TTK Yönünden Dönem Sonu İşlemleri ve Özellikli Konular

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TTK Yönünden Dönem Sonu İşlemleri ve Özellikli Konular"

Transkript

1 TTK Yönünden Dönem Sonu İşlemleri ve Özellikli Konular Murat ATAMER Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Dönem Sonu İşlemleri 1

2 Ticari Defterler Türk Ticaret Kanunu'nun Defter tutma yükümlülüğü başlıklı 64 üncü maddesinde ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdiklerine ilişkin hükümler yer almakta; ayrıca aynı maddenin üçüncü fıkrasının son cümlesinde fiziki ortamda veya elektronik ortamda tutulan ticari defterlerin nasıl tutulacağı, defterlere kayıt zamanı, onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken çıkarılan tebliğle belirlenir. hükmüne yer verilmektedir. Anılan yasa maddesine istinaden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından 19 Aralık 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır. Tebliğe istinaden tutulması zorunlu defterler sırasıyla; 2

3 Ticari Defterler 1. Gerçek Kişi Tacirler - Bilanço Esasına Göre Defter Tutanlar İçin a. Yevmiye Defteri b. Defteri Kebir c. Envanter Defteri - İşletme Hesabına Göre Defter Tutanlar (İkinci Sınıf Tüccarlar) İçin a. İşletme Defteri 2. Anonim Şirketler a. Yevmiye Defteri b. Defteri Kebir c. Envanter Defteri d. Pay Defteri e. Yönetim Kurulu Karar Defteri f. Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri 3

4 Ticari Defterler 3. Limited Şirketler a. Yevmiye Defteri b. Defteri Kebir c. Envanter Defteri d. Pay Defteri e. Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri f. Müdürler Kurulu Defteri (isteğe bağlıdır) 4. Kamuya, Vakıflara ve Derneklere Ait Ticari İşletmeler a. Yevmiye Defteri b. Defteri Kebir c. Envanter Defteri 5. Kooperatifler a. Yevmiye Defteri b. Defteri Kebir c. Envanter Defteri d. Yönetim Kurulu Karar Defteri e. Genel Kurul Karar Defteri f. Ortaklar Defteri 4

5 TTK Uyarınca Açılış ve Kapanış Onayı Yapılacak Defterler ve Onay Zamanları Türk Ticaret Kanunu nun defter tutma yükümlülüğüne ilişkin 64 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları uyarınca fiziki ortamda tutulan; Yevmiye defteri, Defteri kebir, Envanter defteri, Pay defteri, Yönetim kurulu karar defteri, Genel kurul toplantı ve Müzakere defterinin açılış onayları, kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlanmadan önce noter tarafından yapılacaktır. Bu defterlerin izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları, defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar (hesap dönemi takvim yılı olanlarda Aralık ayı içinde) notere yaptırılacaktır. Ayrıca pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri, yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilecektir. Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar (hesap dönemi takvim yılı olanlarda Haziran ayı sonuna kadar), Yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar (hesap dönemi takvim yılı olanlarda Ocak ayı sonuna kadar) notere yaptırılabilecektir. 5

6 TTK Uyarınca Açılış ve Kapanış Onayı Yapılacak Defterler ve Onay Zamanları Açılış Onayı Yapılacak Defterler Yevmiye defteri, Defteri kebir, Envanter defteri, Pay defteri Yönetim kurulu karar defteri Genel kurul toplantı ve müzakere defteri Açılış Onay Zamanı Kuruluş sırasında ve kullanmaya başlamadan önce, İzleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar (hesap dönemi takvim yılı olanlarda Aralık ayı içinde) noter tarafından yapılır. Onaya tabi defterlerin hesap dönemi içinde dolması dolayısıyla veya başka sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce açılış onayı yaptırmak zorundadırlar. Pay defterinin yenilenmesinin gerektiği durumlarda açılış onayı yapılacak yeni defter, kullanımına son verilecek defterle veya zayi edilmişse zayi belgesi ile birlikte notere ibraz edilir. 6

7 TTK Uyarınca Açılış ve Kapanış Onayı Yapılacak Defterler ve Onay Zamanları Kapanış Onayı Yapılacak Defterler Yevmiye defteri, Yönetim kurulu karar defteri Kapanış Onay Zamanı ve Şekli Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar (hesap dönemi takvim yılı olanlarda Haziran ayı sonuna kadar), Yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar (hesap dönemi takvim yılı olanlarda Ocak ayı sonuna kadar) notere yaptırılabilecektir. Açılış Onaylarının Her Hesap Dönemi İçin Yapılması Zorunlu Olan Defterler Yevmiye defteri, Defteri kebir, Envanter defteri, Yönetim kurulu karar defteri, Yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen hesap dönemlerinde açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilecek defterler Pay Defteri, Genel kurul toplantı ve müzakere defteri, 7

8 TTK Uyarınca Açılış ve Kapanış Onayı Yapılacak Defterler ve Onay Zamanları Onay Yenileme (Ara Tasdik) 2013 yılında kullanılan ve sonraki yıllarda da kullanıma yeterli yaprakları bulunan; Yönetim kurulu karar defteri Müdürler kurulu karar defteri Yevmiye defteri Envanter defteri Defteri kebir İşletme defteri Onay yenilemek suretiyle kullanılmaya devam edilebilir (Tebliğ m.16). Yeterli yaprağı bulunan yukarıda sıralanmış defterlerin yeni hesap döneminin ilk ayı içerisinde (hesap dönemi takvim yılı olanlar için Ocak ayı içerisinde) yaptırılacaktır. Onay yenileme işleminde defterlerin kalan sayfalarının tekrar mühürlenmesine ve sıra numarası verilmesine gerek yoktur. 8

9 TTK Uyarınca Açılış ve Kapanış Onayı Yapılacak Defterler ve Onay Zamanları Noterlerce Ticaret Sicili Tasdiknamesinin İstenmesi Tebliğin Açılış onayı yapılacak defterler ve onay zamanı başlıklı 13. maddesinin 1.fıkrasında; Tacirler tarafından fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin açılış onayları kuruluş sırasında ve kullanmaya başlamadan önce, izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar noter tarafından yapılır. Açılış onaylarının noter tarafından yapıldığı hallerde ticaret sicili tasdiknamesinin noterce aranması zorunludur. hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm gereğince defterlerin açılış onaylarında, ticaret siciline kayıtlı mükellefler için ticaret sicil tasdiknamesi noterlerce aranılacaktır. 9

10 TTK Uyarınca Açılış ve Kapanış Onayı Yapılacak Defterler ve Onay Zamanları Ticari Defterlere İlişkin Cezalar TTK nın 562. maddesinde bu kanun kapsamındaki suçlar ve cezalar belirlenmiştir Buna göre; Ticari defterlerin mevcut olmaması veya hiçbir kayıt içermemesi yahut bu Kanuna uygun saklanmaması hallerinde, sorumlular üçyüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılır. (m.562/f.8) (6.000 TL den TL ye kadar) Ticari defterlere kasıtlı olarak gerçeğe aykırı kayıt yapanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. (m.562/f.8) Kanunun 64. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekli onayları yaptırmayanlar dörtbin Türk Lirası idari para cezasıyla cezalandırılır. (m.562/f.1.c) (2014 yılı için ceza tutarı TL dır) 10

11 TTK Uyarınca Açılış ve Kapanış Onayı Yapılacak Defterler ve Onay Zamanları Ticari Defterlere İlişkin Diğer Hususlar ve Özellikli Konular Damga vergisi defteri: Damga vergisi defteri tutma zorunluluğu (ticaret şirketleri ve tüccarlar açısından) sadece anonim sirketler için söz konusudur. (DVK genel tebliğlerine göre diğer mükellefler ise, ihtiyari olarak damga vergisi defteri tutmayı ve dolayısıyla, damga vergisi ödemelerini makbuz karşılığı ve istihkaktan kesinti suretiyle yapmayı ve damga vergisi beyannamesi vermeyi tercih edebilirler) Bilgisayar ortamında islenen kayıtların resmi defterlere yazdırılması VUK na göre, evrakların en geç 10 gün içinde muhasebe kayıtlarına alınması ve bilgisayar ortamında islenen ve çıktıları alınarak yetkililerce onaylanan muhasebe kayıtlarının, resmi defterlere en geç 45 gün içinde yazdırılması zorunludur. 11

12 TTK Uyarınca Açılış ve Kapanış Onayı Yapılacak Defterler ve Onay Zamanları Özel hesap döneminde tasdik zamanları: Özel hesap dönemi olan mükellefler resmi defterlerinin açılıs tasdiklerini, içinde bulundukları hesap döneminin son ayında, ara tasdikini bir sonraki hesap döneminin ilk ayı içerisinde yaptırmalıdırlar. Tasdik Yeri (VUK madde 223): Ticari defterler, iş yerinin, iş yeri olmayanlar için ikametgâhın bulunduğu yerdeki noter veya noterlik görevini yapanlar tarafından tasdik edilir. Defterler anonim ve limited şirketlerin kuruluş aşamasında, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili memuru veya noter tarafından tasdik edilir. 12

13 TTK Uyarınca Açılış ve Kapanış Onayı Yapılacak Defterler ve Onay Zamanları Ticari Defter ve Belgelerin Saklanması: Ticari defterler 10 yıl süreyle saklanmak zorundadır. Bu süre takvim yılının bitişiyle başlar. Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde bu süre 5 yıl olarak belirlenmiştir. Defterler ve gerekli diğer kayıtlar Türkçe tutulur. Defterlere yazımlar ve diğer gerekli kayıtlar, eksiksiz, doğru, zamanında ve düzenli olarak yapılır. Bir yazım veya kayıt önceki içeriği belirlenemeyecek şekilde çizilemez ve değiştirilemez. Ayrıca kayıt sırasında mı yoksa daha sonra mı yapıldığı anlaşılamayan değiştirmeler yapılamaz. 13

14 Ticari Belgeler 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun (T.T.K.) 39 uncu maddesi 2 fıkrasında aşağıda yer aldığı şekli ile; Tescil edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılır. Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi ile tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi de gösterilir düzenlemesi yer almaktadır. Aynı kanunun yürürlük maddesinin 5. fıkrasında 39 uncu maddenin ikinci fıkrasının ikinci, üçüncü ve dördüncü cümleleri tarihinde yürürlüğe girer şeklinde hüküm yer almaktadır. 14

15 VUK 229. Madde ve bu maddeye bağlı izleyen maddelerle birleştirecek olursak tarihinden itibaren fatura, perakende satış fişi, gider pusulası, irsaliye, bilet, dekont, tahsilât ve tediye makbuzları, v.b. belgelerde aşağıdaki bilgilerin olması zorunludur; Ticaret sicil numarası, Ticaret unvanı, Ticari Belgeler Şirketin/İşletmenin Merkezi varsa Şube adresleri, Varsa İnternet Sitesi Adresi (Bağımsız denetim kapsamında olanlar için zorunlu) tarihi itibari ile bastırılmış ve kullanılmayan belgelerden 2014 yılında kullanılacak olanların üzerine bu bilgilerin etiket (sticker) yapıştırmak veya kaşe kullanmak suretiyle yer alması mümkündür. Söz konusu bilgilerin gösterilmemesi halinde ticareti yapan kişilere 2 bin 240 lira para cezası uygulanacaktır. 15

16 Tacir şirket internet sitesi kurma zorunluluğu bulunan şirketlerden ise; Şirketin ticaret sicil numarası, Ticaret unvanı, İşletmesinin merkezi, İnternet sitesinin adresi, Ticari Belgeler Anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, Limited şirketlerde müdürlerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarının, İnternet sitesinde yayımlanması zorunludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere 2014 yılı için uygulanacak idari para cezası TL dır. 16

17 Ticari Belgelerin Saklanması Tacir, işletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin, fotokopi, karbonlu kopya, mikrofiş, bilgisayar kaydı veya benzer şekildeki bir kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklamakla yükümlüdür. (TTK m.64/f.2) 64. maddenin ikinci fıkrası uyarınca belgelerin kopyasını sağlamayanlar, 2014 yılı için TL idari para cezasıyla cezalandırılır. Zayi Belgesi Ticari Belgeler Bir tacirin saklamakla yükümlü olduğu defterler ve belgeler; yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni saklama süresi içinde ziyaa uğrarsa tacir ziyaı öğrendiği tarihten itibaren onbeş gün içinde ticari işletmenin bulunduğu yer yetkili mahkemesinden kendisine bir belge verilmesini isteyebilir. Bu dava hasımsız açılır. Mahkeme gerekli gördüğü delillerin toplanmasını emredebilir. Ticari defterlerin mevcut olmaması veya hiçbir kayıt içermemesi yahut bu kanuna uygun saklanmaması hallerinde, sorumlular üçyüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılır. Buna göre uygulanacak adli para cezası TL arasında olacaktır. (Zayi belgesi bi cezanın önüne geçecektir.) 17

18 Ticari Belgelerin Saklanması İnternet Sitesi tarihinden itibaren kurulan ve bağımsız denetime tabi olan şirketler, kuruluşlarının ticaret siciline tescili tarihinden itibaren üç ay içinde, tarihinden önce kurulan bağımsız denetime tabi şirketler en geç tarihine kadar, tarihinden önce kurulan ancak bu tarihten sonra bağımsız denetim kapsamına giren şirketler de kapsama girdikleri tarihten itibaren üç ay içerisinde internet sitesi açacak ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için kullanacaktır. Bağımsız denetime tabi olduğu halde; şirketin internet sitesinin oluşturulmaması veya şirketin bir internet sitesinin mevcut bulunmasına rağmen bu internet sitesinin bir bölümünün bilgi toplumu hizmetlerine özgülenmemesi durumunda yüz günden üçyüz güne kadar adli para cezası verilir. (2.000 TL den TL ye kadar) İnternet sitesine konulması gereken içeriğin usulüne uygun bir şekilde konulmaması halinde yüz güne kadar adli para cezası verilir. (100 TL den TL ye kadar) 18

19 Yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetime tabi olacak şirketlere ilişkin usul ve esasların belirlendiği 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 23 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. İlgili Bakanlar Kurulu kararında bağımsız denetime tabi olacak şirketler üç başlık altında ele alınmıştır: A. Tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayan şirketler: 1. Aktif toplamı 150 milyon ve üstü Türk Lirası, 2. Yıllık net satış hasılatı 200 milyon ve üstü Türk Lirası, 3. Çalışan sayısı 500 ve üstü. Denetime Tabi Şirketler B. Kararın I nolu ekindeki listede yer alan şirketler.(bu şirketler herhangi bir kritere tabi olmaksızın bağımsız denetime tabi tutulacaktır.) C. Kararın II nolu ekindeki listede yer alan şirketler. (Bu listedeki şirketler listede belirtilen sınırlamalar dikkate alınarak bağımsız denetime tabi tutulacaktır.) 19

20 Sözleşmelerin Uyarlanması Anonim şirketler ve limited şirketler esas sözleşmelerini en geç tarihine kadar 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getireceklerdir. Bu süre içinde gerekli değişikliklerin yapılmaması halinde, esas sözleşmedeki ve şirket sözleşmesindeki düzenleme yerine Türk Ticaret Kanunun ilgili hükümleri uygulanır. Şirket esas sözleşmesini TTK ya uyumlu hale getirmek için yapılacak bu genel kurullarda da herhangi bir toplantı nisabı aranmaz, kararlar toplantıda mevcut oyların çoğunluğu ile alınır. En geç tarihine kadar Anonim Şirketler sermayelerini TL ye, Limited Şirketler ise sermayelerini TL ye yükseltmek zorundadırlar. Aksi takdirde bu sürenin sonunda infisah etmiş sayılırlar. 20

21 Sözleşmelerin Uyarlanması Limited Şirket Ana Sözleşme Tadilinde Dikkat Edilecek Hususlar 1- Ortaklardan biri mutlaka müdür olmalıdır. 2- Müdürler 1 den çok ise müdürler kurulu başkanı atanmalıdır. 3- Sermayeleri en az TL olmalıdır. 4- Şirket sözleşmelerinde Şirket "anasözleşmesi" geçen maddelerin "şirket sözleşmesi" şeklinde değiştirilmesi, "ortaklar kurulu" geçen maddelerin "ortaklar genel kurulu" şeklinde değiştirilmesi gerekmektedir. 21

22 Sözleşmelerin Uyarlanması Anonim Şirket Sözleşme Tadilinde Dikkat Edilecek Hususlar 1- Şirket Ana Sözleşmesi, Şirket esas sözleşmesi şeklinde değişmiştir. 2- Şirket sermayesi en az TL olmalıdır. Hisse senetleri, pay senetleri olmuştur. 3- Ortak sayınız en az 1 olabildiği gibi Yönetim kurulu üye sayısı en az 1 olabilir, Yönetim Kurulu üyeleri ortak dışından da olabilir.(sözleşmenizdeki bu maddelerin değiştirilmesi gerekir) 4- Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Esas sözleşmede aksine hüküm yoksa, aynı kişi yeniden seçilebilir. 5- Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer. Esas sözleşmede, başkanın ve başkan vekilinin veya bunlardan birinin, genel kurul tarafından seçilmesi öngörülebilir. 6- Esas sözleşmede aksi öngörülmemiş veya yönetim kurulu tek kişiden oluşmuyorsa temsil yetkisi çift imza ile kullanılmak üzere yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır Kasım 2012 Tarih Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan; Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Çıkan Yönetmelik Hükümlerine Uygun Olarak Yönetim Organınca Hazırlanacak İç Yönergenin 2013 Yılında Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında Onaya Sunulması Zorunludur. 8- Bu iç yönerge görüşüldükten sonra yapılacak Olağan veya Olağanüstü Genel kurul toplantılarında gündeminde, sermayenin arttırılması veya azaltılması, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması, kayıtlı sermaye tavanının arttırılması veya faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği ile birleşme, bölünme veya tür değişikliği konuları bulunan genel kurul toplantılarında bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olacak, gündeminde bu konular olmayan genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olmayacak, istenirse bulundurulabilecektir. 22

23 Sözleşmelerin Uyarlanması YILDIZ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Eski Şekil Yeni Şekil Amaç ve Konu Madde 3: Yukarıda belirtilen işlemler haricinde, Şirket için yararlı ve gerekli görülen diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinin istenilmesi halinde, söz konusu faaliyetlere, Ortaklar Genel Kurulu kararı ile teşebbüs edilebilir. Ana sözleşme de değişiklik niteliğindeki böyle bir kararın uygulanmaya konulabilmesi için, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinler alınır. Şirketin Süresi Madde 5: Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten itibaren başlamak üzere 99 yıldır. Bu süre, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın ön izniyle bu Ana Sözleşme de değişiklik yapılmak suretiyle uzatılabilir veya kısaltılabilir. Şirketin İdaresi ve Şirket Müdürleri Madde 7: Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir müdür tarafından yürütülür. Şirket müdürünün görev süresi, hissedarların kararı ile herhangi bir zamanında sona erdirilebilir. Amaç ve Konu Madde 3: Yukarıda belirtilen konular dışında, Şirket ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek ve kanunen yasaklanmamış diğer her türlü işlere girişebilir, her türlü iş ve işlemi yapabilir ve ekonomik amaç ve faaliyette bulunabilir. Şirketin Süresi Madde 5: Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten itibaren başlamak üzere 99 yıldır. Bu süre, Şirket Sözleşmesi nde değişiklik yapılmak suretiyle uzatılabilir veya kısaltılabilir. Şirketin İdaresi ve Şirket Müdürleri Madde 7: Şirket in işleri ve işlemleri Genel Kurul tarafından ortaklar arasından ve/veya Şirket dışından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. Şirket müdür veya müdürleri Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir. 23

24 Sözleşmelerin Uyarlanması YILDIZ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Eski Şekil Yeni Şekil Temsil Madde 8: Şirket Ortaklar ve kanun ve Geçici Madde 1 de belirlenen sınırlamalara tabii olmak üzere müdür tarafından temsil edilir. Belge ve işlemlerin geçerli ve Şirketi bağlayıcı olabilmeleri için tüm belgelerin, yazışmaların, vekâletnamelerin, taahhütlerin, anlaşmaların ve diğer tüm dokümanların, tekliflerin, taleplerin, kabullerin ve beyanların, imza yetkisini haiz ve imzası Şirket unvanı altında usulünce tescil ve ilan edilmiş en az bir kişi tarafından yapılmış olmalıdır. Temsil Madde 8: Şirketi, müdür veya müdürler temsil ve ilzam ederler. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar Genel Kurul tarafından tespit, tescil ve ilan ettirilir. Şirket, müdür veya müdürleri münhasıran Genel Kurul un yetkisine giren konular haricinde Şirketin ticari faaliyetleriyle ilgili her türlü konuda yetkilendirilebilir. Müdür veya Müdürler yetki kapsamındaki işlerde, bir müdür olması halinde münferit imza ile, birden çok müdür olması halinde en az ikisinin imzası ile şirketi temsil ve ilzam ederler. 24

25 Sözleşmelerin Uyarlanması YILDIZ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Karın Dağıtımı-İhtiyat Yedek Akçesi Madde 11: Şirketin Türk Ticaret Kanunu nun 457, 534 ve devamı maddelerine, diğer ilgili kanunlara ve bu Ana Sözleşme ye uygun olarak hazırlanan bilançosuna göre hesaplanacak ve belirlenecek olan şirketin safi karından ( Safi Kar ) aşağıdaki ödemeler aşağıdaki sıra içinde yapılacaktır: 1-Safi Karın yüzde beşi (%5) Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe toplamı Şirket in ödenmiş sermayesinin yüzde yirmisine (%20) ulaşana kadar, Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılır. 2-Kurumlar vergisi ve diğer kanuni mali yükümlülükler ödenir. Bu vergi ve yükümlülüklerin ödenmesinden Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçenin ayrılmasından sonra kalan Safi Kara Dağıtılabilir Kar denilir. Dağıtılabilir Kar dan, Şirket in ödenmiş sermayesinin yüzde beşi (%5) tutarında birinci temettü miktarı Türk Ticaret Kanunu nun 466. maddesi uyarınca ödenmiş sermayeleri oranında Ortaklara dağıtılır. Dağıtılabilir Karın kalan kısmının Ortaklara dağıtılması veya Şirket adına işletilmesi veya memurlara, hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar Ortaklar Kurulu tarafından alınır. Kanuni ve ihtiyari Yedek Akçeleri ile bu Ana Sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar Safi Kardan ayrılmadıkça Ortaklara dağıtılmaz. Karın Dağıtımı-İhtiyat Yedek Akçesi Madde 11: Şirketin Türk Ticaret Kanunu nun 508, 608 ve devamı maddelerine, diğer ilgili kanunlara ve bu Ana Sözleşme ye uygun olarak hazırlanan bilançosuna göre hesaplanacak ve belirlenecek olan şirketin safi karından ( Safi Kar ) aşağıdaki ödemeler aşağıdaki sıra içinde yapılacaktır: 1-Safi Karın yüzde beşi (%5) Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe toplamı Şirket in ödenmiş sermayesinin yüzde yirmisine (%20) ulaşana kadar, Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılır. 2-Kurumlar vergisi ve diğer kanuni mali yükümlülükler ödenir. Bu vergi ve yükümlülüklerin ödenmesinden Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçenin ayrılmasından sonra kalan Safi Kara Dağıtılabilir Kar denilir. Dağıtılabilir Kar dan, Şirket in ödenmiş sermayesinin yüzde beşi (%5) tutarında birinci temettü miktarı Türk Ticaret Kanunu nun 519. maddesi uyarınca ödenmiş sermayeleri oranında Ortaklara dağıtılır. Dağıtılabilir Karın kalan kısmının Ortaklara dağıtılması veya Şirket adına işletilmesi veya memurlara, hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar Ortaklar Genel Kurulu tarafından alınır. Kanuni ve ihtiyari Yedek Akçeleri ile bu Ana Sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar Safi Kardan ayrılmadıkça Ortaklara dağıtılmaz. 25

26 Sözleşmelerin Uyarlanması YILDIZ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Yeni Şekil (Yeni Madde) Kanuni Hükümler Madde 12: İş bu sözleşmede bulunmayan hususlar için Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. İlanlar MADDE 12 İlanlar hususunda Türk Ticaret Kanunu ve ikincil mevzuatın ilgili hükümleri tatbik olunur. Türk Ticaret Kanunu nun 617. maddesinin 4. fıkrası hükmü saklı kalmak üzere, Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az 10 (on) gün önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ve internet sitesi açma yükümlülüğü varsa internet sitesinde de yapılması zorunludur. Yeni Şekil (Yeni Madde) Genel Kurul Madde 13 - Genel Kurul toplantıları olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurul toplantıları, Şirketin yönetim merkezinde veya Türkiye'de ya da yurt dışında uygun bir yerde toplanır. Genel Kurulu toplantısına ilişkin hususlarda Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddeleri uygulanır. Kanuni Hükümler Madde 14: İş bu sözleşmede bulunmayan hususlar için Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 26

27 Eski Şekil Sözleşmelerin Uyarlanması YILDIZ MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ TOPLANTI VE KARAR NİSABI MADDE 10: Yönetim Kurulu nun toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu üye sayısı üç (3) olduğu takdirde, toplantı ve karar nisabı üç (3)tür. Herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından talep edildiği takdirde, Yönetim Kurulu toplantıları telefon konferansı, video veya benzeri haberleşme teçhizatı aracılığıyla da yapılabilecektir. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 11: Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre münhasıran Genel Kurul un yetkisi dışındaki bütün hususlarda karar almaya ve bu kararları yürütmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu idare ve temsil işlerinin Türk Ticaret Kanunun 319. maddesi uyarınca üyeleri arasında taksimine karar verebilir. Veyahut bu işleri kendi üyeleri arasında kuracağı bir icra komitesine veya pay sahibi olan veya olmayan müdür veya müdürlere bırakabilir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunun 342. Maddesi gereğince Şirket işlerinin icra safhasına ilişkin kısım için uygun görürse kendi süresini aşan sürelerle müdür veya müdürler atayabilir. Genel Müdür ve Müdürlere verilecek ücret Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur. Yeni Şekil TOPLANTI VE KARAR NİSABI MADDE 10: Yönetim Kurulu nun toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından talep edildiği takdirde, Yönetim Kurulu toplantıları telefon konferansı, video veya benzeri haberleşme teçhizatı aracılığıyla da yapılabilecektir. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 11: Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre münhasıran Genel Kurul un yetkisi dışındaki bütün hususlarda karar almaya ve bu kararları yürütmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu temsil yetkisini ve düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu Şirket işlerinin icra safhasına ilişkin kısım için uygun görürse kendi süresini aşan sürelerle müdür veya müdürler atayabilir. Genel Müdür ve Müdürlere verilecek ücret Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur 27

28 Eski Şekil Sözleşmelerin Uyarlanması YILDIZ MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ DENETÇİLER MADDE 13: Genel Kurul bir (1) adet denetçi seçer. Görev süresi sona eren bir denetçi tekrar seçilebilir. Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu nun 353, 354 ve 357. maddelerinde sayılan görevleri ifa ederler. İlk bir (1) yıl için seçilen denetçi Geçici Madde 2 de belirtilmiştir. GENEL KURUL MADDE 14: Genel Kurul olağan veya olağanüstü toplanır. Şirket in mali yılının sonundan itibaren üç (3) ay içinde olağan Genel Kurul toplantısı yapılır. Bu toplantıya davet Yönetim Kurulu tarafından ya da Türk Ticaret Kanunu'nun yetki verdiği başka şahıslar tarafından yapılır ve toplantı gündemi Türk Ticaret Kanunu ve bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak belirlenir. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise, Yönetim Kurulu'nun ya da Türk Ticaret Kanunu'nun yetki verdiği başka şahısların daveti üzerine herhangi bir zamanda yapılabilir. Genel Kurul toplantılarına davet konusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366, 368 ve 370. maddeleri uygulanır. Yeni Şekil BAĞIMSIZ DENETİM MADDE 13: Şirketin denetimi Türk Ticaret kanunu uyarınca yapılır. Kanunen gereklilik bulunduğu takdirde Şirketin faaliyetleri, defterleri, muhasebe kayıtları ve finansal tabloları Genel Kurul tarafından seçilecek bağımsız denetçi tarafından denetlenecektir. Denetçi her bir faaliyet yılı için ve ilgili faaliyet döneminin ilk 3 (üç) ayı içerisinde yasal gereklilikleri karşılayan denetçiler arasından Türk Ticaret Kanunu nda yer alan kısıtlamalara riayet edilmek kaydıyla seçilecektir. GENEL KURUL MADDE 14: Genel Kurul Türk Ticaret Kanununun emredici hükümleri çerçevesinde ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve Genel Kurul tarafından onaylanmış olan Şirket Genel Kurul İç Yönergesi hükümlerine uygun olarak olağan veya olağanüstü toplanır. Şirket in mali yılının sonundan itibaren üç (3) ay içinde olağan Genel Kurul toplantısı yapılır. Bu toplantıya davet Yönetim Kurulu tarafından ya da Türk Ticaret Kanunu'nun yetki verdiği başka şahıslar tarafından yapılır ve toplantı gündemi Türk Ticaret Kanunu ve bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak belirlenir. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise, Yönetim Kurulu'nun ya da Türk Ticaret Kanunu'nun yetki verdiği başka şahısların daveti üzerine herhangi bir zamanda yapılabilir. Genel Kurul toplantılarına davet konusunda Türk Ticaret Kanunuhükümleri uygulanır. 28

29 Sözleşmelerin Uyarlanması Eski Şekil YILDIZ MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI MADDE 16: Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. OY HAKKI MADDE 17: Her hisse sahibine bir (1) oy hakkı verir. Hissedarlar, Genel Kurul da kendilerini Türk Ticaret Kanunu nun 360. maddesi uyarınca diğer hissedarlara ya da hissedar olmayan kişilere temsil ettirebilirler. Kendisi de Şirket te hissedar olan vekiller hem kendi oylarını hem de temsil ettikleri hissedarın oylarını kullanabilirler. Yeni Şekil TOPLANTILARDA GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BULUNMASI MADDE 16: Şirket Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın temsilcisinin bulunacağı durumlarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın çıkartmış olduğu ilgili yönetmelikler ve tebliğler ve Türk Ticaret Kanunu nun hükümleri uygulanır. OY HAKKI MADDE 17: Her hisse sahibi paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak oy hakkına sahiptir. Hissedarlar, Genel Kurul da kendilerini diğer hissedarlara ya da hissedar olmayan kişilere temsil ettirebilirler. Kendisi de Şirket te hissedar olan vekiller hem kendi oylarını hem de temsil ettikleri hissedarın oylarını kullanabilirler. 29

30 Eski Şekil Sözleşmelerin Uyarlanması YILDIZ MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ KARIN DAĞITIMI MADDE 20: Şirket in Türk Ticaret Kanunu nun 457, 534 ve devamı maddelerine, diğer ilgili kanunlara ve bu Ana Sözleşme ye uygun olarak hazırlanan bilançosuna göre hesaplanacak ve belirlenecek olan Şirket safi karından (bundan böyle Safi Kar ) aşağıdaki ödemeler ve kesintiler aşağıdaki sıra içinde yapılacaktır: 1. Safi Karın yüzde beşi (%5), Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe toplamı Şirket in ödenmiş sermayesinin yüzde yirmisine (%20) ulaşana kadar, Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılır. 2.Kurumlar vergisi ve diğer kanuni mali yükümlülükler ödenir. Bu vergi ve yükümlülüklerin ödenmesinden ve Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçenin ayrılmasından sonra kalan Safi Kara Dağıtılabilir Kar denilir. Dağıtılabilir Kar dan, Şirket in ödenmiş sermayesinin yüzde beşi (%5) tutarında birinci temettü miktarı Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca ödenmiş sermayeleri oranında hissedarlara dağıtılır. Her yıl Dağıtılabilir Karın asgari %50 si hissedarlara TTK da izin verildiği ve öngörüldüğü şekilde dağıtılır. Dağıtılabilir Karın kalan kısmının hissedarlara dağıtılması veya Şirket adına işletilmesi veya memurlara, hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar Hissedarlar Genel Kurulu tarafından alınır. Kanuni ve ihtiyari Yedek Akçeleri ile bu Ana Sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar Safi Kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz. Yeni Şekil KARIN DAĞITIMI MADDE 20: Şirket in Türk Ticaret Kanunu nun 508 ve devamı maddelerine, diğer ilgili kanunlara ve bu Ana Sözleşme ye uygun olarak hazırlanan bilançosuna göre hesaplanacak ve belirlenecek olan Şirket net karından (bundan böyle Net Kar ) aşağıdaki ödemeler ve kesintiler aşağıdaki sıra içinde yapılacaktır: 1. Net Karın yüzde beşi (%5), Şirket in ödenmiş sermayesinin yüzde yirmisine (%20) ulaşana kadar, Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılır. Bu sınıra ulaştıktan sonra da Türk Ticaret Kanunu 519. Maddede belirtilen kalemler Genel Kanuni Yedek Akçeye eklenir. 2. Kurumlar vergisi ve diğer kanuni mali yükümlülükler ödenir. Bu vergi ve yükümlülüklerin ödenmesinden ve Genel Kanuni Yedek Akçenin ayrılmasından sonra kalan Net Kara Dağıtılabilir Kar denilir. Her yıl Dağıtılabilir Karın asgari %50 si hissedarlara TTK da izin verildiği ve öngörüldüğü şekilde dağıtılır. Dağıtılabilir Karın kalan kısmının hissedarlara dağıtılması veya Şirket adına işletilmesi veya memurlara, hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar Hissedarlar Genel Kurulu tarafından alınır. Kanuni ve ihtiyari Yedek Akçeleri ile bu Ana Sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar Net Kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz. 30

31 Sözleşmelerin Uyarlanması YILDIZ MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ Eski Şekil İHTİYAT AKÇESİ MADDE 21: Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 466. ve 467. Maddeleri uygulanır. Yeni Şekil İHTİYAT AKÇESİ MADDE 21: Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu Maddeleri uygulanır. 31

32 Genel Kurul Toplantıları Anonim şirketler, öteden beri genel kurul toplantılarına tabi iken, yeni kanun ile bu şirketlere de yeni yükümlülükler (yeni faaliyet raporu, iç yönerge v.s.) getirilmiştir. Limited şirketlerde ise, eskiden 20 den fazla ortağı olanlar genel kurul yapmak zorunda iken, yeni kanun ile tüm limited şirketler de genel kurul toplantısı yapmak zorunda olan şirketler kapsamına alınmışlardır. Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 409.maddesinde, anonim şirketlerin olağan genel kurulları, 617.maddesinde ise limited şirketlerin olağan genel kurullarının her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılacağı hüküm altına alınmıştır. 32

33 Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge Anonim şirket yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlamakla yükümlüdür. Bu yönergede, Gümrük ve Ticaret bakanlığı tarafından belirlenecek asgari unsurların bulunması mecburidir. Yönerge, genel kurulun onayından sonra yürürlüğe girer. Söz konusu Yönergenin ayrıca ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan ettirilmesi gerekmektedir. 33

34 Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge 28 Kasım 2012 Tarihli Resmi Gazete de yayımlanan yönetmelik hükümleri çerçevesinde iç yönergeye ilişkin esaslar aşağıdaki gibidir; İç yönerge, Kanunun izin verdiği durumlar dışında, ortakların genel kurula katılma, oy kullanma, dava açma, bilgi alma, inceleme ve denetleme gibi vazgeçilemez nitelikteki haklarını, toplantı başkanlığının Kanundan kaynaklanan görev ve yetkilerini sınırlandıran veya ortadan kaldıran hükümler içeremez. Özel kanunlara tabi şirketler, iç yönergenin hazırlanmasında, bu Yönetmelikte belirtilen hususların yanında, tabi oldukları özel mevzuat hükümlerini de dikkate almak zorundadırlar. Yönetim kurulu, iç yönergeyi Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. İç yönerge, genel kurulun onay tarihinden itibaren onbeş gün içinde ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir. Ayrıca; internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce, ilan tarihini izleyen beş gün içerisinde internet sitesinde de yayımlanır. İç yönergede yapılacak değişikliklerde de aynı usul izlenir. 34

35 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yıllık Faaliyet Raporu Yıllık faaliyet raporunda mümkün olan en basit kavram ve terimler kullanılır, tereddüde neden olabilecek belirsiz ifadelerden kaçınılır. Yıllık faaliyet raporu aşağıda gösterilen bölümlerden oluşur: Genel bilgiler, Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar, Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları, Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler, Finansal durum, Riskler ve yönetim kurulunun değerlendirmesi, Diğer hususlar. Yıllık faaliyet raporu ilgili olduğu hesap döneminin bitimini izleyen iki ay içinde hazırlanır; şirketin yönetim kurulu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanarak onaylanır. Yönetim kurulu üyelerinden herhangi birinin yıllık faaliyet raporunda yer alan bilgilerle ilgili farklı görüşte olması halinde, itiraz ettiği hususlar gerekçeleri ile birlikte yıllık faaliyet raporunda belirtilir. 35

36 Bağlı Şirket Raporu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 195. maddesine göre; bir şirket, diğer bir şirketi doğrudan veya dolaylı olarak hâkimiyeti (kontrolü) altında tutabiliyorsa, bu şirketler bir Şirketler Topluluğu oluşturmakta, kontrol eden şirket/teşebbüs Hâkim Şirket/Teşebbüs, kontrol edilen şirket ise Bağlı Şirket olarak tanımlanmaktadır. Bu şirketlerden en az birinin Türkiye de bulunması halinde de, Kanun daki Şirketler Topluluğu hükümleri uygulanmaktadır. Yurt içinde ya da yurt dışında bir hâkim şirket/teşebbüs, diğer bir şirketi (bağlı şirketi) doğrudan ya da dolaylı olarak; Oy haklarında çoğunluğuna veya Esas sözleşmesi uyarınca yönetim organında karar alabilecek üyelerin çoğunluğunu seçme hakkına veya Kendi oy hakları yanında, bir sözleşmeye dayanarak, tek başına veya diğer pay sahipleri ya da ortaklarla birlikte oy haklarının çoğunluğuna sahip olmak suretiyle hâkimiyeti (kontrolü) altında tutabileceği gibi, bir şirket diğer bir şirketi bir sözleşme (ör: hâkimiyet sözleşmesi) gereğince veya başka bir yolla dahi kontrolü altında tutabilecektir. Kanuna göre; her Bağlı Şirket in Yönetim kurulu tarafından, faaliyet yılının ilk 3 ayı içinde, bağlı şirketin hâkim ve diğer bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir Bağlılık Raporu hazırlanması gerekmektedir. Bağlılık Raporu nun amacı; Bağlı Şirket ile Şirketler Topluluğu arasındaki menfaat ilişkisinin olumsuz sonuçlarını önlemektir. Bu Rapor un, bağlı şirketlerin kendi aralarındaki ve hâkim şirketle aralarındaki ilişkileri ve bu ilişkilerin kayıp/yarar olarak sonuçlarını içermesi gerekmektedir. Doğru ve dürüst hesap verme ilkelerine göre Bağlı Şirket in Yönetim Kurulu tarafından her yıl düzenlenmesi gereken bu rapor dolayısıyla, hükmün ihlâli halinde hukukî ve cezaî sorumluluk söz konusudur. Bahsi geçen raporun düzenlenmemesi veya raporda Kanunun aradığı hususlara yer verilmemesi halinde, sorumlulara, ikiyüz günden az olmamak üzere adli para cezası verilir. (4.000 TL den TL ye kadar) 36

37 Bağlı Şirket Raporu Kararı YILDIZ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Karar No: 2013/03 Toplantı Tarihi: 29 Mart 2013 Toplantı Yeri: Ankara Gündem: Bağlılık Raporu Kararlar: Yıldız Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Müdürleri 29/03/2013 Cuma günü Saat: 10:00 da şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır. "6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199. maddesi gereğince ve anılan maddeye uygun olarak Yıldız Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nin doğrudan bağlı şirketi sıfatı ile hazırlanan, 2012 yılına ait Bağlılık Raporunun, Şirket Müdürleri tarafından, şirketin ilgili hesap dönemine ait taraflar arasındaki hukuki işlemleri, finansal ilişkileri ve alınan ve alınması gereken önlemlere ilişkin açıklamaları doğru, eksiksiz, gerçeğe uygun, dürüst ve hesap verme ilkelerine uygun olarak hazırlandığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda 2012 yılına ilişkin olarak hazırlanan bağlılık raporunun Şirket Müdürleri tarafından imzalanarak onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 37

38 Sermayenin kaybı, borca batık olma durumu a) Çağrı ve bildirim yükümü Teknik İflas MADDE 376- (1) Son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, yönetim kurulu, genel kurulu hemen toplantıya çağırır ve bu genel kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunar. (2) Son yıllık bilançoya göre, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde, derhâl toplantıya çağrılan genel kurul, sermayenin üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanmasına karar vermediği takdirde şirket kendiliğinden sona erer. (3) Şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler varsa, yönetim kurulu, aktiflerin hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de muhtemel satış fiyatları üzerinden bir ara bilanço çıkartır. Bu bilançodan aktiflerin, şirket alacaklılarının alacaklarını karşılamaya yetmediğinin anlaşılması hâlinde, yönetim kurulu, bu durumu şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine bildirir ve şirketin iflasını ister. Meğerki, iflas kararının verilmesinden önce, şirketin açığını karşılayacak ve borca batık durumunu ortadan kaldıracak tutardaki şirket borçlarının alacaklıları, alacaklarının sırasının diğer tüm alacaklıların sırasından sonraki sıraya Yeni TTK uyarınca hesaplamada sermaye ile kanuni yedek akçelerin toplamı dikkate alınacaktır. 38

39 Tasfiye Yeni TTK da yapılan değişiklik ile öngörülen şartları taşıyan şirketlerin tasfiye işlemleri kolaylaştırılmıştır sayılı Yeni TTK Değişiklik Kanun un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde aşağıdaki hâlleri tespit edilen ya da bildirilen anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin tasfiyeleri ve ticaret sicilinden kayıtlarının silinmesi, ilgili kanunlardaki tasfiye usulüne uyulmaksızın aşağıdaki belirtildiği şekilde yapılacaktır. i) Sermayelerini anılan yürürlükteki mevzuat ile öngörülen tutarlara çıkarmamış anonim şirketler ile limited şirketler. ii) iii) iv) Yeni TTK nın yürürlük tarihinden önce veya yürürlük tarihinden itibaren iki yıl içinde münfesih olan anonim ve limited şirketler. Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre herhangi bir nedenle dağılmış olan kooperatifler. Sebebi ne olursa olsun aralıksız son beş yıla ait olağan genel kurul toplantıları yapılamayan anonim şirketler ile kooperatifler. v) Yeni TTK nın yürürlüğe girdiği tarihten önce tasfiye işlemlerine başlanılmış ancak genel kurulun toplanamaması nedeniyle ara bilançoları veya son ve kati bilançosu genel kurula tevdi edilemediği için ticaret sicilinden terkin işlemi yapılamayan şirket ve kooperatifler. Yukarıda belirtilen kapsamındaki şirket ve kooperatifler; ilgili ticaret sicili müdürlüğünce resen veya herhangi bir kişi, kurum veya kuruluş tarafından kanıtlarıyla birlikte yapılacak bildirimleri de kapsayacak şekilde, ticaret sicili kayıtları üzerinden yapılacak incelemeyle tespit edilecektir. 39

40 Tasfiye İşlemlerinin Maliyeti Tasfiye 6102 sayılı yasa gereği Geçici 7. Maddesi kapsamında yapılacak tescil ve kayıt silme işlemleri her türlü harçtan, bu işlemler için düzenlenecek kağıtlar damga vergisinden müstesnadır. Yine aynı madde kapsamında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanacak olan ilanlardan ücret alınmaz. Kolay Tasfiye Sürecine İlişkin Özellikli Konular 6102 sayılı Yeni TTK nın geçici 7. maddesinde düzenlenmeyen hususlarda ilgili kanun ve esas sözleşmelerde öngörülen usullere göre hareket edilir. Davacı veya davalı sıfatıyla devam eden davaları bulunan şirket veya kooperatifler kolay tasfiye uygulamasından yararlanamayacaklar. Geçici 7. madde gereğince tasfiye edilmeksizin unvanı silinen şirket veya kooperatiflerin ortaya çıkabilecek malvarlığı, unvana ilişkin kaydın silindiği tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye intikal eder. Hazine bu şirket ve kooperatiflerin borçlarından sorumlu tutulmaz. Tasfiye memurlarının sorumlulukları konusunda, özel kanunlardaki sorumluluğa ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu 6102 sayılı Yeni TTK veya Kooperatifler Kanunu hükümleri uygulanır. Ticaret sicilinden kaydı silinen şirket veya kooperatifin alacaklıları ile hukuki menfaatleri bulunanlar haklı sebeplere dayanarak silinme tarihinden itibaren beş yıl içinde mahkemeye başvurarak şirket veya kooperatifin ihyasını isteyebilir. Ticaret sicilinden kaydı silinen anonim şirketler ve kooperatiflerin kanuni temsilcileri ile limited şirket ortaklarının, silinme tarihinden önceki kamu borçlarından doğan sorumlulukları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında devam eder. 40

41 Borçlanma Yasağı 644. madde atfıyla limited şirket ortakları için de geçerli olan "pay sahiplerinin şirkete borçlanma yasağı"na ilişkin 358. madde, (1) Pay sahipleri, sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmedikçe ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte kârı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmadıkça şirkete borçlanamaz. şeklinde değiştirilmek suretiyle anonim (ve limited) şirketlerde pay sahibi (ve ortağın) şirkete borçlanması, sermaye koyma borcunu yerine getirmiş olmak kaydıyla, şirketin serbest yedek akçeleriyle kârı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak ölçüde olduğu müddetçe, hatta şirketin geçmiş yıl zararları mevcut olmadıkça, kâr edilip edilmediği de önem taşımaksızın, herhangi bir kurala tabi olmadan serbest bırakılarak yasal hale getirildi. Bu düzenlemeye aykırı hareket edilmesi halinde daha önceki yasa maddesine göre ortakların üç yüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılması (Md 562- En az ceza tutarı 300 gün x 20 TL= TL en yüksek ceza tutarı 730 gün x 20 TL= TL olmaktadır) öngörülmüşken, yapılan değişiklik uyarınca, ortaklar yerine şirketin bu cezaya muhatap olması benimsenmiştir. 41

42 TEŞEKKÜRLER 42

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF İSTANBUL

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF İSTANBUL İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF İSTANBUL TÜRK TİCARET KANUNU İLK TİCARET KANUNU İlk Ticaret Kanunu 1926 yılında çıkmıştır. 29.5.1926 tarih ve

Detaylı

6102 sayılı yeni TTK da BİRLEŞME-DEVİR, BÖLÜNME, TÜR DEĞİŞTİRME ve TASFİYE İŞLEMLERİ

6102 sayılı yeni TTK da BİRLEŞME-DEVİR, BÖLÜNME, TÜR DEĞİŞTİRME ve TASFİYE İŞLEMLERİ 6102 sayılı yeni TTK da BİRLEŞME-DEVİR, BÖLÜNME, TÜR DEĞİŞTİRME ve TASFİYE İŞLEMLERİ Yeminli Mali Müşavir Ömer Necdet AYDEMİR Sorumlu Ortak Başdenetçi 29 Mayıs 2014 Sakarya SMMM Odası BİRLEŞME TTK nun

Detaylı

01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri

01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri 01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri Av. Yuda REYNA - Av. Süzet ANJEL Kanun No : 6102 Kabul Tarihi : 13.01.2011 Resmi Gazetede

Detaylı

6102 sayılı Yeni TTK nın Getirdiği Önemli Yenilikler ve Tacirlerin Öncelikli Olarak Yapmaları Gereken İşlemler

6102 sayılı Yeni TTK nın Getirdiği Önemli Yenilikler ve Tacirlerin Öncelikli Olarak Yapmaları Gereken İşlemler 6102 sayılı Yeni TTK nın Getirdiği Önemli Yenilikler ve Tacirlerin Öncelikli Olarak Yapmaları Gereken İşlemler Yrd.Doç.Dr. Mücahit Ünal Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı

Detaylı

New Ideas Make a Difference

New Ideas Make a Difference Özet Mali Bülten Tarih: 07.11.2012 Sayı:S.2012/15 Değerli Müşterimiz; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 6273 ve 6335 sayılı kanunlar ile getirilen değişiklikleri içerin özet mali bültenimiz yer alan açıklamalarımız

Detaylı

SİRKÜLER: 2012/02 Mart 2012. Önsöz

SİRKÜLER: 2012/02 Mart 2012. Önsöz SİRKÜLER: 2012/02 Mart 2012 Önsöz 1535 maddeden oluşan Türk Ticaret Kanunu, geçtiğimiz Şubat ayında Resmi Gazete deyayımlanarak yasalaşmıştır. Kanunun yürürlük tarihi Temmuz 2012 olup bazı maddelerinin

Detaylı

RWE ENERJİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

RWE ENERJİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ RWE ENERJİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ MADDE 1. KURULUŞ: Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bir Anonim

Detaylı

Duyuru : 2014/01 28.01.2014. DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama: 2014 Yılında Uyulması Gereken Bazı Yükümlülükler Hakkında Açıklamalar.

Duyuru : 2014/01 28.01.2014. DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama: 2014 Yılında Uyulması Gereken Bazı Yükümlülükler Hakkında Açıklamalar. Duyuru : 2014/01 28.01.2014 DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama: 2014 Yılında Uyulması Gereken Bazı Yükümlülükler Hakkında Açıklamalar. İlgili duyuruya aşağıda yer verilmiştir. KONU: 2014 YILINDA

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE 6103 SAYILI TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 1 / 72

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE 6103 SAYILI TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 1 / 72 TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE 6103 SAYILI TİCARET IV - Ticari davalar ve delilleri 1. Genel

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Sirküler Sayı: 2013/4 07.05.2013 1 TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Sirküler Sayı: 2013/4 07.05.2013 2 KONU: ENİ TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ANONİM ŞİRKETLERİN ANA SÖZLEŞMELERİNİN

Detaylı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Açısından Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Açısından Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Açısından Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 1 Ali SELÇUK Aydın BAZİN Hüseyin TAŞ Başmüfettiş Müfettiş Müfettiş

Detaylı

Özel Durum Açıklaması:

Özel Durum Açıklaması: Özel Durum Açıklaması: Yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile uyumun sağlanması maksadıyla Şirketimiz Esas sözleşmesinin 3.,7.,8.,9.,14.,15.,16.,18.,19.,21., 22.,23.,24.,26.,27.,28.,31.,33.,35.,36.

Detaylı

67 SORUDA YENİ TTK DA MUHASEBE STANDARTLARI, DENETİM, DENETÇİ, RAPORLAMA, İLAN, ORTAKLARLA İLİŞKİLER, ŞİRKETLER

67 SORUDA YENİ TTK DA MUHASEBE STANDARTLARI, DENETİM, DENETÇİ, RAPORLAMA, İLAN, ORTAKLARLA İLİŞKİLER, ŞİRKETLER Hayati Şahin, Birleşik Uzmanlar YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş 17 Aralık 2012 67 SORUDA YENİ TTK DA MUHASEBE STANDARTLARI, DENETİM, DENETÇİ, RAPORLAMA, İLAN, ORTAKLARLA İLİŞKİLER, ŞİRKETLER Yeni Ticaret Kanunu

Detaylı

Vergiciler İçin Yeni TTK Notları

Vergiciler İçin Yeni TTK Notları Vergiciler İçin Yeni TTK Notları Vergi Bülteni Tarih : 13.07.2012 Sayı : 2012/68 İçerik : TTK Yeni Türk Ticaret Kanunu nun vergi bağlantılı düzenlemeleri. 1. Giriş 2. Defter ve Belge Düzeni a) Defter Tutma

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI KURULUŞ

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI KURULUŞ KURULUŞ KURULUŞ Madde 1- Aşağıda adları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde ani surette kayıtlı sermayeli olarak

Detaylı

YÖNETMELİK ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ

YÖNETMELİK ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ 28 Kasım 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28481 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET

Detaylı

Ticari İşletme Tanımı:

Ticari İşletme Tanımı: Ticari İşletme Tanımı: Kanunda ticari işletme türlerinin sayılması yerine ticari işletme tanımı yapılmıştır. Tanıma göre ticari işletmenin esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE GENEL KURULUN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03.

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE GENEL KURULUN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03. YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE UN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03.2013 Prof. Dr. NECDET SAĞLAM SMMM MEHMET YOLCU GEREKÇESİ 6102 Sayılı

Detaylı

YENİ TTK ------------------------------------------------------------------------------ Eğitimciler:

YENİ TTK ------------------------------------------------------------------------------ Eğitimciler: YENİ TTK E Ğİ T İ M İ ------------------------------------------------------------------------------ 1 Eğitimciler: İlhan GÜNERİ Yeminli Mali Müşavir M.Necati BALCI Bağımsız Denetçi- SMMM YENİ TTK NELER

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ MADDE 1 KURULUŞ Aşağıda adları soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde bir Şirket

Detaylı

Değerli Meslek Mensupları,

Değerli Meslek Mensupları, Değerli Meslek Mensupları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun gereklerine göre sizlerin de beklentisi göz önüne alınarak hazırlamış olduğumuz çalışma, anonim şirket esas sözleşme değişikliklerinde veya yeni

Detaylı

AV. FULYA DURU EROL. BÜLTEN Özel Sayı 2012 -Türk Ticaret Kanunu TÜRK TİCARET KANUNU I)TİCARİ İŞLETME HUKUKU NA İLİŞKİN YENİLİKLER

AV. FULYA DURU EROL. BÜLTEN Özel Sayı 2012 -Türk Ticaret Kanunu TÜRK TİCARET KANUNU I)TİCARİ İŞLETME HUKUKU NA İLİŞKİN YENİLİKLER TÜRK TİCARET KANUNU Uzun yıllar süren çalışmaların ardından 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilen 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 14 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Kanun un gerekçesinde

Detaylı

YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ. Madde 1 KURULUŞ. Madde 2 TİCARET UNVANI

YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ. Madde 1 KURULUŞ. Madde 2 TİCARET UNVANI YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ Madde 1 KURULUŞ 27/06/1990 tarih ve 90/644 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi, Bankalar hakkındaki mevzuat ve Türk Ticaret

Detaylı

Garanti Faktoring Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi (Eski unvan: Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş., Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi):

Garanti Faktoring Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi (Eski unvan: Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş., Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi): Garanti Faktoring Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi (Eski unvan: Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş., Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi): Kuruluş : Madde 1 Aşağıda adları, kanuni ikametgahları

Detaylı

YÖNETMELİK. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

YÖNETMELİK. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 28 Kasım 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Say ı : 28481 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET

Detaylı

100 Soruda Limited Şirketler

100 Soruda Limited Şirketler 100 Soruda Limited Şirketler 2 İçindekiler Genel Olarak 7 1. Yeni TTK nın limited şirketlere ilişkin olarak getirdiği yenilikler nelerdir? 8 2. Limited şirket kaç ortakla kurulabilir? 8 3. Limited şirket

Detaylı

ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE 1 KURULUŞ Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( Türk Ticaret

Detaylı

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 24 TEMMUZ 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2013 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1 Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası

Detaylı

İŞLETMEYE duman & global 26.05.2014

İŞLETMEYE duman & global 26.05.2014 MUHASEBE KAYITLARINA MESNET TEŞKİL EDEN BELGELER, BU BELGELERİN DÜZENLENMESİ, ASLININ KAYBOLMASI DURUMUNDA NELER YAPILACAĞI, SAKLAMA SÜRELERİ VE İŞLETMEYE GEÇ GELEN BELGELER HK. ÖZET; muhasebe, kayıt altına

Detaylı