmesi

Detaylı

Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci

Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci Ayşegül KILINÇ MENEKŞE Zonguldak 2014 06.10.2010 tarih ve 27721 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Basım tarihi: 21.12.2012 Ürün kodu: 2352449 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı. AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı. AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması 1 Uygulama Örnekleri 1.Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği 2.Tehlikeli Maddelerin

Detaylı

ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ UYGULAMALARI VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ UYGULAMALARI VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ UYGULAMALARI VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Volkan YANMAZ Kimyager TÜRKİYE DE ATIK YAĞ YÖNETİMİNDE GENEL ÇERÇEVE ATIK YAĞ YÖNETİMİNDEKİ GENEL

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150//3467 02.10.2013 Konu: Geçici Faaliyet Belgesinin Yeniden Düzenlenmesi PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. İlgi: P.K.12 35801 ALİAĞA İZMİR ALİAĞA / İZMİR 27.08.2013 tarihli ve

Detaylı

Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği

Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Deniz BOZ ERAVCI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı 1 İçerik - İş Sağlığı ve Güvenliği - İlgili

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Katı Atıklar Dünya nüfusu gün geçtikçe ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması : EC No.: 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. ÜRÜN VE TEDARİKÇİ TANIMLAMA Ürün Adı Üretici : İzocam Ekspande Polistren (EPS) : İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. 41455 Gebze - Kocaeli TÜRKİYE Telefon Numarası : + 90 262

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı

Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 6 EKİM 2010 TARİH 27721 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜGE GİRMİSTİR

Detaylı

BAZI TEHLİKELİ MADDELERİN, MÜSTAHZARLARIN VE EŞYALARIN ÜRETİMİNE, PİYASAYA ARZINA VE KULLANIMINA İLİŞKİN KISITLAMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BAZI TEHLİKELİ MADDELERİN, MÜSTAHZARLARIN VE EŞYALARIN ÜRETİMİNE, PİYASAYA ARZINA VE KULLANIMINA İLİŞKİN KISITLAMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK 26 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27092 (Mükerrer) YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: BAZI TEHLİKELİ MADDELERİN, MÜSTAHZARLARIN VE EŞYALARIN ÜRETİMİNE, PİYASAYA ARZINA VE KULLANIMINA İLİŞKİN

Detaylı

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 11.04.2016 11.04.2016 Versiyon

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP CRYSTAL Ürün

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ FİYAT LİSTESİ SR. NO. GELİR KOD NO. HİZMETİN ADI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇED RAPORU FORMAT BEDELİ

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 2226995 Buffer Powder Pillows ph 4.01 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 2226995 Buffer Powder Pillows ph 4.01 1.2. Madde/Müstahzarın

Detaylı

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır.

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır. BÖLÜM 1: MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı Ürün Özelliği Öncesinde dezenfekte edilen tüm yüzeylerin ve zeminlerin, hastaneler ve bakımevleri gibi

Detaylı

PCB Derişimi (ppm) 50-500 > 500. Analiz Tarihi Sorumlu Birim Envanter Kayıt No.

PCB Derişimi (ppm) 50-500 > 500. Analiz Tarihi Sorumlu Birim Envanter Kayıt No. A) KULLANILMIŞ PCB VE PCB İÇEREN MADDE VE EKİPMAN ETİKETİ Ek-1 D İ K K A T! PCB İÇERMEKTEDİR H6 TOKSİK PCB Derişimi (ppm) 50-500 > 500 Analiz Tarihi Sorumlu Birim Envanter Kayıt : : : 2 metre mesafeden

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 SU/ ATIK SU 1 ph Elektrometrik Metot TS 3263 ISO 10523 Çözünmüş Oksijen Azid Modifikasyon Metodu SM 4500-O C İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Renk Spektrometrik

Detaylı

Kirlenmiş Saha Temizleme ve İzleme Teknik Rehberi Prof. Dr. Kahraman Ünlü O.D.T.Ü. Çevre Mühendisliği Bölümü

Kirlenmiş Saha Temizleme ve İzleme Teknik Rehberi Prof. Dr. Kahraman Ünlü O.D.T.Ü. Çevre Mühendisliği Bölümü Toprak Kirliliğinin Kontrolu ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Uygulamaları İçin Personel Eğitim Semineri 20-24 Haziran 2011 & 27 Haziran 1 Temmuz 2011 Kirlenmiş Saha Temizleme ve

Detaylı

PCBLERİN ETKİN YÖNETİMİNİN ANA BAŞLIKLARI. Prof.Dr. İpek İmamoğlu Çevre Mühendisliği Bölümü ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

PCBLERİN ETKİN YÖNETİMİNİN ANA BAŞLIKLARI. Prof.Dr. İpek İmamoğlu Çevre Mühendisliği Bölümü ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ PCBLERİN ETKİN YÖNETİMİNİN ANA BAŞLIKLARI Prof.Dr. İpek İmamoğlu Çevre Mühendisliği Bölümü ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SORUNUN BOYUTLARI PCBlerin kaynakları Endüstriyel uygulamalar: kapalı açık yarı

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Ürün Güvenlik Bilgi Formu 91/155/EEC- ISO 11014-1 ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usül ve Esasları Tebliğine uygun olarak hazırlanmıştır. Sayfa 1 of 5 MSDS No. 1368314 V001 Revizyon tarihi: 05.05.2005

Detaylı

: NF 62 PLASTISOL FLOK TUTKALI

: NF 62 PLASTISOL FLOK TUTKALI 1. ÜRÜN VE FİRMA TANIMI Sayfa : 1/5 Ticari İsmi Kullanım Alanı : : Endüstriyel Tekstil Baskı Uygulamaları Firma Adı : Anadolu Kimya San.Tic.Ltd.Şti. Firma Adresi : Akçaburgaz Mah. 109. Sokak No: 8-12 Esenyurt

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK İçerik Patlayıcı Ortamlar ATEX Nedir? İlgili Mevzuat Temel Kavramlar Patlamadan Korunma Dokümanı 2 3 ATEX Nedir? ATEX Atmosphères

Detaylı

Arıtma Çamurlarının Yönetimi ARITMA ÇAMURLARININ YÖNETİMİ VE YASAL ÇERÇEVE

Arıtma Çamurlarının Yönetimi ARITMA ÇAMURLARININ YÖNETİMİ VE YASAL ÇERÇEVE Arıtma Çamurlarının Yönetimi ARITMA ÇAMURLARININ YÖNETİMİ VE YASAL ÇERÇEVE Prof. Dr. F. Dilek Sanin Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 06800 Ankara Çamurun oluşumundan bertarafına

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 1202 Ürün Adı FIXCRETE (A Bileşeni) Tanımlama/ Kullanım MGBF Düzenleyen Hakkında Bilgiler Acil Durum telefon numarası İKİ BİLEŞENLİ, ÇİMENTO

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Ürün Güvenlik Bilgi Formu 91/155/EEC- ISO 11014-1 ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usül ve Esasları Tebliğine uygun olarak hazırlanmıştır. Sayfa 1 of 5 MSDS No. 283540-908187 V002 Revizyon tarihi: 12.04.2011

Detaylı

: SOFTES GÜVENLİK BİLGİ FORMU

: SOFTES GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1- Madde/Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : Ürün Kodu : AK10006 Kullanım Alanı : Evsel temizlik malzemesi, Çamaşır yumuşatıcısı Üretici Firma : ACAR KİMYA - HALİT ACAR Adres : 8780/22

Detaylı

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ Basım tarihi: 07.05.2012 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Kimyasal maddenin/karışım ve şirketin/üstlenenin kimlikleri Ürün adı Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı