Çocukların Ġhmal ve Ġstismardan Korunmasında Hukuk

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çocukların Ġhmal ve Ġstismardan Korunmasında Hukuk"

Transkript

1 Çocukların Ġhmal ve Ġstismardan Korunmasında Hukuk Avukat Hatice Kaynak Çocuk Ġstismarını ve Ġhmalini Önleme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi 25 Mart 2011 Ankara

2 Sapık üvey babadan öğretmeni kurtardı BURSA`da üvey kızı 16 yaşındaki F.R.`ye 3 yıldır tecavüz ettiği öne sürülen 51 yaşındaki S.Ö.`nün yargılanmasına başlandı. Bursa`da tabancayla karnındaki bebeği öldüren Zülbiye P. (17) hakkındaki soruşturmayı tamamlamak için olay hakkında ailenin diğer fertlerini dinleyen savcı, başka bir suçu daha yakaladı.

3 Çocuk istismarına 10 gözaltı Giresun`un Görele ilçesinde küçük yaşta kızı fuhuşa zorladıkları 3 kadın ile kızla birlikte Küçük kıza cinsel oldukları istismara 17 iddia yıl hapis edilen Malatya`da 8 yaģındaki 7 kişi kız gözaltına çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu alındı. iddiasıyla yargılanan sanığa 17 yıl hapis cezası verildi

4 ÇKK ve TCK ya göre daha erken reģit olsalar bile 18 yaģını doldurmamıģ kiģiyi çocuk olarak kabul Çocuk Kimdir? ÇHS ne göre; 18 yaģından küçük herkes çocuk sayılmaktadır.

5 Çocuğun istismardan korunması (ÇHS m19) SözleĢmeye taraf devletler, çocuğun ana-babasının ya da onlardan yalnızca birinin, yasal vasi ya da bakımını üstelenen herhangi bir kiģinin yanında iken bedensel veya zihinsel saldırı, Ģiddet veya suistimale, ihmal ve ihmalkar muameleye, ırza geçme dahil her türlü istismar ve kötü muameleye karģı korunması için yasal, idari,toplumsal eğitsel tüm önlemleri alır.

6 Çocuğun istismardan korunması (ÇHS m 34) Taraf Devletler, çocuğu, her türlü cinsel sömürüye ve cinsel suistimale karģı koruma güvencesi verirler. Bu amaçla Taraf Devletler özellikle: a) Çocuğun yasadıģı bir cinsel faaliyete giriģmek üzere kandırılması veya zorlanmasını; b) Çocukların, fuhuģ, ya da diğer yasadıģı cinsel faaliyette bulundurularak sömürülmesini; c) Çocukların pornografik nitelikli gösterilerde ve malzemede kullanılarak sömürülmesini, önlemek amacıyla ulusal düzeyde ve ikili ile çok taraflı iliģkilerde gerekli her türlü önlemi alırlar.

7 BĠLDĠRĠM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 1. Suçu Bildirme 2. Korunma Gereksinimini bildirme

8 1. Suçu Bildirim Yükümlülüğü ĠĢlenmekte olan suçu yetkili makamlara bildirmeyen kiģi bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Mağdur 15 yaģından küçük ise yarı oranında artırılır. M 278 Kamu adına görev yapan kiģi görevleri sırasında ve görevlerine iliģkin bir suç öğrendiklerinde bildirmezse 6 aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. M. 279 Görevini yaptığı sırada bir suç belirtisi ile karģılaģan sağlık görevlisi durumu yetkili makamlara bildirmez ya da gecikirse bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. M.280 Çocuk Ġstismarını Ve Ġhmalini Önleme Derneği

9 Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi TCK 281 Görevini yaptığı sırada bir suçun iģlendiği yönünde bir belirti ile karģılaģmasına rağmen,durumu yetkili makamlara bildirmeyen yada geciktiren sağlık mensubu bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Çocuk Ġstismarını Ve Ġhmalini Önleme Derneği

10 Korunma Gereksinimi Bildirim Yükümlülüğü Adli ve idari merciler Kolluk görevlileri Sağlık ve eğitim kuruluģları Sivil toplum kuruluģları korunma ihtiyacı olan çocuğu SHÇEK e bildirmekle yükümlüdür. Çocuk Ġstismarını Ve Ġhmalini Önleme Derneği

11 Türk Ceza Kanunu nda Fiziksel İstismar

12 KASTEN YARALAMA Madde 86 - (1) Kasten baģkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kiģi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (3) Kasten yaralama suçunun; a) Üstsoya, altsoya, eģe veya kardeģe karģı, b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kiģiye karģı, c) Silahla, ĠĢlenmesi halinde, (DeğiĢik ibare: / m.4) "Ģikayet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılır."

13 Kötü Muamele Madde (1) Aynı konutta birlikte yaģadığı kiģilerden birine karģı kötü muamelede bulunan kimse, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Ġdaresi altında bulunan veya büyütmek, okutmak, bakmak, muhafaza etmek veya bir meslek veya sanat öğretmekle yükümlü olduğu kiģi üzerinde, sahibi bulunduğu terbiye hakkından doğan disiplin yetkisini kötüye kullanan kiģiye, bir yıla kadar hapis cezası verilir.

14 TCK da ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI

15 Çocuğun Cinsel Ġstismarı Çocuğu cinsel yönden istismarı; - 15 yaģında küçük ya da fiilin anlam ve sonuçlarını kavrayamayan kiģiye karģı - diğer çocuklara karģı cebir, tehdit, hile ile gerçekleģtirilen her türlü davranıģ AğırlaĢtırıcı nedenler : - Vücuda organ ya da cisim sokulması - Üstsoy, vasi, evlat edinen, 2./3.derece kan hısımı, üvey baba, bakım ve gözetim yükümlülüğü olana tarafından iģlenmesi - 1. Fıkradakilere cebir ve tehdit kullanılması - Çocuğun fiil sonucunda beden veya ruh sağlığının bozulması

16 Anayasa Mahkemesi`nin cinsel istismar kararı Anayasa Mahkemesi, TCK`nın 103. maddesinin 6. fıkrasında yer alan ``çocukların cinsel istismar sonucunda beden veya ruh sağlığının bozulması halinde on beş yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur`ifadesinin iptal istemini reddetti

17 Cinsel taciz m 105 Bir kiģiyi cinsel amaçla taciz etmek mağdurun Ģikayeti Üzerine cezalandırılır. Fiil hiyerarģik iliģki ya da nüfuzun kötüye kullanılmasından kaynaklanıyorsa cezası artırılır.

18 Reşit olmayanla cinsel ilişki m 104 Cebir, tehdit ve hile olmaksızın 15 yaģını bitirmiģ olanla Cinsel iliģkide bulunan kiģi Ģikayet üzerine cezalandırılır

19 Fuhuş m 227 Çocuğu fuhģa teģvik eden, bu maksatla sağlayan kiģi cezalandırılır. Fail ; üstsoy, kayın üstsoy, evlat edinen, vasi, kardeģ eğitici, bakıcı gibi koruma ve gözetim yükümlülüğü olanlar tarafından iģlenmiģse cezası Artırılır.

20 Müstehcenlik m 226/1-a ve 5 Bir çocuğa müstehcen görüntü yazı ve sözleri içeren Ürünleri veren, gösteren, okutan ya da dinleten Ġçeriklerini çocukların görebileceği, girebileceği yerlerde alenen gösteren Basın yoluyla yayınlayan kiģiler cezalandırılır

21 Ceza Hukukunda Ġhmal ( TCK 233) Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüklerin ihlali m233 Aile hukukundan doğan bakım, eğitim ve destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi şikayet üzerine cezalandırılır.

22 Ġhmal ve Ġstismar EdilmiĢ Çocuğun Korunması Avukat Hatice Kaynak Ankara Barosu Çocuk Ġhmalini ve Ġstismarını Önleme Derneği

23 Koruma Alanları Ceza Yargılaması Sırasında Korunması Çocuk Koruma Kanunu Uyarınca Koruma Medeni Hukukta Koruma Ailenin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Korunma

24 Ceza Muhakemesi Kanununda Mağdur Çocuk Mağdur hakları kabul edildi. M Mağdur çocuk ise veya kendini ifade edemeyecekse istemine bakılmaksızın vekil tayin edilir. Mağdur çocuğun tanıklığına baģvurulduğunda bir defa dinlenir. Mağdur çocukların dinlenmesi sırasında yanında psikoloji, psikiyatri, eğitim alanlarından bir uzman bulunur.

25 Ceza Muhakemesi Kanununda Mağdur Çocuk Beden muayenesi : Mağdurun bedeni üzerinde tıbbi muayene yapılması ve örnek alınması Cumhuriyet savcısının istemi ve hakimin kararıyla mümkündür. Tanıklıktan çekinme nedenleri varsa beden muayenesinden de kaçınabilir. Çocuk görüģünü açıklayabilecek durumdaysa görüģü alınır. Değilse kanuni temsilcisi karar verir. Fail kanuni temsilcisi ise hakim karar verir.

26 ÇOCUK KORUMA KANUNU

27 KORUYUCU DESTEKLEYĠCĠ TEDBĠRLERĠN PRENSĠPLERĠ Çocuğun yararı ve esenliği gözetilecek Eğitim öğretiminin geliģtirilmesi haklarının güvence altına alınması gözetilecek Ayrımcılık yapılmayacak Bilgilendirme ve kararlara katılım sağlanacak ĠĢbirliği yapılacak Adil ve süratli bir yargılama yapılacak

28 Koruyucu ve destekleyici tedbirler Danışmanlık tedbiri ; çocuk ve aileye yol gösterilmesi Eğitim tedbiri; eğitim kurumuna devam meslek kursu ya da usta yanına yerleģtirme Bakım tedbiri; resmi ya da özel bakım yurduna yerleģtirilmesi Sağlık tedbiri; geçici veya sürekli bakım, tedai ve rehabilitasyon Barınma tedbiri; çocuklu ve hamileler için barınma olanağı sağlanması

29 BaĢvuru Hangi makamlara yapılabilir? A) MAHKEMELER : Çocuk,ana-baba, yasal temsilci, Cumhuriyet Savcısı bizzat mahkemeye baģvurabilir. 1) Aile Mahkemesi ( Aile hukukunu ilgilendiren sorunlarla birlikte açılmıģsa) 2) Çocuk Mahkemesi (Aile hukukunu ilgilendiren haller dıģında) 3) Asliye Hukuk Mahkemesi ( Aile mahkemesi ve çocuk mahkemesi olmayan yerlerde) B) CUMHURĠYET BAġSAVCILIĞI: Herkes

30 Medeni Hukukta Çocuğun Korunması TMK nda öngörülen koruma Aile Mahkemeleri Kanunu nda öngörülen koruma tedbirleri Ailenin Korunması Hakkında öngörülen koruma tedbirleri

31 TÜRK MEDENĠ KANUNU

32 Velayet Velayet, küçüklerin çıkarlarının korunması, temsil edilmeleri konusunda anababanın yükümlülüklerini ifade eder. Evlilik sürüyorsa velayet anne-babaya aittir (eģit görev) Evlilik yoksa velayet anneye aittir. BoĢanma durumunda velayetin kimde olacağına yargıç karar verir. Yargıç çocuğun yararı için velayetin kaldırılmasına da karar verebilir. Çocuk 18 yaģına doldurana kadar velayet hakkı devam eder, kendiliğinden ortadan kalkmaz ve anne- baba velayet hakkından vazgeçemez.

33 Velayet kaldırılmadan alınabilecek tedbirler Çocuğun menfaati ve gelişmesi tehlikeye düşerse; Hakim velayet hakkını kaldırmadan çocuğun koruması için gerekli tedbirleri alabilir. A) Aileye destek verilmesi (MK 346) -Ana -babaya ihtar, emir, direktif -Ana babanın denetimi - Aileye rehberlik, yardım - Kayyım tayini B) Çocuğun bir aile yanına yerleştirilmesi C) Çocuğun bir kuruma yerleştirilmesi

34 Velayetin kaldırılabileceği durumlar Ana- babanın deneyimsizliği,hasta olması, özürlü olması, ana- babanın baģka yerde olması nedeniyle velayet görevini yerine getirememesi Ana babanın çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi ve çocuğa karģı yükümlülüklerini ağır biçimde savsaklaması

35 Sonuç olarak ; Yargılama sırasında çocuğun yararının korunması Ġkincil mağduriyetinin doğmaması Çocuk için en iyi çözüme ulaģılabilmesi için HUKUK- TIP-SOSYAL HĠZMET BĠRLĠKTE ve ĠġBĠRLĠĞĠ ĠÇĠNDE ÇALIġMALIDIR.

36 Teşekkürler

ÇOCUKLARA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR VE ÇOCUKLARI KORUYUCU TEDBİRLER

ÇOCUKLARA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR VE ÇOCUKLARI KORUYUCU TEDBİRLER ÇOCUKLARA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR VE ÇOCUKLARI KORUYUCU TEDBİRLER Toplumumuzda giderek artan suç işlenme olaylarında sıkça rastlanan ve son günlerde gündeme damgasını vuran yazılı ve görsel basından da takip

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI ARŞ. GÖR. TÜRKER ERTAŞ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ANAYASA HUKUKU ANABİLİM DALI

ÇOCUK HAKLARI ARŞ. GÖR. TÜRKER ERTAŞ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ANAYASA HUKUKU ANABİLİM DALI ÇCUK HAKLARI ARŞ. GÖR. TÜRKER ERTAŞ DKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ANAYASA HUKUKU ANABİLİM DALI *Bu çalışma Benim için İnsan Hakları Projesi kapsamında 29.05.2014 tarihinde yapılan sunum esnasında

Detaylı

International Journal of Social and Educational Sciences Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi

International Journal of Social and Educational Sciences Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi International Journal of Social and Educational Sciences Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi Cilt: 1 Sayı: 1 / Volume: 1 Sayı: 1 2014 - Haziran / 2014 June www.ijoses.com ÇOCUK HAKLARI VE HUKUKĠ

Detaylı

Hazırlayan Kâmil KURTUL, Y.Doç.Dr. Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi. Tasarım Ergahi GÜLBİTTİ, Yeni Televizyon Görsel Üretim Atölyesi

Hazırlayan Kâmil KURTUL, Y.Doç.Dr. Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi. Tasarım Ergahi GÜLBİTTİ, Yeni Televizyon Görsel Üretim Atölyesi Hazırlayan Kâmil KURTUL, Y.Doç.Dr. Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tasarım Ergahi GÜLBİTTİ, Yeni Televizyon Görsel Üretim Atölyesi Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu - UNICEF BM Binası

Detaylı

Yeni Türk Ceza Kanunu nun Kadınlara Đlişkin Maddelerinin Değerlendirilmesi ve Kadın Kuruluşlarının Yasalaşma Sürecine Etkileri

Yeni Türk Ceza Kanunu nun Kadınlara Đlişkin Maddelerinin Değerlendirilmesi ve Kadın Kuruluşlarının Yasalaşma Sürecine Etkileri Yeni Türk Ceza Kanunu nun Kadınlara Đlişkin Maddelerinin Değerlendirilmesi ve Kadın Kuruluşlarının Yasalaşma Sürecine Etkileri Av. Fatma BENLÝ GĐRĐŞ 2005 yılı Haziran ayında yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu,

Detaylı

KADININ YASAL HAKLARI

KADININ YASAL HAKLARI KADININ YASAL HAKLARI EL KİTAPÇIĞI Düzenleyenler: Prof. Dr. Şükran ŞIPKA İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nihan YANCI ÖZALP İstanbul Kemerburgaz

Detaylı

ASPB İl Müdürlükleri/ (Varsa) Sosyal Hizmet Merkezleri. Cumhuriyet Savcılıkları M14 M12 M16 T5. Barolar M39. Kolluk

ASPB İl Müdürlükleri/ (Varsa) Sosyal Hizmet Merkezleri. Cumhuriyet Savcılıkları M14 M12 M16 T5. Barolar M39. Kolluk ÖNLEME FARK ETME BİLDİRME MÜDAHALE ETME İYİLEŞTİRME M1 M2 Çocuğa karşı şiddetin önlenmesi Devletin sorumluluğu ve çocukla çalışanların görevlerindendir. M2 M3 Çocuğun şiddete maruz kaldığı durumlarda bunu

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME Madde 1 -Bu Sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, onsekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır.

Detaylı

ÇOCUK KORUMA KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Temel İlkeler, Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler

ÇOCUK KORUMA KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Temel İlkeler, Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler 9501 ÇOCUK KORUMA KANUNU Kanun Numarası : 5395 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2005 Sayı : 25876 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Temel

Detaylı

ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI

ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI ULUSLAR ARASI SÖZLEŞME ve PROTOKOLLER B.M. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Türkiye 20-30 Eylül l990 da Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde toplanan

Detaylı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir. ÇOCUK HAKLARINA DAIR SÖZLEŞME * Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir. ÖNSÖZ Bu Sözleşmeye Taraf Devletler: Birleşmiş Milletler Antlaşmasında ilan edilen

Detaylı

Haklarımla Çocuğum!.

Haklarımla Çocuğum!. Haklarımla Çocuğum!. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi Kitabı Çocuk Vakfı Yayınları: 111 I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Yayın Dizisi: 14 Yayıma hazırlayan : Mustafa Ruhi Şirin Kapak : Judo Reklam ve Tanıtım

Detaylı

YÜSEM AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI ÇOCUK HAKLARI SUNUMU. Öğr. Gör. Ulaş Koray MİLANLIOĞLU

YÜSEM AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI ÇOCUK HAKLARI SUNUMU. Öğr. Gör. Ulaş Koray MİLANLIOĞLU YÜSEM AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI ÇOCUK HAKLARI SUNUMU Öğr. Gör. Ulaş Koray MİLANLIOĞLU 1 Başlık ve İçerik Düzeni Bölüm 1 Çocuk Tanımı, İstismarı, İhmali Bölüm 2 Çocuk Haklarının Önemi ve Anlamı

Detaylı

KADINVE HUKUK EL REHBERİ

KADINVE HUKUK EL REHBERİ KADINVE HUKUK EL REHBERİ Yazarlar Yrd. Doç. Dr. Nagehan KIRKBEŞOĞLU Av. Pınar KANDEMİR HACIBEKTAŞOĞLU Av. Nilüfer GÖZÜKARA Av. Zeynep ÇELİK KADEM Hukuk Komisyonu Editörler Av. Betül ALTINSOY YANILMAZ Av.

Detaylı

ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİR KARARLARININ UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİR KARARLARININ UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİR KARARLARININ UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, korunma

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI ve GAZETECİLİK UYGULAMALARI HAK TEMELLİ PERSPEKTİF

ÇOCUK HAKLARI ve GAZETECİLİK UYGULAMALARI HAK TEMELLİ PERSPEKTİF ÇOCUK HAKLARI ve GAZETECİLİK UYGULAMALARI HAK TEMELLİ PERSPEKTİF UNICEF ORTA VE DOĞU AVRUPA VE BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU BÖLGE OFİSİ TARAFINDAN KABUL EDİLEN PROGRAM ÇOCUK HAKLARI VE GAZETECİLİK UYGULAMALARI

Detaylı

ÇOCUK İSTİSMARINDA İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ

ÇOCUK İSTİSMARINDA İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ÇOCUK İSTİSMARINDA İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ Prof. Dr. Mahmut Koca 1 ÖZET Suçun işlenmesini önlemek, önlenemediği zaman ise suçluları araştırmak, bulmak ve cezalandırılmalarını sağlama görevi devlete bırakılmıştır.

Detaylı

Yıl:1 Sayı:4 Yaz 2010. KAM e-bülteni

Yıl:1 Sayı:4 Yaz 2010. KAM e-bülteni Yıl:1 Sayı:4 Yaz 2010 KAM e-bülteni ş ş Ġ Sevgi ULUŞAL Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı GİRİŞ Kadınların karar alma süreçlerine etkin olarak katılımı ve toplumsal cinsiyet bakıģ açısının tüm politika

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ

ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ Çocuk Hakları Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Genel Asamblesi tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilerek 2 Eylül 1990 tarihinde de yürürlüğe konulmuştur. (1) Kongre hem

Detaylı

KKTC DEKĠ MEVZUATIN ÇOCUK HAKLARI AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

KKTC DEKĠ MEVZUATIN ÇOCUK HAKLARI AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ KKTC DEKĠ MEVZUATIN ÇOCUK HAKLARI AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Çocuklar, henüz kendi kendilerini koruyacak fiziksel ve entelektüel eriģkinliğe ulaģmamıģ olduklarından dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU. Bazı hükümleri alınmıştır

TÜRK CEZA KANUNU. Bazı hükümleri alınmıştır Kanun No : 5237 Kabul Tarihi: 26 Eylül 2004 Resmi Gazete: 12 Ekim 2004 25611 TÜRK CEZA KANUNU Bazı hükümleri alınmıştır Ceza Kanununun Amacı MADDE 1- (1) Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini,

Detaylı

Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği Kuruluş,Görev ve Çalışma Yönetmeliği

Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği Kuruluş,Görev ve Çalışma Yönetmeliği Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği Kuruluş,Görev ve Çalışma Yönetmeliği İçişleri Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 13/04/2001 Resmi Gazete Sayısı: 24372 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam,

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ AÇISINDAN SUÇA İTİLMİŞ ÇOCUĞUN HAKLARINA BİR BAKIŞ ve BİR ÖNERİ

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ AÇISINDAN SUÇA İTİLMİŞ ÇOCUĞUN HAKLARINA BİR BAKIŞ ve BİR ÖNERİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ AÇISINDAN SUÇA İTİLMİŞ ÇOCUĞUN HAKLARINA BİR BAKIŞ ve BİR ÖNERİ Mustafa SALDIRIM Samsat C. Savcısı GĠRĠġ Çocuk hakları alanında ilk adım 1924 tarihinde Milletler

Detaylı

Kadın ve Erkeğin Yasal Hakları

Kadın ve Erkeğin Yasal Hakları Kadın ve Erkeğin Yasal Hakları Av.Yasin GİRGİN Av.Ayça Sinem KILIÇ 1 KADIN VE ERKEĞİN YASAL HAKLARI ÖNSÖZ 1998 yılında çıkarılan 4320 sayılı Ailenin Korunması Hakkındaki Kanun sadece iki maddeden oluşuyordu,

Detaylı

ÇOCUK SUÇLULUĞU ve POLİSİN YAKLAŞIMI

ÇOCUK SUÇLULUĞU ve POLİSİN YAKLAŞIMI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI ÇOCUK SUÇLULUĞU ve POLİSİN YAKLAŞIMI Lütfü GÖÇ YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ Mayıs 2006 KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar Eğitimde Haklar Projesi, Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi tarafından Avrupa Birliği mali desteği ile yürütülmüştür. Bu yayında

Detaylı

MEVZUAT Unıte 1 DEVLET YÖNETİMİNDE ÜÇ ERK KURAMI Hukuk yazılı kurallardan oluşur. Bir irade tarafından yazılı olarak deklare edilir.

MEVZUAT Unıte 1 DEVLET YÖNETİMİNDE ÜÇ ERK KURAMI Hukuk yazılı kurallardan oluşur. Bir irade tarafından yazılı olarak deklare edilir. MEVZUAT Unıte 1 DEVLET YÖNETİMİNDE ÜÇ ERK KURAMI Hukuk yazılı kurallardan oluşur. Bir irade tarafından yazılı olarak deklare edilir.bu irade monarşilerde şah, padişah ya da kral; teokrasilerde papa ya

Detaylı

REġĠT OLMAYANLA CĠNSEL ĠLĠġKĠ SUÇU Özgür BEYAZIT* 1

REġĠT OLMAYANLA CĠNSEL ĠLĠġKĠ SUÇU Özgür BEYAZIT* 1 REġĠT OLMAYANLA CĠNSEL ĠLĠġKĠ SUÇU Özgür BEYAZIT* 1 ÖZET ÇalıĢmada, 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa KarĢı Suçlar bölümünün 104 üncü maddesinde

Detaylı

AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN

AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN 11541 AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN Kanun Numarası : 6284 Kabul Tarihi : 8/3/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 20/3/2012 Sayı : 28239 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı