TIP EĞİTİMİNDE ÜROLOJİK VİZYON VE EĞİTİM PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TIP EĞİTİMİNDE ÜROLOJİK VİZYON VE EĞİTİM PROGRAMI"

Transkript

1 TIP EĞİTİMİNDE ÜROLOJİK VİZYON VE EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLAYAN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI ANKARA

2 Son yıllarda tıp eğitimi konusunda pek çok değişim gözlenmiştir. Öğrenme sürecinde 5 duyu kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalarda işitme duyusunun öğrenme sürecinde %10, görsel eğitimin ise %80 inin üzerinde rol aldığını göstermektedir. Oral veya görsel eğitimden 3 saat sonra verilen bilgilerin %70 kadarı hatırlanırken, 3 gün sonra bu oran sırası ile %10 ile %20 ye düşmektedir. İnteraktif eğitim uygulandığında ise bu oranlar 3 saat sonra %85, 3 gün sonra ise %65 olarak bulunmuştur. Sonuç işit, unut, gör, hatırla ve yap öğren şeklinde özetlenebilir. Üroloji rotasyonu yapan tıp öğrencileri arasında yapılan çalışmalarda öğrencilerin en çok ayaktan hasta kliniklerinde öğrendikleri, temel ürolojik girişimler konusunda beceri elde ettiklerini göstermektedir. Ancak her konunun polikliniklerde öğrenilmesi mümkün değildir. Bazı ürolojik girişimleri görme ve uygulama şansı ameliyathane şartlarında daha fazla olacağı gibi, yine bazı konuları öğrenmek için okuma saatleri düzenlenmesi daha uygun olabilir. Hedefler 1.Hedef kitle, tıp fakültesi dönem III, V ve VI öğrencileridir. 2.Tıp fakültesi öğrencilerine mezun olduktan sonra ihtiyaç duyacakları gerekli ürolojik bilgiyi vermek. Yöntemler:.Teorik dersler.interaktif dersler 3.Tıp fakültesi öğrencilerine mezun olduktan sonra ihtiyaç duyacakları gerekli ürolojik beceri ve donanımı sağlamak. Yöntemler:.Ayaktan hasta, ESWL ve ürodinami polikliniğinde aktif eğitim (öykü alma, ürolojik muayene, hastayı değerlendirme, öğretim görevlileri ile hastaları tartışma, poliklinik düzeyinde uygulanan girişimlerin öğrenilmesi).yatan hasta servisinde eğitim.ameliyathanede eğitim (tıp eğitiminde gerekli görülen temel ürolojik girişimlerin uygulanması, öğretim görevlilerinin uygun gördüğü durumlarda cerrahi uygulama veya asistans) 4-Tıp öğrencilerine üroloji dalını tanıtmak, sevdirmek ve ilgiyi arttırmak..seçmeli dersler ve uygulamalara gönüllülerin katılması..bölümde uygulanan klinik veya deneysel çalışmalara, değişik basamaklarda gönüllü öğrencilerin aktif katılımının sağlanması. Tıp Eğitiminde Ürolojik Vizyon Tıp fakültesinden mezun olan öğrencilerin büyük kısmı birinci basamak hizmetlerde genel pratisyen olarak çalışmakta veya üroloji dışında bir dalda hizmet vermektedir. Tıp fakültesinde okuyan öğrencilere gelecekte karşılaşacakları ürolojik problemleri çözebilecek bilgi ve beceri kazandırılmalıdır. Bu nedenle eğitim kurumlarının müfredatı üroloji dışında çalışan hekimlerin temel bilgi ve beceri ihtiyacını karşılayacak şekilde düzenlenmelidir. Bu noktada hangi konuların tıp öğrencilerine anlatılması gerektiği ve tıp öğrencilerinin hangi klinik becerilerle donanımlı olması gerektiği (ürolojik cerrahi ve klinik girişimler) önem kazanmaktadır. Birinci amaç birinci basamak tıp pratiğinde veya üroloji dışı dallarda sık karşılaşılan veya nadir karşılaşılmasına karşılık önemli konuları belirlemek ve bu konularda eğitim vermektir. İkincil amaç ise üroloji ihtisasını tıp öğrencileri için cazip hale getirmek ve

3 ilgiyi arttırmaktır. Aile hekimliği araştırma görevlileri ile yapılan bir çalışma birinci basamak hizmetlerinde çalışan hekimlerin pek çok konuda ürolojik donanıma sahip olmak istediklerini ortaya koymuştur. Ancak katılımcılar idrar yolu enfeksiyonu tanı ve tedavisini öğrenmenin kendileri için ürolojik kanserlerin tedavisinden daha önemli olduğunu, yine kanser evrelemesi ve tedavisinden çok kanser tanısı konusunda donanımlı olmak istediklerini, ürolojik fizik muayene, üretral kateterizasyon, sünnet ve vazektomi gibi konularda yeterli beceriye sahip olmaları gerektiğini düşündüklerini belirtmişlerdir. Tanı yöntemlerinden idrar analizi ve spermiyogram sonuçlarını yorumlamanın, zaten radyologlar tarafından yorumlanan ultrason, bilgisayarlı tomografi veya MRI yorumlamaktan daha önemli olduğunu vurgulamışlardır. Tıp Fakültesi Üroloji Eğitim Programının Değerlendirilmesi ve Yeniden Düzenlenmesi Amaç: Tıp fakültesi öğrencilerine ilerdeki meslek hayatlarında karşılaşabilecekleri ürolojik problemlerin tanı, tedavi ve gerektiğinde bir üroloji uzmanına sevk etmeleri için gerekli bilgi, beceri ve donanımı kazandırmak ve üroloji bilimini sevdirmek. Özgür düşünceli, kendine güvenen, sorgulayıcı, araştırıcı ve üretken bilim insanı yetiştirilmesine katkıda bulunmak. Misyon: Uluslararası düzeyde, güncel bilgilerle donatılmış, ürolojik klinik becerisi çalışacağı alan sınırları içinde en üst düzeyde olacak tıp doktorlarının yetiştirilmesi. Durum Değerlendirilmesi ABD verilerine göre sık rastlanan ürolojik problemlerin önemli bir kısmı birinci basamak sağlık hizmetlerinde çözümlenmektedir yılında ABD de yapılan bir çalışmada tıp öğrencilerinin sade %38 inin üroloji eğitimi aldığı, %10-15 kadarının ise herhangi bir ürolojik eğitim almadan mezun oldukları ortaya konmuştur. Fakültemizde uzun yıllardır dönem III ve dönem V öğrencilerine üroloji eğitimi verilmektedir. Mevcut program aşağıdaki gibidir. Dönem III 10 Saat Amfi Dersi.Ürolojik semptomlar.taş hastalığı etyopatogenezi.ürolojide tümörlere giriş.bph.erkek infertilitesi.erkek seksüel disfonksiyonu.akut ve kronik renal yetmezlikte üroloğun rolü.konjenital anomaliler.alt üriner sistem disfonksiyonu.obstrüksiyon fizyopatolojisi Dönem V Dersler.Ürolojiye giriş ve tanı yöntemleri.üriner sistem taş hastalığı.erkek infertilitesi.bph.üroonkoloji.genitoüriner travma

4 .Böbrek nakli.üriner diversiyonlar.üriner inkontinans Beklenen Beceriler.Fizik muayeneyi yapabilmek.rektal muayene ve testis muayenesi yapabilmek.üriner sistem kateterlerini bilerek üriner sistem kateterizasyonunu yapabilmek.foley üretral kateter koyabilmek ve çıkarabilmek Pratik Eğitim.Hergün sabah 1 saat yatan hasta viziti.hergün öğleden sonra 3 saat poliklinikte hasta görme. Önerilen Program Dönem III 10 Saat Teorik Ders Birinci basamak hizmetlerde bilinmesi gereken sık rastlanan ürolojik hastalıkların etiyolojisi, epidemiyolojisi tanı ve ayırıcı tanısı anlatılacaktır..akut ve kronim böbrek yetmezliğine yol açan ürolojik hastalıklar ve üroloğun rolü.taş hastalığı etyopatogenezi ve tanısı.ürolojide tümerler, belirtiler ve tanı.bph.erkek infertilitesinde ilk değerlendirme ve tanı algoritmi.erkeksiyon fizyolojisi, erektil disfonksiyon ve priapizm fizyopatolojisi.konjenital ürolojik anomaliler.alt üriner sistem disfonksiyonu sınıflandırması ve patofizyolojisi.psa, PSA ile tarama ve diğer ürolojik tümör belirleyicileri DÖNEM V Amaçlar.Tıp fakültesi eğitimi süresince temel üroloji bilgisinin uygulamalı ve teorik olarak eğitimin verilmesi..dönem 3 te teorik olarak verilen bilgilerin uygulamalı olarak geliştirilmesi..üroloji hastasının değerlendirilmesi ve temel görüntüleme yöntemlerinin yorumlanması..ürolojik aciller hakkında ilk basamak tedavi prensiplerinin ve basit ürolojik girişimlerin (üretral kateter takılması gibi) öğrenilmesi,.üroloji alanındaki güncel gelişmelerin öğrencilere aktarılması..öğrencilerin eğitim sürecine aktif katılımlarının sağlanması ve öğrencilere ileriye yönelik olarak bir konunun araştırılması ve sunulması yönünde deneyim kazandırılması..endoskopik ve açık cerrahilerde temel ürolojik prensiplerin tanıtılması..üroloji bilim dalına ilgi duyan öğrencilere üroloji bölümünün tanıtılması. EĞİTİM VE ÇALIŞMA PLANI: Temel Prensipler:.Stajerler, grubun sayısına bağlı olacak şekilde alt gruplara bölüneceklerdir..alt gruplar Bölüm 84 ve 32, taş kırma ünitesi, ürodinami, üroloji poliklinikleri ve ameliyathanelerdeki uygulamaları bir program çerçevesinde görürler.

5 .Her alt grup, tüm staj boyunca bir öğretim üyesi veya uzmanla çalışacaktır ve o öğretim görevlisi ile küçük grup tartışmaları yapacaktır..stajyerler, öğretim üyesinin tüm klinik uygulamalarında birlikte olacaktır..stajyerler sorumlu oldukları hastaların klinik takibini yapacaklardır..staj dönemi sonu değerlendirme, alt gruptan sorumlu öğretim üyesi tarafınca (yazılı ve/veya sözlü) ve o ayki stajyer öğrenci sorumlusunun kanaat notu ile yapılacaktır. Sorumlu öğretim görevlisi 40 üzerinden, yazılı ve stajyer sorumlusunun notları ise üzerinden değerlendirilip 100 üzerinden 50 geçme notu aranacaktır..gönüllü stajyer öğrencilerin başvurusu ve üroloji anabilim dalı başkanının onayı ile birlikte bir üroloji bilim topluluğu oluşturulacaktır. Yeterli katılım sağlandıktan sonra başkanı ve üyeler tarafından seçilecek ve anabilim dalı başkanı tarafından onaylanacaktır. Bu grupla üyeler eğitimlerini tamamlayıp, mezun olana kadar sürekli iletişimde bulunulacak, üroloji kliniğinde yürütülmekte olan veya yapılacak çalışmalara bu grup üyeleri aktif olarak katılacaktır. Teorik Uygulamalar:.Teorik uygulamalar her sabah (Çarşambalar hariç) 10:30-12:00 arasında yapılacak olan dersleri içermektedir..bu uygulamalarda klasik eğitimden çok stajyerlerin katılımına daha çok olanak sağlayan interaktif bir eğitim amaçlanmaktadır..staj dönemince öğrencilerin faydalanabileceği kitaplar, dergiler ve web sayfaları önceden verilecektir..stajyerlere ürolojiyle ilgili guidelinelar föyler halinde dağıtılacaktır(eau veya AUA giudelineları)..ders öncesinde öğrenciler çalışmış olarak hazır bulunacaklar ve daha önce dönem 3 te anlatılan konuları bildikleri kabul edilerek tartışma ortamı sağlanacaktır..konuyu ilgili öğretim üyesiyle birlikte alt grup hazırlayacaktır..konu genel kavramlar açısından kısaca özetlenecek ve takiben alt gruptaki stajyerlerin hazırlayacağı güncel bir konu veya karşıtlık slayt gösterisi eşliğinde tartışılacaktır..konuyla ilgili materyaller görsel olarak sunulacaktır..sorumlu öğretim üyesi tartışmayı yönetecek ve diğer stajyerlerin de katılımlarını sağlayacaktır. Teorik Ders Konu Başlıkları(9 Saat).Genitoüriner aciller ve travma:acil servis ve birinci basamak hizmette çalışan hekimlerin bilmesi gereken kavramlar ve uygulamalar..organ transplantasyon organizasyonunda hekimlerin ve diğer sağlık personelinin görevleri, halkın bilinçlendirilmesi. Erektil disfonksiyonun medikal ve cerrahi tedavisi..kadın idrar inkontinansı etiyoloji, epidemiyoloji, tanı ve tedavisi..spesifik ve nonspesifik üriner sistem enfeksiyonları ve cinsel yolla bulaşan hastalıkları..çocuk yaş grubunda sık rastlanan ürolojik hastalıklar, birinci basamak hekimlerin tanı ve tedavide bilmesi gereken konular..hematüri ile başvuran hastanın değerlendirilmesi..üriner sistem taş hastalıklarının cerrahi ve medikal tedavisi..prostat kanseri ve BPH:Tanı, ayırıcı, tedavisinde temel prensipler, testis tümörleri ve diğer nadir rastlanan ürolojik tümörler.

6 Pratik Uygulamalar:.Stajyerler sorumlu oldukları hastalardan öykü almak, fizik muayenelerini yapmak, tetkiklerini incelemek ve tedavi planlarını takip etmekle yükümlüdürler..stajyer alt grubu birlikte çalıştıkları öğretim üyesinin ameliyat günlerinde ameliyathanede hazır bulunacak, uygun ameliyatlara aktif olarak katılacaklardır..sonda takma, dikiş atma, dikiş alma, pansuman yapma gibi basit ürolojik girişimlerde aktif olarak yer alacaklardır. Bu konuda sorumlu öğretim üyesine ek olarak poliklinikteki veya servisteki asistanlar da yardımcı olacaklardır. Klinik Uygulamalar:.Her alt grup, hasta değerlendirme, muayene, tanı koyma ve karar verme aşamalarında ve yatan hastalara yapılan vizitlerde öğretim üyesiyle birlikte olacaklardır..ürolojideki tanı ve tedavi araçlarının tanıtılması ve anlatılması sorumlu öğretim üyesi tarafınca yapılacaktır(ürodinami ve üroflovmetri cihazı, ESWL cihazı, transrektal ultrasonografi ve prostat biyopsisi, hemodiyaliz ünitesi vb.) Staj sonunda öğrencilerin aşağıdaki konularda yeterli bilgi, tanı ve tedavi becerisine sahip olması beklenmektedir..renal kolik tanı ve tedavisi.hematüri araştırılması.üriner retansiyon-obstrüksiyon tanısı.üriner sistem taş hastalığı tanı ve birinci basamakta tedavi.ürolojik kanserlerde belirtiler ve tanı.ürolojik acillerde birinci basamak hizmette hekimin rolü tanı ve tedavi.erektil disfonksiyon tanısı.enüresis nokturna tanı ve tedavisi.pediatrik ürolojide birinci basamakta bilinmesi gereken konular.organ transplantasyonu organizasyonunda hekimlerin ve diğer sağlık personelinin rolü, toplum bilincinin kazandırılması.cinsel yolla bulaşan hastalıklarda tanı ve tedavi.psa ve BPH.İdrar yolu enfeksiyonları, tanı ve tedavi Staj sonunda öğrencilerin aşağıdaki konularda yeterli pratik ve cerrahi becerisine sahip olması beklenmektedir..tam fizik muayene.vajinal muayene.parmakla rektal ve prostat muayenesi.skrotal ve testis muayenesi.üretral kateterizasyon Dönem VI Seçmeli Hedef kitle tıp fakültesi eğitiminden sonra ürolojik ihtisası yapmak isteyenler son sınıf öğrencileridir. Amaçlar.Üroloji bilimini tanıtmak.bilimsel düşünce pratiğini kazandırmak.kanıta dayalı tıp pratiğini öğrenmek.üroloji kliniğinde yürütülen araştırmalara aktif olarak katılmak

7 .Orta derecede ürolojik cerrahi girişimlere eşlik etmek ve uygun durumlarda yapmak(sünnet, varikoselektomi, vazektomi, hidroselektomi vb.).klinikte yapılan bilimsel çalışmalara ve toplantılara katılmak.özel ürolojik bilgi ve beceri gerektiren üroloji hastalarını takip etmek ve öğretim görevlisi eşliğinde tedaviye katılmak..üroradyolojik tanı ve tedavi ve üropatolojik yöntemlerini öğrenmek..ürolojik hastalıkların tedavisini öğrenmek..ürolojik hastaların preoperatif, postoperatif bakımını yapabilmek. Uygulama:.Üroloji kliniğinde çalışan 6. sınıf öğrencisi yukarıdaki amaçlara ulaşmak için 1. yıl araştırma görevlisi gibi davranacaktır..üroloji servislerine yatan hastaların preoperatif ve postoperatif bakılarını yapmaktan sorumludur..hasta hazırlamak ve vizitlerden sorumludur..seminerlere katılmak ve bilgisi düzeyinde seminer vermekle sorumludur. KAYNAKLAR 1-Kerfoot, B.P. and W.C. DeWolf, Does the outpatient setting provide the best environment for medicla student learning of urology? J Urol, (4):p Kerfoot, B.P., et al., Development of validated intruments to measure medical student learning in clinical urology:a step toward evidence based education. J Urol, (1):p Kerfoot, B.P., et al., Development and initial evaluation of a novel urology curriculum for medical students. J Urol, (1):p Teichman, J.M., B.D. Weiss, and D. Solomon, Urological needs assesment for primary care practice:implications for undergraduate medical education. J Urol, (4):p Teichman, J.M., M.Monga, and J.H. Littlefield, Third year medical student attitudes toward learning urology. J Urol, (2):p

8 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI DÖNEM V TIP ÖĞRENCİSİ EĞİTİM PROGRAMI

9 ÜROLOJİ STAJ PROGRAMI Sevgili Arkadaşlar, Üç haftalık bir süre zarfında birlikte olacağız. Bu süre içinde sizlere eğiminiz için gerekli olan bilgiler verilip, pratik uygulamalar yaptırılacaktır. Hepinizin bu sürece aktif olarak katılmanız gerekmektedir. Aşağıda sizlerle ilgili olarak Üroloji bölümünün beklentileri, amaç ve hedefleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Eğitim programı ekte verilmiştir. Hepiniz sorumlu öğretim görevlilerinizle ortak çalışacaksınız. Ayrıca bu ayki staj programından Dr.Fazıl Tuncay Aki sorumlu öğretim görevlisidir. Dr.Sinan Ekici ise ona yardımcı olacaktır. Her türlü sorununuzu staj sorumlumuza aktarmanızı diliyorum. Ayrıca eğitim programından beklentilerinizi, eleştirilerinizi ve övgülerinizi bu arkadaşlarıma iletmeniz bizim için olumlu bir motivasyon olacaktır. Sevgili arkadaşlar, bu yıl yeni bir uygulamaya başlıyoruz. Amacımız Üroloji Bilim Dalı na ilgi duyan arkadaşlarımızla bir iletişim içinde olmaktır. Bu nedenle bir Üroloji Bilim Topluluğu kurmayı düşünüyoruz. 2 yıl içinde bu toplulukta kadar öğrenci arkadaşımızı görmeyi hedefliyoruz. Amacımız bu gönüllü arkadaşlarla birlikte çalışmak, bilimsel ve sosyal anlamda üretken olmak ve bu insanları camiamıza katmaktır. Önceleri gönüllüler bize başvuracak ve anabilim dalı başkanı tarafından seçileceklerdir. Daha sonra yeterli bir sayıya ulaşıldıktan sonra üyelerinden bir başkan seçecek ve anabilim dalı başkanı uygun görürse atayacaktır. Bu arkadaş mezun olana kadar bu görevi sürdürecek, mezun olunca görevi bitecek ve yeni bir başkan aynı yöntemle seçilecektir. Hepinizin eğitim programın harfiyen uyacağınızı ve başarı ile bu stajı tamamlayacağınıza olan güvenim sonsuzdur. Hepinize hoş geldiniz diyor, yalnız üretken değil, aynı zamanda sevgi ve saygı dolu bir 3 hafta geçirmemizi diliyorum. Prof.Dr.Haluk özen Üroloji Anabilim Dalı Başkanı

10 ÜROLOJİ STAJININ AMACI:.Tıp fakültesi eğitim süresince temel üroloji bilgisinin uygulamalı ve teorik olarak eğitiminin verilmesi.dönem 3 te teorik olarak verilen bilgilerin uygulamalı olarak geliştirilmesi..üroloji hastasının değerlendirilmesi ve temel görüntüleme yöntemlerinin yorumlanması..ürolojik aciller hakkında ilk basamak tedavi prensiplerinin ve basit ürolojik girişimlerin (üretral kateter takılması gibi) öğrenilmesi,.üroloji alanındaki güncel gelişmelerin öğrencilere aktarılması..öğrencilerin eğitim sürecine aktif katılımlarının sağlanması ve öğrencilere ileriye yönelik olarak bir konunun araştırılması ve sunulması yönünde deneyim kazandırılması..endoskopik ve açık cerrahilerde temel ürolojik prensiplerin öğrenilmesi. ÜROLOJİ STAJYERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:.Stajda devamlılık şatır..öğretim üyeleri, araştırma görevlileri, diğer doktorlar, hastane personeli, hastalar ve arkadaşları ile bir top doktorundan beklenen şekilde olmalıdır..anabilim dalının tüm teorik ve uygulamalı aktivitelerine katılmak zorundadır. Bu faaliyetlere aktif olarak katılmalıdır..bölümün klinik ve akademik faaliyetlerine katılmak zorundadır(eswl, Ürodinami laboratuarı, D katı ve B katı poliklinikleri, konseyler, rutin toplantılar)..polikliniklerde ve yatan hasta servisinde bir doktora yakışır çağdaş kılık ve kıyafetlerle gelmeli ve davranışlarda bulunmalıdır. EĞİTİM VE ÇALIŞMA PLANI Temel Prensipler:.Üroloji staj programı önceden hazırlanarak Bölüm 84 dershanesi panosunda duyurulur..düzenli katılımı ve en iyi eğitimi sağlamak için derslerde ve klinik uygulamalarda yoklamalar yapılır..stajyerler, grubun sayısına bağlı olacak şekilde alt gruplara bölüneceklerdir..alt gruplar Bölüm 84 ve 32 taş kırma ünitesi,, ürodinami, üroloji poliklinikleri ve ameliyahanelerdeki uygulamaları bir program çerçevesinde görürler..her alt grup, tüm staj boyunca bir öğretim üyesi veya uzmanla çalışacaktır ve o öğretim görevlisi veya uzman stajyerlerin eğitiminden sorumlu olacaktır..staj grubu içinden seçilen bir baş stajyer, alt grupların oluşturulması, devamsızlıkların takibi ve sorumlu öğretim üyeleri ile ilişkileri sağlamakla görevlendirilir..stajyerler, öğretim üyesinin tüm klinik uygulamalarında birlikte olacaktır..stajyerler paylaşmış oldukları hastaların klinik takibini yapacaklardır..staj dönemi sonu değerlendirme, alt gruptan sorumlu öğretim üyesi tarafından 40 üzerinden,staj sorumlusu tarafından 30 üzerinden ve yazılı sonucu da 30 üzerinden puan verilerek 100 üzerinden yapılacaktır..geçme notu 100 üzerinden en az 50 dir. Teorik Uygulamalar:.Teorik uygulamalar her sabah (Çarşambalar hariç) 10:30-12:00 arasında yapılacak olan dersleri içermektedir..teorik uygulamaların günleri sorumlu öğretim üyesinin çalışma programına göre düzenlenecektir.

11 .Bu uygulamalarda klasik eğitimden çok stajyerlerin katılımına daha olanak sağlayan interaktif bir eğitim amaçlanmaktadır..stajyerlere ürolojiyle ilgili guidelinelar föyler halinde dağıtılacak (EAU veya AUA guidelineları) önerilen kitaplar ve web siteleri bildirilecektir. Ders öncesind6e öğrenciler çalışmış olarak hazır bulunacaklar ve daha önce dönem 3 te anlatılan konuları bildikleri kabul edilerek tartışma ortamı sağlanacaktır..konuyu ilgili öğretim üyesiyle birlikte alt grup hazırlayacaklardır..konu genel kavramlar açısından kısaca özetlenecek ve takiben alt gruptaki stajyerlerin hazırlayacağı güncel bir konu veya karşıtlık slayt gösterisi eşliğinde tartışılacaktır..konuyla ilgili materyaller görsel olarak sunulacaktır(materyalin kendisi veya resmi).sorumlu öğretim üyesi tartışmayı modere edecek ve diğer stajyerlerin de katılımlarını sağlayacaktır. Pratik Uygulamalar:.Stajyerler sorumlu oldukları hastalardan öykü almak, fizik muayenelerini yapmak, tetkiklerini incelemek ve tedavi planlarını takip etmekle yükümlüdürler..stajyer alt grubu birlikte çalıştıkları öğretim üyesinin ameliyat günlerinde ameliyathanede hazır bulunacaklardır. Uygun görüldüğü takdirde ameliyata steril olarak katılacaklardır..sonda takma, dikiş atma, dikiş alma, pansuman yapma gibi basit ürolojik girişimlerde aktif olarak yeralacaklardır. Bu konuda sorumlu öğretim üyesine ek olarak poliklinikteki veya servisteki asistanlar da yardımcı olacaklardır. Klinik Uygulamalar:.Her alt grup; hasta değerlendirme, muayene, tanı koyma ve karar verme aşamalarında ve yatan hastalara yapılan vizitlerde öğretim üyesiyle birlikte olacaklardır..ürolojideki tanı ve tedavi araçlarının tanıtılması ve anlatılması sorumlu öğretim üyesi tarafınca yapılacaktır(ürodinami ve üroflovmetri cihazı, ESWL cihazı, transrektal ultrasonografi, hemodiyaliz ünitesi vb.). Staj Programı: 09:00-09:10 Bölüm 84 de yoklama 09:10-10:00 Sorumlu öğretim üyesi ile veya stajyer sorumlusu ile hasta bakma veya vizit 10:00-10:30 Ara 10:30-12:00 Ders 12:00-13:30 Öğle Arası 13:30-16:00 Sorumlu öğretim üyesi ile çalışma, poliklinikler 16:00-17:00 Staj sorumlusu ile hasta viziti ve tartışma, yoklama 6-24 Eylül 2004 Staj Dönemi Eğitim Programı 6 Eylül 2004 Tanışma, Üroloji Bölümünün tanıtımı, görev ve sorumluluklarının anlatılması, ürolojiye giriş(prof.dr.ilhan Erkan) 9 Eylül Erektil disfonksiyon ve erkek infertilitesinde medikal ve cerrahi tedavi (Prof.Dr.çelik Taşar) 10 Eylül 2004 Kadın idrar inkontinansı etiyoloji, epidemiyoloji, tanı ve tedavisi (Prof.Dr.Ali Ergen) 13 Eylül 2004 Çocuk yaş grubunda sık rastlanan ürolojik hastalıklar, birinci basamak hekimlerin tanı ve tedavide bilmesi gereken konular(prof.dr.serdar Tekgül) 14 Eylül 2004 Spesifik ve nonspesifik üriner sistem enfeksiyonları ve cinsel yolla bulaşan

12 hastalıklar(prof.dr.fevzi Çakmak) 16 Eylül 2004 Hematüri ile başvuran hastanın değerlendirilmesi(prof.dr.haluk Özen) 17 Eylül 2004 Organ transplantasyon organizasyonunda hekimlerin ve diğer sağlık personelinin görevleri, halkın bilinçlendirilmesi(prof.dr.mehmet Bakkaloğlu) 20 Eylül 2004 Genitoüriner aciller ve travma:acil servis ve birinci basamak hizmette çalışan hekimlerin bilmesi gereken kavramlar ve uygulamalar Prof.Dr.Sezer Kendi) 21 Eylül 2004 Üriner sistem taş hastalıklarının cerrahi ve medikal tedavisi (Prof.Dr.Ahmet Şahin) 23 Eylül 2004 Prostat kanseri ve BPH:Tanı, ayırıcı, tedavisinde temel prensipler, testis tümörleri ve diğer nadir rastlanan ürolojik tümörler(prof.dr.haluk Özen) Sorumlu Uzmanlar: Dr.Fazıl Tuncay Aki Dr.Sinan Ekici.Stajyerler hastalarını hazırlar, gruba sunar ve vizitte tartışılır..her stajyer en az bir gün ameliyathanede bulunur..teorik dersler olgu tartışmaları veya karşıtlık tartışmaları şeklinde interaktif ve herkesin katılımıyla gerçekleşir..çarşamba sabahları konsey ve genel vizit yapılır. Staj sonunda sizlerin aşağıdaki konularda yeterli bilgi, tanı ve tedavi becerisine sahip olmanız beklenmektedir..renal kolik tanı ve tedavisi.hematüri araştırılması.üriner retansiyon-obstrüksiyon tanısı.üriner sistem taş hastalığı tanı ve birinci basamakta tedavi.ürolojik kanserlerde belirtiler ve tanı.ürolojik acillerde birinci basamak hizmette hekimin rolü, tanı ve tedavi.erektil disfonsiyon tanısı.enüresis nokturma tanı ve tedavisi.pediatrik ürolojide birinci basamakta bilinmesi gereken konular.organ transplantasyonu organizasyonunda hekimlerin ve diğer sağlık personelinin rolü, toplum bilincinin kazandırılması.cinsel yolla bulaşan hastalıklarda tanı ve tedavi.psa ve BPH.İdrar yolu enfeksiyonları, tanı ve tedavi. Saygı ve Sevgilerimle Prof.Dr.Haluk özen Üroloji Anabilim Dalı Başkanı

DÖNEM VI ÇALIŞMA KILAVUZU

DÖNEM VI ÇALIŞMA KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DÖNEM VI ÇALIŞMA KILAVUZU i Bu Kılavuz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi nde(aütf) Dönem VI öğrencilerinin kullanımına yönelik,

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. SINIF (2013-2014) VI.SINIF

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. SINIF (2013-2014) VI.SINIF VI.SINIF Dönem 6 Akademik Takvim (İntörn Eğitimi) İç Hastalıkları (29.07.2013-28.08.2013)/ (29.08.2013-28.09.2013) (29.09.2013-28.10.2013)/ (29.10.2013-28.11.2013) (29.11.2013-28.12.2013)/ (29.12.2013-28.01.2014)

Detaylı

EĞİTİM DANIŞMANLARI Ali Çan Atilla Dağdeviren Gamze Çan Serdar Gürel Şebnem İlhan Zehra Dağlı 1/173

EĞİTİM DANIŞMANLARI Ali Çan Atilla Dağdeviren Gamze Çan Serdar Gürel Şebnem İlhan Zehra Dağlı 1/173 Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi 2012 Çalışma Planı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi 2012 Çalışma Planı - 1 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi 2012 Çalışma Planı 2 Amaçlar Konu/sorun/ Mevcut Durum ve yapılması gerekenler Etkinlik 1.Mezuniyet öncesi tıp eğitimini, Ulusal Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Standartları

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU 0 EKİM 2013 İZMİR 1 ARA DEĞERLENDİRME RAPORU A. Fakültenin tanıtımı Fakültenin genel özellikleri

Detaylı

TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİK KURULU GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN ULUSAL STANDARTLAR

TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİK KURULU GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN ULUSAL STANDARTLAR TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİK KURULU GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN ULUSAL STANDARTLAR Bölüm I: Eğitim Merkezi Tanımı Uzmanlık eğitiminin verildiği merkezin (Anabilim dalı veya özel dal eğitim

Detaylı

TIP DEKANLAR KONSEYİ VE DiCLE ÜNİVERSiTESİ TIP EĞİTİMİNDE SORUNLAR VE GÜNCEL YAKLAŞIM SEMPOZYUMU TUTANAK ÖZETİ

TIP DEKANLAR KONSEYİ VE DiCLE ÜNİVERSiTESİ TIP EĞİTİMİNDE SORUNLAR VE GÜNCEL YAKLAŞIM SEMPOZYUMU TUTANAK ÖZETİ TIP DEKANLAR KONSEYİ VE DiCLE ÜNİVERSiTESİ TIP EĞİTİMİNDE SORUNLAR VE GÜNCEL YAKLAŞIM SEMPOZYUMU TUTANAK ÖZETİ Tarih: 05 06 Aralık 2013 Yer: Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi, Diyarbakır Prof. Dr. Mehmet

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU 2012 HAZIRLAYANLAR Öznur ERMEZ Halkla İlişkiler Uzmanı Betül ÇETİN Memur Mustafa GÜNDOĞDU Memur Serkan YALÇIN Grafiker İÇİNDEKİLER İçindekiler...

Detaylı

21. ÜROLOJİ KONGRESİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU 21.ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ ANKET SONUÇLARI

21. ÜROLOJİ KONGRESİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU 21.ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ ANKET SONUÇLARI www.uroturk.org.tr 21. ÜROLOJİ KONGRESİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ 21.ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ ANKET SONUÇLARI İstanbul LütŞ Kırdar Kongre Merkezinde 30.10.2010-03.11.2010 tarihlerinde yapılan 21. Ulusal

Detaylı

Türk Tıp Öğrencileri Birliği Yurt Dışı Uzmanlık Rehberi

Türk Tıp Öğrencileri Birliği Yurt Dışı Uzmanlık Rehberi Türk Tıp Öğrencileri Birliği Yurt Dışı Uzmanlık Rehberi Tıp Eğitimi Çalışma Kolu 2014-2015 Değerli Tıp Eğitimi Gönüllüleri, Türk Tıp Öğrencileri Birliği olarak bir tıp öğrencisinden daha fazlası olmak

Detaylı

Türk Cerrahi Derneği Asistan Komisyonu TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ ASİSTAN KOMİSYONU GENEL CERRAHİ UZMANLIK EĞİTİMİ RAPORU 2010 ISBN : 978-975-97830-7-5

Türk Cerrahi Derneği Asistan Komisyonu TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ ASİSTAN KOMİSYONU GENEL CERRAHİ UZMANLIK EĞİTİMİ RAPORU 2010 ISBN : 978-975-97830-7-5 Türk Cerrahi Derneği Asistan Komisyonu GENEL CERRAHİ UZMANLIK EĞİTİMİ RAPORU 2010 ISBN : 978-975-97830-7-5 TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ ASİSTAN KOMİSYONU GENEL CERRAHİ UZMANLIK EĞİTİMİ RAPORU 2010 Cem TERZİ,

Detaylı

AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI

AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI 1. AŞAMA T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 1 1. Basım Ankara, 2004 Bu kitabın tüm hakları Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir. Bu kitabın tamamen ya

Detaylı

II. TOTBİD-TOTEK Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Kurultayı

II. TOTBİD-TOTEK Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Kurultayı 1 II. TOTBİD-TOTEK Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Kurultayı KURULTAY K TABI Hazırlayan : Prof. Dr. İ. Teoman BENLİ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hasan Ali Yücel Salonu 21 Kasım 2008, Ankara. www.totbid.org.tr

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EGE TIP TA ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMALARI

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EGE TIP TA ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMALARI EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EGE TIP TA ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMALARI Özel Çalışma Modülü Komisyonu İzmir, 2011 Editörler Doç. Dr. Hatice Şahin Prof.Dr.Tansu Yamazhan Prof. Dr. Tahir Yağdı Haziran

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU EKİM 2014 İÇİNDEKİLER A. FAKÜLTENİN TANITIMI VE ARA DEĞERLENDİRME SÜRECİ 2 B. SON ÜÇ YILDAKİ

Detaylı

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ)

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) Hazırlayan Serap KÖŞE Eğitim Bilimleri

Detaylı

Geleceğe Giden Yol Burada Başlar

Geleceğe Giden Yol Burada Başlar Geleceğe Giden Yol Burada Başlar Sevgili Öğrenciler, Yüksek öğretim misyonunun tematik çatısını oluşturan bilgi, öğrenen organizasyonlar olan çağdaş müesseselerde en kritik kaynak halini almıştır. Üniversite

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. SINIF (2012-2013) V.SINIF

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. SINIF (2012-2013) V.SINIF V.SINIF Kayıt Yenileme STAJ Güz Yarıyılı 03 Eylül 2012 Bahar Yarıyılı 11 Şubat 2013 SÜRE 03.09.2012 24.09.2012 (HAFTA) 21.09.2012 12.10.2012 15.10.2012 09.11.2012 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

İzlenim Raporu Hazırlayan: Doç. Dr. Selma Arzu Vardar

İzlenim Raporu Hazırlayan: Doç. Dr. Selma Arzu Vardar İzlenim Raporu Hazırlayan: Doç. Dr. Selma Arzu Vardar Bu rapor 01 Ekim 2013 ve 31 Ekim 2013 tarihleri arasında Hollanda nın Maastricht şehrinde bulunan ve şehirle aynı ismi taşıyan Maastricht Üniversitesine

Detaylı

MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI 2014

MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI 2014 MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI 2014 1. Amaç ve Hedefler 2. Eğitim Programı 3. Öğrencilerin Değerlendirilmesi 4. Öğrenciler 5. Program Değerlendirme 6. Öğretim Elemanları (Akademik Kadro)

Detaylı

ÇOCUK CERRAHİSİ ASİSTAN EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 1-2 MART 2003, ANKARA

ÇOCUK CERRAHİSİ ASİSTAN EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 1-2 MART 2003, ANKARA ÇOCUK CERRAHİSİ ASİSTAN EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 1-2 MART 2003, ANKARA ÇOCUK CERRAHİSİ YETERLİLİK KURULU ASİSTAN EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 1 Mart 2003, Cumartesi 09.00 09.15 Açılış Konuşması... I. Oturum Tıpta Uzmanlık

Detaylı

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ BÜLTENİ

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ BÜLTENİ TÜRK HEMATOLOJ DERNEĞ TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ BÜLTENİ THD Eylül 2009 Sayı 3 2009 MARDİN KAPI ŞEN OLDU TÜRK HEMATOLOJİ OKULU MARDİN DE BULUŞTU EHA 2014-2015 KONGRESİNE ADAYIZ Hepimizin bildiği gibi Avrupa

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ DEKANLARI ÇALIŞTAY RAPORU(22-23 ARALIK 2012)

TIP FAKÜLTESİ DEKANLARI ÇALIŞTAY RAPORU(22-23 ARALIK 2012) TIP FAKÜLTESİ DEKANLARI ÇALIŞTAY RAPORU(22-23 ARALIK 2012) Tıp Fakültesi Dekanları 22-23 Aralık 2012 tarihinde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi nde bir çalıştay düzenlemiştir. Çalıştaya Tıp Fakültesi

Detaylı

Başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Türkiye karar verirse her şeyi başarır. Turgut ÖZAL

Başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Türkiye karar verirse her şeyi başarır. Turgut ÖZAL Başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Türkiye karar verirse her şeyi başarır. Turgut ÖZAL Ulusal, Bölgesel ve Küresel Alanda İhtiyaçlara Cevap Verecek Bir Dünya Üniversitesi Eğitime hak ettiği değer ve

Detaylı

TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ

TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ TIPTAUZMANLIK SEÇİMİ EDİTÖRLER Prof.Dr.HakanYONEY Doç.Dr.DilekGOGASYAVUZ TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ PROF. DR. HAKAN YONEY & DOÇ. DR. DİLEK GOGAS YAVUZ 1 TIPTA UZMANLIK TERCİHİ Marmara Üniversitesi Yayınları

Detaylı

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI Medipol lü Olmak Yarınlara Hazırlanmaktır. Sevgili Öğrenciler, Yüksek Öğretim misyonunun tematik çatısını oluşturan bilgi, öğrenen organizasyonlar olan çağdaş

Detaylı

Eğitim ve sağlıkta daha da ileriye... 2012-2013

Eğitim ve sağlıkta daha da ileriye... 2012-2013 Eğitim ve sağlıkta daha da ileriye... 2012-2013 Başlarken İnsana değer vermek Bezmiâlem kültürünün temelini oluşturur. Fakir fukara, garip guraba, ihtiyacı olan her kim varsa yanında olmak, dertlere derman

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2015 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile gerek öğrencilerin

Detaylı

2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERS VERSİTES TESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2011 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I- GENEL BİLGİLER. 4 A. Misyon ve Vizyon. 4 B. İdareye İlişkin

Detaylı

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı 2014

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı 2014 Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitim mi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı 2014 1 MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI 2014 ULUSAL ÇEP 2014 Yayına Hazırlayanlar: Dr. Mehmet Ali GÜLPINAR Dr.

Detaylı