TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU 3. OLAĞAN GENEL KURUL 09 KASIM 2012 ANKARA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU 3. OLAĞAN GENEL KURUL 09 KASIM 2012 ANKARA"

Transkript

1 TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU 3. OLAĞAN GENEL KURUL 09 KASIM 2012 ANKARA

2 TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU Göksu Evleri Kartopu Cad. B 168 A Anadolu Hisarı Beykoz İstanbul Tel: Faks:

3 İÇİNDEKİLER 1. GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ TARİHLİ ANA STATÜ TASLAK ANA STATÜ YILI FAALİYET RAPORU YILI FAALİYET RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU TASLAK BÜTÇE DELEGE LİSTESİ GAZETE İLAN KÜPÜRLERİ

4 4 TOSFED - 3. Olağan Genel Kurul 2012

5 1. GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ 3. OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI ve GÜNDEMİ Yönetim Kurulumuzun gün ve 2012/5 Sayılı Kararı ile Spor Genel Müdürlüğü Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Ana Statüsü nün ilgili maddeleri uyarınca 3. Olağan Genel Kurulunun Cuma günü saat de Aktif Metropolitan Hoteli, Oğuzlar Mah Sok. No.: Konya Yolu Üzeri Balgat-Ankara adresinde yapılacak olup, çoğunluk sağlanamazsa 2. toplantının Cumartesi günü aynı yerde ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılmasına karar verilmiştir. 3. Olağan Genel Kurul toplantısı duyuruları Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesinde (www.sgm.gov.tr) ve Federasyonumuz resmi internet sitesinde (www.tosfed.org.tr) yapılacaktır. Genel Kurul üyelerinin kayıt işlemleri belirtilen adreste saat 12:00-14:00 arası yapılacaktır. Kimlik ibraz etmek zorunluluğu olması nedeniyle, üyeler T.C kimlik belgelerini yanlarında bulunduracaklardır. Genel Kurul Üyelerine ilanen duyurulur. Saygılarımızla Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu GÜNDEM 1. Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı nın okunması, 2. Divan Başkanı ve Divan Üyelerinin seçimi, gündemin okunması ve oylanması, Divan Kuruluna Genel Kurul tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi, 3. Açılış konuşması (Federasyon Başkanı tarafından) sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi ve 19/7/2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanan yeni Ana Statünün görüşülerek karara bağlanması, 5. Faaliyet ve Denetleme raporunun görüşülmesi ve Yönetim, Denetim ve Disiplin kurullarının ibrası, 6. Başkan adaylarının konuşması, 7. Başkan, Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarının asil ve yedek üyelerinin seçimi, 8. Sandıkların kapatılması, oyların tasnifi ve tutanak düzenlenmesi, seçim sonuçlarının açıklanması, 9. Genel Kurulca seçilen Federasyon Başkanının teşekkür konuşması, yılı bütçesinin Genel Kurula sunumu ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapma konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi ve onaylanması, 11. Yönetim Kuruluna Federasyonun borçlanması, taşınmaz mal alımı, satılması ve kiralanması ile uluslararası Federasyona karşı mali taahhütlerde bulunmak için yetki verilmesi, 12. Dilekler, temenniler ve kapanış. 5

6 TARİHLİ ANA STATÜ TOSFED - 3. Olağan Genel Kurul 2012 Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun teşkilatı, Genel Kurulunun oluşumu, toplanması, Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları ile diğer yan kurullarının çalışmaları ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Ana Statü, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Genel Kurulu, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ile diğer yan kurullarını, Federasyon Başkanını, ilgili kulüp, komite, komisyon, il temsilcisi, organizatör, eğitimci, antrenör, takım direktörü, sporcu, idareci, menajer, gözetmen, gözlemci, temsilci ve benzeri spor elemanlarını, komiser, direktör ve benzeri kişileri, Federasyonun çalışma usul ve esasları ile Genel Müdürlük ve Tahkim Kuruluyla olan ilişkilerini kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Ana Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi ile, 14/7/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Ana Statüde geçen; a) Bakan: Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Spordan sorumlu Bakanı, b) Federasyon: Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunu, c) FIA: Uluslararası Otomobil Federasyonunu, ç) Federasyon Başkanı: Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanını, d) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, e) Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü, f) Kanun: 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu, g) Spor Dalı: Otomobil Sporlarını, ğ) (Değişik:RG-29/4/ ) Tahkim Kurulu: Federasyon ile kulüpler, Federasyon ile sporcu, direktör, gözcü, gözetmen, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, direktör, gözcü, gözetmen, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Federasyon Yönetim Kurulunca verilecek kararlar ile disiplin kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin karara bağlayan Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş bulunan kurulu, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Federasyonun Teşkilat ve Görevleri Federasyonun teşkilatı MADDE 5 (1) Federasyonun merkezi Ankara dadır. Federasyonun yapılandırılması ile bu yapılandırma içerisinde yer alacak birimlerin kurulması, kaldırılması veya değiştirilmesine Yönetim Kurulu karar verir. (2) (Değişik:RG-29/4/ ) Federasyonun teşkilatı aşağıdaki kurul ve birimlerden teşekkül eder. a) Genel Kurul, b) Yönetim Kurulu, c) Denetleme Kurulu, ç) Disiplin Kurulu, 6

7 d) Spor Kurulu, e) Genel Sekreterlik, f) Yan Kurullar, g) İdari birimler. (3) Federasyon teşkilatının, (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilenler dışındaki kurul ve birimlerinin; görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları, Yönetim Kurulu tarafından çıkarılan talimatlarla belirlenir. (4) (Ek:RG-29/4/ ) Spor Kurulu, FIA nın spor talimat ve eklerine göre hazırlanmış ulusal spor talimatlarını uygular. Federasyonun görevleri MADDE 6 (1) Federasyonun görevleri şunlardır: a) Otomobil sporları yarışmalarının, Federasyon, FIA ve diğer benzeri kuruluşların kural ve yönetmeliklerine uygun olarak Türkiye de yürütülmesini, otomobil sporlarının yurt düzeyine yayılmasını, ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlamak, b) FIA ve ilgili diğer kuruluşlar ile eşgüdümü sağlayarak, işbirliği yapmak ve Türkiye'yi otomobil sporları ile ilgili konularda yurt dışında temsil etmek, c) Yurt dışındaki ve yurt içindeki otomobil sporları ilgili gelişmeleri izlemek, yarışma ve diğer organizasyonlar için plan, program ve benzeri her türlü düzenlemeyi yapmak, ç) Ulusal ve uluslararası teşkilatlarla da işbirliği yaparak, yarışma, organizasyon veya faaliyetler düzenlemek, bunların devamlılığını sağlamak, bunlara yarışmacı, direktör, komiser, menajer, gözetmen, temsilci, yönetici, eğitimci ve uzman personel göndermek veya görevlendirmesini yapmak, d) Otomobil sporuna ilgi duyan sporcuların, sağlıklı ve güvenli bir şekilde yetiştirilerek, eğitilmesini sağlamak ve bunların çalışmalarını sürekli izlemek. Kurallarda öngörülen şartları yerine getiren sporculara her türlü lisans, izin veya belgeyi vermek, e) Otomobil sporu ile ilgili araç ve malzemelerin standartlarını, uluslararası kurallara göre tespit etmek, bunların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak, f) Federasyon teşkilatında çalışacak personeli atamak ve teşkilat birimleri arasında çıkabilecek uyuşmazlıkları çözüme kavuşturmak, g) Otomobil sporunun geliştirilmesi ve düzenli bir şekilde yapılabilmesi için yönerge veya talimatlar çıkarmak ve uygulanmasını sağlamak. Genel kurul MADDE 7 (Değişik:RG-29/4/ ) (1) Genel kurul, Federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun toplanması ve yapılması için gereken tüm işlemler yönetim kurulu tarafından yerine getirilir. (2) Genel kurul aşağıdaki üyelerden oluşur; a) Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve on gençlik ve spor il müdüründen oluşacak on beş üye, b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri, c) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye, ç) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye, d) FIA nın yönetim kurulu üyeleri ile direktör, gözcü ve gözetmenleri görevlendirmekle yetkili kurul üyeleri, e) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla asaleten Federasyon başkanlığı yapanlar, f) Türkiye Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye, g) Faal olmamak şartıyla en üst seviyede direktörlük yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye, ğ) Otomobil sporlarına hizmet ve faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulmuş bulunan vakıfların yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye, h) Genel kurul tarihinden en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış ferdi veya takım halinde; 1) Büyükler Dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olan sporcular, 7

8 2) Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olmuş sporcular, 3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa en fazla milli olmuş sporculardan beş üye. ı) Kulüp temsilcileri. (3) Genel kurulu teşkil eden üyelerin en az %60 ı kulüp temsilcilerinden oluşur. Kulüp temsilcilerinin seçiminde, seçim tarihinden önce iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine katılan kulüpler esas alınır. Genel kurula katılacak kulüplerden, organizatör lisansı alarak Federasyon faaliyetlerine katılmış ve halen faaliyetlerine devam eden, ulusal şampiyona yarışması düzenleyenlerin başkanları ve yönetim kurullarının belirleyeceği beş üye, mahalli yarışmalar düzenleyenlerin başkanları ve yönetim kurullarının belirleyeceği üç üye ile organizatör lisansına sahip diğer kulüplerin başkanları ve yönetim kurullarının belirleyeceği bir üye genel kurulda oy kullanabilir. (4) İl müdürlerinin tespitinde; a) En fazla nüfusu olan üç il müdürü, b) Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen iller hariç, coğrafi bölgeleri temsilen yedi il müdürü, (5) Vakıfların belirlenmesinde; a) Vakfın Bakanlar Kurulu kararı ile vergi muafiyeti tanınan vakıf statüsünde olması, b) İsminde Türkiye veya Türk kelimesini kullanılıyor olması, c) Yıllık gelirinin en az %50 sini Otomobil Federasyonuna bağlı spor dallarına harcaması şartları aranır. (6) Sporcuların seçiminde sırasıyla Dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonaları ve diğer uluslararası müsabakalar esas alınır. Aynı kategoride eşit sayıda sporcu varsa, oy kullanacak sporcular kura ile belirlenir. Oy kullanacak sporcu sayısı beşi geçemez. (7) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler, ancak bir kez oy kullanabilir. (8) Genel kurulda vekâleten oy kullanılmaz. Genel kurulun görevleri MADDE 8 (1) Genel Kurulun görevleri şunlardır: a) Ana Statüyü yapmak veya değiştirmek, b) Başkan ile Yönetim, Denetleme ve Disiplin kurullarının üyelerini seçmek, c) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını ve bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapma konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek, ç) (Değişik:RG-29/4/ ) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını ve bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapma konusunda yönetim kuruluna yetki vermek, d) Yönetim Kurulu faaliyet ve mali raporlarını ibra etmek, e) Denetleme Kurulu raporunu kabul veya ret etmek, f) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ödül ve yardım talimatını onaylamak, g) (Değişik:RG-29/4/ ) Profesyonel şube kurmak, ğ) Federasyona bağlı spor dallarının ayrılmasına karar vermek, h) Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak. (2) (Değişik:RG-29/4/ ) Birinci fıkranın (ç) ve (ğ) bentlerindeki konularda, genel kurula katılan üyelerin dörtte üçünün kabul oyuyla karar verilir. Mali genel kurul MADDE 9 (1) Yönetim Kurulu, Mali Genel Kurulu iki yılda bir, Aralık ayından önce ilan edeceği bir günde toplar. (2) Mali Genel Kurulda, bir önceki yıla ilişkin Yönetim Kurulunun faaliyet ve mali raporları ile Denetleme Kurulu raporlarının ibrası ve bir sonraki yılın bütçesi oylanarak karara bağlanır. Genel kurul toplantı zamanı ve şekli MADDE 10 (1) Genel Kurulun toplantıya çağrılması ve sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için gerekli tüm işlemler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir. Federasyon Genel Kurulu; Olağan ve Olağanüstü olmak üzere iki türlü toplanır. 8

9 (2) Olağan Genel Kurul, dört yılda bir, yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren altı ay içerisinde yapılır. (3) Olağanüstü Genel Kurul, a) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanın yaptırdığı denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen Federasyon Başkanı veya Yönetim Kurulu üyeleri hakkında karar almak, b) Yönetim Kurulunun kararı, c) Toplam delege sayısının en az %40 ının noter kanalı ile yazılı müracaatı, ç) Mali genel kurulda ibra edilmeyen başkan veya yönetim kurulu üyelerinin kalan görev süresini tamamlamak için seçim yapmak, üzere toplanır. (4) Üçüncü fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde, genel kurul toplantısının üzerinden en az altı ay geçmeden Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılamaz. (5) Üçüncü fıkranın (ç) bendinde yer alan durumda başkanlık görevini başkan vekili ve yönetim kurulunun görevini ise denetleme kurulu yürütür. (6) Olağanüstü genel kurul toplantısı, toplantı isteği Federasyona ulaştığı tarihten itibaren en geç altmış gün içerisinde Yönetim Kurulunca yerine getirilir. Olağanüstü genel kurulda, toplantı gündemi haricinde başka konu görüşülemez. Genel kurulun toplantıya çağrılması ve toplantı yeri MADDE 11 (Değişik:RG-29/4/ ) (1) Genel kurul toplantısının yeri, tarihi ve gündemi yönetim kurulu tarafından belirlenir. (2) Genel kurul çağrısı ve gündemi, toplantı tarihinden en az otuz gün önce Türkiye genelinde yayın yapan iki gazetede ilanen duyurulur. Bu ilanda, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantının yapılacağı yer ve tarih de belirtilir. (3) Federasyon faaliyet raporu, denetleme raporu ile bütçe tasarısı toplantıdan en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinden üyelere duyurulur. Genel kurula katılacak üyelerin listesi MADDE 12 (1) Genel Kurula katılma hakkını kazanan üyelerin listesi, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır. (2) Üye listesinde, üyelerin adı ve soyadı, temsil ettiği kurum veya kuruluş belirtilir. Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statü ile görev yapanlar Genel Kurul üyesi olamaz. (3) Üye listesi Genel Kurul tarihinden otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir. (4) Genel Kurul toplantısına ilişkin işlemler Yönetim Kurulunca yürütülür. Listeye, ilan edildiği tarihten itibaren onbeş gün içerisinde itiraz edilebilir. Üye listesine itiraz Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve bir gün içerisinde karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim Kurulu, itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren üç gün içerisinde kesin karar verir. Başkanlık Divanı oluştuktan sonra Genel Kurul çalışmaları ile ilgili her türlü itiraz, divan tarafından çözümlenir. (5) Genel Kurula üye seçmek hakkına sahip olan kurum, kuruluş, dernek ya da kulüpler, dağılma ya da başka nedenlerle hukuki varlıklarını ya da sıfatlarını kaybettiklerinde, üye seçme hakkını kaybederler. (6) Üyeliğin istifa, ölüm, ihraç gibi sebeplerle sona ermesi halinde, yerine aynı usulle yenisi belirlenir. (7) Genel Kurula katılma hakkı kazanan üyeler için, Genel Kurul Üyelik Belgesi düzenlenir. Toplantıya katılma MADDE 13 (1) Genel Kurul üyeleri, toplantı saatinden önce toplantı salonunun girişinde hazır bulunurlar. (2) Üyeler toplantı salonuna girerken, Federasyon tarafından görevlendirilmiş kişilere kimliklerini ibraz ederek, üye listesinde adlarının hizasını imzalar ve Genel Kurul Üyelik Belgesini alırlar. Toplantı ve karar yeter sayısı MADDE 14 (1) Genel Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanılır. Ancak, bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından az olamaz. 9

10 Çoğunluğun tespiti MADDE 15 (1) Toplantı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı, Federasyon Başkanı veya Başkan vekili tarafından, toplantıya katılan üye listesinin incelemesi yolu ile tespit edilir. Genel kurul başkanlık divanının oluşturulması MADDE 16 (1) Başkanlık Divanı, Başkan, Başkan vekili ile iki sekreterden oluşur. Başkanlık Divanı seçimi, tek adayın bulunması halinde açık oy, birden fazla adayın bulunması halinde ise gizli oyla yapılır. (2) Başkanlık Divanı üyeleri, Genel Kurul üyeleri arasından seçilir. (3) Başkanlık Divanı, gerek görürse Genel Kurul çalışmaları için yeteri kadar komisyon oluşturabilir. Gündemin tespiti, açıklanması ve gündeme madde eklenmesi MADDE 17 (1) Toplantının gündemi Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Divan Başkanı, daha önce ilan edilmiş gündemi Genel Kurula açıklar. (2) Gündeme 3289 sayılı Kanuna ve buna dayanılarak yayımlanan Çerçeve Statü ve bu Ana Statüye aykırı olmayan maddeler eklenmesine ilişkin önergeler, Genel Kurul üye tam sayısının en az beşte biri tarafından, oturumun açılmasından sonra verilebilir. Bu önergeler açık oya sunulur, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile kabul edilen önergeler gündeme eklenir. Bu nitelikteki gündem maddeleri ve daha önce ilan edilen gündem maddeleri görüşülüp karara bağlandıktan sonra ele alınır. (3) Olağanüstü Genel Kurulda, yalnızca daha önce ilanda belirtilmiş gündem maddeleri görüşülebilir; gündeme madde eklenmesine ilişkin önergeler işleme konulmaz. Başkanlık divanının görev ve yetkileri MADDE 18 (1) Başkanlık Divanı, Federasyon Ana Statüsünün hükümlerinin uygulanması ve görüşmelerin düzenle yürütülmesini sağlamakla görevli ve yükümlüdür. (2) Genel Kurul tutanakları, Divan Başkanı ile üyeleri tarafından, toplantının sonunda imzalanır. Bu tutanakların birer örneği toplantıdan en geç yedi gün sonra Federasyona teslim edilir. (3) Başkanlık Divanı, görüşmelerin sağlıklı ve düzenli bir şekilde yapılması için gereken önlemleri alır, toplantının düzen ve güvenliğini bozanlara uyarma cezası verebilir. (4) Başkanlık Divanı, uyarma cezasına rağmen toplantıyı sürekli olarak bozanlar hakkında, toplantıdan çıkarma kararı alabilir. Bu karar, Başkanlık Divanındaki üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Divan Başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. (5) Toplantıdan çıkarma kararı, Başkanlık Divanının görevlendireceği kişiler tarafından derhal yerine getirilir. Toplantıdan çıkarılanlar, toplantı süresince salonda bulunamaz ve oylamaya katılamazlar. Genel kurul toplantıları MADDE 19 (1) Başkanlık Divanı; yerini aldıktan ve Genel Kurul dosyasını inceleyip Kanun ve Çerçeve Statüye uygunluğunu saptadıktan sonra, gündemi okur, oya sunar ve gündem maddelerine geçer. (2) Söz isteyen üyelere, yazılma sırasına göre, bunlardan organlar, komisyon sözcüleri ve sataşma ile usul hakkında söz isteyenlere ise öncelikle söz verilir. (3) Divan Başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken, düşüncesini açıklayamaz. (4) Divan Başkanı tarafsızdır ve tarafsızlığını görüşmeler süresince de korur. (5) Başkanlık Divanı, Genel Kurula katılan üyelerin %25 inin yazılı isteği üzerine veya gerekli görmesi halinde, görüşme açılmaksızın yapılacak oylama ile konuşma süresi sınırlandırabilir. (6) Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu üyeleri, Genel Kurul sırasında üyelerin Federasyon işlemlerine ilişkin sordukları soruları yanıtlamakla yükümlüdür. (7) Başkanlık Divanı, sorulan sorulardan amacını aşanlar ile toplantı gündemi ile ilgili olmayanların cevaplandırılmamasına karar verir. (8) Gündem maddelerine ilişkin değişiklik önergeleri yazılı olarak verilir. (9) Başkanlık Divanı, her bir önerge için, önerge sahibi ile önerge lehine veya aleyhine konuşacak birer kişiye söz verdikten sonra, önergeyi oya koyar ve oylama sonucuna göre önergenin red veya kabulüne karar verilir. (10) Kapalı Oturum, görüşme yeterliği, bütçe ve Ana Statü değişiklikleriyle ilgili önergeler yazılı olarak verilir. Yazılı olarak verilmeyen önergeler hakkında işlem yapılamaz. 10

11 (11) Genel Kurulda, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ya da toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunun vereceği, yazılı bir önerge ile belirli bir konu görüşülünceye kadar veya süresiz olarak kapalı oturum isteyebilir. (12) Bu önerge görüşme açılmaksızın oya konulur. Önergenin kabulü halinde Genel Kurul üyeleri ile görevli Federasyon çalışanları dışında kalanlar salondan çıkarılır. (13) Genel Kurul, çalışmaları kolaylaştırmak için belirli görevlerle yardımcı komisyonlar kurabilir. (14) Bu komisyonlar Başkanlık Divanının gözetim ve denetimi altında görevlerini yaparlar. (15) Bir konu görüşülüp, karara bağlandıktan sonra aynı konu tekrar görüşülemez. (16) Bütçe görüşmelerinde, bütçenin tümüyle ilgili olarak, yeni bir kaynak gösterilmeden giderleri artırıcı veya gelirleri azaltıcı önerge verilemez. Federasyon genel kurulunda seçilecek kurullara aday olma MADDE 20 (1) (Değişik.R.G.-29/4/ ) Federasyon başkan adayının, genel kurul üyesi olması zorunludur. Yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üye adaylarının 1/3 ünün genel kurul üyesi, 2/3 ünün ise konusunda deneyimli kişilerden olması zorunludur. (2) Süresi dolan Federasyon Başkanı ile Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyeleri yeniden aday olabilirler. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Seçim İşleri Aday olma ve seçim listesinin düzenlenmesi MADDE 21 (1) Başkan adayları, adaylık başvuruları ile birlikte oy pusulalarını ve Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu üye seçimi için önerdikleri asil ve yedek adayları gösteren listeleri Genel Kurul gündeminde yer alan seçim maddesine geçilmesinden önce Başkanlık Divanına teslim ederler. (2) Adaylar tarafından Başkanlık Divanına tevdi olunan oy pusulaları divanca mühürlenir. Bir kişi birden fazla listede aday olabilir. (3) Divan Başkanı, Başkan adaylık başvurularındaki sıraya göre, kendisine teslim edilen oy pusulalarını ve Kurullar için aday listelerini oy verme kabinlerine koydurur. Başkan adaylarına söz verilmesi MADDE 22 (1) Divan Başkanı, Başkan adaylarına yirmi dakikayı geçmemek üzere Genel Kurula hitap etmeleri için söz verir. Aday sayısının üçten fazla olması halinde bu süre Başkanlık Divanı tarafından azaltılabilir. Başkan adaylarının konuşma sırası ad çekme yöntemiyle belirlenir. (2) Başkan adayları dört yıllık faaliyet programları ve mali bütçelerini Genel Kurula yazılı olarak sunmak zorundadırlar. (3) Her sandık başında, Başkan adayının adını Divan Başkanına bildirdiği, bir gözlemci bulunur. Seçimlerin yapılması MADDE 23 (1) Divan Başkanı oy kullanma işleminin başlangıç ve bitiş saatini ilan eder. Bu süre Divan Başkanı tarafından gerekli görülürse iki saate kadar ve bir kereye mahsus olmak üzere uzatabilir. Genel Kurul üyeleri, Genel Kurul listesindeki sıraya göre ad ve soyadı okunarak çağrılır. (2) Seçimler gizli oy, açık tasnif ilkesi uyarınca yapılır. (3) (Değişik:RG-29/4/ ) Her üye, divan başkanının görevlendireceği divan üyesinden mühürlü zarfı imza karşılığı alır, oy verme kabinine girer. Üye, kabinde bulunan oy pusulalarından tercih ettiği listeyi mühürleyip zarfa koyar ve daha sonra zarfı seçim sandığına atar. Oy pusulalarına isim veya herhangi bir işaret konulmaz. (4) Zarfını kaybeden veya başka şekilde elinden çıkaran üyeye yeni zarf verilmez. (5) Üyeler, bu şekilde oylarını kullandıktan sonra Genel Kurul listesini imzalar. Genel Kurula katılan her üyenin bir oy hakkı vardır. Vekaleten oy kullanılamaz. Sandıkların kapatılması, oyların tasnifi ve tutanak düzenlenmesi MADDE 24 (1) Divan Başkanı tarafından ilan edilen oy kullanma işleminin sona erme saatinin dolmasıyla sandıklar kapatılır ve Divan Başkanı oy verme işleminin sona erdiğini açıklar. (2) Sandıklar, Divan Başkanının denetim ve gözetiminde, aday ve gözlemcilerinin huzurunda açılır. Zarflar sayılır ve oy kullanan üye sayısı ile zarf sayısının eşit olup olmadığı tespit edilir. Zarf sayısının oy 11

12 kullanan üye sayısından fazla olması halinde, zarflar açılmadan, sandıktan fazla zarf sayısınca Divan Başkanı tarafından rasgele seçilecek zarflar imha edilir ve zarf sayısı ile oy kullanan üye sayısı eşitlenir. (3) Oyların tasnifinde oy pusulaları sayılır. Bir zarfın içinden aynı pusuladan birden fazla çıktığında, bunların biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Bir zarfın içinden değişik iki oy pusulası çıktığında, bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır. (4) (Değişik:RG-29/4/ ) Seçimde en yüksek oyu alan başkan ve listesi seçilmiş sayılır. Oyların eşit çıkması halinde aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir oylama yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki katından aşağı olamaz. Bu oylamada da eşitlik bozulmaz ise, başkan ve seçimle göreve gelen kurullar kur a ile belirlenir. (5) (Mülga:RG-29/4/ ) Seçim sonuçlarının ilanı ve toplantının kapatılması MADDE 25 (1) Seçim sonuçları, Divan Başkanı tarafından Genel Kurul üyelerine açıklanır. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra, Divan Başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Federasyon Başkanı, Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulu, Yan Kurullar ve Tahkim Kurulu Federasyon başkanı MADDE 26 (Değişik:RG-29/4/ ) (1) Federasyon Başkanı olabilmek için; a) T.C. vatandaşı olmak, b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, c) Kesinleşmiş vergi veya sigorta borcu nedeniyle takibata uğramamış olmak, ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, d) Genel Müdürlük Merkez Ceza ve Genel Müdürlük Ceza veya özerk federasyonların ceza ve disiplin kurullarınca bir defada altı ay veya toplam bir yıl hak mahrumiyeti cezası almamış olmak, e) Federasyon başkanı ile yönetim kurulu üyesi olarak görev yaparken uyarı ve ihtar cezası dışında bir ceza almamış olmak, f) Genel Müdürlükte ücretli veya maaşlı görevli olmamak, g) 35 yaşını doldurmuş olmak, ğ) Genel kurul üyesi olmak. (2) Başkan adaylarından aşağıdaki belgeler istenir; a) T.C. kimlik numarası beyanı, b) İdari tahkikat sonucu görevine son verilmediğine dair yazılı beyan, c) Disiplin kurullarınca altı aydan fazla ceza ile cezalandırılmadığına dair yazılı beyan, ç) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyan, d) Diploma veya kurumca onaylı sureti. (3) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az 15 gün önce aday olduklarına dair başvurularını yaparlar ve ,00 TL lik adaylık ücretini Federasyon hesabına yatırırlar. (4) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının seçimi ile aynı zamanda yapılır. (5) Başkanın ölümü veya istifası halinde, üç ay içinde tekrar seçim yapılması şartıyla, bu görevi başkan vekili yürütür. Ancak, genel kurula altı aydan az bir süre varsa yönetimdeki boşalmalar nedeniyle olağanüstü genel kurula gidilmez. 12

13 Başkanın görevleri MADDE 27 (1) Başkanın görevleri şunlardır: a) Federasyonu temsil etmek, b) Federasyonun faaliyetlerini Kanunlara, Ana Statü ve diğer mevzuat ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde yürütmek, c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, ç) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını ve bunun için gerekli harcamaların yapılmasını sağlamak, gerektiğinde bu yetkisini başkan vekiline devretmek, d) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını Yönetim Kuruluna teklif etmek, e) Gerekli gördüğünde diğer kurullara başkanlık etmek, f) Yönetim Kurulunda yapılacak görev dağılımına göre görev alacak üyelere sorumlu oldukları bölümler için yetki kullanma iznini vermek ve sorumlu yönetim kurulu üyesi kişi ile birlikte sorumluluk alanında müştereken kararlar almak, g) İlgili kanunlarda ve bu Ana Statüde belirtilen diğer görevleri yapmak. Başkan vekili MADDE 28 (1) Başkan vekili, Yönetim Kurulu üyeleri arasından Başkan tarafından atanır. Başkanın yokluğunda görevlerini Başkan vekili yürütür. Başkan vekilinin görev süresi Başkanın görev süresi kadardır. Yönetim kurulu MADDE 29 (1) Yönetim Kurulu; Federasyon Başkanı ile Genel Kurulun seçeceği sekiz üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Genel Kurul ayrıca sekiz yedek üye de seçer. (2) Yönetim Kurulu üyesi olabilmek için, bu Ana Statünün 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentlerindeki şartlar aranır. (3) Yönetim Kurulu üyeleri, genel kurulda oy çokluğu ile seçilir. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen kulüp temsilcileri, kulüplerin Başkan veya Yönetim Kurulu üyesi iseler seçilmekle bu sıfatları sona erer. (4) (Değişik:RG-29/4/ ) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölümü, istifası veya yönetim kurulundan düşürülmesi halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır. Ölüm, istifa ve düşürülme gibi nedenlerle, yönetim kurulu asıl ve yedek üye sayısının toplam beşe inmesi halinde, genel kurul olağanüstü toplantıya çağırılır. Yönetim kurulunun görevleri MADDE 30 (Değişik:RG-29/4/ ) (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır; a) FIA nın Federasyona vermiş olduğu yetkileri kullanmak, b) Kulüpleri kayıt ve tescil etmek, bunları şampiyonalara göre ayırmak, şampiyonaları düzenlemek ve düzenletmek, uygulanacak terfi ve tenzil statüsünü belirlemek, c) Kulüplerin otomobil sporları dalı kurmak için yapacakları başvuruları karara bağlamak, bununla ilgili faaliyet ve taahhütleri denetlemek, ç) Kulüpleri, sporcuları, marka ve takımları ile çalıştırıcılarını ödüllendirmek, d) Yarışma ve eğitim ile ilgili tesisleri yapmak veya yaptırmak, e) Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak, tesis kiralamak, işletmek ve işlettirmek, f) Federasyonun yurt içi ve yurt dışı teşkilatlarını kurmak, g) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve otomobil sporları ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek, ğ) Otomobil sporları ile ilgili televizyon, radyo, basılı eser yayınları ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve denetlemek, h) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak, ı) Genel kurul toplantılarını hazırlamak, i) Bütçeyi hazırlamak, bütçe kalemleri arasında değişiklik yapmak ve yeni bütçe kalemleri açmak, j) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak, k) Kanun, Ana Statü ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak. 13

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığından: TÜRKĠYE GOLF FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı,

Detaylı

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Yelken Federasyonunun teşkilatı,

Detaylı

ANA STATÜ. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar.

ANA STATÜ. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. 22 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28980 Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: ANA STATÜ TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

TÜRKĠYE OTOMOBĠL SPORLARI FEDERASYONU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL 04 TEMMUZ 2013 ANKARA

TÜRKĠYE OTOMOBĠL SPORLARI FEDERASYONU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL 04 TEMMUZ 2013 ANKARA TÜRKĠYE OTOMOBĠL SPORLARI FEDERASYONU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL 04 TEMMUZ 2013 ANKARA 2013 [TOSFED - OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL] TÜRKĠYE OTOMOBĠL SPORLARI FEDERASYONU Göksu Evleri Kartopu Cad. B 168 A Anadolu

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZERK SPOR FEDERASYONLARI ÇERÇEVE STATÜSÜ(1)

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZERK SPOR FEDERASYONLARI ÇERÇEVE STATÜSÜ(1) GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZERK SPOR FEDERASYONLARI ÇERÇEVE STATÜSÜ(1) Amaç Madde 1 Bu Çerçeve Statünün amacı, özerk spor federasyonlarının teşkilatı, genel kurulunun oluşumu, toplanması ve çalışmalarına

Detaylı

BAĞIMSIZ SPOR FEDERASYONLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

BAĞIMSIZ SPOR FEDERASYONLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28358 BAĞIMSIZ SPOR FEDERASYONLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

TÜRKİYE OKUL SPORLARI FEDERASYONU 2012-2016 STRATEJİK PLANI TÜRKİYE OKUL SPORLARI FEDERASYONU 2012 2016 STRATEJİK PLANI

TÜRKİYE OKUL SPORLARI FEDERASYONU 2012-2016 STRATEJİK PLANI TÜRKİYE OKUL SPORLARI FEDERASYONU 2012 2016 STRATEJİK PLANI TÜRKİYE OKUL SPORLARI FEDERASYONU 2012 2016 STRATEJİK PLANI ANKARA 2013 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1.1 BİRİMİN TANIMI VE SINIRLARININ ÇİZİLMESİ: 2.1 MEVCUT DURUM ANALİZİ 2.1.1 Türkiye Cumhuriyeti Ana Yasası 2.1.2

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Nisan 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 21 Nisan 2014 69471265-305-3044

Detaylı

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ, GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ODALARI VE GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ODALARI BİRLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ, GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ODALARI VE GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ODALARI BİRLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ, GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ODALARI VE GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ODALARI BİRLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; gümrük müşavirliği

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, organize sanayi bölgelerinin kuruluşu, yapımı ve işletilmesine ilişkin

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Tarih: 22 Ağustos 2009 Sayı: 27327 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ B İ R İ N C İ K I S I M KULÜBÜN ADI, MERKEZİ, KURUCULARI, FAALİYETLERİ, RENKLERİ VE ARMASI

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ B İ R İ N C İ K I S I M KULÜBÜN ADI, MERKEZİ, KURUCULARI, FAALİYETLERİ, RENKLERİ VE ARMASI FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ B İ R İ N C İ K I S I M KULÜBÜN ADI, MERKEZİ, KURUCULARI, FAALİYETLERİ, RENKLERİ VE ARMASI Kulübün Adı ve Merkezi MADDE 1 - Kulübün adı Fenerbahçe Spor Kulübü dür.

Detaylı

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MEVZUATI

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MEVZUATI TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MEVZUATI Nisan 2014 İÇİNDEKİLER Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun... 3-10 Türkiye İhracatçılar

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, organize sanayi bölgelerinin kuruluşu, yapımı ve işletilmesine ilişkin

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü SAYI : B.14.0.ESG.0.11.00.01 KONU : Esnaf ve sanatkâr kuruluşları 14.09.05 1686 ana sözleşmeleri. TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONUNA

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ TÜZÜĞÜ B İ R İ N C İ B Ö L Ü M. Kulübün Adı, Merkezi, Kurucuları, Faaliyetleri, Renkleri ve Arması GENEL HÜKÜMLER

ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ TÜZÜĞÜ B İ R İ N C İ B Ö L Ü M. Kulübün Adı, Merkezi, Kurucuları, Faaliyetleri, Renkleri ve Arması GENEL HÜKÜMLER ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ TÜZÜĞÜ B İ R İ N C İ B Ö L Ü M GENEL HÜKÜMLER Kulübün Adı, Merkezi, Kurucuları, Faaliyetleri, Renkleri ve Arması Madde 1: Kulübün adı ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ dür. Merkezi Eskişehir de

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Amaç ve Kavramlar

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Amaç ve Kavramlar Resmi Gazete Tarihi 11.06.1990 Resmi Gazete Sayısı 20545 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç ve Kavramlar Amaç Madde 1-

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 2 Nisan 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28960 Karar Sayısı : 2014/5934 BAKANLAR KURULU KARARI Ekli Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsü nün yürürlüğe konulması; Sermaye Piyasası Kurulunun önerisine

Detaylı

(**) (5786 sayılı Kanunun 19'uncu maddesi ile çıkarılmadan önceki şekli)"serbest Muhasebecilik",

(**) (5786 sayılı Kanunun 19'uncu maddesi ile çıkarılmadan önceki şekli)serbest Muhasebecilik, Kanun: 3568 - SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak,

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 4 MADDE 5 Kuruluş Şirketin unvanı Amaç ve konu Şirketin merkezi Şirketin süresi

Detaylı

LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin adı, Merkezi ve Temsilcilikler Madde 1- Derneğin adı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Derneği, kısa adı LİHKABDER

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI İÇ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

İZMİR TİCARET ODASI İÇ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR İZMİR TİCARET ODASI İÇ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, İzmir Ticaret Odası'nın kuruluşuna, sevk ve idaresine, görev, yetki, temsil ve sorumluluklarına,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARI Adalet Bakanlığından: Karar Sayısı : 2013/820 1 Açık bulunan Bakanlık Yüksek

Detaylı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik Yürürlük:19.1.2005 tarih, 25705 sayılı Resmi Gazete Değişiklik: 2.3.2005 tarih,25743 sayılı Resmi Gazete Değişiklik:9.4.2011

Detaylı

. ĠLĠ DAMIZLIK KOYUN KEÇĠ YETĠġTĠRĠCĠLERĠ BĠRLĠĞĠ KURULUġ BELGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve kapsam, çalıģma konuları, birliğin adı ve birliğin süresi

. ĠLĠ DAMIZLIK KOYUN KEÇĠ YETĠġTĠRĠCĠLERĠ BĠRLĠĞĠ KURULUġ BELGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve kapsam, çalıģma konuları, birliğin adı ve birliğin süresi . ĠLĠ DAMIZLIK KOYUN KEÇĠ YETĠġTĠRĠCĠLERĠ BĠRLĠĞĠ KURULUġ BELGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve kapsam, çalıģma konuları, birliğin adı ve birliğin süresi MADDE 1- (1) Kuruluş Belgesi hükümlerini kabul eden, aynı

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ( 1 ) Kanun Numarası : 3289 Kabul Tarihi : 21/5/1986

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ( 1 ) Kanun Numarası : 3289 Kabul Tarihi : 21/5/1986 GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ( 1 ) Kanun Numarası : 3289 Kabul Tarihi : 21/5/1986 BİRİNCİ KISIM Amaç, Görev ve Teşkilat Amaç Madde 1 (Değişik : 24/1/1989 KHK

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU 11669 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 6332 Kabul Tarihi : 21/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 Amaç ve kapsam

Detaylı

BÜYÜK KULÜP DERNEK TÜZÜĞÜ

BÜYÜK KULÜP DERNEK TÜZÜĞÜ 1882 BÜYÜK KULÜP DERNEĞİ (Cercle d Orient) BÜYÜK KULÜP DERNEK TÜZÜĞÜ İSTANBUL 2013 FİHRİST BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Derneğin Adı, Merkezi, Amblemi: 1 Derneğin Amacı ve Çalışmaları: 2 Madde No BÖLÜM II ÜYE

Detaylı