Ülkemizde 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde birçok hüküm, ilgili AB Direktifi ile uyumludur.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ülkemizde 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde birçok hüküm, ilgili AB Direktifi ile uyumludur."

Transkript

1 AB ÇEVRE MÜKTESEBATINA UYUM ÇALIŞMALARI AB Mevzuat Listesi Yayımlanan Yönetmelik AB Müktesebatındaki değişiklik Sektör / Direktif / Tüzük / Diğer Çevre ile ilgili Belli Başlı Kamu ve Özel Projelerin Etkisinin Değerlendirilmesi Hakkında 85/337/AET ve 27 Haziran 1985 tarihli Konsey Direktifi (ÇED Direktifi) ÇED Yönetmeliğini revize edilen Yönetmelik te (son versiyon, tarihli ve sayılı Resmi Gazete) halkın katılımı daha da güçlendirilmiştir Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 30 Haziran 2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Çevre ile ilgili Belli Başlı Kamu ve Özel Projelerin Etkisinin Değerlendirilmesi Hakkında 2011/92/EU sayılı Direktif Sınırötesi ÇED uygulaması dışında AB ÇED Direktifi ile uyumlu hale getirilmiştir. Halkın Çevresel Bilgiye Erişimi Hakkında 2003/4/AT sayılı Konsey Direktifi Halkın Katılımı ve Yargı Erişimi Konusunda 85/337/AET ve 96/61/AT Konsey Direktiflerinin Değiştirilmesi ve Çevre ile ilgili Belli Başlı Programların Yapılması Açısından Halkın Katılımının Sağlanmasına Yönelik 2003/35/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi 2008/99/AT sayılı Çevrenin Ceza Hukuku Aracılığı İle Korunması Direktifi Ülkemizde 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde birçok hüküm, ilgili AB Direktifi ile uyumludur. 85/337/AET - ÇED sürecine halkın katılımı revize edilen ÇED Yönetmeliği ile uygulanmaktadır. Yönetmelik tarihli ve sayılı Resmi Gazetede Mevcut mevzuat içerisinde temel kanun tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunudur (TCK) 6831 sayılı Orman Kanunu ( tarihli ve 9402 sayılı Resmi Gazete) 1

2 HAVA KALİTESİ 96/62/AT Dış Ortam Hava Kalitesi Çerçeve Direktifi Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği 6 Haziran 2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede 99/30/AT Dış Ortam Havası İçerisindeki Kükürt Dioksit, Azot Dioksit ve Azot Oksitleri, Partiküler Madde ve Kurşun Limit Değerlerine İlişkin 22 Nisan 1999 Tarih ve 1999/30/AT sayılı Konsey Direktifi 2000/69/AT Dış Ortam Havası İçerisindeki Benzen ve Karbon Monoksit Limit Değerlerine İlişkin 16 Kasım 2000 tarihli ve 2000/69/AT sayılı Konsey Direktifi 2002/3/AT Dış Ortam Havası İçerisindeki Ozona İlişkin 12 Şubat 2002 tarihli ve 2002/3/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi 2004/107/EC Dış Ortam Havası İçerisindeki Arsenik, Kadmiyum, Cıva, Nikel ve Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlara İlişkin Direktif 2008/50/EC CAFE - Avrupa İçin Daha Temiz Hava ve Dış Ortam Hava Kalitesine İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi 1999/32/EC - Bazı Sıvı Yakıtların Kükürt Oranının Azaltılmasına ve 93/12/AET sayılı Direktifin Değiştirilmesine Dair Direktif Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği 6 Haziran 2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği 6 Haziran 2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği 6 Haziran 2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği 6 Haziran 2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği 6 Haziran 2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede 2008/50/EC sayılı direktife henüz tam uyum sağlanmamıştır. Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik 6 Ekim 2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede 2

3 98/70/AT sayılı Benzin ve Dizel Yakıtların Kalitesine İlişkin Konsey Direktifi Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği 11 Haziran 2004 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkındaki Yönetmelik 10 Eylül 2004 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede Motorin Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği 30 Aralık 2005 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ler sırasıyla tarihli ve sayılı; tarihi ve sayılı; tarihli ve sayılı; tarihli ve 26398sayılı; tarihli ve sayılı; tarihli ve sayılı; tarihli ve sayılı Resmi Gazetede Benzin Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği 5 Ocak 2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede Benzin Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğ leri sırasıyla tarihli ve sayılı, tarihli ve sayılı, 3

4 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Karar 31 Aralık 2008 tarihli sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (karayolu dışı hareketli araçlarda ve otomobillerde tarımsal traktörlerde kullanılması amaçlanan motorinin tanımına getirilen değişiklik) 7 Ağustos 2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede Benzin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği 7 Ağustos 2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 6 Ocak 2005 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 1999/94/AT sayılı Yeni Binek Otomobillerinin Satışı Esnasında Karbondioksit Emisyonu ve Yakıt Tüketimi Konusunda Tüketici Bilgilerinin Hazır Bulundurulması İle İlgili Direktif Yeni Binek Otomobillerin Yakıt Ekonomisi ve CO2 Emisyonu Konusunda Tüketicilerin Bilgilendirilmesine İlişkin Yönetmelik 28 Aralık 2003 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede 4

5 CLRTAP Sınırlar Ötesi Uzun Menzilli Asidifikasyon, Ötrifikasyon ve Yer Seviyesi Ozon Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Hava Kirliliği Sözleşmesi Türkiye Uzun Menzilli Sınır Aşan Hava Kirliliği Sözleşmesine 18 Nisan 1983 tarihinde taraf olmuştur. EMEP [Avrupa İzleme ve Değerlendirme Programı] Finansman Protokolü Türkiye söz konusu protokole 1985 yılında taraf olmuştur. ATIK YÖNETİMİ 2006/12/AT Atık Çerçeve Direktifi 86/278/AET Arıtma Çamurunun Tarımda Kullanılması Halinde Çevrenin ve Özellikle Toprağın Korunması hakkında Konsey Direktifi 2006/66/AT Piller ve akümülatörler ile atık piller ve akümülatörlere ilişkin 2006/66/AT sayılı ve 91/157/AET sayılı Direktifi Yürürlükten Kaldıran Direktif 94/62/AT Ambalaj ve Ambalaj Atıklarına ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik 5 Temmuz 2008 tarihli sayılı Resmi Gazetede (2006/12/AT sayılı Direktif ve ayrıca Avrupa Atık Kataloğuna ilişkin 2000/532/AT sayılı Karar uyumlulaştırılmıştır) Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik 3 Ağustos 2010 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 91/157/AET sayılı eski Direktif 31 Ağustos 2004 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği ile ulusal mevzuata aktarılmıştır. Tam uyum amacıyla sözkonusu yönetmelik 3 Mart 2005 (RG No.25744) tarihinde değiştirilmiştir. (son değişiklik tarihi: 2010) Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 24 Ağustos 2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir (24 Haziran 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmeliğin revizyonudur) 2008/98/AT sayılı Atık Çerçeve Direktifi 5

6 96/59/AT Poliklorobifenil ve Poliklorlu Terfenillerin (PCB/PCT) Kontrolüne İlişkin Direktif 2000/53/AT Ömrünü Tamamlamış Araçlara İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi 2002/95/AT Elektrik ve Elektronik Eşyalarda (EEE) belirli tehlikeli maddelerin sınırlandırılmasına ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik 27 Aralık 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede Ömrünü Tamamlanmış Araçlara ilişkin Yönetmelik 30 Aralık 2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik 30 Mayıs 2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, 30 Mayıs 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. (Ancak, yeni AEEE yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılmıştır) Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü Yönetmeliği 22 Mayıs 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede EEE (ROHS) Direktifine uyumu da kapsamaktadır. 2011/65/AB sayılı Elektrik ve Elektronik Eşyalarda (EEE) bazı tehlikeli maddelerin kısıtlanmasına ilişkin (yeniden gözden geçirilmiş) Direktif 2002/96/AT Atık Elektrikli ve Elektronik Teçhizatlara(WEEE) ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi 22 Mayıs 2012 tarihli sayılı RG de yayınlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği (ROHS direktifine uyumu da kapsamaktadır) 2012/19/AB sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Teçhizatlara ilişkin (WEEE) Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi 1999/31/AT Atıkların Düzenli Depolanmasına ilişkin Konsey Direktifi 91/689/AET Tehlikeli Atıklara ilişkin Konsey Direktifi Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik 26 Mart 2010 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 14 Mart 2005 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir (son değişiklik tarihi: 2010) 91/689/AET sayılı direktif, 2008/98/AT sayılı Atık Çerçeve Direktifi kapsamına alınarak yürürlükten kalkmıştır. 6

7 75/439/AET Atık Yağların Bertarafına İlişkin Konsey Direktifi Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 30 Temmuz 2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. (son değişiklik tarihi: 2010) 75/439/AET sayılı direktif, 2008/98/AT sayılı Atık Çerçeve Direktifi kapsamına alınarak yürürlükten kalkmıştır. SU KALİTESİ 2000/60 /AT Su Çerçeve Direktifi 91/271/AET Kentsel Atıksu Arıtımı Direktifi 98/83/EC İçme Suyu Direktifi 91/676/EEC Nitrat Direktifi Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik 17 Ekim 2012 tarihli sayılı Resmi Gazete; Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği 30 Kasım 2012 tarihli, sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik 29 Haziran 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlemesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik 27 Ekim 2010 tarihli ve sayılı Resmi Gazete İnsani tüketimi amaçlı suyun kalitesine ilişkin Yönetmelik 98/83/AT sayılı Konsey Direktifi doğrultusunda hazırlanmış olup, 17 Şubat 2005 tarih ve sayılı Resmi Gazetede Tarımsal Kaynaklı Nitratın Neden Olduğu Kirliliğe Karsı Suların Korunması Yönetmeliği 18 Şubat 2004 tarihli ve sayılı Resmi Gazete: Yönetmelik 91/676/AET sayılı Direktifle kısmi bir uyum sağlamaktadır

8 76/160/AET Yüzme Suyu Direktifi 80/68/EEC Yeraltısularının Bazı Tehlikeli Maddelerin Neden Olduğu Kirlenmeye karşı Korunması hakkındaki Direktif 2006/118/EC Yeraltı Suları Direktifi 76/160/AET sayılı Direktif Yüzme Suyu Kalitesine ilişkin Yönetmelik vasıtasıyla ulusal mevzuata aktarılmıştır. (Resmi Gazete: , No.26048). Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde ( Resmi Gazete: , No.25687) söz konusu AB Direktifinden daha kısıtlayıcı hükümler bulunduğundan, bu Direktif için uyumlaştırma çalışmasına gerek bulunmamaktadır. SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ise 30 Mart 2010 tarihli, sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik 7 Nisan 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yüzme suyu kalitesi yönetimi ile ilgili 2006/7/AT sayılı yeni Direktif 2006/11/EC Bazı Tehlikeli Maddelerin Su Ortamlarına Deşarjının Yarattığı Kirliliğe İlişkin Direktif Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği 26 Kasım 2005 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Ayrıca, Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 Mart 2010 tarihli sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 2008/105/EC Su Politikası Alanında Çevresel Kalite Standartları Direktifi 2006/113/EC Kabuklu Su Ürünlerinin Yaşadığı Suların Kalitesi hakkındaki Direktifi Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği 30 Kasım 2012 tarihli, sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kabuklu Su Ürünlerinin Yaşadığı Suların Kalitesi hakkında Tebliğ 2 Haziran 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazetede 8

9 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Kyoto Protokolü 1005/2009 Ozon Tabakasını İncelten Maddeler Hakkındaki Tüzük 280/2004/EC Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesine İlişkin Karar Türkiye 24 Mayıs 2004 tarihinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine(BMİDÇS) taraf olmuştur Türkiye, 26 Ağustos 2009 tarihinde itibari ile Kyoto Protokolüne (KP) taraf olmuştur. Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına ilişkin Yönetmelik 12 Kasım 2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Sera Gazlarının Takibi Hakkında Yönetmelik, 25 Nisan 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. DOĞA KORUMA Yabani Hayvanların Hayvanat Bahçelerinde Barındırılmasına ilişkin 29 Mart 1999 tarih ve 99/22/AT sayılı Konsey Direktifi Bacaktan Yakalayan Tuzakların Toplulukta Kullanımını ve Bu Tuzakların Kullanıldığı Ülke Menşeili Bazı Yaban Hayvan Türlerine Ait Deri ve İşlenmiş Ürünlerin Topluluğa Sokulmasını Yasaklayan 3254/91/AET sayılı Konsey Tüzüğü Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin, Ticaretin Düzenlenmesi Yoluyla Korunmasına ilişkin 338/97/AT sayılı Konsey Tüzüğü (CITES Tüzüğü) Hayvanat Bahçelerinin Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 99/22/AT sayılı direktif ile tam uyumludur sayılı Kara Avcılığı Kanunu tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. CITES Tüzüğünün Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir ve 2004 yılında yeniden revize edilmiştir ( tarihli ve sayılı Resmi Gazete) 9

10 Belirli Yavru Fokların Kürklerinin ve Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Üye Devletlere ithaline ilişkin 28 Mart 1983 tarihli 83/129/AET sayılı Konsey Direktifi Belirli Yavru Fokların Kürklerinin ve Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin İthalatının Yasaklanmasına İlişkin Yönetmelik 22 Ağustos 2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede ENDÜSTRİYEL KİRLİLİK KONTROLÜ 96/82/EC Seveso II - Tehlikeli Maddeler İçeren Büyük Kaza Risklerinin Kontrolüne İlişkin Direktif 2001/80/EC - Büyük Yakma Tesislerinden Havaya Belirli Kirleticilerin Emisyonlarının Sınırlanmasına ilişkin Direktif Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik 18 Ağustos 2010 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği 8 Haziran 2010 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 2012/18/EU Seveso III Direktifi 2000/76/EC Atıkların Yakılmasına ilişkin Avrupa Parlamentosunun ve Konsey Direktifi Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik 6 Ekim 2010 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede 2010/75/AB sayılı Endüstriyel Emisyonlar Direktifi (IED) ile yürürlükten kaldırılacaktır. EC/1102/2008 Mercury 2000/53/AT sayılı Direktifini karşılayan Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Yönetmeliği 30 Aralık 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 999/31/AT Direktifini karşılayan Düzenli Depolama Yönetmeliği 26 Mart 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KİMYASALLAR 67/548/AET ve 1999/45/AT sayılı Direktifleri değiştiren ve kaldıran ve 1907/2006 sayılı Tüzüğü Değiştiren Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Ambalajlanması hakkında 16 Aralık 67/548/AET sayılı Direktif; Tehlikeli Madde ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Paketlenmesi ve Etiketlenmesi ile ilgili Yönetmelik ile Türk mevzuatına aktarılmıştır. 10

11 2008 tarih ve 1272/2008/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü 1999/45/EC Tehlikeli maddeler ve müstahzarlara ilişkin güvenlik Bilgi formlarının hazırlanması ve dağıtılması Hakkında yönetmelik 26 Aralık 2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Deney ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Korunması İle İlgili Üye Devletlerin Kanunlarının, Tüzüklerinin ve İdari Hükümlerinin yakınlaştırılmasına ilişkin 24 Kasım 1986 tarih ve 86/609/AET sayılı Konsey Direktifi 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu nun 32-A sayılı maddesidir (Resmi Gazete: tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) 2010/63/EU Hayvan Deneyleri Deneysel ve diğer bilimsel amaçlar için kullanılan Hayvanların refah ve korunmasına dair yönetmelik Sayılı ve 13 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar için Kullanılan Deney Hayvanlarının Korunması, Deney Hayvanlarının Üretim Yerleri ile Deney Yapacak Olan Laboratuarların Kuruluş, Çalışma, Denetleme, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik tarihli ve sayılı Resmi Gazetede Bu Yönetmeliğin Uygulama Talimatları (25 Nisan 2006 tarih ve 2006/24 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik tarihli ve sayılı Resmi Gazetede 11

12 87/217/EEC Asbestos Biyosidal Ürünlerin Piyasaya Arzına ilişkin 16 Şubat 1998 tarih ve 98/8/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi Beyaz asbest dışında diğer bütün asbest çeşitlerinin kullanımı 26 Aralık 2008 ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik ile yasaklanmıştır. 528/2012/EU Biyosidaller Biyosidal Ürünler Yönetmeliği 31 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. EC/1451/2007 Biyosidaller Kalıcı Organik Kirleticilere ilişkin 29 Nisan 2004 tarih ve 850/2004 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü 67/548/AET ve 1999/45/AT sayılı Direktifleri değiştiren ve kaldıran ve 1907/2006 sayılı Tüzüğü Değiştiren Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Ambalajlanması hakkında 16 Aralık 2008 tarih ve 1272/2008/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü Metalik Civa, Belirli Civa Bileşikleri ve Karışımlarının Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesi nin Onayı ile ilgili 5871 sayılı Kanun ( tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmıştır. Bu Kanunun onaylanması ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır (Resmi Gazete: tarihli ve27304 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 67/548/AET sayılı Direktif; Tehlikeli Madde ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Paketlenmesi ve Etiketlenmesi ile ilgili Yönetmelik ile Türk mevzuatına aktarılmıştır. 2000/53/AT sayılı Direktifini karşılayan Ömrünü 12

13 İhracatının Yasaklanması ve Metalik Civanın Güvenli Bir Şekilde Depolanmasına İlişkin 1102/2008/AT Direktifi GÜRÜLTÜ 2002/49/EC Çevresel Gürültü Yönetimi ve Değerlendirilmesine ilişkin Direktif Tamamlamış Araçların Kontrolü Yönetmeliği 30 Aralık 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 999/31/AT Direktifini karşılayan Düzenli Depolama Yönetmeliği 26 Mart 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Hakkında Yönetmelik 1 Temmuz 2005 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir 13

AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE. Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı

AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE. Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı 1 İÇERİK AB Çevre Politikasının Amaçları ve İlkeleri Müzakere Süreci Türkiye nin

Detaylı

BÖLÜM 4 YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE

BÖLÜM 4 YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE BÖLÜM 4 YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... ii KISALTMALAR... iii 4. YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE... 4-1 4.1. Uluslararası (Hükümetler Arası Anlaşmalar

Detaylı

TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI

TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI BELEDİYE ATIKLARI Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yatırımları İşletmede : 59 İnşaat ve ihale safhası : 40 Plan-proje safhasında : 35 (yer seçimi aşamasında olanlar hariç) Metan

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ HAZIRLAYAN ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2013 AÇIKLAMA İlk "İl Çevre Durum Raporları Formatı"

Detaylı

AB ÇEVRE MÜZAKERELERİNDE TÜRKİYE UTKU TUNCAY

AB ÇEVRE MÜZAKERELERİNDE TÜRKİYE UTKU TUNCAY AB ÇEVRE MÜZAKERELERİNDE TÜRKİYE UTKU TUNCAY 1 1. GİRİŞ Çevre koruma, 20. yüzyılın tüm yer küreyi etkileyen çevre sorunları nedeniyle gelişmiş toplumların son dönemlerdeki en büyük sorunsalı haline gelmiştir.

Detaylı

caret A.Ş. LERIMAN Bilgilendirme Toplantısı

caret A.Ş. LERIMAN Bilgilendirme Toplantısı Arçelik-LG Klima Sanayi Klima ve Ticaret Sanayi A.Ş. ve Ti Sanayici Gözüyle Mevzuat Uygulamaları caret A.Ş. LERIMAN Bilgilendirme 20 Ekim 2008 Toplantısı KalDer Yeni Çevre Yönetmelikleri Neler Getirdi?

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2014-2017 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 ÇİZELGELER LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU EKİM 2009 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Sektörün Tanımı ve Sınıflandırılması 3 2.2 Türk Kimya Sektörü 6 2.3 Dünya da ve Avrupa

Detaylı

YÖNETMELİK ADI Ozon Tabakasini İncelten Maddelerin Azaltilmasina İlişkin Yönetmelik KELİME TANIMI

YÖNETMELİK ADI Ozon Tabakasini İncelten Maddelerin Azaltilmasina İlişkin Yönetmelik KELİME TANIMI 1-1 Trikloretan A1 ve A2 AB Abone Abone Absorbsiyon katsayısı Acı su KELİME TANIMI Ek-7'de yer alan Grup-V'te listelenen kontrole tabi maddeleri ve tüm izomerlerini Bu hükümleri yerine getirilirken A1;

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Politikaları ve AB Uyum Süreci

Türkiye de Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Politikaları ve AB Uyum Süreci Türkiye de Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Politikaları ve AB Uyum Süreci AB 7. Çerçeve Programı Kapsamında Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Projesi Çalıştayı Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İÇİNDEKİLER 1. MEVZUAT İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 3 1.1 MEVCUT DURUM... 3 1.2 İLERİYE DÖNÜK HEDEFİMİZ:... 3 2. ÇEVRE İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 4 2.1 ATIK YÖNETİMİ... 4 2.1.1 Düzenli Depolama Tesisleri ve

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU

KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU İÇERİK 1 SANAYİDE TÜRK ÇEVRE MEVZUATI UYGULAMALARI...6 1.1. Katı Atıkların Yönetimi...6 1.2. Sanayide Ambalaj Atıkları Yönetimi...7 1.2.1. Ambalaj Üreticilerinin Yükümlülükleri...8

Detaylı

TÜRKİYE DE DOĞA KORUMA ALANI UYGULAMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

TÜRKİYE DE DOĞA KORUMA ALANI UYGULAMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI İLE KARŞILAŞTIRILMASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ÇEVRE ANABİLİMDALI TÜRKİYE DE DOĞA KORUMA ALANI UYGULAMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI İLE KARŞILAŞTIRILMASI Yüksek Lisans Tezi S. Serhat

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Politikaları ve Entegre Ürün Yönetimi

Türkiye de Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Politikaları ve Entegre Ürün Yönetimi Türkiye de Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Politikaları ve Entegre Ürün Yönetimi REW İstanbul 2011, 7. Uluslararası Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Fuarı 10 Haziran 2011, TÜYAP Kongre

Detaylı

13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM

13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM 13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM İlk Ulusal Programın yayınlanmasından günümüze kadar Sosyal Politika ve İstihdam kapsamında kabul edilen mevzuat aşağıda gösterilmiştir. - 4641 sayılı Ekonomik ve Sosyal

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ ONDÖRDÜNCÜ REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ ONDÖRDÜNCÜ REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU PETROL PİYASASI MEVZUATI REVİZYON NO:14 DEĞİŞİKLİK KILAVUZU TEMMUZ 2011 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ ONDÖRDÜNCÜ REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU BÖLÜM BÖLÜM NO ÇIKACAK

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar

Detaylı

ÇEVRE HAKKINDA AB MÜKTESEBAT REHBERİ

ÇEVRE HAKKINDA AB MÜKTESEBAT REHBERİ ÇEVRE HAKKINDA AB MÜKTESEBAT REHBERİ MESS için CPS tarafından hazırlanmıştır. Ocak 2012 İstanbul & Brüksel All rights reserved. Corporate and Public Strategy 2012. 1 İÇERİK Önsöz Kısaltmalar BÖLÜM I: GİRİŞ

Detaylı

Türkiye de Çevresel Atıkların Hukuksal Temeli

Türkiye de Çevresel Atıkların Hukuksal Temeli Türkiye de Çevresel Atıkların Hukuksal Temeli Doç. Dr. Yusuf GÜNEŞ İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Çevre ve Orman Hukuku Anabilim Dalı İSTANBUL - 2010 Genel olarak Atık türleri Atıkların yönetimi

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1: - (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

GREEN KOCAELİ Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi

GREEN KOCAELİ Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi KOCAELİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Doğu Marmara Kalkınma Ajansı nın (MARKA) 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı GELİŞMİŞ REHABİLİTE VE ENDÜSTRİYEL

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ İMALAT SANAYİNDE YER ALAN FİRMALARIN ÇEVRE KONUSUNDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI. Proje Yüklenicisi: Yrd. Doç.Dr Abdülkadir Civan

ARAŞTIRMA PROJESİ İMALAT SANAYİNDE YER ALAN FİRMALARIN ÇEVRE KONUSUNDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI. Proje Yüklenicisi: Yrd. Doç.Dr Abdülkadir Civan ARAŞTIRMA PROJESİ İMALAT SANAYİNDE YER ALAN FİRMALARIN ÇEVRE KONUSUNDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI Proje Yüklenicisi: Yrd. Doç.Dr Abdülkadir Civan Fatih Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat

Detaylı

GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI...

GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI... 1983 2014-2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN YAPISINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR... iii KISALTMALAR... iv GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI... 3 Öncelik 1.1 Malların serbest dolaşımı kapsamında ilgili AB

Detaylı

BURSA İLİ 2013 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU

BURSA İLİ 2013 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU BURSA İLİ 2013 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU BURSA-2013-1 - İçindekiler A- HAVA... 3-12 A.1. Hava Kalitesi... 12 A.2. Hava Kalitesi Üzerine Etki Eden Unsurlar... 3-6 A.3. Hava Kalitesinin Kontrolü Konusundaki

Detaylı

KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR

KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR KASIM 2014 Bu Rapor io Çevre Çözümleri Araştırma Geliştirme Limited Şirketi tarafından, Kilis

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü LOGO ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Dindar ORMANOĞLU Enerji Yatırımları Şube Müdürü ARALIK 2011 İçerik Türkiye

Detaylı

7 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28257 YÖNETMELİK YERALTI SULARININ KİRLENMEYE VE BOZULMAYA KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

7 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28257 YÖNETMELİK YERALTI SULARININ KİRLENMEYE VE BOZULMAYA KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 7 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28257 YÖNETMELİK Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YERALTI SULARININ KİRLENMEYE VE BOZULMAYA KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (22.05.2015 TARİH VE 29363 SAYILI

Detaylı