Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ TÜRKİYE DE ENERJİ VE GELECEĞE YÖNELİK PLANLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ TÜRKİYE DE ENERJİ VE GELECEĞE YÖNELİK PLANLAR"

Transkript

1 Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ TÜRKİYE DE ENERJİ VE GELECEĞE YÖNELİK PLANLAR Serdar İSKENDER Türkiye Teknik Elemanlar Vakfı (TÜTEV) Enerji Danışmanı, Makina Yük. Müh. Enerji, ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmeleri için en temel girdidir. İhtiyaç duyduğu enerjiyi, kesintisiz, güvenilir, zamanında, ucuz ve temiz olarak sağlayabilen ülkeler gelişmişler ve sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşmışlardır. Bu yaklaşıma birlikte, gelişmiş ülkeler, enerji-ekonomi-ekoloji dengesini dikkate alarak enerji planlamalarını yapmışlar, kaynak çeşitliliğine önem vererek, yeni enerji tedarik zincirleri ve enerji güvenliği ile ilgili politikalar geliştirmeye başlamışlardır. Ülkemizde ise enerji üretim ve tüketiminin farklı eğilimlerle gelişim göstermesi, uygulanan yanlış enerji politikaları sonucunda, 1970 yılında % 76 olan üretimin tüketimi karşılama oranı 2000 yılında % 35, 2004 yılında ise % 28 değerine düşmüştür. Önümüzdeki yıllar için yapılan enerji projeksiyonlarında bu azalmanın hızlı bir şekilde devam ederek, 2020 yılında üretimin tüketimi karşılama oranının % 24 değerine düşmesi beklenmektedir. Bu durum ülkemizin enerji açısından dışa bağımlılığının artmasına ve dolayısıyla giderek artan döviz kaybına yol açacaktır. Bu çalışmada, ülkemizdeki nüfus-enerji ilişkisi, enerji kaynakları, enerji üretim ve tüketim değerleri, geleceğe yönelik beklentiler üzerinde durulmuştur. 1.GİRİŞ Türkiye nin nüfusu, yılları arasında % 78 artış göstererek, kişiden, kişiye ulaşmıştır döneminde, nüfusun yıllık artış hızı % 2,9 olarak gerçekleşmiştir. Yapılan nüfus tahminlerine göre, ülkemiz nüfusunun 2010 yılında 78 milyona, 2020 yılında ise 88 milyon kişiye ulaşması beklenmektedir. Ülkemizde kişi başına düşen Gayri Safi Milli Hasıla 1973 de ABD $ dan, 2000 yılında ABD $ a çıkarak, % 58 lik bir artış göstermiştir. Buna karşılık, aynı dönem için enerji talebi de, 24,5 Mtep (milyon ton petrol eşdeğeri) den, 81,3 Mtep e çıkarak % 231 oranında artmıştır. Kişi başına düşen elektrik talebindeki artış ise 326 kwh den, kwh a çıkmıştır döneminde, kişi başına düşen Gayri Safi Milli Hasıla da ki artış % 58 olarak gerçekleşirken, enerji talebindeki artışın % 232, kişi başına düşen elektrik enerjisi talebindeki artışın ise % 422 olarak artış göstermesi, ülkemizin sürdürülebilir büyümesi için gerekli olan 131

2 enerji ihtiyacını ortaya koymaktadır ve 2020 yıllarına yönelik tahminlerde, nüfus ve GSMH da ki artışa paralel olarak, enerji talebinde büyük artışlar beklenmektedir yılında enerji talebinin 153,9 Mtep, kişi başına elektrik talebinin kwh, 2020 yılında ise enerji talebinin 282,2 Mtep, kişi başına elektrik talebinin ise kwh olması tahmin edilmektedir. Bu şartlar altında, önümüzdeki dönemde ülkemiz tarafından uygulanacak enerji politikaları, sanayileşme ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşmada itici güç oluşturacaktır. Tablo 1 de nüfus, ekonomi ve enerji ilişkisi verilmiştir [1, 2, 3]. Tablo 1. Nüfus, ekonomi ve enerji ilişkisi [1, 2]. Yıl Nüfus GSMH Kişi başı Bin kişi 1990 fiyatı (Milyar $) GSYİH ($/kişi) Enerji Talebi Elektrik Talebi Kişi Başı Enerji Talebi Kişi Başı Elektrik Talebi (Mtep) (TWh) (kep /kişi) (kwh/ kişi) , ,5 12, , ,0 56, , ,7 85, , ,7 114, , ,3 128, , ,0 126, , ,9 286, , ,2 566, TÜRKİYE NİN ENERJİ KAYNAKLARI Türkiye, birincil enerji kaynakları açısından yeterli bir ülke olmamakla birlikte, kömür (özellikle linyit) ve hidroelektrik açısından önemli yerli kaynaklara sahiptir. Önemli olan bu yerli kaynakların hızla, verimli ve ekonomik olarak değerlendirilerek, giderek artan ithal enerji kaynaklarının oranları azaltılmalıdır. Tablo 2 de 2001 yılı sonu itibariyle birincil enerji kaynaklarımız verilmiştir. 132

3 Tablo yılı sonu itibariyle, birincil enerji kaynakları [4, 5]. Kaynaklar Birim Görünür Muhtemel Mümkün Toplam Taşkömürü Milyon Ton Linyit Milyon Ton * Asfaltit Milyon Ton Bitümler Milyon Ton Hidrolik GWh/Yıl MW/Yıl Ham Petrol Milyon Ton 41, ,8 Doğal Gaz Milyar m 3 8, ,7 Doğal Uranyum Ton Toryum Ton Jeotermal Elektrik MW/Yıl Termal MW/Yıl Güneş Elektrik Milyon TEP/Yıl ,8 Isı Milyon TEP/Yıl ,4 *300 milyon ton belirlenmiş ve potansiyel kaynak dahil değildir. Türkiye nin teknik olarak değerlendirilebilir hidrolik enerji potansiyeli 216 milyar kwh olup, bu miktarın 125 milyar kwh ı ekonomik olarak değerlendirilebilir durumdadır. Mevcut durumda, bu potansiyelin % 35 i değerlendirilmiş bulunmaktadır yılı sonu itibariyle, toplam elektrik enerjisi üretiminin % 31 i ( GWh) hidrolik enerji kullanılarak üretilmiştir [6, 7]. Ülkemizde, 129 hidroelektrik santral MW lık kurulu güce ve yıllık ortalama GWh lık üretim kapasitesine sahiptir MW kurulu güce ve GWh lık yıllık üretim kapasitesine sahip, 36 hidroelektrik santralin inşaatıda devam etmektedir. Geriye kalan GWh/yıl lık hidrolik enerji potansiyelimizi kullanabilmek için toplam MW gücünde, 386 santralin daha yapılması gerekmektedir [2]. 133

4 Ülkemizde, milyon tonu görünür olmak üzere, toplam milyon ton linyit rezervi bulunmaktadır. Mevcut rezervin % 68 i, 4,18 8,36 MJ/kg gibi düşük bir ısıl değere sahip olduğundan, üretilen linyitlerin büyük çoğunluğu termik santrallerde kullanılmaktadır. Bu rezervlerin, yaygın olarak bulundukları yörelerde temiz yakma teknolojilerine dayalı MW lık linyit santrallerinin kurulmasıyla üretimde kullanılmalarına devam edilebilecektir. Güncel verilere göre linyitten elektrik üretim kapasitesi, yılda 116 Milyar kwh seviyesindedir. Yerli kaynaklara tanınan öncelik çerçevesinde, bu değere 2018 yılında ulaşılması hedeflenmektedir. Fakat, kaynak çeşitlendirme ihtiyacına paralel olarak doğal gaz ve diğer kaynakların elektrik üretimindeki payı arttıkça, linyitin payında azalmalar beklenmektedir [2, 4]. Türkiye taşkömürü rezervi, 428 milyon tonu görünür olmak üzere, toplam 1,2 milyar ton seviyesindedir. Mevcut rezervlerin ısıl değeri 13,8-28,4 MJ/kg arasında değişmektedir. Ülkemizdeki taşkömürü üretimi, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tarafından, Zonguldak havzasındaki 5 işletmede sürdürülmektedir. Bu işletmelerden, Kozlu, Karadon ve Üzülmez de koklaşabilir, Amasra ve Armutçuk ta ise koklaşmaya uygun olmayan niteliklerde kömür üretimi yapılmaktadır. Üretimde en önemli sorun, doğal şartlar nedeniyle, taşkömürü havzasında, kar altında işletmecilik yapılmasının mümkün olmaması gelmektedir. Ülkemizde tüketilen taşkömürünün büyük bir bölümü ithal edilmektedir. Özellikle demir-çelik fabrikalarında kullanılan yüksek ısıl değerli taşkömürü ihtiyacı ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Taşkömürünün 2001 yılındaki ithalat miktarı 8 milyon ton, mali değeri ise 288 milyon ABD Doları dır [2, 4, 8]. Türkiye nin başlangıçtan bugüne kadar keşfedilen üretilebilir petrol rezervi 1 milyar varildir. Bu rezervin de bugüne kadar % 70 i tüketilmiş olup, kalan rezervimiz 296 milyon varildir [1, 9]. Kalan rezervimizin yaklaşık % 70 i ulusal kuruluşumuz olan TPAO ya, gerisi ise başta Shell olmak üzere, yerli ve yabancı diğer şirketlere aittir [10]. Türkiye, ortalama yılda 25 milyon ton ham petrol tüketmekte, toplam tüketiminin % 89 unu ithal etmektedir. Türkiye, ham petrol ve petrol türevlerinin dış alımına ödediği döviz miktarı yılda ortalama 10 milyar ABD Doları seviyesindedir [4]. Ülkemizde, 2001 yılı sonu itibariyle, kalan mevcut üretilebilir doğal gaz rezervleri 8,7 milyar metreküptür yılındaki doğalgaz ithalatımızın, 12,857 milyar metreküpü Rusya Federasyonu ndan Ukrayna-Moldova-Romanya-Bulgaristan üzerinden geçen mevcut boru hattından, 4,322 milyar metreküpü İran dan, 4,969 milyar metreküpü Mavi Akım Boru Hattı ile Rusya Fedarasyonu ndan, 4,322 milyar metreküpü Cezayir den, 1,030 milyar metreküpü Nijerya dan olmak üzere toplam 27,029 milyar metreküp olarak gerçekleşmiştir [11]. Elektrik üretimimizn % 41 i, doğalgazdan sağlanmıştır [12] yılında 520 milyon metreküp olan doğalgaz tüketimimizin, 2020 yılında 82,7 milyar metreküp değerine çıkması beklenmektedir [11, 13]. Türkiye, dünyadaki jeotermal ısı kullanımı ve kaplıca uygulamalarında, Çin, Japonya, ABD ve İzlanda nın ardından beşinci sırada gelmektedir [14]. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Türkiye Jeotermal Derneği tarafından yapılan çalışmalara göre, Türkiye nin muhtemel jeotermal toplam ısıl kapasitesi MW dır ve bununda eş değeri 100 m 2 oturma alanına sahip beş milyon konuttur 134

5 [15, 16]. Fakat, bu değer teorik muhtemel bir potansiyel olup, şu an için potansiyel aday olabilecek bir milyon konut bulunmaktadır. Hedef bir milyon konutun ısıtılması ile MW kurulu güç karşılığı, yılda 2,5 milyon ton fuel-oil tasarrufunun sağlanmasıdır. Bu değerin içerisinde, sanayide ve kaplıca amaçlı kullanımının sağlayacağı ekonomik katkıda bulunmamaktadır [1, 2]. Ülkemizde yüzey sıcaklığı 35 C nin üzerinde olan 170 adet jeotermal saha vardır ve bu sahaların 160 tanesi merkezi ısıtmaya, sera ısıtmasına, endüstriyel proses ısı ve kaplıca kullanımına uygundur. Diğer 10 jeotermal sahanın ise teknik ekonomik olarak elektrik üretimine uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu sahalarda, elektrik üretimine bağlı olarak, merkezi ısıtma, seracılık, termal turizm gibi jeotermal uygulamalar da gerçekleştirilebilir [17, 18]. Teorik jeotermal potansiyelin tamamıyla değerlendirilmesinin petrol eşdeğeri 9 milyar ABD Doları/yıl dır [16]. Ülkemizin mevcut teknik şartlar altında rüzgar enerjisi potansiyeli MW, ekonomik potansiyelinin ise MW seviyesinde olduğu tahmin edilmektedir [19, 20]. Türkiye de ilk rüzgar elektriği, 1986 yılında Çeşme Altınyunus Tesisleri nde kurulan 55 kw nominal güçlü rüzgar türbininden elde edilmiştir. Uluslararası boyutta ilk rüzgar elektriği, 21 Şubat 1998 tarihinde Çeşme Germiyan Köyü nde üretilmiştir. Yap İşlet Devret Modeli ile işletmeye giren ilk rüzgar enerji tesisi, 28 Kasım 1998 tarihinde açılan Alaçatı daki ARES adlı 12 adet türbinden oluşan rüzgar çiftliğidir. Yap İşlet Devret modeliyle kurulmuş ve şu an Türkiye nin en büyük rüzgar enerji santrali BORES (Bozcaada Rüzgar Enerji Santrali) 10,2 MW gücünde olup 25 Temmuz 2000 de Bozcaada'da kurulmuştur [14]. Bugüne kadar ETKB tarafından değerlendirilen 39 adet Rüzgar Çiftliği projesi bulunmaktadır. Bu projelerin toplam kapasitesi MW dır. Bu 39 projenin, 210 MW lık kapasiteye sahip 8 adedinin yatırımcılarla yapılan görüşmeleri sonuçlandırılmıştır. Böylece, Türkiye de gerçekleşme aşamasına girmiş rüzgar güç santrallerinin toplam kurulu gücü MW seviyesine ulaşmıştır [14, 21]. Türkiye, coğrafi konumu itibariyle güneş kuşağı içerisinde yer alıp, güneş enerjisi kullanımının uygun olduğu bir ülkedir. Ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi saat (günlük toplam 7,2 saat), ortalama toplam ışınım şiddeti kwh/m 2 -yıl, günlük ortalama ışınım şiddetinin ise 3,6 kwh/m 2 olduğu tespit edilmiştir. En fazla güneş enerjisi alan bölge Güneydoğu Anadolu olup, bu bölgeyi Akdeniz Bölgesi izlemektedir. Türkiye de 8,3 milyon metrekare güneş kollektörü kullanıldığı tahmin edilmektedir. Bu değere, her yıl ortalama bin metrekare kollektör ilave olmaktadır [15, 22]. Biyokütle (biomass) kaynakları içinde yer alan odun, bitki artıkları (fındık kabuğu, ağaç kabuğu vd.) ve tezek, ülkemizde uzun yıllardan beri özellikle kırsal kesimdeki konutlarda ısıtma ve yemek pişirme amaçlı kullanılmaktadır. Kesin istatistiki veriler olmamakla birlikte hayvan ve bitki artığının üretimi ve tüketimi son 10 yıldır, 10 milyon tondan, 7 milyon tona düşmüş bulunmaktadır. Diğer taraftan, enerji ormancılığı için uygun alanın yaklaşık % 15 kadarı değerlendirilmiş 135

6 durumda olup, geri kalan % 85 i beklemektedir [23, 24]. Türkiye de biyogaz potansiyelinin Btep(Bin ton petrol eşdeğeri)/yıl olduğu belirtilmektedir [8].Türkiye de çöp termik santrallerinin kurulmasına başlanmıştır. Söz konusu girişimler Yap İşlet Devret (YİD) modeli kapsamında sürdürülmektedir. Bu çalışmalardan, 45 MW güçte, net enerji üretimi 302 milyon kwh/yıl olacak Adana Çöp Santrali nin ve 10 MW güçte, net enerji üretimi 76,8 milyon kwh/yıl kapasiteli Mamak/Ankara Çöp Gazı Santrali nin sözleşmesi imzalanmıştır. Diğer taraftan, 1,4 MW gücünde olan Bursa Çöp Gazı Santralı deneme üretimine başlanmıştır. Toplam 7,2 MW lık İzmit Çöp Santrali de işletmede bulunmaktadır. Başvuru aşamasında, olan 18,8 MW güçlü Mersin Çöp Santralı ve 12,5 MW güçlü Tarsus Çöp Santralı vardır [14] YILLARI ARASI ENERJİ ÜRETİM VE TÜKETİM DEĞERLENDİRİLMESİ yılları arasındaki enerji üretimleri değerlendirildiğinde, ülkemizde petrol, doğal gaz üretiminin düşük olup, yerli üretimin büyük çoğunluğu linyit ve taşkömüründen oluştuğu görülmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından, jeotermal, güneş ve rüzgar enerjisinin üretimi oldukça düşüktür. Hidrolik enerji üretimi ise artarak devam etmektedir. Ülkemizde, 1990 yılında bin ton olan linyit üretimi, 1998 yılında ton olarak gerçekleşen rekor üretimden sonra, 2004 yılında bin tona düşmüştür. Linyit üretimindeki artışa paralel olarak, tüketim miktarıda artmıştır yılında bin ton olan linyit tüketimi, 2001 yılında bin tona çıktıktan sonra, 2004 yılında bin ton olarak gerçekleşmiştir. Mevcut durumda, ülkemizin ihtiyacı olan linyitin tamamı yerli kaynaklardan sağlanmaktadır. Özellikle, demir çelik sektöründe kullanılan taş kömüründe ise yerli üretim ihtiyacı karşılamaktan oldukça uzaktır yılında bin ton olan taş kömürü üretimi, 2004 yılında bin tona düşmesine rağmen, 1990 yılında bin ton olan taşkömürü tüketimi, 2004 yılında bin tona çıkmıştır yılında, bin ton taşkömürü üretilmesine rağmen, bin ton tüketilerek, üretimin tüketimi karşılama oranı, % 10,2 ye düşmüştür [25, 26]. Petrol üretimimiz her geçen yıl azalmasına rağmen, tüketimimiz ise hızlı olarak artmaktadır yılında bin ton olarak gerçekleşen petrol üretimimiz, kademeli olarak azalarak, 2004 yılında bin tona düşmüştür. Buna karşılık, 1990 yılında bin ton olan petrol tüketimi hızla artarak, 2004 yılında bin tona çıkmıştır [25, 26]. Ülkemizde, doğal gaz üretimi yok denecek kadar azdır, buna karşılık tüketim miktarı oldukça yüksektir yılında 212 milyon metreküp olan üretim, 2004 yılına gelindiğinde 708 milyon metreküpe çıkmıştır. Buna karşılık, 1990 yılında milyon metreküp olan doğal gaz tüketimi, 2004 yılında % 656 artarak milyon metreküpe ulaşmıştır. Özellikle 1995 yılından sonra, doğal gazla çalışan çevrim santrallerindeki artış nedeniyle, doğal gaz tüketimide hızlanmıştır [25, 26]. Hidroelektrik enerji üretimi son on yılda artışlar göstermiştir yılında, GWh olan hidroelektrik üretimi, 2004 yılında GWh değerine çıkarak, üretim rekoru kırılmıştır yılları arasında, yenilenebilir enerji üretiminin (hidrolik, rüzgar, güneş, jeotermal enerji gibi) toplam enerji üretiminin içerisindeki payı % 18,23 den, % 12,42 ye gerilemiştir. Tablo 3 de birincil enerji kaynakları üretimi, Tablo 4 de ise birincil enerji kaynakları tüketimi verilmiştir. 136

7 Şekil 1 de görüleceği üzere, enerji üretiminin, tüketimi karşılama oranı oranları 1990 yılında % 48 ler seviyesinden sürekli azalarak, 2004 yılında % 28 seviyesine düşmüştür. Bu durum, enerji ihtiyacının yaklaşık % 72 sinin ithalatla karşılandığını göstermektedir. 50% 48% 42% 40% 30% 33% 34% 31% 28% 28% % 20% 10% 0% YILLAR Şekil 1. Üretimin tüketimi karşılama oranları [25, 26] Tablo 3. Birincil enerji kaynakları üretimi [25]. Kaynaklar Birimler Taşkömürü Bin Ton Linyit Bin Ton Asfaltit Bin Ton Doğalgaz 3 Milyon m Petrol Bin Ton Hidrolik GWh Rüzgar Elektrik GWh Jeotermal Isı(Bin TEP) Odun Bin Ton Hayvan ve Bitki Artık. Bin Ton Güneş Bin TEP Toplam Bin TEP

8 Tablo 4. Birincil enerji kaynakları tüketimi [26]. Kaynaklar Birimler Taşkömürü Bin Ton Linyit Bin Ton Asfaltit Bin Ton Doğalgaz 3 Milyon m Petrol Bin Ton Hidrolik GWh Rüzgar ElektrikGWh Jeotermal Isı(Bin TEP) Odun Bin Ton Hayvan ve Bitki Artık. Bin Ton Güneş Bin TEP Toplam Bin TEP ENERJİ ÜRETİM VE TÜKETİM HEDEFLERİ Tablo 5 de Türkiye nin birincil enerji kaynakları üretim hedefleri, Tablo 6 da, Türkiye nin birincil enerji kaynakları tüketim hedefleri verilmiştir. Her iki tablo incelendiğinde, enerji üretiminin tüketimi karşılama oranlarının, 2005 yılında % 26,31 e, 2020 yılında ise % 23,53 e düşmesi tahmin edilmektedir yılında 25,47 Mtep olan enerji üretiminin, 2005 te 34,11 Mtep e, 2010 da 47,32 Mtep e, 2020 de ise 70,23 Mtep e çıkması beklenilmektedir yılındaki enerji üretiminin 2020 yılında % 275 artması tahmin edilmektedir. Buna karşılık, 1990 da 52,98 Mtep olan enerji tüketiminin, 2005 te 129,62 Mtep e, 2010 da 171,33 Mtep e, 2020 de ise 298,44 Mtep e çıkması beklenilmektedir. Verilen bu değerlerin, 2010 yılından itibaren nükleer enerji desteği ile sağlanması tahmin edilmektedir [27, 28, 29]. Elektrik üretimi açısından değerlendirme yapıldığında, 2000 yılında MW e olan kurulu gücün, 2010 yılı için yapılan tahminlerde yaklaşık 2,5 kat artması, 2020 yılında ise mevcut kurulu gücün yaklaşık olarak beş kat artması beklenmektedir. Bu planlamaya göre, 2020 yılındaki elektrik enerjisi üretim kompozisyonunun; hidrolik ve yenilenebilir enerjiden % 28, kömürden % 25, doğal gazdan % 31, petrolden % 7, nükleer enerjiden % 9 şeklinde olması beklenmektedir. Ayrıca, Türkiye de bulunan linyit yataklarının kalorifik değerinin genelde düşük olması nedeniyle meydana gelen çevre kirliliği ve sera gazı üretimi de uzun vadeli bir nükleer program ile azaltılabilecektir. Bu planın gerçekleştirilmesine paralel olarak, nükleer enerji santrallerinin devreye girmesiyle enerji üretiminde çeşitlilik sağlanmış olacak, dışa bağımlılığımız önemli ölçüde azalacaktır [27, 28]. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, linyit ve hidrolik potansiyelimizin tamamı kullanılırsa, yaklaşık olarak GWh düzeyinde elektrik enerjisi üretimi 138

9 mümkün görülmektedir. Bu değer, elektrik enerjisi kapasite gelişimi tahminlerine göre, 2010 ve 2020 yıllarında üretilmesi gereken, yaklaşık GWh ve GWh düzeyindeki elektrik enerjisi miktarının altında kalmaktadır. Geriye kalan miktarın bir kısmının (2020 yılı itibari ile % 9), 2020 yılına kadar gerçekleştirilecek nükleer santral projeleri ile sağlanması hedeflenmektedir. Tablo 5. Türkiye nin birincil enerji kaynakları üretim hedefleri [27, 28]. Kaynaklar Birimler Taşkömürü Bin Ton Linyit Bin Ton Asfaltit Bin Ton Doğalgaz Milyon Metreküp Petrol Bin Ton Nükleer GWh Hidrolik GWh Jeotermal Elektrik(GWh) Jeotermal Isı(Bin TEP) Odun Bin Ton Hayvansal ve Bitkisel Ar. Bin Ton Güneş ve Diğer Bin TEP Toplam Bin TEP Tablo 6. Türkiye nin birincil enerji kaynakları tüketim hedefleri [27, 28]. Kaynaklar Birimler Taşkömürü Bin Ton Linyit Bin Ton Asfaltit Bin Ton Doğalgaz Milyon Metreküp Petrol Bin Ton Nükleer GWh Hidrolik GWh Jeotermal Elektrik(GWh) Jeotermal Isı(Bin TEP) Odun Bin Ton Hayvansal ve Bitkisel Ar. Bin Ton Güneş ve Diğer Bin TEP Toplam Bin TEP

10 Tablo 7. Üretimin tüketimi karşılama oranları Üretim(Bin TEP) Tüketim(Bin TEP) Üretimin Tüketimi Karşılama Yüzdesi(%) 26,32 27,62 23,53 5. KAYNAKLAR 1) İskender, S., Türkiye de ve Dünyada Enerji&Nükleer Enerji Gerçeği, TÜTEV, Ankara, Ekim ) TÜBİTAK, Vizyon 2023 Teknoloji ÖnGörü Projesi, Enerji ve Doğal Kaynaklar Paneli Raporu, Ankara, Temmuz ) TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim AŞ), Türkiye Kurulu Güç, Brüt Üretim, Arz, Net Tüketimin Yıllar İtibariyle Gelişimi, (Mart 2006). 4) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Profilleri (Mart 2006). 5) TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu), Sürdürülebilir Kalkınma ve Nükleer Enerji, Ankara, ) TEİAŞ, Türkiye Kurulu Güç ve Üretimin Yıllar İtibariyle Değişimi, (Mart 2006). 7) TEİAŞ, Türkiye Elektrik Enerjisi Üretiminin Enerji Kaynaklarına ve Üretici Kuruluşlara Göre Dağılımı, (Mart 2006). 8) Kaygusuz, K., Sarı, A., Türkiye nin Mevcut Enerji Durumu, Sürdürülebilir Kalkınma ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi, Kayseri, ) Pamir, A.N., Dünyada ve Türkiye de Enerji, Türkiye nin Enerji Kaynakları ve Enerji Politikaları, Metalurji Dergisi, Sayı 134, Ankara, Temmuz ) TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı), Yıllık Faaliyet Raporu, ) BOTAŞ, Yıllar İtinbariyle Doğalgaz Alımları, (Mart 2006). 12) TEİAŞ, TüRkiye Brüt Elektrik Enerjisi Üretiminde Birincil Enerji Kaynakları Paylarının Yıllar İtibariyle Gelişimi, (Mart 2006). 13) BOTAŞ, Doğal Gaz Talep Tahmini ve Yıllar İtibariyle İthalat Miktarları, (Mart 2006). 14) Makina Mühnedisleri Odası Enerji Çalışma Grubu, Enerji Politikaları; Yerli, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Beşinci Enerji Sempozyumu, Ankara, Aralık ) TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 38. Genel Kurulu Enerji Raporu, Ankara, Nisan ) Türkiye Jeotermal Enerji Derneği, Türkiye nin Toplam Jeotermal Isı Potansiyeli, (Mart 2006). 140

11 17) Koçak, A., Türkiye de Jeotermal Enerji Aramaları ve Potansiyeli, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Beşinci Enerji Sempozyumu, Ankara, Aralık ) Mertoğlu, O., Türkiye de ki Jeotermal Isıtma Sistemleri İle İlgili Deneyimlerimiz, Yeşil Enerji Jeotermal, Türkiye Jeotermal Enerji Bülteni, Ankara, ) Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, 2002 Türkiye Enerji Raporu, Ankara, ) Güler, Ö., Dünyada ve Türkiye de Rüzgar Enerjisi, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Beşinci Enerji Sempozyumu, Ankara, Aralık ) Yılmaz, İ., İlbaş, M., Su, Ş., Türkiye Rüzgar Enerji Potansiyelinin Değerlendirilmesi, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kay. Sempozyumu ve Sergisi, Kayseri, ) EİE (Elektrik İşleri Etüt İdaresi), Türkiye nin Güneş Enerjisi Potansiyeli ve EİE nin Yaptığı Çalışmalar, (Mart 20006). 23) TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği), 21. Yüzyıla Girerken Türkiye'nin Enerji Stratejisinin Değerlendirilmesi, TÜSİAD-T/98-12/239, İstanbul, ) Yıldırım, R.G., Dünyada ve Türkiye de Biyokütle Enerji, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi, Kayseri, ) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Birincil Enerji Üretimi, (Mart 2006). 26) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Birincil Enerji Tüketimi (Mart 2006). 27) Koçak, S., Altun, A.H., Enerji İhtiyacımız ve Nükleer Enerji, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi, Kayseri, ) Kılıç, A.M., Türkiye ve Enerji Gerçeği, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi, Kayseri, ) Şalvarlı, H., Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınma, Enerji Politikası ve Verimliliği Hakkında Bazı Görüşler, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi, Kayseri,

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU Zinnur YILMAZ* *Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, SİVAS E-mail: zinnuryilmaz@cumhuriyet.edu.tr, Tel: 0346 219 1010/2476 Özet Yüzyıllardan

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ENERJİ Artan nüfus ile birlikte insanların rahat ve konforlu şartlarda yaşama arzuları enerji talebini sürekli olarak artırmaktadır. Artan enerji talebini, rezervleri sınırlı

Detaylı

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr ENERJİ 2011 yılı sonu itibarıyla dünyadaki toplam enerji kaynak tüketimi 12.274,6 milyon ton eşdeğeri olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı itibarıyla dünyada enerji tüketiminde en yüksek pay %33,1 ile petrol,

Detaylı

ELEKTRİK ve PLANLAMA 21. YÜZYILDA PLANLAMAYI DÜŞÜNMEK. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cengiz GÖLTAŞ 14 Mayıs 2011

ELEKTRİK ve PLANLAMA 21. YÜZYILDA PLANLAMAYI DÜŞÜNMEK. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cengiz GÖLTAŞ 14 Mayıs 2011 ELEKTRİK ve PLANLAMA 21. YÜZYILDA PLANLAMAYI DÜŞÜNMEK Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cengiz GÖLTAŞ 14 Mayıs 2011 TÜRKİYE DE ELEKTRİK ENERJİSİ KURULU GÜCÜ (Nisan 2011) TERMİK - İTHAL KÖMÜR

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TASARRUFU KURSU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TASARRUFU KURSU ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TASARRUFU KURSU Prof. Dr. Hüsamettin BULUT Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Osmanbey Kampüsü, Şanlıurfa E-mail: hbulut@harran.edu.tr KISA ÖZGEÇMİŞ

Detaylı

ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ

ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ Prof. Dr. Ferruh Ertürk Doç. Dr. Atilla Akkoyunlu Çevre Yük. Müh. Kamil B. Varınca 31 Mart 2006 İstanbul İçindekiler İÇİNDEKİLER...İ ÇİZELGELER LİSTESİ...İİİ ŞEKİLLER

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Türkiye Güneş Enerjisi Geleceği Solar TR2016, 06 Aralık

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Türkiye Güneş Enerjisi Geleceği Solar TR2016, 06 Aralık YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türkiye Güneş Enerjisi Geleceği Solar TR2016, 06 Aralık 1 YE ve EV Politika,Mevzuat İzin süreçleri Enerji Verimliliği Yenilenebilir Enerji YEGM Teknik Etki Analizleri

Detaylı

Dünyada Enerji Görünümü

Dünyada Enerji Görünümü 09 Nisan 2014 Çarşamba Dünyada Enerji Görünümü Dünyada, artan gelir ve nüfus artışına paralel olarak birincil enerji talebindeki yükseliş hız kazanmaktadır. Nüfus artışının özellikle OECD Dışı ülkelerden

Detaylı

Dünyada Enerji Görünümü

Dünyada Enerji Görünümü 22 Ocak 2015 Dünyada Enerji Görünümü Gelir ve nüfus artışına paralel olarak dünyada birincil enerji talebi hız kazanmaktadır. Özellikle OECD dışı ülkelerdeki artan nüfusun yanı sıra, bu ülkelerde kentleşme

Detaylı

Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış

Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış Yrd. Doç. Dr. Vedat GÜN Enerji Piyasası İzleme ve Arz Güvenliği Daire Başkanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 28-29-30 Haziran 2007, EMO-İÇEF,

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MÜCAHİT COŞKUN

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MÜCAHİT COŞKUN ENERJİ VERİMLİLİĞİ MÜCAHİT COŞKUN 16360019 1 İÇİNDEKİLER Enerji Yoğunluğu 1. Mal Üretiminde Enerji Yoğunluğu 2. Ülkelerin Enerji Yoğunluğu Enerji Verimliliği Türkiye de Enerji Verimliliği Çalışmaları 2

Detaylı

Birincil Enerji Tüketimi

Birincil Enerji Tüketimi Türkiye 10. Enerji Kongresi 27-30 Kasım 2006 Genel Enerji Talep ve Üretim Projeksiyonları, Arz Seçenekleri, Türkiye İçin Enerji Politikaları Öncelikleri Abdurrahman Satman İTÜ Enerji Enstitüsü TÜRKİYE

Detaylı

ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI

ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE Türkiye önümüzdeki yıllarda artan oranda enerji ihtiyacı daha da hissedecektir. Çünkü,ekonomik kriz dönemleri

Detaylı

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE SEKTÖRÜ Türkiye birincil enerji tüketimi 2012 yılında 121 milyon TEP e ulaşmış ve bu rakamın yüzde 82 si ithalat yoluyla karşılanmıştır. Bununla birlikte,

Detaylı

Ülkemizde Elektrik Enerjisi:

Ülkemizde Elektrik Enerjisi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Bilim Kolu Eğitim Seminerleri Dizisi 6 Mart 8 Mayıs 22 Destekleyen Kuruluşlar: Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

TEMİZ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ KURSU. Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Osmanbey Kampüsü, Şanlıurfa

TEMİZ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ KURSU. Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Osmanbey Kampüsü, Şanlıurfa TEMİZ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ KURSU Prof. Dr. Hüsamettin BULUT Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Osmanbey Kampüsü, Şanlıurfa KISA ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Hüsamettin BULUT EĞİTİM

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR --

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR -- YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ Prof. Dr. Zafer DEMİR -- zaferdemir@anadolu.edu.tr Konu Başlıkları 2 Yenilenebilir Enerji Türkiye de Politikası Türkiye de Yenilenebilir Enerji Teşvikleri

Detaylı

KÖMÜRÜN ENERJİDEKİ YERİ

KÖMÜRÜN ENERJİDEKİ YERİ KÖMÜRÜN ENERJİDEKİ YERİ Prof. Dr. Güven ÖNAL Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı 1 Sunumun Ana Konuları Dünya da Kömür ve Enerji Türkiye nin Kömür Rezervleri ve Üretimi Türkiye nin Enerji Durumu Yerli

Detaylı

Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu

Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 26. Toplantısı Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkanı Enerji İhtiyacımız Katlanarak Artıyor Enerji ihtiyacımız ABD, Çin ve Hindistan

Detaylı

AR& GE BÜLTEN Yılına Girerken Enerji Sektörü Öngörüleri

AR& GE BÜLTEN Yılına Girerken Enerji Sektörü Öngörüleri 2006 Yılına Girerken Enerji Sektörü Öngörüleri Nurel KILIÇ Dünya da ve Türkiye de ulusal ve bölgesel enerji piyasaları, tarihin hiçbir döneminde görülmediği kadar ticaret, rekabet ve yabancı yatırımlara

Detaylı

İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER...

İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER... İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER...4 1.Yönetici Özeti... 11 2.Giriş... 12 3.Sektörel Analiz... 13 3.1 Birincil Enerji Kaynaklarına Bakış...13 3.1.1 Kömür... 13 3.1.1.1 Dünya da Kömür... 14 3.1.1.1.1 Dünya

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Azmi AKTACİR HARRAN ÜNİVERSİTESİ GAP-YENEV MERKEZİ OSMANBEY KAMPÜSÜ ŞANLIURFA. Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Doç. Dr. Mehmet Azmi AKTACİR HARRAN ÜNİVERSİTESİ GAP-YENEV MERKEZİ OSMANBEY KAMPÜSÜ ŞANLIURFA. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Doç. Dr. Mehmet Azmi AKTACİR HARRAN ÜNİVERSİTESİ GAP-YENEV MERKEZİ OSMANBEY KAMPÜSÜ ŞANLIURFA 2018 Yenilenebilir Enerji Kaynakları SUNU İÇERİĞİ 1-DÜNYADA ENERJİ KAYNAK KULLANIMI 2-TÜRKİYEDE ENERJİ KAYNAK

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nurel KILIÇ Türkiye de tüketilen birincil enerjinin % 39 u petrol, % 27 si kömür, % 21 i doğal gaz ve % 13 ü büyük oranda hidroelektrik ve diğer yenilenebilir kaynaklardan

Detaylı

Türkiye nin. Enerji Profili 1/70

Türkiye nin. Enerji Profili 1/70 Türkiye nin ve DünyaD nya nın Enerji Profili 1/70 Sunumdaki grafik ve tabloların n büyük b k kısmk smı TMMOB Makine Mühendisleri M Odası Enerji Çalışma Grubu Başkan kanı Sn. Oğuz O TÜRKYILMAZ T tarafından

Detaylı

ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER

ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER TÜRKİYE BİRİNCİL ENERJİ TALEBİ Türkiye Birincil Enerji Talebi (Milyon TEP) 61% Son 13 yılda: Politik istikrar 77 124 İsikrarlı ekonomik büyüme İyileşen

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Dünya Enerji Genel Görünümü Genel Görünüm Dünya Birincil Enerji Tüketimi 2013-2035 2013 2035F Doğalgaz %24 Nükleer %4 %7 Hidro %2 Yenilenebilir Petrol %33 Kömür

Detaylı

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ POTANSİYEL MEVZUAT VE DESTEK MEKANİZMALARI MEVCUT DURUM SONUÇ Türkiye Enerji

Detaylı

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi -Çimento Sanayinde Enerji Geri Kazanımı Prof. Dr. İsmail Hakkı TAVMAN Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Kaynakları Kullanışlarına Göre

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN DEMOKRATİK ENERJİ PROGRAMI: BİZ NE İSTİYORUZ?

TÜRKİYE İÇİN DEMOKRATİK ENERJİ PROGRAMI: BİZ NE İSTİYORUZ? TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI TÜRKİYE ENERJİ DE NE YAPMALI,NASIL YAPMALI TÜRKİYE İÇİN DEMOKRATİK ENERJİ PROGRAMI: BİZ NE İSTİYORUZ? SBF ŞEREF SALONU ANKARA 12.5.2016 OĞUZ TÜRKYILMAZ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ

Detaylı

KÖMÜRÜN GÖRÜNÜMÜ, Mehmet GÜLER Maden Mühendisleri Odas Yönetim Kurulu Üyesi

KÖMÜRÜN GÖRÜNÜMÜ, Mehmet GÜLER Maden Mühendisleri Odas Yönetim Kurulu Üyesi DÜNYADA VE TÜRK YEDE ENERJ VE KÖMÜRÜN GÖRÜNÜMÜ, PROJEKS YONLAR VE EM SYONLAR Mehmet GÜLER Maden Mühendisleri Odas Yönetim Kurulu Üyesi Dünya Dünya Kömür Rezervi Bölge Görünür Ç kar labilir Rezervler (Milyon

Detaylı

YAKITLAR JEOLOJİSİ DERS PROGRAMI

YAKITLAR JEOLOJİSİ DERS PROGRAMI YAKITLAR JEOLOJİSİ DERS PROGRAMI Türkiye Enerji İstatistikleri ve Yorumlanması 1. KÖMÜR JEOLOJİSİ 1.1. Kömürü önemli kılan etmenler nelerdır? Tarihsel arkaplan, günümüz için taşıdığı önem 1.2. Kömürün

Detaylı

5 Mayıs 2010 Mersin Üniversitesi. KORAY TUNCER MMO Enerji Birimi / Teknik Görevli Makina Yüksek Mühendisi

5 Mayıs 2010 Mersin Üniversitesi. KORAY TUNCER MMO Enerji Birimi / Teknik Görevli Makina Yüksek Mühendisi 5 Mayıs 2010 Mersin Üniversitesi KORAY TUNCER MMO Enerji Birimi / Teknik Görevli Makina Yüksek Mühendisi Türkiye de kişi başına elektrik enerjisi tüketimi 2.791 kwh seviyesinde olup, bu değer 8.900 kwh

Detaylı

2012 ve Sonrası için Türkiye nin Kömür Performansı. Türkiye Madencilik Zirvesi Alp Gürkan, Yönetim Kurulu Başkanı.

2012 ve Sonrası için Türkiye nin Kömür Performansı. Türkiye Madencilik Zirvesi Alp Gürkan, Yönetim Kurulu Başkanı. 2012 ve Sonrası için Türkiye nin Kömür Performansı Alp Gürkan, Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye Madencilik Zirvesi 2012 5 Haziran 2012 Sunum İçeriği - Kömürle ilgili genel bilgiler, dünya kömür rezervleri

Detaylı

TÜRKİYE 2013 YILLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU

TÜRKİYE 2013 YILLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU TÜRKİYE 213 YILLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU Esra KARAKIŞ, Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı İçindekiler Özet... 1. DENGE... 2 1. ELEKTRİK... 4 2. DOĞAL GAZ... 9 3. LİNYİT VE TAŞ KÖMÜRÜ... 1 4.

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ (ENTERKONNEKTE SİSTEM)

TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ (ENTERKONNEKTE SİSTEM) TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ (ENTERKONNEKTE SİSTEM) 8. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ (İŞLETME VE BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ) HAZIRLAYAN TEMMUZ 2008 Ankara 1 Gönderen: Recep BAKIR recepbakir38@mynet.com ENTERKONNEKTE

Detaylı

Hidroelektrik Enerji. Enerji Kaynakları

Hidroelektrik Enerji. Enerji Kaynakları Hidroelektrik Enerji Enerji Kaynakları Türkiye de kişi başına yıllık elektrik tüketimi 3.060 kwh düzeylerinde olup, bu miktar kalkınmış ve kalkınmakta olan ülkeler ortalamasının çok altındadır. Ülkemizin

Detaylı

Kömür, karbon, hidrojen, oksijen ve azottan oluşan, kükürt ve mineral maddeler içeren, fiziksel ve kimyasal olarak farklı yapıya sahip bir maddedir.

Kömür, karbon, hidrojen, oksijen ve azottan oluşan, kükürt ve mineral maddeler içeren, fiziksel ve kimyasal olarak farklı yapıya sahip bir maddedir. KÖMÜR NEDİR? Kömür, bitki kökenli bir maddedir. Bu nedenle ana elemanı karbondur. Bitkilerin, zamanla ve sıcaklık-basınç altında, değişim geçirmesi sonunda oluşmuştur. Kömür, karbon, hidrojen, oksijen

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı Günlük Hayatımızda Enerji Tüketimi Fosil Yakıtlar Kömür Petrol Doğalgaz

Detaylı

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-5

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-5 EİGM İstatistik & Analiz Enerji İşleri Genel Müdürlüğü http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/ Mayıs 2014 AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-5 Esra KARAKIŞ, Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı İçindekiler

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V. Neden Enerji Verimliliği? Fosil kaynaklar görünür gelecekte tükenecek.

Detaylı

İTALYA İSPANYA PORTEKİZ YUNANİSTAN TÜRKİYE

İTALYA İSPANYA PORTEKİZ YUNANİSTAN TÜRKİYE Jeotermal Enerji ülkemiz için önemli bir yenilenebilir kaynaktır. Türkiye jeotermal enerji potansiyeli açısından dünyanın yedinci ülkesidir. Muhtemel jeotermal enerji potansiyelinin kullanımının getirebileceği

Detaylı

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI. ÖMÜRHAN A. SOYSAL ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI. ÖMÜRHAN A. SOYSAL ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ ÖMÜRHAN A. SOYSAL ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ omurhan.soysal@emo.org.tr İÇEF KAYSERİ İLİ ENERJİ FORUMU 5 MAYIS 2007 ALTERNATİF: Seçenek (Türk Dil Kurumu Sözlüğü) Bir durumun veya cismin olabilecek diğer

Detaylı

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-3

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-3 EİGM İstatistik & Analiz Enerji İşleri Genel Müdürlüğü http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/ Mart 2015 AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-3 Esra KARAKIŞ, Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı İçindekiler

Detaylı

ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER

ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER DÜNYA & TÜRKİYE ENERJİ TALEBİ Dünya Enerji Talebi Değişimi (02-14) Türkiye Birincil Enerji Talebi (Milyon TEP) 76% 33% 1% -8% 77 61% 124 OECD Dışı Dünya

Detaylı

Enerji ve İklim Haritası

Enerji ve İklim Haritası 2013/2 ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Çevre Yönetimi Dairesi Başkanlığı Enerji ve İklim Haritası Uzm. Yrd. Çağrı SAĞLAM 22.07.2013 Redrawing The Energy Climate Map isimli kitabın çeviri özetidir.

Detaylı

YÖREMİZDE YENİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ. Ahmet YILDIZ Elektrik Elektronik Mühendisi

YÖREMİZDE YENİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ. Ahmet YILDIZ Elektrik Elektronik Mühendisi YÖREMİZDE YENİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Ahmet YILDIZ Elektrik Elektronik Mühendisi NİÇİN? YENİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ Enerji Tüketimi Dünyada olduğu gibi ülkemizde de nüfus artışına, sanayileşme

Detaylı

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqw ertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwer tyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwerty

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqw ertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwer tyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwerty qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqw 1 ertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwer tyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwerty Petrolden Başka Enerjı Kaynakları Var mıdır? uiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwertyui

Detaylı

TÜRKİYE DE İTHAL KÖMÜRE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİMİ

TÜRKİYE DE İTHAL KÖMÜRE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİMİ Mühendislik ve Mimarlık Haftası, Samsun, 21 Ekim 214 TÜRKİYE DE İTHAL KÖMÜRE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİMİ Dr. Nejat Tamzok TMMOB Maden Mühendisleri Odası Mühendislik ve Mimarlık Haftası, Samsun, 21 Ekim 214

Detaylı

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-1

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-1 EİGM İstatistik & Analiz Enerji İşleri Genel Müdürlüğü http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/ Ocak 2015 AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-1 Esra KARAKIŞ, Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı İçindekiler

Detaylı

Dünya Birincil Enerji Tüketimi Kaynaklar Bazında (%), 2015

Dünya Birincil Enerji Tüketimi Kaynaklar Bazında (%), 2015 Dünya Birincil Enerji Tüketimi Kaynaklar Bazında (%), 2015 Nükleer %4,4 Hidroelektrik 6,8 % Yenilenebilir %2,8 Petrol %32,9 Dünya Birincil Enerji Tüketimi: 13.147 Milyon TEP Kömür %29,2 Doğal Gaz %23,9

Detaylı

Enerji, ülkelerin ekonomisi için önemli bir unsur olmakla

Enerji, ülkelerin ekonomisi için önemli bir unsur olmakla Makale www.madencilik-turkiye.com Prof. Dr. Ahmet Mahmut Kılıç kilicm@cu.edu.tr Prof. Dr. Özen Kılıç Çukurova Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Türkiye de Elektrik Üretiminde Kömür Kullanımı ve Stratejik

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ YUSUF BAYRAK TEİAȘ APK Daire Bașkanlığı 1. GİRİȘ 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve sektörün yeniden yapılanmasından

Detaylı

Türkiye nin Endüstriyel Emisyonlar Direktifine Uyumu: Enerji Sektörü Üzerindeki Muhtemel Maliyetler

Türkiye nin Endüstriyel Emisyonlar Direktifine Uyumu: Enerji Sektörü Üzerindeki Muhtemel Maliyetler tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye nin Endüstriyel Emisyonlar Direktifine Uyumu: Enerji Sektörü Üzerindeki Muhtemel Maliyetler Ankara, 24 Mart 2015 Çerçeve Temel endişe: İklim değişikliği

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili

TÜRKİYE RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili TÜRKİYE RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİ Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili Dünya nüfusunun, kentleşmenin ve sosyal hayattaki refah düzeyinin hızla artması,

Detaylı

Yenilenebilir olmayan enerji kaynakları (Birincil yahut Fosil) :

Yenilenebilir olmayan enerji kaynakları (Birincil yahut Fosil) : Günümüzde küresel olarak tüm ülkelerin ihtiyaç duyduğu enerji, tam anlamıyla geçerlilik kazanmış bir ölçüt olmamakla beraber, ülkelerin gelişmişlik düzeylerini gösteren önemli bir kriterdir. İktisadi olarak

Detaylı

ENERJİ ÜRETİM SANTRALLERİ MALİYET ANALİZİ

ENERJİ ÜRETİM SANTRALLERİ MALİYET ANALİZİ MAKALE ENERJİ ÜRETİM SANTRALLERİ MALİYET ANALİZİ Kadir Kaya * Arş. Gör., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Samsun kadir.kaya@omu.edu.tr Erdem Koç Prof. Dr.,

Detaylı

ENERJĠDE DIġA BAĞIMLILIK 2 Nisan 2010 MMO Adana ġube. Koray TUNCER MMO Enerji Birimi Teknik Görevli Mak. Yük. Müh.

ENERJĠDE DIġA BAĞIMLILIK 2 Nisan 2010 MMO Adana ġube. Koray TUNCER MMO Enerji Birimi Teknik Görevli Mak. Yük. Müh. ENERJĠDE DIġA BAĞIMLILIK 2 Nisan 2010 MMO Adana ġube Koray TUNCER MMO Enerji Birimi Teknik Görevli Mak. Yük. Müh. ÜLKELER KİŞİ BAŞINA TÜKETİM (kwh) Dünya ortalaması 2.500 Gelişmiş Ülkeler 8.900 Ortalaması

Detaylı

TÜRKİYE NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ STRATEJİSİ VE POLİTİKALARI. Ramazan USTA Genel Müdür Yardımcısı

TÜRKİYE NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ STRATEJİSİ VE POLİTİKALARI. Ramazan USTA Genel Müdür Yardımcısı TÜRKİYE NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ STRATEJİSİ VE POLİTİKALARI Ramazan USTA Genel Müdür Yardımcısı 27-03-2015 1 Sunum İçeriği YEGM Sorumlulukları ve Enerji Politikalarımız YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİ

Detaylı

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI KONULAR 1-Güneş Enerjisi i 2-Rüzgar Enerjisi 4-Jeotermal Enerji 3-Hidrolik Enerji 4-Biyokütle Enerjisi 5-Biyogaz Enerjisi 6-Biyodizel Enerjisi 7-Deniz Kökenli Enerji 8-Hidrojen

Detaylı

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-7

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-7 EİGM İstatistik & Analiz Enerji İşleri Genel Müdürlüğü http://www.enerji.gov.tr/tr-tr/eigm-raporlari Temmuz 2016 AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-7 Latife DEMİRTAŞ, Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLAMA SATIŞ DAİRE BAŞKANLIĞI 2006; EYLÜL ANKARA. Mustafa AKTAŞ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLAMA SATIŞ DAİRE BAŞKANLIĞI 2006; EYLÜL ANKARA. Mustafa AKTAŞ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006; EYLÜL ANKARA Mustafa AKTAŞ DÜNYA BİLİNEN FOSİL REZERVLERİN ÖMRÜ (R/Ü,YIL) 2005 SONU 250 227 Y I L 200 150 100 50 0 136 65,1 40,6 14 16 PETROL DOĞALGAZ

Detaylı

Enerji Verimliliği : Tanımlar ve Kavramlar

Enerji Verimliliği : Tanımlar ve Kavramlar TEMİZ ENERJİ GÜNLERİ 2012 15-16 17 Şubat 2012 Enerji Verimliliği : Tanımlar ve Kavramlar Prof. Dr. Sermin ONAYGİL İTÜ Enerji Enstitüsü Enerji Planlaması ve Yönetimi ve A.B.D. onaygil@itu.edu.tr İTÜ Elektrik

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EnVer) & KANUNU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EnVer) & KANUNU ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EnVer) & KANUNU Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V. Neden Enerji Verimliliği? Fosil kaynaklar görünür gelecekte tükenecek. Alternatif kaynaklar henüz ekonomik

Detaylı

ENERJİ KAYNAKLARI. Yrd.Doç.Dr. Cabbar Veysel BAYSAL Erciyes Üniversitesi Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Böl.

ENERJİ KAYNAKLARI. Yrd.Doç.Dr. Cabbar Veysel BAYSAL Erciyes Üniversitesi Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Böl. ENERJİ KAYNAKLARI Yrd.Doç.Dr. Cabbar Veysel BAYSAL Erciyes Üniversitesi Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Böl. cvbaysal@erciyes.edu.tr 1 Giriş Enerji Nedir? Enerji, en basit tarifle, iş yapabilme yetisidir.

Detaylı

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org Azerbaycan Enerji GÖRÜNÜMÜ Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi EKİM 214 www.hazar.org 1 HASEN Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi, Geniş Hazar Bölgesi ne yönelik enerji,

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1 1.1. Dünya da Enerji...1 1.1.1. Dünya Birincil Enerji Arzındaki Gelişmeler ve Senaryolar...1 1.2. Türkiye de Enerji...4 1.2.1. Türkiye Toplam Birincil Enerji

Detaylı

TÜRKİYE'DE YENİLENEBİLİR ENERJİ

TÜRKİYE'DE YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜRKİYE'DE YENİLENEBİLİR ENERJİ Enerji İşleri Genel Müdürlüğü 18 Haziran 2009, Ankara YEK Potensiyeli Yenilenebilir Enerji Üretimi Yenilenebilir Kurulu Güç Kapasitesi YEK Hedefleri YEK Mevzuatı YEK Teşvik

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI. OLGUN SAKARYA / SBF-ANKARA EMO Enerji Birim Koordinatörü 1

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI. OLGUN SAKARYA / SBF-ANKARA EMO Enerji Birim Koordinatörü 1 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI OLGUN SAKARYA 12.05.2016 / SBF-ANKARA EMO Enerji Birim Koordinatörü 1 Türkiye de elektrik üretimi ilk defa 1902 yılında Tarsus'ta bir su değirmeni miline bağlanan

Detaylı

TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman)

TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman) TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman) 2023 VİZYON RAPORU (Enerji Sektörü) -TASLAK- İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 TABLOLAR LİSTESİ... 2 GRAFİKLER LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 ENERJİ... 4 ARKA PLAN...

Detaylı

KÜRESELLEŞEN DÜNYA GERÇEKLERİ TÜRKİYE NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ VE TEMİZ TEKNOLOJİLER

KÜRESELLEŞEN DÜNYA GERÇEKLERİ TÜRKİYE NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ VE TEMİZ TEKNOLOJİLER KÜRESELLEŞEN DÜNYA GERÇEKLERİ TÜRKİYE NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ VE TEMİZ TEKNOLOJİLER Prof.Dr. Hasancan OKUTAN İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü okutan@itu.edu.tr 18 Haziran 2014 İTÜDER SOMA dan Sonra: Türkiye de

Detaylı

Enerjide yüksek ithalat ekonomiye büyük risk

Enerjide yüksek ithalat ekonomiye büyük risk Tarih: 13.01.2013 Sayı: 2013/01 (RAPOR 13 OCAK PAZAR GÜNÜNE AMBARGOLUDUR) Türkiye Enerji İstatistikleri ve Vizyon Raporu na göre; Enerjide yüksek ithalat ekonomiye büyük risk İstanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON-2

SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON-2 SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON-2 Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları & Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Kaynak: YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

Sayın Arsuz Belediye Başkanım,/ Saygıdeğer Konuşmacılar,/

Sayın Arsuz Belediye Başkanım,/ Saygıdeğer Konuşmacılar,/ Sayın Arsuz Belediye Başkanım,/ Saygıdeğer Konuşmacılar,/ Değerli Katılımcılar,/ Arsuz Belediyesi nin ev sahipliğinde düzenlenen/ bölgemizin enerji sektöründeki durumu/ ve geleceği hakkında görüşmeler

Detaylı

ENERJİ ALTYAPISI ve YATIRIMLARI Hüseyin VATANSEVER EBSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışma Grubu Başkanı

ENERJİ ALTYAPISI ve YATIRIMLARI Hüseyin VATANSEVER EBSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışma Grubu Başkanı ENERJİ ALTYAPISI ve YATIRIMLARI Hüseyin VATANSEVER EBSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışma Grubu Başkanı İZMİR BÖLGESİ ENERJİ FORUMU 1 Kasım 2014/ İzmir Mimarlık Merkezi FOSİL

Detaylı

LİNYİTLERİMİZ ENERJİ İHTİYACIMIZI KARŞILAR MI?

LİNYİTLERİMİZ ENERJİ İHTİYACIMIZI KARŞILAR MI? LİNYİTLERİMİZ ENERJİ İHTİYACIMIZI KARŞILAR MI? Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel bir televizyonda katıldığı programda gündeme dair konularda açıklamalarda bulundu. Türkiye nin

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yenilenebilir Enerji Kaynakları Türkiye Enerji Fırsatları Enerji Kaynakları Genel Görünümü Enerji Kaynaklarına Göre Maliyet Ve Fırsatları Enerji Sektöründeki Büyük Oyuncuların Yeri Türkiye de Enerji Sektörü

Detaylı

TEKNİK ELEMANLARA YÖNELİK BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ SEMİNERİ

TEKNİK ELEMANLARA YÖNELİK BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ SEMİNERİ TEKNİK ELEMANLARA YÖNELİK BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ SEMİNERİ 03 ARALIK 2008 Saat 14:00 Proje Bilgisi Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü için Binalarda Enerji Verimliliğine Yönelik Toplum Bilincinin

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE GÜNEŞ ELEKTRİĞİNDE GELİŞMELER

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE GÜNEŞ ELEKTRİĞİNDE GELİŞMELER DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE GÜNEŞ ELEKTRİĞİNDE GELİŞMELER Prof.Dr. Necdet ALTUNTOP GÜNDER-Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü Y.K. Başkanı Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine

Detaylı

KISALTMALAR. Yenilenebilir Enerji Kaynakları

KISALTMALAR. Yenilenebilir Enerji Kaynakları KISALTMALAR AB... Avrupa Birliği AB... Avrupa Birliği AB-15... Avrupa Birliği 15 Ülke AB-25... Avrupa Birliği 25 Ülke ABD... Amerika Birleşik Devletleri AR-GE... Araştırma Geliştirme BORES... Bozcaada

Detaylı

Türkiye de Rüzgar Enerjisi. www.euas.gov.tr 1

Türkiye de Rüzgar Enerjisi. www.euas.gov.tr 1 Türkiye de Rüzgar Enerjisi www.euas.gov.tr 1 Enerjinin Önemi Günümüz dünyasında bir ülkenin sürdürülebilir kalkınma hamlelerini gerçekleştirmesi, toplumsal refahı yükseltmesi ve global ölçekte rekabet

Detaylı

TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 25 Kasım 2015

TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 25 Kasım 2015 TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 25 Kasım 2015 1 Türkiye de Enerji Sektörü Ne Durumda? Fosil kaynaklar bakımından oldukça yetersiz olan Türkiye enerjide %73 oranında dışa bağımlıdır.

Detaylı

Türkiye de Elektrik Enerjisi Üretimi ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Mevcut Durumu

Türkiye de Elektrik Enerjisi Üretimi ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Mevcut Durumu Türkiye de Elektrik Enerjisi Üretimi ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Mevcut Durumu Türkiye de Elektrik Enerjisi Üretimi Türkiye Elektrik Enerjisi Üretimi üretimdeki paylarına göre sırasıyla doğalgaz,

Detaylı

Bu dönemde birincil enerji tüketiminin yıllık ortalama yüzde 5,7, elektrik tüketiminin ise yüzde 6,7 oranında büyüdüğü tespit edilmiştir.

Bu dönemde birincil enerji tüketiminin yıllık ortalama yüzde 5,7, elektrik tüketiminin ise yüzde 6,7 oranında büyüdüğü tespit edilmiştir. Avrupa Birliği Sürecinde Enerji Sektörünün Konumu ve Enerji Yol Haritaları AB ye tam üyelik sürecinde Türkiye, ekonomik ve sosyal hayatın bütün alanlarında olduğu gibi, enerji konusunda da Avrupa Birliği

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

Türkiye de Jeotermal Enerji ve Potansiyeli

Türkiye de Jeotermal Enerji ve Potansiyeli Temiz Enerji Günleri İTÜ Elektrik Mühendisliği Kulübü 6-7 Mart 2013 Türkiye de Jeotermal Enerji ve Potansiyeli Abdurrahman SATMAN İTÜ Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü İTÜ Enerji Enstitüsü Konvansiyonel

Detaylı

Balıkesir üniversitesi yerleşkesinin hisarköy jeotermal kaynaklarından ısıtılmasının ekonomiye katkısının araştırılması

Balıkesir üniversitesi yerleşkesinin hisarköy jeotermal kaynaklarından ısıtılmasının ekonomiye katkısının araştırılması BAÜ FBE Dergisi Cilt:12, Sayı:1, 46-56 Temmuz 2010 Balıkesir üniversitesi yerleşkesinin hisarköy jeotermal kaynaklarından ısıtılmasının ekonomiye katkısının araştırılması Kadir YAŞAR * Balıkesir Üniversitesi,

Detaylı

Ülkemizinin Hidroelektrik Potansiyeli

Ülkemizinin Hidroelektrik Potansiyeli Ülkemizinin Hidroelektrik Potansiyeli EKONOMİK % 29 % 21 % 50 TEKNİK K OLARAK DEĞERLEND ERLENDİRİLEMEZ LEMEZ EKONOMİK K OLMAYAN Teorik 433 Milyar kwh Teknik Değerlendirilebilir 216 Milyar kwh Teknik ve

Detaylı

TMMOB Maden Mühendisleri Odası

TMMOB Maden Mühendisleri Odası TÜRKİYE ENERJİ POLİTİKALARI İÇERİSİNDE KÖMÜRÜN K ÖNEMİ TMMOB Maden Mühendisleri Odası ENERJİNİN ÖNEMİ Sanayinin temel girdilerinden olan enerji, ulusların kalkınmalarında ve refaha ulaşmalarında büyük

Detaylı

KÜRESELLEŞEN DÜNYA GERÇEKLERİ TÜRKİYE NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ VE TEMİZ TEKNOLOJİLER

KÜRESELLEŞEN DÜNYA GERÇEKLERİ TÜRKİYE NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ VE TEMİZ TEKNOLOJİLER KÜRESELLEŞEN DÜNYA GERÇEKLERİ TÜRKİYE NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ VE TEMİZ TEKNOLOJİLER Prof.Dr. Hasancan OKUTAN İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü okutan@itu.edu.tr 24 Ekim 2014 29. Mühendislik Dekanları Konseyi Toplantısı

Detaylı

Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği için KOJENERASYON VE TRİJENERASYON

Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği için KOJENERASYON VE TRİJENERASYON Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği için KOJENERASYON VE TRİJENERASYON 27 MAYIS 2015 - İZMİR Yavuz Aydın Başkan TÜRKOTED KÜRESEL ENERJİ PİYASALARINDA GELİŞMELER VE BEKLENTİLER 2 02.06.2015 The future

Detaylı

RÜZGAR ENERJİSİ. Cihan DÜNDAR. Tel: Faks :

RÜZGAR ENERJİSİ. Cihan DÜNDAR. Tel: Faks : RÜZGAR ENERJİSİ Cihan DÜNDAR Tel: 312 302 26 88 Faks : 312 361 20 40 e-mail :cdundar@meteor.gov.tr Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü A r a ş t ı r m a Ş u b e M ü d ü r l ü ğ ü Enerji Kullanımının

Detaylı

TÜRKİYE NİN HİDROLİK ENERJİ KAYNAKLARI VE EÜAŞ IN BÖLGEMİZE KATKISI

TÜRKİYE NİN HİDROLİK ENERJİ KAYNAKLARI VE EÜAŞ IN BÖLGEMİZE KATKISI TÜRKİYE NİN HİDROLİK ENERJİ KAYNAKLARI VE EÜAŞ IN BÖLGEMİZE KATKISI Nevzat N. DOĞAN* Aydoğan ÜNVER** *EÜAŞ Karakaya HES İşletme Müdürü **EÜAŞ Atatürk HES İşletme Müdürü 1. GİRİŞ İnsanlık tarihinde geliştirilmiş

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili Dünya nüfusunun, kentleşmenin ve sosyal hayattaki refah düzeyinin hızla artması, Sanayileşmenin

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI. 31 Ocak 2019

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI. 31 Ocak 2019 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 31 Ocak 2019 Kurulu Güç Karşılaştırmalı Verisi Elektrik Enerjisi Üretiminin Kaynaklara Göre Dağılımı Tüketici Türüne Göre Dağılım Elektrik Enerjisi Tüketim Ocak Ayı değerleri

Detaylı

Biliyor musunuz? Enerji. İklim Değişikliği İle. Mücadelede. En Kritik Alan

Biliyor musunuz? Enerji. İklim Değişikliği İle. Mücadelede. En Kritik Alan Biliyor musunuz? Enerji İklim Değişikliği İle Mücadelede En Kritik Alan Enerji üretimi için kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtların kullanımı sanayileşme devriminden beri artarak devam etmektedir.

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ENERJİ DURUMU - GENEL DEĞERLENDİRME

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ENERJİ DURUMU - GENEL DEĞERLENDİRME MAKALE DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ENERJİ DURUMU - GENEL DEĞERLENDİRME Erdem Koç Prof. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Samsun erdemkoc@omu.edu.tr Mahmut Can

Detaylı

TÜRKĐYE ELEKTRĐK ENERJĐSĐ 10 YILLIK ÜRETĐM KAPASĐTE PROJEKSĐYONU ( )

TÜRKĐYE ELEKTRĐK ENERJĐSĐ 10 YILLIK ÜRETĐM KAPASĐTE PROJEKSĐYONU ( ) TÜRKĐYE ELEKTRĐK ENERJĐSĐ 10 YILLIK ÜRETĐM KAPASĐTE PROJEKSĐYONU (2009 2018) Neşe GENÇYILMAZ Gülçin VAROL Türkiye Elektrik Đletim A.Ş. APK Dairesi Başkanlığı ÖZET 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve

Detaylı

TÜRKĐYE NĐN ENERJĐ ARZ POLĐTĐKALARI

TÜRKĐYE NĐN ENERJĐ ARZ POLĐTĐKALARI TÜRKĐYE NĐN ENERJĐ ARZ POLĐTĐKALARI Selahattin HAKMAN TÜSĐAD Enerji Çalışma Grubu Üyesi Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Enerji Arz ve Talebi 6000 (Mtoe) 5000 4000 3000 2000 1000 0 1980 2000 2006 2015

Detaylı

4. Ünite 2. Konu Enerji Kaynakları. A nın Yanıtları

4. Ünite 2. Konu Enerji Kaynakları. A nın Yanıtları ENERJİ KAYNAKLARI 1 4. Ünite 2. Konu Enerji Kaynakları A nın Yanıtları 1. Günümüzde kullanılan nin maliyetinin düşük, çevreye zarar vermeyen... yenilenebilir ve güvenli olmasına önem verilmektedir. 12.

Detaylı

TREND ANALİZİ NİSAN 2018 TREND TÜRKİYE NİN ELEKTRİK ANALİZİ ÜRETİM NİSAN KAPASİTESİ 2018 VE DEĞERLENDİRMELER

TREND ANALİZİ NİSAN 2018 TREND TÜRKİYE NİN ELEKTRİK ANALİZİ ÜRETİM NİSAN KAPASİTESİ 2018 VE DEĞERLENDİRMELER TÜRKİYE NİN ELEKTRİK ÜRETİM KAPASİTESİ VE DEĞERLENDİRMELER TREND TÜRKİYE NİN ELEKTRİK ANALİZİ ÜRETİM NİSAN KAPASİTESİ 2018 VE DEĞERLENDİRMELER 1 İşbu eserde/internet sitesinde yer alan veriler/bilgiler,

Detaylı