Yerel Yönetimler ve Kadın Güçlendirme Politikaları: TepebaĢı Belediyesi nden örnek bir çalıģma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yerel Yönetimler ve Kadın Güçlendirme Politikaları: TepebaĢı Belediyesi nden örnek bir çalıģma"

Transkript

1 , Psk. Miray KORKMAZ M.S. ODTÜ KADIN ÇALIġMALARI TepebaĢı Belediyesi Kadın ÇalıĢmaları Koordinatörü Yerel Yönetimler ve Kadın Güçlendirme Politikaları: TepebaĢı Belediyesi nden örnek bir çalıģma Kasım Eylül 2010

2 GENEL ÇERÇEVE Kamusal alandan dıģlanma ÇalıĢma hayatına katılım azlığı DüĢük eğitim seviyesi Yüksek oranda aile içi Ģiddet TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠKLERĠ Her 3 kadından 1 i aile üyeleri tarafından fiziksel şiddete ve cinsel istismara maruz kalıyor % 48.5 i aile içi şiddet kurbanı olduğunu söylemiyor Yaklaşık %50 si psikolojik şiddet görüyor Ücretsiz aile işçilerinin %69.4 ü kadın Enformel sektörde çalışanların %66 sı kadın %71 nin sosyal güvencesi yok Türkiye de toplam gelirin sadece %10 u kadınlara ait Üç kadından biri doğum öncesi sağlık hizmeti almıyor; 5 gebe kadından biri sağlık personeli olmadan doğum yapıyor. (Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü, 2009)

3 OGÜ Adli Tıp ABD Verilerine Göre EskiĢehir de Aile Ġçi ġiddet Olgusu Nedeni ile BaĢvuran Kadınların; %56 sı 30 yaş altı %57 si şehir merkezinde ikamet ediyor Şiddet uygulayan kocaların %57.6 sı çocuklarına da şiddet uygulamaktadır (Balcı,2009)

4 TEPEBAġI PROFĠLĠ NÜFUS 52 Kadınların %37 si ücretsiz işçi 48 Kadın Erkek

5 TEPEBAġI PROFĠLĠ EĞĠTĠM DURUMU 9% 23% 15% 47% ilkokul ortaokul lise üniversite

6 TEPEBASI PROFĠLĠ 7% 4% SES 12% 55%

7 BELDE EVLERĠMĠZ

8 25 Kasım Kadına Yönelik ġiddetle Uluslararası Mücadele Günü Paneli *BM Eski Özel Raportörü-Prof. Dr. Yakın Ertürk *Kadın Dayanışma Vakfı - Nazik Işık * Eskişehir Barosu: Av. Ayşe Ünlüce * Kolaylaştırıcı: Psk.Miray Korkmaz

9 25 Kasım Kadına Yönelik ġiddetle Uluslararası Mücadele Günü Paneli Çamlıca Belde Evi

10 Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Fikriye Güven B.B.Kadın Danışma Merkezi Koor. Doç. Dr. Nedime Köşgeroğlu TMMOB Kadın Komisyonu- Mak.Müh. Nergis Uygun Boş Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu Üyesi Av. Heval Yıldız Karasu Tepebaşı Belediyesi Personeli Psk. Miray Korkmaz

11 Sağlık Öğütleri Toplantıları

12 Toplantılarla eşzamanlı olarak düzenlenen çocuk resim atölyeleri ile çocuğun, kadınların evlerinden çıkmasına engel teşkil eden bir faktör olması engellenmektedir.

13 ĠġBĠRLĠKLERĠMĠZ: Eskişehir Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyeleri Eskişehir Anadolu Üniversitesi Öğrenci Grupları Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı: KEDV BM Nüfus Fonu Eskişehir Barosu Kadın Komisyonu Eskişehir Demokratik Kadın Platformu TMMOB Uçan Süpürge Kozadan İpeğe Kadın Kooperatifi - Ankara İlk Adım Kadın Kooperatifi - İstanbul Yerel Sivil Toplum Kuruluşları Tepebaşı ve Odunpazarı Halk Eğitim Merkezleri Gönüllüler

14

15 Kadınlar Birbirleriyle KonuĢuyor Bu toplantılarda kadınlar, talep ettikleri her konuda; Toplumsal Cinsiyet Kadına Yönelik Şiddet Aile içi İletişim Yasal Haklarımız Ergenlik Sorunları Kadın Hastalıkları Kadın Ruh Sağlığı vb. konularda, uzman katılımcı ile birlikte herhangi bir eğitici ve eğitilen konumu olmadan, karşılıklı sohbet, soru-cevap ortamında, ilgili konuda farkındalıklarını geliştirerek, bilgi, deneyim ve fikir paylaşımında bulunmaktadırlar.

16

17

18 AĠLE GECELERĠ

19

20 14 Şubata bir de böyle baktık...

21 8 MART DÜNYA EMEKÇĠ KADINLAR GÜNÜ ÇALIġMALARI DÜZENLEME KOMĠTESĠ Anadolu Üniversitesi Anadolu üniversitesi öğrenci kulüpleri Eskişehir Barosu Anneler Derneği Tutunacak El Derneği Eskişehir Demokratik Kadın Platformu Eğitim-Sen Uçan Süpürge Ka-Der Eskişehir Kent Konseyi Kadın Meclisi

22 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

23

24 8 MART ETKĠNLĠKLERĠ ALĠ ÖZ TEKEL KADIN ĠġÇĠLERĠ SAYDAM GÖSTERĠSĠ BANT HEYKEL SERGĠSĠ

25 Anneler Günü Tepebaşı ve Odunpazarı Halk Eğitim Merkezleri ve Anneler Halk Oyunu Topluluğu işbirliği ile Mayıs tarihlerinde 2 panel düzenledik.

26 2010 BM NÜFUS FONU EV EKSENLĠ ÇALIġMA VE KOOPERATĠFÇĠLĠK EĞĠTĠMĠ Kadın Dayanışma Vakfı- Ankara Kozadan İpeğe Kadın Kooperatifi- Ankara

27 YeĢiltepe ve Çamlıca Belde Evlerinden Eğitime Katılan Kadınlar

28 KADIN GÜÇLENDĠRME & LĠDERLĠK EĞĠTĠMLERĠ YeĢiltepe Beldeevi Çamlıca Beldeevi

29

30

31 ĠLK ADIM KADIN KOOPERATĠFĠ ZĠYARETĠ-ĠSTANBUL Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı İle Liderlik Eğitimi Değerlendirme Toplantısı Çamlıca ve Yeşiltepe Belde Evi Liderlik Eğitimi Katılımcıları

32

33 Kadınlar Ekolojik Pazara hazırlanıyor YEġĠL MUTFAK ATÖLYELERĠ

34 Liderlik Eğitiminden Kadın GiriĢimciliğine

35 KENDİ İFADELERİ İLE Eğitimden önce lideri erkek olarak düşünürdüm. Eğitimden sonra kadınların da lider olabileceğini öğrendim. Eğitimden önce kadın hakları konusunda bilgimiz yok denecek kadar azdı. Şimdi bazı şeyleri daha kolay algılıyoruz ve çözümü daha kolay bulabiliyoruz. Eğitimden önce daha çekingen, kararsız ve güvensizdim. Eğitimden sonra daha cesur, kararlı, kendine güvenen ve farklılıklara saygı duyan bir insan oldum.

36 İlk olarak kooperatif kurmayı planlıyoruz, daha sonra dar gelirli aileler için mahallede çocuk kreşi açmak istiyoruz. Ev kadınlarının sevdikleri işi yaparak emeklilik haklarının olmasını istiyorum. Bir çok yeni bilgiler öğrendik, iletişim gücümüz kuvvetlendi, farklılıklara bakış açımız değişti. Diğer Ülkelerde de neler yaşandığı konusunda da fikrimiz oldu. Sorunların çözümü için fikirler üretebildik. Kendi sorunumuzu çözmek için illa ki bir lidere ihtiyacımız olmadığını öğrendik.

37 EskiĢehir in Ġlk Kadın Kooperatifini kuruyoruz:narçiçeği Kadın Kooperatifi eylül 2010

38 s.s.eskġġehġr NARÇĠÇEĞĠ KADIN ÇEVRE KÜLTÜR VE ĠġLETME KOOPERATĠFĠ

39 s.s.eskġġehġr NARÇĠÇEĞĠ KADIN ÇEVRE KÜLTÜR VE ĠġLETME KOOPERATĠFĠ SUKURUSU ATÖLYESĠ

40 TEPEBAġI SAĞLIKLI KENT HAREKETĠ KADIN ÇALIġMALARI TEPEBAŞI SAĞLIKLI KENT KONSEYİ ESKİŞEHİR DE AİLE İÇİ ŞİDDET VE KADIN CİNAYETL ERİ VAKALARI NA karşı işbirliğine davet ediyor. ÇALIġMA GRUPLARIMIZ 1. Farkındalık OluĢturma ve Kampanyalar 2. Yerel Ağ OluĢturma 3. Eğitim Seti OluĢturma 4. ġehir Protokolü Hazırlama

41 ĠĢbirliklerimiz A.Ü. Kadın Araştırmaları Merkezi, OGÜ Kadın Araştırmaları Merkezi, Tepebaşı ve Odunpazarı Kaymakamlıkları Sosyal Yardımlaşma Vakıfları, Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi ve AB Projeler Ofisi, Kadın Meclis Üyeleri, Kadın Muhtarlar, Kadın Çalışmaları yapan yerel STK lar, Eskişehir Demokratik Kadın Platformu TEGV, SHÇEK-Kadın Sığınma Evi, Baro, Cumhuriyet Savcılığı Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü, Müftülük, Kent Konseyi Kadın Meclisi

42 YERELDEN KÜRESELE BĠR MĠKRO-POLĠTĠKA ÖRNEĞĠ DSÖ AVRUPA SAĞLIKLI KENTLER AĞI YILLIK TEKNĠK TOPLANTISI-HAZĠRAN 2010 /Sandnes/NORVEÇ 9.ULUSLARARASI KENT SAĞLIĞI KONFERANSI- EKĠM 2010/New York/ABD 2. AVRUPA TOPLUMSAL CĠNSĠYET VE SĠYASET KONFERANSI- ġubat BudapeĢte/MACARĠSTAN

43 DSÖ SAĞLIKLI ġehġrler TEKNĠK TOPLANTISI- NORVEÇ Yerel Yönetimler ve Kadın Güçlendirme Politikaları- TepebaĢı Belediyesi Tarafından Yürütülen Örnek Bir ÇalıĢma

44 Teşekkür Ederiz

KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM PROGRAMI (KSEP)

KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM PROGRAMI (KSEP) KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM PROGRAMI (KSEP) K S E P B Ü L T E N İ S A Y I 2 - O C A K 2 0 1 3 YILLIK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI KSEP eğitimcilerini bir araya getirerek deneyim paylaşımı için ortam oluşturmak, süpervizyon

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA; KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN

Detaylı

KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM PROGRAMI (KSEP)

KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM PROGRAMI (KSEP) KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM PROGRAMI (KSEP) 'Kadın İstihdamı ve Doğum Paketi' K S E P B Ü L T E N İ S A Y I 4 - K A S I M 2 0 1 3 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Detaylı

Yayına Hazırlayan Başak Saral Zeynep Arslan UNICEF Türkiye Ülke Ofisi. Ağustos 2011 1. Basım

Yayına Hazırlayan Başak Saral Zeynep Arslan UNICEF Türkiye Ülke Ofisi. Ağustos 2011 1. Basım Yayına Hazırlayan Başak Saral Zeynep Arslan UNICEF Türkiye Ülke Ofisi Ağustos 2011 1. Basım Habitat İçin Gençlik Derneği Ulus Mah. Öztopuz Cad. Okul Yolu Sok. No:13 Ortaköy Beşiktaş 34310 İstanbul Türkiye

Detaylı

TARLABAŞI TOPLUM MERKEZİ (TTM) FAALİYET RAPORU 2012 MERKEZ İÇİNDE DÜZENLİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

TARLABAŞI TOPLUM MERKEZİ (TTM) FAALİYET RAPORU 2012 MERKEZ İÇİNDE DÜZENLİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER TARLABAŞI TOPLUM MERKEZİ (TTM) FAALİYET RAPORU 2012 Ocak-Aralık 2012 döneminde merkeze yeni kayıt yaptıran sayısı: 0-6 yaş: 52 7-18 yaş: 118 18 yaş üstü: 177 Gönüllü: 282 MERKEZ İÇİNDE DÜZENLİ YÜRÜTÜLEN

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER A. Dayanışma merkezi çalışmaları 2 B. Sığınak çalışmaları..8 C. Bilgi ve deneyim paylaşımları.10 D. Ekler 24 2 A. DAYANIŞMA MERKEZİ ÇALIŞMALARI Mor Çatı Dayanışma

Detaylı

KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM PROGRAMI (KSEP)

KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM PROGRAMI (KSEP) KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM PROGRAMI (KSEP) K S E P B Ü L T E N İ S A Y I 3 - M A Y I S 2 0 1 3 ÜREME HAKLARIYLA KADIN Kadınların yaşamlarında karşılaştıkları insan hakları ihlallerinde ve özellikle de kadına

Detaylı

GENÇ KADINLARIN GÖNÜLLÜ STAJ DENEYİMLERİ

GENÇ KADINLARIN GÖNÜLLÜ STAJ DENEYİMLERİ GENÇ KADINLARIN GÖNÜLLÜ STAJ DENEYİMLERİ SOSYAL KALKINMA VE CİNSİYET EŞİTLİĞİ POLİTİKALARI MERKEZİ 2 GENÇ KADINLARIN GÖNÜLLÜ STAJ DENEYİMLERİ Ocak 2009 3 4 Giriş Sosyal Kalkınma ve Cinsiyet Eşitliği Politikaları

Detaylı

ANKARA İLİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EYLEM PLANI (2011-2015)

ANKARA İLİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EYLEM PLANI (2011-2015) ANKARA İLİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EYLEM PLANI (2011-2015) ANKARA 2011 Ankara İli Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Eylem Planı Teknik Hazırlık Grubu Prof. Dr. Ayşe Akın (BÜKÇAM)* Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Kendine nasıl davranılmasını istiyorsan ba kalarına da öyle davran, çocuklar dâhil!

Kendine nasıl davranılmasını istiyorsan ba kalarına da öyle davran, çocuklar dâhil! Ekim 2010 Sayı 25 ISSN 1306-5297 Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve STGM tarafından yürütülen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi Projesi bültenidir, iki ayda bir yayımlanır. Kendine nasıl

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı. Kadın Dostu Kentler

Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı. Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı Kadın Dostu Kentler 2010 Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması

Detaylı

Kadına ve Aile Bireylerine Yönelik Şiddet İnceleme Raporu

Kadına ve Aile Bireylerine Yönelik Şiddet İnceleme Raporu Kadına ve Aile Bireylerine Yönelik Şiddet İnceleme Raporu 24. Dönem 2. Yasama Yılı 2011 Rapor, Komisyonun tarihli toplantısında kabul edilmiştir. KADIN VE AİLE BİREYLERİNE YÖNELİK ŞİDDET İNCELEME RAPORU

Detaylı

İÇERİK. Çocuk Gelinler Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği...6-11. Engeller Kalkıyor Kadın Merkezi Vakfı (KAMER)...

İÇERİK. Çocuk Gelinler Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği...6-11. Engeller Kalkıyor Kadın Merkezi Vakfı (KAMER)... İÇERİK Çocuk Gelinler Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği...6-11 Engeller Kalkıyor Kadın Merkezi Vakfı (KAMER)...12-19 Engellilere Hizmet, Kadınlara ve Gençlere İstihdam Toplumsal Konuları

Detaylı

mor bülten Yerel Seçimlerde Feminist Adayımız Var!

mor bülten Yerel Seçimlerde Feminist Adayımız Var! Mart 2009, Sayı 7 Kadınlarla mor bülten Kadınlarla Mor Bülten, Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı nın (KİHEP) düzenli yayınıdır. 1995 yılında Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği tarafından geliştirilmiş

Detaylı

İÇİNDEKİLER. I. BÖLÜM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme

İÇİNDEKİLER. I. BÖLÜM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme İÇİNDEKİLER Önsöz 01 Editörün Notu 03 I. BÖLÜM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme 1. Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyetin İnşası 04 2.Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler

Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler 2 Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler Yerel Eşitlik Eylem Planlarının uygulanmasında 1. yıl geride kaldı: 2012 yılı sonunda 11 il için tamamlanan ve İl Kadın Hakları Koordinasyon

Detaylı

bülteniyıl: Mayıs /2012 Sayı:4

bülteniyıl: Mayıs /2012 Sayı:4 bülteniyıl: Mayıs /2012 Sayı:4 Merhaba Ocak 2012 den bugüne kadar geçen dönemde yaptığımız faaliyetleri paylaşmak için tekrar karşınızdayız. KA.DER, Ocak ayından beri kadını, insan haklarını ve eşitsizliği

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE PROJESİ

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE PROJESİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE PROJESİ Yerel Destek Mekanizmayla Toplumsal Cinsiyet Temelli Eşitsizlikle ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Projesi Yerel Destek Mekanizmayla Toplumsal Cinsiyet Temelli

Detaylı

Türkiye de Kadın Haklarının Tarihsel Gelişimi. 1843 Tıbbiye mektebi bünyesinde kadınlar ebelik eğitimi almaya başladı.

Türkiye de Kadın Haklarının Tarihsel Gelişimi. 1843 Tıbbiye mektebi bünyesinde kadınlar ebelik eğitimi almaya başladı. Türkiye de Kadın Haklarının Tarihsel Gelişimi 1843 Tıbbiye mektebi bünyesinde kadınlar ebelik eğitimi almaya başladı. 1847 Kız ve erkek çocuklara eşit miras hakkı tanıyan İrade-i Seniye yayımlandı. 1856

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 Ankara 2012 Para ile satılmaz. Mizanpaj ve Kapak Tasarımı : Gürkan

Detaylı

Yunus Emre Ensitütü ile işbirliği

Yunus Emre Ensitütü ile işbirliği www.ahaber.anadolu.edu.tr ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAFTALIK İLETİŞİM GAZETESİ SAYI: 579 21-27 MART 2011 Güç birliği içinde çalışıyoruz Açıköğretim Fakültesi İl Koordinatörlerini bir araya getiren arama konferansı

Detaylı

ULUSAL FAALİYET RAPORU - TÜRKİYE AYRIMCILIĞI ENGELLEME VE FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ EĞİTİMİ

ULUSAL FAALİYET RAPORU - TÜRKİYE AYRIMCILIĞI ENGELLEME VE FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ EĞİTİMİ ULUSAL FAALİYET RAPORU - TÜRKİYE AYRIMCILIĞI ENGELLEME VE FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ EĞİTİMİ Burcu YEŞİLADALI SAVAŞAN (Ayrımcılığın engellenmesi) Ferhan ALESI (Farklılıkların Yönetimi semineri) Mayıs 2008

Detaylı

KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM PROGRAMI

KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM PROGRAMI Haziran 2014 KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM PROGRAMI Kadın Sağlığı ve Yasal Mevzuat Kadın Sağlığı Çalıştayları KSEP Paylaşım Toplantıları Polikistik Over Sendromu Haziran 2014 KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM PROGRAMI Merhaba

Detaylı

2013-14 ÇALIŞMA DÖNEMİ RAPORU

2013-14 ÇALIŞMA DÖNEMİ RAPORU 2013-14 ÇALIŞMA DÖNEMİ RAPORU Kadın Sağlığı Eğitim Programı KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM PROGRAMI 2013-14 ÇALIŞMA DÖNEMİ RAPORU 1. KSEP Uygulamaları İller düzeyinde Eğitimci ve grup sayısı Eğitimlere katılan kadınların

Detaylı

2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE KURUM VE KURULUŞLARA AİT

2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE KURUM VE KURULUŞLARA AİT 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İLETİLEN KURUM VE KURULUŞLARA AİT İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEME İLİŞKİN FAALİYETLERİ OCAK 2007 1 BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ

Detaylı

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2006/17 SAYILI BAġBAKANLIK GENELGESĠ KAPSAMINDA; KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/ĠLGĠLĠ KURUM VE KURULUġLAR TARAFINDAN

Detaylı

KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM PROGRAMI (KSEP)

KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM PROGRAMI (KSEP) KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM PROGRAMI (KSEP) K S E P B Ü L T E N İ S A Y I 1 - H A Z İ R A N 2 0 1 2 Türkiye de; Okur-yazar olmayanların %75,5 ini kadınlar oluşturuyor. 4 milyona yakın kadın okuma-yazma bilmiyor.

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA; KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN İLETİLEN ONUNCU ÜÇ AYLIK

Detaylı

KADINA YÖNELĐK ŞĐDDET EL KĐTABI

KADINA YÖNELĐK ŞĐDDET EL KĐTABI KADINA YÖNELĐK ŞĐDDET EL KĐTABI 1 ĐÇĐNDEKĐLER ÖNSÖZ KADIN DAYANIŞMA VAKFI 1. TOPLUMSAL CĐNSĐYET 1.1. Toplumsal Cinsiyete Dayalı Đşbölümü 1.2. Cinsiyete Dayalı Đş 1.3. Toplumsal Cinsiyet Rolleri 1.3.1 Kadınların

Detaylı

Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu

Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu Yayın Sahibi: Uluslararası Çocuk Merkezi Editör: Gülgün Müftü Grafik Tasarım ve Dizgi: Selim Cesur Uluslararası Çocuk Merkezi UÇM Bilkent Üniversitesi, Merkez Kütüphane

Detaylı