editorden "'"" ~,..,""'"'.II""" y...,.t.lod

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "editorden "'"" ~,..,""'"'.II""" y...,.t.lod

Transkript

1

2

3 editorden Yeli~liroci borlikleri, hayvan yell~liricilerinin IUr ya da ork bazonda bir araya gelerek yiiksek verimli hayvan yeli~lirmek amaco ile olu~lurduklaro bir organ11asyondur. Geli~mi~ ulkelerde bu birlikler, kendo Oyelerince Uretilen hayvanlarm soy kuio~uno ve ~e~i t l i verirn denetimlerini kayot altma alorlar. Avrupa ve Amerika'da hayvan yeti~tiri cileri bir araya gelip kooperati f. birlik ya cia ~ i rket ~ck li ndc OrgOtlcncrck lcknik vc ckonomik anlamda daha gli~ I O hale gclm i ~ lcrd i r. Olkcmizdc uzun yo liar goz ardo cdilcn bu durum zamanla devletin dcstcklcmc politikalaro vc var olan talep nedeniyle gereklilik haline gelmi?tir. Tlio kiyc'de damozlok sogor yeli?tiriciliginde oldugu gibi damozlok koyun ve ke~i yet i ~t i ric il eri de hozla orgotlenip kendine yeter hale gelmeye hazorlanmaktador. Bu sayede damozlok hayvan yeti~tirm e, bu hayvanlardan fazla verim elde etme, daon ozlok hayvan d o?alomono azaltma gibi konularda kamu iizerindeki yiik de hafiflemi? olacaktor. Yaym hayatma ba~layan Uzunyayla adlo dergimiz de borligimizin yeti~tinco l erunize bir hizmeti olup, o~erigonde Danuzhk Koyun K~i Yeti~tiricileri Borligi'nin ama co~ah~ma konulan, koyun ve k~i oslahmda yapolma;o gerekenler, verimi anormada uygulanacak oneriler, aylara gore uygulanmaso gereken bakomlaro anlatan bir koyunculuk takvimi, k<>< katomo,koyunlardan elde edilen iirunler, gibi konular ele alonmo~ ve Sil yeti~iricilerimizin bilgilerine sunulmu~tur. Birlik olarak ilimizde 4 yoldor ba~an lo bir ~ekilde uygulamakta oldugumuz ornek bir projc olan"halk Elinde Olkcsel Kii~Okba~ Hayvan lslaho Projcsi" tanot olm o~tor.bunun d o~onda koyunlaromozla ozdc~l~mi~ kangal kopegi ile ilgili tincmli bilgilcr vcrilerck koyunculuk i ~ i n ne kadar tincmli oldugu vurgulanmo?tor. Bu ilk sayomozda desteginden dolayo tanm il modor(i Mehmet KAYA'ya, engin bilgileri ve kalemlcriylc katkoda bulunan hocalanmoz Prof. Dr. Beh i ~ Cojkun'a, Yrd. Do~. Dr. Esad Sami Polat'a, Dr.Yusuf Ziya OGRAK'a, Z iraat Mllhenclisi Hayrettin KO<;:'a, Ziraat Miihendisi Necip Ko h~'a, Ziraat muhendisi Serda I D CMiR'e, Av. ismail Hakko KO NAR'a ve diger emegi ge.;enlere t~ekki.i r ediyor dergimizin yetijtiricilerimize hayorlo olmasono diliyoruz. SiVAS ILl OAMIZLIK KOYUN KECI YETil)TIRICILERI B I RLI~ll YAYINIOIR imtiyaz SAHiBi Ethem DOGAN EDiTOR H ~ lice BASEL Cenel Yayon Yonetmeni Atol la DOGAN Yazo i1leri Mildilril ismail KURBANi YAYIN KURULU Prof. Dr. Beho~ COSKUN Dr. Yusuf Ziya OGRAK Zekeriy,, COLOM Zootekno~t Necop KILl<;: Serdal DEMiR Blilent TO~UOGLU HUKUK DANI$MANI ismail Halko KONAR FOTOGRAF EDiTORO ismet HAVSUT Crafik & Tasarom M.K. BASK I Oz Cmek WlB: e-ma il: irtibat TELEFON/PHONE FAX: <.ion'!l..! 1\ ~.II l.tlln t.jl HII~Il!!\,\.,r\.1 f ~tr\ lr.ij!ii'ill 1..11!;111 _. 0,.4)11'111..,1'1\.t~.-1 )'.IIIII;.! i.tfil' tod ""'"t 0 \.11) oml;~~n.lln ~ill l<it.ll ""' 1,11 '''' flfil'f'ii'm'/.,.,."'...,. ~, ~~~~~ UNfl~<~ 1 1)o ll(i<~~l..,.on,..._ l. k to ~'"'"~' t.o.tn""' ~tr V.Nn~ ~t.. "'"" ~,..,""'"'.II""" y...,.t.lod<!l

4 ... "Ba~larken" Ethrm Dotan 4 Birtilimiz 6 ~ j.i "' Koyunruluk" Mrhmrt Kaya 8 Necip K1t1c Riiportaj 28 I I I ' - c"' - "tlalk dmdt Koyun l'lah1 Pmteleri ve Kangal Kovur1u1 Brhi~ Co1kun 10.. Hayvansal Oretirnin Onemi" Esad Sami Polat 12 Fotogra faaliye1

5 NSivas Topraklanmn Turkiye Koyunculugunda Onem i" ismail Hakk1 Konar 26 "Koyunlardan Elde Edilen Ori.inler" Serdal Demir 22 Koyun Takvimi '-' " Koyunculukta Kayrl Tutma ve Orlf'l'ni" Necip K~1~ 20 flarta lerimiz 45 Kangal Kop~o w Yetiltoriciligi Yusuf Ziya Ograk 14 IIC ~ WIMI..-...,. ~ - ' " "KO{ Kolomo Uygul malaro" Hayrettin Ko~ 18 I I I - ' :::.::::: I I f ::z: - - C>

6 ba~larken Ethem DOGAN Sim ili D mrz!jk Koyuo Kl~ V.bjbrit~lrn Brrtiir Bi!lwnJ Z i raal Mlihendi si Zooteknist Kuresel krizin derinden etki lecligi cionyamrzda clogal olarak frlkemizcle nasibini alm r ~ l rr. Ba~ta agrr sanayimiz olmak iizere frreticiler ve toplumun diger katmanlarr srrasryla etkilenmeye rnaruz kalmr$1rr. Olke ekonomisinin olumsuz etkilendigi bu sorec;:ten yeli$tirici lerimizin de etki lenrnemesi mlimklin degildi r. Yrl lardr r d r ~a bagrrnlr uygulanan tarrm politi kalarr sonucu etkilenen yeti~ t iricilerim i z koresel krizincle etkisiyle tamamen bitrne noktasrna gelrni$tir. Bu krizden ~ r kma k elbette kolay olmayacaktrr. Ancak imkansrz da degildir. Herne olursa olsun asrl olanrn i.lretmek oldugunu dli$linlirsek, liretirn yapamayan toplumlarrn ayakta kalmalannm zor olacagr ortadadrr. D r~a baj';lr bir ekonominin ipleri de birilerinin, yani lireten ulkelerin elinde olacagr ka,mrlmazdrr. Oreten gu,lli Olkeler piyasayr da denetlemekte ve pazar paymrn boylik dilimini ellerinde bulundurmaktadrrlar. "Biz TOrkiye olarak bu pazarrn neresinde yer alryoruz?" sorusuna verilecek cevap onernlidi r. Bir zamanlar Tarrmsal anlarnda kendi kendine yetebilen Olkeler listesinde yer almaktaydrk. Gerek besin degeri gerekse

7 stratejik anlamda tarornsal uretimuniz kayda degerdi. Bugun geldijlunit noktdda ise gerek nayvansal uretim gerekse bitkisel uretom b.1londa maale:.ef dibe ~okmlit durumdayoz. Urcticilcrimizin ya~m standardo diplere vurmu~. ba~ka bor i~i olmadogo i~in mecburiyetten tarunla ugra~makta, ho~bir glivencesi olmadogondan gelecejle endo~yle bakmaktador. Biroleronin bir ~y yapmasono beklemek bize bir fayda ~aglamaz. Kendi sorunlaromw ancak yine kendimiz ~ozebiliriz. Sorunlaromozo belirleme ve ~ozme noktasonda yeterince bilgi ve bcccriye sahibiz. ~imdi ise geldigimiz noktada kendimizi daha iyi ifade edebolmek maksadoyla Sivas ilo Damozlok Koyun K~i Veto~tiric il eri Borligoni ut; yol once kurduk. Kurmu~ oldugurnu< bu birlikle birt;ok ba~aroya imza attok. Bunlaro kosaca sizlcreaktarmak istiyonom. BugOn itibaroyla Sivas ; onorlaro i~c r is i ndc bulunan biitlln yct i ~ ti rici l erimizi birligimiz ~at o s o altonda toplayarak dev bir sivil toplum ku ru l u~u haline geldik yolo itibaro yla Oye sayomoz yakla~ o k 3255' e ultt$ 1111$l lr. TOrkiyc'de Tc~roon Bakanlogonca cloku< ilde KO (likba~ hayvan orklannon korunmaso vc gc li ~ tir ilmes i amacoyla uygulanan Halk Elindc Olkescl KO~Okba ~ Hayvan lslah o projesini ilimizde de uygulamaktayoz. Bize a it ~ok ozel bir ork olan Kangal Akkaraman tipi koyunumuzun oslaho amacoyla otuz be~ yet i ~ ti ricirnite on yol boyuncd geri odemesiz devlet destegi saglanmo~tor. Bu sayede Kangal Akkaraman orkonon gcli~tirilmesi ve b<ilgeye damozlok temini i~in projemiz ciddi katkolar saglayacaktor. Bu baglamda Sel~uk Universitesi Veteriner rakuhesi hocalarondan olu~n teknik bir heyeton destejli ile J>rOJe t;ok ba~arolo bir ~kilde yunitulmektedir. Bununla beraber iki yoldor ilimizde yapmo~ oldugumuz koyun ve k~i sayosonon tam olarak tespitiyle yakla~ok TL. destegin birligimoz aracohgoyla yeto~oricilerimoze vermenon mutlulugunu ya~oyonrz. Kupe (ah~malart ~ora;onda yeti~tiricilerimizden Oyelik ucreti do$onda b.1~ka para talep edi l memi~ir. Kupcleri birligimiz ycli$1iricilcrimiz adona alarak takm o ~ vebedclini hak eclo~ l erinden keserek hi~b i rsokon to ~okarmamo~tor. Birlik olarak yaj)mos oldugumuz en onemli projelcrdcn birisi ch; yollaro arasonda uyguladogomoz Avrupa 13irligi hibe projesi olmu$1ur. Bu projc kapsamonda Euro'luk hi be alan birligioniz yaklasok 100 yeti~t i ric i miz i koyun yeti$tiriciligi konusunda cgiterck bilinc;li birer yeti$tirici olonalaro na katko saglanono~tor. Vine bu yct i ~l i ric il erimize veri len egitim neticcsinde sonavlaro yapolarak sertifikalan vel"i lonisti r. Vine bu p roj~'de kullanolan materyaller proje bitiminde birligimizde kalmo$ ve birlik kasasondan hi(bir para c;okmadan birligimizin bilgi;ayaro ve donanomlaro tamamlanmo$11!. Veni bir birlik olmamoza ragmen TOrkiye de Avrupa Birl igi Projesi a lop uygulayan tck Koyun K~i Veti~ti ri cileri Birligi olonanon haklo guru runu yasoyoruz. Bir taraftan yapolanmam oz devam ederken bir taraft;m da birc;ok projcyi uyguladok. Tabii ki bu yapto klaro on oz yaponayo planladoklarun ozon sadece bir baslangoctdor. Daha yapmanllz gereken ~ok ve oneml i isler var. O rnegin; <;oban meselesi bizim en onemli sorunlaromozdan birisidir. Devletimizin acilen bu konu Uterine gidip so;yal guvenceleri saglanmo$, maaso devlet tarafondan odenen, koyunculukt.an anlayan egitimli c;obanlar yetistirmesi gerekmcktedir. Vine yctist.iricilerimizi desteklemek amacoyla kosa-orta ve uzun vadeli destekler saglanarak yetistiricilerimiz gu(lendirilmeli ve dunya ile rekabet edebilecek bir konuma getirihnelidir. Koyun ka~ak~ohgonon onone g~ilerek beraberinde hastalok ve zararhlarla mocadele daha etkin olarak saglanmalo, koruyucu hekimlik her ac;oclan claha ekonomik olacagondan hastahk ve zararlo gelmeden tedbir alonmalodor. Hayvancolokla ilgoli yeni bor fiyat politikaso olu~unolarak aracolaronadan kaldorolmalo, esas kazanmaso gereken yeti~tiriciler olmalodor. Sivas Damozlok Koyun K~i Vet.istiricileri Birligi olarak bundan sonraki yollarda belirli pcriyotlarda dergi yayonlayacagoz. Bu vesileyle sorunlaroonozo ve koyunculukla ilgili olan her ~cyi cvlerinizc kaclar ula~t oracagoz. Bu dergide zaman zaman sizlerin de istcklcrinil ve gor0$1erinize yazolaronozla yer vercccgiz. Ayroca bu dergimiz taromla ilgili olan boton kurum vc kurul u ~la ra dagotolarak bir anlamda ilctijim vc ctkilcjim de sag lanmo ~o l acaktor. Gelecegin Olkemiie, S i vas' omo ~a ve Oreticilcrimize gozellikler getirmesi dilegi ile saygolaroono sunuyorum.

8 Turn yeti~ ti r i c i ler i rniz arasmda i le ti ~ i rn ve bilgi deg i ~ i rni n i n saglanrnas1 ve h1zlandmlrnas1. Kamu k urul u ~ l an ve karnuoyu nezdinde hayvancd1k sektorunun ternsil edilmesi ve gor O ~ I eri n in savunulrnas1. ilimiz genelinde hayvanci11k sektorunde yetkin kendine guvenen, yeti~tirici l er kazandmlmas1 ve sektorun buyuyen, global ol<;:ekte rekabet<;:i bir yaplya kavu~ turulmas1. Teknolojik ve analitik yeni liklerin takip edilrnesi, yeti~ ti ric i l erirn i zle pay l a~ ilrn as 1 ve kal itenin yukseltilrnesine i li ~k i n ara~ t1rrnalann yap1l1p desteklenrnesi. Sektorde di.irlist rekabetin kollanmas1 ve hayvancd1k kalitesinin ge l i ~tiri l rnesi ve korunmas1. Hayvan ve hayvansal uretirn, tuketirn ve ihracat1n arttmhnas1 i<;:in <;:aba harcanrnas1. U lusal hayvancd1k birl ikleri ile o rtak l a~a <;:a l 1~ilmas1. Yeti ~tiricileri rn iz i n gu<;:lendiri lrnesi ve ilimizin kal k111mas1na katk1da bulunrnak arnaciyla yeni proje, yontem ve modelleri n gel i~tiri lmesi. Tum Turkiye'de ilirnizin ku<;:likba~ hayvancd1k alanmda yenilik.yi ve oncu c;al 1 ~ rn alan y l a c;:ekim rnerkezi haline geti ri I rnesi. Yeti~tirici l erim i z i bilgilendinnek ve bilin<;:li yeti tiriciler kazand1rmak. ilimize ozgu kaybolmaya yuz tutmu ~ k uc;: Li kba~ hayvan 1rklann111 korunmas1n1 ve <;:ogalrnas1n1 saglamak. Ku<;:Likba~ hayvan yeti tiriciligini gel i ~ti rmek ve gu.,:lendirrnek Birl igimizi Sivil toplum kurulu lan arasmda en iyi ve duzeyli seviyeye c;:1karmak. Yeti~tirici l erirn i z i n acil nakit ihtiyac 1111 ka r~ilama k suretiyle satil1k hayvanlann1 degerinde al1p pe~ in odeme yapabilecek bir Oretici Marketi kurmak. il Merkezinde tam donan1rnh bir binaya yerle~e re k i.iyelerimizin bu!un i ~ l eri n i rahathkla yllrlitebilmek.

9 So vas iii Damozlok Koyun K~i Yeti~tiricileri Birligi 7 ki~ilik Yonetim Kurulunun ~ ki ll enonesi sonucunda ku rulonu? olup en az 25 Uyenin o l u ~mas o scnucu kurulu? genel kuru luna gilmi~ ve I & tarihinde 3 yo I sore ile gorev yapacak YOnet ion ve Denetim kurullarono olu?furmu~tu r. 1-Birl ige ail bir ~a lo?ona cfisi kiralanmo~ ve gerekli malzemeler salon alonmo~tor. 2-Birligin faaliyetlerini tanot oco br~ur ler vc a fi ~ le r hazorl a nmo~ olup, ilgili yerlere da go to lmo~tor. 3-Bi.iyOk gli(iuklcr i ~cri sindc Orctimleroni devam ettirmekte olan oyelerinizin sorunlarono yeronde oncelemek amacoyla; kupcleme stireci ic;:erisinde yet i ~t i rici l erimiz ve yerel idarecilerle bilgi alo j verij i yapol on o ~ t or. 4-Birligimize kayotlo yetijtiricilerin hayvanlarono kayot altona almak amacoyla ilgili kulak k(lpcsi i onal eden finnalarla gorliji.illip teknik jartnameyc uygun fiyat teklifleri alonop en uygun teklifi veren firma ile kupealoon baglantoso yapolmoilor. Sivas Oam11lok Koyun Ke(i Ycli~tiricileri Birligi bir sivil toplum kurulu~udu r. Cagda~ topluon o lonanon gere{\i o lan orgotiu toplum a n layo~o, y ollardan b~ri geleneklerimiz arasonda olan vc belko de Turkiye Cumhuriyeto Devleti'nin temellerini atan yardoonla~ona, dayanojma ve "bir liktcn go~ dcgar" zihniyetinin daha sistcmli ~alo jmas o scnucu cluj ol'lujtur. Bu bir ihtiya<;tor, bir gerekliliktir. Yetij tirici birlikleri Turkiye Cumhuriyeti'nin kurulu~ ilkesi clan "Muasor medenoyetler seviyesine ulajma" di.iji.incesinm Anadclu halkonon duyarl ol ogo ve c;aloskanlogoyla ve hatta dlinya medcniyetlcrinc 'i'k tutan BiRliGiMiZ oncu fikirleroyle buluiffiaso sonucu ortaya ~okan kurulujlardan biridir. Sivas tarihindc ilk kez, koyunculukla uijraian yeti~ti ri c il cri n tcspiti yapol mo ~ vc bu yeti~ti ri c il cre a it hayvan sayoso be li d~ nmis olup; birlik i.iyesi olonak i~in one siiri.ilen ~artlardan bon olan nayvanlaron a~olo olmaso jarto ile de tum yeto~torocol~re. hayvanlarona ajo yaptonnaso sagla nmo~tor. Bu da tcpluon saglogo a~ o sondan biiyi.ik bir hizmettir.2009 sayomo itibariyle mevcut i.iye sayo moz 3255 k i~i olup, bu uyelerimize ait 3&&.451 kti<;ukbai hayvan on a~olo c lmasoyla insan saj\logona bo.iyilk bir hizmel sunulrnu}tur. K ii~okbaj hayvanlara uygulanan kimliklendirme ijlemi ile hangi hayvanon kime a it oldugu, kimden alo nd o~o, kime satoldogo kontrcl alt onda tu t u lmu ~ cluyor. Ay roca birligimiz tarafondan kayot altona alonmamo}, kiipesi olmayan koyunlaron satojo yapolmadogondan, son or boigelerden ka~ak olarak getorilen, men*' bolonmeyen, hasta hayvanlaron sato~o cngellenmi~tir. FAALi YETLERiMi z Halk elinde kii ~u kbat nayvan oslaho projesi (Kangal Akkaraman lrlu ).. Bu projede olomize a it Kangai-Akkaraman.!'k.o koyun consono~ oslaho ve geli~torilonesi adona Kenya Selc;uk Unoversoteso Veteroncrlik Faku l t~s i tarafondan yapolan a ra~torma vc gelot torone faaloyetlerine destek o lunmu ~tur. Bu baglamda, 5 yol.sure ile yapo.la: cak clan prcjenin 4.senesindc, 33 i~letmedc prcje koordonatono bor tooteknist veleriner gozetiminde oslah (alolmalaro devam etmektedir. Koyun y e t i ~ li r i ciligi egitim projesi. Avrupa Birligi ve Tlirki yc Cumhuriyeti dcvleti tarafondan fon,mse edilen, devlet planlama tejkilatonon koord inasyonunda borligimiz tarafondan yoriitoien Kcyun Yeto~toriciligi Egiu.m ~rojesi, Havuz Beldcsinde 6 ay surcyle uygulanmo~tor. Bu sure o<;c rosinde uzman nocalar tarafondan Havuz Beldeso ve ~evre k<iy Jerden gelen 100 den fazla yct i ~ t i ri cim izc kcyun ye ti ~ t ir icil! g i konusunda haftada iki gun olmak tizere toplam 192 saat egotorn verilerek sonavlaro yapolmo~ ve bu siirenon sonunda da I 00 yeti~i r icimizcscrtifikalaro vcrilmi?tir. Birligimizin kuru lusunda beli rl ~d ijji. a~~ ac~~ ~ dogru l~ usu~d~ ilimizde hozla azalan kcyun vc ke~ o yeto~t or o c o log ono n esko vcl'lmlo gtinlerine donmesini sajjlayac,,k projeler llrctilmektedir. Kurulu~muzdan bu yana yetojtoricilerimizle yapugomoz isti~relerdcn elde clligimiz sorunlaro gidcnnek amacoyla hali hazorda yeni projelerle de hizmet veronek ama(lanmojtor. Ki mliklendirme (Kupeleme) Ca l o~ma l aro ilimiz tarihinde ilk kez koy koy dolajolmoj ve ge r~ek anlamda bir envantcr ~okarolmo~, koyun vc k~i yctijtiriciligi ile ugrajan yelo~tiricilerimil belirlenmo~ ve destekleonelerden faydalandorolmostor yol onda yapol;m sayomda 2927 uyemit c ait kcyun- ke~ i ye kope takolarak kayot altona alonmos ve 5 Tl / baj olan desteklemelcrclcn faydalandorolmo~tor yolonda yapolan kupeleme sorecinde ise rnerk~z il~e dahil tum il~elerim i zde yapolan tespotle 3255 iiyeonize aot k.oyun ve ke~ i ye kopc ta k o lm o~ ve llyclerioniz,9 TL. I b a ~ olan okonco desteklemeclen fayda l a ndor olon o ~ tor.

10 Mehmet KAVA Sivas I t T a rt m M il d il ril = Tarom sekt5ri.i, geli~m i $1 ik dlizeyleri ne olursa olsun ttim ulkelerin ekonomik hayat nda onemli bir role sahiptir. Tarom sektoru toplumun gtda ihtiyacm ka r~ d ayan beslenme odakh bir sektor olmas1111n yanmda g da i.iri.in ve hammaddelerini i.ilke sanayi sektorone kanalize eden, bu sayede isti hdam ve sektorel ihracat unsurlaro ile gayrisafi tilke hastlasma onemli karktlar saglayan gerek sanayi le~m i ~ ve gerekse sanayile$mekte olan toplumlar i(i n vazgec;;ilmez bir sekt5rdur. Bu unsurlarm en onemelilerinden biri de hayv<mcd k ve all sektorli olan ko~ukba$ hayvan yeti~tiri c i ligid i r. Genel olarak Avrupa memleketlerinde bir taraftan topraktan fazla ve kazan~ h Uri.in kaldtran entansifrarom sistemi, diger taraftan et stgm yet i ~ ti rici li ginin onem kazanmast koyunculukta birduraklama yaratml$111. O rnegin Almanya' da koyun say s htzla azalm $111. Buna kar$t hk Fransa'da kimi arozah, kire(li topraklarda koyunculuktan ba~ka tarun olanagt bulunmamast nedeniyle koyunculuk ekonomik degerinden fazla bir ~ey kaybetmemi~ti r. Fransa ve italya gibi Akdeniz i.ilkelerinde daha ~ok sot tipi koyunculugun geli~tig i, bag-bah(e rarun yapdan bolgelerinde bu tip koyunculugun ekonomik yap i(inde yer ald ii g5ri.i l mektedir. Balkan ulkelerinde de ay 111 ~ek ild e Meri nosc;;ulukt<m ziyade slit ve kuzu verimi Ozerincle daha ~o k durulmaktadtr. Bulgaristan'da Merinos koyunlarondan bile onemli miktarda slit sagtlmaktadtr. italya ve Fransa'da koyunculuk ~a h~ma larond a slit ve kuzu uret imi son Sllalarda yer ahr. Bulgaristan ve Yugoslavya'da ise bir yandan Merinos yeti$tiriciligine i)nem verilirken, diger yandan si.it ve dol verimi yoksek koyunlar da yet i ~t i rilmektedir. Tlirkiye'nin koyun varhgma bakt g m zda; koyun varhg gitti k ~e azalmaktadtr yt linda olan koyun varh S' 2006 ytltnda 'e du ~mu~to r. Hayvan ba~u1a verimde ise kayda deger bir artt$111 olmad g bilinmektedir. Olkesel b ir tslah program olmakstzm hayvan ba$ma d u~e n verimlerdc bir art olmast zaten beklenemez. Tlirkiyc'de yerli I ~ =-- -

11 koyunlann oslaho ile ilgili ozellikle unoversilcler ve ara~11 rona kurumlannda bir<;ok <;alo~ma yapo l mo~or. KoyunculukTOrkiye i<;in vazge<;ilmez bor hayvan sal Orelim koludur. TUrkiye gibi cografo yaponon boyok oranda daglok oldugu ve laromon buyllk oi(ode c k sl a n si f ko~ull a ra dayalo yapold ogo Olkelcrde koyunculuga a hcrnalif bulmak zorclur. Ozclli klc Orta Anadolo blilgesi ku ru tanmon yapoldogo, sulama olanakla ronon ko sollo oldugu bir bolgedir. TOrki ye'de yem bilkisi Oreliminin diger (olkelere gore maliyeli fazlad or. ili mizin de i~er i ~inde bulundugu Orta Anadolu bblgesi tipik karasal iklimin hokum sllrdugli bir bolge olup yollok yago~ miklan hem <;ok du~u k hem de duzensizdir. Bu sebcplcn blilge meralan genellikle <;ok zayof olup daha zoyade koyunlaron otlalllmasona uygundur. Bolge halkoo11n koyun eli ve siililne olan lalebi yukseklir. Bolgede urelilen koyun soionun buyok bir kosono (Ok sayoda mandora tarafondan inek sutilnun en az iki kalo liyatla loplanmaktador ve ozellikle kalilcli pcynir Oreliminde kullanolmaktador. Biz il 1anm mudli rlugi'l olarak ilimiz i<;in koyunculugun llneminin farkonda logo i<;erisinde ilimiz koyunculugunun geli~li ril mesi ne yc>nelik bir cok cal o ~ mayo vc bi r kosmo Olkemizde ilk t ~'$kiledcn projcyi hayata gc<;ird ik ve gec,:irmcyc dcvam ediyoruz. Bu calo~ma l ardan ~imcli sizlere kosaca bahsetmek isliyorum. Bu proje ve ~alo~alar; ilimoze ozgu bor deger olan Akkaraman orko Kangal topi koyun orkomozo korumak ve geli~tirme amacoyla uygulamaya koydugumuz, Akkaraman orlu Kangal tipi koyun ye t i~ t iricili gi projesi; Proje kapsamonda 18 yeli~liriciye koyun sa-yolarona glire 50 adel koo; ada yo kura usulu dagotolrno ~lor. Prnje ge ro;ekl~rn e orano% 100 o lmu~ t ur. Ham ladogoono.: bu proje bakanlogom11 1arafondan uygulamaya konulan Halk Elinde Ycrell rk laro n lslaho projcsinc csin kaynago olmu~ lu r. Projcnin gcli~t i ril crc k devam ettirilmesi amacoyla AB hibe fonlarondan yardomoyla proje revize edi lerek sunu l mu~l u r. SIVAS ll TARIM MUDURLUGU INTERNET ORTAMINDA t 7 4 I I ALO TARIM B Siiru Bakocoso Projesi; Ulkemizde bir ilk l~il eden Suril Bakoco~ o Projesi ilionizin suril bakocoso ihtiyacono ka~olamak vc suru bakocologono asol meslek haline getirmek amacoyla uygulamaya ko nulmu ~tu r. Bu kapsamda suro bakocolarona 15 gun sureyle egilim veri lerek egilimde ba~aro l o olan 31 suril bakocosona sertifi ka ve ri l on i ~ li r. Proje gcr(ck le~me orano % 100olmu$lur. Mera oslah ve amenaj mano projesi; il imiz hektar o;ayor-merj arali>i ile top! am arazi varlogomozon %42 sine kar$o lok gelcrek o;ayor mera alanlaromoz olkcmizde onemli bir yere sahiptir. Yapolan yanlo~ uygulamalarla nc yazok ki <;ayor mera varlogon11z gunden gune 1chlokelere maruz kalmaklador. Yapmo~ oldugumuz mera oslah ~alo~malaro ile bu lehlikcleri bertaraf ederek meralaromozon kalilesini ve alanono arttormaktayoz. Genet bot<;e kaynaklo mcra oslaho vc amenajmano projesi kapsamonda suni mcra lcsisi, mera oslah <;al o ~ma l aro ve oil alma kurslaro dozenlenmekledir. Mcra Alanlaro i ~in Sac imalattan Soval Yapomo P rojesi; ilimizde hayva n bcslcnmcsinde onemli bir rol oynayanmeralaroon ozon su kaynakla ronon elkin bir bio;imde ku llanom onon saglanmaso ve hayvancologon geli~li ri lmesi i<;in, yak l a~ o k 1500 adel so val yapolarak kliylerimizeclagotoldo. Ot Borsaso Projesi;il Tarom MOdurlugumiiz olarak halkomoz i<;in son derece onemli olan Sivas Tarom ve Korsal Kalkonma Stralejik Planlaro dogruhusunda bu projeyi hazorladok. i~1e bu prore ile haya1a g~irilen ve ulkemizde bir ilk t~kil eden Kaba Yern Ot Borsasoyla; itimizin hayvancolok polansiyclini artormak, daha ucuz besleme kaynago olan kaba yemden faydalanmak ve birim alandan daha fazla geli r elde etonek aonacoyla hububa1 urelion inden onomklln olan en yuksek oranda vazge(ip dckara dana fazla gelir ge1iren kaba yem Oreliminin arlorolonasono saglamayo amao;ladok. ilimizde; ot Urelcn ~i fto; il cr ilc ot almak isteycn vatanda$1aron bulusacaklaro, pazarlok yapacakla ro bi r borsa btolunmamaklaydo. Bu baglamda Sivas Ticaret Borsa~ bonyesinde faaliyet glisterecek olan Kaba Yem 01 Borsa~o sayesinde yonca, korunga, fig. ~yor olu vb. ol salmak isteyenlerin aloco, almak isteyenlerincle satoco bulmak konusuncla sokonto ya~madan, OrOnlerin hak cnigi degcr de alma ve sa1ma imkano aynca sitesini hazorlayarak borsayo dojilal onama la~ o do k.aynca uyguladogomoz yem bolkileri projesi ole 2007 yolonda uygun fiyala yem bilkisi 1ohumu leon in edilerek c;:itc;:ilerimize dajjololdo vc bu sayede ~i ond iye kadar hektar olan ekilis alanomoza ilave sadece 2007 yolonda hcktar c k i l i ~ yaptorolarak loplaoncla h e ktarekili~a l a noon o z oldu. Aynca 2008 yo lo nda il ionizdeki!loon kli <; Okba~ hayvanlara kulak kopcsi takolma i~ l emi lamamlanarak kayot altona ahnmo~tor Yukarda belirtligim ~ahsmalar gelecek yollarda da artarak devam edecek ve Sova~ hayvancohgo dahilinde ilimiz koyunculugu dah~ da geli~ektir.

12 Prof. Dr. Behi ~ COSKUN Se l ~u k Oniversitcsi Vctcrincr Faktiltesi Konya Tanm ve Ktly i ~ l eri Bakanlig1, Tan msal Ara~u rm ala r Genel MOdOriOgi.l (TAGCM), 2005 ydmda iki 1rkla ba~latlp daha sonra 12 ~rka ~ kartm l $ oldugu ttalk Elinde K U~Okba~ Hayvan lslah Projesi" Olkemitde ~u ana k~da r yapdan en kapsamli ve dogrudan koyun yc ti ~ t iricilcri ile birlikte yur\jtoicn bir projedir. Akkaraman, Morkaraman, Kayra, Karayaka, Anadolu Merinosu, Karacabey Merinosu, Hem~in, P~r l ak, ivesi, Ankara K~isi ve Kangal Akkaraman ~rklann kapsamaktad~r. Her bir proje booo dam zl k koyun ve 300 k~ olmak uzere toplam &300 koyun ile yurutulmektedir. Proje ~ok kritik bir zamanda ba$1alllm $llr. Akkaraman gibi koyun varlig m z n en t;ok buyuk bir bolumunu olu~uran 1rkta bile yogun melezleme bask s nedeniyle saf so ruler bulmak zorla}m'~" KIVIrCik ve SakiZ g1bi t;ok onemh gen kaynaklanm1z, yeterli buyokiukte saf suruler bulunamad gmdan t;ok stenmesme ka~11ik projeyedah l edilememi~lerd~r. Sahada yeti~tiricilerimizin kulaktan duyma metotl.ula kontrol>ut olarak yapllklan geli$i giizel mclezlcme t;ali~malan karmakan$ k. nc oldugu belli olmayan stirulerin ortaya t; kmasma ncdcn o l mu~tur. Tiirkiye'de koyun slah1 ile ilgih projelere incelendiginde, t;ojjunlukla yerh rklarnn121n do~ok verimli olduklan varsay1m1ndan hareket edikhgi ve bir ya da b~rkat; yabanc1 koyun 1rk1 ile melezleme yaparak s(lt, dol verimi, ve et verimi bak1m1ndan daha vcrimli bir ~rk gcli~ti rmeye yoneldikleri goroior. Bu t;ali$malar sonucunda Cumhuriyctin ilk y llarmda lckstil sanayisinin ihtiyat;lanm ka~1lamaya yonclik yap1lan melezlemelerde Anaclolu ve Karacabey Merinoslan gibi Gstlin ozellikli ~rkl ar ge li ~ ti rilm i~tir. Daha sonralan da Tahirova, Stinmez, Bafra, TOrkgeldi, Ac1payam gibi baz t iple r ge l i~t i ri l misti r. Hu tiplc yctistiriciler taraf1nda11 benim;enerek, baz boigelerde oncmli sayda.-a ulasn11slarclir. Yapdan bu ~al smala r Olke koyunculugumuz i ~in oncmli zengi nliklcrcl ir. Ancak, sahada benzer }Ckilde yap1lan kontrolsuz melezlemeler yerli hayvan Halk Elinde Koyun lslah1 Projeleri ve Kangal Koyunu

13 orklarunoz i~ i n t;ok onemli bir tehdit olu~turma ktad or. Yerl i orklanmozon Ustiln y6nlerini i:\n plana ~o ka rm aya yonelik ~a lo ~ma l ar ya GOk az sayodador ya da sllreklilik arz etmeyen kosa vadeli projelerdir. "Halk Elinde KG<;ii kba~ Hayvan lslaho Projesi" kapsamonda ~u ana kadar elcle edilen veriler o~ogonda, seleksiyon ve oslah <;alo~ma l an ile listi.in verimli hatlaron elde edilebilecegi yi:\nllnde i:\nemli variasyonlaron varl ogo gi:\zlenmi~ti r. Bu varyasyonlaro kullanarak kosa vadecle seleksiyon c;;alo ~malaro ile kosmi ilerlemeler yapmak mumkgndgr. Fakat oslah projeleri sureklilik, titiz c;;a lo ~ma, cicldi taki p isteyen <;a lo~ma l ardor. Bu nedenle kosa vadeli olarak takip edilen bilimsel projeler yerine ye ti ~ ti ricilerle birl ikte ve yet i ~ t i ric i I ere oslah <;a lo~malan ojjretilerek yapolan uzun vadeli c;;alo~mala r dan daha iyi sonuc;; alo nacago go rii ~Ondey i m. Yerl i orklaromozon oslaho ve kortonmaso, sadece on laron verim ozelliklerini artwnak a<;osondan degil ayno zamanda verimleri du ~Uk kalsa bile kalitesiz meralaron ve bitkisel uron lerin degerlendirilmesi, yeti~t i rild i k l eri <;evredeki olumsuzluklara k a r~o diren<;li olmalan ve ileride yapolabilecek mantoklo melezleme c;alo~ma l annda temel genetik materyal olarak degerlendirilmesi gibi gelecege y6nelik kaygolar it; in de gerekl idir. Proje lideri olarak gorev yaptogom " Kangal Akkaramanon on Halk Elinde lslaho projesi".,:er.,:evesinde oncelikle, Kangal Koyununun ozelliklerinin tespit ed ilonesi ile ilgili c;a lo~ma l ar ya polm o~lor. Projede ilk tespit ecli len rakamlar ile literallir verileri arasonda onemli farkloloklar goz lenm i ~ ti r. VOcut oi~o i eri, canto agorloklar, dol verimi, yapago ozellikleri vc verimleri ile sot verimlerinde literati.ir bilgilerle kan l a~ tor olamayacak kadar onemli farkloloklann oldugu gozlenm i~tir. Bu bulgular ve oslah c;a lo ~ma la ro ile ilgili diger bilgileri gek'cek sayolarda sizlere sunmak Ozere, Sivas Koyun Kec;;i Yet i~t i ri c il er Birligi tarafonclan yayonlanacak olan Uzunyayla isimli dergimize yaym hayatma ba~ l arken b a~a ro dileklerimi sunar, dcrginin ba~ta Sivasolmak Uzere ti.im Ulke koyunculuguna hayorlar getirmesini dilerim.

14 insanlaron ti.ikettigi si.iti.in nerecleyse tamamo ve etin % 50'si koyun, ke~i, so~or gibi ~ift l ik hayvanlarondan saglanmaktaclor. Koyun, k ~i, sogor gobi ot<;ul hayvanlar, diger ~iftlik hay vanlarona gore beslenme zincirinde insanlara rakip olmaksozon le<cih edolmcyen bitkisel kaynaklaro tiikete rek kaloteli hayvansal i.iriinlere donoitormektedirler. Bu orimlerin onemi ve pazar payo ulkemilde (Ok yuksek olup, insanlaron dengcli bcslcnmesinde <yok bto yok clcgcrc sahiptir. yoyor-mera gibi clogal kaynaklar hayvan yemleri i <;in en ucuz potansiyeldir ve di.inya i.izerincle uygu lanan Oreti m sistemlerinin temelini te$kil ederler. KOYUN YETiSTiRiCiLiGiNiN AVANTAJLARI 1-Koyun Orunleri: Koyunlardan eldc edilen yapago, lanolin, sot, et, deri, o<; organlar ve organik gubre gibo urunler dunya ticaretinde onemli yer tutar. Bu uronlerin miktar ve kalitesinin Jrtorolmaso, elde edilmesi ko lay oluj>, Orctim vc i$1enme tekniklcrinin gcli~ti ri l mesi de yatoroon olarak do ~Onll lcltiglinde clu ~i.ik maliyetlidir. 2-Ya$ama Alanlaro: Koyunlar yeryozonon btitun boigelerincleki iklim ve bitki llrt(isu kqiullaronda ya- Y.Do~.Dr. Esad Sami POLAT Scl~uk 0. Vctcriner Fak. Hayvan Besleme ve Beslenme H ast. Anabilim Dalo/Konya ~ayabil i rlc r. U lkcmizi n sahip oldugu cay or ve meralarda, tarom yapolan ve yapolamayan alanlaronda bile koyun yeti~toricili~i yapmak miimkundur. 3-Besin Zincirindeld Yerleri: Koyunlar beson maddesi olarak hemen her tur ve olgunluktaki bitki tiirlerinden {~itli agro-endustriyel atok maddelcr ve yan urunlere kadar hemen her kaynago clegerlendirebilirler. 4-0ron Olu~turabilmc Kabiliyctlcri: Oigcr hayvan torlerinin besin onacldcsi o larak yararlanamayacago organ ik macldeleri, kal iteli hayvansal protein ve Oriinlere doni.i? tllrorler. S-Meradan Yararlanma Kabiliyetleri: Koyunlar en avantajlo me<a hayvanodor. Anatomik ve fizyolojik yapolaro onlara c~otli ustunlukler vermi~tor. Bu yapo sayesinde ~yor ve meralardan (ok oyi yararlanor, bitki koklerindcn, yumrulardan, aga<; yaprak ve gtlvdelcrinc kadar her ~eyi yem olarak degerlendirirler. 6-Taromsal Orctime Katkolaro: Ko yunculuk vc tarunsalliretim beraber yapolcl ogoncla besin onaddesi cltino ~OmO, topragon zeng in le~tiril mesi, biiylece (evre ve kaymklaron kononmaso ve en uygun kullanomo yonlerinden geli~mi~ ve geli~me kte olan Olkeler i~ in yararlo bir Oretim?ekli ve i ~ koludur. 7-Aile Biit~csine ilave Katko: Koy lerdeki dar gelirli ailelerin koyun yeti$ti riciligi sayeslnde elde etti kleri Orilnlerle claha iyi beslenebilmeleri nin yano wa aile bot<;esine ek gelir saglayabi lmcleri mumkundlir. 8-Koyun Yeli~tiriciliiinin Ekolojik Yararlaro: Koyunlar <;evrenon ve ekolojik dengenin korunmaso ve yeniden tesisonde ~ derece yaralo hayvanlar olup, ormancologon geli$ tirilmesindc, aga( tohumlaronon e kilmesinde, gereksiz bitkilerin ve ya bani otlaron ortadan kaldoro!masoncia, orman yangonlaronon llnlenmesinde, su ve topraga k a ro ~<l n endostriyel ki rliligin lcmizlcnmcsinde, yaban hayalonon korunmasonda vc gcli j tirilmesinclc koyunlardan yararlanmak momkondor. Olkemizde ko yun yetijtoriciligi son yollarda maalesel hasar gbrmli~tur. Koyun sayoso a<almo~, bu ijten g~imini te<nin eden ins<jnlaron sosyal vc ekonomik durumlaro kotul~miitir. Yukaroda sayolan yararlarono vazg~ilmez ve baika turlu teonin edilemez olarak gordoguon(oz koyun yetii ti riciliginin oneminin yeniden anlajolmaya ba~ l an onason o memnuniyctlc kar~ o loyoruz. Koyun yeti~t i ri c il igi nin yeniden yaygonlajarak daha iyi seviyelere gelmesi i<:in dikkal edilonesi gereken konularo ()zel olarak a~ag od a sunmaktayoz.

TANITIM. Faaliyetlerimiz

TANITIM. Faaliyetlerimiz @[>8 C3 @0>7: :08 ;090>7?38@Z>[?38@Z> >0=A Y&) !5HPHN?HMSHUHS" 0GSHT. :H!SVULXHU 1DG# ;Q.(&$+ 8"#" NDX$0PMDSD @. (& )&-(,-)!( 6DU" 4. (& )&-(,*( BHE. KUUR.$$WWW#UDSODMELS#QSJ

Detaylı

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR?

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? TEMMUZ 2012 TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? T ürkiye art k daha az tasarruf ediyor. Bunu hem uzmanlar vurguluyor, hem rakamlar do ruluyor. Yurtiçi tasarruf oranlar 20 y l önce yüzde 25 lerdeyken bugün

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI K KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI Ýzmir 2 Caddesi, No.44/8 Kýzýlay, Çankaya / ANKARA Tel: (312) 419 42 43 Faks: (312) 418 83 42 e-mail: info@konev.org.tr www.konev.org.tr YA N I N V Ý Z Y O N N O U

Detaylı

Kendi ya m zla kavrulduk

Kendi ya m zla kavrulduk ORGAN ZE SANAY GAZETES ARALIK 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 5 de efik ÇALI KAN 10 da Arzu AKAY 6 da Atilla ÇINAR 16 da Veli SARITOPRAK 15 de Gülin ARKUN 20 de Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel

Detaylı

Türkiye İMSAD ın Değişimi Kentsel Dönüşümü Etkiliyor

Türkiye İMSAD ın Değişimi Kentsel Dönüşümü Etkiliyor Türkiye n aat Malzemesi Sanayicileri Derne i/association of Turkish Construction Material Producers Ekim 2013 Say 15 Türkiye İMSAD ın Değişimi Kentsel Dönüşümü Etkiliyor 2 BAŞKAN IN MESAJI DÜNDAR YET

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

h?vatirim Cl Nisan 2009 --- K. EVREN BOLGUN

h?vatirim Cl Nisan 2009 --- K. EVREN BOLGUN K. EVREN BOLGUN h?vatirim --- Cl Nisan 2009 KRIZDE RiSK YONETiMi VE KORUNMA STRATEJILERI 2009 yllma ki.iresel krizin golgesinde giren di.inya ekonomisi, krizden c;:1k1~ yollarm1 ar1yor. Bu donemde en fazla

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 2008 Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı internet sitesinde (http://www.sgb.gov.tr) yer almaktadır. İÇİNDEKİLER I- 2009 YILI

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri Raporu

Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri Raporu T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLI I ORMAN GENEL MÜDÜRLÜ Ü Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri Raporu Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanl ANKARA ORMAN GENEL MÜDÜRLÜ Ü Gazi Tesisleri No lu Bina,

Detaylı

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt ORGAN ZE SANAY GAZETES A USTOS 2010 1 Abdullah ÇÖRTÜ 8 de efik ÇALI KAN 13 de Arzu AKAY 6 da Atilla ÇINAR 5 de Yalç n SÖNMEZ 10 da Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü

Detaylı

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k ORGAN ZE SANAY GAZETES HAZ RAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit

Detaylı

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN.

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN. ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 2009 Y l Nobel Ödülü ve Ostim 5 de efik ÇALI KAN Dolar, Avro ve Alt n 8 de Arzu AKAY Sahaday z 6 da Atilla ÇINAR Teknik resim art k neredeyse her ey 16

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Bankac l k sektörünün verdi i. Küçük ve Orta Büyüklükteki letmeler. Kredisi takibe dü en KOB say s 200 bini a t

Bankac l k sektörünün verdi i. Küçük ve Orta Büyüklükteki letmeler. Kredisi takibe dü en KOB say s 200 bini a t ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2010 1 Abdullah ÇÖRTÜ 17 de efik ÇALI KAN 17 de Arzu AKAY 15 de Atilla ÇINAR 9 da Veli SARITOPRAK 16 da Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü

Detaylı

YEREL YÖNET MLER VE SPOR

YEREL YÖNET MLER VE SPOR ÖZET Dr. Eyüp ZENG N Dr. Cemal ÖZTA Spor, yenme ve ba arma gibi insan içgüdüsünün tatminini amaç edinen, belirli kurallar içerisinde yap lan, rekabete dayal, sosyalle tirici, fiziki, zihni ve ruhi hareketler

Detaylı

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu)

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu) 2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý (TBMM Genel Kurulu) 13 Aralýk 2010 T.C. 2011 YILI T I (TBMM Genel Kurulu) Me e M K Maliye Bakan 13 ral k 2010 1 2 ay n Ba kan e erli Mille ekilleri 15 Ekim 2010 tarihinde

Detaylı

Batman daki temaslar kapsam nda

Batman daki temaslar kapsam nda ORGAN ZE SANAY GAZETES A USTOS 2012 1 e k ÇALI KAN Dünya ekonomisindeki krize asimetrik yakla mal y z. 2 de Bat dan gelip do u ya yat r m yapana te vik Kalk nma Bakan Cevdet Y lmaz, Bat dan gelip Do u

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay SAN HAZ RAN 2009 Say : 52 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür BASINDA Kalk nma Yaz leri Sorumlusu Necdet AH NKÜÇÜK

Detaylı

Yerli üretimi devlet de benimsemeli

Yerli üretimi devlet de benimsemeli ORGAN ZE SANAY GAZETES EK M 2010 1 Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit GÜÇLÜ Prodüksiyon :

Detaylı

EK M 2011 OSMAN SARAÇ ALTINA TALEP SÜRECEK Mİ?

EK M 2011 OSMAN SARAÇ ALTINA TALEP SÜRECEK Mİ? EK M 2011 OSMAN SARAÇ ALTINA TALEP SÜRECEK Mİ? ALTIN PİYASASI NEREYE GİDİYOR? Eylül ay n n ekonomi gündemine damgas n vuran konulardan biri ku kusuz alt n n seyriydi. A ustos ay n 1.757 dolar/ons seviyesinde

Detaylı

Haber Biilteni. Yonetim Kurulumuz Saym Cumhurha kam Tarafmdan Kabul Edildi. BUYDK c;ifrc;i MiTiNGi 29 HAZiRAN 2000 TARiHiNDE TEKiRDAG'DA Y APILDI

Haber Biilteni. Yonetim Kurulumuz Saym Cumhurha kam Tarafmdan Kabul Edildi. BUYDK c;ifrc;i MiTiNGi 29 HAZiRAN 2000 TARiHiNDE TEKiRDAG'DA Y APILDI TMMOB ZlRAAT MUHENDlSLERl ODASI Haber Biilteni Haziran 2000 iki ayda bir yayunlarur Sayt: 47 Yonetim Kurulumuz Saym Cumhurha kam Tarafmdan Kabul Edildi Oda Yonetim Kurulu'muz, se~ilmesini kutlama, tam

Detaylı

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i 50. Y l nda Türkiye Bankalar Birli i ve Türkiye de Bankac l k Sistemi 1958-2007 Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 Yay n No: 262 Haz rlayanlar Yorum ve De erlendirmeler

Detaylı

EDİTÖRDEN. EK M 2012 Ostim Organize Sanayi Gazetesi 1. OST M' e yabanc ilgisi Bu ay OST M e tam anlam yla yabanc devlet

EDİTÖRDEN. EK M 2012 Ostim Organize Sanayi Gazetesi 1. OST M' e yabanc ilgisi Bu ay OST M e tam anlam yla yabanc devlet EK M 2012 Ostim Organize Sanayi Gazetesi 1 EDİTÖRDEN hracat Seferberli i Ekonomi Bakanl ve Kalk nma Bakanl koordineli olarak stratejik at l mlar yap yorlar. Uluslar aras Rekabeti Geli tirme Destek yönetmeli

Detaylı

ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER. 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL

ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER. 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL TÜRK YE VEREN SEND KALARI KONFEDERASYONU ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL TÜRK YE VEREN SEND KALARI KONFEDERASYONU 10 Ocak

Detaylı

B TK SEL ÜRET M VE HAYVANCILIK DERG S

B TK SEL ÜRET M VE HAYVANCILIK DERG S B TK SEL ÜRET M VE HAYVANCILIK DERG S Tarım Y l: 5 Say : 34 Ocak - ubat 2015 Zeytin ve zeytinyağı TAHIL HASTALIKLARI SÜT ÜRETİMİ ARTIYOR F YATI: 20 TL w w w.t a r i m g o z l e m.c o m Ç NDEK LER 07

Detaylı

Önsöz. oyuncaklar güvenlik özelliklerine göre çe itli ba l klar alt nda ele al yor, dikkat edilmesi gereken

Önsöz. oyuncaklar güvenlik özelliklerine göre çe itli ba l klar alt nda ele al yor, dikkat edilmesi gereken Önsöz Y l:49 Say :572 OCAK 2010 Sahibi Türk Standardlar Enstitüsü Ad na Tahir BÜYÜKHELVACIG L Genel Yay n Yönetmeni Ahmet PEL T Sorumlu Yaz leri Müdürü Y. Selim ÇELEB Yay na Haz rlayanlar O. Murat PERÇ

Detaylı