Ġsmail Hakkı TOPAL Mahkemece atanan denetim kayyımı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ġsmail Hakkı TOPAL Mahkemece atanan denetim kayyımı 14.07.2014"

Transkript

1 MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ DÖNEMĠ SEMAYE PĠYASASI KURULU SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU I-GĠRĠġ 1 Raporun Dönemi : Ortaklığın Ünvanı : MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 3 Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında tarihi itibariyle aktif olarak görev alan baģkan ve üyelerin, ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri (baģlangıç ve bitiģ tarihleriyle): Ġtibariyle Yönetim Kurulu ve Komite Üyeleri Yönetim Kurulu Görevi Göreve BaĢlama Tarihi Lütfü ERKĠġĠ Yönetim Kurulu BĢk Devam Muhammet Ali ERKĠġĠ Yön. Kur. BĢk. Vekili Devam Ayhan KARAK Üye Mehmet YAYLA Üye Devam K.Bülent ÖNAL Bağımsız Üye Devam Mehmet CANAYAKIN Bağımsız Üye Devam K.Bülent Önal :Denetimden Sorumlu Komite BaĢkanı ve Riskin Erken Saptanması Komite Üye Mehmet Canayakın: Riskin Erken Saptanması Komite BĢk.Denetim Koomitesi Üye Diğer Komiteler ( Aday Belirleme Komitesi, Ücret Komitesi ) görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri tarafından yerine getirilmektedir. KAYYIMLAR Ġsmail Hakkı TOPAL Mahkemece atanan denetim kayyımı Nadir ġġmġek Mahkmece atan denetim kayyımı

2 Yönetim Kurulu Üyeleri ile Komite Üyelerinin Görev ve Sorumlulukları: Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yönetim Kurulunun Bağımsız üyelerinden oluşan Komite Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir. 5-Dönem içinde esas sözleģmede değiģiklik yapılmıģsa bunun nedenleri ve yapılan değiģikliklerin neler olduğu 25 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen 2012 yılına ilişkin olağan Genel Kurulda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa uyum ve Sermaye başlıklı 7.inci maddenin değiştirilmesi amacıyla hazırlanmış ve gerkli onay ve izinleri alınmış olan esas sözleşme tadil tasarısı onaylanmış, buna göre esas sözleşmenin 4,5,6,11,12,13,14,15,21 ve 24 maddeleri tadil edilmiş, 9 ve 23. Maddeler esas sözleşmeden çıkarılmış, Esas sözleģmenin Sermaye baģlıklı 7.maddesi de değiştirilerek TL olan kayıtlı sermaye tavanı 2018 yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere TL sına çıkartılmış ve Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde ve nominal değerin altında pay çıkarılması ile pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya yetkili kılınmıştır. Ancak, bu değişikliklere ilişkin tescil işlemi yukarıda da değinildiği üzere, TTK 456/3 maddesi gereği, tescil süresi geçtiği için Ana Sözleşme değişikliğinin sermaye başlıklı 7. Maddesi hariç olarak yapılmıştır. Ana sözleşmenin sermaye başlıklı 7.maddesinin aynı şekilde yeniden değiştirilmesi için izin süreci yeniden Başlatılarak ve olağanüstü genel kurul yapılarak mümkün olan en kısa sürede yapılacaktır. 6.-Ortaklığın Sermayesi, Dönem Kar/Zararı ve Özkaynağı : Ortaklığın çıkarılmış sermayesi TL olup imtiyazlı hisse senedi yoktur. Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabi olup kayıtlı sermaye tavanı tarihi itiariyle TL, raporlama tarihi, itibariyle TL sıdır TL sına çıkartılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği tarihinde gerçekleştirilen 2012 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Genel Kurul Sonuçları KAP da yayınlanmış ancak yukarıda açıklandığı üzere tescil işlemi henüz gerçekleşmemiştir döneminde ana ortaklıkta TL zarar oluşmuştur. ( dönemi TL zarar) Bu zararlar sonucu: Şirketin özkaynağı, TL çıkarılmış sermayesine rağmen TL düzeyine düşmüştür.( Şirketin VUK ve Tekdüzen hesap planı çerçevesinde hazırlanan bilançosunda bu rakam TL sıdır.)bunda Şirketin faaliyet geliri elde edememesine rağmen, Finansman giderlerinin yükseklği en önemli nedeni oluşturmaktadır. (Net dönem Finansman Gideri TL, hukuki takip masrafları TL sıdır. ) Finansman giderleri bankalarla yapılan mutabakatlar ve icra takip dosyalarının kapak hesapları dikkate alınarak muhasebeleştirilmiştir. Şirket,borçların yapılandırılması ve tasfiyesi hazırlığında olup, tasfiye aşamasında finansman giderlerinden önemli oranda indirim alınması, bu telafi ile özkaynaklarda iyileşme sağlanması beklenmektadir. Ayrıca, bu kapsamda TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak gerekli iyileştirme için yönetim ve genel kurul kararlarıyla gerekli girişimlerin yapılması hedeflenmektedir.(yürürlükteki borç yapılandırma ve Ortaklık Sözleşmesi kapsamında gerekli iyileştirme ve güçlendirmelerin yapılması) 7-Ortaklığın sermayesinde dönem içinde meydana gelen değiģiklikler, sermaye artırımı yapılmıģsa, hisse senedi dağıtıp dağıtmadığı, dağıtmamıģsa nedenleri, ortak sayısı, hisse senetleri fiyatlarının dönem içinde gösterdiği geliģme, sermayesinin % 10 undan fazlasına sahip olan ortakların

3 adları, paylarının miktarı ve sermayedeki oranları : Dönem içinde sermaye artırımı yapılmamıştır. BİST Göz Altı Pazarında İşlem Gören Şirket Hisse Senetleri dönem içinde en düşük 0,11 TL ile en yüksek 0,49 TL arasında işlem görmüştür. Hisse Senetlerinin işlem sırası tarihli denetlenmiş Finansal tabloların KAP a bildirilememesi nedeniyle tarihinde işlem sırasına kapatılmış, Raporun KAP a iletilmesini müteakip tarihinde tekrar açılmıştır TL sermayenin Dağılımı aģağıdaki gibidir Tarihi Ġtibariyle Ortaklık Pay Dağılımı HİSSEDAR SERMAYE PAYI % Ayhan KARAK* ,12 0,13% Lütfü ERKİŞİ ,0 1,43% Mehmet YAYLA ,96 1,86% Nisa Sinem YAYLA ,78 0,55% Özge Nur YAYLA ,78 0,55% Eda YAYLA ,78 0,55% Cihan TELLİ ,78 0,55% Hazal KARAK ,78 0,55% Nurhayat KARAK ,78 0,55% KURUCULAR TOPLAMI ,76 6,72% İHSAN GÜR ,00 6,55% DİĞER (DOLAŞIMDA) ,25 86,73% GENEL TOPLAM ,00 100,00% *Mango gıda kurucularından Sayın Ayhan KARAK elinde bulundurduğu hisselerin Lot'nu Mango gıda yeni yönetim kurulu başkanı Sayın Lütfü ERKİŞİ'yedevretmiştir.Sayın Ayhan Karak'ın elinde bulundurduğu kalan ,12 Lot hisse senedi'de Sayın Lütfü ERKİŞİ'ye yapılacak iken Ayhan beyin vergi borcundan dolayı vergi dairesi üzerine haciz koymuştur bundan dolayı yapılamamıştır. Şirketin hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılı olup TL. lik sermayeyi temsil eden kupür dağılımı aşağıda verilmiştir. Miktarı/ Sermayeye Hamiline Nom/TL Oranı % Hamiline NOM/TL. 100,00 Toplam ,00 7-Varsa çıkarılmıģ bulunan menkul kıymetlerin (tahvil, kar ve zarar ortaklığı, finansman bonosu, kara iģtirakli tahvil, hisse senetleri ile değiģtirilebilir tahvil, intifa senedi ve benzeri) tutarı, bunların ortaklığa getirdiği yük ve ödeme imkanları: Yoktur.

4 8-Ortaklığın faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi: 8.1- Tarihçe ve Dönem Öncesi GerçekleĢen Olaylar ve Son DurumĢları Hakkında Mango Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket), Mango Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ünvanıyla tarihinde İstanbul ticaret sicil memurluğunda / sicil no ile tescil ve ilan olunarak kurulmuştur. Şirket, tarih ve 7314 sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan olunduğu üzere tarihinden itibaren Limited şirket nevinden anonim şirket nevine dönüşmüş olup yeni ünvanı Mango Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak tescillenmiştir. Şirket, yaş sebze ve meyve ticareti, üretim, pazarlama, depolama ve işleme konularında tarihinden beri faaliyet göstermektedir. Şirketin ana faaliyetleri içinde, ulusal ve uluslararası perakende, toptan market zincirlerinin yaş sebze ve meyve tedarikine ilave olarak, catering, otel, restaurant zincirlerinin tedarikini sağlamak da bulunmaktadır.2010 yılı son çeyreğinden itibaren de dış satıma da ağırlık vermeye başlamıştır. Şirket kendisine ait sera ve tarım alanlarında doğrudan üretim yaptığı gibi, üretim sürecinin her aşamasını İyi Tarım Uygulamaları (İTU) sertifika programı çerçevesinde denetlendiği anlaşmalı ve sertifikalı çiftçilere de kendi adına üretim yaptırmıştır. Ürün tedarikinin geri kalan kısmını ise, kendisine ait depoların bulunduğu satın alma noktalarından (hallerden) ve doğrudan üreticiden satın alarak karşılamıştır Şirket, tarıma dayalı gıda sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirketin faaliyet gösterdiği sektördeki gelişmeler, iklim koşullarının yanı sıra tarımsal hammadde kaynağı olan tarım sektörüyle çok yakından ilgilidir. Şirketin % 34 lük hissesi tarihinden itibaren İMKB nin İkinci Ulusal Pazarında işlem görmeye başlamış, İMKB Yönetim Kurulunun tarihli kararıyla tarihinden itibaren İMKB nin Gözaltı Pazarında işlem görmeye başlamıştır. Ortak satışları nedeniye Şirket in halka açıklık oranı artmıştır. Şirketin Kanuni Merkezi, Eyüp Sultan Mah. Mehmet Akif Cad. No: 30 Samandıra-Sancaktepe/ İstanbul/ Türkiye dir. Grup ta, tarihi itibariyle çalışan sayısı 12 kişidir. ( de 15 kişi) Şirketin tarihi itibariyle Antalya, Yenişehir-Bursa, Ankara ve Adana da şubeleri bulunmaktadır. Şirket ve konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıkları ile birlikte Grup olarak nitelendirilmektedir. Konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklık ve faaliyet alanı aşağıda açıklanmıştır; Sepken Tarım Ürünleri Gıda Nak. San. ve Tic. A.Ş Yaş sebze ve meyve üretimi ve ticareti alanında faaliyet göstermektedir.tarla ve sera üretimi konusunda uzmanlaşmak ve bu faaliyetleri yaygın şekilde gerçekleştirmek amacıyla grup şirketi olarak elde tutulmuştur. Bayrampaşa halinde Sepken Tarım olarak tarihinden itibaren faaliyete son verilmiş olup Şube kapama işlemi henüz yapılmamıştır. Ayrıca, Antalya Haldeki yazıhane ve ardiyeler devredilmiş olmakla birlikte şube kapama işlemi yapıl- mamıştır. Antalya şubeleri ileride adres değişiklikleri ile faliyetlerine devam edebilecektir. Ankara Halindeki işyerinin tahsisi hakkının iptaline ilişkin Şirket Aleyhine dava açılmış, dava temyiz aşamasında da kaybedilmiştir. Şube kapama işlemi henüz yapılmamıştır. Atom Tarım ile Mango Gıda arasında 17/05/2013 tarihinde yapılan beyan başlıklı belgesinde İstanbul İli Kadıköy Hal No:74 dükkanın Atom tarıma bedelsiz olarak verildiği Mango Gıdanın talep etmesi durumunda en geç 7 gün içinde bedelsiz olarak iade edileceği belirtilmiş Akbinde Atom tarım Mango gıdanın

5 borçlarından dolayı sıkıntıya düşmesi nedeniyle atom tarımda aynı şekilde Besler Tarım a bedelsiz olarak verildiğini ve bu doğrultuda Kadıköy hal binasının resmi olarak satışının yapılmadığı,emaneten verildiği çekilecek olan ihtarname ile Kadıköy hal binası 74 no lu dükkanın Mango Gıda ya iadesi talep edilecektir. 9- FAALĠYETLER 9.1- Şubat ayında Televi sebze meyve gıda mad.ltd.şti firmasından naranciye ,80 ve Çınar sebze meyve ltd.lti kasa alımı ,00 tl yapılmıştır. Mart Ayında Borcumuz olan Aydın Gıda Ltd Şti tl naranciye Faturası kesilerek borcumuz düşmüştür. Ayrıca Ocak ve Şubat aylarında Rbk İnşaat Ltd Şti tarafından Mango Gıdaya ait tl İbraname alarak temlik yapmıştır. Mango Gıdaya Ait Taşınmazlar kiraya verilmiş firmaya gelir saglanmıştır. 4-Ġflas (Ġflasın Ertelenmesi) Davası Şirketimizin borç yapılandırma, tahsisli sermaye artırım projelerinin mevcut koşullar altında uzaması, bu arada hacze konu Şirket mallarının satışlarının başlatılması, bu durumda Şirket kayıplarının giderek artacağının ortaya çıkması vb.nedenlerle iflasın ertelenmesi konulu dava açılması gereği gündeme gelmiştir.. Borç yapılandırma, ortak girişim, tahsisli sermaye artırımı çalışmalarının daha sağlıklı olarak, hukuki koruma altında yürütülmesi, bunların tamamlanması beklenmeden Şirketin faaliyetlerine başlayabilmesi amaçlarıyla, / 14 tarih ve sayılı yönetim kurulu kararına istinaden 10 Temmuz 2014 tarihinde İflas (İflasın ertelenmesi) konulu İstanbul Anadolu 6. Asliye Mahkemesi nezdinde dava açılmış olup, mahkeme tarihinde 2014/291 esas sayılı kararı ĠHTĠYATĠ TEDBĠR talebimizi kabul etmiģtir. Mahkeme; İflasın ertelenmesi hakkında bir karar verilinceye kadar; İ.İ.K nın 206. Maddesinin 1.sırasında yazılı alacaklar için haciz yoluyla yapılacak takipler ile, taşınır taşınmaz ve ticari işletme rehni ile temin edilen alacaklar hariç olmak üzere davacı şirket aleyhine 6183 sayılı kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılmamasına ve yapılmış olan takiplerin tedbiren durdurulmasına, Yapılmış takiplerle ilgili muhafaza tedbir yapılmış ise üzerlerindeki hacizler baki kalmak kaydıyla muhafazalarının kaldırılarak davacı şirket yetkililerine yeddi emin olarak teslimine ( İ.İ.K nın 206. maddesinin 1.sırasındaki alacaklar için uygulanamayacaktır) Taşınır-taşınmaz ve ticari işletme rehni ile temin edilen alacaklar nedeniyle yapılacak ya da yapılmış takiplerde ise muhafaza tedbirleri alınmasını ve rehinli malın satışının ihtiyatı tedbir yoluyla önlenmesine Teminat alınmasına yer olmadığına, Şirketimize, TC Kimlik nolu YMM İsmail Hakkı Topal ile TC Kimlik nolu Ziraat mühendisi- Tarım Ekonomisti-Gıda Denetim Nadir Şimşek in denetim kayyımı olarak tayinine,şirketimiz organlarının alacakları kararların uygulanmasını kayyım onayına tabi tutulmasına, şirket işlerinde kayyımlarla birlikte ve münferit yetki verilmesine, kayyımların şirketin gidişatı ve iyileştirme projesinin işleyişi, hakkında aylık rapor tanzim etmek suretiyle mahkemeye sunmalarına karar vermiş ve Kayyımlar tarihinde göreve başlamışlardır.

6 İflasın ertelenmesi davasında esas karar için ilk duruşma 30 Eylül 2014 tarihinde yapılmış, ihtiyatı tedbir kararının devamına karar verilerek esas hakkındaki karar 11/02/2015 tarihine ertelenmiş ve daha sonar tarihine geri çekilmiştir tarihinde yapılan duruşmada ihtiyati tedbir kararının devamı ile bilirkişi raporlarının tamamlanması ve duruşmanın tarihinde yapılması kararlaştırılmıştır. Şirket Yönetim Kurulunun /15 nolu kararıyla iflas(erteleme) davasının ve sonuçlarının açıklanması bazı şirket menfaatlerinin korunması açısından Gizlilik Kararı na bağlanmış olup, gizlilik şartları ortadan kalktığı zaman açıklanmıştır. 08/04/2015 tarihindeki duruşma sonucunda tedbirlerin kaldırılması, Bilirkişi raporunun Öncelikle tamamlanması duruşmanın 01/07/2015 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. 10-Finansal Tablolar 10.1) Tarihli KAP Açıklması ve Sonuçları: Finanal Tablolara ilişkin önemli gelişme ve değişimler konusunda ilgili dipnotlarda açıklamalar yapılmış olmakla birlikte; konuya ilişkin olarak Yönetim Kurulumuzun tarihi itbariyle aldığı ve KAP da kamuya açıkladığı karar Finansal Tablolar hakkındaki durumu ortaya koymaktadır. Karar metni aşağıdaki gibidir: Gündem: Dönemi Bağımsız Denetim Raporunda, Denetçinin Görüş Bildirmekten Kaçınma ve Dayanağına ilişkin hususlar hakkında Açıklama ve Önlemler KARARLAR Gündem kapsamında aşağıdaki açıklama ve kararların kamuya duyurulmasına karar verilmiştir. Şirketimizin bağımsız denetim şirketi tarafından yapılan tarihli bağımsız denetimi sonucunda açıklanan raporun sonuç kısmında yer alan görüş bildirmekten kaçınma tespitine ilişkin olarak yönetim kurulumuz tarafından, hem TTK md hem de SPK hükümleri çerçevesinde kamuyu bilgilendirme gereği doğmuştur. Bu kapsamda aşağıdaki bilgilendirmeler ile görüş bildirmekten kaçınmanın nedenleri hakkında şirket yönetim kurulu ve ilgili komiteler olarak aşağıda sıralanan görüşlerimizi ve kamuoyu ile paylaşmak gereği doğmuştur. Şirketimizin 2012 yılı içinde başlayan ve 2014 yılı Ocak ayına kadar devam eden bir süreçte daha önce detayları ilgili faaliyet raporları ve kap açıklamalarında verildiği gibi sıkıntılı dönemlerden geçmiştir yılı içerisinde ise şirket hakkında açılan hukuki dava ve takiplerin neticesinde faaliyetler durmuştur. Şirketin 2012 yılı Olağan Genel Kurulu da bu süreç içinde ancak Mart 2014 yılında yapılabilmiştir. Bu süreçte şirket mali tablolarında yer alan ve alacaklılar ile şirket hakkında yapılan 400 rakamının üzerindeki hukuki takiplerdeki tarafların tespiti yapılmaya başlanmıştır. Şirketin yaşamış olduğu

7 sıkıntılı dönem neticesinde mevcut alacaklılarla yapılan borç yapılandırma görüşmelerinin kapsam ve sayı açısından oldukça fazla sayıda olması ve bazı alacaklılarla yapılan görüşmelerin süreç içindeki muhtemel gelişmelere bağlı olarak yapılması nedeni ile planlanan süreden daha fazla süre içinde gerçekleşmesine neden olmuştur. Şu ana kadar düşük oranda da olsa bazı alacaklılarla henüz borç yapılandırma görüşmeleri sürmektedir. Yeniden yapılandırılan borçlar ile ilgili olarak kamuya açıklamalar yapılmaktadır. Bu yapılandırmalara ilişkin olarak yapılması gereken muhasebe düzeltmeleri ise ancak sürecin bitmesinden sonra yapılabileceği için henüz ilgili muhasebe düzeltmelerine dayanak olacak hukuki rapor ve net muhasebe rakamları tam olarak ortaya çıkmamıştır. Şirketin mevzuu geçen borç yapılandırma süreci yanı sıra alacakları ve duran varlıkları üzerinde yer alan hukuki blokelerinde aynı zaman içinde öncelikle net durumlarının belirlenmesi ve borç yapılandırma ödemeleri ile blokelerin çözülmesi sürecinin de sağlanması gerektiğinden yapılan hukuk çalışmalarında bu hususlarında yer alması nedeni ile ilgili varlık kalemleri üzerinde de denetime elverişli olan bir düzeltilmiş muhasebe kayıtları yapılması şu ana kadar mümkün olmamıştır. Bu süreç içinde şirketin hem merkez hem de şubeleri açısından bilgisayar sistemleri üzerindeki haciz işlemleri ve bazı makine ve ekipmanın şirket dışına çıkarılması nedeni ile şirketin geçmiş dönemlerine ilişkin olarak da muhasebe kayıtlarının toplu halde şirketin bünyesinde olmaması ve şirket yeni yönetimi tarafından da yapılan çalışmalar sonucunda hem eski sistemlerin yeniden toparlanması hem de ilave bilgi sistemleri yapılması sayesinde şirketin mevcut bilgisayar sistemleri yeniden oluşmaktadır. Bu süreçten dolayı şirketin eski kayıtlarının bir kısmına ulaşılamamıştır. Hukuki sürecin mali tabloları oluşturan hem aktif hem de pasif hesaplar yönünden henüz netleşmeye başlaması ile VUK ve TFRS açısından gerekli olan düzeltme kayıtları yapılmıştır. Yukarıda açıkladığımız nedenlerden dolayı bağımsız denetim çalışmalarında görüş bildirmekten kaçınmanın nedenlerini oluşturan unsurlar için yönetim kurulumuz Genel Kurul kararı almış olup 12/05/2015 tarihinde Genel kurulda gerekli görüşmeler yapılacaktır. 10.2) Tarihlinden sonra Yönetimin Raporlama Tarihine Kadar Yaptığı Faaliyetler:(Finansal raporların iyileģtirilmesine yönelik çalıģmaları da içerdiği için bu bölümde yer verilmiģtir) Kap açıklamalarında da yer aldığı üzere aģağıdaki faaliyetler gerçekleģtirilmiģtir:

8 ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI 1-Yönetim Kuruluna geldiğim tarihten önce gerek eski yönetim ve yöneticiler tarafından resmi veya gayri resmi yapılan hiçbir işlemden yasal olarak sorumlu tutulamayacağımı Ancak yönetime geldiğim tarihten,yönetimi bırakıp teslim edeceğim süre içinde yapılan tüm işlemlerden sorumlu tutulabileceğim ilan olunur. 2-Genel Kurul tarihinden sonra gerek yaş sebze ve meyve üzerine gerek et,süt ürünleri üzerinden gerekse konserve üzerinden kısacası gıda imalat ve pazarlama konusunda gerekli çalışmaların son aşamada olduğu ilgili mahkemece gerek ara kararı gerekse mahkeme gününde iflas erteleme kararı alınması durumunda derhal faaliyetlere başlayacağımızı aksi taktirde tedbirin kalkmış olması nedeniyle yapılacak olan ticari bedellerin banka üzerinden geçmesi gerektiğinden bu aşamada bu tutarların ilgili icra dairelerince el konulacağı aşikardır.keza Mango Gıda A.Ş'nin borç yapılandırmaları ile ilgili tüm bankaları,finans kurumları ve leasinglerle görüşmeler başlatılmış olup mahkeme tarihinden önce uzlaşmalar sağlanacağı,şayet ara kararı ile veya mahkemeden tedbir veya iflas ertelemenin verilmesi durumunda borç yapılandırmasını üstlenen RBK İNŞAAT LTD ŞTİ en geç tarihine kadar sorumlusu olduğumuz TL (Altmış beş milyon Türk lirası) borcun tamamen kapatılacağı 3-Şirket sermayesinin Mango Gıdanın Banka ve Piyasa borçlarının tamamen kapatılmasından sonra şirket sermaye artışına gidileceği ve şirket sermaye artısının tutarı ne kadar olursa olsun tamamının tahsisli olacağı 4-Yönetim Kurulu Başkanlığına gelmeden önce MANGO GIDA A.Ş nin İstanbul Kadıköy halinde bulunan 74 numaralı hal dükkanının şaibeli bir şekilde bedelsiz olarak elden çıkarıldığı ve bu konu ile ilgili tüm evrak ve belgelerin olduğu konu ile ilgili olarak mahkeme ve savcılıklara suç duyurusunda bulunacağımızı 5- Halen Mango Gıda A.Ş. Anadolu 2 İcra Mahkemesi 2013/703 esas sayılı dosyada 1.sırada alacaklı olan Nihat Aktaş isimli şahsın hiçbir alacağının bulunmadığı tam tersi Mango Gıda A.Ş. firmasının bu şahıstan tl tutarında alacağının olduğu bu dava dosyasının şaibeli olup tarafımızdan tespit edilmiş olduğu ve bu konuyla ilgili Adli mercilere şikayette bulunulacağı 6-Mango Gıda A.Ş. bilanço, Mizanlarında ve Envanter kayıtlarında, kayıtlı bulunan makine araç gereç ve tesisat vs. 3.şahıslara ne suretle verildiği tespit edilemeyen tüm ekipmanların toplanması için gerekli çalışmaların devam ettiği 7-Mango Gıda A.Ş. geçmişe yönelik olarak halende çalışmakta olan personelin tamamının ücretlerinin ödendiği ve halen çalışmakta olan personelin aylık maaşlarının RBK İNŞAAT LTD ŞTİ tarafından ödendiği 8-RBK İNŞAAT LTD ŞTİ tarafından borç yapılandırılmasında kullanılmak üzere taahhüt edilen Kayseri ilindeki proje ile ilgili Taahhütlerimiz aynen devam ettiği,bu projenin ruhsat aşamasının bittiği 15 gün içerisinde beton atılacağı 2016 yılı haziran ayında projenin tamamen teslim edileceği keza ilgili mahkemece iflas erteleme kararı verilmesi durumunda derhal 129 daire üzerine tapu şerhi koyulacağı taahhüt edeceğimizi Ancak yukarıda bahsedilen Taahhütlerimizin yerine gelebilmesi için 3(üç) yıl süre ile Yönetim Kurulunda kalma ve ilgili mahkemece iflas erteleme kararı vermesi kaydı şartıyla geçerli olacağını kamu oyuna bildiririz.. Finansal Tabloların gerçeğe uygun Ģekilde düzenlenmesi için yoğun çalıģma yapılmakla birlikte, yeniden kayıt girme, 477 adet hukuki takip dosyalarındaki bilgilerin derlenmesi, maddi duran varlık sayım ve tespitleri, sonuçların muhasebeleģtirilmesi gibi nedenlerle finansal tablolarda takip eden dönemlerde olası düzeltmeler hala olabilecektir. Rapor Tarihi Ġtibariyle Ortaklık Pay Dağılımı HİSSEDAR SERMAYE PAYI % Ayhan KARAK* ,12 0,13% Lütfü ERKİŞİ % Mehmet YAYLA ,96 1,86% Nisa Sinem YAYLA ,78 0,55% Özge Nur YAYLA ,78 0,55% Eda YAYLA ,78 0,55% Cihan TELLİ ,78 0,55% Hazal KARAK ,00%

9 Nurhayat KARAK ,00% KURUCULAR TOPLAMI ,20 4,19% İHSAN GÜR ,58% DİĞER (DOLAŞIMDA) ,80 91,23% GENEL TOPLAM ,00 100,00% 11- ġirketin tarihi itibariyle icrai üst yönetimi Ģöyledir Lütfü ErkiĢi Muhammet Ali ErkiĢ Hakan KEPĠR : Yönetim Kurulu BaĢkanı / Tek imza Yetkili : Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili : Muhasebe Müdürü 12 KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠNE UYUM BEYANI Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamındaki uyulması zorunlu Kurumsal Yönetim ilkelerinin bir kısmına, Şirketin yaşadığı olağaüstü koşullar, zorluklar ve gözalkt pazarında bulunması nedeniyle uyulamamıştır PAY SAHĠPLERĠ 1. Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Birimi Sn.Kadir Güzeloğlu nun istifası nedeniyle bu göreve Yönetim Kurulu nun tarih 2013/03 sayılı kararı ile Mustafa Çimen getirilmiştir. Sayın Mustafa Çimen tarihinde istifa etmiştir. 2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Dönem içinde pay sahiplerimizden, telefonla olağandışı fiyat ve miktar hareketleri ve şirket faaliyetleri ile ilgili çok sayıda bilgi talebi olmuş ve başvuran ortaklar pay sahipleri ilişkileri birimince bilgilendirilmiştir.ayrıca, şirket bilançosu, Şirketin durumu, yaşanan süreç ile ilgili e-posta yoluyla sorulan çeşitli sorular yine e-posta aracaılığı ile cevaplandırılmıştır. Pay sahipleri, Şirket in internet sitesinden ve KAP da yayınlanan özel durum beyanlarımızdan bilgi edinmişlerdir.

10 Ana sözleşmede özel denetçi atanması yönünde özel bir hüküm bulunmamaktadır. Özel denetçi, TTK başta olmak üzere ilgili Kanun ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde atanabilmektedir. Dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır. 3. ĠliĢkili Taraflarla Yapılan Yaygın ve Süreklilik Arzeden ĠĢlemler Dönem içinde iliģkili taraflarla yaygın ve süreklilik arzeden iģlemler yapılmamıģtır. 14. Genel Kurul Bilgileri Şirketin 2014 yılı olağan genel kurul toplantısı, tarihi itibariyle yapılacaktır ancak toplantınisabı sağlanamadığı takdirde yeni bir tarih belirlenecektir Oy Hakları ve Azınlık Hakları Şirket Ana Sözleşmesine göre adet hamiline yazılı pay bulunmakta olup, payların her biri 1 oy hakkına sahiptir. TTK hükümleri çerçevesinde her ortak genel kurula katılıp, oy kullanabilmektedir. Şirket ana sözleşmesinde birikimli oy kullanımına ilişkin düzenlemelere yer verilmemiştir. Şirket yönetiminde azınlık pay sahiplerini temsil eden bir üye bulunmamaktadır. 16. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı Şirket kar dağıtım zamanını, yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak, yasal süreçler içerisinde, Yönetim Kurulu nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır yılı ve sonraki yıllar Karlarının dağıtımına ilişkin tarihli olağan genel kurul toplantısında kabul edilen kar dağıtım politikası 2012 ve izleyen yıllar için de tarihli olağan genel kurul toplantısında da onaylanmıştır. Kar dağıtım politikası şirketin internet sitesinde yer almaktadır. 17. Payların Devri Ana sözleşmede hamiline yazılı payların devrini kısıtlayan bir hüküm bulunmamaktadır. Ana sözleşme madde 8: Şirketin paylarının devir ve temliki Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. KAMUYU AYDINLATMA VE ġeffaflik 18. ġirket Bilgilendirme Politikası Şirket yönetimi kamuya açıklanacak hususlarda azami özeni göstermekte, yatırımcıların Kararını etkileyebilecek tüm hususları en seri şekilde yatırımcıların bilgisine sunmaktadır. Konu Sermaye Piyasası Kurulu nun II-15.2 Tebliği kapsamında değerlendirilmiş, bu hususta geçmiş dönemde ayrıca bir politika oluşturulması ve bunun kamuya duyurulması şeklinde özel bir uygulama yapılmamıştır yılında uygulanmak üzere hazırlanan Bilgilendirme Politkası Genel tarihli genel kurul toplantısında onaylanmış ve şirket internet sitesinde yayınlanmıştır.ancak 18 Ocak 2013 tarihinde patlak veren finansal kriz ve hukuki

11 takip ve haciz baskıları altında yaşanan bu süreçte kamunun aydınlatılması bakımından bazı sıkıntılar yaşanmış olmakla birlikte gereken özen gösterilmiştir. 19. Özel Durum Açıklamaları SPK düzenlemeleri çerçevesinde, bağımsız denetim raporu, mali tablolar, olağandışı fiyat ve miktar hareketi, yetkileri, yaşanan olağanüstü süreç vb. gibi yatırımcıların kararlarına ışık tutabilece konularda kamuya zamanında açıklama yapma ve şeffaf bir yönetim ilkesine uyum için imkan ve kabiliyetler ölçüsünde gayret edilmişitir.özellikle, bilgisayarlarımızın haczedildiği zamanlarda,daha önce, personel çıkarılacağına dair özel durum açıklaması yapıldığı halde, fiili sonuçlara ilişkin açıklama yapılamamış, ancak aylık bildirimlerde personel sayısındaki değişimler gösterilerek bu durum telafi edilmeye çalışılmıştır. 16 Mayıs 2013 tarihli mahkeme kararının açıklanmasına ilişkin ilk açıklamadan sonra Borsa İstanbul tarafından daha açıklayıcı ek Özel durum açıklaması istenmiş ve yerine getirilmiştir. 20. Gerçek KiĢi Nihai Hakim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklanması Şirketin hakim pay sahipleri Ayhan Karak ve Mehmet Yayla olup, sermaye payları yukarıda madde 5 yer almaktadır. 21. Ġçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan KiĢilerin Kamuya Duyurulması (Son Durum) Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Bşk.Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebe Müdürü :Lütfü REKİŞİ : Muhammet Ali ERKİŞİ : Mehmet YAYLA : K.Bülent ÖNAL : Mehmet CANAYAKIN : Hakan KEPİR BÖLÜM III - MENFAAT SAHĠPLERĠ 22. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Şirketin menfaat sahipleri sadece pay sahipleri olup, pay sahipleri, özel durum açıklamaları, internet sitesi ve kamuyu aydınlatma formu vasıtasıyla bilgilendirilmektedir. Sermaye Piyasası Tebliğ hükümleri uyarınca; bilançolarımız 3 ayda bir açıklanmaktadır. Şirketimiz menfaat sahiplerinin doğru bir şekilde bilgilendirilmesi amacıyla açıklamaların zamanında ve yeterli bir biçimde yapılması için gerekli özeni göstermektedir. 23. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılmaları, Şirket yönetimi genel kurulda ortaklarca basit oy çoğunluğu ile seçilmektedir. Bunun dışında menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda ayrıca bir model oluşturulmamıştır. 24. Ġnsan Kaynakları Politikası

12 Şirket te insan kaynakları politikası oluşturulmamıştır. Grup, yürürlükteki iş kanunlarına göre, emeklilik, vefat, iş akdinin feshi, kadın çalışanlar için evlilik hallerinde 4857 sayılı İş Kanunu nda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde çalışanlarına ilgili ödemeleri yapmakla yükümlüdür. 25. MüĢteri ve Tedarikçilerle ĠliĢkiler Hakkında Bilgiler Yoktur. 26. Sosyal Sorumluluk Şirketin kamuya yönelik bir sosyal çalışma faaliyeti bulunmamaktadır. Şirket te üretim faaliyetinde çevreye zarar verme gibi bir durum söz konusu değildir ve bu yönde aleyhe açılmış bir dava da bulunmamaktadır. BÖLÜM IV - YÖNETĠM KURULU 27. Yönetim Kurulu nun Yapısı, OluĢumu ve Bağımsız Üyeler Şirketin temsili ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve iş bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak pay sahipleri tarafından seçilecek 5 (beş) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Ana sözleşme madde 11: Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulu 4 (dört) üyenin hazır bulunması ile toplanır ve en az 3 (üç) üyenin olumlu oyu ile karar verir. Görev süresinin devamı sırasında bir yönetim kurulu üyeliği açıldığında onun yerine görev süresini tamamlamak üzerine yönetim kurulu tarafından geçici bir üye atanır. Yapılacak atamanın ilk genel kurulun tasdikine sunulması gerekir. Genel kurul, lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. 22 Mayıs 2012 tarihli Genel Kurul Toplantısında anasözleşme tadili ile Sermaye Piyasası Kurulu nun Yönetim Kurulu nun Yapısı, Görevleri ve Komitelere ilişkin Uyulması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum dönemi başlamıştır. Bu amaçla; 30/12/2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ve eki Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyum kapsamında; -Yönetim kurulu üye sayısı ve yapısı -Yönetim kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması konularında; 28. Etik Kurallar Yönetim Kurulu tarafından çalışanlar için yazılı olarak bir etik kurallar oluşturulmamıştır. Personelin etik kurallar hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları, bu yönde bir yazılı kural oluşturmaya sebebiyet verecek herhangi bir davranışta bulunulmamasıdır. 29. Yönetim Kurulu nda OluĢturulan Komitelerin Sayı ve Yapısı

13 Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1 Tebliği kapsamında Şirket Göazaltı pazarında bulunduğu ve yaşadığı olağaüstü koşullar nedeniyle sayı ve nitelik bakımından gereken tüm komiteler oluşturulamamış, kurumsal yönetim ilkelerine uyumda aksamalar olmuştur. Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.YÖNETĠM KURULU ADINA Lütfü ERKĠġĠ Yönetim Kurulu BaĢkanı Muhammet Ali ERKĠġĠ Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili K.Bülent ÖNAL Yönetim Kurulu Bag. Üyesi Mehmet YAYLA Yönetim Kurulu Üyesi.

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu RAPORUN DÖNEMĐ : 01 OCAK 2012-31MART 2012 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : J.P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERĐ : XI NO: 29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU A-Giriş 1-Raporlama Dönemi:

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2012-30/09/2012 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : III no 48.1 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2011-30 HAZİRAN 2011 FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI Esas Sermaye Ödenmiş Sermaye : 12.500.000 TL : 12.500.000 TL Şirketimizn

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1 AMAÇ VE KAPSAM: Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş bilgilendirme politikasının amacı Sermaye piyasası Mevzuatı, ilke kararları ve Kurumsal Yönetim

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1- Amaç Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, tüm pay sahiplerimiz

Detaylı

2013 YILINDA YAPILAN ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2013 YILINDA YAPILAN ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 2013 YILINDA YAPILAN ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 26.02.2013 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi Akhan Mah. 104 Sok N0 8 DENİZLİ Telefon ve Faks No. Tel 258-2680580 Fax 258-2681085 Ortaklığın Yatırımcı/Pay

Detaylı

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1- Amaç BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Karkim Sondaj Akışkanları Enerji Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2012 31 MART 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 GERÇEK KİŞİ KURULUŞ GERÇEK KİŞİ ADRES, SERMAYE, UNVAN, İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİ

Detaylı

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. NĐN 22 MART 2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU I- GİRİŞ 1. Raporun dönemi: 01/01/2008-30/06/2008 2. Ortaklığın ünvanı: Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] :21:44

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] :21:44 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] 19.12.2013 09:21:44 Hisse Alım Satım Bildirimi Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. No:185, Kanyon Ofis 34394 Levent -İstanbul Telefon ve Faks No.

Detaylı

GAZETECĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.

GAZETECĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 28.05.2015 TARĠHĠNDE SAAT 11:00 DE YAPILACAK 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp karara

Detaylı

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3- Ana Sözleşme 4- Kurucular Beyanı 5- Ödenmiş Sermaye Banka Dekontu ve Bloke Yazısı 6- Rekabet Fon Payı Dekontu 7- İmza Beyannamesi 8- Kuruluş Bildirim

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 22 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1

Detaylı

4,Dönem Ġçinde Yönetim Kurulu ve Komite Üyeliklerinde Yapılan DeğiĢiklikler:

4,Dönem Ġçinde Yönetim Kurulu ve Komite Üyeliklerinde Yapılan DeğiĢiklikler: MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2014 30.06.2014 DÖNEMĠ SEMAYE PĠYASASI KURULU 11-14.1 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU I-GĠRĠġ 1 Raporun Dönemi : 01.01.2014 30.06.2014

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2017 30.09.2017 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. GENEL BİLGİLER 1.a. Raporun Dönemi 01.01.2017 30.09.2017 1.b. Şirkete İlişkin

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu nun II-14.1

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/19 HAFTALIK BÜLTEN 03/05/2010 07/05/2010 A. 04.01.2010 07.05.2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELER VE ÇALIŞMA ESASLARI 1- AMAÇ Bu düzenlemenin amacı Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

EGELĠ & CO. B TĠPĠ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.

EGELĠ & CO. B TĠPĠ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. EGELĠ & CO. B TĠPĠ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERMAYE PĠYASASI KURULU SERĠ: XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ 30 EYLÜL 2012 DE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU KURUMSAL

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Doğru mesajları farklı gruplara iletebilen en önemli kurumsal iletişim aracı Adres Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul www.tuyid.org Tel (212)

Detaylı

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) Özet Bilgi Özel Durumlar Tebliği Uyarınca Kamuoyunun Bilgilendirilmesi Hk.(İşletmeler ve Hukuki Davalar) Özel Durum

Detaylı

9 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi

9 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi 9 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. nin 18.04.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel

Detaylı

AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (YENİ UNVAN:EGELİ & CO. B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 01.01.2012-30.06.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU A. GİRİŞ 1. Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı

Detaylı

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2016 31.03.2016 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 02.05.2016 A. GENEL BİLGİLER 1. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi 01.01.2016 31.03.2016 dönemine ait faaliyet raporudur.

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2012 30 EYLÜL 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş. 01.01.2017 31.03.2017 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER A) Genel Bilgiler B) Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2011 31/032011 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

RE-PIE GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

RE-PIE GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2017 31.03.2017 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. GENEL BİLGİLER 1.a. Raporun Dönemi 01.01.2017 31.03.2017 1.b. Şirkete İlişkin Bilgiler Ticaret Unvanı : RE-PIE Gayrimenkul Portföy Yönetimi

Detaylı

STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.

STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş. . SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 2. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 30.06.2017

Detaylı

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin

Detaylı

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Tarih 29 Ocak 2009 Ortaklığın Ünvanı / Ortakların Adı : TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. Adresi : Sırrı Çelik Bulvarı No:3 34788-TaĢdelen ĠSTANBUL Telefon ve Fax No. : 0216 430 00 00

Detaylı

DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu Denetim Komitesi'nin ("Komite") görev

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyum sağlanması yönündeki çalışmalar 2010 yılında da sürdürülmüş olup, Rhea Girişim

Detaylı

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır.

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. Sayfa No: 1 Raporun Dönemi Ticaret Ünvanı : Bu rapor 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. : Prim Menkul Değerler A.Ş. Ticaret Sicil No : 247130 Merkez Adresi : Levent Caddesi No.3

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme

Detaylı

TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN ORTAKLIKLARA İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15.

TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN ORTAKLIKLARA İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15. 23 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28891 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN ORTAKLIKLARA İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15.2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET 2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Nisan 2013 günü saat 11:00

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

POLİTEKNİK METAL SAN.VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

POLİTEKNİK METAL SAN.VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU POLİTEKNİK METAL SAN.VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013/ 31.12.2013 Ticaret unvanı : POLİTEKNİK METAL

Detaylı

25.04.2012 TARİHLİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

25.04.2012 TARİHLİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 25.04.2012 TARİHLİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ Madde 1 Madde 2 Madde 3 Madde 4 Madde 5 Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 Madde 11 Madde 12 Madde 13 Madde 14 Madde

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Giriş : Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 25.03.2015 Çarşamba

Detaylı

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş 31.12.2015 TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 45.428.521 Nakit ve Nakit Benzerleri 2.309.629 Ticari

Detaylı

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat)

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat) İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı Adresi Telefon No. Faks No. : 0 (212) 641 96 44 Ortaklığın yatırımcı/pay Sahipleri ile ilişkiler biriminin Telefon No. : 0 (216) 586

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 08.02.2008-31.12.2008 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 08.02.2008-31.12.2008 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 08.02.2008-31.12.2008 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU A. GİRİŞ 1. Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. nin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. ( Şirket )

Detaylı

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2011 30.09.2011 DÖNEMĠ SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2011 30.09.2011 DÖNEMĠ SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2011 30.09.2011 DÖNEMĠ SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU I-GĠRĠġ 1 Raporun Dönemi : 01.01.2011 30.09.2011 2 Ortaklığın

Detaylı

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz 2009 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere;

Detaylı

Sermaye Piyasası Araçlarının Satışına İlişkin Özellikli Durumlar Yeni pay alma hakkının kullanımı

Sermaye Piyasası Araçlarının Satışına İlişkin Özellikli Durumlar Yeni pay alma hakkının kullanımı 3.1.10. Sermaye Piyasası Araçlarının Satışına İlişkin Özellikli Durumlar Yeni pay alma hakkının kullanımı Halka açık ortaklıkların bedelli sermaye artırımlarında birim pay başına yeni pay alma hakkı kullanım

Detaylı

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 11.30 da Şirket merkezi olan Savur yolu 6.km. MARDİN

Detaylı

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. Bilgilendirme Politikası 1-Amaç Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. bilgilendirme politikasında amaç, Ortaklığın hissedarlarıyla şeffaf ve yakın bir iletişim kurarak Ortaklığa ilişkin

Detaylı

ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I-GİRİŞ ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun dönemi : 01/01/2013-31/03/2013 2. Ortaklığın unvanı : ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. / OZBAL [] :16:13 Özel Durum Açıklaması (Genel)

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. / OZBAL [] :16:13 Özel Durum Açıklaması (Genel) ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. / OZBAL [] 14.08.2012 16:16:13 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Göztepe Mah. Kartopu Cad. B226 B No:34 Kavacık-Beykoz Istanbul Telefon ve

Detaylı

3 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. 01.01.2015-31.03.2015 Dönemi

3 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. 01.01.2015-31.03.2015 Dönemi 3 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. nin 18.04.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 26 Şubat 2014

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2011-31 MART 2011 FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI Esas Sermaye : 12.500.000 TL Ortaklar Hisse Tutarı (TL) % İsmail Katmerci

Detaylı

L O G O S p o r t f ö y y ö n e t i m i a. ş.

L O G O S p o r t f ö y y ö n e t i m i a. ş. L O G O S p o r t f ö y y ö n e t i m i a. ş. SERİ:II NO:14 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1-Raporun Dönemi : 01.01.2014-31.12.2014 2-Genel Bilgiler: Ticaret Unvanı:

Detaylı

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKET VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKET VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKET VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1. Şirket Hakkında Genel Bilgiler İş bu rapor ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. q BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 3 AYLIK ÇEMAŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Çemaş Döküm San. A.Ş. nin 11.04.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 9 AYLIK USAŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2015-30.09.2015 Dönemi 0 I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Usaş Yatırımlar Holding A.Ş. nin 09 Nisan 2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul

Detaylı

MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. / MUTGG [] 23.10.2013 16:26:59

MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. / MUTGG [] 23.10.2013 16:26:59 / MUTGG [] 23.10.2013 162659 1 LEYLA YASEMİN 2 ATTİLA ÜYESİ 23.10.2013 162409 23.10.2013 162610 Tepeören Mah. Eski Ankara Asfaltı Cad.No.210 Tuzla/İSTANBUL Telefon ve Faks No. 0216 581 62 00-0216 304 18

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 27 Şubat 2015

Detaylı

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması,

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması, İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA VE (A) ve (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Ticaret Sicili No : Gebze/6616 FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 2007

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür. MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Adresi Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3 Daire:8 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

07/04/2014 Tarihli Olağan Genel Kurul Ek Bilgi Dokümanı. Oy Kullanma Yöntemi tarihli ortaklık yapısı;

07/04/2014 Tarihli Olağan Genel Kurul Ek Bilgi Dokümanı. Oy Kullanma Yöntemi tarihli ortaklık yapısı; Oy Kullanma Yöntemi Toplantıya kendisi veya vekilleri vasıtasıyla katılan ortaklar el kaldırmak suretiyle toplantıda oy kullanabileceklerdir. 13.03.2014 tarihli ortaklık yapısı; A grubu imtiyazlı paylara

Detaylı

Hisse geri alımları, yabancı ülkelerde halka açık ortaklıklar tarafından finansman politikası olarak yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

Hisse geri alımları, yabancı ülkelerde halka açık ortaklıklar tarafından finansman politikası olarak yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Hisse geri alımları, yabancı ülkelerde halka açık ortaklıklar tarafından finansman politikası olarak yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Ortaklığın ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin %20'sine kadar bir oranda

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Eylul 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2014 30 HAZİRAN 2014 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1.GENEL BİLGİLER, ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE

Detaylı

HEDEF MALĠ YATIRIMLAR HOLDĠNG A.ġ. Sayfa No: 1 SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

HEDEF MALĠ YATIRIMLAR HOLDĠNG A.ġ. Sayfa No: 1 SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU HEDEF MALĠ YATIRIMLAR HOLDĠNG A.ġ. Sayfa No: 1 ġġrketġn ÜNVANI : HEDEF MALĠ YATIRIMLAR HOLDĠNG A.ġ. MERKEZĠ : Ġstanbul KURULUġ TARĠHĠ : 22.03.2005 FAALĠYET : Holding RAPOR DÖNEMĠ : 01/01/2011 30/06/2011

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 212 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve saygı duruşu, 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU İŞLEYİŞ ESASLARI

BORSA İSTANBUL A.Ş. PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU İŞLEYİŞ ESASLARI Belge Adı PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU İŞLEYİŞ UYGULAMA USULÜ VE Türü UYGULAMA USULÜ VE Kodu 04.UUE.02 Onay Tarihi 08/09/2015 Revizyon Tarihi - Revizyon - Numarası Hazırlayan KOTASYON BÖLÜMÜ-PAY PİYASASI

Detaylı

Tire Kutsan 04/01/2008 04/01/2008 IMKB Bülteni B.Ş.B. Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Tire Kutsan Oluklu Mukavva Kutu ve Kağıt Sanayii A.Ş. (TIRE.E) hisse senetlerinin sırası, şirketten gelen açıklamanın

Detaylı

MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş.

MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. 2013 YILI 3.Dönem FAALĐYET RAPORU 1 1- Genel Bilgiler a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi : 01.01.2013 30.09.2013 b) Şirketin ; Ticari Ünvanı : Marmaris Altınyunus

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 0.0.206 30.06.206 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU.08.206 A. GENEL BİLGİLER. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi 0.0.206 30.06.206 dönemine ait faaliyet raporudur. 2. Şirketin

Detaylı

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul. Telefon ve Faks Numarası : 216 600 10 00-216 594 53 72.

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul. Telefon ve Faks Numarası : 216 600 10 00-216 594 53 72. HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Esas Sözleşme Tadili Tarih:30/12/2014 Ortaklığın Adresi : Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul Telefon ve Faks Numarası

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2009 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 6 AYLIK USAŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2016-30.06.2016 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Usaş Yatırımlar Holding A.Ş. nin 09.04.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (29 yılı Kasım ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EKİM 29 KASIM 29 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket Kredi Kartı 1.441,78.-TL

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2013 31 MART 2013 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

EGELĠ & CO. TARIM GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 30 HAZĠRAN 2013 ARA DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

EGELĠ & CO. TARIM GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 30 HAZĠRAN 2013 ARA DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU EGELĠ & CO. TARIM GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 30 HAZĠRAN 2013 ARA DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU KURUMSAL PROFĠL Egeli & Co. Tarım Girişim Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("EGCYO ), Türkiye nin ilk

Detaylı

MOBİPA MOBİL YA TEKSTiL İNŞAAT NAKLİYE. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANA Yİ. TİcARET ANONİM ŞİRKETİ. 2014 MALi YıLıNA İLişKiN YÖNETiM KURULU FAALİYET RAPORU

MOBİPA MOBİL YA TEKSTiL İNŞAAT NAKLİYE. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANA Yİ. TİcARET ANONİM ŞİRKETİ. 2014 MALi YıLıNA İLişKiN YÖNETiM KURULU FAALİYET RAPORU , MOBİPA MOBİL YA TEKSTiL İNŞAAT NAKLİYE. PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANA Yİ. TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2014 MALi YıLıNA İLişKiN YÖNETiM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şirket") 01.01.20 ı4-31. ı2.20

Detaylı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 27.05.2015 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2014 yılına ilişkin

Detaylı

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET PETROL OFİSİ A.Ş. NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2005 yılı Hesap Dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Nisan 2006

Detaylı

TUNA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU

TUNA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU TUNA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1-) Genel Bilgiler: A- ) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi: 01.01.2013-31.12.2013 B- ) Şirketin: Ticaret ünvanı : Tuna Gayrimenkul Yatırım

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012 30.09.2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012 30.09.2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012 30.09.2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I GENEL BİLGİLER : Raporun Dönemi Bu rapor 1 Ocak 2012-30 Eylül 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. Şirketin Ticaret

Detaylı