AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş. 01.01.-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU"

Transkript

1 AKDENİZ GÜVENLİK HİZMEERİ A.Ş HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Rapor No: 2014/02

2 Ġndeks Denetim Raporu... Konsolide Bilanço.... Konsolide Gelir Tablosu.... Konsolide Nakit Akım Tablosu... Konsolide Öz Kaynak DeğiĢim Tablosu... Konsolide Finansal Tablolara ĠliĢkin Dipnotlar... Sayfa 01 ġirket in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Konsolide Finansal Tabloların Sunumuna ĠliĢkin Esaslar ĠĢletme BirleĢmeleri MüĢterek AnlaĢmalar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar Finansal Borçlar Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Alacak ve Borçlar Diğer Alacaklar ve Borçlar Stoklar Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Varlıklar KarĢılıklar, ġarta Bağlı Varlıklar ve Yükümlülükler ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar Diğer Dönen-Duran Varlıklar ve Kısa-Uzun Vadeli Yükümlülükler Öz kaynaklar SatıĢlar ve SatıĢların Maliyeti Pazarlama, SatıĢ ve Dağıtım Giderleri, Genel Yönetim Giderleri Niteliklerine Göre Giderler Diğer Faaliyetlerden Gelir / Gider Finansman Gelir / Giderleri Vergi Varlık ve Yükümlülükleri Hisse baģına Kazanç ĠliĢkili Taraf Açıklaması Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi Maddi Olmayan Finansal Araçlar Nakit Akım Tablosu 55

3 KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.ġ. Yönetim Kurulu na; 1. Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.ġ. nin ("ġirket") ve Bağlı ve MüĢterek AnlaĢmaları'nın (birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan konsolide bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide gelir tablosunu, konsolide öz sermaye değiģim tablosunu ve konsolide nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiģ bulunuyoruz. Finansal Tablolarla Ġlgili Olarak ĠĢletme Yönetiminin Sorumluluğu 2. Grup yönetimi konsolide finansal tabloların Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarına ("TMS") göre hazırlanması ve dürüst bir Ģekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, konsolide finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlıģlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir Ģekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koģulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir. Bağımsız Denetim KuruluĢunun Sorumluluğu 3. Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakkında görüģ bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Kamu Gözetimi Kurulunca ("KGK") yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarına uygun olarak gerçekleģtirilmiģtir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, konsolide finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. 4. Bağımsız denetimimiz, konsolide finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, konsolide finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlıģlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak Ģekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıģtır.

4 Bu risk değerlendirmesinde, iģletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuģtur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüģ vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koģullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, iģletme yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki iliģkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca iģletme yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. 5. Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüģümüzün oluģturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluģturduğuna inanıyoruz. GörüĢ 6. GörüĢümüze göre, iliģikteki konsolide finansal tablolar, Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı ve MüĢterek AnlaĢmaları'nın 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide finansal performansını ve nakit akımlarını Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunca yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. Ġstanbul, 04/03/2014 MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. Member of Jeffreys Henry Ġnternational Abdulvahap BALKAYA Sorumlu Ortak BaĢdenetci

5 AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMEERĠ A.ġ HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE BĠLANÇOLARI (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası() olarak ifade edilmiģtir) Bağımsız Bağımsız Denetimden Denetimden Dipnot GeçmiĢ GeçmiĢ DÖNEN VARLIKLAR Referansları Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar -İlişkili Taraflardan Tic. Alacaklar Diğer Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerden Alacaklar 0 0 Diğer Alacaklar -İlişkili Taraflardan Alacaklar Diğer Alacaklar Stoklar Diğer Dönen Varlıklar -İlişkili Taraflardan Alacaklar Diğer Dönen Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI DURAN VARLIKLAR Ticari Alacaklar -İlişkili Taraflardan Tic. Alacaklar Diğer Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerden Alacaklar 0 0 Diğer Alacaklar -İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar Diğer Alacaklar Finansal Yatırımlar Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 Canlı Varlıklar 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar ġerefiye 0 0 ErtelenmiĢ Vergi Varlığı Diğer Duran Varlıklar DURAN VARLIKLAR TOPLAMI TOPLAM VARLIKLAR

6 AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMEERĠ A.ġ HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE BĠLANÇOLARI (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası() olarak ifade edilmiģtir) KISA VADELĠ YAB. KAYNAKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Denetimden Dipnot GeçmiĢ GeçmiĢ Referansları Finansal Borçlar Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar 0 -İlişkili Taraflara Ticari Borçlar Diğer Ticari Borçlar Diğer Borçlar 0 -İlişkili Taraflara Borçlar Diğer Borçlar Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler KISA VADELĠ YAB. KAYNAKLAR TOPLAMI UZUN VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR Finansal Borçlar Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar 0 -İlişkili Taraflara Ticari Borçlar Diğer Ticari Borçlar Diğer Borçlar 0 -İlişkili Taraflara Borçlar Diğer Borçlar ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalara ĠliĢkin KarĢılıklar ErtelenmiĢ Vergi Yükümlülüğü Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler UZUN VADELĠ YABANCI KAYNAK TOPLAMI ÖZ KAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar ÖdenmiĢ Sermaye Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkları Hisse Senedi Ġhraç Primleri Değer ArtıĢ Fonları Kardan AyrılmıĢ KısıtlanmıĢ Yedekler GeçmiĢ Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Kar/Zararı Azınlık Payları (67.781) (8.797) ÖZKAYNAKLAR TOPLAM KAYNAKLAR

7 AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMEERĠ A.ġ HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE GELĠR TABLOLARI (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası() olarak ifade edilmiģtir) Bağımsız Bağımsız Denetimden Denetimden Dipnot GeçmiĢ GeçmiĢ ESAS FALĠYET GELĠRLERĠ Referansları SÜRDÜRÜLEN FAALĠYEER SatıĢ Gelirleri SatıĢların Maliyeti(-) 18 ( ) ( ) BRÜT KAR / ZARAR Pazarlama, SatıĢ ve Dağıtım Giderleri(-) 19 ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri(-) 19 ( ) ( ) AraĢtırma ve GeliĢtirme Giderleri(-) 0 0 Diğer Faaliyet Gelirleri Diğer Faaliyet Gideri(-) 21 ( ) (117) FAALĠYET KAR / ZARAR Finansal Gelirler Finansal Giderler(-) 22 ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAAL. VERGĠ ÖNCESĠ KARI/ZARARI Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/Gideri ( ) ( ) ErtelenmiĢ Vergi Geliri/Gideri NET DÖNEM KARI / ZARARI Azınlık Payları (58.984) (9.937) Ana Ortaklık Payları Hisse BaĢına (Kayıp)/Kazanç 0,63 1,07

8 AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMEERĠ A.ġ HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE NAKĠT AKIM TABLOLARI (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası() olarak ifade edilmiģtir) Bağımsız Bağımsız Denetimden Denetimden GeçmiĢ GeçmiĢ A. ĠĢletme Faaliyetleri Vergi Öncesi Net Kar (+) Düzeltmeler : Amortisman ve itfa payları (+) Kıdem tazminatı karģılığı (+) ġüpheli alacak karģılığı, net ( ) ( ) Alacak Senetleri Reeskontu (+) Borç Senetleri Reeskontu (-) (16.897) (15.463) Diğer düzeltmeler (3.527) (24.540) ĠĢletme varlık ve yükümlülüklerindeki değiģim öncesi faaliyet karı (+) Ticari iģlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artıģlar (-) ( ) ( ) Stoklardaki azalıģ (+) (70.953) Diğer alacaklardaki, gelir tahakkuku vb. artıģlar(-) ( ) ( ) Ticari borçlarda azalıģ (-) Diğer ödemelerdeki azalıģ(-) Esas faaliyet ile ilgili olarak oluģan nakit (+) ( ) Vergi ödemeleri (-) ( ) ( ) Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit ( ) B. Yatırım Faaliyetleri Mali varlık satıģı, satıģ tutarının neti (+) Maddi varlık satın alımları (-) ( ) ( ) Maddi varlık satıģı nedeniyle elde edilen nakit giriģleri (+) Akdeniz Teknoloji'nin konsolidasyona giriģ etkisi Finansal yatırımlardaki değiģim Tahsil edilen faizler (+) 0 0 Tahsil edilen temettüler (+) 0 0 Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit ( ) ( ) C. Finansman Faaliyetleri Hisse senedi ihracı nedeniyle elde edilen nakit giriģleri (+) Uzun vadeli borçlarla ilgili nakit giriģleri (+) 0 0 Menkul Kıymet alımı için yapılan ödemeler (-) 0 0 Sermaye ödemesi-nakit Sermaye artırımı-iç kaynaklardan 0 0 Finansal borçları ile ilgili ödemeler (-) ( ) ( ) Ödenen temettüler (-) 0 0 Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit ( ) Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artıģ Dönem baģındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu ***Ekteki dipnotlar bu mali tabloları tamamlayıcı parçalarıdır.

9 AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMEERĠ A.ġ. BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMĠġ HESAP DÖNEMLERĠNE AĠT KONSOLĠDE ÖZ KAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası() olarak ifade edilmiģtir) ÖdenmiĢ Hisse Senedi Değer ArtıĢ Kardan ayrılan KısıtlanmıĢ GeçmiĢ Yıllar Sermaye Ġhraç Primi Fonu Yedekler Kar/Zararı Net Dönem K/Z Azınlık Payı Toplam Özkaynaklar AçılıĢ Bilançosu ( ) ÖdenmiĢ Sermaye (Nakit) Ġlaveler/ÇıkıĢlar Transfer ( ) (5.477) (5.477) Diğer (8.302) 0 0 (8.302) Dönem Karı/Zararı (9.937) Aralık (8.797) AçılıĢ Bilançosu (8.797) ÖdenmiĢ Sermaye (Nakit) Ġlaveler/ÇıkıĢlar ( ) 0 0 ( ) Transfer ( ) Diğer Dönem Karı/Zararı (58.984) Aralık (67.781) ***Ekteki dipnotlar bu mali tabloları tamamlayıcı parçalarıdır.

10 1. ġġrket ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.ġ. ("Akdeniz Güvenlik" veya "Grup") ticari yaģamına, 2001 yılında Akdeniz Güvenlik Hizmetleri Ltd. ġti. unvanı ile baģlamıģ olup, tarihinde nevi değiģikliği yaparak Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.ġ. olmuģtur. Akdeniz Güvenlik'in faaliyet konusu, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun kapsamında münhasıran koruma ve güvenlik hizmetleri ile güvenlik sistemleri kurulumu, yönetimi ve teknik desteği de sağlamaktadır. Akdeniz Güvenlik'in hizmet verdiği alanlar; yurt içinde ve yurt dıģında, Kamu Kurum ve KuruluĢları, Havaalanları, Toplu UlaĢım Hizmetleri, Site ve Konut Güvenliği, ĠĢyeri ve Tesis Güvenliği, Stadyum Güvenliği'dir. ġirket özel güvenlik hizmeti vermek için gerekli olan; Özel Güvenlik ġirketi Faaliyet Ġzin Belgesi'ne Hizmet Yeterlilik Belgesi'ne, Alarm Merkezi Kurma Ve Ġzleme Belgesi'ne, Marka Tescil Belgesi'ne, Uluslararası Kalite Standartları Belgesi'ne, Gerçek ve Tüzel KiĢilerin Trap - Skeet AtıĢ Alanı ile Tabanca ve Tüfek AtıĢ Poligonları için ĠĢletme Ġzin Belgesine, Tesis Güvenlik Belgesi'ne sahiptir. Atak Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Ltd. ġti. Atak Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Ltd. ġti.nin ("Bağlı Ortaklık") faaliyet konusu, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun kapsamında münhasıran koruma ve güvenlik hizmetleri ile güvenlik danıģmanlığı yapmak, özel güvenlik eğitimi vermek ve eğitim okulları açmaktır. Atak Koruma 2010 yılı içerisinde Grup bünyesine katılmıģtır. Erpa MüĢterek AnlaĢması Erpa MüĢterek AnlaĢması ("MüĢterek AnlaĢma") 2009 yılında faaliyete baģlamıģ olup proje bazlı çalıģan bir Ģirkettir. Faaliyet konusu, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun kapsamında münhasıran koruma ve güvenlik hizmetleri ile güvenlik danıģmanlığı yapmak, özel güvenlik eğitimi vermek ve eğitim okulları açmaktır. MüĢterek Faaliyet tarihinde yenilenerek dönemini kapsayacak Ģekilde uzatılmıģtır. Pusula MüĢterek AnlaĢması Pusula MüĢterek AnlaĢması ("MüĢterek AnlaĢma") 2012 yılında faaliyete baģlamıģ olup proje bazlı çalıģan bir Ģirkettir. Faaliyet Konusu 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun kapsamında münhasıran koruma ve güvenlik hizmetleri ile güvenlik danıģmanlığı yapmak, özel güvenlik eğitimi vermek ve eğitim okulları açmaktır. 1

11 tarihinde yenilenerek dönemini kapsayacak Ģekilde uzatılmıģtı, tarihinde Ġstanbul Su ve Kanalizasyon Ġdaresi iģi sonlandırılmıģ olup, tarihinden sonraki pazarlık usulü ile açılan aģağıdaki dönemleri kapsayan ek iģler Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.ġ. bünyesinde devam etmektedir Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.ġ Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.ġ Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.ġ Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.ġ. Oncam MüĢterek AnlaĢması Oncam MüĢterek AnlaĢması ("MüĢterek AnlaĢma) 2012 yılında faaliyete baģlamıģ olup proje bazlı çalıģan bir Ģirkettir. Faaliyet Konusu 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun kapsamında münhasıran koruma ve güvenlik hizmetleri ile güvenlik danıģmanlığı yapmak, özel güvenlik eğitimi vermek ve eğitim okulları açmaktır. Global MüĢterek AnlaĢması Global MüĢterek AnlaĢması ("MüĢterek AnlaĢma) Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğüne taahhüt edilen özel güvenlik görevlisi hizmet alımı konulu iģin ifası ve bitirilmesi amacıyla 2013 yılında faaliyete baģlamıģ olup proje bazlı çalıģan bir Ģirkettir tarihinde kurulmuģ olup dönemini kapsamaktadır. Faaliyet Konusu 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun kapsamında münhasıran koruma ve güvenlik hizmetleri ile güvenlik danıģmanlığı yapmak, özel güvenlik eğitimi vermek ve eğitim okulları açmaktır. Akdeniz Teknoloji Güvenlik ve Savunma Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.ġ. Akdeniz Teknoloji Güvenlik ve Savunma Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.ġ. ("Bağlı Ortaklık"), tarihinde Ġstanbul'da Akdeniz Savunma Teknolojileri Sanayi A.ġ." unvanı altında kurulmuģtur tarihinde yapılan genel kurul toplantısında alınan karar ile unvan değiģikliği yapılarak bugün ki halini almıģtır. Ana faaliyet konusu, Türkiye'de harp silah ve mühimmat sanayi müesseselerinin kontrolü hakkında 1762 sayılı kanunun 1 ġubat 1995 tarih sayılı gazetede yayımlanan silah ve mühimmat listesi patlayıcı maddelerle ilgili 199/12028 karar sayılı tüzük ile 3763 sayılı kanunun 2.bendi saklı kalmak ve ilgili mercilerden izin almak koģulu ile proje bazında veya bir firmanın lisansı altında savunma sanayine her türlü ana malzeme cihaz ve yedek parçalarının alım satımı ithalat ve ihracatına dayalı dıģ ticaret suretiyle savunma sanayi alanında iģtigal etmektedir. 2

12 ġirket faaliyetlerini geliģtirmek amacıyla Ankara siciline sicil no. ile tarihinde " Akdeniz Teknoloji Güvenlik ve Savunma Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.ġ. Ankara Ģubesini açmıģtır. Akdeniz Teknoloji, tarihinde Grup bünyesine katılmıģtır. Grup'un yıllar itibariyle çalıģan sayıları aģağıdaki Ģekildedir: Kişi Kişi Merkez Personeli Güvenlik Personeli Toplam KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR A.Sunuma ĠliĢkin Esaslar Uygulanan Muhasebe Standartları ġirket, yasal defterlerini ve yasal finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tarihi ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri: II, 14.I no.lu Sermaye Piyasalarında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği" hükümlerine uygun olarak, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan uluslararası standartlarla uyumlu olacak Ģekilde Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ile bunlara iliģkin ek ve yorumlar esas alınarak hazırlanmıģtır. TMS/TFRS, Uluslararası Finansal raporlama Standartları'nda (UFRS) meydana gelen değiģikliklere paralellik sağlanması amacıyla tebliğler aracılığıyla güncellenmektedir. Finansal tablolar, finansal araçların, tesis, makine ve cihazların ve taģıtların yeniden değerlenmesi haricinde, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmaktadır. ġirketin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek mevsimsel ve dönemsel değiģiklikler bulunmamaktadır. 3

13 Kullanılan Para Birimi ġirket in finansal tabloları, faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuģtur. ĠĢletmenin finansal durumu ve faaliyet sonucu, ġirket in geçerli para birimi ve finansal tablo için sunum para birimi olan cinsinden ifade edilmiģtir. Enflasyon Muhasebesi Uygulamasına Son Verilmesi SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almıģ olduğu bir kararla, Türkiye de faaliyette bulunan ve SPK mevzuatına uygun finansal tablo hazırlayan Ģirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiģtir. Dolayısıyla finansal tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden baģlamak kaydıyla, UMSK tarafından yayımlanmıģ 29 No.lu Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standardı (UMS 29) uygulanmamıģtır. KarĢılaĢtırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Mali Tabloların Düzeltilmesi Mali tablolardaki sayısal veriler önceki dönemle karģılaģtırmalı olarak sunulmuģtur. Cari dönem mali tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karģılaģtırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılmıģtır. Konsolidasyon Esasları a) Konsolide finansal tablolar, aģağıda (b)'den (d)'ye kadar olan paragraflarda yer alan hususlar kapsamında, Ana ġirket (Akdeniz Güvenlik) ile Bağlı Ortaklık (Atak Koruma ve Akdeniz Teknoloji) ve MüĢterek AnlaĢmalar (Erpa MüĢterek AnlaĢması, Pusula MüĢterek AnlaĢması, Oncam MüĢterek AnlaĢması ve Global MüĢterek AnlaĢması)'nın hesaplarını içermektedir. Konsolidasyona dahil edilen Ģirketlerin finansal tablolarının hazırlanması sırasında, kanuni kayıtlarında KGK Finansal Raporlama Standartlarına uygunluk ve Grup tarafından uygulanan muhasebe politikalarına ve sunum biçimlerine uyumluluk açısından gerekli düzeltmeler ve sınıflandırmalar yapılmıģtır. b) Bağlı Ortaklık, ġirket'in ya doğrudan ve/veya dolaylı olarak kendisine ait olan hisseler neticesinde ġirketteki hisselerle ilgili oy kullanma hakkının %50'den fazlasını kullanma yetkisi ve kontrol gücünü elinde bulundurma kanalıyla; mali ve iģletme politikalarını ġirket'in menfaatleri doğrultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip olduğu Ģirketleri ifade eder. c) MüĢterek yönetime tabi ortaklar, Grup'un bir veya daha fazla müteģebbis ortağın müģterek kontrolüne tabi olan ve sözleģme ile ekonomik bir faaliyetin üstlenildiği Ģirketlerdir. MüĢterek yönetime tabi ortaklıklar, oransal konsolidasyon yöntemi kullanılarak, diğer bir ifade ile Grup'un müģterek yönetime tabi ortaklıktaki varlık, yükümlülük, gelir ve giderlerindeki payının hissesi oranında dahil edilmesi yoluyla 4

14 konsolide edilmektedir. Oransal konsolidasyon yöntemi esas itibariyle tam konsolidasyon yöntemi kapsamında yapılan iģlemlerle aynıdır. d) Bağlı Ortaklık, faaliyet üzerindeki kontrolün Grup'a transfer olduğu tarihten (2010 ve 2012) itibaren konsolidasyon kapsamına alınmıģtır. ĠĢ Ortaklıkları ise kurulduğu tarihten (Erpa MüĢterek AnlaĢması: 2009; Pusula MüĢterek AnlaĢması: 2012; Oncam MüĢterek AnlaĢması: 2012; Global MüĢterek AnlaĢması: 2013) itibaren oransal konsolidasyon kapsamına alınmıģtır. Bağlı Ortaklığın bilanço ve gelir tablosu tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilmiģ ve Akdeniz Güvenlik'in sahip olduğu Bağlı Ortaklığın kayıtlı değerleri ile öz kaynakları karģılıklı olarak netleģtirilmiģtir. ġirket ile Bağlı Ortaklık arasındaki grup içi iģlemler ve bakiyeler konsolidasyon sırasında mahsup edilmiģtir. ġirket'in sahip olduğu hisselerin kayıtlı değerleri ve bunlardan kaynaklanan temettüler, ilgili öz kaynakları ve gelir tablosu hesaplarından netleģtirilmiģtir. Bağlı Ortaklığın net varlıklarında ve faaliyet sonuçlarında ana ortaklık dıģı paya sahip hissedarların payları, konsolide bilanço ve gelir tablosunda "ana ortaklık dıģı paylar" olarak gösterilmektedir ve tarihleri itibariyle konsolidasyon kapsamında yer alan Bağlı Ortaklık ve MüĢterek AnlaĢmaları'ndaki Akdeniz Güvenlik'in doğrudan ve dolaylı oy hakları ile etkin ortaklık oranları aģağıda gösterilmiģtir. Doğrudan Sahiplik Etkin Ortaklık Oranı % Oranı % Konsolide ġirketler Atak Koruma ve Güv. Hizm. Ltd. ġti. 99% 99% 99% 99% Erpa MüĢterek AnlaĢması (*) 51% 51% 51% 51% Pusula MüĢterek AnlaĢması (*) 51% 51% 51% 51% Oncam MüĢterek AnlaĢması (*) 49% 49% 49% 49% Global MüĢterek AnlaĢması (*) 51% % --- Akdeniz Teknoloji Güvenlik ve Sav. Sist. Sanayi ve Ticaret A.ġ. 51% 51% 51% 51% (*) MüĢterek anlaģmalar iģin yürütülmesi ve kar payı ortaklığı olarak kurulmuģtur. 5

15 NetleĢtirme/Mahsup Finansal tablolardaki varlık ve yükümlülükler TMS/TFRS kapsamında izin verilen ve zorunlu haller dıģında birbirinden mahsup edilmemiģtir. Gelir ve gider kalemleri de ancak TMS/TFRS kapsamında öngörülmesi halinde birbirinden mahsup edilmiģ, aksi halde mahsup edilmemiģtir. Yeni ve Revize EdilmiĢ Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ġirket in 31 Aralık 2013 tarihli finansal tablolarının hazırlanmasında kullanılan muhasebe politikaları, aģağıda özetlenen 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle geçerli yeni ve değiģtirilmiģ TFRS standartları ve TFRYK yorumları dıģında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıģtır. Cari dönemde geçerli olan yeni standartların ve değiģikliklerin uygulanması dıģında 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yıla iliģkin olarak hazırlanan yıllık finansal tablolarda uygulanan muhasebe politikalarıyla tutarlıdır. 01 Ocak 2013 tarihi itibaren geçerli olan standart ile mevcut önceki standartlara getirilen değiģiklikler ve yorumlar: TFRS 7 Finansal varlık ve yükümlülüklerin netleģtirilmesi ile ilgili açıklamalar (1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir), TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar (1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir), TFRS 11 MüĢterek Düzenlemeler (1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir), TFRS 12 Diğer ĠĢletmelerdeki Yatırımların Açıklamaları (1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir), TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümü (1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir), TMS 1 (DeğiĢiklik), Mali Tabloların Sunumu (1 Temmuz 2012 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir), TMS 19 ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar (1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir), TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar (1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir), TMS 28 ĠĢtiraklerdeki ve ĠĢ Ortaklıklarındaki Yatırımlar (1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir), 6

16 Yayımlanan ama yürürlüğü girmemiģ ve erken uygulamaya konulmayan standartlar; TFRS 7 TFRS 9 un Ġlk Uygulaması ile Ġlgili Açıklamalarda DeğiĢiklikler (1 Ocak 2015 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir), TFRS 9 Finansal Araçlar: Sınıflandırma ve Ölçme (1 Ocak 2015 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir), TFRS 9 Finansal Araçlar: Finansal Yükümlülüklerin MuhasebeleĢtirilmesi ve Bilanço DıĢı Bırakılması (1Ocak 2015 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir), TMS 32 Finansal Varlık ve Yükümlülüklerin NetleĢtirilmesi Uygulama Rehberinde DeğiĢiklik (1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir), TMS 36 "Varlıklarda Değer DüĢüklüğü - Finansal olmayan varlıklar için geri kazanılabilir değer açıklamaları değiģiklik" (1 Ocak 2014 ve sonrasında baģlayan yıllık raporlama dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır), TMS 39 "Finansal Araçlar - MuhasebeleĢtirme ve Ölçme - Türev ürünlerin devri ve riskten korunma muhasebesinin devamlılığı (DeğiĢiklik)" 1 Ocak 2014 ve sonrasında baģlayan yıllık raporlama dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır), KGK tarafından yayımlanan ilke kararları; Yukarıda belirtilenlere ek olarak KGK Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına yönelik aģağıdaki ilke kararlarını yayımlamıģtır. "Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi" yayımlanma tarihi itibariyle geçerlilik kazanmıģtır ancak diğer kararlar 31 Aralık 2012 tarihinden sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerli olmak üzere uygulanacaktır Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi, Ortak Kontrole Tabi ĠĢletme BirleĢmelerinin MuhasebeleĢtirilmesi, Ġntifa Senetlerinin MuhasebeleĢtirilmesi, KarĢılıklı ĠĢtirak Yatırımlarının MuhasebeleĢtirilmesi, ġirket yönetimi, yukarıdaki Standart ve Yorumların uygulanmasının gelecek dönemlerde ġirket in finansal tabloları üzerinde önemli bir etki yaratmayacağı görüģündedir. 7

17 B. Muhasebe Politikalarında DeğiĢiklikler ġirketin finansal durumu, performansı veya nakit akıģları üzerindeki iģlemlerin ve olayların etkilerinin finansal tablolarda daha uygun ve güvenilir bir Ģekilde sunulmasını etkileyecek nitelikte muhasebe politikalarında herhangi bir değiģiklik yapılmamıģtır. Uygulanan muhasebe politikalarında yakın gelecekte bir değiģiklik öngörülmemektedir. C. Muhasebe Tahminlerindeki DeğiĢiklikler Ve Hatalar TMS/TFRS kapsamında muhasebe tahminlerindeki değiģiklik; bir varlık veya yabancı kaynağın defter değerinin veya bunların cari durumunun saptanmasından ve gelecekte beklenen fayda ve yükümlülüklerinin değerlendirilmesinden kaynaklanan, dönemsel kullanım tutarının değiģimi nedeni ile yapılması gereken düzeltmeleri içerir. Yine TMS/TFRS kapsamında muhasebe tahminlerindeki değiģiklikler, yeni bir bilgiden veya geliģmeden kaynaklanır, dolayısıyla, hataların düzeltilmesi anlamına gelmez. TMS/TFRS kapsamında hatalar, finansal tablo kalemlerinin tanınması, ölçülmesi, sunulması ve açıklaması sırasında ortaya çıkar. Eğer finansal tablolar, önemli bir hata veya iģletmenin finansal durumunu, finansal performansını veya nakit akıģlarını yanlıģ göstermeye yönelik önemsiz de olsa kasıtlı yapılmıģ ön bir hatayı içeriyorsa, muhasebe standartlarına uygun değildir. TMS/TFRS kapsamında cari dönemde yapılan hatalar finansal tablolar onaylanmadan önce saptanırsa cari dönemde düzeltilmelidir. Ancak bazı durumlarda hatalar, sonraki dönemlerde fark edilebilir ve bu durumda TMS/TFRS kapsamında geçmiģe yönelik hatalar karģılaģtırmalı bilgilerde izleyen dönemlere iliģkin finansal tablolarda düzeltilir. ġirketin iliģikte sunulan finansal tablolarda muhasebe tahminlerinde bir değiģiklik ve/veya düzeltme gerektiren hata bulunmamaktadır. D. Uygulanan Değerleme Ġlkeleri / Muhasebe Politikaları TMS/TFRS kapsamında muhasebe politikaları; finansal tabloların hazırlanmasında ve sunulmasında iģletmeler tarafından kullanılan belirli ilkeler, esaslar, gelenekler, kurallar ve uygulamalardır. a) Hâsılat Hasılat, iģletme tarafından uygulanan ticari ıskontolar ve miktar indirimleri de göz önünde tutularak, satıģ bedelinin gerçeğe uygun değeri ile ölçülmektedir. Bedel, nakit veya nakit benzerleri biçiminde ise hasılat tutarı da alınan veya alınacak olan nakit ya da nakit benzerleri tutarı olmaktadır. Ancak, nakit ve nakit benzerleri giriģinin ertelendiği durumlarda; satıģ bedelinin gerçeğe uygun değeri, gelecekteki tüm tahsilâtların emsal faiz oranı ile ıskonto edilmesi yoluyla belirlenmektedir. Emsal faiz oranı olarak sözleģmede 8

18 belirlenen oran ve/veya benzer finansal araçlar için geçerli olan faiz oranı alınmaktadır. SatıĢ bedelinin nominal tutarı ile gerçeğe uygun değeri arasındaki fark faiz geliri olarak muhasebeleģtirilmektedir. Mal SatıĢı: Mal satıģında hasılat, malın sahipliği ile ilgili önemli risk ve getirilerin alıcıya geçmiģ olması, satıcının satıģa konu malların idaresiyle sahipliğin veya kontrolün gerektiği Ģekilde ilgili olmaması, hasılat tutarı ile satıģla ilgili olarak katlanılan maliyetlerin güvenilir bir Ģekilde belirlenebilmesi ve satıģa iliģkin ekonomik faydanın satıcı tarafından elde edilebileceğinin muhtemel olması Ģartlarının bir arada sağlanması durumunda gerçekleģmiģ sayılır. Net satıģlar, indirimler ve komisyonlar düģüldükten sonra faturalanmıģ satıģ bedelinden oluģmaktadır. Hizmet SatıĢı: Hizmet sunumuna iliģkin bir iģlemin güvenilir biçimde tahmin edilebildiği durumlarda, iģlemle ilgili hâsılat iģlemin bilanço tarihi itibariyle tamamlanma düzeyi dikkate alınarak finansal tablolara yansıtılmaktadır. Hizmet sunumuna iliģkin iģlemin sonucunun güvenilir biçimde tahmin edilemediği durumlarda, hasılat ancak finansal tablolara yansıtılmıģ giderlerin geri kazanılabilir tutarı kadar finansal tablolara yansıtılmaktadır. Faiz gelir ve gideri Faiz gelir ve giderleri gelir tablosunda tahakkuk esasına göre muhasebeleģtirilmektedir. b) Stoklar Stoklar, maliyetin veya net makul değerin düģük olanı ile değerlenir. Stokların maliyeti, stokların yerine getiriliģi sırasında oluģan tüm masraflar ve üretimle ilgili bir genel masraf da hesaba katılarak üretime baģlayana kadar oluģan tüm masraflardan oluģur. c) ĠliĢkili Taraflar Bu solo mali tabloların amacı doğrultusunda ortaklar, yönetim kurulu üyeleri, konsolidasyon yapılmayan bağlı ortaklıklar, aileleri ve kendileri tarafından kontrol edilen önemli etkinliğe sahip Ģirketler iliģkili taraflar olarak kabul ve ifade edilmiģlerdir. Olağan faaliyetler nedeniyle iliģkili taraflar ile yapılan iģlemler genel olarak piyasa koģullarına uygun fiyatlarla gerçekleģtirilmiģtir. 9

19 d) Maddi Varlıklar Maddi duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce iktisap edilen kalemler için nin 31 Aralık 2004 tarihindeki alım gücüyle ifade edilen düzeltilmiģ elde etme maliyetleri üzerinden, 1 Ocak 2005 tarihinden sonra iktisap edilen kalemler için ise elde etme maliyetlerinden birikmiģ amortismanın ve mevcutsa kalıcı değer düģüklüğünün düģülmesi ile gösterilmektedir. Maddi varlıklar, 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerindeki satın alma gücü ile ifade edilen elde etme maliyetlerinden birikmiģ amortismanın düģülmesi ile gösterilmektedir. Maddi varlıklar doğrusal ve azalan bakiyeler yöntemiyle amortismana tabi tutulmuģtur. Arsa, faydalı ömrünün sınırsız kabul edilmesinden dolayı amortismana tabi tutulmamaktadır. Mali varlıkların amortisman dönemleri aģağıda belirtilmiģtir. Grup'un sahibi olduğu arsa, arazi, ve binalar için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gayrimenkul değerleme yetkisi almıģ olan 1A Grup Gayrimenkul Değerleme ve DanıĢmanlık A.ġ. tarafından tarihinde değerleme raporu hazırlanmıģtır. Söz konusu değerleme iģlemleri sonucu arsa - arazi ve binaların net defter değerleri ile değerleme tutarları arasındaki iliģki, tarihi itibariyle 12 no.lu dipnotta açıklanmaktadır. Grup'un sahibi olduğu arsa, arazi ve binaların değeri, T.C. Bakırköy 7.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2012/23 ve 2012/28 no.lu tarihli kararı ve tarihli bilirkiģi raporuyla onaylamıģtır. Yıl Binalar 50 Makine, Tesis ve Cihazlar 20 TaĢıtlar 5-10 DemirbaĢlar 5-15 Özel Maliyetler 5 Maddi varlıklar, kapasitelerinin tam olarak kullanmaya hazır olduğu ve fiziksel durumlarının belirlenen üretim kapasitelerini karģılayacağı durumlarda aktifleģtirilir ve itfa edilmeye baģlanırlar. 10

20 Varlıkların kayıtlı değeri, tahmini ikame değerinden daha yüksek olduğu takdirde, karģılık ayırmak suretiyle ikame değerine indirgenmektedir. Gayrimenkuller ve yapılmakta olan yatırımlar için değer düģüklüğü bağımsız ekspertiz firmalarının değerleme raporları esas alınarak belirlenir. Sabit kıymetlerin tamir bakım ve onarımı için harcanan tutarlar gider kaydedilmektedir. Maddi varlıkların elden çıkarılması sonucu oluģan kar ve zararlar ilgili gelir ve gider kaydedilmektedir. Maddi varlıkların elden çıkarılması sonucu oluģan kar ve zararlar ilgili gelir ve gider hesaplarına dahil edilirler. e) Maddi Olmayan Duran Varlıklar Maddi olmayan varlıklar, 31 Aralık 2013 tarihindeki satın alma gücü ile ifade edilen elde etme maliyetinden kayda alınır. 1 Ocak 2005 tarihinden önce iktisap edilen kalemler için nin 31 Aralık 2004 tarihindeki alım gücüyle ifade edilen düzeltilmiģ elde etme maliyetleri üzerinden, 1 Ocak 2005 tarihinden sonra iktisap edilen kalemler için ise elde etme maliyetlerinden birikmiģ amortismanın ve mevcutsa kalıcı değer düģüklüğünün düģülmesi ile gösterilmektedir. Özel maliyetler kiralama sözleģmesi süresi içerisinde, diğer maddi olmayan varlıklar ise faydalı ömürleri esas alınarak itfa edilirler. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar (ağırlıklı olarak bilgisayar lisansları) 5 Yıl f) Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklarda Değer DüĢüklüğü ġirket, her bilanço tarihinde maddi ve maddi olmayan duran varlıklarının, maliyet değerinden birikmiģ amortismanlar ve itfa payları düģülerek bulunan defter değerine iliģkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını analize tabi tutmaktadır. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, değer düģüklüğü tutarını belirleyebilmek için o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilmektedir. g) Finansal Araçlar Krediler ve alacaklar, etkin bir piyasada kota olmayan ve sabit veya belirli ödemelerden oluģan türev olmayan finansal varlıklardan oluģmaktadır. Krediler ve alacaklar, alım-satım amacıyla tutulmadan, ġirketin herhangi bir borçluya doğrudan para, mal veya hizmet tedarik ettiğinde ortaya çıkmaktadır. Vadeleri bilanço tarihinden itibaren 12 aydan kısa ise, bu varlıklar dönen varlıklar içinde, 12 aydan fazla ise duran varlıklar içinde gösterilmektedir. Krediler ve alacaklar, ilgili tutarların iģlem masrafları çıkarıldıktan sonraki değerleri ile kaydedilir. Krediler ve alacaklar sonradan etkin faiz yöntemi kullanılarak ıskonto edilmiģ maliyet değeri üzerinden gösterilir. 11

21 h) Kur DeğiĢiminin Etkileri Dönem içinde gerçekleģen dövizli iģlemler, iģlem tarihlerinde geçerli olan döviz kurları üzerinden çevrilmiģtir. Dövize dayalı parasal varlıklar ve yükümlülükler dönem sonunda geçerli olan döviz alıģ kuru üzerinden çevrilmiģtir. Dövize dayalı parasal varlık ve yükümlülüklerin çevrimlerinden doğan kur kazancı veya zararları, gelir tablosuna yansıtılmıģtır. i) Hisse BaĢına Kazanç Solo gelir tablosunda belirtilen hisse baģına kazanç, net dönem karından veya zararından adi hisse senedi sahiplerine isabet eden kısmın, dönem içindeki ağırlıklı ortalama adi hisse senedi sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Türkiye'de Ģirketler sermayelerini, hissedarlarına geçmiģ yıl karlarından dağıttıkları bedelsiz hisse yolu ile arttırabilmektedirler. Bu tip bedelsiz hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, söz konusu hisse senedi dağıtımlarının geçmiģe dönük etkileri de dikkate alınarak bulunmuģtur. j) Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara iliģkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiģ finansal bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmıģ olsalar bile, Bilanço tarihi ile Bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasında iģletme lehine veya aleyhine ortaya çıkan olayları ifade eder. ġirket, Bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, mali tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun Ģekilde düzeltir. k) KarĢılıklar, KoĢullu Yükümlülükler ve KoĢullu Varlıklar KarĢılıklar GeçmiĢ olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki veya zımni yükümlülüğün bulunması ve yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların ġirketten çıkmalarının muhtemel olması ve yükümlülük tutarının güvenli bir biçimde tahmin ediliyor olması durumunda finansal tablolarda karģılık ayrılmaktadır. KarĢılıklar, bilanço tarihi itibariyle yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın ġirket yönetimi tarafından yapılan en gerçekçi tahminine göre hesaplanmakta ve etkisinin önemli olduğu durumlarda bugünkü değerine indirmek için ıskonto edilmektedir. 12

22 KoĢullu Yükümlülükler Bu gruba giren yükümlülükler, geçmiģ olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti iģletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan bir veya daha fazla kesin mahiyette olmayan olayın ileride gerçekleģip gerçekleģmemesi ile mevcudiyeti teyit edilebilecek olan yükümlülükler koģullu yükümlülükler olarak değerlendirilmekte ve finansal tablolara dahil edilmemektedir. Çünkü, yükümlülüğün yerine getirilmesi için, ekonomik fayda içeren kaynakların iģletmeden çıkma ihtimali bulunmamakta veya yükümlülük tutarı yeterince güvenilir olarak ölçülememektedir. ġirket ekonomik fayda içeren kaynakların iģletmeden çıkmaları ihtimali çok uzak olmadıkça, koģullu yükümlülüklerini finansal tablo dipnotlarında göstermektedir. KoĢullu Varlıklar ġirkette geçmiģ olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti iģletmenin tam anlamıyla kontrolünde bulunmayan bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleģip gerçekleģmemesi ile teyit edilecek olan varlık, koģullu varlık olarak değerlendirilmektedir. Ekonomik fayda içeren kaynakların iģletmeye giriģi kesin değil ise koģullu varlıklar finansal tablo dipnotlarında açıklanmaktadır. KarĢılık tutarının ödenmesi için kullanılan ekonomik faydaların tamamının ya da bir kısmının üçüncü taraflarca karģılanmasının beklendiği durumlarda tahsil edilecek olan tutar, bu tutarın geri ödemesinin kesin olması ve tutarın güvenilir bir Ģekilde hesaplanması durumunda, bir varlık olarak muhasebeleģtirilmekte ve raporlanmaktadır. l) Kiralama ĠĢlemleri Finansal kiralama yoluyla elde edilen maddi varlık, varlığın kiralama döneminin baģındaki rayiç değerinden veya asgari kira ödemelerinin o tarihte indirgenmiģ değerinden düģük olanı üzerinden kaydedilir. Her bir kira ödemesi, finansal kiralama borcu üzerinde sabit bir oranın elde edilmesi amacıyla borç ve finansal giderler arasında tahsis edilir. Finansman giderleri, kira dönemi boyunca gelir tablosuna gider olarak yansıtırlı. Kiracı olarak. Mülkiyete ait risk ve getirilerin önemli bir kısmının kiralayana ait olduğu kiralama iģlemi, faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılır. Faaliyet kiralaması (kiralayandan alınan teģvikler düģüldükten sonra) altında yapılan ödemeler, kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna gider olarak kaydedilir. 13

23 m) Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde DeğiĢiklik ve Hatalar Muhasebe politikalarında yapılan önemli değiģiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem mali tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki değiģiklikler, yalnızca bir döneme iliģkinse, değiģiklik yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere iliģkinse,hem değiģikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak uygulanır. n) Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması Faaliyet bölümleri, Grup'un faaliyetlere iliģkin karar almaya yetkili organlara veya kiģilere sunulan iç raporlama ve stratejik bölümlere paralel olarak değerlendirilmektedir. Grup'un faaliyeti tamamıyla güvenlik hizmetleri satıģından oluģtuğundan dolayı, bölümlere göre raporlama yapılmamaktadır. o) Kıdem Tazminatı ġirket, yürürlükte olan ĠĢ Kanunu çerçevesinde en az bir yıl hizmet verdikten sonra emeklilik nedeniyle iģten ayrılan veya istifa ve kötü davranıģ dıģındaki nedenlerle iģine son verilen personele belirli miktarda Kıdem Tazminatı ödemekle yükümlüdür. 01 Ocak 1999 tarihinden itibaren uygulanması öngörülen TMS 19 Emeklilik tazminatları yöntemi ile, gelecek dönemde hak edilecek olan kıdem tazminatı tutarı, tahmin edilen enflasyon oranı ile uygun olan bir iskonto oranının neti üzerinden bilanço tarihindeki değerine getirilmektedir. Gelecekte olacağı tahmin edilen kayıplar dikkate alınır. p) Nakit ve Nakit Benzerleri Hazır değerler, nakit ve banka mevduatı ile tutarı belirli nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değiģim riski önemsiz olan ve vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir. q) Ticari Alacak ve Borçlar Bu grupta raporlanan alacaklar ve borçlar Ģirketin portföy iģletmeciliği esas faaliyeti çerçevesindeki takas alacaklarını ve borçlarını ifade etmektedir. ġirket in ticari alacakları ve diğer alacakları, ilk kayıt tarihinde gerçeğe uygun değerleri ile kayda alınmaktadır. Kayda alma tarihinden sonraki raporlama dönemlerinde, etkin faiz yöntemi kullanılarak iç verim değeri üzerinden gösterilmiģlerdir. (Not 9) Verilen ve alınan depozito ve teminatlar bu kalem altında değil, diğer alacaklarda ve borçlarda raporlanmaktadır. Bu alacak ve borçların, iliģkili taraflardan olan kısmı, iliģkili taraf iģlemleri dipnotunda açıklanmaktadır. 14

24 ġirketin ticari alacakları, Ģüpheli ticari alacak karģılığı düģüldükten sonra indirgenmiģ net değerlerini ifade etmektedir. Vadesi gelmiģ alacakların tahsil edilemeyeceğine dair somut bir gösterge olması durumunda Ģüpheli alacak karģılığı ayrılmaktadır. Tahsili tamamen mümkün olmayan alacaklar ise tespit edildikleri durumlarda tamamen kayıtlardan silinirler. Ticari borçlar bilançoda gerçeğe uygun değerlerini yansıtan indirgenmiģ maliyet değerleri ile raporlanır. r) Diğer Alacaklar ve Borçlar Ticari alacak ve borç sınıfına girmeyen diğer alacak ve borçlar bu kalemlerde gösterilir. Örneğin, verilen depozito ve teminatlar, iliģkili taraflardan ticari olmayan alacaklar, vergi dairelerinden alacaklar, diğer çeģitli alacaklar, Ģüpheli diğer alacaklar, vb. Burada tanımlanan herhangi bir borç sınıfına girmeyen diğer borçlar bu kalemde gösterilir. Örneğin; tedarikçi veya müģteri sıfatı taģımayan iliģkili taraflara borçlar, alınan depozito ve teminatlar, kamu otoritelerine borçlar, diğer çeģitli borçlar. s) Diğer Varlık ve Yükümlülükler Diğer Dönen/Duran Varlık Bilançoda yer alan diğer varlık sınıflarına girmeyen, gelecek aylara/yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları, peģin ödenen vergiler ve fonlar, sipariģ avansları, iģ avansları, personel avansları, devreden KDV, diğer KDV, indirilen KDV, sayım tesellüm noksanları, diğer çeģitli dönen/duran varlıklar gibi hesaplar Diğer Dönen/Duran Varlıklar kaleminde raporlanır. Diğer Kısa/Uzun Vadeli Yükümlülükler Gelecek aylara ait (ertelenmiģ) gelirler ve diğer gider tahakkukları, sayım tesellüm fazlaları, diğer çeģitli borç ve yükümlülükler gibi kalemler burada raporlanır. t) Finansal Borçlar Krediler, alındıkları tarihlerde, alınan kredi tutarından iģlem masrafları çıkarıldıktan sonraki değerleriyle kaydedilir. Krediler, sonradan etkin faiz yöntemi kullanılarak ıskonto edilmiģ maliyet değeri üzerinden belirtilir. ĠĢlem masrafları düģüldükten sonra kalan tutar ile ıskonto edilmiģ maliyet değeri arasındaki fark, gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak yansıtılır. Kredilerden kaynaklanan finansman maliyeti, oluģtuğunda gelir tablosuna kaydedilir. 15

25 u) Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler ġirket, dönem sonuçları üzerinden cari ve ertelenmiģ vergileri hesaplamaktadır. Hazırlanan mali tablolarda, ġirketin yıl sonu itibarıyla dönem sonuçlarına dayanılarak kanunen kabul edilmeyen giderler, indirimler ve istisnalar dikkate alınarak bulunan matrah üzerinden bilanço tarihinde geçerli olan vergi oranları kullanılıp Kurumlar Vergisi hesaplanarak karģılık ayrılmaktadır. ErtelenmiĢ vergi aktifi ve pasifi, bazı gelir ve gider kalemlerin muhasebe ve vergisel açılardan farklı değerlendirmeleri sonucunda ortaya çıkan zamanlama farklılıklarını baz alarak, yükümlülük metoduna göre hesaplanmaktadır. ErtelenmiĢ vergi varlıkların oluģturduğu veya yükümlülüklerin yerine getirildiği dönemde geçerli olan vergi oranları üzerinden hesaplanır. Ödenecek kurumlar vergisi tutarları, peģin ödenen kurumlar vergisi tutarlarıyla, iliģkili olduğundan netleģtirilmektedir. Ertelenen vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluģan ertelenen vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması Ģartıyla hesaplanmaktadır. Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olmak Ģartıyla ve cari vergi varlıklarının cari vergi yükümlülüklerinden mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması durumunda ertelenen vergi varlıkları ve ertelenen vergi yükümlülükleri, karģılıklı olarak birbirinden mahsup edilir. v) Devlet TeĢvik ve Yardımları Yoktur. w) Nakit Akımının Raporlanması ġirket net varlıklarındaki değiģimleri, finansal yapısını ve nakit akımlarının tutar ve zamanlamasını değiģen Ģartlara göre yönlendirme yeteneği hakkında mali tablo kullanıcılarına bilgi vermek üzere, nakit akım tablolarını düzenlemektedir. E. Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin Ve Varsayımları Finansal tabloların TMS/TFRS ye göre hazırlanmasında ġirket yönetiminin, raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını etkileyecek, bilanço tarihi itibari ile oluģması muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlarını belirleyen varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Bu tahmin ve varsayımlar 16

26 Ģirket yönetiminin mevcut olaylar ve iģlemlere iliģkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen fiili sonuçlar ile farklılık gösterebilmektedir. Tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve gerçekleģtikleri dönem gelir tablosunda yansıtılmaktadırlar. 3. ĠġLETME BĠRLEġMELERĠ Yoktur ( ). 4. MÜġTEREK ANLAġMALAR (Erpa MüĢterek AnlaĢması, Pusula MüĢterek AnlaĢması, Oncam MüĢterek AnlaĢması ve Global MüĢterek AnlaĢması) Grup'un oransal konsolidasyon metodu kullanılarak hesaplanmıģ müģterek yönetime tabi ortaklığın aktif ve pasifleri içindeki payı aģağıdaki Ģekildedir: Nakit ve Nakit Benzerleri Ticari Alacaklar Diğer Dönen Varlıklar ġirketin müģterek yönetime tabi ortaklığının dönen varlıklar içindeki payı ġirketin müģterek yönetime tabi ortaklığının duran varlıklar içindeki payı Ticari Borçlar Personele Borçlar Vergi ve SGK Borçları ġirketin müģterek yönetime tabi ortaklığının kısa vadeli yükümlülükler içindeki payı ġirketin müģterek yönetime tabi ortaklığının uzun vadeli yükümlülükler içindeki payı

27 Grup'un oransal konsolidasyon metodu kullanılarak hesaplanmıģ müģterek yönetime tabi ortaklığın kar/zarar kalemleri içindeki payı aģağıdaki Ģekildedir: Net SatıĢlar SatıĢların Maliyeti ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri ( ) (15.309) Diğer Faaliyet Gelirleri Diğer Faaliyet Giderleri (307) --- Finansal Gelirler Finansal Giderler --- (902) ErtelenmiĢ Vergi Geliri/Gideri Net Dönem Karı NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ Kasa -Kasa Kasa - ABD$ Kasa - Libya Dinarı Banka -Mevduat Vadesiz Mevduat Vadesiz - ABD$ Mevduat Vadesiz - EUOR Nakit ve benzeri varlıklar top Yıl içindeki yabancı para cinsinden iģlemler, iģlemlerin yapıldığı tarihteki geçerli olan kurlar ile Türk Lirasına çevrilmektedir. ġirketin Bilanço dönemindeki banka mevcutları, 18

AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMEERĠ A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU (BĠLANÇOLAR).....

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi' nin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu,

Detaylı

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Akis Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 4 Şubat 2011 Vakıf Gayrimenkul Yatırım

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir)

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. 0 BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) İncelemeden Bağımsız Geçmemiş Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2011 31.12.2010 VARLIKLAR

Detaylı

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ BĠLANÇO (TL) GeçmemiĢ Bağımsız Denetim'den GeçmiĢ Referansları 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 76.425.616 92.094.253 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 12.908.278 10.842.451 Finansal Yatırımlar 7 0 499.374

Detaylı

Bağımsız Bağımsız Denetimden Denetimden Dipnot GeçmemiĢ GeçmiĢ DÖNEN VARLIKLAR Referansları 30.09.2013 31.12.2012

Bağımsız Bağımsız Denetimden Denetimden Dipnot GeçmemiĢ GeçmiĢ DÖNEN VARLIKLAR Referansları 30.09.2013 31.12.2012 AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMEERĠ A.ġ. 30.09.2013 ve 31.12.2012 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE BĠLANÇOLARI (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası() olarak ifade edilmiştir) Bağımsız Bağımsız Denetimden Denetimden

Detaylı

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş. 01.01.-31.03.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş. 01.01.-31.03.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR AKDENİZ GÜVENLİK HİZMEERİ A.Ş. 01.01.-31.03.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İndeks Konsolide Bilanço.... Konsolide Gelir Tablosu.... Konsolide Nakit Akım Tablosu... Konsolide Öz Kaynak

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiģtir.

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BAĞIMSIZ DENETĠMDEN BAĞIMSIZ DENETĠMDEN AKTİF KALEMLER (31/12/2011) (31/12/2010) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II.

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL

Detaylı

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş. 01.01.-30.06.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI İNCELEME RAPORU

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş. 01.01.-30.06.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI İNCELEME RAPORU AKDENİZ GÜVENLİK HİZMEERİ A.Ş. 01.01.-30.06.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI İNCELEME RAPORU TAM BAĞIMSIZ DENETİM ve DANIŞMANLIK A.Ş. Member Crowe Horwath International 1

Detaylı

21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP

Detaylı

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1 30 HAZĠRAN 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLARI Ref. 30 Haziran 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 13.379.749 15.683.583 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 9.015.507 11.490.201 Finansal

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23 Kat:4 Beylikdüzü /İstanbul

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23 Kat:4 Beylikdüzü /İstanbul Uyum Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklık Ünvanı Adres : Uyum Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 254.181.293 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 1.365-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 218.701.697 172.542.578 4- Verilen Çekler

Detaylı

Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na. Giriş

Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na. Giriş Bağımsız Denetim Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. Sürekli Olumlu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim

Detaylı

AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01.01.-30.09.2015 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01.01.-30.09.2015 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ A.ġ. 01.01.-30.09.2015 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR Ġçindekiler KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOLARI KONSOLĠDE KAR

Detaylı

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden GeçmemiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 229.657.224 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 6.441-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 195.188.386

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT - KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT - KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT - KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Groupama Emeklilik A.Ş. Likit

Detaylı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi 1 Ocak 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. FĠNANSAL TABLOLAR (Seri: XI

Detaylı

ĠNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ

ĠNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ ĠÇĠNDEKĠLER 1. ġġrket ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU... 1 2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR... 2 3. ĠġLETME BĠRLEġMELERĠ... 14 4. Ġġ ORTAKLIKLARI... 14 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA...

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI

Detaylı

Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256. Nakit ve Nakit Benzerleri 6 5.963.637 1.141.123. İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar - -

Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256. Nakit ve Nakit Benzerleri 6 5.963.637 1.141.123. İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar - - 31 MART 2015 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmiş Dipnot Cari Dönem Geçmiş Dönem Referansları 31.03.2015 31.12.2014 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256

Detaylı

AK-TOPS TEKSTİL SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

AK-TOPS TEKSTİL SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR AK-TOPS TEKSTİL SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 ARALIK 2011 VE 31 ARALIK 2010 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL )

Detaylı

FĠNANS PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

FĠNANS PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR FĠNANS PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 1-2 GELĠR TABLOSU... 3 KAPSAMLI GELĠR TABLOSU...... 4 ÖZ KAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 5

Detaylı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Aralık 2010 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Aralık 2010 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi 1 Ocak 31 Aralık 2010 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEME AĠT

Detaylı

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU AKDENİZ GÜVENLİK HİZMEERİ A.Ş. HESAPLARINA VE SPK NA GÖRE DİPNOAR (Birim-Aksi belirtilmedikçe tutarlar olarak ifade edilmiştir) 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Akdeniz Güvenlik Hizmetleri

Detaylı

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 Eylül 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 Eylül 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 Eylül 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇOLAR... 1-5 GELĠR

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

TEB PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR

TEB PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR 30 EYLÜL TARĠHĠNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR 30 EYLÜL TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO Dipnot Referansları 31 Aralık VARLIKLAR Dönen Varlıklar 12.887.561 14.476.633 Nakit

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi Anonim ġirketi. 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

HSBC Portföy Yönetimi Anonim ġirketi. 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu HSBC Portföy Yönetimi Anonim ġirketi 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi nin 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan bağımsız denetim

Detaylı

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Sınırlı Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 166.723.582 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 6.211 1.365 2- Alınan Çekler

Detaylı

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ekte "pdf" dosya olarak

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU 27/3/2007 İÇİNDEKİLER Sayfa No I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 ÜST YÖNETĠM 5 SERMAYE

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar VARLIKLAR I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot GeçmiĢ (30/09/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 933.224.672

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 1 UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE TTK 376 KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi 1 Ocak 31 Aralık 2009 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ

Detaylı

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMEMĠġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK- 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK- 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK- 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 31 MART 2014 TARĠHLĠ ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL

Detaylı

AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01.01.-31.03.2015 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01.01.-31.03.2015 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR 01.01.-31.03.2015 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR Ġçindekiler KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOLARI KONSOLĠDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI KONSOLĠDE

Detaylı

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 Eylül 2011 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar 10 Kasım 2011 Bu rapor 87 sayfa konsolide

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER ANONĠM 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL TABLOLARA

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER ANONĠM 30 EYLÜL 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL TABLOLARA ĠÇĠNDEKĠLER 1. ġġrket ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU...1 2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR...2 3. ĠġLETME BĠRLEġMELERĠ...12 4. Ġġ ORTAKLIKLARI...12 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA...12 6.

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ANIL YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ.

ĠÇĠNDEKĠLER. ANIL YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. ĠÇĠNDEKĠLER 1. ġġrket ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU...1 2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR...2 3. ĠġLETME BĠRLEġMELERĠ...13 4. Ġġ ORTAKLIKLARI...13 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA...13 6.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot VARLIKLAR I CARĠ VARLIKLAR (30/09/2010) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 121.786.136 1 Kasa 14 20.142 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 74.166.822 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 14 (51.540) 5 Diğer

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar İçindekiler Sayfa Bilanço 1-2 Gelir tablosu 3 Özkaynak değişim tablosu 4 Nakit akım tablosu 5 Özet

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET 01 OCAK 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET 01 OCAK 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 01 OCAK 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Ġstanbul, Nisan 2010 01.01. 31.12.2009 HESAP DÖNEMĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar.

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar. UMS 7 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Nakit Akım Tablosu Kontrol listesinin bu kısmı nakit akım tablosunun nasıl hazırlaması gerektiğini açıklayan UMS 7 ye yöneliktir.

Detaylı

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO Denetimden Denetimden Notlar VARLIKLAR Dönen Varlıklar : 9.961.249 7.975.811 Nakit ve Nakit Benzerleri Not 6 162.759 1.919.536 Finansal Yatırımlar Not 7 - - Ticari

Detaylı

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.09.2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE ÖZET DĠPNOTLAR

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.09.2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE ÖZET DĠPNOTLAR BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE ÖZET DĠPNOTLAR 01.01.- ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA

Detaylı

Euler Hermes Sigorta Anonim ġirketi. 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Euler Hermes Sigorta Anonim ġirketi. 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar Bu rapor 59 sayfa finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. 31 Mart 2014 Tarihi Ġtibarıyla Konsolide Olmayan

Detaylı

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZ SERMAYE

Detaylı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2012 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2012 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi 1 Ocak 31 Mart 2012 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP

Detaylı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2013 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2013 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi 1 Ocak 31 Mart 2013 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2013 HESAP

Detaylı

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MSA BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.12.2008 31.12.2007 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 18,036,855 25,203,137

Detaylı

MAKĠNA TAKIM ENDÜSTRĠSĠ A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

MAKĠNA TAKIM ENDÜSTRĠSĠ A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR MAKĠNA TAKIM ENDÜSTRĠSĠ A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA ÖZET KONSOLĠDE BĠLANÇO 1-2 ÖZET KONSOLĠDE KAR VEYA

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE TAMAMLAYICI DİPNOTLAR

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE TAMAMLAYICI DİPNOTLAR HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE TAMAMLAYICI DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2013 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 1

Detaylı

ġeker PĠLĠÇ VE YEM SANAYĠ TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT SOLO MALĠ TABLOLAR VE ĠNCELEME RAPORU

ġeker PĠLĠÇ VE YEM SANAYĠ TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT SOLO MALĠ TABLOLAR VE ĠNCELEME RAPORU ġeker PĠLĠÇ VE YEM SANAYĠ TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT SOLO MALĠ TABLOLAR VE ĠNCELEME RAPORU 30 EYLÜL 2012 TARĠHLĠ SOLO MALĠ TABLOLAR ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAYICI NOTLAR

Detaylı

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU AKTĠF (VARLIKLAR) +-------------------------------+-----------------------------------------------+------------------------------------------------+

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Mali Tablo ve Dipnotları Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

HEKTAġ TĠCARET T.A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE SPK NIN SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞĠNE GÖRE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR

HEKTAġ TĠCARET T.A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE SPK NIN SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞĠNE GÖRE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE SPK NIN SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞĠNE GÖRE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA ARA DÖNEM BĠLANÇO... 1-2 ARA DÖNEM KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... 3 ARA

Detaylı

DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK-31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR

Detaylı

Vakıf Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi. 31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Vakıf Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi. 31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Vakıf Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi 31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA KONSOLĠDE BĠLANÇOLAR...

Detaylı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2011 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2011 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi 1 Ocak 31 Mart 2011 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 31 MART 2011 HESAP DÖNEME AĠT

Detaylı

TESCO KĠPA KĠTLE PAZARLAMA TĠCARET VE GIDA SANAYĠ A.ġ. 1 MART - 27 MAYIS 2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLAR

TESCO KĠPA KĠTLE PAZARLAMA TĠCARET VE GIDA SANAYĠ A.ġ. 1 MART - 27 MAYIS 2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLAR TESCO KĠPA KĠTLE PAZARLAMA TĠCARET VE GIDA SANAYĠ A.ġ. 1 MART - 27 MAYIS 2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA 27 MAYIS 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZET BĠLANÇO... 1-2 1 MART - 27

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0)

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.ġ. nin 30.1.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço Bağımsız Denetimden Notlar 2011 31 Aralık VARLIKLAR Dönen Varlıklar 96.667.513 90.237.745 Nakit ve nakit benzerleri 5 77.834.622 73.198.883 Finansal yatırımlar

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI 01 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI 01 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI 01 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Euro Yatırım Menkul

Detaylı

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

Unicorn Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi B Tipi Likit Fon

Unicorn Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi B Tipi Likit Fon Unicorn Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 tarihli finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Unicorn Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 tarihli bağımsız denetim

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER ANONĠM 31 MART 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL TABLOLARA

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER ANONĠM 31 MART 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL TABLOLARA ĠÇĠNDEKĠLER 1. ġġrket ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU...1 2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR...1 3. ĠġLETME BĠRLEġMELERĠ...10 4. Ġġ ORTAKLIKLARI...10 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA...10 6.

Detaylı

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU......

Detaylı

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Brisa 2016 2.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336

Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336 30 HAZİRAN 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR VARLIKLAR 30 Haziran 2010 31 Aralık 2009 Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336 Nakit ve Nakit Benzerleri 110.063.069 20.826.910

Detaylı

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLĠDE BĠLANÇOLAR...

Detaylı

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş. ("Akdeniz Güvenlik" veya "Grup") ticari yaşamına, 2001 yılında Akdeniz Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. unvanı ile başlamış olup,

Detaylı