Planlama ve İmar Oturum Konuları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Planlama ve İmar Oturum Konuları"

Transkript

1 KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ ÇALIŞTAYI Temmuz 2012 İstanbul T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yüklenici - Alt Yüklenici Planlama ve İmar Oturum Konuları İmar Uygulaması (18Md,10c) Nazım İmar Planı Uygulama İmar Planı İmar Planı Değişikliği ve Revizyonu Kamulaştırma KUDEB Afet Riski taşıyan Binaların Tespiti İmar Durum Belgesi İfraz Tevhid Terk İşlemleri Yoldan İhdas Parselasyon 1

2 İmar Uygulaması (3194/18) 3194 Sayılı İmar Kanunu nun 18. Maddesi uyarınca İmar Uygulaması aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır; 3194 Sayılı İmar Kanunu (1985)/Madde 18 İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakati aranmaksızın, birbirleri ile yol fazlaları ile kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve resen tescil işlemlerini yaptırmaya belediyeler yetkilidir. Belediye Meclisi Harita Müdürlüğü Kadastro Müdürlüğü Tapu Müdürlüğü İmar Uygulaması UML Sequence Diyagramı Düzenleme Bölgesi için Meclis Kararı Kadastral Bilgilerin Talebi Kadastro Haritaları Tapu Kayıtları Talebi Tapu Kayıtları Halihazır Haritanın Temini, Revizyonu Düzenleme Haritasının Hazırlanması Encümen Kararı ve Düzenleme Haritasının Tasdiki Düzenlemeye Giren Parsellerin Belirlenmesi Tapu Siciline Şerh Düşülmesi Yol genişlikleri ve korunacak yapılar dikkate alınmalıdır. İmar Adalarının Oluşumu Kadastro Koordinat Sistemi ile İmar Koordinat Sistemi ve Ölçeklerinin uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. Ada Aplikasyon Krokilerinin Düzenlenmesi İmar Adalarının Aplikasyonu Kadastro Ayırma Çaplarının Düzenlenmesi Karşılaştırılan alanlar eksik ya da farklı ise tapuda yeniden mukayese ile farkın giderilmesi gerekir. İmar Ada Alanlarının Kesin Hesabı Parsel Özet Cetvellerinin Hazırlanması DOPO>%40 ise farkın Bağış-Trampa-Kamulaştırma ile giderilmesi gerekmektedir. İmar Parsellerinin Oluşturulması ve Dağıtımı Parselasyon Planının Askı İlanı Parselasyon Planı Belediye Encümeni tarafından onaylanır ve 30 gün süre ile Parselasyon Planlarının Onaylanması askıya çıkarılır. İtirazlar incelenir. İmar Parsellerinin Aplikasyonu Parselasyon Planlarının Kontrolü Talebi Yeni Durumun Tapuya Tescil Edilmesi Son Durumun Vatandaşa Tebliğ Edilmesi 2

3 İmar Uygulaması UML Use Case Diyagramı Belediye Meclisi Düzenleme Bölgesi için Karar Al Düzenleme Haritasını Onayla Parselasyon Planlarını Askıya Çıkar Parselasyon Planlarını Onayla Belediye Halihazır Haritaları Al Düzenleme Haritasını Hazırla Düzenlemeye Giren Parselleri Belirle DOPO KOPO Hesapla Poligon Tesisleri, Ölçü ve Hesapları Yap Özet Cetvellerini Düzenle Harita Müdürlüğü Kadastro Müdürlüğü Kadastral Bilgileri Topla Kadastro Ayırma Çaplarını Düzenle Tapu Müdürlüğü Tapu Bilgilerini Topla İmar Adalarını Oluştur İmar Parsellerini Aplike Et İmar Parsellerini Oluştur Dağıt Tapu Siciline Şerh Düş Vatandaşa Tebliğ Et Tapuya Tescil İmar Müdürlüğü İmar Uygulaması Kullanılan / Üretilen Veri 3

4 İmar Uygulaması Kullanılan / Üretilen Veri İmar Uygulaması Kullanılan / Üretilen Veri 4

5 Nazım İmar Planı Nazım İmar Planı; varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak hâlihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla beraber bütün olan plandır. Belediye Meclisi İmar Müdürlüğü Harita Müdürlüğü Nazım İmar Planı Hazırlanması UML Sequence Diyagramı İmar Planı Hazırlama Kararı Alınması Planlama Alanının Sınırlarının Belirlenmesi Dökümanların Toplanması ve Araştırma Planlama alanının konumu ile ilgili bilgiler, Yönetim yapısı, idari bölünüş, sınırlar, Fiziksel yapı ve mevcut arazi kullanımı, Çevresel değerler ve koruma alanları, Afet verileri, afete maruz kalan alanlar, yerleşmeler ve özellikleri, Planlama alanı ile ilgili demografik, sosyal, ekonomik, kültürel, tarihi vb. bilgiler, Ulaşım ve enerji dahil teknik alt yapı, Askeri alanlar, Mülkiyet yapısı, Yerleşmelerle ilgili yerel özellikler, Planlama alanının özelliğine göre diğer konular. (ilgili kurum ve kuruluşlardan) Halihazır Harita Temini Halihazır Harita Plan Öncesi Ön Bilgi Amaçların Belirlenmesi, Hedeflerin Saptanması Toplanan Bilgilerin Değerlendirilmesi, Analiz Edilmesi Sonuçların Değerlendirilmesi Plan Kararları, Planlamaya Geciş Analiz Paftaları Eşik sentezi -Arazi Kullanım Durumu Gelişme potansiyelinin üst sınırı -Eğim Analizi Projeksiyonlar -Dereler -Nüfus projeksiyonları -Jeolojik Durum -Sektörel projeksiyonlar -Yapılara ait fiziksel veriler -Ulaşım talebinin belirlenmesi -Taks Değerleri -Kaks Değerleri -Yoğunluk Analizi -Doku Analizi -Mülkiyet Durumu -Arazi Değerleri -Mevcut Ulaşım Ağı ve Sorunları -Ulaşım Zonları -Üst Plan Kararları Sentez Paftaları Kadastro Paftaları -Doğal Eşik Sentezi -Sentez İmar Planına esas -Yerleşilebilir Alanlar jeolojik- jeoteknik rapor Plan Belgesi, Plan Notları, Plan Raporu Belediye Meclisi veya İl Genel Meclisi Onayı Yürürlük Planlar 1 ay süre ile askıya çıkar. Gelen itirazlar da 15 gün İlan-Askı içinde değerlendirilir. İtirazları Değerlendirme Planların Kesinleşmesi Planlama alanının genel tanım -Bölge içinde ve çevresinde yeri -Ekonomik yapı -Çevresel yapı Mekan oluşumu -Tarihsel çevre -Kent estetiği Fiziksel yapı-çevresel kaynaklar -Jeomorfolojik ve topoğrafik eşikler -İklim -Bitki örtüsü -Jeolojik durum, deprem,akarsular, taşkın durumu, -Toprak kabiliyeti, sulama, -İçme ve kullanma suyu sağlanan kaynaklar, -Maden kaynakları, -Görsel değerler, görü noktaları, -Çevre sorunları yönünden durum, Nüfus, demografik yapı -Nüfus değişimi, -Yerleşime göç-dışa göç -Nüfus yapısı, Sosyal yapı Ekonomik yapı -Çalışanların ekonomik faaliyetlere dağılımı, -Gelir düzeyi,gelirle ilgili endeksler, gelir dağılımı, işsizlik ve marjinal Sektör, -Tarım ve madencilik sektörü, -Sanayi sektörü, -Hizmetler sektörü, Bugünkü alan kullanımı ve alt yapı -Konut alanları, -Bölgesel merkez, merkezi iş alanı, -Sanayi yerleşme alanı -Yeşil alanlar, -Kentsel sosyal donanım, -Tarım, -Orman, -Askeri alanlar, -Mezarlıklar, Kentsel ulaşım ve teknik alt yapı Mülkiyet durumu ve arazi değerleri Önceki plan kararları, uygulama, etkinliği Gelişme eğilimleri,finansman analizi, üst plan karaları ve ya 5

6 Belediye Nazım İmar Planı Hazırlanması UML Use Case Diyagramı Nazım İmar Planı Yapım Kararı Al Planı Askıya Çıkar Belediye Meclisi İtirazları Değerlendir Planlama Alanının Sınırlarını Belirle Kurum Görüşlerini Al İmar Müdürlüğü Uygun Senaryoyu Seç Planı Onayla Plan İçin Ön Hazırlıkları Yap Toplanan Verileri Değerlendir Plan Belgesi, Plan Notları, Plan Raporu Hazırla Plan Senaryoları Hazırla Halihazır Haritaları Temin Et Harita Müdürlüğü Nazım İmar Planı Kullanılan / Üretilen Veri 6

7 Uygulama İmar Planı Uygulama İmar Planı; tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plandır. Uygulama İmar Planı Hazırlanması UML Sequence Diyagramı Belediye Meclisi İmar Müdürlüğü Harita Müdürlüğü 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına Uygun Olarak İmar Planı Hazırlama Kararı Alınması Planlama Alanının Sınırlarının Belirlenmesi Halihazır Harita Temini Halihazır Harita Dökümanların Toplanması ve Araştırma Planlama alanının konumu ile ilgili bilgiler, Yönetim yapısı, idari bölünüş, sınırlar, Plan Öncesi Ön Bilgi Fiziksel yapı ve mevcut arazi kullanımı, Çevresel değerler ve koruma alanları, Amaçların Belirlenmesi, Hedeflerin Saptanması Afet verileri, afete maruz kalan alanlar, yerleşmeler ve özellikleri, Planlama alanı ile ilgili demografik, sosyal, Toplanan Bilgilerin Değerlendirilmesi, Analiz Edilmesi ekonomik, kültürel, tarihi vb. bilgiler, Ulaşım ve enerji dahil teknik alt yapı, Sonuçların Değerlendirilmesi Askeri alanlar, Mülkiyet yapısı, Yerleşmelerle ilgili yerel özellikler, Plan Kararları, Planlamaya Geciş Planlama alanının özelliğine göre diğer konular. (ilgili kurum ve kuruluşlardan) Analiz Paftaları Eşik sentezi -Arazi Kullanım Durumu Gelişme potansiyelinin üst sınırı -Eğim Analizi Projeksiyonlar -Dereler -Nüfus projeksiyonları -Jeolojik Durum -Sektörel projeksiyonlar -Yapılara ait fiziksel veriler -Ulaşım talebinin belirlenmesi -Taks Değerleri -Kaks Değerleri -Yoğunluk Analizi -Doku Analizi -Mülkiyet Durumu -Arazi Değerleri -Mevcut Ulaşım Ağı ve Sorunları -Ulaşım Zonları -Üst Plan Kararları Sentez Paftaları Kadastro Paftası -Doğal Eşik Sentezi İimar planına esas -Sentez jeolojik- jeoteknik rapor -Yerleşilebilir Alanlar Plan Belgesi, Plan Notları, Plan Raporu Belediye Meclisi Onayı Yürürlük Planlar 1 ay süre ile askıya çıkar. Gelen itirazlar da 15 gün İlan-Askı içinde değerlendirilir. İtirazları Değerlendirme Büyükşehir Belediyesi Onayı Planların Kesinleşmesi Büyükşehir Bel. Sınırları İçerisinde Planlama alanının genel tanım -Bölge içinde ve çevresinde yeri -Ekonomik yapı -Çevresel yapı Mekan oluşumu -Tarihsel çevre -Kent estetiği Fiziksel yapı-çevresel kaynaklar -Jeomorfolojik ve topoğrafik eşikler -İklim -Bitki örtüsü -Jeolojik durum, deprem,akarsular, taşkın durumu, -Toprak kabiliyeti, sulama, -İçme ve kullanma suyu sağlanan kaynaklar, -Maden kaynakları, -Görsel değerler, görü noktaları, -Çevre sorunları yönünden durum, Nüfus, demografik yapı -Nüfus değişimi, -Yerleşime göç-dışa göç -Nüfus yapısı, Sosyal yapı Ekonomik yapı -Çalışanların ekonomik faaliyetlere dağılımı, -Gelir düzeyi,gelirle ilgili endeksler, gelir dağılımı, işsizlik ve marjinal Sektör, -Tarım ve madencilik sektörü, -Sanayi sektörü, -Hizmetler sektörü, Bugünkü alan kullanımı ve alt yapı -Konut alanları, -Bölgesel merkez, merkezi iş alanı, -Sanayi yerleşme alanı -Yeşil alanlar, -Kentsel sosyal donanım, -Tarım, -Orman, -Askeri alanlar, -Mezarlıklar, Kentsel ulaşım ve teknik alt yapı Mülkiyet durumu ve arazi değerleri Önceki plan kararları, uygulama, etkinliği Gelişme eğilimleri,finansman analizi, üst plan karaları ve ya 7

8 Uygulama İmar Planı Hazırlanması UML Use Case Diyagramı Belediye Uygulama İmar Planı Yapım Kararı Al Planı Onayla Halihazır Haritaları Temin Et Büyükşehir Belediyesi Planı Onayla Planı Askıya Çıkar Kurum Görüşlerini Al Belediye Meclisi Belediye Meclisi İtirazları Değerlendir Plan Belgesi, Plan Notları, Plan Raporu Hazırla Harita Müdürlüğü Planlama Alanının Sınırlarını Belirle Toplanan Verileri Değerlendir İmar Müdürlüğü Plan İçin Ön Hazırlıkları Yap Uygun Senaryoyu Seç Plan Senaryoları Hazırla Uygulama İmar Planı Kullanılan / Üretilen Veri 8

9 İmar Planı Değişikliği Ve Revizyonu İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ: tarihli Resmi Gazete ve sayılı mükerrer Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik te imar planı değişikliği, Plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, teknik ve sosyal donatı dengesini bozmayacak nitelikte, bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelere dayanan, kamu yararının zorunlu kılması halinde yapılan plan düzenlemeleridir. olarak tanımlanmıştır. İMAR PLANI REVİZYONU: tarihli Resmi Gazete ve sayılı mükerrer Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik te imar planı revizyonu, Her tür ve ölçekteki planın ihtiyaca cevap vermediği veya uygulamasının mümkün olmadığı veya sorun yarattığı durumlar ile üst ölçek plan kararlarına uygunluğun sağlanması amacıyla planın tamamının veya plan ana kararlarını etkileyecek bir kısmının yenilenmesi sonucu elde edilen plandır. olarak tanımlanmıştır. İmar Planı Değişikliği UML Sequence Diyagramı Kurum / Kişi İmar Müdürlüğü Tapu Sicil Müdürlüğü Kadastro Müdürlüğü Belediye Meclisi Bakanlık Müellif Zabıta Müdürlüğü İmar planı değşkliği isteği Gerekli belgelerin listesi Tapu kaydı isteği Tapu kaydı Kadastro çapı isteği Kadastro çapı Belgeler ile başvuru Yerinde inceleme Değişiklik onayı isteği İnceleme Değişiklik onayı isteği Onay Onay Onay İnceleme İmar planı değişikliği isteği İmar planı değişikliği İmar planı deişikliği Değişiklik yapılmış imar planın askıya alınması isteği Olası itirazlar için değişikliği yapılmış plan 30 gün askıda tutulur. Plan onayı isteği Onay Değişikliği yapılmış imar planı 9

10 İmar Planı Revizyonu UML Sequence Diyagramı İmar Müdürlüğü Belediye Meclisi Bakanlık Müellif Zabıta Müdürlüğü İmar planı revizyonu isteği İnceleme İmar planı revizyonu onay isteği Onay Onay İnceleme İmar planı revizyonu isteği Revize edilmiş imar planı İmar planı revizyonu Revizyon imar planının askıya alınması talebi Olası itirazlar için revizyon imar planı 30 gün askıda tutulur. revizyon imar planı Onay Revize edilmiş imar planının bir kopyası İmar Planı Değişikliği Ve Revizyonu UML Use Case Diyagramı Tapu Sicil Müdürlüğü Belediye Tapu kaydı iste Gerekli evrakların listesini ver Tapu kaydı ver İtirazı yerinde incele İmar planı tadilatı talep et İtiraz dosyasını belediye meclisine ilet Tapu Sicil Müdürlüğü Kadastro Müdürlüğü Kadastro çapı iste İstekli kurum yada kişi İtirazı incele ve Şehir bölge plancısından imar planı tadilatı iste karar ver Kadastro çapı ver Tadilatı yapılmış planı İmar Müdürlüğü askıya alınması için zabıta müdürlüğüne yolla Belediye Meclisi Kadastro Müdürlüğü İlgili kurum ve birimlere bilgilendirme yap Tadilatı yapılmış imar planını 30 gün askıda tut İmar planı tadilatı yap Zabıta Müdürlüğü Şehir Bölge Plancısı 10

11 İmar Planı Değişiklği Ve Revizyonu için Kullanılan / Üretilen Veri İş Adı / Sorumlusu / Ü/K INSPIRE Veri Katmanı / Geometrisi / Ölçek / Öznitelik ve Değerleri İlişkiler, Kurallar ve Açıklaması Düzeyi Tema No Detay Sınıfı Özelliği Çözünürlük Kısıtlamalar İmar Planı Tadilatı Belediye K 17 Kadastral Ada Alan 1/1000 Niteliği, Ada No, İl Adı, İlçe Adı, Mahalle Adı, Yüzölçümü Ü/ K 17 İmar Adası Alan 1/1000 Niteliği, Ada No, İl Adı, İlçe Adı, Mahalle Adı, Yüzölçümü, TAKS, KAKS, Emsal, Ön Bahçe, Arka Bahçe, Yan Bahçe K 18 Kadastral Alan 1/1000 Niteliği, Parsel No, Ada No, Parsel Yüzölçümü, İl, İlçe, Mahalle, Mevki, Yapı Durumu K 18 İmar Parseli Alan 1/1000 Niteliği, Parsel No, Ada No, Yüzölçümü, TAKS, KAKS, İl, İlçe, Mahalle, Mevki, İtiraz Sebebi K 87 Bina Alan 1/1000 Bina Adı, Kullanım Türü, Kat Adedi, Yüzölçümü Parsel İle Tapu İlişkili Olmalı. Parsel İle Tapu İlişkili Olmalı. K 21 Kadastral Yol Çizgi Yol Numarası, Yol Adı, Genişlik K 21 İmar Yolu Çizgi Yol Numarası, Yol Adı, Genişlik K 2 Jeodezik Tesis Nokta Türü, Nokta No Kamulaştırma Kamulaştırma, devlet ve kamu tüzel kişileri tarafından kamu yararı için gerekli gerçek ve hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların ve kaynakların kanunla gösterilen esas ve usullere göre yetkili organlarca verilen karar uyarınca ve parası peşin ya da 2942 sayılı kanunun 3. Maddesinin 2. fıkrasında belirlenen taksitle ödenerek mülkiyetinin alınması veya irtifak kurulmasıdır. 11

12 Belediye Encümeni Kamulaştırma Müdürlügü İmar Müdürlüğü Kadastro Müdürlüğü Tapu Müdürlüğü Kamulaştırma UML Sequence Diyagramı Büyükşehir Belediyelerinde Kamulaştırma Müdürlüğü Diğer Belediyelerde Emlak İstimlak Müdürlüğü Kamu Yararı Kararı 5 Yıllık İmar Uyg. Programı İçinde değil ise proje istenir. İmar Durumu Talebi İmar Durumu Çap ve Aplikasyon Krokisi Talebi Çap ve Aplikasyon Krokisi Tapu Kaydı Talebi Tapu Kaydı Gerekli Ölçülerin Yapılması ve Kamulaştırma Planının Hazırlanması Kamulaştırma Planının Onaylanması Kamulaştırma Kararı Alınması Tapuya Şerh Düşülmesi Kıymet Takdir Komisyonunun Kurulması ve Rayiç Bedelin Belirlenmesi Taşınmaz Bedelinin Bankada Bloke Edilmesi Anlaşma sağlanırsa ödeme yapılır. {Eğer malik rayiç bedelini kabul etmez ise uzlaşma komisyonu ile pazarlık yapılır.} Rayiç Bedelin Mal Sahibine Ödenmesi Anlaşma sağlanamazsa Mahkeme tarafından bedel tespiti yapılır. İdare veya malik bedele karşı Yargıtay'a itiraz eder. Yargıtay'dan son karar çıkar ve onanır. Taşınmazın Hazine adına Tapuya Tescil Edilmesi Kamulaştırma UML Use Case Diyagramı Belediye Kadastro Müdürlüğü İdare «extends» «extends» Kamulaştırma Kararı Al Kamulaştırma Planını Onayla Rayiç Bedeli Belirle Gerekli Ölçüleri Yap Kamu Yararı Kararı Al İmar Durumu İste Kamulaştırma Planını Hazırla Kamulaştırma Müdürlüğü «extends» Çap ve Aplikasyon Krokisi İste Tapu Müdürlüğü Rayiç Bedeli Bankada Bloke Et İmar Durumu Hazırla Tapu Kayıtlarını İste Taşınmaz Bedelini Mal Sahibine Öde İmar Müdürlüğü Tapuya Şerh Düş Tapuya Tescil Et 12

13 Kamulaştırma Kullanılan / Üretilen Veri Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu-KUDEB İl özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ve Bakanlıkça izin verilen belediyeler bünyesinde kurulan koruma, uygulama ve denetim bürolarıdır. Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları 2863/5226 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu nun ve 57 nci maddeleri uyarınca hazırlanarak, te yürürlüğe giren Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri gereğince kurulur. 13

14 Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu-KUDEB KUDEB in görevleri; İmar Kanunu nun 21. Maddesinde belirtilen ruhsata tabi olmayan tadilat- tamirat izinlerini vermek, Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan kararların takibini yapmak, Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun bulunan Restorasyon Projesine göre yapılan uygulamalarının denetimini yapmak, Esaslı onarım ve/veya tadilat-tamirat uygulamaları sonrasında Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlemektir. KUDEB Basit Onarım İzni UML Sequence Diyagramı İstekli KUDEB Kültür ve Tabiat VarlıklarınıKoruma Bölge Kurulu Grup Kararı Talebi Grup Kararı Dilekçe ile başvuru Raportör yerinde incelemeye gider. İzin belgesi düzenlenir. Basit onarım yapılır. Onarımın denetlenmesi için başvuru yapılır. Raportör yerinde incelemeye gider. Uygunluk belgesi düzenlenir. 14

15 KUDEB Basit Onarım İzni UML Use Case Diyagramı KUDEB İzin için Başvuru Yap Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Yerinde İncelemeye Git İzin Belgesi Düzenle İstekli Grup Kararı Ver (Onarımdan Sonra) Yerinde İncelemeye Git Raportör (KUDEB) Uygunluk Belgesi Düzenle KTVKBK KUDEB Basit Onarım İzni Kullanılan / Üretilen Veri İş Adı / Açıklamas ı Basit Onarım İzni Sorumlus Ü/K INSPIRE Veri Geometris Ölçek / Öznitelik Ve Değerleri u/düzeyi Tema No Katmanı / i/özelliği Çözünürlü Detay Sınıfı k Belediye K 18 İmar Parsel Alan 1/1000 Parsel_Tipi, Parsel No,Yuzolcum, Tapu Ref. Mahalle Ref, Yüzölçüm K 18 Kadostro Alan 1/1000 Parsel_Tipi, Parsel No, Parseli Ada_No, Tapu Ref. Mahalle Ref, Yüzölçüm İlişkiler, Kurallar Ve Kısıtlamalar Parsel İle Tapu İlişkili Olmalı, Taks Ve Kaks Değerlerine Uygun Bina Kat Adedi Ve Bina Alanıve Yüksekliği Belirlenir. Parsel İle Tapu İlişkili Olmalı K 8 İlçe Alan 1/1000 Ilce_Id, Ilce_Adı, K Koruma Alan 1/1000 Koruma_türü, Yalnızca II. Grup eski Alanı Koruma_derecesi eserler KUDEB tarafından değerlendirilmektedir. 15

16 Afet Riski Taşıyan Binaların Tespiti Afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmeye dair usul ve esaslar bu iş kapsamındadır. Afet Riski Taşıyan Binaların Tespiti UML Sequence Diyagramı Belediye (İdare) Malik Lisanslı Kurum/Kuruluş Tapu Müdürlüğü Yapının riskinin tespit edilmesi Yapının riskinin tespit edilmesi Riskli yapıların Tapu Kütüğünün Beyanlar hanesine belirtilmesi Hazineye veya diğer kurumlara ait taşınmazların belirlenmesi Diğer kurumlara ait taşınmazların idareye bedelsiz terk edilmesi Riskli alanlarda imar ve yapılaşma faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması Riskli yapıların yıktırılması Riskli yapıların yıktırılması Maliklere geçici konut tahsisi veya kira yardımı yapılması Maliklerle anlaşılamaması durumunda acele kamulaştırma yoluna gidilmesi 16

17 Afet Riski Taşıyan Binaların Tespiti UML Use Case Diyagramı Belediye (İdare) Tapu Müdürlüğü Hazineye veya diğer kurumlara ait taşınmazları belirle Riskli yapıları yık Yapının riskini tespit et Riskli alanlarda imar ve yapılaşma faaliyetlerini durdur Belediye (İdare) Riskli yapıları Tapu Kütüğü Beyanlar hanesinde belirt Afet Riski Taşıyan Binaların Tespiti Kullanılan / Üretilen Veri 17

18 Afet Riski Taşıyan Binaların Tespiti Kullanılan / Üretilen Veri İmar Durum Belgesi İmar durum belgesi, imar planına göre malikin taşınmazıyla ilgili yapabileceği fiili uygulamaları düzenleyen ve gösteren belgedir. 18

19 İmar Durum Belgesi UML Sequence Diyagramı İmar Durum Belgesi UML Use Case Diyagramı 19

20 İmar Durum Belgesi için Kullanılan / Üretilen Veri İş Adı / Sorumlusu / Ü/K INSPIRE Veri Katmanı / Geometrisi/ Ölçek / Öznitelik ve Değerleri İlişkiler, Kurallar ve Açıklaması Düzeyi Tema No Detay Sınıfı Özelliği Çözünürlük Kısıtlamalar İmar Durum Tapu Sicil K 18 Tapu Tablo Adı, Soyadı, Baba Adı, Tc Kimlik No, Şerh Belgesi Müdürlüğü Ada No, Parsel No, İl, İlçe, Mahalle, Mevkii, Cilt, Sayfa, Pay, Payda, Kayıt Tarihi, Edinme Sebebi, Belediye K 18 Parsel Alan 1/1000 Parsel Türü, Parsel No, Ada No, Nitelik, Dava Durumu, Yüzölçüm K 87 Bina Alan 1/1000 Bina Adı, Bina No, Kat Adedi, Yükseklik, UAVT No K 21 Yol Çizgi 1/ 1000 UAVT No, Adı, Genişlik, Tanıtım Kodu, Kaplama Türü, K 144 İmar Adası Alan 1/1000 TAKS, KAKS, Yapı Yüksekliği, Kat Adedi, Nizam, Cephe, Ön Bahçe, Arka Bahçe, Yan Bahçe, Notlar, İfraz 3194 sayılı İmar Kanunu nun 15. ve 16. Maddeleri uyarınca ifraz ( ayırma) işlemi, tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın birden fazla parsele ayrılmasıdır sayılı İmar Kanunu nun 16.maddesi gereğince, Belediye ve mücavir alan hudutları içindeki gayrimenkullerin re'sen veya müracaat üzerine tevhid veya ifrazı, bunlar üzerinde irtifak hakkı tesisi veya bu hakların terkini, bu Kanun ve yönetmelik hükümlerine uygunluğu belediye encümenleri veya il idare kurullarınca onaylanır 20

21 İfraz Parselasyon niteliğinde olan ifraz; imar parsellerini oluşturmak amacıyla ve parseller içerisinde yol, meydan, yeşil alan, park, otopark vb. kamu hizmetlerine ayrılan yerlerden herhangi birini kapsayacak şekilde yapılan ayırma işlemidir. Parselasyon niteliğinde olmayan ifraz; kamu hizmetlerine terk edilecek alanları kapsamında bulundurmayan ve yalnızca bir parselin birden fazla parçalara ayrılması işlemidir. İfraz UML Sequence Diyagramı 21

22 İfraz UML Sequence Diyagramı İş Adı / Açıklaması İfraz (Ayırma) İşlemi Sorumlusu/Düzeyi Ü/K INSPIRE Veri Katmanı / Geometrisi/Özel Ölçek / Öznitelik Ve Değerleri İlişkiler, Kurallar Ve Tema No Detay Sınıfı liği Çözünürlük Kısıtlamalar Şerh, beyan, hak Tapu Sicil Müdürlüğü K B*18 Tapu Bilgisi Tablo İl Adı, İlçe Adı, Mahalle Adı, Köy Adı, Sokak Adı, ve kısıtlamalar Mevkii, Pafta No, Ada No, Parsel No, Yüzölçüm,, Malik, Kadastro Müdürlüğü K 18 Kadastro Parseli Poligon 1/1000 Pafta No, Ada No, Parsel No, Yüzölçüm, Nitelik Parsel ile tapu ilişkili olmalıdır. Kadastro Müdürlüğü K Detay Aplikasyon Krokisi Tablo Aplikasyon Noktaları, Aplikasyon Nokta Koordinatları, AplikasyonÖlçme Değerleri,Pafta no, Ada no, Parsel no, Tapu yüzölçümü, Aplikasyon tarihi Aplikasyon krokisinde aplikasyon ölçü değerleri ile birlikte poligon noktaları ve parsel köşe noktalarve koordinatları, aplikasyon ölçü değerleri gösterilir. Belediye K 18 İmar Parseli Poligon 1/1000 Pafta No, Ada No, ParselNo, Yüzölçüm Parsel İle tapu ilişkili olmalı. TAKS, KAKS, hmax, kat sayısı, emsal, ön bahçe, yan bahçe, arka bahçe K B*87 İnşaat İstikamet Rölövesi İlçe Adı, Mahalle Adı, Sokak Adı, Pafta No, Parsel No, İmar Durumu Sayısı, İmar Durumu Tarihi, İmar Durumu No, Röperli kroki tarihi, Röperli Kroki No, İmar İstikameti Köşe Noktaları ve koordinatları İstikamet rölövesi, kadastro parseli (çap) üzerine imar istikametinin işlenerek projeye altlık olmak üzere hazırlanan belgedir. Belediye K B*18 İmar Durumu Belgesi Pafta no, Ada no, Parsel no, KAKS, TAKS, İnşaat Cephe-Derinlik, İnşaat Tarzı, Saçak Seviyesi, Kat Adedi, İmar Durumu Sayı/Tarih/No K 21 Yol Çizgi 1/1000 Yol Genişliği, Yol Türü, Yol Adı K 87 Bina Poligon Bina No, Bina Tipi, KullanımTürü, Kat Adedi Kadastro Müdürlüğü K B*18 Ölçü Krokisi Pafta No, Ada No, Parsel No, Yapı Durumu, İl Adı, İlçe Adı, Mahalle Adı, Poligon Nokta, Köşe Noktaları, Köşe Koordinatları, Ölçü Değerleri Kadastro Müdürlüğü K/Ü 2 Jeodezik Tesisler Nokta Nokta Tipi, Nokta No, Tesis Türü, Kot BÖHHBÜY madde 25,26,27 gereğince poligon tesisi ve ölçmeleri K/Ü B*2 Röper Krokileri İl Adı, İlçe Adı,Mahalle Adı,Köy Adı, Sokak Adı, BÖHHBÜY Ek-6 formatında hazırlanır Mevkii, Nokta No, Nokta Tipi, Tesis Türü, Kot, Röper ölçüleri LİHKAB Ü B*2 Rölöve Ölçü İl Adı, Mahalle Adı, İlçe Adı, Köy Adı, Parsel No, Halihazır harita ile ilişkili olacaktır. Krokileri Pafta No, Ada No, Yapı Durumu, Poligon Noktaları, Köşe Noktaları Belediye Ü B*18 Ayırma Haritası 1/500 İl Adı, Mahalle Adı, İlçe Adı, Köy Adı, Pafta No, Ada No, Parsel No Bu katman kadastro müdürlüğü tarafından istenmektedir. Ü B*18 İfraz Haritası 1/1000 İl Adı, Mahalle Adı, İlçe Adı, Köy Adı, Pafta No, Ada No, Parsel No, Yeni Parsel No, Yüzölçümü 22

23 Tevhid 3194 sayılı İmar Kanunu nun 15. ve 16. maddeleri uyarınca tevhid( birleştirme) işlemi, birbirine bitişik birden çok parselin bir parsel haline dönüştürülmesidir. Uygulamada gerek miras yolu ile parsellerin bölünmesinden, gerekse parselin imar parseli içinde kalan kısmının yeterli büyüklükte olmamasından dolayı, imara uygun olmayan parseller oluşabilmektedir. Bu şekilde oluşumların sonucunda küçük parsel sahipleri parsellerini birleştirerek yapılaşma yoluna gidebilmektedirler. Bundan başka, yola yeterince cephesi veya yeterince derinliği olmayan parsellerin de tevhid işlemine ihtiyacı olmaktadır Tevhid UML Sequence Diyagramı 23

24 Tevhid UML Sequence Diyagramı İş Adı / Açıklaması Sorumlusu/Düzeyi Ü/K INSPIRE Tema No Veri Katmanı / Detay Sınıfı Geometrisi/ Ölçek / Çözünürlük Öznitelik Ve Değerleri İlişkiler, Kurallar Ve Özelliği Kısıtlamalar Tevhid (Birleştirme İşlemi) Tapu Sicil Müdürlüğü K B*18 Tapu Bilgisi Tablo İl Adı, İlçe Adı, Mahalle Adı, Köy Adı, Sokak Adı, Şerh, beyan, hak ve kısıtlamalar Mevkii, Pafta No, Ada No, Parsel No, Yüzölçüm,, Malik, Kadastro Müdürlüğü K 18 Kadastro parseli Poligon 1/1000 Pafta No, Ada No, Parsel No, Yüzölçüm, Nitelik Parsel ile tapu ilişkili olmalıdır. Kadastro Müdürlüğü K Detay Aplikasyon Krokisi Aplikasyon Noktaları, Aplikasyon Nokta Koordinatları, Aplikasyon Ölçme Değerleri, Pafta no, Ada no,parsel no, Tapu yüzölçümü, Aplikasyon tarihi Aplikasyon krokisinde aplikasyon ölçü değerleri ile birlikte poligon noktaları ve parsel köşe noktalarve koordinatları, aplikasyon ölçü değerleri gösterilir. Belediye K 18 İmar Parsel Poligon 1/1000 Pafta No, Ada No, ParselNo, Yüzölçüm Parsel İle tapu ilişkili olmalı. TAKS, KAKS, hmax, kat sayısı, emsal, ön bahçe, yan bahçe, arka bahçe K B*87 İnşaat istikamet rölevesi İlçe Adı, Mahalle Adı, Sokak Adı, Pafta No, Parsel İstikamet rölevesi, Kadastro No, İmar Durumu Sayısı, İmar Durumu Tarihi, İmar parseli (çap) üzerine imar Durumu No, Röperli kroki tarihi, Röperli Kroki No, istikametinin işlenerek projeye İmar İstikameti Köşe Noktaları ve koordinatları altlık olmak üzere hazırlanan belgedir. Belediye K 18 İmar Durumu Belgesi Pafta no, Ada no, Parsel no, KAKS, TAKS, İnşaat cephesi, Saçak Seviyesi, Kat Adedi İstekli tarafından tevhid işleminin yapılması için istenebilir.tevhid işleminin kontrolü sırasında yararlanılabilir. K 21 Yol Çizgi 1/1000 Yol Genişliği, Yol Türü, Yol Adı Kadastro Müdürlüğü K Detay Ölçü Krokisi Pafta No, Ada No, Parsel No, Yapı Durumu, İl Adı, İlçe Adı, Mahalle Adı, Poligon Nokta, Köşe Noktaları, Köşe Koordinatları, Ölçü Değerleri Kadastro Müdürlüğü K/Ü 2 Jeodezik Tesisler Nokta Nokta Tipi, Nokta No, Tesis Türü, Kot BOHHUY mad yersel tek ve gps tek.. Poligon.tesisi ve ölçmeleri. Kadastro Müdürlüğü K/Ü Detay Röper Krokileri İl Adı, İlçe Adı,Mahalle Adı,Köy Adı, Sokak Adı, Mevkii, Nokta No, Nokta Tipi, Tesis Türü, Kot, Röper ölçüleri LİHKAB Ü Detay Rölöve Ölçü Krokileri İl Adı, Mahalle Adı, İlçe Adı, Köy Adı, Parsel No, Halihazır Harita İle İlişkili Pafta No, Ada No, Yapı Durumu, Poligon Noktaları, Olacaktır. Köşe Noktaları Belediye Ü Detay Birleştirme Haritası 1/500 İl Adı, Mahalle Adı, İlçe Adı, Köy Adı, Pafta No, Ada Bu katman Kadastro Müdürlüğü No, Parsel No tarafından istenmektedir. Belediye Ü Detay Tevhid haritası 1/1000 İl Adı, Mahalle Adı, İlçe Adı, Köy Adı, Pafta No, Ada No, Parsel No, Yeni Parsel No, Yüzölçümü 24

25 Terk İşlemi 3194 sayılı İmar Kanunu nun 15. ve 16. maddesi gereğince, imar planının uygulanması esnasında taşınmaz malikleri tarafından imar planı çerçevesince taşınmazlarının bir kısmının ya da tamamının bedelli yada bedelsiz olarak kamuya (yol, yeşil alan, kamu vb.) terk edilmesi söz konusu olmaktadır. Kişi parseli üzerinde değişiklik yapmak istediğinde ( inşaat yapmak, ayırma, birleştirme vb.) mevcut imar durumuna göre bu işlemlerin yapılması gündeme gelmektedir. Terk İşlemi UML Sequence Diyagramı 25

26 Terk İşlemi UML Sequence Diyagramı İş Adı / Sorumlusu/ Ü/K INSPIRE Tema Veri Katmanı / Detay Geometrisi/ Ölçek / Çözünürlük Öznitelik Ve Değerleri İlişkiler, Kurallar Ve Açıklaması Düzeyi NO Sınıfı Özelliği Kısıtlamalar Terk İşlemi Tapu Sicil Müdürlüğü K B*18 Tapu Tablo İl Adı, İlçe Adı, Mahalle Adı,, Sokak Adı, Mevkii, Satış bedeli, Pafta No, Ada No, Parsel No, Yüzölçümü, Malik Kadastro Müdürlüğü Pafta No, Ada No, Parsel No, K 18 Kadastro Poligon Parseli 1/1000 Gayrimenkulun Niteliği Gayrimenkulun Sınırı Yüzölçümü, Komşuları Belediye K 18 İmar Parsel Poligon 1/1000 Pafta No, Ada No, Parsel No, Yüzölçüm Belediye K B*87 İnşaat İstikamet İlçe Adı, Mahalle Adı, Sokak Adı, Rölövesi Pafta No, Ada No, Parsel No, İmar Durumu, Röperli Kroki Tarih No, İmar İstikameti, Köşe Noktaları ve Koordinatları, İlgili İmar Planı/Tasdik Tarihi/No/Ölçeği/Paftası Belediye K 18 İmar Durumu Pafta No, Ada No, Parsel No, KAKS- Şerh, beyan, hak ve kısıtlamalar Parsel ile tapu ilişkili olmalıdır. Parsel İle Tapu İlişkili Olmalı. Taks, kaks, hmax, kat sayısı, emsal, ön/yan/ arka bahçe çekme İstikamet rölevesi, Kadastro parseli (çap) üzerine imar istikametinin işlenerek projeye altlık olmak üzere hazırlanan belgedir. TAKS, İnşaat cephe-tarzı, Saçak Seviyesi, Kat Adedi, İmar Durumu Sayı/Tarih/No Belediye K 21 Yol Çizgi 1/1000 Yol Genişliği, Yol Türü, Yol Adı Kadastro Müdürlüğü K detay Ölçü Krokisi Pafta No, Ada No, Parsel No, Yapı Durumu, İl Adı, İlçe Adı, Mahalle Adı, Poligon Nokta, Köşe Noktaları, Koordinatları, Ölçü Değerleri Kadastro Müdürlüğü Ü/K 2 Jeodezik Tesisler Nokta - Nokta Tipi, Nokta No, Tesis Türü, Kot ve Koordinatları Kadastro Müdürlüğü/ İl Adı, İlçe Adı, Mahalle Adı, Köy Adı, Ü/K B*2 Röper Krokileri varsa arşiv Belediye Sokak Adı, Mevkii, Nokta No, Nokta Tipi, Tesis Türü, Kot Ve Koordinatları, Röper Ölçüleri, Durum Krokisi Ü Detay Rölöve Ölçü Krokileri İl Adı, Mahalle Adı, İlçe Adı, Köy Adı, Parsel No, Pafta No, Ada No, Yapı Durumu, Poligon Noktaları, Köşe Noktaları Belediye Ü Detay Ayırma Haritası İl Adı, Mahalle Adı, İlçe Adı, Köy Adı, 1/500 Pafta No, Ada No, Parsel No Belediye Ü Detay Terk Haritası 1/1000 İlAdı, Mahalle Adı, İlçe Adı, Köy Adı, Pafta No, Ada No, Parsel No, Halihazır harita ile ilişkili olacak BÖHHBÜY madde 25,26,27 gereğince poligon tesisi ve ölçmeleri BÖHHBÜY Ek-6 formatında hazırlanır Halihazır harita ile ilişkili olacaktır. Bu katman Kadastro Müdürlüğü tarafından istenmektedir. 26

Nazım imar planı nedir?

Nazım imar planı nedir? INSAAT-IMAR-RUHSAT İmar planı nedir? Nüfusu 10.000 i aşan belediyeler ile nüfusu daha az olduğu halde il merkezi olan veya gelecekte imar işleri bakımından plana gereksinimi bulunduğu Bayındırlık ve İskan

Detaylı

Dilekçe ve ekleriyle beraber müracaat. Müracaat dosyası ve eklerinin uygunluğu incelenir. Evet. Belgelerde uygunsuzluk var mı?

Dilekçe ve ekleriyle beraber müracaat. Müracaat dosyası ve eklerinin uygunluğu incelenir. Evet. Belgelerde uygunsuzluk var mı? İFRAZ - TEVHİT UYGULAMASI Dilekçe ve ekleriyle beraber müracaat GEREKLİ BELGELER Serbest çalışan bir Harita Mühendisi tarafından hazırlanan teknik dosya 1.Dilekçe 2.Güncel Tapu Kaydı 3.Güncel İmar Çapı

Detaylı

İMAR KANUNU VE UYGULAMALARI. İçindekiler:

İMAR KANUNU VE UYGULAMALARI. İçindekiler: İMAR KANUNU VE UYGULAMALARI İçindekiler: 1- İmar ve Parselasyon planına ilişkin tanımlar 2- Parselasyon planı onama yetkisi olan kurumlar 3- Parselasyon planına ilişkin yasal düzenlemeler 4-3194 Sayılı

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ. MADDE İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ. MADDE İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu

Detaylı

güncelliğin değişikliklerin 2. Cins değişikliği, 3. Şekil değişikliği, şeklinde ifade edilebilir

güncelliğin değişikliklerin 2. Cins değişikliği, 3. Şekil değişikliği, şeklinde ifade edilebilir Konu: İfraz-tevhid Kadastroda güncelliğin sağlanması için kadastro sonrasında hukuki ve teknik yönde oluşacak değişikliklerin anında izlenmesi gerekmektedir. Bu değişiklikler; 1. Hukuki değişiklikler,

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 1 Aplikasyon işlemi 1. Harita (plan) örneği istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği 2. Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekaletname örneği ve kimliği. 2 Cins Değişikliği

Detaylı

PLANLAMA SÜRECİ ve ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMELERİ (PARSELASYON)

PLANLAMA SÜRECİ ve ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMELERİ (PARSELASYON) ÖMER KÖROĞLU Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyesi İMAR HUKUKUNDA PLANLAMA SÜRECİ ve ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMELERİ (PARSELASYON) İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...VII GİRİŞ ve ÖNSÖZ...1 Birinci Bölüm GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 KRONOLOJİ 2.1- GİRİŞ... 9

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 KRONOLOJİ 2.1- GİRİŞ... 9 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞEHİRLEŞME 1.1- ŞEHİR NEDİR?... 1 1.1.1- Yönetsel Tanım... 1 1.1.2- Fonksiyonel Tanım... 2 1.1.3- Planlama Açısından Tanım... 4 1.2- ŞEHİRCİLİK... 5 1.3- TÜRKİYE DE ŞEHİRLEŞME VE SORUNLARI...

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ SIRA 1 İMAR PLANI BAŞVURU İŞLEMLERİ I. Başvuru Dilekçesi. 2. Güncel Tapu

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EVRAK KAYIT BÜROSU 1 - İmar arşiv dosyasının arşivden çekilmesi - Onaylı mimari projenin ozalitinin temini (ozalit çektirme

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA 2. HAFTA 1 ÇEVRE DÜZENİ PLANI : Çevre Düzeni Planları, Bölge Planlarına uygun olarak, yönetsel, mekansal ve işlevsel bütünlük arz eden bir veya birden fazla il sınırlarını kapsayan planlardır. Bu planlar

Detaylı

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi 3.ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU 29-30 NİSAN 2013 Haliç Kongre Merkezi, İSTANBUL Cemal KAYNAK Teknik Uzman -Y.Şehir Plancısı İller Bankası A.Ş. Mekansal

Detaylı

3 TÜRKİYE'NİN YÖNETİM YAPISI VE PLANLAMA A ÇISINDAN İNCELENMESİ

3 TÜRKİYE'NİN YÖNETİM YAPISI VE PLANLAMA A ÇISINDAN İNCELENMESİ İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞEHİRLEŞME 1.1 -ŞEHİR NEDİR? 1 1.1.1- Yönetsel Tanı m 1 1.1.2- Fonksiyonel Tanım 2 1.1.3- Planlama Açısından Tanım 4 1.2- ŞEHİRCİLİK 4 1.3- TÜRKİYE'DE ŞEHİRLEŞME VE SORUNLARI 6 1.3.1-

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Kotlu Kroki İstikamet Krokisi. 2- Yapı Aplikasyon Projesi

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Kotlu Kroki İstikamet Krokisi. 2- Yapı Aplikasyon Projesi SIRA NO: 1- HİZMETİN ADI Kotlu Kroki İstikamet Krokisi 2- Yapı Aplikasyon Projesi 3-4- Toprak, Zemin Aplikasyonu, Temel Su Basman Vizeleri Bağımsız Bölüm Planı Ve Röperli Kroki Projesi 5- Yol Proje 6-7-

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS VALİLİĞİ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İMAR PLANI BAŞVURU

Detaylı

BOĞAZİÇİ BÖLGESİ PROJE/RUHSAT /İZİN /İSKÂNFAALİYETLERİ. Ruhsat İskân ve İzin İşlemleri olarak; Yapı Tesisatları ile İlgili Çalışmalar;

BOĞAZİÇİ BÖLGESİ PROJE/RUHSAT /İZİN /İSKÂNFAALİYETLERİ. Ruhsat İskân ve İzin İşlemleri olarak; Yapı Tesisatları ile İlgili Çalışmalar; Tablo Avan Proje, Görüş, İmar Durumu, Ruhsat, İskân Onayları Onay Türü 0 0 0 0 TOPLAM Avan Proje Görüş İmar Durumu Ruhsat İskan 0 0. Kaynak. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Stratejik Hedef. Stratejik

Detaylı

BAŞVURUDA İSTEN İLEN BELG ELER

BAŞVURUDA İSTEN İLEN BELG ELER TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ &.V&AÎ*... KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI C.to«3 ' 0>tc^ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN H İZM ETİN ADI BAŞVURUDA İSTEN İLEN BELG ELER H İZM ETİN TAM AM LANM A SÜRESİ

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında; DEĞERLEME UYGULAMALARI

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında; DEĞERLEME UYGULAMALARI 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında; DEĞERLEME UYGULAMALARI UYGULAMA İŞLEMLERİ Riskli alanlarda ve riskli yapılarda, Kanun kapsamında

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Yasal Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Yasal Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Yasal Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM... 3 Planların Hazırlanmasına Dair Esaslar... 3 Planların

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı, 160 pafta, Yeni:11272 Eski: 1826 ada 142 parsele ilişkin vatandaş talebi. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 02.03.2017 tarih, 2017/6256 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA

Detaylı

HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Temel Haritacılık Kavramları_Ders#4 Yrd.Doç.Dr. H.Ebru ÇOLAK KTÜ. Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TEMEL HARİTA BİLGİLERİ Çevre Düzeni Planı: Ülke ve

Detaylı

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 30 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29609 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Amaç YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİNDE HARİTA MÜHENDİSLİĞİ NİN YASAL GÖREVLERİNE DAİR TEMEL HÜKÜMLER...

KENTSEL DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİNDE HARİTA MÜHENDİSLİĞİ NİN YASAL GÖREVLERİNE DAİR TEMEL HÜKÜMLER... KENTSEL DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİNDE HARİTA MÜHENDİSLİĞİ NİN YASAL GÖREVLERİNE DAİR TEMEL HÜKÜMLER... Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU, İTÜ Son zamanlarda ülkemizde başlatılan kentsel dönüşüm projelerinin başarılı

Detaylı

ALANSAL UYGULAMALAR. 6306 sayılıafet RİSKİALTINDAKİALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ALANSAL UYGULAMALAR. 6306 sayılıafet RİSKİALTINDAKİALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ALTYAPI ve KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALANSAL UYGULAMALAR 6306 sayılıafet RİSKİALTINDAKİALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İsmail TÜZGEN Şehir Plancısı 6306

Detaylı

Boğaziçi İmar Müdürlüğü İşlemleri Hakkında Bilgiler

Boğaziçi İmar Müdürlüğü İşlemleri Hakkında Bilgiler BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Boğaziçi İmar Müdürlüğü İşlemleri Hakkında Bilgiler Evrak Kayıt İçin İstenen Belgeler 1. İçişleri Bakanlığının 20.05.1999 tarih, 1999/34 Sayılı Genelgesi Gereği;

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3. HAFTA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3. HAFTA 3. HAFTA 1 İMAR KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 3194 Kabul Tarihi : 3/5/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 9/5/1985 Sayı : 18749 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 378 (1) Bu Kanunda,

Detaylı

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sıra No. Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

Detaylı

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na;

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. Davacı: TMMOB Şehir Plancıları Odası Adres: Emirhan Caddesi Bayındır Çıkmazı Sokak No:1/1

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak Ve İstimlâk Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak Ve İstimlâk Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak Ve İstimlâk Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam: MADDE 1-(1) Bu yönetmelik Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 01.10.2012 Karar Numarası : 142

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 01.10.2012 Karar Numarası : 142 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Meclis I.Başkan Vekili ÜYELER : Barış AYHAN, Rahmi BALFİDAN, Necla BOZKURT, Vahittin BULUT, Necati CANEL,

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM 1950 li yıllarda Sanayileşme ve kentlere GÖÇ Tepki: 1) 1966 yılında «Gecekondu

Detaylı

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih:

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: 11.01.2016 Sayı: 16.16.0011 YILDIRIM BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NE BURSA Yıldırım İlçesi, Mevlana ve Ulus Mahalleleri sınırlarındaki yaklaşık 14 ha lık Riskli

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa No Konu 3 Tarihçe 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler 7 Plan Örneði 9 Yer Gösterme 11 Aplikasyon 13 Cins Deðiþikliði 16 Ýrtifak

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğü Gelir Tarifelerinin

Detaylı

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB)

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak

Detaylı

Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri

Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri Başvuru Online Başvuru ve SMS Yoluyla Bilgilendirme (2010/21) Emlakçıların Ön Başvuru İle İş Takibi Uygulaması

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ EDREMİT İLÇESİ ZEYTİNLİ BELDESİ 232 ADA 15 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

İMAR PLANLARININ ONAYLANMASI PLAN YAPIM VE ONAYI BM VEYA İGM ONAYI İTİRAZLARI DEĞERLENDİRME YÜRÜRLÜK KESİN KARAR İLAN- ASKI UYGULAMA

İMAR PLANLARININ ONAYLANMASI PLAN YAPIM VE ONAYI BM VEYA İGM ONAYI İTİRAZLARI DEĞERLENDİRME YÜRÜRLÜK KESİN KARAR İLAN- ASKI UYGULAMA İMAR PLANLARININ ONAYLANMASI 1 PLAN YAPIM VE ONAYI BM VEYA İGM ONAYI İTİRAZLARI DEĞERLENDİRME YÜRÜRLÜK İLAN- ASKI KESİN KARAR UYGULAMA 2 1 PLAN YAPIMINA AİT ESASLARA DAİR YÖNETMELİK Yönetmelik hükümleri

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RES PLANLAMA SÜRECİ

MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RES PLANLAMA SÜRECİ RES PLANLAMA SÜRECİ YETKİ İSTENİLEN BİLGİ-BELGE YÖNTEM-İZLENECEK YOL PLAN ONAYI Enerji tesislerine ilişkin imar planları; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5393

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EVRAK KAYIT BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1064 ADA 1 NOLU PARSEL MARDİN İLİ MERKEZ İLÇESİ NUR MAHALLESİ 1064 ADA 1 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; a) Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,

Detaylı

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçme suyu Analizleri 5 Toprak Etüt Hizmetleri 6 Yol Geçiş İzinleri

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK YETKİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 644 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 648 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Madde-13/A. (c) Milli parklar, tabiat parkları,

Detaylı

Kentsel Toprak Düzenleme (KTD)

Kentsel Toprak Düzenleme (KTD) Sayısallaştırılmış ve yol dengelemeleri yapılmış uygulama imar planı (Düzenleme sınırı taslak olarak yol orta eksenlerinden geçirilmiş) Tapu planı (kadastro paftası) Uygulama paftası (Düzenleme sınırı

Detaylı

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi İdari Dava Daireleri Kararları Bu durumda, İdare Mahkemesince, uyuşmazlığa konu kentsel dönüşüm alanına yönelik olarak proje hazırlanıp hazırlanmadığı, plan değişikliği yapılıp yapılmadığı araştırıldıktan

Detaylı

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ.

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ. ALAŞEHİR (MANİSA) YENİMAHALLE, 703 ADA, 1 PARSEL'E AİT NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 İmar

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ 1329 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK 2017 MANİSA 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU A. PLANLAMA TANIMI Planlama alanı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik

Detaylı

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine

Detaylı

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 Tanım Onaylı halihazır haritalar üzerine Kadastral durumu işlenmiş olan Nazım İmar Planına uygun olarak

Detaylı

ALANYA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENİLEN İLK BAŞVURU MAKAMI BELGELER

ALANYA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENİLEN İLK BAŞVURU MAKAMI BELGELER TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN VE MADDE NUMARASI SUNUM SÜRECİNDE TAMAMLANMA TAMAMLANMA ELEKTRONİK OLARAK 331 B091TKG1500100 150010000 Plan Örneği verilmesi işlemi Parselin tescilli haritasından aynen alınan

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli, Konak

Detaylı

ORDU İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ORDU İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR 2942 KAMULAŞTIRMA KANUNU Kanun Numarası : 2942 Kabul Tarihi : 4/11/1983 HÜLYA BOZKIRAN 05.02.2014 AMAÇ ve KAPSAM Kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek

Detaylı

BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, NARLI MAHALLESİ, 1353 VE 1466 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, NARLI MAHALLESİ, 1353 VE 1466 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, NARLI MAHALLESİ, 1353 VE 1466 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, Gemlik İlçesi, Narlı Mahallesi, 1353 Nolu Parsel ve 1466 Nolu Parsel toplam yüzölçümü,

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Beşiktaş Belediyesi

Detaylı

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 11.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25842 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ 528 Ek bütçe yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun geldiği şekliyle

Detaylı

PLAN TÜRLERİ A-SOSYO-EKONOMİK PLANLAR

PLAN TÜRLERİ A-SOSYO-EKONOMİK PLANLAR PLAN TÜRLERİ PLAN TÜRLERİ A-SOSYO-EKONOMİK PLANLAR Kalkınma Planı Bölge Planı Stratejik Plan B-ÜST DÜZEY FİZİKİ PLANLAR Metropolitan Alan Planı Çevre Düzeni Planı C-YEREL FİZİKİ PLANLAR Nazım İmar Planı

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 03 09/05/2011-89 04 09/05/2011-90 05 09/05/2011-91 06 09/05/2011-92 07 09/05/2011-93 08 09/05/2011-94 09 09/05/2011-95 Belediye Meclisinin 02.05.2011 Tarih ve 278 sayılı

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BURSA İLİ, NİLÜFER İLÇESİ, ERTUĞRUL MAHALLESİ H21C.04C.1A-1B PAFTA, 1018 ADA 3 PARSEL VE 924 ADA 26 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ŞUBAT 2016 BURSA İLİ, NİLÜFER

Detaylı

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4 İçmesuyu

Detaylı

SÖĞÜTLÜ BELEDİYESİ/İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

SÖĞÜTLÜ BELEDİYESİ/İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ SÖĞÜTLÜ BELEDİYESİ/İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Tarihi ve Numarası: 06/05/2014-22 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Yem Bitkileri Tohumu Desteği 3 Meyvecilik desteği (Çilek, Kiraz,Elma) 4 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 5 6 Orman Köylüsünü Destekleme

Detaylı

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR İLİ, GÖNEN BELEDİYESİ KURTULUŞ MAHALLESİ, 1603 Ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,14 Prs. 1555 Ada, 1,2,3,4,5,6 Prs. 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ EKİM 2016 T.C.

Detaylı

UYGULAMA RAPORU. Altlık Türü

UYGULAMA RAPORU. Altlık Türü UYGULAMA RAPORU Ek-1 İli Mevkii İsimleri İlçesi Pafta Numaraları Mahalle/Köy Ada Numaraları Toplam Parsel Sayısı Yaklaşık Yüzölçüm UYGULAMA İSTENEN PAFTALARIN Yapım Yılı ve Yöntemi Yer Kontrol Noktalarının

Detaylı

Ruhsat, Denetim ve Gelir İşleri Oturum Konuları

Ruhsat, Denetim ve Gelir İşleri Oturum Konuları «KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ ÇALIŞTAYI» 09-10-11 Temmuz 2012 İstanbul T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yüklenici - Alt Yüklenici Ruhsat,

Detaylı

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL ARTVİN İLİ MERKEZ İLÇESİ YENİ MAHALLESİ 579 ADA 1 PARSEL VE ÇEVRESİNDE RESMİ KURUM ALANI(MÜZE) VE KÜLTÜREL TESİS ALANI(Kültür Evi) AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Hazırlayan:

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ BALIKESİR İLİ, SAVAŞTEPE İLÇESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ 297 ADA, 70-71-72-73-74-75-81-82-83-84 PARSELLERE AİT 1/5000

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU KONU : Bina Kiralama. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

2010 YILI FALİYET RAPORU. EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

2010 YILI FALİYET RAPORU. EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FALİYET RAPORU EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ İçerik Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Harita Şefliği ve 2010 Faaliyetleri Numarataj Şefliği ve 2010 Faaliyetleri Emlak ve Kamulaştırma Şefliği ve 2010

Detaylı

AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI :

AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI : Onay Tarihi : 03.12.2004 AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI : 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Aydıntepe Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; plan paftaları, plan raporu ve plan uygulama hükümleri

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Avcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim Dönemi 5. Toplantı yılı 2014 Senesi OCAK ayı Meclis

Detaylı

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 Çizimli

Detaylı

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU. Ahmet İLKER Ömer DURU Ali TOPKAYA Başkan Başkan Yardımcısı Sözcü

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU. Ahmet İLKER Ömer DURU Ali TOPKAYA Başkan Başkan Yardımcısı Sözcü PLAN BÜTÇE VE HUKUK ORTAK TARİH : 05 / 03 / 2013 KARAR : 05 Tepebaşı Belediye Meclisinin 01 / 03 / 2013 tarih ve 54 sayılı Kararı ile komisyonumuza incelenmek ve Şirket kurucusu İsmail Murat KOCAMAZ ın

Detaylı

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 1 GENEL GEREKÇE Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2007 31/12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1.İNŞAAT RUHSATI: İlçemiz genelinde yapılacak olan 3929 adet

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Talas Belediyesi 31.15 km2 lik yüzölçüm ve 9 malaleden oluşmakta iken 5747 Sayılı Yasa gereği Erciyes,Zincidere, Başakpınar, Kuruköprü ve Kepez Belediyesi Tüzel Kişiliğini

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 04.01.2016 KARAR NO: 1 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi hükmü çerçevesinde

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 10/06/2011 TARĐHLĐ VE SAYILI RAPORLARI. Kararın Özeti

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 10/06/2011 TARĐHLĐ VE SAYILI RAPORLARI. Kararın Özeti 01 10/06/2011-112 02 10/06/2011-113 03 10/06/2011-114 04 10/06/2011-115 05 10/06/2011-116 06 10/06/2011-117 07 10/06/2011-118 AFYONKARAHĐSAR Belediye Meclisinin 01.06.2011 Tarih ve 329 sayılı kararı ile

Detaylı

İMAR UYGULAMALARI SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

İMAR UYGULAMALARI SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 1.BAŞLANGIÇ VE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI-İmar Programı 2.ETÜT 1 İmar Programı 5393 sayılı kanunun 18/u, 30/a maddesi, İşleri Müdürlüğü Daire,Genel Sekreter yrd.,genel Sekreter,Belediye 5 yılda bir 3.Encümen

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Yakacık 120 Pafta, 12626 Ada 1 parsel ile 12341 Ada 68 parsel arasında kalan tescilsiz kadastral alandaki (Eski 970 Ada 2 Parselin) Park Alanının bir kısmının Cami Alanına Alınmasına

Detaylı