GIDA ĠLĠġKĠLĠ ANAFLAKSĠ. Dr SUNA ASĠLSOY BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ, ADANA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GIDA ĠLĠġKĠLĠ ANAFLAKSĠ. Dr SUNA ASĠLSOY BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ, ADANA"

Transkript

1 GIDA ĠLĠġKĠLĠ ANAFLAKSĠ Dr SUNA ASĠLSOY BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ, ADANA

2 OLGU 8 aylık erkek bebek, Bir haftadır burun akıntısı arada öksürük yakınması var Ani geliģen tıkanıklık morarma ve nefes darlığı baba tarafından resüsite ediliyor 112 resüsitasyona devam ederek acil servise getirilmiģ GD kötü siyanotik solunum sesleri azalmıģ, çekilmeleri var yaygın ronküsleri duyuluyordu.

3 Kalp hızı:172/dk; SS:45/dk; K B:80/50 mmhg, Yanaklarda kıvrım yerlerinde belirgin kırmızı kabuklanma gösteren alanlar, gövdede kızarıklıklar yoğun bakım ünitesine alındı, entübe edildi. Sistemik steroid, salbutamol baģlandı. Akciğer grafisinde bilateral peribronģial kalınlaģma, RSV antijen testi negatif saptandı.12 saat içerisinde ekstübe edildi. Klinik bulguları tamamen düzeldi. Tanınız nedir?

4 a-bronģiolit b-astım atağı c-aspirasyon d-anaflaksi

5 Tanıda ne yaparsınız? a-öykü b-sige c-total IgE d-gıda değiģim testi e-a+b+d

6 Öykü Anne sütü ile besleniyor daha önce 3 kez formül mama verilmesi sonrası yaygın kızarıklıklığının olduğu ve tedavisiz geçtiği atopik dermatit nedeniyle dermatoloji kliniğinde izlendiği öğrenildi. Olayın olduğu günde kardeģinin elinden dondurma yaladıktan 10 dakika sonra aniden yakınmalarının baģladığı öğrenildi.

7 Eozinofil sayısı 1000/mm3 Süt SıgE 10kU/L 4 hafta sonra yapılan deri testinde süt 15x18mm çapında pozitif saptandı

8 Aileye önerileriniz nelerdir a-kesin eliminasyon b-anaflaksi acil eylem planının anlatılması c-adrenalin oto enjektör reçete edilmesi ve kullanımının öğretilmesi d-antihistaminik kullanması e-a+b+c

9 Anaflaksi nedenleri Ann Allergy Asthma Immunol Jul;97(1):39-43.

10 Çocuklarda yapılan çalıģmalarda Gıdalar (% ) Fıstık, kaģu (Avusturalya ) Süt, fıstıklar Ġlaçlar Böcek sokmaları Bilinmeyen Allergy 2008;63: Ped Allergy Immunol 2011;22: Allergol Immunopathol 2012;40:31-36

11 ters gıda reaksiyonları immun kaynaklı (gıda allerjisi ve çölyak hast) non-immun kaynaklı (primer gıda intoleransı) IgE kaynaklı (akut ürtiker,oral allerji sendromu) non-ige kaynaklı (gıda protein indükleyici enteropati, çölyak hastalığı) miks IgE ve non- IgE kaynaklı (eozinofilik gastroenterit) hücrese l kaynaklı (allerjik kontakt dermati t) metaboli k (laktoz intoleran s) Farmakoloji k (kafein) toksik (skombroi d balık toksini) diğer/idio patik/ tanımlana mayan (sülfitler)

12 Prevelans Her hangi bir tetikleyiciden anaflaksi olma riski yaģam boyu % Populasyonun %2 sini etkiliyor. GA gerçek prevelansı saptamak güç 170 dan fazla gıda IgE kaynaklı reaksiyona neden olmakta Son yılda prevelansda artıģ var

13 Gıda iliģkili anaflakside epidemiyoloji Fatal reaksiyon oranı Çocuklarda 1/ yılda EriĢkinlerde 1/4 milyon yılda Fatal olmayan reaksiyonlar / yıl Clarks S, Camargo CA. Immunol Allergy Clin North Am 2007;27:145 Cianferoni A. Immunol Allergy Clin North Am 2012;32:165.

14 Gıda iliģkili anaflakside tetikleyiciler Fıstık/ kabuklu Ağaç fındıkları Kabuklu deniz ürünleri Süt Yumurta Susam (tohumlar) Balık

15 GIDA ALLERJĠSĠ GELĠġĠMĠNDE RĠSK FAKTÖRLERĠ Ailede atopi öyküsü Atopik dermatit varlığı ( orta-ağır AD varlığında GA ^%30-40)

16 GA ile birlikte olan durumlar AD varlığı (%35-71) AR varlığı (%33-40) Astım varlığı (%34-49) AD ve GA birlikteliğinde ise % 75 diğer atopik durumlarla birlikte %44 AR ve Astım %27 AR %4 Astım

17 GIA Ġçin Risk Faktörleri Anaflaktik reaksiyonlara neden olan gıdalara karģı allerji bulunması YaĢ grubu adölesan erkek, eriģkinlerde kadın Alınan gıdanın iģlem Ģekli, miktarı Absorbsiyonu etkileyen diğer maddelerle birlikte alımı ( Alkol, egzersiz vs) Daha önceki reaksiyonun ağırlığı gelecekteki reaksiyonun derecesini belirlemez

18 Fatal/ Fatale yakın anaflakside risk faktörleri Astım varlığı, özellikle kronik steroid tedavisinin neden olduğu adrenal süpresyon olması Epinefrin uygulanmasındaki geçikme veya eksiklik Semptomların geçiģtirilmesi Birlikte alkol alımı (gıdanın absorbsiyonunu arttırabilir) Semptomları tedavi etmek için tek baģına antihistaminik kullanılması.

19 Tanı Anaflaksi semptomları Respiratuvar semptomlar; vizing ve stridor GIS semptomları; karın ağrısı ve kusma Cilt bulguları; ürtiker, flushing, angioödem Kardiovasküler bulgular; hipotansiyon ve Ģok

20 Hedef Organ Hızlı Semptomlar GecikmiĢ Semptomlar Cilt Eritem,KaĢıntı Ürtiker,Morbiliform döküntü Anjioödem Eritem,Sıcak Basması KaĢıntı,Morbiliform döküntü Anjioödem, Egzema Göz KaĢıntı,Konjonktival Eritem Sulanma,Periorbital ödem Üst Solunum Yolları Alt Solunum Yolları Gastrointestinal (oral) Gastrointestinal (alt) Kardiyovasküler Bilinmeyen Burun tıkanıklığı,kaģıntı Burun akıntısı,horlama Larinjeal ödem,ses kısıklığı Kuru kesik öksürük Öksürük,Dispne,Hırıltı Yardımcı solunum kasları kullanımı Dudaklar,dil ve damakta anjiyoödem Oral kaģıntı,dilde ĢiĢme Bulantı,Kolik tarzda karın ağrısı Reflü,kusma,Ġshal TaĢikardi(nadiren anafilakside bradikardi ),Hipotansiyon,Sersemlik Bayılma,Bilinç kaybı Uterus kasılmaları Felaket Beklentisi hissi Öksürük,Dispne ve Hırıltı Bulantı-kusma,Karın ağrısı Reflü,Ġshal,Hematokezya Huzursuzluk ve kilo kaybıyla birlikte olan yeme reddi

21 Öykü Semptomlar ne ile iliģkili olabilir? Semptomları tetikleyen gıda hangisidir? Daha önce alındığında benzer reaksiyonlar oldu mu? Gıda piģmiģ mi çiğ mi? Gıdaya maruziyetle semptomlar arasındaki süre ne kadardır? Bu bulgular olmadan gıda tüketildi mi? Egzersiz, alkol veya aspirin ve NSAID kullanımı var mı? Tedavi verildi mi? Semptomlar ne kadar sürdü?

22 DERĠ PRĠK TESTĠ IgE kaynaklı GA tanısında temel test Pürifiye allerjen perkutan olarak verilir ve oluģan reaksiyonun çapı ölçülür. Tek baģına tanı koydurucu değildir. prik to prik. Allerjin yok diyebilmek için mutlaka gıda değiģim testi yapılmalıdır.

23 Ağır cilt tutulumu olan hastalara, Gebelere Antihistaminik gibi ilaç alanlara yapılmamalıdır. Ġnfantlarda oluģan reaksiyonlar daha küçüktür. Bu yaģ grubunda bu durum duyarlılığı azaltır. Ancak her yaģ grubunda gerekli görülür ise yapılabilir

24 ALLERJEN SPESĠFĠK IgE tanısal değildir allerjen spesifik antikorların varlığına dayalıdır DPT yapılamadığı durumlarda bu testlerden faydalanılabilir Negatif olduğunda öykü destekliyorsa mutlaka gıda değiģim testi yapılmalıdır

25 GIDA ELĠMĠNASYON DĠYETLERĠ Spesifik diyetin eliminasyonu tanıda faydalı olabilir NonIgE kaynaklı gıda iliģkili alerjik hastalıklar (gıda-protein-iliģkili enterokolit,alerjikproktokolit ve Heiner) IgE-nonIgE kaynaklı alerjik hastalıklarda (eozinofilik özefajit gibi) sorumlu gıdanın saptanmasında

26 GIDA DEĞĠġĠM TESTĠ Çift kör plasebo kontrollü gıda değiģimi tanıda altın standart Tek kör, açık gıda değiģim Reaksiyon yoksa GA dıģlanır Reaksiyon varsa, öykü diğer testlerle destekleniyorsa tanıyı koydurur.

27 Ayırıcı tanı Vazovagal Reaksiyonlar Non-IgE Kaynaklı Gıda Allerjisi FPIES Flushing Sendromu Karsinoid Postmenopozal Klorpropamid Alkol Meduller ve Tiroid Karsinomu Otonomik Epilepsi Restoran Sendromları Monosodyum glutamat Sülfitler Scombroid Diğer Ģok Hemorajik Kardiyak Endotoksik Monoklonal Gammopati [Paroksismal Hiperpermeability] Endojen Histamin Üretimi Fazlalığı ile Birlikte Olan Sendromlar Mastositoz Pigmentoz Ürtiker Bazofilik Lösemi Promyelositik akut lösemi Hidatik kist Non Organik Sendromlar Panik Atak Munchansen Vokal Kord Disfonksiyonu Histerik Yutkunma [ bolus]

28 Bilinmeyen Herediter Anjiyo ödem Progesterona bağlı Anafilaksi Ürtiker Vasküliti Feokromositoma Hiper IgE Sendromu Nörolojik Hastalıklar Psödoanafilaksis Red Man sendromu [ vankomisin]

29 Tedavi Semptomların baģlamasından sonra hızlı ve etkili tedavi. IM epinefrin ilk basamak tedavidir. Diğer tedaviler epinefrine yardımcıdır.

30 IM epinefrin, acil servise transfer 4-6 saat gözlem Hasta ve ailenin eğitiminin sağlanması. alerjenden kaçınma, anaflaksi semptom ve bulgularının erken tanınması, acil eylem planının öğretilmesi, tanıtım kartlarının hastada bulundurulmasıdır. Eğitimli biri tarafından epinefrin otoenjektörünün kullanılmasının öğretilmesi ve sağlanması Taburculuk sonrası yardımcı tedavinin devam edilmesi. Allerjiste yönlendirilmesi önerilmektedir.

HEKİM GÖZÜ İLE ANAFLAKSİ Olgularla. Dr. Aytül Z. Sin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Alerji ve İmmünoloji BD

HEKİM GÖZÜ İLE ANAFLAKSİ Olgularla. Dr. Aytül Z. Sin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Alerji ve İmmünoloji BD HEKİM GÖZÜ İLE ANAFLAKSİ Olgularla Dr. Aytül Z. Sin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Alerji ve İmmünoloji BD Olgu-1 Anafilaksi 47 yaşındaki sağlık memuru erkek hasta. Daha önce

Detaylı

ANAFİLAKSİSİ OLAN HASTANIN YÖNETİMİ

ANAFİLAKSİSİ OLAN HASTANIN YÖNETİMİ ANAFİLAKSİSİ OLAN HASTANIN YÖNETİMİ Doç. Dr. Hayri Levent YILMAZ Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Tıp Ünitesi Tanım: Anafilaksi: Çeşitli uyaranlara karşı ani olarak gelişen, mast hücrelerinden

Detaylı

PROF. DR. A. FÜSUN KALPAKLIOĞLU Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları BD

PROF. DR. A. FÜSUN KALPAKLIOĞLU Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları BD PROF. DR. A. FÜSUN KALPAKLIOĞLU Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları BD ANAFLAKSİ TANIM Anafilaksi; mast hücreleri ve bazofillerden ani ve hızlı

Detaylı

Allerji Ve İmmunoloji

Allerji Ve İmmunoloji Allerji Ve İmmunoloji 1 Sistemik Bir Hastalık Olarak Allerji Allerji; normalde zararsız olan maddelere (allerjenlere) karşı organizmanın anormal/aşırı bağışıklık sistemi cevapları vermesidir. Atopi; normalde

Detaylı

ANAFLAKSİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI BİTİRME TEZİ. Stj. Dişhekimi Eda YILDIZ

ANAFLAKSİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI BİTİRME TEZİ. Stj. Dişhekimi Eda YILDIZ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI ANAFLAKSİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Eda YILDIZ Danışman Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Sezgin ULUKAYA İZMİR - 2008 ÖNSÖZ Anaflaksi

Detaylı

Dr Mahir İğde. Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Alerji Ünitesi /Samsun

Dr Mahir İğde. Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Alerji Ünitesi /Samsun Dr Mahir İğde Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Alerji Ünitesi /Samsun Kronik Öksürük Yakınmalı Bir Hasta: BK, 6y, Kız, Samsun Şik: Öksürük Hikayesi: 3 aylıktan bu yana zaman

Detaylı

İN VİTRO FERTİLİZASYON SONRASI DOĞAN ÇOÇUKLARDA ASTIM VE DİĞER ALLERJİK HASTALIKLARIN GÖRÜLME

İN VİTRO FERTİLİZASYON SONRASI DOĞAN ÇOÇUKLARDA ASTIM VE DİĞER ALLERJİK HASTALIKLARIN GÖRÜLME T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ Klinik Şefi : Doç. Dr. Feyzullah ÇETİNKAYA İN VİTRO FERTİLİZASYON SONRASI DOĞAN ÇOÇUKLARDA ASTIM VE

Detaylı

ALLERJIK HASTALIKLAR & KLINIK LABORATUVAR. Uzm. Dr. Vildan Fidancı

ALLERJIK HASTALIKLAR & KLINIK LABORATUVAR. Uzm. Dr. Vildan Fidancı ALLERJIK HASTALIKLAR & KLINIK LABORATUVAR Uzm. Dr. Vildan Fidancı Allerjik hastalıklar, endüstrileşmiş ülkelerdeki populasyonda görülen kronik hastalıkların çoğu nedenlerinden biridir. Özellikle 20-30

Detaylı

Prof.Dr. Özkan Karaman Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Allerji Bilim Dalı ozkan.karaman@deu.edu.tr

Prof.Dr. Özkan Karaman Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Allerji Bilim Dalı ozkan.karaman@deu.edu.tr OLGULARLA ASTIM Prof.Dr. Özkan Karaman Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Allerji Bilim Dalı ozkan.karaman@deu.edu.tr EPİDEMİYOLOJİ Türkiye; Çocuk:%5-10 / Erişkin: %2-5 Bronş Astması: 1. Allerjik astım (Ekstrensek)

Detaylı

DERLEME / REVIEW. Anafilaksi. Anaphylaxy Ayşe Tolunay OFLU. Özel Park Tıp Merkezi, Pediatri Kliniği, Afyonkarahisar

DERLEME / REVIEW. Anafilaksi. Anaphylaxy Ayşe Tolunay OFLU. Özel Park Tıp Merkezi, Pediatri Kliniği, Afyonkarahisar Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 16: 77-82/Ocak 2015 DERLEME / REVIEW Anafilaksi Anaphylaxy Ayşe Tolunay OFLU Özel Park Tıp Merkezi, Pediatri Kliniği, Afyonkarahisar Geliş Tarihi / Received:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS

POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS 50. Türk Pediatri Kongresi P-00 Saçlı deride lokalize şişlik ile acil polikliniğine başvuran kız hasta: Olgu sunumu Çisem Aksu Limon, Ayşe Deniz Yücelten, Burak Tekin,

Detaylı

ALERJİK RİNİTLİ HASTALARDA MEVSİMSEL BRONŞİAL HİPERREAKTİVİTE DEĞİŞİMİ

ALERJİK RİNİTLİ HASTALARDA MEVSİMSEL BRONŞİAL HİPERREAKTİVİTE DEĞİŞİMİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ ANABİLİM DALI ALERJİK RİNİTLİ HASTALARDA MEVSİMSEL BRONŞİAL HİPERREAKTİVİTE DEĞİŞİMİ UZMANLIK TEZİ DR. SONER KADIKÖYLÜ

Detaylı

İÇİNDEKİLER: Sayfa no:

İÇİNDEKİLER: Sayfa no: İÇİNDEKİLER: Sayfa no: I-Pediatride öykü alma ve fizik muayene 5 Doç. Dr.Figen Akalın Uzm. Dr. Tülay Güran II-Kardiyopulmoner resusitasyon 10 Doç. Dr. Figen Akalın III-Allerjik Aciller 15 1)Anafilaksi

Detaylı

Anafilaksi ani oluþan, klinik tablosu çok aðýr olabilen istenmeyen

Anafilaksi ani oluþan, klinik tablosu çok aðýr olabilen istenmeyen Klinik Pediatri, 2003;2(3):89-97. Anafilaksi Prof. Dr. Özkan KARAMAN* Dr. Suna KÖSE* Anafilaksi ani oluþan, klinik tablosu çok aðýr olabilen istenmeyen bir hipersensitivite reaksiyonudur. Vasküler kollaps,

Detaylı

ANTİALLERJİK İLAÇLARIN KULLANIMI

ANTİALLERJİK İLAÇLARIN KULLANIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI ANTİALLERJİK İLAÇLARIN KULLANIMI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Şirin SALİF Danışman Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehtap Çınar İZMİR-2007 İÇİNDEKİLER:

Detaylı

T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESİN DUYARLILIĞI TESTİ UYGULANAN KİŞİLERİN BESLENME TEDAVİSİ ÖNCESİ VE SONRASI GÖZLEM ÇALIŞMASI

T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESİN DUYARLILIĞI TESTİ UYGULANAN KİŞİLERİN BESLENME TEDAVİSİ ÖNCESİ VE SONRASI GÖZLEM ÇALIŞMASI T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESİN DUYARLILIĞI TESTİ UYGULANAN KİŞİLERİN BESLENME TEDAVİSİ ÖNCESİ VE SONRASI GÖZLEM ÇALIŞMASI ESRA YASEMİN SANCAK YÜKSEK LİSANS TEZİ BESLENME VE DİYETETİK

Detaylı

ALLERJİK RİNİT. Doç Dr Dane Ediger Uludağ Ün.Tıp Fakültesi Alerjik Göğüs Hastalıkları

ALLERJİK RİNİT. Doç Dr Dane Ediger Uludağ Ün.Tıp Fakültesi Alerjik Göğüs Hastalıkları ALLERJİK RİNİT Doç Dr Dane Ediger Uludağ Ün.Tıp Fakültesi Alerjik Göğüs Hastalıkları Kursun amaçları Bu derste bir Göğüs Hastalıkları uzmanının alerjik rinit hakkında bilmesi gerektiğini düşündüğümüz klinik

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ XOLAİR 150 mg Enjeksiyonluk Çözelti için Toz İçeren Flakon 2. KALİTATİF VE KANTİFATİF BİLEŞİM Etkin madde : Omalizumab 150 mg Kullanıma hazır duruma getirilen

Detaylı

Çocuklarda hırıltılı nefes alma durumunda ne zaman ve hangi doktora başvurmak gerekir?

Çocuklarda hırıltılı nefes alma durumunda ne zaman ve hangi doktora başvurmak gerekir? Çocuklarda hırıltılı nefes alma durumunda ne zaman ve hangi doktora başvurmak gerekir? Buraya kadar anlatıldığı gibi hırıltılı nefes alıp vermesi olan bir çocuk mutlaka hekime başvurmalıdır. Bu tabiki

Detaylı

Poster Bildiriler Poster Presentations

Poster Bildiriler Poster Presentations 16 Poster Presentations P-001 [Kabul:Poster] [Acil Pediatri] Sabiha Şahin Çocuklarda karbonmonoksit zehirlenmelerinde laktat düzeylerinin Prognostik eğeri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi TF Çocuk Sağlığı

Detaylı

Çocuklarda İnek Sütü Proteini Alerjisinin Tanısal Yaklaşımı ve Tedavisi: ESPGHAN GI Komitesi Uygulama Kılavuzu

Çocuklarda İnek Sütü Proteini Alerjisinin Tanısal Yaklaşımı ve Tedavisi: ESPGHAN GI Komitesi Uygulama Kılavuzu Çocuklarda İnek Sütü Proteini Alerjisinin Tanısal Yaklaşımı ve Tedavisi: ESPGHAN GI Komitesi Uygulama Kılavuzu *S. Koletzko, B. Niggemann, A. Arato, J.A.Dias, R. Heuschkel, S.Husby, # M.L. Mearin, ** A.

Detaylı

ALERJİ ile YAŞAMAK Prof. Dr. Cengiz KIRMAZ Alerji ve İmmünoloji Uzmanı

ALERJİ ile YAŞAMAK Prof. Dr. Cengiz KIRMAZ Alerji ve İmmünoloji Uzmanı 1 ALERJİ ile YAŞAMAK Prof. Dr. Cengiz KIRMAZ Alerji ve İmmünoloji Uzmanı 2 Günümüzde her 5 kişiden birinin ya alerjisi vardır ya da hayatının herhangi bir döneminde ortaya çıkacaktır. Alerjik hastalıklar

Detaylı

2010 YDUS PEDİATRİ SORULARI

2010 YDUS PEDİATRİ SORULARI 2010 YDUS PEDİATRİ SORULARI 1. Annesinde fenobarbital bağımlılığı olan ve gebelikte fenobarbitale maruz kalan yenidoğan ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A)Akut fazda irritabilite, devamlı

Detaylı

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z ALT SOLUNUM YOLLARI İNFEKSİYONLARI Uzm. Dr. PAMİR GÜLEZ Tanım Larinks, Trakea, Bronşlar, Bronşioller, Terminal bronşioller, Respiratuvar bronşioller, Alveolar duktuslar ve Alveoller alt solunum yollarını

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm duyulur C) En sık rastlanan semptomu

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ ve ALERJİ

DİŞ HEKİMLİĞİ ve ALERJİ DİŞ HEKİMLİĞİ ve ALERJİ Doç.Dr.Nurhan ÖZTAŞ* Dt.Dilek TÜFEKCİOĞLU* ÖZET Organizmaya giren bir antijenin, immün cevap yerine, organizmaya zarar verici nitelikte oluşturduğu reaksiyonlara aşırı duyarlılık

Detaylı

BESİN ALERJİLERİ. Hazırlayanlar

BESİN ALERJİLERİ. Hazırlayanlar Hazırlayanlar Uzm. Dyt. Müjgan Öztürk Prof. Dr. H. Tanju Besler Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008 / 3000 Adet

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Oral liyofilizat Bir yüzü baskılı, beyaz ya da beyaza yakın yuvarlak oral liyofilizat.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Oral liyofilizat Bir yüzü baskılı, beyaz ya da beyaza yakın yuvarlak oral liyofilizat. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI GRAZAX 75.000 SQ-T oral liyofilizat KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Her bir oral liyofilizat 75.000 SQ-T Timothy (Phleum pratense) çim polenlerinin

Detaylı