UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir."

Transkript

1 UYGULAMA PLANLARI Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir.

2

3 UYGULAMA PLANLARI

4 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Stratejisi hazırlık çalışmaları ilk olarak Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "Önce Çocuklar: Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi" projesi çerçevesinde Adalet Bakanlığı'nın koordinasyonu ve UNICEF'in teknik desteğiyle gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan çıktılar, 27 Ocak 2011 tarihli Merkezi Koordinasyon toplantısında son değişiklikleriyle onaylanarak Strateji Belgesi haline getirilmiş, Avrupa Birliği'nin mali, UNICEF'in teknik desteği ile gerçekleştirilen Çocuklar İçin Adalet Projesi [Türkiye'deki Çocuklar İçin İyi Yönetişim, Koruma ve Adalete Doğru (2005) ve Önce Çocuklar: Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi (2008) projelerinin devamı] çerçevesinde revize edilmiştir. 27 Aralık 2012 tarihli Merkezi Koordinasyon kararı ile revize edilmesi ve akabinde uygulama planlarının hazırlanması kararı alınan belgenin revizyonu Çocuklar İçin Adalet projesi kapsamında tamamlanmış ve uygulama planları hazırlanmış, revize Strateji Belgesi ve Uygulama Planları 27 Kasım 2013 tarihli Merkezi Koordinasyon Toplantısı'nda oy birliğiyle onaylanmıştır. Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesi Uygulama Planları, Yüksek Planlama Kurulu'nun 10/12/2013 tarih ve 2013/33 sayılı kararı ile kabul edilen ve 14/12/2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı nın 6 ve 7 numaralı stratejik amaçlarıyla uyumlu şekilde geliştirilmiş olup, belgenin, ulusal strateji ve eylem planı ile birlikte değerlendirilmesi uygun olacaktır. 08/06/2011 tarih ve Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin 2/c ve 8/i maddesi, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu nda belirlenen tedbirlerin yürütülmesi ve koordinasyonunun sağlanmasını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın görevleri arasında saymıştır. Aynı Kanun Hükmünde Kararname nin 35 inci maddesi gereğince ise; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne yapılan atıfların Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı na yapılmış sayılacağı belirtilmiştir. PROJE PAYDAŞLARI Adalet Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Türkiye Adalet Akademisi UNICEF Türkiye Bu kitabın yayın hakları proje paydaşlarına aittir. Aralık 2013, Ankara İletişim T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Dairesi Başkanlığı Tel: (312) UNICEF Türkiye Tel: (312) Ayrıntılı bilgi ve dokümana ulaşmak için adresini ziyaret edebilirsiniz.

5 Giriş Çocuk Koruma Hizmetlerinde Strateji Belgesi yaklaşık beş yıl süren ve birbirini takip eden önemli ve çok sektörlü çalışmalar neticesinde oluşturulmuş, 27 Aralık 2012 tarihli Merkezi Koordinasyon kararı ile revize edilmesi ve akabinde uygulama planlarının hazırlanması kararlaştırılmış ve 2019 yılına kadar izlenecek ulusal stratejik hedefler belirlenmiştir. Belirlenen stratejik hedeflere ulaşım yolları ise bu Uygulama Planı ile ortaya konulmaktadır. Uygulama Planı mevcut hali ile Stratejik Planın ortaya koyduğu neler yapılmalı? sorusunun cevaplarına ek olarak nasıl yapılmalı? sorusunun da cevaplarını ortaya koyarak Stratejik Planda rolü olan kurumlar için yol haritasını netleştirmektedir. Uygulama Planı, Stratejik Planda yer alan hedefler ve bu hedeflerin faaliyetlerini baz alarak her bir faaliyet için; uygulama adımlarını, her bir adım için süreyi, sorumlu birimleri, uygulama için gereken bütçenin hesaplanmasında temel teşkil edecek işi ve her bir adım için izleme göstergelerini ortaya koymaktadır. Uygulama Planları için en önemli bölümlerden olan süre için kesin tarihler yerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca kurumlara gönderilen tarih başlangıç kabul edilerek bu tarihten itibaren kaçıncı ay(lar)da neler yapılacağı gösterilmiştir. Bunun yanında, ekstra bütçe gerektirmeyen uygulama adımları için bütçe bölümleri boş bırakılmış, diğer faaliyetler için ise sadece bütçe hesaplamasında dikkate alınması gereken işlere yer verilmiştir. Tabii ki, kurumlar yıllık bütçe hesaplamalarını yaparken daha net verilerle ve o günün koşullarındaki fiyatlarla hareket etmelidir. Uygulama Planı, Strateji Belgesinin sorumluluk yüklediği kurumlar için yol gösterici bir eylem planı niteliğindedir. Zaman zaman kurumların bu uygulamaları gerçekleştirebilmek için mevcut yasal ve kurumsal yapılarını yeniden şekillendirmeleri veya yeni görevlendirmeler yapmaları gerekebilir. Ancak işbu Uygulama Planı hazırlanırken halihazırdaki mevzuatın izin vermediği uygulamalardan mümkün olduğunca kaçınılmıştır. Ortaya konulan uygulama adımlarının takip edilmesi ve yerine getirilmesi başta belirlenen kurumların sorumluluğundadır. Bunun yanında illerde İl Koordinasyonları, merkezde ise Merkezi Koordinasyon düzenli olarak Uygulama Planlarının hayata geçirilip geçirilmediğini denetleyecek ve belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlamaya çalışacaktır.

6

7 Kısaltmalar ASPB : Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bkz. : Bakınız BSRM : Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi CTE : Ceza ve Tevkif Evleri ÇEMATEM : Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Araştırma ve Tedavi Merkezi ÇİM : Çocuk İzlem Merkezi ÇHGM : Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ÇK : Çocuk Koruma ÇKK : Çocuk Koruma Kanunu ÇKM : Çocuk Koruma Merkezleri DB : Daire Başkanlığı EGM : Emniyet Genel Müdürlüğü GHSİM : Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri GSB : Gençlik ve Spor Bakanlığı HSYK : Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İK : İl Koordinasyon JGK : Jandarma Genel Komutanlığı KBRM : Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi KÖHDB : Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanlığı MEB : Milli Eğitim Bakanlığı MK : Merkezi Koordinasyon ÖDE : Ön Değerlendirme Ekibi Ör : Örneğin RAM : Rehberlik Araştırma Merkezi RİP : Resmi İstatistik Programı RTK : Risk Takip Kurulu RTÜK : Radyo ve Televizyon Üst Kurulu SHM : Sosyal Hizmet Merkezi SİR : Sosyal İnceleme Raporu STK : Sivil Toplum Kuruluşu SYDT : Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik ŞNT : Şartlı Nakit Transferi TAA : Türkiye Adalet Akademisi TBB : Türkiye Barolar Birliği TBMM : Türkiye Büyük Millet Meclisi THSK : Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TKHK : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu TÜİK : Türkiye İstatistik Kurumu TÜBİTAK : Türkiye Bilimsel Araştırmalar Kurumu UNICEF : Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UYAP : Ulusal Yargı Ağı Projesi YÖK : Yüksek Öğretim Kurumu

8

9 Stratejik Amaç 1 Toplumun ve devletin tüm kurumlarının çocuklara ilişkin riskleri önceden fark etmeleri ve gerekli yönlendirmelerle önleme çalışmalarının önemini benimseyerek desteklemeleri için anlayış değişiminin yerleşmesi ve böylelikle kurumların bu konuda daha aktif rol almalarını sağlamak.

10 1 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesi Hedef 1.1 Çocuğa hizmet veren kurumlarda çalışanların süreklilik arz eden bir modeli hayata geçirmek üzere riski fark etme ve yönlendirme konusunda bilgi, tutum ve becerilerini geliştirmek (48 AY) Merkezi (adli sistem, eğitim, sağlık, gençlik ve spor, sosyal hizmetler vb.) ve yerel yönetimlerde çalışan personelin önleme, riski tanılama ve yönlendirme alanında bilgi, tutum ve becerisini geliştirici eğitim programlarının hazırlanması İlgili eğitim materyallerinin ve broşürlerinin hazırlanması Eğiticilerin yetiştirilmesi Önleme, riski tanılama ve yönlendirme konularında eğitim içeriğinin, programın ve materyallerin oluşturulması ve eğitici eğitimlerinin planlanması/ gerçekleştirilmesi amaçlarına yönelik ilgili kurum temsilcilerinden bir çalışma grubu oluşturulması Çalışma grubunun kurumların hâlihazırda uyguladıkları programlardan da yararlanarak önleme, riski tanılama ve yönlendirme konularında bir eğitim programı oluşturmaları (Hedef ile birlikte değerlendirilmelidir) Belirlenen eğitim programı doğrultusunda çalışma grubu üyelerinden ve dışarıdan da uzmanların desteği ile konulara göre ders notları (eğitici ve eğitim alanlar için), görsel materyaller ve izleme/değerlendirme araçları geliştirilmesi Hazırlanan eğitim materyallerinin çoğaltılması ve dağıtımı Hazırlanan eğitim materyalleri ve programına uygun olarak eğiticileri eğitecek kadronun tespiti Tespit edilen eğiticilere ilişkin işlemlerin yapılması ve eğiticilerin eğitimi takviminin ve planlamasının yapılması ASPB (KÖHDB) 1-3 Çalışma grubu listesi Çalışma grubu: - Adalet Bakanlığı - ASPB (KÖHDB) - MEB - Sağlık Bakanlığı - GSB - İçişleri Bakanlığı (EGM ve JGK) 4-6 Eğitim programı Çalışma grubu 7-12 Eğitim materyalleri ASPB (Eğitim ve Yayın Dairesi) 13 Materyal basım ve çoğaltım giderleri Çalışma grubu 14 Eğitici formatörleri listesi ASPB (KÖHDB) 15 Eğiticilerin eğitimi takvimi Kurumlardan katılımcıların isimlerini bildirmelerinin istenmesi Program çerçevesinde ilk eğitici grubunun eğitilmesi 15 Katılımcı listesi Eğitim yöntemi, eğiticiler ve eğitim alacakların durumlarına göre maliyet Eğitim programı 8 Uygulama Planları

11 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesi 1 Hedef (Devamı...) Eğitim programı hakkında bir genel değerlendirme raporu hazırlanması ve gerekli revizyonların yapılması Çalışma grubu Değerlendirme raporu ve revize eğitim materyalleri Kurumların ilk yetişen eğiticileri vasıtasıyla kendi ihtiyaçları doğrultusunda daha fazla sayıda eğitici yetiştirmek üzere gerekli programları yapmaları Kurumların kendi programları çerçevesinde eğiticilerini eğitmeleri ASPB (KÖHDB) MEB Sağlık Bakanlığı GSB İçişleri Bakanlığı (EGM ve JGK) Kurumlar, yetiştirecekleri eğitici sayısına göre hesaplamalıdır Kurumsal eğitim planları Kurumsal eğitici sayıları ve listeleri Eğitimlerin yaygınlaştırılması Kurumların çalışanları için önleme, riski tanılama ve yönlendirme alanında bilgi, tutum ve beceri geliştirici eğitimler için takvimlendirme yapmaları Belirlenen takvim çerçevesinde kurumlarda il bazlı eğitim programlarının gerçekleştirilmesi ASPB (KÖHDB) MEB Sağlık Bakanlığı GSB İçişleri Bakanlığı (EGM ve JGK) 25 Kurumsal eğitim takvimi Kurumlar, gerçekleştirecekleri eğitim programının yöntemi ve katılımcı sayısına göre hesaplamalıdır Kurumlarda eğitim alan personel sayısı Uygulama Planları 9

12 1 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesi Hedef 1.2 Toplumun, çocuğa yönelik koruyucu ve önleyici hizmetler konusunda bilinçlendirilmesini ve erken uyarı ve yönlendirme mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak (60 AY) Toplumu, çocuk koruma mekanizması (önleme, ihbar ve koruma) konusunda bilinçlendirecek kampanyalar düzenlenmesi Kampanya modelinin (Hedef ü de dikkate alarak), içeriklerin, ön değerlendirme / son değerlendirme anketlerinin hazırlanması için çalışma gruplarının oluşturulması Toplumun kampanyaya ilişkin konularda farkındalığının ölçümü ve kampanyaya ilişkin ihtiyaç analizi için ön değerlendirme anketlerinin hazırlanması ve uygulanması Anket sonuçlarına ve diğer çalışmalara dayalı olarak kampanyaya yönelik ihtiyaçların belirlenmesi Kampanyaya ilişkin şartname hazırlanması ve ihalenin yapılması Kampanya uygulanmaya başlanmadan evvel vatandaşlardan gelen yönlendirmelere ilişkin ölçeğin belirlenmesi ve veri toplama sistemine dâhil edilmesi Kampanya çerçevesinde kullanılacak materyallerin (film, afiş, broşür, web adresleri ve reklamları vb.) yüklenici firma tarafından sorumlu kurumların onayı ve desteği ile geliştirilmesi ve tanıtım kampanyasının uygulanması ASPB (KÖHDB) Sağlık Bakanlığı MEB İçişleri Bakanlığı Düzenli olarak vatandaşlardan gelen ihbarların takibi Toplumun kampanyaya ilişkin konularda farkındalığının ölçümü (son test) ve vatandaşlardan gelen ihbarların takibine dayalı olarak kampanya etkinliğinin değerlendirilmesi 6 Hesaplamasına Temel Teşkil Edecek İşler: Kampanya Çalışma grupları listeleri 7-10 ihtiyaç ve etkinlik analizleri için araştırma yapılması Anket formları Kampanya Kampanyaya uygulanması ilişkin ihtiyaçları gösteren rapor Kampanya şartnamesi 21 Vatandaşlardan gelen ihbarlara ilişkin ölçek Kampanya materyalleri ve uygulama süreçleri Vatandaşlardan gelen ihbar sayısı Kampanya etkinlik değerlendirme raporu 10 Uygulama Planları

13 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesi 1 Hedef 1.3 Anne-babaların ve çocukların önleme konusunda bilinçlendirilmesi ve erken uyarı ve yönlendirme mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak (48 AY) Uygulanan 7-19 Yaş Aile Rehberliği programında önleme konusunda ek bir modülün geliştirilmesi Çocuklara yönelik geliştirilmiş Yaşam Becerileri Eğitimi Programına eklenmek üzere çocukların önleme konusundaki bilgi, tutum ve becerilerini arttırmayı amaçlayan ek bir modülün geliştirilmesi Eğitim materyalinin basımı Eğitimlerin yaygınlaştırılması Modülün geliştirilmesinde görev alacak çalışma grubunun oluşturulması Çalışma grubu tarafından 7-19 Yaş Aile rehberliği programının riski fark etme ve yönlendirme konularını içerecek şekilde revize edilmesi Gözden geçirilen eğitim materyallerinin uyarlanması Modülün geliştirilmesinde görev alacak çalışma gruplarının oluşturulması Yaşam Becerileri Eğitim Programının riski fark etme ve yönlendirme konusunda revize edilmesi MEB 1-3 Dizgi ve basım maliyetleri Çalışma gruplarının listesi 3-9 Ek modül 9-15 Gözden geçirilen eğitim materyallerinin uyarlanması 9-15 Uyarlanmış eğitim materyallerinin basıma hazır hale getirilmesi (grafik tasarım vb.) Materyallerin basımı Formatörlerin ek modüller hakkında bilgilendirilmesi Yaygınlaştırma Stratejisinin ve takvimin hazırlanması 1-3 Çalışma gruplarının listesi 3-9 Ek modül 16 Basılı ve dijital eğitim materyalleri 24 Formatörlerin bilgilendirilmesi ile ilgili eğitim, konaklama vs maliyeti. Ek modüller hakkında bilgilendirilen formatörler listesi Yaygınlaştırma takvimi Belirlenen takvim çerçevesinde eğitimlerin yaygılaştırılması Gerçekleştirilen eğitime katılanların listeleri Uygulama Planları 11

14

15 Stratejik Amaç 2 Çocukların yaşam koşullarında gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek risk faktörlerinin 1'inci basamak sağlık birimleri ve eğitim kurumlarında düzenli olarak ve bilgilerin doğruluğuna özen gösterilerek takip edilmesini sağlamak.

16 2 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesi Hedef 2.1 Risk taramalarının E-Okul sistemi içine alınmasını ve yapılmasının zorunlu hale getirilmesini (okul öncesi dâhil olmak üzere) sağlamak (36 AY) MEB tarafından daha önce hazırlanmış olan risk tarama formlarının E-Okul sistemi içine dâhil edilmesi için gerekli program düzenlemesinin yapılması Öğretmenlerin risk tarama soruları ile ilişkili e-eğitim modülerinin ve el kitapçıklarının oluşturulması Öğretmenlerin E-Okul sistemi konusunda bilgilendirilmesi Taramalarını sağlıklı bir şekilde yapan öğretmenler ve RTK larda çalışan öğretmen ve okul idarecileri için ödül sisteminin kurulması E-Okul sisteminde risk formlarının yer alması için gerekli fizibilite çalışmasının yapılması Risk tarama formları ile ilgili modülün oluşturulması MEB (Özel Eğitim ve Rehberlik Hiz. Genel Md.) MEB (Bilgi İşlem Grup Başkanlığı) 2-4 Fizibilite çalışma raporu 5-6 Risk tarama modülü E-Okulda ilgili modülün yer alması 13 E-Okul sisteminde risk tarama modülüne yapılan girişler E-Okulda yer alan yeni modülün kullanımına ilişkin eğitim ihtiyaç analizi yapılması İhtiyaç analizi sonuçlarına uygun e-eğitim modüllerinin geliştirilmesi MEB (Özel Eğitim ve Rehberlik Hiz. Genel Md.) MEB (Özel Eğitim ve Rehberlik Hiz. Genel Md., Bilgi İşlem Grup Başkanlığı) İhtiyaç analizi dikkate alınarak risk tarama sorularının kullanımına ilişkin yönerge ve/ veya el kitapçığının oluşturulması 10 il için formatörlerin eğitimi MEB (Özel Eğitim ve Rehberlik Hiz. Genel Md.) Formatör aracılığıyla İl Rehber Öğretmenlerinin eğitimi Rehber Öğretmenlerinin Sınıf Rehber Öğretmenlerini eğitmesi Denetmenlerce ilgili konuların performans kriteri olarak değerlendirilmesi yönünde bir çalışma yapılması Performas değerlendirme sisteminde ve Rehberlik ve Teftiş Yönergesinde (gerekli ise) düzenleme yapılması MEB (ilgili okulların bağlı bulunduğu genel müdürlükler) MEB (İnsan Kaynakları Genel Md.) 7-8 Yönerge ve / veya el kitapçığının basım maliyeti İhtiyaç analiz raporu 9-12 E-eğitimi modülü Yönerge ve / veya el kitapçığı Eğitilen formatör listesi Eğitilen İl Rehber Öğretmen listesi Eğitilen İl Rehber Öğretmen listesi Taramalara bağlı performans kriterleri 14 Uygulama Planları

17 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesi 2 Hedef 2.2 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini desteklemesi amacıyla önleme çalışmalarında kullanılmak üzere standart paket programların geliştirilmesini (okul öncesi dâhil olmak üzere), var olan programların ülke geneline yaygınlaştırılmasını sağlamak (48 AY) Psikolojik Danışmanlar/Rehber Öğretmenler ya da Sınıf Rehber Öğretmenleri tarafından uygulanmak üzere önlemeye ilişkin (şiddet, ihmal, istismar, madde bağımlılığı v.b) standart paket programların geliştirilmesi Psikolojik Danışmanlar/Rehber Öğretmenler ya da Sınıf Rehber Öğretmenleri tarafından uygulanmak üzere önlemeye ilişkin (şiddet, ihmal, istismar, madde bağımlılığı v.b) var olan programların gözden geçirilmesi Var olan programlarda ihtiyaçlar doğrultusunda revizyonlar yapılması Var olan programların ihtiyacı karşılamaması halinde yeni programlar geliştirilmesi ve materyaller hazırlanması MEB (Özel Eğitim ve Rehberlik Hiz. Genel Md.) 1-2 Var olan programlarda yapılan revizyonlar veya yeni program 3-6 ihtiyacını gösterir rapor 7-12 Eğitim materyalleri Gözden geçirilen ve/veya yeni hazırlanan programlara ilişkin materyallerin basımının ve çoğaltılmasının yapılması 13 Eğitim materyallerinin basım ve çoğaltma giderleri RAM larda ve okullarda çalışan Psikolojik Danışmanlar/ Rehber Öğretmenlerin önleme çalışmalarında kullanılmak üzere hazırlanan standart paket programlar vasıtasıyla bilgi ve yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik eğitimlerin uygulanması Önleme çalışmalarında bilgi ve yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik eğitimler için var olan formatörlerin bilgilerinin de hazırlanan eğitim programları ve materyalleri çerçevesinde arttırılması Yeni hazırlanan eğitim paketlerinin devam eden eğitim takvimine dâhil edilmesi Belirlenen takvim çerçevesinde formatörlerin hizmetiçi eğitim yoluyla Psikolojik Danışmanlar/Rehber Öğretmenlerin eğitimlerinin verilmesi Eğitim alan formatörlerin listesi 21 Eğitim takvimi Eğitimlere katılan öğretmenlerin listesi Uygulama Planları 15

18 2 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesi Hedef 2.3 Okullarda Sınıf Rehber Öğretmeni sistemi uygulamalarını güçlendirmek (48 AY) Sınıf Rehber Öğretmeni sisteminin okullarda çocuk koruma hizmetleri bağlamında gözden geçirilmesi ve sınıf rehber öğretmenlerinin görev ve sorumluluklarının revize edilmesi Sınıf Rehber Öğretmenlerinin rollerine ilişkin el kitapçığının oluşturulması Sınıf Rehber Öğretmenlerinin riskleri erken dönemde tanılayabilme kapasitelerinin okuldaki Rehber Öğretmenler ve RAM kanalıyla geliştirilmesi faaliyetine ilişkin ilk uygulama kapsamında Sınıf Rehber Öğretmenleri eğitim programının da gözden geçirilmesi ve çocuk koruma hizmetleri bağlamında eksikliklerin belirlenmesi Mevcut programlarda belirlenen eksikliklerin giderilmesi amacıyla risk tarama envanterleri ve çocuk koruma sisteminin işleyişi hakkında konuların eklenmesi Sınıf rehber öğretmenleri eğitim programları gözden geçirilerek uygun el kitapçığının hazırlanması MEB (Özel Eğitim ve Rehberlik Hiz. Genel Md.) MEB (Özel Eğitim ve Rehberlik Hiz. Genel Md.) 1-2 Çocuk koruma hizmetleri hakkında bilgileri içeren Sınıf Rehber Öğretmenleri eğitim programı Çocuk koruma hizmetleri hakkında Hazırlanan el kitapçığının basımı 13 El kitapçığı basım maliyeti Eğitimlerin yapılması için il/ilçe bazında çalışma takviminin hazırlanması İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan takvimin MEB e bildirilmesi Hazırlanan takvim çerçevesinde çerçevesinde eğitilen rehber öğretmenler ve RAM kanalıyla sınıf rehber öğretmenlerine eğitimlerin verilmesi İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bilgileri içeren Sınıf Rehber Öğretmenleri El Kitapçığı İl/ilçe bazında eğitim takvimleri Eğitilen Sınıf Rehber Öğretmenlerinin sayısı 16 Uygulama Planları

19 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesi 2 Hedef 2.4 Biyopsikososyal bakış açısıyla bebek-çocuk izlem programlarının diğer kurum ve sektörlerin katılımı ile aktif ve etkin duruma getirilmesini, kapsayıcılığının arttırılmasını sağlamak (48 AY) Bebek-çocuk izlem programları ile erken uyarı modelinin örtüşmesinin sağlanması ve yönlendirme prosedürlerin oluşturulması Prosedürleri gösterir el kitapçığı hazırlanması İlgili dairelerde görev yapan kişilerden oluşan bir çalışma grubu oluşturulması Çalışma grubu tarafından bebek-çocuk izlem protokolünde ve programlarında var olan risk faktörlerinin (ihmal/istismar, gelişim geriliği, beslenme yetersizliği vb.) tespit edilmesi halinde Ön Değerlendirme Ekibine yönlendirme prosedürlerinin oluşturulması Çalışma grubunca el kitapçığında yer alacak konuların hazırlanması, Kitapçığın basımı için gerekli prosedürün tamamlanması ve kitapçığın basımı Çalışma grubu: - Sağlık Bakanlığı (THSK, Ruh Sağlığı Programları DB, Çocuk-Ergen Sağlığı DB, Aile Hekimleri Eğitim ve Geliştirme DB) 2-6 Çalışma grubu listesi 7-12 Prosedürlere ilişkin rapor El kitapçığı 17 Basım maliyetleri Sağlık çalışanlarına yönelik bilgilendirme çalışmaları düzenlenmesi Sağlık Bakanlığı web sitesinde, hazırlanan el kitapçığının yayınlanması Kamu Hastaneleri Kurumu ve Üniversite Hastaneleri ile gerekli yazışmalar yapılarak prosedürler, kitapçık ve web üzerinden yapılan bildirimler hakkında duyuru yapılması Web adresi üzerinden kitapçığa erişim 18 Duyuru yazısı Aile Hekimliği Uyum Eğitimi modülleri ve 0-6 Yaş Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Programı eğitim modüllerine erken uyarı sistemi ve vaka yönetimi hakkında bilgi eklenerek verilen eğitimlerle sağlık çalışanlarının farkındalığının artırılması Eğitimlere katılan personel sayısı Uygulama Planları 17

20

21 Stratejik Amaç 3 İllerde belli bir nüfustan sorumlu Ön Değerlendirme Ekiplerinin oluşturulması ve illerde en riskli bölgelerden başlayarak, personel alımı tamamlandıktan sonra ilin tümünü kapsayan ekiplerin oluşturulmasını, gerekli standart eğitimlerden geçmelerini ve önleme çalışmalarında etkin rol alabilecek kapasiteye erişmelerini sağlamak.

22 3 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesi Hedef 3.1 En az 10 il/ilçe merkezinde Ön Değerlendirme Ekipleri oluşturmak (60 AY) İllerde Ön Değerlendirme Ekiplerinin (ÖDE) oluşturulması amacıyla kapsamlı bir ihtiyaç analizi yapılması İhtiyaç analizini gerçekleştirmek üzere ilgili kurumların merkez teşkilatı temsilcileri ile Ankara il müdürlüklerinden uygulamacıların ve Ankara Valiliği temsilcisinin katılımıyla bir çalışma grubu ve takvimi oluşturulması Oluşturulan çalışma grubunun Bursa da yapılan ÖDE'nin pilot uygulamasından elde edilen sonuçlara (başarılı ve sorunlu alanlara temas edecek şekilde) ilişkin yerinde ziyaret ve görüşmelerle katılımcı kurumların perspektiflerini yansıtacak bir rapor hazırlanması Aynı uygulamaya ilişkin hazırlanmış olması muhtemel değerlendirme raporlarının incelenmesi, Halihazırda mevcut İK çalışmalarına ilişkin raporların incelenmesi Eldeki raporlar da dikkate alınarak; - ÖDE nin görev tanımının yapılması - Üyelerinin ve bu üyelerin istihdam yönteminin belirlenmesi - Çalışma şeklinin ve süreçlerin belirlenmesi - Kurumlar arası yetki ve sorumluluk paylaşımının yapılması - İK çalışmaları ve ildeki sosyal hizmet kurumları ile ilişki şekli ve düzeyinin belirlenmesi (SHM yapılanmasına dâhil edilmesi vb. seçeneklerin tartışılması) - Oluşturulacak 10 il/ilçe merkezinin hangileri olacağının belirlenmesi (Ankara merkezinde iki ilçe olmak üzere) - Çalışmalarının etkinlik ve verimliliğin hangi kriterlerle ve yöntemle takip edileceğinin süreçler ve sorumluluklarla birlikte belirlenmesi Çalışma grubunun elde ettiği sonuçları raporlaması ASPB (KÖHDB) 3 Çalışma grubu listesi Çalışma grubu: - ASPB - İçişleri Bakanlığı (EGM) - MEB - Sağlık Bakanlığı 4-11 Bursa çalışma ziyareti giderleri 12 Bursa pilot uygulaması analiz raporu Çalışma grubu raporu 20 Uygulama Planları

23 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesi 3 Hedef Yapılan analiz sonuçlarına uygun olarak Ankara merkezinden risk derecelendirmesi farklı iki ilçede pilot uygulama için ekiplerinin oluşturulması, eğitimi ve çalışmalarına başlamaları ve çalışmalarının izlenmesi, değerlendirilmesi Yapılan ihtiyaç analizi sonuçlarına dayalı olarak ÖDE'lerinin kuruluş ve çalışmalarına ilişkin kurumlar arası bir protokol yapılması Faaliyeti için oluşturulan Çalışma grubunca Ankara ilinde pilot uygulama yapılacak iki ilçenin; risk durumları, kurumsal alt yapı ve personel yeterlilikleri de dikkate alınarak belirlenmesi Seçilen ilçelerde ÖDE oluşturulması için Ankara Valiliği başkanlığında İK kararı alınarak ekiplerin oluşturulması Oluşturulan ekiplere ve 1. Derece Yönlendirme yapacak profesyonellere eğitim verilmesi Çalışma grubu 13 Pilot uygulama yapılacak ilçelerin seçimi Ankara Valiliği İK 13 İK kararı ASPB İçişleri Bakanlığı (EGM) MEB Sağlık Bakanlığı Eğitim programları ve katılımcı listeleri Uygulamaya başlanması Ankara Valiliği İK 16 ÖDE çalışma raporları Çalışma grubunca belirlenen izleme kriterleri çerçevesinde düzenli olarak (en geç ayda bir) ÖDE nin faaliyetlerinin değerlendirilmesi Pilot uygulamaya ilişkin hedeflerin gerçekleştirilebilme oranlarını esas alan bir etkinlik/verimlilik analizi yapılması ve genel değerlendirme raporu hazırlanması Yapılan pilot uygulama, genel değerlendirme raporu ve analiz sonuç raporunun ilgili kurumların üst düzey yetkilileri, çalışma grubu ve gerekli diğer yetkililerin katılımı ile tartışılacağı bir çalıştay düzenlenmesi Çalışma grubu Değerlendirme raporları ASPB Genel değerlendirme raporu ASPB Çalıştay sonuç raporu Uygulama Planları 21

24 3 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesi (Devamı...) Yapılan protokolde belirlenen takvime uygun olarak ekiplerin oluşturulması, eğitilmeleri ve çalışmalarına başlamaları Çalıştay sonuçlarına dayalı olarak kurumlar arası bir protokol hazırlanması ve söz konusu protokolde; - ÖDE nin görevlerinin ve çalışma ve değerlendirme standartlarının, - ÖDE için yapılacak personel görevlendirmelerinin, - ÖDE için kaynak tahsisatının (araç, ofis, vb.) - ÖDE çalışma şekli ve ön değerlendirme süreçlerinin, - ÖDE kurulacak il/ilçe merkezlerinin ve kuruluşa ilişkin süreçlerin (takvim, yazışmalar vb.), - ÖDE için pilot uygulama yapılacak il/ ilçe(ler)nin, - ÖDE nin çalışmalarının izlenme ve değerlendirilme kriterleri ve süreçlerinin, belirlenmesi. Hazırlanan protokolün ilgili kurumların merkez ve taşra teşkilatlarına duyurulması Protokolde belirlenen takvime uygun olarak ÖDE kurulacak illerden kurum ve Valilik temsilcilerinin katılımı ile bir toplantı düzenlenerek tanıtım ve rehberlik yapılması Protokolde belirlenen ilkelere uygun olarak Valiliklerce ekiplerin oluşturulması ve görevlendirilmeleri Belirlenen illerde 1. Derece Yönlendirme yapacak ekip çalışanlarına ve ÖDE mensuplarına eğitim verilmesi (Detayları 3.2 ve 3.3. de ele alınmaktadır) MEB Sağlık Bakanlığı İçişleri Bakanlığı (EGM) ASPB ASPB ASPB (MEB, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı işbirliği ile) Protokol 36 Tanıtım materyalleri ve toplantı katılımcı listeleri Valilik İK 36 ÖDE görevlendirme yazıları MEB Sağlık Bakanlığı İçişleri Bakanlığı (EGM) ASPB Eğitim alan personel listeleri ÖDE'lerin çalışmalarına başlamaları Valilik İK 48 ÖDE çalışma raporları ÖDE'lerin çalışmalarının belirlenen kriterler çerçevesinde düzenli olarak İK tarafından izlenmesi ve değerlendirilmesi ÖDE izleme raporları 22 Uygulama Planları

25 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesi 3 Hedef 3.2 Risk durumlarında Ön Değerlendirme Ekibine yönlendirmenin esaslarını belirlemek ve bütün alan çalışanlarınca bilinmesini sağlamak (36 AY) ÖDE'ye yönlendirme koşulları ve sürecini gösterir bir kılavuz hazırlanması ÖDE'ye yönlendirme koşulları ve süreci hakkında alanda çalışan ilgili uzmanlara eğitim verilmesi 3.1. çerçevesinde oluşturulan çalışma grubu tarafından ÖDE'ye yönlendirme koşulları hakkında çalışma yapılması Yapılan çalışma sonuçlarına göre ilgili kurumlardan ÖDE'ye yönlendirme koşullarına ilişkin kılavuzun oluşturulması. Kılavuzun ihtiyaç halinde MEB, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı personeli için ayrı kılavuzlar haline getirilmesi veya kurumsal farklılıklara ilişkin hususların kılavuz üzerinde gösterilmesi Çalışma grubu - ASPB - İçişleri Bakanlığı - MEB - Sağlık Bakanlığı 4 Kılavuz taslağı Kurumlara özgü yönlendirme koşullarının kılavuzda yer alması Kılavuzun basılması ASPB 7 Baskı maliyeti Kılavuz Her kurumun mevcut eğitimcilerinin kapasitelerini bu konuda geliştirmeleri veya yeni eğiticiler yetiştirmeleri Hazırlanan kılavuz çerçevesinde ÖDE'ye yönlendirme yapacak kurumların temsilcisi olan bakanlıklarca öncelik ÖDE kurulacak 10 ilde olmak üzere eğitimlerin planlanması Plan doğrultusunda her kurumun personelini eğitmesi MEB Sağlık Bakanlığı İçişleri Bakanlığı (EGM) ASPB 7-12 Eğitici eğitimi maliyeti Eğitici listeleri 13 Eğitim planları Eğitilen personel listesi Uygulama Planları 23

26 3 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesi Hedef 3.3 Ön değerlendirme için standartlar belirlemek ve bütün ekiplerce kullanılmasını sağlamak (36 AY) Daha önce geliştirilen formların çocuk koruma alanında faaliyet gösteren kurumlarda (özellikle ASPB) eşbiçimliliğinin sağlanması amacıyla revize edilmesi Kullanılacak formların ve vaka yönetim modelinin alanda test edilmesi ve geliştirilmesi ÖDE'lerin eğitimlerinde standardı sağlamak üzere kullanılacak formlar ve usuller ile ilgili eğitim programlarının, materyallerinin ve kılavuzların hazırlanması ve basımı Belirlenen il/ilçelerde görev yapacak ÖDE'lerin eğitimi 3.1 çerçevesinde oluşturulan çalışma grubu tarafından ÖDE risk değerlendirme formları konusunda çalışılarak gerekli ise revizyon yapılması Yapılan çalışma sonuçlarına göre ÖDE risk değerlendirme formlarının oluşturulması. ÖDE risk değerlendirme formlarının basılması 3.1 çerçevesinde gerçekleştirilecek pilot uygulama ile ÖDE risk değerlendirme formlarının etkinlikleri ile vaka yönetim modelinin test edilmesi Pilot uygulama sonuçlarına göre gerekli revizyonların yapılması Daha önceki hedefler ve faaliyetlerin sonuçlarına uygun olarak ÖDE çalışanlarına yönelik eğitim programı ve kılavuz oluşturulması Programa uygun eğitim materyallerinin oluşturulması Oluşturulan materyallerin ve kılavuzun basımı Eğiticilerin belirlenmesi ve eğitimi Çalışma grubu - ASPB - İçişleri Bakanlığı - MEB - Sağlık Bakanlığı 5 ÖDE risk değerlendirme formları ASPB 7 Baskı maliyeti 6 ASPB Pilot uygulama sonuç raporları 30 Revize formlar Çalışma grubu Eğitim materyalleri ve kılavuz ASPB 40 Baskı maliyeti MEB Sağlık Bakanlığı İçişleri Bakanlığı (EGM) ASPB Eğitim maliyeti Eğiticilerin listesi Eğitim takviminin yapılması 43 Eğitim takvimi Takvime göre eğitimlerin gerçekleştirilmesi Eğitim alan ÖDE çalışanları listesi 24 Uygulama Planları

Eylül Ayı tatil olduğundan sadece planlama ve koordinasyon çalışmalarına yer verilmiştir.

Eylül Ayı tatil olduğundan sadece planlama ve koordinasyon çalışmalarına yer verilmiştir. T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI RAŞİT ÖZKARDEŞ İLKU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA YILLIK ÇERÇEVE PLANI AY Program Geliştirme, Araştırma, Müşavirlik ve Profesyonel Gelişim 1-4 EYLÜL

Detaylı

Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir.

Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. 2014-2019 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Stratejisi hazırlık çalışmaları

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI ÇALIŞMA ALANI MÜDAHALE AKTİVİTE SÜRE UYGULAYICI İHTİYAÇ KAYNAK RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL MOBİLİZASYON

Detaylı

GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması.

GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması. GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması. Faaliyetler Zamanlama Finansman /bütçe İşbirliği yapılacak kurum kuruluşlar İzleme değerlendirme

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ Geri Plan: Mahkeme Yönetimi Sisteminin

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLEM PLANI ANKARA 2016 DENETİMLİ SERBESTLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLEM PLANI ANKARA 2016 DENETİMLİ SERBESTLİK DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLEM PLANI ANKARA 2016 DENETİMLİ SERBESTLİK DAİRE BAŞKANLIĞI HEDEF NO HEDEF İLGİLİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1- Türkiye deki denetimli serbestlik sisteminin

Detaylı

Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Teknik Destek Projesi

Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Teknik Destek Projesi EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ AMACINA YÖNELİK BAKANLIKLAR

Detaylı

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI 1.1 Toplumda hayat boyu öğrenme bilincini artırmaya yönelik TV, radyo ve ilgili mecralarda programlar yayınlanacaktır.

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Ankara-2014 2013 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişimi

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VALİLİKLERİN AB SÜRECİNDE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ Proje Değerlendirme ve İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Bilgilendirme Toplantısı 23 Şubat 2011 Mehmet Cangir

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI ÇALIŞMA ALANI MÜDAHALE AKTİVİTE SÜRE UYGULAYICI İHTİYAÇ KAYNAK RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL MOBİLİZASYON

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

Türkiye Klinik Kalite Programı

Türkiye Klinik Kalite Programı Türkiye Klinik Kalite Programı 3 Mayıs 2013 Dr. Hüseyin ÖZBAY Amaç: Türkiye de klinik kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik mevcut durum tespitinin yapılması ve klinik kalite ölçme ve değerlendirme

Detaylı

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 1. Amaç Uyuşturucu ile Mücadele İl Kurullarının amacı, uyuşturucu ile mücadele sürecinde mevcut durumu tespit etmek ve hazırlanan eylem

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI EK:1 HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

b. Mevzuat Çalışmaları ( Yasa ve Anayasa çerçevesinde yapılması gereken mevzuat çalışmaları )

b. Mevzuat Çalışmaları ( Yasa ve Anayasa çerçevesinde yapılması gereken mevzuat çalışmaları ) ÇOCUK VAKFI NDAN ZEKÂ ve YETENEK KONUSUNDA ÜLKE ÖLÇEKLİ ÖNERİLER (Yeni Bir Anlayış, Yeniden Yapılandırma ve Yeni Modellerin Geliştirilmesi) -Ön Bilgi Notu- ( 3 Ağustos 2017 ) Önerilerin Amacı Çocuk Vakfı

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

ULUSAL UYUŞTURUCU POLİTİKA VE STRATEJİ BELGESİ NİN UYGULANMASI İÇİN ULUSAL UYUŞTURUCU EYLEM PLANI

ULUSAL UYUŞTURUCU POLİTİKA VE STRATEJİ BELGESİ NİN UYGULANMASI İÇİN ULUSAL UYUŞTURUCU EYLEM PLANI ULUSAL UYUŞTURUCU POLİTİKA VE STRATEJİ BELGESİ NİN UYGULANMASI İÇİN ULUSAL UYUŞTURUCU EYLEM PLANI 2013-2015 Ankara-2013 T.C. BAŞBAKANLIK ULUSAL UYUŞTURUCU POLİTİKA VE STRATEJİ BELGESİ NİN UYGULANMASI İÇİN

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. 17 Ocak 2013 Bartın

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. 17 Ocak 2013 Bartın Valiliklerde AB İşleri İçin ç Kapasite Oluşturulması Projesi Tanıtım Toplantısı 17 Ocak 2013 Bartın SUNUMUN İÇERİĞİ 1. SEI Nedir? 2. Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Hakkında

Detaylı

TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ

TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ Söz Konusu proje 2006-2007 mali yılı proje tekliflerinin sunulmasının ardından AB Komisyonu tarafından, Personel Genel Müdürlüğü tarafından sunulan

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

DR. BİRKAN SANCAK Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü

DR. BİRKAN SANCAK Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü DR. BİRKAN SANCAK Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü PROJE AMAÇLARI AMAÇ 1 Madde Bağımlılığını Önleme Konularında Doğru, Güncel ve Standart Bilgilendirme ve Eğitimlerin Sağlanması AMAÇ 2 Bursa İli Yıldırım

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN PROJE TEKLİF FORMU 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ Adı: Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi Yeri: Seyir,

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

I. TÜRKİYE ÇOCUK ve MEDYA KONGRESİ KONGRE PLANI

I. TÜRKİYE ÇOCUK ve MEDYA KONGRESİ KONGRE PLANI I. TÜRKİYE ÇOCUK ve MEDYA KONGRESİ KONGRE PLANI Bu Kongre Planı, Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Çocuk Vakfı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu arasında Mart 2013 te imzalanan Protokol

Detaylı

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ -Güncel Çalışmalar- Osman Seçkin AKBIYIK Uzman Yardımcısı Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı 8 Mart 2013, Ankara 2 Sunum Planı Yeterlilik Kavramı Ulusal Yeterlilik

Detaylı

YÜKSEK MİMAR SELÇUK KARAKİMSELİ İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI EYLEM PLANI

YÜKSEK MİMAR SELÇUK KARAKİMSELİ İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI EYLEM PLANI MÜDAHALE ALANI 1: YÖNETİM SÜREÇLERİ AMAÇ: GÜVENLİ EĞİTİM ORTAMINI SAĞLAYACAK YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İŞLETİLMESİ GEREKÇE: Eğitim ortamında şiddetin önlenmesi ve azaltılmasında, eğitim ortamları ve çevresindeki

Detaylı

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ PROJESİ

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ PROJESİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ PROJESİ TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI ANA HATLARIYLA Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Projesi Arka Plan ve Gerekçeler BİYOLOJİK BAĞIMLILIK SOSYAL TOPYEKUN MÜCADELE

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

SAYI : B.08.0.ÖRG / ANKARA KONU : Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri.

SAYI : B.08.0.ÖRG / ANKARA KONU : Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri. 03.09.2004 VALİLİĞİNE (Milli Eğitim Müdürlüğü) GENELGE NO: 2004/ İLGİ:a) 17.03.2001 tarih ve 24376 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan MEB.Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği. b) 18.01.2003

Detaylı

İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ

İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ 1 İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ APAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASTAMONU FEN LİSESİ EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASTAMONU FEN LİSESİ EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASTAMONU FEN LİSESİ EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI S.N STRATEJİLER FAALİYETİN KONUSU TARİH FAALİYETİ YÜRÜTECEK GÖREVLİLER

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

AiLE VE SOSYAL POLiTİKALAR BAKANLIGI ile ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIGI

AiLE VE SOSYAL POLiTİKALAR BAKANLIGI ile ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIGI AiLE VE SOSYAL POLiTİKALAR BAKANLIGI ile ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIGI İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ Taraflar MADDE 1- Bu Protokolün tarafları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN AZALTILMASI ve ÖNLENMESİ STRATEJİSİ OKUL ÇALIŞMA PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN AZALTILMASI ve ÖNLENMESİ STRATEJİSİ OKUL ÇALIŞMA PLANI T.C KASTAMONU VALİLİĞİ MUSTAFA KAYA YBO 201-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN AZALTILMASI ve ÖNLENMESİ STRATEJİSİ OKUL ÇALIŞMA PLANI MUSTAFA KAYA YBO 201 OKUL ÇALIŞMA EKİBİ Sıra No

Detaylı

Aralık Sonu. Adalet Bakanlığı (S), Türkiye Barolar. Barolar, Hukuk Fakülteleri, İlgili STK lar. Aralık Sonu. (S), Maliye Bakanlığı, Türkiye Barolar

Aralık Sonu. Adalet Bakanlığı (S), Türkiye Barolar. Barolar, Hukuk Fakülteleri, İlgili STK lar. Aralık Sonu. (S), Maliye Bakanlığı, Türkiye Barolar 2014 YILI PROGRAMI ADALET BAKANLIĞI NIN SORUMLU / İLGİLİ OLDUĞU POLİTİKA VE TEDBİRLER Onuncu Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Programın 2014 yılına ait uygulama dilimi niteliğinde olan ve Yüksek Planlama

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım Evrak Tarih ve Sayısı: 23/03/2015-3344 T.C. Sayı : 13960294-612.02- Konu : İç Kontrol Sisteminin Revize Edilerek Yeniden Değerlendirilmesi Dağıtım İlgi : 03/03/2015 tarihli ve 2623 sayılı yazı. Bilindiği

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Teknik Destek Projesi

Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Teknik Destek Projesi Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Teknik Destek Projesi Yerel Düzeyde AB İşleri ve AB Fonlarının Yönetimi için Kapasitenin Güçlendirilmesi Konulu Strateji Belgesi Stratejik Amaç 1: Avrupa

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımalar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı nda çalışan

Detaylı

25-26 HAZİRAN 2013/ANKARA KADINLARIN EV İÇİ ŞİDDETTEN KORUNMASI MATRA PROJESİ ÇALIŞTAYI ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI

25-26 HAZİRAN 2013/ANKARA KADINLARIN EV İÇİ ŞİDDETTEN KORUNMASI MATRA PROJESİ ÇALIŞTAYI ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI 25-26 HAZİRAN 2013/ANKARA KADINLARIN EV İÇİ ŞİDDETTEN KORUNMASI MATRA PROJESİ ÇALIŞTAYI ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI 25-26 Haziran 2013 Tarihlerinde, Hollanda Hükümeti tarafından desteklenen ve Adalet Akademisi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLERİN YERİNE GETİRİLMESİ AMACIYLA KURULAN MERKEZİ, İL VE İLÇE KOORDİNASYONLARIN ÇALIŞMA, USÛL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

UNICEF-Türkiye GÖREV TANIMI (ToR) ÇOCUKLAR İÇİN ADALET PROJESİ KISA SÜRELİ ULUSAL DANIŞMAN

UNICEF-Türkiye GÖREV TANIMI (ToR) ÇOCUKLAR İÇİN ADALET PROJESİ KISA SÜRELİ ULUSAL DANIŞMAN UNICEF-Türkiye GÖREV TANIMI (ToR) ÇOCUKLAR İÇİN ADALET PROJESİ KISA SÜRELİ ULUSAL DANIŞMAN (Bu doküman aşağıda referans numarası verilen İngilizce görev tanımının eki ve gayrı resmi tercümesi olup, iki

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Kanser Kontrolü ndeki Rolü DR. PINAR SAİP TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ BAŞKANI Misyonumuz Ülkemizdeki tıbbi onkologların özlük haklarını savunmak, birlikte çalışma kültürünü

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklarının uygulanması amacıyla polis, gümrük ve yargı arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi

Detaylı

YATAĞAN KAYMAKAMLIĞI TEK MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

YATAĞAN KAYMAKAMLIĞI TEK MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YATAĞAN KAYMAKAMLIĞI TEK MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA KONUSU: OKULLARDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMIDIR 2015-2016 OKUL ÇALIŞMA EKİBİ OKUL MÜDÜRÜ MÜDÜR

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı 19 Mart 2013 İçişleri

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türkiye İstatistik Kurumunun

Detaylı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ 2 BİREYSEL GÖRÜŞME Yüz yüze yapılan görüşmelerdir. Danışanın yeterlilikleri ve yetkinlikleri doğrultusunda İşe yönlendirme Aktif programlara yönlendirme Ya da diğer

Detaylı

Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Yerel Düzeyde AB Çalışmalarına Yönelik Kapasitenin Güçlendirilmesi Eylem Planı

Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Yerel Düzeyde AB Çalışmalarına Yönelik Kapasitenin Güçlendirilmesi Eylem Planı İÇİNDEKİLER Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Yerel Düzeyde AB Çalışmalarına Yönelik Kapasitenin Güçlendirilmesi Eylem Planı 1. Önsöz 2. Yönetici Özeti 3. Vizyon ve Misyon 4. Stratejik

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı, toplumda

Detaylı

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI Uyuşturucu sorununun çok boyutlu olması, mücadelenin ilgili kurumlar arasında etkili bir işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde yürütülmesini

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

Yapılan çalışmalar Eylül Haziran Yapılan çalışmalar Eylül Ekim Yapılan çalışmalar. Öncelik haritası. Yapılan Çalışmalar

Yapılan çalışmalar Eylül Haziran Yapılan çalışmalar Eylül Ekim Yapılan çalışmalar. Öncelik haritası. Yapılan Çalışmalar KUMLUCA CUMHURİYET ORTAOKULU EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI STRATEJİ VE EYLEM PLANI ÇALIŞMA TAKVİMİ ( - 2014 EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI) S.N FAALİYETLER EĞİTİM ORTAMI VE ÇEVRESİ GÖSTERGELER

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

SORUMLU YURTTAŞIM. Projemizde Beklediğimiz Sonuçlar

SORUMLU YURTTAŞIM. Projemizde Beklediğimiz Sonuçlar SAYI 1 Yurttaşım Sorumluluklarımın Farkındayım - TR2009/0136.01-02/287 SORUMLU YURTTAŞIM Seçilecek 45 öğrenci 45 öğrencinin seçeceği 12 öğrenci arkadaşı Öğretmen, yönetici ve çalışanlar ile toplamda 577

Detaylı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 18.07.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29419 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

Komisyon 7 Özel Eğitim Komisyonu Kararları

Komisyon 7 Özel Eğitim Komisyonu Kararları Komisyon 7 Özel Eğitim Komisyonu Kararları 1. Özel eğitim ile ilgili yasa ve tüzük çalışmalarında ve özel eğitimin yeniden yapılandırılmasında, özel gereksinimli bireylerin kaynaştırılmaları ve uzun vadede

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EVDE VE HASTANEDE EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNERGESİ. (03/02/2010 tarihli ve 4 sayılı Makam Onayı )

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EVDE VE HASTANEDE EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNERGESİ. (03/02/2010 tarihli ve 4 sayılı Makam Onayı ) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EVDE VE HASTANEDE EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNERGESİ (03/02/2010 tarihli ve 4 sayılı Makam Onayı ) Tebliğler Dergisi : ŞUBAT 2010/2629 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

NAMIK KEMAL ORTAOKULU

NAMIK KEMAL ORTAOKULU T.C. ÇİNE KAYMAKAMLIĞI NAMIK KEMAL ORTAOKULU -SOSYAL OKUL, SOSYAL İNSAN- 2014 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 201 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NAMIK KEMAL ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE

Detaylı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü Kent Sağlık Profil Eğitimi İZMİR 19-20-21 ARALIK 2016 SKB-Eskişehir İZMİR SAĞLIKLI

Detaylı

*Öğrencilere adaptasyonlarının ilk aşamasında destek ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak

*Öğrencilere adaptasyonlarının ilk aşamasında destek ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİL DERSHANELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI AY HAFTA YAPILACAK FAALİYETLER AMAÇLAR YÖNTEM- TEKNİKLER KAYNAKLAR SINIFLAR EYLÜL *Oryantasyon amaçlı Rehberlik

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

( ) DESTEKÇİ KURUM/BİRİM SORUMLU KURUMLAR/BİRİM FAALİYETLER GÖSTERGELER SÜRE

( ) DESTEKÇİ KURUM/BİRİM SORUMLU KURUMLAR/BİRİM FAALİYETLER GÖSTERGELER SÜRE ( - 2011) ANTALYA İLİ KUMLUCA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOSOSYAL MÜDAHALE HİZMETLERİ EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI İLÇE STRATEJİ VE EYLEM PLANI FAALİYETLER GÖSTERGELER SÜRE

Detaylı

EKİM AYININ İKİNCİ HAFTASI İKİNCİ HAFTASI EKİM. Yıl Boyunca Okul Çalışma Ekibi İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Yıl Boyunca Okul Yönetimi Kolluk Kuvvetleri

EKİM AYININ İKİNCİ HAFTASI İKİNCİ HAFTASI EKİM. Yıl Boyunca Okul Çalışma Ekibi İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Yıl Boyunca Okul Yönetimi Kolluk Kuvvetleri YILMAZKÖY ORTAOKULU 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI 1 S.N FAALİYETİN KONUSU TARİH FAALİYETİ YÜRÜTECEK GÖREVLİLER Eğitim

Detaylı

MERSİN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KURUM VE İŞLETİCİ TİC. A.Ş.

MERSİN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KURUM VE İŞLETİCİ TİC. A.Ş. MERSİN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KURUM VE İŞLETİCİ TİC. A.Ş. PROJE ADI: PROJE KODU: AVRUPA DA İŞ BAŞINDA EĞİTİM MODELLERİ VE EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ PROJESİ 2014-1-TR01-KA200-013401 KOORDİNATÖR KURUM:

Detaylı

Amaç MADDE 1 Kapsam MADDE 2

Amaç MADDE 1 Kapsam MADDE 2 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuklar hakkında verilen danışmanlık tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ŞİDDET VE SUÇLA MÜCADELE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ŞİDDET VE SUÇLA MÜCADELE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 19 Aralık 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28856 Gazi Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ ŞİDDET VE SUÇLA MÜCADELE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurulma Nedeni Yükseköğretimde yapısal değişikliği gerçekleştirecek ilk husus Kalite Kuruludur. Yükseköğretim Kurulu girdi ile ilgili

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Türkiye Cumhuriyeti nin Ulusal Sera Gazı Envanteri Sisteminin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi: Türkiye

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 2015 Eylem Planı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 2015 Eylem Planı ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 205 Eylem Planı NO ETKİNLİĞİN TÜRÜ ETKİNLİĞİN KONUSU ETKİNLİK NO ETKİNLİĞİN ADI SORUMLU KURUM/KİŞİ TARİH İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR FAALİYETİ YÜRÜTECEK GÖREVLİLER

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR FAALİYETİ YÜRÜTECEK GÖREVLİLER RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLKOKULU/ORTAOKULU 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI S.No FAALİYETİN KONUSU TARİH FAALİYETİ YÜRÜTECEK

Detaylı