Planlama ve İmar Oturum Konuları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Planlama ve İmar Oturum Konuları"

Transkript

1 KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ ÇALIŞTAYI Temmuz 2012 İstanbul T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yüklenici - Alt Yüklenici Planlama ve İmar Oturum Konuları İmar Uygulaması (18Md,10c) Nazım İmar Planı Uygulama İmar Planı İmar Planı Değişikliği ve Revizyonu Kamulaştırma KUDEB Afet Riski taşıyan Binaların Tespiti İmar Durum Belgesi İfraz Tevhid Terk İşlemleri Yoldan İhdas Parselasyon 1

2 İmar Uygulaması (3194/18) 3194 Sayılı İmar Kanunu nun 18. Maddesi uyarınca İmar Uygulaması aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır; 3194 Sayılı İmar Kanunu (1985)/Madde 18 İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakati aranmaksızın, birbirleri ile yol fazlaları ile kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve resen tescil işlemlerini yaptırmaya belediyeler yetkilidir. Belediye Meclisi Harita Müdürlüğü Kadastro Müdürlüğü Tapu Müdürlüğü İmar Uygulaması UML Sequence Diyagramı Düzenleme Bölgesi için Meclis Kararı Kadastral Bilgilerin Talebi Kadastro Haritaları Tapu Kayıtları Talebi Tapu Kayıtları Halihazır Haritanın Temini, Revizyonu Düzenleme Haritasının Hazırlanması Encümen Kararı ve Düzenleme Haritasının Tasdiki Düzenlemeye Giren Parsellerin Belirlenmesi Tapu Siciline Şerh Düşülmesi Yol genişlikleri ve korunacak yapılar dikkate alınmalıdır. İmar Adalarının Oluşumu Kadastro Koordinat Sistemi ile İmar Koordinat Sistemi ve Ölçeklerinin uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. Ada Aplikasyon Krokilerinin Düzenlenmesi İmar Adalarının Aplikasyonu Kadastro Ayırma Çaplarının Düzenlenmesi Karşılaştırılan alanlar eksik ya da farklı ise tapuda yeniden mukayese ile farkın giderilmesi gerekir. İmar Ada Alanlarının Kesin Hesabı Parsel Özet Cetvellerinin Hazırlanması DOPO>%40 ise farkın Bağış-Trampa-Kamulaştırma ile giderilmesi gerekmektedir. İmar Parsellerinin Oluşturulması ve Dağıtımı Parselasyon Planının Askı İlanı Parselasyon Planı Belediye Encümeni tarafından onaylanır ve 30 gün süre ile Parselasyon Planlarının Onaylanması askıya çıkarılır. İtirazlar incelenir. İmar Parsellerinin Aplikasyonu Parselasyon Planlarının Kontrolü Talebi Yeni Durumun Tapuya Tescil Edilmesi Son Durumun Vatandaşa Tebliğ Edilmesi 2

3 İmar Uygulaması UML Use Case Diyagramı Belediye Meclisi Düzenleme Bölgesi için Karar Al Düzenleme Haritasını Onayla Parselasyon Planlarını Askıya Çıkar Parselasyon Planlarını Onayla Belediye Halihazır Haritaları Al Düzenleme Haritasını Hazırla Düzenlemeye Giren Parselleri Belirle DOPO KOPO Hesapla Poligon Tesisleri, Ölçü ve Hesapları Yap Özet Cetvellerini Düzenle Harita Müdürlüğü Kadastro Müdürlüğü Kadastral Bilgileri Topla Kadastro Ayırma Çaplarını Düzenle Tapu Müdürlüğü Tapu Bilgilerini Topla İmar Adalarını Oluştur İmar Parsellerini Aplike Et İmar Parsellerini Oluştur Dağıt Tapu Siciline Şerh Düş Vatandaşa Tebliğ Et Tapuya Tescil İmar Müdürlüğü İmar Uygulaması Kullanılan / Üretilen Veri 3

4 İmar Uygulaması Kullanılan / Üretilen Veri İmar Uygulaması Kullanılan / Üretilen Veri 4

5 Nazım İmar Planı Nazım İmar Planı; varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak hâlihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla beraber bütün olan plandır. Belediye Meclisi İmar Müdürlüğü Harita Müdürlüğü Nazım İmar Planı Hazırlanması UML Sequence Diyagramı İmar Planı Hazırlama Kararı Alınması Planlama Alanının Sınırlarının Belirlenmesi Dökümanların Toplanması ve Araştırma Planlama alanının konumu ile ilgili bilgiler, Yönetim yapısı, idari bölünüş, sınırlar, Fiziksel yapı ve mevcut arazi kullanımı, Çevresel değerler ve koruma alanları, Afet verileri, afete maruz kalan alanlar, yerleşmeler ve özellikleri, Planlama alanı ile ilgili demografik, sosyal, ekonomik, kültürel, tarihi vb. bilgiler, Ulaşım ve enerji dahil teknik alt yapı, Askeri alanlar, Mülkiyet yapısı, Yerleşmelerle ilgili yerel özellikler, Planlama alanının özelliğine göre diğer konular. (ilgili kurum ve kuruluşlardan) Halihazır Harita Temini Halihazır Harita Plan Öncesi Ön Bilgi Amaçların Belirlenmesi, Hedeflerin Saptanması Toplanan Bilgilerin Değerlendirilmesi, Analiz Edilmesi Sonuçların Değerlendirilmesi Plan Kararları, Planlamaya Geciş Analiz Paftaları Eşik sentezi -Arazi Kullanım Durumu Gelişme potansiyelinin üst sınırı -Eğim Analizi Projeksiyonlar -Dereler -Nüfus projeksiyonları -Jeolojik Durum -Sektörel projeksiyonlar -Yapılara ait fiziksel veriler -Ulaşım talebinin belirlenmesi -Taks Değerleri -Kaks Değerleri -Yoğunluk Analizi -Doku Analizi -Mülkiyet Durumu -Arazi Değerleri -Mevcut Ulaşım Ağı ve Sorunları -Ulaşım Zonları -Üst Plan Kararları Sentez Paftaları Kadastro Paftaları -Doğal Eşik Sentezi -Sentez İmar Planına esas -Yerleşilebilir Alanlar jeolojik- jeoteknik rapor Plan Belgesi, Plan Notları, Plan Raporu Belediye Meclisi veya İl Genel Meclisi Onayı Yürürlük Planlar 1 ay süre ile askıya çıkar. Gelen itirazlar da 15 gün İlan-Askı içinde değerlendirilir. İtirazları Değerlendirme Planların Kesinleşmesi Planlama alanının genel tanım -Bölge içinde ve çevresinde yeri -Ekonomik yapı -Çevresel yapı Mekan oluşumu -Tarihsel çevre -Kent estetiği Fiziksel yapı-çevresel kaynaklar -Jeomorfolojik ve topoğrafik eşikler -İklim -Bitki örtüsü -Jeolojik durum, deprem,akarsular, taşkın durumu, -Toprak kabiliyeti, sulama, -İçme ve kullanma suyu sağlanan kaynaklar, -Maden kaynakları, -Görsel değerler, görü noktaları, -Çevre sorunları yönünden durum, Nüfus, demografik yapı -Nüfus değişimi, -Yerleşime göç-dışa göç -Nüfus yapısı, Sosyal yapı Ekonomik yapı -Çalışanların ekonomik faaliyetlere dağılımı, -Gelir düzeyi,gelirle ilgili endeksler, gelir dağılımı, işsizlik ve marjinal Sektör, -Tarım ve madencilik sektörü, -Sanayi sektörü, -Hizmetler sektörü, Bugünkü alan kullanımı ve alt yapı -Konut alanları, -Bölgesel merkez, merkezi iş alanı, -Sanayi yerleşme alanı -Yeşil alanlar, -Kentsel sosyal donanım, -Tarım, -Orman, -Askeri alanlar, -Mezarlıklar, Kentsel ulaşım ve teknik alt yapı Mülkiyet durumu ve arazi değerleri Önceki plan kararları, uygulama, etkinliği Gelişme eğilimleri,finansman analizi, üst plan karaları ve ya 5

6 Belediye Nazım İmar Planı Hazırlanması UML Use Case Diyagramı Nazım İmar Planı Yapım Kararı Al Planı Askıya Çıkar Belediye Meclisi İtirazları Değerlendir Planlama Alanının Sınırlarını Belirle Kurum Görüşlerini Al İmar Müdürlüğü Uygun Senaryoyu Seç Planı Onayla Plan İçin Ön Hazırlıkları Yap Toplanan Verileri Değerlendir Plan Belgesi, Plan Notları, Plan Raporu Hazırla Plan Senaryoları Hazırla Halihazır Haritaları Temin Et Harita Müdürlüğü Nazım İmar Planı Kullanılan / Üretilen Veri 6

7 Uygulama İmar Planı Uygulama İmar Planı; tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plandır. Uygulama İmar Planı Hazırlanması UML Sequence Diyagramı Belediye Meclisi İmar Müdürlüğü Harita Müdürlüğü 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına Uygun Olarak İmar Planı Hazırlama Kararı Alınması Planlama Alanının Sınırlarının Belirlenmesi Halihazır Harita Temini Halihazır Harita Dökümanların Toplanması ve Araştırma Planlama alanının konumu ile ilgili bilgiler, Yönetim yapısı, idari bölünüş, sınırlar, Plan Öncesi Ön Bilgi Fiziksel yapı ve mevcut arazi kullanımı, Çevresel değerler ve koruma alanları, Amaçların Belirlenmesi, Hedeflerin Saptanması Afet verileri, afete maruz kalan alanlar, yerleşmeler ve özellikleri, Planlama alanı ile ilgili demografik, sosyal, Toplanan Bilgilerin Değerlendirilmesi, Analiz Edilmesi ekonomik, kültürel, tarihi vb. bilgiler, Ulaşım ve enerji dahil teknik alt yapı, Sonuçların Değerlendirilmesi Askeri alanlar, Mülkiyet yapısı, Yerleşmelerle ilgili yerel özellikler, Plan Kararları, Planlamaya Geciş Planlama alanının özelliğine göre diğer konular. (ilgili kurum ve kuruluşlardan) Analiz Paftaları Eşik sentezi -Arazi Kullanım Durumu Gelişme potansiyelinin üst sınırı -Eğim Analizi Projeksiyonlar -Dereler -Nüfus projeksiyonları -Jeolojik Durum -Sektörel projeksiyonlar -Yapılara ait fiziksel veriler -Ulaşım talebinin belirlenmesi -Taks Değerleri -Kaks Değerleri -Yoğunluk Analizi -Doku Analizi -Mülkiyet Durumu -Arazi Değerleri -Mevcut Ulaşım Ağı ve Sorunları -Ulaşım Zonları -Üst Plan Kararları Sentez Paftaları Kadastro Paftası -Doğal Eşik Sentezi İimar planına esas -Sentez jeolojik- jeoteknik rapor -Yerleşilebilir Alanlar Plan Belgesi, Plan Notları, Plan Raporu Belediye Meclisi Onayı Yürürlük Planlar 1 ay süre ile askıya çıkar. Gelen itirazlar da 15 gün İlan-Askı içinde değerlendirilir. İtirazları Değerlendirme Büyükşehir Belediyesi Onayı Planların Kesinleşmesi Büyükşehir Bel. Sınırları İçerisinde Planlama alanının genel tanım -Bölge içinde ve çevresinde yeri -Ekonomik yapı -Çevresel yapı Mekan oluşumu -Tarihsel çevre -Kent estetiği Fiziksel yapı-çevresel kaynaklar -Jeomorfolojik ve topoğrafik eşikler -İklim -Bitki örtüsü -Jeolojik durum, deprem,akarsular, taşkın durumu, -Toprak kabiliyeti, sulama, -İçme ve kullanma suyu sağlanan kaynaklar, -Maden kaynakları, -Görsel değerler, görü noktaları, -Çevre sorunları yönünden durum, Nüfus, demografik yapı -Nüfus değişimi, -Yerleşime göç-dışa göç -Nüfus yapısı, Sosyal yapı Ekonomik yapı -Çalışanların ekonomik faaliyetlere dağılımı, -Gelir düzeyi,gelirle ilgili endeksler, gelir dağılımı, işsizlik ve marjinal Sektör, -Tarım ve madencilik sektörü, -Sanayi sektörü, -Hizmetler sektörü, Bugünkü alan kullanımı ve alt yapı -Konut alanları, -Bölgesel merkez, merkezi iş alanı, -Sanayi yerleşme alanı -Yeşil alanlar, -Kentsel sosyal donanım, -Tarım, -Orman, -Askeri alanlar, -Mezarlıklar, Kentsel ulaşım ve teknik alt yapı Mülkiyet durumu ve arazi değerleri Önceki plan kararları, uygulama, etkinliği Gelişme eğilimleri,finansman analizi, üst plan karaları ve ya 7

8 Uygulama İmar Planı Hazırlanması UML Use Case Diyagramı Belediye Uygulama İmar Planı Yapım Kararı Al Planı Onayla Halihazır Haritaları Temin Et Büyükşehir Belediyesi Planı Onayla Planı Askıya Çıkar Kurum Görüşlerini Al Belediye Meclisi Belediye Meclisi İtirazları Değerlendir Plan Belgesi, Plan Notları, Plan Raporu Hazırla Harita Müdürlüğü Planlama Alanının Sınırlarını Belirle Toplanan Verileri Değerlendir İmar Müdürlüğü Plan İçin Ön Hazırlıkları Yap Uygun Senaryoyu Seç Plan Senaryoları Hazırla Uygulama İmar Planı Kullanılan / Üretilen Veri 8

9 İmar Planı Değişikliği Ve Revizyonu İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ: tarihli Resmi Gazete ve sayılı mükerrer Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik te imar planı değişikliği, Plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, teknik ve sosyal donatı dengesini bozmayacak nitelikte, bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelere dayanan, kamu yararının zorunlu kılması halinde yapılan plan düzenlemeleridir. olarak tanımlanmıştır. İMAR PLANI REVİZYONU: tarihli Resmi Gazete ve sayılı mükerrer Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik te imar planı revizyonu, Her tür ve ölçekteki planın ihtiyaca cevap vermediği veya uygulamasının mümkün olmadığı veya sorun yarattığı durumlar ile üst ölçek plan kararlarına uygunluğun sağlanması amacıyla planın tamamının veya plan ana kararlarını etkileyecek bir kısmının yenilenmesi sonucu elde edilen plandır. olarak tanımlanmıştır. İmar Planı Değişikliği UML Sequence Diyagramı Kurum / Kişi İmar Müdürlüğü Tapu Sicil Müdürlüğü Kadastro Müdürlüğü Belediye Meclisi Bakanlık Müellif Zabıta Müdürlüğü İmar planı değşkliği isteği Gerekli belgelerin listesi Tapu kaydı isteği Tapu kaydı Kadastro çapı isteği Kadastro çapı Belgeler ile başvuru Yerinde inceleme Değişiklik onayı isteği İnceleme Değişiklik onayı isteği Onay Onay Onay İnceleme İmar planı değişikliği isteği İmar planı değişikliği İmar planı deişikliği Değişiklik yapılmış imar planın askıya alınması isteği Olası itirazlar için değişikliği yapılmış plan 30 gün askıda tutulur. Plan onayı isteği Onay Değişikliği yapılmış imar planı 9

10 İmar Planı Revizyonu UML Sequence Diyagramı İmar Müdürlüğü Belediye Meclisi Bakanlık Müellif Zabıta Müdürlüğü İmar planı revizyonu isteği İnceleme İmar planı revizyonu onay isteği Onay Onay İnceleme İmar planı revizyonu isteği Revize edilmiş imar planı İmar planı revizyonu Revizyon imar planının askıya alınması talebi Olası itirazlar için revizyon imar planı 30 gün askıda tutulur. revizyon imar planı Onay Revize edilmiş imar planının bir kopyası İmar Planı Değişikliği Ve Revizyonu UML Use Case Diyagramı Tapu Sicil Müdürlüğü Belediye Tapu kaydı iste Gerekli evrakların listesini ver Tapu kaydı ver İtirazı yerinde incele İmar planı tadilatı talep et İtiraz dosyasını belediye meclisine ilet Tapu Sicil Müdürlüğü Kadastro Müdürlüğü Kadastro çapı iste İstekli kurum yada kişi İtirazı incele ve Şehir bölge plancısından imar planı tadilatı iste karar ver Kadastro çapı ver Tadilatı yapılmış planı İmar Müdürlüğü askıya alınması için zabıta müdürlüğüne yolla Belediye Meclisi Kadastro Müdürlüğü İlgili kurum ve birimlere bilgilendirme yap Tadilatı yapılmış imar planını 30 gün askıda tut İmar planı tadilatı yap Zabıta Müdürlüğü Şehir Bölge Plancısı 10

11 İmar Planı Değişiklği Ve Revizyonu için Kullanılan / Üretilen Veri İş Adı / Sorumlusu / Ü/K INSPIRE Veri Katmanı / Geometrisi / Ölçek / Öznitelik ve Değerleri İlişkiler, Kurallar ve Açıklaması Düzeyi Tema No Detay Sınıfı Özelliği Çözünürlük Kısıtlamalar İmar Planı Tadilatı Belediye K 17 Kadastral Ada Alan 1/1000 Niteliği, Ada No, İl Adı, İlçe Adı, Mahalle Adı, Yüzölçümü Ü/ K 17 İmar Adası Alan 1/1000 Niteliği, Ada No, İl Adı, İlçe Adı, Mahalle Adı, Yüzölçümü, TAKS, KAKS, Emsal, Ön Bahçe, Arka Bahçe, Yan Bahçe K 18 Kadastral Alan 1/1000 Niteliği, Parsel No, Ada No, Parsel Yüzölçümü, İl, İlçe, Mahalle, Mevki, Yapı Durumu K 18 İmar Parseli Alan 1/1000 Niteliği, Parsel No, Ada No, Yüzölçümü, TAKS, KAKS, İl, İlçe, Mahalle, Mevki, İtiraz Sebebi K 87 Bina Alan 1/1000 Bina Adı, Kullanım Türü, Kat Adedi, Yüzölçümü Parsel İle Tapu İlişkili Olmalı. Parsel İle Tapu İlişkili Olmalı. K 21 Kadastral Yol Çizgi Yol Numarası, Yol Adı, Genişlik K 21 İmar Yolu Çizgi Yol Numarası, Yol Adı, Genişlik K 2 Jeodezik Tesis Nokta Türü, Nokta No Kamulaştırma Kamulaştırma, devlet ve kamu tüzel kişileri tarafından kamu yararı için gerekli gerçek ve hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların ve kaynakların kanunla gösterilen esas ve usullere göre yetkili organlarca verilen karar uyarınca ve parası peşin ya da 2942 sayılı kanunun 3. Maddesinin 2. fıkrasında belirlenen taksitle ödenerek mülkiyetinin alınması veya irtifak kurulmasıdır. 11

12 Belediye Encümeni Kamulaştırma Müdürlügü İmar Müdürlüğü Kadastro Müdürlüğü Tapu Müdürlüğü Kamulaştırma UML Sequence Diyagramı Büyükşehir Belediyelerinde Kamulaştırma Müdürlüğü Diğer Belediyelerde Emlak İstimlak Müdürlüğü Kamu Yararı Kararı 5 Yıllık İmar Uyg. Programı İçinde değil ise proje istenir. İmar Durumu Talebi İmar Durumu Çap ve Aplikasyon Krokisi Talebi Çap ve Aplikasyon Krokisi Tapu Kaydı Talebi Tapu Kaydı Gerekli Ölçülerin Yapılması ve Kamulaştırma Planının Hazırlanması Kamulaştırma Planının Onaylanması Kamulaştırma Kararı Alınması Tapuya Şerh Düşülmesi Kıymet Takdir Komisyonunun Kurulması ve Rayiç Bedelin Belirlenmesi Taşınmaz Bedelinin Bankada Bloke Edilmesi Anlaşma sağlanırsa ödeme yapılır. {Eğer malik rayiç bedelini kabul etmez ise uzlaşma komisyonu ile pazarlık yapılır.} Rayiç Bedelin Mal Sahibine Ödenmesi Anlaşma sağlanamazsa Mahkeme tarafından bedel tespiti yapılır. İdare veya malik bedele karşı Yargıtay'a itiraz eder. Yargıtay'dan son karar çıkar ve onanır. Taşınmazın Hazine adına Tapuya Tescil Edilmesi Kamulaştırma UML Use Case Diyagramı Belediye Kadastro Müdürlüğü İdare «extends» «extends» Kamulaştırma Kararı Al Kamulaştırma Planını Onayla Rayiç Bedeli Belirle Gerekli Ölçüleri Yap Kamu Yararı Kararı Al İmar Durumu İste Kamulaştırma Planını Hazırla Kamulaştırma Müdürlüğü «extends» Çap ve Aplikasyon Krokisi İste Tapu Müdürlüğü Rayiç Bedeli Bankada Bloke Et İmar Durumu Hazırla Tapu Kayıtlarını İste Taşınmaz Bedelini Mal Sahibine Öde İmar Müdürlüğü Tapuya Şerh Düş Tapuya Tescil Et 12

13 Kamulaştırma Kullanılan / Üretilen Veri Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu-KUDEB İl özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ve Bakanlıkça izin verilen belediyeler bünyesinde kurulan koruma, uygulama ve denetim bürolarıdır. Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları 2863/5226 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu nun ve 57 nci maddeleri uyarınca hazırlanarak, te yürürlüğe giren Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri gereğince kurulur. 13

14 Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu-KUDEB KUDEB in görevleri; İmar Kanunu nun 21. Maddesinde belirtilen ruhsata tabi olmayan tadilat- tamirat izinlerini vermek, Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan kararların takibini yapmak, Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun bulunan Restorasyon Projesine göre yapılan uygulamalarının denetimini yapmak, Esaslı onarım ve/veya tadilat-tamirat uygulamaları sonrasında Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlemektir. KUDEB Basit Onarım İzni UML Sequence Diyagramı İstekli KUDEB Kültür ve Tabiat VarlıklarınıKoruma Bölge Kurulu Grup Kararı Talebi Grup Kararı Dilekçe ile başvuru Raportör yerinde incelemeye gider. İzin belgesi düzenlenir. Basit onarım yapılır. Onarımın denetlenmesi için başvuru yapılır. Raportör yerinde incelemeye gider. Uygunluk belgesi düzenlenir. 14

15 KUDEB Basit Onarım İzni UML Use Case Diyagramı KUDEB İzin için Başvuru Yap Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Yerinde İncelemeye Git İzin Belgesi Düzenle İstekli Grup Kararı Ver (Onarımdan Sonra) Yerinde İncelemeye Git Raportör (KUDEB) Uygunluk Belgesi Düzenle KTVKBK KUDEB Basit Onarım İzni Kullanılan / Üretilen Veri İş Adı / Açıklamas ı Basit Onarım İzni Sorumlus Ü/K INSPIRE Veri Geometris Ölçek / Öznitelik Ve Değerleri u/düzeyi Tema No Katmanı / i/özelliği Çözünürlü Detay Sınıfı k Belediye K 18 İmar Parsel Alan 1/1000 Parsel_Tipi, Parsel No,Yuzolcum, Tapu Ref. Mahalle Ref, Yüzölçüm K 18 Kadostro Alan 1/1000 Parsel_Tipi, Parsel No, Parseli Ada_No, Tapu Ref. Mahalle Ref, Yüzölçüm İlişkiler, Kurallar Ve Kısıtlamalar Parsel İle Tapu İlişkili Olmalı, Taks Ve Kaks Değerlerine Uygun Bina Kat Adedi Ve Bina Alanıve Yüksekliği Belirlenir. Parsel İle Tapu İlişkili Olmalı K 8 İlçe Alan 1/1000 Ilce_Id, Ilce_Adı, K Koruma Alan 1/1000 Koruma_türü, Yalnızca II. Grup eski Alanı Koruma_derecesi eserler KUDEB tarafından değerlendirilmektedir. 15

16 Afet Riski Taşıyan Binaların Tespiti Afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmeye dair usul ve esaslar bu iş kapsamındadır. Afet Riski Taşıyan Binaların Tespiti UML Sequence Diyagramı Belediye (İdare) Malik Lisanslı Kurum/Kuruluş Tapu Müdürlüğü Yapının riskinin tespit edilmesi Yapının riskinin tespit edilmesi Riskli yapıların Tapu Kütüğünün Beyanlar hanesine belirtilmesi Hazineye veya diğer kurumlara ait taşınmazların belirlenmesi Diğer kurumlara ait taşınmazların idareye bedelsiz terk edilmesi Riskli alanlarda imar ve yapılaşma faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması Riskli yapıların yıktırılması Riskli yapıların yıktırılması Maliklere geçici konut tahsisi veya kira yardımı yapılması Maliklerle anlaşılamaması durumunda acele kamulaştırma yoluna gidilmesi 16

17 Afet Riski Taşıyan Binaların Tespiti UML Use Case Diyagramı Belediye (İdare) Tapu Müdürlüğü Hazineye veya diğer kurumlara ait taşınmazları belirle Riskli yapıları yık Yapının riskini tespit et Riskli alanlarda imar ve yapılaşma faaliyetlerini durdur Belediye (İdare) Riskli yapıları Tapu Kütüğü Beyanlar hanesinde belirt Afet Riski Taşıyan Binaların Tespiti Kullanılan / Üretilen Veri 17

18 Afet Riski Taşıyan Binaların Tespiti Kullanılan / Üretilen Veri İmar Durum Belgesi İmar durum belgesi, imar planına göre malikin taşınmazıyla ilgili yapabileceği fiili uygulamaları düzenleyen ve gösteren belgedir. 18

19 İmar Durum Belgesi UML Sequence Diyagramı İmar Durum Belgesi UML Use Case Diyagramı 19

20 İmar Durum Belgesi için Kullanılan / Üretilen Veri İş Adı / Sorumlusu / Ü/K INSPIRE Veri Katmanı / Geometrisi/ Ölçek / Öznitelik ve Değerleri İlişkiler, Kurallar ve Açıklaması Düzeyi Tema No Detay Sınıfı Özelliği Çözünürlük Kısıtlamalar İmar Durum Tapu Sicil K 18 Tapu Tablo Adı, Soyadı, Baba Adı, Tc Kimlik No, Şerh Belgesi Müdürlüğü Ada No, Parsel No, İl, İlçe, Mahalle, Mevkii, Cilt, Sayfa, Pay, Payda, Kayıt Tarihi, Edinme Sebebi, Belediye K 18 Parsel Alan 1/1000 Parsel Türü, Parsel No, Ada No, Nitelik, Dava Durumu, Yüzölçüm K 87 Bina Alan 1/1000 Bina Adı, Bina No, Kat Adedi, Yükseklik, UAVT No K 21 Yol Çizgi 1/ 1000 UAVT No, Adı, Genişlik, Tanıtım Kodu, Kaplama Türü, K 144 İmar Adası Alan 1/1000 TAKS, KAKS, Yapı Yüksekliği, Kat Adedi, Nizam, Cephe, Ön Bahçe, Arka Bahçe, Yan Bahçe, Notlar, İfraz 3194 sayılı İmar Kanunu nun 15. ve 16. Maddeleri uyarınca ifraz ( ayırma) işlemi, tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın birden fazla parsele ayrılmasıdır sayılı İmar Kanunu nun 16.maddesi gereğince, Belediye ve mücavir alan hudutları içindeki gayrimenkullerin re'sen veya müracaat üzerine tevhid veya ifrazı, bunlar üzerinde irtifak hakkı tesisi veya bu hakların terkini, bu Kanun ve yönetmelik hükümlerine uygunluğu belediye encümenleri veya il idare kurullarınca onaylanır 20

21 İfraz Parselasyon niteliğinde olan ifraz; imar parsellerini oluşturmak amacıyla ve parseller içerisinde yol, meydan, yeşil alan, park, otopark vb. kamu hizmetlerine ayrılan yerlerden herhangi birini kapsayacak şekilde yapılan ayırma işlemidir. Parselasyon niteliğinde olmayan ifraz; kamu hizmetlerine terk edilecek alanları kapsamında bulundurmayan ve yalnızca bir parselin birden fazla parçalara ayrılması işlemidir. İfraz UML Sequence Diyagramı 21

22 İfraz UML Sequence Diyagramı İş Adı / Açıklaması İfraz (Ayırma) İşlemi Sorumlusu/Düzeyi Ü/K INSPIRE Veri Katmanı / Geometrisi/Özel Ölçek / Öznitelik Ve Değerleri İlişkiler, Kurallar Ve Tema No Detay Sınıfı liği Çözünürlük Kısıtlamalar Şerh, beyan, hak Tapu Sicil Müdürlüğü K B*18 Tapu Bilgisi Tablo İl Adı, İlçe Adı, Mahalle Adı, Köy Adı, Sokak Adı, ve kısıtlamalar Mevkii, Pafta No, Ada No, Parsel No, Yüzölçüm,, Malik, Kadastro Müdürlüğü K 18 Kadastro Parseli Poligon 1/1000 Pafta No, Ada No, Parsel No, Yüzölçüm, Nitelik Parsel ile tapu ilişkili olmalıdır. Kadastro Müdürlüğü K Detay Aplikasyon Krokisi Tablo Aplikasyon Noktaları, Aplikasyon Nokta Koordinatları, AplikasyonÖlçme Değerleri,Pafta no, Ada no, Parsel no, Tapu yüzölçümü, Aplikasyon tarihi Aplikasyon krokisinde aplikasyon ölçü değerleri ile birlikte poligon noktaları ve parsel köşe noktalarve koordinatları, aplikasyon ölçü değerleri gösterilir. Belediye K 18 İmar Parseli Poligon 1/1000 Pafta No, Ada No, ParselNo, Yüzölçüm Parsel İle tapu ilişkili olmalı. TAKS, KAKS, hmax, kat sayısı, emsal, ön bahçe, yan bahçe, arka bahçe K B*87 İnşaat İstikamet Rölövesi İlçe Adı, Mahalle Adı, Sokak Adı, Pafta No, Parsel No, İmar Durumu Sayısı, İmar Durumu Tarihi, İmar Durumu No, Röperli kroki tarihi, Röperli Kroki No, İmar İstikameti Köşe Noktaları ve koordinatları İstikamet rölövesi, kadastro parseli (çap) üzerine imar istikametinin işlenerek projeye altlık olmak üzere hazırlanan belgedir. Belediye K B*18 İmar Durumu Belgesi Pafta no, Ada no, Parsel no, KAKS, TAKS, İnşaat Cephe-Derinlik, İnşaat Tarzı, Saçak Seviyesi, Kat Adedi, İmar Durumu Sayı/Tarih/No K 21 Yol Çizgi 1/1000 Yol Genişliği, Yol Türü, Yol Adı K 87 Bina Poligon Bina No, Bina Tipi, KullanımTürü, Kat Adedi Kadastro Müdürlüğü K B*18 Ölçü Krokisi Pafta No, Ada No, Parsel No, Yapı Durumu, İl Adı, İlçe Adı, Mahalle Adı, Poligon Nokta, Köşe Noktaları, Köşe Koordinatları, Ölçü Değerleri Kadastro Müdürlüğü K/Ü 2 Jeodezik Tesisler Nokta Nokta Tipi, Nokta No, Tesis Türü, Kot BÖHHBÜY madde 25,26,27 gereğince poligon tesisi ve ölçmeleri K/Ü B*2 Röper Krokileri İl Adı, İlçe Adı,Mahalle Adı,Köy Adı, Sokak Adı, BÖHHBÜY Ek-6 formatında hazırlanır Mevkii, Nokta No, Nokta Tipi, Tesis Türü, Kot, Röper ölçüleri LİHKAB Ü B*2 Rölöve Ölçü İl Adı, Mahalle Adı, İlçe Adı, Köy Adı, Parsel No, Halihazır harita ile ilişkili olacaktır. Krokileri Pafta No, Ada No, Yapı Durumu, Poligon Noktaları, Köşe Noktaları Belediye Ü B*18 Ayırma Haritası 1/500 İl Adı, Mahalle Adı, İlçe Adı, Köy Adı, Pafta No, Ada No, Parsel No Bu katman kadastro müdürlüğü tarafından istenmektedir. Ü B*18 İfraz Haritası 1/1000 İl Adı, Mahalle Adı, İlçe Adı, Köy Adı, Pafta No, Ada No, Parsel No, Yeni Parsel No, Yüzölçümü 22

23 Tevhid 3194 sayılı İmar Kanunu nun 15. ve 16. maddeleri uyarınca tevhid( birleştirme) işlemi, birbirine bitişik birden çok parselin bir parsel haline dönüştürülmesidir. Uygulamada gerek miras yolu ile parsellerin bölünmesinden, gerekse parselin imar parseli içinde kalan kısmının yeterli büyüklükte olmamasından dolayı, imara uygun olmayan parseller oluşabilmektedir. Bu şekilde oluşumların sonucunda küçük parsel sahipleri parsellerini birleştirerek yapılaşma yoluna gidebilmektedirler. Bundan başka, yola yeterince cephesi veya yeterince derinliği olmayan parsellerin de tevhid işlemine ihtiyacı olmaktadır Tevhid UML Sequence Diyagramı 23

24 Tevhid UML Sequence Diyagramı İş Adı / Açıklaması Sorumlusu/Düzeyi Ü/K INSPIRE Tema No Veri Katmanı / Detay Sınıfı Geometrisi/ Ölçek / Çözünürlük Öznitelik Ve Değerleri İlişkiler, Kurallar Ve Özelliği Kısıtlamalar Tevhid (Birleştirme İşlemi) Tapu Sicil Müdürlüğü K B*18 Tapu Bilgisi Tablo İl Adı, İlçe Adı, Mahalle Adı, Köy Adı, Sokak Adı, Şerh, beyan, hak ve kısıtlamalar Mevkii, Pafta No, Ada No, Parsel No, Yüzölçüm,, Malik, Kadastro Müdürlüğü K 18 Kadastro parseli Poligon 1/1000 Pafta No, Ada No, Parsel No, Yüzölçüm, Nitelik Parsel ile tapu ilişkili olmalıdır. Kadastro Müdürlüğü K Detay Aplikasyon Krokisi Aplikasyon Noktaları, Aplikasyon Nokta Koordinatları, Aplikasyon Ölçme Değerleri, Pafta no, Ada no,parsel no, Tapu yüzölçümü, Aplikasyon tarihi Aplikasyon krokisinde aplikasyon ölçü değerleri ile birlikte poligon noktaları ve parsel köşe noktalarve koordinatları, aplikasyon ölçü değerleri gösterilir. Belediye K 18 İmar Parsel Poligon 1/1000 Pafta No, Ada No, ParselNo, Yüzölçüm Parsel İle tapu ilişkili olmalı. TAKS, KAKS, hmax, kat sayısı, emsal, ön bahçe, yan bahçe, arka bahçe K B*87 İnşaat istikamet rölevesi İlçe Adı, Mahalle Adı, Sokak Adı, Pafta No, Parsel İstikamet rölevesi, Kadastro No, İmar Durumu Sayısı, İmar Durumu Tarihi, İmar parseli (çap) üzerine imar Durumu No, Röperli kroki tarihi, Röperli Kroki No, istikametinin işlenerek projeye İmar İstikameti Köşe Noktaları ve koordinatları altlık olmak üzere hazırlanan belgedir. Belediye K 18 İmar Durumu Belgesi Pafta no, Ada no, Parsel no, KAKS, TAKS, İnşaat cephesi, Saçak Seviyesi, Kat Adedi İstekli tarafından tevhid işleminin yapılması için istenebilir.tevhid işleminin kontrolü sırasında yararlanılabilir. K 21 Yol Çizgi 1/1000 Yol Genişliği, Yol Türü, Yol Adı Kadastro Müdürlüğü K Detay Ölçü Krokisi Pafta No, Ada No, Parsel No, Yapı Durumu, İl Adı, İlçe Adı, Mahalle Adı, Poligon Nokta, Köşe Noktaları, Köşe Koordinatları, Ölçü Değerleri Kadastro Müdürlüğü K/Ü 2 Jeodezik Tesisler Nokta Nokta Tipi, Nokta No, Tesis Türü, Kot BOHHUY mad yersel tek ve gps tek.. Poligon.tesisi ve ölçmeleri. Kadastro Müdürlüğü K/Ü Detay Röper Krokileri İl Adı, İlçe Adı,Mahalle Adı,Köy Adı, Sokak Adı, Mevkii, Nokta No, Nokta Tipi, Tesis Türü, Kot, Röper ölçüleri LİHKAB Ü Detay Rölöve Ölçü Krokileri İl Adı, Mahalle Adı, İlçe Adı, Köy Adı, Parsel No, Halihazır Harita İle İlişkili Pafta No, Ada No, Yapı Durumu, Poligon Noktaları, Olacaktır. Köşe Noktaları Belediye Ü Detay Birleştirme Haritası 1/500 İl Adı, Mahalle Adı, İlçe Adı, Köy Adı, Pafta No, Ada Bu katman Kadastro Müdürlüğü No, Parsel No tarafından istenmektedir. Belediye Ü Detay Tevhid haritası 1/1000 İl Adı, Mahalle Adı, İlçe Adı, Köy Adı, Pafta No, Ada No, Parsel No, Yeni Parsel No, Yüzölçümü 24

25 Terk İşlemi 3194 sayılı İmar Kanunu nun 15. ve 16. maddesi gereğince, imar planının uygulanması esnasında taşınmaz malikleri tarafından imar planı çerçevesince taşınmazlarının bir kısmının ya da tamamının bedelli yada bedelsiz olarak kamuya (yol, yeşil alan, kamu vb.) terk edilmesi söz konusu olmaktadır. Kişi parseli üzerinde değişiklik yapmak istediğinde ( inşaat yapmak, ayırma, birleştirme vb.) mevcut imar durumuna göre bu işlemlerin yapılması gündeme gelmektedir. Terk İşlemi UML Sequence Diyagramı 25

26 Terk İşlemi UML Sequence Diyagramı İş Adı / Sorumlusu/ Ü/K INSPIRE Tema Veri Katmanı / Detay Geometrisi/ Ölçek / Çözünürlük Öznitelik Ve Değerleri İlişkiler, Kurallar Ve Açıklaması Düzeyi NO Sınıfı Özelliği Kısıtlamalar Terk İşlemi Tapu Sicil Müdürlüğü K B*18 Tapu Tablo İl Adı, İlçe Adı, Mahalle Adı,, Sokak Adı, Mevkii, Satış bedeli, Pafta No, Ada No, Parsel No, Yüzölçümü, Malik Kadastro Müdürlüğü Pafta No, Ada No, Parsel No, K 18 Kadastro Poligon Parseli 1/1000 Gayrimenkulun Niteliği Gayrimenkulun Sınırı Yüzölçümü, Komşuları Belediye K 18 İmar Parsel Poligon 1/1000 Pafta No, Ada No, Parsel No, Yüzölçüm Belediye K B*87 İnşaat İstikamet İlçe Adı, Mahalle Adı, Sokak Adı, Rölövesi Pafta No, Ada No, Parsel No, İmar Durumu, Röperli Kroki Tarih No, İmar İstikameti, Köşe Noktaları ve Koordinatları, İlgili İmar Planı/Tasdik Tarihi/No/Ölçeği/Paftası Belediye K 18 İmar Durumu Pafta No, Ada No, Parsel No, KAKS- Şerh, beyan, hak ve kısıtlamalar Parsel ile tapu ilişkili olmalıdır. Parsel İle Tapu İlişkili Olmalı. Taks, kaks, hmax, kat sayısı, emsal, ön/yan/ arka bahçe çekme İstikamet rölevesi, Kadastro parseli (çap) üzerine imar istikametinin işlenerek projeye altlık olmak üzere hazırlanan belgedir. TAKS, İnşaat cephe-tarzı, Saçak Seviyesi, Kat Adedi, İmar Durumu Sayı/Tarih/No Belediye K 21 Yol Çizgi 1/1000 Yol Genişliği, Yol Türü, Yol Adı Kadastro Müdürlüğü K detay Ölçü Krokisi Pafta No, Ada No, Parsel No, Yapı Durumu, İl Adı, İlçe Adı, Mahalle Adı, Poligon Nokta, Köşe Noktaları, Koordinatları, Ölçü Değerleri Kadastro Müdürlüğü Ü/K 2 Jeodezik Tesisler Nokta - Nokta Tipi, Nokta No, Tesis Türü, Kot ve Koordinatları Kadastro Müdürlüğü/ İl Adı, İlçe Adı, Mahalle Adı, Köy Adı, Ü/K B*2 Röper Krokileri varsa arşiv Belediye Sokak Adı, Mevkii, Nokta No, Nokta Tipi, Tesis Türü, Kot Ve Koordinatları, Röper Ölçüleri, Durum Krokisi Ü Detay Rölöve Ölçü Krokileri İl Adı, Mahalle Adı, İlçe Adı, Köy Adı, Parsel No, Pafta No, Ada No, Yapı Durumu, Poligon Noktaları, Köşe Noktaları Belediye Ü Detay Ayırma Haritası İl Adı, Mahalle Adı, İlçe Adı, Köy Adı, 1/500 Pafta No, Ada No, Parsel No Belediye Ü Detay Terk Haritası 1/1000 İlAdı, Mahalle Adı, İlçe Adı, Köy Adı, Pafta No, Ada No, Parsel No, Halihazır harita ile ilişkili olacak BÖHHBÜY madde 25,26,27 gereğince poligon tesisi ve ölçmeleri BÖHHBÜY Ek-6 formatında hazırlanır Halihazır harita ile ilişkili olacaktır. Bu katman Kadastro Müdürlüğü tarafından istenmektedir. 26

İMAR HUKUKU Seminer Notu

İMAR HUKUKU Seminer Notu İMAR HUKUKU Seminer Notu Bayındırlık, bayındır kılma, geliştirme, şenlendirme anlamında kullanılan "imar" sözcüğü; belediye sınırlarının içinde ve dışında yapılaşmaya ve yerleşmeye konu olan yerlerin belirli

Detaylı

6677-6679 İMAR KANUNU (1)(2)

6677-6679 İMAR KANUNU (1)(2) 6677-6679 İMAR KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 3194 Kabul Tarihi : 3/5/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 9/5/1985 Sayı : 18749 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 378 BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- Bu yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 2- Bu yönetmelik,

Detaylı

Arazi Yönetimi Ders Notları. Yrd. Doç Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ

Arazi Yönetimi Ders Notları. Yrd. Doç Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ Arazi Yönetimi Ders Notları Yrd. Doç Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ MÜLKİYET İMAR İLİŞKİSİ Sunu Akışı Giriş İmar ve mülkiyet kavramlarının tanımı Anayasa kapsamında mülkiyet kavramı Yeni Türk Medeni Kanunu

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 31 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: T

Detaylı

6677-6679 İMAR KANUNU (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

6677-6679 İMAR KANUNU (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 6677-6679 İMAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 3194 Kabul Tarihi : 3/5/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 9/5/1985 Sayı : 18749 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 378 Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İMAR KANUNU (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İMAR KANUNU (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İMAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 3194 Kabul Tarihi : 3/5/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 9/5/1985 Sayı : 18749 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 378 Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Detaylı

İmar Uygulaması I Dersi

İmar Uygulaması I Dersi İmar Uygulaması I Dersi Ders Notları Hazırlayan: Öğr. Gör. Emre İNCE 1 Kamu Ölçmeleri Gerekli mevzuata dayanılarak; toplum ve kamu yararına yapılan ölçme işlemlerine kamu ölçümleri denir. Karayollarının;

Detaylı

22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR. : Konya Büyükşehir Belediyesini,

22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR. : Konya Büyükşehir Belediyesini, 22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR Konya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI. Mülkiye Müfettişi. Sayı: 185/100 TEFTİŞ RAPORU YILI: 2012 TEFTİŞ EDEN

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI. Mülkiye Müfettişi. Sayı: 185/100 TEFTİŞ RAPORU YILI: 2012 TEFTİŞ EDEN T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mülkiye Müfettişliği Sayı: 185/100 TEFTİŞ RAPORU YILI: 2012 TEFTİŞ YERİ İLİ : SİNOP İLÇESİ : - TEFTİŞ EDEN Mülkiye Müfettişi : Halil BERK TEFTİŞ EDİLEN Daire : Sinop Belediyesi

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNU

3194 SAYILI İMAR KANUNU 3194 SAYILI İMAR KANUNU Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ndan Kabul Tarihi: 03 Mayıs 1985 1- RG.18749-1985-3194-İmar Kanunu 2- RG.20158-1989-3194 Sayılı İmar Kanunu-Değişiklik BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNU

3194 SAYILI İMAR KANUNU 3194 SAYILI İMAR KANUNU MADDE 1 -AMAÇ : Bu Kanun, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. MADDE 2 -KAPSAM

Detaylı

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ Meclis Kararı Tarihi ve Sayısı : 15.06.2007-1512 Yürürlük Tarihi : 23.06.2007 (Değişik: 14.10.2011-2354 sayılı Meclis Kararı ile) (Değişik:

Detaylı

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ I İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 GENEL HÜKÜMLER... 1 AMAÇ... 1 MADDE 1.01... 1 KAPSAM... 1 MADDE 1.02... 1 YASAL DAYANAK... 1 MADDE 1.03... 1 İMAR PLANLARININ ÖNCELİĞİ... 1 MADDE

Detaylı

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ I İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 GENEL HÜKÜMLER... 1 AMAÇ... 1 MADDE 1.01... 1 KAPSAM... 1 MADDE 1.02... 1 YASAL DAYANAK... 1 MADDE 1.03... 1 İMAR PLANLARININ ÖNCELİĞİ... 1 MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç 14 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29030 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MADDE 3 Herhangi bir saha, her ölçekteki plan esaslarına, bulunduğu bölgenin şartlarına ve yönetmelik hükümlerine aykırı maksatlar için kullanılmaz.

MADDE 3 Herhangi bir saha, her ölçekteki plan esaslarına, bulunduğu bölgenin şartlarına ve yönetmelik hükümlerine aykırı maksatlar için kullanılmaz. İMAR KANUNU KANUN NO: 3194 İMAR KANUNU Kabul Tarihi: 3 Mayıs 1985 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 9 Mayıs 1985 Sayı: 18749 5.t. Düstur, c.24 s. BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ : MADDE 1 Bu Kanun, yerleşme

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini

Detaylı

Yetki ve Sorumluluklar MADDE l.04 Bu yönetmelikte belediyelere bırakılmış olan takdir yetkileri ve sorumlulukları belediye başkanlığına aittir.

Yetki ve Sorumluluklar MADDE l.04 Bu yönetmelikte belediyelere bırakılmış olan takdir yetkileri ve sorumlulukları belediye başkanlığına aittir. İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM Amaç MADDE l.0l Bu yönetmeliğin amacı,istanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı,belediye ve Mücavir alan sınırları içerisindeki yerleşme yerleri ile yapılaşmaların,imar

Detaylı

1. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

1. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 2. Tevhit İfraz İşlemleri: İlçemiz genelinde 35 adet İfraz-Tevhit işlemi, 1 adet 3194 Sayılı İmar Kanunun 18.maddesi ugereği toplam 102.000 m² lik bir alanda imar uygulaması

Detaylı

Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelge

Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelge Sayı : B.09.1.TKG.0.11.00.02/010.06.01/ 3204 09/11/2010 Konu : Genelge Genelge No :1715 2010/22 Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelge Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar,

Detaylı

Kadastro Adası; kadastro yapıldığı zaman var olan adadır.

Kadastro Adası; kadastro yapıldığı zaman var olan adadır. 3194 Sayılı İmar Kanunu 3194 Sayılı İmar Kanunu Değişiklik İşlenmiş Hali Değerlendirme Tanımlar: Madde 5 Bu Kanunda geçen terimlerden bazıları aşağıda tanımlanmıştır. Nazım İmar Planı; varsa bölge veya

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİNE GÖRE ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ

3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİNE GÖRE ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİNE GÖRE ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ 1.ÖZET Elif CANBOLAT Şehirciliğin amacı, insanların sağlıklı, mutlu ve huzurlu yaşamasını sağlayabilmektir. Bu amacın gerçekleşebilmesi

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ MERSIN BUYUKSEHIR BELEDIYESI IMAR YONETMELIGI Haziran 2010 08/07/2010 i MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK MADDE1.01 MADDE1.02 MADDE1.03 Amaç

Detaylı

DÖNÜŞÜM ALANLARI HAKKINDA KANUN TASARISI ÜZERİNE ODAMIZ GÖRÜŞLERİ VE ÖNERİLERİ İLGİLİ KURUMLARA GÖNDERİLDİ

DÖNÜŞÜM ALANLARI HAKKINDA KANUN TASARISI ÜZERİNE ODAMIZ GÖRÜŞLERİ VE ÖNERİLERİ İLGİLİ KURUMLARA GÖNDERİLDİ DÖNÜŞÜM ALANLARI HAKKINDA KANUN TASARISI ÜZERİNE ODAMIZ GÖRÜŞLERİ VE ÖNERİLERİ İLGİLİ KURUMLARA GÖNDERİLDİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 1/1225 Esas numarası ile Türkiye Büyük

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve mücavir alan sınırları içindeki yerleşme alanları ve bu alanlardaki

Detaylı

22.Çalışma Döneminde Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular konusunda Odamızca hazırlanan Rapor Formatları aşağıda verilmektedir.

22.Çalışma Döneminde Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular konusunda Odamızca hazırlanan Rapor Formatları aşağıda verilmektedir. 12.1.4- RAPOR FORMATLARI : Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular komisyonumuz ile üniversite, özel sektör ve kamu kurumlarında bu konuda görev yapan meslektaşımızın katılımı ile 5-6 Aralık 2009

Detaylı

Karar Tarihi: 02.05.2007 Karar Numarası: 06 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Karar Tarihi: 02.05.2007 Karar Numarası: 06 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Karar Tarihi: 02.05.2007 Karar Numarası: 06 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1: AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM Bu Yönetmelik

Detaylı

İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi

İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış olan mamur (yer) anlamındadır.

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İmar ve Şehircilik

Detaylı