2007 YILI GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL ve ESASLAR GENELGESİ. 1) Açıktan atamalarda izlenecek yöntem

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2007 YILI GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL ve ESASLAR GENELGESİ. 1) Açıktan atamalarda izlenecek yöntem"

Transkript

1 2007 YILI GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL ve ESASLAR GENELGESİ 2007 yılı Yatırım ve Finansman Kararnamesinin uygulanması ve takibi performansa dayalı olarak yürütülecektir. Müsteşarlığımızca Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ile birlikte hazırlanacak aylık performans hedefleri kuruluşlara bildirilecek ve söz konusu hedefler aylık bazda izlenerek raporlanacaktır. Bu kapsamda; a- Kuruluşlara, ilgisine göre Müsteşarlığımızca veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB) 2007 yılı için Kar-Zarar ve Bilançoya ait aylık hedefler kuruluşların önerileri üzerine tespit edilerek 2006 yılı sonuna kadar gönderilecek, b- İşlerin daha etkin, esnek ve hızlı yürütülmesini teminen, 2007 yılı için; i- Geçici işçi vizeleri ii- Fazla mesai saati iii- Hizmet alım ihaleleri hususlarında, kuruluşlardan herhangi bir talep yazısına gerek olmaksızın üst limitler, Yatırım ve Finansman Kararnamesi çerçevesinde Müsteşarlığımızca veya ilgisine göre ÖİB tarafından tespit edilecek ve kuruluşlara genel bir izin yazısı ile bildirilecektir. Aylık dönemler sonunda kuruluşlar performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılamadığını, ulaşılmadıysa gerekçelerini ve alacakları tedbirleri Müsteşarlığımıza en geç takip eden bir ay içerisinde ileteceklerdir. 1) Açıktan atamalarda izlenecek yöntem Kuruluş içi eleman nakli suretiyle personel ihtiyacının karşılanmasının mümkün olmadığı zorunlu hallerde, 2006 yılında ayrılan eleman sayısının (askerlik hariç) en fazla yüzde on (%10) u kadar nitelikli personelin açıktan veya naklen atanması konusunda kuruluş yönetim kurulları yetkili olacaktır. Bu kapsamda istihdam edilecek personelde kuruluşun faaliyet konusu mal ve hizmetlerin üretildiği birimlerde doğrudan çalışması veya teknik nitelikleri haiz olması şartları aranır. Birinci paragraf çerçevesindeki personel alımları, yürürlükteki ilgili sınav yönetmelikleri (Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Özürlüler Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Eski Hükümlülere Uygulanacak Sınav Yönetmeliği gibi) uyarınca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı nca yapılacak sınavlarda başarılı olanlar arasından, söz konusu yönetmeliklerde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. Ana kuruluştan bağlı ortaklıklarına veya bağlı ortaklıklardan ana kuruluşa personel nakilleri %10 sınırlaması dışında tutulacak ve Kuruluşlar bu tür personel hareketlerini ilgili 1

2 tablolarda kurum içi nakil olarak göstereceklerdir. Bu tür personel geçişlerinde Müsteşarlığımızdan izin alınmaksızın Kuruluş Yönetim Kurulları yetkili olacaktır. Özelleştirme uygulamaları nedeniyle Devlet Personel Başkanlığına bildirilen nakle tabi personelden kuruluşun mevcut personel sayısının yüzde iki (%2) sine kadar olan kısmı istihdam edilebilecektir. Bu kapsamda istihdam edilen personel yukarıda belirlenen yüzde on (%10) luk limit kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bu çerçevede istihdam edilecek personelde de kuruluşun faaliyet konusu mal ve hizmetlerin üretildiği birimlerde doğrudan çalışması veya teknik nitelikleri haiz olması şartları aranacaktır. Kuruluşlar bu paragraf ve bu maddenin birinci paragrafı uyarınca yapılacak açıktan atamalar hakkında Müsteşarlığımıza ve ilgisine göre ÖİB ye bilgi vereceklerdir. Kuruluşlarda emekli personel istihdamı yapılmamasına gayret gösterilecektir. Emekli personel istihdam edilmesi durumunda ise tarih ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 30 uncu maddesi çerçevesinde hareket edilecektir. Kuruluşlar istihdam ettikleri emekli personele ait bilgileri (sayısı, statüleri, görevleri, çalışma süresi gibi) 2007 Ocak ayı sonuna kadar Müsteşarlığımıza iletmek ve denetimler esnasında Hazine Kontrolörlerine bildirmek zorundadırlar. Yeni üretim tesisi, ünite, santral ve/veya hizmet birimlerinin deneme üretimi ve/veya ticari olarak işletmeye geçmesi veya kuruluşun ana statüsünde belirtilen esas faaliyet alanının/alanlarının genişlemesi halinde oluşacak personel istihdamı talepleri Müsteşarlığımıza ayrıca bildirilecek ve tarafımızca değerlendirilecektir. Kuruluşlar, yukarıda yer alan hususlar çerçevesinde Müsteşarlığımıza yapacakları personel istihdamı taleplerinin gerekçesine, istihdamın yapılmasını öngördükleri üretim/hizmet birimlerindeki uluslararası personel standartlarına ilişkin ayrıntılı bilgi ve belgeleri eklemekle yükümlüdürler. Müsteşarlığımızca uygun görülen talepler, Devlet Personel Başkanlığınca unvan değişikliği yapılmaksızın sonuçlandırılacaktır. 2) Yasal nedenlerden kaynaklanan atamalar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu nun ilgili hükümleri gereğince Kuruma karşı mecburi hizmet ile yükümlü bulunanlar, eşinin kamu görevlisi olması kaydıyla eş durumu nedeniyle yapılan nakiller, askerden dönen personel, mahkeme kararları nedeniyle göreve başlatılması gereken personel, profesyonel sendikacı olarak görev yapan ancak kuruluşuna geri dönen personel ile kuruluşu tarafından yurtdışına eğitime gönderilen ve geri dönen personel %10 sınırlamasının dışında olup, herhangi bir izne tabi olmaksızın kuruluşlarca, boş kadro/pozisyon dahilinde göreve başlatılabilecektir. Bu kapsamda yapılan işlemlerle ilgili olarak Müsteşarlığımıza ve ilgisine göre ÖİB ye bilgi verilecektir Toplu iş sözleşmesi ve özel kanunlar gereği çalıştırılması zorunlu olan personel de (özürlü, şehit ailesi ve eski hükümlüler ile en az son iki yıldır çalışıyor olmak kaydıyla Elektrik Üretim Anonim Sirketi nden Türkiye Elektrik İletim A.Ş. ye devredilen şalt sahalarında görevli personel gibi) %10 sınırlamasının dışında olup, kuruluşlar, ilgili mevzuatta belirlenen asgari personel sayısı sınırı aşmayacaklardır. Kuruluşlarda asgari sınırın üzerinde, yasal nedenlerden dolayı istihdam edilen personel bulunması halinde, kuruluşlar ilave zorunlu istihdam için başvuru yapmayacaktır. Özürlü personel çalıştırılmasında, kuruluşun işçisi iken sakatlanmış olanlara öncelik tanınacaktır. Özel kanunlar gereği çalıştırılması zorunlu olan personel ile 2

3 ilgili olarak yıl içinde kontenjan açığı doğması durumunda, kuruluş yönetim kurulları ilave bir izne gerek duymaksızın gerekli atamaları yapabilecektir yılı ve öncesinde Genel Yatırım ve Finansman Kararnameleri kapsamında gerekli yasal işlemleri başlatıldığı halde sonuçlandırılamayan personel atama izinleri 2007 yılında kullanılabilecektir. 3) Geçici işçi Müsteşarlığımız ve ÖİB 2007 yılı geçici işçi ve/veya adam/ay sayısını 2006 yılı içerisinde kanuni nedenler dolayısıyla verilen izinleri de dikkate alarak, üst limit olacak şekilde tespit ederek 2006 yılı sonuna kadar kuruluşa bildirecektir. Kuruluşlar bu kapsamda aldıkları genel izin yazısı ile herhangi bir ek talep yazısı yazmaksızın, Devlet Personel Başkanlığı nezdinde girişimlerde bulunacaktır. Kuruluşlar, verilen izinleri, yıl içerisinde rasyonel bir şekilde ve toplu iş sözleşmesini ve ilgili mevzuatı dikkate alarak kullanacaklardır. Toplu iş sözleşmesi veya ilgi düzenlemeleri gerekçe göstererek dahi olsa ilave talepte bulunmayacaklardır. 4) Fazla mesai Kuruluşun ilgisine göre Müsteşarlığımız veya ÖİB, 2007 yılı için kuruluşun azami ne kadar fazla mesai kullanacağını tespit ederek 2006 yılı sonuna kadar Kuruluşa bildirecektir. Kuruluşlar belirlenecek üst limitler içerisinde kalmak kaydıyla fazla mesai kullanabileceklerdir. Ancak, verilen fazla mesai izinleri dışında, kampanya esasına göre çalışan fabrikalarda, kampanya döneminde oluşabilecek arızayı gidermek için (kişi başına ayda 90 saati ve 10 kişiyi geçmemek şartıyla) fazla mesai yaptırılması hususunda fabrika müdürüne yönetim kurulu tarafından yetki verilebilecektir. Kuruluşların verilen üst limitlerin üzerinde bir talebi olması halinde, fazla mesai talebi, gerekçeleri ile birlikte Müsteşarlığımıza veya ilgisine göre ÖİB ye sunulacaktır. Kuruluşlar, kendilerine bildirilen fazla mesai saatleri dışında, 2006 yılında ulusal bayram ve genel tatillerde fiilen kullandırdıkları fazla çalışma saatlerine paralel olarak 2007 yılında da ulusal bayram ve genel tatil günü sayısına uygun olarak fazla çalışma yaptırabileceklerdir yılında fiilen kullanılan fazla mesai saati ile birlikte ulusal bayram ve genel tatil günlerinde uygulanan fazla çalışma süreleri 2007 yılı Şubat ayı sonuna kadar Müsteşarlığımıza ve ilgisine göre ÖİB ye bildirilecektir. 5) Pozisyonların iptali Maaş ve ücret ödemeleri ÖİB tarafından karşılanan kuruluşlarda, 2006 yılı içinde emeklilik veya iş akdi feshi nedeniyle ayrılan işçilerin pozisyonları ile tarihi itibariyle mevcut boş işçi pozisyonlarının tamamı yasal nedenlerle yapacakları atamalar için kontenjan ayrıldıktan sonra yönetim kurulu kararı ile iptal edilecektir. Kuruluşlar iptal ettikleri pozisyon sayısını 2007 yılı Ağustos ayı sonuna kadar Müsteşarlığımıza ve ÖİB ye bildireceklerdir. 3

4 6) Yetki İstihdama ilişkin tüm konularda (kuruluş dışı geçici görevlendirmeler dahil), Kararnamede belirtilen sınırlamalar dikkate alınarak, karar almaya yalnızca kuruluş yönetim kurulları yetkili olacaktır ve bu konuda yetki devri yapılmayacaktır. Kuruluşlar, daha önce devredilen yetkilerin iptali de dahil olmak üzere, bu konu ile ilgili gereken tedbirleri almakla yükümlüdürler. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname de belirtilen yetki dışında, ilgili Bakanlıklar bu konuda Kararnameyi kısıtlayıcı hiçbir işlem tesis edemeyecektir. 7) İhale yolu ile hizmet alımına ilişkin esaslar Kamu ihale mevzuatında tanımı yapılan hizmetler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, 2007 yılında ihale yoluyla temin edilebilecektir. Kanunun uygulamasında karşılaşılan sorunlar için Kamu İhale Kurumuna başvurulacaktır. Bunun dışındaki hususlarda oluşabilecek tereddütleri gidermeye Müsteşarlığımız yetkilidir. Kararname kapsamındaki kuruluşlar, herhangi bir izin yazısına ihtiyaç duymaksızın Kararnamede belirlenen sınırlamaları dikkate alarak dönemi için hizmet alım ihalesine çıkabilirler döneminde yapılması planlanan ihale yoluyla hizmet alımlarının toplam tutarı en fazla bir önceki yıl için Müsteşarlığımızca veya ÖİB tarafından uygun görüş bildirilen toplam tutarın hedeflenen ortalama ÜFE (2007 için %8, 2008 için %3,6 ve 2009 için %3,8) ile artırılması suretiyle bulunan tutar kadar olabilecektir. Ancak, kuruluşlar, döneminde yapacakları hizmet alım toplam tutarını aşmayacak şekilde ihtiyaçları doğrultusunda dönemi için belirlenen azami toplam tutarın hizmet alımı kategorileri arasındaki dağılımını belirleyebilirler. Maliyet unsurlarındaki (asgari ücret, SSK primi ve akaryakıt fiyatları) artış oranının yıllık ortalama ÜFE değişim oranının üzerinde olması nedeniyle hizmet alımı maliyetlerinde artış olması halinde aşan kısım toplam tutara eklenebilecektir. Bu çerçevede, hesaplamalar şu şeklide yapılacaktır yılı toplam hizmet alım tavanı = 2006 yılı için uygun görülen izin tutarı x 1, yılı toplam hizmet alım tavanı = 2007 yılı toplam hizmet alım tavanı x 1, yılı toplam hizmet alım tavanı = 2008 yılı toplam hizmet alım tavanı x 1, yılı içinde kullanılmak üzere bir kereye mahsus verilen ilave hizmet alımı izinleri, aynı kuruluşun 2007 yılı için hizmet alım izni limitleri belirlenirken dikkate alınmayacaktır. İlave ve ilk defa yapılacak hizmet alımları için kuruluş, ayrıntılı ve gerekçeli bir raporla başvuracak, ihaleler; kuruluşun diğer birimlerinde veya diğer kuruluşlarda yapılmakta olan benzer ihalelere ilişkin bedeller emsal alınarak değerlendirildikten sonra, uygun görüldüğü takdirde yapılabilecektir. Olağanüstü koşullardan (yangın, deprem, sel, heyelan gibi) kaynaklanan hizmet alımlarında ise Müsteşarlığımız ve ilgisine göre ÖİB ye bilgi verilmesi yeterli olacaktır. Kuruluşlar ihale yoluyla yaptırdıkları tüm hizmet alımlarının listesini, 2006 yılı toplam maliyet gerçekleşmeleri, yasal nedenlerle oluşan maliyet artışlarını ve 2007 yılı tahmini yıllık maliyetlerini işlemlerin tamamlanmasını müteakip ilgisine göre Müsteşarlığımıza ve ilgisine göre ÖİB ye bildirmek zorundadırlar. 4

5 8) Bütçe revizesi Kuruluşlar, 2007 yılı bütçelerini yıl içinde revize etmeleri gerektiğinde, değişiklik taleplerini gerekçeleriyle birlikte Müsteşarlığımıza, DPT Müsteşarlığı na ve ilgisine göre ÖİB ye bildirecekler ve uygun görüş alacaklardır. Bütçe revize talebi anılan kurumlarca kabul edildiği takdirde işleme konulacaktır yılı yatırım ve finansman programında Müsteşarlığımız ve DPT veya ilgisine göre ÖİB tarafından değişiklik yapılması durumunda, kuruluşlar bu değişikliğe uygun olarak işletme bütçelerinde gerekli düzeltmeleri yapmakla yükümlüdürler. 9) Bankalardan ticari kredi kullanımı Kuruluşlar, finansman ihtiyacının doğması durumunda öncelikle hasılat artırıcı ve maliyet azaltıcı tedbirlere başvuracaklardır. Bu tedbirlerin yeterli olmaması durumunda ve zorunlu hallerde, yatırım ve finansman programı çerçevesinde tespit edilen mali büyüklüklerle uyumlu olacak şekilde bankalardan ticari kredi kullanılabilecektir veya diğer finansman yöntemlerine başvurulabilecektir. Bu tür işlemlerin tüm sorumluluğu kuruluş Yönetim Kurullarına aittir. Ancak, bir seferde 30 Milyon YTL ve üzerindeki tutarlarda ticari kredi temini için bankalara başvurmadan 15 gün önce kullanılacak kredinin gerekliliği ve şartları ile birlikte aşağıdaki bilgi ve belgelerle Müsteşarlığımıza başvuracaklardır: Alacakların tahsili hususunda gerekli çalışmaların yapıldığına dair bilgi ve belgeler (başta haciz uygulaması olmak üzere vadesi geçmiş alacaklarına ilişkin başlattığı ve/veya yürüttüğü yasal işlemleri gösteren bilgi ve belgeler ile alacaklı olduğu kuruluşların borçlarını ödeyemeyeceklerini gösterir bilgi ve belgeler) Finansman darboğazının çözülmesini teminen fiyat ayarlamasının yapılamama nedenleri Kredi kullanımından önceki altı ayda ve kredi kullanımından itibaren altı aylık nakit hareketleri tablosu Kullanılması planlanan kredi tutarı, geri ödeme planı, başvurulması düşünülen bankalar ve söz konusu bankaların cari ticari kredi faiz oranları, Yukarıda belirtilen koşulların yerine getirilmesini müteakiben kuruluşlar kredi temin edebileceklerdir. Krediye ilişkin bilgiler (banka adı, kredinin vadesi, faiz oranı, geri ödeme şartları, varsa cezai hükümleri, başvuru tarihi itibariyle kullanmakta olduğu toplam ticari kredi tutarı gibi) kullanım tarihini takip eden bir hafta içerisinde Müsteşarlığımıza yazılı olarak bildirilecektir. Söz konusu bilgi ve belgelerin, yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde Müsteşarlığımıza verilmemesi durumunda, talep yazısı iade edilecektir. Ayrıca, diğer kredi ve finansman yöntemlerine ilişkin aşağıdaki hususlara da dikkat edilecektir: 5

6 a- Yurtiçi bankalardan YTL kredisi Kuruluşlar, yukarıda ifade edilen limitin altındaki tutarlarda yurtiçi ticari bankalardan YTL kredisi kullanırken, söz konusu kredinin kendilerine bildirilen yatırım ve finansman programı ile uyumlu olmasına dikkat edeceklerdir. Bu tür kredi kullanımından on beş gün önce ve kullanımdan itibaren bir hafta içinde, söz konusu kredi hakkında Müsteşarlığımıza bilgi verilecektir. b- Yurtiçi bankalardan döviz kredisi Kuruluşlar, yurtiçi ticari bankalardan döviz kredisi kullanırken Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile diğer mevzuat çerçevesinde işlem yapacaklardır. c- Yurtdışı bankalardan ticari kredi Kuruluşlar, yurtdışı ticari bankalardan kredi kullanırken 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yapacaklardır. d- Diğer finansman yöntemleri Kuruluşların ticari banka kredisi dışındaki finansman yöntemlerini (yap-işlet, yap-işletdevret, leasing vb ) hayata geçirmeleri Müsteşarlığımızın uygun görüşüne bağlıdır. Bu tür finansman yöntemlerinin yatırım ve finansman programında öngörülmüş olması gerekmektedir. Kuruluşlar adresinde yer alan T102-Ticari Banka Kredisi tablosunu her ayın sonunda doldurarak internet üzerinden Müsteşarlığımıza göndereceklerdir. Kredi temini veya diğer finansman yöntemleri ile ilgili olarak tereddüt hasıl olduğu durumlarda, kuruluşlar Müsteşarlığımız Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğüne başvuracaklardır. e- Basel II Basel-II kuralları gereği bankalar veya derecelendirme kuruluşları tarafından belirlenecek derecelendirme notunun tespiti çalışmalarında; kredi, piyasa ve operasyonel risk ağırlıkları ve kurumsal yönetim ilkeleri uygulamaları değerlendirmelerde esas alınacak göstergeler olacaktır. Kamu iktisadi teşebbüsleri BASEL-II kapsamında yapılan çalışmaları izlemek ve gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Gerekli görüldüğü takdirde, bu kapsamda yapılacak çalışmalar ve alınacak önlemler Müsteşarlığımızca kuruluşlara bildirilecektir. 10) Temettü ödemesi Kuruluşlar 2006 yılı bilançosunun kesinleşmesinden sonra 2 hafta içerisinde tahakkuk eden temettülerinin 2007 yılı içerisinde ödenmesine ilişkin planı ilgisine göre Müsteşarlığımıza ve ilgisine göre ÖİB ye bildirecek, ilgili kurumca bütçe hedefleri dikkate alınarak tespit edilen ödeme planı doğrultusunda ödemelerini yapacaklardır. Kuruluşlar, 2004 yılı karından temettü tahakkuku yapılmasını belirleyen 14/03/2005 tarih ve sayılı Genelgedeki hususlara 2006 yılı karından temettü dağıtımı yaparken de uyacaklardır. 11) İş planları Kuruluşlar yılları arasını kapsayacak şekilde 5 yıllık iş planlarını EK-2 de 6

7 belirlenen içerik kapsamında hazırlayarak Müsteşarlığımız ile DPT Müsteşarlığına ve ilgisine göre ÖİB ye tarihine kadar göndereceklerdir. Söz konusu iş planlarında, Avrupa Birliğine üyelik kapsamında yapılan çalışmalar, AR-GE projeleri, kalkınma planı ve orta vadeli program gibi ulusal stratejiler de göz önünde bulundurulacaktır. 12) Kurumsal yönetişimin geliştirilmesi Kuruluşlar, bilgi işlem altyapılarının tamamlanması, internet bağlantısının sağlanması ve internet sitesinin oluşturulması yönünde her türlü önlemi alacaklardır. İlgili mevzuat uyarınca şeffaflığın ve kamuya hesap verilebilirliğin artırılmasını teminen, hazırlanacak internet sayfalarında, ticari sır kapsamına girmeyecek şekilde, Ek 1 de yer alan hususlara yer verilecektir. Söz konusu internet sayfaları tarihine kadar tamamlanarak hizmete sokulacaktır. 13) Gayrimenkul değer tespiti Kuruluşlar iller ve gayrimenkul bazında, gayrimenkullerin kullanım durumu (aktif olarak kullanılıp kullanılmadığı, kiraya verilmiş olup olmadığı gibi), imar durumu ve piyasa değerlerini tarihine kadar tespit ederek/ettirerek, bu hususta hazırlanacak nihai raporları Müsteşarlığımıza göndereceklerdir. Gönderilecek bilgilerin içeriği bilahare adresinde yayımlanacaktır. 14) Bilgilerin doğruluğu Bilgiler eksiksiz, doğru ve tutarlı bir şekilde düzenlenecektir. Örneğin personel hareketleri tablosunda bir yıla ilişkin dönem sonu rakamı takip eden yılın dönem başı rakamına eşit olmalıdır. Doldurulacak tablolarda, açıklamalar bölümünde yer alan hususlara dikkat edilmelidir. Kuruluşlar istenen bilgi ve belgeleri talep edilen süre içinde Müsteşarlığımıza intikal ettireceklerdir. Kuruluşlar Müsteşarlığımıza ilettikleri yazılarda, ilgi yazıların tarih, sayı ve birim kodlarını ayrıntılı olarak belirtecekler ve yazıların ilgili birimlerden çıkış tarihi ile Müsteşarlığımız Genel Evrak Birimi ne giriş tarihi arasındaki süre farkını mümkün olduğunca asgariye indireceklerdir. 15) KİT bilgi izleme projesi Kuruluşlar Müsteşarlığımızca kendilerine bildirilen kullanıcı adlarını ve şifrelerini kullanarak adresinden giriş yaparak, istenilen tabloları dolduracak ve söz konusu internet sayfasını her sabah en geç saat itibariyle ziyaret ederek son gelişmeler, haberler ve duyurulardan haberdar olacaklardır. Gönderilen tablolarda yüksek meblağ tutan diğer başlıkları veya önceki dönem verilerine oranla büyük ölçekli değişimler olduğu takdirde söz konusu tutarları oluşturan kalemlerin veya değişimlerin detaylı bir biçimde açıklanması gerekmektedir. Böyle bir açıklamayı içermeyen tablolar eksik ve yetersiz olarak kabul edilecek ve kuruluş tarafından tablo veya bilgi Müsteşarlığımıza iletilmemiş sayılacaktır. Bu paralelde, 2007 yılında Performans Kriterleri Tablosunda yer alan Borç Alacak ve Finansman bölümlerinde YTL ve üzeri aylık değişimler ve anılan değişimlerin 7

8 sebepleri tablonun ilgili kısmında detaylı olarak açıklanacaktır. T050 Numaralı Performans Kriterleri Tablosu ile T101 Numaralı Stok Borç Alacak Tablosunun uyumlu olmasına dikkat edilecektir yılında izinler kuruluşların talep yazıları gelmeden Müsteşarlığımız veya ilgisine göre ÖİB tarafından genel bir ön izin yazı ile kuruluşlara bildirileceğinden, kuruluşların izin için herhangi bir tablo doldurması gerekmemektedir. Ancak, verilen izinlerin doğru kullanılıp kullanılmadığının takibi amacıyla periyodik tablolar istenilecek olup, bu tablolar internet üzerinden doldurulacaktır. Kırtasiye ve zaman tasarrufu sağlamak için, kuruluşlar, aksi bildirilmediği takdirde, söz konusu internet adresi üzerinden doldurdukları tablolar için ilave bir resmi yazı yazmayacaklardır. Kuruluşların internet üzerinden gönderdikleri tabloların en az Daire Başkanı seviyesinde uygun görülmesi gerektiğinden ve kullanıcı adı ve şifrelerinin kuruluşlara bildirilmesinden dolayı, internet üzerinden gönderilen tablolar resmi evrak muamelesi görecek ve dönemsel olarak Hazine Kontrolörlerince kuruluşun kayıtları ile tutarlı olup olmadığı denetlenecektir. 16) Genel tasarruf tedbirleri a- Kuruluşlar, varlıkların satış, devir ve kiralanma yoluyla değerlendirilmesi hususunda ticari kurallar çerçevesinde hareket etmekle yükümlüdürler. Kuruluşlar, 2006 yılında mülkiyetlerinde olup diğer kurum ve kuruluşlarca kullanılan araç sayısını ve bu araçların yıllık maliyetini (şoför, yakıt, amortisman vb.) tarihine kadar Müsteşarlığımıza bildirmekle yükümlüdürler. b- Yürütülmekte olan ekonomik program çerçevesinde, Müsteşarlığımız tarafından belirlenerek Kararname kapsamındaki kuruluşlara tebliğ edilen/edilecek tasarruf tedbirleri (Genel Yatırım ve Finansman Programı nın varsayımlarına ek olarak yıl içinde alınması gerekenler de dahil) ilgili kuruluşlar tarafından uygulanacak ve bunlara ilişkin sonuçlar ilgili Bakanlık, Müsteşarlığımız ve DPT Müsteşarlığı na bildirilecektir. c- Kuruluşlar, tarih ve 7/2156 sayılı BKK hükümleri çerçevesinde Makine Kimya Endüstrisi Genel Müdürlüğü Hurda İşletmesi Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde sahip olduğu hurdaları elden çıkaracak, ilk madde ve malzeme alımlarında ve üretimde rasyonel bir planlama yaparak stok miktarlarını 2007 yılı programına uygun seviyede tutacaktır. d sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında, kamu kurum ve kuruluşları ile KİT ler tarafından üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği yapılması gereken ticarî indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanmayacağı belirtilerek, bu mal ve hizmetlerden indirimli veya ücretsiz yararlanacak kişi veya kurumları tespit etmeye aynı maddenin dördüncü fıkrası uyarınca Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. Kuruluşlar, söz konusu Kanun hükümlerini uygulama hususunda gerekli özeni göstereceklerdir. e- Hizmet sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlarda (TCDD ve TDİ gibi) bilet satış ve rezervasyonlarında işletmecilik gereği yapılması gerekenler hariç ticarî amaçlı olmayan kontenjan uygulamasına gidilmeyecektir. 8

9 f- KİT lerin ve bağlı ortaklıklarının kamu tüzel kişiliğini haiz olmayan müşterilerinden vadesi geçmiş alacakları hiçbir suretle faizsiz olarak taksitlendirilmeyecektir. Aksi yönde bir uygulama 4736 sayılı Kanun un 1 inci maddesine aykırılık teşkil edecektir. 17) Kuruluşlara özel tasarruf tedbirleri A- Tarım Sektörü Toprak Mahsulleri Ofisi nin buğday alım miktarı tonu aşmayacak ve kuruluş (dahilde işleme rejimi ve ihracat hariç) asgari ton buğday satışı yapacaktır. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. azami 7,290,000 ton şeker pancarı alımı yapacaktır. B- Maden ve Enerji Sektörleri Maden ve Enerji KİT leri (TEDAŞ, TETAŞ, EÜAŞ, TKİ, TTK, BOTAŞ ve TEİAŞ) ve bağlı ortaklıkları, sattıkları mal veya hizmetin fiyatını veya tarifesini gerçek maliyetler üzerinden belirleyecektir. Satış fiyatları ortalama maliyetin altında tutulmayacaktır. Bu çerçevede, ithalat yoluyla mal alan kuruluşlar, satış yaptıkları müşteri gruplarından hiçbirine ortalama alım maliyetinin altında fiyat uygulamayacak ve satış fiyatlarını alım maliyetini eş anlı yansıtacak şekilde belirleyeceklerdir. Elektrik üretim planlamasında paçal ortalamada en düşük maliyet ilkesi esas alınacaktır. Enerji sektöründe faaliyet gösteren KİT ler ve bağlı ortaklıklarının; tarih ve 2004/3 sayılı YPK Kararı ile kabul edilen Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Strateji Belgesi ile uygulanmakta olan ekonomik program çerçevesinde belirlenmiş olan hedeflere zamanında ulaşabilmelerini teminen, 2007 yılı faaliyetlerinde aşağıdaki hususlara riayet edilecektir. i. TEDAŞ ın yeniden yapılandırılmasıyla oluşturulan 20 adet dağıtım şirketi, 2007 Yılı Yatırım ve Finansman Programında belirlenen kayıp-kaçak oranlarına ulaşabilmek, Fiyat Eşitleme Mekanizması ile öngörülen fiyatlandırma kurgusunun sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlamak ve mevcut tahsilat oranlarını artırmak için gerekli tedbirleri alacaktır. ii. iii. iv. Kuruluşlar Geçiş Dönemi Sözleşmeleri ile öngörülen uygulamaları, kendi mali yapılarını olumsuz etkilemeksizin en ekonomik şekilde gerçekleştirmekle yükümlüdürler. Enerji KİT lerinin müşteri ve gelir kayıplarına ve/veya 2007 yılı programından sapmaya yol açacak biçimde, mevcut alım garantili sözleşmeler dışındaki kamu tüzel kişiliğini haiz olmayan elektrik üretim kaynaklarından hiçbir surette enerji satın alınmayacaktır. Enerji sektöründe faaliyet gösteren KİT ler zorunlu olmadığı müddetçe taksitlendirme uygulamalarına yönelmeyeceklerdir. Gecikmelerde uygulanacak aylık faiz oranlarının belirlenmesinde tahsilat miktarını olumsuz yönde etkileyecek uygulamalardan kaçınılacaktır. 9

10 v. TETAŞ; Yap-İşlet-Devret, Yap-İşlet, ve İşletme Hakkı Devri şirketlerinden, ilgili anlaşmalarda belirtilen asgari elektrik alım miktarının üzerinde elektrik enerjisi satın almayacaktır. TEİAŞ enerji bilançosunu bu hükme uygun olarak hazırlayacaktır. vi. TETAŞ, kurumlar vergisinin %30 dan %20 ye düşürülmesi neticesinde Yİ, YİD ve İHD şirketlerinden satın alınan enerjiye ilişkin tarifeler konusunda Müsteşarlığımıza muhatap tarih ve sayılı yazısında belirtilen çalışmayı ivedilikle sonuçlandıracak ve Müsteşarlığımıza, Gelir İdaresi Başkanlığına ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna bilgi verecektir. Benzer şekilde, EÜAŞ da mobil santraller ve ihracat kayıtlı olarak enerji sattığı özel sektör kuruluşları ile ticari ilişkisini bu bağlamda gözden geçirecek ve konuya ilişkin değerlendirmelerini Müsteşarlığımıza yazılı olarak sunacaktır. vii. TTK mevcut pazar payının arttırılmasını teminen, halihazırda istihdam edilen ve yeni işe alınacak personelden azami verim elde edilmesini sağlayacak yeni politikalar geliştirecek ve yeniden yapılandırma çalışmalarına hız verecektir. Kuruluş, yapılacak çalışmalara ilişkin olarak ayrıntılı bir rapor hazırlayacak ve hazırladığı raporu Mart 2007 sonuna kadar Müsteşarlığımıza iletilecektir. viii. Maden ve Enerji KİT leri, fiyat ve tarifelerini belirlerken ve/veya fiyat/tarife ayarlamalarını yaparken, ilgili düzenleyici ve denetleyici üst Kurulun uygulamaları ile gerekli koordinasyonu sağlamakla yükümlüdürler. Tarife ayarlama başvurularının bir örneği bilgi için Müsteşarlığımıza, DPT Müsteşarlığına ve ilgisine göre ÖİB ye eş zamanlı olarak gönderilecektir. EPDK ye iletilecek tarife değişikliği başvurularının Kuruluş Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde yapılması ve yatırım finansman programı ile uygulanmakta olan ekonomik program hedeflerine ve bu Genelge hükümlerine uygun olması esastır. ix. Maden ve Enerji KİT leri, mali yükümlülük doğuracak diğer finansman yöntemleri ve kısmi ya da tam alım garantisi ile gerçekleştirilecek her türlü yeni proje ile kamunun elektrik alım yükümlülüğünü artıracak uygulamalar (enerji satış anlaşmalarının revizyonu ve doğal gaz satış sözleşmelerinin tadili gibi) için Müsteşarlığımızın uygun görüşünü almak zorundadır. x. Enerji KİT leri kendi aralarında oluşan borç ve alacak tutarlarını (anapara ve varsa faiz/gecikme zammı tutarları ayrı ayrı belirtilmek suretiyle) belirlemek amacıyla tarihine kadar bir protokol yapacaklar ve bu protokolde söz konusu stok borç/alacak tutarlarının tamamen ödenmesi amacıyla bir ödeme planına yer vereceklerdir. Söz konusu protokolün bir örneği Müsteşarlığımıza iletilecektir. İlave olarak, anılan tarihe kadar kuruluşlar ayrıca fiyatlar, miktarlar, ödeme koşulları gibi hususların açıkça belirtildiği birer enerji satış anlaşması imza altına alacaklar ve bir örneğini Müsteşarlığımıza göndereceklerdir. Yıl içerisinde söz konusu koşullarda değişiklik yapılması gerektiğinde değişikliği gösterir ek sözleşme imzalanacak ve bir örneği tarafımıza gönderilecektir. Bahse konu sözleşmelerin ve protokollerin Genel Yatırım ve Finansman programı ile uyumlu olması zorunlu olup, bu belgelerin onaylı birer örneği imza altına alındıkları tarihi takip eden bir hafta içerisinde Müsteşarlığımıza gönderilecektir. Maden ve enerji sektöründe faaliyet gösteren ve mal ve/veya hizmet sunumunda 10

11 tamamlayıcılık ilişkisi içinde bulunan KİT ler arasında etkin bir borç-alacak yönetiminin tesis edilmesini teminen, adı geçen KİT lerin dahil olduğı enerji sistemi içinde ticari banka kredisi kullanımı talebi söz konusu olduğunda, bu talebi öncelikli olarak borcu doğuran KİT in yapması esastır. Bu husus söz konusu protokollere ayrıca yansıtılacaktır. 18) Denetim Kuruluşların 2007 yılı Genel Yatırım ve Finansman Kararnamesi ile bu Genelgeye uyup uymadıkları azami üçer aylık dönemler itibarıyla Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı vasıtasıyla denetlenecektir. Söz konusu denetimlerde, bu Genelgede yer alan herbir maddeye uygunluk münhasıran değerlendirilecektir. Müsteşarlığımız, yapılan denetim sonucunda anılan düzenlemeleri aykırı hususlar tespit etmesi halinde, Yüksek Denetleme Kurulu ve ilgili Bakanlık nezdinde gerekli girişimlerde bulunacaktır. 19) Diğer hususlar Genelge de yer almayan Kararname hükümlerinin uygulanması hususunda tereddüde düşülmesi durumunda, Müsteşarlığımızın yazılı görüş alınacaktır Yatırım ve Finansman Kararnamesi, bu Kararname çerçevesinde kuruluşlara gönderilen Usul ve Esaslar ile tüm Genelgeler, bağlı ortaklıklar dahil olmak üzere kuruluşun tüm birimlerine duyurulacaktır. Gerektiğinde, Müsteşarlığımızca bu Genelgeye ilave olarak Genelgeler istihsal edilebilecektir. 11

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞUNU 2014 YILI İÇİNDE SEÇEBİLMELERİ

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞUNU 2014 YILI İÇİNDE SEÇEBİLMELERİ Sirküler Rapor 08.11.2013/192-1 BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞUNU 2014 YILI İÇİNDE SEÇEBİLMELERİ ÖZET : 30.09.2013 tarihli ve 2013/ 5503 sayılı Bakanlar

Detaylı

TEBLİĞ 2015 YILINA AİT GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ 2015 YILINA AİT GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ 15 Ocak 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29237 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: TEBLİĞ 2015 YILINA AİT GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008-2010 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008-2010 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008-2010 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ TEMMUZ 2007 T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008-2010 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA

Detaylı

15 Temmuz 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26229

15 Temmuz 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26229 15 Temmuz 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26229 YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: 2007-2009 DÖNEMİ BÜTÇE ÇAĞRISI Uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu bir kamu mali yönetimi

Detaylı

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun gereğince düzenlenmiştir. Kuruluş Unvanı : Boğaziçi Elektrik Dağıtım

Detaylı

FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Nisan, 2012

FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Nisan, 2012 FAALİYET RAPORU 2011 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan, 2012 1 FAALİYET RAPORU / 2011 4 5 FAALİYET RAPORU / 2011 8 BAKAN SUNUŞU Bütçeyle ödenek tahsis edilen harcamacı kurum ve kuruluşların

Detaylı

İletişim bilgileri: BDDK Doküman Merkezinde 800 adet basılmıştır.

İletişim bilgileri: BDDK Doküman Merkezinde 800 adet basılmıştır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Yıllık Faaliyet Raporu, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda ilgili mercileri ve kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hazırlanmaktadır. İletişim bilgileri:

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun ;

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen kuruluşun ; Unvanı :

Detaylı

TEBLİĞ 2013 2015 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ

TEBLİĞ 2013 2015 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 9 Ekim 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28436 (Mükerrer) Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE ÇAĞRISI Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı hazırlık çalışmalarını yönlendirmek üzere Orta Vadeli

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

TEBLİĞ 2011 2013 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ

TEBLİĞ 2011 2013 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 10 Ekim 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27725 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ 2011-2013 DÖNEMİ BÜTÇE ÇAĞRISI Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı hazırlık çalışmalarını yönlendirmek üzere Orta Vadeli Program

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2011 YILI RAPORU

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2011 YILI RAPORU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluş

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2013 BAKAN

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun Unvanı Merkezi : Gediz

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğü. Kamu İşletmeleri Raporu. Ağustos 2008

T.C. BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğü. Kamu İşletmeleri Raporu. Ağustos 2008 T.C. BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğü 2007 Kamu İşletmeleri Raporu Ağustos 2008 i ii 2007 Kamu İşletmeleri Raporu İrtibat Bilgileri Rapora Yönelik Görüş ve Önerilerinizi

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2015 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı

TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

Kamu İşletmeleri Raporu. www.hazine.gov.tr

Kamu İşletmeleri Raporu. www.hazine.gov.tr 1 BASKI TASARIM Kazım Karabekir Caddesi No: 95/47 06060 İskitler / ANKARA T.: 0(312)342 42 55 (pbx) F.: 0(312) 341 77 64 E.: info@7punto.com w.: www.7punto.com 2 Raporla ilgili görüş ve önerileriniz için

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2013 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ (TEİAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ (TEİAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ (TEİAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2014

PERFORMANS PROGRAMI 2014 2 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 3 PERFORMANS PROGRAMI 4 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU AK Parti Hükümetleri döneminde uyguladığımız doğru ekonomik

Detaylı

Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun

Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

(3.1.2014 Tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

(3.1.2014 Tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ (3.1.2014 Tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı ve kapsamı,

Detaylı

HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (HEAŞ) 2012 YILI RAPORU

HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (HEAŞ) 2012 YILI RAPORU HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (HEAŞ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Bağlı

Detaylı

- i - İÇİNDEKİLER. 2008 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... ix

- i - İÇİNDEKİLER. 2008 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... ix - i - İÇİNDEKİLER 2008 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... ix BİRİNCİ BÖLÜM... 1 2008 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMİK AMAÇ VE POLİTİKALARI... 1 I. MAKROEKONOMİK

Detaylı