Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26311

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Resmi Gazete Tarihi: 06.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26311"

Transkript

1 Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun teşkilatı, Genel Kurulunun oluşumu, toplanması, Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları ile diğer yan kurullarının çalışmaları ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Ana Statü, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Genel Kurulu, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ile diğer yan kurullarını, Federasyon Başkanını, ilgili kulüp, komite, komisyon, il temsilcisi, organizatör, eğitimci, antrenör, takım direktörü, sporcu, idareci, menajer, gözetmen, gözlemci, temsilci ve benzeri spor elemanlarını, komiser, direktör ve benzeri kişileri, Federasyonun çalışma usul ve esasları ile Genel Müdürlük ve Tahkim Kuruluyla olan ilişkilerini kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Ana Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi ile, 14/7/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Ana Statüde geçen; a) Bakan: Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Spordan sorumlu Bakanı, b) Federasyon: Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunu, c) FIA: Uluslararası Otomobil Federasyonunu, ç) Federasyon Başkanı: Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanını, d) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, e) Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü, f) Kanun: 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu, g) Spor Dalı: Otomobil Sporlarını, ğ) (Değişik:RG-29/4/ ) Tahkim Kurulu: Federasyon ile kulüpler, Federasyon ile sporcu, direktör, gözcü, gözetmen, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, direktör, gözcü, gözetmen, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Federasyon Yönetim Kurulunca verilecek kararlar ile disiplin kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin karara bağlayan Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş bulunan kurulu, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Federasyonun Teşkilat ve Görevleri Federasyonun teşkilatı MADDE 5 (1) Federasyonun merkezi Ankara dadır. Federasyonun yapılandırılması ile bu yapılandırma içerisinde yer alacak birimlerin kurulması, kaldırılması veya değiştirilmesine Yönetim Kurulu karar verir. (2) (Değişik:RG-29/4/ ) Federasyonun teşkilatı aşağıdaki kurul ve birimlerden teşekkül eder. a) Genel Kurul, b) Yönetim Kurulu, c) Denetleme Kurulu, ç) Disiplin Kurulu, d) Spor Kurulu, e) Genel Sekreterlik, f) Yan Kurullar, g) İdari birimler. (3) Federasyon teşkilatının, (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilenler dışındaki kurul ve birimlerinin; görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları, Yönetim Kurulu tarafından çıkarılan talimatlarla belirlenir. (4) (Ek:RG-29/4/ ) Spor Kurulu, FIA nın spor talimat ve eklerine göre hazırlanmış ulusal spor talimatlarını uygular.

2 Federasyonun görevleri MADDE 6 (1) Federasyonun görevleri şunlardır: a) Otomobil sporları yarışmalarının, Federasyon, FIA ve diğer benzeri kuruluşların kural ve yönetmeliklerine uygun olarak Türkiye de yürütülmesini, otomobil sporlarının yurt düzeyine yayılmasını, ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlamak, b) FIA ve ilgili diğer kuruluşlar ile eşgüdümü sağlayarak, işbirliği yapmak ve Türkiye'yi otomobil sporları ile ilgili konularda yurt dışında temsil etmek, c) Yurt dışındaki ve yurt içindeki otomobil sporları ilgili gelişmeleri izlemek, yarışma ve diğer organizasyonlar için plan, program ve benzeri her türlü düzenlemeyi yapmak, ç) Ulusal ve uluslararası teşkilatlarla da işbirliği yaparak, yarışma, organizasyon veya faaliyetler düzenlemek, bunların devamlılığını sağlamak, bunlara yarışmacı, direktör, komiser, menajer, gözetmen, temsilci, yönetici, eğitimci ve uzman personel göndermek veya görevlendirmesini yapmak, d) Otomobil sporuna ilgi duyan sporcuların, sağlıklı ve güvenli bir şekilde yetiştirilerek, eğitilmesini sağlamak ve bunların çalışmalarını sürekli izlemek. Kurallarda öngörülen şartları yerine getiren sporculara her türlü lisans, izin veya belgeyi vermek, e) Otomobil sporu ile ilgili araç ve malzemelerin standartlarını, uluslararası kurallara göre tespit etmek, bunların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak, f) Federasyon teşkilatında çalışacak personeli atamak ve teşkilat birimleri arasında çıkabilecek uyuşmazlıkları çözüme kavuşturmak, g) Otomobil sporunun geliştirilmesi ve düzenli bir şekilde yapılabilmesi için yönerge veya talimatlar çıkarmak ve uygulanmasını sağlamak. Genel kurul MADDE 7 (Değişik:RG-29/4/ ) (1) Genel kurul, Federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun toplanması ve yapılması için gereken tüm işlemler yönetim kurulu tarafından yerine getirilir. (2) Genel kurul aşağıdaki üyelerden oluşur; a) Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve on gençlik ve spor il müdüründen oluşacak on beş üye, b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri, c) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye, ç) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye, d) FIA nın yönetim kurulu üyeleri ile direktör, gözcü ve gözetmenleri görevlendirmekle yetkili kurul üyeleri, e) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla asaleten Federasyon başkanlığı yapanlar, f) Türkiye Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye, g) Faal olmamak şartıyla en üst seviyede direktörlük yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye, ğ) Otomobil sporlarına hizmet ve faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulmuş bulunan vakıfların yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye, h) Genel kurul tarihinden en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış ferdi veya takım halinde; 1) Büyükler Dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olan sporcular, 2) Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olmuş sporcular, 3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa en fazla milli olmuş sporculardan beş üye. ı) Kulüp temsilcileri. (3) Genel kurulu teşkil eden üyelerin en az %60 ı kulüp temsilcilerinden oluşur. Kulüp temsilcilerinin seçiminde, seçim tarihinden önce iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine katılan kulüpler esas alınır. Genel kurula katılacak kulüplerden, organizatör lisansı alarak Federasyon faaliyetlerine katılmış ve halen faaliyetlerine devam eden, ulusal şampiyona yarışması düzenleyenlerin başkanları ve yönetim kurullarının belirleyeceği beş üye, mahalli yarışmalar düzenleyenlerin başkanları ve yönetim kurullarının belirleyeceği üç üye ile organizatör lisansına sahip diğer kulüplerin başkanları ve yönetim kurullarının belirleyeceği bir üye genel kurulda oy kullanabilir. (4) İl müdürlerinin tespitinde; a) En fazla nüfusu olan üç il müdürü, b) Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen iller hariç, coğrafi bölgeleri temsilen yedi il müdürü, (5) Vakıfların belirlenmesinde; a) Vakfın Bakanlar Kurulu kararı ile vergi muafiyeti tanınan vakıf statüsünde olması, b) İsminde Türkiye veya Türk kelimesini kullanılıyor olması,

3 c) Yıllık gelirinin en az %50 sini Otomobil Federasyonuna bağlı spor dallarına harcaması şartları aranır. (6) Sporcuların seçiminde sırasıyla Dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonaları ve diğer uluslararası müsabakalar esas alınır. Aynı kategoride eşit sayıda sporcu varsa, oy kullanacak sporcular kura ile belirlenir. Oy kullanacak sporcu sayısı beşi geçemez. (7) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler, ancak bir kez oy kullanabilir. (8) Genel kurulda vekâleten oy kullanılmaz. Genel kurulun görevleri MADDE 8 (1) Genel Kurulun görevleri şunlardır: a) Ana Statüyü yapmak veya değiştirmek, b) Başkan ile Yönetim, Denetleme ve Disiplin kurullarının üyelerini seçmek, c) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını ve bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapma konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek, ç) (Değişik:RG-29/4/ ) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını ve bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapma konusunda yönetim kuruluna yetki vermek, d) Yönetim Kurulu faaliyet ve mali raporlarını ibra etmek, e) Denetleme Kurulu raporunu kabul veya ret etmek, f) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ödül ve yardım talimatını onaylamak, g) (Değişik:RG-29/4/ ) Profesyonel şube kurmak, ğ) Federasyona bağlı spor dallarının ayrılmasına karar vermek, h) Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak. (2) (Değişik:RG-29/4/ ) Birinci fıkranın (ç) ve (ğ) bentlerindeki konularda, genel kurula katılan üyelerin dörtte üçünün kabul oyuyla karar verilir. Mali genel kurul MADDE 9 (1) Yönetim Kurulu, Mali Genel Kurulu iki yılda bir, Aralık ayından önce ilan edeceği bir günde toplar. (2) Mali Genel Kurulda, bir önceki yıla ilişkin Yönetim Kurulunun faaliyet ve mali raporları ile Denetleme Kurulu raporlarının ibrası ve bir sonraki yılın bütçesi oylanarak karara bağlanır. Genel kurul toplantı zamanı ve şekli MADDE 10 (1) Genel Kurulun toplantıya çağrılması ve sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için gerekli tüm işlemler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir. Federasyon Genel Kurulu; Olağan ve Olağanüstü olmak üzere iki türlü toplanır. (2) Olağan Genel Kurul, dört yılda bir, yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren altı ay içerisinde yapılır. (3) Olağanüstü Genel Kurul, a) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanın yaptırdığı denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen Federasyon Başkanı veya Yönetim Kurulu üyeleri hakkında karar almak, b) Yönetim Kurulunun kararı, c) Toplam delege sayısının en az %40 ının noter kanalı ile yazılı müracaatı, ç) Mali genel kurulda ibra edilmeyen başkan veya yönetim kurulu üyelerinin kalan görev süresini tamamlamak için seçim yapmak, üzere toplanır. (4) Üçüncü fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde, genel kurul toplantısının üzerinden en az altı ay geçmeden Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılamaz. (5) Üçüncü fıkranın (ç) bendinde yer alan durumda başkanlık görevini başkan vekili ve yönetim kurulunun görevini ise denetleme kurulu yürütür. (6) Olağanüstü genel kurul toplantısı, toplantı isteği Federasyona ulaştığı tarihten itibaren en geç altmış gün içerisinde Yönetim Kurulunca yerine getirilir. Olağanüstü genel kurulda, toplantı gündemi haricinde başka konu görüşülemez. Genel kurulun toplantıya çağrılması ve toplantı yeri MADDE 11 (Değişik:RG-29/4/ ) (1) Genel kurul toplantısının yeri, tarihi ve gündemi yönetim kurulu tarafından belirlenir. (2) Genel kurul çağrısı ve gündemi, toplantı tarihinden en az otuz gün önce Türkiye genelinde yayın yapan iki gazetede ilanen duyurulur. Bu ilanda, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantının yapılacağı yer ve tarih de belirtilir. (3) Federasyon faaliyet raporu, denetleme raporu ile bütçe tasarısı toplantıdan en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinden üyelere duyurulur.

4 Genel kurula katılacak üyelerin listesi MADDE 12 (1) Genel Kurula katılma hakkını kazanan üyelerin listesi, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır. (2) Üye listesinde, üyelerin adı ve soyadı, temsil ettiği kurum veya kuruluş belirtilir. Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statü ile görev yapanlar Genel Kurul üyesi olamaz. (3) Üye listesi Genel Kurul tarihinden otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir. (4) Genel Kurul toplantısına ilişkin işlemler Yönetim Kurulunca yürütülür. Listeye, ilan edildiği tarihten itibaren onbeş gün içerisinde itiraz edilebilir. Üye listesine itiraz Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve bir gün içerisinde karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim Kurulu, itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren üç gün içerisinde kesin karar verir. Başkanlık Divanı oluştuktan sonra Genel Kurul çalışmaları ile ilgili her türlü itiraz, divan tarafından çözümlenir. (5) Genel Kurula üye seçmek hakkına sahip olan kurum, kuruluş, dernek ya da kulüpler, dağılma ya da başka nedenlerle hukuki varlıklarını ya da sıfatlarını kaybettiklerinde, üye seçme hakkını kaybederler. (6) Üyeliğin istifa, ölüm, ihraç gibi sebeplerle sona ermesi halinde, yerine aynı usulle yenisi belirlenir. (7) Genel Kurula katılma hakkı kazanan üyeler için, Genel Kurul Üyelik Belgesi düzenlenir. Toplantıya katılma MADDE 13 (1) Genel Kurul üyeleri, toplantı saatinden önce toplantı salonunun girişinde hazır bulunurlar. (2) Üyeler toplantı salonuna girerken, Federasyon tarafından görevlendirilmiş kişilere kimliklerini ibraz ederek, üye listesinde adlarının hizasını imzalar ve Genel Kurul Üyelik Belgesini alırlar. Toplantı ve karar yeter sayısı MADDE 14 (1) Genel Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanılır. Ancak, bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından az olamaz. Çoğunluğun tespiti MADDE 15 (1) Toplantı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı, Federasyon Başkanı veya Başkan vekili tarafından, toplantıya katılan üye listesinin incelemesi yolu ile tespit edilir. Genel kurul başkanlık divanının oluşturulması MADDE 16 (1) Başkanlık Divanı, Başkan, Başkan vekili ile iki sekreterden oluşur. Başkanlık Divanı seçimi, tek adayın bulunması halinde açık oy, birden fazla adayın bulunması halinde ise gizli oyla yapılır. (2) Başkanlık Divanı üyeleri, Genel Kurul üyeleri arasından seçilir. (3) Başkanlık Divanı, gerek görürse Genel Kurul çalışmaları için yeteri kadar komisyon oluşturabilir. Gündemin tespiti, açıklanması ve gündeme madde eklenmesi MADDE 17 (1) Toplantının gündemi Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Divan Başkanı, daha önce ilan edilmiş gündemi Genel Kurula açıklar. (2) Gündeme 3289 sayılı Kanuna ve buna dayanılarak yayımlanan Çerçeve Statü ve bu Ana Statüye aykırı olmayan maddeler eklenmesine ilişkin önergeler, Genel Kurul üye tam sayısının en az beşte biri tarafından, oturumun açılmasından sonra verilebilir. Bu önergeler açık oya sunulur, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile kabul edilen önergeler gündeme eklenir. Bu nitelikteki gündem maddeleri ve daha önce ilan edilen gündem maddeleri görüşülüp karara bağlandıktan sonra ele alınır. (3) Olağanüstü Genel Kurulda, yalnızca daha önce ilanda belirtilmiş gündem maddeleri görüşülebilir; gündeme madde eklenmesine ilişkin önergeler işleme konulmaz. Başkanlık divanının görev ve yetkileri MADDE 18 (1) Başkanlık Divanı, Federasyon Ana Statüsünün hükümlerinin uygulanması ve görüşmelerin düzenle yürütülmesini sağlamakla görevli ve yükümlüdür. (2) Genel Kurul tutanakları, Divan Başkanı ile üyeleri tarafından, toplantının sonunda imzalanır. Bu tutanakların birer örneği toplantıdan en geç yedi gün sonra Federasyona teslim edilir. (3) Başkanlık Divanı, görüşmelerin sağlıklı ve düzenli bir şekilde yapılması için gereken önlemleri alır, toplantının düzen ve güvenliğini bozanlara uyarma cezası verebilir. (4) Başkanlık Divanı, uyarma cezasına rağmen toplantıyı sürekli olarak bozanlar hakkında, toplantıdan çıkarma kararı alabilir. Bu karar, Başkanlık Divanındaki üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Divan Başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

5 (5) Toplantıdan çıkarma kararı, Başkanlık Divanının görevlendireceği kişiler tarafından derhal yerine getirilir. Toplantıdan çıkarılanlar, toplantı süresince salonda bulunamaz ve oylamaya katılamazlar. Genel kurul toplantıları MADDE 19 (1) Başkanlık Divanı; yerini aldıktan ve Genel Kurul dosyasını inceleyip Kanun ve Çerçeve Statüye uygunluğunu saptadıktan sonra, gündemi okur, oya sunar ve gündem maddelerine geçer. (2) Söz isteyen üyelere, yazılma sırasına göre, bunlardan organlar, komisyon sözcüleri ve sataşma ile usul hakkında söz isteyenlere ise öncelikle söz verilir. (3) Divan Başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken, düşüncesini açıklayamaz. (4) Divan Başkanı tarafsızdır ve tarafsızlığını görüşmeler süresince de korur. (5) Başkanlık Divanı, Genel Kurula katılan üyelerin %25 inin yazılı isteği üzerine veya gerekli görmesi halinde, görüşme açılmaksızın yapılacak oylama ile konuşma süresi sınırlandırabilir. (6) Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu üyeleri, Genel Kurul sırasında üyelerin Federasyon işlemlerine ilişkin sordukları soruları yanıtlamakla yükümlüdür. (7) Başkanlık Divanı, sorulan sorulardan amacını aşanlar ile toplantı gündemi ile ilgili olmayanların cevaplandırılmamasına karar verir. (8) Gündem maddelerine ilişkin değişiklik önergeleri yazılı olarak verilir. (9) Başkanlık Divanı, her bir önerge için, önerge sahibi ile önerge lehine veya aleyhine konuşacak birer kişiye söz verdikten sonra, önergeyi oya koyar ve oylama sonucuna göre önergenin red veya kabulüne karar verilir. (10) Kapalı Oturum, görüşme yeterliği, bütçe ve Ana Statü değişiklikleriyle ilgili önergeler yazılı olarak verilir. Yazılı olarak verilmeyen önergeler hakkında işlem yapılamaz. (11) Genel Kurulda, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ya da toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunun vereceği, yazılı bir önerge ile belirli bir konu görüşülünceye kadar veya süresiz olarak kapalı oturum isteyebilir. (12) Bu önerge görüşme açılmaksızın oya konulur. Önergenin kabulü halinde Genel Kurul üyeleri ile görevli Federasyon çalışanları dışında kalanlar salondan çıkarılır. (13) Genel Kurul, çalışmaları kolaylaştırmak için belirli görevlerle yardımcı komisyonlar kurabilir. (14) Bu komisyonlar Başkanlık Divanının gözetim ve denetimi altında görevlerini yaparlar. (15) Bir konu görüşülüp, karara bağlandıktan sonra aynı konu tekrar görüşülemez. (16) Bütçe görüşmelerinde, bütçenin tümüyle ilgili olarak, yeni bir kaynak gösterilmeden giderleri artırıcı veya gelirleri azaltıcı önerge verilemez. Federasyon genel kurulunda seçilecek kurullara aday olma MADDE 20 (1) (Değişik.R.G.-29/4/ ) Federasyon başkan adayının, genel kurul üyesi olması zorunludur. Yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üye adaylarının 1/3 ünün genel kurul üyesi, 2/3 ünün ise konusunda deneyimli kişilerden olması zorunludur. (2) Süresi dolan Federasyon Başkanı ile Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyeleri yeniden aday olabilirler. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Seçim İşleri Aday olma ve seçim listesinin düzenlenmesi MADDE 21 (1) Başkan adayları, adaylık başvuruları ile birlikte oy pusulalarını ve Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu üye seçimi için önerdikleri asil ve yedek adayları gösteren listeleri Genel Kurul gündeminde yer alan seçim maddesine geçilmesinden önce Başkanlık Divanına teslim ederler. (2) Adaylar tarafından Başkanlık Divanına tevdi olunan oy pusulaları divanca mühürlenir. Bir kişi birden fazla listede aday olabilir. (3) Divan Başkanı, Başkan adaylık başvurularındaki sıraya göre, kendisine teslim edilen oy pusulalarını ve Kurullar için aday listelerini oy verme kabinlerine koydurur. Başkan adaylarına söz verilmesi MADDE 22 (1) Divan Başkanı, Başkan adaylarına yirmi dakikayı geçmemek üzere Genel Kurula hitap etmeleri için söz verir. Aday sayısının üçten fazla olması halinde bu süre Başkanlık Divanı tarafından azaltılabilir. Başkan adaylarının konuşma sırası ad çekme yöntemiyle belirlenir. (2) Başkan adayları dört yıllık faaliyet programları ve mali bütçelerini Genel Kurula yazılı olarak sunmak zorundadırlar. (3) Her sandık başında, Başkan adayının adını Divan Başkanına bildirdiği, bir gözlemci bulunur. Seçimlerin yapılması

6 MADDE 23 (1) Divan Başkanı oy kullanma işleminin başlangıç ve bitiş saatini ilan eder. Bu süre Divan Başkanı tarafından gerekli görülürse iki saate kadar ve bir kereye mahsus olmak üzere uzatabilir. Genel Kurul üyeleri, Genel Kurul listesindeki sıraya göre ad ve soyadı okunarak çağrılır. (2) Seçimler gizli oy, açık tasnif ilkesi uyarınca yapılır. (3) (Değişik:RG-29/4/ ) Her üye, divan başkanının görevlendireceği divan üyesinden mühürlü zarfı imza karşılığı alır, oy verme kabinine girer. Üye, kabinde bulunan oy pusulalarından tercih ettiği listeyi mühürleyip zarfa koyar ve daha sonra zarfı seçim sandığına atar. Oy pusulalarına isim veya herhangi bir işaret konulmaz. (4) Zarfını kaybeden veya başka şekilde elinden çıkaran üyeye yeni zarf verilmez. (5) Üyeler, bu şekilde oylarını kullandıktan sonra Genel Kurul listesini imzalar. Genel Kurula katılan her üyenin bir oy hakkı vardır. Vekaleten oy kullanılamaz. Sandıkların kapatılması, oyların tasnifi ve tutanak düzenlenmesi MADDE 24 (1) Divan Başkanı tarafından ilan edilen oy kullanma işleminin sona erme saatinin dolmasıyla sandıklar kapatılır ve Divan Başkanı oy verme işleminin sona erdiğini açıklar. (2) Sandıklar, Divan Başkanının denetim ve gözetiminde, aday ve gözlemcilerinin huzurunda açılır. Zarflar sayılır ve oy kullanan üye sayısı ile zarf sayısının eşit olup olmadığı tespit edilir. Zarf sayısının oy kullanan üye sayısından fazla olması halinde, zarflar açılmadan, sandıktan fazla zarf sayısınca Divan Başkanı tarafından rasgele seçilecek zarflar imha edilir ve zarf sayısı ile oy kullanan üye sayısı eşitlenir. (3) Oyların tasnifinde oy pusulaları sayılır. Bir zarfın içinden aynı pusuladan birden fazla çıktığında, bunların biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Bir zarfın içinden değişik iki oy pusulası çıktığında, bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır. (4) (Değişik:RG-29/4/ ) Seçimde en yüksek oyu alan başkan ve listesi seçilmiş sayılır. Oyların eşit çıkması halinde aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir oylama yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki katından aşağı olamaz. Bu oylamada da eşitlik bozulmaz ise, başkan ve seçimle göreve gelen kurullar kur a ile belirlenir. (5) (Mülga:RG-29/4/ ) Seçim sonuçlarının ilanı ve toplantının kapatılması MADDE 25 (1) Seçim sonuçları, Divan Başkanı tarafından Genel Kurul üyelerine açıklanır. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra, Divan Başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Federasyon Başkanı, Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulu, Yan Kurullar ve Tahkim Kurulu Federasyon başkanı MADDE 26 (Değişik:RG-29/4/ ) (1) Federasyon Başkanı olabilmek için; a) T.C. vatandaşı olmak, b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, c) Kesinleşmiş vergi veya sigorta borcu nedeniyle takibata uğramamış olmak, ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, d) Genel Müdürlük Merkez Ceza ve Genel Müdürlük Ceza veya özerk federasyonların ceza ve disiplin kurullarınca bir defada altı ay veya toplam bir yıl hak mahrumiyeti cezası almamış olmak, e) Federasyon başkanı ile yönetim kurulu üyesi olarak görev yaparken uyarı ve ihtar cezası dışında bir ceza almamış olmak, f) Genel Müdürlükte ücretli veya maaşlı görevli olmamak, g) 35 yaşını doldurmuş olmak, ğ) Genel kurul üyesi olmak. (2) Başkan adaylarından aşağıdaki belgeler istenir; a) T.C. kimlik numarası beyanı, b) İdari tahkikat sonucu görevine son verilmediğine dair yazılı beyan, c) Disiplin kurullarınca altı aydan fazla ceza ile cezalandırılmadığına dair yazılı beyan, ç) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyan,

7 d) Diploma veya kurumca onaylı sureti. (3) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az 15 gün önce aday olduklarına dair başvurularını yaparlar ve ,00 TL lik adaylık ücretini Federasyon hesabına yatırırlar. (4) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının seçimi ile aynı zamanda yapılır. (5) Başkanın ölümü veya istifası halinde, üç ay içinde tekrar seçim yapılması şartıyla, bu görevi başkan vekili yürütür. Ancak, genel kurula altı aydan az bir süre varsa yönetimdeki boşalmalar nedeniyle olağanüstü genel kurula gidilmez. Başkanın görevleri MADDE 27 (1) Başkanın görevleri şunlardır: a) Federasyonu temsil etmek, b) Federasyonun faaliyetlerini Kanunlara, Ana Statü ve diğer mevzuat ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde yürütmek, c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, ç) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını ve bunun için gerekli harcamaların yapılmasını sağlamak, gerektiğinde bu yetkisini başkan vekiline devretmek, d) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını Yönetim Kuruluna teklif etmek, e) Gerekli gördüğünde diğer kurullara başkanlık etmek, f) Yönetim Kurulunda yapılacak görev dağılımına göre görev alacak üyelere sorumlu oldukları bölümler için yetki kullanma iznini vermek ve sorumlu yönetim kurulu üyesi kişi ile birlikte sorumluluk alanında müştereken kararlar almak, g) İlgili kanunlarda ve bu Ana Statüde belirtilen diğer görevleri yapmak. Başkan vekili MADDE 28 (1) Başkan vekili, Yönetim Kurulu üyeleri arasından Başkan tarafından atanır. Başkanın yokluğunda görevlerini Başkan vekili yürütür. Başkan vekilinin görev süresi Başkanın görev süresi kadardır. Yönetim kurulu MADDE 29 (1) Yönetim Kurulu; Federasyon Başkanı ile Genel Kurulun seçeceği sekiz üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Genel Kurul ayrıca sekiz yedek üye de seçer. (2) Yönetim Kurulu üyesi olabilmek için, bu Ana Statünün 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentlerindeki şartlar aranır. (3) Yönetim Kurulu üyeleri, genel kurulda oy çokluğu ile seçilir. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen kulüp temsilcileri, kulüplerin Başkan veya Yönetim Kurulu üyesi iseler seçilmekle bu sıfatları sona erer. (4) (Değişik:RG-29/4/ ) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölümü, istifası veya yönetim kurulundan düşürülmesi halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır. Ölüm, istifa ve düşürülme gibi nedenlerle, yönetim kurulu asıl ve yedek üye sayısının toplam beşe inmesi halinde, genel kurul olağanüstü toplantıya çağırılır. Yönetim kurulunun görevleri MADDE 30 (Değişik:RG-29/4/ ) (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır; a) FIA nın Federasyona vermiş olduğu yetkileri kullanmak, b) Kulüpleri kayıt ve tescil etmek, bunları şampiyonalara göre ayırmak, şampiyonaları düzenlemek ve düzenletmek, uygulanacak terfi ve tenzil statüsünü belirlemek, c) Kulüplerin otomobil sporları dalı kurmak için yapacakları başvuruları karara bağlamak, bununla ilgili faaliyet ve taahhütleri denetlemek, ç) Kulüpleri, sporcuları, marka ve takımları ile çalıştırıcılarını ödüllendirmek, d) Yarışma ve eğitim ile ilgili tesisleri yapmak veya yaptırmak, e) Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak, tesis kiralamak, işletmek ve işlettirmek, f) Federasyonun yurt içi ve yurt dışı teşkilatlarını kurmak, g) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve otomobil sporları ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek, ğ) Otomobil sporları ile ilgili televizyon, radyo, basılı eser yayınları ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve denetlemek, h) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak, ı) Genel kurul toplantılarını hazırlamak, i) Bütçeyi hazırlamak, bütçe kalemleri arasında değişiklik yapmak ve yeni bütçe kalemleri açmak, j) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak, k) Kanun, Ana Statü ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak. Yönetim kurulu toplantıları

8 MADDE 31 (1) (Değişik:RG-29/4/ ) Yönetim kurulu, en az yılda altı defa başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek üzere üyelerin çoğunluğu ile toplanır. Üyelerin önereceği konular gündeme eklenir. (2) Kararlar, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlamış sayılır. (3) (Değişik:RG-29/4/ ) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği sona erer ve yerine sırası gelen yedek üye çağrılır. (4) Mazeretler yazılı olarak, sebepleri ile birlikte toplantı saatinden önce Başkana bildirilir. Mazeretin geçerliliğine Yönetim Kurulu karar verir. (5) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır, Başkan ve Başkan vekili tarafından uygulanır. Denetleme kurulu MADDE 32 (1) (Değişik:RG-29/4/ ) Denetleme kurulu, Genel Müdürlük tarafından atanacak iki tabii üyenin yanında genel kurulca dört yıl için seçilen üç asıl üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Ayrıca üç yedek üye seçilir. Asıl üyelerin ölümü veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelen alınır. (2) Denetleme Kurulu üyesi olabilmek için; a) Bu Ana Statünün 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentlerindeki şartları taşımak, b) Hukuk, siyasal, iktisat, işletme, maliye, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi dallarında eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yüksek eğitim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olanlar veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu bentte belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olanlara öncelik vermek kaydıyla en az lise veya dengi okul mezunu olmak, gerekmektedir. (3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği düşer. (4) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi görevlendirilemez. (5) Üyeler kendi aralarından bir Başkan seçerler. (6) Denetleme Kurulu, kararlarını çoğunlukla alır, karara katılmayan üye, gerekçelerini belirten bir raporu Genel Kurula sunmakla yükümlüdür. Denetleme kurulunun görevleri MADDE 33 (1) Denetleme Kurulu, Federasyonun mali işlemlerini genel kurul adına denetler. Bunların mevzuata, belge ve kararlara uygun olup olmadığını tespit eder. Her yıl hazırlayacağı yıllık denetleme raporunu, genel kurulun onayına sunar. Kurul, gerek görmesi halinde uzman bilirkişilerden de yararlanabilir. Bilirkişilere ödenen ücret Federasyonca karşılanır. (2) Kurul denetlemelerini yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerine istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadırlar. Kurul, denetleme raporunu genel kurul tarihinden en az onbeş gün önce göndermek zorundadır. Disiplin kurulu MADDE 34 (1) Disiplin kurulu, Genel Kurulca dört yıl için seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Üyeler kendi aralarından bir Başkan ve Başkan vekili ile bir Raportör seçerler. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelen alınır. (2) Disiplin Kurulu üyesi olabilmek için bu Ana Statünün 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentlerinde belirtilen şartları taşımak yanında, Kurulun en az bir üyesinin Hukuk Fakültesi mezunu olması şarttır. (3) Kurul kararlarını çoğunlukla alır, görevlerinde ve verdikleri kararlarda bağımsızdır. Mazeretsiz olarak, üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği düşer. (4) Disiplin Kurulu; kulüpler, otomobil sporları ile ilgili faaliyetinde bulunan kuruluşlar, sporcu, lider, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiillere ilişkin ceza işlerine bakar. (5) (Değişik:RG-29/4/ ) Disiplin kurulu toplantısı, başkanın çağrısı üzerine en az üç üyenin katılımı ile yapılır. Disiplin kurulu dosya ulaştıktan sonra on beş gün içinde kararını verir. (6) Gündem Başkan tarafından düzenlenir ve kararlar salt çoğunlukla alınır. (7) Disiplin suçu teşkil eden fiil ve cezalara ilişkin hususlar Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak talimatlarla düzenlenir. (8) (Değişik:RG-29/4/ ) Disiplin kuruluna sevk, yönetim kurulu veya spor kurulu tarafından yapılabilir. Yan kurullar

9 MADDE 35 (1) Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı, Yönetim Kurulunun onayını almak şartı ile aşağıda yer alan veya gerekli göreceği diğer yan kurulları kurabilir. a) (Değişik:RG-29/4/ ) Satın Alma Kurulu, b) Eğitim Kurulu, c) Merkez Gözetmen Kurulu, ç) Hukuk Kurulu, d) Milli Temyiz Kurulu, e) Sağlık Kurulu, f) Teknik ve Homologasyon Kurulu, g) Teftiş Kurulu, ğ) (Mülga:RG-29/4/ ) (2) Yan Kurulların üye sayısı, kurulun göreceği hizmetin aksamadan yürütülmesi amacı göz önünde bulundurularak belirlenir. Yan kurulların görev ve çalışmaları MADDE 36 (Değişik:RG-29/4/ ) (1) Yan kurullar, kendi çalışma ve ihtisas alanlarına giren konularda, gerek Federasyonca verilen, gerek çalışma esaslarında belirlenen görevler hakkındaki görüş, öneri ve raporlarını Federasyon Başkanına veya yönetim kuruluna verirler. Tahkim kurulu MADDE 37 (1) (Değişik:RG-29/4/ ) Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş olan Tahkim Kurulu; Federasyon ile kulüpler, Federasyon ile sporcu, direktör, gözcü, gözetmen, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, direktör, gözcü, gözetmen idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Federasyon Yönetim Kurulunca verilecek kararlar ile disiplin kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin karara bağlar. (2) Tahkim Kurulu, 3289 sayılı Kanun, Genel Müdürlüğün ilgili mevzuatı, Federasyonun ve uluslararası federasyonların kurallarını dikkate alarak hüküm tesis eder. BEŞİNCİ BÖLÜM Yurt İçi ve Yurt Dışı Teşkilatı Federasyonun yurt içi teşkilatı MADDE 38 (1) Yönetim Kurulu, Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, tüm illerde fahri otomobil sporları temsilcisi ve gerekli görülen illerde yeteri kadar personelden oluşan Federasyon temsilcilikleri kurabilir. (2) Bu temsilcilikler, Federasyonun vereceği görevleri yerine getirir, görev sahasındaki önemli olay ve sorunları Federasyona intikal ettirir, otomobil sporlarının gelişmesi için kendisine verilen görevleri yapar. (3) Kurulacak yurt içi teşkilatın kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri Yönetim Kurulunun çıkaracağı talimatla düzenlenir. Federasyonun yurt dışı teşkilatı MADDE 39 (1) Yönetim Kurulunca gerekli görülen ülkelerde yeteri kadar personelden oluşan Federasyon temsilciliklerinin açılması veya bunların kapatılması, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak, Spordan sorumlu Bakanın kararına tabidir. ALTINCI BÖLÜM Mali Hükümler Federasyon bütçesi MADDE 40 (1) Federasyonun bütçesi, Yönetim Kurulunca mali yıla göre düzenlenerek, Genel Kurulun onayından sonra uygulamaya konur. (2) Bütçede, Federasyonun gelir ve giderleri, yapılacak faaliyetler, bunlara ayrılacak ödenek, personele ve diğer görevlilere verilecek ücretler, kurulların masrafları ile diğer yönetim ve hizmet giderleri, bilanço esasına ve Yönetim Kurulunca hazırlanacak bütçe talimatına göre belirlenir. (3) (Değişik:RG-29/4/ ) Federasyon Başkanı harcamalara ilişkin işlemleri yürütmeye, tahsilatları sağlamaya tam yetkilidir. Federasyon Başkanı bu yetkisini, sınırlarını belirlemek kaydı ile başkan vekiline devredebilir. Harcama belgeleri başkan ve genel sekreter, başkan ve başkan vekili veya başkan vekili ve genel sekreter tarafından imzalanır. (4) Federasyon bütçesinin en az %15 i eğitim, altyapı ve kulüplere yardım olarak ayrılır. (5) Federasyon; ihtiyacı olan ve amacına uygun her türlü menkul ve gayrimenkul malları bütçe esasları ve Genel Kurul kararları dahilinde almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, işletmeye, ortaklık kurmaya, gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve her türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmeye ve bağış kabulüne, gerektiğinde otomobil sporları ile ilgili malzemeleri ithal etmeye, nakitlerini Yönetim Kurulunun kararları doğrultusunda değerlendirmeye yetkilidir. (6) Federasyonun tüm gelirleri, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

10 Federasyonun gelirleri MADDE 41 (1) Federasyonun gelirleri şunlardır: a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay, b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynak, c) Katılım payı, başvuru harçları ve aidatlar, ç) Tescil ve vize ücretleri, d) Sponsorluk gelirleri, e) Reklâm, basılı yayın ve basılı evrak gelirleri, f) Ceza ve itiraz gelirleri, g) Yardım ve bağışlar, ğ) Kira ve işletme gelirleri, h) Diğer gelirler. Federasyonun giderleri MADDE 42 (1) Federasyon, görevlerini yerine getirebilmek için bütçe esasları çerçevesinde gerekli bütün harcamalarını yapar. YEDİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Kulüpler MADDE 43 (Değişik:RG-29/4/ ) (1) Kulüplerin otomobil sporları ile ilgili şubeleri Federasyon tarafından tescil edilir. (2) Otomobil sporları ile ilgili faaliyetlerinde bulunan kulüplerin tescil işlemleri, 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununda belirlenen tescil şart ve esaslarını yerine getirdikten sonra yapılır. (3) Kulüpler her yıl Federasyondan organizasyon aidatını ödeyerek, Organizatör Lisansı alır. Bu lisansların geçerlilik süresi lisans alınan yılın son günü sona erer. (4) Kulüpler, her yarışma için ayrı ayrı olmak üzere yarışma bedeli öder ve yarışma yapma izni alırlar. Her yıl için, Organizatör Lisansını almayan veya her yarışma için yarışma aidatı ödemeyen kulüp yarışma yapamaz. Otomobil sporları kulüplerinin iktisadi işletme kurması MADDE 44 (1) Federasyon veya otomobil sporları dalında faaliyet gösteren kulüpler, iktisadi işletme kurabilirler. Yayınların düzenlenmesi MADDE 45 (1) Otomobil sporları yarışmalarının televizyon ve radyodan yayınlanmasının düzenlenmesine ve programlanmasına, münhasıran Federasyon Yönetim Kurulu yetkilidir. (2) Kulüplerin yayın kuruluşları ile yapacakları sözleşmeler, Federasyonun gözetim, denetim ve onayına tabidir. Federasyon tarafından onaylanmayan sözleşmeler, Federasyona karşı hükümsüzdür. Yönetim kurulu bu yetkisini kullanırken, Türk Otomobil Sporlarının, kulüplerin ve Federasyonun yararlarını ön planda tutar. (3) (Değişik:RG-29/4/ ) Federasyonca yayınlanmasına izin verilmeyen otomobil sporları yarışmaları televizyon ve radyodan yayınlanamaz. (4) Yayınların yapılmasında uygulanacak esas ve usuller ile yayın kuruluşları ile kulüplere uygulanacak müeyyideler, yönetim kurulu tarafından çıkarılacak yayın talimatı ile belirlenir. (5) Yarışmaların televizyon ve radyodan yayın hakkının devri için kulüpler adına şartname tanzimine, ihale ve sözleşme yapmaya Federasyon yetkilidir. Genel Müdürlük ile ilişkiler MADDE 46 (1) Federasyon ihtiyacı halinde, Genel Müdürlüğün mülkiyetinde bulunan menkul veya gayrimenkullerin bedelsiz olarak kırkdokuz yıl süre ile tahsisi için başvurur. Tahsisin süresi, konusu, başka federasyonlar veya Genel Müdürlük tarafından kullanılıp kullanılamayacağı, kullanımındaki gayrimenkullerin ortak kullanımı halinde, bakım onarım masrafları ve tesislerde istihdam edilecek personelin niteliği, özlük hakları ile Genel Müdürlük personelinden faydalanma usul ve esasları Genel Müdürlük ile Federasyon arasında yapılacak protokol ile tespit olunur. (2) Protokolde, Genel Müdürlük personelinden, kimlerin, hangi şartlarda ve ne kadar süre ile Federasyonda çalıştırılacağı, tesislerin hangilerinden ne şartlarla Federasyonun veya kulüplerin yararlanabileceği gösterilir. (3) Sponsorluk işlemleri, 3289 sayılı Kanunun değişik Ek-3 üncü maddesi ile bu maddeye istinaden çıkarılan yönetmelikler çerçevesinde yürütülür. (4) Federasyon; lisanslı sporcu ve spor kulüplerine ait istatistik bilgileri içeren formları hazırlayarak iki ayda bir Genel Müdürlüğe gönderir. Talimatlar

11 MADDE 47 (1) Bu Ana Statü ile belirlenen konularda çıkarılacak olan talimatlar ile diğer alt düzenleyici işlemler, yönetim kurulu tarafından düzenlenir. Yönetim kurulu tarafından düzenlenen talimatlar ile diğer mevzuat Genel Müdürlüğün ve Federasyonun internet sitesinde ilan edilir. İhtilafların çözümü MADDE 48 (1) Federasyonun denetimine ilişkin hususlar hariç olmak üzere, Genel Müdürlük ile Federasyon arasında çıkacak her türlü ihtilaf, Tahkim Kurulunca belirlenecek bir üyenin başkanlığında, Genel Müdürlük ve Federasyonca görevlendirilecek üçer kişiden oluşturulacak komisyon tarafından görüşülerek kesin karara bağlanır. Yürürlük MADDE 49 (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 50 (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı yürütür. Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 6/10/ Ana Statüde Değişiklik Yapan Mevzuatın Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 1. 29/4/

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı:24026)

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı:24026) -2135- TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 20.4.2000 Sayı:24026) Kanun No Kabul Tarihi MADDE 1. - 17.6.1992 tarihli

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZERK SPOR FEDERASYONLARI ÇERÇEVE STATÜSÜ(1)

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZERK SPOR FEDERASYONLARI ÇERÇEVE STATÜSÜ(1) GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZERK SPOR FEDERASYONLARI ÇERÇEVE STATÜSÜ(1) Amaç Madde 1 Bu Çerçeve Statünün amacı, özerk spor federasyonlarının teşkilatı, genel kurulunun oluşumu, toplanması ve çalışmalarına

Detaylı

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, Yasası 5105 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün

Detaylı

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU 3. OLAĞAN GENEL KURUL 09 KASIM 2012 ANKARA

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU 3. OLAĞAN GENEL KURUL 09 KASIM 2012 ANKARA TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU 3. OLAĞAN GENEL KURUL 09 KASIM 2012 ANKARA TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU Göksu Evleri Kartopu Cad. B 168 A Anadolu Hisarı Beykoz İstanbul Tel: 0216 465 11

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU İL TEMSİLCİLERİ TALİMATI

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU İL TEMSİLCİLERİ TALİMATI TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU İL TEMSİLCİLERİ TALİMATI Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı, illerde hentbol faaliyetleriyle meşgul olmak üzere o il de yapılacak olan hentbol faaliyetlerinin federasyonla uyumlu

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26410

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26410 Resmi Gazete Tarihi: 21.01.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26410 TÜRKİYE KANO FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Kano Federasyonunun

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanlığından:

Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanlığından: 15 Aralık 2006 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26377 Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanlığından: ANA STATÜ TÜRKİYE SUTOPU FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

ANA STATÜ. MADDE 2 Aynı Ana Statünün 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ANA STATÜ. MADDE 2 Aynı Ana Statünün 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 14 Nisan 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27552 ANA STATÜ Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE HERKES İÇİN SPOR FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

Detaylı

Türkiye Tenis Federasyonu Ana Statüsü. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Türkiye Tenis Federasyonu Ana Statüsü. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Türkiye Tenis Federasyonu Ana Statüsü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Tenis Federasyonunun teşkilatı, Genel Kurulunun oluşumu, toplanması, Yönetim,

Detaylı

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ I-BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ MADDE 1 Amaç ĠĢbu iç tüzüğün amacı, Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ) genel kurul toplantılarında izlenecek tüm usul ve esasları belirlemektir.

Detaylı

TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU ANA STATÜSÜ 25 Mayıs 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26532 ANA STATÜ Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

Yayınlama Tarihi 28.12.2008

Yayınlama Tarihi 28.12.2008 Yayınlama Tarihi 28.12.2008 ESKİ HALİ MADDE 4 (1) Bu Ana Statüde geçen; a) Bakan: Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanı, b) Federasyon: Türkiye Yelken Federasyonunu, c) Federasyon Başkanı:

Detaylı

ANA STATÜ. 26 Ocak 2007 Cuma Resmi Gazete Sayı 26415 TÜRKİYE JUDO VE KURAŞ FEDERASYONU. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANA STATÜ. 26 Ocak 2007 Cuma Resmi Gazete Sayı 26415 TÜRKİYE JUDO VE KURAŞ FEDERASYONU. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26 Ocak 2007 Cuma Resmi Gazete Sayı 26415 TÜRKİYE JUDO VE KURAŞ FEDERASYONU ANA STATÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Judo ve Kuraş Federasyonunun

Detaylı

ANA STATÜ TÜRKİYE TAEKWONDO FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

ANA STATÜ TÜRKİYE TAEKWONDO FEDERASYONU ANA STATÜSÜ 6 Mart 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26454 Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanlığından: ANA STATÜ TÜRKİYE TAEKWONDO FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU

TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU Ana Statü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye İzcilik Federasyonunun teşkilatı, Genel Kurulunun oluşumu, toplanması,

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. (Resmi Gazete ile yayımı: 4.12.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. (Resmi Gazete ile yayımı: 4.12. 147 TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 4.12.2007 Sayı: 26720) Kanun No Kabul Tarihi MADDE 1-17/6/1992 tarihli ve

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Yelken Federasyonunun teşkilatı,

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı; federasyonun yurtiçi bağlantısını sağlayabilme amacı ile illerdeki

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27949 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

Sayfa 1 / 10 3 Kasım 2006 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26335 ANA STATÜ Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU ANA STATÜSÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU ANA STATÜSÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Üniversite

Detaylı

ANA STATÜ. Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE HERKES İÇİN SPOR FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

ANA STATÜ. Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE HERKES İÇİN SPOR FEDERASYONU ANA STATÜSÜ 28 Ocak 2007 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 26417 ANA STATÜ Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE HERKES İÇİN SPOR FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ANA STATÜ. Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE MUAY THAİ FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM

ANA STATÜ. Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE MUAY THAİ FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Resmi Gazete Tarihi :1 Temmuz 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayısı : 27275 ANA STATÜ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE MUAY THAİ FEDERASYONU ANA

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 2 Ocak 2000 Sayı : 23924 Harran Üniversitesinden : Harran Üniversitesi Spor Birliği Yönetmeliği Kuruluş ve Kapsam

Detaylı

3 Aralık 2007 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26719 ANA STATÜ Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE MOTOSİKLET FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

3 Aralık 2007 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26719 ANA STATÜ Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE MOTOSİKLET FEDERASYONU ANA STATÜSÜ 3 Aralık 2007 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26719 ANA STATÜ Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE MOTOSİKLET FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığından: TÜRKĠYE GOLF FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı,

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ Amaç ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Dayandığı Kanun

Detaylı

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Kulübün Adı BĐRĐNCĐ BÖLÜM Kulübün adı, Amaç, Çalışma Şekli, Dayanak ve Kurucular Madde 1: GO oyununu tanıtmak ve GO oyuncuları yetiştirmek amacıyla Hitit Üniversitesi

Detaylı

tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan değişiklikle son şekli

tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan değişiklikle son şekli TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Hentbol Federasyonunun teşkilatı, genel kurulunun oluşumu, toplanması,

Detaylı

TÜRKĠYE DAĞCILIK FEDERASYONU ÖDÜL TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKĠYE DAĞCILIK FEDERASYONU ÖDÜL TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKĠYE DAĞCILIK FEDERASYONU ÖDÜL TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde:1-Bu talimatın amacı, Türkiye Dağcılık Federasyonu bünyesinde yer alan dağcılık, spor

Detaylı

TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU YARIŞMA TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu talimatın amacı; Dans sporları yarışmalarının, Türkiye Dans Sporları Federasyonu kurallarına

Detaylı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığından:

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığından: 23 Kasım 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26355 ANA STATÜ Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisi

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönergenin amacı; Bingöl Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel

Detaylı

TÜRKİYE MUAYTHAİ FEDERASYONU DANIŞMA KURULU TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR GENEL HÜKÜMLER AMAÇ:

TÜRKİYE MUAYTHAİ FEDERASYONU DANIŞMA KURULU TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR GENEL HÜKÜMLER AMAÇ: TÜRKİYE MUAYTHAİ FEDERASYONU DANIŞMA KURULU TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR GENEL HÜKÜMLER AMAÇ: Madde 1-Bu Talimatın amacı: Türk sporu ve Muay Thai spor dalının öncelikle ulusal

Detaylı

TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU ÖDÜL TALİMATI

TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU ÖDÜL TALİMATI TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU ÖDÜL TALİMATI Amaç MADDE 1- (1) Bu talimatın amacı; ulusal ve uluslararası atletizm yarışmalarında üstün başarı gösteren sporcular ile bunların kulüpleri, teknik direktörleri

Detaylı

TÜRKİYE JUDO FEDERASYONU ANA STATÜSÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE JUDO FEDERASYONU ANA STATÜSÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE JUDO FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Judo Federasyonunun teşkilatı, Genel Kurulu ile Yönetim, Denetim, Disiplin Kurullarının

Detaylı

Türkiye Futbol Federasyonunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

Türkiye Futbol Federasyonunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 432 Türkiye Futbol Federasyonunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 14-6.1988 Sayı : 19842) Kanun No. Kabul Tarihi Amaç MADDE 1. Bu Kamımın amacı, profesyonel futbol faaliyetlerini

Detaylı

ANA STATÜ TÜRKİYE OKUL SPORLARI FEDERASYONU ANA STATÜSÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ANA STATÜ TÜRKİYE OKUL SPORLARI FEDERASYONU ANA STATÜSÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 1 Ekim 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29136 (Mükerrer) ANA STATÜ Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE OKUL SPORLARI FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU İtalik yazıyla belirtilen ifadeler kulüp üyeleri tarafından kulüp amaçlarına uygun olarak doldurulacaktır. Normal yazı tipi ile yazılmış diğer

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur.

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur. IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Işık Üniversitesi nin önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerinin eğitim, sağlık, spor, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde kayıtlı öğrencilerin öğrenci

Detaylı

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ Tanım Madde 1- Omü... Topluluğu 2547sayılı yüksek öğretim kanununun 47 nci maddesi esas alınarak hazırlanan Ondokuz Mayıs üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540 Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25540 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında

Detaylı

TÜRKĠYE MODERN PENTATLON FEDERASYONU DIġ ĠLĠġKĠLER KURUL TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

TÜRKĠYE MODERN PENTATLON FEDERASYONU DIġ ĠLĠġKĠLER KURUL TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar YÖNETĠM KURULU : MODERN PENTATLON FEDERASYONU KARAR TARĠHĠ : 19.05.2009 KARAR NO : 29 TÜRKĠYE MODERN PENTATLON FEDERASYONU DIġ ĠLĠġKĠLER KURUL TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ANA STATÜLER TÜRKİYE BADMİNTON FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ANA STATÜLER TÜRKİYE BADMİNTON FEDERASYONU ANA STATÜSÜ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Ekim 2014 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ANA STATÜLER Türkiye Badminton Federasyonu Başkanlığından: Sayı : 29136

Detaylı

ANA STATÜ TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ANA STATÜ TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 3 Nisan 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28961 Türkiye Hokey Federasyonu Başkanlığından: ANA STATÜ TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU FİNANS VE SPONSORLUK TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU FİNANS VE SPONSORLUK TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU FİNANS VE SPONSORLUK TALİMATI Amaç BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu Talimatın amacı; Türkiye Hokey Federasyonu Finans ve Sponsorluk Kurulunun oluşumunu, görev ve yetkileriyle

Detaylı

TÜRKĠYE MODERN PENTATLON FEDERASYONU SAĞLIK KURULU TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

TÜRKĠYE MODERN PENTATLON FEDERASYONU SAĞLIK KURULU TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar YÖNETĠM KURULU : MODERN PENTATLON FEDERASYONU KARAR TARĠHĠ : 19.05.2009 KARAR NO : 29 TÜRKĠYE MODERN PENTATLON FEDERASYONU SAĞLIK KURULU TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi: 28.11.2008 Toplantı Sayısı: 2008/02)

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi: 28.11.2008 Toplantı Sayısı: 2008/02) BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi: 28.11.2008 Toplantı Sayısı: 2008/02) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve 28768 Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nişantaşı Üniversitesinin

Detaylı

TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Talimatın amacı Türkiye Briç Federasyonuna bağlı bölge temsilcilerinin görev, yetki ve sorumlulukları

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28961

Resmî Gazete Sayı : 28961 Resmî Gazete Sayı : 28961 ANA STATÜ Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SPOR, KÜLTÜR VE SANAT BİRLİĞİ BİRİM YÖNERGESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SPOR, KÜLTÜR VE SANAT BİRLİĞİ BİRİM YÖNERGESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SPOR, KÜLTÜR VE SANAT BİRLİĞİ BİRİM YÖNERGESİ (10.09.2009 tarih, 331 sayılı ve 01 numaralı Üniversite Senato Kararı Kabul Edilmiştir.) (15.12.2016 tarih, 475 sayılı ve 02 numaralı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 01.10.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29136

Resmi Gazete Tarihi: 01.10.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29136 Resmi Gazete Tarihi: 01.10.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29136 ANA STATÜ Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ANA STATÜ TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU ANA STATÜSÜ. Türkiye Tenis Federasyonu Başkanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM

ANA STATÜ TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU ANA STATÜSÜ. Türkiye Tenis Federasyonu Başkanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM 1 Türkiye Tenis Federasyonu Başkanlığından: ANA STATÜ TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye

Detaylı

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İpek Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

Ana Statü. 1 Ekim 2014 ÇARŞAMBA. Sayı: 29136 (Mükerrer) Kuruluş : 7 Ekim 1920. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığından:

Ana Statü. 1 Ekim 2014 ÇARŞAMBA. Sayı: 29136 (Mükerrer) Kuruluş : 7 Ekim 1920. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığından: Kuruluş : 7 Ekim 1920 1 Ekim 2014 ÇARŞAMBA Sayı: 29136 (Mükerrer) Ana Statü Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığından: Amaç Türkiye Basketbol Federasyonu Ana Statüsü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Yenicami Mah. Milas Asfaltı Üzeri SAYIN ÜYEMİZ ; P.K SÖKE. Sayı : 2017 / 245 Tarih: Konu: Borsamız Organ Seçimleri.

Yenicami Mah. Milas Asfaltı Üzeri SAYIN ÜYEMİZ ; P.K SÖKE. Sayı : 2017 / 245 Tarih: Konu: Borsamız Organ Seçimleri. 5174 Sayılı Kanun ve Organ Seçimleri Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uyarınca, yargı gözetiminde 04 Ekim 2017 Çarşamba günü yapılacak olan borsamızın meclis asil ve yedek üyeleri seçimlerinde, aşağıdaki

Detaylı

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri Amaç

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç- Kapsam- Dayanak-Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Sakarya Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel

Detaylı

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi Birinci Kısım Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönerge 'nin amacı; İstanbul Ticaret Üniversitesi nde kayıtlı öğrencilerin eğitim,

Detaylı

Anadolu Üniversitesinden:

Anadolu Üniversitesinden: Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2014 Sayı : 29142 Anadolu Üniversitesinden: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞI TÜRKLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ ( tarih ve 246 sayılı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç- Kapsam- Dayanak-Tanımlar

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ ( tarih ve 246 sayılı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç- Kapsam- Dayanak-Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (22.09.2005 tarih ve 246 sayılı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç- Kapsam- Dayanak-Tanımlar Amaç MADDE 1-Bu Yönergenin amacı; Sakarya Üniversitesine

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

ANA STATÜ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ANA STATÜ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 1 Ekim 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29136 (Mükerrer) Türkiye Satranç Federasyonu Başkanlığından: Amaç ANA STATÜ TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 31.03.2010 gün 27538 Sayılı Resmi Gazete Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM 18 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı: 28769 ANA STATÜ Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 12 KASIM 2016 CUMARTESİ DUYURU Duyuru No : 05 Konu : Federasyon Başkanı Adaylığı ile ilgili hususlar 10.10.2016 Türkiye Otomobil Sporları

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesinin bağlı birimlerinde

Detaylı

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ Resmi Gazete Yayımlanma Tarihi : 22.04.2014 Sayısı : 28980 TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Yelken

Detaylı

ANA STATÜ. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar.

ANA STATÜ. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. 22 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28980 Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: ANA STATÜ TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 20.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25942 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ KONSEYLERİ

Detaylı

FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER

FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER AMAÇ: MADDE 1- Bu talimat, illerdeki futbol faaliyetlerini yürütmek, futbolun gelişmesini sağlamak, futbolla ilgili kişi ve

Detaylı

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİLLER ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİLLER ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 1 Amaç ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİLLER ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Usul ve Esasların amacı, Yükseköğretim Kalite Kurulu nun

Detaylı

TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ÖZEL YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ÖZEL YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ÖZEL YARIŞMA TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu talimatın amacı; Dans sporları yarışmalarının, Türkiye Dans Sporları Federasyonu

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ (15.12.2011 - R.G. 213 - EK III - A.E. 652 Sayılı Yönetmelik) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİNİN

Detaylı

ODTÜ KKK Öğrenci Temsilcileri Konseyi Yönergesi

ODTÜ KKK Öğrenci Temsilcileri Konseyi Yönergesi ODTÜ KKK Öğrenci Temsilcileri Konseyi Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amaçları aşağıda belirtilmiştir. a) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu

Detaylı

TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU ATANAN FEDERASYON KURULLARI TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU ATANAN FEDERASYON KURULLARI TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU ATANAN FEDERASYON KURULLARI TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Talimatın amacı Türkiye Briç Federasyonunun atama ile göreve gelen

Detaylı

TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU ANA STATÜSÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU ANA STATÜSÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU ANA STATÜSÜ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı,

Detaylı

T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı, Öğrenci Kültür-Sanat,

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Usul ve Esaslar ın amacı; İstanbul Aydın Üniversitesi Kalite

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım Ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği*

Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım Ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği* Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım Ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 27/A

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosunun 20/10/2010 Tarih ve 10 Sayılı Kararı)

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosunun 20/10/2010 Tarih ve 10 Sayılı Kararı) HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosunun 20/10/2010 Tarih ve 10 Sayılı Kararı) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Hasan Kalyoncu

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ANA STATÜ. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

ANA STATÜ. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU ANA STATÜSÜ 18 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28769 ANA STATÜ Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T Ü R K İ Y E K İ C K B O K S F E D E R A S Y O N U. YAYIN ve MÜSABAKA İZİN TALİMATI

T Ü R K İ Y E K İ C K B O K S F E D E R A S Y O N U. YAYIN ve MÜSABAKA İZİN TALİMATI T Ü R K İ Y E K İ C K B O K S F E D E R A S Y O N U YAYIN ve MÜSABAKA İZİN TALİMATI TÜRKİYE KİCK BOKS FEDERASYONU YAYIN VE MÜSABAKA İZİN TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ MADDE

Detaylı