BANKACILIK - GİRİŞİMCİLİK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BANKACILIK - GİRİŞİMCİLİK"

Transkript

1 NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 101 e-sertifika Programları / 21 Eylül 2008 Yaz Dönemi - Pazar NKCILIK - GİRİŞİMCİLİK TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO :... SINV SLON NO:... SIR NO:... Soyadınızı, adınızı, öğrenci numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. GENEL ÇIKLM 1. u soru kitapçığındaki testler şunlardır: Soru Sayfa Testin dı Sayısı No ankacılık Uygulamaları 40 2 Para Teorisi ve Politikası 40 7 Finansal Yönetim Kurumsal İletişim Yönetimi Girişimcilik u soru kitapçığında yer alan her bir ders için sınav süresi 50 dakikadır. 3. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 6. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 7. u kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. ir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 8. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabınıza eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. u nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. nadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının nadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 2008 EY e Ortaklık hakkı sağlayan menkul kıymet ) Varlığa dayalı menkul kıymet ) Hazine bonosu C) Finansman bonosu D) Tahvil E) Hisse senedi şağıdakilerden hangisi organize piyasalardan biri değildir? ) ankalararası Döviz Piyasası ) TCM çık Piyasa C) İMK Hisse Senedi Piyasası D) TCM İnterbank Piyasası E) İMK Tahvil ve ono Piyasası 6. şağıdakilerden hangisi serbestleşme döneminde görülen değişimlerden biri değildir? ) Döviz işlemlerinde ve sermaye hareketlerinde serbestleşmeler yaşanması ) üyük ölçekteki özel bankaların pazar paylarında artışlar olması C) Dışa açılmayı ve dışsatıma yönelik üretimi esas alan bir kalkınma politikasının benimsenmesi D) Serbest faiz ve esnek döviz kuru politikalarının benimsenmesi E) İthal ikameci stratejinin terk edilmesi Kapitalist üretim ilişkileri içerisinde mal ve hizmetlerin hangi kalitede ne miktarda üretileceğine aşağıdakilerden hangisi karar verir? ) Siyasi otoriteler ) Sivil toplumörgütleri C) Yabancılar D) Devlet E) Piyasalar XX. yy'da bankacılığın doğuşu ve gelişmesiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) z gelişmiş ekonomilerin finansal açıdan kalkınmalarına destek olmak için kalkınma bankacılığı kurulmaya başlanmıştır. ) Kapitalist sistemle birlikte merkezi planlı ekonomilerin yapısına göre yeniden şekillenmeye başlamıştır. C) Uluslararası Para Fonu kurulmuştur. D) Modern anlamda ilk banka kurulmuştur. E) Sermayesi devlete ait uluslarüstü para ve kredi kurumları ortaya çıkmaya başlamıştır. 7. şağıdakilerden hangisi kalkınma ve yatırım bankalarının ticari bankalar ile farklılıklarından biri değildir? ) Kalkınma ve yatırım bankalarının, ticari bankaların aksine genellikle mevduat kabul etmemesi ) Kalkınma ve yatırım bankalarının az şubeli, ticari bankaların genellikle çok şubeli bir yapıya sahip olması C) Kalkınma ve yatırım bankalarının genellikle orta ve uzun vadeli kredi vermesine karşın, ticari bankaların verdiği kredilerin genel olarak kısa vadeli olması D) Kalkınma ve yatırım bankalarının ticari bankaların aksine kaydi para yaratmaması E) Kalkınma ve yatırım bankalarının genellikle devlet tarafından kurulması 5. şağıdakilerden hangisi özel bankaların geliştiği döneminin özelliklerinden biri değildir? ) Yerel bankaların tasfiyesinin hızlanması ) Merkez ankasının kurulması C) ankacılığa ilginin artması D) Köylünün kredi imkânlarının artırılması E) Şube bankacılığının yaygınlaşması 8. şağıdakilerden hangisi merkez bankalarının görevlerinden biri değildir? ) Para ve kredi hacmini ayarlamak ) ankaların mevduat karşılıklarını muhafaza etmek C) Devletin hazine işlemlerini yapmak D) Madeni para basımını gerçekleştirmek E) Uluslar arası ödemelere aracılık etmek 2

3 2008 EY e şağıdakilerden hangisi kıyı bankalarını diğer bankalardan ayıran özelliklerden biri değildir? ) Kıyı bankalarının genellikle yurtiçi finans piyasasının tabi olduğu yasaların, sınırlamaların ve kontrollerin çoğundan muaf olması ) irçok kıyı bankacılığı merkezinde çok sıkı biçimde sır saklama ilkesinin uygulanması C) Kıyı bankalarının bulundukları ülkede geçerli olan para birimi dışındaki bir para birimi ile işlemyapması D) Yasal kısıtlamaların, sıkı para denetimlerinin olduğu, güçlü bir para otoritesinin bulunduğu ve yerel ekonominin güçlü olduğu yerlerin kıyı bankacılığı için uygun platformlar olması E) Kıyı bankalarının şart olmasa da esasen yerleşik olmayan kişiler ve kurumlarla işlem yapması 12. şağıdakilerden hangisi bir bankanın yönetim kurulunun görevlerinden biri değildir? ) Kredi komitesi faaliyetlerinin denetlenmesi ) ankanın faaliyetlerini yönetecek alt kademe personelin seçilmesi ve denetlenmesi C) ankanın vizyonu ve temel hedeflerinin belirlenmesi D) ankanın kârlı ve güvenilir şekilde yönetilmesinin sağlanması E) ankaların yeterli sayıda ve nitelikli personele sahip olmasının temin edilmesi 13. I. Şube mührü II. Damga pulları III. Sistemraporları IV. ankacılık hizmet sözleşmeleri V. Poliçeler Yukarıdakilerden hangileri kilitli dolap veya çekmecelerde muhafaza edilmesi gereken kıymetlerdir? 10. ankalarda genel kuruldan sonra en yetkili organ ) İç kontrol ve risk yönetimi ) Teftiş komitesi C) Yönetim kurulu D) Genel müdür E) Denetim komitesi 14. ) Ive II ) II ve III C) I,II ve III D) II,III ve IV E) III,IV ve V Değişken faizli mevduata uygulanacak faiz oranı nasıl belirlenir? 11. I. Ticari-kurumsal Krediler II. Mali tahlil istibarat III. Takipteki krediler IV. Tarımsal pazarlama ) TCM'nin belirleyerek, TEFE + %1 olarak ilan etmesiyle ) Maliye akanlığının ve TCM'nin ortak oluşturdukları kurul kararıyla C) Maliye akanlığınca belirlenen TÜFE + TEFE toplamına 1ilave edilmesiyle D) DİE'nin belirlediği TEFE'ye bankaların ekledikleri marj yardımıyla E) DİE'nin belirlediği TÜFE'ye TCM'nin eklediği marj yardımıyla Yukarıdakilerden hangileri bir bankanın organizasyon şemasında krediler ve takip bölümünün altında yer almaktadır? ) Yalnız II ) Yalnız IV C) II ve III D) I,II ve III E) II,III ve IV Değişken faiz oranı kaç aydan uzun vadeli mevduatlariçin uygulanabilir? ) 3 ) 4 C) 6 D) 8 E) 11

4 2008 EY e Önceden belirlenmiş bir tarihte, önceden belirlenmiş bir fiyattan geri satın alınacağı taahhüt edilen bir değerin satışını aşağıdakilerden hangisi simgeler? ) Futures işlemler ) Forward C) Repo D) Swap E) Ters repo 20. Firmaların, vadeli mal/hizmet satışları nedeniyle elde ettikleri senet ve çekleri, daha likit bir değer olan nakde dönüştürebilmek amacıyla, talep ettikleri kredi türü ) Senet karşılığı avans kredileri ) Emtia karşılığı kredi C) Döviz kredileri D) İskonto/iştira kredileri E) orçlu cari hesap şeklinde açılan krediler 17. I. lacaklı cari hesaplarda meydana gelen borç bakiyeleri II. Muhtelif alacaklar hesabında ödünç para verme şeklini arz eden borç bakiyeleri III. Komandit şirketlerde komandite ortakların kefaleti ile kullandırılan krediler Yukarıdakilerden hangileri açık kredi sayılabilir? ) Yalnız I ) Yalnız II C) Ive II D) II ve III E) I, II ve III 21. I. Kayıtsızlık II. İletişimbozukluğu III. eklenmedik olaylar IV. Dikkatsizlik Yukarıdakilerden hangileri sağlıksız bir kredi kararını temsil eden göstergelerdir? ) Yalnız II ) Ive II C) II ve IV D) II,III ve IV E) I,II,III ve IV 18. İşletmelerin banka kredileri kullanmaları ve sonuçta özsermaye kârlılıklarını artırmaları kredilerin hangi işlevi ile açıklanabilir? ) Yatırımişlevi ) Sosyal işlevi C) Ekonomik işlevi D) Tüketimişlevi E) Kaldıraç işlevi 22. şağıdakilerden hangisi banka şubesinin kullandırmış olduğu kredileri güncel olarak takip etme amacıyla kullandığı raporda yer alan bilgilerdenbirideğildir? ) Faiz oranı hesaplama bilgisi ) Vade C) Kredi türü D) Ödeme tablosu E) Senet tutarı 19. Konut kredilerinde vade aşağıdakilerden hangisi arasında değişmektedir? ) 24 ay -240 ay ) 18 ay -180 ay C) 16 ay -144 ay D) 14 ay -120 ay E) 12 ay -84 ay şağıdakilerden hangisi bir banka için varlık kalitesini artırmada, yönetimi teşvik edecek güçlü bir kredi kültürünün oluşması için gereken unsurlardan biri değildir? ) Mükemmele bağlılık düşüncesinin hakim olması ) Portföyün bileşenlerinin bilinmesi C) İstikrarın sağlanması için risk üstlenmede çok çeşitli tip yaklaşımların uygulanması D) Ortak bir kredi dilinin geliştirilmesi E) Geçmiş kredi deneyimlerinin analiz edilmesi

5 2008 EY e Müteahhidin imza ettiği sözleşmedeki taahhüdünün sözleşme ve şartname koşullarına uygun olarak yerine getirileceğini garanti eden teminat mektubu ) Sürelerine göre teminat mektupları ) Kesin teminat mektupları C) Serbest konulu teminat mektupları D) Geçici teminat mektupları E) vans teminatmektupları 28. I. Euro piyasalardan sağlanan fonlar II. Döviz mevduat hesapları III. Yabancı para üzerinden kullandırılan krediler Yukardakilerden hangisi bankaların döviz kaynaklarıdır? ) Ive II ) II ve III C) Yalnız I D) Yalnız II E) I,II ve III 25. İlerleyen teknoloji ve hızla gelişen bankacılık işlemleri ile birlikte diğer iletişim araçlarının ücretsiz olması sonucunda mesaj göndermede standartlaştırmayı sağlamak amacıyla bankalararası finansman mesajları göndermeye yarayan iletişim ağına ne ad verilir? ) Urochegue -Postcheck ) Western Union C) Wap-Palm D) merican Express -Diners clup E) Swift 29. İthalatçı ya da bankası tarafından ihracatçıya önceden haber vermeksizin her zaman değiştirilebilen veya iptal edilebilen akreditif türü ) Red -clause akreditif ) Teyidli akreditif C) Green -clause akreditif D) Gayri kabili rücu akreditif E) Rücu edilebilir akreditif 26. anka havalelerinde havale emrini veren yollayıcıya ne ad verilir? ) mir ) Gönderici C) Lehdar D) orçlu E) anka 30. I. Politik risk II. Ekonomik risk III. Sosyal risk IV. Ticari risk Yukarıdakilerden hangileriülke riskinin temel bileşenleridir? ) Yalnız I ) Ive II C) II ve IV D) I,II ve III E) I,II ve IV 27. Garantör bankaya hitaben düzenlemiş olduğu garanti metni ile garantör bankaya karşı ilk talepte ödeme taahhüdüne giren ve mukabil teminatı veren banka aşağıdakilerden hangisidir? ) mir ) Muhabir C) Kontrgarantör D) Lehtar E) Muhatap ankaların kayıtlarında sabit kur üzerinden geçirilen dövizlerin her ay sonunda geçerli cari kura göre düzenlenmesi işlemine ne ad verilir? ) Evalüasyon ) çık pozisyon C) Dolarizasyon D) Senyoraj E) Mizan

6 2008 EY e ankanın vadesi gelen tüm borçları kadar kasada para veya başka ödeme vasıtasını emre hazır tutmadığı veya çekilmesini beklediği miktarı hazır tuttuğu için yüklendiği risk ) eklenmeyen çekilişler riski ) Fiyatlama riski C) Prefinansman riski D) Kambiyo riski E) Tahsilatlarda gecikme riski şağıdakilerden hangisi yaşanan krizlerin boyutları hakkında bilgi veren temel göstergeler arasında yer almaz? ) Zorunlu satışlar sonucunda varlık fiyatlarının artması ) Döviz kurlarında dalgalanmalar olması C) Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının payının artması D) Sermaye akımlarının olması E) orsa endeksinde değişmeler olması şağıdakilerden hangisi banka krizlerinin nedenleri arasında yer almaz? ) Riskli bankacılık faaliyetleri ) ankacılık faaliyetlerinin çeşitliliği C) Makro ekonomik şoklar D) Düşük sermaye yeterliliği E) Kötü yönetim şağıdakilerden hangisi bankaların denetim ve gözetiminde uygulanan doğrudan koruyucu önlemlerden biri değildir? ) Toplanacak mevduatın banka özsermayesinin belli katlarını aşmaması ) Merkez ankalarında mevduat munzam karşılığı oluşturulması C) Seçici kredi kontrolleri uygulanması D) ankaların yeterli bir sermaye ile kurulması E) Tasarruf mevduatı sahiplerinin imtiyazlı alacaklı durumda olması lacak hakkının başka bir kimseye geçirilmesine ne adverilir? ) Usulsüz tevdi ) lacağın muaccel hale gelmesi C) lacağın temliki D) Ciro E) Karz akdi şağıdakilerden hangisi bankaların varlık ve kaynak yapısının diğer işletmelere göre farklılıklarından biri değildir? ) ankaların faaliyetlerini, finansal olmayan kuruluşlara göre daha düşük öz sermaye ile yürütmesi ) ankaların pasifinde yer alan kısa ve uzun vadeli kaynakların talep edildiğinde ödenemez olması C) ankaların sabit varlıklarının oranının düşük olması D) ankaların finansal kaldıraç oranının yüksekolması E) ankaların faaliyet kaldıracının düşük olması elirli bir tarihte düzenlenen ve stok değerleri temsil eden bilançoda banka varlıklarının genel olarak toplandığı kategoriler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir? ) Krediler, gider tahakkukları, likit değerler ) Likit değerler,menkul değerler, krediler, diğer varlıklar C) Diğer varlıklar, ödenmiş sermaye, kâr yedekleri D) Gelecek yıllara ait gelirler, likit değerler E) Likit değerler, kâr yedekleri, krediler Gelecekte belirli bir dönemde gerçekleşmesi öngörülen gelir ve giderlerin karşılıklı tahminlerini içeren tabloya ne ad verilir? ) Gelir tablosu ) ütçe C) ilanço D) Fon akım tablosu E) Nakit avanstablosu 40. I. Piyasa payı II. Yasal uyum III. Kamu güveni IV. Teknoloji Yukarıdakilerden hangileri bankaların dış performans alanlarıdır? ) Yalnız III ) Ive II C) II ve IV D) I,II ve III E) II,III ve IV 6

7 2008 EY e PR TEORÝSÝ VE POLÝTÝKSI Temel olarak bir nesnenin para olup olmadığına karar verirken aşağıdakilerden hangisi göz önüne alınarak değerlendirme yapılır? ) u nesnenin değerinin sabit olup olmadığı ) u nesnenin uluslararası ödemelerde kullanılıp kullanılamadığı C) u nesnenin değerli bir madene dönüştürülüp dönüştürülemediği D) u nesnenin ödeme aracı olarak kabul edilip edilmediği E) u nesnenin alternatif kullanım alanlarının olup olmadığı ankacılık sisteminin kaydi para yaratma mekanizmasının ardında yatan bankacılık uygulamasıaşağıdakilerdenhangisidir? ) Mutlak rezerv bankacılığıyapma ) Kısmirezervbankacılığıyapma C) Mevduattoplama D) İştiraktebulunma E) Müşteri portföyüoluşturma ir banka bilançosunun pasifi aşağıdakilerden hangisini ifadeeder? 2. Parayıdiğer finansalvereelvarlıklardan ayıran özellik ) Fonkaynakları ) Fonkullanımı C) Gelir yapısı D) Gider yapısı E) Kârlılık ) Değerinindeğişebilir olması ) Değerininsabitolması C) Değer muhafazaaracıolması D) Değişim aracıolması E) Hesapbirimiolması 7. ankacılık sistemi tarafından yaratılan para ) Efektifpara ) Kağıtpara C) İtibari para D) Kaydi para E) Nakitpara 3. ir değişim aracı olarak paranın, işlem maliyetlerini minimize ederek ekonomik etkinliğin sağlanmasına yardımcı olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekir? ) Değerli madenlere dönüştürülebilmesi ) Değerinin sabit olması C) Geniş kabul görmesi D) lternatif kullanımalanlarının bulunması E) lternatiflere göre yüksek getiri sağlaması 8. ankaların yasalar gereği tutmak zorunda oldukları rezervler aşağıdakilerden hangisidir? ) Serbestrezervler ) tıl rezervler C) İhtiyari rezervler D) Zorunlurezervler E) Devresel rezervler 4. ir varlığın bir değişim aracına dönüştürülmesindeki nispi kolaylık ve sürate ne ad verilir? 9. Gelişmekte olan ülkelerde karşılaşılan parasal tabankaynağı ) Konvertibilite ) Varlık devir gücü C) Likidite D) Kabul edilirlik oranı E) Dolaşımhızı ) Döviz ) ankacılık sistemineverilenkrediler C) Kamukesimineverilenkrediler D) çık piyasaişlemleri E) ltın 7

8 2008 EY e şağıdakilerden hangisi merkez bankalarının parayaratmayollarından biridir? ) Zorunlurezervlerkarşılığı ) Toplananmevduatlar karşılığı C) ankalardanalınankomisyonlar karşılığı D) Uluslararasırezervler karşılığı E) Karşılıksız 15. TC Merkez ankası Kanunu'na göre, fiyat istikrarını sağlamak amacıyla para politikası ilke ve stratejilerinin belirlenmesi görevi aşağıdakilerden hangisineaittir? ) aşkanlık ) Genel Kurul C) ParaPolitikasıKurulu D) Yönetim Komitesi E) Şubeler Teşkilatı 11. şağıdakilerden hangisi parasal tabanın kaynaklarından biridir? 12. ) Dolaşımdaki nakit ) ankacılık sistemineaçılankrediler C) Merkez ankasındaki serbestmevduat D) Serbestrezervler E) Zorunlurezervler şağıdakilerden hangisi para arzının belirlenme sürecinde yer almaz? ) Serbestrezerv oranı ) Vadeli mevduattercihoranı C) Nakittercihoranı D) Zorunlurezerv oranı E) Mevduatfaiz oranı 16. Merkez ankasının döviz kuruna müdahale amacıyla döviz piyasasında işlem yaparken, bu işlemin banka rezervleri üzerindeki etkisini dengeleyebilmek için açık piyasa işlemi yapmasına ne adverilir? ) Dolarizasyon ) Monetizasyon C) Deregülasyon D) Seküritazyon E) Sterilizasyon 13. şağıdakilerden hangisi para piyasalarında istikrar sağlama görevinin Merkez ankasına verilme nedenlerinden biridir? ) Ülkenin en saygın kurumu olmasıdır. ) ankaların rezervlerini tutmasıdır. C) Ülkenin uluslararası rezervlerini yönetmesidir. D) Devlete bankacılık hizmeti sunmasıdır. E) anknot ihraç etme tekeline sahip olmasıdır. 17. Para politikası araçlarının amaçlar üzerindeki etkisinin gecikme ile ortaya çıkması sorununu çözebilmek amacıyla merkez bankaları tarafından kullanılan para politikası stratejisi ) Hedefleme stratejisi ) Doğrudan kontrol stratejisi C) Dolaylı müdahale stratejisi D) Dengeleme stratejisi E) Doğrudan müdahale stratejisi 14. şağıdakilerden hangisi bir merkez bankası tarafından yerine getirilmesi beklenen görevlerden birideğildir? ) Devletinbankacılığınıyapmak ) Likiditeninsonkaynağıolarak görev yapmak C) Parapiyasalarındaistikrarısağlamak D) ankalarınbankasıolarakhizmetvermek E) ankalar adınafonyönetimigerçekleştirmek şağıdakilerden hangisi para politikasının amaçlarından biri değildir? ) Döviz kurundaistikrar ) Faiz oranlarındaistikrar C) Uluslararasıilişkileringeliştirilmesi D) Fiyatistikrarı E) İktisadi büyüme

9 2008 EY e Faiz Oraný I 1 I0 M1 M * Para rzý Para Talebi 1 Para Talebi 2 Para Miktarý Yukarıdaki grafiğe göre, para miktarını hedeflenen M* düzeyinde tutabilmek için merkez bankasının alacağı para politikası önlemi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? ) çık piyasa alımı ) çık piyasa satışı C) Reeskont oranı artışı D) Reeskont kredilerine miktar sınırı E) Zorunlu rezerv oranı artışı Para politikasının yürütülmesinde kullanılan hedefleme stratejisine göre, para politikası araçları ile para politikası amaçlarına ulaşmada kullanılacak hedefler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? ) Faaliyet hedefi ra hedef ) ra hedef Faaliyet hedefi C) Yapısal hedef Nihai hedef D) aşlangıç hedefi Faaliyet hedefi E) ra hedef Yapısal hedef 22. Yönlendirilmiş sabit kur (crawling-peg) sisteminin temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir? ) Yerli para değerinin yabancı paralardan oluşan bir sepete bağlanaraksabitlenmesi ) Yerli para değerinin periyodik olarak revalüe edilerek rekabet avantajı sağlanması C) Yerli paranın yabancı paralar karşısında istikrarlı biçimde değeryitirmesi D) Yerli para değerinin değerli bir madene bağlanarak sabitlenmesi E) Yerli para değerinin bir ülke parasına bağlanarak sabitlenmesi 23. I. Enflasyon oranı II. Parasal büyüklükler III. Döviz kuru IV. İşsizlik oranı 24. Yukarıdakilerden hangisi uzun dönemli fiyat istikrarı hedefine ulaşabilmek için merkez bankalarının kullanabileceği hedeflerdir? ) Yalnız I ) Yalnız II C) Ive II D) I, II ve III E) I, III ve IV şağıdaki uygulamalardan hangisi gelişmekte olan bir ülkenin para birimine karşı oluşabilecek bir spekülatif atak olasılığını tamamen ortadan kaldırır? ) Enflasyonhedeflemesi ) Parasal büyüklükhedeflemesi C) Döviz kuruçapası D) Parakurulu E) Dolarizasyon 21. Uzun dönemli fiyat istikrarını sağlama konusunda başarılı olan para politikalarının taşıdığı ortak özellik aşağıdakilerden hangisidir? ) Döviz ticaretinin sınırlanması ) Tam dolarizasyona gidilmesi C) Para politikasının şeffaf olması D) Sermaye hareketlerine tam serbestlik tanınması E) Uzun dönemli sıkı para politikasının yürütülmesi Enflasyon hedeflemesi stratejisi, diğer çapa stratejileri ile karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisine olanak sağlar? ) Nominal gelir üzerinde hiçbir etkisinin olmaması ) Senyoraj gelirlerini ortadan kaldırması C) ağımsız bir para politikası yürütülmesi D) Kamu kesimine kaynak yaratarak borçlanma gereksinimini azaltması E) Sermaye hareketlerini engelleyerek sıcak para tehdidini ortadan kaldırması

10 2008 EY e Para politikası önlemleri ile üretimdeki dalgalanmaları istikrara kavuşturmada başarısızlık olasılığının yüksek olması, para politikası önlemlerinin hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır? ) Ekonomik karar birimlerinin para hayaline kapılması ) Etkilerinin hissedilme zamanı ve büyüklüğü konusundaki belirsizlik C) Fiyat ve ücretlerin belirlenmesinde merkez bankasınıngüçlüolması D) Önlemleri uygulamaya koymadaki yönetsel gecikme E) Paraotoritesininbağımsız olmaması 30. Değişim denklemi olarak bilinen özdeşliğe göre toplam harcamalarla para miktarı arasındaki bağlantıyı aşağıdakilerden hangisi sağlar? ) Enflasyonbeklentileri ) Faiz oranı C) Fiyatlar D) Dolaşım hızı E) Üretim hacmi 31. Fisher tarafından geliştirilen para talebi eşitliğinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Türkiye'de uygulanan enflasyon hedeflemesi stratejisinde para politikasının temel iletişim aracı niteliğinde olan Enflasyon Raporu kaç ayda bir yayınlanmaktadır? ) 2 ) 3 C) 4 D) 6 E) 12 Enflasyon hedeflemesi stratejisi aşağıdakilerden hangisi ileuyumlu değildir? ) Döviz kurununsabittutulması ) Faiz oranlarındaistikrar sağlanması C) Finansal piyasalardaistikrarsağlanması D) Uzun dönemde sürdürülebilir büyümenin sağlanması E) Uzundönemdetam istihdamaulaşılması 32. ) Fiyatlar ) Dolaşım hızı C) Toplam harcamalar D) Üretim hacmi E) Faiz oranı I. Faiz oranı II. Gelir III. Fiyatlar Yukarıdaki değişkenlerden hangileri Keynes'in işlem amaçlı para talebi modelinde yer almadığı halde aumol-tobin modelinde yer alır? ) Yalnız I ) Yalnız II C) Yalnız III D) IIveIII E) I,IIveIII 29. Klasik para talebi teorisinin Fisher yaklaşımında reel para balansları aşağıdakilerden hangisine ilişkin bir ölçüttür? ) Para talebinin faiz esnekliği ) Paranın satın alma gücü C) Marjinal tüketimeğilimi D) Toplamharcamaların gelir esnekliği E) Toplamharcamaların fiyat esnekliği Kamu harcamalarında artış yaratan genişlemeci bir maliye politikasının özel harcamaları aynı miktarda azaltmasına ne ad verilir? ) Tam dışlama ) Tam monetizasyon C) Tam nötrlük D) Süper nötrlük E) Reel dışlama

11 2008 EY e eklenen para arzı değişikliklerinin kısa dönemde üretim üzerinde etkili olamayacağını savunan iktisat yaklaşımı ) Reel Konjonktür Yaklaşımı ) Yeni Klasik Yaklaşım C) Monetarist Yaklaşım D) Klasik Yaklaşım E) Keynesyen Yaklaşım 38. Fiyatlarısık sık değiştirmenin getirdiği fiziki maliyetler aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır? ) Görsel maliyetler ) Mönümaliyetleri C) rtık maliyetler D) Marjinal maliyetler E) Görünmez maliyetler Keynesyen iktisatçılara göre, aşağıdakilerden hangisi kısa dönemde toplam talep eğrisinin yer değiştirmesineneden olmaz? ) Paraarzı ) Gelir C) İş yaşamınailişkinbekleyişler D) Vergiler E) Kamuharcamaları Para politikası önlemlerinin ekonomiyi etkileme biçimi ve kanalı aşağıdakilerden hangisi ileadlandırılır? ) Parasal belirlenmemekanizması ) Portföy tercihi mekanizması C) Gelir-Harcamamekanizması D) Parapolitikasıoluşum mekanizması E) Parasal aktarmamekanizması şağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisinin yer değiştirmesini sağlayacak iktisat politikası önlemlerine ilişkin gecikmeler arasında yer almaz? ) Teşhis gecikmesi ) Yürütmegecikmesi C) Etkinlik gecikmesi D) ekleyiş gecikmesi E) Veri gecikmesi İktisat politikalarının yürütülmesinde, karar alıcıların yeni bir politika izlemeye karar verdikten sonra, ilgili politika aracını değiştirinceye kadar geçen süreye ne ad verilir? ) Düzenleme gecikmesi ) Etkinlik gecikmesi C) Teşhis gecikmesi D) Veri gecikmesi E) Yürütme gecikmesi 37. Enflasyonist bir ortamda artan faiz oranları, elde nakit tutmanın maliyetini ve elde tutulan nakit miktarını nasıl etkiler? Maliyet Miktar ) rtar zalır ) rtar rtar C) zalır rtar D) zalır zalır E) Değişmez Değişmez 11

12 2008 EY e şağıdakilerden hangisi bir şirketin halka kapalı ya da halka açık olarak tanımlanmasında dikkate alınması gereken kriterlerden birideğildir? ) Pay sahipliğinin devredilebilirliği ) Hisse senetlerinin borsaya kote edilip edilmediği C) Yönetimde bir grubun ağırlığının bulunup bulunmadığı D) Yöneticilerin uzmanlık alanları E) Ortak sayısı FÝNNSL YÖNETÝM gün vadeli 100 YTL nominal değerli hazine bonosunu 95,2 YTL den satın alan bir yatırımcı, satın aldığı bu hazine bonosunu 40 gün sonra satmak istemiştir. Satışta, iskonto oranı %25 olduğuna ve iç iskonto yöntemi uygulandığına göre satış fiyatı yaklaşık kaç YTL olur? (1 yıl =360 gün) ) 96,64 ) 96,97 C) 97,23 D) 97,44 E) 97,63 2. İki veya daha fazla gerçek ve tüzel kişi tarafından bir ticaret ünvanı altında kurulan, ortakların sorumluluğu koydukları sermaye ile sınırlı ve esas sermayesi belirli olan ticari ortaklık türü ) Kollektif ortaklık ) di komandit ortaklık C) Limitet ortaklık D) Sermayesi paylara bölünmüş komandit ortaklık E) nonim ortaklık 6. Nominal faiz oranı %22 iken %12 reel getiri elde edilmişse, enflasyon oranı yüzde kaç olur? ) 8,9 ) 9,5 C) 10 D) 10,5 E) Kayıtlı sermaye tavanı, aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir? ) İstanbul Menkul Kıymetler orsası ) Ortaklık genel kurulu C) Ortaklık yönetimkurulu D) Ticaret akanlığı E) Sermaye Piyasası Kurulu 7. Oran analizi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 4. 5 yıl vadeli olarak %25 bileşik faizle bir bankaya yatırılan 500 YTL, 5. yılın sonunda yaklaşık kaç YTL olur? ) ) C) D) E) ) Oran analizinde anlamsız oran kullanmaktan kaçınılmalıdır. ) Oranlardaki değişimler ek bilgilerle desteklenerek yorumlanmalıdır. C) Oranlar üzerindeki mevsimlik ve konjonktürel hareketlerin etkileri dikkate alınmalıdır. D) Oranlar geleceğe yönelik bir fikir vermeyeceğinden, geçmiş faaliyetlerin analizinde kullanılmalıdır. E) Oranlar, doğru ve amaçlara uygun bir biçimde yorumlanmalıdır. 12

13 2008 EY e şağıdakilerden hangisi finansal tabloların sahip olması gereken özelliklerden biri değildir? ) ilgilerin doğru ve güvenilir olması ) Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanması C) ağımsız ve uzman kişilerce denetlenmesi D) Tüm işletmelerin aynı kurallara göre hazırlaması E) ilgilerin genel ve özet olması, ayrıntılara yerverilmemesi 12. şağıdakilerden hangisi faaliyet kaldıracı derecesini etkilemez? ) İşçilik maliyetlerindeki değişim ) Faiz oranlarındaki değişim C) Genel imalat giderlerindeki değişim D) Girdi fiyatlarındaki değişim E) Satış hacmindeki değişim 9. ilanço veya gelir tablolarındaki iki kalemin birbirine oranlanması suretiyle yapılan analize ne ad verilir? ) Oran analizi ) aşabaş analizi C) Trend analizi D) Yüzde yöntemi ile analiz E) Karşılaştırmalı tablolar analizi İşletmelerin uzun dönemli planlama faaliyetlerinde kullandığı finansal tablolara ne ad verilir? ) Proforma finansal tablo ) ilanço C) Gelir tablosu D) Nakit bütçesi E) Kâr /Zarar tablosu şağıdakilerden hangisi planlama ve bütçeleme ilkeleri arasında yer almaz? 10. ir işletmenin birim ürün satış fiyatı 3 YTL, sabit giderleri YTL ve başabaş noktasındaki üretim hacmi adet ise, bu işletmenin birim değişir giderleri kaç YTL dir? ) 2 ) 2,25 C) 2,5 D) 2,75 E) ) Uzmanlaşma ilkesi ) ütünlük ilkesi C) İktisadilik ilkesi D) Gizlilik ilkesi E) Kesinlik ilkesi şağıdakilerden hangisi proforma finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan yöntemlerden biridir? ) Netleştirme yöntemi ) Korelasyon yöntemi C) Net faaliyetgeliri yöntemi D) Net gelir yöntemi E) Satışların yüzdesi yöntemi 11. şağıdakilerden hangisi, hisse başına kârdaki yüzde değişimin, satışlardaki yüzde değişime oranlanmasısuretiyle bulunur? ) Çalışma kaldıracı ) Finansal kaldıraç C) irleşik kaldıraç D) aşabaş noktası E) Cari oran şağıdakilerden hangisi çalışma sermayesi unsurlarının özelliklerinden biri değildir? ) İşletmenin risk derecesini yüksek oranda etkilemeleri ) Kısa vadeli olmaları C) Likiditelerinin yüksek olması D) irbirleriyle ilişkili olmaları E) ölünebilir olmaları

14 2008 EY e İşletmelerin, grevler, yangınlar, sel baskınları ve savaşlar gibi durumlarda karşılaştıkları güçlükleri kısmen gidermek için bulundurdukları çalışma sermayesine ne ad verilir? ) Net çalışma sermayesi ) Olağanüstü çalışma sermayesi C) Çalışma sermayesi döngüsü D) Değişken çalışma sermayesi E) Sürekli çalışma sermayesi 21. şağıdaki yatırım araçlarından hangisinin faiz getirisi yoktur? ) Tahvilin ) Hisse senedinin C) Hazine bonosunun D) Finansman bonosunun E) Reponun 18. şağıdakilerden hangisi çalışma sermayesi döngüsünü etkilemez? ) Stok tutma süresi ) Üretim süresi C) lacakların tahsil süresi D) Satıcı kredilerinin vadesi E) Uzun vadeli borçların vadesi 22. ir işletmede yarı mamul stoku tutulmasının temel amacı ) Stok maliyetlerini düşürmek ) Sipariş verme sıklığını azaltmak C) Üretim sürecinde, bir faaliyetteki aksamanın diğer bir faaliyeti etkilemesini önlemek D) Üretim sürecini kısaltmak E) Üretim kalitesini artırmak 19. şağıdakilerden hangisi, bir işletmede gereğinden fazla nakit bulundurulmasının sonuçlarından biri değildir? ) İşletme riskinin düşmesi ) İşletme faaliyetlerinin gerektirdiği harcamaların rahatlıkla yapılabilmesi C) İşletme kârlılığının artması D) İşletmenin olası yatırım fırsatlarından yararlanması E) İşletmede yolsuzlukların ve suistimallerin artması 23. şağıdakilerden hangisi stok değerleme yöntemlerindenbirideğildir? ) C ) LIFO C) Standart maliyet D) Piyasa fiyatı E) FIFO 20. (X) İşletmesi, bir bankaya yıllık %20 faiz oranı üzerinden, 2 aylığına YTL yatırmıştır. Söz konusu faizden %16 oranında stopaj yapıldığına göre, (X) İşletmesinin net faiz geliri yaklaşık kaç YTL olur? ) 140 ) 145 C) 150 D) 162 E) şağıdaki durumlardan hangisi işletmenin alacak düzeyini artırmaz? ) Satışların artması ) Kredili satışların artması C) Kredi politikasının esnekolması D) Sektörde rekabet olmaması E) Ekonomide durgunluk yaşanması

15 2008 EY e ir yatırımın beklenen net nakit girişlerinin bugünkü değerleri toplamının, nakit çıkışlarının bugünkü değerleri toplamına eşitlenmesi esasına dayanan yatırım projesi değerleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? ) Fayda maliyet oranı ) İç kârlılık oranı C) Karar ağacı D) Net bugünkü değer E) Geri ödeme dönemi 29. şağıdakilerden hangisi bir yatırım projesinin riskini ölçer? ) Olasılık dağılımı ) Standart sapma C) ritmetik ortalama D) Değişim katsayısı E) eklenen getiri 30. İki yatırım projesinin risk ölçüsü aynı ise hangi proje seçilmelidir? 26. şağıdakilerden hangisi, bir yatırım kararının alınabilmesi için gerekli verilerden biri değildir? ) Yatırımtutarı ) Yatırımın ekonomik ömrü C) Yatırımın teknolojik ömrü D) Yatırımın ekonomik ömrü sonundaki hurda değeri E) Yatırımdan beklenen verim oranı 31. ) Standart sapması büyükolan ) eklenen getirisi küçük olan C) Değişim katsayısı düşük olan D) Varyansı büyük olan E) Değişim katsayısı büyük olan şağıdakilerden hangisi repo işleminde kullanılamaz? ) Devlet tahvilleri ) Hatır senetleri C) anka bonoları D) Varlığa dayalı menkul kıymetler E) Hazine bonoları 27. Geri ödeme dönemi yönteminin en önemli sakıncası ) Likidite sorunu yaratması ) Hesaplanmasının zor olması C) Gelecekteki nakit çıkışlarını dikkate almaması D) Riski yüksek yatırım projelerinin seçilmesine yolaçması E) Paranın zaman değerini dikkate almaması 32. Hazine garantisi taşıyan finansman bonoları ) Tipi ) Tipi C) CTipi D) DTipi E) ETipi 28. şağıdakilerden hangisi, belirsizlik koşulu altında kullanılan proje değerleme yöntemlerinden biri değildir? ) Karar ağacı yöntemi ) Olasılık dağılımı yöntemi C) Simülasyon yöntemi D) Kârlılık endeksi yöntemi E) elirlilik eşitliği yöntemi ir işletmenin elindeki bir gayrimenkulu ipotek ettirmesi yoluyla çıkarmış olduğu tahviller, aşağıdaki tahvil türlerinden hangisine örnektir? ) Güvencesiz tahviller ) Nama yazılı tahviller C) Primli tahviller D) Güvenceli tahviller E) İkramiyeli tahviller

16 2008 EY e Mal ve hizmet ihracatından doğan orta vadeli ticari alacakların bir finansman kurumuna devredilmesi yoluyla fon yaratılması işlemine ne ad verilir? ) Forfaiting ) Leasing C) Factoring D) Sendikasyon E) kreditif 38. şağıdaki durumlardan hangisi işletme riskini artırmaz? ) Girdi fiyatlarının yükselmesi ) Talebin azalması C) Satışların artması D) Stokların artması E) Satış fiyatlarının düşmesi 39. şağıdakilerden hangisi sabit miktarda kâr payı dağıtım politikasının özelliklerinden biri değildir? 35. şağıdakilerden hangisi işletmenin sermaye maliyetini oluşturan unsurlardan biri değildir? ) Dağıtılmayan kârlar ) Uzun vadeli borçlar C) İştirak amacıyla alınan hisse senetleri D) İşletmenin çıkarmış olduğu hisse senetleri E) mortismanlar ) Riski sevmeyen yatırımcılar tarafından tercih edilmesi ) Elde edilen kâr düzeyinin önemsiz olması C) Yatırımcının sabit gelir elde etmesini sağlaması D) Hisse senetlerinin piyasa değerini yükseltmesi E) Enflasyon dönemlerinde, yatırımcının zarar etmesine yol açması 40. şağıdakilerden hangisi kâr dağıtım politikasının belirlenmesinde doğrudan etkili değildir? 36. Vergi oranının %50 olması durumunda, bir işletmenin bankadan aldığı %70 faizli kredinin gerçek maliyeti yüzde kaç olur? ) 30 ) 35 C) 40 D) 50 E) 60 ) orçların düzeyi ) Finansman imkânları C) Kârların istikrarı D) Likidite E) Faaliyet kaldıracı derecesi 37. rbitraj nedeniyle sermaye maliyetinin değiştirilemeyeceğini savunan sermaye yapısı yaklaşımı ) Geleneksel yaklaşım ) Modern yaklaşım C) Net gelir yaklaşımı D) Net faaliyet geliri yaklaşımı E) Modigliani-Miller yaklaşımı 16

17 2008 EY e KURUMSL ÝLETÝÞÝM YÖNETÝMÝ şağıdakilerden hangisi kurumsal iletişimin işlevlerinden biri değildir? 5. ir kurumun hedef kitlelerine yönelik tüm iletişimçalışmalarınanead verilir? ) İknaetme ) ütünleştirme C) Düzenleme D) Manipüleetme E) ilgi verme ) Reklam ) Pazarlama C) Kurumsal iletişim D) İletişim E) Satış teşviki 6. mblemle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 2. şağıdakilerden hangisi deneyimli bir yöneticinin iletişimi kullanırken elde etmek istediği amaçlardan birideğildir? ) Çalışanlarınyetkilerini sınırlamak ) Süreçdeğişimini başlatmakveyönetmek C) Çalışanlarınmotivasyonunusağlamak D) Kuruluş içinde şirketin paylaşılan vizyonunu geliştirmek E) Kuruluş liderliğindegüvenoluşturmak ) mblem sadeceharflerdenoluşur. ) mblem kurumakimlik kazandırır. C) mblem bir fikrinözünügöstermeyeçalışır. D) mblem kurumsal kimliğin en önemli öğelerindenbiridir. E) mblem kurumun hedef kitlesi ile iletişim kurmasınısağlayanöğelerdenbiridir. 7. şağıdakilerden hangisi kurumsal dizaynın öğelerinden biridir? 3. şağıdakilerden hangisi, kuruluşların hedef kitleyi bilgilendirmesi vehedef kitleninbilgiyi alması açısından iletişim şekillerinden biri değildir? ) Kurumsal kültür ) Üründizaynı C) Statüsembolleri D) Kurumsal imaj E) İlgi sembolleri ) Demokratik iletişim ) Teknik iletişim C) ürokratik iletişim D) Orantısız iletişim E) Manipülatifiletişim 8. ireylerin zihinlerinde yavaş yavaş oluşan imgelerin bütününenead verilir? ) Dil ) Kültür C) Kimlik D) İmaj E) Sembol 4. Kurum yöneticisinin gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerine ne ad verilir? 9. Kurumsal kimlik sunumlarının ilgili gruplar üzerinde bıraktığı bütünsel algıya ne ad verilir? ) Satış iletişimi ) Pazarlama iletişimi C) Kitle iletişimi D) Örgütsel iletişim E) Yönetim iletişimi ) Kurum kimliği ) Kurum sembolü C) Kurum kültürü D) İlgi sembolü E) Kurumsal imaj 17

18 2008 EY e İyi ve güçlü özelliklere sahip markaların çevreye yansıyan ve sempati uyandıran imaj türünenead verilir? ) Markaimajı ) Pozitifimaj C) Negatifimaj D) Transferimajı E) Mevcutimaj 14. Kurumların istenilen hedeflere ulaşıp ulaşamadığını ve sapmalar gerçekleşmişse bunların nereden kaynaklandığını ortayakoyan kurumsal iletişim planlaması aşaması ) naliz ) Yaratıcıuygulama C) Uygulama D) Kontrol E) Strateji 11. Medya planlaması, kurumsal iletişim planlamasının hangi aşamasında gerçekleştirilir? ) naliz ) Gerçekleştirme C) Yaratıcıuygulama D) Seçme E) Strateji 15. şağıdakilerden hangisi kurumsal reklamcılıkta başarıyı getiren unsurlardan biri değildir? ) Doğrureklam hedeflerinintanımlanması ) Hedefkitleyi etkileyecek mesaj öğelerininneler olduğununbelirlenmesi C) Kurumsal kimlik-kültür ve misyonun geri plandatutulması D) Eniyi veenetkinmedyanınseçilmesi E) Çarpıcıveyaratıcıbir reklamüretilmesi 12. Kurum vizyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Ulaşılabilir veuygulanabilir olmalıdır. ) Mevcutdurumukoruyucunitelikteolmalıdır. C) Kuruluşun ne yöne doğru gelişmek istediğini ifadeedebilmelidir. D) Kurumfelsefesininçekirdeğidir. E) Kurum amacınıve hedefini, kendi çalışanlarına ve tüm kamuoyunanetleştirecek olanbetimsel bir düşüncedir. 16. ir kurum tarafından bedeli ödenerekkendi iş faaliyetleri ile ilgili kamusal sorun ya da konulara ilişkin olarak kurumun duruşunu-konumunu anlatan reklamlarane ad verilir? ) Satış amaçlıreklamlar ) Savunucureklamlar C) ilgiverici reklamlar D) İmajreklamları E) Markareklamları 13. ir kuruluşun uzun vadeli olarak performansını belirleyen, yönetime ait kararlar dizisinenead verilir? 17. Herhangi bir malın, hizmetin ya da fikrin bedeli ödenerek ve bedeli kimin ödediği anlaşılacak biçimde gerçekleştirilen, satış dışındaki tanıtımfaaliyetlerinenead verilir? ) Stratejik yönetim ) Reklam C) Kurumkimliği D) Kurumimajı E) Pazarlama 18 ) İşletme ) Halklailişkiler C) Reklam D) Pazarlama E) Satış geliştirme

19 2008 EY e Temel işlevi mevcut ve olası müşterilerle değiş-tokuşu kolaylaştırmak için onları bilgilendirmek, ikna etmek ve hatırlatmak olan pazarlama karması öğesi ) Dağıtım ) Satış geliştirme C) Pazarlama D) Tutundurma E) ütünleşik iletişim 22. çık kapı günleri uygulamasının amacı ) Çalışanların soru sorabilmeleri için uygun ortam hazırlamak ) Çalışanların kurumdan memnun olup olmadıklarını öğrenmek C) Çalışanların her konudaki görüşlerini almak D) Çalışanların kuruma ilişkin önerilerde bulunmasını sağlamak E) Çalışanların yönetici ile iletişimini güçlendirmek 19. Kurumun tüketiciler, yatırımcılar ve diğer ilgili çevreler arasında tanınırlığını artırmayı, kuruma ilişkin olumlu ve güçlü çağrışımlar yaratmayıamaçlayan reklamlaranead verilir? ) ilgisel reklamlar ) Kurumsal imaj reklamları C) Duyuruamaçlıreklamlar D) Satış amaçlıreklamlar E) Savunucureklamlar 23. şağıdakilerden hangisi, kurum içi iletişimin amaçlarından biri değildir? ) Çalışanları kurumun bir parçası haline getirmek ) Kurumun başarısıyla çalışanların beklentilerini birbirindenayırmak C) Çalışanlaraiş güvencesi vermek D) Yönetim ve çalışanlar arasındakarşılıklı güven ortamıoluşturmak E) Kurum içinde yaratıcılığı ödüllendiren bir iş ortamıoluşturmak 20. şağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler politikası oluşturulurken, kurumun göz önünde bulundurması gereken konulardan biri değildir? ) Ekonomik yaşam içinde kuruluşun yerinin ne olduğu ) Kamuyönetiminin kuruluştanbeklentilerinin ne olduğu C) Rakip kuruluşlara göre nasıl daha etkili olunabileceği D) Politika liderleriyle etkin iletişimin nasıl kurulacağı E) Kurumunduyarlıkitlelerininkurum hakkındane düşündüğü 24. şağıdakilerden hangisi çevreden kaynaklanan krizin nedenlerinden biridir? ) Kurumuneldeğiştirmesi ) ilgisistemlerindeki bozukluklar C) Hizmetaksaklıkları D) Rüşvet E) Rekabet 21. şağıdakilerden hangisi müşterilerle iletişimin önemini artıran nedenlerden biri değildir? ) Kurumdaçalışanlarınönemininartması ) Rekabetduygusununyoğunluğu C) Teknolojik alandaki hızlıdeğişmeler D) Global ekonomininetkisininartması E) Tüketici eğilimlerindeki değişim Kurumun birden fazla sponsorluk türüne destek verdiği, sponsor olunacak alanları kendisinin belirlediği sponsorluk türü ) ktif sponsorluk ) Yarı profesyonel sponsorluk C) na sponsorluk D) Planlanmış sponsorluk E) Klasik sponsorluk

20 2008 EY e şağıdakilerden hangisi sponsorluğun pazarlamaamaçlarından biridir? ) Kurumailişkinfarkındalığıartırmak ) Sosyal paydaşlarlailetişimigüçlendirmek C) Medyadayer almak D) Kurumimajınıdesteklemek E) Markabilinirliğini vefarkındalığınıartırmak 30. şağıdakilerden hangisi satış gücüne yönelik satış tutundurma etkinliklerinden biridir? ) ayi toplantıları ) Satış noktası malzemeleri C) Ücretsiz örnek ürünler D) Satış yarışmaları E) Ticari indirimler ve armağanlar 27. şağıdakilerden hangisi macera/seyahat sponsorluğunaörnekolarakverilebilir? ) Tekkişilik dünyaturunasponsorluk ) asketbol turnuvasınasponsorluk C) Eğitim projelerinesponsorluk D) Müzik festivalinesponsorluk E) Tiyatrooyununasponsorluk 31. Özellikle yeni ürünler ilk kez pazara sunulduğunda tüketicilerin ürünle ilgili fikrinin oluşması, deneme sonucunda bir tutum geliştirmesi amacıyla yararlanılan satış tutundurma etkinliği aşağıdakilerden hangisidir? ) Paraiadeleri ) Süreklilik programları C) Ücretsiz örnek üründağıtımı D) Ticari indirimler E) rmağanlar 28. şağıdakilerden hangisi sponsorluğun öneminin giderek artmasının nedenlerinden biridir? ) Halkla ilişkilerin öneminin artması ) Yöneticilerin sponsorluğa olan ilgisinin artması C) Sponsorluğun daha çok hedef kitle sağlaması D) Reklam yapım ve yayın fiyatlarının yüksek olması E) Sponsorluğun kuruma yüksek gelir sağlaması 32. Özel raflar, standlar, posterler, dönkartlar, mağaza içinde markayla ilgili yapılan anonslar aşağıdaki satış tutundurma etkinliklerinden hangisineörnekverilebilir? ) Süreklilik programları ) Satışıkolaylaştırıcımalzemeler C) Fiyatindirimleri veavantajlıarmağanlar D) Ticari indirimler vehediyeler E) Satış noktasımalzemeleri 29. şağıdakilerden hangisi sponsorluk öneri yazısında yer almaz? ) Sponsorluğun ne zaman ve nerede gerçekleşeceği ) Projenin uygulanması için gereken mali kaynaklar C) Sponsor konusu projenin ne olduğu D) Sponsor arayan tarafın kim olduğu E) Sponsorluk sonuçlarının değerlendirilmesi Kişisel satış sürecinin ilk aşaması ) Potansiyel alıcılarınsaptanması ) Sunuş C) Hazırlık D) Gösteri E) Geleceğeyatırım

FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ YÖNETİMİ

FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ YÖNETİMİ NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 103 e-sertifika Programları / 2007 Yaz Dönemi - Pazar 14.30 FİNNSL MUHSEE MUHSEE İLGİ YÖNETİMİ TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ.

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON-TEMİZLİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.

YÖNETİM VE ORGANİZASYON-TEMİZLİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 109 e-sertifika Programları / 23 Mayıs 2010 ahar Dönemi - Pazar 14.30 YÖNETİM VE ORGNİZSYON-TEMİZLİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ TEST GRUUNUZ CEVP

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S403 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD) 7 KASIM

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı GRUP KODU S403 SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ KAMU GÖZETİMİ MUHASEE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU AĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI 21 EYLÜL 2014 Saat: 10.00

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ KMU GÖZETİMİ MUHSEBE VE DENETİM STNDRTLRI KURUMU BĞIMSIZ DENETÇİLİK

Detaylı

DIŞ TİCARET UZMANLIĞI

DIŞ TİCARET UZMANLIĞI NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 118 e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar 14.30 DIŞ TİCRET UZMNLIĞI TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ.

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj ULUSLAR ARASI İŞLETMECİLİK klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD),

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2 KASIM 2013 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMOB-TESMER LİSANS MEZUNLARI İÇİN STAJA BAŞLAMA

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2496 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1467 GİRİŞİM FİNANSMANI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2496 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1467 GİRİŞİM FİNANSMANI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2496 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1467 GİRİŞİM FİNANSMANI Yazarlar Doç.Dr. Abdullah YALAMA (Ünite 1,5) Yrd.Doç.Dr. Çetin POLAT (Ünite 2,8) Öğr.Gör. Ekrem MERİÇ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S403 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı

;e/r/m)w4g j G+ %S (@}gwgu4l3v a!a!a!aaa!!!a!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

;e/r/m)w4g j G+ %S (@}gwgu4l3v a!a!a!aaa!!!a!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Kamu Personel Seçme Sınavı Alan Bilgisi Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 210 dakikadır (3,5 saat). 3. Alan Bilgisi Testi; Hukuk,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S403 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD) 21 ĞUSTOS 2011 Saat:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SEREST MUHSEECİ VE MLİ MÜŞVİRLER NDOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ 6 KSIM 2010 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMO-TESMER LİSNS MEZUNLRI İÇİN STJ ŞLM SINVI TEST GRUUNUZ

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KREDİ KULLANICILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Dilek

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASINDA AĞIMSIZ DENETİM (D) 20 AĞUSTOS 2011

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S201 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ TEMEL DÜZEY

Detaylı

MK Kurumsal Gelişim Çözümleri Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.

MK Kurumsal Gelişim Çözümleri Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. Bu Kılavuz MK Kurumsal Gelişim Çözümleri tarafından kurumunuzu personelinize yönelik düzenleyebileceğimiz eğitimler hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Eğitim içerikleri taslak niteliğindedir.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ

Detaylı

1. HAFTA DERS NOTLARI

1. HAFTA DERS NOTLARI 1. HAFTA DERS NOTLARI 1 İşletme kavramı, işletmenin amaçları, faaliyet alanlarına göre işletme çeşitleri İşletme Kavramı İşletme Bilimi, işletmeleri ilgilendiren iç ve dış olayların açıklanması, çözümlenmesi

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ TATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARI YARIYIL SONU SINAVI (Güz Dönemi) 12 Ocak 2014 Pazar, Saat: 09. 30 III. OTURUM ADI SOYADI :.. T.C. KİMLİK NO. SALON NO. SIRA NO. :. :.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S403 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Bankacılık

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU MSKÜ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Güz 2013 İÇİNDEKİLER 1. FİNANSAL SİSTEM, FİNANSAL KURUMLAR VE BANKALAR 2.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S201 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ TEMEL DÜZEY (TD), TKS ve

Detaylı