YENİ YILA GİRERKEN YENİ TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA MALİ MEVZUAT AÇISINDAN YÜKÜMLÜLÜKLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİ YILA GİRERKEN YENİ TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA MALİ MEVZUAT AÇISINDAN YÜKÜMLÜLÜKLER"

Transkript

1 YENİ YILA GİRERKEN YENİ TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA MALİ MEVZUAT AÇISINDAN YÜKÜMLÜLÜKLER Doç. Dr. Ersan ÖZ Pamukkale Ün. Maliye Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı S.M.M.M. Selçuk GÜLTEN Uluslar arası Mali Danışman

2 Ticari Defterler-1 A- Gerçek Kişi Tacirler 1- Bilanço Esasına Göre Defter Tutanlar İçin Yevmiye Defteri Defteri Kebir Envanter Defteri 2- İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutanlar (İkinci Sınıf Tüccarlar) İçin İşletme Defteri B- Şirketler 1- Kollektif Şirketler Yevmiye Defteri Defteri Kebir Envanter Defteri Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri 2- Komandit Şirketler Yevmiye Defteri Defteri Kebir Envanter Defteri Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

3 El Yazması Antika Muhasebe Defteri

4 Ticari Defterler-2 3- Anonim Şirketler Yevmiye Defteri Defter-i Kebir Envanter Defteri Pay Defteri (Önceden tasdikli ise ve yeterli yaprak varsa tasdik ettirme. Md.64/3) Yönetim Kurulu Karar Defteri Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri (2013 yılı için tasdik ettirilmiş ve 2014 yılı için Yeterli yaprak varsa tasdik ettirme. ) 4- Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler Yevmiye Defteri Defteri Kebir Envanter Defteri Pay Defteri Yönetim Kurulu Karar Defteri Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri 5- Limited Şirketler Yevmiye Defteri Defter-i Kebir Envanter Defteri Pay Defteri (Önceden tasdikli ise ve yeterli yaprak varsa tasdik ettirme. Md.64/3) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri (2013 yılı için tasdik ettirilmiş ve 2014 yılı için Yeterli yaprak varsa tasdik ettirme.) Müdürler Kurulu Defteri (İsteğe Bağlı)

5 Ticari Defterler-3 6-Kamuya, Vakıflara ve Derneklere Ait Ticarî İşletmeler Yevmiye Defteri Defteri Kebir Envanter Defteri 7-Kooperatifler Yevmiye Defteri Defteri Kebir Envanter Defteri Yönetim Kurulu Karar Defteri Genel Kurul Karar Defteri Ortaklar Defteri

6 Ticari Defter Tasdik Hükümleri Mevcut durumda kullanılmakta olan, pay defteri, genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla ve Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ de belirtilen bilgilerden eksik olanların yazılması suretiyle açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. Limited şirketlerde halen kullanılmakta olan ortaklar kurulu karar defterleri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla, genel kurul toplantı ve müzakere defteri olarak kullanılmaya devam olunabilir. Limited şirketlerde müdürler kurulu karar defteri tutulması isteğe bağlıdır. Bu defteri tutmak istemeyen limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilir. Ancak, dileyen limited şirketler müdürler kurulu kararları için ayrı bir defter de tutulabilirler. Ayrı bir müdürler kurulu karar defteri tutulması halinde, müdür veya müdürler kurulu kararları genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilemez.

7 Pay Defteri Pay defterine yapılacak kayıtların en az aşağıdaki bilgileri içermesi şarttır Pay sahibinin adı soyadı veya unvanı, Pay sahibinin iletişim bilgileri, Varsa pay üzerindeki intifa hakkı sahiplerinin adı soyadı veya unvanı ve intifa hakkı sahibi oldukları paylar, Varsa intifa hakkı sahiplerinin iletişim bilgileri, Payın nominal değeri, Sahip olunan pay sayısı ve toplam tutar, Payın tertibi, Payın edinme tarihi, Deftere kayıt tarihi, Payın senede bağlanıp bağlanmadığı ve türü, Payın edinimi ve devrine ilişkin gerekli açıklamalar.

8 Ticari Defterlerde Açılış Tasdiki Açılış Tasdiki Yaptırılması Zorunlu Olan Defterler a) Yevmiye Defteri b) Defteri Kebir c) Envanter Defteri d) Pay Defteri e) Yönetim Kurulu Karar Defteri f) Müdürler Kurulu Karar Defteri g) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri h) İşletme defteri

9 Açılış Tasdiki Gerekmeyen Defterler 2013yılında kullanılan pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinde yeterli yaprak varsa, bu defterler 2014 yılında da açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılabilecektir. Ayrıca, elektronik ortamda tutulan yevmiye defterine defteri kebir için de açılış ve kapanış onayı yaptırılmaz.

10 Kapanış Tasdiki 2013 yılında kullanılan; a) Yönetim kurulu karar defteri, b) Müdürler kurulu karar defteri, c) Yevmiye defteri, Şartları: 1)Yeterli sayfaları bulunmalı, 2) Yeni hesap döneminin ilk ayı içerisinde (hesap dönemi takvim yılı olanlar için 2014 yılı Ocak ayı içerisinde) yaptırılmalı. Not: Kapanış tasdikinde defterlerin kalan sayfalarının tekrar mühürlenmesine ve sıra numarası verilmesine gerek yoktur.

11 Kapanış Tasdiki Zorunlu Defterler Kapanış Onayı Yaptırılması Zorunlu Olan Defterler (TTK, m.64, Tebliğ m.11/f,4, m.15) Yevmiye Defteri Yönetim Kurulu Karar Defteri Müdürler Kurulu Karar Defteri (ayrıca tutuluyorsa) Yönetim kurulu karar defteri ile müdürler kurulu karar defterinin kapanış tasdiki 2014 yılının Ocak ayı sonuna kadar, Yevmiye defterinin kapanış tasdiki 2014 yılının Haziran ayı sonuna kadar notere yaptırılır. Ancak, 2013 yılında kullanılan yönetim kurulu karar defteri (limited şirketlerde ayrıca tutuluyorsa müdürler kurulu karar defteri) ile yevmiye defteri, yeterli yaprakları bulunması kaydıyla, ayrı ayrı açılış ve kapanış onayı yerine, 2014 yılı Ocak ayı içerisinde sadece onay yenilemeye tabi tutulmak suretiyle 2014 yılında da kullanılabilir.

12 Ticari Belgelerdeki Değişiklikler TTK m.39/f.2: 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren; tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde (fatura, perakende satış vesikaları, müstahsil makbuzu, gider pusulası, sevk irsaliyesi, vs); Ticaret sicil numarasının, (Özellikle varsa MERSİS No) Ticaret unvanının, İşletmesinin merkezinin gösterilmesi, Tacir internet sitesi kurma zorunluluğu bulunan şirketlerden ise, işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde yukarıda sayılan bilgilere ilave olarak internet sitesi adresinin gösterilmesi zorunludur.

13 İnternet Sitesi İle İlgili Yükümlülükler-1 Şirketin ticaret sicil numarasını, ticaret unvanını, işletmesinin merkez adresini, Anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı; Limited şirketlerde müdürlerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı; Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarının internet sitesinde yayımlanması zorunludur. TTK m.51/f.2: Bu yükümlülükleri yerine getirmeyenlere 2014 yılı için TL idarî para cezası verilir.

14 İnternet Sitesi İle İlgili Yükümlülükler-2 1 Temmuz 2013 tarihinden önce kurulan ancak bu tarihten sonra bağımsız denetim kapsamına giren şirketler de kapsama girdikleri tarihten itibaren üç ay içinde internet sitesi açacak ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgüleyeceklerdir. Şirketin internet sitesinin oluşturulmaması veya şirketin bir internet sitesinin mevcut bulunmasına karşılık bu internet sitesinin bir bölümünün bilgi toplumu hizmetlerine özgülenmemesi durumunda, yüz günden üçyüz güne TL'den TL'yekadar adlî para cezası verilir. İnternet sitesine konulması gereken içeriğin usulüne uygun bir şekilde konulmaması halinde, yüz güne -100 TL'den TL ye kadar adlî para cezası verilir.

15 Ticari Belgelerin Saklanması Tacir, işletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin, fotokopi, karbonlu kopya, mikrofiş, bilgisayar kaydı veya benzer şekildeki bir kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklamakla yükümlüdür. TTK 64 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca belgelerin kopyasını saklamayanlar, 2014 yılı için TL Türk Lirası idari para cezasıyla cezalandırılır. Bu cezaların uygulanması vergi kanunlarına göre ayrıca ceza kesilmeyeceği anlamına gelmez.

16 Maliyenin Sağı Solu Belli Olmaz

17 Zayi Belgesi Hatırlatması TTK m.82/f.7:bir tacirin saklamakla yükümlü olduğu defterler ve belgeler; yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni saklama süresi içinde zıyaa uğrarsa tacir zıyaı öğrendiği tarihten itibaren onbeş gün içinde ticari işletmesinin bulunduğu yer yetkili mahkemesinden kendisine bir belge verilmesini isteyebilir. Bu dava hasımsız açılır. Mahkeme gerekli gördüğü delillerin toplanmasını da emredebilir. Ticari defterlerin mevcut olmaması veya hiçbir kayıt içermemesi yahut bu Kanuna uygun saklanmaması hâllerinde, sorumlular üçyüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılır. Kısaca, zayi belgesi alınmaması ve defter/belge ibraz edilememesi TL arasında adlî para cezası verilmesini gerektirebilir.

18 A.Ş. lerde Genel Kurul Yönetmeliği Anonim şirket yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlamakla yükümlüdür. Bu yönergede, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek asgari unsurların bulunması mecburidir. Yönerge, genel kurulun onayından sonra yürürlüğe girer. Sözkonusu Yönergenin ayrıca ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilmesi gerekmektedir.

19 A.Ş. lerde Genel Kurul

20 A.Ş. lerde Yıllık Faaliyet Raporu Yıllık faaliyet raporunda mümkün olan en basit kavram ve terimler kullanılır, tereddüde neden olabilecek belirsiz ifadelerden kaçınılır. Yıllık faaliyet raporu aşağıda gösterilen bölümlerden oluşur: Genel bilgiler, Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar, Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları, Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler, Finansal durum, Riskler ve yönetim kurulunun değerlendirmesi, Diğer hususlar. Yıllık faaliyet raporu ilgili olduğu hesap döneminin bitimini izleyen iki ay içinde hazırlanır; şirketin yönetim kurulu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanarak onaylanır. Yönetim kurulu üyelerinden herhangi birinin yıllık faaliyet raporunda yer alan bilgilerle ilgili farklı görüşte olması halinde, itiraz ettiği hususlar gerekçeleri ile birlikte yıllık faaliyet raporunda belirtilir.

21 Bağlı Şirket Raporu Düzenlenmesi TTK m.199/f.1: bağlı şirketlerde, yönetim kurulunun, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, şirketin hakim ve bağlı şirketlerle olan ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemesi şarttır. Raporda, şirketin geçmiş faaliyet yılında hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı tüm hukuki işlemlerin ve geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemlerin açıklaması yapılır. Bağlı şirket zararları tarihine kadar denkleştirilmelidir. Bahsi geçen raporun düzenlenmemesi ya da raporda Kanunun aradığı hususlara yer verilmemesi halinde, sorumlulara, ikiyüz günden az olmamak üzere TL 'den TL 'ye kadar- para cezası verilir.

22 Şirket Anasözleşmelerinin TTK ya Uyumu Anonim şirketler esas sözleşmelerini ve limited şirketler şirket sözleşmelerini, en geç 1 Temmuz 2014 tarihine kadar Türk Ticaret Kanunuyla uyumlu hale getirmek zorundadırlar. Bu süre içinde gerekli değişikliklerin yapılmaması halinde, esas sözleşmedeki ve şirket sözleşmesindeki düzenleme yerine Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Örneğin LTD lerde Müdürler kurulu başkanı atanması gerekiyor. Şirket esas sözleşmesini TTK'ya uyumlu hale getirmek için yapılacak bu genel kurullarda da herhangi bir toplantı nisabı aranmaz, kararlar toplantıda mevcut oyların çoğunluğu ile alınır.

23 Şirket Karar Nisaplarının Uyarlanması Anonim ve limited şirketler; en geç 1 Temmuz 2014 tarihine kadar sözleşmelerinde yer alan genel kurulun karar ve toplantı nisaplarına ilişkin hükümlerini 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getireceklerdir. Şirket esas sözleşmesini TTK'ya uyumlu hale getirmek için yapılacak bu genel kurullarda da herhangi bir toplantı nisabı aranmaz, kararlar toplantıda mevcut oyların çoğunluğu ile alınır.

24 Oy Hakkı ve Oyda İmtiyaz Uyarlamaları Anonim Şirketlerde şirket hisselerine ilişkin Oyda imtiyazlı paylarla ilgili olarak, 6102 sayılı Kanunun 479 uncu maddesinin birinci fıkrasına aykırılık teşkil eden esas sözleşmeler, 14 Şubat 2014 tarihine kadar Kanun ile uyumlu hale getirilecektir. Bununla birlikte, anılan maddenin ikinci fıkrasında bir oya en çok 15 oy hakkı sınırlamasını aşan oyda imtiyaz öngören esas sözleşme hükümleri 14 Şubat 2014 tarihine kadar, anılan fıkraya uyarlanır veya mahkemeden anılan fıkrada öngörülen karar alınır.

25 Şirket Sermayelerinin TTK ya Uyumu 1 Temmuz 2012 tarihinden önce kurulmuş olup da esas sermayesi TL'nin altında kalan anonim şirketler ile TL'nin altında kalan limited şirketler, en geç 14 Şubat 2014 tarihine kadar- sermayelerini TL ve TL'ye yükseltmek zorundadırlar. Aksi takdirde bu sürenin sonunda infisah etmiş sayılırlar. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bu süreyi birer yıl olarak en çok iki defa uzatabilir. Sermayenin yükseltilmesi için yapılacak genel kurullarda toplantı nisabı aranmaz, kararlar toplantıda mevcut oyların çoğunluğu ile alınır.

26 Yeni TTK da Cezalar Tescil ve kayıt için bilerek gerçeğe aykırı beyanda bulunulması, örneğin işletme adının tescil ve kaydı için kasten gerçeğe aykırı beyanda bulunulması TL İdari Para Cezası Haksız rekabet fiili işlenmesi İki yıla kadar hapis veya adli para cezası Ticari işletmenin ve şubelerin tescil ettirilmemesi TL İdari Para Cezası Ticaret unvanının kanuna aykırı surette oluşturulması ve kullanılması ve ticaret ünvanının işletmeden ayrı olarak devredilmesi TL İdari Para Cezası Ticaret Unvanının işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı şekilde yazılmaması TL İdari Para Cezası

27 Yeni TTK da Cezalar Görüntü ve veri taşıyıcılara aktarılmış belgelerin hazır bulundurulmaması TL İdari Para Cezası Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetim elemanlarına bilgi ve belge verilmemesi Üçyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası (6.000 TL ile TL arasında) Finansal tabloların düzenlenmesinde Türkiye Muhasebe Standartlarına uyulmaması TL İdari Para Cezası Önceki ismi tümüyle şirkete borçlanılması idi. Buradan geri adım atılarak Sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmediği ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte karı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmadığı halde paysahibine/ortağa borç verilmesi Üçyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ( TL arası)

28 Yeni TTK da Cezalar Görüntü ve veri taşıyıcılara aktarılmış belgelerin hazır bulundurulmaması TL İdari Para Cezası Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetim elemanlarına bilgi ve belge verilmemesi Üçyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası (6.000 TL ile TL arasında) Finansal tabloların düzenlenmesinde Türkiye Muhasebe Standartlarına uyulmaması TL İdari Para Cezası Önceki ismi tümüyle şirkete borçlanılması idi. Buradan geri adım atılarak Sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmediği ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte karı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmadığı halde paysahibine/ortağa borç verilmesi Üçyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ( TL arası)

29 Faturadan Sonra 30 Günde Temerrüt Ticari işletmeler arasında mal ve hizmet tedariki amacıyla yapılan işlemlerde, alacaklı, kanundan veya sözleşmeden doğan tedarik borcunu yerine getirmiş olmasına rağmen, borçlu, gecikmeden sorumlu tutulamayacağı hâller hariç, sözleşmede öngörülmüş bulunan tarihte veya belirtilen ödeme süresinde borcunu ödemezse, ihtara gerek olmaksızın temerrüde düşer.mütemerrit borçlunun alacaklısı sözleşmede öngörülen tarihten ya da ödeme süresinin sonunu takip eden günden itibaren, şart edilmemiş olsa bile faize hak kazanır. Borçlu aşağıdaki sürelerin sonunda ihtara gerek kalmaksızın mütemerrit sayılır ve alacaklı faize hak kazanır: a) Faturanın veya eş değer ödeme talebinin borçlu tarafından alınmasını takip eden otuz günlük sürenin sonunda. b) Faturanın veya eş değer ödeme talebinin alınma tarihi belirsizse mal veya hizmetin teslim alınmasını takip eden otuz günlük sürenin sonunda. c) Borçlu faturayı veya eş değer ödeme talebini mal veya hizmetin tesliminden önce almışsa, mal veya hizmetin teslim tarihini takip eden otuz günlük sürenin sonunda.

30 Faturadan Sonra 30 Günde Temerrüt

31 Faturadan Sonra 30 Günde Temerrüt d) Kanunda veya sözleşmede, mal veya hizmetin kabul veya gözden geçirme usulünün öngörüldüğü hâllerde, borçlu, faturayı veya eş değer ödeme talebini, kabul veya gözden geçirmenin gerçekleştiği tarihte veya bu tarihten daha önce almışsa, bu tarihten sonraki otuz günlük sürenin sonunda; şu kadar ki, kabul veya gözden geçirme için sözleşmede öngörülen süre mal veya hizmetin alınmasından itibaren otuz günü aşıyor ve bu durum alacaklının aleyhine ağır bir haksızlık oluşturuyorsa, kabul veya gözden geçirme süresi mal veya hizmetin alınmasından itibaren otuz gün olarak kabul edilir. Sözleşmede öngörülen ödeme süresi, faturanın veya eş değer ödeme talebinin veya mal veya hizmetin alındığı veya mal veya hizmetin gözden geçirme ve kabul usulünün tamamlandığı tarihten itibaren en fazla altmış gün olabilir. Şu kadar ki, alacaklı aleyhine ağır bir haksız durum yaratmamak koşuluyla ve açıkça anlaşmak suretiyle taraflar daha uzun bir süre öngörebilirler. Ancak alacaklının küçük yahut orta ölçekli işletme (KOBİ) veya tarımsal ya da hayvansal üretici olduğu veya borçlunun büyük ölçekli işletme sıfatını taşıdığı hâllerde, ödeme süresi, altmış günü aşamaz.

32 Faturadan Sonra 30 Günde Temerrüt Gecikme faizi ödenmeyeceğini veya ağır derecede haksız sayılabilecek kadar az faiz ödeneceğini, alacaklının geç ödeme dolayısıyla uğrayacağı zarardan borçlunun sorumlu olmayacağını veya sınırlı bir şekilde sorumlu tutulabileceğini öngören sözleşme hükümleri geçerizdir. Bu madde hükümleri uyarınca alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hâllerde uygulanacak faiz oranını ve alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her yıl ocak ayında ilan eder. Faiz oranı, 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunda öngörülen ticari işlere uygulanacak gecikme faizi oranından en az yüzde sekiz fazla olmalıdır. Mal veya hizmet bedelinin taksitle ödenmesinin öngörüldüğü durumlarda, bu maddenin ödeme sürelerini düzenleyen hükümleri birinci taksit bakımından uygulanır. Her bir taksit tutarının ödenmeyen kısmı yedinci fıkrada öngörülen oranda gecikme faizine tabidir. Alacaklının küçük veya orta ölçekli işletme veya tarımsal veya hayvansal üretici olup borçlunun büyük ölçekli işletme olduğu hâllerde taksitle ödemeyi öngören sözleşme hükümleri geçersizdir.

33

34 Teşekkürler

TTK Yönünden Dönem Sonu İşlemleri ve Özellikli Konular

TTK Yönünden Dönem Sonu İşlemleri ve Özellikli Konular TTK Yönünden Dönem Sonu İşlemleri ve Özellikli Konular Murat ATAMER Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 27.12.2013 Dönem Sonu İşlemleri 1 Ticari Defterler Türk Ticaret Kanunu'nun Defter tutma yükümlülüğü başlıklı

Detaylı

Duyuru : 2014/01 28.01.2014. DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama: 2014 Yılında Uyulması Gereken Bazı Yükümlülükler Hakkında Açıklamalar.

Duyuru : 2014/01 28.01.2014. DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama: 2014 Yılında Uyulması Gereken Bazı Yükümlülükler Hakkında Açıklamalar. Duyuru : 2014/01 28.01.2014 DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama: 2014 Yılında Uyulması Gereken Bazı Yükümlülükler Hakkında Açıklamalar. İlgili duyuruya aşağıda yer verilmiştir. KONU: 2014 YILINDA

Detaylı

New Ideas Make a Difference

New Ideas Make a Difference Özet Mali Bülten Tarih: 07.11.2012 Sayı:S.2012/15 Değerli Müşterimiz; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 6273 ve 6335 sayılı kanunlar ile getirilen değişiklikleri içerin özet mali bültenimiz yer alan açıklamalarımız

Detaylı

www.pwc.com.tr Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ

www.pwc.com.tr Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ www.pwc.com.tr Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; gerçek ve tüzel kişi tacirler

Detaylı

www.pwc.com.tr/ttkrehberi Düzenlemeler Işığında Yeni TTK

www.pwc.com.tr/ttkrehberi Düzenlemeler Işığında Yeni TTK www.pwc.com.tr/ttkrehberi İkincil Düzenlemeler Işığında Yeni TTK Yeni Türk Ticaret Kanunu ( Yeni TTK ) 6102 sayılı Kanun ve 6103 sayılı uygulama Kanun u ile 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

AV. FULYA DURU EROL. BÜLTEN Özel Sayı 2012 -Türk Ticaret Kanunu TÜRK TİCARET KANUNU I)TİCARİ İŞLETME HUKUKU NA İLİŞKİN YENİLİKLER

AV. FULYA DURU EROL. BÜLTEN Özel Sayı 2012 -Türk Ticaret Kanunu TÜRK TİCARET KANUNU I)TİCARİ İŞLETME HUKUKU NA İLİŞKİN YENİLİKLER TÜRK TİCARET KANUNU Uzun yıllar süren çalışmaların ardından 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilen 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 14 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Kanun un gerekçesinde

Detaylı

denetim mali müşavirlik hizmetleri

denetim mali müşavirlik hizmetleri SİRKÜLER 16.02.2015 Sayı: 2015/009 Konu: PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 29.01.2015 tarihli ve 29251 sayih Resmi Gazete de 6585 Sayih Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun yayınlanmıştır.

Detaylı

6102 sayılı Yeni TTK nın Getirdiği Önemli Yenilikler ve Tacirlerin Öncelikli Olarak Yapmaları Gereken İşlemler

6102 sayılı Yeni TTK nın Getirdiği Önemli Yenilikler ve Tacirlerin Öncelikli Olarak Yapmaları Gereken İşlemler 6102 sayılı Yeni TTK nın Getirdiği Önemli Yenilikler ve Tacirlerin Öncelikli Olarak Yapmaları Gereken İşlemler Yrd.Doç.Dr. Mücahit Ünal Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı

Detaylı

27.12.2012. 6335 Sayılı Kanun ve TTK daki Son Değişiklikler ELMADAĞ HUKUK OFİSİ - SİRKÜLER

27.12.2012. 6335 Sayılı Kanun ve TTK daki Son Değişiklikler ELMADAĞ HUKUK OFİSİ - SİRKÜLER 6335 Sayılı Kanun ve TTK daki Son Değişiklikler ELMADAĞ HUKUK OFİSİ - SİRKÜLER 27.12.2012 Sirküler, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun Şirketler için getirmiş olduğu yenilikler, yeniliklerin yürürlüğe

Detaylı

SİRKÜLER: 2012/02 Mart 2012. Önsöz

SİRKÜLER: 2012/02 Mart 2012. Önsöz SİRKÜLER: 2012/02 Mart 2012 Önsöz 1535 maddeden oluşan Türk Ticaret Kanunu, geçtiğimiz Şubat ayında Resmi Gazete deyayımlanarak yasalaşmıştır. Kanunun yürürlük tarihi Temmuz 2012 olup bazı maddelerinin

Detaylı

www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012

www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012 www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012 Ortak Hükümler ile Anonim ve Limited Şirketlere İlişkin Hükümlerde Değişiklikler Yeni Türk Ticaret Kanunu ( Yeni TTK ) 1 Temmuz 2012

Detaylı

Av. Dr. Umut Kolcuoğ lu

Av. Dr. Umut Kolcuoğ lu Av. Dr. Umut Kolcuoğ lu Genel Bakış I. YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GİRİŞ II. III. IV. KURULUŞ YÖNETİM KURULU DENETİM V. GENEL KURUL VI. VII. VIII. PAY VE SERMAYE PAY SAHİPLERİ YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER 2 Yeni

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Veliye YANLI / Yrd. Doç. Dr. Murat Yusuf AKIN Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya

Detaylı

Vergiciler İçin Yeni TTK Notları

Vergiciler İçin Yeni TTK Notları Vergiciler İçin Yeni TTK Notları Vergi Bülteni Tarih : 13.07.2012 Sayı : 2012/68 İçerik : TTK Yeni Türk Ticaret Kanunu nun vergi bağlantılı düzenlemeleri. 1. Giriş 2. Defter ve Belge Düzeni a) Defter Tutma

Detaylı

İŞLETMEYE duman & global 26.05.2014

İŞLETMEYE duman & global 26.05.2014 MUHASEBE KAYITLARINA MESNET TEŞKİL EDEN BELGELER, BU BELGELERİN DÜZENLENMESİ, ASLININ KAYBOLMASI DURUMUNDA NELER YAPILACAĞI, SAKLAMA SÜRELERİ VE İŞLETMEYE GEÇ GELEN BELGELER HK. ÖZET; muhasebe, kayıt altına

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE 6103 SAYILI TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 1 / 72

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE 6103 SAYILI TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 1 / 72 TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE 6103 SAYILI TİCARET IV - Ticari davalar ve delilleri 1. Genel

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREVLERİ. İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREVLERİ. İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREVLERİ İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü 06 EKİM 2012 1 Yeni Türk Ticaret Kanunu 14 Şubat 2011 Tarihinde Resmi Gazete de Yayımlanmıştır.

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF İSTANBUL

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF İSTANBUL İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF İSTANBUL TÜRK TİCARET KANUNU İLK TİCARET KANUNU İlk Ticaret Kanunu 1926 yılında çıkmıştır. 29.5.1926 tarih ve

Detaylı

YENİ TTK ------------------------------------------------------------------------------ Eğitimciler:

YENİ TTK ------------------------------------------------------------------------------ Eğitimciler: YENİ TTK E Ğİ T İ M İ ------------------------------------------------------------------------------ 1 Eğitimciler: İlhan GÜNERİ Yeminli Mali Müşavir M.Necati BALCI Bağımsız Denetçi- SMMM YENİ TTK NELER

Detaylı

100 Soruda Limited Şirketler

100 Soruda Limited Şirketler 100 Soruda Limited Şirketler 2 İçindekiler Genel Olarak 7 1. Yeni TTK nın limited şirketlere ilişkin olarak getirdiği yenilikler nelerdir? 8 2. Limited şirket kaç ortakla kurulabilir? 8 3. Limited şirket

Detaylı

Ticari İşletme Tanımı:

Ticari İşletme Tanımı: Ticari İşletme Tanımı: Kanunda ticari işletme türlerinin sayılması yerine ticari işletme tanımı yapılmıştır. Tanıma göre ticari işletmenin esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı

Detaylı

Eylül 2012. Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri

Eylül 2012. Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri Eylül 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri Önsöz Ali Çiçekli TTK İş Geliştirme Ortağı, SMMM, CPA Sizlerle Temmuz Ayı Bültenimizde 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Yürürlüğü ve

Detaylı

Eylül 2012. Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri

Eylül 2012. Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri Eylül 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri Önsöz Ali Çiçekli TTK İş Geliştirme Ortağı, SMMM, CPA Sizlerle Temmuz Ayı Bültenimizde 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Yürürlüğü ve

Detaylı

01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri

01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri 01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri Av. Yuda REYNA - Av. Süzet ANJEL Kanun No : 6102 Kabul Tarihi : 13.01.2011 Resmi Gazetede

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU GENEL BİLGİ 1 Temmuz 2012 de Yürürlüğe Giriyor

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU GENEL BİLGİ 1 Temmuz 2012 de Yürürlüğe Giriyor YENİ TÜRK TİCARET KANUNU GENEL BİLGİ 1 Temmuz 2012 de Yürürlüğe Giriyor Çok önemli değişiklikler var. Şirketlerin yapması gereken çok sayıda işlem var. Ciddi para cezaları ve hapis cezaları var. YENİ TÜRK

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Sirküler Sayı: 2013/4 07.05.2013 1 TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Sirküler Sayı: 2013/4 07.05.2013 2 KONU: ENİ TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ANONİM ŞİRKETLERİN ANA SÖZLEŞMELERİNİN

Detaylı

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlarını da toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlarını da toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. ASGARİ ORTAK SAYISI AZAMİ ORTAK SAYISI ASGARİ SERMAYE SERMAYENİN ÖDENMESİ En az 5 kurucu ortağın mevcudiyeti aranmaktadır. (ETTK 277) Azami ortak sayısı Ortak sayısı 250 den fazla olan anonim şirketler,

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU (1)

TÜRK TİCARET KANUNU (1) 10975 TÜRK TİCARET KANUNU (1) Kanun Numarası : 6102 Kabul Tarihi : 13/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 14/2/2011 Sayı : 27846 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama

Detaylı

GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ EĞİTİM SERİSİ:3 GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 06.11.2013 GELİRLER Gelir : İşletmenin faaliyetleri sonucunda varlıklarında artış meydana getiren unsurlara

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU BİRİNCİ KİTAP TİCARİ İŞLETME. TİCARET SİCİLİ (Madde: 24 38) TİCARİ DEFTERLER (Madde: 64 88) YEDİNCİ KISIM

TÜRK TİCARET KANUNU BİRİNCİ KİTAP TİCARİ İŞLETME. TİCARET SİCİLİ (Madde: 24 38) TİCARİ DEFTERLER (Madde: 64 88) YEDİNCİ KISIM TÜRK TİCARET KANUNU BİRİNCİ KİTAP TİCARİ İŞLETME BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM ÜÇÜNCÜ KISIM TACİR (Madde: 11 23) TİCARET SİCİLİ (Madde: 24 38) TİCARET UNVANI VE İŞLETME ADI (Madde: 39 53) DÖRDÜNCÜ KISIM BEŞİNCİ

Detaylı